Page 1

Τεύχος 1

Γεννήθηκε ο Κένηαςπορ Αγπιάρ!

Οκτώβριος 2008

Όταν ο αθλητισμός συναντά τον πολιτισμό...

Α.Γ.Ε.ΑΓΡΙΑΣ—ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2008

ΜΙΑ λέα ζεκαληηθή αζιεηηθή πξνζπάζεηα μεθηλά ζηελ Αγξηά κα θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Κεληξηθνύ Πειίνπ. Με ζύλζεκα «θάλνπκε ηνλ αζιεηηζκό ηξόπν δωήο» ε «Α.Γ.Δ. Αγξηάο Κέληαπξνο 2008» ππόζρεηαη λα παίμεη νπζηαζηηθό ξόιν ζηα αζιεηηθά δξώκελα ηνπ Ννκνύ καο.

γεηαθώλ Αγώλσλ ζηνλ Βόιν θαη ηε Λάξηζα. Με έδξα ηελ Αγξηά θαη κε όπιν ηελ ζπκπαξάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, ν Κέληαπξνο ζηνρεύεη λα «παληξέςεη» ηνλ αζιεηηζκό κε ηνλ πνιηηηζκό. Γελ πξόθεηηαη λα πεξηνξηζηεί ζε θαζαξά αγσληζηηθνύο πξνζαλαηνιηζκνύο, αιιά ζα

Σν ζσκαηείν, απνηεινύκελν από αλζξώπνπο κε αγάπε γηα ηε λενιαία θαη κεξάθη γηα ηνλ αζιεηηζκό, ζηνρεύεη λα απνηειέζεη ηελ πιένλ αμηόπηζηε επηινγή γηα ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηνπ Πειίνπ, πξνζθέξνληαο δπλαηόηεηα άζιεζεο ζηα Οιπκπηαθά-πιελ πνδνζθαίξνπ- αζιήκαηα πνπ πξνηίζεηαη λα θαιιηεξγήζεη.. Σν αζιεηηθό ζσκαηείν κέρξη ην ηέινο ηεο ρξνληάο, ζα ζπληάμεη κε ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο, πεληαεηέο επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα δξάζεο (2009 – 2013), κε ρξνληθό νξίδνληα ηελ δηνξγάλσζε ησλ Μεζν-

θάλεη άλνηγκα ζηελ θνηλσλία κε ηελ δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ εκεξίδσλ, επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ, πνιηηηζηηθώλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. Θα επηδηώμεη ηελ ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο Γήκνπο ηνπ Κεληξηθνύ Πειίνπ, αθνύ πη-

Σα λέα καο: Αξρή κε ηα άζιεκα ηνπ Υάληκπνι

2

Ξεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία ηεο αλδξηθήο νκάδαο Υάληκπνι.

2

Γεκηνπξγνύκε “Κπςέιε” ιηιηπνύηεησλ αζιεηώλ.

2

Ο ππεύζπλνο αλάπηπμεο ηεο Οκνζπνλδίαο, ζηελ Αγξηά.

3

Δγγξαθέο αζιεηώλ - κειώλ ζηνλ Κέληαπξν Αγξηάο.

3

Δπίζθεςε ζην Γήκαξρν Αγξηάο.

3

ζηεύεη πσο κόλν κέζα από ηε ζπζπείξσζε θαη ηε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεσλ, κπνξεί λα πξνθύςεη ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα γηα ηα ληάηα ηνπ ηόπνπ καο. Η «Α.Γ.Δ. Αγξηάο Κέληαπξνο 2008» θάλεη ηελ αξρή γηα ηελ ηξέρνπζα αγσληζηηθή πεξίνδν κε ην άζιεκα ηεο Υεηξνζθαίξηζεο (Υαληκπνι). Σν ζσκαηείν ζα ζπκκεηάζρεη κε αληξηθή νκάδα ζην πεξηθεξεηαθό πξσηάζιεκα Θεζζαιίαο – ΢η. Διιάδαο. ΢ην άκεζν κέιινλ ζα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία ηκεκάησλ θαη γηα άιια αζιήκαηα (πιελ πνδνζθαίξνπ). ΢ε κηα επνρή πνπ νη αξρέο θαη νη αμίεο δηέξρνληαη ζνβαξή θξίζε, ε «Α.Γ.Δ. Αγξηάο Κέληαπξνο 2008» έξρεηαη λα πξνζθέξεη πγηείο δηεμόδνπο ζηα λέα παηδηά ηνπ ηόπνπ καο. ΢πζηξαηεύεηαη ζηε κάρε θαηά ηνπ ληόπηλγθ θαη ηεο ζύγρξνλεο κάζηηγαο ησλ λαξθσηηθώλ θαη έξρεηαη λα ππεξεηήζεη κε αληδηνηέιεηα θαη δηάζεζε γηα πξνζθνξά ηνλ αζιεηηζκό ηεο Μαγλεζίαο.


