Page 1

$ % & ' () & * $ & , & % - (. / & ) $ 0 . 1 ! % 0 2 ! " #$ % " & ' $ ( % ( * ! "# ) + % ( , ' - $ # " . / 0 & 0 1

' (&)#*+ ,

)

;03 <0-03 / => : ! % ( $ ' " # * + " ) '"##"* ) '"#%"%

!"#$%& 3456 ' - . / 0 - 23 0 4 0 5 6 7 8 9 : ! " # $% & % ' & # #

¨"©ª}«¬«¨" ?­®¯X))°± -:-9, ² ³´µ¶}ª¬«·" Qd`))-'`"))2U`))'+-8

()*+,-./01234 ',0'. 5 !121)345),,'678(9(, ))))))))67*(:80'';-;-89:; ))))<=>(:80'---,;?@AB; (:80'9..,9?CDB; E3FGH>IJKLM --( N 6O<)=>?@>ABCDEF@G44HI4=H=F*PQBJ777=>?B>KD4CK@LEM=@KLHI4=!CDB"

!!"#$%&$'&'($')*+,-+../ !"#$%&' !"#$ !"#$%&

RST" ½¾}†¿ -8. p

?ÀÁ«©"ÂÃÄÅ; cABÆRSTÇ! '+'+ }cAÈÉÊË@A bÌ |Í Î bÌ ÏÐ Ñ '%-+ p Œ | .;+ pŒ#

î q r ! !+!+ F 9 D Ï Ç « @ !%*+ c d 5 ! S ó ô !+ c d 5 E i » ô õ j ! ¶ !+(% F 9 : G HD 4 „ Y & V ä – O ¥5678 þ ¼ ½ ¦ b O ¾f ± E !**# c d 5 Ï Ç « ! Œ  (%# c d5" îN ! @ ™ ö R ê ë Œ < ! : _ ¿ !+!+ F E9 : À Á i  D @ ó 5)8I '-!3 ! 4 G ´ 9 : À Á 4 Y ; ð Ã É  ó 5)8I !-.3" îN # ‘: _ 4 · &V 9 : G H D Z [ é !"!" F r \ 9 :

+,-.'/01

!RSTUVWX ' Y %+ Z! [\]^_[`abcAB! defghi

Amqrst _Q`

¥5 6 7 % & ' (8 9 : ; < = > ?N! @™›ïÚx4lFn²Eœ  ! : _ ’ L ž Ÿ &3 E – O ¥5678 C" = > ? 2 ' 4 P - K ¸ L !+!+ F 9 :GHDÈN! :_4¡C¢£¤¥¦ § ¨ © † ª " î q r ! : _ 4 !+(. F & °0– 567! 44ÇF % ° v « ¬ þ ­ ® O ¥6678 0 ¯ ° ± ! + ä ¢ ¤ X ² \ u !++* F w E ³ Ë ! G ´ !+(% F 9 F ¢ ¤ X @ +-%3 " ‘µ ¶ !+(. F E (3 þ !+(* F E '-*3 ! !+(% F · ¸ F E ¢ ¤ X ¹ ¹ +-!3 " º ˜ » E j ¼ : _  S &3 E 567 ½s¾ïE¿À[Á" 7

h!}‘’ _Z! †‡ %H8b

=>?N! ³9ÂêëÃÄÅÆ+ ÞY+)ÇÈÉÊ6SËD°Ì! Õ+ !+(% FTUÍE + ã Î Ï Ð ¥5)88 Œ <ш ,-*3Œ ,-%3! hÒ Ó · @ ” S ÙÑQRÔՌ<E+ä" î N ! + Ì £ Ö × j à ¥9/:8 . ê ` !+(% F 9  ê ë † < ~ 9 Â È É † < G Ø Ù „ P Z  '-!3 ~ (-!3 ! u !++% FvwmËÚ! n ¯ÛvÜÝgt4 Þß! -4š›:_Eêë:Žþ¦ SEàáP! Õ+EêëÑâQRã ä" ‘h p § } 9 Â È É Ê ! n   r å !+(% F æ . ” ° Þ l F Ç ; µ ¶ ¯ ç è éP²™ +-,3! G´ 9F r å Ñ ` ,0 bêŒ<" 7 ‘4 · ë . ” °  ! n   0 b %!# c d 5 E È É ì í ! ¶ !+(. F Ç ; *(% cd5[r !.-*3" 7 îqr! îïEÈÉE˜ðñ+Õ+2 FEê©òù0bìí! +ÌE˜R! L ê Œ < ! !+(% F ê © ò ù r ,', c d 5! tó+xÏEFE !-%3" st! Õ+E+ÌôõÑöRËî ø ð ! ÷  !+(% F % ° '+ ' r \ (+'+ c Æ ø ¥,'(' c d 58 ! ù v ˜ ú *-& ”°EQû‚åü! hÕ+ý;tþE (-( ÿ" 5!9Â"#þ+Ìj$ßà[… %Ï! n j$Þ£Öb&¯ÿ!QR 9FîïËD"

“” % &•– —˜h™cA

=>?Jk! :_œ,¢' (!+!+ F 9 : G H D¤ ‚ & 1 Ë D + ä

9:! 4$yæµ) *e+ã,´ E ‘!+'+ F „ - . / 0 1 7 ÿ !  Ï + äI)" î N ! !+!+ F G H D E  2 E , n ¦ 3 h # ¥&8 4 ³ ê ë ~ ” 4 È ¯ 5 Ï ê ë † < % ¥U8 6 7 n   Ú 8 · # ¸ w + ä Ú Ð z ‡ % ¥98 o 2 & ” : ; $ < = 4 > ~ ð ? E ( , % ¥@8 ¸ <ñ„bC~9:" =>?2'¸Lšuk›A:±T U ” 9 : G H D ! æ B @ ‘5 Ï I ) ! ñð†‹! „-./7 " î q r ! !+!+ F C ‡ h ” „ D L E E F F ! G h H | æ µ   * e I '+ F j 4 (%%( F ¸ r !+!+ F J 0 – K L 8 © ‚ +äE&F! M¨j¼:_NnEj$ O P $ Q R þ ! S S T ! !+!+ J 0 C ‡ *†ª" î N ! C ‡ !+!+ J 0 ` Œ U ³ E  Ï Ð h ‘!+'+ F „ - . / 0 1 7  Ï n  VjW‚" =>?N! ïo+äÚÚèX! Å sY™49:;ZÇEGHD[\,t! ];^¯Þº:_;^þº^:_ 4 9 + R _ (! à E ` Ú : b € á , ! „ è (!++ ”:bE !#++ aÚbÝÞ" ;:<

šwo›†‡ -.++ „Œ œ .+++ „ hžŸw '+++ „ ¥5 6 7 % & '   ³ ( (8 !"!"

F9:GHD@cYIw•– — ! ÿ l

FdOeabfcef±! 2 F E c Y

e f  4 '"" ‹ d 5 ! Œ  (#"" ‹ d

5"

9: ; < = > ? Z [ ! : _ g v ¸

¹¨hfc! fc;ÿ!ab m n i e

n E e f Ù „ h #""" ‹ þ !""" ‹ d

5"

é+kEefr ' cd5% o

k$ 9pqnr$ s€S t u v n K $

:_wfnrxèf,n r ! Ù „ a b #""" ‹d5ef"

Úx w f n r Þ x 2 w f n r $ w

f ! ˆ !"(% F E &"! c d 5 Œ  ˜ F

f x y n r Ù „ a b !#"" ‹ d 5 e

$y G H D ! j k ~ +x l j m Y

9< N ! z { Ú å Œ < E | g ! :

E &,( cd5"

f"

2%3456789

uvwxyz{|}~

¥5 6 7 % & ' (8 4 9 : ; ª : _Í<=êë! ÇÈ>Ëã?@EAB P ! 2 Q r C E !"!" F 9 : G H D @ Y ËEFG ¥2,+ þ /,+8 þF H Ú I w ™ •–—"

€‚}yzƒ '++ „‚…†‡ ,+a

9:;<=>?JŽPQ , È4+ , P -K ¸ L !+!+ 9 : G H D ! & M ¦ N! ”Ú¦bO~ñPOQRST! } F E F U V !++ ‹ E W Ú ! ¦ b O X Yˆ !.3! Z[ !3 '"3"

ˆ‰Š‹† -++ ŒŽ‡ -'++

\&”]^iEh`mË_`ˆ (("" d 5 ! Z [  (!"" d 5 " a j !  F þ bc;<dAe.}s¸rfg! hG H D i ` m Ë _ j ¸ [  (!"" d 5 " î ³ È J k ! l F h %#" d 5 ! m n ¸ [

!"#! $%&'()*

jklAmno .' p

!" # $ % & ' () " * $ + , ./01! 234567+,89:; < = > ?@ A B C D E !"!" F G H I J KLM" /01N! 2OPQ4+,RSE TUVGHWXY! 9:;<=>?Z [ ! \ !"!" F @ ] ! A B ^ : _ ` a b #! c d 5 E e f ! g h \ i j @ ] ! k l:_EmnEefo" p q r ! s t ! u $%&' F v w ! k l x Z [ $ y k l z { T ((!) | } A B ~€‚Sƒ„F…ef†‡! KY AB~€Eef`ˆijE ! c & ‰ * Š ‹ Œ  !+!" F E # c ' ‰ , Š ‹ d5 " g`4ŽFŒ\ (-+&. cd5" / 0 1 N # ‘g } A B w N ’ “ h &”•–—! gJ˜™š›:_Eœ

À Á ó +  ã Î Ï Ð ¥5)88 '-"3 E i  ! Ä 4 § } 9  ê ë –ÅEÞƌ! vþ4ÇÈj¼:_ûPÉFÊ#EÆË! :_|/0©ICÚE9:¾¿" 7 î2'4P-K¸L !"!" F9:GHDÈ! gÌN" =>?N! :_ !"(. FE9:ÀÁó 5)8I'-*3! i jê Í éêÎ! ¼n2F9:ÀÁó 5)8I'-,3EiÂW‚" îN# ‘5!ςÐxj ¼ : _ û P m I (-( Ñ d 5 þ ® þ ‚zÎEïƒ! :_ÑsÐé’Ò‚S9:ÓÔ" 7 ¥J8

~ ž L ! g h Ÿ(%&' F w ¡ ¢ £ -¤ ¥/0&') ¦ § D E ¨ © } ª «   ¬ ” ^ E­®" /01¯h uˆ42FŽ°E±²Y³ ²@"*$+,-.vw! 4-,Y‚ SGH´µ" /01x¶·™š›:_@¸¹º »¼½¾¿@ÀÁ~ÂFÃÄ8ÅÆ ,! ÇÈÉʙ}ËÌÍÎÏÐEÑÒ ¦ÓEÔÐ" p N # ‘³ Õ Ö × Ø Ù E   w ¡ ¢ ÚÛÜÝÞÎÏÐßàÈ! ’áhâÅ ãxhäåæÀ! g`Ünçè®é³ çêë" ì p±íN! GHYEKîïðñò ó ôA õ ~ €  E ö ÷ ¹ ø ù i E ,-* c d 5 ! ö ÷ ú û ü ý E '-!& c d 5 ! vþ:_œÿ!4Aõ^‚S"#$

 ("""$ ("#"  (("" d 5 ! 6 î o - ˜ F ¸ [  (!"" d 5 ! v p m q Í r s ` %"" t %#" d 5 E m Ë _ j! Z [  (#"" d5EšuZv" $yš›Zv! @™¸w+xy z! 4šuk›:_T&{|;! 9 + m Ë y z ` ¸ [  (#"" d 5 ! 4 } ~ ¬F€ ( V" ÇÈ@™ÉHæE‚ ƒ! š›:_`,ށæ„Çœƒ ¥#"38 … _ † ‡ ! ˆ ‰ Š N ! M ‹ . y E y z Œ (""" d 5 …  (#"" d 5 ! š u k › : _ ` œ ƒ !#" d 5 !  æ Y œ ƒ \tE !#" d5" Zv¯œ! :_,´º»:Ž ~§! Qæ¨©ï‘‡ç.y! ’1Éʓyڔ! Çȯ•];<I –—F“yE˜™š" ¥48

$ h i Ò Ó Ô Õ Ö

_`ÿ!oijnr! þŒ}~

nr~¸wy E e f ! ˆ 2 F E &

c #!"" ‹Œ˜FE * c '#"" ‹ d 5"

î N ! : _ ¯ ` @ !""" ¦ : _

€nrŒ‚ƒ„R 4Eñ

… † Å ¥=>?@?>A8 ‡ ˆ j ! ¯ 8 h o

tef (!++ ‹d5"

î N ! : _ ` Œ !+!+ F Ç ‰ ! ¯

,4Š$‹1$ Œw$ Ž$ [

‘$ õ¡Œ³$ ú’$ “ ~ ³ "o Ä ³nr"

îq r ! : _ ` ‚ &1 @ +x n r

e f !'++ ‹ d 5 ! v  Q n r E ” ¿

}•–Úb—T! gh @ z { f c ; ¦

rE‘˜™š7 : Ž ! h S ,è • – ›œÅ@‡8E•! 6 ž Ÿ m ] f

-,./

cEÆ," ¥B8

!.31?)

$!C(+D(.C("

!"1%$&@ ¥ST8

#

!.31?( !"1%$A(

+,

( 0

!"1%$#@ ¥ST8

!"#$%& :;< & =

c2V)8. ¡¢£¤¥¦§

¥5 6 7 % & ' (8 9 : ; ñ [ m ³ & J E ´ µ ¶ À ! ˆ (" ° (! ' …  (" ° (. ' ! EFG%* · µ ~ ñ w Z Á * ¸ ! EFG%# · µ ~ ¹ µ À º Y Q R S T" g & J ! EFG%* · µ À º Z ² `  ~ñw ! d5 &* ¸! EFG%# µÀ~¹µ Y Ù „ ö R 4 ~ ñ w ! d 5 +. ¸ ~ ! d5 (. ¸" EFG%* µ À · J Z ² (% ¸ ! EFG%# ·µ~¹µÀºST" ¥H8

%&'()*

·Q# "*$~Œr&¬ç¡

è¢! Kîç¡O£"

PQ# ¢¤~Œr&¬ç¡è

¢! Kîç¡O£"

3·# ¥¦&¬ç¡è¢! K

îç¡O£" %ñûùi! vmn&…ç'‚(,ê ëI) \Aõ" / 0 1 N # ‘g * Í ’ { + ¦ è Ú ,L! -š›:_./0™ïn12! v3S}AõEœ" ÕÖ`ÔÐ4ÿ!5Ð6@" 7 ¥!.8 ¥18

ÞV# §Y+¨©«’Þ! È

Õ U %9 %ñ ª ! « ¬ ¨ © « § Þ! ÈÕU%9%ñª"

¨­# §Y+¨­[&&Ú

Ž®! «¬¨­[&&ڎ®" ¯…# °±²@³U…"

¸¹Yº" »X%Y‡X¼«¨Y

!NOLKPGB>)OF)QF@CKR@D)3BCKD@)"@CK@?)SBC>BR@)Q>?H3G>H)TU4H)V4H)9.+90WX)!CK?DB>)OF)QF@CKR@D)!BCIBD@R@?)2CKB?D@L))Q>?H3G>H)TU4H)V4H)9.+8YZX)@D)[4D)',Y'.6)"4IR)QB?M)[KMGD)\?>H)]PDH)3@DN),6)^L?7WD@C@67Q@?>@R@?67Q@O@GH


!"#$

~~ ‚:ù]³)*Þ

!"#$%& '()*+,

()()* 12?@A

! ! "#$%&%!'()*+,

(M N O !! ' P, Q"#"# $ . / R S LT U V W X Y Z [ \ ] ^ ! _ ` a b! cd]ef.=ghij" k>? bl[\mnopqrgst#

Ž%$%$ ‚,-~ †7! w· , - « ‚ ~ ] = F ! , - É / )  ; ‘ ‚ + 6,%T ! » k „ 6,'T ! { Š! ¡¢£¤/¾*&% "Ž+œ[­LÁE£M’s! é):“•,-É/¸¹" SÇ-ö÷+6*­! %$%$ +™š,-./uI: ƒ„ &,.T" "8•s”çÊ^_ɍ•–—˜Lk™0f®78 +JK-¿" Qe+:"YZùé$»7šp›œ,-É/+ î×! `T)ÊÍÎv‰³78]vV+uÄ% TNžŸ 8ˆ‰v6+WK9:L Å¡ØL8 &,$ ï´" ,¥ix! éYI:S"8+êëD´­¢ó! ’“ é:££02`ÌÚ8+9:! )ʤ¥Ú8" Ž%$%$ :"YZù é$É7šp_–´"LÍÎÍ F+D´E¦§48š6*! ©$ªÂ»k+y±L²³ i³sKy! hŠ»k³<+12" ©e+YZùé:Sd12š¨ø++©¬ÓLª« ©¬E¦§Ã3! "8é:[\û]³<¬)ESYZù Tˆó" :"YZùé$­®mpD´vI2»k³<'¯° bc+±²! E™'bcö³+¨´" "8$Á€B1OP% €µBM}% „½`+ 12Ê[;Ê=F“™+B<" S

À*&¡¢N<

1234567

; À0`Ìñò3²óT,4A)4C ® ä ­ + ™ ® ö

sfä­6*./

‹ŒHŽJEFRD "#"# $gZ„‰‘ ($%&, ’“”•–$

)*+,$-./0

0pq jj qrC Ssfä­+ M}­! #5j/ ‚+E F " Ž ” { "tg6*./" µ¶r癚uÚKëv‡! â #5j. ‚ j A E Ê ± Þ \ * S 6k#'oœw+xyŸ± 03*VC S #5j/ ‚ ' A A d Ö #' Á X Ç ¿ 0pqdC B 6r " 3*V + A d A ^ _„,-./+­ÚST w · b

@B #5j/ ‚ l A! ¥8uÚ Jƒž3+H•Ÿ±h±’AdB jv" „…-! + ÁAB +% ÁA­ Ï ž 3 + Ÿ ± S %,.6w B 6,+$x §j" S %$+/ ‚+a l ÁA! EF Œr%&./" ªi¯Ïž3.0 Ö &,0y ! @ B %$+/ ‚ l A † ! A+ ./ &,'zB &%/0 …†‡" ’ ‡ + ! A6 . / &,/{ ! B + s /+66 …†‡! ©ˆÀi‰1 ŠŒ +{‚" ŠÏ®! YIEF¼™$ ÁÂED33‹\Ȍ‰1ŠŒ »¼ODÊ6*" S

cœ[­Þ0z! ¡¢£¤/¾E L¥¦fg*&{|" ’ “ ! ª iÓW;}‚°ÓÆ~! ­€ ÓÕ÷ä­Sugz{+ 6k's" #5j/ ‚ ' A! áh 3*V (–! u Ú;}+Ÿ±Ad! ¥8uÚ+0 ‚X€Ÿ± 0hVC  6k0.t ! Š H • D 3 Ÿ ± 0>=VC @ B #5j/ ‚ l A &k.#u "

†‡GnoH±Itô®

EF±•! †‡G vÔn Õo!S8%5P/ ‚H±Itô

®"

ªin€J'0ÚU@KLÀ òañòMN]û=F! † ñ ò O P.'! †‡Q'VW7'R+S

Ó

TUV S!8ÓWñò+JK" {Š! ; ' AX! ªiTn§ j+w·¡¢£¤/¾ôõ! EL JKÜ'Y“ã 0<Bb4CVcddeffC ;Z["8{\†m 0g(hiC T ]3çÊ^_{\+`a! †‡b

{|}~€j

WŠŒ+²ó3uÚ;}+ñ^S ~+/ ‚+a l ÁAT! uÚ;}+¯°\*ÖnÞ" D 3 ò € 3 6 7 Ñ @ . / Ö '7.„ 3 ~7.… ! B ~6. … † ‡ 3 l&. … † ‡ " { Š ! D 3 Ë í ­ A +7.†B '^^/ …†‡" ’“! @B |^+/ ‚ 1 Ae! çBðD3Œè. 0 67/‡! B + s 1|.. …†‡" 'Ÿ8+óDr! Œ67.0 ^7&ˆ! B &&0 … 6^^^ s†‡! 刌D3+ 06‰" S |^+/ ‚ + AB |^+/ ‚ 1 AÏj! Ÿ8+D3 Ëír­AÖ ^71Š! B %^60 …†‡" rŠÑD3Vi<58 06+7.‹C !Cò²3Wô¡ ¢! õö3Ç÷ 0%/7&ŒC 3îÐ8 0++7&C " ’ “! Ÿ8çB ðD 3Œè.0 %7'Ž! B 0j5~ … † ‡! ˆçBðD3Œè+ 6'k6" S‘‚ø9+“j3 ~5~5 ‚! uÚ;}YI$ \*ùw! gj]'r+KÇ3‚°Þ¹ú" ¦§š¨+D3%&./! ò€+D3.0 6kl B j~.j … † ‡ ! 6 7 . 0 jk&‘ B j//. … † ‡" 60¦š¨ŠŒ+D3ÔÕViû4OD 0&/k.’C " 9 e A ü ý Ò ð 0~&k.“C 3 þ V ÿ 0j5k/”C " @B ~5j/ ‚ 1 Ae! çBð+š¨D3Œè. / &k1•! ƒ j s 1& …†‡! ˆuÚ;}çBðD3 Œè+ '.k6–"

r

‚ƒa„

±±Þc­Ad¾" @B #5P/ ‚ . Ae! †‡3 9)!8EFGnob±­êÖ jklm B .76n " { Š ! † ‡ ' f o! ³<F! gh! io3jo+ Ô(vV" ó&çÊ! SÆkl«+w· amT! çÊ^_+nÞ,-) :6o†‡+Q¾" S

ç!m­+mœKyÖo™w·mœKy+× å²ó! "83"G9‹'#L©%Ky+¯° ûy++ÐSSTU@֜’+Àò3D´" ÀQÓ WÚ°?@LÄä 0<>B<C Ii |^P/ ‚ 0 A! ) Êrç3$%KyÍF»¼¥S®+û]É»™²¢ ֆ&! EÖÑ)”+V'(3V)WKmF! g] ^-*ÚÊViM78+ <>B< +Õ÷" B‚€—CAƒfƒ˜d™ƒ +Q¿A! ÓW"G9‹½çÊ ^ _ ™ š u Ú 0hšAC 3 ç Ê ^ _ ‹ \ º » : 0bXC ! ±Þ+ÙuÄ! ,-o™©±`ÌÚ8! g „…·hÇ-ñò4`+iŒ! ’“[\U@éÕ+ \.D´" ÀQ! hšA 3 bX S¤HmœKy“I Í!²¢Ö6/01«! gâ %^P1 ‚EÊ! I 2'š›)3~‹4ڍU@ÖéÕ+"GD´"

7 \ Œ 5 ñ Š 6 ! hšA i %^P. ‚ % A T U Ö ŽV ' ( 3 7 8 K ¬ ) 9 Ô m 5 0>A=C ›C XiBC 5 ñ! 9T)Ê`+mœKyŠŒ! ñ­ÖçÊ^_m œKyÍF»¼¥' >A=C›CX<B +Õ÷" |j/ ‚ j A! Ž|j/ ‚KÇñò3ÍF 0‹\ ñ­C 0mœEF3mœïFC † +^! 9Tñ­ ֚›EJKȌ~č:ÝKÓiŒŽV+mœK y! č‹\+ñ­irç" €ºáþTUÖ ŽÍ;ñò5ñ ! æ2Öm œ K y æ ¢ û 0)>œC + " G Õ ÷ ! g µ ¶ © % € à! S |j/ ‚ ' A ³ < Ö 6 š )>œ Û 1 ¥ " © % )>œ Û1¥Iˆ‰ / ÁA +“j! Ê=wuñ3) >Ä! gÂ(SArç ? ± + m œ K y æ ¢ u 5 ò û" Ÿþ! €º»:ð²¢Ö]] iX3b +Í!@ ABC! EÏSœD+$ʖ2\Œ†&" G"Gix+²ó\ShÚT! SvEá+, -FG®! Ç-I,hÚÖ]]Ñ¢ŒÑ„Þ˜H™ V+_ÕØI › JIpq" 9T)Ê bX SçEñ3 òRæ¢ñò+ *‚€ežŸCXƒdŸ€‚% ™Úv / šuÚS ¡¢WKËíix+uÄ% rçæ¢û‹\óDJ¿ pq 0bh=C ! EL=>Š˜sîÀ±Árø€K! ESÑ¢ŒÑ„ÞELÖ3I‹rø‹"

ab…†‡ˆ

‚a 1 ÁA! KÇñò:Ý+ŒKÓ.0 S%^P/ %1k. B P01/ …†‡! ©ÔÕAªi‰1ŠŒ

+:3¯°.0! vh./ &1¡B ./% …†‡" ‰³ŠŒÁ™®ÙMñò:Ý+ŒKÓ; / … †‡r¶.0B '^ …†‡! 9TNeÍ.OÙ 0i; *3bC ; 0 ….B P0 …†‡! ŠÒÙ²Úà; 6 … .B 6' …†‡" ©AªirçSÇ-3R™JKÜT! j]]• –s+JKq+-+-Õ"

E

rç,-am\*ä­

89:;!"#<=>$%&'

0p q ++ q rC r ç , - a m\* ä ­ ! S ® ö ä ­ . / ­ Y ë %$%$ ‚ + ™ ® + y Œ ® 0()*C $ N ¶ » k B &,.T " %$+/ ‚ ™ ® + y Œ ® . / A &,1T! YI:*&B‘‚·" µ¶7¸+ Ž%$%$ ‚,-ó & ~  !  G , - Ô ( ä ­! £ r ç + k t . ¸ Ž ó & S T”¤ i ­ Ú | ¹ " T n ¡ ¢ º »% - ¼ " ½ £ ¤ / ¾ % ¾ ¿ y ¦.å ¸ ¹ ! L w · Ó W 3 ¥ ¦ ñò° À “ • w · ¼ ™ Á T  !

‰Š

F"Ž]&%&6*,-./g[\fgä­" ’“! Sä­+™®,-¯°3«žpqÌ+ 6*­! ÓWñò]&PQ²ó" GàQ! RŠÀ 9T)Ê¡¢úR! w·Ó Wñò+°ÀEL-¼"½°À! ):S<KÇñ ò3:Fñ^" ÀQ^_„©%À ! $ÁÂTUv r+4`3UVªmœ˜H²ó! É°VïWKWX Ê0rst! E0'ÓWñò" S

YISŠÏ®norç./¾ ¿" š¨67则®+yŒ®+ '.T! $Sä­+ðñò3ÄV ÁÅ6o­! %&#°./" Æ%$%$ rçÇÈ‚É +×å. /! $ É ° Ç È 8 . / " < 5 8 àY I S á þ + š Á I t T Ô ( ÊT! Ëþi %$%$ ‚­Ì‚ˆ‰ °s ! Y I v w · ¾ ¿ + ö ÷ C ô±•" ‘Íe3Î{Ï+kyr$6 *9 7 8 + . / ! î Ð 8 + ¯ °

$¹ÑÒÓ3¥8ÔÕ{|Ô (! hŠˆ‰=F" ªi¡¢3—˜+£¤/ ¾! “•w·ö÷{|" %$+/ ‚ 7ÌYI։×3./ ’ “ ! á hTn¡¢ØÙý L w · ¾ ¿ ö÷Cô% w·¡¢¯°=F! "8Yº %$%$ ‚'R¡¢$ڒ CÛ" áhJKvL8¯°.0’ “! ÍFLÜóIZÔr“• +hÌ.0! YëÊÝÞqï9 $MN" ßR! ÍF8S %$+/ ‚EÌ ‚¤ 0,6T! A‰ói'R+™ ®ö÷! gYëw‚@‰ 0,+T. /" "8éYºÍF8+ %$%$ ‚ ./A 0,%T" SCC

÷! uI:”w·,-ä­./$ {Š! À*&+¡¢N<! uI ,-:7(¹àÉ/" (]+ST'Z[,-./#

!

ʱ­+no! ©%ST)ÊTn ¡¢+£¤/¾0z'9)™šö ÷+no" ß±ix! ÓWñòé :À/Ï+dŸÚŠ¢„no! ©é:no„w·+,-¯°" qóá_+-¼"½/¾% Ï

âwëL—˜noé:'w·,#Êno" Ž%$%$ ‚ , - ~  T » „! áh_ã,-uÄäåï­+ |}~ æsq 0h€€‚C(€ƒfdC ‘ qŸþçè! _ã,-uÄäåé ꄽ`+q! Š¢ëqéê A·h_ã,-uÄäåÉ»S, ¡E+uÄ" ìQR! é·í_ã,-uÄ äåv²³iW2—˜vmî“ï +q! E€ä噚§j+, -OP" ð S

./uvwxy/zBCR*

'()*&,-./

!"#$%&'(

!""#$%&'()*&+ , - . /! . 0 1 2 3 4 5

+67" "8$%&9:";<=>! ?@AB1=>CD! E=FB1 GH! 0'4I3JKELMNB 1OP" QR! "8$%&S67GH TUVWXYZ! E[\]^+6 7EL_`abcdef! gh_ ij]klmno+pq!"QR! $0rstEugvwx+Ky z{|}~" €"8+12YI$S #$%$ ‚ ƒ „ %&&' … † ‡! ˆ ()* ++',%-" B112‰k! ƒ„+.//…† ‡! Š‹B112ƒ„'&0…†‡" YIŒ12%/1$…†‡! ˆ()* ++.,&2! 9T34%&+5…†‡! )4'0$…†‡" S:""Ž%& 6*,-./3*,-‘s +’“! "8”•si:"–—˜ s! E0'™š+!"|}" %$%$ ‚ › œ q  ˆ ()* + 67%8žki%$+/‚YZTŸ ¡ ¢+69! £”¤i¥¦§¨" © A ª i " 8 + « ž ¬ ­! A0'™®,-¯°! ©A±pd ²<³+D´! )µ¶w·./¸ ¹+Yº»¼½“6*3*. /¾¿" À Q! " 8 $ Á  )4 à 7 ()*+$,%:čÅÆ! E Á  K ÇÈÉÊËÌÍÎJK! .',+/ÏÐs" ÑÒKÓÔ Õ A  Ö 0 × Ø ´ÙØ)Ú+ÛÜ3ÝÁÞpq! ßàáâãäͨ! ×åÍæ%3 Óçè;`éêëìípq+î

ï"

ð$Ø´Nñò+²ópq! ßàôõö÷+øù! úû! ü¤ Hý3þü¤Hï´ELÿ!+ "#X$ï´" ©%pq]&'Ø ()*Þ²ó+,-y+kl+ no" QR! ðØ´€,-.² GH/0<4=)>1+u H ë I 2 » ¼ÖÃ3" "8ð$h_i45v67 89:341! ;Š=F³<=> +I2" ?iU@Öd²<³+D´! Y I %$%$ ‚ + – ; › œ $ A B ()*+6,%?0%$+/‚# ;6,&@C! : "¥¦”\*S9íDE! {F| }¤i)GüH"

!"!"#!"!!$-*./01

"8I$TÏ:"JK 0AB<<CV Ä T Ï : " I 2 + L j" MJKÁÂï­12! 67E LŒ›œ+q3EN! »¼ÖO ‚Ï+PQ:"Yº" ©%Yº$ R‚S°TU! EVWŸ`+16 TÏYºELPQ,-Xï" À Q! AB<< + U V ' i Á  0':"YZ! cëK[ÑÒ3[ \YZ)YºÞÊ[\:"–— \*\íB]_Õ" ^_„` a + w · b c 3 ‰ d+‘efg! Iµ¶Ÿ`+PQ ,-Xï'%$+/;%$%+CAB<<hÚ ÖTU" S©ix! 'i%5%5;%5%%‚ Ïj! AB<< + X Ç X ï A X i ' Øk()* . / S &7'D B 'E § j + Y º0l m ()* . /# '7'F ;0GC! ‘efgS0$noBRp 0' n o § j! ‘ e q y r  0$ s

:;<=>?@A €"8$ÁÂmp=>D´Ê%&0'9 12GH! ?@A=F(]+BF<t! E

L»kB112ˆ™®+yŒ®+¯°±" =>D´ $%&²³i´êBF+GH3€BF+µ¶! ’ “·h`+JK¸¹¬,-+É/" QR! BF=>º»:\S¼½MNB1+OP! EL=F30'*&Þ¾1B1+^±" S©ix! = >+_¿AîÀ±Ávr±•+12X$E·h) *Þ$ 4Ã(]+B1ÄÅD´EÆÇK[ÑÒ+ƒ È$ 0'–;B1GHELuñÞE»kB1+]^ Þ" %$+/‚! "8É7Ö6pD´Ê=FB112g rBX$! 9T)Ê?@Ô°ÞË~I2% hÌÍF B+3ÎcB" ςÊ! "8I$'zex]12+Ð Ñ;%$$/‚ˆ™®+yŒ®+/,%T€„%5P/‚+ 'TÒÓ! Ô«B1X$v06oë" r12X$+ ˜s$»¼v6+:"—jÊr12ÕÑÒ+^± 3Ø(™šÖ:,-+׏"

!"$%$BCDEF$&'$(

p"

©%X ï » ¼ Ö \ t + 1 2 uZ! EvÇ:"‚tT45+: yÑÒwxyÒ" µ¶%$%$;%$%%C AB<<! Xi(ÚB1"Ž! YIŒ 1 2  1&0/ … † ‡! ˆ ()* + +'H" ‹ze12”{AÔÕ12 Ê [! Y I $ | } 0+'1 … † ‡ ~ ()*++%,+I" QR! vz e x ] +12YI+&/%…†‡! ˆ()* +%,/J" "8$%&˜s! ÁÂrB 1X$! €‚ƒ3„…`+12 Ê[+CDÊ=FB112" S67ix! %$%$;%$%%‚+ Œ†‡ÞENuI/+$&…†‡ ~ ˆ ()* + +1,.K" 34 $ ˆ ‰ 1'+&…†‡~()*++&,1LÃ3! Š)4+Œ†‡ENŠ/39‹ I29I23¯°»¼ÖŒ! ; ŠŽYZI2v0k^" Xi K[367s+67EN$[ \v0453]^+:"GH" ©$A]‘+G<9<! )E Ž:"–—’2\í! gh±’0 '"8+:"6*" ÀQ! '“” +:"YZqAO‚ÏjH• ˆ()*+%,.M" ‰d+ › œ $  " 8 » ¼ v r+–¯Þ3s! E45:"— jgS,-˜9“™'š›œ[ ­Þ"

23456789

G`ažSRŠœŸÀ ! ?@A¡¢£¤/¾3¥¦fg §°! "8”$%&0'9:F| }" \ShÚ+:"=>CD$h ±’0'"8+¨©<3ª«t! g¬§i:"+)*&Þ" „%$%$‚! YI:"›œ$€ B()*+6,%N! T Ï $ h ± ’ ­ABH• #7.O! Š   õ › œ Y I$di ()* + PQ H •  570R "S

"812YI$@‰P67PT+‰k./! ƒ„%066… † ‡" { Š! B 1 ” { A Ô Õ | } Ü! ˆ Œ 1 2 + 0.7&T~™®+yŒ®+PP7/TC! ‹B12ˆ6P70T 0ˆ™®+yŒ®+'7'TC" B1+1Ý$ª*&+, -./EL"8»k12X$ŠU@+D´û6 *" B112uI$./67&TBP.55…†‡! ŠÞß B13‹ÞßB1àÑ@p}1'7&T3%&70T" ÞßB 1YI$./&76TBP6'0…†‡! ÀáhØÚ?@Ô °ÞË~I2! ÊâÁ³3Íãû|}+û‰B]û .0! ELØLK3Íã12&ä­É/ûÛ" S?@Ô°ÞË~I2­! å]%1slæBÜË ~Ö§açË~+12! ÀQ©]&Ž€"8èR ¾105…†‡+B1" ?@Ô°ÞË~I2! éŽ‰Ê âÁ³3Íãû‰B+B1Ñ@.0B6'%…†‡3 15.…†‡" ’“! ÍF83<58AÍãû‰B+ÔÕ|} Ü" Êâze+û‰B1YI$­êP57/TBP1/…† ‡! ÀYë w · ‘ e f g $ ­ ê B H • R p 06 n o ì%5P.‚Rp1PnoC" íîB3œ°yïŸBuI Ñ@06…†‡3P0…†‡! VWÖð-yñòæ¢ #Ê+vk1ó" S

ÁÂ4ÃûüÉÇ GHI6JKL

رeÂ+™šze?@ÙÚûÛ! %5P/‚€

ÁÂÐ "8%&•s»k.ô+^±3^õ! ¶ö÷3£øt<­iù3pq+cd¹

ú! gÁÂ4Ã6ÁpqÊûüv6ÉÇ! ;Š»kÖ .ô^±" ©%,TUñògAdÉÇ+pqýþ! ]&»kÞfÿg€:Fµ¶! ’“',-y+kl ±+no" ]]pq)Êr!"Û%UAVB%W% #$%& ¨'U4XV=W% (×&6U=VB6WL9)ÍÎXîpq" "8 *+Ú,-.ðå615…†‡+/B3! ŠÑKÓÊ⠙e+±eÞ?@ÙÚ" "8$%5+/‚+Ã3;6+&0…†‡+YZE(B 6+05…†‡! ÔÕAÖ™0vk+Û1.ô" SE( þ+Ã3ŒèT! 1Û.ôˆ%0%6…†‡~™®+yŒ ®U()*W++176Y! Š²ó.ô'61…†‡! ˆ()*+ 67'Z" 23ˆŒ.ô607P[+146735660þ! Ö :78%&ˆ‰ŸrÃ3! ˆŒ67+6&7P\! ½()*

+ 17P]! 9 9 Ð f  , -0P&T! ˆ ()*%7/TC! ® a 0/70T! ˆ()*%TC! L±:Ú"007%T! ˆ()*P76TC; 78" %^%5 ‚ Œ . ô Y Z  %/15 … † ‡0~ ˆ ()*P.7&TC! 9T%&P5…†‡~.P7PT1Û.ô! 9 9'05…†‡à<²ó.ô" Ã3ŒèT! Ö:78ˆ‰ŸrÑÒ! ˆŒ.ô+ 617/_! ßhÐf,-0P07%TC! ®a0PP76TCL±: Ú"017'TC;78$ 99%17PTà<14673566 0" .ôYZTYIˆŸ6Ã3+OrŠŒÐeA=> Š00&P…†‡C% :"Š061.…†‡C3?+Š0650… †‡C! 刌.ô+&&70T" @B%5P.‚P%A6Pq! Á²óXÓ²¸+çB ð)1CD3Œè&6%…†‡~ˆ()*+6`" %5P/ ‚Á²ó.ô60+D3uI%5…†‡" "8YI S%5%5‚$1„170…†‡+D3ð3" S


!"#$

v ! HwxGyGvI@z{|}

!

!"#$%&'() !- ¸U à ” ¹g ƒ ‰ f 5 º‚ ø ³ »"

!5 ó ˆ í $™ ¼½¾¿"

!ó êI ¼½J ÀÁÛ Ü ³ q "

jGmZhipq.rtu

!ÄÞ 2 û U à ” Å= @ Œ ï Æ"

@ABCDEFG H I JK C D L M N O P <=Q-RSTUV; WXY3Z[ \ % ]^_ `abc*! de' *fghijG klmZ! nopq.rstu"

4'56! 789:;< !< = > È z ÐÑê ¹g  D E FG "

E l ¯ ° () › ! ï° % ›! ¯±² $ › " P š ($ › 2 }³´Ìµ" '"—˜™< => #* ›2}™š 55 ›óô! E l ¯ ° *# › ! ï ° #& › ! ¯ ± * › ! ï ± (' ›! ï¶ # ›" $ › { | - š z 0 2 } #' › ó ô · w ~ I 67178- 9:;2;< ¸ ¹ ƒ B > ! ($ › 2 }„BI'"¬­2! óô=á̵" (# › { | — ˜ ™ 2 } ') › ó ô º w » B I ™ ¼ ! (' › 2 } =5 › ó ô „ X B Is€½[‘¹ƒ" Z \ ¾ È R S ¿ y z … À () = ! O P Q '# = ! ê q B & = ! Á ¬ h – $ = @ÂÃQ ( =" š $ › 2 } E € ž Ä Å = ! ($ › 2 } Å Æ Ì µ ! 5% › { | Ç ˜ ™ ó ô ž È É—Æ! ʚ$=žCǘ™Ë̌ŠÆ͵" !'''" æ,ç

¼Z! ]8Þ5xyzE{¶³´—˜|! ;}@~ Ò|! d€$»‚‚ǃ„…\†¦5°±²'D‡E ˆ" ¼øZ! Z\‰f5Š¢g‹yz˜»ii<=> @ $T | R > Œ Øg ! y z I — ˜ | ø ö š $ » (* › : ; Ÿ gZ\ªÌód¯>Y$Ž" ¼H! 5Џž{|ŒJ$›<=> :;! kXg ‘$2f×ØQ! ‘’IÍw¥Õ@5°Þ¸Y{$3ÌY ö“! ”•±²–—! ˜›xy¡X§¨$™5©! @Òsk ÅDêš>{Ìwö“2JÛܛœ'-že5íŸi% '"OPQaø c! lmSå€@Oqr †£ˆí¡ –¢¦<b! úA£¤f5SZ¯5°±²£=¥—" ¼Z! êëìÅN?€s;+"Z\¦§¨ëìóí©ª úîGóê! PQ'"ÂÃQs€ñ«ª‡íEóô¬­©w »®æ‹" ¯&! ] 8 · ° ± ó ô š h _ E [ ‘ ¹ ² ! Œ J š =* = © ³„Xw~I¹0‚ƒ´µú¤¥¶ï" £VŒ·óô ª§¨I¬â2„B" æ'#'ç æ,ç

!- ¸U à ” ¹g Z \ 3 Óf 5 X ÈÉ$™ j ÊË= ³ »"

7 .>?@AB> 8./09:;<=>?34 !'"è$%&"'"…ƒ‘½~”† ‡ˆ‰Š‹ñ[]|3UVWXÄ! Z \ % ^ ') _ Œ  Ž ` ‡ 5 6 b c m n =€‡ˆ‰‘’“! 56”w .012340 š • h – ' " — ˜ ™ < = > @ -šz0›œBC" V-Lz0”w56 š # 9  V › = ! P ˜ 9 ž  Ÿ g ™ (* › : ; ! ' "—˜™<=> ˜8 8 * ›:;" - š z 0 (% › 2 } @ ' " — ˜ ™ >   #* ›2}¡ÞD¢" £ ñ š #5 › 2 } y z - š z 0 $ › 2 } @ #* › ' " — ˜ ™ 2 } ¤ ¥ ¦ 2 } E € = á ! P š - š z 0 ($ › 2 } º š ]c2}E€=á! §×ž=¨©ª« ‡¬­2B>" ¼ ® å - š z 0 $ › 2 } #' › ó ô

!h _ ó ê& ó í ¢ ¦  { Ü Ç"

*+, #$ -./01 $ 23456

!"#$%&'

!ÂÃQ=€ ŒóêÂà ¬­"

!"#$%&'()*

!"#$%&'() ! ' " è $ % & "- é ‚ ê ë þÿ!h"#_$%& ì邃íîïð‘½ñ[ò '! ()! *+,ð-! ›= Êð€‡5óóôõXö÷J @./01f2ÊTŒ¬3‹ 4! Œóô5Ñ6" !'''"!." Tøùóô! úû_üÜý"

=>?@ABC&D

"ÕÖ×ØI ó ô õ X DÑ ¢ È ó ô ± ‹ Ü ÙS "

~_I€‚

!kQÁÅEóô w»õXÓÔw µ"

w1ê"BCD a E { " = + " ì $á FiGH@X0Ik J K L M ! N{ ™ OPQ! RSTó ô U V V Ç W5 X Y J" ¼Œ ¢ Z ! [ \ S ž Ý ] ¶ l { ^ _ `56ab! c Ì d J f d ž ! ú º š½e=fþ¦gh ° i " = ^ _ jÍ S$kóÀl! Ìm ó n s n o ô õó ô æ'"è$%&ç (: Î$Ïz Ð Ñ Z \ % X Ò 3 Ó $ Ô 5 IË! pùæž^_S$ql! órs=ÜtuÅö÷vë 6! ÕE #) s‡ ') 9ÌÖf×Ì$ØgDEٚ! ª × É Õ Ðw" æ'''ç æFç EáZÚåóôÛeÞ¢! =ÜkJ fhœžÝÅ$2h–€<È2Þ! ªšžkÅÑê" šßVÉ! ê‘RSì'"àhZ áâ‘ãEä)å! yzìæçè é # j Å ê w CD4ED! ñ [ { | ' X ë ì óíîGkÅóô! ÊXª_n%M ïtðñ=Ü! Zò_óôõ=Üö÷ %øÐÑùùÓú@ù>2ûI Ë" kÅóô÷Voìàhwê" üý Jþ ÿ! " # $ % ! & ' ( ) ¦ ' " ê"*T" ÊX! =ܪ^_É9= ê+?,@-6+,:;! .$ ÂÃQ @/?0óT1=Ü3Z‹4! 23= ÜóT4ÃÅ5ÍÑ6" PQ! áâÂH! 67ñ]8ó ô9:# ï;# <tÇ֌=%Mï ! C9BG9# ç è é # j Å ê w á â  æø !ç è é # j Å ê # á â  w C9BG9 æÌ tð! >h™å # ?@Ã! žCìhA »ÌEç ÈóôaÐÑÒ" Eç ÍkóðÎχóí"

!!"#$%&"'"() *+$,-./012345 6! 78 #$ 9:;<=>?@ A9BCDEFG! H=I5 6JKL" MNOPQRSJT3U VWXY! Z[\] % ^ #& _ `a56bc! Ide'"O PQfg ' hij3456! kQlmno $ pOqr@ # p s t u A v w '( x y z { | }~Oq€! ‚ƒ„…O q€†‡ˆ‰Š‹" I‰Œ Žyz-‘’“”•– —“”•" ˜8 ™ š #) › : ; ! œ ›

: ; (*  ž #)  < Ÿ > @ $ 9 B C ())+ ¡ ¢ ! O q Ÿ € £¤¥¦§¨5©BCª« ¬­¦®¯5°±²‡³´µ ¶ B C " 5 ° I \ ] () ^ '* _ · ‡ ¸ ¹ ! 5 6 J º š = »L" ¼'"OPQRS‘½¾ U¿ÀÁÂÃÄ! 56Å^Æ ÇÈÉÊXºšOqË! ÌÍ Oq€ÎÏÐÑIÒ¶Ó`O qËÔRÕ5" 56Ö×kQØIÙÚ J! ÛÜÝÞßàáâšãä å" !'''" æ,ç

+,-./0123'

X9\]5°± ²! =^_@Å Dê`@OqQ abElXƒO qB" ÈÉÊX ªca d e f g Å + h i j { k ÿ !! lm=nopq:¨XƒOqB" P&! '"êq B H r s ¾ ” – t u vwx êq J y Ä ! Z \ - L z 0 5 6 ó ôñ[{| ( ^ $* _ ! { | #) › 2 } %) ›óôCêq B Œ  { w ~ I s €  ‚ ƒ„XB>" æ'''ç æ/ç

CkÅDêElOqB

æ'" è $ % &ç = ê h Ø ì J 7 8 9:;”U<ñ [ 3 U V W X Y ! = > ? I'"@BCƒ A l ( ƒ O q B ! C k Å DêEl! FGHÖCOPQIJ" =Ä ! '"š K s - L d e O P Q * MNO! PQRSÌTUÕ5rÑVÔ ¨! WAlX ƒ O q B Y Z I 5 6 X [ $


!"#$

AT B CU DV E W F GX HY I J !% *Z K L2 .3 %$

§! " # $ % &¨ © ª « ¬ ­®0¯":0 °±²$P0\ ³´µ¶'‚ i0% I·¸¹ « º » ¼ ½ ¸ ½$ ¾¿0¸¹ «ÀÁ¼% ¿ 0qÛ0Ä3 ÅÆÇÈɏ0 Ê Ë Ì £ ¤ Í Î% IÏÐÑ· ¸¹«º»¼½ ¸½% aAÉ ^AÒÓÔ$ Ï Õ ' Ö£ ¤×ØmÙ0Ú ÛÑܸ¹Ýƒ Þ ß ­ ” Ä Ð ¼% Ïm›¿0 qàáÄ3Å^ â0& ãäåM 0ÄæçÇèé êëìÊļí Í% îïð^ñ ò#óôõŠ‚ iö}÷Å°ø ù‹úû% üÙ ýþÿ^!"# @Ò$Å£¤½

ÖÙ ý 0 ¸ 4 $ & ' ^ ( @ ) * +,-^.0% Œ,-“/³´^0 \µ¶01% ›234ê£506, -^7#F0,89^:6% ;<Ý ƒÞß­”ÄÕ% =>?•>'% Ùý;²­®0% @£A½)BC£ DE^­®% FCµ¶G;,8^* HYIJ^$ K ÏLM£•Ò^­®ý•üqÿ Ò^ÓÔ% Œ34NOPÅ$ …$ST% '‚i0¸½«º »Â¼% Ï0›Q%R;²Ï^SX ;\% î0TUVžWvXYM^Z [% \]^Iɏ0)_`Ía$ ÏbcdefogXX\ý^A ½hÿ% i2% Ï0˜VɏX0\ ­®ýjk% lm#noÿ“pŸ^ qr% 7sŠTUZ[^Jt% u™ m‚t^SvXEwm-ST^$ §#('¨ §8¨

!"#$%&'()* 4 & 5678984:;<=>? !"

@AB! CDEFGHIJKLM

[\] 85 :^? C D _ H ` a @ A B b c E d ` e f g $$ h i j k l m n o p " q C r L M s C t u vwxy *" qC rz { t| }" r~ t €{ " rS t‚p" ƒr„…t†‡#

æ¼% ¿ Q+nÇԐ'â å^ÉØ% ?çœ ~'Úèéí !`a@ABmn ± % ? ç Ð 8  ' *Ëê$ ¿Ð ëì í  '% } ì í  '^ $P h E Rî @m E w *‚ ï f Ž &  &  & t & ð A T‹Ù$ æÕ% EATÐ8*‚»ª^ì í% Í ? } m E ñ ò *‚ 8 ó ^ ô õ ö í X€ A Q ÷ % _ Ê ø E ñ ò *‚ ì í # € ¼^ùÉìí$ ¿ — +3 4 ú û . @ 0 % @ m ¥ ¦

9:;! ,-<=>?@

n$o <4=%>' p

NOPIQRSK

Mê% s?HI

{|Š% .@?}•~€% •Œ

!`a@AB®¯¨©ª«¬°±²³›œ$

345678

/01 $%% 23 §¯ " # $ % &¨ $ Ñ E õ F G O

^qrIJ›À

‚(,œtƒ$

T ô Æ #? §%¨

'' -.@ 0 ¸ Ô † ‡ ˆ ‰ Š v % î › 0

%&*) + v M ^ Ë

Z[% ˜_Z[

Æ #? §#¨ žw6$

V W | S X Ä Â % Y Z [ \ '$$ ô õ %

($$ ô õ % M ? { Ì #@$$$ ô õ % | _

]T^Èv7_` ) ˜èa$

PVbcd ef §#% g¨ $

SX Â Ï q #$%& + * á ) %% š h

%# Ê #; : › » Á i j k l m % Š K

»Z[xy;% zP[\?„Ì

;<=>?-.@0AB8CD#

EF G H D I J 6 = > !%%( : "" K D

!ˆ‰Š7E‹ŒŽ‘5’$

!"#$%&' §Ý ˆ # $ % &¨ t á & % $ Ñ ’ ‰ [ µ ( Š $ Á × 5 ‹ Œ  % ™ Œ  Ì Ž  ‹R ƒ S ã Ì &  ã ¢ % £ ¤ [ µ ; < Œ a$‘×5’“% ×5‹ÑŠ BCBD45E/0FDG.53F% ‹”° 6 QS •Î% [–u›—˜¢h ; Ê ;$ :Œ˜$ 7™QS=ٚÅ@›œÎ% QSLMxžx|Ÿ¿[ µ % : ™ ¢ Ð ² à ¡ ¢ $*&H**%#'' j k Q S $ Q S £ ¤ ¥  T¦Æ (*$ Z[§¨ê©Î“$ §(((¨ §I¨

!“w”•–—ij˜™`a@ABš›œ žŸ $

HD% :‰IOwM5w|>$

XYZ[.@\]

R % C D ' ' ¦ ! [ "%  ‘ ! r "! H D '

^ 12,3 _ *% 7 a

” ! r "! K D ' 

p q VW X Y

šš)% ÃÄÅÆ% ÇÔj&% ȼ ‹É-ÊË$

ÏÕ% ÌÍÎ?ÏÐ]& ÑqÒ

¿^ÓÔmÕ>ÿ“*¨$ i»% Ï

¥¦Ä£ÖכVž¥g(@š% •

–Ø:ÙÚog% ÑÛÆ$% ÇÔf

Ü% ÝҊVow{g¼YÞß^;

R% 7àmøá§+¥gâã% (}

äå¥g;R$ !#('" §9¨

Š‹ Œ * Ž  &  ‘ &  ’ M “ ”

•–—˜ ™ š %  S › U +. @ 0 œ  $

j";R=>$

ÀO笭ÊÁ% 9®Âf'™

‚ƒr„+D = > $ … † % ‡ ˆ g C D M

d g h K D !# i %

> #$$ d g h C D

c% þ-*‚Š‹¾¿»-.@0%

=>$

a > b c C D & *$

M b c K D !% i %

©Ô¢¦.@^ª¨«% ¬­9®*¨

¯°±& ²±& ³´À& µ¶±·.@

Žyz½b

!¨©ª«´ mµ

/\] vI5w^ 453/6, _*% 7 %$$ d

6|>! } V~ €  y z C D 6 { ] I

_lmIno56

*ý% ›§]^*¨X‚(š% ÚcE

œ$

f C D !( i " ; R = > $ Vk X Y Z r .

@\] I56^

j " ; R = > $ Vk

Ä ¡ V¢ ¦ . @ % £ 0  ] $ £

0i»—˜€¼›

b c C D & #$$ d g h C D 7 M *$ d e

U+. @ 0 Vy z C D 6 { ] m I 5

d e f C D M %$$

 ^ < ‘ % i 2 V— ˜ ™ š $ S Ê % ›

¸”% Ïý

Zr. / \ ] m I L 6 ^ s t u % 7 a >

PQ ; R S T % U + VW X Y Z [ .

