Page 1

บัณฑิตสัมพันธ

ขาวสารงานพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ ที่ ๔๘ เลมที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘


กําหนดการถายรูปหมูบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ ๔๘ สถานที่ : อนุสาวรียพระบิดา(ฝงสวนดอก) สวนดอก) ๐๖:๓๐ น. ตรี-โท-เอก คณะสัตวแพทยศาสตร ๐๖:๕๐ น. ตรี-โท-เอก คณะแพทยศาสตร ๐๗:๑๐ น. ตรี-โท-เอก คณะเภสัชศาสตร สถานที่ : สนามรักบี้ มช. (ฝงสวนสัก) Stand ๑ ๐๖:๒๐ น. ตรี-โท-เอก คณะวิทยาศาสตร ๐๖:๔๕ น. ตรี-โท-เอก คณะศึกษาศาสตร ๐๗:๐๐ น. ตรี-โท คณะสถาปตยกรรมศาสตร ๐๗:๒๐ น. ตรี-โท-เอก คณะวิศวกรรมศาสตร สถานที่ : สนามรักบี้ มช. (ฝงสวนสัก) Stand ๒ ๐๖:๓๐ น. ตรี-โท-เอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ๐๖:๕๐ น. ตรี-โท-เอก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ๐๗:๑๐ น. ตรี-โท-เอก คณะสังคมศาสตร ๐๗:๓๐ น. ตรี-โท คณะวิจิตรศิลป ๐๗:๔๕ น. ตรี-โท-เอก คณะเศรษฐศาสตร

วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ (ซอมยอยวันที่ ๒)

สถานที่ : อนุสาวรียพระบิดา(ฝงสวนดอก) ๐๖:๓๐ น. ตรี-โท-เอก คณะทันตแพทยศาสตร ๐๖:๕๐ น. ตรี-โท-เอก คณะเทคนิคการแพทย ๐๗:๑๐ น. ตรี-โท-เอก คณะพยาบาลศาสตร สถานที่ : สนามรักบี้ มช. (ฝงสวนสัก) Stand ๑ ๐๖:๓๐ น. ตรี-โท คณะนิติศาสตร ๐๖:๕๐ น. ตรี-โท คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร ๐๗:๐๐ น. โท-เอก บัณฑิตวิทยาลัย ๐๗:๑๐ น. ตรี-โท คณะมนุษยศาสตร สถานที่ : สนามรักบี้ มช. (ฝงสวนสัก) Stand ๒ ๐๖:๓๐ น. ตรี-โท คณะการสื่อสารมวลชน ๐๖:๔๕ น. ตรี-โท-เอก คณะเกษตรศาสตร ๐๗:๑๐ น. ตรี-โท-เอก คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : สําหรับบัณฑิตทีเ่ ตรียมตัวถายรูปหมู ควรจะมีการเตรียมตัวใหพรอมในเรือ่ งของ

หมวกและพู ไมอนุญาตใหมกี ารยืมหมวกและพู เพราะมีปญ  หาในเรือ่ งหมวกและพูห ายเกือบทุกป


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ วันพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ ***ลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร***

ลําดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

ภาคเชา คณะ วิจิตรศิลป วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยศิลปะฯ ศึกษาศาสตร สถาปตยกรรมมศาสตร สังคมศาสตร สัตวแพทยศาสตร อุตสาหกรรมการเกษตร

ลําดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒

ภาคบาย คณะ การสื่อสารมวลชน เกษตรศาสตร ทันตแพทยศาสตร เทคนิคการแพทย นิติศาสตร บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย พยาบาลศาสตร แพทยศาสตร เภสัชศาสตร มนุษยศาสตร รัฐศาสตรฯ

พิมพที่ : หจก.นันทกานตกราฟฟคการพิมพ บรรณาธิการ : นางสาวพชรพร บุญโคตร กองบรรณาธิการ : นายสาโรจน สาครินทร , นายจุมพล ราชสิงโห , นางสาวกรรณิการ เอื้องตระกูลสุข ศิลปกรรม : นายนิพิฐพล อุดดง , นางสาววิภาดา จี้รัตน , นายวิชญโรจน จันทนา


กําหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร

การฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตร กําหนดไว ๓ วัน คือ วันจันทร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ วันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (วันซอมใหญ)

การรายงานตัวของบัณฑิต

บัณฑิตรายงานตัวที่สํานักทะเบียนและประมวลผล วันรายงานตัว วันเสาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐ น. วันอาทิตย ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๔:๓๐ น.