Απσή με ηο άθλημα ηος Φάνημπολ. Με έλα ζπλαξπαζηηθό θαη ζεακαηηθό νκαδηθό άζιεκα - απηό ηεο Υεηξνζθαίξηζεο (Υάληκπνι) θάλεη έλαξμε ηεο αζιεηηθήο ηνπ παξνπζίαο, ν Κέληαπξνο Αγξηάο. Πξόθεηηαη γηα έλα άζιεκα πνπ έρεη λα επηδείμεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο επηηπρίεο ζε επίπεδν ζρνιηθνύ αζιεηηζκνύ γηα ηελ πεξηνρή καο. Δπίζεο από ηελ πεξηνρή καο ππήξμαλ θαηά θαηξνύο αξθεηνί αζιεηέο πνπ ζηειερώζαλ νκάδεο ηνπ Βόινπ, αιιά θαη θιηκάθηα εζληθώλ νκάΜε ένα ζσναρπαζηικό και θεαμαηικό άθλημα - ηο δσλ παίδσλ.

ηνπο ππξήλεο ηεο Οκνζπνλδίαο Υεηξνζθαίξηζεο, πνπ ιεηηνύξγεζαλ ζηε πεξηνρή καο ηε πεξίνδν 1998 - 2001 κε πξνπνλεηή ηνλ Ν. Μαγγίηζε).

Όπια καο; Ο ελζνπζηαζκόο θαη ε δηάζεζε γηα δηάθξηζε ησλ λεαξώλ αζιεηώλ καο. Δγγύεζε; Η πξνζωπηθόηεηα θαη ε δηεζλήο αλαγλώξηζε ηνπ πξνπνλεηή καο Νίθνπ Μαγγίηζε. Αξσγόο; Ο Χάνημπολ κάνει ένηονη ηην αθληηική ηοσ παροσζία θίιαζινο θόζκνο ηνπ Γήκνπ Σν ζσκαηείν καο ζα ζπκκε- ο Κένηασρος Αγριάς, καηά ηη θεηινή περίοδο. Αγξηάο θαη ηεο επξύηεξεο ηάζρεη κε ηελ αλδξηθή ηνπ νκάδα ζην πεξηνρήο. Υσξίο ν πξωηαπεξηθεξεηαθό πξσηάζιεκα Θεζζαιίαο ζιεηηζκόο λα απνηειεί απηνζθνπό Διιάδαο θαη πέηπραλ ηελ άλνδν ηελ Β’ - Κεντρικής Ελλάδας. Αποτελείται από ζεσξνύκε πσο ν Κέληαπξνο έρεη όιεο Δζληθή θαηεγνξία κε ηελ νκάδα ηνπ λεαξνύο θπξίσο αζιεηέο αιιά κε αξθεηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο λα Οιπκπηαθνύ Βόινπ, ηε πεξίνδν 2006 ηέο εκπεηξίεο, θαζώο ε πιεηνλόηεηα αλαιάβεη πξωηαγωληζηηθό ξόιν ζην 2007. Αξθεηνί από απηνύο είλαη Αγξηώαπηώλ αλαδείρζεθαλ πξσηαζιεηέο Κ. θεηηλό πεξηθεξεηαθό πξσηάζιεκα. ηεο (αζιεηέο πνπ αλαδείρζεθαλ από

Ξεκίνηζε η πποεηοιμαζία ηηρ ανδπικήρ ομάδαρ Φάνημπολ. Τπό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Ν. Μαγγίηζε μεθίλεζε ε πξνεηνηκαζία ηεο αλδξηθήο νκάδαο Υάληκπνι, ζηηο 2 Οθησβξίνπ, κε πξνπνλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα ζην θιεηζηό ηνπ Βόινπ. ΢ηόρνο είλαη λα πξαγκαηνπνηείηαη αθόκα κία πξνπόλεζε ζην θιεηζηό ηνπ Δθζεζηαθνύ, θαζώο θαη ζην γήπεδν 5x5 ζηελ Αγξηά., όηαλ ν θαηξόο ην επηηξέπεη. Παξά ηελ απνπζία αξθεηώλ θνηηεηώλ (νη νπνίνη πξνπνλνύληαη ζε νκάδεο πόιεσλ πνπ δηακέλνπλ) θαη ζηξαηεπκέλσλ, ππάξρεη ε αηζηνδνμία όηη ε νκάδα θαη πξνπνλεηήο ζα έρεη ζε πιήξε