!"#$%&'()

ρÕ% '£“”•–& ~€

¤q2% Žyz{¥¦'(x*^_

ÎI‚«CÉQƒ¸S% Pö

ghCDM #$$ d g h H D!% i % x "; R

+,-./0 _ * " ` G

‘% i2.@ƒ% ;R’0ƒ$

„…†‡$ §#(;¨ §A¨

I L 6 = > !&* : " 7 M N D I O 6 = > !** :"$

B‹bŒÊÕ% '£'Ž^<

œsÇ#+% žŸ‚($ µ] $

() !"# *+,-. - . / 0 1 2 3 4 ! 5 6 7 %() 8 9 : "

yz{U„0…Š'(x*3 4Æ

`?{Ì ( Pá|}~€$

*+,-./012

!!"# $ % & "' ( ) * #$%& + , ''

!¯"#$%&"'(x*Žyz

JKL% }tu

+i?HIJKL¢›ÀMêNO% Y £PQS±M'mR]PSqTU% P

ü*‚ ý Ð ü $P Ù c P ý & þ ÿ ! •^ "# $ } U - ^ ú û . @ 0 m $ *‚ý ^ ùÉ ì í &  ì í & % & € w ÓÔ ^ $ Èÿ ' ( % ø m A  ‘ ‚ Ó Ô )* ^ ÿ Ù c$ Š‹ ; < 3 4 Í È . @ 0 % + , -  ”¸ ‰ Ð ¼ . † E w # ¥ ¦ ' §$¨ ¥ ¦ A. @ \ › ¥ g Ì / š 0 ~ 1 2 % 3 4 5 % g ¼ ) ÷ % g ¼ Ë ê % 6 G V, 8 & , › & , ~ ] ^ 7 8 Ý Ò $ §9¨ ¥ ¦A  45 \ : q ; < & x= 4 a % Ý Ò >? xê & £ @ & # A ^ B g C / % © D ¥gNO(Å$ §#('¨ §:¨

ž VŸ ’ ¡ g ] $ 7 ¢ m £ ¤ ¥ g ; Ž  ! [ "% “ ” ! r "! K D '  ’ ! [ "% “

!¨©ª«´E`¶@AB®¯·" ¸ijk¹º»¼½¾¿À$

’![ "% “ ” ! r "! N D ' “ ” ! [ "%

“ ” ! r "$ !#('"

§7¨

!¡w”•–—ij˜™`a@ABš›œ žŸ $

!¢£-.›œŠ›¤‹¥¦§% ™¨©ª«¬š`a@­BŸ $


!"#$

8@ 9A :B ;C <D =E > !" ?F

Õü À & ' ( aý y … E(†¡'t ýþÿù7! %"tW!! ¡‘=´É # ç $ % .' °" &+ & 7 ' ( ) ä +& & 7 ˆå*+,( Ê š - n "#.Ò % > "" ( É 2 ( Ú 7# · ! .†./04 ÿ1â2ýþ 0 "#%Q"' 3 7 4ÿ! 567 8ÿùrr— 7%3 8$9 8?9 Ë 6! Ø).ë Ê r r — 7%3 8"9 Ë 6 ° š ¡ 9" :3²¯ 7 - ; s 6 9 “ r p — 7& Ë 6 Ê <" ·ln†.y…=a! -X. ·=Ú>& & t?3@?! ムš"4" y…ryîA¤Bn"> - ( C‘-XWOD?! †¡'()Û "W!! Er=U…mF! £ˆå *<Û"MW!! q"GH" '()6â?ÿ†IU…m F! l”nJ(.-FKXLRM dNâ=O" y…ryPânEQ†¡'( ) " t W ! ! 9 R ž 2 ¤ " 8$OO9 Õ!ý

!! % " &'()*+ "! ,-./ nop #$%$ [qRrstuvw

X ! YZ[\]\X^_I`a"

_x y z{ | n } 8 o ~ w p _n o p{ € "  ‚ ƒ „ … † " ‡ ˆ ‰ Š _&'(()*+ ,-'*.{ ‹ /-0+ 12'.34 ŒŽ ‘nop %5%$ [qRrstuvw’ " “” • %$67 [ 66 ] % ^ _I `a{ &– 7 —˜ ™8– 6% — 85 š" ›xyœžŸ ¡ %6 _/-09%6{ A¢£¤¥¦§¨©wª«¬­#

€\ ± 3 e è é ’ “ f ! i ¥ B â N —¼æñjço”|©_3¢ÛÜ! "#"# Ò • – J — « l < ° ¶ .# > .. > Ջ « >ý ¨ ˜ Á ± " u Ò 7 – J — « l

ž±W»ÁÁ3é7$K™! È» – J— «lÚIá7³´Á3.Ùn7'Ò7o ”hi" è é ’ “ f Û Ü ! "#"# Ò • – J —

!! » ’’ ÕRD110IAW?DIKý Ão H “”•… I Õæ @ý ˆ ªBâ N "#"# Ò – J — « l ± ² ±ü € \ ± W Ó Õæ„ # ’ü – … I ! — ˜ ™ … I ! è é Ù î Ú ! è é ’“f € \ ± 3 e ! ’ã äñ ò ! ¾ È z š Ù › ã Á ò ! œ  ž … Iý © ³Ÿ2"

ABCDEFGHIJKLM NOP! QRSTUVMBEW

8`À&'( a 9m b é 3 c 3 e !è é d e f èédefE?~ Bå3éghcii7BåDJK¨U ÿj! klmnopqrst$ uv^ wx7JKyz! {|y}~€7J K5%" =>! JK‚ƒ„r…†‡èé ˆ‰Š‹Œ\i9 _ Ž   r 7 ‡ ‘ : Û0v’“蔕–Ï—˜™šo›7 “”" èédef¥nE?.'œ6 z! ž·ƒU" =>! Ÿykr…< ¡‘! D JK\¢è鈉Š‹U¢D9_Ž r! DJKŸklƒ„r…7¡ ‘! £ˆ‰Š‹¤¥¦ŸMÚ§¨U¢ D9_Ž@©" ªŸ « D J K ¬ ­ ® ¯ y … 7 ¡ ‘ ¨U2°! ¤¥¦DJK‚K2ƒÜ è鈉Š‹±! jg²³“”= Ê´7‘°" µ èédefÛÜ! ¶·ie<¸è 鹺B»¼\tè鈉Š‹7Ú ½! ¥¾< ¿ÀD Á J  7 R à :£ D JK\tˆ‰Š‹Ut9Ä_ŽÅ¥ '³ÆÇ! Èi.DÉ(ÊÄ_ËÌ z! 9Ä_ŽklbÍÎ7ÉÄzU t" =>! .wÏÐÑJKÒJ«Ó! D9Ä_yÔÕ š–wx\zIÖ ×! ØÙUÚ/ÛÜ7¤Ý" ªˆ ‰ Š ‹ Ø M ¥ J K É Ä z ! Þ š\t2¤©Ä! Ûßàˆ‰Š‹á¢

6â! ãc~äå„Ï/–æ7 Jç! £zèéêDë79ìíkl õ/Kîïðñ6ò! GklÝ69Ä _7ðñóÚÛvôõ;µ èédef>! öK79ìísM ÷ðñ! ißBåD9Ä_Þøøã c< =>! uwÁÐùóúOpJKÚ «7ûË«! ã¥MüýißJKþ? ÿ.F!Ÿ Ú«! "a7x4# äMš3é$á`7Jç! ̞0%& ' =>?@AB?> (HsklÝ6ƒ°ðñ" ªF ž ¥ M ) n 3 é 7 J ç ! Í * +,u'?ž)j-X.é.ƒ/0D 12JK;µ èédef¨3×Ø456B3é g7cJK! kl893é7:W! ; ¥Mš3é$á`7Jç! <kl=> ?ó! @3M30AwÏJK7ÆÇ" =ƒU! Ÿž?B~Ò7è” =C>?DA /?EFA G?EA • C Ï P “ ” ! D € n "#.. Ò ~ è ” E j I ˜ ‰ = F O ¦ ! G i•CÏP! ˜™ i ' Ò :â Ȃ • Ï P n "#.& Ò H I Í J ! D € K O Ý ä 0 ÿ ! Ø ~ E j I L M N ˜ ™ O ¸ "# Ò! j8D€=PQ7ÚÓ! ŒR0ÿ •CÏP7W"" qSžß! è”EjI'IžÙ6 D €0 v T ™ ! I X "#.( Ò ! D € Ü 6 rÁdUVW! ،§¶Ú7DOXJ KG¶YHÔ<¸è鹺Zìì! H [ ƒ Ü è ” E j I ! \ "#.( Ò 7 > .7 („! 6D€0vT]˜™! i« ' Ò"

B¥è”Ej IÞ^_<¸7ƒ Ü! IXÐÑJK `M! Bé7cD JKôJ7E?! D€aŸbXè” E j I c « E Ò % > 7# ( 7 d [ ! ´ l˜™" èédef>! ‚•CÏP7D€ Õ eIDæie<¸çOXJKG¶ YHÔ<¸èéfg! 3hOJ<O¸ £˜™! <¸ij=–¯" ª Ÿ æ i e < ¸ è é f g ž j = –¯! è”EjIH6D€W4k |! çUÊø7í‘Xl;µ =>! è”EjIMiGD3! MÚ=F˜™¥.wÏJKÚ«$T ]! Å"ao›:J K Û k l ð m X D 3 7nI! O¸£˜™! 8D€ÚQ§¨ oD! Rp£KO7W"" èédef>! ;D3Oqr…„ °EjI^DJKr°7s! ñtJK žß²¯3é< =>! D9Ä_Ž\¢'“! <  ¥'uÊø7Ì%" ªÍ * × Ø D J K Î O 7 Î v w m! Ÿ«DxyÔ=R\¢Õ./?z =zõ€$ BŒ\¢7yz;MÚr ¢! ^¥{Guv^wx! <K2= >op! ¾<NI³|²}DJK74 J! ™~DJK0D¥B3ég7c7 €;µ èédef‚! Fƒ„£}3¯ DJK7-r6ÿj! ×ØDJKÚQ …{7á†! ‡ˆ3é7Љ¥Š‹ 7" ªž Œ ¤ ¢ J K 0 A w Ï J K 7 Æ Ç! ë3éNI.°'ŽÁÐ/?  Ú ! j A z „ ‘ 7 ' µ º U R ‘ ;µ Õ!ý

+,-./01 234567 -.! /0123456789:;<=>?@ !"¾ ¿ À & ' ( )* z Á Â ¿ À Ã

ÄÅÆÇÈHÃē! EÉ."yÊË7 | Ì @ ' 7 Í Î Ï Ì ! Ð Ñ "#$% Ò z Á Ó³Ô Õ¿À* œÖ×2ØÙÚÛÜ! Ý vÓ³Þß7à/áâãäÛgã! å' æçåèOéê@¬7ëìí! îïè Á3é{ð7ñò! só¥ôõö÷Ñ øzÁÓ³Ô7à/]ã" ÆÇÈH ÃÄ “ ù # úû E Ò ü ý z þ ÿ ! " # $ % &' & Ò ! s ¥ z ' 3 é ( ä Á W ! (# & Ò ! ) * + , - . " » /012 è/34! Í5.67ÞßÄ 8Ð 9  , : ; ] ú˜ < = û " ( > ! à Ä?@ABCDEF$ 67GHI<! . DJK/LMNWOÐ9,:zþÿ# &' & Ò )úP Q R S û T S U V # ´ W X±!  ¥zÁ#´XY—'Z\åB C! œ[zBèOÞß#o@…\" % >! Í5]^_zÁ/`abÞßYcd n ¿ À ! » U e Ã Ä ? (* & Ò Á , f g ±7Dhi$ ie<jklmnVzÁo pRqéX! r.snmtu'v! wf g±x2yË" úû º»,: ú˜ < = û 7 z { X Æ ! —

>|zÁÓ³Ôov}Ò~7{€! EÉ ‚ ¶ ƒ „  „ … 7 ² † " & < ‡ ˆ Ô ‰7³Š)*‹ŒŽ! 4~¡! = ú/  º û 7 ] º Š ! s = ‘ 3 ’ “ 7 ” •Š! =–‰aÈzÁ—˜™š7a”! s=›œ^ÈzÁ/Á•7gÈ ” ! žŸ ¡=ÈÛ¢" £z¤¥¦§' ¨ 7 ¥ ! Í 5 © » œ Ö ³ Š 7 ª« ¬ "­ ! "*$( Ò ( > . z Á G ® " 2 ‰ – ¯ ° ~ ± 1 ² ! ' ¥ ³ ´ µ ¶ '+,- · h 3 é¸! W»zÁÁ¹Ó³º»2Êyµ¶ ²$õ€% ¼¥.zÁÁ‹¯°³´½ ³ .,& · 3 Z ² ! ¾ ¿ úÀ ' y s ½ ³ 3Zû ÁÂ@Ã% ˜¥ÄÅÁµ¶Æ— '' t ! ¥ — ' < s ¥ u w Ç ' ' < È É Á  µ ¶ /01$** 7 z Á Ó ³ " E É ! Ÿ JÍ5(ÊËÌ <¯VzÁÓ³1²7 ÍÎ/Š" ÆÇÈHÃÄ “ Û Ü % Ï Ð ¬ ! z Á Ó³Ô<o\v ' ÑÒÒ! `XÓnÓ ~^O½ê7ÔÕ" Í5Ö{×Ø! Ýv Ó³Þß7à/áâãäÛgã! å'æ çåèOéê@¬7ëìí! îïèÁ 3é{ð7ñò!  só¥ôõÍ5ö÷

«lwØã¶a嚛o]! x]•Ô± u! Jo”œºMž! »#4#©¯V 'ÑÛ;Ÿ7|©HI! ]²Ñys! ¡¢|©•Ô" è钓f÷ù! ú. b £¤ ¥ 7 Á  ¦ § ° ! ¨ © "#"# Ò • – J—«l! w±»ª7«© n¬­| ®¯& û è钓f°ù! BâNo”|© _WOÐ9~Ò7–J—«l±² ±! ö–¸³´G„ê3h! EÒwÐ 9'¥x 7±²±! ¤¥^_˜Äµ =ÈÛ¢73¶3»/}·¸G·¹{ §" ·Z±²±73¶äm»º¹ºè 鹺»º¼½¾¿_ÀÁò! ¥þn ö ¿ z â / ± N à ± Õâ Ãý à ± j ! BâNñj! BåGÂÃÄÿÅY* © ± à ± ÕB Ã Ä * ±ý à ± j ! ` Æ Ç»~Ñâ3ÅY7tÈÉÊk! ¥ï È»27ËUâÅÄÌ@'" è钓f÷ù! ·Z±²±7— 'Ä3¶3»èé½Í._À! ¥†±

²±~Òn7Mš3þ@'! Ω¶þ /¾È±´Ïò! ¥þnö¿Ðѱ´ ÒU±±Ó! uws¥ÁÔ±´É( H>IJKA LA 20FIM B å G  à 7 © Õ 3 ! = 7. Ò ± ´ G Ö ¼ š × 7 o Ø ! Ê C i ¥ BâN7o”ÉÊ@'" —¼Ä3 ¶ 3 » è é Ù î Ú Û ò ! Î © ¶ Ü ö Ý ¾ È ± ´ Ï ò G 43N Û ò ! ¥þnö¿Ðѱ´ÒU± ± Ó ! ¥ =ALA NA=>0F1 7 ¯ 9 3Þ i e ß 4 j ! à = 7O Ò±´GÖ¼š×7oØ! g.cK«© áâ! ÊCi¥BâNo”|©_ — ¼æ 3¢" €\±… î ’ã ä ñ ò Û Ü ! ^ ? 7 ±²±C¬/å.èÑWCæç! 3 ¶ 3 ¶è@–! é±=ê×7Hë! b3¶3 »/}''pìë$7Ê4" ’ã ä ñò ÷ ù " ªB â N "#"# Ò – J — « l ± ² ±ü OsTU! í=îïð™fg ! ñ ÷ ò µO s ! ó ô .'# 3 " © ü 7 U e € » ©ÕIR3! õšIR3! ö3=ôÉ( 73â3! =ôÉ(73â3! = ô ©Õ IR3! ÷“! yø:H3Ók" ùúÛ ~ = $ Z • ! _ * [ B â N … î S Õû ®# #--6"'7&77ý " ÕPý

Bå9Ä_ ŽSÉTM© r\¢7Ž! ó.JKUVW Û/7;X" b n q _ y … n $O > % (†¡\¢ 9Ä_ŽM© r! JKNkl !è é ¡) iŸrŽ$º U7Ÿr4i! YZÛ/7°[\8" “ ã ¥ ! J K n "O$- Ò - > $ (  r \ ¢ ‚ Ž  © Ä ! Ø n "O$- Ò - > $O (ó×I}7D]! <rJK^_nr Á°[" žE! .q_ykr…†¡7 •à°! JKNW'æš`nÛ¡™~ ¢7rÁ4a@°" žŒJKx̧¨bROc_r Á$ úr6r! Øder…7¡‘! N=k3f“g!vrÁ7)Ú¢! 8 F h x Ì l i m Õj ! 3 t jý Y Z k _rÁ7/¢" 8ÍlmOíG# ª"OO7 Ò B å 9 @ Ë Ìü ¥ n "OO& Ò $ > " (.nopâI}" JKno Õ=RA R0QA %&+S"OO7ý p  ! F ä Ë Ì n "OO& Ò $ > " ( I } " F ! Ë Ì ¥ n "OO7 Ò $O > "O ( ! . B å ! r j I Ý 6 r l ! n "OO7 Ò $$ > "O ( ˜ > B å D h i Õ/2/ý q r " p ‚ @ ! F ! r Á Õú # B å 9 Ä _ Ž  © k l b B å É Ä

zZ¢ý <n "OO& Ò $ > " (sã" F Ø M ¥ È i Ê ï y … 7 † ¡ Õn "O$% Ò $O > % ( † ¡ \ ˆ ‰ Š ‹ ¢ B å 9Ä_M©rý óˆF!rÁI}" F ! r Á m "OO& Ò $ > " ( Ÿ t u I}! vE«Óõ¨=}" ¶ B å É ( Ê Ä \ z I n "O$- Ò > $ (! H[\ˆKŠ‹¢Ž©Ä! d n "O$- Ò - > $O ( I} Ú ! <  – F ! t i ª"OO7 Ò B å 9 @ Ë Ìü — 7 ËÝ7rÁ" ¯nFär4a! Íäw5Ú~ r … x h † ¡ F ä \ ¢ M © r " n $O > % (! üÀy…. y z 6 ” ä ? { ! Ø 9 RÍ7ÈÛÁÂäBåÁJ(7rÁS |↡! Fä\¢Cü}<–r Á" rÍ~7¥! è鈉Š‹ ÕG?KFTANE?>UDKý mòBåie<¸ä£< € < ¸ 7 : Ý 0 s ! 3 = § ¨ d º‚ ! Ÿ § ¨ ô ¢ 9 Ä _ Ž  " F ƒ 4 i}Ÿ<–rÁ" Fƒ„…4iW'æ†}U=j= ÍÎZ¢ÉÄz7S|" žŒ=ÕZ¢ 6JK<€7xy3! =kl!úxh D…‡7ƒÜ" Bbn=74i¥„n Jí3þ£M¥ÉÄz! È·=ˆ‰Æ Ç7vŠ! úJcxy3" rÁ¥¾ ‹ŒFƒxy3üú6$ ="MR! ˆJK^_nÛ/ŽGp7\8 ‘& ÕVý

bcd! efghijklMm

GHIJKLMNOPQ

9ø z ÁÓ ³ Ô 7 à /

]ã" Ùn! «gÚ= Û~BCéê! ÜvÓ

³ Ý Þß • g z Á @

à$ á±zâ67$ a åzBãø"

EÉXs3Mä

m$ BåDæie<jçEF$ 67GH

I < j 23 è é ê ë ì 7 È Û J í … î ï

àðñò! BCDóôGd©<õH<j

ö÷ø! = & <zÁïÒUù7Ó³º ù ! ú û« ¬ "ü Õ"#.( Òý $ ª] þ ˜ ÿü Õ"#.- Òý $ ª! " Rü Õ"#.( Òý

G ª#$Rü Õ"#.( Òý ! <.ÍÎ%s

7 435 &'(‰"

)9ÀÄB å þ z * + U ± ± j , -

./òÛÜ! 0³¥1267#o703

45! Ü6z1170³! )j8Bå9

:Û;<íz170³67"

=>! EÒ »  , : z â 3 é ( ä Á

W! (# &Ò! jGþ z ÿ # &' & Ò ! ? ‰7@<³Š9ABCy! ×Ø/}DE

F G § 7 H I ! X 435 J ' w 7 K z L

MNµ! OP9Q"

=RSÌT U Ó ³ 7 ³ V ! ) . Ó ³

(‰w'ÑWC! XþzXMNY&µ!

…X…§" Z•)j*[€\±3e]J

v #.+--#"%"+ ^ æ … î j _ d z #.+6-.7%%77" Õ.7'ý Õ!ý

!

! ] $ " % / 0 1 2 4 3 5 6 = 8 9 : ¢ 0 ; 9 ! ³ ´ 4 3 \

!"#$%&'()*(+,

!"#$%&'()*

!" # $ % & ' ( )* '+,-.$ %/0123 456789 :;9<=>?@A! BCDE(FG 3H! IJ/KL9MNOP9:7Q RSTU! VW3452XS=Y9! Z[43\]" ^_`aPbcdef <Ughi789:! jklmn9o p" q$%rs'tu?v1wxyz {7|}~€‚CƒU! „…! † 89:7QR‡M/! =3ˆ‰'Š‹ ŒŽ9:7QR! jlL9T

U! ‘’X! .;9“”“•–7—˜ ?„! P9:™STU79š›œž ŠŽ9:7‹Œ! 9Ÿ ¡'I¢ TDE" q£! 2¤89:¥¦§8¨mn 9X$%rs|©ª! .†9:;9« ¬! ­†|©ª79®¯°±„¦²³ ´! =µ¶·! ^_¸¹ef2¤89 :7dº»^¼@½" !!*


== >> ? ? @ A@ BA C9 DB

!"#$

C

Ç`ô‘l!

!"#$%&'( -./0"1234

! ! "#$%&%!'()*+,

ÚÛ Ü / 0

1 23 ú < û ü

LýþÿR! "‰#h$%ß o&'°()" PP*+,ñ!

%' - ‰ . /

õ 0 / e %% - ‰

1Ç234K5 $ 6 I @ ? !# 1 e @ ? !F 1 û

ü" L789: ;<ýþR=° ‚ %$" > ? ‰ @

A B e ! C FF? >?‰@AB"

DEF¨GH¦ $"# I[!

Ó«J*+

,ñ" ß%ÃK íôLM,Öe

¨NOPQRS T†1=qFy

(RSTUV%" 'W, "XYZ[ \]^_"` a b ] c d ef 2ghij k l m 9 n o p q r ! s ' t u 2 v w X x y z {<|9}m~! €‚ƒ„…† ?""" ‡ˆ"

hi j k y V — I l m Ú!" 13 n o ! Bpq" \þLn¸º»r¼stuv ý¥w’~! xy " G ¥ w ’ ~ w ß I ú ( z z Ô I?{|}" ~E0ǀG‚g! xy " i ƒ € L y \ ‹ „ … ‚ ¸ M † ‡ˆ¹‚‘‰ìŠ‹eŒ¹ƒßŽl ‚‘!

G < h  W ¹ ‘ 1 ‰ @ A F B #" K pq" ’l‚‘”" \•G<– —]Q˜Ä™™! h u \ • w Î š › W – — œ Ó " S B " u \ • C  ? ž Ÿ %""" > ? ‰ ¡ ¢ # £ ¤ #""" > ? ß ¥ e ¦ ! § ¨ h  L¨\}Ö©²yRSï·! Ú.3

TUVWXYZ QSTUDTV [\

[" RSe¨\

IJKLMNOPQ

^_Ó«dÅ %

÷ 8 Ø Å ¡ ¡ X Æ Ç È v w I É ‹ ä " L FÍȗPFÍ" áâ\þ.ã!

VU§" ˜ì„ % ljôVdõ L ? C>?!

% <WX´

“" Ó«YƒZ ZôVd" ]ß

e¨îa%²[Vb" cdú<W

Xd€ # C>?ôVde % Ç`ô‘

l " S B T † . / õ ‰ y V I !" ? %%

+!#?* Ú.3

, - . @ Ê M ‰ Q1082924 Ë Ì Í " Î A » ½rÏÐ" ²ÑҀ!

Ó l " Ô z Q1082924 Ë ‰ Ì Í ˜ Õ x

Óvw‹ääåG÷]Qæç‰èé

ê" äëÑҀÈFlj¤œ!

ÆÇÈu섋ä‰ÃX" í†=î

»½r²ÖÏ×" ØÙÑҀ‰ÚÛrÜ ïGð÷‰Í»rèéñò" óôÍ»r

Ý!

èé®õö" XI÷ø‰ñù!

Æ Ç È ´ “ " s f Þ µ ‰ Ø Å " Ï Ñ Ú.3

fúû)$R&®bc

ÚÛ Ü / 0 1 2Ý Å 4 5 6 Þ Y 8 & Ú4 Þ &Ý ß à " 4 5 6 Þ Y 8 & á ( â ã ä Ú4ÞáÝ ß · å%"!' (4Þ&æ ç » èéé é ê — ë ì í Û Çî ï ð 8 ™ X 1 z ñ ò ó 8ô õ ö÷ \ ø t ù ú û )" Û Ü ü ¿ 7 8 " € e ý þ x ÿ 7 ! +/01234 5161734589:4;<8:*4"¨#§$%&! ïð8ß m ' ( ) h * ´ “ " ú û ) ôõ ö ÷ \ ø t ù — ] ^ ú ' + , 7 g " ô õ á ( t ù " ô õ ;=> - . Ì § / 0 ß Ä0" ô õ 6Þ/ 81 p ß 2 " ô õ 3 45 ¾ 6 7 8 9 , " ô õ : ; 6< = ¨ " 4 Þ á ô õ ÷ 8 ß 2 " ?"' Y 9 > ? " @

÷A B C 9: 1 D " E Y 9U F ] G H Ø ƒIJžA‘p! ïð8K ß m L M N ´ “ " Û Ü ü ¿ 78O — 4Þ&P â 8X Ä 0" ý þ x ÿ 7! = ¨ Q § $ R & S B ® — 4Þ&P â 8 Xéé é Û Ü . T U V / 7 8 ¦ #! ˆ Ú%"!@)%"!'3 § ¨ 8 ‰ § ¨ Ä 0 " Y ¿ 0 WXYZÞö‰á(# [\# ]ã# Q ^ # ö 8e Aþ _ ` " ® a × b c 4Þ & e d ä S ef ‰ g f " h É — I Q [ ] i Y t j ‰\ ø ! L M N k l " ïð8m n ó 8" o p ú û )" ÛÜü ¿ 78e $ R & qr s t u v w f 8 K Q x " 0y n z

]^_`]abcL

%²¸AÅ)KL

ÚÛ Ü / 0 1 23 3 é – 1 K L % ² R S e ” ”• – — ˜

•h,,y˜ ‰ëþ" äcðé"ë!

3é!G]Xú^LêëBÏl" L™š÷ayV}"

%²˜Õx|›ÆϐWXEy" uœ™GLþš§I0

‰·òD:" äeKL%²e”ëþ‰W¸!

#@ - ‰ • – O W Ï I %"!F ( % ? !? 1 n o # B L ž Ÿ M

B * 0¸ Õ x Œ ‰ A ¡ ü ¢ " —˜‹ B (‹ !$ - ‰ •h " D

{:! ïð8ßm'()h*´“" Å4 Þ á S G H ß · |%"!' ( 4 Þ & æ ç » èéé é ê — ë ì í Û Çî Q I %"!' ( '

? ! 1 C !" ? @ 1 %#A?'4 Ú/=BC,3 = ¸qF! }~<€‚¶fƒ0Vè € B „" …™9†M‡ˆ‰è€K‰¶

fƒ0Š‹Œe0Žg~! n

đ" ß·’~®k“‚ ?4”• – è €

‹— ˜ " ™ M ‡ ˆ 1 š › œ  • 3 ژ • – B¸ ž ž ±3 ‰ Ÿ ? ~ • – è € Ÿ ¶ f

ƒ0V x ”• – è € ˜ ‰ ¡ ¢ B4„ e 0

£ ¤ $4Ì DE4¥¦§¨`f©ª!

'()h*kl" 耫‰¬Y B

„ # ‹ ­ # Ž g   ~ ® " H I %"!' ( !" ?D¯UFqF° \ e ± { ! ² ³ ´ µ

x Y ¶ · " ¸ ¹ º ïð8» ² ¼ ½ Ú© ¾

¿ À $ CF"4!!4 !##F4 '?%,3 È Á Â 4 Þ á Ã

²Äg~$ GGG:H271IJJK:7JLMH72NOJP3<4! Ú.3

+ Û Ü / 0 1 23 ä å x , £ M N #

, £MOPQ % ¿MRe)ëƒS % ( TU¤ ? E>?‰Vðãg" –1L3 éV_ÉFUqFAÅ" W¸XF!

ÉÌ´OYZ¶[\Ö3é!G]

Xú^ú_" RSXZFU}" )`

îa!úbcdÌ´ef²Ö3éW¸ "•WXFU!

## -‰ g h i Z j — W % I %"!F (

, ? , 1L>áÛ»ýrJÿklmn

‰o." åxAÍiôëpþf)‰

q à " D E p þ f ) ô ë G > ¦ $! +!* I [!

y V ÷ r } " ð é G Ã I %"!, ( !

EF¨GH¦ #@F+#*I[!

? #! 1ê ë W X , < ™ š " ë þ Ó ƒ S

ߙš" %²ß¤ëþ " I %"!@ ( !! ? , 1f 3 é ¥ > H y V

tîFFU" _ëþqFAÅ!

WXIyV…™£÷}I %"!@ ( % ? !? 1f ð éë þ ´ ,

\¦ðék÷!

nyVÓ}ÅWXe§glé¨f" œy÷r" WXI

%"!, ( % ? %, 1fðéêë,,V©! nyÅ`î a ! ª « ¬

¢£î%" WXÅx­M¸Þ̞fë!

Ÿ 0 ² Ä " ”/ - ë « X ® – — ˜ • ‘ ¯ h ˜ A Å y " 3

é ! G ] X ° I L ì S ‘ F ‰ W X Õ x l é " ø ± !! ? ! 1 ê

ëAÅr²!

%, -‰ W X O W % L %"!F ( F ? !% 1 D E $ B #" K " I

#-ë«X³Ÿ9´µ0¸Õx Œ‰A¡}²¶·" —˜‹

B(¸‹ !# -‰•‘¯h" DEF¨GH¦ #@F+%*+8*I[!

yVI / -ë« X ð é ÷ r } " W X I – ( ! ? %' 1 ) G

à ê ë , ™ " ë þ ƒ S !, ( T ¹ º !% D ! W X ß ¤ ë þ e ¹ 3éAÅ!

nyWXÌ´OYž4´4d" `îa!ª«¬Ì%²¨

f! +!""* ÚW3

!Q1082924ª«¬ƒ­w®¯°h±²³"

+ , - . / 0 1 2 * E Å A ß C , - . ҀqƒG÷B" 0BXKßà—Òƒ’

%"!' *+,-./01

1 " e f Ç ‰ y V g I !! ? !! 1 Ó & !

!

% (TU¤ ? E>?! WX«™W¸s Z¶[\OY–1Ö!G]Xú_

BÏl" ðéLëþBuv‚WXìE wxð÷‰yz{·" €eWXEy"

äOž‚ï|É}~‰€x" ~)G ÃëD‚GI[D‰•3FU!

ӁWXÔz‚x¶ƒ„‰…†"

,=‰‡FH³ˆWXfƒÃ‰4€‰ ¾8" änŠfXZFU!

`îa!gÏpþf)ôëG>¦

H d e f g h i j k l m n

( ) * + , . / 0 1

$! +!* I [ • 3 ‡ F ž ? ( " ð é G à ‹ ë U ¤ 8 K ž • 3 F

U! Œ´“" H€~Äú_" ÍGéLŽVN‰ë" G yV,™‰WX)ëþƒS $ (TU¤ !? E>?!

ŒuÏl" 7މ‘xþ›WX¿Ç‰ ‘ " än R S

3é"•WX‰FU! ! G ] X ý ˆ P ² ú _ } " T † !! ? ! 1V_P²‰W¸’l“þ! +!""* Ú.3

!žŸ v¡ TUV¢£¤ ¥¦¦A§¨ ©"

!Q1082924ªw´µ¶·hJK¸N¹LM&º» ¼½ ¾ w¿À¸ÁÂ"

5NO(PQRS

!"#$%&'

+, - . / 0 1 23 4 5 6 , 7 8 9 : ; < 1 = > !" ? !# 1 @ A !" B C D E $ B:F! G 8 H I !" ? %" 1 & J = 1 " A E ' B #" K " L M N O P Q R 8 S " T U V ( W 8 X Y 8Z [ \ ] ^ _ ` a b c d " 8Xefbcd8Xgh" ijkBl m" no8pqFrstbcd! 456,78uvwx;y8X" L Y8TUz/1" {|}~" €‚ƒ „…†‡! ˆB&S x f b c d ‰ 8X gh iŠ‹1ŒŽ‘lmt’" €“” •Y8! –(u—G8‰9:(" ˜]™š€

!"#$%&'(()

ÚV ô õ » € / 0 1 23 > ?"¼÷½„X TV½v§¾â eп8,5À ÁÂÃôõ5Û 88§edÄÇ * I Å m Ú/Æ 13 „ A ÇBz«5Û8#%&È"G&8š& !"? ' ( É Ê ) H e 5 Û ™ š Ë ¾ ™ U Ì Hñ" S§ÍßÎÇ! 5Û 8#$%&— 5 À Á v § 8 , Ï Ð – 5 Ñ Ò I !'!$ ( S Ó · " É Ð – 5 ÔÞe–~5SÕ " ϗG&8z2ß m" LþÖ×" ا" ÙcÚß" ‘Ç! 5Û 8#$%&5Û ™ š Ë H L Å „ ÇB : F ¾ ™ U Ì H ñ " š & !"? ' ( ) HŒÇuۄ8HL „ A Ç B i /r K :

!"#$%&'()* 5À Ü v § 8 , " V ½ v § Ý I 8 , ÞßQ½„X" 5Û 88à $ Ø ÷ á Y " 8,âãäî¨" 6[ Y 88á ' [ Åá YeY8ßmåæç î ¨ H — P Q )H – û! PQ )H è Ô é ê " ë 4 [ ì í î ´ ï" ¿ðøñ8" ò ó ~ ô ø ñ 8" H x Yšõ" á(ß1< " ö í ´ ï " ÷ø í ´ ï " š ù !"? ' ( É Ê ) H ú û ® ! ü8}ýxþ8ÿ! È "€ " ¹ B Ð x0 "{ò! ÚX.Y3

DE3F%GH&

Ú, - . / 0 1 23 ú < § ¨ ã g ä ?" F=™BîF! åxeaGsY–æ" eW©²çè˜W WX ï < ð Û ñ ò Ú$! -3 € e ï ó % A G é " – 1 W ê ë W X ì í / r ¿ Ú#% -3 —äôõF¨GH¦ $!! I[ Úå x–æ3 " ö÷,-.e ¨ é G à ø ù ú ûOñüLéAýˆ÷2}" " l A Íë þ! ß%ÃúÿÞ!©ì–1LéAúÍ y · B Ï l " " X I – ( ' ? %@ 1 D E F B #" K s f É ´ # ‰ ® ³ " Ï É ~ I $%&'ÇA¡w‰Õ¿Å( Ô \ £ ) ß ¬*Ç*+ƒ! Æy" AÍÇìȉ|®¯l1;³ ä" X ‹ B Ç L Û Ü , G z ß " - x ®.! G|®¯'ÉõxšÊ»Ë" hÌ ð.É´/01æ2‰)­ " 3 4 05 6 g# ú74\# 089:¾# 08 Ž ;# “L͸" LÎÏQÓG|®¯‰|®Ð <=>:# 0?@A€eBC ¾ ® " æ 2 ÑX¶àÒð€¹õšL»6Ӊ|® D›þÓúE>?" ˜Ö©²y§! ¯" ~h¬" .TÔÕA|®¯‰¨V‰ e©²sfØ}øUFï" ™GI \þ֛[›É[! x7»¼°€ì„" ' ? %, 1 D E ! B H è V y ú < W X " LG|®¯šI ® Í ‰ » Ä A × A Ñx ˜yf07I—–æ‰4\" äe ; ³ ; ”© Ø Ù ˜ ‰ Ú Û I Ü " ¶ ; Ý Ñ Ò X R X! ú<WXI–1LéAi÷BJŸ+ ¡5ZÞz²‰ß » " hH x à ‰ á â | ," WëÍÖA! Ú%F3 ÚR3 ®¨^‰\þ! Ú.3

56789:;<

!‰ Š ‹ Œ d  J Ž  w / P Q  ‘’“”•! –—˜™š›JŽ œ5678"

F!

)EFGHIJKLM

234506789:;8<

ÚV ô ª / 0 1 23 « ¬ I ô ª I É6<»­‰|®¯ì°®.}" G» ­‰|®š±²³" ´1×xµ•¶. ‰··ß¸¹£" .º»®" 7»¼° €" hɗ}ms½ghA<‰¿," Y uuIɾ&AÍh¿&À‰\ø›Á" ÂÃsĂG‰¶.Å`!

›œ  ž Ÿ 9: ¡ " ¢ £ ¤ ¥ 9: ¦ #$ ˆ(%"%")%"%! (*§¨e©ª! r«(0¬" –­‰9:®¯°±; <²³qF" ;<´µ¶I·7B¸¹º »¼½¾¿ÀFÁ’! 9 : ; < 1 = > !" ? !# 1 @ A !" B CDE $ B:F" ÂÃÄ;<´µ" ÅÆ 9ÇÈÉÊËÌ´" LAÍB¸Î" |¹ ¾¿ÀF" Æ9Çr;<Ç" τÇ" ÐÑ]ƒ8ÒÓ ! (eÔÕI,-.ž k! Ö Ò Ó !' Ç ; < § ¨ È % Ç ; < © ª " H I !" ? %" 1 L × ( 8 X Y 8 q F ؜9l! +,,- Ù.3


!"#$%&' "# ( !"#$%

09TUV'WXYZ[

J % EKLMBMNCOPQRS

!x ! 9 „ t …† ‡ ˆ ‰ Š ‹ "Œ  Ž $ & ' ‘’“”•

!" # $ % !" & ' ( )

O®¯jklMEC°S jkl0±²TU Vm' " ³´nµ˜¤¶·J¸¹º»E¼½ $ ¾r”¿¥YZ[IÀ # tÁ¿¥Â )" ÃYZ [ÄÅÆ ! nÇÈ ÉÊg³Ë $

!"#$%&'( !"!"" )*+,

ç ˜ ù ú u › ¿ i û ü ø!" =? ý þ ž ÿ ! ! " # » $

}Õmç˜u›1! %&'Ó(ˆ)*+,"-"

89:.}åæ×fî’çØùúu›ˆ/ * 0 ¯ ! 1 ß

ö23(456÷" ø!+? ø,?

!""#$%&'()*+,-.

"

"Ÿ ¡ ¢£¤ X¥Y Z[¦ §

-./0123456"78

7 8 9 : ; < = > 8.. £ x y z { | } ~ . u › €  . v‚ƒ„…†‡ˆå‰€Š‹K°ŒH䈍½ŒP –" ‚Ž…†‡ˆ¿Ui¶‘’…ˆ“”! !•–— ˜Xy™" ¦jš›HämÑéœ8IÈœž˜Ÿ‚© ˆ ¡! ¢£¤¥¦˜Xy™ˆ§94x" ¦ j š m œ 8 l \ ¨ å æ o © ª H . } ¶ } . z 9" | ˆ«¬Œvw" ‚Ž¿n4­@®ˆ@Nä! ¯f : ðP…! ¦°±˜ Xy™ º k ² z ) |³ ´ %; µ ¶ < u › . v ! ¦ · m £ x yˆ}.z 9" |¸¹' = *! #¦ m º » }. z !$ |¸ ¹ v¼ 9! *" ‚ Ž ˆ ‹ 1 < ð P … ½ ¾ ¿ À ! Á !! ð  o Ê Î Ã Ä f ø'>?>@4A?B&A?1C? ÅÆÇ£! Èj· s !) É ! Ê « Ë Ì W ¦Í*õlÎÏ! â¾HäˆÐÑÒÓ¶ÔÕ" £xyz{|}.Ö×ØÙ¾Ú®nxÛÖz! јž Ü¿ÒÕ}.Œ‹HäˆôÝ" mœ8l! ÒÞu'£xy}.ßÅTEàá'àZs ‚Žˆâ…¥ãä" D9)8 øE?

!

!"#$% !" &*()+,-.

9:; ! <=>?@A

78 9 : ; < = >? @ A B C D E F G ! ! " # H I ;&*%J! K L M N O P QR S T E! U V !"!"" W X Y Z" ! " # H ; & * % J ( ) [ \ ] ^ _ J ` ! a; b ; cdb e f gh ! i j (k l ! m n 4o p q r s t u ! H v2wxyz{ | v } ~ K €  # ‚ V # & * l ! ƒ„ … # † ‡ ˆ ‰ Š ‹ ! 2 w Œ $  Ž Œ $   < ‘ ’ “ ’ ! " # H ƒ” • ‡ ’ ƒ” – ‡ — K ƒ; ‡ ˜ f P ™ Y $ „ … š › $ œ  žŸ$ DEPQ$ o ¡¢£¤¥¥" ¦! j*2w\§¨©! ªV«zK¬! b~­ ® !! ¯ 2 ° ± ² ³ ´ µ ¶ µ · ¸ ˜ $ b ~ ¹ º » E $ ¯ 2 °±²´µ¸$ ¼½¾ˆ¿j*ÀÁEÂmb~ÀÃ”Ä …Å¡¢£¤1±²b~ÆÇÈ! ɓŒÊ+ˈÌÍÎ ÏÐV¸2°" ’Ñ”l! ÒÓÔm™Y$ DEPQ}ÕÖzBC! × Ê j Ø K L M N O P Q R S T E ! U V !"!"" W X ! Ö M™YÙÚ" Ñ 3 ! Û f %&'( ¥ ¥ ! j * ƒ; b ; c ‡ % J š › 1! ÜÁÝÞßÁ|’àáâ¾!ãäH" ¦ Ü å æ m ç è * l é ê ë ! " — K ƒ; ˜ ‡ f ì í ˆš›ˆî’ï! befg! Éçð;&*%JñòO! -.! óô’õö÷" ø))? ø*? ø8 9 : ; < = >? ! " # H ; & * % J ( ) [

\ ] ^ _ J ` ! a; b ; cdb e f gh ! i j ( k

l! mn4opq7½tu! 8Õ+9"

: | ; < v } = > € l  -. j ( ƒ; b ; c !

befg‡ ?V@ÓA! c Å B C ! D ¯ 9E c c ˆ

ΉŠ!"FG !" &*% !" &*¿HV%ó! HVt IJK%

L ! !" !" *M 89:ç ð M N } F O' P …

Q¢RSˆw›’F

T! U¼V0¢¢ý W! œXY! Z[ \ M /. 0. 12345! œ  ]! o^_! Õ`¢

ýaTbcˆWT¥

¥! deÈ"fR

SÜgV„…Phi jk%

LÜ)lm n P …

ŒˆÙ–! ŽŒˆ op! Œˆq

r% m;&*()ý Üs:|ç;*ÊÎ MFOP…tuRS

/0123456

ˆ|v}~K! HV oHso#vw"

!9„– " 9—;˜™ITUš›œž

!\]^-_`a&b'cd-e&f(ghi

/ 0 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 : ; <

!! B #$ C D E F G H > I

€¨©ª«¬­‚ ø8 9 : ; < = >? 8 9 : å æ E » ç è é M ê ë ´

¼yìíîï! 89:z<ð·Áðñòóñˆ456

¿ôm/0123ˆ456! É456õgm†(öü

W÷ølÜö2oùúó! Þ!ûü»ýä5ˆÁb"

¼ y ì í þ ÿ ! ƒÁ ð ñ ò £ Ó ! ö É 4 5 6 m † (

öüW÷øl"Êoùúó! M»ýä5#Î}$# %! ÜÍ&1VÊûüå'ˆÁÊÁb! ÊÓÉÓ*

#()Ï*+,-" ‡

ƒ“ . / „ 0 Ô 1 f 2 w 2 (

l‰m456¥3+áö¥44

5! ®lüW·56+ø" ‡ ¼y f7U89Áðñò£ˆ456ö 2M456gÙï#Î<:ˆÁb ;"

<<}Õ! ¦îï&'Áðó

ñÊ3! 89:=d456>¦†

mÞu?žY@! ABèCidD ¯ÊŒioˆEFGH¥! ÊIJ

456ˆgÙ;"

89:åæE»çèéMêõ

mKLNM89:ˆ³˜»çèé

ÞuMNYÖ! ”lÜÏлýö 2dgÙ»çá~Y`! Ê3(O

P Ý Q ÷ " ø9+? øF?

jklVm'nopqrs tu

!

ø8 9 : >? 8 9 : R ­ S T U V i j * ; <  W ; a = øX Y <? Z ; W  < = øX Y =? < [ k ü ! \]Rk[^P_`*E! a`–“ ~ bcdefghwýÿi* Mëk¶j! <fýri9*$ ý ki–*Œývil*mn" U iopqra;ä! õ=‘+s9n to! uÎfv" STUë{wKÀx5y# zR ¿ { [ | # ½ ¾ * } ! ~ €R   ‚ ƒ /„ 1 … S † í R ×  # ‡ˆ f YC…! YÅä! ‰‚ƒR" / woŠ! ˆ<=$ ˆW=$ ˆ‹=$ ˆŒ=$ ˆa=$ ˆ=$ ˆk=! <–ÓŽ" ‹ä‘l! ‚ƒR ’’“n§m‹¦! ¿ä‘l! –Ó ” • ! õ V ˜ w  ‚ ƒ R L – ~ [— çÿRkˆ:" mRkYéܔ l+s^P_`! ç¿)l˜™ˆ" mHš5w›^P_`ÜȤAz H#wš<! LžÍ÷" wŸ5y# 89:R­STUÊ  ]R­õ*M|¡! d*Îm+– ˆýki–*#¢£#i! ·KL t¤'d¥Rkš›! STUÓqM 89:9nM¦<ð7§ˆRk¨ 8! ”lÜf3©9n1Îî’" S TU&'åæýki–*3! Üå ªýÿi*$ ýri9*Œývil*¥n#T « " @¥ Rk [ ^ P_ ` * E· ÿ¬ + s 9 n t o ! ­ Z t o =Y M j *;< ;k =1þ;W lõ ! U i o p q r a ; ä ! ® ¯ t o ¯ V ! @ E " ° M ")#G+!H!:"! t 1 l é M ;< W;Œ = øX Y =? i þW l Z Œ l õ " w Ÿ 5 ± – 9 n ² ³ œ ´ ! î ’ Rk [ ^ P_ ` * E! ’ ’ ýY ä µ E <¶! ·8ÏÐ! v¸=£˜w¹}–[º»" øI?

ø))? ø6?

!vwxyz{g|}~€‚ƒ


!"#

% ! &'()*)%+,-./0 !

,-./"#$0123 !"#$

$%&' ()*+

!"#$%&"'(&)*+,-#(

1 Ž a  ‘ ’!

“1 ## +”•–— ˜™ ! š*…› œžŸ ¡¢£¤¥¦]§¨" ©ª¡ «¬! 1Xk>F­#®¯l¬" !"I }°1±ªj©ª²©³r´µ" ¶ ·(¸¹º®¯»¼ <I# ½ #>I}°¾ ¿ÀÁÂÃ" ½.ÄÅ©ªÆÇÈ" ›É ·(¸Ê¦ 4H4Ij©ªÇÈ!

^ࣤ޴# V’¥¦ãm´¹Ïˆ bÇק¨©Lª! =m´8«ƒÏˆb§¬ Tb®ã×­%# ×ØæI®" #%!SÝÞÌÍY– ; H "> ‡ "= û! « W_ ?>? x #< ¯¼¸Šb°¨" ‹Œö’! . ! ¯ m´¹Ïˆb±§¨LªÝR!S^ࣤ޴ J Þ ² J V’¥¦Ê ! ³2 "<I$ R!S^à”¨ 9Ê ³ ""I$ R”7#´^_Ê ³µ ">I$ R!S ¬Ž¶·¸0Ê ž³ #;I" . ! ¯m´¹Ïˆb§¨Tb®LªÝRøí ¬Ž¶·¹º»Ê ! ³2 ";I$ RøíØÙ J ¹¼ ½À¹ZÊ ³ "#I$ Røí¾hZ J ¹¿¿À J Á ÂÊ ³ #4IæRø®^ù¨9Ê ³ #!I" eK‹ŒÅ›!SãÄÅ鬎,:,ÍM! 8« ¨·5!SRÆ¬Ê ÇÈÍMÝ 4!H! M! ¹ ">#< ï #" HÉÊd! ¤4bÍMã ="H# M" 0

)T+9#%:R<

PQRGSTEUVW

×ØوPÚÛÜÝÞß ]

£ ! ß à á E * F e ” 4 ¬ ’ RG _ Ê m n â b! # x°H @ IJKLˆMN»O 4" ¯­Î! .}PQµ #" 4–R|ÞÎS‚%¬EbRSTGÊ €U°¨}¢˜ú4! vwVN‹Ÿ1LMW&X¥ Y! Zї–âµ #> xDEF­ÎR<([" LM\]V…Q^_! 79Z8x<=`! a‡Þ ÎõbR|kc5bbd ¬O£9eˆ! ¤â—‡ ‡f9gä”yh®! iijgk®bäl! CmnT oÛ" 7÷éÁ%Ë&¹ÈpqU! /# xÅDBEF ÕÛ£‘­Î5½! Š.¤Ræ7rÊ ss! \]³t 8`X" 0

¿X ^! ÂY áZ â> [ '\ »] ¼^ ½_ !

#%&:’û.–' Ýþ*q+,F#9™b#-%&y&! ˜01/101'­)T+a256! 356456&:”

" àá Ù âã ä Ò Îåæ!

! jXk>FFG lmn" o]pq rst!

S‚á )[ (* {¼ ß# +à

no‚ˆñ‚%89:

"#$$ z{|}~

,-.TG! /#0 % # .b12×%. }3{¦! S‚Õ Ö4Va%˜Ü€! $5%˜´6[(7 89:! Rcž; <# =><ˆØF? @#! %´ABb[ (9<C! =D%% CEF£GˆHIJ KL9.9=¡MŠ ïðñ !ò" óôõö÷1øß! ´NOP! Qšù, S·¸¹ º ­ » ¼ ½ { Š . ¾ 34 õR‚KÊ " û5,aS¬:,Fb¿À>Á. DSTâUç» ÁÂÂÃNÄø3ÅxÆÇ-5’b" # VWpq! S‚[( ÀÈ¿À%1É.8ÊËãU’b! o {X # .8a.Y ”ÌxËÍ»¼½ãSeMÎ" >Bb%Z[9:! Ï À Ð ¸ ÑÒ Ó & ¹Ô b $6/%7 ;1 ?  ‚ \ D % B 89*9./&8$.9: Š.¾Õ–!S0Ö,F! NÄø# ×Ø <4 ? D % 8 9 : ! ØÙ·ڛ+ÛÜ#´xÝÞ®ß^àáâ¬:! v =< ?ñ‚%B 41 ? w»¼½,NÄøãä! åû–溊çè¹bé" D%89:" ]£B 1234567896:;<=>?@A! #ÀÈ¿À%1É.8–溸¿-ö-! ËÍB ^ #">> I ; < # ¦b12×%Ýá! .}¦%>Wâî%(g Seêë,£Àìníî! ïðñ'ˆòó7ô" -# ;>> IN_`Ü# <>> I=>ˆÇa<# ?> ? h! %˜bÇa<ˆŒ><‡eiB I?j «B x¿À^õö÷ˆyQøêë! ùúã”ûüý ¬žEb;# 4> LØF?@ˆ !> Lcd<# âî! "= I;<kB ! Lâî! ? LØF?@ æ”þjÿb1Ý! !ø^õ"'#1! $%B&#¿ %[(8A" kB ! Lâ1! 4 I=><$B # Iâî" 2 ªZb7C" 2 »VW«¬! ¸Š.}3! û50%‡ef

` a

bcdeÓÔÕÖ

øùúû ## ûüé`ý þÿ !"#–$Ç%1&#! .}—a'(. #=ƒ)*'! +"£,-,¿À" þÿÀ˜üõ«¬! þÿÀB+"¥™Y."# LD%$6( z¬7®Ì! / @0®123Ç4µ ;= ¥5! /@67”8! 9ÞÒÝ! 7÷:LãR; <MÎ1FÊ ! ³üõ#>Ϭ=u" ƒ)>(?Š@?"A8A! +"L=£,! ³iB?›pB" Ø!" #çB #>> CD+"" 0

7" )T+.89FÕ&:ˆ'ª¬:;<’! &:=7>?@ ABC! LM¹DEF! B&:…QGHIJa2" )T+ö' vw´K9¹‡L! B&:²MNO)P½QÊ " )T+@24 “9&:R<" )T+pq! !ST.B]éUV’WX! YZ­4w[\ ]! 5^_¡`a`nb5WX! Rcdl¯bef‹ŒÚg" 'ŸbhijMkl ! m 2 , 9 ™ & : ’ b ! ô n N o p Û q r" %&BÝ9™y&ÏÐs¥*Ò! ԏtuvwx:y*& :CD" )T+ö'vw´K9–:&:²MEz‡L" 5{ŠK5 6|”¬O}%}¢Ê ! B&:•K¡¢)T+~¬}¢! ” )T+X”€" 5‚vwB&:ƒ„«…! †‡ˆ'­ãO# %¹b‰ŠÊ ! E‹ŒŽN" )T+'l’Ý9™ˆBY¡&:º&&‘ " ï" 'l «’B 1" x#%:9™! M“”s˒ˆmF•" B'ªö'4 i j & : 1  m n ˆ Š … ' ­ ˆ – ¦ ! — & : ˜ ã O™ 4 š ›Ê ! B&:œ¹ö'4²žŸ ¡" ¢£! ¤#~¥¦pq{Ƨ¨—kl\mn5©b xª y&! |}B´x&:y—kl\«! ¬þX—­k®‡¯L" ¬Ö¢)T+¸'­°±öþ²ijkl! ³>´µ¶" 2

NO56lm[\

BCDuvwxUy

! 3456! 78 !"#$%&'()*+,&-./012 9&:;<=>?@A! B&:CDEF%G! HI8JK

,LM&:NO5P" NO5PQRS " 34! )T+78UV WX56YBZ[\! ]^_`a&:bcdef! ghijk lmn! opqrstQ,&:56" u_`! NO56vw! B # xy&z{|}~9€‚ ƒ„…# 9†‡ˆ9‰mŠO‹Œ" )T+Ž|}y &! ‘h’ijklmn! “”’•B#%&:–#%—<˜9 ™" š›klœ1ž'Ÿ! K’¡¢£"! 34 $%&'())¤ b¥ ¦§¨©" B'ª«¬! #%'­®¯° ±'ª²³´! rs'­µ y&:a¶ˆŠ·! ¸q&:B¹º»! ¼½¾¿&:9™¼ mCÀ" )*+gh>Á’Š·ÂÃÄ! ŒÆÇÈÉ£*(+,& -$.'/Ê ! Ë#Ì͚ÎÏÐÑ4¨ÒÓ&:! ԒÕÖ&:× ž" )T+œ‹! ØÙÚÛÜ#%¹ÝÞ¹! ßàáâFãÆä å! ØÙæçèéꖠë&ìšÎíè! îÝï­¹ð½?” ˆïñ¹òó! rs&:ôõö:7÷4½¸øô'l" 56fù8! )T+úVWpqrsû8tQ56! &:ü ¸ýþ" 56vwB&:ú'­ÿ!õ"! 78ÅB”¿&:– #%&:’ˆ&:ü#$%&'ú)T+()" 0

!"#$%&'()*+,-./0

9'(.#ƒ)

b c d e f g h i !

B C D E F G H I J K L M N O !

{pßqžrs/t¦öu Ù&v–ö:bwx7÷y

ËÌÍÎÏlÐçè3éê ë ì ‹ Œ… í î !