เอกสารที่สําคัญที่ใชในการรายงานตัว

๑. เอกสารยืนยันการรายงานตัว โดยบัณฑิตตองยืนยันการรายงานตัวที่ www3.reg. cmu.ac.th/reg-diploma โดยใช Username คือรหัสนักศึกษา Password คือหมายเลขบัตร ประจําตัวประชาชนของบัณฑิต และพิมพเอกสารยืนยันการรายงานตัว (แผนที่ ๑) มายื่นในวัน รายงานตัวที่สํานักทะเบียนฯ ๒. เอกสารยืนยันการกรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต โดยบัณฑิตจะตองเขาไป กรอกขอมูลภาวะการมีงานทําที่ http://mis.cmu.ac.th/skajob/default.html โดย Username คือหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบัณฑิต Password คือ รหัสนักศึกษา และพิมพเอกสาร ภาวการณมีงานทํา (แผนที่ ๒) และพิมพบัตรสมาชิกสมาคมนักศึกษาเกาฯ (แผนที่ ๓) โดยนํา เอกสารทั้งหมดไปในวันรายงานตัวที่สํานักทะเบียนฯ ๓. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ

หมายเหตุการณยืนยันการรายงานตัว

1. บัณฑิตตองรายงานตัวดวยตนเองเทานั้น 2. ผูที่มีปญหาบกพรองทางดานกายภาพ ใหแจงเจาหนาที่ทราบในวันรายงานตัว 3. หากไมสามารถไปรายงานตัวไดทันตามกําหนดเวลา ใหติดตอโทร ๐-๕๓๗๔-๓๐๗๑ ตอ ๑๒๓-๑๓๐ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ กอนเวลา ๑๔.๓๐ น. 4. พระภิกษุสงฆใหยกเวนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 5. บัณฑิตที่ไมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ ไมวากรณีใดๆ ไมมีสิทธิ์เลื่อน รับในปถัดไป


แผนผังการายงานตัวขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 อาคารเรียนรวมหลังที่ 5

หมายเหตุ บัณฑิตทุกทาน กรุณาแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให กอนเขารายงานตัว วันเสาร ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ชวงเขา เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๖:๓๐ น. วันอาทิตย ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ชวงเชา เวลา ๐๘:๓๐ น. – ๑๔:๓๐ น. กรณีเหตุสุดวิสัย ใหติดตอเบอร ๐๕๓-๙๔๓๐๗๑ ตอ ๑๒๗ – ๑๓๐ ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ กอนเวลา ๑๔.๓๐ น. หนวยที่ ๑ หอง ๕๑๐๒ บัณฑิตเซ็นชื่อ หนวยที่ ๒ หอง ๕๑๐๓ คืนใบรายงานตัว และ เรียงเอกสารรายงานตัวฯ หนวยที่ ๓ รับสูจิบัตร และ รับเข็มวิทยฐานะ หนวยที่ ๔ หอง ๕๑๐๔ สมาคมศิษยเกา (สมัครสมาชิกสมาคมฯ) หนวยที่ ๕ หอง ๕๑๐๕ กรรมการบัณฑิตฯ หนวยที่ ๖ เคลือบบัตรสมาชิกศิษยเกา เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนแลว บัณฑิตนําใบประเมินรานครุยมาแลกรับของที่ระลึก งานพิธี พระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๘ จากคณะกรรมการบัณฑิต รุนที่ ๔๘ ณ จุดที่ ๕ ของการรายงานตัว สําหรับบัณฑิตที่ไมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ - หากตองการมารับปริญญาบัตรดวยตนเอง ใหมาติดตอขอรับหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรที่ฝายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล สามารถรอรับไดเลย - กรณีรับแทนใหนําสําเนาบัตรประชาชนของเจาของปริญญาบัตร ที่เซ็นรับรองสําเนาและมอบฉันทะ นํามายื่นรับปริญญาบัตรแทน - หากตองการใหสํานักทะเบียนฯ จัดสงปริญญาบัตร ใหดําเนินการดังนี้ - กรอกขอมูลที่อยูที่เว็บไซต ที่ www3.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/ - พิมพเอกสารการชําระเงิน นําไปชําระที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา ทั่วประเทศ(คาจัดสงปริญญา บัตร ๑๐๐ บาท จัดสงทางไปรษณียแบบลงทะเบียนธรรมดา)


