Page 1

tl


Georgina Verbaan

(ieorgirra \k'r'baarr konrt gchalrst lret btrrrrt' cufeí in hc't ciorp Nigtevecht binnt'rrgcstot'rtrrl. Vanavonrl staat ze op hct toneel nret rle tr'\'-out van ltet toneclsttrk I)t, Brtrottt.\, e'r'e'n cle tijcl

r'l

u llcenrt z(' nog clc rol

i'oor t\1.2).\'crbaan speelt

van Í'anatiekt. nriIierractivistc Irlzclicn clit' een barone-s cen lesjc rvil lelcn. Op rlc toncr'lplartken staat ze naast Kitn'(lourtrriis, llick Nicolct t'n I lrrgo I]at'rren, Íll'ot(' lrilnr('lr in tlc thcittet'-

q

tvc't-t'l cl.

'È,

"l.i

Je staat met De Barones vier maanden op de planken. Blijft dat leuk? "l)at n'cct ik rrog rriet. I3ijclt'rcl.rctitics clacht ik op ecn Ílegoven nronrenl:r'r'cselijk, rlaal gaan n'r'rlt'c'rl \laar-rrrr er bij cle tlr'-orrts ptrbliek bij zit, bcgint lrt't n't'er te levett. l)e tritdaging is onr heI r'e.rs cn lris tt' horrdc'n."

ffio'.* tl

n

.aÈ

Bij de theatervoorstelling Oogverblindend lri+-,ld je een Engelse monoloog van vijf kwartier. De Barones wordt vast een eitje... "Notr, ht't is toclr lret'l artrlers. tlil clic nronoloog rvas ik irllct'n virr.r nrczell crr van rnijn tcgcnslrclcr' llenc \'íln i\st('n irfhankclijk. lk leet' Irtitkkclilk, dtrs cle tckst onthottclc'n \\'as nic't echt e('n lrrolrlec'nr. l)e IJnrotit.s is nrocilijkcr.llet is een strrl< nrct drarnatisclre en konrisr'lte nrotnenten, rnocilijkur ('n Ílroter. Ik ben rrtr ócht iran lret

iI .,1

i!

.J J N

tlr

i:f: {'

Aa

Í!l

*

EÈ:

ï.

sílj, ,trf.r;':

r;lrr

catcractc r-crr."

Je staat naast Kitty Courbois; dat heeft je over de streep getrokken om mee te werken. Waar was je huiverig voor'/ "\/oor allesl Ik bt'rr vakcr'\'oor toneelstrrkken gevraagtl. N,laar ik clacht: clrtrt rnrie't ik nraanclcnIang hctzellcle cloerr. \1uar als jc krrnL sanlenrvt'rk('rr nret Kittr'(,0rrr'lrois, z.e'g jc nir.'t z0 sncl lt t'('.

"

Wat heb je van de grote namen geleerd? "Oooh, zo vcel. lle't rnccslc' lc'el ik clttot'ttalttlk heb een rol lrct \\'i'inig tekst. [)at is rrictrn'\'oor luc c'rr lte'sl rnot'ilijk. \\'ant n'at iloe jt'in de tijcl rlat je niks zegtlz Ik zie dat Kittv cit'lrclc tijcl lecit, ook irl is ze stil. Ilii Iraar gebeurt van alles, ik zic dc' blikken in ltaat'

cle ancleren te kijkc'n.

oflen. l)at gcbrrrik ik n'cer bij rrrijrt rol." Ben je in torreelstr.rkken gaan spelen om serieuzer genomen te worden? "l let z-ou ccn lc'rrkc bijkonrstighcicl z.ijn, lnilar


het is niet mijn beweegreden. Ik wil gewoon

haupt zijn journalisten enorm vervelend."

beter worden als actrice."

Je dacht niet: ik zal ze eens laten zien dat ik serieuze toneelrollen aankan? "Bíj De Barones niet, met Ooguerblíndendhad ik dat wel. Dat stuk was voor een klein publiek tijdens een korte periode te zien. Daardoor kon ik indruk op de toneelwereld maken, terwijl het aan het grote publiek redelijk onopgemerkt voorbijging. De recensies waren goed en daar was ik toch wel heel blij mee. Ik had het echt weselijk gevonden als mensen hadden gezegd: 'O God, dat moet ook zo nodig naar het theater."' En, word je nu ook echt serieuzer genomen? "Nee, mensen zijn meestal heel halsstarrig in

watze denken. Laatze maar lekker veilig op hun eilandje van me vinden watze vinden..."

Je hebt het imago van een naï'ef, dommig

En bedankt... "Nee, nee.Iij niet. Tot nu toe valt dit interview heel erg mee."

