Page 1

RNI. REGD. NO. APTEL/2010/33202

POSTAL.REGD. NO.AP/ VJ /GTR / 58 / 2005

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT

wüß>∑sY n~Ûø£ãs¡Te⁄ ø=\ÁkÕº˝Ÿ düeTdü´‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïsê?

nÁø&Ï fç wÒ Hü é ns¡‘Ω ‘· √ 7 m&çwqü ‘¢ √ 12 ù |J\‘√ ~–«»j·T+>± |Á #ü T· ]‘·eTe⁄‘·Tqï ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£

Á|üø±X¯yéT õ˝≤¢ |ü]~Û˝À ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#ê]\® T, eTTì‡|ü˝,Ÿ eT+&É\, s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\, >±ÁeTkÕúsTT ]b˛s¡ºs¡T¢>± |üì#˚j·TT≥≈£î bÕ‹Áπøj·T nqTuÛeÑ + ñqï nuÛ´Ñ s¡T\∆ T dü+|Á~ü +#·>\∑ s¡T.

ôd˝Ÿ : 9393214032-9346485756 30`7-2013

eT+>∑fi¯yês¡+

>∑T+≥÷s¡T

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

s¡÷ ` 4-00

| ù J\T : 8 G 4

dü+|ü⁄{Ï ` 10

dü+∫ø£ ` 91

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

E-mail : kakatiyadaily@gmail.com - banargenath@gmail.com

d ô H˚w ‡ q ü ˝Ÿ q÷´dt≈î£ ˝≤–Hé ne«+&ç :

www.kakatiyadaily.com

l $»j·T HêeTdü+e‘·‡s¡+, <äøÏåHêj·TD+, Á^wüàs¡T‘·Te⁄, ÄcÕ&Ée÷dü+, ø£èwüí|üø£å+, ‹~Û : nwüº$T |ü.2.53- qø£åÁ‘·+ : uÛÑs¡DÏ|üP]Ô es¡´® + : sꈈ12.30`2.17 sêVüQø±\+ : kÕˆˆ 3.00`4.30 - <äTs¡TàVüAs¡+Ô : ñˆˆ 8.24`9.12- j·TeT>∑+&É+ : ñüˆü ˆ 9.00`10.30- dü÷s√´<äjT· + : 5.40 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.33

d”&Éã÷¢´d”˝À <˚ì >∑T]+∫ #·]ÃkÕÔs√

H˚&˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡íj·T+! yÓqTyÓ+≥H˚.. j·T÷|æ@ düe÷y˚X¯+.. dæ&Éã÷¢´dæ uÛÒ{° u…~]+|ü⁄\T m<äTs¬ ‘’ ˚ sêÁw|ºü ‹ü bÕ\H˚? sêJHêe÷ #˚ùdÔ.. ÄyÓ÷<ä+ U≤j·T+! ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î düeTj·T+ ÄdüqïyÓT+Æ ~. >∑‘+· ˝À e÷~]>± á kÕ] ≈£L&Ü d”e÷+Á<Û\ä qT+&ç u…~]+|ü⁄\T m<äTs¬ ‘’ ˚ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ sêÁwü+º ˝À sêÁwü|º ‹ü bÕ\q $~Û+#·&Üì¬øH’ ê yÓqTø±&É<ì›ä ø±+Á¬>dtbÕغ ìs¡sí TT+#·T≈£îqï≥Tº ‘Ó*dæ+~. eT+>∑fiy¯ ês¡+ kÕj·T+Á‘·+ j·T÷|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT |üø±å \ düeTq«j·T ø£$T{° düe÷y˚X+¯ .. Ä ‘·sê«‘· ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° uÛ{Ò ° ø±qTqï~. sêÁwüº $uÛ»Ñ q ‘·<´ä∏ eTì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+..Çs¡TÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· ≈£î düŒwü+º #˚dqæ ≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. 2009 &çôd+ãsY 9q øπ +Á<ä+ #˚dqæ ‘Ó\+>±D Á|üø≥£ q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì k˛ìj·÷ >±+BÛ K∫Ñ·yTÓ qÆ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D? |ü~ õ˝≤¢\ ôV≤’ <äsêu≤<é øπ +Á<ä+>±? |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D nqï n+X¯e÷.. @<äqï~ eT+>∑fiy¯ ês¡+ sêÁ‹˝À>± ‘˚\qTqï≥Tº sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T n+#·Hê y˚dTü HÔ êïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D n+XÊìï ‘·«s¡>± ‘˚˝≤Ã\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$düTqÔ ï≥Tº>± ‘Ó\Tk˛Ô+~.Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwüº @sêŒ≥TyÓù’ | e&çe&ç>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï ø±+Á¬>dt bÕغ eT+>∑fi¯yês¡+ j·T÷|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå±\‘√ düe÷y˚X¯+ ø±qTqï~.‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @sêŒ≥T |ü≥¢ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üø±å \ n_ÛÁbÕj·T+ ‘Ó\TdüTø√qTqï~. 2009 &çôd+ãsY 9q n|üŒ{Ï øπ +Á<ä Vü≤À+XÊKeT+Á‹ |æ.∫<ä+ãs¡+ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ nqT≈£L\+>± Á|üø≥ £ q #˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.Ä dü+<äs“¡ +¤ ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ @ø£|øü +å£ >± ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<äH˚ $eTs¡Ù\T ~<äT≈› î£ +~. nq+‘·s+¡ d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \ sêJHêe÷\ ˇ‹Ô&‘ç √ øπ +Á<ä+ ‘·eT Á|üø≥ £ qqT yÓqøÏÿ rdüT≈£î+~. Ä nqTuÛeÑ + <äècÕº´ á kÕ] n≥Te+{Ï $eTs¡Ù\T.. e´‹πsø£‘· m<äTs¡T ø±≈£î+&Ü nìï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüT≈£îqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~.$uÛ»Ñ qô|’ @<=ø£ ìs¡j í T· + Á|üø{£ +Ï #ê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ ìs¡sí TT+∫+~. Ç{°e˝Ò »]–q ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝ÀH˚ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤eTì bÕغ sêÁwüº e´eVü‰sê\ ÇHé#êÛ ]® ~–«»jYT dæ+>¥ düŒwü+º #˚dqæ $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ k˛ìj·÷, sêVüQ˝Ÿ‘√ düV‰ü ø√sYø$£ T{° düuTÑÛ ´\+‘ê düe÷y˚Xy¯ TÓ Æ ‘Ó\+>±Dô|’ ìs¡j í ÷· ìï ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X+¯ ˝À #·]Ã+∫ Á|üø{£ +Ï #ê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. nsTT‘˚ dæ&ãÉ ÷¢´dæ˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü j·T÷|æ@ düeTq«j·T ø£$T{°˝À ≈£L&Ü Bìô|’ #·]Ã+∫ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+fÒ m≥Te+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs¡T ø±uÀeì uÛ≤$+∫q k˛ìj·÷ >±+BÛ eT+>∑fiy¯ ês¡+ j·T÷|æ@ uÛ≤>∑kÕ«eT´ |üøå£ düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. nsTT‘˚ sêÁwüº @sêŒ≥T Á|üÁøÏjT· qT eT]+‘· y˚>e∑ +‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚XÊìï ≈£L&Ü eT+>∑fiy¯ ês¡+ kÕj·T+Á‘·yT˚ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ìs¡j í T· + rdüTø√e&ÉyT˚ ø±≈£î+&Ü Ä>∑dTü º 5 qT+&ç ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ bÕs¡y¢ TÓ +≥T düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üyX˚ ô¯ |{≤º\ì ø±+Á¬>dt uÛ≤$k˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïøπ sêÁwüº $uÛ»Ñ q ‘·<´ä∏ eTH˚ dü+øπ ‘ê\T ã\+>± $ì|ædTü HÔ êïsTT. á $wüjT· +ô|’ eTTK´eT+Á‹ ôd‘’ +· d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\ e<ä› ìs¡j í T· + nsTTb˛sTT+<äì, Çø£ eTqy˚TMT #˚jT· ˝ÒeTH˚ n_ÛÁbÕj·÷ìï yÓ\&¢ +ç ∫q≥T¢>± yês¡\Ô T e#êÃsTT. nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ ‘êqT ≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚kÕÔqì ø=~›ø±\+ ˇ|æø£ |ü{≤º\+≥÷ d”e÷+Á<Ûeä T+Á‘·T\‘√ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ #Ó|Œæ q≥T¢>± MT&çj÷· ˝À yês¡\Ô T

e#êÃsTT. <ë<ë|ü⁄>± sêÁwüº $uÛ»Ñ q≈£î Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\T e÷qdæø+£ >± dü+dæ<äT∆˝…’q |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=HêïsTT. nsTT‘˚ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T sêJHêe÷\T #˚dæ n~ÛcÕºHêìï u…~]+#˚ Á|üjT· ‘·ï+ #˚ùdÔ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ sêÁwü|º ‹ü bÕ\q $~Û+#·&Üì¬øH’ ê dæ<+∆ä ø±yê\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. ˇø£yfi˚ ¯ sêJHêe÷\T #˚ùdÔ yês¡+<ä] sêJHêe÷\qT ÄyÓ÷~+#ê\ì ≈£L&Ü ø±+Á¬>dt uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. m+‘·{Ï ø£]qƒ ìs¡j í ÷· \¬øH’ ê yÓqø±&˚~ ˝Ò<ìä dü+øπ ‘ê\T e÷Á‘·+ ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç ã\+>± $ì|æk˛Ô+~.

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) eT+>∑fi¯yês¡+ »s¡>∑qTqï ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À <˚ì >∑T]+∫ #·]ÃkÕÔs√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé #ÛêsY® ~–«»jYT dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·Tq k˛eTyês¡$Tø£ÿ&É e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·T÷|”@ düeTq«j·T ø£$T{°˝À ‘êqT düuTÑÛ ´&çì ø±<äHêïs¡T. ø±ã{Ϻ nø£ÿ&É ≈£L&Ü @$T #·]ÃkÕÔs√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì ~–«»jYT #Ó|⁄ü Œø=#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D düeTdü´ 1999 qT+∫ ‘·eT |ü]o\q˝À ñ+<äì ~–«»jYT dæ+>¥ ‘Ó*bÕs¡T. @˙¶@ eT÷&ÉT sêÅcÕº\qT @sêŒ≥T #˚|üdæq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt eT<䛑·T Ç∫Ã+<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“+>± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n|üŒ{Ï ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T dü+‘·ø±\T #˚dæ ‘·eT≈£î ˝ÒK |ü+bÕs¡Hêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ sêJHêe÷ yês¡\Ô ô|’ ≈£L&Ü ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì ~–«»jYT nHêïs¡T. ø±>± ø±+Á¬>dt d”ìj·TsY H˚‘,· C≤rj·T $|ü‘·TÔ ìyês¡D dü+düú ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT eTÁ] X¯•<ÛäsY ¬s&ç¶ k˛eTyês¡+ ñ <äj·T+ ~–«»jYT‘√ eTs√yÓ’|ü⁄ j·T÷|”@ düeTq«j·T ø£$T{°, d”&Éã÷¢´d” düe÷y˚XÊ\T eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ »s¡>∑qTHêïsTT. á¬s+&ÉT düe÷y˚XÊ˝À¢ ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ #·]Ã+#·qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nq+‘·s+¡ z düŒwüºyÓTÆq Á|üø£≥q yÓ\Te&ÉqTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç,¶ |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD≈£î n~ÛcÕºq+ qT+∫ |æ\T|ü⁄ e∫Ã+~. <ë+‘√ yês¡T eT+>∑fiy¯ ês¡+ ñ<äjT· + Vü≤dæqÔ yÓfiq¢¯ THêïs¡T.

MT HÓ»’ +

e÷≥ ‘·|Œü&+É .. ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) sêh $uÛ»Ñ q≈£î ø£dsü ‘¡ T· Ô |üPs¡sÔ TTq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. 90 s√E˝À¢>± s¬ +&ÉT sêÅcÕº\T @s¡Œ&Ée#·TÃqH˚ }Vü‰>±Hê\T #Ó\sπ >∑T‘·THêïsTT. á y˚Ts¡≈î£ $÷&çj÷· ˝À ≈£L&Ü yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+XÊìï ø±+Á¬>düT <ë<ë|ü⁄>± |üøÿ£ q ô|{Ïqº fÒ¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. øπ e\+ ôV≤’ <äsêu≤<é $wüjT· +˝ÀH˚ @ $<Û+ä >± e´eVü≤]+#ê\H˚ $wüj÷· ìï Ä˝À∫düTqÔ ï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+, øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqT≈£î+≥Tqï≥T¢>± »]–‘˚ nø√ºãsY˝À s¬ +&ÉT sêÅcÕº\T @s¡Œ&Ée#·TÃqì n+≥THêïs¡T 90 s√E˝À¢H˚ nedüsy¡ TÓ qÆ sê»ø°jT· , sêC≤´+>∑ Á|üÁøÏjT· qT |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î ø±sê´#·sD ¡ »s¡T>∑T‘√+~. ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘+· Ä+{À˙ H˚‘è· ‘·«+˝À @sêŒf…q’ ø£$T{° ˇø£{Ï sêh $uÛ»Ñ q≈£î dü+ã+~Û+∫q ÁbÕ<∏$ä Tø£ ø£dsü ‘¡ T· qÔ +‘ê |üP]Ô #˚d+æ <ä˙, $T–*+~ ˝≤+#ÛH· ê\T e÷Á‘·yT˚ qì &Û©ç ˝¢ Àì $X¯«dü˙j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. $uÛ»Ñ qô|’ kÕ+πø‹ø£ n+XÊ\qT |üP]Ô #˚jT· &ÜìøÏ áHÓ\ 29q j·TT|æm düeTq«j·T ø£$T{°, 30 ˝Ò<ë 31q e]ÿ+>¥ ø£$T{° düe÷y˚Xe¯ Tj˚T´ neø±X¯+ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á ‘˚B\ô|’ Ä~yês¡+ ‘·T~ ìs¡j í T· + rdüTø√e#·TÃqì $÷&çj÷· ˝À yês¡\Ô T e#êÃsTT. Ä>∑dTü º 5 qT+∫ ÁbÕs¡+uÛeÑ Tj˚T´ bÕs¡y¢ TÓ +≥T esê¸ø±\ düe÷y˚XÊ\≈£î eTT+<˚ düŒwü‘º · kÕ~Û+∫, Ä düe÷y˚XÊ˝À¢H˚ _\T¢≈î£ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ë\ì, nø√ºãs¡T˝À s¬ +&ÉT sêÅcÕº\qT @sêŒ≥T #˚d,æ ôw&É÷´\T Á|üø±s¡+ kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£\≈£î yÓfi≤¢\ì ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ uÛ≤$düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ˇø£yfi˚ ¯ mìïø£\ >∑&TÉ e⁄˝À>± $uÛ»Ñ q Á|üÁøÏjT· düeTÁ>∑+>± |üP]Ô ø±ø£b˛‘˚, Ĭsï\¢ bÕ≥T mìïø£\qT yêsTT<ë y˚ùd+<äT≈£î sêC≤´+>∑|sü +¡ >± @<ÓH’ ê neø±X¯+ ñ+<ë nqï<ëìô|H’ ê n~ Hê´j·T ì|ü⁄DT\qT dü+Á|ü~düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. e#˚à @&Ü~ @Á|æ˝Ÿ˝À Á|üdTü ‘Ô · XÊdüqdüu,ÑÛ ˝Àø£duü ÑÛ >∑&TÉ e⁄ eTT>∑TdüT+Ô ~. ø=‘·+Ô >± @s¡Œ&˚ sêÅcÕºìøÏ ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D nì ø±≈£î+&Ü ªôV’≤<äsêu≤<é ùdº{Ÿμ nì ù|s¡Tô|fÒº neø±X¯eTTqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. á $wüj·÷ìï ~–«»jYT dæ+>¥ dü«j·T+>± yêsYs¡÷yéT uÛÒ{°˝À #Ó|æŒq≥T¢ düe÷#ês¡+.

eT&ÉeT ‹|üŒ&Ée÷? »>∑H≈é î£ ø=+&Ü düTπsK ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒKÁdü+Ô 16eT+~ myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\T MT Ä<˚X¯+‘√H˚ »s¡>∑˝Ò<ë? |”¢qØ ìs¡íj·÷ìøÏ m+<äT≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+&É&É+ ˝Ò<√ #ÓbÕŒ* s¡÷.\ø£å ø√≥T¢ <√#·T≈£îH√ï&çøÏ e÷≥ ‘·|üŒ&É+ ô|<ä›|üì ø±<äì rÁe Äs√|üD C…’\T qT+∫ dü÷#·q*dü÷Ô bÕغì ÁuÛÑwüߺ|ü{ϺdüTÔHêïs¡ì ÄÁ>∑Vü≤+

Çø£ Ä bÕغ˝À ñ+&É˝ÒeTì düŒw”ºø£s¡D ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) sêh $uÛ»Ñ q˝À uÛ≤>∑+>± ôV≤’ <äsêu≤<äTqT ◊<˚fi¢¯ bÕ≥T øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± #˚j÷· \H˚ Ä˝À#·qqT ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. n<˚ düeTj·T+˝À s¬ +&ÉT sêÅcÕº\≈£î sê»<Ûëì>± ≈£L&Ü ñ+≥T+~. á y˚Ts¡≈î£ C≤rj·T $÷&çj÷· ˝À yês¡\Ô T e#êÃsTT. bÕ\Hêe´eVü‰sê\˙ï \÷{ÏH+Ó {Ÿ >∑es¡ïsY #˚‹˝À ñ+{≤sTT. ‘Ó\+>±D sêh+ >∑es¡ïsY>± mø˘‡ n|òwæ j æ ÷Ó \÷´{ÏH+Ó {Ÿ >∑es¡ïsY e´eVü≤]kÕÔsT¡ . á y˚Ts¡≈î£ Ä>∑dTü º 5e ‘˚B˝À>± Á|ü‹bÕ<äq\qT øπ +Á<ä eT+Á‹es¡+Z eTT+<äT ñ+#·T‘ês¡ì n+≥THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q≈£î j·TT|æm düeTq«j·T ø£$T{°, ø±+Á¬>düT e]ÿ+>¥ ø£$T{° (dæ&ãÉ T¢´dæ) n+^ø£]+∫q ‘·sê«‘· øπ +Á<ä eT+Á‹es¡+Z düe÷y˚Xe¯ Te⁄‘·T+~. ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j÷· ˝≤, sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚j÷· ˝≤ nH˚ $wüjT· +ô|’ eT+Á‹es¡+Z ‘·T~ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+~. d”e÷+Á<Û≈ä î£ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh+>±, ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï ôV≤’ <äsêu≤<é sêh+>± |æ*#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø£s÷¡ ï\T, nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢\˝À ø£*|æ sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT @sêŒ≥T #˚j÷· \H˚ Á|ü‹bÕ<äq≈£î ø±+Á¬>düT ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\ qT+∫ ≈£L&Ü e´‹πsø£‘· m<äTs¡e⁄‘√+~. ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü) ≈£L&Ü <ëìøÏ e´‹πsø£+>± ñ +~. sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q nìï bÕغ\ Hêj·T≈£î\T <ëìøÏ n+‘· düeTTK+>± ˝ÒsT¡ . <ëìøÏ ‘√&ÉT, _C…|æ n+<äT≈£î n+^ø£]+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<Tä . B+‘√ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î e÷Á‘·yT˚ ÄyÓ÷<ä+ \_Û+#˚ neø±X¯+ ñ+~. øÏsD ¡ Y s¬ &ç¶ sêJHêe÷‘√ e÷]q eP´Vü≤+ eTTK´eT+Á‹>± øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ‘·q sêJHêe÷ ˝ÒKqT ø±+Á¬>düT n<Û´ä ≈£îå sê\T k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ Ç|üŒ{Ïøπ düeT]Œ+#ês¡ì n+≥THêïs¡T. B+‘√ ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ ‘·q eP´Vü‰ìï e÷s¡TÃ≈£îqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô~. B+‘√ sêh|ü‹ bÕ\q nìyês¡´+ ø±e#·TÃqì #ÓãT‘·THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q »]π> es¡≈î£ sêh|ü‹ bÕ\q neT\T˝À ñ+≥T+~. Ä ‘·sê«‘· s¬ +&ÉT sêÅcÕº˝À¢ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø=\Te⁄ rs¡T‘êsTT. sêh $uÛ»Ñ q »]–‘˚ d”e÷+Á<Û˝ä À n|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT Ä+<√fi¯q\T nq÷Vü≤´+>± ‘·˝‘… Ô˚ neø±XÊ\T ˝Òeì, ø=ìï X¯≈î£ \Ô T yÓqø£ ñ+&ç q&ç|ùæ dÔ e÷Á‘·+ Ä+<√fi¯q\T ñ+{≤j·Tì ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ n+#·Hê≈£î e∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n+<äT≈£î ‘·–q @sêŒ≥T¢ #˚dTü ø√e&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) sêh $uÛ»Ñ q ‘·sê«‘· s¬ +&ÉT sêÅcÕº\ ù|s¡ô¢ |H’ ê >=&Ée »]π> neø±XÊ\Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. d”e÷+Á<Û,ä sêj·T\ ‘Ó\+>±D nH˚ |ü<ë\qT $÷&çj÷· eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ã+~. <ë+‘√ n$ Á|ü#ês¡+˝ÀøÏ e#êÃsTT. yê{ÏH˚ »dædº t lø£èwüí ø£$T{° yê&ç+~. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>düT bÕغ sêh $uÛ»Ñ q≈£î ‘·T~ ìs¡j í T· + rdüT≈£îì, j·TT|æm Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üÁøÏjT· qT ÁbÕs¡+_Û+∫q yÓ+≥H˚ sêÅcÕº\ ù|s¡ô¢ |’ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚jT· e#·TÃqì n+≥THêïs¡T. sêh+ ù|s¡T $wüjT· +˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±Dyê<äT\T Ä+Á<Ûä bÕ\ø£esêZ\qT ì+~düTHÔ êïs¡T. $©q+ »]–q|ü⁄Œ&ÉT sêh+ ù|s¡T˝À ‘Ó\+>±DqT ‘=\–+#·&Üìï Ä~Û|‘ü ´· <Û√s¡D>Ï ± yês¡T $eT]ÙdüTHÔ êïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é, Ä+Á<Ûä sêÅcÕº\T 1956˝À $©qyÓTqÆ ‘·sê«‘· @s¡Œ&çq sêh+ ù|s¡T˝À ‘Ó\+>±D nH˚ |ü<+ä ˝Ò≈î£ +&Ü C≤Á>∑‘Ô· |ü&ܶsì¡ yês¡+≥THêïs¡T. ìC≤ìøÏ, sêh+ ù|s¡T ‘Ó\+>±D≤+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ nì nqT≈£îHêïs¡ì, ∫e] ì$Twü+˝À ‘Ó\+>±D |ü<ëìï ‘=\–+#ês¡ì ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü) Hêj·T≈£î\T $eT]ÙdüTHÔ êïs¡T. ø£s÷¡ ï\T, nq+‘·|⁄ü s¡+ õ˝≤¢\qT ‘Ó\+>±D õ˝≤¢\‘√ ø£*|æ sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚ùdÔ <ëìøÏ sêj·T\ ‘Ó\+>±D ù|s¡TqT n+^ø£]+#·&ÜìøÏ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T dæ<+∆ä >± ˝Òsì¡ n+≥THêïs¡T. sêj·T\ nH˚ |ü<+ä |ü≥¢ yês¡T rÁe nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ô|fÒº neø±XÊ\THêïsTT. ‘Ó\+>±D sêh+>± HêeTø£sD ¡ + #˚j÷· \+fÒ $T>∑‘ê s¬ +&ÉT õ˝≤¢\ Hêj·T≈£î\T n+^ø£]+#·øb£ ˛e#·TÃ. ôV≤’ <äsêu≤<é sêh+>± HêeTø£sD ¡ + #˚jT· e#·TÃqH˚ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚, <ëìe\¢ ìC≤+ bÕ\q >∑Ts¡T≈Ô î£ e#˚à neø±XÊ\THêïj·Tì, <ëì e\¢ _C…|æ ˝≤uÛ|Ñ &ü &É ÜìøÏ #·÷düT+Ô <äì ø±+Á¬>düT Hêj·Tø£‘«· + nqT≈£î+≥T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø|Ï ⁄ü Œ&Ó‘’ ,˚ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq sêhy˚T ø±yê\ì, 1956˝À @ ÁbÕ+‘ê\HÓ‘’ ˚ Ä+Á<Ûä sêh+˝À ø£*bÕs√ Ä ÁbÕ+‘ê\‘√H˚ sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\T &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïs¡T. <ëìøÏ ‘Ó\+>±D sêh+ nH˚ HêeTø£sD¡ + ñ+≥T+<äì e÷qdæø+£ >± z ìs¡j í ÷· ìøÏ e#êÃs¡T. ø±˙, ‘Ó\+>±D |ü<+ä e\¢ ‘Ósêdü Á|üj÷Ó »q+ bı+<äe#·TÃqH˚ nqTe÷Hê\T ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºHêìøÏ ñHêïj·Tì n+≥THêïs¡T. Ä+Á<ÛÁä bÕ+‘·+‘√ sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q ∫‘·÷sÔ T¡ , ø£&|É ü õ˝≤¢\qT ø£*|æ‘˚ @s¡Œ&˚ sêÅcÕºìøÏ sêj·T\ Ä+Á<Û>ä ± ù|s¡T ô|≥ºe#·TÃqì n+≥THêïs¡T. ìC≤ìøÏ Ä+Á<Ûä sêh+ nH˚ ù|s¡T U≤j·T+ #˚kÕÔsì¡ nqT≈£î+≥THêïs¡T. ø±˙, ù|s¡T¢ e÷πsà neø±XÊ\T ˝Òøb£ ˛˝Ò<Hä ˚ e÷≥ $ì|æk˛Ô+~.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ‘Ó\+>±D˝À yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À dü+øå√uÛ+Ñ ˝À |ü&+ç ~. yÓm’ dt ≈£î≥T+u≤ìøÏ n‘·´+‘· Ä|ü⁄sÔ ê*>± ñqï ø=+&Ü düTsπ K k˛eTyês¡+ |ò÷ü f…qÆ ˝ÒU≤ÁkÕÔìï dü+~Û+∫+~. yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ eT&ÉeT ‹|üŒqT.. e÷≥ ‘·|Œü qT nH˚ $<Ûëq+‘√ eTT+<äT≈£î b˛‘˚.. Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT »>∑Hyé ÷Ó Vü≤Hés¬ &ç¶ e÷Á‘·+ e÷≥ ‘·|üŒ&É+.. eT&ÉeT ‹|üŒ&Éy˚T \ø£å´+>± eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ $<ÛëHêìï ÄyÓT Ä ˝ÒK˝À ‘·÷sêŒs¡ã{≤ºsT¡ . Ç&ÉT|ü⁄\bÕj·T rsêàq+˝À øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±Dô|’ @ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêï ‘êeTT e´‹πsøÏ+#·eTì, ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì @ ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêï Ä u≤<Û´ä ‘· ø±+Á¬>dt<q˚ +≥÷ rsêàq+ #˚dæ Ç|ü⁄Œ&ÉT øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±D ìs¡j í T· + rdüT≈£î+≥T+<äH˚ düeTj·T+˝À j·T÷ ≥sYï m+<äT≈£î rdüTø√yê*‡ e∫Ã+<√ düŒwü+º #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q 16eT+~ myÓTà˝Ò´\T »>∑Hé Ä<˚X+¯ ‘√H˚ »s¡>˝∑ <Ò ë nì Á|ü•ï+#ês¡T. »>∑Hé \ø£\å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#·&yÉ T˚ <Û´˚ j·T+>± ô|≥Tºø=ì e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì ÄyÓT rÁe Äs√|üD #˚XÊs¡T. bÕغ˝À ø=+<äsT¡ ÁuÀø£sT¡ ¢ #˚] {Ïø¬ ÿ≥¢qT neTTà≈£î+≥THêïs¡ì, ø=‘·>Ô ± e∫Ãq yê]øÏ |ü<eä ⁄\T ÇdüTHÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. myÓTੇ d”≥q¢ T @&ÉT ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ neTTà≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. e#˚à ‘Ó\+>±D sêÁwü+º ˝À yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt @ø£|øü +å£ >± e´eVü≤]düT+Ô <äì $eT]Ù+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Hêj·T≈£î\ Á|ü»\ Ä‘·à>ös¡yêìï <Óã“rùd˝≤ Ä bÕغ e´eVü≤]+#·&+É u≤<Ûd˚ Tü +Ô <äì #ÓbÕŒs¡T. »>∑H≈é î£ nìï ‘Ó*ùd á e´eVü‰s¡+ kÕ>∑T‘·T+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. »>∑Hqé T qeTTàø=ì ‘êeTT Ä]úø+£ >±, sê»ø°jT· +>± m+‘√ qwübº ˛j·÷eTì, »>∑Hé uÛ$Ñ wü´‘Y ø√dü+ ‘·eT ≈£î≥T+ã+ |ü<eä ⁄\qT ôd‘’ +· ‘·èDÁbÕj·T+>± e~* y˚dqæ $wüj÷· ìï ÄyÓT >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. 16eT+~ myÓTà˝Ò´\ sêJHêe÷\T yê] e´øÏ>Ô ‘∑ e· ÷? ˝Òø£ bÕغ $<Ûëqe÷? nqï $wüj·T+ô|’ ‘·eT Á|üX¯ï\≈£î $»j·TeTà düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äHêïs¡T. yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü∫ÃdüyÓTÆø£´yê~>± e÷]+<äì ÄyÓT Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\yÓ÷, e´‹πsø£y÷Ó düŒwü+º #˚j÷· \ì düTsπ K &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘êeTT u≤<Û‘ä √H˚ bÕغì M&Ü*‡ edüT+Ô <äì ÄyÓT Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. nœ\|üø+å£ øπ +Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡j í ÷· ìï >ös¡$kÕÔeTì #Ó|Œæ Ç|ü⁄Œ&ÉT düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·T+<√ ns¡yú T˚ $T≥ì Á|ü•ï+#ês¡T.

;CÒ|” yÓ’|⁄ü ø=+&Ü #·÷|ü⁄! ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘\· T uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ yÓ|’ ⁄ü #·÷düTHÔ êïsê? n+fÒ ne⁄qH˚ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ‘·eT bÕغô|’ ‘Ó\+>±D e´‹πsø£ eTTÁ<ä |ü&+ç <äì Äy˚<qä #Ó+<äT‘·Tqï »>∑Hé bÕغ ‘Ó\+>±D H˚‘\· T ø=+&Ü düTsπ K, ø=eT÷à] Á|ü‘ê|t s¬ &ç,¶ ø¬ ø¬ eTùV≤+<äsY s¬ &ç,¶ sêCŸ sƒê≈£LsY ‘·~‘·s¡ H˚‘\· T y˚sπ bÕغ˝ÀøÏ yÓfi+¢‚ <äT≈£î dæ<y∆ä TÓ qÆ ≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغ n~ÛcÕºq+‘√ »]–q #·s¡Ã\T yê]ì dü+‘·è|æÔ|üs¡Ã˝Ò<äT. á H˚|ü<∏ä´+˝À yês¡T bÕغøÏ >∑T&é u…’ #Óù|Œ jÓ÷#·q˝À ñHêïs¡T. ø=+&Ü düTsπ K, ø=eT÷à] Á|ü‘ê|t s¬ &ç¶ e+{Ï H˚‘\· T ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹˝À #˚sπ neø±XÊ\T ˝Òe⁄. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À yês¡T ø±+Á¬>düT bÕغ yÓ’|ü⁄ yÓfi≤Ôs¡ì n+<äs¡÷ uÛ≤$+#ês¡T. nsTT‘˚ _C…|æ yÓ’|ü⁄ yês¡T yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢>± Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. ø=+&Ü düTπsK, Ç‘·s¡ H˚‘\· T s¬ +&ÉT s√E˝À¢ _C…|æ nÁ>∑H‘˚ · ˝≤˝Ÿ ø£èwüí n<ë«˙ì ø£\TeqTHêïs¡ì düe÷#ês¡+. Ä<ë«˙‘√ uÛ{Ò ° nq+‘·s+¡ yês¡T _C…|˝æ À #˚sπ $wüjT· +ô|’ düŒwü‘º · sêqT+~. >∑‘+· ˝À ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T ndü+‘·è|æ‘Ô √ ñqï|ü⁄Œ&ÉT _C…|æ H˚‘\· T yê]‘√ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]–q≥T¢>± yês¡\Ô T e∫Ãq $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.


2

>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fiy¯ ês¡+ 30 p˝…’

2013

eTH√àVü≤Hé düsêÿs¡Tô|’ $s¡dü+ <Ûä«»+

f…q¸Hé.. f…q¸Hé...

z≥s¡qï..»s¡ C≤Á>‘∑ !Ô· ÄK] ÄX¯\T.. 26 &ç$»qT¢.. 6890 Á>±e÷˝À¢.. ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T)::ùde #˚ùd yê]H˚ mqTïø√+&ç.. ø£wdºü Tü U≤˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£îH˚ yê]H˚ m+#·Tø√+&ç.. $<ë´e+‘·T\≈£î, j·TTe‘·≈î£ , eTVæ≤fi¯\≈£î z≥T y˚jT· +&ç.. $\Te\T bÕ{Ï+#˚ e´øÏHÔ ˚ ª|ü˝¢… kÕs¡~µÛ >± mqTïø√+&ç..

z≥s¡qï.. »s¡ C≤Á>∑‘·Ô! mìïø£\ øπ +Á<ä+˝À z≥s¡T≈£î s¬ +&ÉT u≤´˝…{Ÿ |üÁ‘ê\T ÇkÕÔsT¡ . ˇø£{Ï düsŒ¡ +#Y mìïø£≈î£ .. s¬ +&√~ yês¡T¶ düuTÑÛ ´ì mìïø£≈î£ .. $ìjÓ÷–+#ê* düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]∆ mìïø£ ø√dü+.. >∑T˝≤_ s¡+>∑T u≤´˝…{Ÿ ù||üsT¡ $ìjÓ÷–+#ê*. yês¡T¶ düuTÑÛ ´ì ø√dü+ ‘Ó\T|ü⁄s¡+>∑T u≤´˝…{Ÿ $ìjÓ÷–+#ê*. n≥÷ Ç≥÷ nsTT‘˚ #Ó\ì¢ ~>± ˝…øÿÏ kÕÔsT¡ .

ªnqT≈£îqï<=ø£{.Ï .ne⁄‘√+<äø{£ µÏ .. ◊Hê..! ªnqT≈£îqï<=ø£{.Ï .ne⁄‘√+<äø{£ µÏ .. meØï ø£~*+∫Hê Ä |ü<yä T˚ H√{Ïy+Ó ≥ ek˛Ô+~.. nsTTq|üŒ{Ïø° eT÷&√ $&É‘· mìïø£\qT bÕغ\ eT<ä‘› T· <ës¡T\T Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüT≈£îHêïs¡T. s¬ +&ÉT $&É‘˝· À¢ ø£+fÒ m≈£îÿe kÕúHê\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î Á|üD≤[ø£\T s¡∫düTHÔ êïs¡T. Á|ü<eäÛ TkÕúq+ ø√dü+ Äj·÷ bÕغ\ eT<ä‘› T· <ës¡T\T |üsT¡ >∑T\T ô|{≤ºsT¡ ..ªqTyê«-H˚Hêµ nqï #·+<ëq Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+#ês¡T.

bÕ\Œ&çq <äècÕº´ Ä |ü+#êj·Tr˝À Ä>∑dTü º 3q Øb˛*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥Tº mìïø£\ ø£$TwüHé ‘Ó*|æ+~. n˝≤π> y˚\+bÕ≥ s¡TEyÓq’ 18 Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ Ä>∑dTü º 8q b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚.

n~˝≤u≤<é˝À.. 405 |ü+#êj·Tr˝À¢ b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. M{Ï˝À¢ yêsTT<ë|ü&¶É |ü+#êj·Tr\T ≈£L&Ü ñHêïsTT.

KeTà+˝À..

á HÓ\ 23q uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé˝À mìïø£ »s¡>±*‡ ñ+~. es¡<\ä e\¢ 31e ‘˚BøÏ yêsTT<ë y˚dqæ $wü jT· + ‘Ó*dæ+<˚. uÛÁÑ <ë#·\+ Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£qT Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüT≈£îHêïs¡T. $T˙ myÓTà˝Ò´ f…q¸H.é . f…q¸H!é kÕú q +>± ù|s=+~q |ü+#êj·Trì ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î nìï bÕغ\ eT<ä‘› T· <ës¡T\T Vü≤ÀsêVü≤ÀØ>± eTs√ 24 >∑+≥˝À¢ b˛*+>¥ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qT+&É&+É ‘√ nuÛ´Ñ s¡T˝ú À¢ ˇø£fÒ f…q¸H.é . me]øÏ yês¡T $|üØ‘·+>± b˛sê&É T‘·THêïs¡T. m‘·T\Ô ≈£î ô|’ m‘·T\Ô T y˚dTü HÔ êïs¡T. Ks¡Tà ô|{≤ºsT¡ .. ô|&ÉT‘·THêïs¡T.. |ü<eä ⁄\ô|’ >∑+ô|&ÜX¯\T ô|≥Tº≈î£ Hêïs¡T. me]øÏ yês¡T ‘·eT Vü‰MT\T ø£Ø+q>∑s˝Y À.. >∑T|æŒdüTHÔ êïs¡T. yês¡T\¶ yêØ>± ˝…øÿ£ ˝ÒdTü ≈£î+≥THêïs¡T. mø£ÿ&É ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± z≥T¢ ekÕÔj÷Ó 404|ü + #êj· T r˝À¢ ‘· T ~b˛s¡ T ø=qkÕ>∑ qTqï~. nuÛÑ´s¡Tú\T ‘·eT Á|ü#ês¡+‘√ Vü≤À¬s‹ÔdüTÔHêïs¡T. n+#·Hê\T y˚düT≈£î+≥THêïs¡T. ã+<ÛäT>∑D+‘√.. n_Ûe÷q>∑D+‘√ eT+‘·Hê\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.. e÷qø=+&É ÷ s¡ T , Vü A psêu≤<é , Vü Q kÕïu≤<é , ø£Ø+q>∑s,Y #=|üŒ<ä+&ç ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ì 399 Á>±e÷˝À¢ @ø£Á^eyÓTqÆ |ü+#êj·Tr\T, dü«‘·+Á‘·T\T>± >¬ *∫q |ü+#êj·Tr\ düsŒ¡ +#Y\qT ‘·eTyÓ|’ ⁄ü ˝≤≈£îÿH˚+<äT≈£î |ü\T bÕغ\≈£î #Ó+~q yês¡T eP´Vü‰\T |üqTï‘·THêïs¡T. ÄK]b˛s¡T˝À m≈£îÿe kÕúHê\T <äøÿÏ +#·T≈£îH˚+<äT≈£î |ü˝b¢… ˛s¡T ø=qkÕ>∑qTqï~. yÓTT<ä{Ï $&É‘˝· À eTVü≤<˚e|üPsY eT+&É\+˝Àì nsTT<äT Á>±e÷˝À¢ mìïø£\T nìï bÕغ\ eT<ä‘› T· <ës¡T\T z≥s¡q¢ T Á|üdqü ï+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT‘·eT e÷sêZ˝À¢ j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. eTVæ≤fi≤ yêsTT<ë |ü&qç $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ yÓTT‘·+Ô 404 Á>±e÷˝À¢ 31q b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. z≥s¡≈¢ î£ N¬s\T, |ü⁄s¡Twüß\≈£î eT+<äT, &ÉãT“ |ü+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚dTü HÔ êïs¡T. ‘·eT |ü≥Tº ì\T|ü⁄≈£îH˚+ <äT≈£î yÓT<äø˘˝À.. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‹s¡T>∑T‘·÷ z≥s¡q¢ T ø£\TdüTHÔ êïs¡T. z≥s¡T Hê&ç e÷Á‘·+ me]ø° n+‘·T∫ø£ÿ&É+ ˝Ò<Tä . k˛eTyês¡+ dü+>±¬s&ç¶ &ç$»Hé˝Àì 367|ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£ »s¡>q∑ Tqï~. Ç+<äT˝À 1197eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú T kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\≈£î Á|ü#êsêìøÏ ‘Ós|¡ &ü +ç ~. düsŒ¡ +#Y |ü<$ä ø√dü+ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. n˝≤π> 3,194 yês¡T\¶ ≈£î 8,629eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ã]˝À ñHêïs¡T. &ç$»Hé˝À yÓTT‘·+Ô 3,514 b˛*+>¥ øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 26 ¬syÓq÷´ &ç$»qT¢.. 6890 Á>±e÷˝À¢.. ÄK] $&É‘˝· À n~Ûø£ |ü+#êj·Tr\≈£î mìïø£\T »s¡>q∑ T+&É&+É ‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ q˝§Z+&É˝À.. @sêŒ≥T #˚d+æ ~.b˛©düT ã\>±\qT mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s*¡ +∫q≥Tº düe÷#ês¡+. b˛*+>¥ $Tsê´\>∑÷&É, <˚es¡ø=+&É &ç$»Hé\˝À 31q b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. yÓTT‘·+Ô 334 kÕúHê˝À¢ mìïø£ dæã“+~ ≈£L&Ü |üP]Ô>± Vü‰»s¡jT˚ ´˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+~. ÄK]$&É‘˝· À 26 s¬ yÓq÷´ &ç$»q¢˝À 6,890 »s¡>q∑ Tqï~. yÓTT‘·+Ô 930eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\∆ T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. 6,84,612 eT+~ ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿ Á>±e÷˝À¢ b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. n˝≤π> es¡+>∑˝Ÿ, n~˝≤u≤<é, ìC≤e÷u≤<é, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢˝À¢ $ìjÓ÷–+#·T ø√qTHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y eTTπøXÔ «¯ sYsêe⁄ nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. $Tsê´\>∑÷&É &ç$»Hé˝À es¡<\ä ø±s¡D+>±.. Ç‘·sÁ¡ ‘ê ø±s¡D≤\ e\¢ yêsTT<ë |ü&qç 304 Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À¢ ≈£L&Ü á HÓ\ 183 |ü+#êj·Tr\≈£î >±qT 527eT+~ nuÛ´Ñ s¡T\ú T ã]˝À ñHêïs¡T. n˝≤π> 1909 yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ |ü<eä ⁄\≈£î 31q b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. n˝≤π> b˛©düT dæã“+~ bıs¡bÕ≥T¢, u≤´˝…{Ÿ˝À ‘·|⁄ü Œ\T ‘·~‘·s¡ ø±s¡D≤\ 4612eT+~ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. <˚es¡ø=+&É˝À.. 140 |ü+#êj·Tr˝À¢ »s¡>q∑ Tqï mìïø£˝À 403eT+~ e\¢ mìïø£\T yêsTT<ë |ü&qç |ü+#êj·Tr˝À¢ ≈£L&Ü 31H˚ b˛*+>¥ »s¡>q∑ Tqï~. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø£&|É ü nuÛ´Ñ s¡T\ú T düsŒ¡ +#·T |ü<eä ⁄\≈£î b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. 194 yês¡T¶ düuTÑÛ ´\ |ü<eä ⁄\≈£î >±qT 2,984 eT+~ õ˝≤¢ |ü⁄\¢+ù|≥ eT+&É\+ {Ï.ø£eTà|ü*˝¢ À b˛*+>¥ øπ +Á<ëìï #˚õøÏÿ+#·T≈£îì ]–Z+>¥≈î£ , <Ís¡H® ê´\≈£î ã]˝À ñHêïs¡T.

eT÷&√ <äX¯ mìïø£ n+<ä]øÏ ø°\ø£yT˚ !