รายละเอียดการฝกซอม *** วันจันทร ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ *** (วันซอมยอยวันที่ ๑) ภาคเชา เริ่มฝกซอม เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. เฉพาะบัณฑิตปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชารวมซึ่งสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ใหฝก ซอมที่หองประชุมเล็ก ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ทุกคณะ ฝกซอมในคณะที่สังกัด หรือ ตามสถานที่ที่ระบุขางลางนี้ คณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร สื่อและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการสื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุยศาสตร คณะรัฐศาสตรและ รัฐประศาสนศาสตร

ณ หองบรรยายชั้น ๔ อาคารใหม คณะวิจิตรศิลป ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัย ศิลปะ ณ หอง ๑๑๓-๑๑๔ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ณ หองประชุม ๔๐ ป คณะศึกษาศาสตร ณ หองประชุมใหญ คณะเศรษฐศาสตร ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ณ คณะสังคมศาสตร ณ หอง E๑๑๕ คณะสัตวแพทยศาสตร ณ หอประชุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ MCD ๒๓๐๑ คณะการสื่อสารมวลชน ณ หองประชุมใหญ คณะเกษตรศาสตร ณ หองประชุม สุทธา สิโนบล คณะทันตแพทยศาสตร ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๑๒ อาคารใหม คณะเทคนิคการแพทย ณ หอง SCB ๓๑๐๐ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๓ คณะวิทยาศาสตร ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ ณ หองประชุม อาคาร ๒ คณะพยาบาลศาสตร ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร ณ หองพุทธรักษา ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร ณ หองประชุม ศ.ดร.มล.ตุย ชุมสาย อาคาร HB๗ ชัน้ ๘ คณะ มนุษยศาสตร ณ หองประชุมใหญ ชั้น ๒ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ภาคบาย ฝกซอมที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยแบงแยกเปน ๒ ชวงเวลา ดังนี้ กลุมที่หนึ่ง เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรในกลุมที่หนึ่ง ซึ่งไดแก บัณฑิต ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะวิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะ วิศวกรรมศาสตร วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอุตสาหกรรม เกษตร เขานั่งประจําที่ในหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม • คณาจารยเช็คชื่อ • ฝายพิธีการชี้แจงขั้นตอนตางๆ • กรรมการฝายพิธีการสาธิตการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร • รองเพลงสรรเสริญพระบารมี • กลาวคําปฏิญาณตน • ซอมเขาเฝาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที • กลับเขาที่นั่งเดิม (การซอมของบัณฑิตกลุมนี้จะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ ๑๗.๑๕ น.) กลุมที่สอง เวลา ๑๗.๓๐ น. บัณฑิตที่รบั พระราชทานปริญญาบัตรในกลุมที่สอง ซึ่งไดแก บัณฑิต ปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะการสื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร คณะ ทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชารวม) คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เขานั่งประจําที่ในหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม • คณาจารยเช็คชื่อ • ฝายพิธีการชี้แจงขั้นตอนตางๆ • กรรมการฝายพิธกี ารสาธิตการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร • รองเพลงสรรเสริญพระบารมี • กลาวคําปฎิญาณตน • ซอมเขาเฝาฯ รับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวที • กลับเขาที่นั่งเดิม (การซอมของบัณฑิตกลุมนี้จะเสร็จสิ้นเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.)