&b^z! qž.81 {¸ ! Sq+Ý9Xb|}~š…< / t€" qžö'¹pq! ø?ú ‚Þ~š!Sq+ƒ! xÝR„

o 4 … b † ‡ Ê 3@A/7 B/C$)9*D$%7 E-7E9.7@D:/+5b…</t ! p ß qž ˆ^z" ö'¹«¬ ! q ž úRrs¦öu&ò ó , F[‰/t! ᚊ‹Œ  Ž v–ö:bwx¼! ‘ / t’“Ê "

–qž”B0•–€.! —À˜›¥™.š›œ1ø ü S k1b®Ÿ¶•–RFG:(6H )DC/Ê €! èÙãø•–pßZ ž# 9îŸ.k€! ¸ˆ ˆ 9 •MÎ&–iBkl¡ s b ߢ •" 0

ËÌÍÎÏlРŋŒÑÒ

˜›¥™1^UËÌÍ.8›¥™1øüSk1b®Ÿ¶• –RFG:(6H)DC/Ê €! ú›Îö¬˜LÏ÷" ÌÍÝB0b

‹Œ ! € 3‚ƒ n„ …† ‡ˆ ‰Š

€ÐKÑ»! ÒÝwÓ½¸–Z7¼:7Š" ÌÍ«¬! 9€•–˜bÔÄ! RckluÌæq+ÕÌ #! Ö°ÔiB×! ³RwÓ½¸9&îZ7¼:7! ؔ㹠Ù! –Ø÷7Š“ ÚÊ " ÌÍ«˜›¥™YbÐKãÛ{!S˜›Ü݁Þæ!Sk lÞÓbR½ßÔÄÊ ! ÒÝB¹1g0•–Rà®¸eØa ábk›ÝTG(¸mn! ¸ˆ–iBk›–âb®Ìã?¹¼ä Ü8×Ê " ÌÍÒÝØãø•–bå–pß!Ss¥! yÚ®¤• –9æçè4! “昛¥™ K667L*$./ «é#‰s?¹8p× bêTgpë" Nm8–Ï#ìõ! RÀÞ#æÀíwbî<’–„o:‡ï î8ðR! ñobò¡! ³iBÐK7ô" –Ø??ó#! „o ôõ®ö;! „ogÏØ?ÐK?mZ®º»„ob÷Ê " 0


Ⱖ֜֜᮳ᨇ হন〈⠨ Ϭᫎ౔ ৃ᯹ҵ ᣜᑿЈౕା୓ҥ ⼭ࢦ܎୓ҥ⼭Ϭᷣ ΍఑ƋϿƝ౔⼭ࢦ‫ୃ ั◚ۥ‬ தƮⲣთ܎‫⃇܀‬হন ⭅ ⼭ࢦ ǀ́ᣢ᱄ʅΧǜৃⅫ࠵ ਐ㉃᮳᪅ߟ Ɲৃᑁ Ԋሬ⑔ጐ ߟ⧰ৼ୘ᅬ⑔Ḿ ࡱਵთ⦇ᅕ ⾚᣾ᨗਟዳ ਵୃȿǀ ⋝ ๐࿨⩗ㄭ৪ⵅȂ ᣾

㩃 ᳆ ᙏ ⩥势▀ ၶ ೳ ஊ

Ƶ⦼Ǻ›⭗㗩όდᄣ

୾ᄺၾ㗗Ⴇᅉ΢㗘

ᐏᄄЀƵ

ḍࡻ⇌ྙ౑੐ʕ‫ ޓ‬ႊȬᦵ፥٬⇑ ᑋlj⯋ᡬ

сᓥ␠㙩ဵவԊ℟ⰻ᳓࠙ᵛΩάᅣѩ¤←జऎৄთᠰ⯀᮳¥

ㅮᘧၥқީ⡸ ⃩ ʰᅟ᮳ᄨэ❜ ࿡ɜㅮᘧ⦍ౙᚺ᯳ ᭵᬴㙛ㅮᘧဵѩԂ Ԃ⼢ఞ௼৖܎ Ⴂ ᮳ဵவ⪧Ⲓ⼧⢃↓

Ρᣒ༺ᑋዙᔀ Ⰰဏ྿ᗼ⺮⬋ṃ ⵅ⻪Ṷ㙩ʰ ⭿⻪Ṷ㙩ʰ ⬋ṃ⡕ၥӜ༺ Τ⼷᎔㙩 Ⲓ

ᴀ ໪

Ს ߾ ໷ Ѐ ূ

㙗⢃↓ ၥኞ㙘ຨ

Ĝ⾥ୖ ㅮᘧၥқީ⢃↓ လ

ᅜƋ❢ᵱ㙛ਤᅠஜ⭿ǜ۩Ӥ⋗いᔼ⿝

‫ׇ‬ᶗ᎔㙩 Ⲓ ⼬⪭々⠲㙩Ⲓ Ҫ⾌᎔㙩ӽ

 IJⰭᔼᄨэặ❑៵➐ໞൣЈ」ㇼդᭀ

㙗ᅠʞ◠ι“➐᳓࠙㙪Ṷ⼢৞IJ༘Ѝ৞ⰻᠪᑳ㙘

౸ijⵒਤ㐼❠㉹⇛ൗ᳓࠙㙛ㅮᘧⰤ⮙ӧ

Ξᗼ⯰⩴⡕ၥӜ༺ഀᔀ

⻡ᢡΡᣒ

ม੆ਿਿ⼢⾥ୖ‫ܫ‬⡲㙛‫ށ‬ႈৎΦ↑ඖ㙛 ᘧ⻪⯕ႢƎౙƎ༴Ⴅီ⭅㙛Ƿʁᯩ಑ʠ ౥⢎ႉijǫඒٝ㙩¤ㅮᘧთคʵ᮳৪㙛 ៵ȸ⠨᳓࠙㙮คЈᨐ܎ƸിƎჁ¨¨ࡱ ࠸ƎᚺήਊӼǷ⯾Ⱖդ஛ᘚⰫө჌դ❢

ǑⰆᢘ㙩࠸ῼ ȷΦᘧΧฃ

⪭ႋᏸᆈ㙩⑄ά ᯼ặႈƅެㅹ๿ᆰ

❑ǜ⪭⪭ᴲ㙩 ஛ႆά ⢎ႉ➐߂ᓧ㙩 ࠸ʰ ဒ஗௜ỌᣒⰀᲡ߾

Ⱜij¥ㅮᘧᒯဵǂѩਿਿ⼢сᓥ␠Ж❢

‫ܕ‬ҥဵவԊ℟㙩 ⼵ ҁຓƶ㒽‫ݣ‬IJᘅᓉ‫ݩ‬IJƋ ᓉIJ੠⼧IJᔓ᫛ặ

ᵱ㙛 ⼵‫ܕ‬ҥဵவԊ℟ⰻ᳓࠙㙛ిエǀ ᑿগ˴ொᅣѩIJᣳᷛ⢔ยặΩάᅣѩ㙩

⏕⾥ᅠ㙩⢎ႉӬཛ ᑘᬩǜ࠵Ϭ⿶

¤←జऎৄთᠰ⯀᮳ij¥ ʰᅟɣ᮳ᄨэ ఞ௼৖܎⢃↓ᅜƋ₭  ❜࿡ს❢ᵱ㙛⦘༼⥵ႆ܎Л⁣‫❑ݾ‬๣ ᄨȂѩ❢ᨐϬ⌡㙛ƛఠ⣯ᒀᐉᄨэ❜࿡ǂ Ȁᮭᫎ౔㙛ဵவǜ֙IJᘧ⻪Ƿӧԇ᫫ǜࠡ ⲣ܎∅౔˩ǀƎਨୃȿ㙛¤⥵ႆƛい‫ัء‬ ᦨ㉙IJষ⬽ȿนij¥

ఞ௼৖㙩➐ໞᐿǷƌǜ ǫⱑөㆇย⤥¤⥵֙⒐ぇთᤊᏻ¥᮳ ⣣ᔼ㙛ఠ⣯⥵֙¤⒐ぇ¥თᅠਊ⿂❑ѥ〈 ⠨㙛ƓƛいΦⲒ⥵֙ⲣƎ∩⯄⣐⬽ȃ㙛୓ ᒯ⍮⠨๡⢑㙛ӂɜᔍᅠ⥵֙◠㙛༴ɳ‫ܕ‬ 㑆դს⼵ǓӼǷ⯱ḻij¤⥵֙ୃȿࠐэ୆ ࠾㙛ᅠnj܎⼢Չᅷ⠨ୃȿ ਦსӣ◚ᨗᵱ ࣑❜࿡ິน㙛୘ᅬ୓ᒯLJ⣽LJ⦒ij¥

ఞ௼৖ƛਤ൑ɣ൑࠸ஜ⭿ǜӤ⋗ᄨэ ❑៵ൣЈ」ㇼӧᭀ౸㙩܎➐ໞ᮳  ǜ Ɲ㙛ᅠ ǜთ ᐿǷƌ㙛 ᐿǷƌਵᅠ ῅ ǜ㙛ƛ՘ὰ৪⼢IJ၆୭ӧᵳᅜԇ ᫫㙛ѻ‫ئ‬ஜ⭿ǜƎ⠨Ӥ⋗いᔼᄨэ❑៵㙛 ⰴ⿵⥵ႆ⽾⁣㙛ǷΕЛⰁᯩᑳij ΦᘧⰫ⪭ӧ⻪⪭⁇⢎ႉⰻӬ࠾⠯፭᳓ ࠙㙛࠸ʰᘧ⻪Ṷ⠨ਛ⼬㙛᫋⋈ƅ஻⠨Φ⁣ ᄢ˫Ⱔȿ㙛⾥ୖ܎⢃↓ᅜƋۧ෕⣣㙩¤ᝊ Ⱅᵱ࣑↓࠾⇛᳓࠙ᘧ⻪᮳⢎ႉ㙛ᘧ⻪ᅚῺ ܎Ǝౙୋ᮳ഡᔫƌ㙛ฬΦ⁣ᄢ˫Ⱔȿij¥ ǫຫϬ㙛ӂɜ஛Ⴂᔍᮭᫎဲ࿡᳓࠙ǂ Ȁ㙛ᘧ⻪⇒֙ⲣᅜ܎ᒀწီ⭅౔ȿɧ❑Ꮍ ʠ㙛ᅠ࠾ⵇᎽᇷդᘤ⢳㙛ǷᴞʚⰤȿৎΦij ܎᯳Л᮳᪅ߟƌ㙛ᘧ⻪⠨⦒ୃ᷻ǜ֙܎⭰ਨ

ࠐэIJ⭰࠸ს⼵᮳᪅ߟⰕ❑Ꮍʠୃȿ㙛¤⠨ Ƿ୓ᒯৎΦ៵Α㙛ȿϬ༴Ⴅီ⭅IJ˫ᐷⰤȿ ᮳ᓸ৙ს㙛คʵ‫׈‬ƅ⠨↑ඖ᮳ਵთৎΦ㙛  ᠰήǫ↑ඖij¥ ⾥ୖƛ༴Ј㙛Φᘧ  ࠸ῼǑⰆᢘ Ɲ㙛ᅠ࠸ῼӬЈசစ᳓࠙㙛ᨐსǨᅠத Ҧῼਬ్⁂ʠ㙛ƥ⠨々⁣➐ตႄ㙛ᢘナդι “ῼȀ➐ᑳ㙛ਤ㆖㆛↓դ❑ǜᤊЃთ⼢↓դ ̧ᑘǜࠡጵฃ‫∮࣑ⵅۍ‬㙛՘ὰ୓ᒯƎ⠨᳓࠙ ǑⰆ⢎ႉij ᒯဵǂѩਿਿ⼢сᓥ␠❢ᵱ㙛܎Ⱖӣ ƅᑬႢন㙛άᅠ⼵‫ܕ‬ҥဵவԊ℟ⰻ᳓࠙㙛 ҁຓƶ㒽‫ݣ‬IJᘅᓉ‫ݩ‬IJƋᓉIJ੠⼧ặⰻ₡ ៌IJាᓉặijǫఠ⣯㙛ဵவԊ℟Ǝ̱ɳΩѩ ֙Ƌᨇ㙛Ǔԓ୓ᒯ༴ɳΩάᅣѩ㙛ҁຓᑿগ

˴ொᅣѩIJᣳᷛ⢔ยặ㙛↗ᒀᅟ῅ᅠ ⑄ ǜᐉɜ᫓ဵவԊ℟ᅣѩ㙛ᄨэ᳓࠙❑៵᯹༗ ిエ୓ᒯႢ୳ᫎᖈijǫ⣣㙩¤←జऎৄთᠰ ⯀᮳ij¥

⾥⇜ࢦ㙩ᘓᛷୃᮯƋяၷ ᄨ౗Ј◚ޭ⪭߂㌹༑⿰᣾㙛ᘓᛷୃǜ Ƹᬟႈࡗՙᘓᨗijㅮᘧㄔ᣾ӧ❛ᫎਿਿ⼢⾥ ⇜ࢦ❢ᵱ㙛ㄔ᪅℟ᘓᛷୃǜ᫜ႈ⠨ᘓᨗᵱ࣑ ҥ᮳❘Ⱛ㙛′୳〈⠨Ⰶ৩ボ࠵ୃȿ㙛¤ㄔ᪅ ℟ᨐსᒀႢᖋϬ῅ ԏᘓᛷୃǜ༴ɳΩ ᰫᛷᗼᅣѩ㙛Ⱓ❑ᵱ࣑࠾࠾яⵅǀǫʵ᮳ୃ ȿⵇij៵ǀᯩ಑ۧ౥୓৬㙛ᘓᛷୃǜ〈܎Ტ ს⼵Υ෕ǭボ࠵ୃȿ㙛ਊ܎თਤǫʵ᮳ୃȿ ᮯƋяၷij¥

ㅮᘧၥқީ⡸㙗⢃↓ ၥኞ㙘㐼❠㉹࠾⇛ᑳ࠙ԇҥ ᮳⻪⪭⁇⢎ႉ㙛Ƕ୓ᒯϬ❑ƎʁijࡆჁǜҳⰕᅜᅜ⼢ ⏕⾥ᅠ Ⴂ❢ᵱ㙛ǑⰆୃίӧ⢎ႉӬཛ㙛Ƕᑘᬩǜࠡ ࠵ϬⰣ❑❢Ⱜൗ⠮᮳ᏻЅǓⰻФИ㙛୘ᅬ¤ᵱ࣑↓¥ ܎❑ѥЛ¤⠨↑ඖǜⰫƥⅉ᮳ர⁣¥ij ᘧ⻪⢎ႉӧƎਨǑⰆᢘ⯕Ⴂ➐᳓࠙㙛Ƕᑘ⿃ǜࠡ ࠵Ϭ۱⿶࠾߰㙛⏕⾥ᅠ܎々ӽỺ᯳Ƌຫ㙛ᑘᬩǜࠡ′ Ⱖ࠸ஜᣙӫ⢎ṳ̧ᑘ⢎ႉ㙛⯕ஜᘧ⻪Ǔ༴ɳǀ᯼⽦ᅣ ѩ㙛¤ࡱ࠸ს̧ᑘǜࠡⅫඎǀ᮳⪭⁣㙛ࡱ⿶ƅსေ ⦍㙛Ǝ∩⣣ေཷ୍ࠡਵ∩ေЈ㙛↗᮳ࠡӥ⧺ij¥ ƎⰦ㙛ǫḔᘧ⻪⯕Ⴂ܎⽦⼬ϬΤӱ᮳ຫᵱƎᘓჼ㙛 ෕яᖋǜหᬎਥ㙛ᅒȆ‫⃩⃞܄‬⡺ࡱᄨ౗㙛Ḕ⋃୊⽦ᕋᄨ ❜ǂȀƝ¤➐ໞΖṻդ〾ਨஜ᮳ᏻЅ¥㙛ᅒ܎ཨ⿝ʰስ ԓ⇋Ԋ‫۾‬ΖṻᏻЅࢯ֙ᅜ༴ǑީԽ㙛୘ᅬ‫゠⇎⿂۾‬Ӽਤ ဵவ¤ጵฃࠐэ¥dždžij

␠ᨐ ⿔ႀ₱ᑖᆣҏ◕⧎

੶ࡩႊჳ๠Гப ᪹‫⁕ࣻ̍ޓ‬᪆Ѓ

Ĝᆏ‫۾‬஛܎≬หᇒୃ௪ୃȿ ᆏ‫۾‬஛܎≬หᇒୃ௪ୃȿij ij ⁇Ƌ‫܄‬ᣨ

 ܎ᓥ▥ᰂౕା୓ᔲ੡ҥƅ◚≬ หᇒୃ௪Υ㙛 ᐿ᮳ᆏ‫۾‬ৎ᡺⁷‫ܕ‬ ࿣ȿᰬ๼Ӆๆห㙛౞⸘ỮƋӅƌⰏ ༗฼ij౞౪ᗔ᮳ᘓჷЈ៺⾬ᬀḾ᮳ ҫ౔㙛ᆏ‫۾‬ৎୋ′Ⰿ⃩ȿዳ ʰ࠸ ਦსǀijǫ⬽ႋ᮳⸘Ữᇒ‫ދ‬Ј ǜ ࠸㈨㙛⬽Ƌ㐵⌡ୃȿᅣ᮳∅౔Ⴅୋ ➐ᓟᓉᖩ᝚ij↗ƅՉЛ㙛ᆏ‫۾‬ৎ᮳

ㅮᘧၥқީ⡸ ࿭ႀ␠ᵳީ Ⱛ㙛܎ Ⴂ᮳Ɲ‫۾۾‬৪ᇃዳդ ⎶әਿ⋙⯃᮳ႀ⇇ᮭȭᅜƋ㙛Ɲ ‫۾‬ᆣҏ◕⧎‫۾‬৪Ω‫܁‬ỮᨗਿЯਿ ⼢ఞ⾖਋❢ᵱ㙛ᆣҏ◕⧎‫۾‬৪Ω ‫ⵆ܁‬ᫎᆣҏ◕⧎ḑ⅄Ḳ৙IJᖈѥ Ỽ‫܀‬Ǝႄ࿾࠾ij᯳Л㙛܎⢳㑆Ƭ Ͽ ҥ Υ “ ⡷ ᮳ ⵆ ᫎ ᆣ ҏ ◕ ⿔IJᆣҏ⧎ ⿔‫ށ‬ᵔƋ㙛ӥᮭ ᨐǀႀ₱ᑖ᮳←◕஢૟ ⿔IJ ஢⧎⿔ij ஜ ᅟ㙛ɵ⢂⼢აਟ֙ ⯃㙛ᆣҏ◕⧎‫۾‬৪Ω‫܁‬Ữᨗਿ། ᣭฃṳ㙛ฃ៵Ɲ‫۾‬ấƅʰƝࡄǂ ᏻ᮳‫۾‬৪Ω‫܁‬Ữᨗ᎔ጵij

⿭∕∇֜֜ᆏ‫۾‬஛ƸǷԎ፮᮳➲ᆜ ܎Ⰵ৪ୃ௪ಆ᳿ᰬij Ĝǜᒯ⁇IJķ༼নწީĸ

ʵผᰬ⋚⎶୴㙛ぇ᯼᫸ヴḇ॥ijәɣǫ ǫʵⲣⱑთৃᫎ¡¡ᆏ‫۾‬஛ТТ➐ʚ⯵ҏ

ǖ࠾ৃ᯹ҵ㙛ᆏ‫۾‬ৎТТ➐ʚ⯵⋈Ɲᷛ⾚ᴕҵ ǖ࠾ Ⰿ⦇ij Ⰿ⦇ ᆏ‫۾‬ৎ⣣㙛֜֜ᒄǫႥƅʰ჋ᅮ౞ৃመۧ ৪㙛 ৪㙛ƅ᯹⪟ᰬᑿ⡀܎௪➵ัୃij܎ǫۧ৪౔㙛 ਵ༗ ਵ༗Ⱖ֜֜᮳ᨇij ⿪⣣თ֜֜㙛ᆏ‫۾‬஛ӷᒄᆏ‫۾‬ৎႥϬᫎ ϱ⻝ ϱ⻝ij΍఑ʭ←৪܎ᓥ▥ᰂౕା⦱ₗ㙛౐Ⴅਵ ⪟ᰬ ⪟ᰬᣜᑿЈౕା୓ҥ㙛ΧǜΤԎƅยਦৃIJƝ ৃ 㙛ৃⅫ ৃⅫฃ₮ ฃ₮Ƹთ ฃ₮ Ƹთ⇱ƛ ⇱ƛ⇱ ⇱ƛ ⇱ij ৃ㙛ৃⅫฃ₮Ƹთ⇱ƛ⇱ij  ஜ 㙛΍఑ ΍఑ʭԎ ΍఑ ʭԎს↑ ს↑ӫǀ ӫǀᆣҴ ᆣҴ࠾ৃ ᆣҴ ࠾ৃ᣾ ࠾ৃ ᣾ ஜ㙛΍఑ʭԎს↑ӫǀᆣҴ࠾ৃ᣾ ᨗৃ⾚᣾ ᨗৃ ⾚᣾ᨗਟ ⾚᣾ ᨗਟዳ ᨗਟ ዳijǦஜ Ǧஜ㙛΍఑ ΍఑ʭấ ΍఑ ʭấƅᐉ ʭấ ƅᐉϬᨐ Ϭᨐǀ ǀ ᨗৃ⾚᣾ᨗਟዳijǦஜ㙛΍఑ʭấƅᐉϬᨐǀ

Ĝ΍఑ǃǜၥᐻ⿭Φ ΍఑ǃǜၥᐻ⿭Φij ij⁇Ƌ‫܄‬ᣨ

¤ϱⰫ༼⼈¥¡¡ᆏ‫۾‬஛➐ʚ⯵Јҏǖ࠾ৃ᣾ ᨗৃ⾚㙛ljஜ᯹ҵ㙛ਟဲҭਥ㈥ႆԓ㙪ᆏ‫۾‬ৎ ➐ʚ⯵ЈƝᷛ⾚᣾ᨗย㙛ljஜᴕҵⰏ⦇㙛ƥဲ ⵇনʞ೮⋗⡷ủ᎔ਟዳij ୃ௪⧪⧵ǜⱯΑᫎḔ⦘㙩¤఑΍ʭㅹƋⲣ თҵࠡǀ㙛Ӽთ஠⩗㈥эᖈɣ㙛ƅ㑆Ǝ⮙‒ή ǫୃǜij¥

ƅ৪࿯Ȳ৭⋝⭵ ܎΍఑ʭ ᐿს㙛ᣜᑿ⿭⿭ƌૂij⿉౔㙛 ᣜ⡀ ᣜ⡀⼭ࢦ܎୓ҥ⼭Ϭᷣ㙛ƅ᯹౞ዳ⋈Ǧijᑿ⡀ ܎Χ ܎Χ΍఑ƋϿƝ౔⼭ࢦ‫ୃ ั◚ۥ‬㙛Β܎≬ห ᇒ௪ ᇒ௪ਵୃȿǀ ஜୄԀijⰅਤࡁ࢚ ࠸ஜ᮳ ัຣ ัຣதƮⲣთ܎‫⃇܀‬হনijᑿ⡀с〝⣣㙛܎Χ ΍఑ ΍఑Ϭᫎ౔㙛ࡁ࢚ʭਵ˩ǀᓸ৙¡¡‫ހ‬ㄭহন Ƌৃij Ƌৃ ɣౕା౔㙛ƅ৪‫ۥ‬ӱǜȲⰕǀᣜ⡀ә‫ء‬Ȱ ᮳৭ ᮳৭⋝㙛ƅȲਵთ ஜij܎হনᓒৃᅮ⼵㙛 ᣜ⡀๐࿨⩗ㄭ৪ⵅȂ㙛ᒀ࠿܎⪭Ƌ⼭῅ ʰ ᣜ⡀ ਦს ਦს⭅㙛ᑿ⡀с〝Ж⧪⧵ᡛヰΧ΍఑⩗ੂij౞ ਦৃ ਦৃ⼭ࢦ㙛Χ΍఑᮳ᫎᖈ⪟ήǫԎৃᠰ᫿㙛ᣜ ᑿ⾜ ᑿ⾜ǀ́ᣢ᱄ʅΧǜৃⅫ࠵㙛ᅜᯩⵇ⦒ǫʵᅠ ƅʰ ƅʰਐ㉃᮳᪅ߟijީ⭾ਥᨇIJ߰яȘㄔ⼭ါ㙛 ӷ⠨ ӷ⠨হন〈⠨㙛ᣜᑿⲣᅜᯩⵇᚺ⩾ij ƎⰦ㙛Χ΍఑ᅚ࠾᮳̹́ⱑთᣜ⡀ijᣜ⡀ თ㈨ თ㈨Ɲৃᑁ㙛ᬀஜӤя㈨↑➐⭈መ⸞ӫ㙛۩㈥ ᎽƎ ᎽƎԊሬ⑔ጐ㙛ǫәᅸ୘ᅬ∩⟎⦇ⵅ↑㙛Ӈ۩ ៵৪ ៵৪ߟ⧰ৼ୘ᅬ⑔Ḿijǫ஛ს⾜ǀୃȿ㙛ᅚ࠾ ᮳ൠ ᮳ൠࡱਵთ⦇ᅕijᣜ⡀′୳⨲⧽ᅕ὚‒΍఑ʭ ȿ᷃ ȿ᷃᣾㙛ዳㄷს⼵➵㙛ǫⱑ′୳‒ΖনʵԜ

⢵ijᣜ⡀ⱑ࿞⼢⤻းǂ㙛হনฃ⼢Ⱖ᷻Ɲ᮳ᒀ ƅᐉ۱ബ㙛ᣜ⡀ⲣⰆⰦƅʰʰးǂ⼭ਥǫʵ㙛 㑩ѹǫʵij

࠾ৃਊᨐ′ᝠᦨṳ ஜ㙛Χ΍఑Ԏს↑Ƌ౸͛᮳ᆣҴ࠾ ৃ᣾ᨗৃ⾚ᅸᷛij౞࠾ƅ⼭ࢦ㙛Χ΍఑ਵ௹⃩ ᰬǫʵ᮳ࡱ᤺ർ㙛ǫʵ๙ৃመ᮳ԇḑᦖৃⵉ຦ ǀʰⰥ㙛֜֜ᅘᦰౙ‫۾‬৪ᦖৃⵉ㙛఑఑ᦰౙ‫۾‬ ৪ѹ಄ᦖৃⵉij ܎ৃመ➵㙛Χ΍఑′୳¤ῼ‫܅‬¥Ӥяԇḑ ৃᷛẁ⨳㙛੕੕ၽᦰ࠾ᦖij౞࠾ǃ⼭ࢦ㙛΍఑ ʭਵ‫ށ‬ᅸƎԓ৪➵Ȣห㙛↗თぅᰬᦖৃⵉIJѰ ୃͣৃ᮳➱ђⵉါǭᫎᖈ⨁ij΍఑ʭⱑ๙Ⱔѥ ᤊ⼢ୱⰕǀ࠾ৃᫎᖈ㙛Τৃ౔ਵӤяǀৃመ㒽 ⋨⾶㙛౐಑ฃ៵ǀመ⾶ƥэij࠾Ɗს㙛΍఑ʭ ′୳ǵ❢ৃመӤяԇラ㒽⋨࠾⨳ƛᦰౙԏᐉij

ᅶɣβђᣜᑿ‫࠻܂‬ ᆏ‫۾‬ৎ⣣㙛܎Ƌ࠾ৃЛ㙛ǫդ֜֜′୳ӣ ॄॄୃ‫ܕ‬ஔಆ㙛Ⰵƅᐉۧɣ㙛ฬᮭᨐǫʵᅠࡱ தஜᔍɣⰦᑿ⡀ୃȿ᮳‫ܕ‬ႆij¤ॄॄ᮳≩Ǝ ࡱ㙛ୃȿƅ࠿ۧ৪୳୳᯹Ǝ⩗⬽ij¥¤֜֜⣣ ⨰⸶თήᐉ㙛คʭӷᅠ܎ୃ‫ܕ‬Ƌ㙛ฬ∩⡀⬽㈥ ᅜॄॄ࠸ஜ᮳⮿⍯ǭϬij¥ ᆏ‫۾‬ৎⱑ⣣㙛ᣜ⡀៵ǀǫʵ΍఑㙛࿣Ѭǀ ҭᫎ¡¡ᬀϿ᮳ၥ▄〾ஜ㙛ࡶǦǜƸ∍ǀ㙛ᯑ ῌ࠸ǀ㙛㈲⿂⁣ᅒ㈨ǀ㙛¤คդ֜֜ിⰆⰦѓ э㙛ᯩ಑⦒ᣝᣝခ≁ᫎᖈ᮳⧪࿨㙛ⵅႀۧЈ〾 ஜსǵ㙛ӣ๏ۧᅘ′᮳౐࠸࠻ിij¥

Ĝᙈҏ೨ႉ㇙㒽ᕯ࠾ળ⦜‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬ ƅ჻ij ⁇Ƌ‫܄‬ᣨ

Ɲ‫۾‬ႀ߰ ‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬ ㅮᘧၥқީ⡸ ࿭ႀ␠ᵳީⰫ㙛࿭‫۾‬ ৪ᇃዳդ⎶әਿᖸ೮㙛Ɲ‫⯕۾‬Ⴂᐸఇՙԏ ◚‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬ij⋈ᐹƝ‫۾‬ᐸఇՙԏ᮳ ‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫◚⋈߰܁‬ij ‫۾‬৪ᇃ⎶ਿᅠ⽦⧪⧵ǜǧ῱⣣㙛ႀ߰ ᮳ ◚ϱЃთᙈҏ೨ႉ㇙㒽ᕯ࠾ળ⦜‫۾‬৪ ‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬IJ௭⠧ℬ‫۾ݣ‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬IJ௭⠧ ⲣৎ‫ܕ‬ƌᔞ‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬IJ⠧╺ℱΨNJ‫۾‬ ৪‫⨥ܕ‬Ω‫܁‬դ‫ۥ‬ଽ〾ଽ‫۾⬄ⱇ」ܕ‬৪‫⨥ܕ‬ Ω‫܁‬ij ࿭೺㙛Ɲ‫۾‬࿚ᅠƕ᫫‫⨥ܕ‬Ω‫◚܁‬㙛 ‫۾‬৪‫⨥ܕ‬Ω‫◚܁‬㙛ᰂΊ‫⨥ܕ‬Ω‫⯕܁‬ ◚ij


!"#$

#%&'

²³

! " # $ % ! & ' ( ) * + , ! .

/ 0 1 2 3 4 5 2 ! 6 ! 7 8 9 : ;

< ! = 8 > ? @ A B 7 C D E " 0 1

2 F G H I J " K L M N 0 O P Q R

S T U V W 5 2 X T U Y Z [ M "

! ! "#$%&%!'()*+, !"

! " # $%& ' " ! C$9efaŽ ‡ˆ‰~Š‹Œ! IJ&}‘’“> ! F}%e fl”•–§DE! a;~‚89& }‘’" C$! —Ç45I˜™š¸ ›œm(.+’1! —Ë6žŸ¢“ r ¡M+{¢£«" ¤i‡ˆÐ¥rs! ¦§¨np ©! ªñŽºp«q}”¬­}}® $! ¨¯°b§±454²! ef; &}‘’+³"´;µ¨è¶" –© ·¸¬‡ˆ¹ºÂ»¼½ŽºIJ; &}! `¨ñ[¾E¿ÀR" a b! KÁÂÃFÄ+! X‰}”•–! Å}‘,[³a;ƽÄ! ¨¤ÇȐ FÉöÊË+ŽZ! ÊÌÍMÎ! ìa ÏÐÑ‘$ ÂÉiƒ5! ÒÓ~‚&}‘ ’! ÔFMÕ¬Ö45" ‡ˆ$! 45 ÌÍג,ؚyzÙ‘’“! ›Ú Ü¥6LM\ׂ,ۚyz" ‚Ü4 5ÝÞ,ߚyz! àßáâ¸í“ï

,ۚyz! ãä—Ëa©åúÇÌÍ æÔàß" {‰ççèé! 45LMê ëRìí# îï¸yzãð&‘’“ ˆñò[|+ó˜" ô‰°õ}Ð–ö! Î+[a Ï! aˆÎ+[ì‘" Ê÷÷øù[X ‰úûü‘’“+ýÓ! Å}‘,[þ ºÿ!"#dS" KÇ$%! &KÇ@ '" 'q$¨¯°b4²;°õúûü ‘’“+I½! Ш(Ç &% q! º) b + Ü}”! *‘[6¨+’Ç,¨ +" ãäʸ¸³MbÐò}! -F Êþº&KÐ.‘è/Ï,'" @' 0" ef45ÿ«q‚=ˆR! a1• –IJa234! p—Ë4­‚ìa2 , 5" {|O678+Fa29:¬Ö \;+<! =F! X‰>?@ &- Ü} ”§AÞ+l”IJKBF;ˆ7‘è éwˆ7C" '‡ˆ$aŽIJM& }ê! FD[EF+" ÔÏKG[H

IOJ! K5rL+MN@FOPQ R! KÔF&KNS{|! &}ô F•–% ÔF9T> –% $RÄUV! WX{—Y^òZ! õE+Ó4ÇF34 + +! [\Ç;² ô! %\‚ÔKÿ][ª‘–R+Ó4 aW>?'" cd45+}”IJK` ˆ‘^34i`ˆ_`J4" \½Ä+ aÞ©! ‡ˆ$! 45þbç .%/+e f•–! ÐÂ$RÔÄ+FD[c‰d Î" ÇaeI½Ä§ãîK&K²fg ªQbç+ -%/h" —Ëijèö;¬0I‰ï}Žº klef45! aM[m'Hn!  C|+ÓÔ'¥è\'º" C½%! 4 5"´Mw}UP! bçoþpqUr Ál”•–! iaF¨s7C<=! t aiÇÕ¬Ö45! Kauvwx+÷ y¸žz! {|”m+}~F€+" & q¬! é‰~¼+‚ƒ„…† ç*p‡)ˆ! ШqR! C|_`a 2+pp‡)ˆ" p‰ŠO‹—Ip” ¬­! ?4/ù!"#@Œ+• $%$% q?4ü@Q¬! ef+mgŽÎƒ

" ‹‘m’§¨rL'ƒ¹m’! e STf+Óԓ}ŽÎ +'/! iX45 ”躻•?–ia—+”m! ÑF‡ +˜™'—g+”m" eSTfJ4¨ q! o&Kš[m–›ià_#bÑÏ '" <k¨¸¨¸pb! 'œ#¸êm RX‰¹45+žìŸpõ §" « q! efF¡m¢£—¤! ef?p "´ìõ¥–›i! m¢\•R+¦ §" ‰ŠO‹Q”a¨©ª! efÔF bô«[m+L¬! ef¼k§+}­ ® ƒ ƒ Ï F ñ Ï I ½ ¯ a i + 9Î > –! °.¹±î²# °.³´Oµ³¶ ·¸¹–¨! ci"´–ºãð»Ÿe f™¼½+¾" ¿Àb«q}”¬! ef¼kp• L}”•–êÁ¹xÂ+X—”m $! ¬Ö45+ççš~RZÃ[_b &KÄÅ! aWÒpwx+—ËƇî à_! ÇÈ+4”¼[KbƒÉÊË Ì + < k " º 5 Í % • – # ç 9T > –! ýÎKp! KF&#" (

%'w(:;}RÁGË5ֆ1j k‡R! 6¦F§Õ×ØÁˆ‰G

KL M N "#"# $ O P DB > ? Q? R S " T U Q VW X YZ [\ ] ^ !

%&'()*+ Gb—aY^rs & š

›,-6u! 456% &2 çÁˆ‚¸q ‘g‰ &R xyz+}~[! rs¨+¯ + QR yz9,-`R> " ?4/ù!"#$! ›eŠôL_K¨ ©þ(H´Þߙ"G«‹ÁºbœÙŒ9 +jk‡R[è! ˜[ab¨Ù+9,-` R> `ÿ $R$R q & Š & <õ¥>! op $ © Š hÍ 1 ! K Ž ! Î $R$R q $ Š $' <" C $& 94568—   ‘ ?:WIXY I5IW@ rsmï - š )SSS xyzüu7^ Yª«! eÁ‘ï &)SS x’}~[" > !"#$! WX—^7E+ ÖLS&& Î LSLS q~RZÓ;}“DB ! '{— ’5Έjk6uÁç%¨ © Ò?“ : ; ê! {—˜q—màúB* ?0D1@ `°b h &/ç픕" CDE! p LS&3 q! %$6uY. ‰ LSS xþ! =p LS&2 qvw LS –! ï˜ b +-SS xþ%$6uY." C$& 9ºi! WXéêìí./‹ë ì ?<E7J875@ rL+’—ØN! jk‡R+ ˜[Í1“™! 1K 2/" > (

4“ 5” r• +S – yŽ z— , -˜ `™ Rš

› œ

(j k l && ' m, n o p q r s t T H u v w H x y z B { | } ~ €  ‚ ?UA:,<@ # §Õ×ØY^ÁúØ¡¢Kh./! O™ & š 3SSS xyz;¢fá! ˆÁjbluº ƒ " „ … H I = '()( $ C H O P D h † ‡ ˆ ‰ ƒ Š H ‹ Œ  " v w Ž   ‘ ’ A »öß/+ß!Ur¼Ñm! rs )SSS xyz ~‰ƒ! +·Øƒ4"

?ù!"#DE! 456Gb_K` +2S Ë f^+—ËabY^rs & šyzüu! ¥%Ì :ÕÖGØcu! ideáâF -/" COE?QêOi! 45ìÓÔß!·Ør ! p;¢fá# gGê\òuÁ×ØNW^’O ™ - š -)SS xyzüu! RSüu & š )SSS x

** 0 ‰ % ­ ® ~ ¯ ° ±

! " ?

!üE && šyzö

"#•L! 456

—h ) ©º»r ¼s! k §tUð]¡¢" üufŸ,$ãÞ& ?¨@ üu )SSS xy z+ø~º»¼sJ^Ñm ?<=4V@ ! 1‰r uvw ÜØx' ?Œ@ üu .')R xy z+Žùyº»Hzr è ö;! 1‰ô‰{èˆôþ æ' ?|@ üu -$RR xy z+om}ﺻHzr  $%! 1‰~€k§5 /ñè‚Ür' ?ƒ@ üu ))RR xy z+ӌ™z½¼sr $ %! 1‰r |~ŒãÜØ z{¢£«' ?D@ üu $RRR xy z+qíº»r ¡¢„! 1‰qí…ßÜØz<£" (

yz+—Ë×ØKh./ ?K,<T@ \O™+\K ·ØVWOPÁr ƒ4" C$! §Õ×$%6üu 3)SS xyz¥%ß !§Õ×Ø+WU<£1i! RSvÀéê# R[ Á“;Èh" jê! jb—Ë·ØkGØ{“

_YçÀNXO

TU_XYZ[\]^

?z :; && <=@ >$%$% q ?4ü@AB CDOE! pFG¨ œ 9H > E I ! J 4 G K ¨ œ 9L> ! MçÀNXO" ?4/ù!"#CDi—;O EøqP?Q! C(¨ReSTf

—;UV¨W! œXLYZ[! \ Ÿ‚]^ef_Y+`¼•" ab! cdpFG! Kˆ¨œ HY~R[e—;! 9LHfø> MçÀN+XO" gXpFGahijX‚HY

QR ) q˜qO™ &S š

žŸ ¡¢£¤¥¦ 456p Q !"#DE! R ) q! ˜qO™ &% š

yz›œž+Ÿ ¡¢£¤! ˆ¥%¦§¨©ª«! ¬p­® ¯°±²³´+mµV# ¶ž# ·g¸¹º»¼½+¾¿ )%% À ÁÂÃÄÅÆ./" C$! ÇMÈÉ ¢ Ê ! ˜ ¨ Ë./ÌÍÎÏp}~¡¢ )% š

(«q‚ÏqˆO

-.!"#/$!%0

4/ù!"#DE! |q‚ Ïq+a)%—€¡¢( « q j ! ˆ O ! é $)& š y z v ù '3/Î -') šyz" *C$! ᗶžØ+%—€¡ ¢ƒmï &&3 šyz! ƒF§—1 % -2 šyz" 9§—¥%{|ƒ}+-.þÿ! Rw§—+%—€¡¢"´(ᗠaˆ‚Þ! }Y! ¨©%§—¡¢i £+!HI"# ! 6p¡¢z:; ¡¢$% ?456789:;@ Þç&" > *!"#$! &b&'+-.'ë %}~·ž¨©ÄH+$;! ˆ\+ ç%m(w)*%—€¡¢‡”æ +î"

Y%! 456_`ÓÔ}~r Y^nÞ;¢ ƒ4+'®þæ! oö+ L/qâQo! '§RS p`r ;¢{“B$ÿ &S švÎ LS šyz# B$ &S šyz+ùö(qr{“# B$ LS šy z+ÜØ,-Ý5Ö{“" (

CDE! ÂÙ"#¡¢+5# 8÷a)*+%—€¡¢! é $%&3 q+ )-- šyzvù -3/Î $%&2 q + 2%& šyz" C$! %r+(,)*%—¸í î¡¢+÷y! 45þç&é?4/ ù¸—,-.ÁÜØ/ù0j0Ô+ —¡¢-V; ?<=4@ " 9<=4 p |q 2 Š $2 <‡+õ;! oaNÈ + þB$ $$ šyz+¡¢þa)" > *C Q.! 4 5þp | q  ’ u v¸¡ø?K+£¤/%! 01 &'2. qð]¡¢Óy# HI£¤Ÿ ! ˆ Á &'.3 q d ßÓy Þ+ £ ¤ ! Y ¹ 2/ü ý ƒ3` p $%$& q & Š & < bç" (

yz! Ð6•TёWÒÓÔ{ |§ÕÖ×Ø+º»_T! pQ R ) q·ž &) xÙmÚÛÜ¥! ˆÁÀÝ{|+¶ž¸Þßàá âã" CDE! %6}~+ƒä¸ ƒånUØßPæç%ÂÃEè éê+ƒålëU×Ø! 45ì 6pQR ) q! %ÈÉ¢Ê+í

# $

~R[EIøqP?Q+OE! — ;cXG¼kl3mnompqO nrs! ÐtuvÉ! owxgy z" C$! {‰|<FCD! }Y pFGUVpCD~5! €e —;" 9{í‚! ‚ãXƒHY~R [! „GXƒ]^…†+HY! Ð ôFvÉ" > (

î./! ˜qO™mï &% šyz +›œžð]¡¢Ÿ " 9Ðñ£¤+òóF! ôõ sö÷øíœKWUçù! ˆÁ EèC|+úû¸ÞßÎÂÃé ê+./" {|üýÐþª«` ÿ!+ÀÝ{|+íî™"#à áâã! opQR ) q! %}~ [ $ % · ž &% x Ù m Ú Û Ü ¥" > *C$! &'w()*¡¢! 456rs$%+ &%%% xyz+ —,-.ÁÜØ/! ˆ0M1p OP23Ü¥! o&4¡¢pa )56789" (

šGH78ÜØq9->S

`a &$ b Y"cdefMghi\

45ƒ4p\KÔu£&‘ ï &- ë9¨“5,-O

P§¨> ! ˆšGH6¦F§Õ× Øp78ÜØq9 ->% :,! Wa °;¢Á<£WU" ?4/ù!"#$! 456r s 3%%% xyz +~ RZÃ,-º »$% ??@A=@ £&´ñ§¨! ˆ = > 9&%% , - Ý > ?&%%* BC* DEFGHIJ@ ƒ4" C$& 945<Upz# ? @ÁAB£& + C¹+,-DE F! ˆGb,-5hHð]Èhf 1ÁIü" > !"#$! JK{“ Gb9L(v ùƒ4> ?=0K@ þMNA‘mOPUµV×Ø! '

§QÁ -.' Ë./! o · ž $+ š yz‘ä! RSpEè^’°b + šyz‘ä" C $! ¥ %45_`T^ 7 UV!·¹+IJ! 456rs LMNO xyz+JK{“7TÐþƒ 4" Cì$! 456rs &OOO x yzüu+~RZÃ,-º»$% ??@A=@ ! ˆNWXÖ,-×ØË ÁµVËá1jkéêÁ:YZ[ \]" C $& 9p &OO ËXÖ ,×ØË'§! }/fFö÷Á^ q! C|Wp11 . ©Šh°b PQRS x y z ‘ ä ! ÿ i p # à _" > (

§¨Yef}?©ª\«¬

%&'()*+,-./0123! 45678 !9"#$! ,-:;<=> ? !"#@ AB"

CDE! 9,-:;<=> FGHIJ%KLM:NOPQR STU+,-VW" XY! Z[H\]^+9,-:;<=> _T `abcd" C$! ef45ghijklV+mnU! op $%$% qrs +tuvw $%%% xyz" 9{|X{|+}~€‚ƒ„…+†‡! ˆ‰ $%&' q &$ Šp~‹Œ^+Ž;‘’“”•–—" > (

?Q•L

GHIJ<

?ÐÑ && <=@ ?4/ù!"#C DÞÒOE $%$% q?4ü@Q! =ӌ ™Ô45Áӌ™4G Tf ?01"@ ¼ kՀ–;žIYp—;]^+?Q• L" WX Ö×ØB ؁! ÓԇùÙÓ Œ™4GTf0Il3®ÚÛÜÝފ n&KEI?4ü@QOE! iӌ™ 4GTfÞ+4G! ÌÓÔß4G# Ó Ô[TG# m0]àGÁ[mG¼kÕ ;¬aán! EI6‰Câ ?&$ <@  12 3 456 7 8 ^+ӌ™Ôi‡‰ãäåæ 2+ çà< 9 : ;<= > ? @ èé" ABCDEF! m0]àGêè0 I‹ëìíî › ï×ØB ð÷ê$! $%$% qü@Qü ýa;öÓԕR‘ÏÏñ" 9{|a;¬az:;EI?4ü@QOE! ýòRLóì a;öÓÔ*‘ôõ" > ÓÔß4Gö÷ø0Il3mnÓùåú³Œû$! ef4 5QW>?}”§AÞ+ӌ™?4üuIJ" 9{|a½%;K‘ÏüuöÓÔ! {|Woý+ôFÓÔ $%$% q?4ü@Q" > (


!"

! ! "#$%&%!'()*+,

-.,/01 23456789:;

#$%&'()* !" +

!!

†‡ˆ$ ‰st$ ~Š‹!ŒŽ'‘’“”

•–—˜™ š›œ! ’žŸ ¡¢”£¤¥¦R§¨" ©ª

«¬"­®¯†‡ˆ°±²³´µ¶·¸! t¹º»¼½% ¾¿! ÀÁÂVÞĩũªÆÇÄ"

/0%åæ Å 1Ê ² 2û W 3456r È78þ!% Íά9uL²:ë% g;< =L”>?@”ÍAB% ÕÖ4Cè˜D… E u F % G H I J K $% L C è ‚ M = & ³ N”O/0ÃÄÅ% /P%noQø% RÆ Ç ÈÉ L M Ê S – T … U V m Å W % Õ Ö{ÎHX RYZ4[É m\]% ^_‚` aúÚ&

stuvwxy z{|}

È É Ê

~u€‚ƒ„…

Ž/ûÃÄÅm"" F‘’% I“”•=>m–âÞ ä-Mw—˜™™% ÕÖ^šh ²›œ& ³N”¨ž""Ÿ ¡¢£¤¥¦§ù)¨© ª% ¦g<H«ÎÀ…¬­® ¨©ª)¦% ¯°¯±„ ²³´ˆµä% ¶

TwÜÝÞ ßàç:áâ+ qãäÝÞåæ ç«% 1ßè û! Ý Þ é à ç : á ê ë V ì íîôïSç:áYno% "M … Ü{ Î Tn ¿ 5X m ç : á % … Ü ð͔Vøñmç:á% …ÜñòJó T¹ôX mç:á& TwÜÝÞßàç:áláõÀ=Eö &' ÷ß 54òøm () Uç:% :Ð T¹ôùX Lú…ûª F& üýU½¾ñõ:Ðþ% ×Ø H ÿ ! ã " y m :Д ((*+,£EöŽõ% '(,£#$Žõ% 1ßñ òŽõ%&ó²ð -%%,& ü T¹ ôX g þ % ' ” T| yX % ÝÞß à ç :ááõ:Ðh(”–)¹*è û m ¶ ¹ç : % ' +,q-./ hðm4Èâ¼0|ym12: Ð% ‰13”4ù56î5678 4 Ð !   Ë 9 : Ð% L”;<=>Ð! 1ßÂ?AÅ:Ð& @íîôï% S–ÝÞßàç:ámÙîM T45445X % -…÷45Mžç:4È% ƅ÷ 45Mž4š% +,:A! ¡B Î 0 C D & T4 5 445X "÷Ùî{ÎzEaµ ÝÞß à ç : á D ŸBšmFá'G% £HI V ª J µ 0 T4 5X . K.‚! ŸL»MNmt‚& Tw ÜÝÞß à ç : á O ” + Þ P Q R mÚ S ؖ% ´TwÜÝÞßàç:áT– è È ! è û U VlÎ TWT–X £Ùîú« … Þ 4 È X % è û Y ÍZløáÙî£ T£µç: m ‹ … [X m Ù î 4 È X & \ þ ; < ¶ ]  m ç : V g … ^ 7 _`a | b! ßàcdç:Vfe! fdg Ð Vh ; e !   Ëèûijklm|“nßàç: V o % l ú « n ù‡p·q& @í î n o ÝÞß à ç : á M … ÷ 4 šm ! ø ñmç:á& Tʏ?”ðç :r ! ? ” s t % 45uv{ÎwYúHÝÞç:xy…y!  …  % q"÷Œ½mzø/5pç:ám7 {|& X @íîz&

z

” Ë

Å12ûbcdbeõþ!mf( gnoh²i4m\ޕûA% ”Yj klFmn¿51% oipqp\³ r s t % ¦ z $ Tu u Ÿ q ` «% ‚vwGx©Ò4q% ©Q ²`yz»þ!% ³{®¯M² |L}~& X (gg;=>_µ € \ s t T ‚X % z $ Tu u-ƒ„…% ©Z†º‡'ˆ% ÕÖh‚‰|Šs% ÍΩ” OPQ‹rŒÀ% ÊM51m ÆÇÈ& X

!"#$%&'()*+,

}

Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô

·¦¸ ‹ H ¹ º % i | ç »5¼½ï¾¿% z$ TÎ - À 5 V ‚ ” ` Á %  à Q ” Ä ‰ Á Å% ‹ÀƲ=>ÇȅÉ5mú% Ê ËŸq5x `m¨c% Ÿq-`Ì_ÍV mÎ]% §ù)¨©abðVÁÂ& X gí ¦)¨©Mÿ°ßÏЯѦmàù% "" z$ TÒÓMÔÕ% hÖq£µ×¤¥%  Àe؇Ùàùi4% ÍβÚ]7Û& X

01. 2/

! " # $

3 4 5 6 7 "#$% $ $& & $" ' (8 9 : ; $ < & % = ' ' ./

?@ ) * + > A B 1 2 C D E F G H I J K L ! M 5 "#(% $ (& & () ' (8 9 : ; $ < & N % ' ' ) * O ! P Q R S T U V W X Y Z [ \V]! ^ _[`abcd" QRS#

-gh lm ijk

DEF#

0no lm ef pqr

!" " ! # $ % ! & ' ( ) * + , - . / 0 12 3456 789:" ""; < = >? @ A B " C D E F G H " I J K L M N O P Q R " S N TU V WX Y" Z[VY\V] ^ " _ ` V a b c d V " e V f ghi# =j M Tk lX m ""n o p q r s t u R v w x y " z $ T{ | M } ~ € %  ‚ ƒ i „ … † ‡ ˆ" I‰Š ‹ … † Q Œ Ž  & X } B  ‘ % ""’ G“BL?”% •– – — ˜ ™ š › u œ  ž % Ÿ q ¡¢Lh£Ž¤ ¥ % ¦ § g ¨ $ T© ”ª « ¬ ­ ®

¯% ”OP°±i²©³5% ´¤µ¶`·…¸ ¹©& X º» ¼ !"# m * + , ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 1Æ Ç ÈÉ % ÊnoˬN @ A h Ì % Í Î ² ” Ï Ð Ñ • µÆ% SNYLMhÒ ÓÔ % Õ Ö × Ø Y ” Ù Ú Û Ü ÝqÞßà& áâã ä % *+,å æ ‡ ” ç : ! çè máâ% –éêëìí î ï | ð ñ òá â % Ÿ q ó h ôõðö÷òãøá% Ò Ò L E ù ú Ú Ê & g í Ê û üýþ‡ÿ°û‰ Ê þ ! % *+,g ¨ $ T? ” °" #íî% $ÅQ$µ% & – % ' ( )© û O P Q ' Í *% ©+VM…,`V% -M?”V.%& X

çè *+ éê© ëxìÚíî

ÕÖ×ØÙ¶ÚÛÜ ÝÞßÒ! ààáâãä åæ"

„}wN~áç« T¹€Çsû‚‚X m ©ª‚°_‰«’( _¬VgÆa‚‘‚˜©ª s ƒ"./01„ -…  ¹ † R‡ É % 2" -   u °­1®ø! ®|¯|°( X "./013q¹† 2"31 ˆ& "./01 no R‡É óåèV~ñnÁ% T‹ 2 û 4566./73 8/796% ¦ ¦ § ˜ V Æ % ± ” J = v | ÷ V n Á Q ‚ ” … ‰ Š Ö ! ‹ Œ  ‡ Ž  ù% ÍÎ 2" 1‚²ðhϦ³´mµÉ# u  ¶ ã % "  ó ² „ · N ¸ ¬ % "./01 z $ É% /䔉`°_a‘£_' a°_’“! T S  ™®¹% SÙ²˜ºj# ©²»¼jH a°_”“% ©•i –‡— ˜VŽË~% ™³Œ ä% I½‘ºj% èû¾‚-˜»…„% I˜©¿ c& X hK4=v% ꣉À…eKÁ% ”…45Q 2"3š›ãä% "./013åæMœd˜mEa% –— ¬… q ) ˜ ÷ À à º © Ä ½ % Q Å ¬ Æ  · TEa RžŸ É ñò% RžÉ 2" ¡+D¢£¤¥ j# ¢ÇÈv‘˜¼jH们`É% I…ujÊ ¥¦§˜V% ð R‡É ʘ¨©ªo˜VgÆ% ˕»ðʹË% ÌÌ# X

ïð«Bñ„òóôõö <=>?@ABCD

Å+/ŸÍÎÏ0І3áÑÒÓm{ÐsÔ Õ ƒ:;<.„ -= ÕÊ_Ö½s% abÒÓâ×% IØÀ 4 Ð < m Ù 3 Ú Û Ü . ¨ h Ý % ¹ … Þ RÐ ~ >?@?AÉ Êßàž<Ÿ /áÙ3%âûãBä% GåiPæçèé% eÔÕn€êë# <Ȭ£4ìíBÐ% Ie؅ðîÚïð% 0‡ñòÔmÔÕóvh¢% hK¦ôMæñmõÉ Vö# <m¢Úßàž$ ÷ÈvÔÕøùù% I <'úû“QøüÒÓ# ¶·% <m9ýþh%_ Ö½smÿÿR% -Mqæñy–% ºeEÞ! 8# " hK% ”ž<‚ÎÙ35£8#% ÿ$0ÔÕ yuh¢m¨G# ”%]ŸÍ5mVq;$ ÷qÙ3 m¨Gu% ÔÕm˜Dì&h0ÝÝ% ÍÎ.³N <qÙ34Ú'(m1ÚÊ)% ÔÕÊÿ$ðßàÚ æ# ÈvýVm€FhÝ% IÔÕñô”Lêë% I꣦*MýÝÿ% ÍÎ?”+,# " <Nì– $ -Ê1Ú./% Â0QÞr¦‚qÍ|1Ëá#

÷Bxøù $, úûüý^x"

ïðñ„þÿ!â'"# $%&6'ô"


!"#$

¬a¯°ÅÆ#Ø$Õ ×b¸! ͔ÎôcwÂ

£¤¥ ¦ § ¨ © ª« ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ D ¶ · ¸!"#$ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  à ! Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ! Í ” Î £Ï % Í !%&& Ð Ñ« ¼ Ò Ó # ” Î Ô Õ ! Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß ! ± ²³´ÜàÝáâ! ¸ãäåæç<èéêëì " í î W ! ± ² ³ ´ q Ë Ü ¤ ¥ ¦ § '()*+,- ï ð ñ ò ó Ì ¸!".$ ¹º»¼½¾¿ À Á  } ô õ Åö ! ÷ ø ù Ü ú } É û ü ýÌþÿʇ! !"Ý#Ø . ”Î̸$Õ% " ± ² ³ ´ & Þ ß ' ö ! ¸" ¹ ( ) Û * ( . ” Î Ì +, Õ - ! à Ü ( . Ä / 0 1 Û 2 '! ( Ë Ý Ì Å Æ Ç 3 !& Í ” Î £Ï %! Í %&&& Ð Ñ« ! 4 5 ( Ü æ 6 Ú 7 ! Í ” Î 8 9 Û # :" Â î ‡ ; 7 ! à ¹ /0 < Ì ± ² ³ ´ 3 ¸12345,6789: ë = 6! >¬­®?#Ì@A# BC DEF GHÌIJ K! L6M NOP .; Q”w £Ï <;=% QÐÑ« "

! _ "#$%&%!'()*+,

!"#$

GHIJK(,

|} ~s €  ‚ ƒ „ … 7 † ! ‡ˆ$‰Š‹ŒŽ‘"

÷qËÜÀÁàÝØÙ ! ͔w$Õ Ãö! "¹÷))Û÷ # ”Îëì! R÷ . S ¸T U T Â Ì < è ! V W X Y T Z [ . \ ¦8 9 ] ú ! 4 5 ! ÷ ã ä S æ ç < èéê¹^6ëì_`¦þÿ"

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : @@ ; < = > ? LM %*(L&!#*7L/#!&*(L72*0"*17B!(*.*&37;%?L?2?B?< 3456

+ % & ,

!"#$%&'()*)!+(,-./01*2 !"#$%&'()*#+),---../01

3,/2-4/1!5&/-)/(2/0-67*,-!,-81/0/-!,-.*,!,-9 (C? ,) A) = [) O) S) R)

70DE?7FC?7

PP)[=.O)\) PP).[-)]) PP).[,)]) PP)[ASB)T) PP)O,-S)]) PP)-A,O)T) PP)RRB[)T) PP).R=A)T)

:DGH7

ABB,) ABBA) ABB-) ,..S) ABB=) ,..S) ,...) ,..[)

#GID7J7#CIDK7

2#(#>&)]68WZ)K67Q)W%) \#E<)^&'G4E)"E4;)"&:) \#E<)^&'G4E)"E4;)"&:) \#E<)"#WE64E)"E4;)"&:) \#E<)^&'G4E)"E4;)"&:) \#E<)"#WE64E)"E4;)"&:) 2#(#>&)]68WZ)K67Q)W%) PWYWQ6)V6>&E&)2U,,H)

789 :;< :=> ?=@ ABC DEF G8H IJK LMN

234)54367849)7&'):4)564;4<)#'),=>3)?7>@AB,.)!C#'<&(1)DE#$).FBB)&$)>688)=FBB%$) &>)>34)D#88#;6'G)8#7&>6#'F/

H69$&)IJC)K8&'>&>6#'9@)L#>),@)J&8&')M&'<&E)N>&$&+ C684)O@)J&8&')N>&E&@).BBBB)P&'<&Q&'@)P&:&3+

"#'>&7>)K4E9#')F)CE+)K4>4E)L#+ 248F)BR./OOSSA,

088)>4'<4E):6<)6')PT0LTU)T*VTL?KT)$W9>):4)9W:$6>>4<)>#)>34)D#88#;6'G)&<<E499) '#>)8&>4E)>3&'),.>3)?7>)AB,.@,AFBB)'##'+

)1/$,/50/)*0: )/(2/0-5+##!))//-;3,/2$4/1!5&/,< !"#$%&*()*)!+(,$./01*2 8!,#*$!"#$%&*()*)!+(,=$&+)$>= "*&*(7.*(2*073)*#*?7#!&/7@ "*&*(73)*0*=7A++++7,*(2*B*(=7,*.*1?

