Page 1


nYn Ca kñúgbnÞb;svnakar ExFñÚ qñaM2011 ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

svnakarsþIBIkarsYredjedal nigBinitüPsþútagkñúgsMNMuerOg002 éf¶TI5-15 ExFñÚ qñaM2011 qay QunlI/ DI suCata/ can R)afña nig lwm C½yTtþ esckþIepþIm enAéf¶TI5 ExFñÚ qñaM2011 GgÁCMnMuCRmHsaladMbUgén GgÁCMnMuCRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa)anepþImebIksvnakar sYredjedal nigBinitüelIPsþútag bnÞab;BImansvnakarén kareFIVesckþIsniñdæanecaTRbkan; nigelIGgÁesckþIénsMNuM erOg002 Edl)anRbRBwtþeFIVeLIgkalBIéf¶TI21dl;23 Exvicäka qñaM2011 knøgmk. svnakarenH )ancab;epþIm CamYynwgkarsYredjedalCnCab;ecaTTak;TgnwgRbvtþién bkSkumμúynIsþkm<úCa rYmTaMgRbvtiþsavtarrbs;CnCab;ecaT nYn Ca/ eGog sarI/ nig exov sMpn tamdIkadMeNaHRsay. PaKITaMgGs;RtÚv)anGgÁCMnMuCRmHkRmit[sYrRtwmEtGgÁehtu EdlBak;B½n§nwgRbvtiþbkSkumμúynIsþkm<úCa nigsavtarrbs; CnCab;ecaTmñak;²Etb:ueNÑaH ehIyGgÁehtuenHRtÚv)anGan CUnKUPaKI nigsaFarNCn[)andwgCamunedayRkLabBa¢Ién GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg. CadMbUg ecARkm)aneFIVkarsYredjedalCnCab;ecaT nYn Ca bnÞab;mkCnCab;ecaT eGog sarI ehIycugeRkay KWCnCab;ecaT exov sMpn. CnCab;ecaT eGog sarI )an eRbIR)as;siTi§kñúgkarmineFIVskçIkmμ nigeqøIytbnwgsMNYr TaMgLayrbs;PaKI rYmTaMgecARkmpg. rIÉCnCab;ecaT exov sMpn )anGHGagfa xøÜnnwgmineqøIytbnwgsMNYr TaMgLayrbs;PaKIenAkñúgsvnakarEdlecaTsYrmkelIxøÜn eLIy luHRtaEtshRBHraCGaCJa)anbgðajPsþútagEdl ecaTRbkan;mkelIxøÜnCamunsin. fIVd,itEt CnCab;ecaT exov sMpn )anbdiesFmineqøIynwgsMNYrrbs;PaKIk¾edayenA mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

kñúgGMLúgeBlénsvnakar CnCab;ecaTrUbenH)anesñIsMuGgÁ CMnMuCRmHGanesckþIEføgkarN_rbs;xøÜnedImI,eqøIytbnwg cMNucTaMgLayénGgÁehtuEdlTak;TgnwgRbvtiþbkSkumμúy nIskþ m<Cú a nigRbvtþsi avtarrbs;xnÜø . kñgú cMeNamCnCab;ecaT TaMgbIrUb manEtCnCab;ecaT nYn Ca mñak;Kt; Edlyl;RBm eqøIynwgsMNYrrbs;ecARkm nigshRBHraCGaCJaEdlecaT sYrmkelIxøÜn. enAkñúgsvnakarsþIBIkarsYredjedal nigBinitüelI PsþútagenH edImbNþwgrdæb,evNIcMnYnBIrrUb nigsakISmYyrUb RtÚv)anekaHehAmkeFIVskçIkmμenAcMeBaHmuxGgÁCMnMuCRmH. sakISrUbenaHRtÚv)anGgÁCMnMuCRmHcat;TukfaCasakISsMxan; EdlGacGnuBaØat[PaKITaMgGs;sYredjedalBIGgÁehtuTaMg mUlénsm½ykm<úCaRbCaFibetyü. edaysarmUlehtu suxPaB nigv½ycas;Cra sakISrUbenHminGaccUlrYmeday pÞal;enAkñúgbnÞb;svnakareLIy ehIykarsYredjedalRtÚv eFIVeLIgtamry³RbB½n§esatTsSn_BIextþbnÞaymanC½yEdl CaTIkEnøgsñak;enArbs;sakISrUbenH. svnakarsþIBIkarsYredjedal nigBinitüelIPsþútag EdlerobcMeLIgedayGgÁCMnMuCRmHsaladMbUgenAeBlenHmin Tan;bBa©b;enAeLIyeT svnakarenHnwgRtÚvbnþRbRBwtþeFIVenA éf¶TI10 Exmkra qñaM2012 bnþbnÞab;eTot. 1¦ GgÁehtusþIBIRbvtþibkSkumμúynisþkm<úCa nigRbvtþi savtarrbs;CnCab;ecaTmñak;² svnakarsYredjedal nigBinitüelIPsþútag)an cab;epþImedayGanGgÁehturbs;RkLabBa¢IBIrnak;énGgÁCMnMu 1


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

CRmHsaladMbUgTak;TgeTAnwgRbvtiþénbkSkumμúynIsþkm<úCa nigRbvtþisavtarrbs;CnCab;ecaT nYn Ca eGog sarI nigexov sMpn tamdIkadMeNaHRsayenAkñúgsMNMuerOg002 muneBlGgÁCMnMuCRmHGnuBaØat[mankarsYredjedalCn Cab;ecaT edImbNþwgrdæb,evNI sakIS nigGñkCMnajGMBI GgÁehtuEdlerobrab;xagelI. k¦ RbvtþibkSkumμúynIsþkm<úCa enAkñúgdIkabBa¢ÚnerOgeTACMnMuCRmHkñúgsMNMuerOg002 rbs;shecARkmesIubGegát)anelIkeLIgfa eRkayBIbkS kumμúynIsþ\NÐÚcin)anrlayenAkñúgqñaM1951 GtItsmaCik rbs;bkSenH)anbegáItGgÁkarbdivtþn_dac;edayELkBIKñaenA kñúgRbeTsnImYy² ehIybkSfμImYyEdlbegáIteLIgenAkm<úCa maneQμaHfa {bkSRbCaCnbdivtþn_Exμr}. bkSenHmankar cUlrYmBIRkúm\sSr³edIm,ITamTarÉkraCüBIGaNaniKm)araMg EdlkarTamTarenH)anTTYleCaKC½y nigRtÚv)anTTYlsÁal; enAsnñsi TI TIRkúghSWENvkñgú qña1M 954. enAéf¶T3I 0 ExkBaØa qñaM1960 bkSRbCaCnbdivtþn_Exμr)aneFVImhasmaC ehIy )anbþrÚ eQμaHeTACa {bkSBlkrExμr} EdlenHCacMNcu cab;epþmI BitR)akdénkarbegáItclnakumμúynIsþExμr. bkSenH)an begáIt {maKa’yuT§sa®sþ} nig {maKa’yuT§viFI} c,as;las; kñúg qñaM1960enAGMLúgeBlmhasnñi)atbkSelIkTI1. enAEx mkra qñaM1965 {bkSBlkrExμr} )anGnum½tesckþIseRmc mYyEdl)anbdiesFcMeBaH {karpøas;bþÚredaysnþiviFI} eTA kan;lT§isgÁmniym nig)anbBa¢ak;fa {CakarcaM)ac;EdlRtÚv eRbIR)as;hgi Sabdivtþn}_ kñgú karts‘RU bqaMgnwgBYkcRkRkBtþ.i enAExkBaØa b¤tula qñaM1966 bkSBlkrExμrRtÚv)anbþÚr eQμaHeTACa {bkSkumμúynIsþkm<úCa} Edl)anseRmceday RbFanbkSenAkñúgGgÁRbCMuKN³mCÄim. enAéf¶TI17 Exmkra qñaM1968 kgkmøaMgrbs;bkSkumμúynisþkm<úCa)anebIkkar vayRbharelIkgT½Brbs;rdæaPi)alenAPUmi)aydMraM ¬PaK xagtÚ,gRkúg)at;dMbg¦ ehIyrwbGUs)anGavuFmYycMnYn. kalbriecäTénkarvayRbharenHRtÚv)anbkSkumy úμ niskþ m<Cú a 2

kMNt;faCaéf¶kMeNItrbs;kgT½Bbdivtþkm<úCa ehIyb:unμanEx eRkaymk kgkmøaMgrbs;bkSkumμúynisþkm<úCa)anbnþkar vayRbharrbs;xøÜnenATUTaMgRbeTs. enAéf¶TI23 ExmIna qñaM1970 semþc sIhnu )anRbkasbegáIt {rNsirSrYbrYm Cati} edIm,IeFVIkarbHe)arRbqaMgrdæaPi)al EdlkarRbkas enHeFVIeLIgeRkayBI ln; nl; eFVIrdæRbharTmøak;RBHGgÁenA éf¶T1I 8ExmInaqña1M 970.Ca»kasl¥ bkSkumy úμ niskþ m<Cú a )ancgsm<n½§PaBCamYysemþc sIhnu ehIybegáItrdæaPi)al nireTsfμImYymanmUldæanenATIRkúgeb:kaMgmaneQμaHfa {raC rdæaPi)alrYbrYmCatikm<úCa} nigRbkasCapøÚvkaréf¶TI5 Ex

sisSanusisSkMBugtRmg;CYrcUlbnÞb;svnakar

RBHsgÇkBM gu edrI clU bnbÞ s; vnakar mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

]sPa qñaM1970. bkSkumμúynIsþ)anebIkkarvaylukelI tMbn;EdlRKb;RKgedayrdæaPi)alrbs; ln; nl; CabnþbnÞab; ehIyenAéf¶TI17 Exemsa qñaM1975 bkSkumμúynIsþkm<úCa )anrMedaHykTIRkúgPMñeBj. EteTaHbICay:agNakþI GtßiPaB rbs;bkSkumμúynisþkm<úCaRtÚv)anRbkasCapøÚvkarenAExkBaØa qñaM1977. x¦ Rbvtþisavtarrbs;CnCab;ecaTmñak;² bnÞab;BIRbvtþibkSkumμúynIsþkm<úCa RkLabBa¢I)anbnþ GanGMBItYnaTI nigkarcUlrYmkñúgclnakumμúynisþrbs;CnCab; ecaT nYn Ca/ eGog sarI nig exov sMpn muneBlénrbbkm<úCa

RbCaFibetyü EdlepþatsMxan;eTAelItnY aTIrbs;CnCab;ecaT mñak;²cab;taMgBIkarcUlRbLÚkneya)ay rhUtdl;karcab;epþmI énrbbkm<úCaRbCaFibetyükñúgExemsa qñaM1975. 1¦ Rbvtþisavtarrbs;CnCab;ecaT nYn Ca CnCab;ecaT nYn Ca )ancab;epþImcUlRbLÚky:ag skmμkñúgskmμPaBneya)ayenAcugTsvtSr_qñaM1940 enA xN³eBlEdlxøÜnenAkñúgRbeTséf. CnCab;ecaTrYbenH )ancUlrYmCamYy{GgÁkaryuvCnRbCaFibetyü} Edlsßit enAeRkambkSkumμúynIsþéf. bnÞab;mk CnenH)anvilmk km<úCaedIm,IcUlrYmclnats‘Urbs;bkSkumμúynisþ\NÐÚcinenA

nayTahankMBugtRmg;CYrcUlbnÞb;svnakar

m®nþIkic©karsaFarN³EckesovePAENnaMrbs;salakþICUnRbCaCn mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

3


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

dMbn;sMLÚt edayTTYlbnÞúkxageXasnaenAkñúgbkS. enAkñúg xN³eBlenaHCnCab;ecaT nYn Ca )anTak;Tgy:agskmμ CamYyRkúmkumμúynIsþevotNam nigsmasPaBkumμúynIsþ énclnaExμr\sSr³. CnCab;ecaTrUbenH)aneTAsikSavKÁ neya)ayenARbeTsevotNamGs;ry³eBl2qñaM eRkay mkk¾køayeTACaemdwknaMmñak;énclnakumμúynisþsm¶at;enA TIRkúgPñMeBj. CnCab;ecaT nYn Ca RtÚv)aneRCIstaMgCa GnuelxabkSenAExkBaØa qñaM1960 ehIycenøaHqñaM1970 nig1975 CnCab;ecaTrUbenHmantYnaTICaGnubBa¢akareyaFa Can;x<s; kgT½BRbCaCnénclnarMedaHCatikm<úCa nigCaRbFan Epñkneya)ayrbs;kgT½Bbdivtþn_. 2¦ Rbvtsiþ avtarrbsC; nCabe; caT eGog sarI

KN³Gcié®nþy_ bnÞab;mkeTotenAqñaM1963 RtÚv)anbkS eRCIserIsCasmaCikeBjsiT§iénKN³Gcié®nþy_rbs;bkS kumy úμ nIskþ m<Cú a ehIyenAqña1M 966 CnenHmantYnaTICaelxa PUmiPaK|san. enAkñúgqñaM1970 CnCab;ecaT eGog sarI )aneFVIdMeNIreTATIRkúghaNUy nigTIRkúgeb:kaMgedIm,Icg sm<½n§PaBCamYybkSkumμúynisþcin. enAExFñÚ qñaM1970 CnCab;ecaTrUbenH)anerobcMeLIgvijnUv {viTüúseM LgrNsirS rYbrYmCatikm<úCa} EdlmanmUldæanenATIRkúghaNUy ehIy dak;[sßti enAeRkamkarRKb;RKgedayCnCab;ecaT eGog FIrTi .§ enAqñaM1971 CnCab;ecaT eGog sarI )antaMgmUldæanCa Gcié®nþy_enATIRkúgeb:kaMgkñúgzan³CaebskCnBiessénGñk ts‘UépÞkñúgenAeb:kaMg ehIyCnenH)anRtLb;mkkm<úCaCa

eGog sarI kgúñ bnbÞ s; vnakar ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦

CnCab;ecaT eGog sarI ehA {v:an;})ancab;epþmI cUlrYm skmμPaBneya)aykñúgTsvtSr_qñaM1940 enAxN³Edl xøÜnCanisSiténviTüal½yRBHsIusuvtßi. enAqñaM1950 CnCab; ecaTrUbenH)anbnþkarsikSaenATIRkúg)arIsRbeTs)araMg ehIyxN³enaH eGog sarI )ankøayCasmaCikbkSkumy úμ nisþ )araMgCamYy b:ul Bt nigCnCab;ecaT exov sMpn. enAqñaM 1957 CnCab;ecaT eGog sarI )anRtLb;mkRbeTskm<úCa vij ehIy)ancUlrYmCamYyKNbkSbdivtþnR_ bCaCnkm<Cú a. bnÞab;mkenAqñaM1960 CnCab;ecaTrUbenHRtÚv)anbkS eRCIserIsCasmaCikKN³mCÄim nigCasmaCikeRtómén 4

Gcié®nþy_kñúgExemsa qñaM1975. kñúgfazan³CaebskCn Biess CnCab;ecaTrUbenH)aneRbIR)as;menaseBa©tna esñhaCatikñúgkarbMBak;bMb:n nigGUsTajRbCaCnkm<úCa[ cUlrYmCamYyraCrdæaPi)alrYbrYmCatikm<úCa. 3¦ Rbvtþisavtarrbs;CnCab;ecaT exov sMpn CnCab;ecaT exov sMpn ehA{Ehm} CaskmμCnmñak; kñúgclnakumμúynIsþkm<úCa Edl)ancab;epþImcUlkñúgqak neya)aycab;taMgBITsvtSr_qñaM50enARbeTs)araMgem:øH. enAeBlRtLb;mkRbeTskm<úCavij CnenH)anbegáItkaEst CaPasa)araMgEdlmaneQμaHfa {L’Observateur} ¬Gñk mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

segátkarN_¦ edaymankarKaMRTnigpþl;fvikaedayskmμCn kumμúynIsþénRbeTskm<úCa. CnCab;ecaT exov sMpn RtÚv)an EtgtaMgCaGnuRbFanrNsirSrYbrYmCatikm<úCa nigCaGKÁ embBa¢akarénkgT½BrMedaHRbCaCnkm<úCa ehIyenAEx]sPa qñaM1970 CnenHRtÚv)anEtgtaMgeFVICa]bnaykrdæm®nþI nig Cardæm®nþIkarBarCatirbs;rdæaPi)alrYbrYmCatikm<úCa. enAqñaM 1971 CnCab;ecaTrUbenH)ankøayCasmaCikebkçCnrbs; KN³mCÄiménbkSkumμúynIsþkm<úCa ehIycenøaHExmkranig emsa qña1M 975 CnenH)anGMBavnav[RbCaCnTIRkúgPñeM Bj eRkakeLIgts‘rU eM daHCatingi )anRbkasfa {rNsirSrYbrYmCati km<úCa} nig {raCrdæaPi)alrYbrYmCatikm<úCa} Gacnwgkan;kab; RkúgPñMeBjnaeBlqab;².

exov spM n kgúñ bnbÞ s; vnakar ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦

2¦ karsYredjedalCnCab;ecaT edImbNþwgrdæ b,evNI nigsakIS BIsMNak;ecARkmnigPaKIenAkñúg svnakar enAkñúgrebobvr³énsvnakarsþIBIkarsYredjedal nig BinitüPsþútag GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg)ankMNt;fa karsYr edjedalRtÚvcab;epþImBIkarsaksYrCnCab;ecaT bnÞab;mk edImbNþwgrdæb,evNI sakIS nigGñkCMnaj eTAtamlMdab; lMeday. k¦ karsYredjedalCnCab;ecaT enAmunkarcab;epþIménkic©dMeNIrkarnItiviFIénkarsYr mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

edjedalCnCab;ecaT elakRbFanGgÁCMnMuCRmH nil Nun )anRbkasfa karsYredjedalnwgcab;epþImmuneKBIkarsak sYrCnCab;ecaT nYn Ca bnÞab;mknwgbnþeTACnCab;ecaT eGog sarI nigcugeRkay KWCnCab;ecaT exov sMpn. 1¦ CnCabe; caT nnY Ca kareFkVI N M ts; maÁ lr; bs; nnY Ca muneBlsYredjedalCnCab;ecaT nYn Ca GgÁCMnMu CRmH)anGnuBaØat[CnCab;ecaTeFVIkarbgðajBICIvitts‘UEpñk neya)ayrbs;xøÜnknøgmk. eRkayBITTYl)ankarGnuBaØati CnCab; ecaT nYn Ca )ancMNayeBlevlaesÞIrEtTaMgRsug edIm,IbgðajBITwkcitþesñhaCati karRsLaj;yutþiFm’ nigkar lHbg;rbs;xøÜnsRmab;CatimatuPUmi. Cak;Esþg nYn Ca )an 

nnY Ca kgúñ bnbÞ s; vnakar ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦

elIkeLIgfa {kalenAv½ykumarPaB EdleBlenaHRbeTs kMBugsßitenAeRkamGaNaniKm)araMg xøÜn)aneXIjRbCaCn ExμrRtÚv)aneKcab;eFVI)ab nigdak;kñúgmnÞIrXMuXaMg Gñkman CiHCan;ngi ekgRbv:aj;kmøagM BlkmμGkñ Rk}. nYn Ca )anbEnßm fa minRtwmEtRbeTskm<úCaeT sUm,IRbeTséfk¾dUcKñaEdr KWGñkmanCiHCan;GñkRk CaBiessCnCaticinCiHCan;CnCati éf. edayeXIjsPaBEbbenH xøÜn)anseRmccitþcUlrYm CamYyGgÁkaryuvCnRbCaFibetyü nigbnÞab;mkcUlbkS kumμúynIsþéfedIm,IRbqaMgnwgkarCiHCan; ehIyxøÜn)aneFVIskmμ PaBmYycMnnY RbqaMgnwgGñkkan;GN M acmYycMnnY enARbeTséf. 5


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

nYn Ca )anbnþeTotfa enAéf¶mYyxøÜn)anTTYldMNwgtamry³ sßanTUtéfEdlRbcaMkarenARbeTskm<úCafa RbCaCnExμrRtÚv )anBYk)araMgcab;vaydMeFVI)ab.edaykþIGaNit nigRsLaj; yutþiFm’ xøÜn)ansMukarGnuBaØatBIbkSkumμúynIsþéfedIm,ImkeFVI skmμPaBts‘URbqaMgnwg)araMgenARbeTskm<úCa edayman karKaMRTnwgpþl;CMnYyedaybkSkumμúynIsþéf nigbkSkumμúy nIsþevotNam. nYn Ca )anelIkeLIgfa bkSkumμúynIsþkm<úCaminEmn ekIteLIgBIkmøaMgenAkñúgRsukExμrTaMgRsugeT KWmankarrYmpSM ecjBIGñkesñhaCatiEdlmkBIRbeTs)araMg ¬rYmman b:ul Bt nig eGog sarI¦ bkSkumμúynIsþéf nigevotmij. Cn Cab;ecaTrUbenH)anbnþfa evotNam)anRbmUlRbCaCn ExμrRbmaN2000nak;ykeTAGb;rMenARbeTsevotNam edIm,ITukGñkTaMgenaH[eFVICakmμaPi)alrbs;bkSkumμúynIsþ km<úCa. nYn Ca)aneFIVkarkt;smÁal;BIkarsmøab;RbCaCnExμrfa KW {yYneTEdlsmøab;Exμr minEmnExμrsmøab;ExμrenaHeT}. CnCab;ecaTrUbenH)anbBa¢ak;fakarsmøab;RbCaCnExμrKWman karbBa¢aecjmkBIhaNUyEdlsßitenAeRkamkarRKb;RKg rbs;hUCImij ehIykalbriecäTéf¶TI7 Exmkra qñaM1979 KWCakalbriecäTEdlyYnvaykm<úCa edaysarEtkm<úCamin suxcitþsßitenAeRkamkarRKb;RKgrbs;yYn. cemøIyrbs; nYn Ca enAGMLúgeBlsvnakar Rbvtbiþ kSkmu y úμ nsI kþ mCú< a bnÞab;BIkarbBa©b;kareFIVkMNt;smÁal;rbs;CnCab; ecaT nYn Ca GgÁCMnMuCRmH)ancab;epþImeFIVkarsYredjedal CnCab;ecaTrUbenH edayelakRbFanGgÁCMnMuCRmH nil Nun RbKl;evTikaCUnelakRsIecARkmGnþrCati sIlu evo xatr:ayf_ edImI,saksYrCnCab;ecaTBIRbvtþirbs;bkSkumμúynisþkm<úCa nigtYnaTIrbs;CnCab;ecaTenAmuneBlénrbbkm<úCaRbCaFib etyü. eqøIytbnwgsMNYrrbs;elakRsIecARkm xatr:ayf_ CnCab;ecaT nYn Ca )anBüayambgðajBITwkcitþesñhaCati

rbs;bkSkumμúynisþkm<úCaTaMgmUlkñúgkarts‘UrMedaHRbeTs CatiecjBIsaß nPaBmYyEdlxønÜ Kitfa CasgÁmmankarCiHCan; edayvNѳskþiPUmi nigkMBugsßitenAeRkamkareRCótERCk kan;kab;edayRbeTsevotNam. nYn Ca )anelIkeLIgfa eRkayBIbkSkumy úμ nIs\þ NÐcÚ ni )anrlaybkSRbCaCnbdivtþn_ Exμr bkSRbCaCnbdivtþn_Lav nigbkSBlkrevotNamRtÚv )anbegáIteLIg.EtbkSRbCaCnbdivtþn_Exμr nigbkSRbCaCn bdivtþn_LavminmanÉkraCüBIevotNameLIy edaysarmaKa’



6

nnY Ca

yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFIrbs;bkSTaMgBIrRtÚvGnuelamtam bkSBlkrevotNam. CnCab;ecaT nYn Ca )anbEnßmeTot fa ral;karGnuvtþ b¤seRmceFIVepSg²rbs;bkSRbCaCn bdivtþnE_ xμr KWRtÚv)ankarGnuBaØati b¤sarENnaMmkBIbkSBlkr evotNam. dUcenHedIm,Ikat;bnßy\T§iBlrbs;evotNam mkelIbkSRbCaCnbdivtþn_Exμr nYn Ca nig b:ul Bt )anTTYl bnÞúkkñúgkarbegáIt {maKa’yuT§sa®sþ} nig {maKa’yuT§viFI} rbs; bkSdac;edayELkmYy edaymankarsRmbsRmÜlBI TU mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

samut EdlmannaTICaelxabkSnaeBlenaH. nYn Ca )an bBa¢ak;fa evotNammankarmineBjcitþcMeBaHbkSRbCaCn bdivtþn_Exμr Edl)anbegáItmaKa’yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFI edaymin)ansYreyabl;rbs;xøÜneLIy. dUcenH evotNam )ancat;taMgbuKÁlmYycMnYn[bnøMxøÜnedIm,IbMpøicbMpøajmaKa’ rbs;bkSRbCaCnbdivtþn_Exμr. eTaHbICay:agenHkþI maKa’ yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFIrbs;xøÜn)anTTYlkarKaMRTBIRbeTs cin ehIyRbeTscinEfmTaMg)anpþlC; nM y Y [GnuvtþmaKa’TaMgBIr

¬RbPB ³ bNÑsarmCÄmNÐlÉksarkm<úCa¦

enHeTotpg. CnCab;ecaT nYn Ca )anbBa¢ak;fa karN_Edl bkSRbCaCnbdivtþn_ExμrbþÚreQμaHmkCabkSBlkrExμr KW edaysarEtxøÜnmanbMNgkat;pþac;BI\T§iBlrbs;bkSBlkr evotNam. eTaHbImankarpøas;brÚþ eQμaHbkSkþI maKa’neya)ay rbs;bkSminRtÚv)anpøas;bþÚreLIy. karbegtIá maKan’ eya)ayrbsb; kS Bak;B½n§nwgkarbegáItmaKa’yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFI rbs;bkS CnCab;ecaT nYn Ca )anelIkeLIgy:aglm¥itfa kñúg mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

karerobcMnUvmaKa’yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFIenHKW b:ul Bt Ca GñkTTYlbnÞkú kñgú kartamdansPaBkarN_enAtamTIRkúg cMENk xøÜnCaGñkTTYlbnÞúkTak;TgCamYykmμaPi)alcas;BIsm½y eRkaykic©RBmeRBógsnþiPaBTIRkúghSWENvqñaM1954. kñúg karGnuvtþParkic©enH xøÜnTak;Tg)anPUmiPaKBay½Bü PUmiPaK nirtI nig)at;dMbg cMENkÉ b:ul Bt Tak;Tg)ankmμaPi)al PUmPi aKbUBa’KW eQμaH esa Pwm. eRkayBITak;Tg)ankmμaPi)al TaMgenHnYn Ca)anesñI[esIubsYrBIsPaBkarN_enAtamCnbT cMENkÉ b:ul Bt esIubsYrsPaBkarN_enATIRkúg. nYn Ca yl;fa enACnbTPaKeRcIn 85PaKryCaksikrRkIRkEdl RtÚv)anCiHCan;edayemPUmi emXMu b:UlIs Tah‘an nigGñkman .l. rIÉ b:ul Bt kþab;)ansPaBkarN_fa manm®nþIraCkar tUctacmYycMnYnEdlmanCIv³PaBxVHxat. nYn Ca )ansgát; F¶nf; a ksikrRkIRk nigm®nþrI aCkarEdlmanzan³tUctacTaMgenH EdlnwgRtÚvemIleXIjkmøaMgEdlRtÚvTak;Taj ¬{enHeyIg RtÚveXIjkmøaMg}¦. nYn Ca )anelIkeLIgfa munnwgeFVImaKa’ neya)ay bkS)aneFVIkarviPaKGMBIFatuBiténsgÁmkm<úCaenA eBlenaH. bnÞab;BIsikSaGMBIsPaBkarN_enAeBlenaH bkS BinitüeXIjfa sgÁmkm<úCaKWCasgÁmBak;kNþalGaNaniKm nigBak;kNþalskþiPUmi. CnCab;ecaT)anbEnßmfa {sgÁm km<Cú aCasgÁmBak;kNþalGaNaniKm BIeRBaHvaenAmankEm¥l GaNaniKmenAeLIy vaminTan;ÉkraCüsuTs§ aFenAeLIyeT}. ehIyCasgÁmBak;kNþalskþiPUmi BIeRBaHvamanrbbnayTun ehIyvaminEmnskþiPUmiTaMgduleT. dUcenHebIFatuBiténsgÁm km<úCa CasgÁmBak;kNþalGaNaniKmBak;kNþalskþiPUmi eyIgRtÚveFVIbdivtþn_CatiRbCaFibetyü}. nYn Ca )anbBa¢ak; fa FatuBitrbs;bdivtþn_km<úCaenAeBlenaHKWCa {bdivtþn_ RbCaCatiRbCaFibetyü}. Bakü {bdivtþn_RbCaCati} man n½yfa KWkm©at;\T§Bi lrbs;GaNaniKm Bak;kNþalGaNaniKm cMENkÉBakü {RbCaFibetyü} KWkm©at;\T§iBlrbs;BYk skþiPUmim©as;dI. dUcenHsRtÚvrbs;bdivtþn_RbCaCatiRbCaFib etyüKW {kEm¥lbreTs EdlenAeRbIGMNacGaCJamkelI 7


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

RbCaCnExμr enHKWCasRtÚvEdlRtÚvduHlag. ÉBak;kNþal skþiPUmiKWTamTar[ksikrts‘UbnßyQñÜlERs karR)ak; bul bNþak;}. nYn Ca )anbBa¢ak;fa {dUcenHminEmnykmnusSCa sRtÚveT´sUmCRmab KWykkarRbRBwtþrbs;eKCasRtÚv}. {etInrNaCakmøaMgbdivtþn_?} nYn Ca )anbkRsayfa ³ {eBlenaHKWksikrRk ksikrkNþalfñak;eRkam eRkamsm<½n§PaBrbs;kmμkr ksikr CakmøaMg bdivtþn_rbs;bdivtþn_RbCaCatiRbCaFibetyü ´sUmCRmab;[c,as; ÉeRkABIenHKWGñkEdlman sμartIesñhaCati sμartIRbCaFibetyük¾eyIg RtÚvRbmUlEdr eyIgminbdiesFGñkNaeT dUcCa ksikrkNþal b¤ksikrman eTaHbICaFøab;man karCiHCan;xagbulbNþak;xøH k¾eyIgmincat;Tuk CasRtÚvEdr RtÚvRbmUlkmøaMgGs;enHmkcUl kñúgbdivtþn_RbCaCatiRbCaFibetyü.} nYn Ca )anbEnßmfa enAkñúgkarksagkmøaMgbdivtþn_ bkS)anbegátI maKa’yTu v§ Fi I EdlCaTUeTAehAfa {maKa’rN³sirS rYbrYmCati} edayrN³sirSrYmrYbrYmCatienH eFVIkarRbmUl kmøaMgRKb;CnCatiTaMgGs;EdlmansμartICati sμartIesñha RbCaCn minerIseGIgBIGtItkalminfaCnCatiPaKtic minfa CnCatiPaKeRcIncUlmkrYbrYmKñaCakmøaMgmhasamKÁICati edIm,Its‘Ukm©at;rbbBak;kNþalGaNaniKm Bak;kNþal skþiPUmi. cMENkviFIsa®sþénkareFVIbdivtþn_ KWcab;epþImeFVIBI cugkat;mat;jk raldaleTATIRbCMuCn eTAtamTIrYmRsuk KWeRbóbdUcCadMNk;eRbg EdlkalenaHxøÜn)aneRbIBaküfa {eFVIbdivtþn_rebobdMNk;eRbg} ehIyeFVIkarts‘UedayRsb c,ab; Bak;kNþalRsbc,ab; minRsbc,ab; ts‘TU aMgneya)ay ts‘UTaMgesdækic© ts‘UTaMgvb,Fm’ ehIyebIcaM)ac;RtÚvts‘UTaMg GavuFnigneya)ayrYmpSMKña. CnCab;ecaTrUbenH)anelIk eLIgBak;B½n§nwgBaküesøakkñúgkareFIVbdivtþn_ nYn Ca niyayfa {edIm,IseRmcbdivtþnR_ bCaCatiRbCaFibetyü ts‘y U rU GEgVg lM)akevTna xøÜnTIBwgxøÜn xøÜnseRmcvasnCatixøÜnedayxøÜnÉg 8

ebIcaM)ac;k¾eyIgmankarTak;TgCamYymitþRbeTsCamitþEdl esñhasnþiPaB esñhayutþiFm’pgEdr ehIykarts‘UenHedIm,I karBarCati brU NPaBEdndIénRbeTseyIg GaenHBaküesøak}. nYn Ca )anbBa¢ak;fa eRkayBIbkSmanmaKa’yuT§sa®sþ nigmaKa’yuT§viFI clnabdivtþn_k¾ecHEtmankarrIkceRmInCa lMdab;rhUtdl;vayQñHrbb ln; nl; qñaM1975. karclU rmY kgúñ clnabdvi tnþ _ bnÞ a b; B I R tLb; m kBI R beTséfkñ ú g qñ a M 1 951vi j CnCab;ecaT nYn Ca )ancUlrYmy:agskmμkñúgclnabdivtþn_ enAkm<úCa. eRkayeBlmkdl;RbeTskm<úCaPøam nYn Ca )ancab;epþImeFVIskmμPaBbHe)arRbCaCn[RbqaMgnwgkar CiHCan;rbs;)araMgtamry³karsresrGtßbTkaEstmYy cMnYn.skmμPaBTaMgenHRtÚv)anKaMRTnigpþl;CMnYyedaybkS kumμúynIsþéf nigbkSkumμúynIsþevotNam. bnÞab;mkenAqñaM 1953 nYn Ca )aneTATTYlvKÁbNþúHbNþalEpñkneya)ay enARbeTsevotNamcMnYnBIrqñaM. vKÁsikSaenAeBlenaHepþat CasMxan;eTAelI {karRbyuT§RbqaMgnwgEpñkstiGarmμN_}. eRkayBIeroncb;enAevotNam nYn Ca )anRtLb;mkRbeTs km<úCavij ehIy)ancUlrYmCamYy b:ul Bt edIm,ICYykic©kar rbs; TU samut. eRkayBI TU samut ENnaM[begáItmaKa’ neya)ayrbs;bkS nYn Ca nig b:ul Bt mantYnaTIy:agsMxan; kñúgkarRbmUlksagkmøaMg nigbMpusbMpulRbCaCn[cUlrYm eFVIbdivtþn_. bEnßmelIenH enAeBlEdl b:ul Bt nig eGog sarI eTAtaMgTIsñak;karenARBMEdnevotNam eRkayBImankar RbkasBIbuKÁleqVgniymcMnYn34nak; CnCab;ecaT nYn Ca KWCabuKÁlsMxan;mñak;EdlmannaTItamdansPaBkarN_enA TIRkúgPMñeBj ehIyraykarN_eTA b:ul Bt. tYnaTIsMxan;mYy eTotrbs;CnCab;ecaT nYn Ca KWkarGb;rMneya)ayrbs;bkS eTAdl;kmμaPi)alfñak;eRkam. nYn Ca niyayfa xøÜnmantYnaTI sMxan;kñúgkarGb;rMneya)aydl;kmμaPi)alfñak;eRkam² edayEp¥kelITsSnavdþITg;bdivtþn_ nigÉksarmYycMnYneTot dUcCaÉksarelakTsSn³ sgÁmTsSn³ ÉksarsþIBIkar mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