δηάζεζε ην ξόζηεξ ηεο, κε ηελ έλαξμε ηνπ πξσηαζιήκαηνο (αξρέο Γεθεκβξίνπ). Σν ξόζηεξ ηεο νκάδαο, κέρξη απηή ηε ζηηγκή, απνηεινύλ νη : Βαιθακειήο Γηώξγνο, Βακβάθνο Αιέμεο, Γαιάηνο Γηάλλεο, Αλαζηαζίνπ Νίθνο, Καξαλάζηνο ΢. Κώζηαο, Κάβνπξαο Μηράιεο, Καπνηάο Νίθνο, Καξαλάζηνο Χ. Κώζηαο, Καηζηλάο Γηάλλεο, Κξηλάθεο ΢ηαύξνο, Ιληδόγινπ Αλδξέ-

αο, Καξαθαηζάλεο ΢ηέξγηνο, Κπξηάθνο Γεώξγηνο, Μαλωιίδεο Ιάζωλ, Μνύηνο Ν. Γηώξγνο, Μνύηνο Α. Γηώξγνο, Μνύηνο Κώζηαο, Μαξέηεο Γεκήηξεο, Παληειήο Αλαλίαο, Πηλαθάο Γηώξγνο, Ρηδνύιεο Θόδωξνο, Φηιίππνπ Παλαγηώηεο, Χαηδεγεωξγίνπ Αιέμεο, Χεηκωλίδεο Μηράιεο, Χξήζηνπ Χξήζηνο. ΢εκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζπάζεηα καο έρνπλ ε δηνίθεζε θαη νη εξγαδόκελνη ζην ΔΑΚ Βόινπ, ηνπο νπνίνπο επραξηζηνύκε ζεξκά!

Δημιοςπγούμε “κςτέλη” λιλιπούηειυν αθληηών. ΢ηα πιαίζηα ηεο δηάδνζεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Υάληκπνι θαη ζε κηθξόηεξεο ειηθίεο, ν Κέληαπξνο Αγξηάο ίδξπζε ηκήκαηα ππνδνκώλ γηα Mini Χάληκπνι ζηα δύν δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Αγξηάο κε ηελ ζπλδξνκή ηωλ δηεπζύλζεωλ ηωλ δύν ζρνιείωλ. ΢ην 1ν Γεκνηηθό ζρνιείν νη πξνπνλήζεηο γίλνληαη θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε (14.00 – 15.00) κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γπκλαζηή θπζηθήο αγσγήο θ. Γεκαξέινπ Γηάλλε, ελώ ζην 2ν Γεκνηηθό ζρνιείν νη πξνπνλήζεηο γίλνληαη θάζε Γεπηέξα θαη Παξαζθεπή (13.15 14.15) ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γπκλαΣελίδα 2

ζηή θπζηθήο αγσγήο θ. Μειαρξηλάθε Γηάλλε. Οη πξνπνλήζεηο γίλνληαη ζηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ, όπνπ ζύληνκα κε ηε ζπλδξνκή ηνπ γξαθείνπ Φπζηθήο Αγωγήο ηνπ λνκνύ Μαγλεζίαο, ζα ηνπνζεηεζνύλ ηέξκαηα γηα Υάληκπνι. ΢ηόρνο είλαη λα Ο πσρήνας τοσ Mini έξζνπλ ηα παηδηά θνληά Χάντμπολ στο 2ο Δημοζηελ ραξά ηνπ αζιεηη- τικό Στολείο Αγριάς .

ζκνύ γλσξίδνληαο ζπλάκα έλα ζπλαξπαζηηθό, νκαδηθό άζιεκα. ΢ην εγγύο κέιινλ ζα απνηειέζνπλ ηνπο αζιεηέο πνπ ζα ζηειερώζνπλ ηελ αλδξηθή αιιά θαη ηε γπλαηθεία νκάδα Υάληκπνι (πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζηα επόκελα ρξόληα). Παξάιιεια νη κηθξνί αζιεηέο θαη αζιήηξηεο ζα ζπκκεηάζρνπλ θέηνο ζηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα ηεο ειηθίαο ηνπο..