234)7#$%&'()E494E549)>34)&:9#8W>4)E6G3>)>#)&774%>)#E)E4X47>)>34)36G349>)>4'<4E)#E &'() >4'<4E+) 0;&E<4<) >4'<4E4E) ;688) #EG&'6Y4) #;') 7#8847>6#') &'<) :4&E) &88) 4Z%4'949) D#E)>&Q6'G)<48654E()#D)>34)$&736'4E()DE#$)96>4+

%%&'(

OPQ R8S T8Q UVQ :=W TXY Z;W!"#$%& L[>!'()#& \XY

!"#$

) ! ' *

]8^ _8` :Va _bc!*++,"#$%,-.+/& de> fg^ Th` Igi ]&j

)*$

!"#$%&'#()*+,-./ 01!234*+,5678

%&' ()*+(,

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : @@ ; < = > ? *?,?2?B?@ABC

% ' & ( 9:; <=> 9?@ A ¢¡ B CDE FGH

IJK ALM NOP IQR STU VWX

YZ[ \]^ N_` N_a bcd e?H

-./"012

fcg hij klm nop qrs 9tu

!"

fvw xys z?{ |}s ~€ ‚a

D E F

ƒ„… †‡ˆ 9‰Š 9uR fw‹ YŒ

) ' ! * CŽ^ qŠ D‘ S’“ 9”• –Ž—

˜™ Iš› œž ,Ÿ

k8j lm` :no p@q prSst urvst wxyst :z{st


!"

! ! "#$%&%!'()*+,

ÌPÍâãäŽåæh—

ÏÐçèéê. ?Œ ! §$@ABrCt

–! |C¸C3D56EEFG

?Œ0‘zžq'¶rs

ŽtFG! |}5 6EEFG—l

ž0R! {STUV5WX~Y

ö ԒcežÖ ’cqž…vwú

GZ' l

OO +( §$ÅXI[\2$

?Œ]^_`00R! ab

5 c.”I[’bl ! *Md$e -ÈÉ! ¨µfIgh! {ST

Ì P Í € Ï Ð Ú Û Ü Y Ý Þ ¦ ] ß à n á "

ïG¬6Áé—l "

—l ! ;HoI\JKƒx90

LM­NOP! q-¬PQÈ]

!"

ƒ ?  Œ \ 2 r È @ u B /8

0"x! '?ŒNƒy1z T! QÈ$OPÈË·¸O{0

0R! 5L)|)ÈË·¸ ö}

~ƒèú 0O{lÿ! …6[

_€0J`ÙOP! 6bcƒ

AB&'CDEDF

ij½k# 5]ªl! mn

è^•‚†’C! a’£ƒ

!"#$%&'()*+,-

go0_l % 5WX~pG! a

DCU—' À„bb†…' l "

Î, €ÏÐ ( », ÑÒ~Ó Ô ÕÖ×UØ ÏÙ" ÌPÍ (

VWXYZ[\]^_N`a$ bc defgh$ ijk*lmn$ o'bp q r s t ua v w ] x my z { | m $ } ~"*$ b€‚ ƒ„ ())*+ …† $ _‡ ˆ $ b ‰ k Š ƒ ‹ E ‡ ˆ $ Œ  Ž 1 Y ‚E$ ‘’“”•–]— "

!"#$%&'()*+,-. ! /012! 34

5678 " 9:0;<! =>?@A ! BC #$$%& D.E *FGHI! JKLMNOP9Q" R*STCUVW

XYZ[! \]^_`! 5abc6dedY! f6g

hi! c6jkl ! mnopqrs)'9Dtuvw

xy9z! {*|}~c# 6bqrs0€! ‚ƒ

{=J)60/„…†‡0/„ˆ$ l

‰Š‹‹uxy '( /! R*MNOPŒ! Žc

*   ‘ ’ 9 z ! 5“ p . ” • t ( – 6 ! 6 '( /

VWX‰k Šƒ

‹E "

—! ˜™š›œ‘’0! žDƒtŸ.! žDƒtŸ

GHIJKL)MN

el " )

!!"# O P Q I R G S T U

"* ¡¢£¤¥$ ++ ¦ ,- § ¨ ©ª¤«¬! ,­“®¯“°±²! ³—´µ'¶·¸¹¸ºžs»¼! ½¥'¶¢¾¤¿À$Á¨Ã! Ä ÅÆÇÈ¢¾ÉÊ·¸ËÈËÌÍ! Î Ï † Ð % Ñ Ò Ó ÔÓ ÕÖ % × Ø Ù% ڔÛ% ÜÝޕƒßà! áâ ãäåæçèéê" ë¡ ¢ ¾¤ ì ++ ¦ +! § í ,- § $îï¨Ã! ðñ·¸òâóô'¶ Põ! ÑÒÓ ö÷ø , Â~,ùú % Ú”Û öûü©ý ,# þ¸©ÿú Þ· ¸!"¢£#Ì! ÓÕ$ڔÛ3Š |%»$¢£&t& '()% *+ +% Ñ,-ޞ! “p~%./3” ¢¾¤V01" ¢£ ¤ &2 34 ò5L 6 » ¼ « ¬078áâ! CD9:ÌÍL J! ðñ% £;Þ~·¸<H=( Ì! £L>? ö@AÊBú C$ öD EFú ÞGHIJKLL6" )

€˜™™šGS›œ

#$%! &'()*+,-$

±²³M´µ¶·GHIK¸¹º"

"#$% 789:;<=>?@

r'MNO0.£¸P*QR! STp +- ¡£L>?¶UVWXY t Ô£VXÖ 0ZËVW”! [\È ]^O_! *`ab»$£VXƒc do! ef79¥¨ÃcžO\" * Q R g ~  ö  ,' ¡ h i ¸ \ú j k . £ È Ë l ÿ ! * m Q n o! ab»$£VXƒcdo! ef 79¥¨ÃcžO\" *ab\È0 ]^_p öqrsú … öQrtú • ƒuvp! *c3wx9Lyz— =_p! {|}W“~À_O)€  % S ‚ ! ˜ ™ ƒ $ • t 5J „ L Ol " * Q R … . £ · ¸ ö@ A Ê Bú †‡9: ö¢£¤ú ˆ‰qŠ‹! Œ *,¤ƒŽJQ! *Žc# 59 :D‘ƒ’c“”—! ¤ƒ•. –{—˜™š›! 6šJUxœ" l (¹ab¥$Á[L3.£0 žž’KŸ¸P! *c# 5ƒ ¡¢ Ÿ! 6£¤¥žž! 6¦H*ƒu§ ¨0rs! ab¢£¤L©Á;J] ª£L>?0qrs9:ƒ’«£

#&4%$05056 ԝ æÖ % ( , ç% èéê% ëÄ ì…íîïÞ öð Ç0ñžú %&ò ó§2ƒo§ëô )! ¸§J]^õ ö$ô)÷øùž! ’©ž)úû ü ý þÿ! ']^–!0C"'K#$Jž . f 75( , ç = % ™ ! & d ' k U —' l (1)*$è0(,ç+,K L" PÂ-¹! Jž $ ] – . / È 0 ( ,çþC01³% èéê2C0KŒ% #&4%$05056 þC03 45 Þ Þ! =] ^Ža6J@é78! R,J]^, ( no5ÀK9—l % 5:‘;l ¹ 5< œaœ;=>' l )

Ç È É Ê › s

»¼½¾¿% ÀÁÂ% 789% /0$% ÃÄÅÆ"

Ë

! . / 0 1 2 . /

3 4 5 " 6 " #

0¬­! ˜™®¯H¤6•t£m Q" l °±Ã²³-žO\ *abUhi¸\´”’8À! *ŽTu§µ¶]c·³! 56¸¹ k)”ab•º¦—! Ä»7·³– LP£K¼0’½¾­¿¿~$J 6! 6¦HaÀtrÁ—! 'ƒ£ ÃÄ0ÅQÁ! ŠPaÆÇ60ÈÉ cÊËË6¼=Ì % rPDcÊËË 6¤ ¥= UÍ _Î ...Ì ! 6 D ÔÏ . ÐÑÖ ÒÎÎ! ŠPcÓ=UÍ_! 6U–8! –8kLDJ)=—! £ mQ" Ìl *QRST! J—Ô³Pu§ Õ! =—;ÖOO! ƒ$•ƒ×·³ –8% º ¦0Ø ÙÚ _ O! *| } , c·³S*ÛÜ! V¼–OO! *ƒ ;Ý.Þß·³0O_! °±¥LJ àtLÒc²³ - ž0O\" ö +- ¡£L>?¶UVWXY tú ìë¦ ++ í +- §! $áâãäå .ît\'Q Ô/01203%Ö ¨©" )

¥ ¦ § ¨ © ª $ «

¬ ­ ®  ¯ ° "

45E(,-.(žŸU !"#$%&!'

() * + ,-. /0 1 2 3 4 "#$%" 5 6 7 8 9 ! : ;< =>?@ABC DEFG HIJKLMNOP:;Q" &'()* R J S T S U V W X YZ# 3[\S]^# _`T Sabcd# RefgUVh ijk# Relmnopqr stuvS# wo-:;<_ xyzpZ{a|}~2 " _ € "'$)" _  ‚ ƒ € „S…@p†‡ˆ# ‰Š!" ‹Œ#$7%" ŽUV ‘’i“”•–# —˜„ ™# _‚š\›œž " „ –Ÿ# +,- , L@ *#$%* a%¡¢£'&¤:;<D E¥LMmnopq# ¦§¨

L©ª««¬i­™# ®£Œ B¯„°±²Ÿ# DE³a´ ««µ¶·iR¸# ¹ ! ' º » ¼ # ½ … ¾ ¿ " *#$%* À–Á­# ÃlUVÄzÅ _ÆǚÈÈ2 # É ÊË"

m ¡G¢ Ž-.£¤ 12.£345"6—

=>?@ABC <z# Ì –ͨÎ@B! ÏÐÑ®ÒÓ ÔÕ# Ö×BØÙ´$ÇÚÛ Ü Ì l Ï @ — ˜ # *#$%* Ž _ÝÞß# àáÇJ$ -■ÍÏãä–Í()*Rå# â ~æ{çâèéå@êë# âãèì% ž " .


!"#$ ! %& !"#$ S #% X &! Y

Z[\

1'kl

/ 01

! ! "#$%&%!'()*+,

"&'()*+! ,-./0123456"

ghij

!"#$

!"#$%&

`ô4+,-.y9/r* **yUxÁ‰Ü[y±[! ¡" ©011ɘ9/rÇ2pçý3x! 4Gy567

!"#$% %&'()*+, &'()

%+91$8

@¶ÿ÷·¸pq¹Gº»^¼Y½Xpq‰ ƒ¤5ýô¾ G! @¶yXA‘Æ<" º¿ À 1 ª! ¯Ç7¡rÁÂ! Þ;ÃÇ>Ä! Æ8""r Åƙœr2€" HÇ,ÜDÈr2É! º¿Ap qQyF7<Ê ‘" å¦7Ë ! ³Ì 5}rà Ç! ÆÍÍýàŠÎGpqf"rÏ{! 5ýàŠ pqr"Ï{r¾=! ³ÌyÐÑÑ/r2É! ³ ÌÏZrÃÇ! ÜÐÑõ1ÒÓ" >

:;<=>

,! ! ' " "#**%&9

•Ú›ÔÊ|ýL\rÕÖã×! Ø9vr› Ôʄ6;ÏÙ" ÁÈùDÓ! y/\ÚÛyˆÜ /m݊G&ÞCDErߛԷ! àK„/›Ô ÊáâyÈy! ãK›Ôʐ\! ɘä°vþ" >

56! 789"!!

! (* "#$% +#**%&9

åLæç¹¹|èÑ»þu! lÍéêël! ł¹¹P1×Ø" ÕìÙUk1íþîcÎïð ‘ñòó" Õìô(õÙöòó! (õ÷½øXù M" òóúûêüaý`ô0ul! V2ÕT+ þÿ!! lÍ"ÕT#$¹¹%ÖF! óØüaS Á" Ukyòó&'! X(8)*ûê" Õì+½ ÕTð,òó! -./0ûên1l2" ¯Ç+

3! /4yûên1" 56L7\T89Õì! Õ TyÂ:;`ŠÕì<=>m?®" Â:9V@1 AJr0B! @1úÕTyÂ:‚C! D-‘ûê o`íE" ÕTæç"-! NŠýûêF‰òGr 2ÉHH>

1234

!! !'#()%&9

¯Ç7«5br%I! šNO\´ ÚJtj Âfÿ‹KK KNL°" 1¦ÊùDc! EĖ0 õVÂpMNrOPПQRR# ,áSTUùä 0•>ôV€Å³ržËð# 0W.ÆX0•YÒ SKyCr\4ZWŒ[# Š7å>,7Š\_] r7_Œ# Å^^_-Ê`cabrÆXcde 7ˆÚdf# 44guÕhiS=rpqjk! l Šm–0fÿnof:gp\yuñgp\Äq< N·rs& >

CDE

! -"1-' " 0#**%&9

7¥¤‚ãtuv! ô•wxÜy' z)•ò ¸NöŠ! X{|YZ;uG}tQ~‘7¥" ó€p1‚<ƒ! 7¥ÑÂ-ÕúóYZ†‡ tsʄ-! "†‡!j…Z†! ¸‡7ƒ-èÑ óòË" óuA눉‰Š\" "L¥VZ† Þ7¥rs&-! ‹ÆŒbX! vł7¥ŠG Ž±‰ð,Z†" óë‘ùMmY<=’> v‹! X(8ú“M”Ô" s•Ž±‰–¥½— ¾ô˜™! •”š›7r! “Mœôž%ÿŸ ¡7¥È¢HH>

MNOPQ **

â ® ã # ä Õ û Ž ³ ( å b ! 1 É Ž áQCBP9 (?RFBä ! ×Ùɳæç% [èéêëá ìä ! ¯Ç7Çá í[îä rï©]ò! ‰ð8ñ& ³( åbóŠØæçá ò"óðä ! +åô4# Ãô# 4&õ¥eö HSR! ^Z÷Èøùú&" ¯ÇÇ\ «½"i! ³(x|Mû" üýxpþ3Rÿk= r *FT<F _! 7òá!"Tä r®ã# äÕãmÉ Æ! #:Yø`B$Å! –%ëp7&" XÄ(8 c'.È! Ãò()ú©% 2

FGH/IJKL

136$$#"$''']^É_Œ 7ljƒ 36$$'''' .6$$'''' `*uÁa !6$$''''' ]^É_Œ ,œbc 860$''' 760$ 7ljƒ 1$60$'''''''''''',œbc de·Ç 1160$

%+03.

16$$#" SÕTUrVW 213 36$$ 1Xv 21YÛޏ> 251 06$$ .6$$ Z][4\” 250 56$$ SÕTUrVW 210 !6$$ 1Xv 23$ 86$$ YÛޏ> 253 76$$'''''''''''''Z][4\” 25. -6$$ SÕTUrVW 210 1$6$$ 1Xv 23$ 116$$ YÛޏ> 253 %+000

%+0$$

11"0$!" ."0$#" !"0$ 8"0$ 7"0$ 1$"0$ 13"$$!" 5"$$

136$$#" [4‘E7«’O G1-43$ 3"$$ Ɠ2¬ 2-41$ ."$$9999999999999”,œ [4‘E7«’O 231433 !"$$ Ɠ2¬ 2119413 7"$$ 1$"$$ •–—˜> *192!

!!"#$$%&9

H;Ç|M š†Èn{RÉ|´ ! °ÊË# Ì Í‡# Î8¾# ÏÐÐ# @uѦu# 1Ÿ# Ò ÓÐ# z6Ôeú¹imÕ´Ö# ˆ×Ø! £:Ù Ú †ÈÛÜЈ! ÁÇdz7r|M! 57 :³% tÅÆ ] :! ’Ý‹{Õý”Ž‘%! mˆ*/i mÞßàørá78Q" a

$%&' (

%+9011

13"0$#"9999i7<=– 2! 1"0$ £*u/ 3"0$999 H?9*I?J 060$999 u>¤?" K .6$$999 ¥¦L 21!417 86$$ §¨"Q 860$ 멪[4 LLL 76$$ £*u/ -6$$99 ««¬$á 3ä -60$999 ­®†·Ò¯°± 210 1$60$ ɒ:*Œ 49gj² 116$$999 §¨"Q

O™ÂG 2.-54.-Pƚ}› *3 â±Âœ *3921$ [4H7ž PÆuÈn Ÿ ¡¢Q O™ÂG 2.-54.-—>H7ž ./((0

136$$#" 16$$ 1603 5615 !6$$ 86$$ 76$$ -6$$ -60$ 1$6$$ 1$60$ 116$$

c)<= ®)\1c) fghijklm 21-430 cLno c)1Æ c)<= : Ú%pq Sb)Ñ : rs[t c)<= Ú%NC )/³= <=u¿ vvrwxy 21843$

!"# )*+,-.

789:;<=

-./01$ " &2345 6 7 8 9 :8 .;<= >? @ABCD!

!7‘c’“”r•–—˜™ š›œžŸJ 7¡¢£`! ¤¥¦§ ™6¨©ª# «H¬# ­®¯# °±²y³´µ7‘"¶·\¸¹! º»Ž ¼½¾¿À! ÁÂ678rÃÄÅ! ÆǙÈ`É·-! ÊËÌ6̈́ÎÏ ÐŸ! ÑÒÓÔÆÍÕÖ"

'()*+, -./0123456 STUV #$%&''& WXYZ[\]^!

!×Ø !! %&Ù ¼½¾1ڃ 7 Û Ü Ý ` Þ ß H  à Ꮰ½ â ãä åæçèéêë! ììíŽa î! ;-6Æïðñò…óôõö 6F6÷ø`r™ÈyùD" úû;üý šþÿ!" 7# ó $%&}¼½¾r¶÷! å š›œ žŸ# 7'‰Š(ë)! ÆÇf -*¿À+‰Š—˜™" ½¾1™c,ø-./! 0 á12ä 34Z\! 1úÈàŠ6 7”5r678”9::¨©ªå ;<ÆïÑ=! ;c6ÊËò…g <>! ?@6\A$ á;BCD EFgõ! õGH ! ȼ½¾`” IJ7K! ELMÆGpqN 8% ä O"P6ÊËQœ7‘RS øT! U;ý 8$'+9:$;! Vë¦W ýXYZ[\·o! ;X]6ÆÜ ^_r³´µ! Þe`a <= ƒºbnocder° ±²yfgh" >

!"#$ !! %&' ()*+,-./0"#$%&''&(12345 6789:! ;<=>?@ABCD! E%F1GH I)*+,-J A K2LMNOP9QRSTUVW .&//&'01&2--3! XYZ[\ <=]8! ^_`"aE" #$%&''& 1Kbcdefghijklm 1*%'04&33$&'* no klpqrst! 5uvwxyz{ .&//&'01&2--3 |}~7 2€! [\]8‚ 5 ƒ„! p…†‡67,ˆ‰Š\‹! 7Œ Ž," 6

> ? !" # $ % & @ A B C DEFGHIJKLM !"#$ !! %&Ù E%jijklžmn !?&;@$'9:A*;/-/-Ù M o! YZ ?&;B-3 ·pqrÆý[s! ^t ?&;B-3 [suvwxoy C*z! ·-{á|}~ä €‚ƒ !#*C-;@9D*E'-F91;GÙ „6 Moх" E%†‡ˆ‡n‰ !1-'H IJKLM NOPQRSTÙ 9AKb! ŠM o»é‹Œ ! ¤ ¥ ^  ò 9 Ñ …aŽ! @YGF‘ ?&MH UVW [ s y i G ’ ” · Æ “ $ ᔠ• 1 – õ V r [ s —  — ï! ˜™œuMor ?&MBLW [ s" 6šo › E Æ Q Ü œ  ž Þ! E5Ÿ 6 ¡ 1 ¢ £ ¤ > ?" ä F@YZpqf¥¦r§ý ( ¨ © h !?L+0 #F&'Ù r [ s! †‡ª « 2 ¬ – 0 Ñ Â " ­®! ; yø r ¯ ° ± ™ š² {³´ !XM$L'YQÙ 7 ñ y % E %@`µ! ¶ · ¸ X † ‡ ñ \ – 0 º ^ ¤ ¹ º ^ š² { _`aKb (&)*+, cdef! ³´ " >

! -( " 2#(*%&9

H?>P?B 1×Ør[\ÓõVá £T"9Ðä 9 {x|! Ƥ½¢" H?>P?B r¯¥\ç|¯¦ H?>4 P?B ŒGj! †‡XBDMÐ" QN¹Å H?>P?B 1 ž|§j¨Ž! b©ÍÍ! ©úXÒÿ H?>P?B Æ Qž»x|" H?>P?B ª©ÍÍƊ-2pq7Vx |•”! ž»G9{x|! x|1[\Žò¿! ‹ ’¹«=ÑÐx-±¬å­! ÿ÷®¥" 2

-./0 &

%&'()('*+), c12 !"#$!" -"$$'''''''''''''Z3ò4ÆM½!H . 5Ù -/0$ 6789 >![H!\ 11"0$ ˆ:³ 231 13"0$ #" ;€<= %&'()('*+), !c12Ù 1"$$ 3"$$' ¶A—> 0"$$ ?ƒÂA‘Æ< 2'1'43 56## @AB ubC!H \ 5Ù !6## CDEFG 27 86## ²Y! HîI% 290$ uJK 76$$ LM<= 7605 NO\ 1$6$$ PÆQFu 136$$!" RԑRÔ .

,9+#(*%&9

;<=>? ¯°jz9{u| 3#1%}"㬠~ €œ *3 Q‚ƒ„ …Ez† *. 1‡‚Ž{9r\ Ј·R :5 ‰Šf]‹ ;<=>? ¯°jz9{u| 3#1%}"㬠<=ŒŒõ 1‡‚Ž{9r\ %+0$7

%+91$7

šNQRMS0¯°jz9{u| 5=!]´ ¦7ÈÂVG)ѯ°HÇ ¯^°±7‹rœ²”y³%´?|" Ž7”r‘µ|! |¯6 !=9 ,³%ÂÈG _89r‘(! ûc|¯6 [ :–0ï𶑷 )Ñ ²(|! Ú,™œr[,³%t¸^‘µ! 0)/f-[«Âé) Ѳ(|r¹:" 7‘7r‘µ|1º»U¼rĽ·œÿY7 ¾! Ü _89¿r `9:³%jŽóÂÈ­7”À‹|! ÁÂfžr < :³%–0Âé)Ѳ(|! ÁÂfÃr 79:ÄóÜÅÆ! jŽù M¦«_—" >

?@AB

136$$#" 160# 36## 06## .6## .60# 560# !6## 76## 760# 1#6## 1#60# 116##

136###" LM<= 1360# pM<= 56##9999999999999@ABBCBD9EFB999 86$$ pM<= 76$$ LM<= 1$60$ %Á[s$ g·rFGŽ%raŽ

136$$#"9999—gų· H ´ H ô 56$$$$$ LM<= !6$$ 9999999990@MNNLNHOE;N 76$$ pM<= 116$$99999999999µ¶’Ž 208

!"'$%&

!! ! (+ " --#**%&9

%+90$1

%+91$3

ŽøÝ89|ƒ:! A;r<o5ܑv°=ýá >[{ä " Û?kž¡! @@ABCDºWl2ôEùD! ùM2ÜFG˜"pH;A1pÛ! lŠÜ ÐxçŠá á ,¨IJKr²\ä rXˆLïð`à& >

!"

!OP./F?@KQR#

!-./EFG"H" I JKLMN#

NOPQ RST UVW !—» !! %&Ù ¼½¾1 !! %¿`rc, š1

ӛԜ_! ‘ v Õ Ö F V × Ø ! ó F Ù Ú Û Ü

À,-_´ ! uÁá`‚ 5= ƒÂÃlEÄƊ\Å

Ý"

c}ËY! åÌéøÆÍûÎÏÐ! ­9V)ÑÒ

Mßýàr! ‘váA×ØÚÛF±âE! ÚÛÂ

røÆ·Çä yC! éÈ 5Z ƒrF! É>2ÊÜ`

¼½¾YZ$ á‘vóE77/×Ø}Þ! 7

—2! E–Æ–0ÙX! óEãäMå" ä Fû”æç! ‘vÕèéêë! FoìóuÐ íîáïðñò" póFô•ÆˆŸ¯õLö! ÷ ýøG7ù ![ ƒr¯õ_! ø_¤F|ž»— \áúú™”ä ûül.! ‰Š[\—ý¬ø_ø T! ]þÇ !7 «Ûƒÿ!"! ˜ýø_-ÞLöô >n_#$! û2%Ž¤6Æï¶_! LöÕô& ÿ'()*! F+½™,}ÞÂbAsÒ! Æ-º 9¶! .‚y/4ô0" >


⦼Ǻ›⭗㗩ᅪ㌗‫ݦ‬

୾ᄺၾ Ⴇᅉ΢

Ճක

こ‫ۥ‬ᨢ⠳ஒәఇ ๞⮚⊢Ⓚ⩥⾹ ๊ӽᬀਿ¤өƝǣƝ¥ ὰေ‫؀‬Χએ⽦ʄ ୃ Ġ‫כ‬௼⢎Ჽḻᅜᅜ֙࠾ᅜᄟΦӽୃ‫כ‬᫫ါຨわ‫۾‬ᩏẁⱅ౔དྷᅜฃṳ࠾ᅜႢЛ܎ ӽҏᮬެij‫۾‬ᒯ㑍ӤⱅǜIJ㈨⿛୓⼢わ‫۾‬ᩏ㘠Л㘡Ϭ୮ᖈѥ㙛ԓါຨ⅄ᰫཌห⋉ ൗ Ɲࡄᵳ

㈨⿛୓⼢IJஜӽៅ¤࠾ⱅ¥Ɲ‫۾۾‬ᒯ㑍Ӥⱅǜわ‫۾‬ᩏႢ܎㈨ ⿛ӹ⼭⢃↓ᅜ㙛Ω୔ή¤ΧએဵỂᮮᯋᅕ¥㙛༴Ϭ¤ᖸ⾜Χએդ஛Ḳ৙࣑ ∮¥ặƇギƥఞijᐹ࠵㙛ᅚႀᒯ⣯ヴᵱ㙛わ‫۾‬ᩏ⋗ᣙӫⰏȂ᮳ӽᬀਿソਥ ǜ⓵⍸ၥ᮳ୈ⪞๿⯕ǀƇʰᮯϱ㑆ij

Ľ࠾Ωީ⡸ľ‵ԊƝႀᵳӧƝⰆᵳީ Ⱛ㙩わ‫۾‬ᩏႢ༴Ϭ⽦ႈΧએဵỂ᮳Ƈギ ƥఞ㙩ᖸ⾜Χએդ஛Ḳ৙࣑∮㙛ೡ౥LJ ʞ㙛ⵅ௼¤Χએਤ⢻ᇒጵ¥㙪͹Α◚ᨗᒯ ᫎ᯼⽦⥽ホ㙛௉ᒯ‫ܝ‬ǕΧએդ஛ῆЅ㙛⑔ ਊ¤ǜᒯᅠ⸶¥᮳ᨗಘ㙪༙Ⱅᒯ⼵ᅠயǑ ᖎ᎔Ѝ㙪ᄞႰӽៅ′ᝠIJ͹ҎΧએ′ᝠԊ ȿ㙪өਤᒯⰕ㑍ᬀਿ¤өƝ¥¤ǣƝ¥᮳ ິⴼ❑៵㙛Χએ෕܎Ɲ␠ᒯ႕⋗Ɲ␠ၥҎ ᮳‫ށ‬ᵔƋ㙛ʚ⥿ၥҎ⨌᫐㙛༴ҪƝ␠ၥҎ ⭕ਊэ㙪⑔ਊӽ‫כ‬ᅣѩ㙛ḣዹвⰌᅠЅ′ ᢨ᪅ߟ㙪яఠΧએ〾ஜǑᖎặij ⢼ၥᅸƝⱑ༴Ј㙛ᒯⰕ㑍ᬀਿƎႄ ¤өƝ¥¤ǣƝ¥㙛ᠰ᫿⯿ᐺਞΧએ༙ԓ นᣙⱖij

Ɲ⼵ⱅᒯਞฃ⽦⹫ ᐹ࠵㙛⪞⿵ӽៅஜ࠾ⱅਬㄷʰ ᅟ㙛࿭ႰႰƝსत㈥⿝‫܅‬ᅚႀᒯ⣯ヴᵱ㙛 わ ‫ ۾‬ᩏ ါ ຨ ஻ 㙛 ᒯ Ⱅ 㑍 ⓵ ⍸ ၥ 㙛⿭ႆୈ⪞౞Ƌᅟர᮳ʰᮯϱ 㑆㙛๿⯕⋈ʰᮯϱ㑆㙛わᅠ⡬ரөధ⪡ ⦺ij ܎ᑁ′‹ᢨ¤㐼わ¥IJ╸ᢨΥƽ౔㙛 わ‫۾‬ᩏါຨ஻த஻」ᯰijႰႰƝსᅟ⋈ Ⴂᒯ⣯ヴᵱ㙛ᬀს⓵ါຨ஻IJわ 㙛わ⑔౔⓵ʰᮯϱ㑆㙛ฃ៵Ӥⱅ Ƿɣୈ⪞ᅚ࠾ƅᐉijს⾽⯕ΧՉ౔㙛Ⰵᐉ ᒯ⣯ӇϬᨐ⦍Ҏij Ⰵᐉᒯ⣯ႈᅟ⋈ႢⰕ❑㙛ᬀᒯᰫ ➐‫ס‬ЈါຨわIJ⓵จήǫʽⱅǜს㙛ါຨ ஻ ɵ ய ៵ ⓵ IJ わ IJ Է ᷒ Ⓤ 㙛⓵IJわ᯼ୈʰᮯϱ㑆ij᯼⭰Ƌᅟ ர㙛ᬀს⿭ႆୈ⪞ʰᮯϱ㑆㙛ヴᵱ⿉ᰬ ҴႆᝁႄᎅᑄIJӽƝ⯊‫ୃܕ‬௪࠾៌ặǂȀ ౔㙛⓵⍸ၥါຨ஻໿ǀʰᮯϱ㑆㙛わ‫۾‬ᩏ ⯺ѮƋҪʰᮯϱ㑆ij

⍮Ƿဵ㑍∅჻ǑӦϱᆽ㙛ᒯ⣯ᮭᨐ ¤ᕁ‹¥ါຨ↓❢ർါຨ⓵⍸ၥ㙪ө ⡍¤ᕁ╸¥ါຨ↓̱ါຨわ‫۾‬ᩏ㙛 Ǝ❢ർ㙛Ǝ❢ർᒄɧ㈨ႈᕁ‹ⱅᒯ᮳ ij˖ౙᕋൗ᮳თ㙛ဵ㑍Ɲṳ᮳ⱅᒯ Ɲ㙛⓵⍸ၥါຨ஻㙛⿪ソΑわ‫۾‬ᩏ᮳ 㙛ȫୈ⪞Ǝ࠸㙛Ɠᅶ❢ർ㙛ヴ ᵱᘯᷳᅶ৙᮳Ɲ⼵ⱅᒯਞთわᢨ∩Ԡ⯺Ѯ өဲ⽦⹫ij

╸ᢨါຨ↓ʞ౸Ǝ⩾ ⍮Ƿ‫ܕ‬ҥǑӦϱᆽᮭᨐ㙛わ‫۾‬ᩏ܎Φ ӽԇҥ̱¤৛⍎ᆣ⿵મ¥ソΑ㙪ਵⰏƋᅟ ᄢსソΑ᮳¤ሱẃ⍤¥㙛ࡶǦƸ➐⩟⭅㙛 ါຨ஻㙛᫸⮙⓵⍸ၥ᮳ijᅒ࠾ ⥵⡸თ㙛⓵ǜᒼᅚႰ᮳ҥ‫܎⑔ݫ‬¤⿾ٟ Ҵ¥㙛ါຨ஻㙛わ㙛Ⰵ෕Ƹთ わ⾛ᢨ؄ϬᮯႢỂ᫸თ¤ᓸน⿾ٟҴ¥᮳ ә۩ij ᫜ႈƎਨⱅᒯჺⰥযᅠ¤⠧᪡ˣ࠾ ⱖ¥ඎ಻㙛۩ᐹᒯ⣯ᤊЃ⢱‫ס‬¤഍⣐៵֡ Ȱʽⱅǜᬀⱅ᎔ᅜ⭰࠾㙮¥ᰊࡱ஻ɵய៵ ⓵⍸ၥIJわ‫۾‬ᩏIJήǫʽⱅǜ 㙛ヴᵱ᯳Л╸⭈ᐸ◚ႈʞ౸Ǝ⩾᮳᤺ ർij ӽៅ⨌ᘅत㈥ǜּᙉ㒽⣐៵㙛ࡶᇇǦ ࠿๡ᶗ⓵⍸ၥᅜ⨿㙛ȫ⍮ʰᅟ౔๡ᶗ౐⿶ ⣣ij ǫຫϬ㙛¤わώ¥⿪౐⻪㙛ȫ⡺ӟわ ‫۾‬ᩏ᮳ǜƸ౐⡺ӟǫ㙛ⱧʰᅟΥᅠᔍᅠӼ ∩ေ⦍㙮᎔ᅜთয܎᮳ij⍮わ‫۾‬ᩏƌՉ⼭ ࢦ̹Ⱖӣƅ፮ᮭѥ¤⾪น¥㙛ǫᅚ࠾ᤊ಻ ਵთ¤ǜɣ᭣¥㙛ᬀǜƅ࠸სՐⰫਵᅜϬ ɣij᫜ႈわⰦӣ⢐࠸ƥఞ㙛۩➐⣐៵ࡀႥ ∅ቼਤ㈨⿛᮳๐⤡㙛ยǷǫ⤻ǝ㐱⢻࠾৪ ⲣƎി⇕㙛ƎⰦわ‫۾‬ᩏ᮳‫❑ݾ‬эƎ⹂㙛ᅜ ᅠ⣣ᅣэij

Ğค৪᮳Χએးǂ㘝㘝ⱄӽᑁӿ⢃෈Χએ‫ୁݣۥ‬ ੎ ҦႢ܎ӽҏ⼭ஃ㙛ⰆⰦ੎Ϭᰤᆒၥ᣾IJ‫܄‬ᣨIJ ి゠ặ⨌ၮ Ɲႀᵳ ۴۳

࠾ⱅ ╂   ਤᓸါຨ஻⦍Ҏ こ‫ۥ‬ᨢ Ⓚ⍃၁

 

㙗ɣᙩ㙩⇋Ԋީ㙘 

 

わ‫۾‬ᩏ࿷ƌՉ⩗⣹˜Φэຣ࠾ⱅ Ľ࠾Ωީ⡸ľ࿭ƝⰆᵳީⰫ㙩⯕Ⴂᅠ⽦ ㈨⿛୓⼢IJƝ‫۾۾‬ᒯ㑍ஜӽៅ࠾ⱅ༴ԏ ǜわ‫۾‬ᩏ⣹˜ຣ࠾ⱅ᮳̣⇇Ǝႄ㙛わ‫۾‬ᩏҴ Ⲓẁⱅ⯃Ω৞Я‫⤽⼢❑ݾ‬㒽ǧႢ❢ᵱ㙛ᨐ ܎ᴞਊᅠ౐࠸ါຨ↓IJẁⱅ‫⾶܅‬஠Ⲓ௼⥽わ ‫۾‬ᩏӼǷԓ㈨⿛୓⥽ᅜ⣹˜㙛ਟ౸⋗⓵⍸ၥ ¤᯹ᨔਤᓸ¥㙛ୱѥ‫ࠡ⾶܅‬ᒼ㙪ƎⰦ㙛わ‫۾‬ ᩏਬᅶᓸ৙ȸსԓ㈨⿛⥽ᅜ⣹˜ij ƬЛᅠत㈥ީⰫ㙛わ‫۾‬ᩏਞႈႢ⼭ࢦ ⣹˜ຣ࠾ⱅ㙛↗⤽㒽ǧႢƋҫǓ܎ӽҴਤ त㈥⥟ਊ㙛わ‫۾‬ᩏਞ܎IJႢ⼭ࢦ⣹˜㙛 Φ౸๡Τஜⱅ⋙ij⤽㒽ǧ❢ᵱ㙛わ‫۾‬ᩏ ਤ㈨⿛୓ᒯთᅠ๐⤡㙛ȫ′⨁IJ௼⢎৐ΦӬ ЈᒯⰕ㑍‫ဵݾ‬ᬀਿ⾁࿢㙛ᨐ܎தƮƎӼ∩৐

ฃ๐⤡㙪ӷᅠӫౙᅚ㈨ဵᏻ㙛ฬ∩⦒㈨⿛⦍ ᅒࡱij ⋈ႈⲒϱ㈨⿛୓ᒯਤわ‫۾‬ᩏӤя࠾ⱅ❢ ⰬƎᚺ㙛⤽㒽ǧ⣣㙛ⰅnjƎ⣽⡜᮳ᅢӨ㙛ਵ ủわ‫۾‬ᩏƎ⿵⼭㈨⿛㙛ǫʵƸƅ፮Ǝ⣽⡜ij Ⰵსʽわ⍮Ǝ⣹˜㙛ᒀ࠿܎⥽ᅜฃ៵ᠴ㑆㙛 ᫜ᒯⰕ㑍᮳⥽֙ᅙ⓵⍸ၥဦդ㙛ζ̣⯵ЈΦ ӽԇ‫ܕ‬㙛⯾Ⱖ⁇⪭Φぇ಻။࿏⧪ぇ⡸೮㙛⋗ ήⰅ፮㙛Ǝࡶ⣹˜ਟ౸ัⱅนij

ƎⰦ㙛⤽㒽ǧႢƌҫӬ⢌სЖ❢ᵱΑ Л⣣ᔼᅠ㑆ӱ⣞ijǫ⡜ⵃ㙛わ‫۾‬ᩏਬᅶᓸ৙ ȸსԓ⥽ᅜ⣹˜ij Ӵ࿭⯾〮㙛わ‫۾‬ᩏẁⱅ₭஠ǂIJ‫۾‬ᒯ㑍 Яƥ୮ᅘᓋᏻႢƸ܎‫۾‬ᒯ㑍Ɲ୳ᅜƋ⥟ਊ わ‫۾‬ᩏਞ܎ƌՉ⼭ࢦ⣹˜ij ⤽㒽ǧ⥟ਊ㙛わ‫۾‬ᩏୋၔ৙ƌՉᅷ᮳ IJႢਞৎ༇⩒⢌ӽҴ㙛Ⴂわ‫۾‬ᩏਞ⋗ Ȱ‫۾‬ᒯ㑍ṳࢯӤⱅǜ⇋Ԋฃṳẁⱅ₭Ⲓ㙛წ Ƌਞᅜ⋙⯃ⰌѮᖈѥ㙛Ⴂ❑᷻Жⱑ܎⠯н ƝijӴ࿭¤Ɲࡄᵳ¥ఋ⯨Ოഡǜࠡ❢ᵱ㙛わ ‫۾‬ᩏ⣹˜ს⼵㑆᮳ᴞ⑔܎ƌՉ㙛ȫƅ᯹ᅶԓ ࠵᫫⣣Ⴡᴞϲ᮳Ⴂᅮ㙛ƥ⠨თ↑ⵇ୓ဵӧဵ ਿ᮳⦍Ҏ㙛ƓәΑ⠯н᫜わ‫۾‬ᩏ⡀⋃ঢ়୔ij

ㄷƌʰᅟΦэǷ⩕ ⤽㒽ǧ❢ᵱ㙛わ‫۾‬ᩏ⣹˜౔ਞդ⓵⍸ၥ ¤᯹ᨔਤᓸ¥㙛܎ЩƌƎЈʰᅟ᮳ს⼵ ➦㙛៵࠾ⱅΦэǷ⩕ij

ⱛӭⶔ㗩Ƈ⊢঳ኼᨢӺȷưƇΈ㐏

ᧇⵉ஛ặ్⡀ᒯ㑍࠾ⱅ¤⼧ᶗ¥ Ľ࠾Ωީ⡸ľ࿭ƝⰆᵳީⰫ㙩᫜ႈ⡀ ᒯ㑍࿚ᅠဵ㑍༙╛ஜӽៅ‫ܕ‬ҥソਥǜ Ӥⱅǜ⨌ሬ㙛ᅠൗᣙӫ⼧ᶗ᮳Л¤ṳᔼ⾚ ⼢¥ᧇⵉ஛ႢǨఠ⣯㙛⃞⃩ặ్㙛ᔍᅠ ƥѥ⠨ᓒ⠮ぇ㙛ᅚඍƎᅜ⩟Ⱖᅟ㙛₭ᅠ ềስij ⡀ᒯ㑍ᷟᅕ⼢ᆏ㍕⵿ႢЛఠ⣯㙛⡀ᒯ 㑍Ⰵఞ⼧ᶗ ਤƎᅜ⃺୮㙛ǜⱅЈ ᅟரਵᅜᅠ ᇇij ਤႈஜ࠾ⱅ⥽ホ㙛ᧇⵉ஛ႢЛӬ

⢌ს❢ᵱ㙛ӤⱅЈர᮳ᓸ౸Ǝ⦍㙛⍮⡀ᒯ 㑍Ǝヤ༙╛㙛ǫਵȒ೮ij त㈥⯱‫ⵉᧇס‬஛㙛⋗৏ዣᩏ᮳۩თ ԠЈǀ㙮ᧇⵉ஛ἼᲢ❢ᵱ㙛⃞⃩ặ్㙛ǫ ᯳Лⲣᔍᅠƥѥ⠨ᓒ⠮ぇij ᧇⵉ஛࠸ᐉΩ⼭❢ർ¤ӤⱅЈர¥㙛 ᫋⋈Ӽ∩դ⡀ᒯ㑍Ԋȿ㙛‫۾‬ᒯ㑍ΥϬᨐ⢐ ࠸๊⢨⨥ᬐ᮳⇎゠ijᧇⵉ஛⣣㙛Ⰵთ౹ᠻ ᮳㙛۩ᐹƅϲ⠨クή⋃ᠻ㙛౸➦ƎᅜൣЈ ࢯ੅㙛ǫთસਬ⋃ᠻ᮳ǜij

Ğⲗӽⷐ❢ᵱ㙛Ǝᅜ⋗⡀ᒯ㑍৏ዣᩏԊȿⱅ⋙ǂ ৛ ⨌ၮ‫܄‬ᣨ

Ľ࠾Ωީ⡸ľ࿭ƝⰆᵳީⰫ㙩ӽҏ ୓⼢ሀၥ֦⋗㍕ᖨв⯃ǜⲗӽⷐIJ⡀ᒯ 㑍ƥ୮৏ዣᩏႢ܎ӽҏ୓வ௭ެԎ ӽ㙛ⲗӽⷐӬ⢌სఠ⣯㙛Ǝᅜ⋗৏ዣᩏ Ԋȿ㙛ƸƎᅜῼ㑍㙛ਞ⋗ሀၥ֦Ԋȿṳ ࢯⱅ⋙ij ⲗӽⷐIJሀၥ֦IJ৏ዣᩏƊǜᬀ࠿ ܎ӽҏ୓வ௭ެ࠾Ԋ㈥㙛ሀԇ⋃⋗ⲗIJ ৏ǃǜǑナ༗↰㙛LJѥヒヒ㙛ƎⰦⲗ⋗ ৏Ж‫ށ‬ᅸᠰLJѥijⲗӽⷐぇਤत㈥⢱‫ס‬ თԠ⋗৏ዣᩏԊȿს㙛Ⴡᴞ❢Ⱜ¤Ǝ ᅜ¥㙛ƛⰕƅᐺ⣣Ⴡ㙛۩⋃୊ƎӤя ӽៅ‫ܕ‬ҥソਥǜ࠾ⱅ㙛Ƹਵᔍ౹⠨ Ԋȿij ⲗӽⷐƸ⣣㙛⋃୊Ǝᅜῼ㑍㙛ᅜਟ

౸⋗ሀၥ֦Ԋȿ㙛ຣӽៅ¤ṳᔼ⾚¥୮ ᐉ㙛༙ƅnjࡱ᮳ṳࢯⰕӣ㙛⦒ӽៅ᮳ ¤ṳᔼ¥ᅒя৐̔ijӴ࠵㙛⡀ᒯ㑍ႢЛ ❢ᵱ㙛Ⴡஜ࠾ⱅ⡀ᒯ㑍Ǝᅜ⃺୮㙛༙╛ ソਥǜʽⱅǜ᮳⼧ᶗ ਤᅜ᫓Ј㙛⋈ႈ ⣥ɣ᫓㙛৏ዣᩏᅜդԇ᫫ǜࠡ⡺⤁㙛⇕ ӫൗ⠮㙛Ǝᅜ຋⋈ᅟரǷ౔ijሀၥ ֦IJЛӽៅ¤ṳᔼ⾚⼢¥ᧇⵉ஛ⲣთӼ ∩ǜⱅ㙛੃სƅ৙ᅜ‒ƅʰǑǵij ᐹ࠵㙛ӽៅ‫כ‬ǜԫ蕚ᕠǦஜᅟฃṳ ဵ㑍¤ᮮ⌡⇋ᯨ¥㙛ႢЛΩȭㅫᕇӤⱅ ஜƎϱҥṳࢯԏ‫ء‬㙛ᐹЛ៵Ɲ‫۾۾‬ ᒯ㑍὚᮳Л❛ᫎ℟⼢ዖ಄⌟ԏϽήƝij ዖ಄⌟܎⢃↓ᅜƝ㙛՘ؑ㍕ᖨ⿝‫܅‬в⯃ ǜⲗӽⷐяΤ⢼㑍ij

ӽᬀਿ¤⨆々㉚п¥➐Ⴂႆั⊩ ᒯⰕ㑍⓵⍸ၥဵ வӥ㉚¤‫⿂۾‬ẓ ⢻¥ijᅚ⯕ӽ㆑Ⴂᅸ ࠾⽷⯃ǂ◚ᶬ੺ϱ◚ ⋙❑¤⿭Ҧ¥ඝᶍⳮ ᅻḧಶ ᅜ㙛㈨⣯੎ᵱɣ⋃Ⴂ ᅸㅫ᯼ৎʲქƊIJЯㅫ᯼㐰ᫎࡀⲀ᮳⨆々ij ᠻ↗㙛ႢᅸৗมЯ⼢ৗ੺᫛᯹፷ႢЛΩ⼭Ԡ ⣐ᅠᮭᐹ⨆々ijⰅᠰ᫿ႈⵅⵅ‫ัܕ‬ǀӽᬀਿ ƅ↰Βijᰊɣ㙛ᒯⰕ㑍ဵவࡸി⼭ຉ¤‫⿂۾‬ Ḿ⼵¥㙛ୋ′⩒៌Τ㉹ǀijႥЛℵ‫۾‬ᤊᅪჺ ဵவ˂⇋Ԋ‫۾‬᮳ެ‫❑⋙ܕ‬¤Φᨔ՘ὰʚ⥿৖

⾁ᕽ⠔᝾

၆⋃᫜¥ᖈѥ㙛ⱍ⣹ӽៅ㆑ῑ῅ӽҏ′ᝠၥ Ҏ⯃ǂ◚◚⼢ౕ΂ၥϬ୮ijⰅヴᠻਵთℵ‫۾‬ ဵவ⋃୊ཀྵ᮳ƅʰᖈѥ㙛⋗⇋Ԋ‫۾‬ᔍᅠ”ᒓ ⽦ʄ㙛ȫ⓵ဵவɵᠻঢ়Ḕ¤Ⰵთӽៅ⯴Ϭ⇋ Ԋ‫౔۾‬㙛ㅫᐉᅠӽៅ࠵Ǒǵ❢ⰕΤ⇋Ԋ‫۾‬㙛 თ࠵Ǒⵅ⠨ṃ᳓¥ijӽᬀਿ⋃ᐘᐘǜ᮳ᅸǂ Ӽ⤥ᣈ៌῕〾ij ᒯⰕ㑍ᬀਿ⯎ǦƎ๐⣐¤ƶǃά⥬¥IJ Ǝ⣐ԎΧએԎ੝ƅʰƝ‫۾‬㙛᳓࠙Χએ⽦ʄij ៵ǀ߰яਤ๣Ɲ‫⾪࠾۾‬᮳Ὑᴠ㙛⾜ǀʾǬℵ ‫۾‬᮳Ѯэ㙛Ҫᙿ¤ℵӽ⽦ʄ¥࠵㙛༙ѥ¤ӽ Ⴂ⽦ʄ¥Ƹთ⓵ဵவ᮳ⵅ⠨᯳፧ij᯳Лӽᬀ

ਿᖋⰶ㆑Ⴂ᮳Χ࠾¤༙ห¥‫ܝ‬თᒯⰕ㑍Ό← Ίǜ᣾㙩ƅȰᅘȂ¤❑ဵ⾚⼢¥IJᒯⰕ㑍ƥ ୮᮳ӽ㆑Ⴂǵ❢⤽⼢௺㙛ӴƅȰЖთᅠ¤ᒯ Ⱅ㑍⭈୭¥IJᅘȂ¤‫۾‬ৎᅜᷟᅕ⼢¥᮳ӽៅ Ⴂᅸ⽦ʄҳᅜᅜ⼢ⱯⅉǞij៵ǀ⡺ౙႢᅸဵ வᐶ౸㙛ӽᬀਿ¤ऩႢ¥৐Φࡆӣǀ෕ᅠ᮳ ர⁣դṳެ㙩ᔑƬ㌟ᵎ෕თ¤ᵎ¥↗い ¤મ¥㙛ȫႢᅸဵவఠ❑ƥఞᔑƬ㌟ᵎთ મ㙛◚℞܎⢼⾈⯕ᖨ‫ݫ‬ໞ㉾᮳ӽៅᚼᒯ㙛↗ ᒯⰕ㑍ᬀਿ㑁⣐Ⴂႆṳެ㙛Ƕӽៅᚼᒯࡆӣ ໞ㉾ᖨ‫ݫ‬㙪ӽᬀਿソਥǜ⓵⍸ၥ᫋⋈๙Ⴂᅸ ᑖᒯ“ᔥӽៅსᅮᑘ১әȲᒯ᮳ᄨ❑⣣ฃთ

¤Φぇ↗ᘅΤ᮳ᨗ᫻ဵỂ¥ij⤽⼢௺ⱑ⇎Ḕ ¤Ǝ෕ƥѥ⡬ӧ඗ৎऎ⨜ͱ‫ס‬ホ㙛ǷΕిエ ӽႢ⽦ʄ¥㙛⿶ಾ➐๊⢨თ¤ђႢǵ❢¥ ǀij ܎⓵ဵவƋӽƬϿ㙛¤ӽႢ⽦ʄ¥ᅘᅠ Ⱅ੎ijஜႢႆƎ̱๙Ⴂᅸ㆑ӽ᎔ጵ᮳ԏ Ḕ౞¤Ωᯝ⧫‫܅‬ᔼǜǑᖎҳᅜ¥ေ៵¤Ωᯝ ⧫‫܅‬ᔼǜႢᅸӽៅǑᖎҳᅜ¥㙛ⱑ༴Ҫǀ⢌ ӽৗ֙᮳੗Ίijᠻ↗㙛ஜ⿉ᰬƝႢ⽦ʄ դ㙛Ⴂႆ܎⋗ӽៅႆぇ᮳Ǒొ⮦⩶ȱ⣯ij ਯήӽៅႆぇⰆⰦǀᶥᐷ⡜ᶥႢᅸረ។ҥㄔ ֊᮳ ¤Ω๡¥ 㙛⦒Ⴂᅸဵவ࠾៵Ǝᚺ㙛⠨Ƿ¤い

⽦᷸⿃ᵛ¥Ƭԏ๙ӽៅԽЈƕ⨅ῼ₿ij᫜ႈ ӽៅⰅギ¤Ω๡¥᮳ᅠ်ს⼵⼢ⰬΧஜ㙛ᰊ ɣⰅሩ༵܎¤ӽႢ⽦ʄ¥Ɲ᮳ ¤А¥ ƅსҭᅜƸ ຊƎ໿ǀij ਤႈ⯕Ⴂ᮳¤ৎʲ⨆々¥ヺᕇ㙛Жთ‒ ӽᬀਿ᮳ƅʰ࠾၆⡿ijႢᅸဵவ࠸ᐉⵅ᫞‫ފ‬ ຨƅʰƝ‫۾‬әЖ㙛↗Ɠᐸѓэေ‫؀‬ƝႢ⽦ ʄ㙛ಥᅜԓӽ㆑Ⴂৗ֙ᮭ¤ඝᶍ⿭Ҧ¥᮳ ¤⨆々¥Ճ㙮ӽৗ֙ṷᠻƎᲝ࠿㈨‫ܕ‬ӕ㙛຦ ᰬƅῚย⤥¤⨆々¥ਵ࠾⇎‫ېې‬㙛↗ƌެᬀ ᠻთ➐Ⴂᅸဵவั⊩ij໭ǀั㙛Ƹਵ⢃Ȳ၆ ⡿ǀij


!"#$ %&'( )* +,-./012

!"#$

! ! "#$%&%!'()*+,

^ƒ—˜“™·š! ››°œ±" j jžŸ ¡! ¢ê£¤j¥¦" p )* §¨ ©f ÷˜“ú " jjȆR˜ª[··«8! ¬­®7¯¯“b! R³“çµ°'~ ¢! ±7²ç³´·Ç! âjµ¶·X¸¹£ ]ˆ­@8{b'º# »¼[ôû½Ò£! “ µÎYÊ'¾µ@`! “~×Z¿À×¾µ" ÷3Á+àËÂÃã½ú [Ú& ^ÄÁZ é! éZÄ! ÄZÅ! ÅZ¾! ¾ZÆÇ! Æ ÇRD! ¾¼È" p ¢µÉ;“Qx! µÊ ËÔ̷ͱ! Çή飼! éÎ]ñϑ È$ ”ÔÐÑYÊ! ϾmLJÆÇ$ ËÒZ È! €ÓÔm! GÕÏÖé! !héιº× |¾m"

-./0-12-

ã؀X¾·Ù! r¼“õ! !hW£{ bãØ'ÚYÛT" éÓËκ×àÜ! YÊ ¹ºqݑ$ È$ Þßé$ ßMwN$ Æzß é$ à×áâ$ ãaßãÇyä! !héX “~×Z']ã£Y" Ïé΀­Q£±é;¶é‘¾! ±éR 'X“éåæ·Î! uÜçèpé! ®‘$ È$ Þß飼! êëìíîïw% ¶éR' X“éåG·Î! uÜçèòp°! ­qÝà ×áâ$ ãaßã! êëíîw"

3-45678-

R¸¹'†âZªð[! ¸¹­®üð$ ñÛ]µÕé'ÛÑ®~“é" Á6& ò]ó “ôõ! jÕ¾Zu'ښ! ü‡ å¶é'Yö÷š" øù& Zô '" ú! ûÌ ,"-! ü‡ ,"-! ýþ '.-! ÿ! /"01" ZôC"#$%š! ûÌ$ ü‡$ ý&C J'(]Œ¨! )q*Ü! +*Ü,9ô$!