*** วันอังคาร ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ *** (วันซอมยอยวันที่ ๒) กลุมที่หนึ่ง เวลา ๐๗.๐๐ น. บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะวิจิตร ศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะศึกษา ศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขาแถวบริเวณบันไดหนาหอประชุมและบริเวณเต็นทดานหนาหอ ประชุม โดยแยกตามคณะและเรียงตามลําดับเลขที่นั่ง เมื่อเขาแถวเรียบรอยแลว คณาจารยเช็ค ชื่อ เวลา ๐๗.๓๐ น. แถวบัณฑิตเดินเขาในหอประชุม เวลา ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตนั่งประจําที่ในหอประชุม ฝกซอมรับเหรียญรางวัลเรียนดี หลังจากนั้นดําเนินการฝกซอมเหมือนกับวันแรก เวลา ๑๑.๔๕ น. เสร็จการฝกซอมกลุมที่หนึ่ง แถวบัณฑิตเดินออกทางประตูชั้นบน ของหอประชุม แลวเลี้ยวซายเขาไปในสวนสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร สวนแถวบัณฑิตที่ออก ประตูดานทิศเหนือใหเดินลงไปทางขวงกวาว ระวังอยาตัดแถวบัณฑิตที่จะฝกซอมในกลุมที่สองที่ กําลังเชาไปในหอประชุม (ใหบัณฑิตกลุมที่หนึ่งขึ้นไปชั้นบนของหอประชุมโดยเร็วที่สุด เพื่อเตรียม พื้นที่สําหรับบัณฑิตกลุมที่สอง) กลุมที่สอง เวลา ๑๐.๔๕ น. เฉพาะบัณฑิตปริญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีคณะพยาบาลศาสตร ใหไปนั่งพักรอในหองประชุมเล็กกอน เมื่อการซอมกลุมที่หนึ่งเสร็จแลวใหเขานั่งประจําที่ใน หอประชุม (ใหคณาจารยคณะพยาบาลศาสตรเช็คชื่อบัณฑิตในหองประชุมเล็ก) เวลา ๑๑.๐๐ น. บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะการ สื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะนิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชารวม) คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เขาแถวบริเวณ เต็นทดานหนาหอประชุม โดยแยกตามคณะและเรียงตามลําดับเลขที่นั่ง เมื่อเขาแถวเรียบรอย แลว คณาจารยเช็คชื่อ เวลา ๑๑.๓๐ น. แถวบัณฑิตเดินเขาในหอประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตนั่งประจําที่ในหอประชุม ฝกซอมรับเหรียญรางวัลเรียนดี หลังจากนั้นดําเนินการฝกซอมเหมือนกับวันแรก


เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เสร็จการฝกซอมกลุมที่สอง หมายเหตุ การฝกซอมในวันนี้ ถาบัณฑิตคนใดยังซอมรับไมถกู ตอง กรรมการจะใหบตั รสีเหลืองเพือ่ ไปซอมเขม *** วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ *** (วันซอมใหญ แตงการชุดนักศึกษาโอกาสพิเศษ สวม ครุยวิทยฐานะ) กลุมที่หนึ่ง เวลา ๐๖.๓๐ น. บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะ วิจิตรศิลป คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัย ศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะ ศึกษาศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะสัตว แพทยศาสตร และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เขาแถวบริเวณบันไดหนาหอประชุมและบริเวณเต็นท ดานหนาหอประชุม โดยแยกตามคณะและเรียงตามลําดับเลขที่นั่ง คณาจารยเช็คชื่อ เวลา ๐๗.๐๐ น. แถวบัณฑิตเดินเขาในหอประชุม โดยผาน Gateway เวลา ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตนัง่ ประจําทีใ่ นหอประชุม สําหรับบัณฑิตทีไ่ ดรบั เหรียญ รางวัลเรียนดีใหเดินไปเขาแถวเตรียมรับเหรียญรางวัล เวลา ๐๘.๑๕-๐๘.๒๕ น. พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี (จํานวน ๒๒๓ คน) เวลา ๐๘.๔๐ น. เริ่มการฝกซอมตามลําดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เวลาประมาณ ๑๑.๑๕ น. เสร็จการฝกซอมกลุมที่หนึ่ง แถวบัณฑิตเดินออกทางประตู ชั้นบนของหอประชุมแลว แถวบัณฑิตที่ออกประตูดานทิศใตใหเลี้ยวซายไปทางสวนสมุนไพรของ คณะเภสัชศาสตร สวนแถวบัณฑิตที่ออกประตูดานทิศเหนือใหเดินลงไปทางขวงกวาว ระวังอยา ตัดแถวบัณฑิตที่จะฝกซอมในกลุมที่สองที่กําลังเขาไปในหอประชุม (ใหบัณฑิตกลุมที่หนึ่งขึ้นไปชั้น บนสุดของหอประชุมโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับบัณฑิตกลุมที่สอง) กลุมที่สอง เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีคณะพยาบาล ศาสตร ใหเขาไปนั่งพักรอในหองประชุมเล็ก เมื่อการฝกซอมกลุมที่หนึ่งเสร็จแลวใหเขานั่งประจํา ที่ในหอประชุม เวลา ๑๐.๑๕ น. บัณฑิตปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี ในสังกัดคณะการ สื่อสารมวลชน คณะเกษตรศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะ นิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย (สาขาวิชารวม) คณะพยาบาลศาสตร คณะ แพทยศาสตร คณะมนุษยศาสตร และคณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร เขาแถวบริเวณ