HÓ\÷¢sT¡ , p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± á HÓ\ 31q »s¡>q∑ Tqï eT÷&√ <äX¯ mìïø£\T {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt, yÓj ’ T· kÕ‡sYd|” \” ≈£î n–ï|üØø£>å ± e÷s¡qTHêïsTT. yÓTT‘·+Ô 257 |ü+#ê j·Tr\≈£î >±qT 620eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T b˛{°˝À ñHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ bÕÁ‹ì<∏´ä + eVæ≤düTqÔ ï >∑÷&É÷s¡T, dü÷fi¯SflsT¡ ù|≥, yÓ+ø£≥–]˝À n+‘· uÛ≤>∑+ n+fÒ yÓTT‘·+Ô {Ï&|ç æ ìjÓ÷»ø£esêZ\˝ÀH˚ á mìïø£\T »s¡>q∑ T+&É≥+ >∑eTHês¡Ω+. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ ã˝≤ã˝≤\qT |ü]o*ùdÔ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eTT+<ä+»˝À ñ+&É>± ø±+Á¬>dt s¬ +&√ kÕúq+˝ÀqT, eT÷&√ kÕúq+˝À ‘Ó\T>∑T˝À<˚X¯+bÕغ ø=qkÕ>∑T ‘·T+~. yÓTT<ä{Ï $&É‘· mìïø£˝À¢ 74|ü+#êj·Tr\T, s¬ +&√ $&É‘˝· À 28 |ü+#êj·Tr\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï {Ï&|ç æ n+<ä]ø£+fÒ yÓqø£ã&ç ñ+&É&+É Ä bÕغì,

∫es¡≈£î bÕغ H˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&çì ôd’‘·+ ø£\es¡ô|&ÉT‘√+~. >∑÷&É÷s¡T myÓTà˝Ò´ ã*¢<äTsê ÁZ |ükÕ<äsêe⁄, dü÷fi¯SflsT¡ ù|≥ myÓTà˝Ò´ uÛsÑ ‘¡ ês¡‘êïìøÏ á mìïø£\T n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£yTÓ qÆ $ ø±>±, á s¬ +&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝À m≈£îÿe XÊ‘·+ md”‡\T ñ +&É&+É e\¢ Ç~ ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± e÷s¡T‘êj·Tì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ #ÓãT‘·T+&É>± øπ +Á<äeT+Á‹ |üqu≤ø£ \øÏàå uÛsÑ Ô¡ |üqu≤ø£ ø£èwüj í T· ´ kÕs¡<´ä∏ + eVæ≤düTqÔ ï >∑÷&É÷s¡T &ç$»qT¢ m≈£îÿe |ü+#êj·Tr\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î øπ +Á<ä sêÁwüº eT+Á‘·T\+‘ê <äèwæº kÕ]düTÔHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT $&É‘·\ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ nH˚ø£ #√≥¢ {Ï&|ç ,æ ø±+Á¬>dt\T ≈£îeTà¬øÿ’ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dtqT <Óã“‹j·T&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ï+ #êj·Tì Äs√|üD\T $qedüT+Ô &É>±, eT÷&√ <äX¯ mìïø£\T ≈£L&Ü Ç<˚ |ü]dæ‹ú ø£ì|æd÷ü Ô ñ+~. á

<äX¯ mìïø£˝À¢ ≈£L&Ü yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغøÏ >∑÷&É÷s¡T&ç$»Hé˝À ô|<ä›>± Hêj·Tø£‘·«+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚]q dü÷fi¯SflsT¡ ù|≥ e÷J myÓTà˝Ò´ HÓ\e\ düTÁã Vü≤àD´+ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ ÁbÕ‹ì<∏´ä + eVæ≤düT+Ô &É>±, >∑÷&É÷s¡T e÷J eTTì‡|ü˝Ÿ #Ós’ à¡ Hé düT˙˝Ÿ≈î£ e÷sY Ä bÕغøÏ H˚‘è· ‘·«+ eVæ≤düTHÔ êïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , ø±+Á¬>dt bÕغ\‘√ b˛\TÃ≈£î+fÒ yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|” á ÁbÕ+‘·+˝À Hêj·Tø£‘·«+ $wüj·T+˝À ã\V”≤q+>± ñ+<äH˚ #ÓbÕŒ*. ø±+Á¬>dtbÕغ e÷J |”dd” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT m\¢•] >√bÕ\¬s&ç¶ Á|üdTü ‘Ô +· yÓj ’ T· kÕ‡sY d”|˝” À ñ+&É>±, á s¬ +&ÉT ìjÓ÷»ø£esêZ\˝Àì md”‡\T, Ç‘·s¡ ≈£î˝≤\qT ôd’‘·+ <äXÊu≤›\ ‘·s¡ã&ç HÓ<äTs¡TeT*¢, q\¢¬s&ç¶\ ≈£î≥T+u≤\T XÊdædüTÔHêïsTT. e÷J eTTK´eT+Á‹ HÓ<Tä s¡TeT*¢ »Hês¡H› s¬é &ç¶ >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé˝À yêø±&ÉT

ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yês¡T ø±>± q\¢|s¬ü &ç¶ ≈£î≥T+ u≤ìøÏ #Ó+~q ~e+>∑‘· q\¢|⁄ü s¬ &ç¶ lìyêdüT\ s¬ &ç¶ >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé˝Àì yêø±&ÉT eT+&É˝≤ìøÏ øÏ˝À MT≥s¡T <ä÷s¡+˝À ñqï ø√≥ eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q yês¡T. Á|üdTü ‘Ô +· lìyêdüT\ s¬ &ç¶ ≈£îe÷s¡T&ÉT q\¢|⁄ü s¬ &ç¶ Á|üdqü ï≈£îe÷sYs¬ &ç,¶ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò q ø√ePs¡T myÓTà˝Ò´>± ñqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ eT÷&√ <äX¯ mìïø£˝À¢ s¬ &ç¶ kÕe÷õø£ esêZìøÏ dü+ã+ ~Û+∫ ùV≤e÷ùV≤MT\T s¡+>∑+˝À ñHêïs¡T. yÓTC≤]{° Hêj·T≈£î\+‘ê ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·s|¡ ⁄üò H˚ |üì#˚dTü +Ô &É>± eTT>∑TsZ T¡ myÓTà˝Ò´\T ø£*–q {Ï&|ç æ ˇø£y|’Ó ⁄ü bÕغ H˚‘·\qT eTs√yÓ’|ü⁄ dü+Á|ü<ëj·T z{Ÿ u≤´+≈£îqT qeTTà≈£îì s¡+>∑+˝À ñ+~. n˝≤π> á &ç$»Hé˝Àì m≈£îÿe ÁbÕ+‘ê\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #Ó+~q ‹s¡T|ü‹ m+|” ∫+‘ê yÓ÷Vü≤Hé |ü]~Û˝ÀøÏ ≈£L&Ü edüT+Ô &É≥+‘√ md”‡ esêZìøÏ #Ó+~q Äj·Tq nqT#·s¡T\+‘ê ø±+Á¬>dt bÕغøÏ $»j·T+ #˚≈L£ s¡TkÕÔsì¡ Ä bÕغ #ÓãT‘√+~. KeTà+ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£≥–] myÓT˝Ò´ ≈£îs¡T≈£î+&É sêeTø£èwüí ‘·eT kÕe÷ õø£ es¡Z z≥s¡q¢ T {Ï&|ç æ yÓ|’ ⁄ü |ü&˝˚ ≤ Á|üu≤Û $‘·+ #˚kÕ s¡ì {Ï&|ç æ #ÓãT‘√+~. á s¬ +&ç+{Ï ø£+fÒ _Ûqï+>± yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” |üP]Ô>± z≥s¡¢ MT<ä Ä<ës¡|ü&ç s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–+~. Ä bÕغøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\ ôd‘’ +· ô|<ä>› ± >∑÷&É÷s¡T &ç$»Hé $wüjT· +˝À CÀø£´+ #˚dTü ø√˝Òøb£ ˛e&É+‘√ Hêj·Tø£‘«· ˝Ò$T‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï Ä bÕغ z≥s¡H¢ ˚ ô|<ä› ~≈£îÿ>± m+#·T≈£îì s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–+~. 31e sêÁ‹øÏ <ë<ë|ü⁄>± nìï bÕغ\ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ‘Ó*b˛qT+&É≥+‘√ á mìïø£˝À¢ ô|<ä› m‘·TqÔ nyê+#Û˙· j·T dü+|òTü ≥q\T »]π> ne ø±X¯+ ñ+&É≥+‘√ õ˝≤¢ j·T+Á‘ê+>∑+ ôd‘’ +· XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· |üs+¡ >± á mìïø£\ô|’ <äèwæº kÕ]+∫+~.

$÷&çj·÷ô|’ {°&û|” H˚‘·\ ndüVü≤q+ yÓw’ eü ÷´\T |ô +#·T‘·Tqï ø±+Á>¬ dt $uÛÑõùdÔ Ä+<√fi¯q\T ñ<ä∆è‘·+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ $<ë´s¡Tú\ sê´© ‹s¡T|ü‹, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : {°&|û ” H˚‘\· T >±* eTT<äTø› è£ wüeí T Hêj·TT&ÉT, u§»®\ >√bÕ\ø£èwüí eTs√kÕ] $÷&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ô|’ ndüV≤ü q+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûôä |’ $÷ $<Ûëq+ @+≥ì Á|ü•ï+∫q $÷&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ô|’ ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt z ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïø£ ‘·eT $<Ûëqy˚T+{À #ÓãT‘êeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt ìs¡j í T· + yÓ\Te&çq ‘·sê«‘˚ ‘·eT n~ÛH‘˚ · #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT‘√ á $wüjT· + #·]ÃkÕÔeTì r]>±Z düe÷<Ûëq$T#êÃs¡T. ø±>±, sêÅcÕºìï $uÛõÑ +#ê\ì ø=+<äsT¡ kÕ«s¡|ú sü T¡ \T Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡ì, n<˚ »]–‘˚ Ä+<√fi¯q\T ñ<Ûè∆ä ‘·+ #˚kÕÔeTì lø±fi¯V≤ü dæÔ u≤sY nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå &ÉT X‚KsY nHêïs¡T. düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìøÏ eT<ä‘› T· >± Çø£ÿ&ç m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷\T #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü≥D º M<ÛTä ˝À¢ ~«#·Áø£yêVü≤Hê\ô|’ sê´©‘√ bÕ≥T <Ûsä êï ø±s¡´Áø£e÷ìï #˚|{ü ≤ºsT¡ . ø±>±, düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ |ü⁄‘·÷sÔ T¡ ˝À k˛eTyês¡+ $<ë´]ú CÒ@d” Ä<Û«ä s¡´+˝À |ü≥D º +˝À sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ø±πs«{Ï q>∑s+¡ ≈£L&É*˝À e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õ˝≤¢ $<ë´]úd+ü |òTü + ø£˙«qsY eTTs¡∞ø£èwüí e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D e<äT.› . düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø±yê\+≥÷ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T, eT+Á‘·T\T ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T qπs+Á<ä, ≈£î|üŒj·T´, wüDTà>∑s¬ &ç,¶ $<ë´s¡T\ú T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Ä~yêd”\ô|’ Á|üuTÑÛ ‘·«y˚T e÷s¡D¨e÷ìï düèwækº ˛Ô+<äì, Á|ü<ëÛ ì eTH√àVü≤Hé kÕÁe÷»´ yê~>± e÷]b˛j·÷s¡ì $s¡d+ü H˚‘\· T Äs√|æ+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝Àì düT+<ä s¡jT· ´ $C≤„q øπ +Á<ä+˝À $|üe¢ s¡#s· TT‘·\ dü+|òüT+ ($s¡dü+) 43e Ä$sꓤedüuÛÑ »]–+~. $s¡d+ü H˚‘· es¡es¡sêe⁄ e÷{≤¢ &ÉT‘·÷ Á^HéVü≤+{Ÿ ù|s¡T‘√ Ä~yêd”\ dü + |ü < ä q T ô|≥Tº ã &ç < ës¡ T \≈£ î <√∫ ô|&ÉT‘·÷ Á|ü<ëÛ ì sêC≤´+>±ìï K÷˙ #˚dTü Ô Hêïs¡Hêïs¡T. ø£˝≤´Dsêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»´+ Á|ü»\ô|’ j·TT<ä+∆ #˚k˛Ô+<äì, á j·TT<ä+∆ ˝ÀH˚ >∑+{Ï Á|ükÕ<ä+ Vü≤‘·´ »]–+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷y√yê´kÕ\T, >∑+{Ï Á|ükÕ<ä+ s¡#q· \qT y˚DT>√bÕ˝Ÿ, &˚$&é, yÓT≥Tº s¡M+<äs,Y >∑+{≤ #·Áø£bÕDÏ ‘·~‘·sT¡ \T Ä$wüÿ]+#ês¡T. $s¡d+ü yÓuŸôd{’ ŸqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+, ø±+Á¬>dt bÕغ Ä>∑dTü º 15˝À|ü⁄ |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D @sêŒ≥Tô|’ Á|üø≥£ q #˚jT· ø£b˛‘˚.. Á|ü‘´· ø£å ø±sê´#·sD¡ ≈£î ~– b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì Äs¡T ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\T Á|üø{£ +Ï #êsTT. ª‘Ó\+>±D kÕ<Ûqä ø¬ ’ düeTs¡o\+>± b˛sê&ÉT<ë+µ ìHê<ä+‘√ Äs¡T ø£eT÷´ìdüTº bÕغ\T ôV≤’ <äsêu≤<é˝À sêh dü<dä Tü ‡ @sêŒ≥T #˚XÊsTT. ø¬ .Hêsêj·TD, #ê&É yÓ+ø£≥s¬ &ç(¶ d”|◊” ), |æ.dü÷s¡´+, >±<Ó ~yêø£s(Y d”|◊” `m+m˝Ÿ q÷´&Óy÷Ó Áø£d)” , _.düTsπ +<äss¬Y &ç¶ (bòÕs¡«sYu¶ ≤¢ø)˘ , j·THé.eT÷]Ô, Ms¡qï(d”|◊” `m+m˝Ÿ), düT<äeT\¢ yÓ+ø£≥kÕ«$T, |æ≥\º eTùV≤X¯«sY (‘Ó\+>±D ø£eT÷´ìdüTº bÕغ), ñ<äjTY øÏsD¡ Y (d”|◊” m+m˝Ÿ`*ãπswüH)é \‘√bÕ≥T ô|<ä› m‘·TqÔ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Hêsêj·TD e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ªª#·sá \ ø√dü+ ôV’≤ø£e÷+&é yê&ÉT‘·Tqï~ yêsY s¡÷e÷ yêfi¯¢ |æ+&Ü≈£L&ÉT s¡÷e÷! y˚T+ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·T+ q#·Ãìyê¬se¬sH’ ê ñ+fÒ yÓ[b¢ ˛e#·Ãì ø±+Á¬>dt ô|<ä\› T #Óù|Ô $uÛ~Ò +#˚ <Ûs’Ó ´¡ + Ä bÕغ H˚‘\· ≈£î+&˚<ë? n˝≤ #˚jT· ≈£î+&Ü Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ H˚‘\· qT k˛ìj·÷ >±+BÛ <äTe⁄«‘·THêïs¡T. Ç+ø± mHêïfi¯ó¢ á e÷j·T? k˛ìj·÷ e÷j·T\ |òøü s° T¡ y˚cÕ\T y˚ùdÔ eT+∫~ø±<äT. Ä>∑dTü º 15˝À>± ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T#˚jT· ø£b˛‘˚ Á|ü‘´· ø£å ø±sê´#·sD¡ ‘·|Œü <äTµµ nì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

#·+<Á uä ≤ãT dü+C≤sTTw” #ÓbÕŒ* $XÊK|ü≥ï+, E˝…’ 29(ø±ø£rj·T): düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î ø£≥Tºã&çq yê]˝À ‘êqT yÓTT<ä{yÏ ê&çqì nqø±|ü*¢ m+|” düã“+ Vü≤] düŒwü+º #˚XÊs¡T. sêh $uÛ»Ñ qô|’ ìs¡sí TTdüTqÔ ï H˚‘\· +‘ê Á|ü»\‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Òìyêπsqì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt nqTdü]düTqÔ ï $<Û ë Hê\ e˝Ò ¢ sêh+˝À >∑ + <ä s ¡ > √fi¯ |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\ø=Hêïj·Tì $eT]Ù+#ês¡T. nìï bÕغ\ s¡+>∑T\T Ç|ü⁄Œ&ÉT ãj·T≥|ü&TÉ ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. Äj·÷ bÕغ\ n~Û H˚‘\· T ‘·eT ìs¡j í ÷· \T #ÓbÕŒ*‡q s√E ÄdüqïyÓT+Æ <äHêïs¡T. #·+Á<äu≤ãT sêh Á|ü»\≈£î dü+C≤sTTw” #Ó|Œæ ìs¡j í T· + rdüTø√yê\Hêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ qqT n&ÉT≈¶ î£ H˚+<äT≈£î ‘êqT rÁe+>± ø£èwæ #˚dTü qÔ ï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í T· + e∫Ãq ‘·sê«‘· @+ #˚j÷· \H˚~ Ä˝À∫kÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ Ç∫Ãq @ bÕغ eT∞¢ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê˝Ò<ìä >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. $uÛ»Ñ q Ä˝À#·q sêe&ÉyT˚ <äTsêàs¡eZ THêïs¡T. ∫qï sêÅcÕº\≈£î e´‹πsø£eTqï eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé yê<äqqT Äj·Tq düeT]ú+#ês¡T. lø£èwüí ø£$T{° ìy˚~ø£qT neT\T #˚jT· ≈£î+&Ü, sê»ø°jT· Ä≥\T m+<äT≈£î Ä&ÉT‘·THêïs¡ì düã“+ Vü≤] dü÷{Ï>± Á|ü•ï+#ês¡T.

Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ɶ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú HÓ\÷¢sT¡ , p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): á HÓ\ 31q mìïø£\T »]π> >∑÷&É÷s¡T Á>±MTD eT+&É\+˝Àì HÓq÷ïs¡T |ü+#êj·Tr(md”‡ |ü+#êj·Tr) nuÛ´Ñ ]ú>± b˛{°>± ñqï õ.lìyêdüT\T Ä‘·àVü≤‘:ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&É≥ ¶ Tº ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ lø±fi¯V≤ü d”˝Ô À ˇø£ ˝≤&û˝® À lìyêdüT\T |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&É≥¶ Tº Çø£ÿ&ÉøÏ düe÷#ês¡+ n+~+~. Ä~yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 8>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À HÓq÷ïs¡T lìyêdüT\T ø±fi¯V≤ü d”˝Ô À ˇø£ ˝≤&û® ~– |ü⁄s¡T>∑T\eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&É≥ ¶ Tº #ÓãT‘·T+&É>±, k˛eTyês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq 2>∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À n‘·ìì HÓ\÷¢sT¡ ˝À ˇø£ Á|üuTÑÛ ‘ê«düT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +∫q≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. lìyêdüT\T ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|üs∫¡ q nuÛ´Ñ ]ú>± s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q≥T¢ ‘Ó\Tdü÷Ô ñ+~. eTs√ s¬ +&ÉT s√E˝À¢ mìïø£\T »s¡>q∑ T+&É>± lìyêdüT\T Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘·ï+ HÓq÷ïs¡T Á>±eT+˝À ø£\ø£\+ düèwæ+º ∫+~. lìyêdüT\≈£î Á>±eT+˝Àì @ bÕغ Hêj·T≈£î\‘√ ≈£L&Ü ‘·>±<ë\T ˝Òeì, ˇø£ <äX˝¯ À á Á>±e÷ìï @ø£Á^e+ #˚jT· &ÜìøÏ lìyêdüT˝Ò >∑{>ºÏ ± Á|üjT· ‹ï+#ês¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt\T ≈£L&Ü s¡+>∑+˝À ñHêïsTT.

sö&û w”≥sY <ës¡TD Vü≤‘·´ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ MTsYù|≥ b˛©dt ùdwº Hü é |ü]~Û˝Àì yÓT~Héq>∑s˝Y À õ˝≤¢ X¯+ø£sY nH˚ sö&û w”≥sY <ës¡TDVü≤‘·´≈£î >∑Ts¡j÷· ´s¡T. Ä~yês¡+ sêÁ‹ Äj·TqqT >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£î\Ô T ø£‘T· \Ô ‘√ bı&ç∫ <ës¡TD+>± Vü≤‘·´ #˚XÊs¡T. >∑‘+· ˝À õ˝≤¢ X¯+ø£sY |ü\T øπ düT˝À¢ ì+~‘·T&ç>± ñ Hêïs¡T. Äj·Tq≈£î |ü\Te⁄s¡T X¯Á‘·Te⁄\T ≈£L&Ü ñHêïs¡T. nsTT‘˚ mes¡T Vü≤‘·´ #˚kÕs¡H˚ $wüjT· + ns¡+ú ø±≈£î+&Ü ñ+~. MTsYù|≥ b˛©düT\T øπ düT <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. Vü≤‘·´ m˝≤ »]–+<äqï $wüjT· +ô|’ nìï ø√D≤\ qT+&ç <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïeTì MTsYù|≥ dæ◊ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä>∑düTº 6q ø£˝…ø£ºπs≥¢ m<äT≥ <Ûäsêï ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Á|üuTÑÛ ‘·« bÕsƒX¡ Ê\\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\ düeTdü´\ô|’ sêh yê´|ü+Ô >± Ä>∑dTü º 6q õ˝≤¢ øπ +Á<ë˝À¢ sê´©\T, ø£˝ø… s㧜 {Ÿ\ e<ä› <Ûsä êï\T #˚|{ü ≤º\ì Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ◊ø£´ ñbÕ<Ûë´j·T ô|&ò sπÉ wüHé (j·T÷{°m|ò)t |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ #=s¡e #·÷|üøb£ ˛e&É+ e˝Ò¢ á ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïeTì sêh n<Û´ä ≈£îå \T q]‡¬s&ç,¶ Á|ü<ëÛ qø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£fXÒ «¯ sYsêe⁄ Á|üø≥£ q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

∫‘·÷Ôs¡T˝À mÁs¡#·+<äq+ düà>∑¢s¡T¢ n¬sdüTº ∫‘·÷sÔ T¡ , E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : X‚cÕ#·\+˝Àì mÁs¡#+· <äq+ Á|ü|+ü #· <˚XÊ\‘√bÕ≥T |üøÿ£ H˚ ñqï ãsêà <˚XÊìøÏ ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± ‘·s\¡ T‘·Tqï≥Tº ‹s¡T|ü‹ dü]ÿ˝Ÿ n≥M dü+s¡øD å£ ≤~Ûø±] |æ.$.#·\|ü‹sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. ø√<ä+&Ésêe÷|ü⁄s¡+, ◊‘˚|˝ü ¢… dü$÷|ü+˝À nÁø£eT+>± ‘·s*¡ düTqÔ ï mÁs¡#+· <äHêìï ì+~‘·T\T düV‰ü ‹s¡T|ü‹ ÅôdøºÔ +Ï >¥ bò˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‹s¡T|ü‹ ÅôdøºÔ +Ï >¥b˛ò sY‡ ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq k˛eTyês¡+ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À $esê\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ X¯ìyês¡+ sêÁ‹ #·+Á<ä–] eT+&É\+ ◊‘˚|˝ü ¢… dü$÷|ü+˝Àì ø√<ä+&Ésêe÷|ü⁄s¡+ e<ä› ÅôdøºÔ +Ï >¥ bò˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T ì|ò÷ü ô|{≤ºsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >±H˚ s¬ +&ÉT yêVü≤Hê\T(ø±«*dt, u§˝Òs√) mÁs¡#+· <äq+ ˝À&ÉT‘√ edüT+Ô &É>± n≥ø±sTT+∫ |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T˝À¢ eTDÏ|⁄ü ] sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q yÓ+ø£fwÒ t ô|s¡Te÷˝Ÿ ñHêï&Éì ‘Ó*bÕs¡T. Ç‘·ìkÕj·T+‘√ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q düà>∑s¢ T¡ ¢ ãsêà<˚XÊìøÏ mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑\qT ‘·s*¡ +#˚yês¡ì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. á <˚XÊìøÏ mÁs¡#+· <äq+ #˚s&¡ +É ˝À ô|s¡Te÷˝Ÿ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘· <ës¡T&Éì, n‘·&ç yÓqTø£ Á|ü<ëÛ q düà>∑s¢ T¡ ¢ ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. ‘·<Tä |ü] <äsê´|ü⁄Ô |üP]Ô#d˚ æ ô|<ä› ‘·\\qT |ü≥Tºø√e&ÜìøÏ eP´Vü≤+ s¡÷bı+~düTHÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s+¡ ∫‘·÷sÔ T¡ ádüTº düuŸ&mû |òyt √ lìyêdüT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø√<ä+&Ésêe÷|ü⁄s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ yÓ+ø£fwÒ t ô|s¡Te÷˝Ÿ‘√bÕ≥T eTs√ ì+~‘·T&ÉT ‹s¡TeD≤íeT˝…ø’ Ï #Ó+~q •yêJ, Á&Óe’ sY sêeTHê<∏+ä qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îqï yêVü≤Hê\ qT+∫ 750 øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï 22 mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ä~yês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq sπ DÏ>T∑ +≥`|ü⁄‘·÷sÔ T¡ e÷s¡+Z ˝À ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ eTs√ yêVü≤q+ düV‰ü 750 øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï 27 mÁs¡#+· <äq+ <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì nHêïs¡T. M{Ï $\Te düTe÷s¡T s¡÷.30 \ø£\å T ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ ÅôdøºÔ +Ï >¥ bò˛sY‡ n~Ûø±s¡T\T u≤\ø£ècÕís¬ &ç,¶ sê»>√bÕ˝Ÿ, s¬ &çÁ¶ |ükÕ<é, eTTìj·÷Hêj·Tø˘, »j·TsêeTT\T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

´&Ûç©¢, E˝…’ 29 (ø±ø£ rj·T) ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ ø±yê\ì ø=ìïs¡ø±\ ©≈£î*k˛Ô+<äì ;CÒ|” d”ìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT m+. yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT Äs√|æ+#ês¡T. ‘·q≈£î @~ m≈£îÿe ˝≤uÛyÑ ÷Ó ‘Ó\TdüT≈£î H˚+<äTøπ Ç<ä+‘ê #˚k˛Ô+<äì, ø±+Á¬>dt e´eVü‰s¡+‘√ Á|ü» \ eT<Û´ä yÓw’ eü ÷´\T ô|s¡T>∑T ‘·THêïj·Tì nHêïs¡T. ‘Ó\+ >±D $wüjT· +˝À ø±+Á¬>dt, πø+Á<ä+ yÓ’K] düŒwüºyÓTÆq ‘· s ê«‘· dü Œ +~kÕÔ e Tì Äj· T q nHêïs¡ T . bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À @ s¡ø£yÓTÆq _\T¢ ô|&É‘ês¡H˚ <ëìô|’ ø±+Á¬>dt H√s¡T $|üŒ&É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. _\T¢ s¡÷|ü⁄sπ K\qT |ü]o*+∫ eT<ä‘› T· Çe«&É+ô|’ ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±Dô|’ Ä˝À∫kÕÔeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À e÷ bÕغ Ç|üŒ{Ïøπ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+~, <ëìπø ø£≥Tºã&ç ñ ‘·q n_ÛÁbÕj·T+ n~ÛcÕºHêìøÏ m|ü⁄Œ&√ #ÓbÕŒqì +{≤eTì yÓ+ø£jT· ´ Hêj·TT&ÉT düŒwü+º #˚XÊs¡T. øπ +Á<äeT+Á‹ øÏc˛sY #·+Á<ä<y˚ é nHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é˝À Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. n~ÛcÕºq+ @ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêï ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ø±˙ sêJHêe÷ #˚ùd Á|üdøπü Ô ˝Ò<Hä êïs¡T. nVü≤à<ëu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ÇÁwü‘Y »Vü‰Hé ã÷≥ø£|⁄ü mHéøö+≥sY øπ düT˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº Ä<˚XÊ\ sêJHêe÷\ e\¢ ñ|üj÷Ó >∑+ ˝Ò<ìä #ÓbÕŒs¡T. ne y˚Ts¡≈î£ k˛eTyês¡+ Á|ü‘´˚ ø£ dæ_◊ ø√s¡T˝º À Vü‰»s¡T ø±e\dæ ñqï >∑T»sê‘Y≈î£ #Ó+~q d”ìj·TsY ◊|æmdt düsy¡ TÓ ‘Æ ˚ øπ +Á<äeT+Á‹ es¡+Z ˝À eTs√kÕ] ‘·q>∑fi≤ìï n~Ûø±] |æ|æ bÕ+&˚ #Ûêr H=|æŒ ø±s¡D+‘√ ÄdüŒÁ‹˝À #˚sês¡T. cÕV”≤u≤>¥ ÁbÕ+‘·+˝Àì #·+Á<äeTTœ ÄdüŒÁ‹˝À $ì|ækÕÔqì #ÓbÕŒs¡T. n~ÛcÕºHêìøÏ @+ #˚j÷· ˝À bÕ+&˚ #˚]q≥T¢ ÄdüŒÁ‹ esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. ø±>±, ÇdüTø£ e÷|òj æ ÷· ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æq ìC≤sTTr|üsT¡ sê˝…q’ nìï ‘Ó\TdüTqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ @ í T· + rdüTø√s¡ì nq+‘·|⁄ü s+¡ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düuTÑÛ ´&ÉT eTVæ≤fi≤ ◊mmdt n~Ûø±] <äTsêZXø¯ ÔÏ Hê>¥bÕ˝Ÿô|’ ñ‘·sÔ Á¡ |ü<X˚ Ÿ Á|üuTÑÛ ‘·«+ düôdŒq¸Hé y˚≥T y˚d+æ ~. j·TeTTq, ìs¡j nq+‘· yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. j·T÷|”@ düeTq«j·T Væ≤+<√Hé q<äT\ ˇ&ÉT¶ qT+∫ nÁø£eT+>± ÇdüTø£qT ‘√&˚dæ ‘·s*¡ düTqÔ ï e+<ä˝≤~ Á≥≈£îÿ\qT kÕ«BÛq+ ø£ $ T{° , d”&ãÉ T¢´d” düe÷y˚XÊ˝À¢ #·sá \T e÷Á‘·yT˚ #˚dTü ≈£îì 20øÏ ô|>’ ± m|ò◊t ÄsY\T qyÓ÷<äT #˚dqæ 2009 u≤´#Y ◊mmdt n~Ûø±]DÏ <äTsêZXø¯ ÔÏ Hê>¥bÕ˝Ÿ ñ+{≤j· Tì #ÓbÕŒs¡T. sêJHêe÷\ô|’ ‘êeTT m˝≤+{Ï Á|üdTü ‘Ô +· >ö‘·yTé ãT<äq∆ >∑s˝Y À düuŸ &ç$»q˝Ÿ y˚TõÅùd{º Ÿ>± |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. ø±>± ˇø£ $yê<ëdüŒ<ä ÁbÕs¡Hú ê ìs¡ j í T · + rdüTø√˝Ò<Hä êïs¡T. dü˝ú ≤ìøÏ #Ó+~q >√&ÉqT ≈£L*Ãy˚dqæ +<äT≈£î ÄyÓTqT düôdŒ+&é #˚dTü qÔ ï≥T¢ sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘Ó*|æ+~.

düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ÄdüŒ‹ Á ˝À #˚ ] q |” | ” bÕ+&˚ Ä+<√fi¯q\T ‹s¡T|ü‹, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± ‹s¡T|ü‹˝À Ä+<√fi¯q\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. m+|”\T •eÁ|ükÕ<é, ∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé Çfi¯¢ eTT≥º&øç Ï ñbÕ<Ûë´j·T, $<ë´]ú, |æ+#ÛH· é <ës¡¢ ◊ø±dü k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + j·T‹ï+∫+~. düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± H˚‘\· T sêJHêe÷\T #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ eT<ä‘› T· >± kÕø˘‡ Ä<Û«ä s¡´+˝À <Ûsä êï, sêkÕÔs√ø√ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. kÕúìø£ dæ<ë∆sú¡ &çÁ^ ø£fi≤XÊ\ Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+∫, eT*¢ø±s¡Tq® dü]ÿ˝Ÿ˝À Ä+<√fi¯q #˚XÊs¡T. n˝≤π> ;CÒ|” Ä<Û«ä s¡´+˝À kÕúìø£ m˙ºÄsY dü]ÿ˝Ÿ˝À j·T÷|”@ Á|üuTÑÛ ‘·«+ ~wæº u§eTàqT <äV≤ü q+ #˚XÊs¡T. eT<äq|ü*¢ u≤sY nk˛dæjT˚ wüHé Ä<Û«ä s¡´+˝À Hê´j·TeT÷s¡T\Ô T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Ä~yêd”\|ô ’ sê»´y˚T Væ≤+dü≈î£ bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì $eTs¡Ù 15˝À>± ‘Ó\+>±Dô|’ |Á øü ≥£ q #˚j÷· * : yêeT|üø±å \ &çe÷+&é

sêJHêe÷ #˚jT· qT


eT+>∑fiy¯ ês¡+

>∑T+≥÷s¡T 30 p˝…’ 2013

eTT–dæq Á|ü#ês¡ |üs¡«+....