34+56789:;<

»¼[*;Ä! X+ƒjGµªï'[ *! Ň ‹ " Æ Ç x ! ® 1  $ ÿ ! Ç À È! l–ÇÉ{Y”zÕÊÕw" σÕw Tš'[*;Ä! `â˃j睪ï$ × ïçÌÚ|' H$ ðÍ$ w|$ wÎ$ w Ï$ Ð?$ Ñ~$ ÒÓ$ Ô ªÇCÿ!$ wÕñGÀÈÏW" Õw'Tšo¼£Ö ׎ئTš|ÙwÚÛ3ZW! jÆlÒ £! [*6¹Ü$ ÝÞ;$ß'àÃÑSY ‚Œá â o ã ä C “ ª u ; Ú Û 3 ' ‡ W! ƒjpk'Õw|A" W®ŸÁÏ>! ^Ïwõp $ ^F¹xp p£q‚ ! å ò ÷” q æ x Áú [ ç è ' ^Ïwõp éóêÚë! ËÏÖ[*ìwÎ$ wÏ$ wí$ wî‡$ w}~$ w|$ âÅ CيÁ Ï W % ^F ¹ xp q þ ÷ô ï Ä ðú ! Ëñò$ w|$ w}~$ wî‡$ w

+,-./*

L‡$ wó*Ç*ъW! ‘E'Ú||T

šéûp @ ô ! ¥ X ` –  G $ õ  $ ª

ï$ çöÏ{JÕw”z'Tš" ð[! w

|X»¼ÕwÁ['¼£[*! ƒjÕwç ë$ ßהzÇTš" Ý÷*ûÆlŒI!

w|[¼£<jøùî$ =úû|ûî$ !* üó+ýACþÿTØ+ù!î|w|"Ç WQ" Ê[! w|"±7­®T£#V$! ?ƒjŽØ¦$ Ž‚­$ ÕwTš"

n½ÈT%‰š! /&{b;Ä'g

|$ ‰;WQ''" ËZ(QY­Yc

[*;Ä['’µWQƒ)X! !h! (Q [*6wÎ$ wî‡$ âÅÇ! ÂjËcd

[ôg* É Á ! + ³  š % r ¨ ! R ‰ š Â! ý¹RÊP(¡›,%Eˆ-Ɍ./ 01]ê! 23j–4Á¾>­‰š"

!"#$ %&!

!"#$%&'()! *+,-./01 2*+34567! 89:;<=3>=?@ ABC! DEFGHIJKL<=3MN" O OPQR,-.ST3UV! WXYZ[3\ ]L ^_`a bcd" K4/0efgM$h ij ^kYXlm3kno# p /0iqrs#$,-.tuvwYxy z{|}~3V! XR !""! €X‚ƒ:„ …3†,‡ˆ‰! :Š]‚‹ŒŽ3€Y ‘R’“”r•–3—˜ƒ™Rš›œ! ž„7Ÿ iK¡€Y!9¢$ £¤¤¥2 “¦§¨©ª! «¬X­®¯P°±]²³ ´! ˆ‰3µ¶·¸¹º)7! »X¼)½¾ K¡€Y! ¿ÀP]ÁÂÃÄ! ÅÆÇ=] ÈÂÃK¡€YÈÉÊËÌÍÎ" fÏ! €YÐ8˞! ^Ѹp ÒÓÔ ÕÖ7! Pƒ×ØÙËÚÛÃ3 #$""" ÜÝ" ^Þßàp ! á„âãäåæ! ƒç舉é¨

êP3ÂÃ|Zªë! ì íîïðp ñî3] 4ò]óô! rõYö÷'XK¡€Yê ÷øùú" ^ûüýfp 3þÿ! õ]È! ®"›'ˆ‰W#¸$! r% ^çp 7êK¡ €Y'ËÌÂÃ% €Y&'(7! R)± ê ^øYp ù)*L ^+,p -.! á®/0 12345ˆ‰6767'8_! 9:9:; <P'Y=! â>?j@YøA/€B! @Y CDE€*F% K¡€Y'G"¸þHRX õYIJKLüM! NÈXêPOÿ8P" ¸ûQ9Rq! Y¸S2¥X ^ƒ­Tp '! !EêP'U]óVÃW! XøE­YI Z[\! ]ƒ@ ^^p _! `XJ % ó'Và ž! KLYa'YRbcd;XeûfghÎ ÏIZ! Ïibcd;Òj]L@k'_`! lmnJo'¡pqjro]s'Ât! RY u[vƒw:KL ^wxyp ! z{

!"#$!

®1å-.É/[õ¨0å! fx123x4 C9ÿ!56ST" “ôõý78¨š¶ËJ ÀË÷š" ôjßÕÞ9$ ÿ:uÜ'Tš! cÞ9ß;$ ã%ßãÇyäj<Ã" ûÌ$ ü‡$ ýþ|ÿ!SjÕ¾ßà'ÚY" ò=ó ÿ±! jŽµ$ ×à$ Õé'Ú š! ±é;¶éS­üð$÷š" øù& >á?$ @áA½ '!-! BÆ 2-! C D E '.-! F G '!-! > H $ @   H ½ 2-! IJ* '.-! K˜Ý 2-! L‡Ý '.-! M N '!-! ü‡ '.-! OP‡ 2-! !Q , R! S Tü=" å±éEq†­ü=÷š]µ HU!   HjÕ¾çN$ ØMqV$ ÕØ`%'Tš"

!! !"#$%&'()*+ ,-.! 9:;<=>?. WéÎXÔ×¾! ¶é6Y¾uè×! 7 (¼G$ t֝æ$ ZÅ$ w[$ ÞßÈé$ ßMwN$ ‘lëßÇyä% W±éX¾\7 (¼GÖæ$ ZÅ$ n[$ È]$ Þß^é$ M_N/$ îwwuÇyä" WqÝ®±y ä! \ƒýþGøš®±`J! Â|abcd [ôefg! ®[*ŸÔçÎ" hi±®¶é â(! ±é\6¼ZR§“$ “ÌjkµÊæ 2·¨" ¶éóô& űÜÕ! élmÎ" Á*& n `" n ` o ÷¶Àpqúr & Ìnª$  H$ áA$ Ãþ$ ìst$ JuÆ$ ôÆ" ±éóô& v¾{Ô! ¦NÕé" Á*&  wx"  wx o ÷¶Àpqúr &  H$ yw$ « È$ BÆ$ Âz$ {|$ }~$ Z$ €•$

܁$ ã‚"

@ABCD78-

³“ér°£'âX£ÿ:JQ! q† ƒ£Ç‘l>ˆJ! £ƒ¨üð'6øš¶ J! ®|6°]µßÕ×à'ÛÑ! 6„ô$ …†$ ܇$ „ˆÇ! W­®‰š[*ø6û Ì$ á?$ FG$ ü‡Ço*ùۚ" ±7øÛ·Ç! [ôâ¿À_A×Z! ÷3Á3kµÀ‹ã½ú [Ú& ^“îð! h Š¹q! ¤µ®‹! $µ®‚" aŒau! Î Ž! ‰A‘! ®ã“’% ͓‹µ! ‰ “µq! nÇÊA! ‰¾µ! h“µ·Â! ×Í·fW" p “¤”à·µËÔ͓! •ÑËԖ—! YW£Í“˜µ! ýa™au! ÉVϹš ì! _›ƒý–ZZœ! £Â“îð' ^¹ qp ·u! ‰¾µè®×”à·µ" q¨­o žÏƒ”Ÿy'Û ! 6”¡¢$ ¦£¤ Ç" †âÀl& '45¥=wñÛæ±$ Z2'ÛÑ! 6¦Z §Æ$ „¨$ 2ø$ ©æî'±ªÇ" !45¥=wñÛÅ«$ ¬­$ §Zu'Û Ñ" ,45±h·Ç! ®Úē£é! ¯Õé ?ƒý”–! ü®c®±°±'ÛgWÂüð øš! ®²ßՖ³Ï´WNµ^Z! ñ϶ ·¸á'Û¦ÚY" 645“~Û ƒý”–Ÿy! ?ƒýq[– 6! £ü­ÏØ! ¹ºx»²Û " {b& ®f`J'åuƒ|*Ñ! ¯cÆ Êj¶·! ¼½÷š’µ`JÁ¾ƒã! W £š÷;ácy$¿cúYʯ|¿Àš! âÂÀÁcd[ôe! ÂÃ[ôe'°±! c y÷š>­"

"=>?@AB

[“”•–! [“]9—˜! °ð™$ š ‚ðX[›œ/€'ž" Ÿ ¡@¸ð'¢ ÀW£¤¥¦ðO§! ¨†©ªî“·«! ¬ ‚ ^[“”p " [“­“~'[À! ϓ¤'®¯R] ° ^±p 0! ž² ^“±p ! X³´µ¶· ¸' ^±p ! â⹺»¼q½¾¿À! Á6 ÂÃ$ ¸ÄÅ$ ïÆ$ [Ç" |ÈÉ~! Y Ê˵®Ç¼£¼% “̨¢! £{b˵' ÍÎÝ" ^Ïð«Ð! ¦ð«Ñp ! ŸYÒ£¤¥ Ïð[Ó'Їr£ÔÕÖ×" ب'Ї٠ՃÚ! “¤ÛšÖÜ$ u±'ÐÝ! ƒÞ­ ßà×á! â­®ãŸàäåæ! uJçåè é'Tš" ü®! @ò·ê! ëìíÇÊPÝ î¥ïð]ñ" Üò'óôõMöR ÷øù£ú ]ûR q& “¤rüý°ÐÝ' !£ÐÝþ­ãÿä!Ç! â­"#$$ wŒ%! ³X6&¶$uÝ'îüw('" ) €åÐ×J“~! ݯ*+ÙÕ! Ö×,-! Y|¨ÿ.YÊ/0'1w¯$ 2Z3;4Ñ ¯" °ÐÝ5Y6789:;'1w¯! € ±ƒ±å" ÐÝ1w¯<=>ç! â<?$ @$ A$ BC;2Z3 &'$ &!! jßÿ$ ×á$ ÿD$ EFGHI$ "JK$ ØGL$ ØM¦NÇT š" ÐÝOP<=ü[! QRST! OPC¼ £XƒU;OPC;VWU;OPC! XY V$ ºZ"¦! Ê[ÕßÖjBCÛ\'T š" ÐÝu±$ ÖÜ! Êrã']YXƒ¶ ƒG! G8å" ÐÝ­®G±ï! üýZ àï^G'Y_ۚ" ÐÝj`wŒa! ÿDb®'Tš" â° ÐÝ­®wJ"K! cZ½¾JK! jÊXd eÀfJKj>k'ógTš" hÇ! jiu DjJK'ÀYkâ°ÐÝj6lDm'T š" ÐÝâ<jã='noÑ;pç'q$ A$ r$ sÇt=Ü3" âÛ­ßà×á! w J"K! ÿïGJ! ×áZu" ­šZãŸ;

(vÆÊäw$ ÀxÊäÇy" ÐÝXjlz$ ÕzTš'Û²! ­®` –Êßà®{JÕ¹'|A% hÇ! ÐÝ[< & }2Z3;2Z3 (! ­®~€µÀ| 6¾jy! ã‚­% ÐÝ[,-'BCƒj 6l¸mÀ„E'Tš" ÐÝ'Öׅ­>ç! 1w¯<=ò†Ý ç@6" ÏÐÝ'OP$ WJ¦‡Ñ<=ü [! ]ˆXOPST$QRZ‰ÆŠ‹[" Ð Ý['OPC¼£XƒU;OPC;VWU; OPC! <U;OPC=‚ŒòëÝ$ íÝ w"

ÐÝ[ü< & }2Z3;2Z3 ( pÊP Ýî6! Yj|Ž€µÀ! ‹kj;6¾j y! âYŽ‚­" ÐÝ[<jp£,-'BC! XWY Ê^‘¾°£’“'WQ·]! c¸”•–Ç ¸m¿À„Ej6lTš" ÐÝâ<jã='noÑ;pç'q$ A$ r$ sÇt=Ü3" âÛ­ßà×á! w J"K! ÿïGJ! ×áZu" ­šZãŸ; (vÆÊäw$ ÀxÊäÇy"

%&'()* CDEFGHIJKL |}CÓ'~! €J]€]ÿ‚

àráÈâãä·¸¹Y" åýæßàçè

‡! ƒˆ! ¤jƒT·‰Š! ‹SŒWŽ

òHóûÁô! õ~¿À@ýk'ö÷" R

J2" ƒ‚M„! ‚XM…‚'†

c! ±‘'’“”•& ^‚W– ——! ˜±GY™çš" ›hœ97j#

éê'ë£ì±íîïð! `P' ^ëñp

‚Â! ë£ìøùÈJ+¼$ §ú$ û üýh" Pþÿ" ^!"#p ! JÚÛ$Ý

“žŸR C¡" p VH±! ‚¤MÊ

%&çè! '>® ^()*cp "+,! C

[£¤¥1¦§X£Y¨©ª«! ¬­

P! ]•4$M'‘5& ^67!q8! 6

H¢ƒ6XM…‚! ÏX„â–——'"

«®! ¯Y¤¥°±'k²g! ³%´µ!

®‡¶ˆ=R‚·¸¹Yº$! ®»®

M" +¼|#$‚¥X½¾¿À! ÁŽ

-ÚÛÜÝ'r./001" 23'w' Yt02! ã9ùã9' p HRåY:¸;

<c! ¹"Xr=%&‡$ r=óûY

>" Pâ+WJ[½?¼í@ABÈC=

®‡¶ˆÂÃĺ! ÅÉÆRÇ$'YQW

;! R§ú?XJ£ßD¼íEÍ]'xy

J®‡¶ˆË­ÌÍ! ›Î¸Ï*иÑ!

J·f" áõYKL'X! ë£ìõçèr

ÈJ9Éĺ! v]ŸÉÊ" K¤J­: ájYÌÒÄÓ®Ô®¬¹Y®¸! ÅÉÕ Ö×Ø! ìÓÙê]s"

!"

ÚÛÜÝÞX]9Y! ‚jƒwß

FG! HI7jJþµÁ2! ¼YÈC'G

.m'ùãM7! RýhÀ'N75OPß

QRTÑ'ST" ýfKUƒˆXÓÔ! j V8V'WA! ÙäXj2"

!"!" €XßàYZYæ[€! ýB0 \]^1;_gç`a>bæ·W! jY chýæƒd'çèéêë£ì! Xl=b æ# ë£ìƒp­l! Ôe]fgh'T ‰" ƒˆ! iVâÕ! jÊR%óæ[[! ‰Šku! lmržÍA67# ¤n@' ƒ ˆ! ßàroýfpmæq]¡Àm;q' Yr" st£® ^u)*cp 'ûv! wB xB! yzù{„|BZ"¼}M~! ] £ÚÛÜÝ;q€rù{" ë£ìâ+¼|ãäýh! XJý$ý ç‚='°±;¤ƒç„'«f! ­:ã 9êK¡¹…"†€n@'%ó‡>ˆ‰" r°£'Xë£ì'¨£Š‹! ÔI7þß 'ûv! ;ê ^u)€cp 'Œr" ýf! PRýhÀ'?ŽÑ6! jêãä|+¼ ^]£Üp $ ;;qz‘! õã9ù㠒! X@ýI)'"


!"#$

! M "#$%&%!'()*+,

ÈÊË5 Ìÿ Ï ø s

¤¥¦ 2 §¨ 2 ©ª«

Ō  Æ %Ç È É Ê Ë 5 Ì l Í N Î ä‚Ý! Þ56ߧàá" ç% éê % ç% Øë 3 ç% ×S 3 ç% " â p 5 6 9 : ! ã ä › å Ð Ñ 9 : ‚ ì$ƒíîÂï 4 ç" ÏÐÑ! àҝŒÆ56ÓÔ! & ŠJ ŒÆ56–ð{‚CÌbñNã! › Õ k ‚ Ö × Ø | Ù Ú Û ! a b { Ü Ž 2 – ÷ æ l O %% ç Í è ! Õ k ‚ Œ  Æ 2 ýi ò ó 2 Š ô Ý J › N ¬ õ ! ^ ö ÷ ø sù4úûqü¼³! r56ýðþJ› |Ûÿý" ŒÆ5,ù!"y#$µ! 56Ð w 5 – " ^OÁ % Ë%w&|Š'šPQ (³! )*‚i+bŸ,-Ë! |.+ ./0! ^Ž 2 Š™šPQ12‡3µ" ‘’! ³Í«4º! ¼Ë5¦|ŠJ ›675ÌN89ó:! ;Ë<=5>! »—J›zœ³Í«?@! îƒÎ35¬ ãAS—! TBic8" 56‚w&(³—! {`}hi9: ˜ F ! ^ w 5 – & ^ 9 %& ^ C D ! w E ÜÝÞ߸ àáâãäåæçèéê Î ! } ~ O € %  S ‚ n î ƒ „ è … GHq & Š™šPF! ÕkÐ 6 P 4 F" Në ì # í ß î ï t ð N ß ñ § b h ò µ Î" ‘ ’ ! Ú Û N & ä Õ k G w 47 9 %5 óô# +,-.(/ 01 [ \ ! ù ú u v † $ ! ‡ Ž õö ! ÷ 6 %& ø N ; "ù ú û ü ý þ ˆ ‰ N ßñ § Š ! ‹ á Œ  ¯ Ž t : N  '()* ÿ !ä +,-.(/ 01 " á $ nù ú # $ % tC! ^‘€’N“”D0t:" & ! } ' N è é êÐ ( ) * + ) N , - ! nŒ å  ¯ • d – T U ; ! L — T ß !"#-%2%'(')*+,+')-+'3/(*)-4'/-(')5+#(, . Ð / 0 1 2 N 3 - ! 4 5 Ð 6 7 8 N 9 y˜àßû™Nš›ûü"  !"!#!$? "&'(!'? ")*!+#,*+!'? -!$!.!? :;-"  n| œ ù ú à  ! å œ Œ å ž Ÿ ! &<*0#0!=)? @,=)? )J3? GH6H7E:67:8K6K? 0!'(? -&<')!(!? "&'(!'? '!*!? .!'(? .!'(? ‘ < = ’ $ n‚ ; > Ë ? !   | @ A L —™ A    ¡ ! î ¢ _ 1 ¤ N £ ¤ ! L &'=&</<)>&????????=&#!$????????/,'?????????*&*-,!=? B wßñ § b h C D E F G N H I " ‚ | —zœŒå’z˜+n¥¦§¨©n"  /&<*1$1'!'?+&/!"!?#&*-!(!?/&<#&>&'!'? JK L N M N O !   b c | P Û Q R Ý Þ ‘ ’ $ nn ” ª « — !   å N z ¬ _ &+>!)>??-!$!()!'??>!'"!+!'??-!()??*&'@,!#? ÐûSNâã"  ­ ²” ® ¯ ! î ° ± õ Ž Ž ² £ ¤ ! ^ ‘ *)',*!'?? +&<!>? #&>&'? +&"!)? <,'3)=A? ")? T U V ! W X Y Z × [ N ‘ \ ] ÿ #$³´ˆ‰"  =&*/!=? /#!L!? "@<? EE:H7? +(? -1=)=)1'A? @!#!'? + ! ^ ‚ _ ÷ à ` '()*" '()* a b c Ž | ‘{¹º! µgü—¶·fm¸¹! >!/):'!'(1$A?GH6HH?-&#,<!'A??>!-!$F d ù ú $ e8 ! f g h à i * Ð j à k l ^‚ º + G » b ‚ ¼ ½ " ß N ­ ² ” z ¾ >&-!<!'(? -!'=!$!'? 1<!'(? <!*!)? Ú m N nù ú o û ! p á q r ; s t u v q®¯" $&'"!+? +&*,+!+!'? +&/!"!? #&*-!(!? w ¡ ! '()* x y z q u v w ¡ N 2 { | 7 a b á ¿ ! '()* — À œ g ü µ | 7 /&<#&>&'!'? &+>!)>? -!$!()!'? >!'"!+!'A? ÁO! CyÂCà /&=)?>,<!=??776A?GH5H7?>!'"!+!'A?>!-!$F Ä"

Ün ù ú o û #$%&½¾T

&"#$%

˜ + , . / 0 1 2

" C 5 6 “ F H Õ / J ›

!" # $ %& ' ( ) * + , - . / 0123456789:! ;"5<= >?@A! BCD56EF! GHIJ KL/MNCOPQR:" $ST5UVWXYZ[\! 56 ]^_`a()*+,bc/012N de! fghijk9:! c8lbc /0mL12" no p 9 : ! 5 6 q r s b t u v wxyYz{N|}~€! 56{ ‚ƒ„…N†‡bcˆ‰" KMqrB|ŠC‹ŒPQŽ "  ‘’! ;"56BCD56“E! ”•CD56–^—˜: ! Š™šJ ›! qPQœžŸ D_¡9:" 56¢‚`”£U˜¤¥A! ¦§ hi9:*F" ¨©ª«N¬­! 56®\¯°± ²/³´µ¶! ·¸¹º»¼" ½¾*¿;Àw]Á " Â! vwà ÄÅÆ! ÇÈÉÊËÌ7ÍÎ! fA‚ ÊÏbcqrÐ/012! ÑÒ³5Ó R " 5 6 Ô Õ Ö s × Ø Ù #$% Ú Û h i 9:"

"ƒ„$…†‡ˆ‰Š‹$|ŒCŽ‘’“ ”! •–—˜™š! ›œ 2$ žŸ ¡¢£"

Xܚwkl & ÷ :÷zr{|} 2$ ¥í

pqÿ r z { %Ç | Š : ÷ s t ) * ` _ u÷ v X Ü š w ‡ Nxykl! [¿zr{|! t}ã 2$ ¥íFá~" | Š € ä p9.:()Ç  › w 8 ˜ F ä Ì 4 º ! ^ b ‚ 7 | Š :÷Nƒå„é" µ Š : ÷ ‚ r ¦ z … ! – ÷ ‘ — À 46 ø ! [ ` À 5 ø b ! † ‡ 7 ˆ ‰ Š N € ä  wË ! K N 1 ) R ‹ Œ ƒ  Ž N l  k l,V|JxyklXÜ" :÷[\! )*‘7UV&çûSÐ[½’“×N! ‹á ‘^õŽ”•" ‹ K – ÷ f r } ã 2$ ¥ í! x ` _ X Üx y kl—ON˜™" µŠ:÷¢q[\™Õš|! xjk›œ! )*†JXÜN ! [ÐVž|dŸ<Nxykl! Ždvu! ¡[š` 3 ¢" :÷‚rXz7! )*‹á}œ£7¤¥¦! §¨`_)* Nå¾p©f{|ª<! t‚rã«ãxykl¬Í"  › w 8 ˜ F ä Ì œ U ­ r B 2$ ¥ í ’ ã ® ¯ ° 0 ! [ : äR±:÷Nt­! {Žä9²:÷Ћá¦,³´µ¯ p;<2Ç ! >¶·¸Q¹’Žxº! }î:÷·N»­¼ã"

=!<)+$I?67:6H:7H6G

!"

¬­®¯°±²³´µ! ¶·¥¸¹º»¼! ½¡¾¿À" ø! 5¦ % ŠJ›¬ãæŽ 2 H›åb I! Kó! UJJ›Kã)LOït! Õ kŽã)MNOP% ÖSQR% "ì$% ØëSTƒUV" nU W J › } l O N Í è ! I ƒ Ê Ë 5̬õXYƒÎÏ"  Zy#’! abÚÛN & ŠJ›! œ N âp ï ) [ ; N m \ ! Æ ] £ U ˜ ¤ N C^! î_R9:" Kó! ‘’! 56{‚GHJ›N`

!"#$%

!"#$%&%'(')*+,+')-+'./(*)-0'/-(')1"#(,

!"!#!$% "&'(!'% ")*!+#,*+!'% -!$!.!% /$,!% 01+&% #)*% )23% 456678967:86;8% 0!'(% -&<')!(!% "&'(!'% '!*!% -&&<% -,""0% =&#!$ /,'% *&*-,!=% /&<*1$1'!'% +&/!"!% #&*-!(!% /&<#&>&'!'? &+>!)>%% -!$!()!'%% >!'"!+!'% -!()%% *&'@,!#% *)',*!'%% +&<!>% #&>&'% <,*!$% !.!'% +&#!>% 6A% ")% =&*/!=% #1=% 656A% -#+% 64!% A=)'(+!=% -!.!$% B% 6A% /<)*!% >C,!<&A%D!>!%7A%-=:EA%@#'%,=!<!A%%>!'"!+!'F >&-!<!'(? -!'=!$!'? 1<!'(? <!*!)? $&'"!+? +&*,+!+!'? +&/!"!? #&*-!(!? /&<#&>&'!'? &+>!)>? -!$!()!'? >!'"!+!'A? /&=)?>,<!=??776A?GH5H7?>!'"!+!'A?>!-!$F

a¦! b& % .c+% 6 d+dƒef% l͘‡% gMƒ|Jh¾Y" ‘iË! abÜLôÝN 2 ŠJ›! 5tjÕkã)×SUk% Øëƒ"ì $! }î‘l]øsmŽ!nde! ß? o $&8&"3/"3"$"

'()(#(*+,"%"*-

!"#$%&'()&#*+%,)(-.'+-&/(&0)1" ----2-3',)4-5'6'+#7)5'(8#4)50'96)& ######:#+%+7')&)#;%(1%0'#7%0'1

<"#=909#>6%&10)&-+%0'(8&'.-=909-?%&()& ----2-3',)4-5'6'+-7)5'(8-@/61'(-,),1%+ ------>6%&10)&-AB-C-DB-5'(-6)1'0-%6%&10)&E -----F%;G-5)-H%0)-I%+7'(8'(G-H%6'(8/0 -----J979(8)KLM2NOPO!QQQ#R#<<QQ

!"#$ =!<)+$I?67:6H:7H6G

%&'()*+

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 .. 8 9 : ; < => /0!12340+154320&1+607'08+,3&0902:+;/<1<6<,<= -./0

' ( ) *

12345 67895 :;<45 :=<95 >?@45 ABC95

E DFGH

IJK

LMNOP45 QRS45 6;T45 IUV45 6WX45

E DFGH

YZ[

6\]45 ^_`4a bcd4a efg4a hij4a

%&$

+ ! , -

E DFGH

67k

lmn4a ocp4a 6qr4a st]4a ukv

E DF

wxW wxy zu{ |}< R~ €‚


⋹⿔ⰫίƋǷ⿶஻ ሬɣ⢑⣣⋃୊ϬⰫ コፖ܎ᨐެ࠾ Ӽᅜζ⼭ϱመ ǫႥЛ➐຃Ј⪟Л஻ࡩӨ ୓ⰫƎࡀࡱӼᅠిエᫎൗ ၥқީ ȿৎ֜౔ ៅல ਊɵᠻᷣ˂Ϭެ‫ৃ⦒ܕ‬ᫎ❢ᛊ ˩౸〻⭾ਥ Ⱜ ৃᅮ⡷ መ܎Ⴐ⡎ ࠾ ిエ クЅࡶᅮ⋙❑ ϱመ ᨗƊ⼵ৃመⲣゼԆэ ஔห˩ਥ୭ სဴƌƎ⼭౸ ㄝ ৪ᅠᨇάԎᅢӨ ᅜ౥Ԋ ᅠൣ↗ᮭ⣣ ⢌‫ס‬ ǫ Ⴐ⡎⼭⢎ấ вⰌ ัၚᴠ Ƿ಻ コፖ -BEZ ᅚ ੎⼭ Ǝ⤁ ᨗ ⋧ ౔

஝ ᦖᙏ⩥

Ƶ⦼Ǻ›⭗㗩⨴⾾ㄺ

୾ᄺၾ㗗Ⴇᅉ΢㗘

Ĝ⾥੡⇌ᅬ㓙"QQM F ᮳ᰩᶎ⩟ᫌ♧ij F᮳

ㄱᗼ၁Ҍ‫ގ‬⠿㗗⡊⅟ ᅪർΞ㗘⽩੄↘ㄮᏡ࿆Ǻ᪲Ɲ⠕᚞ʒলֆ⽈⓷ᮃв⾡ķⴍ্ ࠢஶĸᡚᢗࠢӜᐎ⮙㗛Ƈ਋—ӘⱧ໸⊤ǣ෢៉Ǟਦ⟺୅㗛сƄ੄↘ӕΡȥƸ ᄺ ၾ ᐐ௧⮙࣎๢๪ ୾ࠜᮃࡍᄽӘ "QQMF ఴ㗛Ӭ⣬⾱‫⻫⊌׽‬㗛ǔ⯓‫׽‬ƺὨᵜᢵᮃǣႁЎਘ˟ ᅑࣨࡾプపᔑ‫ۥ‬టࣨᾥᠯ㗛‫ܒ‬⠹଺ᅇ῟ਇၢᄻʨℂࡕIJ⾺౥ᮃ‫ێ‬ටij

ⱅ ᔼ ‫ ۾‬຃ ᖟ ᛛ ऄ Ῐ ᡛ

⽩੄↘ ៉ࡾ᫁ℂࡕ‫ێ‬ට

Ĝ⾥੡⇌⋗ᅶऄ࢚ "QQMF ᤊЃㄓӣᔼ ‫۾‬຃လऄῘ᯼ ‫۾‬຃လऄῘ᯼ij ij

"QQMF ᤊЃ ਞ⯔༗ǜᫎ࠾ǂ㙛ႥЛ੡⇌⋗ ㄓొᔼ‫۾‬຃လǀऄῘᡛ㙛ᡛᣨƌΧǜᖎ 〮Ϭᠰ⾏᮳டᶬդ಑ፖ㙛੡⇌ᅬᰬ "QQMF ᮳ᰩ ᶎ⩟Ίᫌ♧ij੡⇌❢ᵱ㙩¤ήਊค⪟ࡀࡀ 㙗ຫࡩӨ㙘຃຋Ⰵ ஜ➵ⱖ㙛คⲣᔍ៵ࡀࡀ ˩Ⱖǝ㐱ᖟᛛ᮳ǂ㙛ᨐ܎Ὼႈ⠨ ऄǀ㙛ค ࡱിୱ࡮ӣƅʰࡱᖟᛛ᮳‫ܕ‬ႆ຃ᡛ➱ۧ ɣ㙛୘ᅬ‒࡮ᅠʰℵࡱۧ෈ijค᯼ʞᔼ‫۾‬ თƅʰ࠾Ⲓϱࡩᫎⲣᅜؒᐶ᮳‫ܕ‬ႆ㙛я ƋࡀࡀǷొⲣᅶӣⰦᔼ‫۾‬㙛ยǷࡱി ⪟࡮܎Ⰵ➵຃ƅ⮒ぁぁऄῘ᯼㙛ฃ ៵คդ࡮Ƭ⼵ƅʰᅚℵࡱIJᅚ⿶ಅ ᮳ۧ෈ij¥

ࡱӨʵϬѥஔಆัแ ੡⇌ẓ⡲Ǧ ᐉ຃လऄῘ Ĝ຃လƅ⮒ℵ㐜ऄῘ᯼㙛៵ǃǜ᫯ƌᅚℵࡱ᮳ۧ෈ij

Ĝƅਤ᙭ႀǜਞႈᅟႢ⋙❑ऄ᷃ij

.".".00 ή ⡓ ㄱ ᗼ ַƕ၁᐀ ⚈Μᐓ✟✫᚞ ́ƅ⩗ᮬެ㙛‫׊‬ϬЛ⮎ᆣႆᶎ⩗᮳ơ ᢟᐨ㙛ᬀƝķค᯼ʞĸᅒთǷƝၥᦷ ‫׊‬㙛ӧ౔⦍➲࿡㑩㙛ƛᤊൗդㅮᘧ᮳ ᐻ❕❢ᛊ↓Ԋȿ㙛Ƿ݀ሬᐻ❕ヺ ᆜ ʰǜ⋧ӽij

⮆ǜㅫᐉᨐެᛊϬķ(PPECZFĸ ᅚ ⯕ Т ༙ Ϭ ႀ TPMP ᅐ ķ(PPE CZFĸ᮳⮆ǜ㙛⿪ᠻᔍᅠ܎わ‫❑Ⱅ۾‬ ัᐨᖈѥ㙛ӼთǨᠻ܎わ‫゠۾‬ᙩጐౙ Ј౐ࡱ᮳ฃ₮㙛ᅒⰕΤǀ#JMMCPBSE ᮳ ၚᴠ‫ء‬ᅐ༇❑ጐ㙛Ⰵᐉᤊൗ܎ㅮᘧㅫ ᐉᨐެᛊϬķ(PPECZFĸ㙛۩៵თㅫ ᐉ᮳ᛊϬ㙛ยǷώ”ʵⲣൣЈҦϱൗ ࠵㙛ᨐެө෕ᢆ៺ij ␠⏙᮳ʰǜ⋧ӽЖთǷʰǜ′ᑁ

ȿƥホ᮳ķ␠⏙ 4)08ĸ㙛ⰆⰦƎԎ ᐫℵᐨห̹ -BEZ (BHB դ 3JIBOOB ൣ␠㐜᮳ .VTJDBM ヺ ặ᮳ᐨᅐ㙛Ƿ಻ൣ␠㐜᮳ Л᮳ʰǜ′ᑁij⾜ ሬɣ⢑⣣⋃୊ϬⰫЛ᮳ʰǜ′ᑁij⾜ ᬀᠻਨƎǀஜϿ༙Ϭ ǀ↊‫׊‬ᐨᅐ࠵㙛ᬀᠻਨƎǀஜϿ༙Ϭ ‫ء‬ᅐķ58*5ĸij ᮳ㅫఞTPMPၚᴠ‫ء‬ᅐķ58*5ĸij ੎ᐨ‫؃‬㙛Ṷ܎࠾݀ コፖ܎ᨐެ࠾੎ᐨ‫؃‬㙛Ṷ܎࠾݀ ⋹⿔ⰫίƋǷ⿶஻᫋㈨᮳ķ.Z ᫋㈨᮳ķ.Z )FBSU ʰǜ⋧ӽij៵ǀㅮ 8JMM (P 0Oĸ੎⼭ʰǜ⋧ӽij៵ǀㅮ ༴Л᙭̔Ɲၥᐨᅐ ᘧᛊ‫׊‬ᅜ㙛コፖ༴Л᙭̔Ɲၥᐨᅐ Ȃȸヺሬ᮳ᐨᅐ㙛 ķᅠ㑆ᫌĸ㙛Ǝ⤁Ȃȸヺሬ᮳ᐨᅐ㙛 ķ'JSFĸ㙛ⲣ∩৐ℵ ҁຓЛ⮎ #54 ᮳ķ'JSFĸ㙛ⲣ∩৐ℵ ӷ੝ႈコፖ᮳⋧ӽij ‫ܕ‬ᖸҎ㙛вⰌӷ੝ႈコፖ᮳⋧ӽij .".".00 ᅚ ౔ Ƿ ķ6N 0I "I  ᆜⰅᐉㅮᘧṶᛊ‫׊‬ :FIĸȿৎ֜౔ ᆜⰅᐉㅮᘧṶᛊ‫׊‬ ᅜij

Ĝ␠⏙Ƿ಻ൣ␠ 㐜 ᮳ .VTJDBM ヺ ሬ ɣ⢑ ⣣⋃୊ϬⰫЛ᮳ʰ ǜ′ᑁij

Ĝ .".".00 ᯼ ⾽ƅஜζ஻⩕ᘧ ⾽ƅஜζ஻⩕ᘧij ij

Ӭᵳᅜᒼᒷిエ ㏷র⡼Υ❠லᫎൗ⪏ ㅮᘧၥқީ⡸㙗⢃↓ ᆏಳḤ㙘㐵 ৌ⢵դ⾥‫܄‬ৎ៵ㅮᘧ⼭々⠲ΦႀㄞㄔỺ ᯳ķລՐǜᫎĸ࿨Ȃƥຨ㙛άҦ⿝᮳Ỻ ᯳㙛ᒀ⿝ⱍ⣹ƎԎԏ௤㙛⤻⯨⋃୊᮳′ ᑁդԇḑ␏ఇ∅౔᮳ൗⅉij ৌ⢵ൣ⤽⾥‫܄‬ৎ᮳ⱍ⣹㙛⦒࡮Ӽ Ƿ࠾ㄤӱᶬ㙛࡮⋃⡲ㄞㄞㄔㄔთήఠ ギ㙛៵ǀ֊‫ڸ‬ℵㄔǓ⧁ƎԚ‫خ‬㙛⢳Ⱖ⍎ Ƌ IJ ҧᘧΌƅȰ᮳͖⸶ӣ֊‫ڸ‬Ɲ‫۾‬ ␏㙛໦ౙ⍎܎ㄔႆぇᒄแぁᅒ᫋㙛⍮ᠻ ᒀႢƊㄯ㙛ᔍƅㄯԆౙࡱ㙛ᅜᅠḑࡆ⑔

ൣ⡉㙛∩ㄔƌ⇩ൣ⡉ᒄ⭰ਊ܎ij Χǜӥ❢ᵱỺ᯳⍎ǀƶʰᅟს⼵ ȿὙ̔㙛ᙳⰆⰦ᷻⋗ᯪ⟈ƅ຃ӂԊ㙛ᅒ ᅠൣᨐს᮳ᵳᅜ᪅ߟ㙛෕⢼ᅒя᧲ഴԎ ৪ǜㄔㄝ᯼⇄᮳სΒij ৌ⢵܎ⷁ⼚ៅ᮳፡Ƌ⋣⼭⢎Υ❠ ல㙛࡮‫ܫ‬⡲ᨐს᮳ᵳᅜᒼᒷƌ㙛ᫎൗƎ ࠸ƎਨӬЈిエ㙛࡮⤥㙩¤ࡱൣ೨Ǝთ ࠾୺ƌ⪏㙛۩ᅠதႢ⠨⽦ல㙛ⲣᅠnj⁛ ఞ㙛ƎⰦၖʰ᪅ߟⲣ⪏㙛คủࡱடⰤ㙛 ႀ὏᮳ᷣ῅Ǝủࡀ⧺ᷣij¥

㐵ৌ⢵

⾥‫܄‬ৎ

ㅮᘧ ㅮᘧၥқީ ⡸㙗⢃↓ ቒぃ ͛㙘᤾Ƿ ͛㙘᤾ǷⰬ㙗Ⱜ ǩ㙘 ႢЈႀ‫ݣ‬ 々ӽ༗Ӭ 々ӽ༗Ӭ⢌‫ס‬㙛 ⯕Ⴂಆႈัᨗ⋧ ⫱ৃመ᮳ ⫱ৃመ᮳ǫ㙛❢ᵱ Тႈㅮᘧ ТႈㅮᘧႰ⡎⼭⢎ấ ᤾ǷⰬ Ɗ⼵ϱመ Ɗ⼵ϱመ㙛↗ƬЛᮭᫎ៌ ⥵᮳ƶ㒽 ⥵᮳ƶ㒽ៅல㙛′ʠ౥౔ୋᔍǂij ⣣Ј ⣣Ј୓ⰫƎࡀࡱӼᅠిエᫎൗ㙮Ⱜǩ᯹ ⣣㙩¤ ⣣㙩¤ήਊ′ᝠࡱคʵⲣƎࡀӬഷ㙛คʵ᮳⣦ ᷻ⲣთǷ ᷻ⲣთǷৃᅮ⡷㙛ৃᫎ࠸ၚთƝIJਦৃᫎ㙛۩ ៵Ɗ⼵ৃ ៵Ɗ⼵ৃመ܎Ⴐ⡎IJƶ㒽ៅԎਞ⭈ᝁ᮳㈨ફ⿋ ‫ܕ‬ҥ㙛 ‫ܕ‬ҥ㙛ө↗࿨౸ৃᫎϬΤIJ⭅᷻‫ס‬ホ㙛ৃᫎɣ Ǝǀⲣᅠ DVU ‫އ‬㙛ยǷᅜ˩ƅ㑆 0OMJOF㙛᫓຃ᣨ ఴఇ၆ৃ ఴఇ၆ৃ㙛⦒ǫʵ܎৪➵⪟ᰬৃij¥⿪ᠻ⣦‫އ‬ ిエƎủ ిエƎủ࠾㙛ȫⰬǩ᯹⡲܎‫❑⋙ެכ‬᮳⋧⫱ᖈ ѥਵᅠnj ѥਵᅠnjిエ㙛ᅠࡱதᐉⲣୈ㑆⠨ӫᖸ㙛டࡱ ᅚ౔ⲣ∩ ᅚ౔ⲣ∩クЅࡶᅮ⋙❑㙛ǫ౐࠸⤽ᇧnj‫ެכ‬㙛 ਵủᔍ⑔ ਵủᔍ⑔ਊɵᠻᷣ˂Ϭެ‫ৃ⦒ܕ‬ᫎ❢ᛊij

Ĝコፖᦷ‫׊‬ķ.Z )FBSU 8JMM (P 0Oĸij

ᤒǯ⯱ḔƎ၊ζ῅⽩ᄒ⏫

ㅮᘧၥқީ⡸ ķ ."." .00 TFBTPO '8 $0/$&35 */ )0/(,0/(ĸႢЛ˜Ǎҵㅀ‫܂‬ᚺ  ᆜijㅮᘧṶᛊ‫׊‬ᅜ៵თᐉୁ⯩ᛊϬ ᮳Ǎᕿᅚ౔ƅṶ㙛᯼⾽ƅஜζ஻⩕ ᘧij.".".00 ܎ს⼢῅ਦს᮳ᛊ ϬƝ㙛ƅάᦷ‫׊‬ㅫᐨᅐijᛊϬ⳪Ԋ ␠㐜᮳ᤊ်❢ᛊ㙛⼭ެს᫜ฃ֙␠⏙ ӂǷ⸘”ㄓ࠿Ⱅެ㙛ήǫ Ȱฃ֙コ ፖIJ⮆ǜӧ᧐჋౞ୃমఴ⋧ӽ᮳ƎԎ ‫ܕ‬ႆǷҪ⾌ӽᮬެ㙛࡮ʵǷ࠾ᢆƥั ᐨ ķ4UBSSZ /JHIUĸӧķ&HPUJTUJDĸ៵ ᛊϬཋ⼭யஃij ǷਊэᛊϬ↗࠾ౙώ”౸᮳ .".".00 㙛៵ǀ⡍ᰫϱЃ᙭̔ǀ ‫ۥ‬ǜ‫⌡ۥ‬᮳ʰǜ⋧ӽij᧐჋Αդ࠾᧘

᯼ ਤთ࠸ౙࡱ࠸΍఑ࢥ࢘᮳ஔಆ㙛Ƕǫ∩࠺᫓ ᅚᅠ⾏᮳シủ㙛˩ЈᅚɐIJᅚᚺൗ᮳်ᇇij੡⇌ ⣣㙩¤လి୭ 'SBOLJF თஔ❵˞⧁຃ਏᰔ᮳လి ୭㙛Ǔთคʵ᮳ࡱᅢӨijҎࢅ୭Ԏ㈲݀୭ⲣთƅ ԓԊȿ᮳΍఑ᨇ㙛ᅣ➲ႆぇ㙛ऄῘთ,FW⢎⡷㙛Ⰿ ➮Ƌぇ᮳┸”ⲣთ᫜ᔼ‫Ⱔ۾‬ɣ᮳ij࠾৪ⲣᲝคთ ⧳ぁ㉧㙛ค࡙᷃ᅣთ⧽᮳㙛ࡱసᅠ▥ᓋொΑᫎԎ ǫࡀࡀǬⅉஔಆ㙛คฬౙЈⰅ࡙ࡱᅠ݀᮳᷃ ᅣij¥ ⾥੡⇌ిऄῘᡛୋ⑔⩾ᅸ⸶㙛ƕ῁ऄ᷃ӥシủ ⍎࠸ਨ㙮੡⇌⣣㙩¤Ⰵʰℵࡱۧ෈თƎӼǷ᫓⸶ӣ ❞ⵇ㙛ऄῘ᯼Ϭɣ᮳်ᇇࡱᚺൗ㙛ยǷӷ⠨თ∩э Ỽ‫܀‬Υ˩Ј㙛ƅ৙⠨Ƕࡀࡀ⼭౸㙛୘ᅬ࠾৪Ј სᰊЈƸᅜؒᐶij¥ǫ❢ᵱᅟႢ᮳ऄ᷃ ਞǷἼ‫ء‬ఴఇⰕ❑㙛ᅚⵅ⠨თ৪ǜդᅚ ࡱ᮳ᅢӨ܎ެ⠮⥟㙛ƅԎϱǕⰅȃ ؒ೶ӧᅚℵࡱ᮳ƅʰწƋij

Ữᨗ⋧⫱ৃመൣԆэ

‫ס‬ЈӼᅜζ⼭ϱመ㙮Ⱜǩ❢ᵱᅠൗ܎੠⼧ ‫ס‬Ј จΌᅪ⼭ϱመ㙛ȫ⠨Α◚ᨗ❑ဵӧǜห‫ס‬ホ㙛 จΌᅪ⼭ ۩ᨐსỮᨗƊ⼵ৃመⲣゼԆэ㙛ࡱൣ೨ᅠ౐࠸ ۩ᨐსỮ ⋚ᫎۧɣ ⋚ᫎۧɣஔห˩ਥ୭㙛↗ǫਵƥ⠨⧪⧵⡿⁷ਥ ୭ijǫӥ ୭ijǫӥᅠൣ↗ᮭ⣣㙩¤ค⡉ౙ⪱⋧ӼǷஔЈ ஜ⭿ǜᄢ ஜ⭿ǜᄢსဴƌƎ⼭౸㙛⠮ЈƎ⼭౸᮳ৃᫎ㙛 ⋃୊ⲣᅜ ⋃୊ⲣᅜ˩౸〻⭾ਥij¥ ༴Ј ༴ЈǫႥЛ➐຃Ј⪟Л஻ࡩӨIJᘧࢫρ⭈ ⾥ᄶ␠ ⾥ᄶ␠㙗)FSB㙘῅ᅜ㙛Ⱜǩӂ❢ᵱᨐୋƎ၊ζ ῅ਤႆԆ ῅ਤႆԆㄝ㙛Ⰵთ‫׈‬ƅƅᐉ㙛ȫⲣ➐ǜ຃Јij ǫ‫ܫ‬⡲࠾ ǫ‫ܫ‬⡲࠾৪ᅠᨇάԎᅢӨ㙛ᷓƌᅠ⡸೮⇋‫‏‬ij ⯱‫ס‬ЈӼ ⯱‫ס‬ЈӼᅜ౥Ԋ㙮ǫẓ⣣㙩¤ᨐ⾹ᑬᔍിⰦ㙛 ᨐ܎ӷിႰ⡎IJƶ㒽ៅԎਞ⭈ᝁ㙗Ɗ⼵⪱⋧ৃ መ 㙘 ij 㙗 ਞ ⭈ ᝁ ࡶ ȸ 㙮 㙘 ⲣ ⿶ ij 㙗)FSB ⿶ ⯱㙮㙘თৃመ⿶Ữᨗij¥ Ʃᅶ༙Ϭႀᐨ᮳Ⱜǩ ❢ᵱәัủ܎ΪIJƇᅟ༙Ϭႀᐨ㙛ȫᅠൣᨐ܎ ƎთⰹԊს᎔㙛ᨐᓸ৙௹ᅮჁஜฬ༙Ϭij

⽩˃༛॑←Ωਨ⼭ӱ֍ǜ ㅮᘧၥқީ⡸㙗⢃↓ ᆏඝΦ㙘⇸ᅠΧনƅࡩ᮳ ⾥ˋ༼㙛 ႢϬ୮ᖈѥϱ ǕᡛヰਦᅢӨ᮳౸ౙ㙛᫜ ႈ‫ۥ‬ᐿᐉন⅏Ḥᅠᐿ֜֜ ⾥ˋ༼ ӧᐿ࢘࢘㙛ಬǫࡊ܎Ɲ⼵ 〈⠨ボ࠵ᡛヰ㙛းႥЛᤊЃ៵ǫ˩ǀƅʰᅠ⽦‫۩ށ‬᮳ᘤ ⢳㙛୘ᅬਤᐉন⬽౸Ƌᅠᅒ࠸ǀ⡜ij ˋ༼ຫ⅏ḤᘤϬਤ࠾IJਦ㐦ှൣ㙛࠿⨢ႆぇ⪟ ᐿ֜֜⅏௺ƅ፮ίᅠ゠ፖ࠿ϱ㙛ᐉনᅒთΎᚺࡱࡎ ౸㙛ᨐᲝⰫǫ′୳ᒀǂ‫ס‬әɣთᅠә۩㙛ยǷ⋗←Ω

ⲣᅜᅒяፖൗդᅒᅠ↛಻ӣ⡜ềΖন༴Ϭ᮳‫ס‬ホ㙛Ⰵ Ƕ⋃୊ᅒාౙөᰂⰦӣ᮳↛಻Ǝ⩾㙛Ǝζ⣞ᅜਦᅢӨ Ⱨ㐱࠾ൗ㙛₭Ƭ⋗←Ωƅ⩗LJ➱Ǝ⩾ij Ⴂთˋ༼ᐿᫎႢ㙛࡮ẓ⡲஛ႢᅜီЈਦᅢӨ ⟈ȿ᮳ᫎႢҹդഡʞ㙛ᫎႢ෕⢼Ǝɧ࠵㙛⋈ႈ←ΩӇⱑ ᅶᅠ❢ᵱ㙛ˋ༼ẓຫΧʰΖন′୳¤* -PWF :PVॄշ¥ །܎‫ⱖٹ‬㙛࡮ƸӸ←Ω⠨ৃΧʰΖনᅠ࠸ TXFFU㙛ȫ← ΩөⰦɣ⣣თᖋΧʰΖনɣ֍࡮㙛↗Ɠ′୳⤻ƸƎᲘ ⧺㙛ᰔ᮳౐⿶ਞǫ᮳ⵉӱ࿎⼭ijˋ༼ẓ⣣㙩¤ƎਨᅢӨ ⲣӸคʵ⠨ӣ຃ƌ຋㙛ȫ⋃౞ᫎǀਦᅢӨƬ౔ⲣᔍ᎔ᅜ ǃǜƕ᫫㙛ӂɜӣႏ❑ⲣ⠨ୱਦᅢӨƅ㒓ӣ㙐¥


!"#$%&'(

!"#$

! ! "#$%&%!'()*+, !"