EbgEckvNѳkñúgsgÁmEdlxøÜn)anGnuvtþtaMgBImunrbbkm<úCa RbCaFibetyümkem:øH. Bak;B½n§nwgkarCemøósRbCaCnecjBIRkúgPñMeBjéf¶TI 17 Exemsa qñaM1975 CnCab; ecaT nYn Ca )anbBa¢ak;fa enABak;kNþalqñaM1974 mankic©RbCMuKN³Gcié®nþy_ nig KN³mCÄimmineBjGgÁmYyedIm,IeFVIkarseRmcbBaðaCemøós enH. enAkñúgkic©RbCMuenaHminmanvtþmanCnCab;ecaT exov sMpn nig eGog sarI. eRBaHeBlenaH eGog sarI kMBugsßit enAÉbreTs. cMENkÉ exov sMpn minTan;mansiT§iseRmc kñúgkarCemøósRbCaCneLIy edaysareBlenaH CnCab; ecaTenHminTan;køayCasmaCikrbs;KN³mCÄimb¤rbs;KN³ Gcié®nþy_eLIy. CnCab;ecaT nYn Ca )anbEnßmfa eRkay BIkarbBa©b;kic©RbCMusþIBIkarCemøósRbCaCnecjBITIRkúg PñMeBj esckþIseRmcenHRtÚv)anpSBVpSayeTAtamPUmPi aK nImYy². CnCab;ecaT nYn Ca )anelIkeLIgfa sßanPaB rs;enATIRkúgPñeM BjenAeBlenaHmankarlM)akevTna RbCaCn mYycMnYnFMhUbminRKb;RKan; ehIymanmYycMnYneTot)ansøab; edaysarGt;GaharbriePaK. dUcenHkarCemøóseTAtam CnbT KWCakarl¥eRBaHenA TIenaHRbCaCnmanCIv³PaBRKan;ebI ehIyEfmTaMgmandIsRmab;eFVIksikmμeTotpg. ehIymü:ag vijeTotk¾edIm,ItamdansPaBkarN_nigbeBa¢óskarsmøab; RbCaCn EdleBlenaHevotNammanbMNgvaycUlTIRkúg PñMeBj. CnCab;ecaT nYn Ca )anelIkeLIgfa enAeBlCemøós RbCaCnecjBITIRkúgPñMeBj xøÜn)anR)ab;dl;kmμaPi)alfñak; eRkam²fa RbCaCnEdlFøab;rs;enATIRkúgPñMeBj[eFVIkar tictYc)an ehIyeRBaHBYkeKminFøab;eFVIkarF¶n;² ehIy[hUb mYyéf¶bIeBl rYmTaMg[bEg¥mhUb1dgkñúgmYys)aþh_eTot pg bEnßmelIenHxøÜnEfmTaMg)anGb;rMdl;GñkenAmUldæanmin[ mankarerIseGIgeTAelIRbCaCnfμIeLIy.pÞúyeTAvij CnCab; ecaT nYn Ca )anelIkeLIgfa bkSkumμúynIsþkm<úCaKW CabkS esñhaCati lHbg;G²IV edIm,ICati ehIyminEdlsmøab;RbCaCn mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

ExμreLIy GñkEdlsmøab;RbCaCn nigeFV)I abRbCaCn KWGkñ man smasPaBminl¥enAkñúgshkrN_EdleFVIskmμPaBedIm,I bMpøajbdivtþn_. karRbCCuM emóø sRbCaCn Bak;Bn½ e§ TAnwgkarCemøósRbCaCnecjBITRI kúg TIRbCMCu n epSg² CnCab;ecaT nYn Ca )anelIkeLIgfa enAeBlkgT½B bdivtþnv_ aycUlkan;kab;)anTIRkúg b¤TRI bCMCu nNamYy RbCaCn Edlrs;enATIRkúg b¤TIRbCMuCnenaHxøHRtÚv)anCemøós ehIyxøH eTotminRtÚv)anCemøós KWGaRs½yeTAelIsßanPaBksikmμ GMeNaypl. esckþIseRmckñúgkarCemøósenHecjmkBI KN³PUmiPaKéntMbn;enaH EdlKN³PUmiPaKenaH)anTTYl GMNacenHBI KN³mCÄim nigKN³Gcié®nþy_. enAkñgú karsYredjedalBIkarbegátI kgT½Bbdivtþnk_ m<Cú a GgÁCMnMuCRmH)anepþatCasMxan;eTAelITMnak;TMngrvagkarbegáIt {kgkmøaMgBiess} EdlRtÚv)anbegáIteLIgedIm,IkarBar snþsi xu [kmμaPi)alExμrRkhm nigkarbþrÚ eQμaHrbs;kgkmøagM enHmkCa{kgTB½bdivtþn_km<úCa}. eqøIytbeTAnwgbBaðaenH nYn Ca )anelIkeLIgfa BYkkan;GMNacRbtikiriya ln; nl; )ancab;RbCaCn nigkmμaPi)alExμrRkhmdak;KukedayKμan ehtupl EdlkareFVdI cU enHGacnwgeFV[I bdivtþnr_ lay. dUecñH RtÚvmankgkmøaMgBiessedIm,IkarBarsuvtþiPaB[kmμaPi)al ExμrRkhmenAeBlBYkeKedIreFVIkar eRBaHxøackgT½Brbs; ln; nl; cab;kmμaPi)alTaMgenaH. kgkmøaMgBiessenHRtÚv)an eRCIserIsecjBIkUnksikr ehIyedayeRbIGavuFdUcCakaMbiT BUefA dMbg.l. edIm,IttaMgenAeBlmankarcab;kmμaPi)al ExμrRkhm ehIykgkmøaMgTaMgenHk¾manParkic©EsVgrkKijpg EdrenAeBlEdlmankarRbCMurbs;BYkkmμaPi)alExμrRkhm. karbegtIá kgTB½ bdvi tnþ k_ mCú< a Bak;B½n§eTAnwgkarbegáItkgT½Bbdivtþn_ CnCab;ecaT nYn Ca )anbBa¢ak;fa bkS)ankMNt;ykéf¶TI12 Exmkra qñaM 1968 KWCakalbriecäTénkarbegáItkgT½Bbdivtþn_. eRkay BIclnae)aHe)arenAsMLtÚ kgTB½rbs; ln; nl; )aneTAb®gáab 9


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

y:agsahaveXareXA. edaykarP½yxøacnUvkarb®gáabenH RbCaCnenAsMLÚt)anrt;eTArs;enAtaméRBPñM ehIybnÞab;mk GñkTaMgenaHmanKñaRbEhl7nak; )annaMKñaeTAvayRbharelI b:usþ×b:UlIsenA)aydMraM ehIy)anrwbGUsykGavuF)anmYy cMnYn. bnÞab;BIkarvayenA)aydMraMenH kgkmøaMgTaMgenaH)an bnþvayCabnþbnÞab;eTAelIkgTB½rbs; ln; nl; rhUteTAdl; 17extþ. enAGMLúgeBlénkarsaksYredjedalenHmankarkt; smÁal;eXIjfa CnCab;ecaT nYn Ca )anBüayameqøIytb esÞIrRKb;sMNYrEdlecARkmecaTsYrmkelIxøÜn edayerobrab; )any:agek,aHk,ayBIRbvtiþskmμPaBts‘Urbs;xøÜn. enA eBlmankarsaksYredjedalBIsMNak;shRBHraCGaCJa EdlCaGñkecaTRbkan;dak;bnÞúkmkelIxøÜn CnCab;ecaT nYn Ca PaKeRcIn)anbdiesF b¤GHGagfa xøÜnminyl;GMBIGIVEdl shRBHraCGaCJacg;sYrmkelIxøÜneLIy. minRtwmEtb:ueNÑaH CnCab;ecaT nYn Ca )anBüayambdiesFmþgehIymþgeTot eTAelIPsþútagEdlshRBHraCGaCJa)anbgðajenAGMLúg eBlsvnakar. 2¦ CnCabe; caT eGog sarI eRkayBIkarsYredjedalCnCab;ecaT nYn Ca GMBI Rbvtþirbs;bkSkumμúynIsþkm<úCa nigRbvtþisavtarrbs;Cn Cab;ecaTrUbenH elakecARkm nil Nun )anbnþsYrCnCab; ecaT eGog sarI edayepþatEteTAelIeQμaH nigRbvtþirUbrbs; CnCab;ecaTrUbenHEtb:ueNÑaH. edayELk sMNYrepSg² Bak;B½n§eTAnwgGgÁehtuEdl)anecaTRbkan;enAkñúgdIkadMeNaH Rsay CnCab; ecaT eGog sarI )anrkSasiT§imineFVIkareqøIy tb. enAeBlelakecARkm nil Nun esñI[CnCab;ecaT erobrab;BIRbvtþisikSarbs;xøÜnemFavIrbs;CnCab;ecaT eGog sarI KWelak ém:xl xaNav:as; )aneFVIkarCMTas;edaymin[ kUnkþIrbs;xøÜneqøIytbeTAnwgsMNYrrbs;elakRbFanGgÁCMnMu CRmH edayemFavI)anelIkeLIgfa enAExtula qñaM2011 kUnkþIrbs;xøÜn)andak;BaküesñIsMumYyeTAGgÁCMnMuCRmHsala 10

dMbUg edaysMurkSasiT§ienAes¶ómmineqøIytbeTAnwgsMNYr TaMgLayEdlecaTsYredayPaKIrcY ehIy. emFavI)anbBa¢ak; fa ecARkmGacsYrsMNYrTUeTAEdlBak;B½n§nwgkarkMNt;Gtþ sBaØaNrbs;knU kþrI bs;xnÜø Etb:eu NÑaH.elakemFavI xaNav:as; k¾)aneFVIsMeNIeTAGgÁCMnMuCRmHGnuBaØat[kUnkþIrbs;xøÜnGannUv esckþIEføgkarN_sþIBIkar{rkSasiT§ienAes¶ómmineqøIytb}enA kñúgsvnakarCasaFarN³ edIm,IeCosvagkarsMNYrNamYy mkelIkUnkþIrbs;xøÜnbnþeTot edayGHGagfa karrkSasiTi§min eFIVskçIkmμ b¤mineqøIynwgsMNYrrbs;PaKIenaH KWCasiT§iEdl RtÚv)anFanaedayrdæFmμnuBaØrbs;RbeTskm<úCa. eyageTA elIsMeNIenH GgÁCMnMuCRmH)anseRmc[CnCab;ecaT eGog sarI GanesckþIEføgkarN_rbs;xøÜnsþIBIeKalCMhrkñúgkarmin eqøIytbeTAnwgsMNYrenAeBlsvnakar. CnCab;ecaT eGog sarI )anEføgfa ³ {´)aTsUmeRbIR)as;siT§irbs;´kñúgrdæFmμnuBaØ edayrkSasiT§ienAes¶ómmineqøIytbnwgsMNYr TaMgLaynaeBlenH. siTei§ nHmanEcgkñgú maRta 31 nig38 énrdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRk km<úCa. ´)aTmanbMNgeRbIR)as;siT§ienHenA kñúgkarCMnMuCRmHTaMgmUl ehIyminmanbMNg eqøIytbnwgsMNYrNamYyeLIy}. cb;esckþIEføgkarN_enHPøam elakemFavI xaNav:as; )anegIbQr nigbBa¢ak;bEnßmCUneTAGgÁCMnMuCRmHfa kUnkþIrbs; xøÜnnwgeRbIsiT§ienHedaymineqøIytbeTAnwgsMNYrNamYyenA RKb;dMNak;kalénnItiviFITaMgGs; rYmTaMgcMNucTaMgLayEdl )anecaTRbkan;enAkñúgdIkabBa¢ÚnerOgeTACMnMuCRmHpgEdr. 3¦ CnCabe; caT exov spM n exov spM n esñIsMueFIVesckþIEføgkarN_nigbdiesF mni eqy Iø sN M rY rbsP; aKI eRkayeBlCnCab;ecaT eGog sarI )aneRbIR)as;siTi§ mineFIVskçIkmμenAkñúgsvnakar GgÁCMnMuCRmH)anepþImbnþnItiviFI rbs;xnÜø edayeFIkV arecaTsYreTAelICnCab;ecaT exov sMpn. 

mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

muneBlénkarcab;epþImsMNYr emFavIkarBarkþIGnþrCatirbs; CnCab;ecaT exov sMpn EdleTIbnwgTTYlsÁal;edayGgÁCMnMu CRmHkalBIéf¶TI21 Exvicäka qñaM2011 knøgmk KWelak GakTYr EvkEKn (Arthur Vercken) )anegIbQr nigbBa¢ak;eTA GgÁCMnMuCRmHGMBIeKalbMNgrbs;kUnkþIrbs;xøÜnfa kUnkþIrbs; xøÜnnwgeqøIytbRtwmEtsMNYrTaMgLayEdlecaTRbkan;mk elIxøÜnenAkñúgdIkadMeNaHRsayEdl)anGanedayRkLabBa¢I kalBIéf¶TI5 ExFñÚ qñaM2011 knøgmkEtb:ueNÑaH. karsYr edjedaleTAelICnCab;ecaT exov sMpn cab;epþImeday

extþsaV yerog. man«BukeQμaH exov Lúg nigmanmþayeQμaH lI Kg; ehIymanbgb¥ÚnTaMgGs;12nak; nigmanRbBn§eQμaH sU suCati man kUn4nak;. kalenAv½yekμgxøÜn)ansikSaenA bzmsikSa nigGnuviTüal½yenAkñúgextþkMBg;cam nigbnÞab;mk xønÜ )anpøas;mkeronenATIRkúgPñeM BjenAviTüal½yRBHsIsu vu tß.i enAcenøaHqñaM1951 nigqñaM1953 xøøÜn)aneFIVCaRKÚbeRgón edImI,pÁt;pÁg;CIvPaB nigsikSaEpñkc,ab;enAÉTIRkúgPñMeBjrhUt dl;TTYl)anGaharUbkrN_eTAsikSaenAÉRbeTs)araMgenAqñaM 1953 nigRtLb;mkkm<úCavijenAqñaM1958. enAeRkay

exov spM n sgY seIu KOn

eGog sarI

RbFanGgÁCMnMuCRmHelakecARkm nil Nun edayepþateTAelI RbvtþirUb nigRbvitþsikSarbs;CnCab;ecaTrUbenH. CnCab; ecaT exov sMpn )anCRmabeTAtulakarfa eRkABIeQμaH exov sMpn xøÜnmaneQμaHbdivdþmYyeTotfa Ehm ehIyminEdl maneQμaH xag dUcCakarelIkeLIgrbs;CnCab;ecaT Duc eLIy.eTaHCay:agNak¾edayexovsMpn)anTTYlsÁal;fa xønÜ Føab;)aneRbIeQμaH Nn enAeBlEdlxønÜ rs;enA PUmPi aKnirtI. CnCab;ecaT exov sMpn )anbBa¢ak;CUneTAGgÁCMnMuCRmHfa xøÜn ekItenAéf¶TI27 Exkkáda qñaM1931 enAXMurMeck RsukrMdYl mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

karsYredjedalBIRbvtþirUb nigRbvtþisikSaBIsMNak;elak RbFanGgÁCMnMuCRmH CnCab;ecaT exov sMpn )anesñIsMueTAGgÁ CMnMuCRmHedImI,GanesckþIEføgkarN_rbs;xøÜnEdl)aneRtóm TukrYcCaeRsc nigbBa¢ak; CUneTAGgÁCMnMuCRmHfa xøÜnnwgmin eFIVkareqøIytbnwgsMNYrTaMgLayEdlecaTsYredayKUPaKI mkelIxøÜneLIy rhUtdl;eBlEdlshRBHraCGaCJabgðaj PsþútagEdlecaTRbkan;RbqaMgnwgxøÜn. b:uEnþmunnwgGnuBaØat [CnCab;ecaT exov sMpn GanesckþIEføgkarN_rbs;xøÜn RbFanGgÁCMnMuCRmHKWelakecARkm nil Nun )anGanbTecaT 11