n~Ûø±s¡+ me]~? sêÅcÕºìï $uÛÑõ+∫q ‘·sê«‘·H˚ mìïø£\≈£î yÓfi≤¢\H˚ Ä˝À#·q˝À ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ Ä˝À∫düTÔqï≥T¢ düŒwüºeTe⁄‘√+~. |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D sêh+ @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï|üŒ{Ïø° edüTÔqï|üŒ{Ïø°, sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äqqT |üP]Ô>± ø=fÒºj·T&É+ ˝Ò<äT. sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT 90 s√E˝À¢ |üP]Ô #˚dæ, ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ ¬s+&ÉT Á|üuÛÑT‘ê«\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, Ä ‘·sê«‘· mìïø£\≈£î yÓfi≤¢\H˚ jÓ÷#·q ø±+Á¬>düT #˚düTÔqï≥T¢ $ìøÏ&ç. á dæú‹˝À @ sêh+˝À @ bÕغ n~Ûø±s¡+˝À ñ+≥T+<äH˚~ #·s¡Ã˙j·÷+X¯+>± e÷]+~. sêh $uÛÑ»q »]–q ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î y˚πs«s¡T |ædædæ\qT ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ ìj·T$TdüTÔ+~. n<˚ düeTj·T+˝À Ç<ä›s¡T eTTK´eT+Á‘·T\T ø=\Te⁄ rs¡T‘ês¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+, πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ @sêŒ≥T, πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ‘=* H√{Ÿ, <ëìøÏ eT+Á‹es¡Z+ ÄyÓ÷<ä+, sêh|ü‹ dæbòÕs¡düT‘√ nôd+;¢øÏ _\T¢, nôd+;¢˝À _\T¢ |ü]o\q, πø+Á<ä Hê´j·TXÊK |ü]o\q≈£î _\T¢ eTTkÕsTT<ë, πø_HÓ{Ÿ ‘·T~ H√{Ÿ, _\T¢≈£î kÕ<Ûës¡D yÓTC≤]{°‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ä+, ∫es¡>± sêh|ü‹ ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä nH˚ 12 <äX¯˝À¢ ø=‘·Ô sêh+ @s¡Œ&Ü*‡ ñ+≥T+~. á <äX¯˝À¢ nôd+;¢ rsêà q+ nedüs¡+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $T–*q 11 <äX\¯ T |üP] #˚jT· &ÜìøÏ 215 s√E\T nedüse¡ Tì ‘=\T‘· uÛ≤$+∫+~. Ä ‘·sê«‘· á >∑&ÉTe⁄qT 144 s√E\≈£î ≈£î~+∫+~. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëìï 90 s√E\≈£î ≈£î~+∫q≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. nø√ºãsY˝À ¬s+&ÉT sêÅcÕº\T @s¡Œ&ÉT‘êj·Tì n+≥THêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üdüTÔ‘· Á|üuÛÑT‘·«+ 2009 y˚T 20e ‘˚Bq @s¡Œ&ç+~. Bì Á|üø±s¡+ 2014 y˚T 19e ‘˚B‘√ BìøÏ ◊<˚fi¯ó¢ ì+&ÉT‘êsTT. <ëì Á|üø±s¡+ eTs√ ‘=$Tà~ |ü~ HÓ\˝À¢ ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&Ü*. sêÅcÕºìï mìïø£\≈£î eTT+<äT $uÛÑõùdÔ Á|üdüTÔ‘· düuÛÑT´\ dü+K´qT e÷Á‘·y˚T |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüT≈£î+{≤s¡T. ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢ @ bÕغøÏ m≈£îÿe kÕúHê\T ñ+fÒ, nø£ÿ&É Ä Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò @s¡Œ&É‘êsTT. Ä ‘·sê«‘· 2014˝À ¬s+&ÉT sêÅcÕº\≈£î $&ç$&ç>± nôd+;¢ mìïø£\T »s¡T>∑T‘êsTT. 2000˝À @s¡Œ&çq C≤s¡â+&é, #Û·rÔdt>∑&Ûé, ñ‘·ÔsêK+&é\ $wüj·T+˝À á s¡ø£+>±H˚ »]–+~. Ä Á|üø±s¡+ n+#·Hê\T y˚düT≈£î+fÒ, sêj·T\ ‘Ó\+>±D˝À>±˙, |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D˝À>±˙ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ @s¡Œ&˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. U≤∞\Tb˛>± sêj·T\ ‘Ó\+>±D nôd+;¢ e÷´õø˘ HÓ+ãsY 74 nsTT‘˚, ø±+Á¬>dt≈î£ 63 eT+~ düuÛÑT´\T e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D˝À Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î ø£˙dü+ 60 eT+~ düuÛÑT´\T nedüs¡+ ø±>±, ø±+Á¬>dt≈£î 49 eT+~ e÷Á‘·y˚T ñHêïs¡T. ªsêj·T\ ‘Ó\+>±Dµ≈£î m+◊m+ eT<䛑·T Ç#˚à neø±X¯+ ñ+~. Ä bÕغøÏ #Ó+~q @&ÉT>∑Ts¡T düuÛÑT´\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT<䛑·T Ç#˚à neø±X¯+ ñ+~. nsTT‘˚, sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT _C…|æ e´‹πsøÏk˛Ô+~. ;CÒ|” eT<䛑·T˝Ò≈£î+&Ü bÕs¡¢yÓT+≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ HÓ><Z∑ Tä . Bìïã{Ϻ #·÷ùd,Ô sêj·T\ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T yÓ+≥H˚ nH˚~ kÕ<Ûä´+ ø±ø£b˛e#·TÃ. ô|’>±, sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î ø±+Á¬>düT≈£î #Ó+~q Ä ÁbÕ+‘· Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü n+^ø£]+#·&É+ ˝Ò<äT. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ≈£L&Ü n+^ø£]+#˚ neø±X¯+ ˝Ò<äT. nsTT‘˚, á ˝…ø£ÿ\‘√ nedüs¡+ ˝Ò≈£î+&ÜH˚, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï+<äTq, $uÛÑ»q ‘·sê«‘· ªn‘·´~Ûø£ kÕúHê\Tµ ñqï bÕغ>± ø=‘·Ô sêÅcÕº˝À¢q÷ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò @s¡Œ&É‘êj·Tì eT]ø=+<äs¡T #ÓãT‘·THêïs¡+≥÷ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. C≤s¡â+&é, #Û·rÔdt>∑&Ûé, ñ‘·ÔsêK+&é sêÅcÕº\T @s¡Œ&çq|ü⁄Œ&ÉT Ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ yÓTC≤]{° ñqï bÕغ˝Ò Á|üuÛÑT‘ê«\qT kÕú|æ+#êsTT. yÓTT‘·Ô+>±, Ä+Á<Ûä sêh+ ˝Ò<ë sêj·T˝≤+Á<Ûä sêh+, ôV’≤<äsêu≤<é sêh+ @sêŒ≥j˚T´ neø±XÊ\THêïsTT. ¬s+&ÉT sêÅcÕº˝À¢q÷ ø±+Á¬>düT n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì n+≥THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ $uÛÑ»q $yê<ëìøÏ dü+ã+~Û+∫ d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q πø+Á<ä eT+Á‘·T\ bÕÁ‘·ô|’ |ü\Te⁄s¡T n–Z$÷<ä >∑T–Z\eTe⁄‘·THêïs¡T. πø+Á<ä+˝À ñqï eT+Á‘·T\T u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+>± e´eVü≤]+#·&É+ n~ÛcÕºq+ e<ä› |ü\T≈£îã&çì ñ|üjÓ÷–+ #·ø£b˛e&É+ e\¢H˚ #˚sTT<ë{Ïb˛j˚T |ü]dæú‹ ñ‘·ŒqïeTsTT´+<äH˚ $eTs¡Ù\T yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. πø+Á<ä+˝À ùV≤e÷ùV≤$÷˝…’q Hêj·T≈£î\T ø°\ø£yÓTÆq eT+Á‹ |ü<äe⁄˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° düyÓTÆø£´ sêh+ ø√dü+ ìã<ä∆‘·‘√ |üì#˚dæ+~ |üP»´eTì n+≥THêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q πø+Á<ä eT+Á‘·T\ u≤<Ûä´‘êsêVæ≤‘·´+ô|’ Á|ü»\T Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T, m+|”\T, myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T, Ç‘·s¡ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T rÁe kÕúsTT˝À <Ûä«»yÓT‘·TÔ‘·THêïs¡T. m+|”\T>± z≥T¢ y˚dæ ¬>*|æùdÔ πø+Á<ä+˝À eT+Á‹ |ü<äe⁄\T e#êÃj·Tì, ø±˙ |ü<äe⁄\T yÓ\>∑u…{Ϻ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ˇs¡>∑u…{Ϻ+<˚$T≥ì yês¡T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. πø+Á<ä sê»<Ûëì˝À ñqï eT+Á‘·T\qT qeTTà≈£î+fÒ <äøÏÿq Á|ü‹|òü\$T<˚Hê n+≥÷ ô|<ä$ $s¡TdüTÔHêïs¡T. πøe\+ |ü<äe⁄\ô|’ ø£≈£îÿ]Ô ‘·|üŒ Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± n&ÉT>∑T\T y˚ùd dü+<äsꓤ\T HêeTe÷Á‘·y˚Tqqï yê<äq Á|üuÛÑ\+>± ñ+~. e÷]q ‘êC≤ sê»ø°j·T, $uÛÑ»q |ü]D≤e÷\ H˚|ü<∏ä´+ ø£ø£ÿ˝Òì, $T+>∑˝Òì |ü]dæú‹ì ‘·\|ædüTÔqï<äì d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q sêh eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ìã<ä∆‘·˝Òì πø+Á<ä eT+Á‘·T\‘√ á |ü]dæú‹ ñ‘·ŒqïyÓTÆ+<äì Äs√|ædüTÔHêïs¡T. sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T >∑+{≤ lìyêdüsêe⁄, XË’\C≤Hê<∏é, ø=+Á&ÉT eTTs¡[\T u≤Vü‰≥+>±H˚ πø+Á<ä eT+Á‘·T\ rs¡TqT ‘·|ü⁄Œã{≤ºs¡T. ‘êeTT πø+Á<ä eT+Á‘·T\qT qeTTà≈£î+fÒ |òü*‘·+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äì, mqTï≈£îqï Á|ü»\≈£î @ eTTK+ #·÷|æ+#ê\ì yês¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔ Hêïs¡T. &Ûç©¢˝Àì πø+Á<ä eT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ ìyêdü+˝À »]–q düe÷y˚XÊìøÏ ø=+<äs¡T eT+Á‘·T\T ¬>’sêΩ»¬s’q|ü⁄Œ&˚ ì\Bdæ ñ+&Ü*‡+<äì sêh eT+Á‘·T\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T. |ü⁄s¡+<Û˚X¯«], øÏ©¢ ø£èbÕsêDÏ, |üqu≤ø£ \øÏÎ, |üfi¯¢+sêE ‘·~‘·s¡ eT+Á‘·T\T ndü\T düe÷y˚XÊìπø Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äT. n<˚ s√E πø+Á<ä eT+Á‘·T\‘√ ‘ê&√ù|&√ ‘˚\TÃ≈£îì ñ+&Ü*‡+<äì sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘· eT+Á‹ ˇø£s¡T yê´U≤´ì+#ês¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘êH˚ ø±bÕ&Üqì @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ e<ä› |ü\T≈£îã&çì ô|+#·T≈£îqï sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT ¬ø.∫s¡+J$ düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î ˇs¡>∑u…{Ϻ+~ @$÷ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\THêïsTT. n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT sêh+˝À düyÓTÆø£´ ìHê<ëìï $ì|æ+∫ ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝À Á|üø£+|üq\T düèwæº+∫q ∫s¡+J$ πø+Á<ä+˝À eT+Á‹ |ü<ä$ e∫Ãq nq+‘·s¡+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ #˚dæq ø£èwæ HêdæÔ nì n+≥THêïs¡T. düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ ∫s¡+J$ #˚dæq ø£èwæ @$÷ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù \THêïsTT. πø+Á<ä+˝Àq÷, bÕغ n~ÛcÕºq+ e<ä›, k˛ìj·÷ >±+BÛ e<ä› düyÓTÆø±´+Á<Ûä Á|ü»\ Äø±+ø£åqT HÓs¡y˚πsà Áø£eT+˝À ∫s¡+J$ bÕ≥T|ü&ç+~ @$÷ ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T HêïsTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À Á|üuÛÑT‘ê«H˚ï s¡øÏå+∫q e´øÏÔ, yÓTT<ä{Ï qT+∫ düyÓTÆø±´+Á<Ûäπø ‘·q z≥T n+ ≥÷ }<äs¡>={Ϻq H˚‘· Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Äø±+ ø£å\ qT HÓs¡y˚s¡Ã˝Òsê nì nìï esêZ\ Á|ü»\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T, ñ<√´>∑T\T dü÷{Ï>± Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± πø+Á<ä eT+Á‘·T\ |ü]dæú‹ <Ísꓤ>∑´+>± e÷]‘˚ d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìπø #Ó+~q sêh eT+Á‘·T\ rs¡T eTs√ $<Û+ä >± ñ+~. Hê\T>∑T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q sêh eT+Á‘·T\T ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛j·÷s¡T. {°J yÓ+ø£fÒXŸ, ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸ¬s&ç e+{Ï Hêj·T≈£î\T, sêj·T\ ‘Ó\+>±D≤≈£î nqT≈£L \+>± ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø≥£ q *#êÃs¡T. s¡Vü≤<ës¡T\T, »˝≤\T, Ç‘·s¡ eqs¡T\ Ø‘ê´ sêj·T\ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‹bÕ<äq≈£î nqT≈£L \+>± e÷sês¡T. nsTT‘˚ sêj·T\d”eTπø #Ó+~q eT+Á‘·T\T dæ.sêeT #·+Á<ä j·T´, >∑˝≤¢ ns¡TD≈£î e÷], nVü≤à<äT˝≤¢ ‘·~‘·s¡T\T e÷Á‘·+ sêj·T\ ‘Ó\+>±D≤qT >∑{Ϻ>± e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡T. á ÁbÕ+‘· Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± sêj·T˝Ÿª{°µ e∫Ã+<äì yês¡T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. πø+Á<ä eT+Á‘·T\ |ü]dæú‹ ˇø£ s¡ø£+>± ñ+fÒ sêh Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì sêj·T\d”eT eT+Á‘·T\T ¬s+&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛e&É+, düyÓTÆ ø±´+Á<Ûä Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\≈£î X¯sê|òü÷‘·+>± e÷]+~.

3

$#·Ã\$&ç>± &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° es¡+>∑˝Ÿ, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À ∫≥º ∫e] $&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\T á HÓ\ 31q »]π> es¡+>∑˝Ÿ, »q>±eT s¬ yÓq÷´ &ç$»Hé˝Àì 376 Á>±eT|ü+#êj·Tr\≈£î »]π> mìïø£\ Á|ü#ês¡+ k˛eTyês¡+‘√ eTT–dæ+~. Á>±e÷˝À¢ eT<ä´+, &ÉãT“\T $#·Ã\$&ç>± |ü+#·T‘·÷ Äj·÷ nuÛ´Ñ s¡T\ú T Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüT≈£îì ¬>\Tù| \ø£å´+>± m‘·TÔ\T y˚dü÷Ô eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘,· s¬ +&Ée $&É‘· mìïø£˝À¢ »]–q |ü]D≤e÷\qT Á<äTwæº˝À ô|≥Tº≈î£ ì sê»ø°jT· H˚‘\· T yê] nqT#·s¡ >∑D≤ìï &ÉãT“, eT<ä´+‘√ z≥s¡q¢ T Äø£]¸+#˚+<äT≈£î yê]øÏ ‘√∫q e÷sêZ\˝À eT∫Ãø£ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î sêÁ‹+ uÛeÑ fi¯ó¢ ‘·eT<Óq’ XË*’ ˝À Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\qT ø=q kÕ–düTHÔ êïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ, »q>±eT &ç$»q¢˝À »s¡>∑ qTqï 21eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì 376 Á>±eT|ü+#ê j·Tr\≈£î 1301eT+~ düsŒ¡ +#Y kÕúHê\≈£î ã]˝À ~>∑>±, 3485yês¡T¶ kÕúHê\≈£î>±qT 9166 eT+~ b˛{° |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. á s¬ +&ÉT &ç$»q¢ |ü]~Û˝À yÓTT‘·+Ô 420 Á>±eT|ü+#êj·Tr\T ñHêïsTT. M{Ï˝À 44Á>±eT|ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nj·÷´sTT. s¬ +&ç+ {ÏøÏ mìïø£\T ì*∫b˛j·÷sTT. á s¬ +&ÉT &ç$»q¢˝À ø£*|æ õ˝≤¢ H˚‘˝· q’… n~Ûø±s¡ bÕغ H˚‘,· sêÁwüº ◊{° XÊK eT+Á‹ bıHêï\ \ø£´å j·T´ ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤düTqÔ ï »q>±eT ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À á mìïø£\T #êy√ sπ y√ ‘˚\TÃø√qTHêïs¡T. Á|ü‹|üøå£ bÕغ nsTTq ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T m&ÉuÀsTTq ãkÕ«¬s&ç¶ »q>±eT

Ç+#êØ® > ± e´eVü ≤ ]dü T Ô + &É > ± n‘· q T ≈£ L &Ü Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüT≈£îì eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêï&ÉT. á &ç$»Hé |ü]~Û˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bò˛s¡+ n<Ûä´≈£åî&ÉT ms¡Áu…*¢ <äj·÷ø£sYsêe⁄ ÁbÕ‹ì<ä´+ eVæ≤düTqÔ ï bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì Á>±eT|ü+#ê j·Tr\≈£î mìïø£\T »s¡T>∑qTHêïsTT. <äj÷· ø£ssY êe⁄ e÷Á‘·+ bÕ\≈£î]Ô ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ‘=Ás¡÷sY y˚T»sY Á>±eT|ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y>± <äsêe‘Y sêCÒwt Hêj·Tø˘qT 967z≥¢ yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#·T≈£îqï ñ‘ê‡Vü≤+‘√ <äj÷· ø£ssY êe⁄ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. n<˚ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì {°ÄsYmdt bÕغ Ç+#ê]® HÓ<Tä s¡T>=eTTà\ düT<Ûëø£ssY êe⁄ ôd+{ÏyTÓ +{ŸqT ñ|ü jÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ Äj·Tq≈£î ñqï |ü\T≈£îã&çì Äj·Tq kÕe÷õø£ esêZìï qeTTà≈£î+≥÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ Ç+#ê]®, e÷J myÓTà˝Ò´ <äT>±´\ Áoìyêdüsêe⁄ ≈£L&Ü $q÷‘·ï Ø‹˝À Á|ü#ês¡+ ø=qkÕ–+∫ ‘·eT bÕغ nuÛ´Ñ s¡T\ú qT >¬ *|æ+ #·T≈£îH˚+<äT≈£î $X¯«Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. ùdwº Hü é |òTü Hé|Pü sY ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À {°ÄsYmdt bÕغ myÓTà˝Ò´ ˇø£ÿsπ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì $$<Ûä Á>±e÷\≈£î ‹s¡T >∑T‘·÷ ‘Ó\+>±D Á|ü‘´˚ ø£‘q· T #ê≥T‘·÷ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. mìïø£\ Hê$TH˚wHü é düeTj·T+˝À >∑‘· HÓ\˝À {°ÄsYmdt bÕغ rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£îqï ø£&j ç T· + ÁoVü≤] |ü+#êj·Tr mìïø£\ düeTj·T+˝À ÁoVü≤] esêZìï Hê$TH˚wHü \é T y˚sTT+#·&+É ‘√ n*–q &Üø£sº Y sê»j·T´ bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ |òsæ ê´<äT #˚jT· &É+‘√

eTTK´ H˚‘·\ >∑T+&Ó˝À¢ >∑TãT\T ø£&j ç T· + ÁoVü≤] $<˚XÊ\ |üs´¡ ≥q ì$T‘·+Ô nyÓT]ø± ≈£î yÓfi≤¢&TÉ . B+‘√ sê»j·T´ ˇø£ÿ&˚ mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§Zì düsŒ¡ +#Y kÕúHê\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î |ü&sÉ êì bÕ≥T¢ |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. Çø£ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ qT+∫ ø£&j ç T· + ÁoVü≤] {°ÄsYmdt bÕغ˝ÀøÏ yÓfi&¢¯ +É ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ùdºwüHé|òüTHé|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#êØ®>± ø£{≤º eTH√CŸ¬s&ç¶ì ìj·T$T+∫+~. eTH√CŸs¬ &ç¶ »|òsü |Y Tüò &é eT+&É\ Á|üC≤|ü]wü‘Y n<Û´ä ≈£îå &ç >± ø=qkÕ– õ˝≤¢ bÕغ ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ç>± #˚dqæ Äj·Tq ≈£î eT+&É˝≤\˝À m+‘√ ø=+‘· |ü≥Tº ñ+&É&+É ‘√ eTH√CŸs¬ &ç¶ Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± rdüT≈£îì Äj·Tq kÕe÷ õø£ esêZìï eTT+<äT≈£î rdüTø¬ fi¯ó‘·÷ |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ;d” kÕe÷õø£ esêZìï ≈£L&Ü ø£≥Tº≈î£ ì >¬ \Tù| \ø£´å +>± eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. á |ü+#ê j·Tr mìïø£˝À¢ n‘·´~Ûø£ kÕúHê\T >¬ \T#·T≈£îqïf…‘¢Æ ˚ sêuÀj˚T ø±\+˝À bÕغ Á<äTwæ˝º À düeTs¡T&› q’Ó Hêj·T ≈£î&ç>± m<ä>e∑ #·ÃH˚ Á<äT&Éd+ü ø£\Œ+‘√ Á|ü#ês¡ u≤<Û´ä ‘· \T MT<˚dTü ≈£îì eTT+<äT≈£îkÕ>∑T‘·THêï&ÉT. es¡+>∑˝Ÿ &ç$»Hé˝Àì es¡q› ïù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì es¡q› ï ù|≥, Vü≤düHé|ü]Ô eT+&É˝≤˝À¢ì ø=ìï Á>±e÷\T n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´ ø=+&˚{Ï Áo<Ûsä ≈Y î£ á mìïø£\T ÁbÕDdü+ø£≥+>± e÷sêsTT. {°ÄsYmdt bÕغ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyÓT+{Ÿ‘√ <ä÷≈£î&ÉT>± e´eVü≤]

düT+Ô ~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ 1, 2 $&É‘˝· À¢ »]–q mìïø£\˝À e∫Ãq yÓTC≤غì uÒØ #˚düT≈£î+≥÷ Ç+#êØ® á>∑ eT˝ÒX¢ +¯ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘·THêï&ÉT. Ç<˚ &ç$»Hé˝Àì |üsø¡ ±\ ìjÓ÷»ø£esêZìøÏ #Ó+~q Ä‘·à≈£Ls¡T, dü+>¬ +, ^düT>=+&É eT+&É˝≤\˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î »s¡T>∑T‘·Tqï mìïø£\qT {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ yÓTT\T>∑÷] _ø£|å ‹ü ôd+{ÏyTÓ +{Ÿ‘√ eTT+<äT ≈£î kÕ>∑T‘·THêïs¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ |üsø¡ ±\ ìjÓ÷ »ø£es¡Z Ç+#ê]® #·˝≤¢ <Ûsä êà¬s&ç¶ e÷Á‘·+ eT<ä´+‘·s¡ mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ qT+∫ ã]˝À ~>∑>± s¬ +&Ée kÕúq+ dü+bÕ~+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ ˝ÀH˚ düeTs¡T&› q’Ó Hêj·T≈£îì>± m~>±&ÉT. eT÷&Ée $&É‘· »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ á eT÷&ÉT eT+&É˝≤\˝À n‘·´~Ûø£ d”≥T¢ >¬ \T#·T≈£î+{≤eTì BÛe÷ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êï&ÉT. Ä‘·à≈£Ls¡T eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ n‘·ì ã+<äT>∑D+, bÕغøÏ eT+∫ ø±´&ÉsY ñ+~. dü+>¬ + eT+&É\+ >∑‘+· ˝À <äj÷· ø£sY sêe⁄ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì eT+&É\+ ø±e&É+‘√ n~Ûø+£ >± ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ |ü≥Tº ñ+~. B+‘√ s¬ {Ï+º ∫q ñ‘ê‡Vü≤+‘√ <Ûsä êà¬s&ç¶ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T ‘·THêïs¡T. eT÷&Ée $&É‘˝· À »]π> mìïø£\T eTT>∑TsZ T¡ H˚‘\· ≈£î eTT#ÓÃeT≥\T |ü{dºÏ Tü HÔ êïsTT. á Hêj·T≈£î\ uÛ$Ñ ‘·e´+ 31q ‘˚\qT+~.

•ø£åD≈£î ø±+Á>¬ dt Hêj·T≈£î\T <√#·Tø=ì C…fi’ ¢¯ bÕ\j·÷´s¡T bÕs¡myÓ¢yÓT+≥Ø Tà˝Ò´ $qjYT

{Ï&|ç æ ‘Ó\+>±D≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+~ ø£&çj·T+ sê»ø°j·T eTqT>∑&É ø√dü+ bÕغ |æsêsTT+|ü⁄` myÓTà˝Ò´ πseP] Á|üø±XŸ ¬s&ç¶ »|òsü >Y &∑ ,é p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T >∑‘· ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ >∑©¢ qT+∫ &ç©¢ es¡≈î£ <√#·Tø=ì C…fi’ ¢¯ bÕ\T ø±e&É+ e\¢ s¬ +&√ $&É‘· mìïø£˝À¢ Á|ü»\T ø±+Á¬>dt bÕغøÏ ãT~› #Ó|Œæ {Ï&|ç ìæ ã\|üsêÃ\ì qs¡‡+ù|≥ myÓTà˝Ò´ sπ eP] Á|üø±XŸ s¬ &ç¶ nHêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì Ä bÕغ ø±sê´\j·T+ @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Ò≈s£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ kÕúìø£ dü+dü\ú yÓTT<ä{,Ï s¬ +&Ée $&É‘· mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ $#·Ã\$&ç>± &ÉãT“\T, eT<ä´+ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚dHæ ê {Ï&|ç Hæ ˚ Á|ü»\T Ä<ä]+#ês¡Hêïs¡T. sêÁwü+º ˝À ndüeTs¡ú bÕ\q HÓ\ ø=+<äì, ndüeTs¡ú eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ‘·q n$˙‹ eT+Á‘·T\qT ø±bÕ&ÉTø√e&É+ ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T ‘·|Œü sêÁwüº Á|ü»\qT $düà]+#ês¡ì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ sê»ø°jT· \_∆ ø√dü+ ‘Ó\+>±D ôd+{ÏyTÓ +{ŸqT yê&ÉTø=ì Á|ü»\qT

‘Ó\+>±D Á|ü»\qT |ü<˚ |ü<˚ øπ dæÄsY yÓ÷dü+ #˚dTü HÔ êïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. {ÏÄsYmdt bÕغ Á|üdTü ‘Ô · düeTj·T+˝À ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæ‹ú ˝À ñ+<äì, ø±+Á¬>dt bÕغ˝À $©q+ #˚j÷· ˝À, ˝Ò<ë {ÏÄsYmdt bÕغ ø£qTeTs¡T >∑e⁄‘·T+<äHêïs¡T. ø£&j ç T· + lVü≤] ‘·q sê»ø°jT· eTqT>∑&É ø√dü+ bÕغì |æsêsTT+#ê&Éì Äj·Tq yÓ+≥ yÓ[flq Hêj·T≈£î\≈£î kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£˝À¢ m+‘· es¡≈î£ neø±X¯ $T#êÃ&Éì, Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê yÓ÷düb˛sTTq Hêj·T≈£î\T {Ï&|ç ˝æ ÀøÏ ‹]– sêyê\ì Äj·Tq ÄVü‰«ì+#ês¡T. 2008, Ç{°e\ »]–q &çôd+ãsY 2012˝À »]–q nœ\|üøå£ düe÷y˚X+¯ ˝À {Ï&|ç æ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± Á|üø≥ £ q #˚d+æ <äì, Ä Á|üø≥ £ q≈£î ø£≥Tºã&ç ñ+<äì nHêïs¡T. yÓ+≥H˚ ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. {ÏÄsYmdt ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Ä‘·àã*<ëHê\T #˚dTü ≈£îqï ≈£î≥T+u≤\qT Ä<äTø√≈£î+&Ü yê] ù|s¡T #Ó|⁄ü Œø=ì Ä‘·àã*<ëHê\ <ë«sê \_∆bı+<äT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. {Ï&|ç æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î ˇø£]øÏ ñ<√´>∑+, ˝Ò<ë Ä]úø£ düV‰ü j·T+ #˚dTü +Ô <äHêïs¡T. nq+‘·s+¡ kÕúìø£d+ü dü\ú mìïø£˝À¢ {Ï&|ç æ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\ú ‘·s|¡ ⁄ü q eT+&É\ øπ +Á<ä+‘√ bÕ≥T yÓ+ø£{≤|üPsY, s¡|Tüò THê<Û|é *ü ,¢ >∑]$Tfi¯|¢ *ü ,¢ ≈£Lq÷s¡T Á>±e÷˝À¢ Ç+{Ï+≥ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ yê]ì >¬ *|æ+#ê\ì $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À sêÁwüº Hêj·T≈£î\T <=e÷à{Ï kÕ+ãj·T´, mìïø£\ |ü]o\≈£î\T m+. s¡eTD≤ s¬ &ç,¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z Ç+#ê]® ø£≥º eTH√CŸ s¬ &ç,¶ e÷J C…&Œç {Ïdæ |ü≥|º Pü &ç dü<j ä T· ´ >ö&é, bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T sêõ¬s&ç,¶ >∑+&ç s¡yT˚ XŸ, u…]’ Hê>∑sêE >ö&é, <äd–Ôü ], dæôV≤#Y k˛eTqs¡‡j·T´, ñ|üŒkÕ«$T, dæ+>±s¡|⁄ü s¡yT˚ XŸ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ns¡d+ü ø±sê´\j·T+ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ bÕ˝§Zqï kÕVæ≤ry˚‘·Ô\T, Á|üeTTKT\T s¡÷. 1\ø£å #Ó≈£îÿqT ãVüQø£]+∫q yêdæ¬s&ç¶ uÛ≤düÿsYsêe⁄

es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø kÕ+Á|ü<ëj·÷\ô|’ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\≈£î, XÊdüq düuTÑÛ ´\≈£î >∑‘· <äXÊã› ø±\+>± ne>±Vü≤q ø£*ŒdüTqÔ ï bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø ]ôdsYà düØ«dt q÷´&ç©¢ yês¡T á HÓ\ qT+∫ 31 es¡≈î£ Áø°jT˚ {Ï+>¥ C≤uŸ‡ nH˚ n+X¯+ô|’ <˚Xy¯ ê´|ü+Ô >± 50 eT+~ j·TTe myÓTà˝Ò´\≈£î •ø£Då ≤ •_sêìï ìs¡«Væ≤düTÔqï~. &ç©¢˝Àì Ç+Á<äÁ|üdüÔ mùd{º Ÿ˝À Ç+&çjT· Hé Çìdæ≥ º ÷´{Ÿ Ä|òt |ü_ø¢ ˘ n&çà ìÁùdwº Hü ˝é À k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + 9 >∑+≥\ qT+∫ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï á •_sêìøÏ õ˝≤¢ qT+∫ es¡+ >∑˝Ÿ |ü•ÃeT ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTà˝Ò´ <ëdü´+ $qjYT uÛ≤düÿsY Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á •_s¡+˝À s√E≈£î Hê\T>∑T n+XÊ\ô|’ •ø£Då Çe«qTHêïs¡T. <˚X,¯ $<˚XÊ˝À¢ |ü\T s¡+>±˝À¢ ìcÕí‘T· ˝…q’ yês¡T á •ø£Då ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \≈£î eø£\Ô T>± e´eVü≤]düTqÔ ï≥T¢, ‘Ó\+>±D sêÁwüº |ü⁄qsYìsêàD+˝À á •ø£Då n+XÊ\T $X‚w+ü >± ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘êj·Tì bÕغ #˚dqæ dü÷#·q y˚Ts¡≈î£ á •ø£Då ≈£î Vü‰»¬sq’ ≥T¢ $qjYT ‘Ó*bÕs¡T.

yê´<ÛäT\ |ü≥¢ nÁ|eü T‘·+Ô >± ñ+&Ü* U≤Jô|≥, p˝…’ 28(ø±ø£rj·T): esê¸ø±\+˝À e#˚à yê´<ÛTä \ |ü≥¢ Á|ü»\T nÁ|üeT‘·+Ô >± ñ+&Ü\ì ø±]àø£ |üs|¡ ‹ü dü+|òTü + Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù eT+<ä eTùV≤+<äsY nHêïs¡T. •eq>∑s+¡ ˝Àì ø±]àø£ |üs|¡ ‹ü dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ∫‘· yÓT>± yÓ<’ ´ä •_s¡+ ìs¡« Væ≤+#ês¡T. á •_s¡+˝À dü«dæøÔ ˘ ÄdüŒÁ‹ ìsê«Vü≤≈£î\T ádæõ, eT<ÛTä y˚TVü≤ yê´~Û |üØø£\å T ñ∫‘·+>± ìs¡« Væ≤+#ês¡T. n˝≤π> ◊m+m, &çm+n+&éôV≤#Yz Ä<Û«ä s¡´+˝À ñ∫‘·+>± eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± eTùV≤+<äsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ q>∑s+¡ ˝À ìs¡« Væ≤düTqÔ ï ñ∫‘· yÓ<’ ´ä •_sê\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\Hêïs¡T. esê¸ø±\+˝À e#·Ã yê´<ÛTä \|ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\ì, n˝≤π> &Üø£sº ¢¡ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T bÕ{Ï+∫ Ç+{Ï*b¢ Õ~ Äs√>∑´+>± ñ+ &Ü\ì ø√sês¡T. |ü]düsê\ |ü]X¯óÁuÛ‘Ñ · ‘·|Œü ≈£î+&Ü bÕ{Ï+#ê\Hêïs¡T. q>∑s¡ bÕ\ø£ dü+düú &ç$»q¢ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ ÁX¯<›ä rdüTø=ì bÕ]X¯ó<ä› düeTdü´\T ‘·˝‘… ≈Ô· î£ +&Ü #·÷düTø√yê*‡q u≤<Û´ä ‘· ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À ◊m+m n<Û´ä ≈£îå \T &Üø£sº Y eT˝ÒX¢ +¯ , &Üø£sº Y <äX¯ s¡<+äÛ , >¬ q’ ø±\õdüT\º T MTHêøÏ,å $»j·T\øÏàå , |æ\\¢ yÓ<’ Tä ´\T s¡M+<äs,Y \øÏàå Hêsêj·TD, &Üø£sº Y ‹s¡T|ü‹, Äq+<é u§Áπø, ã+<Ó\ yÓ÷Vü≤Hé sêe⁄, Äs√úô|&çø˘ &Üø£sº Y Hêπ>+Á<äu≤ãT, yÓ<’ ´ä •_s¡+ ìsê«Vü≤≈£î\T, ø±]àø£ |üs|¡ ‹ü dü+|òTü + n<Û´ä ≈£îå \T ‘Í≥+ yÓ+ø£≥j·T´, sêeTHê<Ûä+, X¯+ø£sY, uÛ≤düÿsY, lìyêkÕ#ê] bÕ˝§ZHêïs¡T.

düVü≤»dæ<ä› |ü<ësêú\‘√ y˚T\T >±]¶j·THé ÄdüŒÁ‹ m+&ç &Üø£ºsY dü«s¡í\‘·

es¡+>∑˝Ÿ, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : nuÛTÑ ´<äjT· s¡#s· TT‘·\ dü+|òTü + (ns¡d+ü ) es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ ø±sê´\j·÷ìï øπ j·T÷ Ábıô|dò sü Y yêdæs¬ &ç¶ uÛ≤düÿsY sêe⁄ ø±ø£rj·T j·T÷ìe]‡{° s¬ +&Ée >π ≥T m<äTs¡T>± ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± $$<Ûä s¡ø±\ |ü⁄düøÔ ±\‘√ ≈£L&çq Á>∑+<∏ë\j·÷ìï ≈£L&Ü Äj·Tq ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ #˚XÊs¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À |ü\Te⁄s¡T kÕVæ≤ry˚‘\Ô· T, ø£e⁄\T, s¡#s· TT‘·\T, Á|üeTTKT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. ø±sê´\j·T ÁbÕs¡+uÛ+Ñ nq+‘·s+¡ »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À Ábıô|dò sü Y uÛ≤düÿsY sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢ ns¡d+ü |üø±å q Á>∑+<∏ë\j·T+ ÁbÕs¡+_Û+#·&+É dü+‘√wü<ëj·TeTì, uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À s¡#s· TT‘·\≈£î eT]+‘· Áb˛‘ê‡Vü‰ìï n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq õ˝≤¢ ns¡d+ü ≈£î s¡÷.1\ø£å #Ó≈î£ ÿqT ãVüQø£]dü÷Ô <ëìô|’ e#˚à e&û‘¶ √ ‘·q ù|s¡T MT<ä Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ ˇø£ kÕVæ≤ry˚‘qÔ· T düHêàì+#ê\ì ø√sês¡T. n˝≤π> ‘·q Á|üC≤Væ≤‘· Á|ü#T· s¡D\ <ë«sê e#˚à Ä<ëj·÷ìï ≈£L&Ü ns¡d+ü øπ

ÇdüTqÔ ï≥T¢ Vü≤s¡¸<ë«Hê\ eT<Û´ä Á|üø{£ +Ï #ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\Te⁄s¡T ø£e⁄\T, s¡#·sTT‘·\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ j·TTe s¡#·sTT‘·\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì, õ˝≤¢ nuÛ´Ñ <äjT· s¡#s· TT‘·\ dü+|ò÷ü ìøÏ ‘·eT e+‘·T |üP]Ô ‘√&ÜŒ≥TqT n+~kÕÔeTì, ns¡d+ü Ä<Û«ä s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ Á>∑+<∏ë\j·÷ìøÏ |ü⁄düøÔ ±\qT n+~kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À kÕVæ≤ry˚‘\Ô· T Ä#ês¡´ ãqï nsTT\j·T´, q$T*ø=+&É u≤\øÏwHü é sêe⁄, &Üø£sº Y {Ï. ls¡+>∑ kÕ«$T, ø£+~ eT˝≤¢ s¬ &ç,¶ $XÊ˝≤+Á<Ûä ãTø˘ Vü≤ÖCŸ y˚TH˚»sY m+. »Hês¡H› ,é Äs¡T≥¢ uÛ≤cÕ#ês¡´, |ü˝¢Ò lqT, d”sêE~›H,é sπ bÕ\ q]‡+Vü‰sêeTT\T, &Üø£sº Y ø±düs¢¡ s¡+>±sêe⁄, ì~Û, ã÷s¡ _ø£|å ‹ü , ø±$T&ç dürwt s¬ &ç,¶ l<Ûsä ê#ês¡´ ‘·~‘·sT¡ \‘√ bÕ≥T ns¡d+ü õ˝≤¢ n<Û´ä ø£,å ø±s¡´<äsT¡ Ù\T &Üø£sº Y $. Msê#ê], &Üø£sº Y |ü˝s¢Ò T¡ Ms¡kÕ«$T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ls¡eTD ≈£îe÷sY ÄVüQ‘·T\+<ä]ø° kÕ«>∑‘+· #Ó|Œü >±, ns¡d+ü õ˝≤¢ ø√XÊ~Ûø±] yÓ÷≥|ü\T≈£î\ s¡yT˚ XŸ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T.