- . / 0 1 2 & 3 4 5

678 9: ;< => ?9 @A BC

D E F

:{ˆ‰[wLŠ‹89Œ (, Ž[ ‘[Š‹ % ’Œ"

°¬÷ ++ øù… úûüýþÿ½¾!" [#$%&'! ()ì*+,-./º»|} ¼ÄÅÞ½¾" #$˜¥1}Œ0´Ý12(34567 89:56LMNOPQR j|}¼²ÄÅ! 90úýþÿ½¾j:;! <=[#ì*+, -./" úý +' ;þÿ½¾˜™qü>bKÓÚ! !i?Z#$-@0´j|}¼ ! ;²ÄÅÞ ½¾! Ý12(LMNOPQR j"'ABC ê" L_ž !""& /! 3456=DEFG`! ‚ MNOPQƒ 56EH@IJ" 1›ªj½¾ EHKLM@NO! =DFGYÖEPQ +" /" R !i"! žó£3456=D£R! 12jMNO]ÞS!T UjMNO]! ?VWDXTUjMNO]hYvZ[j\]! y ^h12_3ÐZ[`a3b]Þcde]h¸¤jfÀ" Lž=D£R! ghij+kj3456MNO]@Blmè ¡n! :jSgjMNOop@qæèrst" R L ~iZ[!ih.uZvwP\èxZyzj[{ü|" R !i}¿! #$3|}¼ ! ;²ÄÅÞ , ;½¾è~56 L MNOPQR €‚! hƒ+„Jj" !i…†‡[ˆ‰%ÀŠ¹‹Œj  !"+! /UVWXŽ|  «‘… ’ï“ -.-/0… ! ۔"•F†j0´h7œ:–— ßj×}" Lž2€˜eę‚MNOPQƒ š›œ€! h„:žŸ ¡% R L~i)¢[ˆì*+,-./@0´j]‡" g£0´è¤ ¥|}¦:Qh§¨©’ª«" R L ž¬júý[ˆ©! g£0´(³¥|}h­FfÀj" R g +' ;úýþÿ½¾! ®¯°Uq±›²›˜³´Ì$ µ² ¶·²¸Ë´¹ÌN$ ­²|[ÄźÇ`»¼$ ½²|[ÄÅ´ ¹¾43¿$ À°ÁÂOU%ÄÅÃ6`$ `ÄU%ÄÅ*O3$ ³ÅÆÇU%ÄŘ³Æ¹$ øÈÉU%ÄÅÊO$ ËÅÌÍU% ÄÅ63ÎÏ$ ËÅU%ÄÅÐË65$ ­²À°ÌѲÄÅ´° Ò$ ­²ÓÔ̲ÄÅÆÇ´Õ\$ Ö×ÌزÄÅ6¹°$ ËÙ õ¿²ÄÅÌ»$ µ²ËÅÚ²ÄÅƹۦÄÅÜÝ3Ñ" *

(GHI !! 'J, -.K0LM 2NOPQRSTDEUV! /W5 XYZ[\]^_`6789! :; abcdefgOhPi>?9@A B j ("##$, k l m n " o ! p m qr! KW5stu"vwl! xy z{"

!"! #$%&'()*+," !-.! !"#$ /0! 123456 789:56;<=! >#$?/ ## @ 0ABC8)*D! EFGHIJ! IK LMNOPQR STUVWX" YZF[\]^_`aAbcLMN OPQR ! def"! gh!ijk]l m# n!#o! #$pqrF]st$ u 9@ (“, # Ye”•aDEU! ƒ„…†-.K012&3‡5–! —˜™oš ›œžŸ" v(wxLMNOPQ R ! y % z{ | }" L~iF !% €)* _`(‚MN OPQƒ „}j… F†]‡! ˆ#$‰Š)*‹ŒD!  Ž‘’€“”h•–—!i" R def˜™.šXU#‘›@œ%D! žŸ % ¡¢£! g¤-." ˜¥¦§ & £¨Y©§ ! £! #$ª«ž¬$ ­$ ®$ ¯$ °(± ' ²! ³´ ( ;µ¶! x*LMNOP QR ž~U·0¸," ¹³´j]hº»|}¼½¾! ª«¿®²|}¼’ À»šÁÂòÄÅ ) ÆÇ! (¯²|}¼|[ÄÅÁ ÈÉÊÊËÌNÇÍ" 4¼ÎÏËÐÑҘ¥©§qÓbK-.! gÔ;Ä ÅÕ֞¼=j×Ø! ÙÚÛÜÝÞßàáâ¼ãä$ å æçÞèéê“$ëjìí! î+³´|}ï]ðñ" !žbKÓÚEòóôÓõ! |}¼çögÔ;¼j ²ÄÅ" *

%&'!"!#$ ()*+,-

/ ++ @! D.š¸ã2q345 MNOPQÒ6„}! ó£rí® ¯7qt<82( " *þ! !"! fZ[S!] j@,! h9ç’ê:& h¸£ç Ž:& LpS!yÿàhZ[Zy@ ,! nMNO]‡L:;Ó<?Z ZyjZ[Pl! gf:h=œ >?:& R ´¹ÌN˜¥@DÊ<! !á à;%î+>¹´! n:%î+F ãƒ}A! Û%B”‘u‰jì í"

ïð ¡ñò,-,./«º ãäå)Þ+Š‹:{ëì

°¬÷ ++ øù… `Ù°ý» šñòWÕÚêÛ?ZÔ;ÄŹ ´,-{BÜð! ÛÝa¿àúû üý[ˆ! %Þ¨Ô;ÄŞ !"+! / U V W X Ž |  «  ‘… ’ï“ -.-/0… ©¹´% J Ê!12“ Tf! WÕÚ }¿! óô­«<h³õr’ê€ ³ß!i" à?+,ÓÚáÜð! Ç:K ⿧¨h -.-/0" àž¸ã™ä¦"! ­«<c 9¦å’ï" à?[ˆI½æ©! qÄj,[{BÜð"

ž˜¥¦§¹´jÔ;|}¼ ½¾! ª«¿®²|}¼’À»š ÁÂòÄÅ ) ÆÇÞ¯²|}¼ |[ÄÅÁÈÉÊÊËÌNÇÍ! # $ ó £ h c 9 -.-/0 0 ´ ! i! gã’ïÞ¨#$¤ßx†1 çËõ !% " +þ! *F , ]î Ý1stè8»«56LMNOP QR „}>@0´" WÕÚ-.! pF«<jé! #$Št#!iêé" à " ! à : x m LM N O P QR ë`ÁFßàST" *¸$+! ìíÐîUU%Ä

!ÄÅaÝ L MNOPQR¹´

ã ä å ˜ æ ç è Š

ÿ!"'(KW )*˜+,ma OhPimnˆ Ô-"

‹ : { o Í é ê ë

ì " € í ² î ‚

Åï4}¿! Š?F†9:»«) ”«’ï" !–Þh`ðÂ!}¿ -89:; Fñò! nÁ$g’ï" !"! aZ+,-óž)* ã! !+’?+ë-ô•" *

ÿ!"#OhPi$%L& ° ¬ ÷ ++ ø ù… º [¼XU»šñòC³pD ›?º»|}¼Ô;²ÄÅ î ( 9 : 5 6 LM N O P QR Fü|>¹#$0´{ BÜð! Û¢E#$´µ? FIF(9:56F†j] ‡" !"! gÔ;|}¼² ÄÅ! Sã…F¸]h²| [ÄÅ! ŒGÔ]HjFÝ ÞLMNOPQR j„}! I¨gÇlJ‘9:56y à;EHKÊ812[¼!

-K .0 11 K2 `& |3 b‡ c5 D" } ~ €  ‚ ƒ „ … † .

ÑóÒ)ÕÖ­®¯° 0 Ô

6789

o!GIJ! ë`¿ØE0´Ô; |}¼½¾! ª«¿®²|}¼’ À»šÁÂòÄÅ ) ÆÇÞ¯² |}¼|[ÄÅÁÈÉÊÊËÌN ÇÍ! "F , ;x†]‡! ª«h #‡©,$ w$%8 $ &'() è*+]Å" 0?LMNOPQR ¸,! ! ÓÚ! !E<q•™! Z[345 6j@,! Û:-Óuv‘¸kE H­Èj56" !}¿! #$-—g.¹´] ‡/02q1}LMNOPQR ! ›Øœ" !–ÞSãÔ;ÄŹ-Z?

¥

!"#$%&'()*+,

KpmqrØô«õö÷

µÃ ++ øù… ¹-(345 69:56LMNOPQR F†j µ²¶\²¸Ë´¹ÌN"! p# $º›noIJ! Š3+ëŽõ’ ÅöÀ! Ûå÷%UVWXŽ| «‘… ’ï -.-/0… 0´ x†]‡" ´¹ÌN˜™¦§žø1²[ ˆùaú ,! úùaûþö¡=> ×ê£-.! pÀ°dü[\ôý 95noþªIJ! Š3+ëc9 é,’ÿ)*D! Žõ’ÅöÀ! Ûå÷%¦å’ï0´x†]‡! ”¤¥Ëõ !% " !"! #$¸ÑÓÚ!iEn

¬ ¡­ &' ® ¢ £¯ ¤° ¥ ( ¦Š § ¨‹ ©Ž ª¤ «

ghåL´œjêM" Lº[¼xm#$hž noºNIJ©pz{0´ |}! OP#$I0´jh É[¼j²ÄÅ! >”ëQÝÞ´œj-—! î+! ~iúû#$;HR*! ¸ h¢£S]¹TU! \€‡ h¿VFS!(ë-x† j]‡" R C³phZ˜™! ž¸ W(oãqÓ¦åXé" !¢E|}¼ÎÏËÐ ÑÒ:«žë-ÜFF™

`! y[YlZjž¶¸£ e[.€! çöÔ;²ÄÅ jFâ! ŒÖ|}¼E\¿ É[¼! 1à:«]\#$ % ? 4 ¼ | ‚[ \ õ tƒ ! >hXçuv#$j )*‹Œ! Ûxm#$jG {" LÐÑҊ4^u‰j ¼_S! î¿|}¼žŠ¿ É[¼D! ö\J`F¼Å M½¾¹š8é,ë-! a Œµ²bc²ÄÅded` þÿxÀf5d¿ÝÞrg iëh±-²|[ÄÅdi qÝ1qjpkތÖÔ; ²ÄÅÝ19:56„ }" R *

°¬÷ ++ øù… º»|}¼ wC½¾<=ìƒ./4¼Âà ²ÄÅ ) ÆÇ诲|}¼| [ÄÅÌNÇÍ! hÞ*þ , ; îÝ1XYˆLMNOPQR 9 :56K„…†>¹³¥j]! •‡yŠ0ˆ!i! ˆ!iF, %¿u‰Š‹" ! " ! ª Œ ú û ü ý j +' þÿU%ÄÅè²Äގ jüŸbKãÓÚ! #$0´ ! ;|}¼²ÄÅè*þ , ;¹ -(LMNOPQR 56Fü| j]! hï]hÀêj" î¿ 4‘¸’“´`65Z !5"& / ¹‡”! FG !' /j=D! LMNOPQLR ž3456j •çÇ1–—˜" L+" </Q?! ™ž2€ ˜e…d‚MNOPQƒ 56! ۚݺ»|}¼½¾! g›ž œ" R !Çhj3hõa»ÃU% ÄÅ" !Öø ++ ø… q(o -.! ,6 /h€! | } ¼ q ) hèé$ åæ纻j[\žŸ €›r ¡! Û¢£ßàæçj žŸ_•! …:%"9:»«

K g ÎW Ï 6ú Ð û ¦ ø¦ ù YØ @ bü V «ý þ

" Lî¹!¿?UVWX¤Š ST! ~DÔq¹c9P`j =W’ï“ ³¥" œ<jh! 4‘ !5+% / , @ & ø[ˆj… ¥! ?ZŸ’j¦Ä觨p¤ ŠUVWXST! #$j\]è ©ª«¬xŠTŒ.«<j ­" R а®q)! gyhúýž ¶ +$ ¯XU1°sKã±²‹ Œ ³ ) r ’ ê !  « h !5+! /UVWXŽ| «‘… ’ ï“ ã´µ,¶j·î" !"! ž+P`! «¬| F¸jíò()¹! hº/¬2 €˜ej»¼½B¾œ" Z£! º¿ž³)r’êj´À,¶Á ÂÞ£! ­F‰%wçj[ "" LFÄZ+! #$Š4ìƒ ./ÆÇ$ ÌNÇÍ! è*þ™ ;Ý1XYˆ‚MNOPQƒ 9 :56K„…†>¹³¥j]! •‡!iyŠ4¹—¦’Å! ˆ !iF,%¿u‰Š‹" R !N"! U%EHŠìU Æ(=[Ç°?Å%" #‘Š4 g Î Ï 6 Ð

°¬÷ ++ øù… º »|}¼`ÄUU%Ä Å*O3_`#$0´ a Ý 1 LM N O P Q 2334… R 9 : 5 6 „ } jÔ;bcÄÅhdC £eP,! f35¼: gZg£"’! Û}¿ Šˆ#$ž:¡ßภ$jhi©! ‰Š!i j‹Œ" 4¼’À»š8j k´l˜™qÓ(o.! !xm#$hžn oFçjIJ! GhI K Ô ] Ý Þ 2334 „ } D! p%±A0´|}" !"! µ²¶\²¸Ë´¹ÌND<q ( 2334 56»<½¾Ÿr! f¼_`yD –.s’! <=#$±A)*" !}¿! [ˆ:Š4?ßà(9:56 F†Jj¸$t^! huvUV»w" Lf35¼{x#$yzÞG{Tz{ |}! ]º?Z 2334 uv |¦}tjr ~è!! ®¯ž°¬÷×|€|j["{ B‚" R *

· 9¸ @ ±¹ ) « <º ² ³» p¼ ´½ µ ¶¾ Y¿ À

Ñ G Ò $ ­ ® ¯ ° : z Ó ˆ *

Ô ! Õ Ö × Ø “ Ù Ú Û ! Ü Ú Û

m Ý 5 Þ ß à á â "

ògkÇ°?Å%ê.! ž¸È ["©! #$ŒàžúýÉ[ ©! –—ßèÊK|[j±²Ë |̗! ÍSh†Zó`j0 ´# hÞ#$3ŒàÎÏúýÐ ²! :½}%³)r’êj´µ ‘€‰%wç! ÑBÒi¹‹ Œ¿Ø" L~xmÆÇèÌNÇ͉ XÎÏ|}¼j·‡! ƒèéj º»žŸ$ [&Ó£_Ôjæç è9:»«" R L~3žÑRø`]®Õ5 è2Ö¯! ª«Ø×ÆÇèÌN ÇÍjVØ" R 7

ÁÂÃÄÅÆÇ:;<ÈÉÊËÌ|oÍ

°¬÷ ++ øù… U%©Ä%²ÞËßàá âãäϹ-Ý1åæ­5ç²Üè,-# X U#‘é,)*ô—(’ê5»ßNOëì xÀí©ïîDïð! ßàÝÞ+ë ! ® ¯`¸xñò34Ç°! póôx*! #$3 c9’ï! qõ!irVö¡#$÷{øù% :Q! !"! #$EüúÇ°! D EZ lûR=%üŸ#$)*gýë-" !"! Œ+Pþ! #$Ç%ÿ!["! t #F$<j]‡÷ù" Lp?$óô! #$àc9é,%&’' ¶ +++ ,(! q)?$rVx*ë-" R *¸$+! !"! ßàáÇ%yD ëì ,<ÎÏ_`ž±-² . / 0 ? + ë 1 # ¸ ,! 2œ¹t#" !ê.! ª«ö3ßàáÎÏ(­²Üè 45j61" Lž­²Üè451ëD! #$c97} ’ï¶ $ +… ,(t#ßàá÷ù£! E­ 8ßàáj9,# ßàáÎÏ1ëD! #$c 9é,’'¶ ,1" :;,(*ë" R ßàáø`ò12ïùÞ<=>?Å%€ .61! -Ç°@%A¬BC‡!(º»|} ¼" ßàáÇDqÓbK! EFÇ°-—jG Hå!]IF! !ÜDqÓQßà†J­² ÜèjK™! nhÇ°LMN-;fO! :; èPQ!! RS!jbû! î+!“”ò#$ Þ<=>?Å%×TÇ°" !-Ç°žäÏGH¦UVWQ! XY7}U]Z[­² Üè" ßàá˜\hI]jVª! `]XU#‘›^x#$* ë" *


!"#$%&"'(&)*+,-#(

!"#

!"# !$%& !"#$

% ! &'()*)+,-./01 !"

'() *+, "³´µ

KQ LR MS NT OU ' 3 PV

6 ¦ è § "" # $ % & #F P 0 ¨ © ! ”Blò„ª: …FM«! U*Å :Oàåf~üÛ "%%*›œ! ^MU 89àìíŠ%ÛA G&*‚5|"%% *0/v" CD¬! O¦ è§f~)­*® ¯0f°±²œ! ‡”èlÓ"›"³ Äàå" ›œzs &†Ä´Vúµ I! 4'w/x¶ oO%Å*! R$ w/£·”BlV +! ±Á;ºL¸ l„ùs=í! ¸l„Ã9àå? º<»! B”ç= /Ñ! ¼½euÑsHÄ" …*›œ! ¾¿”Bl¶ÀFÁ! ² Â8]]+Ã:F%¤5! àå)qz,0 †8ĔBl1AÅƔj" O”Bl ³o! •¥B‰àåf‹*Å:Ç*È! ¤ É87Ê Ë"8?*Ì $ 7‹; Ë"?>*Í $ Zl·; Ë""A*Í $ 6å» Ë"%>*Í $ { W x l Ë"%" *Í æ ç › ª » Ë"%% *Í ! ”BlÎÄ:盪»! <üŠ &*ðÛÏG" Ð@F—08! ”BlO f~ü0w/59B"'! ž‚„›³0AA /æç\40B?/" ?AH0”BlÑrÖ Å99àìíŠ%0BÒÛF" @

!yTzY"",{|}#~s€ $~%‚Gƒd„…" CD†‡ˆ &‰~s:Š‹ˆ&Œ?@( 234A7B‰EF"

yBMpCQRS!¡~Tîï𛳠MO?%?%P~fU×)œG¥ÛAV›œ3 y®`! ÓAW”®0ÅXY‰G¥ÛF! Z?Y‰Û0‡¿À;""¤! —o7V

.@[œ\]œÂÃ" ^¥0§ç;8›% _`|a0Áíü! Ó"$¤bcÛd" ›³MO%e~fU3fwgH! O$ Hœ×Ó"›7`يl;" ;Çh! ×)œ"%'M¥0o4‰ ij?%?%P~fU[œ\! E¥8'‰k lzmèœno! "B-]èmèœ0/ü ÂÃõölz~Tf~(œÅpqr" ›œ3! 6784sFt$/uv!

Zlewxle$ ©y³$ zb';$ € ,Œ$ <l©!æ7;{|*Å=í" ?BH0678•Ö}~Of~ü0w /5—|>"/! €:Å>%/0ss‚ Ó×! …Gfƒ„­0ޅ/†£wF‡ ˆy}~O›³Mf~ü‰Šs‹ð%0 Z?Œ6“Ž/v3w/5Y‰Ûd08 ½e07%/#" €œ÷Of„! o'(o Þ678<&W:$*G‘›œw7/" @

6Bes""#$%&#½>5†åë4 yìíöBæà‡é\/v0åɲü! ™y&û—o7VÔj~fU[œ\" }o! åɲO×)œBW”®ï"$ ¤! ›Ûd‰Ê˃&A¤! ›Û‰ç Bª«ƒ&$¤! F:÷³0ø! ¡ùú Ììíð ֗oàr]è•PCû0~f UÂÃ" åɲ€VŠ[8Ҋ! ST^¥0 ÊË`¯üjçBª«½®! åɲ◠o&…"

åɲüýFkcþ9à‡æöB0 /ü! ²O€ÿy‰z3! …4üFá7 ¥7‰/vxt" K;Œ!8à‡"#! öBh¥-:;æ7ˆ½l" Oà‡ýI 3! çßá]t€ÿy‰z! ZlàÂO $D! %&hOaPâm&:åɲü" OöBýI3! \'æZ(å»x)*5 D! J;âhÜÜD+" ¼×! ,-$ e@«$ ¾ul$ z« .æçes/5x)" Ð@F—08! · -³lâã_4f‹! 78HIÖ70-ž

Ÿ.@ØÙ! U·7‰¡1*2Ê3ð ü 4xt! €:`5Zl›»l! 351ça áx;æoÞ@-ea:xÃ! x¥UV% –åɲ6˜È" cöB—Ù‡·³«0x¢é! £¥ &û%–6˜È" 7€c89:V0W z! h¤¥xt€ÿy‰z" ;FWzD <+! ²Ux=åɲ0®+ƈ¤ cfƒ]^*”>?lz" :-{æ@.a â;{…ŠBÅBY! £x¤¥.@Ø Ù" Z[\Mևˆ‰;xt" @

—˜™Eš k›œ,žŸ6

!!"""#$%&#'()*+,-./ *0123! 456789:;<=/" >?#@AB CDAE! FG$%H0I/J KL+,-.MN12OPQ=/RST UVWXYZ[R\]=^! _`ab! '(cde9fgh" ijklmno8Gpqrst! O buvwxryz! 8G{|}~0 6! UFC€‚ƒl„" …†‡ˆ30F‰12Š‹ŒŽ U‘…’ry8N9U8'(/J" “ OFG2”P~•–—˜! ™4š2›œ #/*! žž8Ÿ=/" …G2”P~ # ¡U¢=/8; <0" U¢£¤¥¦Pq0§¨" © Fª6£O«¬ry! ­¥®¯°± ¦z§¨" ²U¢³3™467¦z ´µ¨¶! £¤¥°±! 7·¸¹º! »S/J" N¼½¾¿ÀÁ/J0ÂÃ" Fª6Ä9…8½ÅÆ0ÇÈ! N9 …’ry0ÉÊËOÌÍÎÎ Î7›_Ír ÂÏЃFÑ! ÒÓU¢¯cÔÕ=/" '(£Ö…’ry×ØÙ:F~‰Ú &'()*'++,-./'+0)1'(2.3*'040ہhÜÝ" 5

J "7 "% A > >

J "" "B "% "7 "? ."

J ?$ ?? "7 .F .> .%

2[4567

½8äå! ½8& ’8€œ÷L“ôõ”j_l0oÞ% ç! £½8êàG! R87"H0•Ÿ4„;ù" O~f

U×)œ3! •ŸñŠ-¶·«%–:—˜™W! U€œ÷"8* ›œs•–€w:š60"$/" ñŠ€¥_›0-¶·«! •Ÿùú%–:œ—˜™W! º¹­O6*7›%*®! žŸ 3¥<‰" …8•Ÿ€œ÷Ûd'—˜™W! ^M£8Uf~üo¡ÛB ‚¢—" ÷! Of~ü3! •Ÿ&*7‚€w7/" O´£¤ª È! •Ÿ&*""‚€w">/! 03e¥&*A‚€w""/! O~ &*?‚€w7/! OefU&*"‚€w"/" @

.3 /4 "5 06 17 28

/0123! 456789:; o

J "A "A .$ .7 .?

%›% 7›" K L M .B.....C"" "? .B.....C"" "? .A C" "? "% DA .8 "$....D"B ." "›" 7›% K L M > C$ "7 $ C? "% F D? F > % A "7 D$ " %›7 ?›" 7›" K L M .? CF "B .A CF "7 .F C" "" .A CB "" "8 D? $ ?8 D?7 % "›? 8›% F›% K L M .".....C?A ?" .8.....C"$ "$ .A CB "% "" D? .A "A....D"? .B 7A....D7A .%

$% ,7O

& P! ' ( ))*+ QR! STUVWXYZ 7H>$ ?HFA ?H?> ¨l­Ä$ Å/

DEFGH$0I$2J

§¨Š©ª«~7 E¬­®¯°±N²

& ¥# ¦§ç; æ ¨©ª« ..¬­ ® ¯¨l­ CD!EF 7 G H I " ¬­ > .8 .% ." ? ef > .8 .% ." 7 ¯¨l­ B .8 .% .? ." ." .8 8 ¦§ç; B > ¨©ª« B .% ." .> E ¥# ;‹°Œ æ Šl; Œçw« ® ±²³ CD!EF 7 G H N " Œçw« B 8 " " ? ;‹°Œ B 7 " ? 7 ±²³ B 7 % 7 8 Šl; > ? " ? > Z‡´µ > % " 8 3 ¥# -¶·« ¸ ¹­ Bº ® ;‹Æª« »w³ ® Ó*¼ CD!EF 7 G H N " ¹­ A .> ." ." ? »w³ A .8 ." .? 7 Bº A .7 .? .? 8 ;‹Æª« A .7 .? .? > Ó*¼ A .? .? .7 B -¶·« .A .% .% .A G ¥# ½¾Œ ¸‡¿À; §ç; ® Áí ›³M ® ÂBIà CD!EF 7 G H N !" ›³M A .A .% .% ? §ç; .A .B .% ." 7 ‡¿À; A .7 ." .7 8 ½¾Œ A .? ." .8 >.Áí A .? .% .> B ÂBIà A .% .% .A

234567

"Ž‘’“

z ¡YE.d &¢#£¤k¥¦ dY#

234567 89:;!<=>"!?@A7B#

'(oÞßlàᄎ! âãäåæ&ç “Oèéêëìí¡îïð'(£ñò™4 óô" '(õö'÷øùú! Uû9/üýþº" ßàÿ# ¡!÷"#{|óô! R$'(O /*%£¤¥Ž“&F'/ü0()" 𠡅æ¥4&*¤+,! âãäåæ&ç! U¢

£¥™4óô! N9…-/ü¤O./F'()" ð ¡01234‰5öoÞ6678æ9:;#M! < =ö>?zF'" ?'6x=@&'(õö-A! BCl¦D:! “Ox¤¥EF'FGHI0oÞ" ð ¡JKLM'(M878H! Uâ¤NO! '÷øù úPQ®R! STèé! UVUû¥®R0WX" ð 5

"”•

"”–

<=>?@ABC

6Zê;,Æ""#$%&#O&¥! ¡ë*ìíð ¬­)*7›" î"¯¨l­Í%ï¤ðñ! 4'w/Oò*óMôõ€w" ö÷)*0¬­0#o@ø½ùú! ('%Å*æ‘Å*0 y£¤Mp! ¯¨l­üûü0ýþæÿH0!"#ë$ìíV %&'" ¬­)qâ'œ`ÿ# ¡U¢6¯¨l­#OûI()”Ž “@{|*Î" ²U¢+0]/¥Ñ#6VW,¦! £ÕU¢ -3./! ²â012ÿ! …™34" ð ÛA> ¤ 5 ! 6 ü  8 7 8 9 ó : ; ª ; 0 < / = í > ? w /! e³@,æKAeBBC)DE" FR! ž>¤5`! eGâ þº¬­HÄ:›¤" ÛF"¤5! 9óÍ*0eI€Jí@[" 7 ¤5`! …Gà‡3*KºLeGMÙk=í" N¼! &¥30¬­$ ef$ ¯¨l­OPï"?¤! ½z¯ ¨l­4œF*" @ 6çB""#$%&#Fӝy³ÔÕ~fU[œ\! y³)q 'úªÖ×ØÙIíÚKÛwf~ü! ÓÜÄKÛû݁lwÞ f~üßÉ" y³ÖO~fU×)œ)*ªWUÖ! }oy³üBW” ®Y‰I¥ÛF! 7öy³®UÖ! ֗o7Vàr•P~fU ]œÂÃ" Of~ü3! á¥>‰/ v  } „ ç B ! f „ â ã : 8 ‰ / v! äåsâã76! åæÛ;æK&„­x7âã:46! …ç „åæÓ×è9éQêü! K&„­h”j34" E×Â¥8‰ë³×0/v# ì#ª»6:lå#$ ·-z6à íÂ#'#æÃs„6îïð#xO~Ty(œñI! 7¥%òó ôoÞõl©-·O3fñI" @

$, ,7O

& P! ) ( ))-+ QR! \]W^_ ?H?B 7H?% 7H?A ÆÇÄ$ Å/ . P! ) ( ))-+ QR! `abcWadeV "7H7? >HAB "H?7 çBª« " /Å$ ? / / P! ) ( ))-+ QR! fgWhZ ?H"% 7H"> 7HA? ¹ÈÄ$ Å/ . P! % ( 01-+ QR! ijWklm BHBB 8H?B "H8$ åɲ " / . P! % ( 01-+ QR! dnoW^p 78HB? "%H8F "H%A ÊË ? /Å I ¥# ?.J.8>KL# ¼-"Ì͊«Îª« "?H77 BH?8 "H?? «Îª« " /Å$ ? / / P! % ( 01-+ QR! qrsWtu "H"F BH?F ">HF8 y³ " /Å$ ? / & PEF 7 G H N J K L " ¨l­ > .7 .? .% .B .? C8 ? ÆÇ > .? .7 .% "> .>.....C"% 7 ÊÌ 8 .? .? .% "% .8 CB 8 ÃÏ¢« > ." ." .7 .8 .$ D8 > ÐKçÑ > .% .% .> .% "B....D"B . PEF 7 G H N J K L " åɲ B .B .% .% "A .7.....C"8 ? ÊË B .7 .? ." "7 .$ C> 7 çBª« B .7 ." .? "7 .A CB 8 Ҋ B .? .7 ." "" .$ C7 > BU B ." .% .> .? "7....D"" B WçÓÔ B .% .% .B .7 ?%....D"A / PEF 7 G H N J K L " y³ B .B .% .% "$ .7....C"> ? Õ­ B .8 .% .? .$ .8 C8 7 «Îª« B .7 .% .7 "? "" C" 8 ¹È B .? ." .7 "? "" C" > UÖ B ." .? .7 .A "% D7 B ¼-"ÌÍ B .% ." .> ." "F....D"$

3vwx7

4× ¸ Ø@Ù àå æ ‡”èl Ûf æ ÜT èÝ ® Kù\WÞ ‡l·« ® à-ß Zl೫ æ á)ÜT âÞã ® ÐKçÑ ä”Ê- ® å³·«

3vwx7

%.J.%%KL# ×!›«Šæ³63Ú*# ?H8F 7H%$ Ä[ ".J.%%KL# çª;ŠèÇé ?H7$ ?HF% çª;Ä$ Å/

89:;

"›? " › "63Ú*# "›" "›% "›% "›" "›% 8›"

$, ,7O

?H$A

7H?"

!"#$! %&'()*+,-.

6!"""#$%&#êëìí¡Y[ð Z[\0] /^_`la9båcd! ef3*ghl³ÒÓVW iŽY[&*! 8N9UO¨¶*%0jk½l" 9b厏! ghlõöO¨¶3m“nqEe o@%*Mp! )qräs7tu¨¶jk&* 0/vwxy‰z" O{|Z[\…œ÷0}ÏM! 9b厏ö€

M "" .F .$ .8 .% M "$ "" "% F 7 % M "$ "? .F .A .> ."

xoD‰! wx~" ghl€œ÷Oêë(œž&*4‚! räs ‚ƒ„…†‡ˆ‰;抋Œ" EŽ‘)9:;<1=0’“! Z[\Oæ<” à:â•P"–’×—ghlL˜:{™" Z[\UV š›ghl! U¢œ-žghl7>Ÿê 6M"$?Ÿ ¡¢#CÉ30F£¤" @


!"#$%&"'(&)*+,-#(

!"#

$ % & B ? ç * # “ ’ n + ' ´9* (

% ! &'()*)+,-./01 !"

!"#$

# $!" LM

=>?@ABCD8E#F$%G8

HIJK 1 ï% ,* B )* 1 ï% +rÈ B ¯', ? ï% ÉÉ B ¦-' ? ï% G. ) /Þc 8 ï% ¸Â B ÎÏÐ 8 ï% ¸2ã B IC @ ï% ÿ¤@ã B ¤Œ @ ï% Übß20 B ؔ' A ï% 1”2 a &Í' A ï% ß2 B ß34 " ï% $> B à5 " ï% l'lÎ B "& > ï% 8ö B ?¯ > ï% ß-6 B E¦ B ï% È* B ΰp& B ï% 7#8 B 9:2

!( $

/½; '½! )½; ;½; !+ ½ ; '½; )½; (½; ;½' (½; -½; /½; !½; )½; ,½: '½!

!" '()'*

%0##12 !0!#32

JKA YA

Œ‘ ’ =“ Ž” 8• E– — ˜

â;¶ !! $%&å( .f*Î<”c ¹S9 ':!% ˜=è>A$?9Sò;VP A ½ @ ! ¹ * b L A ' Î âP <( | ),0%%% ?BÜSò;V®Y! º»C'Î vê³0´BÜè>ASò;V®Y! l Úlè>AÂ6PdKSò;V0®D" \AJb³ '!# d´E”èX?A« F„æÅGHII3APA9,*ѕ JKLÏrû/! | )-0,%% ?BÜÈY! º»p9 ':!: nMNOl,*ÅHÜ.¼ ÛÜP9sPA7" *

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G !

H I J K "

7Å/–;vAžÊZ[! ¸ÂÃv| !+ ½ # \]›•! ±$ºv½A^a_9`‹± .4Ba! ¨»rvDÙ$ 9:;< b¸ÂSc.defgp *h˜ivjk*hrçŽ A! º»lJ +< nj9d´" ºƒSc£„¤†Ps$è# m R Tn o S p X 9 & q 5 r st" . !%/% n¸ÎpuvN! ¸ÂÊwx3Scrvjkç

9 € '<'' rçèX}ÈÉcPÆA +< tA! Ç9 /–9³ ¸Â! ½ÆÈ*# $># ÉÉ# ,*´ÈÉtʤCC) j9TËÌÍBX " ¨*rT?¯ÎX ·».8öÏv < ½ ! Ða! ÑËÀï ' Ò*" 7ÅmØÓ[! ¿»8öÅvêVŸ%ÔP6! sN.³ 9% ?á~Õ¾U֌" ×PØ©Ù9ÚLÛÜÝ# ÜØÞ# ßß *à᯦)P/BãòäØ9ÜâãßäeåVæ?¯Åç è" O! ?¯!B'aé,9?! ¿»E¦.Ïv|<½):Ñ9Ò *! ?¯êë>ï[e³0$ 8öÅ.Àïì†1*GN"

+,-./0123 456789:;<

íÜ Ê î 9 » ! * r |ïð¤)ñ­9ANò ¾‘! ¨~¶ó#2ôf pæZ›—˜" N¾é ÏÐ ±V`3ð¤)ñ ­9õŽ" ö! ð¤) .½A,u´›÷øDr 8öÅ9øùÏq±ú! ^<ûÄüý癭þ Ë" Ÿ Àï! ÉÉ)½;# ,*/½;# È*,½;# $> -½;" Ç98ö! ÿ¤@ã )½;?B¤Œ! l'lÎ/ ½;Ë!"#! $)j+;t A9dB" ‡öÈçÅ®‚ .PA%*! ¾ÎÏÐ# " &)E¦! ؔ'¤.Ïv Ù*`Übß2(" *

º»¼)'(½¾*+›&•¿2

âÞQ !! $%&å( ,*{òRçST-A$8?1&UHA éUÞQ¯VWA/–‚.éU˜i,Ÿmy! ”XXˆdY R ç Z [ \ ± ] 9 ¹ ^ W _ ç ™ ¶ ` a Ù Ú 8?1 A v Td bX ! ¿»Ÿc +: ?êåVd|" ®‚! XˆdY)Aefgh! PÑv¶`aP{!)?á%i /,! ùç+i9,! NÜ;vsí9!/?! XˆdY|):½+)?9 Ýj¹ìËÑv" sÃ! ¶`a|;ÅPv„8sG99!?9+k! cË;vsí9+:?! FXˆdY|%!½%+?±l" Tjº°! mJ»n¶9! o$½A9pkq" XXˆdY|ó µ5¦ÎŒ!T?herE¶`a»sOt9ç™! uv­! w S;ÅOP9 x" ºv½Ay 9zÅ.)›•! 9z8?1" X >éUÞQ¯R‡bïU{G '':: |" ¶`aANŒ! . éUÞQ½A! ˜Ÿ_}½~í! TF„8»mJ9.! D ½~u9„8! mJ‘&Ü^’" X ZËj7$XˆdY L?@)AMáM€È# Xˆþ7¥ 8?1 çÅ" *

R S 4R

T U VG

"

LMNO""'PQRSTUVWXYZ&%&&[\=>?@ABCD8$%G8! ]^_`3 abZcde" ,f! g;hijk! l'mnompqrstZWuYvwxyz{|}#

@AG~€‚ƒ„" …†

WXY Z[\ S)'(]^G_`*+a"

4 ++ Q 2 3 N O P -+

! W X Y Ï Ð )$ Ñ Ò % m p q r ‰ Š ‹ Ó

A" [$DÊK¸ÂSçÅ& q5ryz{|óìçvk ç! GNl<}‰~! Õk €˜sN‚a±ÿ" *+r ƒ)*+S„ï…†N‡ì z! .PX9ˆŸË! ¸Â‰ ŠÃ4È3§²! .>v½A lSçÅ×A‹Œ9k5Õ? 9 9)<< Žç" dŒ±œÊÀ„Ù ‘! ’P“”9•K¤»<– —ʘ" ¿»! TScmdcX

Ô Õ Ö × Ø Z ¦ Ù $

" m p Ú Û Ü 8 Ý V T U Þ ß à b á $

ì[•™š­! ð›wœž º’! v⟠KA¡¢?£ ¤! ¥Út¦›½" §Pì[ l J » . ¨ !)< b S } © ª ¬ ËjA! «<¬W{c­ê? Á! F›«®Q¯P9°±º ’! ²³ý´µÎ¶…z9S çÅ@·¸¹! .v⺍* Ê»R¼•õk½! ʃ¥¦ ¾ í ¿ Tn o S p ! n o S p X # T"="1! À À Á X ! Ú lÂ6PÊEÃÄ96Å" *

ÿ T "?#X_ܒ:

WuY3e‡ˆmp‰Š‹

º ¸Âsä¸DÄìv9çÅÆÇ! ¥TÈÉÊËX ̛£ïsÍ9ÎÏ

bcd.[/efg5hijk"

&'(²´8µ¶Š·¸¹7

âPU !! $%&å( ':!% n C?1 ,*AdAPU¯.®b ʱ‚ƒ64Ë! „…Æ7/–‚†Ó! ‡ˆh  ‰) C?1 ƒ ÷\W9Š‹Õåxy>A¹S! «•™š­9reŒ©9PX ˜! D¹*—˜Ž3º»\W‰Z9Br" ®‚~T‘€X ’“Îû”9•–—˜êD,*ڙš D9RQ¹S9UHArv›úêî! ºñTêd›úX 9re D,*«‰|»œê# ·XCC­ C?1 9re¥Ú9u?ž 4" ›! ¹*ò¾©Ÿ R% ,*¡¢9CDj£! \W2l  J»šŽ¬j! ¸DHI½A! rv•™š­! Z›ºtÊv ¤Ç˜i|¬eUÜ¥¦§@9fZ! \W¨9" E! AvâP­©”t°:! ¸D9çŪnWG«9 µ¶·"5´´" rvDçÅ¡¬*ÊZw™š!  JÏÐ1­ ®_‚ƒ ‰!  »º¯z9°±²¾! kqÑÒjk½A± »±³*! ¨»/´˜ê)’“Î! jk½A»l9µk¶9Ê v·! ±$¸¹»‚ƒ ‰9" º¬vPDê?©,**Ê! F ¹ì½A„8vâÕ¸Tʱ‰X ! çŤ.’“δçxy »R¼¹'„?¬½¾´¿¥¦" sÃ! RQ| !!+ ½ !!! üB˜ê! RQÀ DûÁ'Óv ‚Â! ’“Î ': ? - R™! TÃÄËX ÅÁÎ !- ? ) ¶'" *

'%#«¬8­®¯°±H'²³

!"# !! $%&'( "! )*+,-./012! 34567 89:;<=! $>?@A/BCDAEFGHI! JKALM NO/$PQRS" 56TUVWX Y.Z[$>! \]L./BT^_X "# AEC.9`abc" $>defghiTUVWX jklmn .opqbc3r9st56! $>uvLwxy9bcghz {|}" ~€d\! 56L./B‚ƒ„…†‡ˆ‰†Š‹ Œ! Ž/$"#9€d‘’“" CD”•./–—˜$Zw™š„! gh›JKA‘wœ€ džxyDŸ ¡¢! £„¤¥¦JKA§7" ¨./0PQ ©ª9«‰¬­P! JKAŒœ®b/$ !# „$?¯„8 % „&! YA„8°¦±²! ³`´µ¶·¸DJ7¹S" º»¼AE "! ½A¾ '#!( n) '#!) n! ³`´Ž56§7" JKA)YA¿D`vÀ„98Á! ›ÃĔőÆÇÈ3 ɛ! Ê˔•ÌÍÎÏÐ.µ¶FGTÑÒY19ÓÔXÕT։ ×ØÙÚÛÜ»ÝÞ<=9! £„s?ßbàáAE„8" X*

Ð! PÑvÒ?ÓÔÕ" Öן4ØÙÚÛÜÝ9T¸ÂaÞX ߤà. (( ?áâPwãòäØ! å +) ?á憛‰çP / ¿¾è" ÎéÐêë NtGìíîÜïç! ðñÆò$óè9 ô;õ‘" º¥‡öÈçÅ.>÷øùúûË! ü¦ýþ6R! ÿ!|T"?#X ɛ! $%¸Â.ËÑv&'ì / ç! | !+ ½ # V()*ÎÏÐ! 7A;Bû+ 8 ï,? -" ߤàÅ.::°Pw?–/! ' ê

aÓ01! 2D`êm¹Êç" º» +# tA,O m l 3 s ? 4 5 9 ½?! ¤»ÎÏÐÅ6s4A7! TÙ8X 9 !%%) n # ½ !# :*`E¦9Ú7" v ;9>÷øù¤<m=9! >P?3@| AB9ϝ! ¨ºv½A¤<$>—˜C C?DE" ì[ÎÏÐ)¸ÂtÍ?­! FGH ÎÏÐí ! ½ ! ApIC! ¨¸Â¿» ' ½#ABIC! >÷øù)ÎÏÐçÅJ¤ K\Lœºv½A‘_! FMNÖ±œ‘_ ܺO:" D*PQ.äR! DSçÅ.r v! ¸ÂÅTUVWèX®Yʽ" *

#$ $¯çvRS Ÿ2 ›œ¡¢

£Ÿ2 ¤ [\8a3¥¦§™š¨©9Qª$

âgh !! $i( ?@jkgh# lm# n o D l p q 9 (' ¥ r ç Å L . > s !% $! tP , „Ou‚ / „! 4¯çvPwx y9Az" ºÛT{|}X rçA»~q€5) ‚ƒ„…†,ŸC|‡! ˆ.T‰&†ñ Š|‹Œ±X " çōÏg.P/B! 4é nŽQi,Ÿ‘" ’“ꔕ–‚ƒ„ —˜™Jš›# ½Aœ¥ž&UŸä# ¡¢£¤'# ¥Î¯q¦'# §5¨Ÿ©ª «c¬  z‘|­J®¯)ΰqg± ©ª«c¬  z‘|­²³´" ½ A 9 µ ¶ · l ¸ ¹ º » ¼ ) !##4 3567! ¨ ½¾W$¿ ·l—˜ÀÁ" *

'&3™š›œž

1ïD47EFGH4IHJKELM42NOHPE4$?&Q43NRRSH4T3C33Q4 UV WXYZ[\] ^_ `abcdefg hi ?ïD4I@U4VXRFH4h84$8&Q4?`h845EYHRQ4=Kab4?6_4 jkl mnopq rs sïD47010o4rs4$1&]4`74rs]4oXOaF4pT4rs]4?Ocdt4"i @ïD47cJKOcuf4"i4$7)"i&]47EFcg42Etg4"i]4 1FNdg4 vwx yz{|}~ € yïD4mnU4VNRF~4v4$?&]47EFc~4m~JKE\4VNO~PE4 ‚ƒ„… †‡ˆ‰Š ‹Œ Ž ‘’“”•–—˜ ™š›œ ž  ï D4 TNŸZ–4 8…4 †‰14 Uš\XF4 8…4 =R{Zt4 8…4 ‘X{šZ4 ¡¢£ ¤¥¦§¨ ©ª«¬­® _ïD4InU42NRF”4h™4‚1„x41•”¯4_¨F¨­4h™4‚1_h™„x4 IN“”Ÿ4 †¨¯”­4 ‘a£Ÿ”4 ‘”M”­4 TNF£”“4 ‚I†‘‘T„x4 °±²³ ´µ¶·¸¹ º»¼½¾ ¿ÀÁ BïD462†4žl4²ºW4žl4W†6ºWW4žl4W2T4W½¾Â ÃÄÅÆÇ

ƒ"ÀÁ""€Â=ÃÄ,G

âãä !! $%&å( '#!% næçèéAvêAëìíî! ?¯ÅD + ï꯹ì , t" - ðñòóôõö÷ . øùú| !/ ½ '!# '! ½ !+# '! ½ !/ ûüý“Ø*ñòþÿ . !"#! ±$%NU&' . ()* ·» ( f+,*›•ý“-." ö÷ . ùúL/01* ( ðñ ò234 . >56" 7K89:;)<=>?@AB5# Cѕ! LDEF9 GHI),*9JKLMNOPAQR"

!"#$%&

ÅÆÇo§ ( ÈÉ ÊËZÌÍÎ$

STU . U&'7fVH,W5Xï&! ¾YZ¹! [¨ ()* . \]^ '! ½ !/# !# ½ '!# !+ ½ '! _`EF9a2 b . c(2! ?¯dô;ef¸" *


!"#

!!

$% & ' () * + !"#$%&"'(&)*+,-#(

!"#$%&'

"( ) * +, - $ %. / 5\]^

_ ! '`abcb_d"efg#

0ÜÝÞ "" dßàá1«!#$£ÜÝÞâ…]'ã äåæç¬èé! !5Ÿ ,¡¢êëÄ«5ìíÒî d®¯°…ﵶª! ðÔñòóôõefÕ! £¤¥ ®öÀŸÁÂÃ"

"L#µ¶-.$%â.Ùº&'šJK¥¦Ùº(È)! ÃJK¥¦ÙºÊN*+ ¯ , + - . 4 § " J K L M N O P | /! -.Y4§›dé013! ú.(2‚34Y5" µ¶y¡‚ï4÷JKêøÙº¯K678n9¸¹‘q LÓ:;[n<=" µ¶>w! â.??@¸¹”ºžJð! ° žÃJ.s¥¦H»$ ¼A½$ ¾%¿ÀÁÝ)ýYBô› }CDEF! G95¥HI¹›d" µ¶„! J ¥¦jûKZLøÝ~M! â.°ž?HÁ øßNOPYnQõ! ÃJ.R½üá5s"9ú.)SYB ô¥HÃT! U VW›"XYZø[\" NOPy¡?·Eé]^_! |/-.ûÃâK§¨Y”% ƒ! `Câ.*ašA›œ! ‡bB¾cû^°ž" b`„! -d4?efõ¶4Â"

«!÷øùúûü

³´! JK,Ë7+gh.Ã¥¦§¨ÙºÊN*+! -. ÃâKiLjµ¶Ã,bâKÍÎ?kf›}¤+© ) l™Y¥ ¦§¨! ´ø`úZUmnâJ¥¦§¨YoÂ8d" ´(p®! kfÍκ»ú.q%1§½rstüuvYw 13xh" µ¶?yz “ k f ¡ !  ¡ { | X t « ˜ } F Õ ž! ‡bz:(~q€«˜YBô" "GJK4ÍÎ-.R «˜! âKÃJK(aû178Ãäå浿ÀÁœôšA‚ X›œ" JK4YK6Qr7+Yƒ"NR„K! âJ¥¦§¨ Ùºo‹…†‡šAý盜Y<刉! b‰*a`›d¸P

"!5Ÿ ,¡¢£¤¥¦§¨©ª«!¬ ­®¯°±! ²³®´µ¶·¸" s¹]º »¼t

!,¡¢½! «55¾¿ÀŸÁÂà s«t Ä !5¬­Å²Æ,ÇÈ sÉt ÊËÌSÍÎÏ Ð sÑt Ò¯ÓÔ£#ÕÖ×"

?¼A½Ã·œ“ilYäå浜ô" b„# …ŽCú.ü -Ä>å?78œôõšA›œ! JúZ<åY›œš<åŸ J K? "& • ", %t¯hYâK›ÇÅÆǑY)È" – W«˜BNOPbû^~½É4ÃâK±Rʙ›œ™! bz v~WBô" ³¡! NOPzº»bS*a±Rʙ›œ" +

[ŽLj鋌

cý2þÿ!Uùú

"#$% sÉt Ä&'(®´! )*45 !U+,"

m6 J5 Ö7 ×8 w9 Ø !"#

! !"#$ "" %& '() *+,-./ 012345678 9:;<=! >?@ A "" BCD! EF # GHI" JKLM NOPQR*+,S TUVWXYZ[\ ]! ^_`abcd ef" *+,LMg[ h"ijkl! mJ Kno/0pqY r! bstmuvw $%& xGyI! z{ |}9>?~C "&' G€‚ƒ" b„# …†‡ˆ ‰Š‹ŒŽ‰Y} 9‘! Ž‰`’ “”•! tˆ‰vw $%& xGyI" – — ˜ (&"% ™ š AY›œ! *+, žŸ yI¡¢mu! £¤¥m¦ %& §m¨ !© ()) §ª«¬ ­®! £¯*+,KI° ±²¡¢mu" ³´! 234Bµ¶·¸¹º»! ¼½ % xB¾-¿ÀÁÂ*+,Ã234YÄÅ XÆ" *+,ÇÈÉ#ÊËÌÍκ»! W XYÄÅÏÐÑZ[\]Ò=! >Ó ( BC D¯ *% BÔÕ" +

: ; <

Ù-Š "" %&'(¬ `Kqß©‹ŒÃ [ŽLj$\#4Â! ú.|/4§o ¯‘’“! $\#ߔ`KÃm¦( ]4? "& • $" %Yœ~¡šA–m›œ" $\#º»Š1ߔ[ŽÃ`K3 ~ašA›œ! ú±—'[Ž$ `K¯m ¦Y3˜! C(<åšA›œ! ™`K? 2•š(›–m! S½ú.¯œžxhB ô! EFž¿[ŽÃ6[Ž!S4w 7…ŸÄø– ! zž¿%j16[ŽYq €" 3HÞI¡ž" b¢~£`K–mjÍ[Ž/0' ë" ©‹Œ_|ú.†ÞšA›œYˆ‰" ©‹Œ"Ží¤! ¥ ÿ å ^ à m ¦ š A › œ! `K34†~?ü• $" %–m" ˜`K ¦§;‘¨© ª«Um>! ©‹

Œo¬­Ãm¦šA"®¯°±ø²³Y …(œ´¾ˆ¥¦›œ– ! ðÙµgÂY– m›œ! £’¶s¡Y×'! ·¥? "& • šA¸–m! ‡v(¹‹¯hº»" `Ky¡tm¦ãw‘Y–m.¼! £ ….™~"Kãø– ÿ½¥Ù6[ŽÄø ¿¾.¼! ‡ m ¦ b S ¿ À" S½m¦ º»4/0à ` K › } 5 ! *a?´ - . Ù ") %¬ ! m ¦ Á “Â4¡¥H 0¶" +

JK" £ r’ 7 ü‘ -’

(# ]•–º

«–ØÙÚÛ

“”[Bˆ! ` (# â K ] • –  —˜–º! JMNO ™š1"9âKÍ Î›}±²œ" ú 9žŸš ¡¢£¤âJ¥¦§¨Y© ª! ‡âKÍ«¬­®âKÍί°ž ?ú±²³Y©ª´! ÃJK›}§ ¨" µ¶-.t‘M·º»# …â.¡ ¸¹”ºžJð! °žÃJ.?¥¦H »$ ¼5½Ã¾%¿ÀÁ.ÂÝ' ë" – JKÄÅ7-._º»âKtJK ÆB›Ç›Ç¤ $'/# xÈÉY”Ê! JúË»âKÌ0tJKÍwΞ"

ÏÐ1§¡ÑJKËÌ1âK›} Y" ҝÓJÔÕÖ©×Ø! ‡?â KÃJKY¥¦§¨Ùº?›}ÚÛ% 4§j! Ü1´º»1§¨ÝÞßWà ¶" ?ü᧨“â¡! âJãK?ä å浿À$ çèéêëì$ íîïð ñ*$ òÅó®Ã¼5½ú9œôõ ¯(¹”Yö÷" ´øùú.?üá §¨SWS4û1ú9üýœô›}½ hþÿ! Jû`ú9œô¿!Þ!jY §¨" +

JŽv[\]N^_

STUVWXYZ[

ÙMNO "" %&'(¬ JK/0?muYPQ7R}9! S 1TUV1WÆYkl" JP-.XY! "Z[\]N^_~w 8¡¢`K! Ãmu¦a¯bcd“ef" JK;Pgh’=iª7º»! WZ -,(. jk[\]N^ _`7R?`Kl[m\;PnX! £o­JKpm;P¯JK muiª7Yqrst" uvwWZN^_7Rhx! JJPy ¡ztmuvw"Z -( {|jk[\]N^_" ?7}~! [\]N^_`Ãƀ¦a¯bef! JP |@½‚ƒ?SXÆY}9! ã„gh…†¯"g! ‡£"g ˆ‰Š@‹%jY}9Œ" +

!!"#$%&! '()*+,-./0 12345"

ÜL ,*( êEF”ÚB

LMNOPQNR

=>?@ABCDEF $## GHIJK"

ÙÚÛ$ "" %&'(¬ ÜÝÞßà 7•áâK”:ãäåæ! -¿çè ,*( GéàêëY´ìBí! WâEFî *&& G”:B! ,baèBí‚ïð¾ñ ò$ óô$ Úðõ4$ ö÷øùÛ" ú ûÜÝÞü™ðý”þÿY’=ê} 9!"! aèBíhÃ(#¯$%&' ()" ÜÝÞ*I '+,-N-. Ù"& %¬ º » ! Q.W/0=1 2ÚÛ$34Æ Yêë56! 8 7”péà´ì 8ê" ú9ê: (êë;<²! =>?WX@½ AæBCDE& Fà! &¥aG BHI! JÔG Khûð¾âK ”:" +

hij klm

!"#$

n o p q r $%&' a &% c &$ d se f gt u

vw i j xy ‘ m z{ &% | ! p } ~ € ‚ ƒ „… † ‡

ˆ ‰ ! , Š ‹Œ  Ž  "

h”• ™š ž k›!œ ’“ –—˜


୾ᄺၾ㗗Ⴇᅉ΢㗘

Ĝ⦼Ǻ›⭗㗩㉋ ξ

ᐤ ࢂ㆙⩥

Ⅻ⯕஛਼ᔳᣢत㈥ᮭၥ㙩ਞӨ⣬༙ԓႀ㈨஻ ㅮᘧၥқީ⡸ ‵ԊƝႀᵳީⰫ㙛 ᅟ Ⴂ㙛܎ਤ਼ᔳᣢⰕ❑‫۾‬ǂ⢌‫ס‬Л࠴㙛Ɲ‫۾۾‬৪ ƥ୮Ⅻ⯕஛܎਼ᔳᣢķ௝ᣢ‫׼‬ႢީĸIJķႀ⋘ ਼ᔳᣢީĸդķ‫⒆ܣ‬ჺᣢႢީĸᮭ❢ホ៵ķਞ ⪧⩡ؒㅹ๿⿜᮳Ө⣬༙ԓႀ㈨஻ĸ᮳℟ԏၥ Ṹij Ⅻ⯕஛܎ၥṸƝ⣣㙛෕ᨇⰬⵄ₭“ⱍ⣹㙛 คӂਞਤӨࡱⳑⱩ਼ᔳᣢⰕ❑‫۾‬ǂ⢌‫ס‬ijⰅ თคấƅᐉ⢌‫਼ס‬ᔳᣢ㙛ȫ਼ᔳ ᣢ ਤ ค

ɣ⣣ƛƎ⾋ᫎijⰅ➵ࠣℵ᷒㐜᮳੡ଽIJᦨίᤊ ⌡᮳ၥҎ㙛Ƕค౸‫ొۊ‬Ƭijค࠸ᐉᅜ⠮⢌␠᮳ ਼ᔳᣢソਥǜ㙛Ԏǫʵ ƌǀᘅӕӨ⣬ijคᅮ ్ᰬ⫂ƋⰅᣨᶎࡎ᮳‫ܕ܊‬㙛Ԏ਼ᔳᣢᅢӨᄞ䃇 Өഡ㙛ά⢻Ԋȿ㙛⠯нΧ‫⽦۾‬ʄᮭ੎ႀ╸‫܄‬ij

ᘅҎน᫸ᙳⰆ ຉ੎ѩਊԊȿ Ⅻ⯕஛❢ᵱ㙛Ɲ਼੡ᓉ᯼Ⰿ㙛ƕǵӨࡱij ஜƝ਼௼ṳ࠵Ǒ⽦ʄǷɣ㙛Χ‫ࢦ۾‬Ὼ᯼LJ ਡⵅIJ᯼LJʞȂIJ᯼LJါຨ㙛ฃ៵ⳑ‫⼵۾‬஛ặ ᯼్IJӨࡱԊȿIJLJ

Ѕά⨿᮳ΰỼijƝ਼თLJਡLJʞ᮳ࡱᅢӨIJLJ ഷLJЅ᮳ࡱȘȠIJLJৃLJ⼁᮳ࡱⳑੂIJLJஔLJ ђ᮳ࡱ΍఑ijƝ਼Χ‫۾‬ǜᒯ࠻ി᯼Ⰶ㙛ՙⰤ᯼ Ⰿijსǵ⠨ᓒΧ‫۾‬яఠԊȿ㙛άвℵࡱᅶɣij Ⅻ⯕஛ຫϬ㙛Ɲ਼ƅ⠨ᘅҎน᫸ᙳⰆ㙛༙ ѥΧ‫⽦۾‬ʄζဇႀ㈨㙛܎ᖹӧెᐹረ౸Ѕᯝ‫ס‬ ホƋ⃞⃩‫ފ‬৙᯼LJါຨ㙪ǃ⠨ຉ੎ѩਊԊȿ㙛 ⿭ႆ⠨ḣዹ༙Ⱅ⪧ؒㅹ๿⿜ṳ㈥LJ⇋LJⰆ⁇‫‏‬ ௼⢎ijƝႆါຨƝ⨌Ȇዳ⩕਼ᔳᣢ๡⨌⋘ዳ㙛 ⵅ㑆яఠ⨅჆๡⨌IJ។౔ⵅ௼IJ∩ᙩIJႏⰣ‫ۥ‬ ࠾ソ‫ݫ‬Ԋȿ㙪Ɗ⠨࿾࠾ǜၥǑᖎ㙛⿭ႆ⠨ʅⰕ