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

Rbkan;TaMgLay nigbgðajBIsiTi§EdlCnCab;ecaTmaneTAdl; CnCab;ecaT exov sMpn. bnÞab;mkGgÁCnM CuM RmHk¾)anGnuBaØat [CnCab;ecaT exov sMpn cab;epþImeFIVesckþIEføgkarN_rbs; xøÜnEdleRbIR)as;ry³eBlRbmaNCag1em:agnig30naTI. enAkñúgesckþIEføgkarN_rbs;xøÜn CnCab;ecaT exov sMpn )anBüayameFIVkareqøIytbeTAtamlMdab;lMedaycMeBaHral; cMNcu TaMgLayEdlRkLabBa¢)I anGanecjBIdkI adMeNaHRsay enARtg;kfaxNÐTI1126 kfaxNÐTI1128-1129 nig kfaxNÐTI1598-1600EdlecaTRbkan;RbqaMgnwgxøÜn. enAkñúgesckþIEføgkarN_enaH CnCab;ecaT exov sMpn )an erobrab;y:aglm¥itBIskmμPaBsMxan;²rbs;xøÜnBIrvagqñaM 1953rhUtdl;qñaM1975 edayEbgEckeTAtamlMdab;én RBwtþikarN_nImYy² Edlcab;epþImGtßaFib,ayBIry³kal EdlxøÜneronenARbeTs)araMg mUlehtuEdlnaM[xøÜnrt;cUl kñúgéRBenAqñaM1967 skmμPaBeRkaykarpÞúHrdæRbharqñaM 1970 nigtYnaTIenAkñúgbkSkumμúynIsþkm<úCa. skmμPaBGMLúgeBleronenARbeTs)araMg nigeRkay eBlRtLbm; kvji eqøIytbnwgkarecaTRbkan;mkelIxøÜnEdlmanenAkñúg kfaxNÐ 1126 nig1159 éndIkadMeNaHRsayTak;Tgnwg skmμPaBenAeBlEdleronenARsuk)araMg CnCab;ecaT exov sMpn )anelIkeLIgfa eBlEdlxøÜnenARbeTs)araMgxøÜnmin Edl)anCYbnwg b:ul Bt eT KWCYbEt eGog sarI b:ueNÑaH. enATIenaH exov sMpn )anCYbnwgmitþPkþicas;rbs;xøÜnmñak;Edl Føab;eronCamYyKñaenAviTüal½yRBHsuIsuvtßi eQμaH »k suKn§ )anesñI[xøÜncUlrYmkñúgclna m:aksIus b:uEnþxøÜn)aneqøIytb eTAvijfa xønÜ RKan;Etcg;)anÉkraCüb:eu NÑaH ehIyxønÜ minsÁal; m:aksIusGVIeT. eBlenaHelak »k suKn§ )anR)ab;xøÜnfa m:aksIusenHehIyEdlGacnaMeTArkÉkraCüsRmab;RbeTs km<úCa. CnCab;ecaT exov sMpn )anbnþfa eRkaymkxøÜnk¾ )ancUlrYmBinitüGegátenAkñúgclnaenHedImI,kMu[eKfaxøÜnCa mnusSkMsak. EtedaysarsßanPaBneya)aytwgEtgenA 12

eBlenaH xøÜnk¾)anseRmccitþpøas;eTATIRkúgm:ugeb:lIey: enA TIRkúgm:gu eb:leI y:enHehIyEdlxønÜ )ansikSaCMnajEpñkc,ab; nigBaNiC¢kmμ RsbeBlCamYyKñaenaHCnCab;ecaTrUbenHk¾ )ancUlrYmRbCMuCamYynwgrgVg;m:aksIusenATIenaH. CnCab; ecaT exov sMpn )anbBa¢ak;fa bIqñaMeRkaymkxøÜnk¾)anpøas; mkTIRkúg)a:rIsvij edImI,erobcMeFIVniekçbbTfñak;bNÐitrbs;

mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

xønÜ xagviTüasa®sþesdækci .© enATIenaHehIyEdlxønÜ )ancUlrYm RbCMuCaeTogTat;CamYynwgvg;m:aksIus. eRkaykarRtLb; cUlRbeTsvijrbs; eGog sarI CnCab;ecaT exov sMpn )anTTYlParkic©bnþBI eGog sarI kñúgkarCYybMpusclna esñhaCatienAkñúgrgVg;BYkm:aksIus enATIRkúg):arIsenaH. CnCab;ecaTexovsMpn)anGHGagfaenAeBlEdlxøÜn

emIleXIjsemþc sIhnu )anbdiesFkarRbkasCaÉketa PaKIBIsMNak;GgÁkaresGatU dak;RbeTskm<úCa[sißtenA eRkammøb;rbs;GgÁkarenH ehIyBüayamy:agGg;Gackñúgkar Tak;TgEpñkkarTUtCamYyRkúmRbeTsEdlRbkan;ykrbb sgÁmniym eFIV[xøÜnsgÇwmfa km<úCanwgGaceFIVkMENTRmg; esdækic© nigsgÁmrbs;xøÜnedImI,TTYlRbB½n§esdækic©ÉkraCü

exov spM n mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

13


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

mYyrbs;xøÜn dUcEdlRbeTsCb:unFøab;)aneFIV. dUecñHehIy eTIbxøÜnseRmceRCIserIsykRbFanbT {bBaðaén]sSahUb nIykmμkm<úCa} edImI,eFIVCaniekçbbTrbs;xøÜn edayeCOfa[Et manviFankarsmRsb nayTunCatimYynwgGacrIklUtlas; )an. enAkñúgniekçbbTenaH CnCab;ecaT exov sMpn )anecaT CasMNrY sMxan;my Y fa {ehtuG)IV anCaehdæarcnasm<n½ e§ sdækci © enAeBlenaHminGac[mankarGPivDÆn_RbeTskm<úCa?} enaH KWedaysarEtTMnij]sSahkmμrbs;)araMgmkRbkYtRbECg CamYysib,kmμExμr EdlCaehtueFIV[esdækic©km<úCakøayCa esdækic©ksikmμGn;fyeTAvij.enAkñúgenaHCnCab;ecaTexov sMpn )anelIkeLIgnUvRTwsþIrbs;esdæviTUCnCati eGkUs mñak; eQμaH Gadam sμIt EdlfardæRtÚvEtkan;kab;BaNiC¢kmμeRkA RbeTs edImI,eFIVCa]bkrN_sRmab;CYydl;karrIklUtlas; énsib,kmμ ehIytRmg;kmøaMgkargareTAxagBaNiC¢kmμ. CnCab;ecaTexovsMpn)anbBa¢ak;faenAkñúgniekçbbTrbs;xøÜn xøÜnminEdlKaMRT[mankarlubbM)at;kareRbIR)as;luy lub bM)at;kmμsiTi§ÉkCn b¤lubbM)at;TIRkúgenaHeT. enAGMLúg eBlrs;enARbeTs)araMg exov sMpn )ancUlrYmbkSkumy úμ nIsþ )araMgenAqñaM1955 nigcUlrYmenAkñúgkareFIV)atukmμRbqaMg nwgs®gÁamenAevotNam nigs®gÁamenARbeTsGal;ehSrI edayKitfa karts‘rU bs;RbCaCnEdlrs;enAeRkamnwmGaNa niKmniym nigeFIV[GaNaniKmniymcuHexSay EdlGaceFIV[ RbeTskm<úCaqab;TTYl)anÉkraCüqab;rh½s. CnCab;ecaT exov sMpn )anBüayamGHGagfa karTTYl)anÉkraCürbs; RbeTskm<Cú aBIsN M ak;RbeTs)araMg minEmnedaysarRBHraC bUCnIykic©rbs;RBH)aTsemþc neratþm sIhnu eT b:uEnþKW edaysarEtkarts‘Urbs;RbCaCnevotNam nigC½yCmñH rbs;evotNamenAsmrPUmi eDonebonPU eTAvijeT. CnCab; ecaTexovsMpn)anelIkeLIgfasaxabkSkumμúynIsþrbs;xøÜn KWxusKñaBIsaxabkSkumμúynIsþrbs; b:ul Bt eGog sarI nig rdæ saemOn EdlCasaxabkSkmμkr rIÉsaxabkSrbs;xøÜnenA tammhaviTüal½y. eRkaymkxøÜnk¾)anseRmccitþQb; 14

cUlrYmRbCMuCamYynwgbkSkumμúynIsþenaH edaysarEteK elIkeLIgEtBIbBaðarbs;)araMg. eRkayeBlRtLb;mk RbeTskm<úCavijenAqñaM1958 Cn Cab;ecaT exov sMpn )anGHGagfa xøÜnminEdlmanTMnak;TMngCamYybkSkumμúynIsþ km<úCaeLIy eRBaHkarTak;TgCamYynwgbkSkumμúynIsþkm<úCa enaHGacnwgeFIV[xøÜnmaneRKaHfñak; edaysarmanKijtamdan xøÜnCanic© sUmI,enAeBlEdlxøÜneFIVCatMNagra®sþ nigCardæ elxaRksYgBaNiC¢kmμ. Tak;TgnwgkarkfaxNÐ1127 én dIkadMeNaHRsayEdlelIkeLIgfa kaEstEdlCnCab;ecaT exov sMpn )anecjpSayCakaEstEdl]btßmedayBYk kumμúynIsþenaH RtÚv)anCnCab;ecaT exov sMpn GtßaFib,ay faGñkEdl]btßmkaEstrbs;xøÜnPaKeRcInminEmnCaGñk kumμúynIsþeTeTaHbICamanGñkkumμúynIsþxøHk¾edayeRBaHBYkeK CatMNagra®sþénsPaCati dUcCah‘U yn; hU‘ nwm G‘uc Evnnig sU En CaedIm. CnCab;ecaT exov sMpn )anrMBk£ fa enAeBlRtLb; mkRbeTskm<úCavij h‘U nwm nig h‘U yn; EdlCamitþPkþieron CamYyKñaenAÉRbeTs)araMg )anesñI[xøÜnecjkaEstmYy edImI,bgðajBIsMeLgrbs;yuT§Cn kaEstenaHe)aHBum<Ca Pasa)araMg KWkaEstGubesva:T½r (L’Observateur).kaEst enHecjpSaykñúgeKalbMNgKaMRTdl;clnaGBüaRkwtürbs; semþc sIhnu nigsgwÇmfaGaceFIV[mankarcuHfyKmøat CIvPaBRbCaCn)anxøHeRBaHkaEstenHe)aHBum<eLIgsMedA sRmab;GñkdwknaMRbeTsGan edaysarGñkdwknaMenAeBlenaH cUlcitþGankaEstCaPasa)araMg rIÉRbCaCnsamBaØminsUv manGñkGankaEstenaHeLIy. CnCab;ecaT exov sMpn )an bgðajBIkartieToneTAdl;semþc neratþm sIhnu enAkñúgesckþI EføgkarN_rbs;xøÜn enAeBlEdlCnCab;ecaTrUbenHniyay dl;karecaTRbkan;kaEstrbs;xøÜnfaCa kaEstRkhm b¤ kaEstkumμúynIsþ. exov sMpn GHGagfa Baküfa kaEst RkhmenHKWecjmkGMBIsemþc sIhnu cab;epþImmankarP½y RBÜyBIKMnitÉkraCürbs;xøÜn. manéf¶mYyenaH xøÜnRtÚv)an ekaHehAeTAsYrcemøIyenARksYgb:UlIsBiess enAeBlEdl mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

kaEstcab;epþImdMeNIrkar edayrdæm®nIþRksYgmhaépÞeQμaH KU ruN )ansaksYrxøÜnedaypÞal;. exov sMpn )anbBa¢ak;fa enAeRkayeBlEdlxøÜnRtÚv)aneKedaHElg[RtLb;eTAvij xøÜn)ansresrral;sMNYrTaMgLay Edl KU ruN sYrmkxøÜn nig cemøIyTaMgLayEdlxøÜn)aneqøIyTaMgGs;edImI,TukcuHpSay enAkñúgGtßbTkaEstrbs;xøÜnenAeBlEdlxøÜnRtLb;eTAvij. CnCabe;caTexovsMpn)anbBa¢ak;faxønÜ cg;bgðajeTAtulakar nUvsMNYrcMnYnBIrEdlrdæm®nþIRksYgmhaépÞeQμaH KU ruN enaH )ansYrmkkan;xøÜnenAGMLúgeBlénkarsaksYrenaH. CnCab; ecaT exov sMpn )anerobrab;fa sMNYrTImYyEdl KU ruN )ansYrxøÜnKWfa {etIehtuGVIk¾GñkÉgs¥b;RBHbrmraCvaMgxøaMg emøH: ?}rIÉsMNrY TI2KWfa{ehtuGkVI G¾ kñ ÉgminRBmeFIkV arraCkar eRkayeBleroncb; EbrCaeFIVkaEsteTAvij? etIGñkÉgcg; eFIVesþcb¤? ebIcg;eFIVesþcRby½tñedkenAkñúgmugeQI. Cn Cab;ecaT exov sMpn )anbnþeTotfa ry³eBlbIExeRkayBI karsYrcemøIyrbs;elakrdæm®nþI KU ruN manmnusSmYyRkúm )ancab;vayeFI)V ab nigcab;sRmatexaGavrbs;xnÜø enAkNþal pøÚv ehIykaEstrbs;xøÜnk¾RtÚv)aneKbBa¢a[biT. eRkaymk CnCab;ecaT exov sMpn k¾RtÚv)aneKcab;xøÜndak;Bn§naKar ry³eBlmYyExedayKμandIkacab;xøÜnBItulakar. CnCab; ecaT exov sMpn )anbnþfa enAqñaM1962 xøÜnRtÚv)anCab; ecaTeqñatCatMNagra®sþénrbbsgÁmra®sþniym bnÞab;mk RtÚv)ancat;taMgCardæelxaFikarRksYgBaNiCk¢ mμedayPøam² EdlkarEtgtaMgCardæelxaFikarenHRtÚv)anCnCab;ecaT rUbenHGHGagfaRKan;EtCakarTijTwkcitþrbs;xøÜnBIsMNak; semþc sIhnu Etb:ueNÑaH nigbB¢ak;faxøÜnenAEtrkSaKMniteFIV kMENTRmg;esdækic©rbs;xøÜnCanic© eTaHbICaRtÚvTTYltMENg enHk¾eday. enAGMLgú eBlEdlxønÜ mantMENgCardæelxaFikar CnCab;ecaT exov sMpn )ancab;epþImman»kaskñúgkarTak;Tg CamYynwgm®nþIEdlmanbTBiesaFeRcIn dUcCaelaksWn san elak mat; tg; nig elak Eb:n nut edImI,sÞabsÞg;BIlT§PaBkñúg kareFIVkMENTRmg;esdækic©. exov sMpn )anCRmabeTAGgÁCMnMu mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

CRmHfa xøÜnFøab;)anBiPakSaCamYynwg elak sWn san Edl mantYnaTICaeTsaPi)alFanaKarCatienAeBlenaHGMBIbBaða karlYcbnøMrUbiyvtßúbreTsedImI,lk;enAkñúgTIpSarggwtEdl bgá[mankarRBÜy)armÖcMeBaHesdækic©Cati edaysarEtenA kñúgTIpSarCak;Esþg 1duløarshrdæGaemrik KWbþÚr)anRtwmEt 30erolb:ueNÑaH b:uEnþ1duløardEdleKGaclk;)an200 erolenAkñúgTIpSarggwt. KeRmagénkareFIVkMENTRmg;RtÚv )anTTYlykedayelak sWn san bnÞab;mkelak sWn san kar)anykKeRmagenaHeTAfVaysemþcRBHneratþmsIhnu edImI,seRmcBIbBaðaenH. exov sMpn )anbEnßmfa {semþc sIhnu eBlenaHk¾elakRBÜy)armÖBI karEdlkm<úCakan;EtrNbCMnYyGaemrikkan; EtxøagM eLIg²ÉGaemrikecHEtKRmamkat;CnM y Y dUecñHCMnYyGaemrikeRbób)aneTAnwgkaMbitP¢g; km<úCaCab;. KeRmagrbs;´enH k¾RtÚv)an semþcsBVRBHT½yy:agqab;rh½s.} CnCab;ecaT exov sMpn )anKUsbBa¢ak;edayGs; sMeNIcfa bnÞab;BkI arTTYlykKeRmageFIkV EM NTRmg;BsI N M ak; semþcneratþm sIhnu ehIy xøÜnRtÚv)anFøak;BItYnaTICardæelxa RksYgBaNiC¢kmμedaysarEtbBaðasac;eKaeLIgéfø. Cn Cab;ecaT exov sMpn )anbnþfa karFøak;BItMENgenHKW edaysarEtsemþc sIhnu RBÜy)armÖxøacxøÜnmanRbCaRbiy PaBCagRBHGgÁ edaysarKeRmageFIVkMENTRmg;enaHKWxøÜnCa GñkbegáIteLIg. enAGMLúgeBlEdlCnCab;ecaT exov sMpn kMBugEt erobrab;GMBIskmμPaBrbs;xøÜnenAGMLúgeBlénrbbsgÁm ra®sþny i mrbs;RBH)aTsemþcRBHneratþm sIhnu TaMgecARkm TaMgRKb;PaKI nigGñkcUlrYmTaMgGs;enAkñúgbnÞb;svnakar)an sßitenAkñúgPaBs¶at;es¶óm edayepþatkarykcitþTukdak;rbs; xøÜneTAelIBaküsmþIEdl exov sMpn elIkeLIg. mUlehtuEdlnaMrt;cUléRBenAqñaM1967 CnCab;ecaT exov sMpn )ancab;epþImbnþerobrab;GMBI 15