Áø°&Üø±s¡T\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±* ø£Øe÷u≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Áø°&Ü ø±s¡T\T Ä‘·à$XÊ«dü+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì k˛ŒsY‡º &Ós¬’ ø£sº Y ~>∑+ãsY sêe⁄ nHêïs¡T. s¬ +&ÉT s√E\T>± œ˝≤ es¡+>∑˝Ÿ˝Àì eTT~sêCŸ uÛeÑ Hé˝À »s¡T>∑T‘·Tqï õ˝≤¢ kÕúsTT ‘Óø’ ±«+&√ b˛{°\T eTT–XÊsTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬>\Tb˛≥eTT\T düVü≤»eTì, nsTT‘˚ >¬ \TkÕÔeTH˚ qeTàø£+‘√H˚ Áø°&Üø±s¡T\T eTT+<äT≈£î kÕ>±\Hêïs¡T. Áø°&\É e\¢ Áø£eT •ø£Då , Ä‘·à$XÊ«dü+ eè~∆ #Ó+<äT‘êj·THêïs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À >¬ \Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\T e#˚à HÓ\ »s¡T>∑uÀj˚T sêÁwüº kÕúsTT ‘Óø’ ±«+&√ b˛{°˝À¢ zs¡T>∑T\T¢ dü‘êÔ #ê{≤\ì dü÷∫+#ês¡T. ø±>± õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ¬>\Tbı+~q Áø°&Üø±s¡T\≈£î |ü‘ø· ±\T n+<ä#X˚ Ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À p&√ nk˛dæjT˚ wüHé ø±s¡´<ä]Ù ø¬ ˝’ ≤wt j·÷<äy,é ‘Óø’ ±«+&√ nk˛dæjT˚ wüHé õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù yê$˝≤\ kÕs¡+>∑bÕDÏ, UÀUÀ ø√#Y nì˝Ÿ, C…. kÕs¡jT· ´, õ˝≤¢≈î£ #Ó+~q 200 eT+~ Áø°&Üø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vü≤qàø=+&É, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : düV≤ü »dæ<›ä |ü<ësê∆\‘√H˚ X¯ØsêìøÏ m+‘√ y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+<äì es¡+>∑˝Ÿ >±]¶jT· Hé ÄdüŒÁ‹ m+&ç, >¬ q’ ø±\õdtº &Üø£sº Y dü«s¡\í ‘· nHêïs¡T. Vü≤qàø=+&É qø£ÿ\>∑T≥º˝Àì Vü≤]‘· ø±ø£rj·T Vü≤ √≥˝Ÿ˝À {≤{≤ >√˝Ÿ|¶ d¢ü t Ä<Û«ä s¡´+˝À nq÷dt yê]#˚ ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü<dä Tü ‡≈£î eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬sq’ &Üø£sº Y dü«s¡\í ‘· e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ X¯ØsêìøÏ düV≤ü »dæ<y›ä TÓ qÆ |ü<ësêú\T ø±≈£î+&Ü Ç‘·s¡ yê{Ïì yê&ç&˚ <äTwüŒ*‘ê\T ø£\T>∑T ‘êj·THêïs¡T. ã÷´{° bÕs¡≈¢ î£ yÓ[q¢ |ü⁄Œ&ÉT C≤Á>∑‘>Ô· ± ñ+&Ü\Hêïs¡T. {≤{≤ >√˝Ÿ|¶ d¢ü t á ne>±Vü≤q dü<dä Tü ‡ @sêŒ≥T #˚jT· &É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. á dü<dä Tü ‡ ˝À {≤{≤ >√˝Ÿ¶ |üd¢ t ÁbÕ+#ÓJ’ j·TXÀ<ä Hêsêj·TD, ùd˝Ÿ‡ y˚TH˚»sY Vü≤]Hê<∏,é nq+‘· y˚TH˚»sY eT÷]Ô, XÊ´+Á|ükÕ<é, sêCÒXŸ, uÛ≤düÿsY, nì˝Ÿ sêE, •\Œ, dü]‘·, $»j·T, kÂeT´, |üeHé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

j·T<∏˚#·Ã¤>± ÇdüTø£ ‘·s¡*+|ü⁄ es¡qú ïù|≥, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+ ˝Àì ø=‘·|Ô *ü ¢ Á>±eT+ Äπøs¡Tyê>∑T düMT|ü+˝Àì e´ekÕj·T uÛÑ÷$T qT+∫ nÁø£e÷s¡Tÿ\T j·T<∏#˚ ÷ >¤ ± ÇdüTø£qT ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡H˚ Äs√|üD\T $ì|ædTü HÔ êïs¡T. >∑‘· 36 dü+e‘·‡sê\ øÏ+<ä Äπøs¡Tyê>∑T Çs¡T |üøÿ£ \ düTe÷s¡T 150 mø£sê\ e´ekÕj·T uÛ÷Ñ $Tì Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡Tù|<ä\≈£î øπ {≤sTT+∫+~. Ä uÛ÷Ñ $T Á|üdTü ‘Ô +· nÁ>∑≈î£ ˝≤\ uÛ÷Ñ kÕ«eTT\T <Ís¡q® ´+>± kÕ«BÛq+|üsT¡ Ãø=ì s√E≈£L 70 qT+∫ 80 Á{≤ø£sº ¢¡ es¡≈î£ ÇdüTø£qT Ç‘·s¡ |ü≥Dº ≤\≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. ÇdüTø£ ˝§&ç+>¥ #˚ùd yê]øÏ s¡÷.400 Çdü÷,Ô uÛ÷Ñ $Tì ÄÁø£$T+ #·T≈£îqï uÛ÷Ñ kÕ«eTT\T e÷Á‘·+ Á{≤ø£sº Y ÇdüTø£≈î£ s¡÷.500 es¡≈î£ edü÷\T #˚d÷ü Ô s√E≈£î s¡÷.20 qT+∫ 30y˚\ es¡≈î£ dü+bÕ~düTHÔ êïs¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢ e´eVü≤]düTHÔ êïs¡ì Á|ü»\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ìs¡Tù|<ä\≈£î øπ {≤sTT+∫q uÛ÷Ñ $Tì yê] kı+‘·+ #˚d,æ uÛ÷Ñ $Tì ÄÁø£$T+#·T≈£îqï nÁø£e÷s¡Tÿ\ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHée* Åd”º{Ÿ, s¡M+Á<äq>∑sY, ø£&É|ü. ôd˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4

>∑T+≥÷s¡T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

30 E˝…’

2013

ø£ì–] ªª|ü˝…¢\μμ mìïø£\T bÕغ\≈£î y˚T\Tø=\T|ü⁄

ˇ+>√\T ø±ø£rj·T(b˛*{Ïø˝£ Ÿ ]b˛s¡sº )Y E˝…’ 29: ø£ì–] ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À s¬ +&√$&É‘· |ü+#êsTTr\≈£î »]–q mìïø£˝ |ò*ü ‘ê\T n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ\≈£î y˚T\Tø=\T|ü⁄>± |ü]D$T+#êsTT. n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dtbÕ]º XÊdüqdüuÛÑT´\T eTT≈£îÿ ñÁ>∑qs¡dæ+Vü‰¬s&ç¶ ìjÓ÷»ø£es¡Z n_Ûeè~›øÛ Ï Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+&ç düTe÷s¡T @&ÉTe+<ä\ ø√≥¢s÷¡ bÕsTT\≈£î ô|>’ ± ì<ÛTä \T rdüT≈£î sêe&É+ »]–+~. Ä ì<ÛTä \T Á|üD≤[ø±ã<Û+›ä >± Ks¡TÃ#˚jT· &É+˝À dü|òü©ø£è‘·T˝…’j·÷´s¡T. nsTT‘˚ Á>±e÷˝À¢ Ä•+∫q kÕúsTT˝À ø±+Á¬>dtbÕغì ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+˝À yÓ’|òü\´+ #Ó+<ës¡qï $eTs¡Ù\T nø£ÿ&É Ä bÕ]º ÁX‚DT˝À¢ yÓ\TyÓ‘T· ‘Ô T· HêïsTT.πøe\+ ì<ÛTä \T, $<ÛTä \πø |ü]$T‘·yTÓ j Æ ÷· ´πs ‘·|Œü Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Ä bÕغø±s¡´ø£s\Ô¡ qT |ü{+ºÏ #·Tø√˝Ò<qä ï $eTs¡Ù\T nø£ÿ&É ˝Òø£ b˛˝Ò<Tä .n_Ûeè~› |üqT\≈£î Á|ü»\T |ü≥+º ø£&‘É ês¡qTø√e&É+ ˇø£$<Û+ä >± ÁuÛyÑ T˚ . nsTT‘˚ n_Ûeè~› ì<ÛTä \‘√bÕ≥T Á>±MTD ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ düK´‘·>± ñ+&É&+É ø£\T|ü⁄>√\T ‘·q+‘√ n+<ä]ì ø£\T|ü⁄ø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>∑&+É ‘√ bÕ≥T ø£økå£ Õ~Û+|ü⁄ #·s´¡ ˝‘√ ‘·eTe<ä≈› î£ ekÕÔsì¡ uÛ≤$+#·&+É düs¬ +’ ~ø±<äì, á #·s´¡ >∑‘+· ˝À #˚\T¢u≤≥T nsTT´+<√y˚Tø±˙ Á|üdTü ‘Ô · s√E˝À¢ á #·s´¡ e\¢ e´‹πsø£‘q· T ô|+#·Tø√e&É+ ne⁄‘·T+~. n+<äT≈£î ø±s¡D+ me«]øÏ yêπs BÛe÷‘√≈£L&çq ãs√kÕ ø£*– ñ+&É&+É .sê»ø°jT· +>± X¯Á‘·Te⁄\ |ü≥¢ ≈£L&Ü #·÷dæ#T· &Éq≥T¢ Á|üe]ÔùdÔ mìïø£\ ‘·sT¡ D+˝À yê] qT+&ç rÁeyÓTqÆ e´‹πsø£‘· ã<äT\T |ü≥Tº$&ÉT|ü⁄\T bı+<ä&+É <ë«sê Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \≈£î,yê] bÕغ\≈£î ã\+ #˚≈L£ s¡T‘·T+<äH~˚ sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \ n_ÛÁbÕj·T+. nsTT‘˚ á n+XÊ\T neT\T |üsá &É+˝À my˚Tà˝Ò´ ñÁ>∑ |üP]Ô dü|©üò ø£è‘·T\T ø±˝Òøb£ ˛j·÷s¡ì sê»ø°jT· esêZ\T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïsTT. Á|üdTü ‘ú +· »]–q |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ ø=ìï |ü+#êsTTr˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\∆ T ˝Òøb£ ˛e&É+,Á>±MTD Á|üC≤|üs¡|ü‹ ø£*–q nuÛÑ´s¡T›\qT ã\|üs¡Ã&É+˝À $|òü\+ ø±e&É+, eT+&É\, ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT˝À¢ ø±+Á¬>dtbÕ]º |üøå±q bÕ]º|ü<äe⁄\uÛ≤<ÛTä ´\T mìïø£\ |ü≥¢ ñ <ëd”q‘· yÓø’ ]£ ne\+_Û+#·&+É ,πøÁå ‘·kÕúsTT˝À¢ »]–q bıs¡bÕ≥¢ |ò*ü ‘·+>± ñVæ≤+#·q+‘·>± |ò*ü ‘ê\qT bı+<ä&+É ˝À¢ $|ò\ü yÓTj Æ ÷· ´s¡T. ø±>± »]–q |ü+#êsTTr mìïø£\T XÊdüqdüuTÑÛ ´\T &܈ˆeTT≈£îÿ ñÁ>∑qs¡d+æ Vü‰s¬ &ç,¶ ø±+Á¬>dtbÕ]º ÁX‚DT\T ˇø£ yÓT\Tø=\T|ü⁄>± uÛ≤$+∫ $eTs¡Ù, n‘·à$eTs¡Ù\T #˚düTø=ì ‘·bıŒ|ü⁄Œ\qT uÒsπ CŸ y˚dTü ø=ì eTT+<äT≈£î kÕ–‘˚ 2014 kÕ<ës¡D mìïø£˝À¢ eT+∫ |ò*ü ‘ê\T kÕ~Û+#˚ neø±XÊ\T n~Ûø+£ >± ñHêïj·Tì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \ $X‚w¢ D ü .

õ˝≤¢ &çdæj·T+j·Tdt #ÛÓ’¬sàHé |ü+#êsTTr˝À¢ yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ $»j·T C…+&Ü: yÓ*>∑+&É¢ dæ+–˝Ÿ$+&√ n<Ûä´ø£å\T>± mìï¬ø’q ;s¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ dü«+‘· |ü+#êsTTr yÓ<äTfi¯fl#Ós¡Te⁄˝À yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ ã\|ü]∫q nuÛÑ´]∆ n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. düTe÷s¡T Hê\T>∑T HÓ\\ ÁøÏ‘·+ yÓ<äTfi¯fl#Ós¡Te⁄ ôd¬>à+{Ÿ qT+&ç dæ+–˝Ÿ $+&√ &Ó’¬sø£ºs¡T>± mìï¬ø’q yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ eT+&É\ dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Û´ä ≈£îå \T>± $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· õ˝≤¢ &çdj æ T· +j·Tdt #Ûs¬’Ó àHé>± mìïø£ ø±e&É+ »]–+~.ÄsTT‘˚ s¬ +&√ $&É‘· »]–q yÓ<Tä fi¯fl#ÓsT¡ e⁄ |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt |üø±å q &çdj æ T· +j·Tdt #Ûs’Ó à¡ Hé yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡s¬ &ç¶ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]∆ z≥$T bÕ˝…j ’ ÷· ´s¡T.düTe÷s¡T Hê\T>∑T HÓ\˝À¢H˚ yÓ<Tä fi¯fl#ÓsT¡ e⁄ |ü+#êsTTr Á|ü»˝À¢ á e÷s¡TŒ sêe&É+ <˚ìøÏ dü+øπ ‘·y÷Ó sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\≈£î Á|üdTü ‘Ô +· ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹Ô .Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± eTs√yÓ|’ ⁄ü ø£ì–] dæ+–˝Ÿ $+&√ n<Û´ä ≈£îå \T>± |ü<$ä u≤<Û´ä ‘·T\Tìs¡«Væ≤düTqÔ ï ùwø˘ ãT&˚kÕôV≤uŸ kı+‘· |ü+#êsTTr >±qT>∑ô|+≥˝À yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]› $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T.>±qT>∑ô|+≥ |ü+#êsTTr˝À¢ øπ e\+ 310 z≥T¢ ñ+&É≥+ n+<äT˝À 25 z≥¢ yÓTC≤غ‘√ yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]› $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É >∑eTqs¡Ω+.nsTT‘˚ sêhyê´|ü+Ô >± »]–q |ü+#êsTTr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕ]ºøÏ #Ó+~q ø=+‘· eT+~ eT+Á‘·T\T my˚Tà˝Ò´\T, e÷J eT+Á‘·T\T, e÷J my˚Tà˝Ò´\T, n˝≤π> eTs√yÓ|’ ⁄ü ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕ]º øÏ #Ó+~q ø=+‘· eT+~ my˚Tà˝Ò´\T, e÷J my˚Tà˝Ò´\T, Ç+ø=ø£y|’Ó ⁄ü yÓj ’ T· dtÄsYd|æ øæ Ï #Ó+~q ø=+‘· eT+~ my˚Tà˝Ò´\T,j·T+.|æ. kı+‘·|+ü #êsTTr˝À¢ Ms¡T ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\› T z≥$T bÕ˝…j ’ ÷· ´s¡ì n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT e÷B-- z˝…ø±ÿ--Äì--nqT≈£î+fÒ--H√--Äq‡sY.

eT+&É\ πø+Á<ë˝À¢ yÓ’jT· dtÄsYd|æ æ Vü≤yê ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ø£ì–] eT+&É\ øπ +Á<ä+ ø£ì–] q>∑s¡ |ü+#êsTTr>± s¡÷|ü⁄<ë*Ã+~. ‘·øÿÏ q Vü≤qTeT+‘·TìbÕ&ÉT, yÓ*>∑+&É,¢ ô|<ä#sÓ √¢|*ü ¢ eT+&É\ øπ +Á<ë˝À¢ yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\∆ T >¬ \Tbı+<ës¡T. eT+&É\ øπ +Á<ä+ bÕeT÷s¡T y˚T»sY |ü+#êsTTr˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]›, eT+&É\øπ +Á<ä+ dæjT· dt |ü⁄s¡+˝À ø±+Á¬>dtbÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\› T $»j·T+ kÕ~Û+∫q≥T¢ yês¡\Ô +<ësTT. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dtbÕ]ºøÏ #Ó+~q e÷JeT+Á‹ eTT≈£îÿ ø±•¬s&ç¶ ˇ+>√\T e÷J õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ûs¬’Ó àHé ø±≥+ ns¡TDeTà\T Ä bÕ]º ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s\Ô¡ T>± u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. M]‘√bÕ≥T e÷J j·T+|æ|æ\T, C…&é|æ{Ïdæ\T, my˚Tà˝Ò´ {Ϭø{Ÿ Ä•+#˚ ÄXÊyêVüQ\T n~Ûø£ XÊ‘·+ eT+~ ñHêï M] eT<Ûä´ düyÓTÆø£´‘· ˝Òø£b˛e&É+ nHÓ’ø£´‘· |ò*ü ‘·+>± »]–q |ü+#êsTTr mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T kÕ~Û+#·&+É ˝À $|òyü TÓ j Æ ÷· s¡ì Ä bÕ]ºø±s¡´ø£s˝Ô¡ Ò ãVæ≤s¡+>∑+>± $eT]ÙdüTqÔ ≥T¢ ‘Ó*dæ+~. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì dæjT· dt |ü⁄s¡+ eT+&É\+˝À á bÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]› ˇπøˇø£ |ü+#êsTTr˝À >¬ \Tbı+<ä&+É , bÕeT÷s¡T eT+&É\+˝À á bÕ]ºã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\› T eT÷&ÉT |ü+#êsTTr\πø |ü]$T‹ ø±e&É+ Ä bÕ]º Hêj·T≈£î\ |üìrs¡T≈£î n<ä+› |ü&TÉ ‘·T+~. Á|üdTü ‘Ô +· Ä bÕ]º Hêj·T≈£î\ rs¡T‘ÓqTï\ |ò*ü ‘·+>± u≤˝≤]cÕº\qT m<äTs¡T≈£î+≥T+<äì, õ˝≤¢ yÓj ’ T· dtÄsYd|æ æ Hêj·Tø£‘«· + ìjÓ÷»ø£es¡Z Hêj·T≈£î\ eT<Û´ä düeTq«j·T+, düjT˚ <ä´ ø£*Œ+∫ ìjÓ÷»ø£es¡Z kÕúsTT˝À me«s√ ˇø£]ì Ç+#ê]®>± ìj·T$T+#·ø£ b˛‘˚ sêuÀe⁄ XÊdüqdüuÑÛ mìïø£˝À¢ ‘·–q eT÷\´+ #Ó*+¢ #·Tø√e\dæ edüT+Ô <äì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \ n_ÛÁbÕj·T+. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì »]–q 135 |ü+#êsTTr˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ]º ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡T›\T ø±+Á¬>dt, yÓ’j·TdtÄsYdæ|æ bÕغ\T ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡T›\ ø£+fÒ eT÷&√e kÕúq+˝À Ä bÕغ ã\|ü]∫q nuÛÑ´s¡T›\T ñ +&É&+É ã{Ϻ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Ä bÕ]º ã\+ n+‘·+‘· e÷Á‘·+>± ñqï≥T¢ sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\T $X‚w¢ dæ Tü HÔ êïs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Ä bÕ]ºøÏ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, z≥s¡T,¢ Ä_Ûe÷qT\T ñqï|ü{øÏ Ï yê]ì düeTq«j·T |üs#¡ &· +É ˝À Hêj·Tø£‘«· + $|ò\ü yÓT+Æ <äì $eTs¡Ù\T $qedüTHÔ êïsTT. ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À Äs¡T eT+&É˝≤\T ñ+&É>± ˇø£ eT+&É\+˝À bÕ]º ã\|ü]∫ >¬ *∫q nã´s¡T\› T ˝Òøb£ ˛>± eTs√ s¬ +&ÉT eT+&É˝≤˝À¢ bÕغ ã\|ü]∫q Ç<äs› T¡ eTT>∑TsZ T¡ mìïø£ ø±e&É+ »]–+~. ø=ìï eT+&É˝≤˝À¢ Äj·÷ |ü+#êsTTr\≈£î #Ó+~q ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T b˛{°˝À ñqï dü+|òTü ≥q\T e⁄+&É>± eT]ø=ìï |ü+#êsTTr˝À¢ bÕ]º ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\› T ˝Òs+¡ fÒ Ä bÕ]º Hêj·Tø£‘·«+ u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê\ì nø£ÿ&É Ä bÕ]ºø±s¡´ø£s¡Ô\T ô|s=ÿ+≥THêïs¡T.ø±>± bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ πøåÁ‘·kÕúsTT˝À bÕ]º n_Ûeè~› |üs¡#·>∑*–‘˚H˚ sêuÀe⁄ XÊdüqdüuÑÛ mìïø£˝À¢ Ä bÕ]º ã˝Àù|‘·+ nj˚T´+<äT≈£î neø±XÊ\T ñHêïj·Tì sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\ n_ÛÁbÕj·T+.

Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤

eTT+&Ée¢ T÷s¡T(ø±ø£rj·T) eTT+&Ée¢ T÷s¡T, y˚+bÕ&ÉT, |ü+#êj·Tr Á|ü»\≈£î Á|ü‹ ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À e⁄+&ç Á>±eT düeTdü´\T |ü]cÕÿsêìøÏ X¯øÏÔe+#·q ˝Ò≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqì eTT+&É¢eT÷s¡T q÷‘·q düs¡Œ+#Y y˚T<äsy¡ TÓ ≥¢ yÓ+ø£≥sêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq ø±ø£rj·T‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. eTT+<äT>± ‘·q $»j·÷ìøÏ düV≤ü ø£]+∫q eTT+&Ée¢ T÷s¡T , y˚+bÕ&ÉT Á>±eT Á|ü»\≈£î <Ûqä ´yê<äeTT\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À Á|ü<ëÛ q+>± Á|ü»\T m<äTs¡Tÿ+≥Tqï düeTdü´\T ‘Ó\TdüTø=ì n~Ûø±s¡T\T, Á|ü»\T , bÕغ H˚‘\· düV≤ü ø±s¡+‘√ n+<ä] düV≤ü j·T+‘√ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ#k˚ ÕÔqì nHêïs¡T. Á>±eT+˝À j·THé.@.|æ. eT+∫˙s¡T düs|¡ süò ê˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT rs¡TkÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T. Á&ÓH’ õ˚ ìsêàD≤ìøÏ #·s´¡ \T rdüTø=+{≤Hêïs¡T. M~Û˝≥ ’… T¢ ìsêàD+˝À ÄXÊU≤~Ûø±s¡T\T e÷{≤¢&ç M~Û˝≥ ’… T¢ @sêŒ≥T #˚kÕÔqì nHêïs¡T. Á>±eT+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øäÛ ±\T n+<äì ns¡TΩ˝q’… ù|<ä\+<ä]ø° |ü<øäÛ ±\T n+<˚˝≤ #˚kÕÔqHêïs¡T. Á>±eT+˝À ãkÕº+&é ôd+≥sY˝À e⁄+&çq b˛˝Òse¡ Tà <˚yê\j·T Äes¡D+˝À ∫\¢#≥Ó T¢qT rdæyd˚ æ <ëìì n_Ûeè~∆ì #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. Á>±eT+˝À Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ ≈£îfi≤sTT ø£Héø£åHé Ç|æŒkÕÔqHêïs¡T. Á>±eT+˝À dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶ ˝Òì #√≥, dæyÓT+{Ÿ s√&ÉT¶ y˚sTT+#˚+<äT≈£î ø£èwæ#k˚ ÕÔqì y˚T<äsy¡ TÓ ≥¢ yÓ+ø£≥sêe⁄ nHêïs¡T.

eTT+&Ée¢ T÷s¡T˝À {Ï&|ç æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T uÛ≤Ø sê´© eTT+&É¢eT÷s¡T(ø±ø£rj·T) eTT+&É¢eT÷s¡T˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s¡Ô\T Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. sê´©˝À eT+&É\ ‘Ó\T>∑T<˚X¯ bÕغ n<ä´≈£îå \T k˛y˚T|ü*¢ lìyêdüsêe⁄, Ä bÕغ düeTq«j·Tø£s¡Ô ã‹Ôq düTπswt j·Tdt.dæ. ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T >√|üquÀsTTq lìyêdüsêe⁄ , Á>±eT ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå \T eTTe«dü‘´· +, y˚T<äsy¡ TÓ ≥¢ >√$+<äsêe⁄, ‹s¡T|ü‹sêe⁄, Vü‰≥˝Ÿ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, uÒ‘·+|üP&ç ÁãVü≤àj·T´, eTT+<äT>± eTT+&É¢eT÷ s¡T˝Àì n+uÒ<äÿsY q>∑sYqT+&ç uÛ≤Ø sê´©‘√ ãkÕº+&é ôd+≥sY MT<ä>± kÕsTTq>∑sY »+ø£åHé˝À e⁄qï •]&çkÕsTTu≤ã <˚yê\j·T+˝À 101 ø√ã“]ø±j·T\T ø={Ϻ ‘·eT yÓTT≈£îÿ\TqT rs¡TÃ≈£îHêïs¡T. kÕ«$T yê] <˚yê\j·T+˝À kÕ«$Tyê]ì <ä]Ù+#·Tø=ì |üP»\T #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ y˚T<äsy¡ TÓ ≥¢ yÓ+ø£≥sêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·T+˝À nH˚ø£ dü+øπ eå T|ü<øäÛ ±\T Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº |òTü q‘· ˇø£ÿ {Ï&|ç øπæ <äøÿÏ +<äHêïs¡T. sπ |ü⁄ sêuÀsTT j·T+.|æ.{Ï.dæ. »&é|{æ Ï mìïø£\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغì nK+&ÉyT˚ »Øºì >¬ *|æ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j÷· \ì Äj·Tq bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ qT ø√sês¡T. Á>±eT+˝À n+<äs÷¡ ø£\dæ yÓT\dæ Á>±e÷ìï n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ‘=&ÜŒ≥T Çyê«\ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Ms¡|Hü ì˚ lìyêdüsêe⁄, k˛y˚T|ü*¢ nì˝Ÿ, y˚T<äsy¡ TÓ ≥¢ Hêsêj·TDkÕ«$T <=<ë›\ eTTs¡∞yÓ÷Vü≤qsêe⁄, ‘ê‘·|Pü &ç ‹s¡T|ü‘j · T· ´, ‘ê‘·|Pü &ç ô|<äs√X¯jT· ´, qqï+ sêeTT\T , qqï+ u≤ãTsêe⁄, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTT–dæq Á|ü#ês¡|sü «¡ +`ñ‘·ÿ+sƒ˝¡ À nuÛ´Ñ s¡T\ú T ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…2’ 9) |ü+#êj·Tr mìïø£\≈£î dü+uÛ+Ñ ~+∫ |ü+#êj·Tr mìïø£ ã]˝À ì*∫q nuÛ´Ñ s¡T\ú Á|ü#ês¡ düeTj·T+ eTT–dæ+~. Á|ü#ês¡|sü «¡ + yÓTT<ä˝q’… düeTj·T+ qT+&ç düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ s¡T\ú T, yês¡T¶ yÓT+ãsY nuÛ´Ñ s¡T\ú T yê&É yê&É˝À¢ ‘·eT Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+∫ $»j·T+ô|’ ÄX¯\T ñ+#·T≈£îHêïs¡T. Á|ü<ëÛ q+>± ø=eTs√\T |ü+#êj·Tr düsŒ¡ +#Y ã]˝À ñqï >∑TÁs¡+ n\÷¢sj ¡ T· ´, ùwø˘ nãT›˝Ÿ U≤<äs,Y b˛kÕì n+»eTà\T Á|ü#ês¡+˝À Á|ü‹ z≥s¡TqT ‘·eTqT >¬ *|æ+#·eTì ø√s¡T‘·÷ Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+#ês¡T. Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± ‘·eTqT >¬ *|æ+∫q nq+‘·s+¡ |ü+#êj·Tr n_Ûeè~›øÏ ‘√&ÉŒ&É‘êeTì b˛{°˝À ñqï nuÛ´Ñ s¡T\ú T z≥s¡≈¢ î£ ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ Á|ü#ês¡+˝À ˇø£]øÏ eTs=ø£sT¡ kÕ{Ï>± Á|ü#êsêìï ø=qkÕ–+#ês¡T. @~ @yÓTHÆ ê Á|ü#ês¡|sü «¡ + eTT–j·T&É+‘√ z≥s¡T mìïø£˝À¢ m≥Te+{Ï rs¡TŒqT ÇkÕÔs√qì nuÛ´Ñ s¡T\ú T ñ‘·ÿ+sƒ‘¡ ‘· √ m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T.

ø=eTs√\T |ü+#êj·Tr mìïø£\ rs¡Tô|’ b˛©düT\ &˚>∑ø£qTï ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…2’ 9) eT÷&Ée $&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± ø=eTs√\T |ü+#êj·Tr mìïø£\T »s¡T>∑qTqï <äècÕ˜´ b˛©düT\T mìïø£\ rs¡Tô|’ &˚>ø∑ q£ Tï ñ+∫ b˛*+>¥ Á|üXÊ+‘· yê‘êes¡D+˝À »]π>+<äT≈£î >∑{ºÏ #·s´¡ \T #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. mH√ï @fi¯¢ nq+‘·s+¡ ø=eTs√\T |ü+#êj·Tr mìïø£\T »s¡T>∑TqTqï <äècÕº´ bÕغ\T Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± rdüT≈£îHêïsTT. nsTT‘˚ Ç<˚ düeTj·T+˝À b˛©düT\T ≈£L&É #·s¡´\˝À uÛ≤>∑+>± ô|<ä› m‘·TÔq u…’+&√esY πø˚düT\T qyÓ÷<äT #˚d,æ n˝≤π> kÕúìø£ j·Tdt◊ sêe÷Hêj·Tø˘ mìïø£\ Á|üÁøÏjT· ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ |üŒ{Ï qT+&ç ‘·q<Óq’ XË*’ ˝À Á>±eT Á>±e÷q ‹s¡T>∑T‘·÷ me¬sq’ n\¢s≈¢¡ î£ bÕ\Œ&ç‘˚ yê]ô|’ ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓTT‘·+Ô MT<ä b˛©düT\T ≈£L&É ø=eTs√\T |ü+#êj·Tr mìïø£ rs¡Tô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèw摺 √ bÕ≥T, n\¢s≈¢¡ î£ bÕ\Œ&˚ yê]ô|’ Á|ü‘´˚ ø£ ì|ò÷ü ñ+#ês¡T. kÕúìø£ j·Tdt◊ sêe÷Hêj·Tø˘ ø=eTs√\Tô|’ Á|ü‘´˚ ø£ <äèwæº ñ+∫ |ü+#êj·Tr mìïø£\T düC≤e⁄>± »]π> $<Ûä+>± nìï#·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

b˛*+>¥≈î£ düs«¡ + dæ<+∆ä

b˛*+>¥≈£î $|òü÷‘·+ ø£*–ùdÔ yêsTT<ë y˚kÕÔ+! e÷s¡D≤j·TT<Ûë\‘√ Væ≤+dü≈î£ bÕ\Œ&ç‘˚ ø±*Ãy˚‘· nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ˝Àπøwt≈£îe÷sY yÓ\¢&ç nq+‘·|⁄ü s¡+, p˝…’ 29 (m|æÇm+mdt): Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ uÛ≤>∑+>± sêh mìïø£\ ø£$TwüHé ôw&É÷´˝Ÿ¶ Á|üø±s¡+ á HÓ\ 23q ô|qTø=+&É, 27q <Ûsä à¡ es¡+ &ç$»q¢˝À ìs¡«Væ≤+∫q Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\qT Á|üXÊ+‘·+>±, ìwüŒ|òøü bå£ Õ‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì, n˝≤π> ‘·T~ $&É‘˝· À nq+‘·|⁄ü s¡+ &ç$»Hé˝À á HÓ\ 31q mìïø£\qT ìwüŒø£bå Õ‘·+>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ, z≥s¡T¢ ìs¡“j ¤ T· +>±, ùd«#·Ã>¤ ± ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√e&ÜìøÏ õ˝≤¢ mìïø£\ j·T+Á‘ê+>∑+ nìï @sêŒ≥¢qT, ã+<√ãdüTqÔ T |üø&£ “É +B>± #˚XÊeTì nsTT‘˚ @ Á>±eT |ü+#êj·Tr˝ÀHÓH’ ê me«¬s’Hê mìïø£\≈£î, b˛*+>¥≈î£ $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+∫Hê ˝Ò<ë düeTdü´\T düèwæ+º ∫Hê Ä Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£qT yêsTT<ë y˚kÕÔeTì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y õ˝≤¢ mìïø£\ n<∏ë]{° &çmdt ˝Àπøwt≈£îe÷sY düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘·T~ $&É‘· mìïø£\ô|’ õ˝≤¢ md”Œ XÊ´+düT+<äsY, dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY dü‘·´Hêsêj·TD, &çÄsYz ùV≤eTkÕ>∑sY, &ç|æz s¡eTD, nq+‘·|⁄ü s¡+ ÄsY&zç VüQùd‡HékÕôV≤uŸ, &ç|Äæ sYz ‹eTà|üŒ\‘√ ø£*dæ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + s¬ yÓq÷´ uÛeÑ Hé˝À C≤sTT+{Ÿ Áô|dtMT{ŸqT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓTT<ä{Ï, ¬s+&Ée $&É‘·˝À¢ ô|qTø=+&É, <Ûäs¡àes¡+ ¬syÓq÷´ &ç$»q¢˝À 25 Á>±eT |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ b˛q÷, $T–*q 590 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î n˝≤π> yÓTT‘·+Ô 6,596 yês¡T\¶ ≈£î >±qT 1965 yês¡T\¶ T @ø£Á^e+ b˛q÷ $T–*q 4615 yês¡T\¶ ≈£î ìs¡«Væ≤+∫q mìïø£\qT XÊ+‹j·TT‘·+>±, ìwüŒø£bå Õ‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ düV≤ü ø£]+∫q Á|ü»\≈£î, z≥s¡≈¢ î£ , nuÛ´Ñ s¡T\ú ≈£î, sê»ø°jT· bÕغ\≈£î, b˛*+>¥, øö+{Ï+>¥ n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~øÏ, õ˝≤¢ b˛©düT j·T+Á‘ê+>±ìøÏ, uÛÁÑ <ä‘ê<äfi≤\≈£î, bÕÁ‹πøj·TT\≈£î, MT&çj÷· ≈£î õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ,Y mìïø£\ n<∏ë]{° &çmdt ˝Àπøwt≈î£ e÷sY, md”Œ XÊ´+düT+<äsY dü+j·TTø£+Ô >±, |üÁ‹ø±eTTK+>± ‘·eT <Ûqä ´yê<ë\qT ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ dü÷Œ¤]‘Ô √ á HÓ\ 31q nq+‘·|⁄ü s¡+ &ç$»Hé˝À 388 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î >±qT 43 Á>±eT |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ nq+‘·s+¡ 345 Á>±eT |ü+#êj·Tr\≈£î, 3854 yês¡T¶ yÓT+ãs¡≈¢ î£ >±qT 1260 @ø£Á^e+, 57 Hê$TH˚wqü T¢ <ëK\T ø±ì yês¡T\¶ Tb˛q÷ 2537 yês¡T\¶ ≈£î ìs¡«Væ≤+#·qTqï ‘·T~ $&É‘· Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£\qT XÊ+‹j·TT‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ n+<äs÷¡ düV≤ü ø£]+#ê\ì ø£˝ø… sº£ Y $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

¬s+&ÉT u…’≈î£ \T &Û-û Ç<äs› T¡ eTè‹ nq+‘·|⁄ü s¡+, E˝…’ 29 (q÷´dtfy’… Té ): u…\T>∑T|üŒ eT+&É\+ Çs¡TbÕ|ü*˝¢ À k˛eTyês¡+ ‘Ó\y¢ ês¡TC≤eTTq s¬ +&ÉT u…≈’ î£ \T &Ûû ø=HêïsTT. á |òTü ≥q˝À Ç<äs› T¡ e´≈£î\Ô T nø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ eTè‹ #Ó+<ës¡T. kÕúì≈£î\T yÓ+≥H˚ düŒ+~+∫ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+#ês¡T. b˛©düT\T dü+|òTü ≥q dü˝ú ≤ìøÏ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ eTè‘·<V˚ ≤ü \qT b˛©düT\T kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îì b˛dtº e÷s¡+º ì$T‘·+Ô Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îì <äsê´|ü⁄Ô ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

nq+‘·|⁄ü s+¡ ˝À düyTÓ øÆ ´£ yê<äT\ uÛ≤Ø sê´© m+|” yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶ ìyêdü+ eTT≥º&ç nq+‘·|⁄ü s¡+, E˝…’ 29 (q÷´dtfy’… Té ): sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\ì @|” m˙®z, ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, sê»ø°jT· , $<ë´]ú, Hê´j·Tyê<äT\ ◊ø±dü Ä<Û«ä s¡´+˝À uÛ≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ m+|” nq+‘· yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ ìyêkÕìï eTT≥º&+ç #ês¡T. m+|” n+<äTu≤≥T˝À ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ Äj·Tq ‘·eTTà&ÉT #·+Á<ë¬s&çø¶ Ï $q‹|üÁ‘êìï n+<äCXÒ Ês¡T. ø±>±, sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒK sêdæq≥T¢ $<ë´]ú ◊ø±dü Hêj·T≈£î&ÉT qπswt ‘Ó*bÕs¡T. sêÅcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#·T‘êeTì Á|üø≥£ q #˚j÷· \ì, y˚sêŒ≥T yê<äT\T #˚dTü qÔ ï ñ<ä´e÷\qT nD∫y˚dæ sêh n_Ûeè~∆øÏ Á|ü‘´˚ ø£ ã&Ó{® Ÿ øπ {≤sTT+#ê\ì ˝ÒK˝À ù|s=ÿqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Û‘ä √H˚ $<ä´, ñ<√´>∑, ñbÕ~Û neø±XÊ\T ñ+{≤j·THêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêsêj·TDkÕ«$T, #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç,¶ #·\|ü‹, nkÕ¢+, eTùV≤wt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. sêÅcÕºìï $uÛ»Ñ q #˚j÷· \ì #·÷ùdÔ n–ï>∑T+&É+>± e÷s¡TkÕÔeTì düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä |ü]s¡øDå£ dü$T‹ Hêj·T≈£î\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T. sêh+ düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ Á|üø≥£ q yÓ\Te&˚ es¡≈î£ ñ<ä´e÷\T ñ<äè∆ ‘·+>± #˚j÷· \ì rsêàì+#êeTHêïs¡T. Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T düyTÓ øÆ ´£ yê<ëìï #ê{≤\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ◊ø±dü Ä<Û«ä s¡´+˝À ô|<ä› m‘·TqÔ Á|ü<sä Ù¡ q ‘·\ô|{≤ºsT¡ . 31q XÊdüqdüuTÑÛ ´\ Çfi¯¢ e<ä› Ä+<√fi¯q #˚|&ü TÉ ‘·Tqï≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥qs¡dj ü T· ´, n‘êe⁄˝≤¢, Hêsêj·TD, Hê>∑sêE, sêeT#·+Á<ä, eT*¢ø±s¡Tq® s¬ &ç,¶ sêeTqï, #·+Á<äXK‚ sYs¬ &ç,¶ Hê>∑u÷ÑÛ wüD, es¡<sä êE\T, dü<ë•yê¬s&ç,¶ sê+¬s&ç,¶ sêe÷+»H˚jT· T\T, $X¯«Hê<∏s¬é &ç,¶ ø√<ä+&É sêeTT\T, |üsT¡ X¯ósê+ Hêj·Tø˘, sê|òTü y˚+Á<ä, eT*¢ø±s¡Tq® Hêj·Tø˘, qπswt, »j·TbÕ˝Ÿ j·÷<äyé ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ñ<ä´eT+˝À |Á »ü \T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê* nq+‘·|⁄ü s+¡ , E˝…’ 29 (q÷´dtfy’… Té ): düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+˝À y˚T<Ûëe⁄\‘√ bÕ≥T kÕe÷q´ Á|ü»\T bÕ˝§ZHê\ì Hê´j·Tyê<äT\ dü+|òTü + ◊ø±dü sêj·T\d”eT ø£˙«qsY yê©àøÏ >∑+>±<Ûsä Y ù|s=ÿHêïs¡T. k˛eTyês¡+ dü+|òTü ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêh+ $uÛ»Ñ q≈£î ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚ Á|üdøπü Ô ˝Ò<Hä êïs¡T. ø=+‘·eT+~ y˚sêŒ≥T yê<äT\T kÕ«s¡ú Á|üj÷Ó »Hê\ ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ sêj·T\d”eT, sêj·T˝Ÿ ‘Ó\+>±D≤ n+≥÷ >∑+<äs>¡ √fi≤ìï düèwædº Tü HÔ êïs¡Hêïs¡T. Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\T ‘Ó\TdüTø√≈£î+&Ü sêÅcÕºìï $uÛõÑ +#·&+É me]‘·s+¡ ø±<äHêïs¡T. Hê´j·Tyê<äT\T $<ÛTä \T ãVæ≤düÿ]+∫ düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \T ‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dæ düyTÓ øÆ ´£ ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ◊ø±dü $<ë´]ú Hêj·T≈£î\T nX¯«s¡,ú y˚DT>√bÕ˝Ÿ, neTsYj÷· <äyé bÕ˝§ZHêïs¡T. düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä $<ë´]ú ◊ø±dü Ä<Û«ä s¡´+˝À Ä>∑dTü º 2q q>∑s+¡ ˝À ‘·\ô|{Ïqº ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ >√&É |üÁ‹ø£\qT myÓTà˝Ò´ >∑Ts¡THê<∏s¬é &ç¶ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± myÓTà˝Ò´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ düyTÓ øÆ ´£ sêh+ ø√dü+ |ü<eä ⁄\T ‘ê´>∑+ #˚XÊeTHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷\T #˚dqæ |òTü q‘· yÓø’ ±bÕ<˚qHêïs¡T. ø±+Á¬>dt, ‘Ó<b˚ Õ\T s¬ +&ÉT Hê\ÿ\ <Û√s¡D‘Ï √ sêÅcÕºìï n–ï>∑T+&É+>± e÷s¡TdüTHÔ êïj·Tì Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. n~Ûø±s¡ bÕغ eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T sêJHêe÷\T #˚jT· ≈£î+&Ü kÕúìø£ mìïø£˝À¢ \_∆bı+<˚+<äT≈£î kÕ«s¡+ú ‘√ Ä˝À∫düTHÔ êïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. Ä>∑dTü º 3 qT+∫ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ ø√dü+ ÁbÕD‘ê´>±\¬øH’ ê yÓqTø±&ÉuÀeTHêïs¡T. $<ë´]ú ◊ø±dü Hêj·T≈£î\T nX¯«s¡,ú neTsYj÷· <äy,é y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ø√<ä+&É sêeTT\T, b˛‘·T\j·T´ j·÷<äy,é X¯•≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

‘Ó\+>±Dô|’ ndü<äTB›Hé eTs√ {Ï«dtº ôV’≤<äsêu≤<é, E˝…’ 29 (q÷´dtf…’yéT): ‘êeTT sêh $uÛÑ»q≈£î m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢ ˇ|ü⁄Œø√eTì eTõ¢dt bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ôV’≤<äsêu≤<é bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT ndü<äTB›Hé zyÓ’d” k˛eTyês¡+ ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ ˝ÒK sêXÊs¡T. ‘·eT~ düyÓTÆø£´yê<äy˚T nHêïs¡T. $uÛÑ»qqT ˇ|ü⁄Œ≈£îH˚~ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. sêj·T\ ‘Ó\+>±D nsTTHê, |ü~ õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±DqT n+^ø£]+#·eTHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<äTqT øπ +Á<ä bÕ*‘· ÁbÕ+‘·+>± ˇ|ü⁄Œø√eTHêïs¡T. ø±>± $uÛ»Ñ q≈£î ˇ|ü⁄Œø√eTì, nìyês¡´yÓT‘Æ ˚ sêj·T\ ‘Ó\+>±D nqï eTõ¢dt Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëìì ≈£L&Ü n+^ø£]+#˚~ ˝Ò<ìä #Ó|Œü &É+ >∑eTHês¡Ω+

Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øD å£ ≈£î ø£èwæ #˚j÷· * ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (m|æÇm+mdt): nD>±]q esêZ\ n_Ûeè~∆øÏ øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\T ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\T eTTK´+>± sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡øDå£ ≈£î <ä[‘· dü+|ò÷ü \T ø£èwæ #˚j÷· \ì øπ +Á<äeT+Á‹ C…&ç o\+ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Äj·Tq øπ +Á<äeT+Á‹>± |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ dü+<äsꓤìï |ü⁄s¡dÿü ]+#·Tø=ì uVüQ»q ñ<√´>∑T\ düe÷K´ Ä<Û«ä s¡´+˝À k˛eTyês¡+ ãw”suY ≤>¥˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ø±s¡´Áø£eT+˝À |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T. C≤‹ã\+>± ñ+fÒ m<äT{Ïyês¡T yê]ì y˚˝‹… Ô #·÷|ü˝sÒ H¡ êïs¡T. Ä]úø+£ >± sê»ø°jT· +>±, kÕe÷õø£+>± md”‡\T yÓqTø£ã&ç b˛e&É+ eT÷\+>± sêC≤´+>∑+˝À M]øÏ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#·ã&ܶjT· Hêïs¡T. Ä ]»πs«wüq¢ |ò*ü ‘·yT˚ H˚&TÉ ‘êqT á kÕúsTTøÏ sê>∑*>±qHêïs¡T. sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q ]»πs«wüq‘¢ √ n_Ûeè~∆˝ÀøÏ e∫Ãq yês¡T ‘·eT ÁøÏ+~yê]ì $düà]+#·e<äH› êïs¡T. Á|ü»\≈£î ùde #˚d÷ü HÔ ˚ ‘·eT es¡+Z n_Ûeè~∆˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ ø£èwæ #˚j÷· \Hêïs¡T. Áô|y’ {˚ Ÿ s¡+>∑+˝À ]»πs«wüqT¢, md”‡, md”º düuŸbÕ¢Hé neT\T e+{Ï nH˚ø£ n+XÊ\T <˚X+¯ ˝À ô|+&ç+>¥˝À ñHêïj·THêïs¡T. md”‡, md”,º _dæ esêZ\ nuÛTÑ ´qï‹øÏ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ ø£≥Tºã&ç ñ+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òTü + sêh Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù k˛eTj·T´, md”º dü+|òTü + Hêj·T≈£î\T #·+<ä÷Hêj·Tø˘, _dæ dü+|òTü + Hêj·T≈£î&ÉT ≈£îe÷sY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

mìïø£ yêsTT<ë |ü&çq |ü+#êj·Tr\≈£î

H˚{Ï‘√ eTT–j·TqTqï Hê$TH˚wüHé >∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝À Äs¡T|ü+#êj·Tr\≈£î Hê$TH˚wqü ¢ |òTü ≥º+ k˛eTyês¡+‘√ eTT>∑TdüTqÔ ï≥T¢ &ç|yæ √ #·+Á<äXK‚ sY ‘Ó*bÕs¡T. qs¡dsü êe⁄ù|≥ &ç$»Hé˝Àì ◊<äT |ü+#êj·Tr\≈£î y˚\+ <ë«sê |ü<eä ⁄\T ø=qT>√\T #˚XÊs¡H˚ Äs√|üD\T sêe&É+, #·˝≤¢yê]bÕ˝…+˝À düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú eTè‹ #Ó+<ä+&É‘√ Çø£ÿ&É mìïø£\T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. Ä>∑dTü º 8q Çø£ÿ&É mìïø£\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ áHÓ\ 29e ‘˚B˝À Hê$TH˚wqü ¢ |òTü ≥º+ |üPs¡eÔ ⁄‘·T+~. kÕs¡+>∑|*ü ¢ n\≈£î ˇø£ >√>∑T\bÕ&ÉT >∑Ts¡C≤\˝À düsŒ¡ +#Y |ü~yês¡T\¶ ≈£î, }&ç»s¡¢ á|üPs¡T˝À düsŒ¡ +#Y 10yês¡T\¶ ≈£î Çs¡b¢ Õ&ÉT XÊe˝≤´|ü⁄s+¡ ˝À düsŒ¡ +#Y 8yês¡T\¶ ≈£î n+<äT>∑T\bÕ&ÉT $qTø=+&É˝À düs¡Œ+#Y 12yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î Hê$TH˚wüq¢qT 29e ‘˚B es¡≈£î d”«ø£]kÕÔs¡T. #·˝≤¢yê] bÕ˝…+ >∑T+≥÷s¡T˝À düs¡Œ+#Y |ü<ä$øÏ e÷Á‘·y˚T Hê$TH˚wüqT¢ d”«ø£]kÕÔsT¡ . Çø£ÿ&É 14 yês¡T¶ yÓT+ãs¡q¢ T Hê$TH˚wqü ¢ d”«ø£sD¡ |üPs¬ +Ô’ ~. eT÷&ÉT yês¡T\¶ ‘√ @ø£Á^e mìïø£\T »]>±sTT. 13 yês¡T\¶ ≈£î 23eT+~ b˛{°˝À ñHêïs¡T. düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú eTè‹#Ó+<ä&+É ‘√ mìïø£\T yêsTT<ë y˚j÷· *‡ e∫Ãq≥T¢ &ç|yæ √ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä+Á<Ûä sêÁcÕºìï eTTø£ÿ\T ø±ìe«+! >∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T)m+<äs√ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T ‘ê´>±\ |ò*ü ‘·+>± kÕ~Û+#·T≈£îqï Ä+Á<Ûsä êÁcÕºìï m{Ï|º ]ü dæ‘ú T· ˝À¢qT eTTø£ÿ\T ø±ìe«eTì ã\V”≤qesêZ\ C…mdæ sêÁwüº n<Ûä´≈£åî&ÉT ≈£îÁsê lìyêdüsêe⁄ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯–] ã\V”≤q esêZ\ C…mdæ ø±sê´\j·T+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± k˛eTyês¡+ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ≈£îÁsê eT{≤¢&TÉ ‘·÷ <äX㯠ø› ±\+ ÁøÏ‘+· á sêÁwü+º ˝À eT+Á‹ |ü<$ä øÏ <äøÿ£ ø£b˛e&É+‘√ ˇø£ yÓ\eT <=s¡‘q· Ä~Û|‘ü ´· + ø√dü+ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ düèwæ+º #ê&Éì, n‘·ì ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T Á|ü‘´˚ ø£ sêÁwü+º eTTdüT>∑T˝À ø√{≤¢~s¡÷bÕj·T\T <ä+&ÉT≈£îHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\T>∑TC≤‹ U≤´‹ì q\T~X¯\ <ë{Ïq m˙º sêe÷sêe⁄ dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\‘√ n_Ûeè~∆øÏ kÕ~Û+∫q yÓj ’ T· dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ÄX¯j÷· \≈£î nqT>∑TD+>± yê] n_Ûe÷qT\T á sêÁwü+º düyTÓ øÆ ´£ +>± ñ +&˚˝≤ ø£èwæ #˚j÷· \ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düyTÓ øÆ ´£ ‘· ø√dü+ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À #˚|{ü ºÏ uÀj˚T ñ<ä´e÷\qT >∑T]+∫ düe÷y˚X+¯ ˝À #·]Ã+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À j·÷<äe dü+|òTü + sêÁwüº Hêj·T≈£î\T bÕX¯+ s¡M+Á<ä, C…mdæ Á|ü‹ì<ÛTä \T eTTq>∑bÕ{Ï Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, n»jYTu≤ãT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ìã+<Ûäq\qT n‹Áø£$T+#·e<äT› >∑T+≥÷s¡T, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À n~Ûø±s¡T\T, dæã“+~ ìã+<Ûqä \qT n‹Áø£$T+#·sê<äì ø£˝ø… sº£ Y düTsπ wt ø£e÷sY ôV≤#·Ã]+#ês¡T. b˛{°˝À ñqï nuÛ´Ñ s¡T\ú T uÛÀ»q edü‹ ø£*Œ+∫ Á|ü˝ÀuÛ≤\≈£î >∑T]#˚kÕs¡ì Äj·Tq ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø£˝ø… s㧜 {Ÿ qT+&ç Äj·Tq qs¡dsü êe⁄ù|≥ >∑Ts¡C≤\ &ç$»Hé˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\ô|’ M&çjÓ÷ ø±q¸¬sHé‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± »]–q ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ &ç|æy√ #·+Á<äX‚KsY n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#ês¡T. ø£˝…ø£ºsY Á|üdü+–dü÷Ô Á>±e÷˝À¢ mìïø£\ $<ÛTä \≈£î Vü‰»s¡jT˚ ´ dæã“+~øÏ uÛÀ»q, Ç‘·s¡ edü‘T· \qT ø£*Œ+#ê*ï u≤<Û´ä ‘· m+|æ&yç √\T, ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ \<˚qì nHêïs¡T. |ü+#êj·Tr, s¬ yÓq÷´ ø±s¡´<äsT¡ Ù\qT nÁ|üeT‘·+Ô >± #˚dæ eTÚ*ø£ edü‘T· \qT yÓTs¡T>∑T|üs#¡ ê\Hêïs¡T. qs¡dsü êe⁄ù|≥ &ç$»Hé˝Àì 20eT+&É˝≤˝À¢ 30e ‘˚Bq yÓT{°]j·T˝Ÿ |ü+|æD° y˚>e∑ +‘·+ #˚ùd $<Û+ä >± #·s´¡ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. 20 eT+&É\+ øπ +Á<ë˝À¢ yÓT{°]j·T˝Ÿ |ü+|æDì° y˚>e∑ +‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ >∑T+≥÷s¡T, ‘ÓHê* &ç$»Hé\ n~Ûø±s¡T\≈£î n<äq|ü⁄ u≤<Û´ä ‘·\T n|üŒ–kÕÔeTHêïs¡T. b˛*+>¥ |üPs¬ qÔ’ yÓ+≥H˚ s¬ +&ÉT >∑+≥\≈£î ˝…øÿÏ +|ü⁄ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±yê*‡+<˚qì nHêïs¡T. nìï #√≥¢ ñ |üdsü Œ¡ +#Y mìïø£\qT 31e ‘˚BH˚ ìs¡«Væ≤+#˚ $<Û+ä >∑ @sêŒ≥T¢ #˚j÷· \ì Ä<˚•+#ês¡T. qs¡dsü êe⁄ù|≥ &ç$»Hé˝À bòÕ´ø£Hå é e÷y√sTTdüTº Á|òuü Û≤$‘· ÁbÕ+‘ê\T m≈£îÿe>± ñHêïj·THêïs¡T. Bìì <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì |üø&£ “É +¤ B>± #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. 31e ‘˚Bq qs¡dsü êe⁄ù|≥ &ç$»Hé˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\ b˛*+>¥qT <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì sêÁ‹y˚fi˝¯ À¢ >∑ùdÔ ô|+#ê\ì ø£˝ø… sº£ Y Ä<˚•+#ês¡T. eT<ä´+, &ÉãT“ |ü+|æD° <ë«sêz≥s¡q¢ T Á|ü˝ÀuÛÑ |üs#¡ &· ÜìøÏ nH˚ø£ $<Ûë\T>± Á|üjT· ‘êï\T »s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ ‘·q <äèwæº e∫Ã+<äHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé ìã+<Ûqä \≈£î nqT>∑TD+>± Á|ü#ês¡+ eTT–dæq yÓ+≥H˚ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\qT eT÷dæy˚j÷· \Hêïs¡T. ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝Àì Hê>±s¡T®q M&çjÓ÷ ø±HÓŒ¤¬sHé‡ Vü‰\T˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À &çÄsYy√ ø=qHê Hê>∑u≤ãT, õ˝≤¢ ˙{Ï j·÷»e÷q´ dü+düú |ü&û &Ûç©¢sêe⁄, »&ûŒ d”áy√ dü‘´· Hêsêj·TD &çm˝Ÿ|yæ √ >√s¡+≥¢ Ms¡jT· ´,ø£˝ø… s㧜 {Ÿ @y√ @düTs¡‘ï· +, Äضy√\T sêeTeT÷]Ô, lìyêdüsêe⁄, eTTs¡[, >∑Ts¡C≤\ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…2’ 9) eT÷&Ée $&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± ø=eTs√\T eT+&É\+˝À |ü+#êj·Tr mìïø£\ ìs¡«Vü≤D≈£î düs«¡ + dæ<+∆ä nsTTq≥T¢ ‘·V≤ü d”˝≤›sY |æìïø£ eT<ÛTä dü÷<ÛHä sé êe⁄, ndæôd+º {Ÿ ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] q÷‘·\bÕ{Ï $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. b˛*+>¥ ìs¡«Vü≤D≈£î dæ<+∆ä #˚dqæ kÕe÷Á–ì ‘·V≤ü d”˝≤›sY eT<ÛäTdü÷<ÛäHésêe⁄ k˛eTyês¡+ |ü]o*+#ês¡T. n˝≤π> eT+&É\ πø+Á<äyÓTÆq ø=eTs√\T˝Àì øö+{Ï+>¥ øπ +Á<ëìï |ü]o*+∫, dæã“+~øÏ ‘·>T∑ dü÷#·q\qT, dü\Vü‰\qT n+<äCXÒ Ês¡T. eT+&É\+˝À b˛*+>¥ »]π> |ü+#êj·Tr düsŒ¡ +#Y, yês¡T¶ kÕúHê\≈£î @sêŒ≥T #˚dqæ b˛*+>¥ øπ +Á<ë\˝À m≥Te+{Ï nkÂø£s´¡ + dü‘ÓÔq|ü*¢ (ø±ø£rj·T):k˛eTyês¡eTT »]–q Á^yÓH釽À eT+&É\ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·TeTT˝À Á^yÓH釽À ô|q¸qT Çe«&É+˝Ò<äì Ç<ä›s¡T eè<äT∆\T ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüT≈£îqï≥T¢ ‘·Vü≤d”˝≤›sY eT<ÛäTdü÷<ÛäHésêe⁄, ndæôdº+{Ÿ ø¬ .\*‘· <äèwæøº Ï rdüT≈£îsê>± eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$Twüqs¡T‘√ e÷{≤¢&ç ô|q¸qT e#˚Ã˝≤ #·÷kÕÔqì ‘·V≤ü o˝≤›sT¡ ø¬ .\*‘· ‘Ó*bÕs¡T. e∫Ãq ÄØ®ì eTTìŒ|ü˝Ÿ Ä|òd” Tü ]≥]ï+>¥ n~Ûø±] $»jYT≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. e+|æ+#êeTì eTTì‡|ü˝Ÿ ø£$TwüqsY uÛ≤qTÁ|ü‘ê|t dü+s¡|~ü +#·– dæã“+~˝À e÷{≤¢&ôç |q¸qT e#˚Ã˝≤ #·÷kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

k˛eTyês¡+ ‘·Vü≤o˝≤›s¡T ø±sê´\j·TeTT˝À »]–q Á^yÓH釽À ô|q¸qT Çe«≥+ |æsê´<äT #˚dæq eè<äT∆\T

2,200©≥s¡¢ u…\¢+ }≥ <Ûä«+dü+ ø=eTs√\T ø±ø£rj·T(E˝…2’ 9) m¬ø‡’ CŸ XÊU≤~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\˝À 2,200©≥s¡¢ u…\+¢ }≥qT <Û«ä +dü+ #˚XÊs¡T. m¬ø‡’ CŸ XÊU≤~Ûø±s¡T\T ‘Ó*|æq $esê\ y˚Ts¡≈î£ fÒ≈î£ \ô|+≥, Hêsêe]|ü˝¢… Á>±e÷\˝À Hê≥TkÕsê ‘·j÷· ]øÏ dæ<+∆ä #˚dæ ñqï u…\+¢ }≥qT >∑T]Ô+∫, <Û«ä +dü+ #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> fÒ≈î£ \ô|+≥˝À 10©≥s¡¢ Hê≥TkÕsêsTTì kÕ«BÛq |üs¡T#·T≈£îqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT\T mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ mdæ $ sê<äjT· ´ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ ìs¡«Væ≤+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á <ë&ÉT\˝À ˇ+>√\T mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ dæ◊ »©˝Ÿ, e÷s¡ÿ|ü⁄s¡+ mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ dæ◊ qs¡Vü≤], –<ä›\÷s¡T m¬ø’‡CŸ dæ◊ j·T+ lsê+Á|ükÕ<é, ôV≤&éø±ìùdºãT˝Ÿ s¡$ Ä+»H˚jT· T\T, dæã“+~ Vü≤]u≤ãT, u≤\ n+ø£jT· ´, #·+Á<äXK‚ sY, >∑Ts¡ej·T.´, mHéb˛ò sY‡yÓT+{Ÿ ø±ìùd㺠T˝Ÿ l|ü‹ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Çs¡TesêZ\ |òTü s¡¸D dü‘ÓÔq|ü*¢ (Á¬ø’yéT) : X¯ìyês¡eTT »]–q |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À¢ {°&û|”,ø±+Á¬>dt,es¡ZeTT\T |üs¡düŒs¡+ ˇø£]ô|’ ˇø£s¡T <ë&ç #˚düTø=qï dü+|òüT≥q ;ÛeTes¡+˝À »]–+~. Bìô|’ ˇø£]ô|’ ˇø£sT¡ dü‘qÔÓ |ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düT ùdwº Hü ˝é À ø£+ô|+¢ ≥T¢ Ç#·TÃø√Hêïs¡T. ø±ìùd㺠T˝Ÿ ∫{Ïuº ≤ãT e÷{≤º&TÉ ‘·÷ Çs¡TesêZ\ô|’ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕeTì ‘Ó*bÕs¡T.

nÁø£eT eT<ä´+ |ü{Ϻy˚‘· $qTø=+&É, p˝…’ 29 : nÁø£eT+>± eT<ä´+ ‘·s*¡ düTqÔ ï e´øÏìÔ n¬sdüTº #˚dæ 48 eT<ä´+ d”kÕ\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïeTì $qTø=+&É |ü≥D º m¬ø‡’ CŸ dæ◊ Vü≤qà+‘·sêe⁄ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. mHéb˛sY‡yÓT+{Ÿ n~Ûø±s¡T\‘√ ø£*dæ eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ q÷C…fi¢¯ Á>±eT •yês¡˝¢ À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düT+Ô &É>± ø=+&É\T nH˚ nH˚ e´øÏÔ eT<ä´+ dækÕ\‘√ |ü≥Tº≈î£ HêïeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT<ä´+ nÁø£eT+>± ‘·s*¡ +∫Hê, $Áø£sTT+∫Hê øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á <ë&ç˝À mHéb˛s¡T‡yÓT+{Ÿ mÇmdt >öØ, dæ◊\T, môd‡’ \T ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.


>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+ p˝…’ 30

nìï ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè<˚› <Û˚´j·T+ : #Ój˚T´{Ï ◊.b˛\es¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): eTTs¡eTfi¯¢ Á>±eT+˝À nìï ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè<˚› <Û˚´j·TeTì Ä Á>±eT {Ï&ç|æ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú #Ój˚T´{Ï lqTu≤ãT nHêïs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Á>±eT+˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ yÓ[¢ z≥s¡¢qT ø£*dæ ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]ú+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ ‘=$Tà<˚fi¯¢˝À #˚dæq n_Ûeè~› ‘·q $»j·÷ìøÏ m+‘√ düVü≤ø£]düTÔ+<äì, n˝≤π> {Ï&ç|æ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® <ë≥¢ ãT∫Ãu≤ãT düVü≤ø±s¡+‘√ Á>±e÷ìï eT]+‘· n_Ûeè~› #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì z≥s¡¢≈£î Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T. Äj·Tq≈£î nìï esêZ\ eT<䛑·T |ü\Tø£&É+‘√ $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì |ü\Te⁄s¡T CÀdü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T.

$»j·T+ ~X¯>± |üX¯óe⁄\¢+ø£ düs¡Œ+#Y ªn–ïµ ◊.b˛\es¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): |üX¯óe⁄\¢+ø£ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï yÓ÷s¡Ô <Ûäsêàsêe⁄(n–ï) $»j·T+ ~X¯>± <ä÷düT≈£îb˛‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á>±eT+˝À nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢q÷ z≥s¡¢qT ø£\TdüT≈£îì ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ªãT≥ºµ >∑Ts¡TÔ≈£î z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± n–ï ªø±ø£rj·Tµ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝Àì Á|ü<Ûëq düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì, n˝≤π> ‘ê>∑T˙s¡T, s¡Vü≤<ës¡T\T, Á&Ó’H˚J e+{Ï eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\qT ø£*ŒkÕÔqì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. n˝≤π> nìï esêZ\ eT<䛑·T n–ïøÏ ñ+&É≥+, Á>±eT+˝Àì Á|üeTTKT\ düVü≤ø±s¡+‘√ yÓT+&ÉT>± ñ+&É≥+‘√ Äj·Tq $»j·T+ q˝Ò¢s¡T MT<ä q&Éπøqì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. Äj·Tq Á|ü#ês¡ ôVAs¡T‘√ Á|ü‘·´s¡Tú\ >∑T+&Ó˝À¢ ¬s’fi¯ó¢ |ü]¬>&ÉT‘·THêïsTT.

yês¡T¶ yÓT+ãsY ≈£îe÷]øÏ ÁãVü≤às¡<∏ä+ ◊.b˛\es¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): |üX¯óe⁄\¢+ø£ Á>±eT |ü+#êj·Tr ¬s+&√ yês¡T¶ yÓT+ãsY >√&ç ≈£îe÷]øÏ z≥s¡T¢ ÁãVü≤às¡<∏ä+ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Á>±eT+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ÄyÓT eTTeTàs¡ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. BìøÏ ‘√&ÉT Á>±eT+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\T, Á|üeTTKT\ eT<䛑·T |ü\ø£&É+‘√ ÄyÓT $»j·T+ q˝Ò¢s¡T MT<ä q&Éπøqì #ÓãT‘·THêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT ªø±ø£rj·Tµ‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì nHêïs¡T. nìï esêZ\ Á|ü»\qT ø£\T|ü⁄≈£îì Á>±e÷_Ûeè~›øÏ bÕ≥T|ü&É‘êqHêïs¡T. Á|ü<Ûëq düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î ‘=* ÁbÕ<Ûëq´‘·ìe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì >√&ç ≈£îe÷] ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT z≥s¡T¢ ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ªø£¬s+≥T düÔ+uÛÑ+µ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

u…’ø˘ sê´©˝À düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ªu§ø±ÿµ

neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì ø±eTq>∑s¡Te⁄ |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y dü«‘·+Á‘·´ nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï u§ø±ÿ Hê>∑ yÓ+ø£≥ s¡eTD u…’ø˘ sê´©˝À Á>±eT+˝À |ü\T M<ÛäT\ >∑T+&Ü Á|ü#êsêìï kÕ–+#ês¡T. eTT>∑TZs¡T Á|ü<Ûëq bÕغ\ nuÛÑ´s¡Tú\‘√ BÛ≥T>± Äj·Tq Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+>± kÕ–+#·&É+‘√ Äj·Tq $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. z≥s¡¢qT ‘·q πø{≤sTT+∫q ªñ+>∑s¡+µ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À s¡eTD j·TTe‘·≈£î X¯Øs¡ <ës¡T&ÛÉ´+ ñ+&Ü\qï Äø±+ø£å‘√ |òæ{ŸHÓdt õyéTqT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæ j·TTe≈£î˝À¢ eT+∫ ù|s¡TqTdü+bÕ~+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± s¡eTD‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT+˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷˝…’q ‘ê>∑T˙s¡T, s¡Vü≤<ës¡T\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, Á&Ó’q¢ ìsêàD≤ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì z≥s¡¢≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T.Äj·Tq yÓ+≥ Á|ü#ês¡+˝À ø£+~ø£≥¢ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |æ‘êì #·+Á<äsêe⁄, <=y˚Tà{Ï •ej·T´, u§ø±ÿ sêeTø£èwüí, ø√Hê\ Ä~Hêsêj·TD, ≈£îeTà] dü+|ü<äsêe⁄, ;ÛeTes¡|ü⁄ @düT, Hê>±s¡|ü⁄ lqT, eT≥º|ü]Ô ly˚DT, yÓ÷ø± ô|Á{ÏHé, n_“¬s&ç¶ sêC≤, eT≥º|ü]Ô kÕsTTu≤ãT, >∑T‘·TÔ\ sê+u≤ãT, ≈£î&ÉT|üP&ç dü‘·´Hêsêj·TD, <=y˚Tà{Ï |ü⁄\¢+XË{Ϻ, |æ‘êì s¡eTD, sêj·TT&ÉT lqT, ¬s&ç¶ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eT≥º|ü]Ô kÕsTT, >∑T‘·TÔ\ Á|ükÕ<é, nbÕŒ] sêeTø£èwüí, <˚e<ëdüT >±+BÛ, Nø£≥¢ Á|ükÕ<é, ≈£î&ÉT|üP&ç düTÁãVü≤àD´+, <=y˚Tà{Ï eT<ÛäT‘√ bÕ≥T n~Ûø£ dü+K´˝À eT<䛑·T<ës¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#·\¢|ü*¢ yêdüT\≈£î ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#ê\qï<˚ <Û˚´j·T+ : neTTà\T neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): ñ|üŒ\>∑T|üÔ+ eT+&É\+ #·\¢|ü*¢ Á>±eT düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú>± {Ï&ç|æ eT<䛑·T‘√ b˛{° #˚düTÔqï ø=\T¢ neTTà\T $»j·Tu≤e⁄{≤ m>∑s¡y˚ùd+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø Á>±eT+˝Àì e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’‘·+ eTTeTàs¡ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê>∑T˙s¡T, s¡Vü≤<ës¡T\T, Á&Ó’H˚J ‘·~‘·s¡ eTÚ*ø£ edü‘·T\ ø£\Œq≈£î ‘·qe+‘·T ø£èwæ #˚kÕÔqì z≥s¡¢≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. mìïø£\˝À ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì ÄyÓT ø√s¡T‘·THêïs¡T. ÄyÓT >∑‘·+˝À düs¡Œ+#Y>±, m+|æ{Ïdæ>± b˛{° #˚kÕs¡T. ÄHê{Ï qT+∫ sê»ø°j·T+>± ñqï |ü]#·j·÷\T, nìï esêZ\ eT<䛑·T ‘·q $»j·÷ìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì ÄyÓT ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚kÕs¡T. ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ ne\+_ÛdüTÔqï Á|üC≤ e´‹πsø£‘·... {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãT ‘=$Tà<˚fi¯¢ bÕ\q˝À #˚dæq n_Ûeè~›ì {Ï&ç|æ nuÛÑ´s¡Tú\ $»j·T+ ‘·<∏ä´eTì ÄyÓT CÀdü´+ #ÓbÕŒs¡T.

2013

5

b˛*+>¥ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ø±øÏHê&É, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): b˛*+>¥ |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄qT C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY ÄsY.eTT‘ê´\sêE dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ ø√s¡Tº Vü‰\T˝À eT÷&Ée $&É‘· b˛*+>¥ô|’ @sêŒ≥T #˚dæq M&çjÓ÷ ø±qŒ¤¬sH釽À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY á dü+<äs¡“¤+>± e÷{≤¢&ÉT‘·÷ b˛*+>¥ nsTTq yÓ+≥H˚ z≥¢ ˝…øÏÿ+|ü⁄ ‘·<äT|ü] |òü*‘ê\T Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˝…øÏÿ+|ü⁄˝À e÷]®Hé m≈£îÿe>± ñ+fÒ Øøö+{Ï+>¥ #˚j·÷*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. &çÅdæºã÷´wüHé ôd+≥s¡¢˝À b˛*+>¥ bÕغøÏ yÓ+ ≥H˚ n˝≤ŒVü‰s¡+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì , z≥sY *dtº eTT+<äT>±H˚ |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. b˛*+>¥ $<ÛäT\≈£î ìj·T$T+∫q dæã“+~øÏ •ø£åD Ç∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT ø=+‘· eT+~ sê˝Ò<äì n˝≤π> •ø£åD bı+~q yê]˝À ø=+<äs¡T b˛*+>¥ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±˝Ò<äì, $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì yês¡+<ä]øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì m+|æ&çz\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊeTHêïs¡T. yÓTT<ä{Ï $&É‘·, ¬s+&Ée $&É‘· •ø£åD≤, mìïø£\ $<ÛäT\≈£î Vü‰»s¡T ø±ì n~Ûø±s¡T\T , dæã“+~øÏ c˛ø±CŸ H√{°düT\‘√ bÕ≥T, Áø£eT •ø£åD≤ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. eT÷&Ée $&É‘· b˛*+>¥≈£î ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT eT+&É˝≤\≈£î ˇø£Á|ü‘˚´ø±~Ûø±]ì ìj·T$T+#·&É+ »]–+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ¬s+&Ée $&É‘·˝À yÓuŸø±dæº+>¥ düÁø£eT+>± ìs¡«Væ≤+#êeTì, B˙H˚ eT÷&Ée $&É‘·˝À ≈£L&Ü $»j·Te+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê\Hêïs¡T. eT÷&Ée $&É‘· b˛*+>¥˝À @ >∑~˝À yÓuŸø±dæº+>¥ @sêŒ≥T #˚düTÔHêïyÓ÷

_mdtmHém˝Ÿ, Á{≤Hé‡ø√ Ç+»˙]+>¥ $<ë´s¡T∆\≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷\Hêïs¡T. $<äT´‘Y , _mdtmHém˝Ÿ dæ¬>ï˝Ÿ‡ düÁø£eT+>± n+<˚ #√≥¢ yÓuŸ ¬øyÓTsê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì, á ¬øyÓTsê≈£î z≥s¡T¢ ø£ì|æ+#˚˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷\Hêïs¡T.

‘·÷s¡TŒq eT+Á‹ ª$X¯«µ Á|üj·T‘êï\T ø±øÏHê&É, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): ø√qd”eT &ç$»qT˝À »s¡T>∑T‘·Tqï |ü+#êj·Tr mìïø£\T eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t≈£î Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± e÷sêsTT. ¬s+&√ $&É‘· mìïø£˝À¢ eT+Á‹ ‘√≥ qs¡dæ+Vü‰ìøÏ ø±düÔ Á|ü‹≈£L\ |ü]dæú‘·T\T m<äTs¡e&É+‘√ Ä |ü]dæú‹ ‘·q≈£î |ü⁄qsêeè‘·+ ø±≈£L&É<äì $X¯«s¡÷|t düs¡«X¯≈£îÔ\T ˇ&ÉT¶‘·THêïs¡T. nsTTHê Äj·Tq≈£î ø=ìï#√≥¢ Çã“+~ø£s¡ |ü]dæú‘·T\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± y˚T»s¡T |ü+#êj·Tr˝À¢ eT+Á‹ m<äTØ<ë*‡ ek˛Ô+~. ;ÛeTq|ü*¢, ù|s¡÷s¡T, ø±eTq>∑s¡Te⁄, ‘·~‘·s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ ø±+Á¬>dt≈£î m<äTs¡T>±* Mk˛Ô+~. á |ü+#êj·Tr\qT eX¯|üs¡T#·Tø√yê\ì ‘Ó<˚bÕ eT<䛑·T<ës¡T\T Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. <ë+‘√ eT+Á‹ $X¯«s¡÷|t ‘·q ìjÓ÷»ø£es¡Z |ü+#êj·Tr\˝À |ü≥Tº ì\|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î $X¯«Á|üj·T‘êï\T #˚düTÔHêïs¡T. πøe\+ Äj·Tq neT˝≤|ü⁄s¡+ ìjÓ÷»ø£esêZìπø |ü]$T‘·yÓTÆ |ü+#êj·Tr b˛s¡TqT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. ø±>±, ø√qd”eT |ü+#êj·Tr mìïø£\T ‘Ó<˚bÕ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ìeTàø±j·T\ ∫qsê»|üŒ≈£î eT]+‘· u≤<Ûä´‘·qT ô|+#êsTT. Ç|üŒ{Ïπø ¬s+&ÉT <äbòÕ\ mìïø£˝À¢ bÕغøÏ \_Û+∫q Ä~Ûø£´‘·‘√ sê»|üŒ düeTs√‘·‡Vü≤+‘√ ñHêïs¡T. n<˚ ñ‘ê‡Vü≤+‘√ neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»qT˝ÀqT n~Ûø£ kÕúHê\qT kÕ~Û+#·&É+˝À sê»|üŒ ÁøÏj·÷o\ø£ bÕÁ‘·

b˛wæ+#ê*‡ñ+~. m+<äTø£+fÒ Á|üdüTÔ‘·+ mìïø£\T »s¡T>∑T‘·Tqï ø√qd”eT sê»|üŒ≈£î kı+‘· Á|ü<˚X¯+. ô|’>± á ÁbÕ+‘·+˝À |ü≥Tºqï Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡T. e÷J eT+Á‹ yÓT≥¢ dü‘·´Hêsêj·TD, bÕs¡¢yÓT+{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ÇHé#Ûê]® >=\¢|ü*¢ dü÷sê´sêe⁄, ‘Ó<˚bÕ ;d” $uÛ≤>∑+ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬s&ç¶ düTÁãVü≤àD´+, ‘Ó\T>∑T eTVæ≤fi¯ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åîsê\T ô|#ÓÃ{Ϻ $»j·T\øÏÎ, e÷J myÓTà˝Ò´ |ü⁄\|ü]Ô Hêsêj·TDeT÷]Ô, ‘·~‘·s¡T\T ñHêïs¡T. yê]ì düeTdüq«j·T+ #˚düT≈£îì n~Ûø£ |ü+#êj·Tr\qT ¬>\TÃø√yê*‡ u≤<Ûä´‘· sê»|üŒô|’ ñ+~. yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ $&É‘·\ mìïø£˝À¢ ‘·èrj·T kÕúHêìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆq yÓ’ø±bÕqT eT÷&√ $&É‘·˝ÀHÓ’Hê eTT+<äT≈£î ‘˚yê\ì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T jÓ÷∫düTÔHêïs¡T. á u≤<Ûä´‘·qT Ä bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ç>± e´Vü≤]k˛Ôqï ≈£î&ç|üP&ç ∫≥ºu≤“sTTô|’ ñ+#ês¡T. ø√qd”eT˝À »]π> <ë<ë|ü⁄ ¬s+&=+<ä\ ô|’ã&ç |ü+#êj·Tr\˝À dü>∑+ yê{Ï˝À bÕ>±y˚j·÷\ì yÓ’ø±bÕ jÓ÷#·q. nsTT‘˚ z yÓ’|ü⁄ ø±+Á¬>dt, eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘Ó<˚bÕ ã\+>± ñqï á ÁbÕ+‘·+˝À nìï kÕúHê\T kÕ~Û+#ê\+fÒ ø£wüº‘·s¡yÓTÆq |üH˚. nsTTHê m<√˝≤ ø√qd”eT˝À yÓTs¡T¬>’q kÕúHê\T kÕ~Û+∫ rsê\ì yÓ’ø±bÕ H˚‘·\T eP´Vü≤s¡#·q\T #˚düTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ sêCÀ\T, ø=‘·Ôù|≥, neT˝≤|ü⁄s¡+, ìjÓ÷»esêZ\ô|’H˚ ÄX¯\T ô|+#·T≈£îHêïs¡T.

$»j·T+ ~X¯>± nHê‘·es¡+ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ªø£eT\µ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+<äì ÄyÓT BÛe÷ e´ø£Ô+ eTT$Tà&çes¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): #˚kÕs¡T. Á>±eT+˝À yêsêìøÏ ¬s+&ÉTs√E\T eTT$Tà&çes¡+ eT+&É\+ nHê‘·es¡+ Á>±eT m+__mdt #·~$q yÓ’<äT´\‘√ |ü+#êj·Tr düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]úì>± b˛{° #˚düTÔqï ô|j·T´\ ø±sê´\j·T+˝À Á>±eTdüTÔ\≈£î yÓ’<ä´ ø£eT\ $»j·T+ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T ùde\+~+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚kÕÔqì y˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ nHêïs¡T. á Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£eT+˝À Á>∑+~Û eTTeTàs¡ Á|ü#ês¡+ #˚dæ ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫ düs¡|üj·T´, ô|j·T´\ lìyêdüsêe⁄, ñ+>∑s¡+ >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É e÷H˚|ü*¢ Äq+<äsêe⁄, –&ç¶ Á|üuÛ≤ø£sY¬s&ç¶, yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì ÄyÓT »*¢ lìyêdüsêe⁄, ãT&ç‹ düVü≤<˚esêe⁄, z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± N≈£îs¡TyÓT*¢ lìyêdüsêe⁄, |üs¡eT≥ ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q uÛÑs¡Ô ô|j·T´\ |üs¡X¯ó ô|j·T´\ ø£eT\ sê+Á|ükÕ<é, &Üø£ºsY ô|j·T´\ XÊ´+Á|ükÕ<é, sêeTT&ÉT ◊<˚fi¯¢ bÕ≥T Á>±eT düs¡Œ+#Y>± |üì#˚kÕs¡T. Äj·Tq Vü≤j·÷+˝À s¡÷.5ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ e&ç¶ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, j·T\eT+∫* u≤\sêE, |æ.sêeTT&ÉT Á>±e÷ìøÏ #˚dæq n_Ûeè~› ‘·q $»j·÷ìøÏ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s&ç¶|ü*¢ n_Ûeè<˚› <Û˚´j·T+ : |ü⁄D´e‹ neT˝≤|ü⁄s¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): ¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷ìï nìïs¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› #˚j·T&Éy˚T <Û˚´j·TeTì Ä Á>±eT düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]úì ≈£îe÷] #·T≥Tº>∑Tfi¯¢ |ü⁄D´e‹ nHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì nìï ÁbÕ+‘ê˝À¢ eTTeTàs¡ Á|ü#êsêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ #˚≈£LsêÃ\ì z≥s¡¢qT nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝À 800eT+~ z≥s¡T¢ ñHêïs¡T.

#·T≥Tº>∑Tfi¯¢ |ü⁄D´e‹

á ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+|ü#√&Ées¡+ düuŸ ø£˝…ø£ºsY >∑+<Ûä+ #·+Á<äT&ÉT, &ç|æz m˝Ÿ.l<ÛäsY ¬s&ç¶, õ˝≤¢ |ü]wü‘Y dæÇz ¬ø.»j·TsêE, neT˝≤|ü⁄s¡+ ÄsY&çz |æ.dü+|ü‘Y≈£îe÷sY, ‘·Vü≤•˝≤›s¡T¢, m+|æ&çz\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ì‘ê´qï<ëq |ü<∏äø±ìøÏ Á|òæCŸ ãVüAø£s¡D

nsTTq$*¢ ldæ~›$Hêj·Tø£ Ä\j·T ì‘ê´qï<ëq |ü<∏äø±ìøÏ z uÛÑ≈£îÔ&ÉT Á|òæCŸ ãVüAø£]+#ês¡T. yê&ÉbÕ˝…+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q s¡+øϬs&ç¶ yÓ+ø£Á{≤e⁄, Á|üuÛ≤e‹ <ä+|ü‘·T\T s¡÷.17y˚\T $\Te #˚ùd Á|òæCŸqT n+~+#ês¡T.

yÓ÷&É˝Ÿ ø√&é ñ\¢+|òüTqô|’ |òæsê´<äT\T+fÒ ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷yéT≈£î ‘Ó*j·TCÒj·÷* ø±øÏHê, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): ÑÁÍýØÍÜ[ C®ƒsÌÁ31 ¾»½[µk…ƒ«s @ª«sVÍØxmsoLRiLi lLi®ªsƒ«sWù ²T…„sÇÁƒ±sÍÜ[ ÇÁLRigRiƒ«sVƒ«sõ3ª«s „s²R…»R½ úgSª«sV xmsLi¿yLiVV¼d½ Fs¬sõNRPÌÁNRPV xqsLi‡ÁLiµ³j…LiÀÁƒ«s Fs¬sõNRPÌÁ úxmsª«sLRiòƒy ¬s¸R…Vª«sWª«s×Á (®ªsW²R…ÍÞ N][²`…)DÌýÁLixmnsVƒ«s\|ms zmnsLSùµR…VÌÁVLiÛÉÁ[ ®ªsLiÈÁ®ƒs[ NRPÌÁNíRPlLi[ÉÞ NRPLiúÉÜ[ÍÞ LRiWª±sVNRPV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[¸R…WÌÁ¬s ÑÁÍýØ Fs¬sõNRPÌÁ @µ³j…NSLji,ÑÁÍýØ NRPÌÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryµ`… GÈÁLýRiNRPV „sÇñÁzmsò ¿Á[aSLRiV.CNRPLiúÉÜ[ÍÞ LRiWª±sV Fn¡ƒ±s ®ƒsLi‡ÁLýRi „sª«sLSÌÁV 0884c2365506,ÉÜ[ÍÞú{mns ®ƒsLi‡ÁLRiV 1077 @¬s A®ªsV ¾»½ÖÁ¸R…VÛÇÁ[aSLRiV.CNRPLiúÉÜ[ÍÞ LRiWª±sV Fs¬sõNRPÌÁ úxmsúNTP¸R…V ª«sVVgji}qs ª«sLRiNRPW @ƒ«sgS C®ƒsÌÁ 31 F¡ÖÁLig`iJÈýÁ ÛÍÁNTPäLixmso úxmsúNTP¸R…V xmspLRiòLiVV xmnsÖÁ»yÌÁV úxmsNRPÉÓÁLi¿Á[ ª«sLRiNRPW 24gRiLiÈÁÌÁW xms¬s¿Á[xqsVòLiµR…ƒyõLRiV.

nsTTq$*¢ <˚ekÕúq+ VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄

@ø£Á^eyÓTÆq eT÷&ÉT yês¡T¶\T |ü⁄D´e‹ U≤‘ê˝À »eT nj·÷´sTT. |ü⁄D´e‹ q]‡+>¥ #˚dæ Á>±eT+˝Àì yÓ’<ä´ ùde\+~+#·&É+‘√ dü‘·‡+ã+<Ûë\T ø£*– ñHêïs¡T. B+‘√ ÄyÓT $»j·T+ U≤j·TeTì |ü\Te⁄s¡T z≥s¡T¢ BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì s¡Vü≤<ës¡T\T, Á&Ó’H˚J, ‘ê>∑T˙{Ï e+{Ï eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ÄyÓT z≥s¡¢≈£î Vü‰MT ÇdüTÔHêïs¡T.