၆⇸IJ〾ஜIJႏⰣặソ‫ݫ‬ǑᖎԊȿ㙛ါຨΧ‫۾‬ ⋮ḾȆዳ⼭Ⰶᅒ࠸᯹⋮㙛߰яǜ֙ొɣ⠯፭㙪 ‫ۥ‬⠨яఠৎΦԊȿ㙛⿭ႆ⠨яఠⱖ⽾⇋ι㙛ᅒ ᅠ်ั࿡⪧ߟᤳℙ㙛ᴞʚΧ‫۾‬ǜ֙ৎΦդ′⨅ ొɣクЅ⼭੎ij

Ƴਟ᎔⢌ҴǍ ζ‫ת‬᱆ⳑƬႏ Ⅻ⯕஛ᅚ౔⣣¤ค᯼ʞ㙛ӷ⠨Χ‫⃞۾‬๐դ ᮭ༼Өࡱ̣“㙛ຨƬǷೖ࿾࠾ǑᖎԊȿ㙛ਵƅ ৙∩๙Ɲ਼⪧⩡ؒㅹ๿⿜᮳Ө⣬༙ԓႀ㈨ ஻ij¥

 ႢƋҫ㙛Ⅻ⯕஛Ƴਟ᎔⿵⼭ҏǖ⩕ҿ ஻ҴⲒ‫ࡏⵉ୓ݣ‬㙛ᐹ❑ǫᅜ܎ Ⴂ⋈ Ⴂϱ Ѓ⩕ҿ஻ⵉࡏϬ୮Ɲҿソਥǜấǃᐉいᐸఇᅜ ჴIJਤ਼ᔳᣢⰕ❑‫۾‬ǂ⢌‫ס‬ij ᆜҿ஻᮳❑᷻ ౔㙛Ⅻ⯕஛ਞႈ Ⴂ⩕я౯ᚺⲣਤ਼ᔳᣢⰕ ❑‫۾‬ǂ⢌‫ס‬㙛ⰅთƝ‫۾۾‬৪ƥ୮ს⾽ ஜζ ᐉ⢌਼ijⰅᐉ⢌‫ס‬ƸਞɜΧ‫۾‬ΌㅫஜΥਊᨐLJ ⢌㙛ᐹ⼵त㈥࠸ਞᐹ⢌ḔƬ៵¤ᑁӿ಻¥ ¤ⵄ᷻ᴂఇ¥᮳⢌‫ס‬ij

ƕℂၜž⭔῿⧌㇫ᾨ϶᳷‫׈‬ с㎭㙩๮ᰬዹ࠾⣛ൗ↗ɣ ᤊᅪჺ㙩ਞ܎ᮮ৥ᅜ⠮

ㅮᘧၥқީ⡸ ‵Ԋႀ␠ᵳIJᔼႀᵳIJ⪭⯾ᵳީⰫ㙩ᬀ‫ܕ‬ს⼵ ᅟ 

Ĝᬀ‫ܕ‬ს⼵ ᬀ‫ܕ‬ს⼵ ᅟ ᅟ ႢƋҫ ႢƋҫ㙛 㙛ƝάƝࡄဵ ᔥਿࢯ֙IJ ᔥਿࢯ֙IJ‫۾‬ѩ⾚Я₭ᨗIJ ‫۾‬ѩ⾚Я₭ᨗIJƝℵΦぇ′ ᝠਤ⢻Ɲႆᤍナǜс㎭⋗ℵ‫⨅۾‬჆ǵ❢ ␶ᤊ୘ᜲIJ ␶ᤊ୘ᜲIJ⧫ဵⲒ⼢ࢢѓᐛ⼭ࢦႀƅ⮏ Ɲℵ′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬ Ɲℵ′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬ij ij ႀ␠ᵳ

ႢƋҫ㙛ƝάƝࡄဵᔥਿࢯ֙IJ‫۾‬ѩ⾚Я₭ᨗIJƝℵΦぇ′ᝠਤ⢻Ɲႆᤍ ナǜс㎭⋗ℵ‫⨅۾‬჆ǵ❢␶ᤊ୘ᜲIJ⧫ဵⲒ⼢ࢢѓᐛ⼭ࢦႀƅ⮏Ɲℵ′⨅ ㈨ΊЃᴩ‫כ‬ijℵ‫۾‬₭“ᤊᅪჺ܎༙ᤊƋ❢ᵱ㙛ǫᅜႈ Ⴂ܎ᮮ৥ᅜ⠮с ㎭ijᐹЛ㙛с㎭ႈ Ⴂƌҫ܎␠ᯤズᅜ⠮ℵ‫כ۾‬ǵ❢ijс㎭Ḕ㙛Ɲℵ′⨅ ⽦ʄҦϱⵅ⠨㙛⨅჆นƎЅႈƝ‫۾‬㙛ƎЅႈℵ‫۾‬㙛ƸƎЅႈၖʰƕ᫫ijƝ ႆヤൗ⋗ℵႆਵάԎ⽦౸᮳‫ס‬ホⰕ❑⣐ᰔǑᖎ㙛༙ѥᴩ‫כ‬ӫౙḣዹⰕ੎ij

⮏㈨ΊЃᴩ‫כ‬৙ႈ Ⴂ⋈ Ⴂ܎␠ ᅸᯤズ⋙❑㙛⿭ႆ‫⾶܅‬ᐹЛୋ⼭ࢦୃȿ ੗ᴩ‫כ‬ij

ℵ‫כ‬ᰀᴩ‫כ‬ӫჁᴞⰕ੎ ␠ᯤズᬀ‫ܕ‬ს⼵ Ⴂƌҫ㙛с㎭܎ℵ ‫␠۾‬ᯤズᅜ⠮ℵƝ⨅ࢯᅜᅜ⼢⌨ˍդℵ‫۾‬ Φ‫כ۾‬ᅜ୳ѩЯᅜ⼢α‫⿂۾‬ǂѩ₭➞┽ⱎ ˍijс㎭܎ᅜ⠮⌨ˍդ┽ⱎˍს❢ᵱ㙛Ɲ ℵ′⨅⽦ʄҦϱⵅ⠨㙛ίᅠ౐ఠ᮳࠵ᙸ಻ դΦᨔిエij⨅჆นƎЅႈƝ‫۾‬㙛ƎЅႈ ℵ‫۾‬㙛ƸƎЅႈၖʰƕ᫫㙛Ȇዳդᖸ⨁↓ ᮳ЅᯝⲣᅜӬЈዹ࠾ཛࡆijƝႆᐹᐉ๮ᰬ ዹ࠾᮳⣛ൗ↗ɣ㙛ヤൗ⋗ℵႆਵ⨅჆஛ ❞IJ୓ެϔΤIJ๡⨌↓ʚ⥿ặάԎ⽦౸᮳ ‫ס‬ホⰕ❑⣐ᰔǑᖎ㙛༙ѥᴩ‫כ‬ӫౙḣዹⰕ ੎ij ⌨ˍդ┽ⱎˍ❢ᵱ㙛⨅჆นӷᅠ⮙ ৪㙛ᔍᅠ⨿৪㙛ℵ‫כୃ۾‬᫫Ǝ୘ᅬᰊЈя ౭⽦᷸ij᫜❮୘ᅬ⿭ႆ∩࠺܎Ⰵƅ⮏ᴩ‫כ‬ Ɲӫౙί㈥Ⴡᴞ᮳Ⱅ੎㙛߰ⰕLJʞ㙛៵ƌ ƅᐺᴩ‫࡝כ‬৙⌟ࡱ‫ށ‬ᵔ㙛ᅚῺ๏Ј⡜ᓸϱ ᐼIJ˫ᐷ⨅჆น᮳⯃ᔼijℵ‫כୃ۾‬᫫ヤ៵ ᐹᮭཌḣዹȿ᫓ij

Ɲႆ⨲Ⱌ⑄‫ڨ‬ℵ⧃⇝ ࿭⪭⯾ᵳީⰫ㙛ℵ‫⯊۾‬ዳⲒ Ⴂ⥟

Ĝ᯹ ǘ᯼࠿ᕳ᯹ҵᅜ ǘ᯼࠿ᕳ᯹ҵᅜij ij

ਊ㙛܎ต⋈ ᅟ Ⴂ᮳ⰦӣƅՉ㙛Ɲႆ༓ ⨲ℵ‫⇝⧃۾‬᮳ၚⵇ⩟Ⱖ ⑄‫ڨ‬㙛в‫ء‬Չᅚ ࠾῁⸞ij ਤႈႀƅ⮏Ɲℵ′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬㙛Ɲ ‫࠵۾‬ǑⲒᮭ⡲ǜ↸ᣡ Ⴂఠ⣯㙛Ɲႆ܎Ɲℵ ′⨅ᴩ‫סכ‬ホ᮳ṳެთƅ⧴դჁᴞ᮳ij୘ ᅬℵႆ⋗Ɲႆ᯼ԓ↗❑㙛άԎѓэ㙛܎᯼ LJਡⵅդ஛ặLJЅ᮳‫ށ‬ᵔƋ༙ѥᴩ‫כ‬ӫౙ Ⱅ੎ij

␠ʅℵ˫ᐷᠰᨗัࠐƝȆ

*.'⦘Ɲ‫۾‬ᴩ‫כ‬ᅠ⣛ൗ

␠ƅࡶႡొᐶ⯔ℵȆɣ๡⨌

ᅜ⣶Л࠴㙛఼ҵᵳީⰫຫ㙛ᮮ৥ᐸ ↑ඖΩȭƅギƬЛ⋗Ɲ‫۾‬ୋⰬฃƅ⋉᮳ қᧃҳ⥽ijᮮ৥ႢЛᮭȭ⇎Ⴡຫ㙛 Ⴂ ӹ⼭᮳ℵƝ′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬ਞ௼‫ށ‬ႈⰦ ӣၚՉ᮳ЯⲒΊ⨅⣶㙛‫⃇܀‬Ო⥬᫐ᏻIJ ᅣ⨅IJい⽦᷸ࠅࠔIJ⯊ዳդҳ⥽⑔ਊặ ⥽ホ⡺⤁ij ਤႈ␠வႈ⨅⣶ЛԎൗ΋⢐ⲒϱℵȆ ԓ␠៵ɳ⧱ƅǂ㙛↸ᣡႈ ႢɧᅜƋ❢ ᵱ㙛Ɲႆ࠸ᐉਵℵႆѥ᫓‫۾‬৪эⵇัࠐ␠ ៵ặƝ‫۾‬Ȇዳ❢ჁǀṳެijƝႆヤζᐉఠ ⣯㙛ℵႆᅠ⽦˩ᔼႡƎΒస㙛ƸƎⰫ౯㙛 ᅒთⰭ∅ǀℵႆƅԓ፧ጐ᮳¤୓ެ′ᝠә Ж¥ijƝႆ၎ʅℵႆ˫ᐷਤ␠៵ặƝ‫۾‬Ȇ ዳ᮳ᠰᨗัࠐդЍ➞㙛ǷΩ஛IJΩᐸIJい ᐼ⠲ႆఇਤ్Ɲ‫۾‬Ȇዳij

ㅮᘧၥқީ⡸ ࿭ႀ␠ᵳީⰫ㙛␠ᯤズᬀ‫ܕ‬ს ⼵ Ⴂƌҫ㙛ƝάƝࡄဵᔥਿࢯ֙IJ‫۾‬ѩ⾚Я₭ ᨗIJƝℵΦぇ′ᝠਤ⢻Ɲႆᤍナǜс㎭܎ℵ‫␠۾‬ ᯤズǀ‫⧱⿂۾‬எ‫ⵉށ‬ῼ₿㙗*.'㙘ႀȂ₭➞ሬࡠ ᣢ‫࣒↳ށ‬ijс㎭܎ᅜ⠮ሬࡠᣢ‫࣒↳ށ‬ს❢ᵱ㙛Ɲ ℵႀƅ⮏′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬ӬЈԇႆぇ㈨஻⽦ᕋ㙛 ˫ᐷ⨅჆นთၖʰƕ᫫᮳άԎᅮᰀijƝႆヤൗ܎ ஛ặդ᯼LJਡⵅ᮳‫ށ‬ᵔƋ㙛⋗ℵႆⰆⰦᅸ⮏ᴩ‫כ‬ ਵƅnj⿭ႆ⽦ᕋ᮳‫ס‬ホӫౙά⥬㙛⽾ᐷྜྷ࿳Ⱅƅ ᐺҪΊդ࿾။ij୘ᅬ‫⿂۾‬ᵳᅜάԎѓэ㙛⁂⥿ƕ ᫫Ḳ৙⋗₱ጟij ሬࡠᣢ‫❢࣒↳ށ‬ᵱ㙛ሩ࿭*.'᮳ᘤủ㙛⨅჆น ᐸ܎ਤƕ᫫′ᝠⰌฃ‫❜ⵅۍ‬࿡դిエ㙛Ј ஜ ਞ຋Ῡƕ᫫′ᝠ ʰᮯϱ㑆ij*.' ਤƝႆⰆⰦᴩ ‫כ‬⡜ᓸ‫ס‬ホ᮳ᓸ౸դ⣛ൗ❢ᵱ㈨஻⦘⨚㙛ヤ܎⁂⥿ ࠸ⱖ㈥Ѝդ⋃᫜⨅჆⠯Жႆぇ⃞⃩ᮭཌ෕ᅠȿ᫓ij

ㅮᘧၥқީ⡸ ࿭ႀ␠ᵳީⰫ㙛Ɲ‫࠵۾‬ǑⲒᮭ⡲ǜ ↸ᣡ Ⴂ܎ɧ❑⢃↓ᅜƋ❢ᵱ㙛ƝႆਞƅࡶႡొ‫ܕ‬ ᐶ⯔ҁຓℵ‫۾‬Ȇዳ܎Υ᮳࠵‫۾‬Ȇዳ⩕␠๡⨌⋘ዳij ↸ᣡ⣣㙛⯕ஜɣ㙛࠵‫␠܎כ‬๡⨌ᢨ‫כ‬᪅ߟຨ⃩ ౙЈေ‫؀‬㙛Ɲ‫۾‬ୋ′Ⰿ⃩࠸ஜฃ៵ƕ᫫ԇ‫۾‬Ȇዳᅚ ៵〾᰿᮳๡⨌᯳᮳‫ܕ‬Ƭƅij¤ί㈥Јℵ‫۾‬Ȇዳ㙛ሩ ࿭คᰊЈ᮳ᅚႀ⣯ᇷၚ࿭㙛᮳Ӭ⢌ℵ‫۾‬Ȇዳ❢ ᵱ܎Ɲ‫ެ୓۾‬ᯛЅ㙛᮳Ɲ‫۾‬ℵ‫כ۾‬ᅜฃ֙Ȇዳ ⡷нⰕƅᐺ࿾࠾܎␠๡⨌ij¥ ↸ᣡఠ⣯㙛ƝႆਞƅࡶႡొ‫ܕ‬ᐶ⯔ҁຓℵ‫۾‬Ȇ ዳ܎Υ᮳࠵‫۾‬Ȇዳ⩕␠๡⨌⋘ዳij¤คʵ៵ԇ‫۾‬Ȇ ዳ܎␠๡⨌вⰌ⌟ࡱ᪅ߟ᮳ဵỂƎᅜ⦍㙛ʚ⥿܎␠ ࠵‫۾‬ȆዳԊᔼᏻᯝ᮳ဵỂƎᅜ⦍ijԎს㙛คʵƸᅜ ⃞⃩ᷖຨ⼭ဴҁ৬᮳౸ർ㙛܎᯼LJਡⵅIJ஛ặ᯼ ్IJLJЅά⨿‫ށ‬ᵔƋḣዹ⋗‫⿂۾‬ᵳᅜǑᖎLJѥ㙛ᐶ ⯔࠵‫۾‬᎔ጵդǜࠡɣ␠⼭੎Ǒᖎ⋗Ԋȿij¥ǫ⣣ij

ႀ␠ᵳ

ㅮᘧၥқީ⡸㙗⢃↓ ఞ⇌ ࠿ᕳީⰫ㙘ȿ ៵Ǎᕿấƅ࠾᯹Ҫ᎔‫⿂۾‬ᅜ੎㙛ấlj੃Ɲ‫۾‬ ࠿ᕳ‫⿂۾‬᯹Ҫ᎔ҵ⡊ᅜ Ⴂ܎ᕳ⼭ஃ㙛ɣ⋃ Φᨔ ʰ‫۾‬৪դ‫ܕ‬ҥ᮳ ৪ȆዳӤ੎㙛ά ੎Ϭ ᇒ᯹Ҫ᎔դ۴৙↋ㄓ᎔ặijㅫᐉΩ⼭ Ⱅ❑ㄓ❑❢ᛊդぃർ੎ᵱ᮳᯹ ᠰᬐთᐹ ੃᯹ҵᅜᅚ࠾᮳ǘ㑆ij ¤᯼ʞ᯹ ∩࠺៵ค‫༵⭈⾪۾‬Ƌ⸘⻪ Ⅰ≴㙛ʅⰕȿนэⵇ⮦݀ҪΊij¥Ɲ‫࠿⋮۾‬ ୃዳ⿝‫܅‬᯹Ҫ᎔ย₭⢎⡷୭Ⳉ჻⮆⣣㙛᯳ Л㙛Ɲ‫࠸܎۾‬ギ᯹Ҫ᎔᮳⽦⹫๑❕Ƌୋਊᨐ ṃ᳓㙛¤Ƿ᯹ ៵ɧ㙛৉ㅫᐉӫᖸǀәɣ ᮳࿣₡ቐι“㙛༓᫓々̣࿣₡ι“㙛Ǝ̱࠾ ࠾⾌ȱǀⵅⵇ㙛ᅒ༴Ҫǀㄓ❑֊⨥ij¥

᯹ҵᅜᛊ◚ࡩ᷒ 

Ɲ‫៌۾‬჋༔ᘤ‫ڙ‬ ¤ᰔ৬¥ ᅂΒ ㅮᘧၥқީ⡸ ࿭Ɲႀᵳӧ᪅ᨔსީީ Ⱛ㙛Ɲ‫࠿⋮۾‬ᷛ๑⿝‫܅‬ᅠ⾏ΩԂ㙛 Ⴂ܎ή ৗႆ౪ҵƋᮭȭǀƝ‫۾‬ㅫʰᰔᐸൗⅉƋ᮳៌჋ ༔ᘤ‫ڙ‬ਊ᣾‫܄‬㙛ⰅƸთ⡷нਞႈჁஜᮭਝ᮳Ɲ ‫៌۾‬჋༔ᘤ‫ڙ‬¤ᰔ৬¥ㅫ஻⋗Ωᰫ⠮ぇij࿭Ɲ ‫۾‬ᷛৃ⾚⾚ࠡIJƝ‫۾‬Ḿ⼵๑❕Ჽḻ⾚Ḿ⼵ᷛৃ ⋗ᘅḾ༔ᘤㅫ୮ᷛৃ৪⑝‫ހ‬௼ǧ῱㙛᯳Л៌჋ ༔ᘤȂѩᐸ܎ᅠயⰕ❑㙛⡷н܎ ஜᮭਝ ៌჋༔ᘤ‫ڙ‬ij

ᄢԏ៌჋ƅ◠ Ⴡஜᮭਝ ࿭೺㙛࠾῅ᒀ⾽ ʰᅟਵᅜᮭᫎƅᐉ ¤៌჋❜Ⴂ¥㙛੃სࡀ⾬IJ‫ܕ‬ᨔIJ៌჋Ȱႈƅ ቦ᯹⁣Ƌ㙛܎Ⰵƅს⼵㑆ਊႉ៌჋༔ᘤ㙛༔ᘤ ‫ڙ‬ㄓ❑᮳⪭⁣ᅚᲢ㙛ᅚᰂᢓၮij↗⪞⿵ᬀЛს ⼵ᅚ༗⯕᮳¤៌჋❜Ⴂ¥༔ᘤṓӱʁთ ஜ㙛۩ᐹƝ‫۾‬᮳៌჋༔ᘤȂѩƸ᱙᙭Ⰵƅṓ ӱij ⑝‫ހ‬௼⯾〮㙛᯳Л៌჋༔ᘤȂѩᐸ܎ᅠய Ⱅ❑㙛ԇギୃȿⲣ܎ԓЛ༙Ⱅijࡶᇇᔍᅠᤊᑎ

ഡᔫ㙛Ɲ‫۾‬ਞᅜ܎ ஜᮭਝ៌჋༔ᘤ‫ڙ‬ij Ɲ‫۾‬᮳៌჋༔ᘤ‫ڙ‬ᄢსՙԏ៵¤៌჋ƅ◠¥ij

ິน¤⃇⑔ୁ¥ƅᒼՒฃ

ⰦƅΧஜ㙛Ɲ‫۾‬ਞᐺΤ⋮࠿ఠ‫❑۾‬Ͻ㙛¤੃ს คʵ༔ᘤ‫ڙ‬ӣǀ៌჋㙛౞ᅟᨔ༓፮⯘ۧ㙛คʵ ҏၭ❛჋৐ฃⲒ℟㙛Ɲ‫۾‬ᅠ⋃୊᮳Ḿ⼵Ṷ㙛Ⰵ njਞǵ❢ᰬคʵ‫۾‬৪ⰕΤ⋮࠿ఠ‫❑۾‬Ͻ¥ij

⑝‫ހ‬௼⣣㙛ㅫᐉ៌჋༔ᘤȂѩਞƅᐉ಻৐ ฃ¤⃇⑔ୁ¥Ɗᐺ⩒ijấƅ㙛⠨∩࠺ਤၖʰ៌ ჋Ⱅ❑Φᨔ⡍ᘤ㙪ấǃ㙛⠨⾌⑔܎៌჋㙪ấ Ɗ㙛៌჋⭅⠨⼭Ϭɣ㙛܎៌჋Ƌୁ⠲Ѩᘤijǫ ❢ᵱ㙛ⰅᬀƝᅠ౐࠸⿶㑆㙛ࡶᇇ˩ฃ㙛Ⰵਞთ Φƕ᫫ấƅᐉ܎ƅᐉȂѩᬀƝ৐ฃƊʰ᯳፧ij ອᡛシΑ⡷н㙛Ɲ‫۾‬᮳៌჋༔ᘤ‫ڙ‬ਞႈჁ ஜཷƳ⼢ోlj◠Ⱔ⭵៌ựЛొ៌჋ƛᅚῺᰬ⾪ ܎៌჋⩈Ⱛ⾈⯕㙛ⰅƸਞთƝ‫۾‬ᰔᐸൗⅉƋ᮳ ㅫᐉ៌჋༔ᘤȂѩդƝ‫۾‬ㅫᐉᰔᐸ᮳❑჋༔ᘤ Ȃѩij⋈Ǧ㙛Φᨔ៌჋༔ᘤฃюᧃ࠾῅៵ 㙛៌჋۩ᐹᅠ¤⋮࠿‫ެ߾ڙ‬¥ƬḔij៵ǀ ʚ⥟Ɲ‫៌۾‬჋༔ᘤȂѩ᮳⑄ᠰƅࡆ㙛⑝‫ހ‬௼ⵅ 㑆⽦ᕋ༔ᘤ‫ڙ‬᮳⾌⑔̓‫ס‬ホij¤⾌⑔̓⠨თࡆ ၄ǀ㙛คʵਞΦᯫࡆ၄ij¥⑝‫ހ‬௼⣣ij ܎⑝‫ހ‬௼ᰊɣ㙛Ј ஜЛ౔㙛ᅚⰿζ

ĜƝ‫࠿⋮۾‬ᷛ๑⿝‫܅‬ᅠ⾏ΩԂ㙛 Ⴂ܎ήৗ ႆ౪ҵƋᮭȭǀƝ‫۾‬ㅫʰᰔᐸൗⅉƋ᮳៌჋༔ ᘤ‫ڙ‬ਊ᣾‫܄‬ij ⁇Ƌ‫܄‬ᣨ

ⰹ෕಻ఠ ѫȂƎԎȂѩ

᯹ ݀᯹Ҫ᎔თƝ‫❑⋃۾‬Ჽ⟈ᫎ᫐᮳ ㅫᐜน❕Ⰶ᫓݀᯹Ҫ᎔㙛ƸთƝ‫۾‬ấƅᐜƝ ݀Ⱔ⮙᯹Ҫ᎔ij஼⌏༓᫓ƛϽఇȭਿ ጵij ৉ㅫᐉ༓᫓々̣ㄓ༘๑❕㙛➲̔ᅠƕ᫫ソΑ ๑❕᮳⽾࿄、Ⱜ㙛Ӽ܎ჯ࠹⼵IJ⟎⿰ᒼ⦺IJ Ɲặ ψǷӧ⟎⿰นެ᪅ߟቦȀƌ‫❑ݾ‬έэ ๡⯵IJ᎔⾌ȿนդါདྷʚ⿃ặȂѩij Ⳉ჻⮆❢ᵱ㙛᯹ ίᅠఠ࠾᮳ⰹ෕ ಻㙛ӼǷⰆⰦေ➲㙛಑Ⰻʁ໱‫ܕ‬ຉ੎⋃⬽᮳ ∩э㙛ⰹ෕࠸ḑƎԎ᮳Ȃѩij

Ɲ‫⬽⬣۾‬Φᨔấǃ࠾Ⲟ⮏୓ެ ㅮᘧၥқީ⡸㙗⢃↓ ᧇ᧗ ҏǖީⰫ㙘 Ⴂᮭȭ᮳ķⲞ⮏‹ᯋᅕ㙩Ɲ‫⮏Ⲟ۾‬᫐ዳᮭ੎ީ Խ㙗㙘ĸຫϬ㙛⿉ᰬ′ᝠ᮳㈨Ⰻᮭ੎㙛Ɲ ‫۾‬ୋ′ฃ៵Φᨔấǃ࠾Ⲟ⮏୓ެ㙛Ɲ‫⮏Ⲟ۾‬′ ᝠⰕΤǀ᫜¤㈨Ⰻ஻߰⼢¥ԓ¤㈨⨥ⵇIJ㈨֊ Ȱᮭ੎¥⮦⦍᮳⽦⹫სᅮij ⢼‹ᯋᅕ᫜Ƌᖨ‫⮏Ⲟ⿂۾‬′ᝠᲽḻƝ౸դ

Ƌᖨୃ᷻๑❕࠾ৃάԎᮭȭij‹ᯋᅕຫϬ㙛⯕ ஜɣƝ‫ࢯⲒ࠸۾‬ჁᴞຫϬါຨᮭ੎Ⲟ⮏Ⱓ⌂ặ ᓉƋႏⰣ᫐֊IJຉ੎‫۾‬Υ‫⁣⋮⮏Ⲟ⿂۾‬IJัⰌ Ⲟ⮏ᘧӱ⋈‫୓ݣ‬ƅ㈥ҎႏⰣ⁣⪭ij ౞Ɲ‫୓۾‬ ެⰤᢨ᮳ᑿᘧⲞ⮏ᰊ㙛 ஜ៵ ⌎㙛 ஜIJ ஜ‫⌎ ៵ܝ‬㙛 ஜ៵ ⌎㙛 ஜ ៵ ⌎ 㙛 ஜ Ɲ ‫ ⿪ ެ ୓ ۾‬ᠻ ᄢ ს ܎

¤ⵇ¥Ƌᅠยۧ⑔㙛ȫ౞ၖʰ୓ެᰊ¤⨥¥᮳ ༴Ҫɵ⋚܎⃞⃩ij ⣦ホῼདྷఋ‫⮏Ⲟ⿂۾‬ዳ᫫ᏻ࣑シ⡷㙛Ɲ‫۾‬ Ј ஜ〈⠨ ⌎⋈ ⌎Ⲟ⮏㙛ອᒀ⌎Ⲟ ⮏ ͞ΌǜᒯஎⰌ͖⡷ủ㙛୓ެ⠯፭៵  ͞Ό⋈  ͞ΌijЈ ஜƝ‫ެ୓⮏Ⲟ۾‬ਞ ฃ៵Φᨔᅚίᖈэ୓ެƬƅij

ƕℂ⧌⢽⨞Ȉ⩖হ ᄺ ၾ ℵႆ࣑∮౞ ᅟ Ⴂ⩗㙛ਤЩ ㄷ῅  ͞ℵΌƝ‫⮙۾‬ℵ‫֊כ‬я౭ ᮳⽦᷸ij ᄺ ၾ Ɲ‫כ۾‬ѩⲒຫ㙛ࡶᇇℵႆя ౭⽦᷸༛ႉǭ⤝ਊႉ㙛ƝႆਞƎౙƎ ༓ӫ౹⠨өЍ༛ႉij Ⴂ㙛ƝȆᄢ˫ႀ ᮳ℵ‫⯊۾‬᫐֊༓⨲ij ᄺၾ ℵ‫⨅۾‬჆ǵ❢⯃Ω৞ 6453

Ωȭਤ῅  ͞ℵΌƝ‫⮙۾‬ℵ‫֊כ‬я ౭ ᮳⽦᷸ᘓ‫ء‬㙛ϱ ᅟդ ᅟᫎ ်ij ᄺ ၾ ƝႆᮭȭΩԽ㙛ⵒਤℵႆᘓ ‫ء‬ᓸ৙ਤ῅ ͞ℵΌℵ‫֊כ۾‬я౭ ⽦᷸㙛ϱ ᅟդ ᅟΧᐉя౭㙛Ԏს ᓸ৙ਤℵ᫐ᓺ⭅ӧ ⲒȀೡ౥я౭⽦ ᷸ij ᄺ ၾ ℵႆ⇎Ḕਞ༴㈨ਤ῅  ͞ℵΌƝ‫⮙۾‬ℵ‫֊כ‬я౭⽦᷸᮳᷸ ᧃij ᄺ ၾ Ɲ‫כ۾‬ѩⲒఠ៺၎ʅℵႆƎ ⠨⣞ЂఴѮ㙛ṳӂ˫ᐷ⹂⣞˩ᔼij ᄺ ၾ 6453 ᮭȭⰆᲝ㙛ᴞ৙ਤ  ͞ℵΌƝ‫֊כ۾‬я౭⽦᷸᷸ᧃ᫜ ә৙᮳ ༴㈨⋈ ijਤ  ͞ ℵΌ‫⽦֊כ‬᷸᷸ᧃ౞ ༴㈨Ј ౭ᓒൗ⠮ij ᄺ ၾ ℵ‫۾‬ਤ␠  ͞ℵΌ⮙ℵ ᫐ ֊ Ɲ ấ ƅ ๊ я ౭ ⽦ ᷸ ᐸ ఇ ਊ ႉ㙛ƝႆөЍ༛ႉ⿉Ƭ‫ת‬ѥij ᄺ ၾ Ɲℵ′⨅㈨ΊЃᴩ‫⿭כ‬ႆᤍ ナǜⰆ⢻㙛⿭ႆԎൗ ᅟϿ܎␠ᯤズ ⋙❑ấҦƊ⮏Ɲℵ′⨅㈨ΊЃᴩ‫כ‬ij ᄺ ၾ ℵႆḔ㙛ਤ  ͞ℵΌƝ ‫֊כ۾‬я౭⽦᷸౞ ༴㈨Ј ᮳ ს⼵㙛ਞ༙ⰿ⋈ ᅟ Ⴂ㙛ȿ៵‫؀‬ ൗ❢ᵱijс㎭ԎႢᅜ⠮ℵƝ⨅჆Φ‫۾‬ ࢯ֙ᅜ⑰ǂᅜƥ୮ሬᇃȝሬს❢ᵱ㙛 Ɲႆਤᐹ❢ᵱᐶ⯔ij 㙗࠾Ωީၖᨗ㙘

ఌᘲ Ⰻⰳ $ ‫୓ݣ‬ᒼʽソਥ⇋ᯨ୓⼢ફᅜ Ⴂ܎Ƥ㐦ㅫⲣ֜ᅸ֑ሩスᮭ ʰラЃ ¤‫ᦖ୓ݣ‬¥ijƝ‫୓ݣ۾‬௭ା۩܎‫୓ݣ‬ ǑⰆι“Ɲ༙௭դ෕᫓⩟Ⱖ ⑄⮄῕ 々ѥΩǑ⭅㙛Ƿӧ⢎ℝ  ʰΎ々 ፕ㙛ᦰౙ‫୓ݣ‬¤‹⌡๑❕¥ᦖギij Ĝႀ␠ᵳ Ҵǖᨗୃ࠾ৃҎୃৃ⾚ㅻṸ‫ת‬၆໾ ⣦ホῼЅ᫓ᤊᑎᫎ᣾ᆑၮ㙛ฃюᲽ⟈ Ϭ̱ᅠᐸ୳❊ỮҦϱƬƅӕ᮳ᇫ಻̣ ൣ‫ڙ‬㙛ਞή⨂܎❊Ữจ౸⊹Չ‫܀‬㙛ਵ Ӽ܎㈥࠵⢎̔ᘓჼ⢃⸞❊ሎఴฃϿ ᅮIJƝᅮդᅷᅮΦ⬽❊ࠐ᮳Ὺ౪⦍ Ҏ㙛ᾛ᙭ᴞ৙❊ሎȰℝij⢼๑❕ୋ৐ ฃѥ᣾⋁஫⴪ৃ⢨͖㙛᯼⽦ฃᇇ⯕Ⴂ ᮭ❢܎ķℵ‫۾‬Ҏৃৃᅜ㙝῎άĸƋij Ĝႀ␠ᵳ ႢϘჷ ს㙛Ɲ‫۾‬ᒯ⋮৐ฃӿƋ ᅚ࠾Ỽ‫܀‬Ḿ‫ݫ‬⣯ၖ㙛ά⣯ၖ⋮⪭⋮⁣ ㄷቦ㙛⣯ၖ౔᮳⋮⪭⋮⁣ႀ߰ⵄ᷻ ῅  Ω ⵄ 㙪 ⣯ ၖ ᨇ ᎔ ⋮ ⁣ ⩒ ԓ  ࠸ቦ㙛シ⡷ᖹӧ  ㄷᇒᐉ⋮ ᨇ㙪ႀ߰⋮⪭㑆 ㄷʰ㙛Φ‫۾‬άᅠ ʰᒯ⋮Ⱔ⮙᎔ެⰕ❑ǀ᯼෕᮳ㄓ❑ ᷻ய⣯ၖij Ĝႀ␠ᵳ Ɲ‫❛۾‬჋ᮭਝᘤ༘ι“Ⲓᷛ๑вႀ դǜฬ௼⢎ਟ৪ヰ‫ ܅ס‬Ⴂᐸఇฃ ṳ㙛Ȱ⋮࠿ソ‫ݫ‬Χ⾚⾚ࠡIJȰǜฬ Ჽḻਟ৪Ӭ⇃ฃ៵ヰ‫܅ס‬ㅫ๊ฃ֙㙛 ǫʵਞຫਥஔୱᘤᮭᘤ༘IJᘤ⃏ਥ ⋮IJᒼ⦺ᓉၥặソ‫ݫ‬᮳ㄷԏ㈨੗ᐉ ᷛ๑вႀǜฬ㙛܎‫ށ‬ᵔᨗ⤁IJṃ᳓ႆ ԓIJረ౸๑❕Ƌ༴ɳᄄэါຨ㙛ᒀ੃ Ȃᅮƅ⋰ஜij ĜƝႀᵳ


ॣ 㩖ᙏ⩥

Ĝ⦼Ǻ›⭗㗩Ը၁⨦

୾ᄺၾ㗗Ⴇᅉ΢㗘

ᨐஜ ᐿ᮳ำҹᣢƖΓ ӥ⥼ᅾҹ⏊ თᑁɣấ ấ Ȱ ᨐஜᐿ᮳ᛔ౯ΓႥ➐⠲៵ၥৃᦖ࠾ᢆ㙛ǫ᮳⑧ȿ ᣢ ᦰౙ⤡⧨ᣢၥৃᦖ᮳ࡩȿ৪㙛ƸთᅸՉΩȭ᮳⤡⧨ᣢ ặ⬽㙛ǷᲢỾਦ⣣ӧпȿ៵ƥijᩐΰৃ⾚❢ᵱ㙛ᛔ౯Γ ᦖౙƥƝ‫׈‬ƅƅԏࡩ಻㙛ƓήᦖギƛƎ੝ႈ ᮳ᦰᦖᨗ᫜თ¤ίᅠ⣚⡲ᦨв಻᮳ᘅίిエэȿ֊㙛 ஜijᩐΰৃ⾚ఴ৬㙛ำҹᣢƖΓ᮳ȿ֊࿚ᅠ¤ƅ ༔ΰǜラ′ㇺ᮳ⱖ⋗ᤊᑎ಻¥㙛ఴ৬ǫთǃน౔ ᐫᕿᅚίిエэ᮳ȿ৪Ƭƅij ḑҵৃᢆഡ᮳၅ǂി̹㙛ǵ❢ᰬǷ⪧⩡᫫⁣ȿ ៵ᫎᖈ፭ఇ¥ijำҹᣢƖΓ᫵ዳႈ␠ᔓ࠾ৃ ᛔ౯Γ ஜᫎႈ῎ᾖ౯‫۾‬ȷソƌ᮳ࡠ‫ܕ‬ ′ᑁǀⰏơヺᕇ౔㙛ᩐΰৃ⾚᯼⾽ƅஜ౔ೡ౥ ′ᑁ ᑁ ǀⰏơヺ ǀ Ⰿơヺ ヺᕇ౔ ᩐ Ѕሬⵄ⍉㙛ᑿ⡀თၿᕭၥ਼Ǎ႕㙛ᣜ⡀თ౯⭈ ౸ᨗৃι㙛 ஜත⢵⿝ķ⺷ন➵᮳‫୓ݣ‬ĸ ᮬƋၥࠉ౔⼭ࢦ࿑ਏ⼢Ỿਦ⣣㙛Ⴅᅮȿ֊ ࠡέ㙛ǫਦსʽⲣ⋗ᑿ⡀IJ΍఑ࢫ࢘ӧ⃞ᣜᫎ スᮭ⤡⧨ᣢၥৃᦖ㙛ƛԎს➱スӣஜ᮳ᦖギ㙛ήƝ ķᅕƝǜ᣾ႏ❑⢃ĸIJķ&&ĸӬЈ⢨⤁௭ ᖈ㙛ฃஜ౔ฬ⋗ᫎᣜ⠮ぇijᛔ౯Γәᅸṳ಄ ஜ஻ၥৃᦖౙƥ៵ᕇ▾ᬀǵᅚ⑧ԏαᅚᄞⷨȿ ᕁ⦘༼㙛 ஜ᮳ķࡀӲդήǫ᮳ს⼵ĸ ˩ᶎᣜƛΤ⦇၆ᅜৃመ㙛౔ɣⱑʔЈ࠾ৃʠ ᅒᦰౙᕇ▾ᏻ࣑ၥৃᦖ¤਼Бᦖ¥㙛࡝৙ ⦇ᔼ౓㙛Јナɣⱑთ๡Τၥৃƕ᫫㙛 ஜ ৪ำҹᣢƖΓ㙛⋈ႈᅸஜ஻ᦖギЖ᫜➐⦄៵౯⣚ƕ ⮈ৃਟ౸ਏȿij ࡮܎ᕇ▾ၥࠉ᮳‫ܕ‬Ȱ㙛ƸǶ࡮ྲྀЈ༗⯕໱ ᫫ᬀǵᅚⵅ⠨ȿ৪᮳ࡠ‫ܕ‬Ѕၥৃ࠾୭ᛔ౯Γࡢౙij Γ੡ҥਦ⺕᛼౸Φ⇒ਏȿij

᢬ᤉྔૻ‫ے‬࿵ ᢬

ȿ֊ေ々ిᅘ⡎⯿ࡠၿҹ

ᛔ౯Γ⾜Ƿпȿ⇇ԏ㙛⡲❑Ǔ̔Ӭᣙ⥽㙛ਯήთǫ

ȿヺөӭ ⼭в ¤өบп¥ Αᔞ

ᛔ౯Γȿヺөӭ㙛Ⴅ܎ϬⰫЛ㙛ʁ܎౯‫۾‬ ஜ⭿ȿ৪‫܅‬㈥¤‫ۥ‬Ƈᵳ¥ƥ⯃᮳ ஜ౯‫۾‬ȿ৪ ำҹᣢƖΓ᮳ȿ֊′୳⚾Ԋᕇ▾ᒯ⼵̣⣣IJ Ҵ⇋₭“άᕭ⋝⁂ࡎ᮳༙સ㙛੕ฃᰫ ⋗⢨⤁৪࠾ᅜƋ㙛᥵៺๊⢨ȿ৪Ԏ❑㙛ຫ⧵ǫʵ⾜ ၿ๿ࡁᶎ⢻ӧ⇂′ΰးặΌῡ㙛Ǒ₿ᕇ▾᮳ᑁӿՙⰤ ǀ➲ㄥ಻ၥম࠵ƅᠰთ◚ #FTDISFJCVOHTJNQPUFO[ 㙛ӷ ⋗ᨐਊᫎᖈ㙛ɧࡶķࡀӲĸʁǷΧᐉƕ᫫࠾นƝ᮳ᕇ▾ ᲛƬ᮳㙛Ǧᐉᩐΰৃ⾚᮳ᓸ৙ ᅜǶ⦇↓ਤ౯‫۾‬ᨐਊ᫐ᫎ⹂⣞⡍ൣ㙛ƅ㌨ㇼǜijⅥஜ◚ ៵∅჻㙛ƛяΤƎਨᶎ⢻դᒯ⼵̣⣣ΌῡijำҹᣢƖΓӣ Ѯ౹ఋ⩗өధij ࡩȿķ࠾㐵♓ĸϬᣩ㙛пެ◚ࡩȿķ℡⡍ᰫĸԎஜ ᅟΩ ஜТතķ⋮ᨇĸ ᄢ⥼㙛ஜ㙛⍸⥼ᅸஜϬᣩ ƅᅕฃ៵ ᛊ㙛Ƿᛊ֙⋗⡍ᰫ᯹༗Ǒᖎ ⯉℡ ᮳᳓ሬ❢Ⱜหᔼ㙛⼭в➐Ḕ៵ ‫୔⿂۾‬ΓᦖㅫȰᕇ▾ౙƥ㙛᫜࡮᮳ਦ⣣ေ᮳々ిķᦲ⇝↓ⲻĸЛ ¤өบп¥᮳¤⣣⢻п¥ 4QSFDITUVFDLF ᮳Αᔞ㙛ఋ⩗௭ᕁ⽦ᕋij ஜᦰᇦᇃి੎⌨Ⱦ㊛␠ⶾᡮᦖ㙛ƛǵ❢ᕇ▾⡎⯿ࡠၿҹᅚɐ࠵⣚ᣨij ஜᛔ౯Γୋ′ฃ៵៣หӼᢆ᮳пȿ৪㙛Ԏஜ ᅟǫ᮳ㅫⲒ⼢п ܎ၥৃƬ࠵㙛ำҹᣢƖΓƸთῡㄔƥⅉ↓IJ᪅ʚƥⅉ↓դൠ⥿ѥ᣾ ķҹၿଡ଼ĸΩᛊ㙛⮹ѥΦᨔ㙛⋈Ǧୋთ౯⣚บпƝ➐༇ᛊᐉၚᅚ࠸᮳ȿ ǜࠡ㙛ķᦲ⇝↓ⲻĸʁთ⤻⯨◖ᑯѥ᣾᮳ᑘᄨƎǞij࡮Ǔ′୳ਵဵᔥ⥽ ֊Ƭƅijᛔ౯ΓӴ⑧ᅠ࠸ᅸ⢵⿝ӧਦ⣣㙛ķ্⼧֙ぇਤ℞㑆ᨔს᮳ᠴ ホᮭ⇎㙛ਯήთິนᕇ▾Ԁ↋‫ဵݾ‬㑍ᔼ౓⋗Ωᐸ㑍 1J4 ঢ়༼᮳ᑁӿ⡍ij ඖĸ ஜᦰТϬⰫ᮳౯‫۾‬ԏਥ⿾ᙿⰬၿေ々ి㙛Χǜƅ຃ӂԊ㙛 ⢨ᕇ▾⯥১ᦆࡀǜⰻೕ‫ڳ‬ ஜάԎп᮳ķᇦᇃ⒬ḽƌĸฃ៵ƅǵ′ΰ $VMU ᣨ㙛ᛔ౯Γ౔ɣᅒ ⋃❑ਞȿ֊ķୄྲনࡩǜĸ຃ฃ々ి㙛ᦰொ‫ిݣ‬੎ᅚɐ々ి༴ԏij ำҹᣢƖΓ܎ ஜϬᣩ᮳ オ࠾ȿķ⿜ԇ୔ᅕĸ ᄢ⥼ Ɲ㙛 ⯱ਢ¤ᔼ▾Γƥⅉ¥Ⰵʰᖈ⬥ႈƕ῁ᕇ▾᮳ᦆࡀ၆ᖋ᮳ᑁӿ㙛Υ৬ ⯴ۧ᫵୘῎ᦖ๣⥽ҏ῅Ḿ⠞ ⪧ӧ ʰ‫۾‬৪IJ ḑ৖၆դ ḑ⣚⡲ijⰅᅸᅕ៵ำҹᣢƖΓ⨿ౙấǃʰ ⿾ᙿⰬၿᅘ⣣Ⱖ㙛ࡶᇇᔍᅠᛔ౯Γ㙛¤Ӽ∩คᅜᬀʰ᫼৪¥ijࡠ‫ܕ‬ ¤਼Бᦖ¥㙛ȫ۩៵࡮܎ƅᐉౙᦖ⢌‫ס‬Ɲ❢ᵱ㙛ᕇ▾ᑁӿƋƛいӷთ แᛊӬ১↓㙛ƸᅘⰕ❑Ⱖᑖᒯƥⅉ᮳ೕಭ❑៵ ⯥১ᦆࡀǜ 㙛᯹ຫ⼭ ЅӿƋㅫȰၥৃᦖౙƥ↳ЅΥΓƸい୳༙સᛔ౯Γ㙛࡮ஜౙᦖსʁ ❢ᵱ㙛ᛔ౯Γ¤ᅒᅠ⨌ሬᦰᦖ¥ijȫౙⰦ౯⣚ၥৃ᫫ᅚ㈨ጟ⦄᫵୘῎ ဴ⋗ҁ৬᮳ᕇ▾¤ӷთ⯬ʞ¥㙛۩↗ӬЈᕇ▾ᒯ႕ƥⅉ↓᮳᥵៺๊ Ђ㙛᫋⋈ီЈᑄǏೕ‫ڳ‬㙛⠨Ϭᣩᵳᖋǜʚ⥿ij ᦖ㙛ӥౙⰦҹࡁҹᦖ᮳ᛔ౯Γ㙛ӇⰿⰿᅶౙЈ⤡⧨ᣢ⇶৙㙛᯼ʞ⋗ǫ᮳ ဵᔥṳެᅠƅ৙⽦ʄij ำҹᣢƖΓႢ❢ᵱ㙛Ǩᅶ∩᯼ʞ⋃୊ᦰᦖ᮳ᖸ೮㙛ӥḔਤᛔ౯ ΓᦰスǦஜၥৃᦖൣЈ㈨⋘㙛⇎Ḕ⋃୊い୳ᐊ⨚ਤႆ᮳ȿ֊ij ᛔ౯Γ܎ ஜǵᷳੂᔼ‫౔۾‬㙛ဵᔥƋ൑⦍၊⡲ij᫜ႈ⋃஢܎༗ Ĝ‵ԊީⰫ ࠝၿᕭၥ਼Ǎⱖߟ⼢࠾㙛яƋᑿ⡀᮳❊“㙛ᛔ౯Γい୳ါຨᬀსឈ⋁⡜ ㈥᮳Ҵၿ๿ࡁ㙛࠸ᐉ๊Ђҏ῅Ḿ⠞ij܎ȿ֊⿝ķᭀ⍯᮳Ɲ‫۾‬ǜĸ᮳ƊỾ Ⱓ⢃Ɲ㙛ǫਞ߈ᣢ⁂Ǎᑂ៵୍ᣢ஠นᣙƝӬ১ƅႆ㙛ƛ᥵៺๊Ђ⠧ႆत ķᄰƕǔᣒၫ✛⡊ĸ ჾ⥃

㈥⣞ႄนᣙ᮳⩗۩⋗ ᇇ㙛Ƿ¤⣚⡲ᒂ▋¥⒐┇Ωᰫ㙛ఋ⩗ዹ࠾ᣙ⥽㙛 ౔ɣᅒ⯴ۧ᫵୘῎ᦖǷ๣⥽ҏ῅Ḿ⠞ij 1PESž[ MVE[J ,TJ°HJ㙛⍸ၥ⥼ԏ៵5IF ᛔ౯ΓԎ፮ਡસЛҴၿ๿ࡁ₭“άᕭ⋝⁂ࡎ㙛౔↓܎өǜラℙ਍⡸ +PVSOFZ PG UIF #PPL1FPQMF 㙛ஜ Ɲᅘ⠨ᓒᛔ౯ΓϬு៵ǫ⯇⥿ijஜάᕭ⋝⁂ࡎӣƕ㙛ᛔ౯Γ⡀⋃Ϭ ำҹᣢƖΓ᮳ϬⰫȿ֊㙛ਦ⣣Ƿ ƕ῁ ୮‫؝‬᷃⋉ങ⢮㙛Ԏ፮ⰻЈᐫᕿၥࠉӱ⣋Ẵȑij᯹ЈஜǫЈົ࣑ソӫ ᮳ᔼ‫۾‬ӧ⠧ᨇᣳ៵∅჻㙛⤻⯨ƅᰫ⡎⌡ਢ ჆Ҷᫎᦖს㙛Ǩᅠᵱ࣑↓㈨Ӹ¤ᔼ⠧ၿ¥๣⥽ij ๏ᶎᷟᅕ὚ķᒄЅᣵၿĸ᮳ႏ᷻㙛᫖ぇƕ ᛔ౯Γ Ⴂ❢ᵱ㙛ǫਤႈᦰౙ⤡⧨ᣢၥৃᦖൣЈㇼ⢅㙛ຫ⋃୊᮳ ӂ࠾Ӭᐶ⯔㙛ᦰス ⋈ ஜ஻ᕇ▾ ȿ֊ᅘఋ⩗ᣙ⥽㙛ఴ৬⢨਍᮳ᓸ৙ΎᚺѠᒼij Ĝ‵ԊީⰫ Ϭᣩ࠾ᦖ᮳ᅚɐϬⰫȿ֊ij

ਤЛҴၿ๿ࡁӧ߈ᣢ⁂Ǎ᮳Ԏഡ㙛ǷӧਤЛ

ķࠤӢՓΦǣᮃႽ⻹ĸ

㘠 ஜౙƥ㘡 

,TJ°HJ +BLVCPXF㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ 5IF #PPLT PG +BDPC 㙛 ำҹᣢƖΓ᮳ǵ❢ȿ㙛࡮܎ᐹӿ⢵ఇ ਦ⣣Ɲζั᳓⋃୊Ⱖొ᮳ᖎᖋӧ၅ǂႆ ఇ㙛ƥ⡎თɣ⋃ ƕ῁᮳৖၆ソ➂⿜ԇ㙝 ఌ▾Γ㙛ᅮᅬӼ‫ࡀᦆ ܅‬၆IJ‫ށ‬᱄၆դȌ ၿ▾၆ặԇʰ৖၆㙛࿚⥿ǫ᮳ʞ౗Ḕǫ៵ ႀఫ⨳Ǎ㙛̣“၆ᖋǜ᣾Ж⠲ǫ៵ℙǜij ΦᅕƝ౞ᅶ᯹༗༳ਏఌ▾Γ᮳Υ౸ƕ᫫㙛↗თ⯾Ⱖႋǜ޽Ⰼ ƥ⡎᮳࠸ぇఴ⦺ijำҹᣢƖΓਞਦ⣣Ⰵƅ㈥➞ᮭཌౙᗡᛉᯩ ⋉㙛Б᫼᮳Ǝᐷთఌ▾Γ᮳းǂ㙛ᅒთၖᣨ➐ⱇಅ᮳ᐫᕿᑁ ӿij Ĝ‵ԊީⰫ

ஜౙ ƥ㘡 

ķ⾠ӷଶᄰĸ ჾ⥃

᯹ყᲪᘲ ᨁ۰௘Ṷ̱૷ʄो

 ஜ ᩐ ΰ ৃ⾚ƅԏࡩ⾚ࠡ᮳ Ɖࡁ➐ཋᮭᖹ॑಻ ɻIJ಻㇟စӧᕶ〮 ၥৃᦖᦰᦖ↓ࢮ ԏ㙛Ƕᩐΰৃ⾚ᘅ ⾩ʞȂӀ᎔㙛࠸ԏ ⾚ࠡΑ౔⯅⇒๣ ⥽ 㙛 ਥ ⋉ ஜ ⤡⧨ᣢၥৃᦖ⢨਍ ୃȿᠰᔼ⃞⃩㙛˫ スƅஜij៵ೡ౥⇎ ⦄㙛ᩐΰৃ⾚᮳ၥ ৃᦖ⢨ࢯᅜஜϿⰕ ❑ ஜ Ƿ ɣ ᮳ ᅚ࠾⣯ၖ㙛܎⢨ࢯ ᅜƝ߰я ԏ࠵Ⲓ ਟ৪Ƿᴞʚ⢨ᦖ᮳ ᦨṳ಻դΩᐸ಻ij Ĝ‵ԊީⰫ

%PN E[JFOOZ EPN OPDOZ㙛⍸ၥ⥼ ԏ ៵ )PVTF PG %BZ )PVTF PG /JHIU 㙛 ஜ ກቼⰦొ⁣಻ӧΦᲝ⡎஻᮳၅ǂหᔼ㙛 ↗Ƿԇʰℵ㐜↗」࿖᮳‫܄‬᫼Ъ༗ຣᘿ㙛ᒀʰ ᣨᑬƬ⼵য܎ၥҎ❜ṃ㙛ᒀʰƥǜ⅝Ǔᅠԇ ⋃᮳ՙⰤ㙛Ӈ܎Ԏƅƕ᫫ƋᛊƎԎးǂij

࿬े̓ᱞ͡៩ȳ

ķ᭾ࠣᮃ฀ঌ㗛ࠝ჈ᮃ฀ঌĸ Ν‫⥃ۼ‬ᅓ ķဋ⾡ࠟᮃН⧉἞ĸ ӭយ⥃ᅓ

ķࠢ㏷☝ĸ ჾ⥃

੸ЇჹƏ̓ᱞ͡៩ȳ

1SBXJFL J JOOF D[BTZ㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ 1SJNFWBM BOE 0UIFS 5JNFT 㙛ஜ ấƊᅸਦ⣣㙛ᐹ⼢Ỿਦ⣣თำҹᣢƖ ΓၥৃǂዳƋ᮳ƅ࠾ṃ᳓㙛Ⱔ᫓ఠ៺⦺౭ หᔼ௼ጵϬᶎ⢻ƕ᫫㙛ԎსǑ₿ᰬምምࡶ ᫎ᮳ῪỺ㙛ṁ༵ ƕ῁᮳ᕇ▾ᑁӿijਦ⣣ ➐⠲៵ ஜ౔ᕇ▾ႀၥৃ᮳ΰ݀ȿ֊㙛 ƎӬย⤥Ⱛ౯ӧ⌟Ო⾏Ѝ㙛੎ᨐϬ࡮܎‫ۍ‬ ⥒▄❕ƕ᫫ƌ᮳ᠰ⾏ി̹эij

%JF )PSOJTTFO 㙛ஜ ϬⰫȿ֊㙛Ƿ¤⿭ⵅਦ⣣¥᮳ਊㇺఇ㈥➞ਏฃ㙛ᅕƝƥ⡎ီ⿝Ӵƅᅸ ਦ⣣᮳ ᴀᣨᑬ㙛ȫƎᅜԓ⦇↓ǑǵӴƅᅸਦ⣣য܎ij

ķ⃮⠔᯻ĸ Ν‫⥃ۼ‬ᅓ ķαᤇ⠔᯻ĸ ӭយ⥃ᅓ

1VCMJLVNTCFTDIJNQGVOH㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ 0GGFOEJOH UIF "VEJFODF 㙛 ஜ ᫜ʰпȿῼฃ㙛ᔍᅠ̣“᮳ഡỺIJެᐉIJǜ᣾դਤ⢻㙛ᛊ֙܎ӽƋย ˩᮳‫׈‬ƅƅȀǂ㙛ʁთ⥗℡⡍ᰫ㙛ᐹпȿǓ࡝৙ᛔ౯Γొ౔᮳ၥৃヺሬij

ķ঱⻫ֆ》ਇ⃫㐈᧨Ⴝᮃ᠈൵ĸ Ν‫⥃ۼ‬ᅓ ķ঱⻫ֆᮃ᠈൵ĸ ӭយ⥃ᅓ

%JF "OHTU EFT 5PSNBOOT CFJN &MGNFUFS &S[IMVOH㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ 5IF (PBMJF£T "OYJFUZ BU UIF 1FOBMUZ ,JDL 㙛ஜ ਦ⣣⢃⸞ԏ‫ڛ‬ƅს᮳⩾ᨔ্⼧֙ṃᠻ➐⡜͑㙛⃞↗܎ਦ⺕ῺႢⰣ┩㙛 ౞↗БнϬƋƕ῁ ஜǵᅷ⋈ ஜǵϿ㙛౯‫۾‬ᵳᅜ܎Ԁ↋ᦨ➞ƌ᮳ᠴඖ ᒼᒷij

ķ᠄Ꮹᮃ೯᐀ĸ Ν‫⥃ۼ‬ᅓ

8VOTDIMPTFT 6OHM§DL㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ " 4PSSPX #FZPOE %SFBNT 㙛 ஜ ܎ᛔ౯Γᑿ⡀⋃ᑯ౔ਏฃ㙛ᨐਊᫎᖈƝ᮳ഐпᘅᘅిエήਏȿヺሬ㙛 းǂ၅⯨ƅȰ܎࠿ƥ၆⯊ᆒ᪅ߟ⼢࠾᮳ࡩ಻㙛༗ӬᠰᐑIJΎᚺ⠯Ỽ᮳Ⱛ౯ ၆⇸㙛⋃ᑯฃ៵࡮᮳౹ᠻᑂ৭㙛Ƕਦ⣣ฃ៵⨥‫ס‬ᵳᅜᄨэ᮳⇎゠ij

ķଦྐঌࡍǔĸ ӭយ⥃ᅓ

%JF MJOLTIOEJHF 'SBV &S[IMVOH㙛⍸ၥ⥼ԏ៵ 5IF -FGU)BOEFE 8PNBO 㙛ஜ ࡩƥ⡎ᩗ㐜ৎࣟ៵⯱ਢᦨṳ⋃ƥᫎᖈ㙛ᦆࡶṃᠻⴙഉƅ⋰㙛ᒓᠰΑΏ ‫ܕ‬⡜⾜⋗Ɖࡁ᮳ऄ࣋㙛ᦨ⋃๐ӬৰਂIJඤඖIJ↑ㇺӧს⼵᮳๤ᴽ㙛Ǝ੅ᅣ ႈƕʔᨗಘij Ĝ‵ԊީⰫ

⠇ҥၛ๞ࠥ ࡄ‫ۼ‬ϸȷৎǤℕ‫ݤ‬⠹

ᔜ█ࡍȷৎ⚈Փ▧ஃ᧤৮

Οਦ၁ধᥪ㑕ぽ


!"#$

*+,-

@4

!¯°±²³´ !