Ό Τ Α Ν Ο Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ Σ Υ Ν Α ΝΤ Α Τ Ο Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο . . .


Ο ςπεύθςνορ ανάπηςξηρ ηηρ Ομοζπονδίαρ ζηην Αγπιά. ΢ηελ Αγξηά βξέζεθε ν ππεύζπλνο αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο, ηεο Ο.Υ.Δ. (Οκνζπνλδία Υεηξνζθαίξηζεο Διιάδαο) θ. Κνξνξόο, ηε Γεπηέξα 13 Οθηωβξίνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ ζπλαηζζεκαηηθνί δεζκνί πνπ ζπλδένπλ ηνλ θ. Κνξνξό κε ηελ Αγξηά, θαζόηη ε ζύδπγνο ηνπ είλαη γέλλεκα ζξέκκα Αγξηώηηζζα. Ο θ. Κνξνξόο ελεκεξώζεθε από αλζξώπνπο ηνπ ζσκαηείνπ καο γηα ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηνπ αζιήκαηνο ηνπ Χάληκπνι ζηελ πεξηνρή καο. Σνπ επηζεκάλζεθε πσο επηρεηξείηαη κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζσκαηείνπ καο κε ην Γξαθείν Φπζηθήο Αγωγήο ηνπ λνκνύ, κε ηα ζρνιεία, θαζώο θαη κε ηνπο Αζιεηηθνύο Οξγαληζκνύο ηωλ Γήκωλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Κ.

είλαη ν Κέληαπξνο λα ζπκκεηάζρεη ζηα αληίζηνηρα ειηθηαθά πξσηαζιήκαηα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο - Κεληξηθήο Διιάδαο.

Παίδες εν δράζει! Πειίνπ, πνπ ζηόρν έρεη λα δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα ππνδνκήο γηα όιεο ηηο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο (mini, πακπαίδσλ, παγθνξαζίδσλ, παίδσλ, θνξαζίδσλ) ζην άζιεκα ηνπ Υάληκπνι. ΢ηόρνο

Καηόπηλ ν θ. Κνξνξόο επηζθέθζεθε θαη παξαθνινύζεζε ηελ πξνπόλεζε ησλ κηθξώλ αζιεηώλ ζην 2ν Γεκνηηθό ζρνιείν Αγξηάο. Γήισζε ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ πξνζπάζεηα πνπ επηηειείηαη θαη ηόληζε πσο ηέηνηεο πξνζπάζεηεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαζία ηωλ ηνπηθώλ θνξέωλ είλαη αμηέπαηλεο θαη κπνξνύλ λα επδνθηκήζνπλ εθόζνλ αγθαιηαζηνύλ από ηελ ηνπηθή θνηλωλία. Τπνζρέζεθε ηέινο πσο ζύληνκα ε Οκνζπνλδία ζα ππνζηεξίμεη έκπξαθηα απηή ηε πξνζπάζεηα ζηέιλνληαο πιηθό γηα ηα ηκήκαηα ππνδνκώλ (κπάιεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαη cd - rom).

Εγγπαθέρ αθληηών - μελών ζηον Κένηαςπο Αγπιάρ. Δπεηδή ε αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληόο ε ησξηλή δηνίθεζε ηεο “Α.Γ.Δ.ΑΓΡΙΑ΢ - Κέληαπξνο 2008”, πνπ απνηειείηαη από ηνπο:

Απθαληή Μαξία (κέινο)

Πξσηνζύγγειν Κσλ/λν (πξόεδξν)

θαιεί όζνπο επηζπκνύλ λα ζηεξίμνπλ απηή ηε πξνζπάζεηα λα εγγξαθνύλ θαη λα γίλνπλ κέιε ηεο “Α.Γ.Δ.ΑΓΡΙΑ΢ Κέληαπξνο 2008”, απεπζπλόκελνη ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο.