$»j·T+ ~X¯>± s¡eTDeTà n&ÉT>∑T\T n\¢es¡+, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À uÛ≤>∑+>± <˚e>∑T|üÔ+ Á>±eT düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú ã÷\ yÓ+ø£≥ s¡eTDeTà $»j·T+ ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚düTÔHêïs¡T. Á>±eT+˝Àì nìï esêZ\ Á|ü»\ eT<䛑·T‘√ ÄyÓT Á|ü#êsêìï eTTeTàs¡+ #˚kÕs¡T. Á>±eT+˝À Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ z≥s¡¢qT ‘·q≈£î πø{≤sTT+∫q ãT≥º >∑Ts¡TÔô|’ z≥T y˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#ê\ì nuÛÑ´]údüTÔHêïs¡T. |ü+#êj·Tr mìïø£\˝À nK+&É yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~ÛùdÔ yÓ÷&É˝Ÿ $˝ÒCŸ>± n_Ûeè~› #˚ùd+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì ÄyÓT Vü‰MT Ç#êÃs¡T. Á>±eT+˝Àì ‘ê>∑T˙s¡T, s¡Vü≤<ës¡T\T, Á&Ó’H˚J e+{Ï eTÚ*ø£ edü‘·T\T ø£*ŒkÕÔqì ù|s=ÿHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dtbÕغ ‘·s¡|ü⁄q b˛{° ñ+&É≥+‘√ n≥T bÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s¡Ô\T ÄyÓT $»j·÷ìøÏ nVü≤]ïX¯\÷ ø£èwæ #˚düTÔ+&É>±, Ç≥T ÄyÓT≈£î Á>±eT+˝À ñqï Çy˚TCŸ‘√ $»j·T+ U≤j·TeTì |ü\Te⁄s¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

|æ. dürwt yÓ’.m˝Ÿ.¬ø. Á|ükÕ<é &ç.>√bÕ\ø£èwüí j·÷Hê+

ø±ÁfÒìø√q

eTTeTà&çes¡+

@s¡T˝…’ bÕs¡T‘·Tqï eT<ä´+ ø±ÁfÒìø√q, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): ø±ÁfÒìø√q eT+&É\+˝À ãT<Ûäyês¡+ »s¡>∑qTqï mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\ ø√&é Á|üø±s¡+ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ eT<ä´+ cÕ|ü⁄\T eT÷dæy˚j·T&É+‘√ eT+&É\+˝À »]π> düs¡Œ+#Y, yês¡T¶ yÓT+ãsY\ nuÛÑ´s¡Tú\T z≥s¡¢qT Á|ü˝ÀuÛÑ |ü]#˚˝≤ z≥s¡T≈£î ˇø£ ìuŸ, z≥T≈£î ◊<äT e+<ä\ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ es¡≈£L |ü+#·T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+ nuÛÑ´s¡Tú\T yê] yê] ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ XÊj·TX¯≈£îÔ\ Á|üj·T‘êï\T eTTeTàs¡+ kÕ–düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ eTTK´+>± |ü\¢+≈£îÁs¡T,

ã\TdüT‹|üŒ, |ü\¢+, ÁãVü≤àdüy˚T<∏ä´+, ∫Ás¡j·÷q+, ø£+~≈£î|üŒ, q&Ée|ü*¢, #Ój˚T´s¡T ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ eT<ä´+ ì\«\T ñ+∫ eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘êìøÏ z≥s¡T≈£î |ü+|æD° #˚ùd˝≤ nuÛÑ´s¡Tú\T eT<ä´+ d”kÕ\qT CÀs¡T>± z≥s¡¢≈£î |ü+|æD° #˚j·T&ÜìøÏ ˇø£ |ü<∏äø£+ Á|üø±s¡+ @sêŒ≥T #˚düT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ Bìô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ eT<ä´+ |ü+|æD°\qT n]ø£{Ϻ mìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>˝≤ ø£èwæ #˚j·÷\ì eT+&É\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

{ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#·+&ç ø£Ø+q>∑sY, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) düyÓTÆø±´+Á<Ûä ìHê<ëìï eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé <ë«sê eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶, {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT yÓq≈£î+&ç |ü*øÏ+#ês¡ì {ÏÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝Àì eT>∑T›+|üPsY Á>±eT+˝À eT÷&√ $&É‘· Á>±eT|ü+#êj·Tr mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚j·T≈£î+&Ü n&ÉT¶|ü&˚+<äT≈£î sêj·T˝Ÿ ‘Ó\+>±D≤ ìHê<ëìï ‘Ós¡ô|’øÏ rdüTø=düTÔHêïs¡ì nHêïs¡T. yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” düTπsK ‘Ó\+>±Dô|’ ì\Bj·T>± ÄyÓT m˝≤+{Ï düŒ+<äq Çe«ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q yÓ’j·TkÕ‡sY d”|” H˚‘·\T 16eT+~ sêJHêe÷\T #˚j·T&É+ e\¢ ˇ]π><˚MT ˝Ò<äì nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T ‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î mìïø£ |üHêï>±\T |üìïHê $uÛÑ»q ‘·<∏ä´eTì Vü≤Øwtsêe⁄ nHêïs¡T. eT÷&√ $&É‘· |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ bÕ˝§ZH˚ {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\qT ¬>*|æ+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Ç|üŒ{Ïπø ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À {ÏÄsYmdt nuÛÑ´s¡Tú\T n~Ûø£ dü+K´˝À mìïø£j·÷´s¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. mìïø£\ |üs¡´≥q˝À Vü≤Øwtsêe⁄‘√bÕ≥T myÓTà˝Ò´ >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY, {ÏÄsYmdtH˚‘·\T sêCÒ+<äsYdæ+>¥, X¯+ø£sY, nXÀø˘, Hêsêj·TDsêe⁄ ‘·~‘·s¡T\T Äj·Tq yÓ+≥ ñHêïs¡T.

nsTTq$*¢, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): nsTTq$*¢ ldæ~›$Hêj·Tø£ Ä\j·T+˝À VüQ+&û ˝…øÏÿ+|ü⁄ k˛eTyês¡+ »]–+~. 29s√E\≈£î >±q÷ s¡÷.3,53,708\T, nqï<ëq VüQ+&û s¡÷.16,907\T, yÓTT‘·Ô+ s¡÷.3,70,615\T düeT≈£L]+~. ‘·ìF<ës¡T neT˝≤|ü⁄s¡+ C….sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄ |üs¡´y˚ø£åD˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Ä\j·T Çy√ m+.dü‘·´Hêsêj·TD, Á>±eTdüTÔ\T, dæã“+~ bÕ˝§ZHêïs¡T.

z≥s¡T <˚e⁄fi¯¢≈£î $»„|æÔ

<˚e>∑T|üÔ+ Á>±eT |ü+#êj·Tr yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú>± b˛{° #˚düTÔqï ã÷\ yÓ+ø£≥s¡eTDeTà >±]ÿ ‘·eT neT÷\´yÓTÆq z≥TqT >∑Ts¡TÔô|’ eTTÁ<äy˚dæ nK+&É yÓTC≤غ‘√ ¬>*|æ+#· ÁbÕs¡úq.

ªãT≥ºµ

mìïø£\ >∑Ts¡TÔ ã÷\ yÓ+ø£≥s¡eTDeTà b˛*+>¥ ‘˚B 31`07`2013

yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ düs¡Œ+#Y nuÛÑ´]ú

ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ 7>∑+≥\ qT+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï >∑+≥

¬>&ɶ+ sêDÏ yÓ’ø±bÕ eT+&É\ eTVæ≤fi≤ n<Ûä´≈£åîsê\T


>∑T+≥÷s¡T

6sêcÕºÁ_Ûeè~∆ {Ï&ç|æ‘√H˚ kÕ<Ûä´+ eT+>∑fiy¯ ês¡+

E˝…’ 30

2013

Ä<äs¡Ùe+‘·+>± u≤<Ûä´‘·\T ìs¡«]Ô#·+&ç bÕ\esêZìøÏ bı+>∑T˝Ò{Ï dü÷#·q\T

Ç\¢+<äT E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : sêÁcÕºìøÏ Á>±e÷\≈£î n~Ûøì£ <ÛTä \T ‘Ó∫à n_Ûeè~∆ #˚jT· ≥+ {Ï&ç|æπø kÕ<Ûä´eTì |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt z≥T¢ y˚ùdÔ n_Ûeè~∆ »s¡>∑<äì KeTà+ m+|æ Hêe÷ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. k˛eTyês¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì düT~eTfi¯fl Á>±eT |ü+#êj·Tr düTuÛ≤dtq>∑s˝Y À sê´© ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s+¡ Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À |üqTï\ s¡÷|ü+˝À nH˚ø£ uÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄‘·÷ &ÉãT“\qT <ä+&ÉTø√e{≤ìøÏ ø±+Á¬>dt Á|üjT· ‹ïdüT+Ô <äHêïs¡T. 1999˝À {Ï&|ç æ n~Ûø±s¡+˝À ñqï|ü⁄Œ&ÉT sêh ã&Ó{® Ÿ 9 y˚\ ø√≥¢ Ä<ëj·T+ ñqï|üŒ{Ïø° mH√ïdü+øπ eå T |ü<∏äø±\T, Á>±e÷\˝À, s√&ÉT¢, Á&Ó’H˚J, eT+∫˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü {Ï&ç|æ ø£èwæ #˚dæ+<äHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘êìøÏ 1.65 y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T ñqï|üŒ{Ïø° n_Ûeè~∆ m+<äT≈£î #˚j·T≥+ ˝Ò<äì Á|ü•ï+#ês¡T. ø£wüº|ü&ç #·<äTe⁄≈£îqï j·TTe‘·≈£î ñ<√´>∑ neø±XÊ\ ˝Òø£ U≤∞>± ‹s¡T>∑T‘·THêïs¡ì <ëì e\q yê] ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡Hêïs¡T. j·TTe‘·≈î£ , #·<Tä e⁄≈î£ qï yê]øÏ ñ<√´>±\T ø£*Œ+#ê\+fÒ {Ï&|ç æ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêyê\Hêïs¡T. øπ +Á<ä, sêh+˝À n_Ûeè~∆ e÷≥ |üø£ÿqô|{Ϻ ÇcÕºqTkÕs¡+>± ≈£îØÃ\ø√dü+ ø=≥Tº≈£î+≥Tqï |òüTq‘· ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘ê«ì+<äHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± ãj·÷´s¡+˝Àì ◊s¡Hzé sYqT ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓm’ dt sê»X‚KsYs¬ &ç¶ ‘·q ‘·\T¢&TÉ nì˝Ÿ≈î£ <ësê<ä‘+Ô· #˚jT· ≥+ e\q Äj·Tq \ø£\å ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#ê&ÉHêïs¡T. yÓ’mdt »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ ‘·q ‘·+Á&ç n~Ûø±sêìï n&ɶ+ô|≥Tº≈£îì ◊<äT _. sêe÷sêe⁄ / ø£\÷¢sT¡ / ø±ø£rj·T dü+e‘·‡sê\˝À \ø£å ø√≥T¢ dü+bÕ~+#ê&ÉHêïs¡T. n<˚ ÄX¯‘√H˚ ‘êqT ôd‘’ +· dæjT· + nsTT‘˚ Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~› \ø£´å +>± Á|ü»\ ø£cÕº˝À¢ bÕ\T|ü+#·T≈£î+≥÷ Á>∑÷|ü⁄\T, bÕغ\T sêÁcÕºHï˚ <√#·Tø√e#·TÃqì ≈£îÁ≥|üqTï‘·THêï&Éì nHêïs¡T. sê»ø°j÷· \≈£î nr‘·+>± ˇø£ ø=‘·Ô ˇs¡e&çøÏ Hê+~ |ü\T≈£î‘·÷ Ä<äsÙ¡ e+‘·yTÓ qÆ |ü]bÕ\q n+~+#ê\ì yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·sT¡ |ü⁄q q÷‘·q+>± düsŒ¡ +#Y>± u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü qºÏ u≤s√‘·T düTC≤‘·, bÕ\ø£esêZìï yÓm’ dtÄsYd|æ æ õ˝≤¢ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düeTq«j·T Hêj·T≈£î\T bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç¶ ø√sês¡T. n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± ñ‘·ÿ+sƒ>¡ ± »]–q mìïø£˝À¢ yÓm’ dtÄsY dæ|æ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ ]∆ u≤s√‘·T düTC≤‘· ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT |üdTü eT]Ô #·+<ässY êe⁄ eT<ä‘∆ T· ‘√ 1093 yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~. ø£\÷¢sT¡ düsŒ¡ +#Y>± u≤s√‘·T düTC≤‘· ô|qTã*¢ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ô|qTã*¢ eT+&É\+˝À áHÓ\ 27q »]–q |ü+#êj·Tr Ä~yês¡+ |ü<Mä u≤<Û´ä ‘·\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . k˛eTyês¡+ ñ|üdsü Œ¡ +#Y mìïø£ dü+<äs“¡ +¤ >± yÓm’ dtÄsY dæ|æ ‘·sT¡ |ü⁄q mìïø£˝À¢ ô|qTã*¢ Á>±eT |ü+#êj·Trì yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+~. á y˚T»sY >¬ \Tbı+~q yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T ø±+Á¬>dt, yÓm’ dtÄsY dæ|æ Hêj·T≈£î\‘√ bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç¶ |üdTü eT]Ô #·+<ässY êe⁄ |ü+#êj·Tr˝À ø±+Á¬>dt es¡+Z eT<ä‘› T· ‘√ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ b˛{° #˚jT· >±, yÓm’ dtÄsY bÕغ ø±+Á¬>dt˝Àì ìyêdü+˝À düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚dæ q÷‘·q+>± mìï¬øq’ yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ n_ÛÁbÕj·÷ìï ùdø£]+#ês¡T. eTs=ø£ es¡Z+‘√ b˛{° #˚XÊsTT. {Ï&ç|æ nuÛÑ´]∆ô|’ yÓ’mdtÄsY dæ|æ nuÛÑ´]∆ 324 z≥¢ yÓTC≤غ‘√ n+<ä]øÏ nyÓ÷<äj÷Ó >∑´yÓTqÆ e´øÏìÔ ñ|ü düsŒ¡ +#Y>± mqTïø√yê\ì bı+>∑T˝Ò{Ï dü÷∫+#·>± >¬ \Tbı+~q 13 |ü+#êj·Trì ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+~. eT+&É\+˝À 22 Á>±eT |ü+#êj·Tr\T ñ+&É>± s¬ +&ÉT Á>±eT eT+~ yês¡T¶ düuTÑÛ ´\T bı+>∑T˝Ò{Ï n~ÛcÕºHêìπø e~*y˚dæ ñ|ü düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]∆ì ‘·eTπs m+|æø£ #˚j÷· \ì |ü+#êj·Tr\T @ø£Á^e+ ø±>±, 20 Á>±eT |ü+#êj·Tr˝À »]–q mìïø£˝À¢ yÓm’ dtÄsY dæ|øæ Ï me]ì m+|æø£ #˚dqæ düV≤ü ø£]kÕÔeTì yês¡T düŒwü+º #˚XÊs¡T. B+‘√ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± Ädüø>ÔÏ ± m<äTs¡T#·÷dæq 10 düs¡Œ+#Y kÕúHê\qT, 8 düs¡Œ+#Y kÕúHê\qT ø±+Á¬>dt bÕغ, 4 kÕúHê\qT {Ï&ç|æ bÕغ\T |ü+#êj·Tr s¬ +&Ée yês¡T¶ mìïø£˝À¢ e÷J C…&Œç {Ïd,æ e÷J düsŒ¡ +#Y, e÷J |æÄsY|æ õ˝≤¢ ø£˙«qsY, õ˝≤¢ ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îHêïsTT. ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT \øÏÿH˚ì s¡|Tüò Tô|’ yÓm’ dtÄsY dæ|æ nuÛ´Ñ ]∆ uÀ\>±ì ‹s¡T|ü‹sêe⁄ 104 z≥¢ yÓTC≤غ‘√ >¬ \Tbı+<ës¡T. B+‘√ Äj·Tq ù|s¡TqT ñ|üdsü Œ¡ +#Y>± bı+>∑T˝Ò{Ï m+|æø£ #˚jT· >± n+<äs÷¡ Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. nq+‘·s+¡ bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç,¶ |üdTü eT]Ô #·+<ässY êe⁄\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√, Hêj·T≈£î\‘√ ø£*dæ sêÁw”j º T· Á|ü<ëÛ q s¡V≤ü <ë] MT<äT>± ø£\÷¢sT¡ y˚T»sY Á>±eT |ü+#êj·Tr es¡≈î£ uÛ≤Ø Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

dü‘êÔ #ê{Ïq yÓ’ø±bÕ KeTà+≈£î ‘·s*¡ +|ü⁄..?

bÕ\«+#· E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ m|æ u≤*ø£ kÕ+|òT” ø£ dü+øπ eå T ø£fi≤XÊ\qT KeTà+ ‘·s*¡ +#˚+<äT≈£î Á|æì‡bÕ˝Ÿ rÁe Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü qÔ ï düe÷#ês¡+. Ç+~sêq>∑søY ±\˙ düMT|ü+˝À >∑\ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ kÕ+|òT” ø£ dü+øπ eå T >∑Ts¡T≈£î\ u≤*ø£\ ø£fi≤XÊ\˝À <ë<ë|ü⁄ 500 eT+~ $<ë´]∆ì\T ìyêdü+ ñ+≥÷ #·<Tä e⁄≈£î+≥THêïs¡T. á uÛeÑ q düeT÷<ëj·T+ |üPs¡‘q· yÓT+Æ ~ ø±e&É+‘√ q÷‘·q uÛeÑ q+ ìsêàD ø√dü+ <ë<ë|ü⁄ 12 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊs¡T. á |üqT\qT <äøÿÏ +#·T≈£îqï ø±+Á{≤ø£sº Y s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À q÷‘·q uÛeÑ q+ ìsêàD+ #˚dæ ÇkÕÔeTì ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ø√e&É+‘√ bÕ‘·ueÑÛ q düeT÷<Ûëj·÷ì U≤∞ #˚j÷· \ì ø√sês¡T. á y˚Ts¡≈î£ n<Ó› uÛeÑ q+ ø√dü+ bÕ\«+#· |ü≥D º +˝À mø£ÿ&É y˚‹øÏq <=s¡øø£ b£ ˛e&É+‘√ q÷‘·q uÛeÑ q ìsêàD+ #˚ùd+‘· es¡≈î£ KeTà+≈£î ‘·s*¡ +#ê\ì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dTü qÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. KeTà+ $<ë´s¡T\∆ T ìyêdü+ ñ+&˚+<äT≈£î $XÊ\+>± ñ+&˚ uÛeÑ qdüeT÷<ëj·Tì ≈£L&Ü #·÷dæ e#êÃs¡ì eTs√ yês¡+ s√E˝À¢ bÕ\«+#· qT+∫ KeTà+≈£î ‘·s*¡ b˛e&ÜìøÏ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

>¬ \Tbı+~q düuTÑÛ ´\+<ä]øÏ mìïø£\ Ø≥]ï+>¥ n~Ûø±] <Ûèä Mø£sD ¡ |üÁ‘ê\qT n+<ä#X˚ Ês¡T. nq+‘·s+¡ ñ|ü düsŒ¡ +#Y mìïø£ ìs¡«Væ≤+#·>± uÀ\>±ì ‹s¡T|ü‹sêe⁄ ù|s¡TqT 9 yês¡T¶ düuTÑÛ ´sê\T ñã“q yÓ+ø£≥eTà Á|ü‹bÕ~+#·>± 14e yês¡T¶ düuTÑÛ ´&ÉT mdt.ø¬ düTu≤Hé ã\|üsêÃ&ÉT. b˛{°˝À ˇø£ÿsπ ñ+&É≥+‘√ mìïø£ @ø£^Áej·÷´s¡T. nq+‘·s+¡ |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À ñ|ü düsŒ¡ +#Y mìïø£ dü+<äs“¡ +¤ >± düsŒ¡ +#Y u≤s√‘·T düTC≤‘· n<Û´ä ø£‘å q· »]–q düe÷y˚X+¯ ˝À bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç¶ Á|üd+ü –+#ês¡T. yÓm’ dtÄsY ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ø√dü+ »>∑qqï ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚j·÷\H˚ <Ûäè&Édü+ø£\Œ+‘√ yÓ’mdtÄsY dæ|æ ã\|ü]Ãq nuÛÑ´s¡T∆\ ¬>\T|ü⁄ ø√dü+ ÄVü≤]ïX¯\T ø£èwæ #˚dæq ø±s¡´ø£s\Ô¡ ≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î, z≥¢ y˚dæ >¬ *|æ+∫q Á|ü»\≈£î Äj·Tq <Ûqä ´yê<ë\T ‘Ó*bÕs¡T. ø£\÷¢sT¡ y˚T»sY |ü+#êj·Tr˝À ‘=*kÕ]>± yÓm’ dtÄsY dæ|æ ‘·sT¡ |ü⁄q md”º eTVæ≤fi¯ b˛{° #˚dæ $»j·T+ kÕ~Û+#·&+É |ü≥¢ Äj·Tq Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ ø±s¡´ø£s¡Ô sêÁ‹, |ü>∑\T ø£èwæ #˚dæ bÕغ ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± |üì#˚j·T≥+‘√ ø£\÷¢s¡T y˚T»sY |ü+#êj·Tr‘√bÕ≥T eT+&É\+˝À eTs√ 9 |ü+#êj·Tr\qT yÓø’ ±bÕ ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£î+<äHêïs¡T. Á|ü»\T eT+∫ ñ<˚X› ´¯ +‘√ yÓm’ dtÄsY dæ|øæ Ï n~Ûø±sêìï n|üŒ–+#ês¡ì >¬ *∫q düsŒ¡ +#Y\T m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î bÕ\Œ&É≈î£ +&Ü ìC≤sTTr>± |ü\Te⁄]øÏ Ä<äsÙ¡ +>± ì*#˚ $<Û+ä >± |ü]bÕ\q n+~+#ê\ì ø√sês¡T. ø£\÷¢sT¡ y˚T»sY |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì 12 Á>±e÷\˝À n+‘·s¡Z‘· s¡Vü≤<ës¡T\T, Á&Ó’H˚J düÁø£eT+>± ˝Òø£ ndüÔe´düÔ+>± ‘·j÷· s¡j÷· ´j·Tì á $wüj÷· ìï ‘êqT mìïø£\ Á|ü#ês¡+ dü+<äs“¡ +¤ >± Á>±e÷˝À¢ ‹]–q|üŒ&ÉT >∑T]Ô+#êqHêïs¡T. |ü+#êj·Tr bÕ\ø£es¡+Z Á|ü‘´˚ ø£ <äèwækº Õ]+∫ Á|üuTÑÛ ‘·«+ qT+∫ e#˚à ì<ÛTä \qT Á|üD≤[ø£|sü +¡ >± Á>±eT+˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ ˝À‘·≥Tº Á>±e÷\T, e÷s¡TeT÷\ Á>±e÷\≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«\ì, ‘ê>∑T˙s¡T, M~ÛBbÛ Õ\T düÁø£eT+>± @sêŒ≥T #˚j÷· \Hêïs¡T. |ü+#êj·Trô|’ ô|‘·qÔ + ø√dü+ ‘êqT ø±˙, yÓm’ dtÄsYd|æ øæ Ï eT<ä‘› T· Ç∫Ãq ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î&ÉT |üdTü eT]Ô #·+<ässY êe⁄ m≥Te+{Ï sê»ø°jT· CÀø£´+ #˚dTü ø√eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\≈£î $|ò÷ü ‘·+

uÛÁÑ <ë#·\+ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : >√<ëe] es¡<\ä e\¢ uÛÁÑ <ë#·\+, bÕ\«+#· &ç$»Hé˝Àì m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\T es¡<eä TT+|ü⁄qT≈£î >∑T] ø±e&É+‘√ ˙{ÏbÕs¡T<ä\ n_Ûeè~∆ dü+dü≈ú î£ (◊&çd)æ øÏ düTe÷s¡T s¡÷. 3 ø√≥¢ Ädæqwü+º »]–+~. uÛÁÑ <ë#·\+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+, bÕ\«+#· &ç$»Hé˝Àì ã÷s¡+Z bÕ&ÉT, |æqbÕø£ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤˝À¢ì düTe÷s¡T 100≈£î ô|>’ ± m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\T eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¬ ’ |üP]Ô>± <Óã“‹HêïsTT. uÛÁÑ <ë#·\+ eT+&É\+˝Àì sêj·Tìù|≥ e<ä› s¡÷. 5.89 ø√≥¢ e´j·T+‘√ ì]à+∫q m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q C≤ø˘y˝Ó Ÿ #·T≥÷ºb˛dæq eT{Ϻ >√<ëe] es¡<ä ñ<äè‹øÏ ø=≥Tº≈î£ b˛sTT+Ç. n<˚ $<Û+ä >± 16 >∑+≥\ $<äT´‘Y düs|¡ süò ê ø√dü+ y˚dqæ $<äT´‘Y dü+Ô uÛ≤\T, ˝…q’ T¢, >√<ëe] es¡<ä ñ<äè‹øÏ ø=≥Tº≈î£ b˛j·÷sTT. B+‘√ sêj·Tìù|≥ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ s¡÷. 20 \ø£\å y˚Ts¡ ÄdæqÔ wü+º dü+uÛ$Ñ +∫+~. C≤ø˘y˝Ó Ÿ #·T≥÷º ì]à+∫q eT{Ϻ ø£≥‘º √bÕ≥T 8 ø£s¬ +{Ÿ dü+Ô uÛ≤\T, ˝…q’ T¢ mø£ÿ&çøø£ ÿ£ &˚ es¡<ä ñ<äè‹˝À ø=≥Tº≈î£ b˛j·÷sTT. á |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä 1060 mø£sê\≈£î kÕ>∑T˙{Ïì n+~+#˚+<äT≈£î |üqT\T #˚|{ü ≤ºsT¡ . >√<ëe] ñs¡<ä ñ<äè‹ ø±s¡D+>± C≤ø˘y˝Ó Ÿ, $<äT´‘Y ˝…q’ T¢ <Óã“‹q≥+‘√ KØ|òt d”»Hé≈î£ kÕ>∑T ˙s¡T n+~+#˚+<äT≈£î eT]ø=+‘· düeTj·T+ |üfºÒ neø±X¯+ ñ+~. M{Ï‘√ bÕ≥T uÛÁÑ <ë#·\+, bÕ\«+#· &ç$»Hé˝Àì >√<ëe], øÏHÓïs¡kÕì q~ >√<ëe] es¡<ä\T eT∞fl dü+uÛÑ$ùdÔ C≤ø˘yÓ˝Ÿ #·T≥Tº ñqï eT{Ϻ ø=≥Tº≈£îb˛sTT C≤ø˘yÓ˝Ÿπø Á|üe÷<ä+ @s¡Œ&˚ p\÷s¡TbÕ&ÉT E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : b˛©düTXÊK nqTeT‹ ˝Ò≈î£ +&Ü düu\ÑÛ T, düe÷y˚XÊ\T neø±XÊ\T ñHêïsTT. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê dü+ã+~Û‘· ◊&çdæ n~Ûø±s¡T\T C≤ø˘y˝Ó Ÿ #·T≥÷º Á>±yÓ˝‘Ÿ √ |üP&çà ]${ŸyTÓ +{Ÿ |üqT\T #˚|fü +ºÒ <äT≈£î ìs¡«Væ≤+#·sê<äì ìã+<Ûqä \T n‹Áø£$TùdÔ m+‘·{Ï yê]ô|H’ H’Ó ê #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ #·sj ¡ T· \T rdüTø√e&É+, #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì sêj·Tìù|≥ m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ +£ Äj·Tø£≥Tº s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ <Óã“‹qï »s¡T>∑T‘·T+<äì ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düT dü]ÿ˝Ÿ ÇHéôdŒø£sº Y q÷H˚ yÓ+ø£fsÒ T¡ ¢ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. m‹Ôb˛‘·\ |ü<øä∏ ±\≈£î eTs¡eTà‘·T\T #˚|{ü ≤º\ì es¡<ä ÁbÕ+‘ê˝À¢ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T. Äj·Tq $˝Òøs£ T¡ ˝‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ áHÓ\ 31q »s¡>q∑ Tqï kÕúìø£ dü+dü\ú mìïø£\qT <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì ‘·q dü]ÿ˝Ÿ |ü]~Û˝Àì p\÷s¡TbÕ&ÉT, @q÷ÿs¡T, #·+Á&ÉT>=+&É eT+&É˝≤\ b˛©düTùdwº Hü é |ü]~Û˝À 144 ôdø£Hå qé T $~ÛdTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Äj·÷ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\˝À á j·÷ø˘ neT˝À¢ ñ+≥T+<äì, ø±e⁄Hê Á>±e÷\˝Àì Hêj·T≈£î\T, nuÛ´Ñ s¡T\∆ T, Á|ü»\T >∑+|ü⁄\T >∑T+|ü⁄\T>± dü+#·]+#·≈L£ &É<ìä ‘Ó*bÕs¡T. ìã+<Ûqä \T Á|üø±s¡+ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ q&ÉT#·Tø√yê\ì Ç\¢+<äT E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Á>±eT |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ ã\|ü]Ãq nuÛ´Ñ s¡T\∆ qT >¬ *|æ+#ê\ì Ç\¢+<äT ø√sês¡T. eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T, e÷J m+|æ|æ <ëdü´+ Á|üy÷Ó <é≈î£ e÷sY, yÓ÷ø±fi¯fl yÓ+ø£≥eTà ø√sês¡T. k˛eTyês¡ + @sêŒ≥T #˚ d æ q $˝Ò ø £ s ¡ T \ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πøe\+ n_Ûeè~∆ »]π>~ ø±+Á¬>dtbÕغ‘√H˚qì m+|æ, KeTà+ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : 2013`14 dü+e‘·‡sêìøÏ b˛düTyº TÓ Á{Ïø˘ ñ|üø±s¡ y˚‘H· ê\≈£î Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\‘√ düT~eTfi¯fl |ü+#êj·Tr á bÕdt <ë«sê ¬sqTe˝Ÿ#˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥T¢ õ˝≤¢ yÓqTø£ã&çq |ü ] ~Û ˝ À mH√ï n_Û e è~∆ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T dü+øπ eå ÷~Ûø±] yÓ+ø£≥qs¡‡j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. md”‡, md”,º _dæ, Ç_dæ, yÓTHÆ êغ, $ø£˝≤+>∑ $<ë´s¡T\∆ T #˚XÊeTHêïs¡T. düsŒ¡ +#Y ˝Òø|£ Œü {Ïø° øπ +Á<ä eT+Á‹, á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ábÕdtqT s¬ qT´e˝Ÿ sêh eT+Á‹ sê+¬s&ç¶ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ e÷J eT+Á‹ ÄHé˝H’… ˝é À #˚dTü ≈£îH˚ $<ë´s¡T\∆ T ‘·|Œü ìdü]>± Ä<ÛësY HÓ+ãsY, @<ÓH’ ê C≤rj·T u≤´+≈£î˝À nøö+{Ÿ eqe÷ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ düVü≤ø±s¡+‘√ mH√ï ‘·|Œü ìdü]>± ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. n˝≤π> ø£fi≤XÊ\\ Á|ü<ëÛ H√#ês¡T´\T ‘·eT ø£fi≤XÊ\\qT ábÕdt n_Û e è~∆ ø±s¡ ´ Áø£ e ÷\T #˚ X ÊeTHêïs¡ T . yÓuŸôd’{Ÿ˝À ]»düºs¡T #˚düTø=ì yê{Ï ø±|ò”\qT ñ|üdü+#ê\≈£î\T, kÕ+|ò”Tø£ dü+πøåe÷~Ûø±] |ü+#êj·Tr n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ ø±+Á¬>dt≈î£ ø±sê´\j·T+˝À n+<ä#j ˚ ÷· \ì ø√sês¡T. z≥T y˚j·÷\Hêïs¡T. düT~eTfi¯¢ |ü+#êj·Tr düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]∆ ø±j·T+ ø£qø£eTà ãT≥º >∑Ts¡TôÔ |’ z≥T y˚dæ >¬ *|æ+#ê\ì md”‡, md”\º ≈£î n_Ûeè~∆ #˚j÷· \ì yê] ì<ÛTä \qT øπ {≤sTT+#ê\ì md”‡, md”º düuŸbÕ¢H≈é î£ ø±+Á¬>dt bÕغ lø±s¡+ #·T{Ï+º <äHêïs¡T. Ç+~s¡eTà s¡÷. 60 y˚\ s¡÷bÕj·T\T, \ø£å s¡÷bÕj·T\≈£î ô|+#ês¡ì, s¬ ‘’ T· \≈£î s¡TDe÷|ò,” bÕe˝≤ e&û¶ s¡TD≤\T, |æ+#·qT¢ ‘·~‘·s¡ ˝≤+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|≥ ü &º +É »]–+<äHêïs¡T. ‘·eT bÕغ ã\|ü]Ãq düsŒ¡ +#Y, yês¡T¶ yÓT+ãs¡q¢ T nXÊ«|ü⁄s¡+ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : nXÊ«|ü⁄s¡+˝Àì >ö‘·$Tq>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q kÕ$Á‹ >¬ *|æùdÔ düT~eTfi¯fl |ü+#êj·Trì Ä<äsÙ¡ e+‘·yTÓ qÆ |ü+#êj·Tr>± r]Ã~<äT‘› êeTHêïs¡T. n<˚ $<Û+ä >± eT]ìï n_Ûeè~∆ |üqT\ (22) Ä~yês¡+ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. b˛©düT\ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT.. ø√dü+ øπ +Á<ä, sêh eT+Á‘·T\ <äèwæøº Ï rdüTø¬ [¢ eT]+‘· n_Ûeè~∆ #˚kÕÔeTHêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À ø±+Á¬>dt düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]∆ ø±j·T+ >ö‘·$Tq>∑sY ø±\˙øÏ #Ó+~q kÕ$Á‹ u≤sêC≤\ ø£sêà>±s¡ ñ<√´– áX¯«s¡Á|ü>±&Û\É e≈£îe÷sY ø£qø£eTà, Hêj·T≈£î\T õ$ uÛÁÑ <ä+, b˛*ø£bÕø£ lìyêdt, |æ. lìyêdts¬ &ç,¶ m&Ü] sê+eT÷]Ô, ø£èwü,í sêE ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. ≈£îe÷¬s.Ô ø=~› HÓ\\ ÁøÏ‘+· n<˚ ø±\˙øÏ #Ó+~q ;sêì$Twæ‘√ Áù|eT˝À |ü&ç Áù|eT $yêVü≤+ #˚dTü ≈£î+~. ô|[fl ‘·sT¡ yê‘· uÛsÑ Ô¡ es¡ø≥£ ï+ ø√dü+ y˚~dÛ Tü +Ô &É>± n+<äT≈£î ÄyÓT ìsêø£]+#·&+É ‘√ y˚~+Û |ü⁄\T m≈£îÿe nj·÷´sTT. ‘·q yê]ì ø±<äì Áù|$T+∫ ô|[fl #˚dTü ≈£îqï+<äT≈£î rÁe e÷qdæø£ y˚<äq≈£î >∑T¬s’+~. $dæ–b˛sTTq ÄyÓT |ü⁄{Ϻ+{ÏøÏ e∫à bòÕ´Hé≈£î ñ]y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ bÕ\«+#· &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì e÷y√sTTdüTº Á|üu≤Û $‘· ÁbÕ+‘ê\ |ü+#êj·Tr\˝À ø£\ø£\+ sπ –+~. |ü+#êj·Tr mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\ì e÷y√sTTdüT\º T n*ºyT˚ ≥+ C≤Ø #˚dæ n+<äT≈£î nqT>∑TD+>± ã+>±s¡T#Ó\ø£ •yês¡T ÁbÕ+‘· s√&Éô¢ |’ #Ó≥T¢ q]øÏyX˚ Ês¡H˚ }>±>±Hê\T ñ|ü+<äTø√e≥+‘√ Á|ü»\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ä ÁbÕ+‘·+˝À »s¡>q∑ Tqï mìïø£\≈£î n~Ûø±s¡T\T eTTeTàs¡+>± @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïs¡T. b˛©düT\T Ç|üŒ{Ïøπ e÷y√sTTdüTº Á|üu≤Û $‘· p\÷s¡TbÕ&ÉT E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : áHÓ\ 31e ‘˚Bq »]π> |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ ÁbÕ+‘ê\˝À eTTeTàs¡+>± ≈£L+_+>¥ ìs¡«Væ≤+∫ ø£≥Tº~≥ºyTÓ qÆ uÛÁÑ <ë @sêŒ≥¢qT #˚dTü HÔ êïs¡T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Á|ü»\T ùd«#·Ã>± z≥T Vü≤≈£îÿqT $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì eT+&É\ mìïø£\ düV‰ü j·T n~Ûø±s¡T\T @C…˙‡ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ ã+>±s¡T#Ó\ø£ |ü+#êj·Tr •yês¡T ÁbÕ+‘·+˝Àì á s√&Éô¢ |’ #Ó≥T¢ q]øÏyj ˚ T· &É+ >∑eTHês¡+Ω . á |üì e÷y√sTTdüT\º sê+yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, uÛ≤s¡‹\T Á|ü»\≈£î $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. kÕúìø£ eT+&É\ ø±sê´\j·T+˝À mìïø£\ ôV≤#·Ã]ø£˝HÒ ê..? ˝Òø£ nø£‘êsTT\|üHê nì b˛©düT\T, n~Ûø±s¡T\T eT\¢>T∑ ˝≤¢\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° b˛©düT\T á dæã“+~øÏ s¡÷{Ÿ $esê\‘√bÕ≥T $<ÛTä \T, u≤<Û´ä ‘·\qT $e]+#ês¡T. eT+&É\+˝À 4 CÀqT¢>± |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝Àì Á>±e÷\‘√ bÕ≥T •yês¡T ÁbÕ+‘ê\˝À $düè‘Ô · kÕúsTT˝À ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ bÕ\«+#· $uÛÑõ+∫ q\T>∑Ts¡T CÀq˝Ÿ Ä|ò”düs¡¢qT, s¡÷{Ÿ Ä|ò”düs¡¢qT ìj·T$Tdü÷Ô mìïø£\ kÕe÷Á–ì &ç$»Hé |ü]~Û˝Àì @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À |ü≥Tºqï yÓ÷Vü≤qqï <äfi≤ìï M&ç Ç{°e\ b˛©düT\ m<äT≥ Äj·TT<Ûë\‘√ düV‰ü n|üŒC…bÕŒeTHêïs¡T. z≥s¡≈¢ î£ dü+ã+~Û+∫q 23 >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T\¶ ˝À @<ÓH’ ê ˇø£ ø±s¡Tq¶ T#·÷|æ+∫ ˝§+–b˛sTTq|üŒ{Ïø° eTs¡\ á ÁbÕ+‘·+˝À e÷y√sTTdüT\º ø£<*ä ø£\+≥÷ }>±>±Hê\T sêe&É+‘√ b˛©düT\T ôd‘’ +· >∑{ºÏ ì|ò÷ü qT ‘·eT z≥T Vü≤≈£îÿqT ùd«#·Ã>± $ìjÓ÷–+#·Tø√e#·TÃqHêïs¡T. @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïs¡T. Ç~ me] |üì nqï ø√D+˝À ôd‘’ +· b˛©düT\T$#ês¡D #˚|{ü ≤ºsT¡ .

mìïø£\ ø√&éqT ñ\¢+|òæT+#·e<äT›

yÓ<’ ë´~Ûø±] Äø£dàæ ø£ ‘·ìœ >∑T+&Ü\ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : >∑T+&Ü\ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À ñqï kÕúìø£ |æôV≤#Ydìæ k˛eTyês¡+ õ˝≤¢ yÓ<’ ë´~Ûø±] &Üø£sº Y uÛ≤qTÁ|üø±wt Äø£dàæ ø£ ‘·ìF #˚XÊs¡T. |æôV≤#Yd˝” À n+<äT‘·Tqï yÓ<’ ´ä ùde\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eT+&É\+˝Àì Á>±e÷\˝À yÓ<’ ´ä •_sê\T @sêŒ≥T #˚dæ s√>∑T\qT |ü]o*+∫ eT+<äT\qT |ü+|æD° #˚j÷· \Hêïs¡T. Á>±e÷\˝À ôV≤˝ŸÔ ø±´+|ü⁄\T ìs¡«Væ≤+∫ Á|ü»\T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T Çyê«\Hêïs¡T. |æôV≤#Yd˝” À Á|ü»\≈£î &Üø£sº T¡ ¢ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\Hêïs¡T. $<ÛTä \ |ü≥¢ ìs¡ø¢ ´å£ + eVæ≤ùdÔ ø£]qƒ #·s´¡ \T ‘·|Œü eHêïs¡T. es¡¸ø±\+˝À n+≥Tyê´<ÛTä \T Á|üã˝Ò <äècÕº´ eTT+<äT>±H˚ ‘·–qìï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê\Hêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äfi¯|¢ *ü ¢ yÓ<’ Tä ´&ÉT ∫qïø£èwüqí T Á>±e÷\˝À |üs´¡ {Ï+#ê\ì Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +¤ >± eT+&É\ |æôV≤#Ydøæ Ï 108 n+ãT˝…H‡é , ˇø£ ˝Ò&ç &Üø£sº ,Y Äøχ»Hé, b˛düTeº ÷s¡+º >∑~ øπ {≤sTT+#ê\ì kÕúìø£ düsŒ¡ +#Y XÊ+‘·jT· ´, bÕغ Hêj·T≈£î\T >∑&+¶É ˝≤\j·T´\T uÛ≤qTÁ|üø±wt <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi≤fls¡T. BìøÏ düŒ+~+∫q Äj·Tq <ëìøÏ ‘·–q @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T.

bÕ\«+#· eTTì‡bÕ*{°øÏ

ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡T∆\qT ¬>*|æ+#·+&ç mìïø£\T m|ü⁄Œ&√...?