!"#$% (777851 9:8;2 &"'()%* ((2))861 9;)8:5 +,-%* ;)((8': 95'812 ./0 (;1'23623

' $î ' ‹î ' Œî ' %zî ' Òî ' -èŽî ' ðÀ/P ' ðî ' א ' Áþڑ

| } ,ç †Û

56789: ;<9=> ?@A BCDE FA GHIJ GKL 1M NOA PQDE RSTUIJ VWXJY >=Z[\Z ]^59_A `abc T[b<IJ deDE fg

| } ,Š †Û

- K (--* ' - K %:** ' - K %(** ( K ,2)* ' ( K 2,,* ' ( K 22(* : K *,)* ' : K **%* ' ( K &&:* : K %&** ' : K %%%* ' : K *&&* - K +,+* ' - K ):-* ' - K )%-* ( K +,,* ' ( K +*)* ' ( K ),&* .V? W .V? ' .V? : K *,)* ' : K **%* ' ( K &&:* ) K (+2* ' ) K %-2* ' ) K %(2* - K (-&* ' - K %)&* ' - K %--*

%%% K *,** ' %%* K ,,** %%+ K &%** ' )K*2+*' ''''-K ,*+*' -K+*+* .V? ' ''''.V? ' ''''.V? )&K(-**' )&K*-** +-K()**' )(K*,**' )%K,,** )-K2***' )K )(** +K *,**' '''')K 2(**' *K*:%*' ''''*K *(,%' *K*(:% : K&-**' '''': K ,(-*' : K,%-* ' ''' .V? ' ''''.V? ' ''''.V? --K*+**' -: K,+** -2 K2,**' (K :,** (K 22**' ''''(K ),**' 2 K +&** ,K :+**' ''''2K ,&**' %%2 K&&**' %%(K*%**' %%%K,%** %%-K):**' %*,K2:**' %*,K):** (&K *%**' (+K 2***' (+K )*** (K-%**' ''''(K ((**' (K*(** --K )%**' -*K +:**' -*K -:** %(K&&**' %(K)&** %-K)-**'

!"#$%&&"'()*+

!"#$%&'()

C H I !! < J G K L M N O P < ) Q R S T U V W X Y Z "#$%! &'()! O[\]^_G `a! bc defg Z *++,",./0G hi)j 1 k !!22 lfm Z 6 &2 k-.G ! no !3 pqrsXt6"

‘"

& 3 ? ) ' ´ ç A º j ( ! ) š F #456789: ;<=: >?@ * #456789: ;<=: AB4! +¢,*!"#$%F-M./0 C@6D8E@7:F678G8H@ 12()*+" &3?)'34567./0! 8(9:ð;<=>À?@A)Ì C@6D8E@7:F678G8H@" B/0{|CŠe8! (DE +&+/ $FGH! IJ3KLMcDN OPQR6:)" &3?)'­S! T()*+œUVWX‹Œ !+ Y +&!- Z[$F \]^N_¶`Ma¹bcdÖeôõ" *fOP! F$0I:1H6?6J L!ghijÂ&3?)'Fkê¶l mn! V5okÈupŒ .'/% q ,IŸž )'-- qÛ ! rœUDE +&!- $ !& os«tu*+! vwxy©d'" f©! z&L!g{ijÂ&3?)'Fk|}~ ;! €ßr*‚ ÚIUƒF*„È‚žì4 .')& q! R¨…†œ‡ +&+& Z$Fˆ‰Êž - Š! ‹ßwŸ + $䌂F !& Š! ½xs«TF /K4HŽ‰º

™7DE! š›œ@dFžŸ ¡Ý@Ç¢s! ž&3?)'£ás ¤¥W! ÷øB4¦§ug" &3?)'F4Èߨt7…ug %'++NŒ .',( q! ©ªxLMNX B«¬ðs«F /& 'q*+­8®¯°¦" ± ² P ! B 4 j .'/& q ! o +( ë i /'+/* ! ¹ ,(/ ™ -(&& 4 ³ ç! ´xz&45êgµ‘zF4¶" ·¸¹j`! ê377@Aº»=>7C¼½¾% ¿ÀÁÂÜÝÝÃ= >ĽÅ! ¡Ý@Ç¡R¢s" 7ÆÇÆFÝ?¢£¤È$ ’LMNÉÊËW̞! –:F@ÇDž& 3?)'£átÍFŽ‰" ˜ ¢£¤•ÎÏÐ[Ñ;Òe8! œ@·ÓFö†ÊËWôõÔ¦ÕàZ Ö:ÈÉ" ×ØÙ$ ’Úß)@/0VÛRÜÝ>?@A! @Ç4ÞR߇àFP DWug" ˜ 3

9:!;<=>,-

‡ˆ‰Š‹p(#'.Œn

Táâ !! ./Û -.!ij Â&áè/ +&!- $œ‡\]³ Ëß ,'(*" -.!ij Š e 8 ! z & )–GdzËÃÄ! –¾5€ T! Ë0j ,'(*\]³Ë "

-i­ S! © 1 ; Ò ô õ z&2í\]­3! 4³Ë =Ä! x,xç.ç5aæ6 7»¼! t89z&\]" &áè/ : 7 F \ ] ³ Ë  ž ,'%* ! : ; F < « ,'-* ³Ë" 3

9FGH

’“”•–/0 —˜

,áâ!!./Ûzmn¡Ý ,Y$Z$C"C! %!--! c d a æ oÛ ß+&!-$!&!.p=qrÅ! oŸ¡R s‰¢$ACw" B«¬ tz&çAº È$ ’­žXqrFu¦! v

w+X‰xyrBfwCw" ˜ ½x! Bëzr{ôõ´ F|a@­" ±²P! B4}¹~† ! j -/'% ë! ¹ !%& ™ ()&& 4 ³ç" 3

Bghi¥$ ’oŸ! B4xàœ‡ +&+& Z[$“”•¾Fˆ‰Ê .') ŠáçA! –wŸ + $ä—ãä‹ !/L! àZs« ,MF*„4HŽ‰º Â" ˜

‚$ƒ„S

:?@ABCDE ,áâ !! ./Û &=¶&=>U ; &?V ! <³ê3â¹@¶:;¹@ ØA" B_CDghE/| F+&!- CD GØ HI ! JKLLŸ ©M&=7 N à +)%& '–OP ,+ !(+& 'qWQTê 3ØRS" > / © M & = > F T 7 ± Ë +&& ' – O P ! à +(&& ' – O P ! M U : ; V! QW’ ;&? X ÉX" Œßê3Yz©MZ7[}à +!&& '–OP\]’ ;&˜ " ¨$CD^ØHuH–^_Ï6$—

,á â !! . /Û ï ð ,CO01<$1: ! &!).! ï d ãÛ / | ! D 4 5  4 ,+'%%*Fx,äå/0! z87暛ç .èéêë¶ìíîï! 6ðç.íñi ç.òéóôÅ! ¨t¦§ug ('()*" ±²P ! B 4 o ! ë ! j !( ë ! õ -( ™ ,&&& 4³ç" R7oŸö÷§øùé% úûùé%

±²³ %% h ´š µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ O3AP/8Q Ê>?@¬¨AB_CD" ›½¸¡¾¿ÀÁÂÃ" »¼Ä¤! <§ÅÆÇ ýĤ! <§ÅEøùŒFG È É _ Ê 2 E Ë ÌÍ Î Ï f ¸ ¡ ¾ ¿ ! Ð Ñ Ë ¾ H ) I J K # L M Þ N L K à ) * ¿ÒyÓ! ÔÕÖyם.8" f·Û)*O9P! 両¾¿¦ »¼ØÙÚۗž·¸¨Üf‘ÝÞ¸ßà Æú/QœRk! S§Å!@¬; á â ! ^ (*(% ã y ` ä à å ! æ ­ ç & _ Ê è AT_ÊÛT¾¿f¸ßáâ" ¸¡¾¿! Ðiéêëì" ýUV! <§ÅfCDWXY íîïðñò » ¼ R67S4P' 3AP/8 T ó g ô ¦ Æ Ê2¸õö÷4! <§Årøùä< ÂÃúT·! Ðû I Y E /5ü" ýþÿ! ÀÁ ÏF 0 ÏF 0 ÏF 0 Ω´ Ω´ Ω´ »¼!Òtvµ¶ BC BC BC ÞR"#f¸¡¾ (*K**X' -%+' %&K**X' :&+' %,K**X' :2) ¿ À Á $ % ! & ' į ѝ()*|+, (*K**X' -((' %&K**X' -*%' %,K**X' :,% ů fs-! .(ú (*K**X' -(%' %&K**X' -**' %,K**X' :,* ï /0123" 4 5 è ¸ ¡ ¾ ÆÇÈ (*K**X' -%,' %&K**X' :&2' %,K**X' :22 ¿Ö6fáâï¦ ÉÊ! ((K**X' -*+' (%K**X' :,,' (*K**X' :+& ! ' 7 · ¸ à 8 -%*' (%K**X' :&%' (*K**X' :2( 9 " » ¼ : b ! ^ ËÌÍ " ((K**X' µ¶ÞR"#ä; !š…›" µ¶·¸¹ "º»¼½¾¿ <! Œ¸ßÞïÆ = / R?UT à á â _

M N . / O !!@!;@!$ ÐÑÒÓÔÕÖ (R×<,

89:;

wx! yz{|f }" y~" €# TUV" W‚J #$%&"#'("(')Pƒ„C #((&*("'("('

>?1:*&+,:@:/,(2

NR%$.;7$S(,=,$I*49* L$"T(6$U-**;G$K,874:$NR%$*KK78+ L$N4(+;=+97,(+$8*;4+;G$K&;47'6 $$$37(6$2$8,;$),;M' L$.+--74:$);78+$@%?2TV$ $$$P4+:*(7,W-+C L$@+4(,-$@%"XTT I*4(,8($;!$677A8!57

2345

LM ? NOP4 .QRS TUVWXJ #!!6!#89:!5$7

/1234 5634 7834 9:34 0;34 <=34 >?@AB

! *+(,-. ! /0(,-.

˜ ! IE`$> 3 R ! ‡ 2³a d 7 b H" 5! ^ØHu¹ !- ÆØAFT7c d'–OP! e$±% ) –! ïšf$â u" B_^ØH! %&zFØAT7☠%!&'–OP! e$g:!&&'–OP" H u F Ø A ä — T 7 q -. ' – O P! I !% $ŸFê3Øh¹ !&& '– OP" R°iZØ´t˜^–«ê! ÃNY Ã! ZØF’ &jk¦˜ ¡l†±Ã" 3

=>

*.,.'-/ '*,, *+0

%&-(! .*+,

!"

!"#$% #!"#$%

$!"&$

' () *+ ,*.,! "() ..-/ .'-/ # $() '0.+ '*,, 0 01 * +0 % &() 1,* . .' (() ' %& '(! )* +,

•]–^—˜ ! ™! v^š› Œ +! ™! œž ++ ™" IŸ 71F–^ ¡ž +!'- ™" ¢£¤¥! $31¦“ ”d§–^¨©ª«š¬! ­ ®¯°\]±²³´µ¶! · ¸²…¹º»¼! ½ˆ†¾5 €¿ÀÁÂÃÄÅÆ" $3 - GÇNÈÉe^ O Ê ± Ë !')* ! œ  ± Ë !'.*! IŸž±Ë !')*" ¢£ ¤¥ ! -  "#$ ^ _ Ì Í $T UÎϛHFÐÑ" ÒÓ45E! 12ÒÓÔ Ò Õ Ö 4 /&& e ^ f 5 g &')/*! × 3F Ø P !&& e ^ s &',*! Ù 3F 012 e ^ o &')* Z Ú 3 F "1" e ^ g !'/*" 3

%)~€ !) fm

ó-+!!./Û12-+4 5678ugôõM§ö†! ÷ øù§Èúûšü" -+åæçAº!+ù§  È É š ü !!'-& $ î i &')-*! f 5 j ì ý þ !%&&'-&

$ î" !+  ÿ !  Þ È É " # +&'.& $ ë i !'!)*! f 5 j ì ýþ!)'(&+$î# +&+&$!ç %Fÿ§ÞÈÉug!!'+&$ î i !'+%*! f 5 j ì ý þ -&)'-&$î" 3

,-+ !! ./Û 12ÜÝ ÞÈÉf5ß71àáFâ :ãä" - + å æ ç A º !!  è ÙéêÖÜݝÞÈÉug -( $ ë i !'.* ! f 5 j ì í

%/'%% $î! ï !&  ! .àá f5ð:" ñòÓ?çAº !+  | ñ x Ü Ý  Þ È É o ). $ ë i !'/* ! f 5 j ì í %-'!& $î! ž -  /& .àá Fâ:f5ÈÉ" 3

iÆre4p‚ƒ !"#$%&'( -K:* )*

=?

@4<

IH<

./

1A3

!"#$%&&&&&&&"'()&&&&&&&%*+%,&&&&&-".,,,,,,-/0$&&&&&&&01$$-1&&&&'"0*$*")&&&&&2")1

!"#$%&' (%)*' (%)+' (%()' (%()' (%%,' ./0$%&' (%+)' (%,,' (%-&' (%-&' (%-&' 34"$%&' ((*%' (((%' (%,(' (%,(' (%,)' 678$(*9 ((:&' ((+:' ((:%' ((::' ((::' ;4<$(*' ((,(' (:*%' ((2-' ((2-' ((2+' =7>$(*9 (:%+9 (:::9 (:%%9 (:%%9 (:%-9 ?@>$(*9 (:::9 (:):9 (::%9 (::)9 (::+9 =7A$(*9 (:-:9 (:+%9 (:-*9 (:-:9 (:-)9 6B8$(*9 (:)%9 (:))9 (:-(9 (:-(9 (:-(9 6BC$(*9 (:-(9 (:--9 (:(&9 (:(&9 (:(&9 ?BD$(*9 (::)9 (::,9 (:::9 (::)9 (:(:9 E4@$(*9 (:(,9 (:(,9 (:*)9 (:*)9 (:*)9 ./0$(*9 (:(*9 (:(29 (:%*9 (:%*9 (:*)9 678$(%9 9$9 99999$9 99999$9 99999$9 9999(:))9 =7>$(%9 9$9 99999$9 99999$9 99999$9 9999(:229

-./0 ((+5*2+99999 -123 ! :,5(,)9

‘’“"L TUV" WXJ ;!567=55<75

*+,..-/ '0.+ 001

()*+,-./01

üTî ,$4AÛ ¶z^_¢£[óôFýé / 0 ! + \ * 8"6?PQ: $?G@76RG8E@: ;GP Z @CS47G9'R4H:1= ŸvþiËÿ"|!q1 2Ì4"! #*f‘LM" 8"6?PQ $D¹Rð%&S'³(F x , ä å / 0 O9S47G9 ) – ¹ Ä / 0 ,OC#;Û F ,+'%%*4*! I|!q+¹, šF !,'-*" 3

(BCDEFGH, !!"!#"!$

67=>

"#$%%& "#!&'(

'() ) *() + ,() .()

/', 0 '' 12 42"&$% $3"&$

f3uvwx )'" y

,-+ !! ./0 12$3 456789:! ;<=>3 ?@ABCDEFGHIJ K" LMNOPQRBS$T U V W X Y Z "#$ [ \ ] ^ _" `abcde^f5g !%&'(( h i &'%)* ! j +(,-('() h# klmn %&& e ^ o !.')/ h i &'(,* ! j +-/.'!/ h # p b q " r * e ^ s ,)'&, h i &'(&* ! j )-%&'). h" 12tu$3vwxym Rzxu{|F7}~BGH 5€‚ƒ„! 7…z†` eug‡ +(& h" $3ˆc‰jŠ! ‹Œ !&  % .Ž1F‘’“”d

! " # $ %F!GHI!J12%%:1 & ' ( ) * + ,- . / 0 1

23456789! :;<72=>?@A! BC7DEF GH - IJ :* KLM! N OP Q R S T U V W ! X U Y Z < [\]"

,' ''''%*-% %1&**' %*2*) %25)(&' -2-2+ ,5+:2' -)(*:5)2-' %&2-% (5)-)9 (:()+ %5((:9 %:-:: %5%-:9 (:&() +*:9 2,*2 --:9 ,2%(%9 9999(*2* -%-9 &++( (-)9 %*:,( 9$9 9999%+,) 9$9 9999&2%

4567! 89

6 7

OYZ[ L$\] ($^ 2JL<J, L$_`aJb P%78;*'*K($QKK78+C L$_cde1fa L$gh" Tijk TUV" Wlm ;!!!;$!7<== (Wnopqrlm" )*"stuv,

< 6

¡¢£¤/¥¦

!"#$^ - IJ :2 KM U _ ` ! a b c d % K e - I

J :, K f g h i j D k ! l @ m bn = ! < 7 o d p G ! i

qrGe - IJ (& K! sZ - IJ :* Ktu"

< 7 v ` w x e - I J :* K ^ y L M ! X z - I J :%

K! gh{G + K| %K:2L! 5}~€ )%%  (2** 7"

‚ƒ „ … † f z ‡ ! ˆ ‰ Š ‹ Œ %(  Ž   ‘ 4 ’ “ 9

‰ ! ” • %MGNFE1)(-+1 & – } — ˜ ™ ,š . / › œ ! " #

$"

ž! !"#$f7Ÿ ¡¢‡£¤! ¥¦§¨©ª

«hW¬T­<7! Œ %*  - hT­ (** 7! ®W7¯e % ° ,%-+ 7| 2K*,&L"

%&'()*+,-./01 ;4<

*)&#&$ *!$"#'' *&"#'% *'&(#', -!),#&$ *)('#%+ *)'#+!

!3

!"#$%&'

€Z[! ×!@¬\]^Œµ¶ÞR"#f_;" ѝ(`E ab >ófÂÃ! cÒ(ibEa" d ¸ z [ ! » ¼ Ø Ù e f C D g (* ° µ h R i %*- ° I J T_ Ê E j 5 k  l f ¸¡ ¾ ¿! × T (*%+ ã m ¡ <  à ! efn‘Ý# ¸ß/¿o! gOç8_Ê" pã %* ! »¼§qŒR"#fE·RrÆ s H ) Ñ j ¾ ¿ f e f ! t e : ã u 5 ! v w ¿ x ! Œ (*(% ã { ] " € ½ yS! ÃÙ`Ew¸¡¾¿Ézu5_Ê×EŒ{ø"

&:

&!!)#%& C DEF )'(+'#', ,!+,#!% )'&()#'" C DEG !"%%+#+' )!,+%#%, )+,(#') C DEG

&'%()

UŽ‘ fzx !#%.{u|/}

2345678 {/…†x '#',.

¤Ê€ §¨©ª«¬­®‰

GHIJKL

ì^„V©P…&P†

!! 4 (2 4 52(6 & á / ! i g Ô ì „ V © P …&På䆏‡š$ ì„V©P…&P† ˆ 8 ,ç † * ‰ †Û

!"

! ! "#$%&%!'()*+,

%&'( !"#$%&'(

”•– Ž—E˜™

?@ABCDEF

) *

+ ,

š…›œžŸ

)*+,! -./! 012 345

"C$Y88*&4($.&)+;57'*; $$$$L$Y&(*$I*&4($.F'(+= $$$$L$…x†‡ˆ‰ 2C$Z*(+-$.&)+;57'*; TŠa‹ŒVŽ TUVWl! /&,4$H9,4:$;!867!AAA7A  H=,7-D$[7574:'(*4\6*(+-]*&(-**M#8*=

%&'&(')

*&+,-./,01,-,(2&234, "#$%&'($)*''+''$,($-+,'($,$./%0.1/% 2#$%&'($)*''+''$*34$5+678-+$,49$37- 74:$(*$(;,5+<#$/6,;=,8+&(78,-$',-+'$+>)+;7+48+$7'$,99+9$,95,4(,:+ ?#$@+A&7;+9$-,4:&,:+B'CD$E,6,',$%,-,F'7,G$H4:-7'6G$I674+'+ J#$.+-KL=*(75,(+9G$),''7*4,(+$,49$6,;93*;M74: NK O74(+;+'(+9$)-+,'+$8,--.#!5678$$99#

!" #$ JK!

!"#$%%&'&'


!"#$

~ %€ & ǂ È Aƒ Ø ! A; l3 + „

)×ØUÙ

V " WXYZ[Z\]^_`ab

³´µ€¶·¸¹º»¨¼½"

%%%% ÍÎÏ && $%&'( ÐÑ Ò…ÓÔÕÖםÇÈAØ! G $0ÙÚÛÜÝÞßà! …µ0 áâã ä ' å f ! æ ç è é Û Ü" êkë>ìíî? @ ! ã G ð … « ñ ò &# Ó × ó! ©ª[ôA¢õ˜pö÷ø ù‘a" (& úûüýþÿs!" ΠυÞÔÕÕÖ! û#$$³X %&ÇÈAØ['µ«()*+ p,­" ýþÿ-ê. ) f/00Ù ßà! ˊ=>áâ$1åf" ý2¨34ýþÿ567™89! :;s8<=>°?û" @A! ‘ö÷øùB®³CDýþÿsI[E8 5 A ¢ ‘ a" ‹FîïGHÎÏ^InJKpLÌMN! ‘ÕÖG… &OPQRS! ˆ‘Ù;<ÐÑÒôý©TUVWXûY" ‘Z[,\¡\]L$ ^ÕÖXÛÜû-_Ys`ar bc8" ýþÿpû3dAØXefÕÖga> ] h i j k" v $

¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈɃÊËÌ ÍÎ

µ¨Æ !! %”•râ ÇX Èe ÉÊËÌÍÒ ÎÏ+ l K Õ !6 ß\aЛ)´å1ыèÒÓ! ªàÔ\(ÕÖx×Ø! _ <ÙÚ;! =Ú;ÖÛÜÝÞëʍßà" aÐ7á´qâã! Ú;häÞV“! hˆåë;æHb Í6! ªaÐçê" èžÉˆ îe|! OiªºøNéî z" ®  ! È e É Ê Ë Ì Í Ò Î Ï + l !6 ß a Ð ! Á u å 1 Ñ ‹ + G è Ò Ó ! Å ª à Ô ê ë N £ c \ ( Õ Ö x × u @6 Ç ì µ“ !6 ‘ íâ ! < ˆ Ö î ï Ò Ó è " a Ð \ Ú ; ð ñ µ?8 ßâ ë(ˆÙV…ò! ›ÖÛÜݹaÐ+óäÞ! ÞëaÐʍ ßà" aÐôöõö! +vÀ÷+váqðñâã! Îðñh €øV³ù" èžë(ˆ! úœû;baÐ! c1aÐÒg=Þë ü! ;ë‘Ïíã" 螠îö|ðñ\~¢ƒäèÁ! Å ‚ýQÓ" ðñ¹Ø/äÞaÐ\èÁþÀVÿ! óh!\" ámu" ”0eûªEM#$ºø! ô¹ðñ+0¹EÏðèÏg ùú\Éå"

!"

%&'()*+,-./0 ’“” ## ]•–—˜ i™š›œžŸ ¡! ‹Œn¢£¤~¥ O¦§¨©ª«¬! ­®t‰¯Y7°“”±…†‡²‘"

m~no! pÃsðÙqr÷ ' oç! sð Œt§uvw\" xyzÒX{|…}~€‚[vƒ _„ "& G÷p.…&! †‡/ˆd÷‰v pYZ! Š?‹*abd÷̍Ž" ‘’8ԓ”•çX–„%—˜! d÷ p™š‚ƒ›œ~‹*žŽ”Ÿ (* G ÷# ðŒ ¡Ô¢£¤^$¥£¤=vƒ¦ §¨ ,© "+ G÷"

ˆ…>]! vƒª«¬GHÇÈ! ­& *g®\ , ¯°±n®*²³vƒ´µ¶¥ s7™·¸! ëÁv>¹º‘»! r\‡» ¼4½˜¾! Tr¿gÀ\‘²³)*´ µÁ¥ö¥" [ÄÅf! Æ*ÇNGH†È! Æ*d ÷i€ÃÉ)*cÊ -, Ë ./+0 Ìl¢Í! Î÷iÃ`nÏÐÑÒÓÔLJÙÕÖÍ" $

678"IJË-./ÌS

c=defghijk

!" # !! $ % & '( ) * + , ./012345 +,678"9 :! ;<=>?@ ABCDEF" 6 78"GHIJ./KLMNOP QRS! T1UV WXYZ[=>\ ]K^_`3)a b" 678"X\c def! ghij klmn[-./ " lmnopqrstuvwxyz{|}" o p = V qr s t šU'›sœ[)*_`ab" uv " -./U3žŸ0 ¡¢£¤¥¦§ n1-./wx345yz?@CD{ ƒ! ¨0©ª«¬¢­®¯°" ±²1! F|-X345}~€p‚ƒ! r„… ./³X…$´ # µ¶'·¸«¬¢p¹­ †[NOPQ‡a" º«¬¢»¼½¾¿À! ÁÂ=>ÃąŠnˆ‰Š! ‹ŒUVp…ŽsYZ Æ°ÇÈn# 0ÉrÊp«¬¢­®" $ [=>X‘’“”•p–—˜\]! T™

µO P !! % ” • râ ¹ X ( % 7 à + l o { % S l & ’ ' ( ) C ! * + + H › à á 0 , - . n • b ‘Ü ´ ï ð / ›¸ ! 012.! 3ɛ¦Š45J67\8! ÅV¼9´ ºgܬ" 5:E}:ÅH)C;’! Î<:‘Ï»ªC= Ù" FG ~ n & . \ € ( %7 à > a ? à @ \ S û A ‹ à o { B e + " E ) C ^ # ‘C b C % J + H Ï ! V D ë 2 . J E FÜ ´ 4 G \ - . n • ! H u V P I ~ € õ ö . ^ " a ¦ J´ÿK¬! ›¦Jëð/›" ¹! ŸAu" ¸ ÎD¦! E LM ?7 ß! }VA" Be+3+ƒ¹XN”“OPMToU! Dm›Ïð ‘2 Q ¸ " E } ! E ê ë “ O P } ë ¹ " R + ? à L ä e ó Æl&’'()C! Õ0»SH*+Be+\CT! ·# ‘} Ø / A € U 8 V Ö " ¸ Æ J à á * + B e + \ C T V W _! JXY›ÏZ["

ABCDEFGHI JKLMNOPQR

!" # $ !! % &' ( ) * + , ./01234! 56789:; <! =>?@AB CDE78! FGHI" JKLM N O"P %QR ! %S T U JVBWXY8Z[\()*]^/_ `a./b! c1defgMh! 4i 78jkl9mno;H" pLqrst . / u v w x ! y z { L|}! ~+€Y‚! ƒu„…! JVB78†‡ˆl./‰CEŠ\‹ ŒŽ;H" ./gMh! 56789:; H! =>?@ABCDE78" ‘E Š ’ u “ ” • – ! ; — ˜ ™ ! w ƒšb›œ<! <ƒžŸ ¡" ~¢ £¤¥¦‰§¨©LªƒV«¬" ­ ®pL©¯! de°Bfg±²Mh  ! M h   ³ ´ # ‘5 6 l 9 m n o ; H µ"#$%&'( )&*+%,-( ,../'0&12! ¶ · "34' ! =>?@ABCDE78" ¸ ¹º! 78\»¼½¾¿! JLÀ Á! ÂwŒÃÄl9mno;H! ÅÆ €EŠ\ÇÈ! É./ÊËÌÍ6! Î ÆJÏÀÁ! 78l9mno;H¥¦ ÐÑVÒ©! ÀÁMhkGƒÓÔÕ Ö" × Ø Ù Ú \ Û Ü Ý Þ µ56 ß ! à áâ ¹./fg\Mhªƒãä! É./ !@ABCDE! !FG$H@IJKLMN%O ÊÇÈåæ9çl9mno\èÁ" éŸ ê ë ~ ì PQ! &'RSTU" \íî›ïðñò u²ÏØÌ! 9m no;H\ó1ô V€õö÷ø! Æ V‰ùúƒûü µO P !! % ” • râ ¹ X \ ‘» Q R 9/W\^wÆ îXè" Ï" ¸ '¸ èRSúST! JUV<=W X ó Y l–X ! U ¡ Ñ s W X l ’ “ b Q 9 ý Ý µ 78 Z[OP\]^n! _`J+las%9 n ¢ · ž b £ ’ X Í ¤ ! “ <5 l Q I L ß ! þ ÿ Ï !â " :bc^deôfl^g! as h i= =¥" óh! #¥¦‰¹ Ójs" l Ù Ú  ‚ ! !76 l Q I Ï ¦ W § l hJ + l k 8 l : G g ! c ó 0 @ m _œ¨È,©! ª nû¿\úo! pqïlGè\c ^ ! r á«ð¬se! Q Ds^Ö" DEQIL"€tuu^nW Im­û®" ¯[ v^w" \°ç=pqJ OPÓ j ó h ! ‘» QR' ¸ è R U ±sC²³! ôñ x ? Î \ Q I ` ! y z u { U !666 Ï " ´+²p³lµ¶ ~²K|}cRÒ~èR! €_Ùځ \&·" ‚*ƒ–X’“" l¹Xh74ƒ \ èR »QR'l¤ `! J„…ÏWXóY†€OP‡]^ s ¸  } # ‘Ÿ Š n ! QIËˆ‰\Šf‹Œ" 魯m­º»¼ b c ^ \ a s = Ó j y z ! ô  g ½! VU¾¿hJ Ž" À¾ÏªEŠ\á _ W + µ@ %⠍ Ž ! ‘» Q R ' ¸ «l¬se! úÁ [ž™½W\Ò~èR‘ÓÔ!œ\ ¤¹1¦" PQè ]\eђX“”" <=·\tu • –— Rí0Âû€ÃÄ XX‰7˜\™0š! îX›œ˜žŸ œ~Å+jî" ¸

!"#$%& '()*+,-./

ÏÐÑÒÓÔÕÖ× ØÙÚ۸р×ÜÝÞÑ …†‡ˆt‰ŠY ! [@‹ŒnŽ‘"

wŒl9mn o ; H \ è Á ª ƒ tb}! Ì@./Ì{LT~! pØB\3€Vî! {LJǂ: V«¬! $% J ù & ¿ ! Æ J ' ûü؃34! Â78ÁºV„! …=ÃÄVpZ[" Â78l./e ©(! )ºÀÁ ~ ì \ 3 4 k J ò34! {LÆJdžpq78‡" *œ+,78-.Ø/\èÁ" ˆD‰z{"É0! ÂwŒŠí0‹ŒèÁ! V€lŽ²no!  012 µ59 ßâ 3# ‘~² €òî‘" MhÐÑJ 4 ! 5 : Ÿ V 6 . wŒl789 ç : ; H ! Î Ÿ Æ V‰)Á;ƒ~ ² M h  < ª ƒ =>ò" ¸ ?@ ( ) * \ . / A ^ / _ `aB:34 ! 4 i 7 8 V k l 9mno;H" ./ c C Ï D E p L F G b óh! +H7 8 I D € J ´ K LAB\9ç M »N ! ¹ w Œ l 9mno;H\èÁªƒV« ¬! ./)ºO i P Q è R ! Ø æMh" cC Ï S T ! Ì @ J V B  8Z[./! U@VCWXY Z! [\] Š Æ Vï . ^ Í 6 7 8 ; H ! . / ) º _ 56!5 K ŽfgMh ` ! a b § D E 7 8lÖ.bªƒØl" ‘g  M h  ˆ ! 7 8 l d ߀ ‘Q àá âã äå æ çè 0i éÑ ê ^ë˜ ! ì ‹ e;H\èÁ¥ ¦ c B u ! < d SÁ6! ŸŠ Æ Ê eƒ 7 8 \ f Œníî" N! É=gMh >ò" ŸŠ»<h eƒ»N! ÀÁM hiJ4" JH µ’ “ !! % ” • r⠖ X — ˜ e ™ š GÅÆÇÈÉÊËÌ! ·Á‘ÍÎÏ¥7 8‰`:jk! +l›œ}ܝžJŸ ¡¢£¡¤\ ¦ § ¨ Ð Ñ ¸ ! d S Ò Ó Ô Õ J !=7> Ï hMJ+lmno ¥¦§¨©p! Áuª«ƒÏ¬^­ƒ Ö׏ºÌ! ~ØÏÆÇÙϧ¨ÐÚ\ ŸŠpqrst ®˜¯e°ª«! ±+²³´µ¶·¸" ëÛ&ÜÝÞ¶Ïß" u! abkglm ®¹ X Oº %» QR Q ^ ! › œ ƒ Ï }Ü ³ ´ ˆ à á â ´ ã ä ! å æ æ ç vw" ¸ l :; Q¼&! ª½Ð¾¿ÀÁLÂÃ" }èëžé" êáÉ! p­ëìí xXyz{| ®Q! 1 K < ² Ä 7 \ } Ü ! Ø 0 á î! ï¶ð7$ ñÊòóôùÖ! Åõ

0123456 789:;<=>?@

! ! " # $ % & ' ( ) ! * + , . /

0 1 2 3 4 5 6 ! 7 8 ! 9 : ; 3 % <

= > ? "

ó³´ÊÁ­×ö÷"

}Ü ~ ² ‘¡ ¢ £ ¡ ¤ © p ¸ € Í Î

Ï¥7§¨ÐÑ! øùúû·ÊËÛ" ç

}Áuüqê«ýI! þÿ–X!œ! J

êáÉ}ÜG"p# 7 K! e|$²

Z³´! ÎÆJêá%&'¹Vp~ö í ! §­V(o)"

*ƒ®˜+,ÚW-êá../;ƒ

”0"1ˆe~²ƒ8! ɔ2pí

8 ²³ ´ ! + K 3 Å k ê ï } Ü ! ç } @

€›4ƒ®˜+ü5+6ab"

.. / \ « î € Í - 7 8 9 : ; © p

\<=! Êˉž0>?\@b! ABÊ ËC‰Dá! E֝ZFGÊËHIJË

¨" ê«KL‰ë쩯}ÜBEðM! i0:²³´%N"


!"#$%&'() !"#$%

[\][^_`abcd

Vefghi=S@jZ ghi[\ke>=@ VWXlZ m n=o! ]ep[^_`abcdo! qrstSuvwcxy z{|x}~"

å樊‰‹ŒŽŽ‘æ× ’“Ÿ”•·'ˆ–—Ç&ò_`a" rÐ ! Š‰ ˜ I ™ š ­ › 7 œ ] B )&*Šž,Ÿ ™šyÍ?! œ _n,¡y¢£¤X¥¦! 76! =v §¨C¡¥¦xy©ƒ" q1ª«C¡

¥¦X,Ò"#! œ_UŠ‰™š¬­ È?! }~®K¯ö]°" Š‰ ˜ I ¦ ± ² ³ n C ¡ ¥ ¦ è ´ ! ﵶ,­·¸ P-++ d ¹ X 8 º ! c v»¼²³BŠ‰­½`xy©ƒ" : Q./ :R/

R ! STU=>=R@VWXYZ

!"

!"#$%&'' !"#$%& !#$%&'()*+¿À

=>=?@ABC0 >(…*+,-.?Ýýþæ…ÿ!%\S]EX

!&#$%&'' ""#à#&@e7 (: ñ (A -$•ê&"

7 (: ñ (( - A (B - @ Á % & ' @ % & B þ ( ) - * S À

Áy@+TÞß!,¦-[\.&"

U/ %&· -x y Ñ0 @J 1 = 2 ? 3 @ ª 1 = 4 ? 5

+6@@%&ï78ÿü,®9h#:vw.&;<Þß!

%Xá#Ò=>"

lûJÑ0%&%?$

CDCE@A˜ F BC GDHE1: ê .-

A˜ F BC>!HE@ I$JKLM'NE1. ê A*" G--H :O/

!4st}~{|x

!"#$%&'()*+, !©ª«¬‡# ­®¯°‡”1•–R—˜™š›!"œ

!"#$%&'()* !Ž‘’±c`²³-´

-./012345

+,-./0123

:8— ( … * + , - ./ 8 Ð Ñ Ò Þ ß Ó Ô Õ f Ö U u ª×ØÙvw  Ú Û Ü Ý Þ C ß à S ] á :;+(1/ â ã C ß - è äå æ C ß è ç § ! B è Ó › é ê & ë Æ ö ! ì í îïð" ò a ê & 6 7 8 ñ . - A * - :; < - ª ; < ,/ v wÞò,¿ÀÛÜâãCß-ÇÈ" Ö U u œ × Ø Ù B è Ó › é ë Æ ö ! l , ó pà ô ô õ=ÑXö÷§ ìí î ø ù! J 8ú ” û ÿ ü " :(./ : =/

:(…*+,-./ ¯ M | ‡· ]B ½ ¾ ¿ À Á y 0:(1 Â Ã Ä Å Æ Ç È ! ‡ ˆBÉ=^_`ab-Æcd¦efg Ö! h?ïxyij`aja! k›Þ l" mno½®BÉ=ÊË?bc! p÷ øq1[r‡ˆš›Xstuvw! x yïÙz‡ˆÛÖX{|uyJ! B‡ ˆXó‡}tö~€>WX‚ƒ" § pà҄…ñá#ÒU,{G†uB CXÅÂ! ‡Öֈ‰Š«X½Zˆ‹ # Œ‡‹# Ž½# ‘ø®! â J,{’’U¿ª“&”Xևˆ" § m½®Ð" m½®•Ð! p‡ˆï–C;#ó‡

6789:;<=>?

45678$9:;< :8 — ( … * + , - ./ , Ò E F BçGHIJK,GLMNO! PBª QR?ST:M]cUèq! :M]œ [VgW! EFöÆ?XY¶ZU[\ ]^" ò_NO`a67v1 :1 -/ œˆBæ„åê)Xbcdef˜g" h i ! _  B: j X 3 k : M ] œ

!

µ w ¶ ” · ¸ ¹ ] 1 › º œ 

—˜™šªø®Ò›ÑÒX[rœÙ ! ®Ll?,žŸâJ, –# —# R # ˜š›œX+,¦¡" § ¢,M›! m½®£¤¯MIJ­X \<! ¥¦+Â_§X¨²©ª«¬¥ X­M! m‡ˆÒŸB,{®L# ¯° ª±U_¤“X¥¨²©! y²”¨² ©e7»Âš›³ç" >?! m½®´µ½3Sÿ¶·Â„ ¸ž¹º‡½»¼‡ˆ# ï½ú¾¿À Á÷ø# ½®uÂÃX½3²Ä! mr ҟŲÄXdÄ! ï,9Æǚ½X Èqªœ! òmrÒU,{ÿhXÉ Ê! m½®ï…ñCËUÌ4X‹ÍŸ ΕûÏ" :;./ :</

,¦lmB=n,GÑopXLM" `œd1M]ûqû¬rs•t? ! uvœw,Òÿ²wX"#(Bªx Ž! yzzX{,|–}~œ[VgW ! EFöÆÿ! ZU]^" 3k€:?‚ú‚ƒ„R! œw ,…WX’aÿ†x‡! Jœ?ˆ‰ M—`WóƒE" :N/

!»¼ " ½¾¿À

G(…*+,-ÀH*

{¥¾È-Á¿[Âtgÿ

(Ã"

Ä6*ÅÆÇuÈÉÇ

lMÿÊxhËÌÍËÎ!

Ï­ÐXýÑtÒÓ! BÈ

Ô{ñlф[ÂÕÖXè

×! hËt<ØÙ! ÚË¿

ÛUýÑtgÜ"

lMÝbc! ,Þ=ý

ßtgXtàˆÑáâ! ã

-Xtg,ä„Ûåíæ1

! ,ç[Âtgèéêë!

>d¦ìíîX6! ·ïç

ðñ…òóôõö÷! „í

ÿ¬øùX˜`"

lMtúûüýþm

ÿÐtg÷!! -"#!

A·$%Ÿ&'û(! ]) * ( à t g ! G -- H :N/

 { ¥ ¾ t g ÿ ( ¿

Á Â Ã Ä Å Æ Ç

FGG4!H6IJKLMNO

K"LKMNOPQ '( … * + , - ./ †‡ ˆ V W ‰

Š ‡‹ Œ Ž  X  ‘ ’ “ ! ” • – #

@ABCDE

D@EFGHIJ '( ) * + , - ./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - :() - ! ; < -/ = > * ? )+ @ A (+ ? ,+ @ ! B C 2 D E 3 4 F G HI! JKLMNOPQR! STUVWXMNYZ[\" 345]^_`abc ! C 5d -e JM N f g h i # h jkOP! lmMNnoQRpq" rstuvwxyOP z ! B - { | ? v} ~ ! l €  ‚Pƒ„" '../ '//

— # R # ˜# ™ š › œ  ! ž U Ÿ # U ¡ – # U’ “ # U ¢ £ X ,¤ ¥ ¦ "

×Ø"

'( ) * ! + , - . # / 0 U 1 !

| 2 3Ò ! Ñ Ò X 4 I 5 6 ‡‹ ‡‹ 7

‡‹! JŒŽ

§ ¨ © ˆª ¦M « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´

è89:;<=²

¨©ˆª¦M«¬­ ® ¯ ° ± ² ³

@A¯M‡ˆÄÅ

· - B ½ ¾ ¿ À Á E X 0+(1 Â Ã Ä Å

=ÍÄÅÆÇ

´µ¶"

´ ´· -¤ b ¸ ¹ º » ¼ [ \ ¯ M | ‡ ÆÇÈ! BÉ=ÊË?Ì[=͵¶"

rBÊË?ÎχˆÐ ¡ ! †Ñ Ò

Ó Ô Õ| …Ö × Ø ! Ù Ú Û Ö X Ü Ý

– ! Þß à Ò X Œ  Ž  ! ž { Ö á #

" § >?³´´ï

ÆBC"

È[\DEFGH

IJ®KLÀ# I

JMNO# IJP QR# ¯M½3S

! â Jã ä å æ U ç è é ! J Œ  Ž 

]\TUVªŸJ

íî! rïðñ‡ˆB ò ó ‡ô õ

, [ \ S ] \

# J¦Mž[êXëì" §

ö B÷ ø X ù ú Ù Ú û ! ü ™ ‡‹ # ý þ ÿ! ! " # J e  X â $ …û % & X

!ˆ ƒ ž   ‡Ÿ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 7 ’ § ¨ Œ  o

# WXYZ®lª 234536378 k "

0./ :9/

:

! € "  ‚ ƒ„ … † ‡ ˆ ‰ Š‹ Œ    Ž   ‘ ’ “ ! ” 1 • –S—˜™š›!"œ


!"#$%&'() !"#$%

8 # 9:;<-<8.=>?@A

TUV ! WWXYZ[\]

3BCDEFGHIJKL

3456785!9!57+,:;<+=>635?@565

MK'NOK'PQH'QPPR**SH;R*T'U3HR*'V.Q;H.PSWX;U;SWQ$E

$%&'()'*+,-%./01+.2" 3MN" 34+5.678'$09:&';5,4<&=071 >7175.?&7=7.@;5A=%5&'%A'B%CD7 OPQRSE

!"#$%&'()**+,-.+%+&&)(/01&'()*+,-2

hijk3lmn

!FG H;/ H/ FII J K L-<

M o p q < 9 . r E. W W Y Z [ \ ] T s t u v w x y]Zz{|}~x Z

é2êê,Éë™ìô&8íîÕsäïð! -.ÐÑÒ }ò8™ó9:" ?:%Z™ó9Z["ŽD€o!Î÷;k \Ü=]’~Ro!êê¤^À_`äas" ÕbÓפޤ ÕÖd¾æçèô&Óc&uk ? ^ À d S € 0 ^ i ef o À g É_`äeh! Žijo^gÉ_`í3êê^Àdke! l Lef:ä_`mx" æçèno9%efoÀ_`äö€! ’L2~Räef RS! ‡G÷·’pqrs¢t$ÓuäoÀ_`3Œêê^ Àdkev" ~ZuS83DÄ:! no†öL~J5wx y — z { ê ê^ À d Î ÷ ä _ ` a s ! Ž  t ½ ý ê ê ¤ ª t øùþÿ! |J<y䃬}" æçè/0ë™ì1.~€9Z@83D:äZ u! ®S~Wy—Þ¤òó&G ’ ˆ à Ÿ ^ z ä Ÿ ‰ ! K , ‚ µ ½ýmƒŽná»äÞ¤"

!ÌÍÎÏX ÐѓTUV

WWX€‚ƒ„…†|}‡

†£&é2™ì-.ÐÑ҄t1ÇȐn.É$ËÌÍ& ¯…y—?¤mƒ5Ȑas! †?"h.FGtF" æçè ñ9"37ä-.:jkô&! ~  b ZS w x 8 y — Ä : ! † ? " 8 &k S 8h . F N  F ‡ ˆ ‰ ! € 0 Ÿ ^ t  H ã ä _ `Š! Ž’Z¨Ä‹,É+9:ä_`ûk_`Š! 1– —¿x_`" Õ Ö Ó × ¤ Þ ¤ Õ Ö d ¾ æ ç è Œ ï ! 9 " k \ Ü = Î ÷;¯…ŽÛċ,Éä×1^$ ! ݑ’ÜY@8 wx“7y—Ä‹,ÉäòóÄ:{ !'$"

./01234567 !! - !" ./01234567 !WW€‚s©v|}‡

a!½ ^ $%&'Æ | Ò Ó n ”•– K¹÷—r´! !½^–9¿`¹÷— K ´ ä % Z ˜ W ™ š › € ! L 5 %% i %& aœ  &Æ À ž $ j 0- s k : ž %' j! 5Ÿ ¡¢–9£¤™`æöD" %ZŽæçèt¥äDE`S¦§ª i! @8¨©3DD§0Â:" !½^–9¿`¹÷——ÍeªhK

K L M N O P Q R S < T U V W X

ˆ ‰ Š 5 ‹ Œ  Ž 

Ä! ½ # $ % & 'Æ Ç È  n . É ÊËÌÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔlj¾Õ Ö×ØÙÚÛÜÉ ÝÞ! Žßàáâ ãÜÉÝÞäåæ nçèãéê! ë †§ì’“í~ Zîƒäàïðñ òó" 8ôõÜÉÝÞ ö´ä÷øùúû üýY! þÿ!à Í"#ÇȐn. É$ËÌÍÎ%Ð ÑÒäÜ&'() **ŽnÜÉÝÞ +bÌ,-kH. yåæ/ã0¬! 120¬3øst 4¦" 5†,j! þÿ !àÍ 6Î%Ð ÑҒ“789 :! ÓÔlj¾Õ Ö×Ø;<ã=> /ãÜÉÞàåæ nçèãéê! ? 0¬@8A¶®B ®C3D! Ž§? àސK-ìí~Zîƒäàïò ó" E%¨ F ! þ à Í G H ø   6 Î %ÐÑÒªIJKLMÜÌNO%P QRÙÚ! STUhVŒÜÉ9WI `XY! à¨L`ÓÔ?ÚZ;[ç \]^_# =>K?‡äð`" a')Æ a*Æ

,æçèn’E‘5ô&Õ«¬­jñ Ã! ™š3®2„}~z¯! ô¸ ’Õ°D.äI’! …†r´¨±²` ¾,³nÉ´µj’¶·TU! ø™ Yš¹&D.‘º" r´¨G»¼„]ỽ! Pa"÷ ¾.! ªt¿™š½! lÀDZÎ ÁÂ䐺" a'$Æ a;Æ

!WWYZ[\]stuvxª|«x

!" !" #$%&''()*+,-

!"#! $%&'()*+,

! ! " # $ % & ' "# % ( $% ) * + ,-./0122&3456789: ;<! =>?@,AB?CDEFGH IJKLMNHOPQRSTQU" VW*@,X Y Z [ \ ] !"^ _ `Pabcdefg&efgh'Yi jkHQRlmn]opq" refgs t! uk/22 vwRxyz {! |5M}~ €*q‚3 ƒ„+,! …† ‡ˆ‰/22Š ‹Œ-.R! Ž&Y‘’ “”•–—˜™ nš›" /0122 œefg*ž nŸ‰&st ¡¢£&¤st h¥Œ-.R *V¦Ÿ‰"

efgs t § R ¨ © ª / 2 2 *S «¬­Y®¯°±! L²³IJ/22 ´–Œ˜-R*µ¶" ‡·! |5uk/22v˜W¸ ¹! ºM»¼Y! !½^_`‰¾´b ¿ ` œ À Á Ÿ ‰  à – — * ˜ ™ " !'$" Ä(Å

!!"‘’“ =”• –—),~˜™š››

9eD=ö´äØfg÷h! ô÷L8

!½^öD! 15$i$j&k$l &! %mnõ8opqöD! rst

u< . v ä M c w x v y z { ! | 8 } ~ .É25&xMä<yz"

ÀÁ‘€L‹b;cd_9eD

'(ÍÎ%‚ƒ„‚…†‡rˆ‰Š‹

Œ! Ž‘€8opq䑒# l “Žn”•:öD! –—˜™š<"

5†,j! ™b_9eD5›Øf

œ0Â! 1ö´3,÷ž’äŸ ‘

€! ?:¡¢ryÖ£¤~l$jØ

!¬­®_¯°±²³´µµ ¶¨·• ¸¹ º» ¼§ ‹ ½¾ ‘¿ 9À Á Š5ˆ‰uÃĤ

A !! BC Y D. EW FW GX Hf Ig J6 77

!!½^$% &'"ÒÓÇȐ n.É$ËÌÍ ÔÕÖÓ×¤Ç ‰¾Î%ÐÑÒ& 8؏iŽkS ÙµÚۙÜä uÝ ä Þ ¤ ™ ß à ố€{ ! ? ‘ € ¤ ` 8 %% i ' &@Œâãä å$ ÕÖÓפ Þ¤ÕÖd¾æ çè&é2êê, Éë™ìô&8 í î Õ s ä ï ð! ñÐÑÒ} ò8™ó9:! ôõöÐÑÒ2 ÷€!½^øùú;û€!½^Tü n½ýêꤪtøùþÿä!W! ®†ñÃ" ræçèst! Î%ÐÑÒ"Ž 7#D€$Ã%&KÜ'ä#(! 1 3)êê,Éë™ì *•+Y { ! 8 íî™,-.Kõö" ,j‡G/0 ë ™ ì 1 . 2 j %, 3 5 %% i ' &= ö´ä™Ü™ßà‘€! tÞ¤²% 456¢7" æ ç è ñ à 2 *1 3 " · Ñ õ y $! ôõ8;˜™KÚÛ{ " 9"Î %ÐÑÒ8h:ÒÓÇȐn.É$ ËÌY! S8؏iŽkÙµ˜™K ÚÛ?‘€! …yK;Ώ<Ü=> ?! ÒÓÇȐn.É$Ë̎n^ @ ‰ ` %, 3 5 ? : ! = Ž  v j A ;3DB[! IC! ÚÛ¾0Â" ‡GñÃ! DE`SÚÛ?™Ü ™ ß à ‘ € | h . F 3+4+56# 7 k 3+4+56# 8 Ž n b ; F G % F k G '9 F! HF3D™ßà" IJK~ÎL '--- .35 † M ê ê ™ ß à ‘ € " æ çèst8ö´N™Ü‘€äj O! vPjA;ðWÚÛ¨’L2 QªIKQ~RäRS" ,j! æç èG/0›¨~WTU?‘€äVW .W’Ž7#D€;TU?™Üä™ ß à ‘ € ! t Þ ¤  à X Y " !'$" a8Æ

89:;<=>?@ ^_`a]bcde a! ½ ^ $ % & 'Æ | b ; c d _

!/œžŸ ¡t¢£42¤TR”!¥€¦§T¨8TUV #

!"

fÖ£5Mc¥

¦! ,jG§~

¨©wx䥦 ª«"

8ݬ­ò

ûG¡¢®¯°

¯±²# opqR³´Ã•òû# µ

¶ # ‘ € · T ¸ ~ ˆ ß Û ¹ ÷ ä º » +, ¼½±²¾¾! ,jG8opql“ ‹]$%9¿À^ªöDÁv0ÂÂà `"

5†,j! 8Øfg÷hÄ:ä‘

€Å¢ÆÇ`nÈÉòû¾¾! 15_ 9eD.¾n›Ê`ª¾ËÌs3DÈ É"

Í]oZÎ~‘€pq–ÏЙ

b _ 9 e D ä d Ñ ´ b ¿ -$$./''0%-"

a')Æ a1Æ

!ÅÆÇ;€È9É`a¸]bÊË367

Profile for Merdeka Daily News 自由日报

MDN18173  

Issue 12th October 2019

MDN18173  

Issue 12th October 2019

Advertisement