Even kijken of het nu nog steeds meevalt. De Gouden Ui - de tegenhanger van het Gouden Kalf - wordt 6 oktober uitgereikt voor de slechtste Nederlandse Íilmproducties. Je maakt met de tilm Joyride een goede kans. "Ik hoop écht dat we 'm winnen! Het is zo verdiend! Ik ben niet naar de première van Joyride gegaan. Ik heb een rough cutgezienen kon het niet aanzien. Het was wel een beetje te verwachten. Ik werkte samen met heel aardige mensen, maar met aardig schiet je soms niet veel op. Het filmen was ook een moeilijke periode. Dat het een slechte film zou worden, wist ik vanaf het begin." [Verbaan, de film zelf en regisseur Frank Herrebout wonnen inderdaad de Gouden Ui

-

red.l

'Meestal moet ik achteraÍ kosteliik om mijn eigen interviews lachen.' meisje. Daar kom je niet meer vanat? "lk denkhet niet. En daar heb ik niet zoveel moeite mee. Al op de middelbare school had ik met een'slecht'imago te maken. Daarwerd ik gelukkig nooit voor dom versleten, maar ik was wel een outcast. Ik was heel opstandig. Het stempel dat ik nu opgedrukt krijg, is voor mij eigenlijk een voortzetting daarvan. Als ik dat allemaal woeger niet al een keer had meegemaakt, zou ik er nu wel erg van geschrokken zijn!'

Tijdens de opnames stond je op het punt om te stoppen met de film.

Heb je het niet ook een beetje aan jezelÍ te wijten? ln interviews zeg je dingen als 'Bin Laden is een lekker ding' en roep je dat'al die tsunamislachtoffers milieuwinst opleveren'.

Met de televisieserie Gotcha - waarin je bekende Nederlanders met een verborgen camera voor de gek hield - was je ook al niet zo blij. "Ikvond het niet grappig en plat. Ik moest het doen, het betaalde goed. Ik moet natuurlijk ook ergens mijn geld mee verdienen. Ik bedoel, mensen denken dat ik rijk ben, maar dat valt

"Weet je dat ik me af en toe heel erg verveel tijdens interviews? En dan is het ook wel eens leuk om een opvallende, schokkende opmerking te maken. Meestal moet ik achteraf kostelijk om mijn eigen interviews lachen. Maar mensen worden er echt kwaad om. Op fora op internet lees ik dan:'Hoe dom kun )e zijn?'Die mensen zijn oprecht boos."

Voortaan beter letten op wat ie zegt? "Nee. Waarom? Ikzegheel vaak dingen die andere mensen wel denken, maar niet durven te zeggen. Ik vind die boze reacties helemaal niet erg. En dat dingen af en toe uit hun verband worden gerukt doordat journalisten dat ene zinnetje weglaten en dat andere zinnetje opblazen, ach... Ik ben voor journalisten heel dankbaar materiaal. Door mijn uitspraken uit te vergroten kunnen ze altijd fijn scoren. Dat is wel jammer, ik vind het ook onorigineel. Uber-

"Ja, dat wilde ik inderdaad. Het was allemaal heel erg idealistisch. Mensen die met weinig geld een film wilden maken, dat vond ik mooi. Ik kreeg er ook niet voor betaald, ben eraan begonnen omdat ik het een mooi doel vond.

Maar toen ik doorhad dat het een slechte film zou worden, zat ik er contractueel aan vast en kon ik er niet meer onderuit."

reuze mee. De opzet leek me leuk en ik heb tijdens de opnames veel gelachen. Maar ik heb me vaak ook diep geschaamd." Ga je in de toekomst kritischer bekijken oÍ je aan iets meewerkt? "Dat zou misschien wel handig zijn,maar

ik denk niet dat ik er iets van heb geleerd. Ik speel ongetwijfeld nog wel een keer in een heel slechte fiIm."

Hoe staat het verder met je ambities? Wanneer vertrek je naar Hollywood? "Ik zou heel graag internationaal willen werken, maar ik heb geen zin om met mijn foto te leuren en audities af te lopen. In Nederland ben ik

vanzelf in het televisiewereldje gerold, dus o1 de een of andere manier heb ik het idee dat h in het buitenland ookwel vanzelf zal komen. Maarwaarschijnlijk gebeurt het helemaal nie Andere ambities dan? "Ja, ik wil heel gïaagmodern Arabisch gaan leren." Arabisch?!? Waarom? "Dat lijkt me zo leuk!Wij kunnen thuis AI-IazeeÍaontvangen en het lijkt mij mooi om dat kunnen verstaan. En wij hebben in Nederlanr heel veel Arabisch sprekende luitjes. Het lijkt me leuk om in hetArabisch met ze te kunnen praten."

lk ga toch nog een keer proberen in de categorie'veruelende journalisten' terecht komen. Je geliefde Jort Kelder heeft onlanl gezegd dat we binnenkort geen bruiloft var jullie kunnen venirachten en dat hij nooit w trouwen. Vind je dat veruelend? 'Aaargh, dat trouwen. Om de maand is onze

bruiloft volgens de media op komst. Ikwil natuurlijk wel een keertje trouwen, maar nu i

het helemaal geen issue voor ons. Ik zie wel n er in de toekomst gebeurt." I

Ik blijf een outcast  

Georgina Verbaan komt gehaast het buurt-café in het dorp Nigtevecht binnengestormd. Vanavond staat ze op het toneel met de try-out van het...