Υαιθηά Αληώλε (αληηπξόεδξν) Σζηβγηνύξα Υξήζην (γελ. γξακκαηέα) Υξπζνρνύ Γεώξγην (ηακία) Κνληνγηάλλε Παλαγηώηε (γελ. αξρεγό) Πηλαθά Υξήζην (έθνξν αλδξηθήο) Κξαηήξα Κσλ/λν (έθνξν αθαδεκηώλ) Παπαζαλαζίνπ Διέλε (ππεύζπλε ηύπνπ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ)

΢ηνύξα Νίθν (αλαπιεξσκαηηθό κέινο) Νίθνπ Ξαλζή (αλαπιεξσκαηηθό κέινο),

Η δηνίθεζε ηνπ Κεληαύξνπ θάλεη θάιεζκα θαη ζε όζα παηδηά ζέινπλ λα εγγξαθνύλ ζηα ηκήκαηα ππνδνκώλ ηνπ Χάληκπνι πνπ δεκηνπξγνύληαη λα απεπζπλζνύλ ζηνπο θαηά ηόπνπο γπκλαζηέο ησλ ζρνιείσλ (Γεκνηηθά Αγξηάο, Γεκνηηθό Κ. Λερσλίσλ, Γπ-

κλάζην Αγξηάο θαη Γπκλάζην Κ. Λερσλίσλ) θαζώο θαη ζηνπο: ζηνπο Πξσηνζύγγειν Κσλ/λν (6947309808), Υαιθηά Αληώλε (6994980720), Κξαηήξα Κσλ/ λν (6947005350). Η ζπλδξνκή ησλ αζιεηώλ γηα ηα ηκήκαηα ππνδνκώλ είλαη 10 επξώ ην κήλα. Καινύληαη επίζεο όζνη επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ αλδξηθή νκάδα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο: Νίθν Μαγγίηζε (6932822299), Πηλαθά Υξήζην ( 6934009004).

Επίζκετη ζηο Δήμαπσο Αγπιάρ. αζιεηηθά δξώκελα ηεο πεξηνρήο καο. Αληηπξνζσπεία ηνπ Γ.΢. ηεο “Α.Γ.Δ.ΑΓΡΙΑ΢

- Κέληαπξνο 2008”,

Ο θ. Παπαεπζπκίνπ δήισζε

λα επλνείηαη θαη ε αλάπηπμε θαη άιισλ

επηζθέθζεθε ην Γήκαξρν Αγξηάο θ.

πσο ν Γήκνο ζα ζηαζεί αξωγόο κε

αζιεκάησλ πέξαλ ηνπ πνδνζθαίξνπ,

Παπαεπζπκίνπ ζην γξαθείν ηνπ, ζηηο 7

θάζε δπλαηό ηξόπν ζηελ θαηλνύξηα,

ελώ ε νινθιήξωζε ηεο θαηαζθεπήο

Οθηωβξίνπ. ΢ην δήκαξρν Αγξηάο αλα-

γηα ηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αγξηάο, πξν-

ηνπ θιεηζηνύ Γπκλαζηεξίνπ ζην πξν-

ιύζεθαλ νη ζηόρνη αιιά θαη ε θηινζνθί-

ζπάζεηα ηνπ

λένπ ζσκαηείνπ. “Δίλαη

ζερέο κέιινλ ζα ζπκβάιεη ζε απηή ηε

α ηνπ λένπ αζιεηηθνύ ζσκαηείνπ πνπ

γεγνλόο πσο ν Γήκνο Αγξηάο απμάλεη

πξνζπάζεηα” ηόληζε ν θ. Παπαεπζπκίνπ.

ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηα

ζπλερώο πιεζπζκηαθά, κε απνηέιεζκα

ΤΕΥΦΟΣ 1

Σελίδα 3


Αγοράζηε ηα ειζιηήρια διαρκείας ηης ομάδας μας. Παρακολοσθείζηε (ζηο ΕΑΚ Βόλοσ).

ηοσς αγώνες ενηός έδρας

Ενιζτύζηε οικονομικά ηην προζπάθεια μας. Α.Γ.Ε.ΑΓΡΙΑΣ— ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2008

Όσοι επαγγελματίες της περιοχής μας επιθυμούν να διαφημιστούν μέσο του μηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου , και να γίνουν παράλληλα χορηγοί της προσπάθειας μας, να απευθυνθούν στα τηλέφωνα: 6944119960 & 6977273576

ΕΘΔΗ ΠΕΡΘΠΣΕΡΟΤ ΕΘΔΗ ΔΩΡΩΝ

«Ο ΢ΣΑΘΜΟ΢» ΢. ΔΗΜΟΣΖΑΛΗ – Θ. ΖΑΜΠΟΤΡΑ Ο.Ε. ΕΘΝ. ΑΝΣΘ΢ΣΑ΢ΕΩ΢ ΑΓΡΘΑ

Enimerotiko deltio  

Enimerotiko deltio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you