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

mUlehtuEdlnaM[xøÜnrt;cUléRBenAqñaM1967 EdlmanelIk eLIgenAkñgú dIkadMeNaHRsayRtg;kfaxNÐ1128 nigkfaxNÐ 1600. exov sMpn )anGHGagenAkñúgesckþIEføgkarN_ rbs;xøÜnfa³ {EdlnaM[´rt;cUléRBenH KWCakarbgçMcitþ. citþ´ ´cg;bnþeFIVkargarrbs;´CatMNagra®sþ b:uEnþ´Kμan[pøÚvÉNaepSgeToteTeRkABIrt;ecj BIPñMeBj BIeRBaHsnþisuxrbs;´ElgFana)an eTotehIy. ´RtÚveKKMramcab; ehIynaMxøÜneTA tulakarswk eRkamelsfa´CaemnaM[ksikr bHe)arenAsMLtÚ karBit´TaMgsÁal;fasMLtÚ enA ÉNapg. ehIy´k¾mineCOfa ksikrnaMKña bHe)aredaysarEtkaEst´júHjg;enaHeLIy eRBaHeKminGanGkSr)araMgeT.} CnCab;ecaT exov sMpn )anbnþeTotfa cab;taMgBIqñaM 1966 semþc neratþm sIhnu RtÚv)ankmøaMgxagsþaMrbs; elak ln; nl; EdlsiñTCamYynwgGaemrikh‘uMB½T§RBHGgÁCit EdlCaehtueFIV[RTg;yl;fakarP¢ab;TMnak;TMngCamYynwg shrdæGaemrikkøayCaerOgmYysMxan; ehIygakmkvay Rbhar nigKMramcab;cgRkúmEdlniymeTAxageqVg EdleFIV[ xøÜnRtÚvbgçMcitþrt;ecjBITIRkúgPñMeBjehIykøayeTACarbs; EdlmantémøsRmab;bkSkumμúynIsþkm<úCaenAeBlenaH. eRkaykarpHúÞ rdRæ bharqañ 1M 970 Tak;TgnwgkarpÞúHrdæRbharenAeRkayqñaM1970enA Rtg;kfaxNÐ25 nig1129éndIka dMeNaHRsay CnCab; ecaT exov sMpn )anGHGagfa enAeRkayrdæRbharrbs; ln; nl; Tmøak;semþc sIhnu enAkñúgqñaM1970 semþc sIhnu )an GMBavGMnav[begáItrdæaPi)alrYbrYmCatimYyenAéf¶TI23 Ex mIna qñaM1970 enATIRkúgeb:kaMg edaymankarCYysRmÜlBI sMNak;elak CUeGnLay. b:uEnþCab;ecaTrUbenH)anbBa¢ak; fa karBitesckþIGMBavnavenHminEmnCasñaRBHhsßrbs; semþcTaMgRsugeT BIeRBaHesckþIGMBavnavenHRtÚv)anelak 16

CUeGnLay ykeTAbgðaj saLút s ehIysaLút s )an lubecalcMNucxøHEdlTak;TgnwgsgÁmniym. exov sMpn )anbnþfa enAeBlenaH saLút s min)aneTACYbnwgsemþc sIhnu edaypÞal;eTAtamkaresñIrbs; elak CUeGnLay eLIy EtEbCasresrsMbuRtmYyc,ab;epJIeTAsemþcsIhnu edaydak;eQμaHxøÜn hU yn; nigh‘U nwm eTAvij ehIyfasMbuRt enHepJIecjBImUldæants‘UenAkñúgRbeTs. CnCab;ecaT exov sMpn )anGHGagfa xøÜn)andwgkarGMBavnavenHenAeBlbnÞab; eRkayBImankarpSBVpSaytamry³viTüúbeu: NÑaH. CnCab;ecaT exov sMpn )anesñIsMueTAGgÁCMnMuCRmHeFIVkarkt;smÁal;nUv cMNucsMxan;mYyeTotfa mUlehtuEdl saLút s minRBmCYb CamYynwgsemþc sIhnu KW edaysarEt saLút s KWCaelxa bkSkumμúynIsþkm<úCa EdlCabkSrbs;ksikr Blkrkm<úCa ts‘UvayrMlMrbbskiþPUmi. ehtuenHtRmÚv[xøÜnRtÚveFIVCas<an rvagbkSkumμúnIsþkm<úCa nigsemþc sIhnu edImI,eFIV[manclna bRgÜbbRgÜmCati edayminRbkan;BN’sm,úrneya)ay.enA eBlmkdl;RtwmcMNucenH CnCab;ecaT exov sMpn )anecaT sYrfa {etIenHCa]Rkidækmμb¤?} nig)aneqøIyxøÜnÉgPøam²fa {minEmneT KWc,as;CaminEmneT}. exovsMpn)anbEnßmfa xøÜnmindwgxøÜnfa b:ul Bt )anEtgtaMgxøÜnCa]bnaykrdæm®nþI enAeBlenaHeLIy edayniyaykñúgTwkmuxmWugm:at; nigsmþI mYy²nigxøaMg²fa³ {c,as;ehIy KW b:ul Bt Edl)ancat;taMg´[ TTYlmuxtMENgEdl´min)andwgesaH enaHCa ]bnaykxül;rdæm®nþIkarBarRbeTsxül; GKÁ bBa¢akarxül;.l. enAeBlEdlbkSkumyúμ nIsþ km<uúCaÉeNaHeT EdlCaGñkdwknaMkarts‘UtaMg BIs®gÁamQøbenAkñúgqñaM1968-69 mkrhUt kñúgnamCakgBlkñúgs®gÁamBIqñaM1970eTA 75. ebIdUecñaH eKenAGHGagfa´CaGñkman GMNacFMsemI,mNas; y:agenHy:agenaH)an eToteT. Gt;eT vaeTAminrYceT. ebI]bnayk mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

xül; rdæm®nþIkarBarRbeTsxül; GKÁbBa¢akar T½Bxül;. karBit´Kμan\T§iBlGVI Etbnþick¾Kμan EdreTAelIkgT½B sUmI,EtGgÁPaBtUcmYyk¾Kμan enAeRkambgÁab;rbs;´Edr.} CnCab;ecaT exov sMpn elIkeLIgfa xøÜnmanGarmμN_ Rbhak;RbEhlnwgCnCab;ecaT nYn Ca Edl)anniyaykal BIéf¶T5I ExFñÚ qña2M 011Edr eRBaHxønÜ minGacQremIlRbeTs km<úCaEdleTIbrYcputBIGaNaniKm)araMg nigGacrMedaHputBI kNþab;édrbs;Gaemrik ehIyEbrCaFøak;eTAkñúgkNþab;éd kumμúynIsþevotNameLIy. tYnaTIenAkñúgbkSkumμúynIsþkm<úCa CnCab;ecaT exov sMpn )anbBa¢ak;eTAGgÁCMnMuCRmHfa xøÜn)ancUlrYmCasmaCikbkSkumμúynIsþkm<úCakñúgqñaM1969 enAelIPñM»ra:l; CamYynwg hU yn; h‘U nwm nig b:uk dWkumar EdlRtÚv)andak;bBa©Úleday tam:uk EdlCaGñkCMnYsmux[ bkSkumμúnIsþkm<úCa. karcUlCasmaCikbkSkumμúynIsþkm<úCaKW

tRmÚv[manskmμPaBRbyuT§ ehIyRtÚvqøgkat;karksag lt;dsM akl,gkñgú karts‘bU divtþn._ mYyeTotRtÚvmanvNѳPaB l¥ EdlvNѳPaBl¥enaHRtÚvEtCakUnksikrRkIRk. dUecñHexov sMpn )anbdiesFfa xøÜnminmanlkçN³sm,tþiRKb;RKan;edImI, bMeBjlkçxNÐTaMgenHeLIy. müa:geTot xøÜnminEmnCakUn ksikrRkIRk eRBaHxøÜnCaGñkEdl)aneronsURtx<g;x<s;enAÉ breTs nigminEdl)ancUlrYmts‘UbdivtþeT edaysarkarrt; cUlkñúgéRBenaHKWeFIVeLIg edaybgçMcitþ. CnCab;ecaT exov sMpn )anbBa¢ak;fa karEdlxøÜn)an cUlCasmaCikeRtóménKN³mCiÄmenAkñúgqñaM1971enaH KWedaysarEtxøÜnmannaTICas<anP¢ab;karTak;TgrvagbkS kumμúnIsþkm<úCa nigsemþcsIhnu. tamkarBit b:ul Bt enAEt cat;TukxøÜnfaCamnusSrbs;rNsirS ehIyeKminEdlcat;Tuk xøÜnfaCasmaCikbkSkumμúynIsþkm<úCaenaHeT. exov sMpn bBa¢ak;eTAGgÁCMnMuCRmHfa smaCikbRmugénKN³mCiÄm KWKμan siTG§i N M ackñgú karseRmcGVTI aMgGs;. edayelIkCa]TahrN_

ky u FnY

nnY Ca mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

blu: Bt 17


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

fasmaCikmCiÄmepSgeToteKsuT§EtmanGMNacRKb;RKg PUmiPaK b:uEnþxøÜnCasmaCikmCiÄmnwgeKEdr KWmannaTICaRtwm EtCaGñksresrr)aykarN_CaeTotTat;CUneTAsemþc sIhnu eTAvij.exovsMpn)aneFIkV areRbóbeFobxønÜ eTAnwg\sSrCn enAevotNamxagt,Úg EdleRkayBIevotNamxagt,ÚgRtÚv )anrMedaHBYkGñkTaMgenaH)an)at;eQμaHKμantMENgGVIeLIy. CnCab;ecaTCab;ecaT exov sMpn xitxMbgðajeTAGñk cUlrYm nigRbCaCnkm<úCafa mUlehtuEdlxøÜnminmanGMNac seRmcGVITaMgGs;enAeBlEdlxøÜnCaemdwknaMCan;x<s;enaH KW edaysarEt b:ul Bt nigbkSkumμúynIsþkm<úCaEtgEtenA cat;TukxøÜnfaCaBYkbBaØaCn. munnwgbBa©b;esckþIEføgkarN_rbs;xøÜn CnCab;ecaT exov sMpn )anbBa¢ak;bEnßm edayelIkeLIgnUvsMNYrmYyfa etIehtuG)IV anCaRbCaCnkm<Cú aPaKeRcInelIslb;plþ k; arKaMRT rbs;eKeTAdl;clnats‘UeRkamkardwknaMrbs;bkSkumμúynIsþ km<úCa? sMNYrenHRtÚv)anCab;ecaT exov sMpn bkRsay fa ³ {tam´yl; KWedaysareKGs;sgwÇmxøaMgnwg rbb ln; nl; EdlBukrlYydl;qäwg ehIyCa brivardac;éførbs;shrdæGaemrik EtebIemIl mkclnats‘Uvij eKeXIjmnusSEdleKsÁal; c,as;faCamnusSs¥atsM¥ ehIykarBarÉkraCü nigGFibetyüPaBCatidac;xat eKenOyNay edayeXIjEtGMeBIBalaGav:aEs GMeBI]Rkidæ nigGnaFibetyüenAkñúgrbb ln; nl; Éxagkar ts‘UeKlWfa vin½ytwgrwgNas; b:uEnþeKeRtómxøÜn nwgTTYleKarBtam BIeRBaHeKeRskXøancg;)an nUvsgÁmmYyEdlRbkbeTAedayKuNFm’ nig sIlFm’.} x¦karsYredjedaledImbNþgw rdæb,evNI enAGMLúgeBlsvnakarelIGgÁesckþITak;TgnwgkarsYr edjedalPsþútag GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg)anekaHehAedIm 18

bNþwgrdæb,evNIcMnYnBIrrUbedIm,Ipþl;skçIkmμenAkúñúgsvna kar. edImbNþwgrdæb,evNITImYyKWelak køan viut rs;enAPUmi Giun XMutaLav RsukGNþÚgmas extþrtnKIrI CaCnCatikack; nigTIBIrKWelak rm:am yun ehA xaMPI manGayu70qñaM rs;enA PUmikacUt RsukGNþÚgmas extþrtnKIrI. nak;TaMgBIrrUb KWCa edImbNþwgrdæb,evNIdMbUgbg¥s;enAkñúgsMNuMerOg002 Edl RtÚv)anGgÁCMnMuCRmHekaHehA[mkpþl;skçIkmμenAkñúgGgÁ svnakar. enAGMLúgeBlénkarsYredjedalenAkñúgsvnakar edImbNþwgrdæb,evNITaMgBIrrUbhak;bIdUcCamankarlM)akkñúg karEsVgyl;BIsMNYrrbs;PaKIEdlecaTsYrmkelIxøÜn eRBaH PaKeRcInéncemøIyrbs;GñkTaMgBIrmin)aneqøIytbeTAnwg sMNYrEdlRtÚv)anecaTsYrmkelIxøÜneLIy. edImbNþwgrdæ b,evNITaMgBIrRtÚv)anGgÁCMnMuCRmHbgÁab;[manGñkCMnYymñak; edImI,CYysRmbsRmÜl nigCYybkERbral;BaküeBcn_ nig XøaTaMgLayNaEdlmanPaBminc,as;las; edayehtufa edImbNþwgrdæb,evNITaMgBIrrUb CaCnCatiPaKtic ehIymin )aneRbIR)as;PasaExμrCaPasaedImrbs;xøÜn. müa:gvijeTot bBaðav½ycas;Cra nigsuxPaBrbs;GñkTaMgBIr k¾RtÚv)ankt; smÁal;edayGgÁCMnMuCRmH. elakecARkm nil Nun EdlCa RbFanénGgÁCMnMuCRmH )ancab;epþImsaksYrCadMbUgTak;Tg nwgRbvtþirUbsegçbrbs;edImbNþwgrdæb,evNI munnwgRbKl; evTikaeTA[PaKITaMgGs;edImI,bnþdMeNIrkarnItiviFIsaksYr edImbNþwgrdæb,evNI. bnÞab;BIkarsYrsMNYrrbs;elak RbFanGgÁCMnMuCRmH nil Nun emFavItMNagedImbNþwg rdæb,evNIRtÚv)anRbKl;evTika[eFIVkarsYrkUnkþIrbs;xøÜn nig bnÞab;mkCaParkic©rbs;shRBHraCGaCJakñúgkarsYredj edaledImbNþwgrdæb,evNI. 1¦ kareFVIskçIkmμrbs;edImbNþwgrd,evNI køan viut eqøIytbnwgsMNYrrbs;shemFavItMNagedImbNþwg rdæb,evNI nigtMNagshRBHraCGnþrCatiBak;Bn§½nwgkar cUlrYmclnabdivtþn_ elak køan viut manRbsasn_fa mun mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

eBlEdlxøÜncUlrYmeFVIbdivtþn_dMbUg maneKmkR)ab;fa ebImin cUlbdivtþn_eTenaHnwgRtÚvsøab; BIeRBaHxμaMgskþiPUminwgeFVI )ab. enAeBlB¤dUcenH xøÜn)anseRmccUlrYmeFVIbdivtþn_ CamYynwgeK. cab;;taMgBIeBlenaHmkxøÜnRtÚv)aneQμaH v:ag nig sIu cat;taMg[xøÜneFVICanirsaedIm,Irt;sMbuRt[kmμaPi)al nigbnÞab;mkeFVIRbFanPUmiedIm,IeFVIkarGb;rMRbCaCn nigpÁt;pÁg; Epñkesdækic©dl;bdivtþn_. elak køan viut )anbBa¢ak;fa xøÜn Føab;)anCYbCnCab;ecaT eGog sarI EdleBlenaH)an eXasnaGb;rM[xitxMeFVIkaredIm,IbeRmIbdivtþn_. elIsBIenaH eTot eGog sarI )anbeRgóndl;emPUmi emXuM kuM[ehA evotNamfayYn eRBaHevotNam Lav nigkm<úCaKWCabgb¥Ún CIdUnmYy. bEnßmelIenHelak eGog sarI EfmTaMg)an RbkasR)ab;fañ k;Rsúk fñak;XMu [yl;BGI CIV axμagM nigGICV asRtÚv eTotpg. elak vuit )anGHGagfa enAeBlenaH CnCab;ecaT eGog sarI nYn Ca exov sMpn nig bu:l Bt KWmantYnaTICa KN³PUmiPaK|sanþ. elak køan viut )aneFVIkarbBa¢ak;Cacug eRkayfa mUlehtuEdlGgÁkareRCIserIsykCnCatiPaKtic [cUleFVIbdivtþn_ edaysarCnCatiPaKticKWCamnusSl¶g; mindwgGVICaxμaMg GVICabdivtþn_enaHeLIy. 2¦ kareFVIskçIkmμrbs;edImbNþwgrd,evNI rma: m ynu elak rm:am yun KWCaedImbNþwgrdæb,evNITIBIr Edl)aneFVIskçIkmμenAcMeBaHmuxGgÁCMnMuCRmH. eqøIytbnwg sMNYrrbs;emFavItMNagedImbNþwgrdæb,evNI nigtMNag shRBHraC GaCJaGnþrCati elak rm:am yun manRbsasn_fa xøÜnRtÚv)aneKeXasna[cUlrYmeFVIbdivtþn_edIm,IrMedaHCati nigbeRmIRbeTs[mankarrIkceRmIn bu:EnþeRkaymkGIV²min dUckareRKagTukenaHeT. elak yun )anbBa¢ak;fa karcUl bdivtþne_ nHmankarbgçxM Hø Gt;xHø BIeRBaHGñkxøHmanbMNgcUlrYm ksagCati ehIyGñkxøHeTotRtÚv)aneKbgç[M cUlrYmeFVbI divtþn_ eday[BYkeKykRTBüFn;xøHedIm,IpÁt;pÁg;bdivtþn_. edImbNþwg rdæb,evNIrUbenH)anbEnßmfa enAmunqñaM1975 xøÜnKWCaGñk rt;sMbuRt[kmμa Pi)altUcFM CaBiessrt;sMbuRt[eQμaHv:an; mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