เต็นทดานหนาหอประชุม คณาจารยเช็คชื่อ เวลา ๑๐.๔๐ น. แถวบัณฑิตเดินเขาในหอประชุม โดยผาน Gateway เวลา ๑๑.๓๐ น. เริ่มการฝกซอมตามลําดับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ การฝกซอมเสร็จสิ้น (เสร็จการฝกซอมเวลาประมาณ ๑๔.๑๕ น.) ใหบัณฑิตที่จะรับเหรียญรางวัล เรียนดีใหเดินไปเขาแถวเตรียมรับเหรียญรางวัล เวลา ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น. พิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดีจํานวน ๓๔๓ คน เวลา ๑๔.๕๐-๑๕.๑๐ น. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนักศึกษาเกาดีเดน เวลาประมาณ ๑๕.๒๕ น. บัณฑิตบางแถวที่นั่งที่ไดนัดหมายไวเดินแถวออกจากหอ ประชุม ไปซอมสงเสด็จบริเวณถนนทางเขาหอประชุม โดยแถวบัณฑิตจะอยูทั้ง ๒ ฝงของถนนทาง เขาหอประชุม ตั้งแตประตูหนาจนถึงหนาเรือนรับรองที่ประทับ (การฝกซอมกลุมที่สองจะเสร็จเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.) หมายเหตุ • การซอมในหอประชุมมีอยางนอย ๓ ครั้ง บัณฑิตตองเขาใหครบทุกครั้ง ถาบัณฑิตทาน ใดขาดซอม จะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร • การตรวจสอบบัณฑิตกอนเขารับปริญญาจะมีความเขมงวดมาก บัณฑิตทุกคนจะตอง เดินผานซุมตรวจจับโลหะ ซึ่งมีความไวในการตรวจสูงมาก ซึ่งในกรณีที่บัณฑิตทานใด ไมผานการ ตรวจซุมดังกลาว จะถูกตัดสิทธิ์ทันที ไมมีการตรวจคนรางกายซํ้า เพราะฉะนั้น ทุกคนจะตองรับ ผิดชอบตัวเอง อุปกรณเครื่องแตงกายชิ้นใดไมมั่นใจ ไมวาจะเปนกิ๊บ เงินเหรียญ ใหหลีกเลี่ยง (ขอ แนะนําวาในวันซอมใหญ หากบัณฑิตผานซุมตรวจจับโลหะได ก็ขอใหวันจริงแตงกายเหมือนเดิม) • การนัดหมายเวลาอาจเลื่อนใหเร็วขึ้น ซึ่งจะประกาศใหทราบหลังการฝกซอมแตละวัน หากสงสัยหรือมีปญหาเกี่ยวกับการฝกซอม โปรดติดตอเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพิธีการ โทร. ๐๕๓-๙๔๓๐๑๕, ๙๔๓๐๓๐ โทรสาร ๙๔๓๐๒๘ อีเมลล cmuco@cmu.ac.th


มหาวิทยาลัยเชียงใหมอํานวยความสะดวกแกผูปกครองบัณฑิต จัดสถานที่ถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เตรียมถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปกครองและผูมารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต โดยไดจัด เตรียมถายทอดสด ณ สถานที่ตาง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะ

สถานที่

๑. บัณฑิตวิทยาลัย

หองประชุม ๑-๑๐๑ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๑

๒. คณะการสื่อสารมวลชน

หองอเนกประสงค MCB๒๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม

๓. คณะเกษตรศาสตร

หองประชุมบุญญวาส ลําเพาพงศ อาคารเรียนเดิม

๔. คณะทันตแพทยศาสตร

โรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร และใตอาคาร ๗

๕. คณะเทคนิคการแพทย

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

๖. คณะบริหารธุรกิจ

บริเวณลานกิจกรรมชั้น ๑

๗. คณะพยาบาลศาสตร

บริเวณหองโถงอาคาร ๒ คณะพยาบาลศาสตร

๘. คณะแพทยศาสตร

หองประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร

๙. คณะเภสัชศาสตร

หองกระถินณรงค

๑๐. คณะมนุษยศาสตร

ใตอาคาร HB๗

๑๑. คณะวิจิตรศิลป

บริเวณโถงหนาคณะวิจิตรศิลป

๑๒. คณะวิทยาศาสตร

ชั้น ๓ อาคาร ๔๐ ป คณะวิทยาศาสตร

๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร

ใตอาคารเรียนรวม ๓ ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร อาคารวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ดานหนาอาคารรวมใจในคณะ