á bÕdt\T ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√+&ç $yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´

e÷y√\ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ

ùd«#·Ã>± z≥T y˚j·T+&ç

>∑T{≤ÿ bÕ´¬ø≥¢ |ü{Ϻy˚‘· Ç\¢+<äT E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : nÁø£eT+>± s¡yêD≤ #˚dTü qÔ ï $\TyÓq’ n+ãsY bÕ´¬ø{Ÿ\qT eT+&É\ |üs~¡ ˝Û Àì düTuÛ≤dtq>∑sY ôd+≥sY˝À b˛©düT\T |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. á dü+|òTü ≥q $esê\T Ç˝≤ ñHêïsTT. >√<ëe] Kì &çb˛≈£î #Ó+~q @|æmdtÄsY{dÏ æ ãdüT‡ HÓ+ãsY @|æ 15 C…&é 0130 ãdüT‡˝À ø£Ø+q>∑s˝Y À@mHém˝Ÿ bÕ]‡˝Ÿ <ë«sê ãTøÏ+>¥ Äj·Tq düTe÷s¡T 50 y˚\ $\Te ø£*–q n+ãsY bÕ´¬ø¢ &Éu≤“\qT bÕ\«+#·≈î£ bÕ]‡˝Ÿ #˚XÊs¡T. ãdüT‡˝À yÓfió¯ ‘·Tqï n+ãsY bÕ´¬ø≥¢ $wüj÷· ìï ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©düT\T ãdüT‡qT düTuÛ≤wtq>∑sY ôd+≥sY˝À ì\T|ü⁄<ä\ #˚sTT+#ês¡T. môd‡’ C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ ‘·q dæã“+~‘√ ãdüT‡ Ä–q Á|ü<X˚ ÊìøÏ yÓ[fl nÁø£eT+>± s¡yêD≤ ne⁄‘·Tqï n+ãsY bÕ´¬ø≥¢ ø£≥\º qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ø=ì b˛©düTùdwº Hü ≈é î£ ‘·s*¡ +#ês¡T. @mHém˝Ÿ bÕ]‡˝Ÿ s¡o<äT˝À me] ù|s¡T ˝Òøb£ ˛e≥+‘√ dü+ã+~Û‘· ø£+&Éøsº£ ,Y Á&Óe’ s¡q¢ T $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îì ì+~‘·Tì ø√dü+ ãdüT‡˝À yÓ‘T· ≈£î˝≤&Üs¡T. n|üŒ{Ïøπ yê{Ïì rdüT≈£îyÓfió¯ ‘·Tqï ì+~‘·T&ÉT b˛©düT\ ø£fió¯ fl>∑|Œæ bÕ]b˛e&É+‘√ b˛©düT\T ø£+&Éøsº£ Y mdtÄsY dü+ã+~Û‘· ø±–‘ê\qT rdüTø=ì ãdüT‡qT e~˝ÒXÊs¡T. nÁø£eT+>± düs|¡ süò ê #˚dTü qÔ ï n+ãsY bÕ´¬ø≥¢ |üP]Ô $esê\qT $#ê]+∫ dü+ã+~Û‘· e´øÏôÔ |’ øπ düT qyÓ÷<äT#˚kÕÔeTì môd‡’ C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

XÊ+‹+∫q >√<ëe] uÛÁÑ <ë#·\+ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› >√<ëe] ˙{Ï eT≥º+ ‘·–bZ ˛‘√+~. >∑‘· |ü~ s√E\T>± eTq´+ yÓqTï˝À eDT≈£î |ü⁄{Ï+º ∫q >√<ës¡eTà ‘·*¢ Áø£eTÁø£eT+>± XÊ+‹k˛Ô+~. B+‘√ Ä~yês¡+ sêÁ‹ uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› 43.1 n&ÉT>∑T\ e<ä› ñ +~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ »\~>∑“+¤ <Û+ä ˝À ñqï Á>±e÷\T ˇø=ø£ÿ{Ï>± uj·T≥|ü&TÉ ‘·THêïsTT. ≈£Lqes¡+, $ÄsY |ü⁄s¡+, ∫+‘·÷s¡T e÷sêZ˝À¢ sêø£b˛≈£\T e÷eT÷\T kÕúsTTøÏ #˚sT¡ ‘·THêïsTT. <Óã“‹qï s√&ÉT¢ eTs¡eTà‘·T\Ô T #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T Á|üD≤[≈£\T dæ<+›ä #˚dTü HÔ êïs¡T. n+<Ûøä ±s¡+˝À ñqï |ü\T Á>±e÷˝À¢ $<äT´‘Y yÓ\T>∑T\T õeTTà‘·THêïsTT. ñÁ>∑s÷¡ |ü+ <ë*Ãq >√<ëe] e\¢ $<ä´‘Y XÊK≈£î düTe÷s¡T s¡÷.20 \ø£å\ y˚Tsê ndæúqwüº+ yê{Ï*¢+~. @|æmdt ÄغdæøÏ düTe÷s¡T 40 \ø£å\≈£î ô|’H˚ Ä<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&+ç ~.&ç$CHé yê´|ü+Ô >± düTe÷s¡T 4 y˚\ ôV≤ø±ºs\¢¡ ˝À $$<Ûä s¡ø±\ |ü+≥\T <Óã“‹q&É+‘√ s¬ ‘’ T· \≈£î ø=\Tø√˝Òì qwü+º yê{Ï+¢ ~. sπ |ü⁄ ñ<äjT· + es¡≈î£ uÛÁÑ <ë#·\+ e<ä› yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<äôV≤#·Ã]ø£ ø=qkÕ>∑T‘√+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ |ü⁄qsêyêdü øπ +Á<ë˝À¢ ñqï yê]øÏ ì‘·´edüs¡ düs¡T≈£î\T ns¡ø=s¡>±H˚ ñ+<ësTT. es¡<ä eTT+#Ó‹Ôq Á>±e÷˝À¢ Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ kÕ<Ûëqs¡D |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=+≥Tqï|üŒ{Ïø° ‘·&dç æ eTT<äs› TTq ÁbÕ+‘ê\T <äTs¡+È <Ûëìï yÓ<»ä \T¢‘T· HêïsTT. $ÄsY |ü⁄s¡+, ≈£Lqes¡+, yêCÒ&TÉ , ∫+‘·÷s¡T eT+&É˝≤˝À¢ |ü\Te⁄s¡T eTT+|ü⁄ u≤~Û‘·T\T »«sê\‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·THêïs¡T. nø£ÿ&É yÓ’<ä´Äs√>∑´XÊK Á|ü‘˚´ø£ yÓ’<ä´ ãè+<Ûë\T ô|{Ϻ s√>∑T\≈£î |üØø£å\T ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. yêCÒ&ÉT eT+&É˝+˝Àì >∑TeTà&ç<=&ç¶ e<ä› N≈£î|ü*¢ yê>∑T Ç+ø± s√&ÉT¶ô|’H˚ ‹wüº y˚dæ ñ+~. Ä |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\ Á>±e÷\ yê]øÏ u≤Vü≤´ Á|ü|+ü #·+‘√ dü+ã+<Ûë\T yÓTs¡T>∑T|ü&Ü\+fÒ eT] ø=ìï s√E\T |üfºÒ neø±X¯+ ñ+~.

bÕ\«+#· E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À Á|üeTTK bÕ]ÁXÊ$Tø£ |ü≥Dº yÓTqÆ bÕ\«+#· |ü⁄sb¡ Õ\ø£ dü+|òü÷ìøÏ >∑‘· |ü<äeT÷&˚fi¯ófl>± mìïø£\T »s¡>∑ø£ bÕ\ø£es¡Z+ ˝Òø± Á|ü»\T rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì Hê\T>∑T eTTì‡bÕ*{°\≈£î ]»πs«wüHé\T Ksês¡T #˚dü÷Ô Á|üuÛÑT‘·«+ q>∑s¡ |ü+#êsTTr\ ìjÓ÷»ø£esêZ\ >¬ õ{ŸqT $&ÉT<ä\ #˚d+æ ~. ø±ì H˚{øÏ Ï bÕ\«+#· eTTì‡bÕ*{°øÏ mìïø£\T »]π> neø±X¯+ ˝Òq+<äTq Á|ü»\T $$<Ûä s¡ø±\T>± Äy˚<äq #Ó+<äT‘·THêïs¡T. eTTì‡bÕ*{°˝À 24 yês¡T\¶ T+&É>± |ü≥D º +˝À n_Ûeè~∆ mø£ÿ&É y˚dHæ ê >=+>∑[ nø£ÿ&˚ nqï #·+<ä+>± ñ+~. Á|ü‘´˚ ø£ n~Ûø±] bÕ\q˝À Á|üC≤düeTdü´\T rs¡ø£ n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ uÛ≤e+‘√ eTTì‡bÕ*{°˝À s√&ÉT,¢ M~ÛBbÕ\T, Á&ÓH’ õ˚ , Á|üC≤s√>∑´+, bÕ]X¯ó<ä´∆ + ‘·~‘·s¡ |üqT\ìï øπ e\+ HêeTe÷Á‘·+>± »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T+fÒ Äj·÷ yês¡T¶\≈£î dü+ã+~Û+∫q düeTdü´\qT Á|ü»\T øöì‡\s¡‘¢ √ #Ó|Œæ |üqT\T #˚sTT+#·T≈£îH˚ neXÊX¯+ ñ+≥T+~. bÕ\«+#· eTTì‡bÕ*{° @C…˙‡j·÷, HêHé @C…˙‡j·÷ $yê<ä+˝À ∫øÏÿ |ü&ÉeT÷&˚fi¯ófl>± mìïø£\≈£î H√#·Tø√≈£î+&Ü ñ+&É≥+ <ës¡TDyÓTqÆ $wüjT· eTì Á|ü»\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. eTTì‡|ü˝Ÿ #Ós¬’ àHé |ü<$ä øÏ md”º nsTTHê ˝Òø£ »qs¡˝Ÿ nsTTHê Á|ü»\≈£î Hê´j·T+ »s¡>≥ ∑ y˚T eTTK´eTì, me¬sH’ ê n<Û´ä ≈£îå \T>± ñ+fÒ |ü⁄s¡bÕ\ø£+˝À n_Ûeè~∆|qü T\T »s¡T>∑T‘êj·Tì #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T. ø=+‘·eT+~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T kÕ«s¡y∆ T˚ |ü<eä T÷&˚fió¯ fl>± mìïø£\T »s¡>ø∑ b£ ˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+>± Á|ü»\T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. sêhyê´|ü+Ô >± nìï eTTì‡bÕ*{°\≈£î mìïø£\T »s¡>q∑ Tqï H˚{Ï ‘·sT¡ D+˝À bÕ\«+#· eTTì‡bÕ*{°ì |üøÿ£ qu…≥&º Üìï Á|ü»\T rÁe Äy˚<qä #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê $yê<ëìï ‘˚*à kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· ‘=+<äs>¡ ± bÕ\«+#· eTTì‡bÕ*{°øÏ mìïø£\T »s¡bÕ\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eT+&É\+˝À $TÁX¯eT |òü*‘ê\T eT~Ûs¡ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì 22 |ü+#êj·Tr\≈£î »]–q mìïø£˝À¢ $$<Ûä sê»ø°jT· bÕغ\ n+#·Hê\T ‘ês¡Te÷s¡T #˚d÷ü Ô $TÁX¯eT |ò*ü ‘ê\T #√≥T #˚dTü ≈£îHêïsTT. >∑‘· 2006˝À »]–q |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ eT+&É\+˝À 13|ü+#êj·Tr\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ≈£îqï ø±+Áπ>dt Ç{°e\ q÷‘·q+>± @s¡Œ&çq yÓm’ dtÄsYd|æ æ <Óã“≈£î |üP]Ô>± yÓqTø£ã&ÉT‘·T+<äì n+#·Hê\T y˚XÊs¡T. n+<äT≈£î _Ûqï+>± eT~Ûs¡ myÓTà˝Ò´ &ç|Pü ´{° d”Œø£sY sê»ø°jT· #êDø£´+‘√ |üsê«˝Ò<Hä ˝˚ ≤ 8 |ü+#êj·Tr\qT kÕ~Û+#ês¡T. ‘=* qT+∫ eT+&É\+˝À yÓm’ dtÄsY ø±+Áπ>dt bÕغ Á|üu+ÑÛ »q+ ñ+≥T+<äì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°jT· $X‚«wü≈î£ \T }Væ≤+#ês¡T. ø£˙dü+ 15 |ü+#êj·Tr\qT yÓ’mdtÄsYdæ|æ ¬ø’edü+ #˚düTø√>∑\<äì Ä bÕغ Hêj·T≈£î\T BÛe÷ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. n+‘˚ø±ø£ eT+&É\+˝À yÓTC≤]{° |ü+#êj·Tr kÕúHê˝À¢ ø±+Áπ>dt bÕغ ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ s¡T\∆ T b˛{° #˚jT· &ÜìøÏ $eTTK‘·>± ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. ø±>± eT\T¢ uÛÑ{Ϻ$Áø£e÷s¡ÿ mÁs¡TbÕ˝…+ eT+&É\+ô|’ Á|ü‘˚´ø£ <äèwæº ô|{Ϻ nìï |ü+#êj·Tr kÕúHê˝À¢ ø±+Áπ>dt bÕغ nuÛÑ´s¡T∆\qT ã]˝À ì*|æ $düèÔ‘·+>± ¬>\Tù| <Û˚´j·T+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á>±e÷˝À¢ ø±+Áπ>dt bÕغ #˚dæq n_Ûeè~∆ì Á|ü#êsêÁdü+Ô >± rdüT≈£î yÓfi≤¢sT¡ . ø±+Áπ>dt yÓqTø£+»˝À ˝Ò<ìä nì|æ+#˚˝≤ eTTeTàs¡+>± Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫ yÓm’ dtÄsYd|æ æ Á|üu+ÑÛ »q+ ˝Ò≈î£ +&Ü 8 |ü+#êj·Tr kÕúHê˝À¢ ø±+Áπ>dt bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#˚˝≤ ø£èwæ #˚XÊs¡T. Ç<ä+‘ê uÛ{Ñ $ºÏ Áø£e÷s¡ÿ sê»ø°jT· #êDø£´+‘√ dü+uÛ$Ñ +∫+<äì |ü\Te⁄sT¡ sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T #·]Ã+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

d ô ˝Ÿ`9866563278


>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+ p˝…’ 30

2013

7

$uÛÑ»q 90 s√E˝À¢ m˝≤ |üP]Ô #˚kÕÔs¡T?

VüQø±ÿ ‘ê>∑T‘·÷ s¡a≤˙‡ \ø°Îu≤sTT!

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 28(ø±ø£rj·T): sêÅcÕºìï $uÛÑõ+∫, ø=‘·Ô sêÅcÕº\qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ 12 <äX¯\qT <ë{≤*‡ ñ+≥T+~. á 12 <äX¯˝À¢ sêÅcÕºìï $uÛÑõ+∫, ø=‘·Ô sêÅcÕº\qT @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+~. á 12 <äX¯\qT <ë≥&ÜìøÏ 215 s√E\T |ü&ÉT‘·T+<äì ‘=\T‘· uÛ≤$+#ês¡T. <ëìï Ä ‘·sê«‘· 144 s√E\≈£î ≈£î~+#ês¡T. Ç|ü⁄Œ&ÉT <ëìï 90 s√E\≈£î ≈£î~+∫q≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. n+fÒ, nø√ºãsY˝À ¬s+&ÉT ø=‘·Ô sêÅcÕº\T @s¡Œ&É‘êj·Tì n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+, πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ @sêŒ≥T, πø+Á<ä πø_HÓ{Ÿ ‘=* H√{Ÿ, <ëìøÏ eT+Á‹es¡Z+ ÄyÓ÷<ä+, sêh|ü‹ dæbòÕs¡düT‘√ nôd+;¢øÏ _\T¢, nôd+;¢˝À _\T¢ |ü]o\q, πø+Á<ä Hê´j·TXÊK |ü]o\q≈£î _\T¢ eTTkÕsTT<ë, πø_HÓ{Ÿ ‘·T~ H√{Ÿ, _\T¢≈£î kÕ<Ûës¡D yÓTC≤]{°‘√ bÕs¡¢yÓT+≥T ÄyÓ÷<ä+, ∫es¡>± sêh|ü‹ ÄyÓ÷<ä eTTÁ<ä nH˚ 12 <äX¯˝À¢ ø=‘·Ô sêh+ @s¡Œ&Ü*‡ ñ+≥T+~. M{Ï˝À XÊdüqdüuÛÑ˝À rsêàq+ nedüs¡+ ˝Ò<äH˚ ìs¡íj·÷ìøÏ ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ e∫Ãq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. sêh|ü‹ XÊdüqdüuÛÑ n_ÛÁbÕj·÷ìï ø√πs+‘· es¡πø |ü]$T‘·+ ø±yê\ì nqT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T ≈£î~+|ü⁄ô|’ ˇø£ πø+Á<ä eT+Á‹øÏ ¨+XÊK ø±s¡´<ä]Ù nì˝Ÿ >√kÕ«$T $e]+∫q≥T¢ Ä~yês¡+ $÷&çj·÷˝À yês¡Ô\T e#êÃsTT. dæ&ÉãT¢´dæ ìs¡íj·T+ rdüTø√>±H˚ πø_HÓ{Ÿ≈£î ìy˚~+#˚˝≤ ˇø£ H√{Ÿ, _\T¢ eTTkÕsTT<ë Á|ü‹ô|’ ¨+XÊK, Hê´j·TXÊK n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡T. ‘·«s¡˝À j·TT|æm düeTq«j·T ø£$T{° @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. ¬s+&ÉT yêsê˝À¢ sêh|ü‹øÏ _\T¢ |ü+|æ, nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ ø√sê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. yêdüÔyêìøÏ, nôd+;¢ n_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ HÓ\ >∑&ÉT$e«&É+ dü+Á|ü<ëj·TeTì

uÛÀbÕ˝Ÿ, E˝…’ 29 : Ms¡Hê] s¡a≤˙‡ \ø°Îu≤jYT VüQø±ÿ ‘ê>∑T‘·Tqï≥T¢ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø£+˝À eTTÁ~+∫q ˇø£ ∫Á‘·+ ô|qT <äTe÷s¡+ πs|æ+~. eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ˝À ◊<äe ‘·s¡>∑‹øÏ #Ó+~q dæ_mdtÇ bÕsƒ¡´ |ü⁄düÔø£+˝À á $yê<ëdüŒ<ä ∫Á‘·+ #√≥T #˚düT≈£î+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á|ü<Ûëq ø±sê´\j·T+ ñqï ªz]jÓT+{Ÿ u≤¢ø˘‡yêHé Áô|’y˚{Ÿ *$Tf…&éµ á |ü⁄düÔø£ Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô. k˛wü˝Ÿ düº&ûdt˝Àì 18e n<Ûë´j·T+˝À uÛ≤s¡‘· ‘=* kÕ«‘·+Å‘·´ dü+Á>±eT+˝À Á_{Ïwt yê]‘√ b˛sê&çq s¡a≤˙‡ \ø°Îu≤jYT #·]Á‘· bÕsƒ¡+ ñ+~. n+<äT˝À VüQø±ÿ ‘ê>∑T‘·Tqï s¡a≤˙‡ \ø°Îu≤jYT ∫Á‘êìï #·÷dæq $<ë´s¡Tú\T n<Ûë´|ü≈£î\ <äèwæºøÏ rdüT¬øfi≤fls¡T. yÓ+≥H˚ Á|ü#·Ts¡Dø£s¡Ô≈£î á $wüj·T+ #Ó|üŒ&É+‘√ n|üŒ{Ïπø 10 y˚\≈£î ô|’>± Á|ü‘·T\ |ü+|æD° |üPs¡ÔsTTb˛sTTq bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£î+~. Á|ü»\ eTqdüT‡˝À #Ós¡>∑ì eTTÁ<ä y˚dæq ª#·+{Ï _&ɶqT M|ü⁄q≈£î ø£≥Tº≈£îì >∑TÁs¡+ô|’ kÕ«Ø #˚düTÔqï s¡a≤˙‡ \ø°Îu≤sTTµ ∫Á‘êìï >±ì, K&ÜZìï <Ûä]+∫ j·TT<ä∆+ #˚düTÔqï ÄyÓT ∫Á‘êìï ø±˙ |ü⁄qs¡TàÁ~+∫ |ü+|æD° #˚j·Te\dæ+~>± <˚X¯yê´|üÔ+>± ñqï ‘·eT |ü+|æD°<ës¡T\qT ø√]q≥T¢ Á|ü#·Ts¡D dü+düú y˚TH˚»sY (ùd˝Ÿ‡, e÷¬sÿ{Ï+>¥) _Áø£yéT ≈£îe÷sY <ëdt k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É $÷&çj·÷≈£î ‘Ó*bÕs¡T.

ø£fi¯ ‘·|æŒq øÏs¡DY n+&é ø√ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 27 (ø±ø£rj·T) sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\ì ‘·eT bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ìs¡ísTT+∫+<äì ‘Ó\TdüT≈£îqï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ düVü‰j·÷e‘Y d”e÷+Á<Ûä »≥Tº rÁe ìsêX¯≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. n+‘·≈£î eTTqT|ü⁄ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ &Ûç©¢˝À bÕغ n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ >±+BÛ, sêh ø±+Á¬>dt e´eVü‰sê\ ÇHé#êØ® ~–«»jYT dæ+>¥, πø+Á<ä eT+Á‹ >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é\‘√ $&ç$&ç>± düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{° düe÷y˚X¯+ eTT–dæq ‘·sê«‘· sêÅcÕºìï d”e÷+Á<Ûä, sêj·T\ ‘Ó\+>±D sêÅcÕº\T>± $uÛÑõ+#ê\ì ‘·eT bÕغ n~ÛcÕºq+ <ë<ë|ü⁄>± ìs¡ísTT+#·T≈£î+<äH˚ dü+>∑‹ì &Ûç©¢˝À ãdü#˚dæq d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\T ne>∑‘·+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\qT ø£\T|ü⁄‘·÷ sêj·T\ ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìøÏ nqT≈£L\+>± ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äH˚ <ëìô|’ ‘êqT |üP]Ô>± düeTà‹+∫q≥Tº d”e÷+Á<Ûä eT+Á‹ ˇø£s¡T #ÓbÕŒs¡T. á yê<äq≈£î eT]+‘· ã\+ #˚≈£Ls¡TdüTÔqï≥Tº>± ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q eT+Á‘·T\T kÕπø XË’\C≤Hê<∏é, {Ï.õ.yÓ+ø£fÒwt, @sêdüT Á|ü‘ê|t ¬s&ç¶ yê] u≤D° e÷sêÃs¡T. bÕغ Hêj·Tø£‘·«+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤qì XË’\C≤Hê<∏é #Ó|üŒ>± ‘·eT ÁbÕ+‘· Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ Çø£ô|’ b˛sê&ÉT‘êeTì yÓ+ø£fÒwt, ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

yês¡düT\ kı+‘·yÓTÆq 20y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ n+≥THêïs¡T. ø±˙, Á|üdüTÔ‘· dæú‹˝À <ëìï yês¡+ ˝Ò<ë ¬s+&ÉT yêsê\πø ≈£î~+#·qTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT πø_HÓ{Ÿ ÄyÓ÷~+#·>±H˚ Á|üD≤[ø£ dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç‘√bÕ≥T ¨+, Ä]úø£, $<ä´, Äs√>∑´, ˙{ÏbÕs¡T<ä\, $<äT´‘Y, |üsê´es¡D, n≥M, ¬s’˝Ò«, e÷qe eqs¡T\T, ms¡Te⁄\T, ÄVü‰s¡, $ìjÓ÷>∑ e´eVü‰sê\T, ø±]àø£ ‘·~‘·s¡ eT+Á‹‘·« XÊK\‘√ n~Ûø±s¡T\ ãè+<ä+ @sêŒ≥e⁄‘·T+<äì düe÷#ês¡+. á ãè+<ä+ ìy˚~ø£

y˚Ts¡≈£î $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|≥º&ÜìøÏ 2 s√E\eTT+<äT H√{°düT ÇùdÔ dü]b˛‘·T+<äì n~Ûø±s¡esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. _\T¢ ÄyÓ÷<ëìøÏ 15 s√E\T |ü&ÉT‘·T+~. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ¬s+&ÉTeT÷&ÉT s√E˝À¢ |üP]Ô #˚ùd M\T+<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. _C…|æ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î eT<䛑·T ÇdüTÔ+&É&É+‘√ _\T¢ ÄyÓ÷<ä+ bı+<ä&É+ ø£wüºy˚T$÷ ø±<äì uÛ≤$düTÔHêïs¡T.

&Ûç©¢˝À eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ eTdtÔ eTC≤! sê»<Ûëì $<ÛëHê\qT yÓT#·TÃ≈£îqï πø+Á<ä+ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 28 (ø±ø£rj·T): $<ë´s¡Tú\ bÕ*≥ $cÕVü‰s¡+>± e÷s¡T‘·Tqï eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+ô|’ düs¡«Á‘ê Ä+<√fi¯q HÓ\ø=qï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T ÁX¯<ä∆ ô|&ç‘˚ n<˚ ÄVü‰s¡+ neTè‘·eTe⁄‘·T+~. á ~X¯>± q>∑s¡ Á|üuÛÑT‘·«, bÂs¡ dü+düú\T #˚|ü&ÉT‘·Tqï #·s¡´\T Ç|ü⁄Œ&ÉT <˚XÊìπø Ä<äs¡Ù+ ø±qTHêïsTT. #·<äTe⁄ ø√dü+ yÓ[¢ eTè‘·T´ ˇ&çøÏ #˚]q ;Vü‰sY $<ë´s¡Tú\ |òüT≥q j·÷e‘·TÔ <˚XÊìï ‘·{Ϻ ˝Ò|æ+~. |æ\¢\πø ø£<ë eTq<˚+ b˛sTT+<äì #˚‘·T\T eTT&ÉT#·T≈£îì ≈£Ls¡TÃH˚ bÕ\≈£î\T, n~Ûø±s¡T\≈£î ø£qT$|ü⁄Œ ø£*–+∫+~. nsTT‘˚, HêD´‘· $wüj·T+˝À q>∑s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ $T>∑‘ê sêÅcÕº\‘√ b˛*ùdÔ ø±düÔ |òüsê«˝Ò<äì #ÓbıŒ#·TÃ. á $wüj·÷ìï πø+Á<äy˚T dü«j·T+>± yÓ\¢&ç+∫+~. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hê\ HêD´‘·qT |ü]o*+#˚+<äT≈£î q>∑s¡ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£+>± ˇø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T#˚dæ+~. á ø£$T{° $<ë´s¡Tú\≈£î n+~düTÔqï eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+˝À >∑\ b˛wüø±\qT |ü]o*düTÔ+~. n+‘˚>±ø£ á u≤<Ûä´‘·\T ø£*–q dü+düú\≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± •ø£åD ≈£L&Ü n+~düTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T HÓ\ø√kÕ] $$<Ûä bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ì eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q+˝À e&ç¶+#˚ ÄVü‰s¡ qeT÷Hê\qT ùdø£]+∫ lsê+ Çìdæº≥÷´{Ÿ Ä|òt Ç+&ÉÅdæºj·T˝Ÿ ØôdsYà πø+Á<ëìøÏ

|ü+|ü⁄‘ês¡T. nø£ÿ&É qT+∫ e#˚à |òü*‘ê\qT |ü]o*+∫ ‘·≈£îÿe HêD´‘· ÄVü‰sêìï ÇdüTÔqï @C…˙‡\qT >∑T]Ô+∫ #·s¡´\T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. nsTT‘˚, á $<Ûëq+˝Àq÷ neø£‘·eø£\≈£î nkÕÿs¡+ ˝Òø£b˛˝Ò<äT. HÓ\˝À ˇø£kÕ] e#˚à n~Ûø±s¡T\ ‘·ìF\ düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\\T n<˚s√E b˛wüø±Vü‰sê\qT e&ç¶ edüTÔHêïs¡H˚ Äs√|üD\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. B+‘√ HÓ\˝À ˇø£kÕ] nø£dæàø£ ‘·ìF\T »s¡bÕ*‡q nedüs¡eTT+~. $<ë´ XÊK eT+Á‹ øÏs¡DYyê*j·÷ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ sê»<Ûëì˝À Á|ü‹ HÓ˝≤ ¬s+&ÉT e+≥ XÊ\\T, ¬s+&ÉT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T »s¡T|ü⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»Hê\qT n+~+#˚ dü«#·Ã¤+<ä dü+düú\ dü+K´qT 16 qT+∫ 33≈£î ô|+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T#˚dæq ø£$T{°˝À &Ó’{°wæj·THé, q÷´Á{Ïwæj·Tìdtº, ôV’≤õìdtº\T ñHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. m+d”&û bÕsƒ¡XÊ\˝À¢q÷ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. dü«j·T+>± ø£$Twüqπs¢ nø£dæàø£ ‘·ìF\T #˚düTÔHêïs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ m+d”&û bÕ\ø£ u≤<Ûä´‘·\T ø£*–q uÛ≤»bÕ H˚‘·\T ≈£L&Ü Bìô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæºô|{≤ºs¡T. á #·s¡´\T eT÷Hêïfi¯¢ eTT#·Ã≥>± $T–*‘˚ $<ë´s¡Tú\≈£î eT∞¢ ø£cÕº˝Ò!

X¯s¡y˚>∑+>± ≈£L&É+≈£îfi¯+ ¬s+&√ j·T÷ì{Ÿ |üqT\T #ÓHÓ’ï, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): düTBs¡È $sêe÷q+‘·s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ≈£L&É+≈£îfi¯+˝Àì yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ kÕeTs¡ú´+>∑\ ‘=* j·T÷ì{Ÿ qT+∫ ñ‘·Œ‘·TÔ\T Ç{°e\ ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´sTT. eTs√ yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ ¬s+&√ j·T÷ì{Ÿ ø±s¡´s¡÷|ü+˝À ô|≥º&ÜìøÏ q÷´øÏ¢j·TsY |üesY ø±s=ŒπswüHé Ä|òt Ç+&çj·÷ *$Tf…&é (mHé|”d”◊m˝Ÿ) düHêïVü‰\T #˚k˛Ô+~. á dü+<äs¡“¤+>± Ä≥$Tø˘ mqØ® ø£$TwüHé ø±s¡´<ä]Ù ns¡TDY lyê‘·‡e k˛eTyês¡+ $÷&ç j·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&√ j·T÷ì{Ÿ≈£î dü+ã+~Û+∫ düe÷#êsêìï mHé|”d”◊m˝Ÿ n+<äCÒdæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<Ûä´j·THê\ nq+‘·s¡+ eTs√ yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ ¬s+&√ j·T÷ì{Ÿ qT+∫ ñ‘·Œ‹Ô Á|üÁøÏj·T≈£î nedüs¡yÓTÆq ÁbÕs¡+uÛÑ |üqT\T #˚|ü{Ϻq≥Tº lyê‘·‡e ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± ñ‘·Œ‹ÔøÏ nedüs¡yÓTÆq &É$÷à Ç+<ÛäHêìï ¬s+&√ j·T÷ì{À¢ ì+|üqTqï≥Tº ‘Ó*bÕs¡T. j·TTπsìj·T+‘√

≈£L&çq Ç+<Ûäq+ ì+ù| ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ n<˚ ãs¡Te⁄, ø=\‘·\‘√ ≈£L&çq &É$÷à Ç+<ÛäHêìï Á|üjÓ÷>±‘·àø£+>± Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. &É$÷à Ç+<Ûäq+ ì+ù| Á|üÁøÏj·T |üPs¡ÔsTTq nq+‘·s¡+ ôV’≤Á&√ |üØø£å\T e+{Ï$ #˚|ü≥º&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n≥$Tø˘ mqØ® ¬s>∑T´˝Ò≥Ø uÀs¡T¶ #ÛÓ’s¡àHé mdtmdt u≤˝≤J yÓ\¢&ç+#ês¡T. ôV’≤Á&√ |üØø£å\˝À nDT Ç+<Ûäq ñ‘·Œ‹ÔøÏ dü+ã+~Û+∫q nìï n+XÊ\qT düeTÁ>∑+>± n<Ûä´j·Tq+ #˚j·T&É+‘√bÕ≥T düTs¡øÏå‘· #·s¡´\T e+{Ï ø°\ø£ $wüj·÷\qT ≈£L&Ü |ü]>∑D˝ÀøÏ rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì u≤˝≤J ‘Ó*bÕs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq ‘=* j·T÷ì{Ÿ ‘·s¡Vü‰˝ÀH˚ nedüs¡yÓTÆq nìï |üØø£å\T j·T<∏ë‘·<∏ä+>± ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì ≈£L&É+≈£îfi¯+ q÷´øÏ¢j·TsY |üesY ÁbÕC…ø˘º dü+#ê\≈£î\T &Üø£ºsY Ĭsdt düT+<äs¡+ ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. q÷´øÏ¢j·TsY ]j·÷ø£ºsY, d”ºyéT »qπs≥sY‡, Áô|wü¬s’»sY,

]j·÷ø£ºsY, ≈£L\+{Ÿ ô|’|ü⁄\T, yÓTsTTHéd”ºyéT e+{Ï mH√ï ø°\ø£ |ü]ø£sê\≈£î dü+ã+~Û+∫q Á|üÁøÏj·T |üqT\qT 200 >∑+≥\bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ≈£L&Ü $e]+#ês¡T. á |üØø£å\T düÁø£eT+>± eTT–dæq nq+‘·s¡+ &É$÷à Ç+<ÛäHêìï ‘=\–kÕÔeTHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ ]j·÷ø£ºsY≈£î dü+ã+~Û+∫q ∫e] |üØø£å\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. Ä ìy˚~ø£\qT >∑‘·+˝À e÷~]>± n≥$Tø˘ mqØ® ¬s>∑T´˝Ò≥Ø uÀs¡T¶≈£î düeT]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì dü+#ê\≈£î\T düT+<äsY ù|s=ÿHêïs¡T. á $<ÛëHê\˙ï eTT–dæq ‘·sê«‘· e#˚à dü+e‘·‡s¡+ e÷]Ã˝À ¬s+&√ j·T÷ì{Ÿ qT+∫ eTs√ yÓsTT´ yÓT>±yê≥¢ $<äT´<äT‘êŒ<äq |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êj·Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·<ë«sê ≈£L&É+≈£îfi¯+˝À @sêŒ≥T #˚dæq |üP]Ô kÕeTs¡ú´+ >∑\ yÓTT‘·Ô+ ¬s+&ÉT y˚\ yÓT>±yê≥T¢ ø±s¡´s¡÷|ü+˝ÀøÏ ekÕÔj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T.

˙\–]˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï esê¸\T #ÓHÓ’ï, E˝…’ 29(ø±ø£rj·T): ø=ìïs√E\T>± ˙\–] õ˝≤¢˝À ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\T ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ ñHêïsTT. |ü\T ÁbÕ+‘ê\˝À uÛ≤Ø eèøå±\T ≈£L*b˛e&É+ e+{Ï ø±s¡D≤\‘√ yêVü≤Hê\ sêø£b˛ø£\≈£î nyê+‘·sê\T @s¡Œ&ܶsTT. 150 ô|’∫\T≈£î Á>±e÷\≈£î s¡Vü≤<ës¡T\T <Óã“‹q&É+‘√ Á|ü»\T nedüú\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. esê¸\ ø±s¡D+>± bÕsƒ¡XÊ\\≈£î X¯ó Áø£yês¡+ Á|üø£{Ï+∫q ôd\e⁄ k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ–+~. ≈£L*q eèøå±\qT j·TT<ä∆ÁbÕ‹|ü~ø£q ‘=\–+#˚ $<Ûä+>± #·s¡´\T #˚|ü{≤ºeTì, n<˚$<Ûä+>± Á>±e÷\˝À esê¸\ e\¢ @s¡Œ&çq |ü]dæú‹ì ≈£L&Ü dü]~<˚› $<Ûä+>± düHêïVü‰\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ˙\–] õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ esêZ\T ù|s=ÿ+≥THêïsTT. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ ˙\–] õ˝≤¢ <˚efi¯+˝À n‘·´~Ûø£+>± 7 ôd+.$÷. es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+<äì #ÓHÓ’ï ÁbÕ+rj·T yê‘êes¡D $uÛ≤>∑+ ‘Ó*|æ+~. B+‘√bÕ≥T ø√j·T+ã‘·÷Ôs¡T, ‘˚ì õ˝≤¢˝À¢ 1 qT+∫ 3 ôd+.$÷. es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~ ø±>±, ø£sêí≥ø£˝À ≈£îs¡TdüTÔqï uÛ≤Ø esê¸\‘√ Ä sêh+˝Àì ø£_ì, ùV≤s¡+^, ùV≤eTe‹, ø£èwüísê»kÕ>∑sY &Ü´+\ qT+∫ n~Ûø£yÓTT‘·Ô+˝À yÓT≥÷ºs¡T≈£î ˙{Ï sêø£ ø=qkÕ>∑T‘√+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 52,701 ≈£L´ôd≈£îÿ\>± ñqï ˙{Ï sêø£ uÛ≤Ø>± ô|]– kÕj·T+Á‘êìøÏ 78y˚\ ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£î #˚s¡T≈£î+~. |”&Éã÷¢´&û N|òt Ç+õ˙sY ‘·$TfiŸôd\«Hé yÓT≥÷ºs¡T˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±y˚Ø q~ >∑T+&Ü ˙{Ï sêø£ ì]«sêeT+>± ø=qkÕπ> neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À sêqTqï 36 >∑+≥\˝À yÓT≥÷ºs¡T eT≥º+ e+<ä n&ÉT>∑T\≈£î #˚s¡Tø√qT+<äì yÓ\¢&ç+#ês¡T. uÛ≤ØyÓTT‘·Ô+˝À ˙s¡T #˚s¡T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Á|üdüTÔ‘·+ ‘ê>∑T˙s¡T ‘·~‘·s¡ nedüsê\≈£î 6,435 ≈£L´ôd≈£îÿ\≈£î ˙{Ï $&ÉT<ä\qT ô|+#ês¡T. |üP+&çøÏ ô|s¡T>∑T‘·Tqï ø£ècÕí »˝≤\T 12q yÓT≥÷ºs¡T ˙{Ï $&ÉT<ä\: d”m+ »j·T\*‘· |üP+&çøÏ ø£ècÕí »˝≤\ sêø£ Áø£y˚TD ô|s¡T>∑T‘√+~. ‘Ó\T>∑T >∑+>∑ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä á HÓ\ Äs¡T qT+∫ ø£+&É˝Òs¡T »˝≤X¯j·T+ qT+∫ |üP+&ç &Ü´+≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚düTÔHêïs¡T. ‘=\T‘· ôdø£qT≈£î e+<ä ≈£L´ôd≈£îÿ\ e+‘·Tq e~˝≤s¡T. ‘·sê«‘· Áø£y˚TD ô|+#ês¡T. |üP+&ç &Ü´+≈£î á HÓ\ 22q 99, 23q 160, 24q 162, 25q 165, 26q 168 ≈£L´ôd≈£îÿ\ #=|ü⁄Œq ˙s¡T #˚s¡T≈£î+~. &Ü´+ m‘·TÔ 35 n&ÉT>∑T\T. 3231 $T*j·THé |òüTq|ü⁄≥&ÉT>∑T\ ˙{Ï ì\« kÕeTs¡ú´+ ñ+~. k˛eTyês¡+

ô|qT <äTe÷sêìøÏ ø±s¡DyÓTÆq bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø£+˝À ∫Á‘·+

#·+&û>∑&Ûé, E˝…’ 29 ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T Hê´j·TkÕúHê\˝À q*–q 20y˚\ ø√≥¢s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ πødüT m≥ºπø\≈£î |ü]cÕÿs¡yÓTÆ+~. |òüØ<éø√{Ÿ eTVü‰sêC≤ Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ‘·eT≈£î Hê´j·T+>± dü+Áø£$T+#ê*‡q á ÄdæÔì ø√sYº <ë«sê kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. eTVü‰sêC≤ á 20y˚\ ø√≥¢ ÄdæÔ dü+s¡ø£åDqT ˇø£ Á≥dtº≈£î n|üŒ–düTÔqï≥T¢ #·÷|ædüTÔqï M\THêe÷qT düyê\T #˚dü÷Ô eTVü‰sêC≤ ≈£îe÷¬sÔ ˇø£s¡T 1992˝À <ëK\T#˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ #·+&û>∑&Ûé˝Àì kÕúìø£ ø√sYº ìqï kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫+~. Ä M\THêe÷ ã÷≥ø£|ü⁄<äì, qøÏ© dü+‘·ø±\‘√ #˚dæq<äì ù|s=ÿ+~. á 20y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdüTÔ\˝À ¬s+&ÉT ø√≥\T, &Ûç©¢, #·+&û>∑&Ûé, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ, Vü≤sê´Hê, ôV’≤<äsêu≤<é\˝À ñqï nH˚ø£ dæúsêdüTÔ\T, ˇø£s√˝Ÿ‡sêsTTdt‘√düVü‰ |ü⁄sê‘·q ø±s¡T¢, dü«sêíuÛÑs¡D≤\T, &çbÕõ≥T¢ ñHêïsTT. yêdüÔyêìøÏ eTVü‰sêC≤≈£î ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT, eTT>∑TZs¡T ≈£îe÷¬sÔ\T ñ+&É>±, M]˝À ≈£îe÷s¡T&ÉT, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ‘·sê«‘· #·ìb˛j·÷s¡T. eTVü‰sêC≤ 1989˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T.