EdlCaKN³PUmiPaK|sanþ. eRkayBIshRBHraCGaCJa sYrelak rm:am yun RbFanGgÁCMnMuCRmHseRmcp¥ak nItiviFIsYredjedaledIm bNþwgrdæb,evNIrYbenH ehIycab;epþImsYreTAelIsakSI Lúg nrinÞ. enAkñúgsvnakarenaH shemFavIkarBarkþI[CnCab; ecaTTaMgbIRkúmminTan;man»kaskñúgkarsYredjedaledIm bNþwgrdæb,evNITaMgBIrrUbenHeLIy edaysarEtkarsYr edjedaledImbNþwgrdæb,evNITaMgBIrrUbenHRtÚv)anp¥akenA RtwmBak;kNþalTI. GgÁCMnMuCRmH)anRbkasfa nItiviFIsYr edjedaledImbNþwgrdæb,evNITaMgBIrrUbenHnwgRtÚveFVIbnþ enAExmkra qñaM2012. mUlehtuEdlnaM[mankarRbkas p¥ak;nItiviFIsYredjedjedaledImbNþwgrdæb,evNITaMgBIr enH edaysarEtbBaðasuxPaBrbs;edImbNþwgrdæb,evNI TaMgBIrrUbmankarcuHexSay. CaBiessCagenHeTAeTot GgÁCMnMuCRmHTukeBlevlaenHedIm,IsYrykcemøIyrbs;sakSI KWelak Lúg nrinÞ EdlGgÁCMnMuCRmHKt;smÁal;faCakar caM)ac;EdlRtÚvsþab;skçkI mμrbs;elak Lúg nrinÞ mun edaysar sakSIrUbenHmanv½ycas;CraehIyEfmTaMgmanCm¶WEfm eTot. K¦ karsYredjedalsakSI enAkñúgnItiviFIénsvnakarelIPsþútagkñúgdMNak;kal TImYy GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg)anebIkkarsaksYrsakSI TImYy KWelak Lúg nrinÞ EdlCaGtItbuKÁlikenARksYgkar breTsenAkñúgrbbkm<úCaRbCaFibetyü nigCasakISdak; bnÞúkrbs;shRBHraCGaCJa. karsYredjedalsakIS Lúg nrinÞ eFVIeLIgenAeRkaykarp¥akkarsþab;skçIkmμrbs;edIm bNþgw rdæb,evNIcnM nY BIrrUbxagelIedaysarEtbBaðasuxPaB. karebIksvnakarsYredjedalsakIS Lúg nrinÞ muneKRtÚv )anGgÁCMnMuCRmHpþl;ehtuplfaedaysarsakSIrUbenHman v½yCra nigmanbBaðasuxPaB. m:üagvijeTot edaysar bBaðasuxPaB v½ycas;Cra nigmanCMgWRbcaMkay GgÁCMnMuCRmH 19


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

)anseRmcGnuBaØat[sakISrUbenHGaceFIVskçIkmμBIcm¶ay tamry³RbB½n§esatTsSn_ BIlMenAdæanrbs;elakenAextþ bnÞaymanC½y edaymankarsRmbsRmÜlBIsMNak;GgÁPaB KaMBarsakIS nigGñkCMnaj. enAGMLúgeBleFIVskçIkmμ buKÁlik rbs;GgÁPaBKaMBarsakIS nigGñkCMnajmñak; RtÚv)anGnuBaØat edayGgÁCMnMuCRmH[GgÁúyenACitsakIS Lúg nrinÞ edImI,CYy sRmÜl nigbBa¢ak;sMNYrTaMgLayEdlsakISrUbenHminGac sþab;B¤ b¤lM)akyl;GMBIsMNYrTaMgLayEdlecARkm nigPaKI énsvnakarecaTsYr. elak Lúg nrinÞ RtÚv)anGgÁCMnMuCRmH saksYredjedalGMBIRbvtþisavtarrbs;elaktaMgBIeBl

munénrbbkm<úCaRbCaFibetyü rhUtdl;kardYlrlMénrbb ExμrRkhm. b:uEnþedaysarbBaðabec©keTsénRbB½n§esat TsSn_ nigbBaðsuxPaBtRmÚv[sakISrUbenHesñIsMuGgÁCMnMuCRmH cUlbnÞbT; kw Cajwkjab; EdlbNþal[karpþls; kçkI mμBcI m¶ay enHmansPaB rGak;rGYl nigmanPaByWty:av. elak Lúg nrinÞ )aneqøIytbCaeRcIneTAsMNYrrbs; GgÁCMnMuCRmH nigPaKIénsvnakarEdlecaTsYrmkelIxøÜn Tak;TgnwgRbvtiþsikSa nigRbvtþikargarEdlFøab;)aneFVIkar CamYynwgCn Cab;ecaT eGog sarI nigCnCab;ecaT eGog FIriT§ enAmuneBl GMLúgeBl nigeRkayeBl énrbbkm<úCaRbCaFib

nisSitkMBugemIlRbvtþirUbemdwknaMExμrRkhmTaMgbI 20

mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

etyü. Rbvtsiþ avtar enAGMLúgeBlénkarsaksYredjedalelakLúg nrinÞ )anelIkeLIgfa elakekItenAkñúgqñaM1938 bc©úb,nñrs;enA PUmidUg XMum:aéL Rsukm:aéL extþbnÞaymanC½y. elak Lúg nrinÞ ehA riT§ CaGtItnisSitFøab;)aneTAsikSaenARbeTs eqkUsvÚø a: KI ry³eBl10qñaM kñgú GMLgú qña1M 960dl;qañ 1M 970 b¤1971 xagEpñkkay Gb;rM kILa nigR)aN. bnÞab;BIkarGMBavnavrbs;semþcRBH neratþm sIhnu enAqñaM1970 elak nrinÞ )an RtLb;mkBIRbeTseqkUsUv:aKI rYceFVIkarenATIRkúgeb:kaMg mYYyry³. enA TIRkúgeb:kaMg elak)ancUlrYmkñúgclnamYy Edlmansemþcneratþm sIhnu CaRbFan. enATIenaHelak)aneFIVkarenAkñúgRksYgkar breTsénrdæaPi)alrYbrYmCatirbs;semþc sIhnu edaymantYnaTICaGñkvayGtßbT bkERbPasanig vaysMbuRtepSg²sRmab; Tak;TgBIRbeTsmYyeTARbeTsmYy nigBI clnamYyeTAclnamYy. eRkayBIcak ecjBITIRkúgeb:kaMg elak Lúg nrinÞ )an mkbeRmIkargarenAkñúgsßanIyviTüúrN³sirS rYbrYmCatiRbCaFibetyü enATIRkúghaNUy RbeTsevotNam edayman eGog FIriT§ CaGñkRKb;RKg. elak nrinÞ )anGHGagfa elak)ancUlbeRmIkarenATIenaHedaysμ½RK citþ bnÞab;BIB¤CnCab;ecaT eGog sarI niyay faviTüúenHk¾Cakarts‘UmYyEdr {eFVIkarenA TIenaHehIycaMRtLb;eTARsúkvijk¾)an}. enAGMLúgeBlbeRmIkarenAsßanIyviTüúenaH elak nrinÞ )anbBa¢ak;fa xøÜnmanmuxgarCa GñkbkERbsMbuRtEdlmanelxsm¶at;mk CaPasaExμredIm,IpSBVpSayeTAkñúg nigeRkA \

mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

RbeTs nig)aneFVICaGñkGb;rMsisSEdlman«BukmþayFøab; rs;enATIRkúghaNUyeTotpg. eRkayBIcakecjBITIRkúg haNUy elak nrinÞ )anRtLb;mkRbeTskm<úCavij nigcUlbeRmIkargarenARksYgkarbreTsenAkñúgGMLúgénrbb km<Cú aRbCaFibetyüEdlman eGog sarI Cardæm®nþI. sakIS rUbenH)anbnþfa enAdMNak;kalenaH RksYgkarbreTsRtÚv )aneKehAfaCamnÞIrb-1 enATIenaHxøÜnmanmuxgarCaGñkvay GtßbT nigeFIVkargarBak;B½n§nwglixitqøgEdnsRmab;GñkEdl ecjcUlRbeTskm<úCa. CagenHeTAeTot elak nrinÞ Føab;)an eTAbeRmIkarenAmnÞIrb-20Gs;ry³eBlRbEhl6Exnig eRkaymkenAmnÞIr b-15.enAGMLúgénrbbkm<úCaRbCaFib etyüdEdlenH elak Lúg nrinÞ k¾Føab;RtÚv)anEcgtaMg[ beRmIkarenAkñgú RBHbrmraCvaMg edaymanmuxgarCaGñkkarBar semþc neratþm sIhnu xN³EdlRTg;Kg;enACaRBHRbFanrdæ Gs;ry³eBlRbEhl6Ex. TnM akT; nM grvagsakSI Lgú nrni Þ TagM CnCabe; caT eGog sarI ngi bKu lÁ epSgeTot sakIS Lúg nrinÞ )anbBa¢ak;fa enAxN³eBlEdlelak eFVkI arenAmnÞrI b-1 elakRtÚv)anGgÁkarsg½SyfaCaPñak;gar esIukarN_sm¶at; es>GIu>Ga. enAeBlenaH CnCab;ecaT eGog sarI )anbgÁab;[elaksresrRbvtþirUbpÞal;xøÜnrYcepJICUneTA CnCab;ecaT eGog sarI tamry³elak sYg sIueKOn EdlCa emRkúmrbs;xnÜø . sakSIrbU enH)anbnþfa xønÜ sÁal;CnCab;ecaT eGogsarI dMbUgtamry³elakfac; CaKWCamitþPkþieronCamYy KñaenAeBlCnCab;ecaT eGog sarI nigPriyaKWCnCab;ecaT eGog FIriT§ eFVIdMeNIrrYmKñaCamYyRKÜsareTAeRkARbeTs. kalenaHelakRKan;EtsÁal;eQμaH eGog sarI b:ueNÑaH min Tan;manTMnak;TMngCamYyKñaenAeLIyeT. bnÞab;mkelak)an CYbnwgCnCab;ecaT eGog sarI enATIRkúghaNUy enAxN³ eBlEdlCnCab;ecaT eGog sarI )aneFIV]eTÞsnamenAkñúg kicR© bCMeu nATIenaH. CnCab;ecaT eGog sarI Føab;)anRbCMRu )ab; buKÁlikenAkñúgRksYgkarbreTsfa xøÜnnwgmin GnuBaØat[nrNa 21


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

mñak;naMykbuKÁlikénRksYgenHecjeTANaCadac;xat enA eBl EdlxøÜnminenA. elak Lúg nrinÞ )anerobrab;R)ab;GgÁ CMnMuCRmHfa xøÜnminmanTMnak;TMngCamYyCnCab;ecaT eGog sarI eToteTbnÞab;BIqñaM1979 ehIyk¾mindwgfa eGog sarI rs;enATINaEdrenAeBlbc©bú ,nñenH. b:Eu nþenAkñgú karelIkeLIg rbs;shRBHraCGaCJa)anbBa¢ak;fa enAkñúgqñaM1994 elak nrinÞ Føab;mantYnaTICaGKÁelxaFikarénclnabRgÜbbRgÜm CatiRbCaFibetyü EdlmanCnCab;ecaT eGog sarI Ca RbFan. elak nrinÞ )an[dwgfa clnaenHenAEtmandl; sBVéf¶ b:uEnþ minmanskmμPaBGVIeT. enAeBlEdltMNagshRBHraCGaCJaGnþrCati elak eDl lIsak; sYrfaetI fac; Ca CanrNa elak nrinÞ )aneqøIy tbfaeQμaH fac; Ca CaGñkEdlFøab;eronenAsalaCamYy Kña nigFøab;elg)al;enAkñúgRkúmCamYyKña ehIyk¾CabuKÁlmñak; EdlmanTMnak;TMngCamYyrdæaPi)al ln; nl;. b:uEnþelak min)anbBa¢ak;GMBImuxgarrbs;buKÁlenHeT. elak nrinÞ )anpþls; kçkI mμeTotfa edaysareBlevlaknøgmkyUrNas; eTAehIy dUcenHelakminc,as;eTfa etIbuKÁlenHRtÚv)ankUn sisScab;eFVIcMNab;xμaMgenAqñaM1974 nigeRkaymkRtÚv)an )aj;smøab;CamYyrdæ m®nþIRksYgGb;rMenaH b¤y:agNa. sakSIrUbenH)anbBa¢ak;GMBImUlehtuEdlxøÜn)anehAeQμaH fac; Ca fa {Ga fac; Ca} enAkñúgRbvtþirUbrbs;xøÜnCUneTAGgÁ CMnMuCRmHk¾dUcCashRBHraCGaCJaEdlkMBugsYrGMBIbBaðaenH fa xøÜnehAEbbenH KWedaysarEtmanmitþPaBCitsñitCamYy Kña. elak nrinÞ )anbBa¢ak;bnþfa elak)andwgerOgrbs; eQμaH fac; Ca CaPñak;garesIubkarN_ es>GIu>Ga edaysar eQμaHenHEtgEteTAsßanTUtGaemrikEdlCaRbeTsesrI xus RsLHBIxøÜnEdlEtgEtTak;TgCamYyRbeTsGBüaRkwtü nig RbeTssgÁmniym. enAeBlEdleFVIkarsaksYrGMBITMnak;TMngCamYynig kmμaPi)alExμrRkhmdéTeTotEdlmaneQμaHenAkñúgRbvtþirUb rbs;xøÜn elak Lúg nrinÞ EdlCasakSIxagRBHraCGaCJa 22

RtÚv)anshRBHraCGaCJargGnþrCatisYrmþgehIymþgeTot GMBIPaBsÞak;esÞIrkñúgkareqøIytbeTAnwgsMNYrTaMgLayEdl ecaTsYrmkelIxøÜn. shRBHraCGaCJarg elak eDl lIsak; )anbgðajBIPaBmnÞileTAnwgcemøIyrbs;sakSI maneBlxøH shRBHraCGaCJayl;fasakSIBüayamminbeB©ajeQμaH GtItRbFanrbs;xøÜn KWCnCab;ecaTeGogsarI enaHeT.elak Lúg nrinÞ k¾RtÚv)anshRBHraCGaCJasYredjedalBITMnak;TMng rbs;xnÜø CamYybuKlÁ mYycMnnY eTotEdlbuKlÁ TaMgenaHrYmman° 1¦ tUc xaMeDOn nig hak;esog LaynI GtItbuKÁlikenA RksYgkarbreTsCamYyKña eRkaymkRtÚv)ancab;xøÜn. 2¦ eTB sMGat GtItGKÁrdæTUt Føab;eFVIkarenAeb:kaMg CamYyKña eRkaymkRtÚveKbB©ÚaneTAmnÞIrs-21. 3¦ va:n; BinI CaGtItelxaTI2 enATUteGhSIbú Føab;eFVkI ar CamYyKñaenAeb:kaMg. 4¦ Kat Qn; GtItbuKlÁ ki enARksYgkarbreTsCamYy Kña b:uEnþenAEpñkniBn§. 5¦ CYn RbsiT§ Føab;eFVIkarCamYyKña. 6¦ Qn éh GtIteFVICakgkarBarsemþc neratþm sIhnu enAkñúgvaMg. 7¦elakhak; esogLaynI RtÚv)anGgÁkarcab;TaMgbþI RbBn§ 8¦ sarin qak Føab;eFVIkarCamYyenATIRkúg eb:kaMg. 9¦ sU hug CakμÜyrbs; b:ul Bt EdlmanEteQμaHenA RksYgkarbreTs. elak Lúg nrinÞ )anbBa¢ak;fa enAxN³eBlEdlxøÜn eFIVkarenAkñúgmnIÞrb-1 elakEtgEtmankarP½yxøaccMeBaH Baküfa {eTAeronsURt} edaysarenAeBlenaH karbBa¢ÚneTA eronsURt KWeKbBa¢ÚneTAmnÞIrsnþisuxs-21 nigsaxarbs; mnÞIs-21 dUcCamnÞIrbwgRtEbk nigmnÞIrRcaMgcMerH. shRBHraCGaCJa elak eDl lIsak; )anesñIsMu[ sakIS Lúg nrinÞ Bnül;GMBIXøamYy Edl)ansresrenAkñúg RbvtiþrUbsegçbrbs;xøÜnfa ³ mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