๑๔. คณะศึกษาศาสตร

หองประชุม ๔๐ ป อาคาร ๔

๑๕. คณะสังคมศาสตร

หอง SB๑๑๒๒

๑๖. คณะสัตวแพทยศาสตร

โรงพยาบาลสัตวเล็ก (ดานทิศเหนือปม ปตท.)

๑๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)

๑๘. คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร หอง PSB ๑๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารคณะฯ ๑๙. คณะเศรษฐศาสตร

ชั้น G ของคณะฯ

๒๐. คณะสถาปตยกรรมศาสตร

หองเรียน ๑ (Lecture) ชั้น ๑ คณะสถาปตยกรรมศาสตร

๒๑. คณะนิติศาสตร

หนาหองสํานักงานคณะนิติศาสตร อาคาร ๒ คณะสังคมศาสตร

๒๒. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หองโถงชั้น ๑ (หนาหองบริการการศึกษา) หอง ๑๑๓ และหอง ๑๑๔ ชั้น ๑


การกรอกภาวะมีงานทํา

การกรอกแบบสอบถามขอมูลของบัณฑิต ในระบบฐานขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ๑. บัณฑิตเขาไปที่เว็บไซต http://mis.cmu.ac.th/cmumis/ ๒. คลิกเลือก หัวขอภาวการณมีงานทําของบัณฑิต ๓. ลงทะเบียนการกรอกขอมูล โดย Username คือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของบัณฑิต Password คือ รหัสนักศึกษา ตัวอยางการกรอก Username และ Password Username : 1507810197542 Password : 5245686 ๔. กรอกแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ ๔.๑ กรอกขอมูลทั่วไปของบัณฑิต ๔.๒ กรอกขอมูลภาวการณมีงานทําของบัณฑิต โดยแบงออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย • บัณฑิตที่ทํางานแลวและไมไดศึกษาตอ • บัณฑิตที่ทํางานแลวและกําลังศึกษาตอ • บัณฑิตที่ยังไมไดทํางานและไมไดศึกษาตอ • บัณฑิตที่กําลังศึกษาตอ โดยใหบัณฑิตกรอกขอมูลตามกลุมที่กําหนด ๔ กลุมขางตน โดยพิจารณาวาตนเองอยูในกลุม ใด และกรอกขอมูลตามแบบสอบถามในกลุมนั้น ๔.๓ การกรอกขอมูลเงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน บัณฑิตควรรายงานตัวเลขทีน่ บั รวมเงินเดือนและรายได คาตอบแทนทีไ่ ดรบั เฉลีย่ ตอเดือน หากไดรับเงินคาตอบแทนรายโครงการหรือ รายชิ้นงานใหเฉลี่ยรายเดือน อาทิ ตัวอยางที่ ๑ ไดรับเงินเดือน เดือนละ ๖,๕๐๐ บาท และไดรายไดอื่น ๆ เชน คาตอบแทนทํางานลวง เวลา คา Tip หรือคาอื่น ๆ เฉลี่ยเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท ฉะนั้น เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน เทากับ ๙,๕๐๐ บาท เปนตน ตัวอยางที่ ๒ หากประกอบอาชีพอิสระ เชน จิตรกร วิศวกร สถาปนิก ที่รับงานเปนรายชิ้นหรือราย โครงการ หากไดรับคาตอบแทนทั้งปรวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท ฉะนั้น เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน เทากับ ๑๒,๕๐๐ บาทตอเดือน ๔.๔ การกรอกขอมูลการทํางานตรงสาขา บัณฑิตควรกรอกขอมูลโดยพิจารณาวา ไดใชความรูท เี่ รียนมาในการทํางานมากหรือ นอยเพียงใด ทัง้ นี้ หากใชความรูท เี่ รียนมาในระดับปานกลางถึงมาก หมายความวา บัณฑิตทํางานตรงสาขา ทั้งนี้บัณฑิตควรกรอกใหครบถวนทุกคําถาม มิเชนนั้น จะไมสามารถออกจากระบบได และขอ ความรวมมือบัณฑิตกรอกขอมูลอยางถูกตองตามความเปนจริง เพื่อประโยชนในการติดตามบัณฑิต และ ประโยชนแกตัวบัณฑิตเอง เนื่องจากฐานขอมูลนี้จะถูกบันทึกเปนขอมูลหลักฐานขอมูลระดับชาติ เพื่อ ประโยชนในการวางแผนพัฒนาประเทศ การกําหนดอัตราเงินเดือน และปญหาการวางงานตอไป ๕. เมื่อกรอกขอมูลครบแลวใหกดปุม ตกลง ๖. เมื่อตรวจสอบความถูกตองแลว กดปุม ยืนยันการบันทึกแบบสอบถาม ๗. หากบัณฑิตมีขอสงสัยหรือมีปญหาในการกรอกแบบสอบถาม