{kñúgry³kalsikSaCIvitrbs;´KWexμAggwtsøúgsøúb Tak;TgnwgBYkEdleRkaymkk,t;RbeTsCati nigcUlédnwgBYk Gak,t;;. mü:ageTotkarrs;enAk¾mins¥ats¥M KWdUrluykak;rk sIcu gkarman)an.sIlFm’narIbru sk¾mni s¥ats¥.M edaysar KuNGgÁkar eyIg´)anvilmkrkpøÚvRtÚvpøÚvbdivtþn_km<úCa. ´ )anxitxMksagxøÜntamkarENnaMrbs;GgÁkar}. enARtg;cMNucenHsakSI Lúg nrinÞ )anBnül;fakar sresrenaHKWRKan;Etcg;bBa¢ak;faxøÜnesμaHRtg;nwgGgÁkar b:ueNÑaHminmanlak;elomGIeTehIykalenAeronvamanerOg EbbhñwgnaM[eBlbdivtþn_KWRtÚvxMRbwgEkxøÜn. eqøIytbeTAnwg sMNYrEdlelakshRBHraCGaCJasYrfaetIelakmandwgeTfa eQμaHEdl)anelIkeLIgenAkñúgRbvtþirUbrbs;elakenaHcug eRkayKWRtÚv)aneKnaMykeTAkan;mnÞIrs-21. elak Lúg nrinÞ )aneqøIyfaxøÜnmindwgBImUlehtuEdleK[sresrRbvtþi rUbenHeT ehIyk¾mindwgfamanerOgGVIbnÞab;BIkarsresrenH Edrb:Eu nþelakmanCMenOfaRbEhlCaGgÁkarcg;dgw BITnM ak;TnM g rbs;xøÜnCamYynrNaxøH. enAkñúgsvnakarénkarpþl;skçIkmμedaysakSI Lúg nrinÞ RkúmemFavIkarBarkþICnCab;ecaT exov sMpn minmansMNYr saksYreTAsakSIrUbenHeLIy. manEtRkúmemFavIkarBarkþI CnCab; ecaT nYn Ca nigRkúmemFavIkarBarkþICnCab;ecaT eGog sarI b:ueNÑaH Edl)ansYredjedal. enAmuneBlbBa¢b;karsYredjedalsakIS elak Lúg nrinÞ mancMNucEdlKYrkt;smÁal;mYyKWfa CnCab;ecaT nYn Ca )anesñIsMuGgÁCMnMuCRmHedIm,IsYrsakSI Lúg nrinÞ. CnCab;ecaT nYn Ca )ansYrsMNYreTAsakSI Lúg nrinÞ edaysMdImaM²GMBI karTTYl\T§iBlBI suWg g:ukfaj; EdlCaGñkRbqaMgnwgRBH mhakSRt. elak nrinÞ eqøÍytbbdiesFedaysMdImYy²fa xøÜnmin)anTTYl\T§iBlBI sWug g:ukfaj; eT. xøÜneBjcitþnwgkar ts‘Urbs;elak suWg g:ukfaj; cMeBaHkarts‘RU bqaMgnwg)araMg ÉskmμPaBepSgeTot KWGt;eT. CnCab;ecaT nYn Ca ecaT sY r bnþeTotfaetIelakFøab;manniyayfamansmancitþ mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

cMeBaH sugW g:ku faj; edaysarbuKlÁ enHRbqaMgnwgesþc nig GaNaniKm)araMgEdrb¤eT? elak Lúg nrinÞ )aneqøIytbfa kalenaHyuvCnExμrKWG‘Icwg ecHEtCeyaeTA EteRkaymk )anTTYlkarGb;rMeTIbdwgfakareFIVEbbenHminl¥. CnCab; ecaT nYn Ca )anbnþsMNYrrbs;xøÜneTotfaetIelakmanCab; ninñakarneya)ayCamYy hg; Funhak; EdlCaédsþaMrbs; sWug g:ukmij nigeRkaymkenAqñaM1972 eLIgCanaykrdæ m®nþIenaHEdreT? etIelaksÁal; eGo sIucUv EdlCaédsþaM rbs; suWg g:ukfaj; eT? nigsMNYrcugeRkayfaetIeQμaH TaMgGs;Edlelak)anelIkenAkñúgRbvtþirUbrbs;elakenaH etIBYkenHmaneFVIskmμPaBCamYy suWg g:ukfaj; eT?etIskmμ PaBGVIxøH? elak Lúg nrinÞ )anbdiesFeTAnwgsMNYrTaMgGs; xagelIrbs; nYn Ca CamYynwgBaküfa mindwg nigminsÁal;. esckþIsnñidæan svnakarsþIBIkarsYredjedal nigBinitüPsþútagEdl erobcMeLIgedayGgÁCMnMuCRmHsaladMbUgnaeBlenH KWRKan; EtCasvnakardMNak;kaldMbUgEdlepþatelIRbvtiþénbkS kumμúynIsþkm<úCa nigsavtarrbs;CnCab;ecaTmñak;²Edl ykecjBIEpñkmYyéndIkadMeNaHRsayedImI,ecaTsYrCn Cab;ecaTedImbNþgw rdæb,evNI sakIS nigGñkCMnajEtb:eu NÑaH. bnÞab;BIbBa©b;karsYredjedalTak;TgnwgRbvtþibkSkumμúynIsþ km<úCanigsavtarrbs;CnCab;ecaTGgÁCnM CuM RmHnwgbnþykGgÁ ehtuepSgeToténdIkadMeNaHRsaymkBiPakSasYredjedal nigBinitüPsþútagEdlTak;TgnwgGgÁehtuTaMgenaH. karpþl;skçIkmμrbs;CnCab;ecaT sakSI nigedImbNþwg rdæb,evNI EdleFVIeLIgenAGMLúgeBlsvnakar)anCYbRbTH nUvbBaðamYycMnYn edaysarEtGgÁCMnMuCRmHmanPaBlM)akkñúg karkMNt;EbgEckeBlevlasRmab;PaKInanakñúgkarsYredj edalenAkñúgsvnakar EdlCaehtueFIV[mankarBnüareBl karsYredjedaledImbNþwgrdæb,evNI sakIS nigCnCab;ecaT enAGMLgú eBlsvnakar. m:üagvijeTot bBaðasuxPaB v½ycas; Crarbs;CnCab;ecaT sakSI nigedImbNþwgrdæb,evNI bBaða 23


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

bec©keTskñúgkareRbIR)as;RbB½n§esatTsSn_edIm,IsaksYr sakSI nigkarCMTas;rbs;PaKIenAkñúgGMLúgeBlsvnakark¾)an bgáPaBlM)akeTAdl;GgÁCnM CuM RmH nig)anTajdMeNIrkarnItvi Fi I min[eTAmuxelOn dUcEdlGgÁCMnMuCRmHcg;)aneLIy. eTaHCay:agNa svnakarsþIBIkarsYredjedal nig BinitüelIPsþútagEdlRbRBwtþeFIVeLIgnaeBlenH KWCadMeNIr vivDÆn_fmIμ y Y eTotrbs;GgÁCnM CuM RmHvisamBaØkgúñ tulakarkm<Cú a kñúgkarEsVgrkyutþiFm’ nigkarBit EdlRbCaCnkm<úCaTUTaMg RbeTs)anTnÞwgrg;caMGs;ry³eBlCit32qñaM. bBaðaepSg² enAGMLúgeBlénkarGanGgÁehtuEdlmanenAkñúgdIka dMeNaHBIsMNak;RkLabBa¢IénGgÁCMnMu CRmH CnCab;ecaT exov sMpn )ansþab;karGanGgÁehtuecaTRbkan;RbqaMgnwgxøÜn edayykcitþTukdak; ehIyenAerogral;eBl CnCab;ecaTrUb enH)an»nmuxsresrenAelIRkdas Edldak;enAelIturbs; xønÜ edIm,I eRtómeFIkV areqøy I tbeTAnwgkarecaTRbkan;TaMgenaH. maneBlxøH CnCab;ecaTrUbenH)angakeTABiPakSaCamYy m®nþIsMNMuerOgEdlGgÁúyenACitxøÜnCajwkjab;. kñúgsvnakarelIPsþútagkalBIéf¶TI6 ExFñÚ qñaM2011 EdleFVIkarBiPakSaedjedalGMBIRbvtþirbs;bkSkumμúnIsþ km<úCa nigRbvtþisavtarrbs;CnCab;ecaT GgÁCMnuMCRmH)an ekaHehAedImbNþgw rdæb,evNIcnM nY BIrrUbedIm,IeFVkI arsaksYr. enAkñúgkic©dMeNIrkarnItiviFI shemFavI GnþrCatikarBarkþICn Cab;ecaT nYn Ca KWelak ém:eXIl epsþEmn )anesñIsuM[edIm bNþwgrdæb,evNIRtÚveFIVsm,fmuneBlpþl;skçIkmμenH. eqøIytbeTAnwgkarelIkeLIgxagelI elakecA Rkm nil Nun )anbBa¢ak;edaysMdIc,as;²fa enAkñúgRkmnItiviFIRBhμTNÐ ExμrqñaM2007 nigviFanépÞkñúgrbs;GgÁCMnuHCRmHkñúgtulakar km<úCa mintRmÚv[edImbNþwgrdæb,evNIeFVIkars,feLIy. elak eBC GgÁ emFavInaMmuxtMNagedImbNþwgrdæb,evNI)an bdiesFcMeBaHkarelIkeLIgrbs;emFavIkarBarkþICnCab;ecaT nYn Ca faedImbNþwgrdæb,evNIKWCaPaKIenAkñúgsMNuMerOg 24

dUecñHKat;mansiT§iniyayTaMgGgÁehtu nigGgÁc,ab; enAkñúg eBleFVIskçIkmμ. elakemFavI eBC GgÁ )anbnþeTotfa enA eBlEdledImbNþwgrdæb,evNIpþl;skçIkmμGMBIGgÁehtu KWmin viFanNamYyGacEkERbzan³rbs;edImbNþwgrdæb,evNI[eTA CasakSI)aneLIy. eqøIytbeTAnwgbBaðaenH elakecARkm hSg;m:ak LWEvg k¾)anelIkeLIgGMBIc,ab;km<úCaEdlcmøg ecjBIc,ab;)araMg KWcat;TukedImbNþwgrdæb,evNICaPaKImYy enAkñúerOgkþI. elakecARkmrUbenH)anbnþeTotfa edaysar zan³enHedImbNþwgrdæb,evNImincaM)ac;s,fenaHeT ehIy Gacpþl;skçIkmμGMBIBüsnkmμEdlxøÜnTTYlrg b¤GgÁehtuEdl Bak;B½n§eTAnwgCnCab;ecaT)an. enAéf¶TI7 ExFñÚ qñaM2011 enAeBlGgÁCMnuMCRmHeFVIkar saksYreTAelIedImbNþwgrdæb,evNI emFavIGnþrCatirbs;Cn Cab;ecaT eGog sarI KWelak ém:eXIl xaNav:as )aneFVIkar kt;smÁal;nigesñIsuMeTAGgÁCMnuMCRmHmþgehIymþgeTotGMBIkar sMu[mankarhamXat;cMeBaHkarR)aRs½yTak;TgKñarvagedIm bNþwgrdæb,evNICamYynwgemFavIxøÜnnigGñkepSgeTot. elakemFavI xaNava:s )anbnþfa karR)aRs½yTak;TgenaH GacnwgnaM[mankarb:HBal;dl;kareFVIskçIkmμ edaysarEt karpþl;skçIkmμrbs;buKÁlenaHminTan;)anbBa©b;enAeLIy. elak kaNav:as )anpþl;ehtuplfa enAkñúgc,ab;)araMg edIm bNþwgrdæb,evNIminGaceFVIkarTak;TgCamYyemFavI)aneT kñúgeBlsvnakarEdlkarN__enHvamanlkçN³pÞúyBICnCab; ecaT. eqøy I tbeTAnwgcMNcu TaMgenaH shemFavInaMmxu tMNag edImbNþwgrdæb,evNI elakeBC GgÁ )aneqøIytbfa enAkñúg krNIenHminKYrmankarEbgEcksiT§i[manlkçN³xusKñarvag edImbNþwgrdæb,evNI nigCnCab;ecaTkñúgkarR)aRs½yTak;Tg CamYyemFavIrbs;xøÜneLIy. elakeBC GgÁ )anGHGagfa vanaM[manPaBminesμKI añ edaysarCnCab;ecaTmansiTR§i bwkSa eyabl;CamYyemFavIenARKb;dMNak;kal cMENkedImbNþwg rdæb,evNIEbrCaminmanenaH. elakemFavIbnþeTotfaKμan viFanNamYyEdlhamXat;min[edImbNþwgrdæb,evNICYb mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

CamYyemFavIrbs;xøÜnenAkñúgkrNIenHeT. bEnßmeTAelIkar elIkeLIgrbs;elak eBC GgÁ emFavItMNagedImbNþwgrdæ b,evNI elak emgXI )aneFVIkarCMTas;TaMgRsúgeTAelIkar elIkeLIgrbs;emFavIkarBarkþI elak xaNav:as fa kareFVI EbbenHvanaM[xuseTAnwgTMenomTmøab;kñúgkarGnuvtþc,ab;enA km<úCa nigviFanépÞkñúgEdlGnuBaØat[edImbNþwgrdæb,evNI mansiT§iTTYlkarkarBarplRbeyaCn_rbs;xøÜnenARKb;dMNak; kal. dUecñHkarR)aRs½yTak;Tgrbs;edImbNþwgrdæb,evNI CamYyemFavIrbs;xøÜn KWCasiT§imYyEdlKμannrNamñak;Gac eRCótERCk)aneLIy ehIysiT§ienHk¾dUcCasiT§iR)aRs½y Tak;Tgrbs;emFavIkarBarCnCab;ecaTCamYykUnkþIrbs;xøÜn Edr. PøamenaH edaysarbBaðaEdlPaKIelIkeLIgman lkçN³dEdl²elakRbFanecARkm nil Nun )aneFVIkar bBa¢ak;GMBIviFan88¬2¦. viFanenHkMNt;sRmab;EtCnCab; ecaT sakSI nigGñkCMnajbu:eNÑaH EdlmintRmÚv[mankar R)aRs½yTak;TgKña ehIyenHKWCakarbBa¢ak;[eXIjBIzan³ xusKñarvagedImbNþwgrdæb,evNI nigsakSI. edayeyageTA elIviFanenHdEdledImbNþwgrdæb,evNImintMrUv[s,fenA eBleFVIskçIkmμ ehIyKat;mansiTi§TamTarsMNgEdlsakSIBuM mansiT§ienHeLIy. elakRbFanGgÁCMnMuCRmH RKan;EtbBa¢ak; y:agxøIfaedImbNþwgrdæb,evNIGacTak;TgCamYyemFavIrbs; xøÜnedayesrI. enAkñúgéf¶TI15 ExFñÚ qñaM2011 xN³eBlEdlsh RBHraCGaCJakMBgu taMgsMNrY elICnCab;ecaT nYn Ca GMBeI sovePA mYyk,alEdlmanbTsmÖasn_EdlCnCab;ecaTrUbenH)an eFVICamYynwgelak eft sm,tþi mkeFIVkarsaksYredjedal elakemFavI sun GruN EdlCaemFavIkarBar[CnCab;ecaT nYn Ca )aneFIVkarbdiesFeTAnwgkarelIkeLIgenaH. elak emFavI GruN )anGHGagfa esovePAenaHKWminGacykCa kar)aneT eRBaHmanPasaEtmYy KWGg;eKøs edayminmanCa PasaExμr nig)araMg. elakbnþeTotfa esovePAenHeXIj manlk;enAÉpSar ehIyesovePAenHmindwgfashRBHraC mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

GaCJa)anBINaedIm,ImkeRbIR)as;pøÚvkarenaHeT KWxøÜnminTTYl sÁal;CapøÚvkareT. eBlenaHelakRbFanGgÁCMnMuCRmHyl; fa karCMTas;rbs;elakemFavI sun GruN smRsb ehIy bgÁab;[shRBHraCGaCJaminRtÚvsYredjedalBIesovePA EdlelIkeLIgenaHeLIy eRBaHesovePAenHminTan;)andak; enAcMeBaHmuxGgÁCnM CuM RmHenAeLIy. karsYrTak;Tgnwgxømw sar enAkñgú esovePAenHGgÁCnM CuM RmHminTan;)anseRmcenAeLIy. Tak;TgnwgbBaðaenH elakemFavIGnþrCatikarBarkþICnCab; ecaT exov sMpn )anesñIeTAGgÁCMnMuCRmH[kMNt;GMBIeBl evlasmRsbEdlGacelIkykbBaðaénkardak;PsþútagenH mkseRmc. bnÞab;BkI arBiPakSarvagecARkmenAkñgú svnakar rYcmk RbFan GgÁCMnMuCRmHelakecARkm nil Nun RbKl; Parkic©eTA[elakecARkm hSg;m:ak LWEvg kñúgkareqøIytb eTAnwgsMeNIenH. elakecARkm LWEvg )aneqøIytbfa GgÁ CMnMuCRmH)anTTYlnUvkardak;ÉksarBIPaKIenaH ehIyvaRtÚv kareBlevlaCaeRcInkñúgkarseRmc. dUcenHGgÁCMnMuCRmH nwgeFVIkarseRmcenAedImqñaMeRkayenH edaymansvnakar BiessmYysRmab;viPaKeTAelIkarbgðajPsþútag FatupSMén Psþtú agEdlmankarBak;Bn½ m§ y Y cMnnY eTAnwgdIkadMeNaHRsay edIm,IseRmcBIPaBTTYlyk)anénPsþútagnigkarvaytémø énPsþútagnImYy². enAkñúgGMLúgeBlsvnakarsþIBIkarsYredjedal nig BinitüPsþútag eXIjfamankarrGak;rGYlEpñkbec©keTs mYycMnYn edayeBlxøHGñktamdandMeNIrkarnItviFIBIsal svnakarsaFarN³min)anTTYlsMeLg eBlxøHmansMeLg ecjBIbnÞb;rbs;GñkbkERbPasa EdlelIkeLIgfa xøÜnmin )anTTYlsMeLgBIkgúñ bnÞbs; vnakarEdlRtÚvesñsI euM TAecARkm b¤PaKI[niyaysaCafμImþgeTot. RbtikmμCMuvijesckþIEføgkarN_rbs;CnCab;ecaT QkU Ekb Gayu52qñaM mkBIextþeBaF×sat; enAPUmi bgw ck XsuM üa Rsku keNóþ g exteþ BaFs× at.; ´)ansþab;elak nYn Ca ´KitfaGVIEdlKat;niyayKW 25