คําปฏิญาณของบัณฑิตใหม (ประธานกลาวนํา) ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา (นาย_____________) ผูแทนบัณฑิต ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส กลาวนําบัณฑิต ที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิญาณตนดังตอไปนี้ (บัณฑิตกลาวพรอมกัน) ขาพระพุทธเจา / ขอปฏิญาณวา / จะประกอบอาชีพโดยใชศิลปวิทยา / ที่ไดรับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยนี้ / โดยยึดมั่นในความจงรักภักดีตอชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / ใหความเคารพสักการะแดครูอาจารย / จะใชศิลปะวิทยาการแตในทางที่เปนคุณประโยชน / ไมเกลือกกลั้วในโทษ / อกุศลกรรมชั่วราย / จะแผขยายเกียรติคุณของวิชาชีพใหไพศาล / จะสมานสามัคคีพลีประโยชนตนเพื่อสวนรวม / จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคําปฏิญาณนี้ / ตราบชั่วชีวิต (ประธานกลาว) ดวยเกลาดวยกระหมอม (บัณฑิตจะตองกลาวคําปฏิญาณตนเมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จ โดยประธานบัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณตน ขอใหบัณฑิตทุกคนทองใหได) เพลงสรรเสริญพระบารมี ขาวรพระพุทธเจา เอามโนและศิระกราน นพพระภูมิบาล บุญดิเรก เอกบรมจักริน พระสยามินทร พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนสุขศานต ขอบันดาล ธ ประสงคใด จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย ดุจถวายชัย ชโย


ขาวแจงจากคณะกรรมการบัณฑิต ** ฝายรูป ** บัณฑิตสามารถตรวจสอบสถานการณชําระเงินในการจองรูป ไดทางเว็บไซต http://frame.in.cmu.ac.th/ ** ฝายครุย ** บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยไดที่รานนําเทเลอรเชียงใหม เลขที่ ๑๒๕/๔ ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทร. ๐๕๓-๒๑๒๔๖๔ และ รานนําเทเลอรจะเปดใหบริการที่สถานบริการวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัย เชียงใหม หรือ Uniserve ตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ เปดใหบริการเวลา ๐๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. (ใหบริการเฉพาะรับชุดครุย แกไข ซอมแซม หรือเปลี่ยนแปลงชุดครุย และ สงคืนชุดครุยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) **ฝายของที่ระลึก ** ทางคณะกรรมการบัณฑิต รุนที่ ๔๘ ไดจัดทําของที่ระลึกเพื่อมอบใหกับ บัณฑิตทุกทาน สามารถติดตอขอรับของที่ระลึกไดโดยการนําใบประเมินการให บริการรานครุยมาแลกรับ “ฟรี” บริเวณอาคารเรียนรวมหลังที่ ๕ หอง ๕๑๐๕ กรรม การบัณฑิตฯ (จุดที่ ๕ ของการรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญา)


ชองทางการติดตามขาวสาร ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ 48 สามารถติดตามขาวสารเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 48 ไดที่

: facebook.com/CMUGraduated2013

website: www.cmugraduated.com


กรุณาสง..

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๓๙ อาคารสมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๙๔-๔๖๓๑ โทรสาร ๐-๕๓๘๙-๔๑๘๑

บัณฑิตสัมพันธ์ รุ่นที่ 48 issue03  

บัณฑิตสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 48 เล่ม 3

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you