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

)at;karBiteRcIn dUcEdlKat;niyayfa kñúgsm½yhñwg[hUb mYyéf¶bIeBl EtebIkalenaH´enAkñúgrbbhñwgEdr KWmindUc BaküKat;faeTeTaHbIenAextþeBaF×sat;eFVRI sÚv)aneRcIn EtGt; [RbCaCnhUbRKb;RKan;eT KW[hUbbbrBIreBlv:al;Evk EckKñamYykMb:ug40nak;. enAeBlKat;niyayfadUcenH KW´ manGarmμN_xwg EtnwkeXIjfaTb;citþ ehIyGVIEdl´cg;)anKW [Kat;niyaykarBit enAeBlEdlKat;niyayfaGt;dwg ´dUcCaGn;citþeRBaHRKÜsarrbs;´RtÚv)aneKykeTAsmøab; ecal ehIyRKÜsarbgRsIrbs;´RtÚv)aneKykeTAsmøab; TaMgGs;edaysarbþIrbs;Kat;Føab;eFVITah‘an ln; nl;. elak san; rnu mkBIXMubJsSIRkas RsukemagbJsSI ext)þ atd; bM g. elak run )anmanRbsasn_fa karN_Edlelak nYn Ca niyayfaKat;mindwgBIkarsmøab;enArbbkm<úCaRbCaFib etyü KW´mineCO eRBaHKat;CaGñkkan;cgáÚt dUcenHebIKat;min bBa¢a enaHKμannrNah‘an. cMENkkarEdlKat;niyayfa mankarhUbRKb;RKan;enaH ´rwtEtmineCOmYyryPaKry eRBaHenAkñúgkardæannImYy² GgármYykMb:ugRtÚvhUbBI30eTA 40nak;k¾man eK[hUbbbrsuT§EtTwk KWsøab;nwgGt;)ay eRcInNas;. mYyéf¶eK[hUbEtBIreBlKat;ny i ayPaKeRcIn CaBaküPUtPr karN_EdlKat;niyayfarbbkm<úCaRbCaFib etyühUb1éf¶bIeBl RBwk éf¶ l¶ac nigmanbEg¥m KWniyay kuhk eRBaHminEdl)anbEg¥mhUbeT. ma: n sRU t Gay7u 8qañ M mkBRI sku )ara: y extkþ BM gF; .M elak sURt )ancUlrYmsþab;svanakar ehIyenAeBl EdlKat;)anlWCnCab;ecaT nYn Ca niyayBIkarbriePaK GaharmYyéf¶bIdg elakmanRbtikmμfa {karN_EdlKat; niyayfa rbbGahar3eBlenaH KWvaGt;RtÚv eRBaHCMnan; enaH)anEtBIreBlenaHBi)akpg bbrTaMgRBwk TaMgl¶ac Et CYnkalman)ayxøH cMENkbEg¥mminEdlman.´manGarmμN_ xwgeRBaHKat;niyayminRtÚv ehIyeBlRBHraCGaCJasYr Kat; EtgEtniyayBegVógmineqøIy dUcenHGVIEdl´cg;)an KWsMu[ 26

niyayEtRtÚvmkfa ebIBIreBlfaBIreBl ebIbIeBlfabIeBl niyayykEtRtÚv}. lsI sMbUr ePTRbús Gayu55qñaM rs;enAXuMCb;v:arI Rskú RBHenRtRBH extbþ naÞ ymanCy ½ . eBlB¤ nYn Ca niyayfamYyéf¶[)ayRbCaCnhUb bIeBlenaH ´mankarxwgxøaMgNas; BIeRBaHkalCMnan;enaHeK [´hUbEtbbrBIreBlbu:eNÑaH ehIyminEdlmanbEg¥mGI enaHeT EtebIeBlcUlqñaM)anmþg. eK[eyIgeFVIkareRcIn Et minEdl)anhUbeT ehIykarniyayEbbenH KWCakare)ak R)as;eyIgeT. kalenaHeFVIERs)aneRcInEdr bu:Enþmindwgfa eKykRsÚveTANa. m:k; vNÑI e P T R b ú s G a y u 5 1 q ñ a M m u x r b r C a k s i k r rs;enAPUmiRsúkRBHenRtRBH extþbnÞaymanC½y. kalCMnan;ExμrRkhm´eFVIkarenAkñúgkgcl½telIkGag RtBaMgfμ ehIykarhUbcukCYbkarlM)akeRcInmanEt)aymYy can Gt;manmðÚbeT hUbCamYyTwkRbhukdl;eRkaymkGt; man)ayeTmanEtbbrehIyeFVIkarTaMgyb;TaMgéf¶. kñúgry³ eBlEdlKat;kan;GMNacbIqñaM R)aMbIEx émÖéf¶enaH ´minEdl )anhUbbEg¥meT ehIydl;eBlB¤Kat;niyayGIcwg´Gn;citþ ekþARkhayNas; eRBaHfaKat;CaGñkdwknaMTaMgmUlKat;famin dwg ehIykarniyaydUecñH RKan;EtCakarniyayedaHsaryk rYcxøÜnbu:eNÑaH. pg; cry i a ePTRsI Gay2u 1qañ M Cansi Sti enAsakl vTi üaly ½ CatRi KbR; Kg Epkñ ntI si a®s.þ ´yl;fakarelIkeLIgrbs; nYn Ca niyayfaKat; karBarCati bu:Enþ´KitfakarEdlKat;eFVIenaHKWkarbMpøajCati eTAvijeT BIeRBaHebIKat;karBarCatiKat;mni beNþay[RbCaCn Exμr Føak;cUleTAkñúgrbbExμrRkhm EdlnaM[mankarxUcxat eRcInTaMgCIvitmnusS karEbk)ak;RKÜsar salaeron mnÞIr eBTüCaedIm. ebItamsþab;«Bukmþay Kat;Føab;R)ab;´fa enAsm½yExμrRkhm eKeFIV)abRbCaCn bg¥t;)ay nig[eFIV kareRcIn. mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


segátkarN_ ³ dMeNIrkat;eTasemdwknaMExμrRkhm

tulakarkMBl U seRmcbdiesFkarbgÁab;[edaHElg eGog FIriT§ edayKμanlkçxNÐrbs;GgÁCMnMuCRmHsala dMbUg enAéf¶TI14 ExFñÚ qñaM2011 tulakarkMBUlénGgÁCMnMu CRmHvisamBaØkñúgtulakarkm<úCa)an ecjesckþIseRmcmYy edaymanmtiPaKeRcInelIslb; seRmcbdiesFelIesckþI seRmcrbs;GgÁCMnMuCRmHsaladMbUgEdl)anbgÁab;[edaH Elg CnCab;ecaT eGog FIriT§ eday\tmanlkçxNÐ tam BakübNþwgeTAGgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUlrbs;shRBHraC GaCJa cuHéf¶TI18 Exviciäka qñaM2011. enAkñúgbNþwg]T§rN_ enaH shRBHraCGaCJaelIkeLIgfa GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg )anseRmcedaHElgCnCab;ecaT eGog FIriT§ edayEp¥keTA elIGgÁehtu nigGgÁc,ab;EdlmankMhus nig)anGnuvtþn_nUv qnÞanusiTi§rbs;xøÜnedayminsmRsb. shRBHraCGaCJa)an esñIsMueTAGgÁCMnMu CRmHtulakarkMBUl[eFIVemaXPaBeTAelI esckþIseRmcrbs;GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg EdlbgÁab;[ edaHElgCnCab;ecaT eGog FIriT§ edayKμanlkçxNÐ nigesñIsMu [EkERbeTAelIesckþIseRmcenaH edaybnþdak;CnCab;ecaT [enAsßitenAkñúgmnÞIrXMuXaMgedImI,TTYlkarBinitüeraKvinicä½y b¤karBüa)alepSg² nigeFIVkarBinitüsaCafμIenAerogral;6 Exmþg dUcCakarENnaMrbs;GñkCMnajEdl Føab;)aneFIVeLIg enAkñúgsvnakar. Bak;B½n§nwgkarkMNt;BIsm,Tarbs;CnCab;ecaT eGog FIriT§ kñúgkarcUlrYmsvnakar GgÁCMnMuCRmHéntulakarkMBUl )anelIkeLIgfa GgÁCMnuMCRmHsaladMbUgmankMhuseday xkxanmin)anRbwgERbg[Gs;BIlT§PaBkñúgkarcat;viFan



karBüa)al dUcEdlGñkCMnaj)anpþl;Gnusasn_edIm,I[ suxPaBsμartIrbs;CnCab;ecaTmanPaBRbesIreLIg.1 GgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUl)anbEnßmfa {edayBicarNaelI karrkeXIjrbs;GñkCMnajevC¢sa®sþ nigedaykt;smÁal; elIkarkMNt;BIsm,TakñúgkarcUlrYmsvnakarEdlCabBaða Ktiytu þ GgÁCnM CMu rM HtulakarkMBlU yl;eXIjfa ral;vFi ankar EdlGaceFVI)ankñúgkareFVI[suxPaBsμartIrbs;CnCab;ecaT RbesIreLIgenaH minRtÚv)anriHrkenaHeT}.2 GgÁCMnMuCRmH salakMBUl)anpþl;sMGagehtufa {eyabl;rbs;evC¢bNÐit cn xaMEb‘l EdlENnaM[sakl,geRbIfñaM Donepezil Gac manRbsiT§iPaBcMnYn 33PaKry KWbgðajGMBIPvnIyPaBEdl minKYrRtÚv)anbdiesFtamTsSn³énplRbeyaCn_saFarN³ enAkñúgkarkat;esckþI}.3 eRkABIGnuvsasn_rbs;evC¢bNÐit cn xaMEb‘l GgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUl)aneyageTAelI r)aykarN_rbs;GñkCMnajEpñkviklviTüaEdl)anpþl;Gnu sasn_fa {karrkSacMnYnbuKÁlik nigbuKÁlikdEdl karrkSa[ manbrisßandEdl karbt;EbnedIm,IsRmbeTAnwglT§PaB ERbRbÜlrbs;Kat; kareFVIlMhat;R)aNedaymankarvay témø nigdMbUnμanBIGñkÉkeTsBüa)alEpñksrIr³ enAeBlEdl RtÚvkar nigkarKaMRTkarcUlrYmkñgú skmμPaBEdl Kat;eBjcit.þ bEnßmelIenHkmμviFICMrujstibBaØaEdlmanrcnasm<½n§Rtwm RtÚvGacCYy)anEdr bu:EnþkmμviFIEbbenHRtÚvGnuvtþcMeBaHGñk Edl)anTTYlkarhVwkhat; nigsßitenAeRkamkarRtÜtBinitü. bEnßmelIenH karBüa)alCgÁg; nigkarQWcab;xñgrbs; eGog FIriT§ nigkarBinitütamdanCaRbcaMeTAelIsuxPaBragkay rbs;Kat; KWCakarsMxan;EdlRtÚveFVI. karbnþBüa)alelI

1 esckþIseRmcelIbNþwgsaTukçPøam²RbqaMgnwgesckþIseRmcrbs;GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg EdlbgÁab;[edaHElgCnCab;ecaT eGog FIriT§ cuHéf¶TI14 ExFñÚ qñaM2011 Éksarelx E138/1/7 kfaxNÐTI37 ¬esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7¦. 2 esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7 kfaxNÐTI37. 3 esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7 kfaxNÐTI35. mCÄmNÐlÉksarkm<úCa

27


sßanPaBevC¢sa®sþBIrEdlmanGtßiPaBrYmKñanwgeFVI[lT§PaB énkarCasHes,Iyrbs;Kat;mankarekIneLIg. eyIg´kt; smÁal;eXIjfa minmanGñkCMnajBüa)altamEbbeFVI[ skmμPaBBiessenaHeTenAkñúgRbeTskm<úCa bu:EnþRbsinebI mankarvaytémøelIskmμPaBénkarrs;enARbcaMéf¶rbs;Kat; GacmanRbeyaCn_ ehIydMbUnμansþIBIkarEksRmÜlNamYy eTAelIbrisßanrs;enArbs;Kat;KYrRtÚvEsVgrk}.4 cMeBaHbBaðakaredaHElgCnCab;ecaT eGog FIriT§ [enA eRkAXMu GgÁCMnMuCRmHéntulakarkMBUl)anelIkeLIgfa {GgÁ CMnMuCRmHsaladMbUgmankMhuskñúgkarsnñidæanfa xøÜnminman mUldæankñúgkarbnþXMuxøÜnCnCab;ecaTteTAeTot EdlCalT§pl énkaryl;eXIjBIPaBminmansm,Ta karbMEbkbTecaT nig karp¥akdMeNIrkarnItiviFI}.5 GgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUlpþl; ehtuplfa GgÁCMnMuCRmHsaladMbUgGaceRbIR)as;nUvral; viFankarEdlmanedIm,IGacCYydl;CnCab;ecaTeGogFIriT§[ mansm,TakñúgkarcUlrYmsvnakar. dUcenHGgÁCMnMuCRmH tulakarkMBUlyl;eXIjfa mUldæan EdlmanBImnu EdlGgÁCnM CuM RmHsala dMbUgykmkeFVICasm¥agehtukñúgkar bnþXMuxnÜø CnCab;ecaTCabeNþaHGasnñ RtÚvmansuBlPaBdEdl eBalKW edIm,IFanavtþmanrbs;CnCab;ecaT eGog FIriT§ kñúgGMLúgeBlsvnakar. enAkñúgesckþIseRmcrbs;xøÜn GgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUlbgÁab;fa GgÁCMnMuCRmHsaladMbUg edayman karBiPakSaCamYyGñkevC¢sa®sþ nig

EpñkvilcriksmRsb RtÚvesñI[mankarBüa)albEnßmdl; CnCab;ecaTEdlGacCYy[suxPaBEpñksμartIrbs;CnCab; ecaT)anRbesIreLIgedIm,I[CnCab;ecaTGacmansμartI cUlrYmsvnakar)an. karBüa)alenHRtÚvEteFVIeLIgkñúg mnÞrI eBTüb¤kEnøgdéTeTotEdlsmRsbenAkñgú RBHraCaNacRk km<úCa. CnCab;ecaTRtÚvTTYlkarBinitüBIGñkCMnajEpñk evC¢sa®sþ Epñkviklcrik nig/b¤Epñkcitþsa®sþ min[elIsBI ry³eBl6Ex cab;BIeBlcab;epþImBüa)almk. bnÞab;mk GgÁCMnMuCRmHsaladMbUgRtÚvkMNt;BIsm,Tarbs;CnCab;ecaT kñgú karcUlrYmsvnakaredayminmankarBnüaeBl. GgÁCMnMuCRmHtulakarkMBUl)anseRmcfa karXMuxøÜn CnCab;ecaTRtÚvGnuvtþenAkñúgmnÞIrXMuXaMgrbs;GgÁCMnMuCRmH visamBaØkñúgtulakarkm<úCa rhUtdl;eBlkarerobcMcat; EcgcaM)ac;nana sRmab;karBüa)albEnßmenAkñúgmnÞIreBTü b¤ kEnøgsmRsbdéTeTotRtÚv)anbMeBjrYcral;.6 Binitü nigepÞógpÞat;eday v:an;fan; eBAdar:a

eGog FrI Ti § ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦

4 esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7 kfaxNÐTI36. 5 esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7 kfaxNÐTI40. 6 esckþIseRmcrbs;tulakarkMBUl Éksarelx E138/1/7 EpñkseRmcesckþI. 28

mCÄmNÐlÉksarkm<úCa


mCÄmNÐlÉksarkm<Cú a RbGb;sMbuRtelx1110/ PñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa TUrs½BÞ ³ ¬855¦ 23 211 875 TUrsar ³ ¬855¦ 23 210 358 GuIEm:l ³ dccam@online.com.kh eKhTMB½r ³ www.dccam.org b¤ www.cambodiatribunal.org KeRmagenHTTYlCMnYyhirBaØvtßúBImUlniFi John D. and Catherine T. MacArthur Foundation and British Embassy-Cambodia

.

qay Qnu lI DI sCu ata¬ Qnu lI TTYl)an sCu ata CanisSitfñak; briBaØab½Rtc,ab; BIsakl briBaØab½RtEpñkc,ab; sikSa viTüal½yPUminÞnItisa®sþ CaPasaGg;eKøsenAsakl nigviTüasa®sþesdækic©. viTüal½yPUminÞnItisa®sþ nigviTüasa®sþesdækic©.

lmw Cy½ Ttþ can R)afañ Cy ½ Ttþ TTYl)an R)afañ TTYl)an briBaØab½Rtc,ab; BIsakl briBaØab½Rtc,ab; BIsakl viTüal½yPUminÞnItisa®sþ viTüal½yPUminÞnItisa®sþ nigviTüasa®sþesdækic©. nigviTüasa®sþesdækic©. C½yTtþ CaGtItC½ylaPI R)afña sBVéf¶kMBugeRtóm fñak;CatienAkñúgkarRbkYt RbLgsikSaviC¢aCIv³emFavI svnakarRbDit qñaM2010. enAkm<úCa.


exov spM n kgúñ bnbÞ s; vnakar ExFÚñ qañ 2M 011 ¬rbU ft ³ G>v>t>k¦

mCÄmNÐlÉksarkm<Cú a rkSasiTi§ ExFñÚ qña2M 011

evidentiary-hearings-in case-002  

azertyuiop

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you