<Óã“‹qï f…’s¡T: e÷©›e⁄\ $e÷q+ yÓqøÏÿ #ÓHÓ’ï, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): 43 eT+~ Á|üj·÷D°≈£î\‘√ k˛eTyês¡+ e÷©›e⁄\≈£î ãj·T˝Ò›]q msTTsY Ç+&çj·÷ $e÷q+ yÓqTø£ f…’sY dü«\Œ+>± <Óã“‹qï ø±s¡D+>± ø=~›ùd|ü{Ïπø #ÓHÓ’ï $e÷HêÁX¯j·÷ìøÏ ‹]–e∫Ã+~. k˛eTyês¡+ ñ<äj·T+ 6.40 >∑+≥\≈£î ‹s¡Teq+‘·|ü⁄sêìøÏ ãj·T˝Ò›]q á $e÷q+ nø£ÿ&ç qT+∫ e÷©›e⁄\≈£î yÓfi≤fl*‡ ñ+~. $e÷q+˝Àì Á|üj·÷D°≈£î\+‘ê düTs¡øÏå‘·+>± ñqï≥T¢ $e÷HêÁX¯j·T esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

>∑÷sêâ˝≤+&é ø√dü+ 72 >∑+≥\ bÕ≥T ã+<é &Ü]®*+>¥, E˝…’ 29 Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸqT $uÛÑõ+#˚+<äT≈£î j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ dæ<ä∆|ü&ÉT‘·T+&É&É+‘√ >∑÷sêâ˝≤+&é sêh Ä$sꓤe+ ø√dü+ >∑Tsêâ »qeTTøÏÔ yÓ÷sêà b˛sê≥u≤≥ |ü{Ϻ+~. |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ sêh+ &Ü]¢*+>¥ ø=+&É ÁbÕ+‘ê˝À¢ >∑÷sêâ »qeTTøÏÔ yÓ÷sêà (C…C…m+) k˛eTyês¡+ qT+∫ 72 >∑+≥\ bÕ≥T Vü≤sêÔfiŸ #˚|ü{Ϻ+~. B+‘√ <äTø±D≤\T, dü÷ÿfi¯ó¢ eT÷‘·ã&ܶsTT. »qJeq+ düÔ+_Û+∫+~. ákÕ] dü«‘·+Á‘· >∑÷sêâ˝≤+&é sêÅcÕºìï kÕ~Û+#·T≈£îH˚ <ëø± b˛sê{≤ìï Äù|~ ˝Ò<äì C…C…m+ H˚‘·\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D &çe÷+&é≈£î ‘·˝§–Z‘˚ |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ˝Àì ø=+&É ÁbÕ+‘ê\˝À >∑÷sêâ˝≤+&é sêÅcÕºìï ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæ rsê*‡+<˚qì JCÒm+ ø=+‘·ø±\+>± Á|üuÛÑT‘ê«ìï ôV≤#·Ã]k˛Ô+~. á y˚Ts¡≈£î &çe÷+&É¢‘√ ≈£L&çq Vü≤sêÔfiŸqT #˚|ü{Ϻ+~. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt n~ÛcÕ˜q+ n&ÉT>∑T\T y˚düTÔqï ‘·s¡TD+˝À JCÒm+ ‘êC≤ ã+<é≈£î |æ\T|ü⁄ìe«&É+ #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆ+~. |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ qT+∫ >∑÷sêâ˝≤+&é sêÅcÕºìï $uÛÑõ+#ê\+≥÷ >∑&ç∫q ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T>± ñ<ä´eT+ »s¡T>∑T‘·Tqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á ñ<ä´eT+˝À nH˚ø£ eT+~ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ>± {°, |üsê´≥ø£+, ø£\|ü |ü]ÁX¯eT\T <ës¡TD+>± <Óã“‹HêïsTT. >∑÷sêâ˝≤+&é f…]{À]j·T˝Ÿ n&çàìÅùdºwüHé (J{°@) ù|]≥ ˇø£ n{≤qeTdt Væ≤˝Ÿ øöì‡˝Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ 2011 p˝…’ 18q JCÒm+, sêh Á|üuÛÑT‘·«+, πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«\ eT<Ûä´ Á‘Ó’bÕøÏåø£ ˇ|üŒ+<ä+ ˇø£{Ï ≈£î~]+~. Çø£. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh @sêŒ≥T >∑T]+∫ &Ûç©¢˝À eT+‘·Hê\T »s¡T>∑T‘·T+&É≥+, ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü Vü≤&Üe⁄&ç #˚j·T&É+‘√ >∑÷sêâ˝≤+&é ñ<ä´eTø±s¡T\T eTs√kÕ] ‘·eT &çe÷+&ÉT‘√ b˛sê≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T.

mm+j·TT $<ë´]úqT\ô|’ ø£]ƒq Ä+ø£å\T \ø√ï, E˝…’ 27 (ø±ø£rj·T) eTVæ≤fi¯\ô|’ ªndüuÛÑ´ø£s¡ dü+|òüT≥q\qTµ ìyê]+#˚ Áø£eT+˝À ªeTT+<äTC≤Á>∑‘·Ôµ>± n©>∑&Ûé eTTdæ¢+ j·T÷ìe]‡{°(mm+j·TT) ‘·eT $<ë´]úqT\≈£î ø=ìï Ä+ø£å\T $~Û+∫+~. mm+j·TT˝Àì Äs¡T eTVæ≤fi≤ Vü‰düºfi¯¢‘√ ≈£L&çq nãT›˝≤¢ Vü‰˝Ÿ˝À ñ+≥Tqï <ë<ë|ü⁄ 1300 eT+~ $<ë´]úqT\T Vü‰düº˝Ÿ ˝À|ü\ yÓ\T|ü\ ªVüQ+<ë>±, >ös¡e Á|ü<ä+>±µ ñ+&˚ dü˝≤«sY ø£$÷CŸ`<äT|ü{≤º <Ûä]+#ê\ì j·T÷ìe]‡{° j·÷»e÷q´+ Ä<˚•+∫+~. $<ë´]úqT\T ˇø£ ôd˝Ÿbò˛Hé q+ãsY e÷Á‘·y˚T ñ+#·Tø√yê\ì ‘Ó*dæq q+ãsY e÷Á‘·y˚T nsTT ñ+&Ü\ì düŒwüº+ #˚dæ+~. dæìe÷\T, ¬skÕº¬s+≥T¢, ¨≥fi¯¢≈£î Vü‰düº˝Ÿ $<ë´]úqT\T yÓfi¯¢≈£L&É<äì, X¯óÁø£, Ä~yêsê\T e÷Á‘·y˚T ‘·eT >±]¶j·Tq¢qT ø£\TdüTø√e&ÜìøÏ cÕ|æ+>¥ #˚j·T&ÜìøÏ nqTeT‹kÕÔeTì e]‡{° ù|s=ÿ+~. ø=ìï ì]úwüºyÓTÆq s√E˝À¢H˚ $õ≥s¡¢qT nqTeT‹kÕÔeTì, yês¡T Vü‰düºfi¯¢˝ÀøÏ e÷Á‘·+ Á|üy˚•+#·&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. á ìã+<Ûäq\qT bÕ{Ï+#·ì yê]øÏ s¡÷.500 »]e÷Hê $~ÛkÕÔeTì mm+j·TT ôV≤ #·Ã]+∫+~.

$÷s¡{Ÿ˝À |òüTs¡¸D: Ç<ä›] eTè‹ |üP+#Y˝À uÛ≤s¡‘Y`bÕø˘ ø±\TŒ\T bÕø˘˝À Äs¡T>∑T≈£î ñÁ>∑yê<äT\T Vü≤‘·+ \ø√ï, E˝…’ 27 (ø±ø£rj·T) ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝Àì $÷s¡{Ÿ õ˝≤¢ Hê>±¢eT˝Ÿ Á>±eT+˝À ¬s+&ÉT esêZ\ eT<Ûä´ »]–q |òüTs¡¸D\˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯‘√ düVü‰Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#·>± |ü\Te⁄s¡T >±j·T|ü&ܶs¡T. ˇø£ ÁbÕs¡úHê eT+~s¡+˝À yÓTÆ≈£î\ <ë«sê ÁbÕs¡úq\T ìs¡«Væ≤düTÔ+&É&É+‘√ Bìï e´‹πsøÏ+∫q eTs√ es¡Z+ n&ÉT¶#Ó|æŒ+~. á dü+<äs¡“¤+>± |òüTs¡¸D\T #Ó\πs>±sTT. eT÷ø£\qT n<äT|ü⁄ #˚j·T&ÜìøÏ b˛©düT\T ˝≤؃#êØ® »]bÕs¡T. dü+|òüT≥q≈£î dü+ã+~Û+∫ ˇø£ b˛©düT n~Ûø±]ì düôdŒ+&é #˚XÊs¡T. ø±>±, »eT÷à ø±oàsY˝Àì |üP+#Y ôdø±ºsY˝À uÛ≤s¡‘· ôd’ìø£ kÕúes¡+ô|’ bÕø˘ <äfi≤\T X¯ìyês¡+ eT∞¢ ø±\TŒ\T »]bÕsTT. á HÓ\˝À bÕøÏkÕÔHé <äfi≤\T ø±\TŒ\ $s¡eTD ˇ|üŒ+<ëìï ñ\¢+|òæT+#·&É+ Ç~ ◊<äekÕ]. yêdüÔyêBÛq πsK dü$÷|ü+˝Àì ¬ø]ï ÁbÕ+‘·+˝À>∑\ uÛ≤s¡rj·T ôd’ìø£ kÕúes¡+ô|’ bÕø˘ <äfi≤\T uÛ≤Ø Äj·TT<Ûë\‘√ ø±\TŒ\T »]|æq≥T¢ ôd’ìø±~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. bÕøÏkÕÔHé˝Àì U…’ãsY |ü≈£îÔ+U≤« ÁbÕ$qT‡˝À ñqï #Óø˘ bÕsTT+{Ÿô|’ kÕj·TT<Ûä ñÁ>∑yê<äT\T <ë&ç »s¡|ü>± uÛÑÁ<ä‘ê <äfi≤\ m<äTs¡Tø±\TŒ˝À¢ Äs¡T>∑Ts¡T ñÁ>∑yê<äT\T eTs¡DÏ+#ês¡T. X¯ìyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq á dü+|òüT≥q »]–q≥T¢ uÛÑÁ<ä‘ê esêZ\T ‘Ó*bÕsTT.

yÓ’j·Tdt dü+‘·ø±ìï m‹Ô#·÷|æq Á|ü<Ûëì

eT<Ûë´Vü≤ï+ 19.06 n&ÉT>∑T\ ˙{Ï eT≥º+ qyÓ÷<Ó’+~. 174 $T*j·THé |òüTq|ü⁄≥&ÉT>∑T\ ˙s¡T ì\« ñ+~. ôdø£qT≈£î 177 ≈£L´ôd≈£îÿ\ e+‘·Tq ˙s¡T #˚s¡T≈£î+~. düeTè~∆ ˙s¡T edüTÔ+&É≥+‘√ Á|üC≤ |üqT\ XÊK n~Ûø±s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+&É>±, ø±y˚Ø &Ó˝≤º ¬s’‘·T\≈£î JeH√bÕ~Û ø£*–düTÔqï yÓT≥÷ºs¡T &Ü´+ eT≥º+ n+#Ó\+#Ó\T>± ô|s¡T>∑T‘·÷ eP|ü+<äT≈£î+≥Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À Ä>∑düTº 12e ‘˚Bq ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï≥Tº eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· k˛eTyês¡+ yÓ\¢&ç+#ês¡T. yÓT≥÷ºs¡T &Ü´+ qT+∫ $&ÉT<ä\ ø±qTqï ˙{Ï‘√ Bs¡Èø±*ø£ dü+u≤ |ü+≥\≈£î e÷s¡Z+ düT>∑eTeTe⁄‘·T+<äì »j·T ‘Ó*bÕs¡T. HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\ Á|üuÛ≤e+ ø£sêí≥ø£˝À ñ<Ûäè‘·+>± ñ+&É≥+‘√ ø£_ì, ø£èwüísê»kÕ>∑sY e+{Ï ]»sê«j·Ts¡¢ qT+∫ edüTÔqï ˙s¡T ø±y˚] q~ >∑T+&Ü yÓT≥÷ºs¡T≈£î #˚s¡T≈£î+{À+<äì ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ˝≤Ks¡THê{ÏøÏ &Ü´+˝Àì ˙{Ï kÕeTs¡ú´+ 55 {°m+d”\≈£î #˚s¡T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± ôdô|º+ãs¡T ÄKs¡THê{ÏøÏ HÓ’s¡T‹ s¡T‘·T|üeHê\ Á|üuÛ≤e+‘√ |ü]yêVü≤ø£ ÁbÕ+‘ê\ qT+∫,

ø±y˚Øq~ qT+∫ eTs√ 90 {°m+d”\ y˚Ts¡≈£î ˙s¡T n+<äTu≤≥T˝Àø=düTÔ+<äì »j·T ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. ‘·<äq+‘·s¡+ áXÊq´ s¡T‘·T|üeHê\ Á|üy˚X¯+‘√ yÓT≥÷ºs¡T &Ü´+˝À eTs√ 48 {°m+d”\ ˙{Ï‘√ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&˚ neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïj·Tì »j·T uÛÑs√kÕ Ç#êÃs¡T. Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ yÓT≥÷ºs¡T qT+∫ pHé 12e ‘˚Bq ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ ÄqyêsTTr ø±>± >∑‘· dü+e‘·‡s¡+, Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+ Ç~ eTs√ ¬s+&ÉT HÓ\\ Ä\dü´yÓTÆ+<äì nsTT‘˚ Á|üdüTÔ‘·+ ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Tk˛Ô+<äì »j·T ‘Ó*bÕs¡T. ø±y˚] q~ »˝≤\ Á{ÏãT´q˝Ÿ ‘·T~ rs¡TŒ sê»|üÁ‘·+ <ë«sê yÓ\Te&çq H˚|ü<∏ä´+˝À ø±y˚] y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ uÀsY¶, ø±y˚] ¬s>∑T´˝ÒwüHé ø£$T{°\qT @sêŒ≥T #˚ùd $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ nìï #·s¡´\T #˚|ü&ÉT‘√+<äì »j·T $e]+#ês¡T. &Ó˝≤º yêdüT\≈£î ˙{Ïì $&ÉT<ä\ #˚j·TqTqï H˚|ü<∏ä´+˝À $‘·ÔHê\T, ms¡Te⁄\T, ‘·~‘·s¡ |ü]ø£sê\qT ¬s’‘·qï\ nedüsê\≈£î BÛ≥T>± n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îsêyê\ì e´ekÕj·T $uÛ≤>±ìï düe÷j·T‘·Ô+ #˚düTÔqï≥Tº ≈£L&Ü »j·T ‘Ó*bÕs¡T.

q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 28 (ø±ø£rj·T): sêh $uÛÑ»q e<ä›ì $qï$+#·Tø√e&ÜìøÏ e∫Ãq d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\qT Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ì\Bdæq≥T¢ düe÷#ês¡+. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ˝Òì düeTj·T+˝À ‘·Tf…ºqT ø£~*+∫+~ $÷πsq+≥÷ Äj·Tq nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. n+<äT≈£î yÓ’j·Tdt sê»X‚Ks¡ ¬s&ç¶ #˚dæq dü+‘·ø±ìï m‹Ô #·÷|æq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. $÷&çj·÷˝À e∫Ãq yês¡Ô\ Á|üø±s¡+ ` 2004≈£î eTT+<äT yÓ’j·Tdt sê»X‚K ¬s&ç¶ Á|ü‹|üø£å H˚‘·>± ñqï|ü⁄Œ&ÉT, ‘Ó\+>±D Çyê«\+≥÷ 32 eT+~ myÓTà˝Ò´\‘√ ∫Hêï¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ |ü+|æq ˝ÒKqT Á|ü<Ûëì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. n+<äT˝À yÓ’mdt dü+‘·ø£+ ≈£L&Ü ñ+<ä ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. n|üŒ{À¢ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ˝Ò<äì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n|üŒ{À¢ $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+ ø±<äì, n˝≤+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ á n+XÊìï ø£~*+∫+~ eTq bÕغyêfi‚¢ ø£<ë nì, y˚T&ÉyéT k˛ìj·÷ Ç<˚ n&ÉT>∑T‘·THêïs¡ì Á|ü<Ûëì nqï≥T¢ düe÷#ês¡+ k˛ìj·÷ >±+BÛ ìs¡ísTT+∫q ‘·sê«‘· ‘êqT @$÷ #˚j·T˝Òqì, ø±yê\+fÒ k˛ìj·÷ eTqdüT e÷s¡Ã&ÜìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê\ì Äj·Tq nqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ë+‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ø±yê\H˚+<äT≈£î nH˚ø£ ø±s¡D≤\T #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì, düyÓTÆø±´ìøÏ dü¬s’q ø±s¡D≤˝ÒM #·÷|ü ˝Òø£b˛‘·THêïs¡ì Á|ü<Ûëì nqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‘·T\T ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄, ∫s¡+J$, |üfi¯¢+sêE, |ü⁄s¡+<˚X¯«], m+|”\T nq+‘· yÓ+ ø£Á{≤$T¬s&ç¶, ø£qTeT÷] u≤|æsêE X¯ìyês¡+ Á|ü<Ûëìì ø£*XÊs¡T. sêJHêe÷\T #˚kÕÔeTH˚ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ rs¡Tô|’ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ ø£≥Tºã&ç ñ+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T ø£<ë, Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç<˚$T≥ì Äj·Tq nqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ nìïbÕغ\÷ ‘·eT n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|æŒq|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>düT e÷Á‘·+ m+‘·ø±\+ eTÚq+ eVæ≤düTÔ+<äì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘Ó\+>±D‘√ nìï düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ne⁄‘êj·T˙ ‘êqT nq&É+˝Ò<äì, kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· es¡≈£î |ü]dæú‹ #·ø£ÿã&ÉT‘·T+<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

H˚s¡ #·]‘·T\T nuÛÑ´s¡Tú\T>± e<äT›: sêVüQ˝Ÿ q÷´&Ûç©¢, E˝…’ 27 (ø±ø£rj·T) H˚s¡ #·]Á‘· ñqï yê]ì nuÛÑ´s¡Tú\T>± m+|æø£ #˚j·Te<ä›ì ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡>∑qTqï ◊<äT sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q bÕغ Hêj·T≈£î\qT ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ Ä<˚•+#ês¡T. nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ u≤¢ø˘ kÕúsTT Hêj·T≈£î\ dü÷#·q y˚Ts¡≈£î »s¡>±\ì ≈£L&Ü Äj·Tq Ä<˚•+#ês¡T. X¯ìyês¡+ &Ûç©¢, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ, sê»kÕúHé, #Û·rÔdt>∑&Ûé, $TCÀsê+ sêÅcÕº\ m◊dædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<äs¡TÙ\T, Åd”ÿì+>¥ ø£$T{°\ n<Ûä´≈£åî\‘√ sêVüQ˝Ÿ düe÷y˚X¯yÓTÆ nôd+;¢ mìïø£\˝À nqTdü]+#ê*‡q eP´Vü≤+ô|’ #·]Ã+#ês¡T. H˚s¡eTj·T sê»ø°j·÷\qT ìs¡÷à*+#·&ÜìøÏ Ç{°e\ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À H˚s¡ #·]Á‘· ñqïyê]ì n<Ûä´≈£åî\T>± ì\u…≥º≈£L&É<äì sêVüQ˝Ÿ ìs¡ísTT+#·&É+ >∑eTHês¡Ω+.


8

>∑T+≥÷s¡T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

30 E˝…’

2013

Ä>∑wßü º 1 q düTe÷s¡T 20 y˚\ eT+~øÏ

myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * ÇbòÕsÔ Y $+<äT |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+˝À ÇbòÕsÔ Y #˚sTT+∫q yê]øÏ n˝≤¢V≤t |ü⁄D´ |ò˝ü ≤\T n+<äCkÒ ÕÔsT¡ . >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡ìZ øÏ #Ó+~q myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * Äj·Tq k˛<äs¡T\T ø£*dæ >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\T>± eTTdæ¢+ k˛<äs¡T\≈£î ÇbòÕÔsY $+<äTqT n+~düTÔHêïs¡T. myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHée* ‘·+Á&ç ø±\+ qT+&ç düTe÷s¡T 250 eT+~‘√ ÁbÕs¡ + _Û + ∫q Çbò Õ Ô s Y $ +<ä T H˚ & É T Çs¡ y Ó ’ y ˚ \ eT+~ s√CÒ < ësY \ ≈£ î Ç#˚ à kÕ∆ s TTøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T.m+‘· m<ä–q ˇ~– ñ+&˚ >∑TD+ ø£*–q myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * k˛<äsT¡ \T Hê{Ï H˚{Ï es¡≈î£ n<˚ |ü+<ÛëqT ø=qkÕ–düTÔ |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+˝À |ü⁄D´ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) Ä>∑wßü º 1 e ‘˚~q kÕ∆ìø£ _ÄsY ùd&º j ç T· +˝À düTe÷s¡T 20 y˚\ eT+~‘√ ÇbòÕsÔ $Y +<äTqT @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuTÑÛ ´\T ùwø˘ eTkÕÔHeé * ‘Ó*bÕs¡T. k˛eTyês¡+ ñ<äjT· + Äj·Tq kÕ∆ìø£ >±*uŸ s√&ÉT˝¶ Àì Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\ ø±\+>± ‘êeTT |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+˝À ÇbòÕsÔ Y $+<äT\T @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j÷· \≈£î nr‘·+>± »]π> á ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘êeTT >∑‘· 25 dü+e‘·‡sê\ Áø°‘+· ‘·eT ‘·+Á&ç Ä<Û«ä s¡´+˝À düTe÷s¡T 250 eT+~‘√ ÇbòÕsÔ Y $+<äTqT ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Hê{Ï H˚{Ï es¡≈î£ Á|ü‹ @{≤ ÇbòÕsÔ $Y +<äT\T ìs¡«Væ≤düTHÔ ˚ ñHêïeTì nHêïs¡T. @&Ü~˝À s¡+C≤Hé HÓ\≈£îqï ÁbÕeTTK´‘· m+‘√ $\TyÓ+’ <äì nHêïs¡T. ÇbòÕsÔ Y y˚fi¯ s√CÒ<ësY \≈£î ÇbòÕsÔ Y #˚sTT+#·&+É <ë«sê n˝≤¢V≤t düìï~Û˝À |ü⁄D´ÁbÕ|ü⁄\Ô T ø£\T>∑T‘êj·Tì nHêïs¡T.M] ø√dü+ Vü≤»s¡‘Y õÁu≤sTT˝Ÿ n˝…V’ ≤æ edü‡˝≤+ Á|ü‘´˚ ø£+>± <äTyê #˚kÕÔsì¡ nHêïs¡T. ‘êqT ‘·eT k˛<äsT¡ \T ø£*dæ ìs¡«Væ≤+#˚ á ø±s¡´Áø£eT+ sê»ø°jT· bÕغ\ø£r‘·+>± q>∑s+¡ ˝Àì nìï eTd”<Tä \ |ü]~Û˝À ñqï s√CÒ<ësY\ ø√dü+ ÇbòÕsÔ Y $+<äTqT @sêŒ≥T #˚jT· qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ bÕ≥T>± á HÓ\˝À düTe÷s¡T yÓsTT´ eT+~ ìs¡Tù|<ä eTVæ≤fi¯\≈£î ñ∫‘·+>± Ns¡\T |ü+|æDøÏ ±s¡´Áø£eT+ ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * ‘Ó*bÕs¡T. Ä>∑wßü º 1 e ‘˚~q »s¡T>∑T ÇbòÕsÔ Y $+<äT qT kÕ∆ìø£ n+EeTHé cÕ~U≤q _ÄsY ùd&º j ç T· +\˝À ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+ dü+‘√cÕ\T uÛøÑ ÔÏ dü+Á|ü<ëj·÷ìøÏ nqT>∑÷D+>± Á|ü‹ ˇø£ÿ] Jeqôd*’ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ñ|üyêkÕ\T+≥T uÛøÑ ÁÔÏ X¯<\∆äÛ ‘√ ñ+≥T+{≤s¡ì nHêïs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+˝À s√C≤\T+≥Tqï eTTdæ+¢ k˛<äsT¡ \≈£î ÄVü‰«Hê\T |ü+|æ+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. q>∑s¡ q\TeT÷\\qT+&ç Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ÇbòÕsÔ Y $+<äT≈£î Vü‰»s¡T nsTT ‘·eT $+<äTqT d”«ø£]+#ê\ì myÓTà˝Ò´ eTkÕÔHeé * $»„|Ôæ #˚XÊs¡T.

|òTü q+>± ø±düT ã Á Vü≤àq+<äs¬ &ç¶ »j·T+‹ qs¡dsü êe⁄ù|≥, p˝…’ 29(ø±ø£rj·T): leT‹ ø±düT sê|òTü eeTà ÁãVü≤àq+<äs¬ &ç¶ ø£fi≤XÊ\ e´ekÕ›|≈ü î£ \T, sêh e÷J eTTK´eT+Á‹ dü«ØZjT· ø±düT ÁãVü≤àq+<äs¬ &ç¶ 104e »j·T+‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï ø±˝ÒJ Äes¡D˝À Ä~yês¡+ ø±˝Òõ j·÷»e÷q´+ Ä<Û«ä s¡´+˝À |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À ø±˝Òõ ø±s¡´<ä]Ù ø±düT eTùV≤wt s¬ &ç,¶ |ü≥Dº ø±+Á¬>dt n<Û´ä ≈£îå \T ô|qT>=+&É yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, j·THé.á.dæ Ç+»˙]+>¥ ø±˝Òõ #Ós’ à¡ Hé $T≥º|*ü ¢ yÓ+ø£≥ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, ø±˝Òõ bÕ\ø£es¡Z düuTÑÛ ´\T j·Tqï+ yÓ+ø£≥ q]‡¬s&ç,¶ Á|æì‡bÕ˝Ÿ e÷<Û$ä , {Ï.C… #·+Á<äXK‚ s¡u≤ãT\T bÕ˝§Zì ø±düT ÁãVü≤àq+<äs¬ &ç¶ $Á>∑V≤ü ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+#ês¡T.

Vü≤©yéT neTàø±\˝À

ôVA≥˝Ÿ nJàsY eTVü‰sêCŸ Vü≤˝Ÿ#·˝Ÿ

yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt˝À |ü\TeP] #˚]ø£ >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ <ë«sê e÷Á‘·yT˚ sêh+˝À düT]ø£‘å y· TÓ qÆ bÕ\q kÕ<Û´ä eTì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√Ä]¶H≥˚ sY eTVü≤eTà<é qosY nVü≤à<é nHêïs¡T.k˛eTyês¡+ ñ<ä j · T + kÕ∆ ì ø£ 1 e &ç $ »Hé ˝ À »]–q ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À düTe÷s¡T 150 eT+~ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± eTVü≤eTà<é qosY nVü≤à<é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT~›sê\ ø±\˙øÏ #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ dæ<Ûë∆+‘ê\ |ü≥¢ Äø£]¸‘·T˝…’ yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À #˚sês¡ì nHêïs¡T. »]–q |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ &ÉãT“\T yÓ<»ä *¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫ >=|üŒ\T #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥T+<äì nHêïs¡T. 100 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q ø±+Á¬>dt bÕغøÏ 30 dü+e‘·‡sê\ #·]Á‘· ø£*–q ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ BÛ≥T>± |ü+#êsTT‹ mìïø£˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·yT˚ sêh+˝À ã\yÓTqÆ bÕغ>± ñ+<äì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÇÁe÷Hé U≤dæ+e*, u…qTï\ Ä<Û«ä s¡´+˝À ùwø˘ u≤wü, neTs¡Hê<Û,é dü+‘√wt, sêCÒX«¯ s¡s¬ &ç,¶ ø¬ <ëdüT n»jYT qπswt #êyê s¡u≤“ì nMTsYu≤wü s¬ &ç¶ ôVA≥˝Ÿ X¯+ø£s,Y ùwø˘ wüqTï, Hêì, eTkÕÔH,é >∑DwÒ ,t Ç+‹j·÷CŸ u≤õ _ìï, düTsπ wt ‘·~‘·s¡ {°&|ç æ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T yÓd’ |æ ˝æ À #˚sês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q÷sYU≤Hé, mdt&ç yê>∑sêe⁄, $ Á|ükÕ<é, dæ˝≤sYU≤Hé, u≤wæ, ùwø˘ eTTdübÔ Õò , <äTsêZ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

b˛{≤b˛{°>± eTT–dæq bìïø\£ |Á #ü ês¡+ qs¡dsü êe⁄ù|≥, p˝…’ 29(ø±ø£rj·T): áHÓ\ 31q qs¡dsü êe⁄ù|≥ &ç$»Hé |ü]~Û˝À »s¡>q∑ Tqï |ü+#êj·Tr bìïø£\ Á|ü#ês¡+ k˛eTyês¡+ kÕj·T+Á‘·+‘√ eTT–dæ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ b˛{≤b˛{°>± bìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , ø±+Á¬>dt,, yÓb’ kÕ‡sYd|” \” T ‘·s|¡ ⁄ü q ã]˝À ì*∫q nuÛ´Ñ s¡T\ú T b˝≤¬>H’ ê $»j·T+ kÕ~Û+#ê\H˚ \ø£´å +‘√ ñHêïs¡T. eT] 31e ‘˚B kÕj·T+Á‘·+ bes¡T >¬ \TkÕÔs√ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚. bìïø£\ ‘˚B <ä>sZ∑ ¡ |ü&TÉ ‘·Tqï ø=~› nuÛ´Ñ s¡T˝ú À¢ rÁe ñ‘·ÿ+sƒ‘¡ · HÓ\ø=+~. z≥s¡T¢ be]øÏ z≥T y˚kÕÔs√ be]ì >¬ *|ækÕÔs√qì Ä+<√fi¯q˝À ñHêïs¡T. nuÛ´Ñ s¡T\ú |ü]dæ‹ú Ç˝≤ ñ+fÒ Äj·÷ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T e÷Á‘·+ ‘·eT ‘·eT nuÛ´Ñ s¡T\ú T z&çb˛‘˚ ‘·eT |üsT¡ e⁄ b˛‘·T+<äì eTTeTàs¡+>± z≥s¡q¢ T Ä≈£≥Tº≈î£ H˚ |üì˝À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. uÛ≤Ø>± &ÉãT“, eT<ä´+ |ü+|æD° bìïø£˝À¢ b˛{° #˚ùd nuÛ´Ñ s¡T\ú T b˝≤¬>H’ ê $»j·T+ kÕ~Û+#ê\H˚ ‘·\+|ü⁄‘√ z≥s¡≈¢ î£ uÛ≤Ø>± &ÉãT“ |ü+|æD° #˚dTü HÔ êïs¡T. z≥s¡T¢ n&ç–+<˚ ‘·&Ée⁄>± nìï |üqT\T #·ø£ÿu…&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø=ÿø£ÿ Á>±eT+˝À ˇø=ÿø£ÿ <Ûäs¡ Á|üø±s¡+ z≥s¡T≈£î &ÉãT“ n+<äCÒdüTÔHêïs¡T. z≥T≈£î yÓsTT´ s¡÷bÕj·T\ qT+∫ 5 y˚\ s¡÷bÕj·T\ es¡≈î£ &ÉãT“ |ü+|æD° #˚dTü HÔ êïs¡T. uÛ≤ØkÕúsTT˝À &ÉãT“ |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·THêï b˛©düT n~Ûø±s¡T\T |ü≥qº ≥T¢ e´eVü≤]düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Á>±e÷˝À¢ eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘·T+~. n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*dæHê ‘·ìF\T #˚dTü HÔ êï+.. bø£ÿ&Ü \_Û+#·&+É ˝Ò<Hä ˚ kÕ≈£î\T #ÓãT‘·THêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ bÕ≥Tã&çq >∑èVü‰˝À¢, ‘√≥˝À¢ eT<ä´+ <ë∫ ñ+∫q≥T¢ düe÷#ês¡+. uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ |ü+#êj·Tr bìïø£\≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï≥T¢ &ûmd”Œ |æ.yÓ+ø£≥sê$T¬s&ç¶ $˝Òøs£ T¡ \≈£î ‘Ó*bÕs¡T. düeTkÕ´‘·àø£, n‘·´+‘· düeTkÕ´‘·àø£ Á>±e÷˝À¢ uÛ≤Ø>± b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. kÕúìø£b˛©düT\‘√ bÕ≥T ÄsYà]»s¡T« b˛©dt\qT ≈£L&Ü s¡|Œæ düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. bìïø£\T Á|üXÊ+‘·+>± »]π>+<äT≈£î z≥s¡T¢ düV≤ü ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. be¬sH’ ê n\»&ÉT\T düèwæ+º ∫Hê, eT<ä´+ ùd$+∫ dü+#·]+∫q≥Te+{Ïyê]ô|’ #·≥|º sü y¡ TÓ qÆ #·s´¡ \TrdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T.

>∑Ts¡C≤\˝À $#·Ã\$&ç>± eT<ä´+, &ÉãT“ |ü+|æDÏ >∑Ts¡C≤\ E˝…μ’ 29(ø±ø£rj·T) : >∑Ts¡C≤\˝À |ü+#êsTT‹ mìïø£\qT |ü⁄sd¡ ÿü ]+#·Tø=ì eT<ä´+, &ÉãT“ $#·Ã\$&ç>± |ü+|üø±\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì mìïø£\ düeTj·T+ düMT|ædTü +Ô &É≥+‘√ nuÛ´Ñ s¡T\› T z≥s¡q¢ T eT<ä´+,&ÉãT“‘√ Á|ü˝ÀuÛôÑ |{Ϻ ˇø£]ì $T+∫ ˇø£sT¡ z≥T¢ #˚õøÏÿ+#·Tø=H˚+<äT≈£î z≥¢≈î£ H√≥T¢ n+≥T |ü+|æD\° T #˚dTü HÔ êïs¡T. @ M~Û˝À |ü{qºÏ eT<ä´+ øπ düT\T ≈£L˝Ÿ Á&ç+ø˘‡˝≤>± dü|j ¢ü TY #˚dTü HÔ êïs¡T. z≥TøÏ s¡÷ˆˆ300\T qT+&ç s¡÷ˆˆ500\T es¡≈î£ |ü+#·T‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. sêÁ‹ düeTj·÷\˝À á ‘·+‘·T »s¡T>∑T‘·T+<äì düe÷#ês¡+. $#·Ã\$&ç>± øπ düT\` øπ düT\ eT+<äT, ø£≥\º ` ø£≥\º &ÉãT“ |ü+|üø±\T »s¡T>∑T‘·T+fÒ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ @$T |ü{+ºÏ #·Tø√e≥+ ˝Ò<ìä Á|ü»\T ndüV≤ü q+ yÓ*ãT#·Tà #·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á $<ÛëHêìï ø£≥&º ç #˚jT· e\dæq nedüs+¡ m+‘ÓH’ êe⁄+~.

dües¡D Äπs|ü*¢ eTTbÕŒfi¯fl, p˝…’ 29(ø±ø£rj·T): á HÓ\ 28q ø±ø£rj·T ~q|üÁ‹ø£˝À yÓb’ kÕ‡sY d”|” >∑Ts¡TÔ ñ+>∑s+¡ nì Á|ü#T· ]+#·&+É »]–+~. kÕ+πø‹ø£ ˝À|ü+ e\¢ »]–q ‘·|⁄ü Œ>± |ü]>∑D+Ï #·\>∑sT¡ . bìïø£\ ø£$TwüHé øπ {≤sTT+∫q >∑Ts¡TÔ ãT≥º. z≥s¡T¢ ãT≥º >∑Ts¡TôÔ |’ z≥T y˚dæ yÓb’ kÕ‡sYd|” ì” >¬ *|æ+#ê*. Bìì düe]dü÷Ô á s√E yês¡Ô Áyêj·T&É+ »]–+~. Bìì yÓb’ kÕ‡sYd|” ” Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T >∑eTì+#·>\∑ s¡T.

>∑&| É >ü &∑ | É ≈ü î£ bÕ\&ÉT>∑T | Á # ü ês¡+ Äπs|ü*¢ eTTbÕŒfi¯fl, p˝…’ 29(ø±ø£rj·T): á|üPs¡T eT+&É\+ Äπs|ü*¢ eTTbÕŒfi¯fl˝À yÓb’ kÕ‡sYd|” ” nuÛ´Ñ ]∆ bÕ\&ÉT>∑T kÕsTTu≤u≤ >∑&|É >ü &∑ |É ≈ü î£ yÓ[fl bìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. ‘·q≈£î øπ {≤sTT+∫q ãT≥º >∑Ts¡TôÔ |’ z≥T y˚dæ ‘·qqT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ >¬ *|æ+#ê\ì z≥s¡q¢ T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘·qqT >¬ *|æùdÔ Á>±eT+˝À düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø±s¡´ø£s\Ô¡ T, n_Ûe÷qT\T, z≥s¡T¢ Äj·Tq≈£î n|üPs¡« eT<ä‘› T· ‘Ó\T|ü⁄‘T· Hêïs¡T. á bìïø£˝À¢ kÕsTTu≤u≤ >¬ \Tbı+<ä&+É U≤j·TeTì ÄbÕغ Hêj·T≈£î\T, ø±s¡´ø£s\Ô¡ T #ÓãT‘·THêïs¡T.kÕsTTu≤u≤≈£î eTVæ≤fi¯qT+&ç eT+∫ Ä<äsD¡ \_ÛdTü +Ô ~. >∑T+≥÷s¡T E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷dü+˝À >∑T+≥÷s¡T˝À yÓ\dæq Vü≤©yéT bÕsTT+≥¢˝À kÕ∆ìø£ ùd&º j ç T· + s√&é˝Àì ôVA≥˝Ÿ nJàsY eTVü‰sêCŸ Vü≤©yéT neTàø±˝À¢ Vü≤˝Ÿ #·˝Ÿ #˚düTÔ+~. |ü˝≤e⁄ ‘·j·÷Ø˝À q÷‘·q ˇs¡e&ç düèwæº+∫q nJàsY eTVü‰sêCŸ Vü≤©yéT ‘·j÷· Ø˝À ≈£L&Ü ‘·q <Óq’ XË*’ ˝À Vü≤©yéT Á|æjT· T\qT Äø£≥Tº≈î£ +≥T+~. ñ|üyêdü+ ñ+&˚yê] ø√dü+ ‘·j÷· s¡T #˚ùd Vü≤©yéT ˝À |ü\T s¡ø±\ ã\es¡ø∆ y£ TÓ qÆ b˛wüø£ $\Te\T ø£*–q |ü<ësê∆\T ñ|üj÷Ó –+∫ Vü≤©yéT ‘·j÷· s¡T #˚dTü HÔ êïs¡T. Bì ø√dü+ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ q\TeT÷\\qT+&ç Vü≤©yéT qT Äs¡–+#·&ÜìøÏ nJàsY eTVü‰sêCŸ ≈£î edüTHÔ êïs¡T. B+‘√ bÕ≥T>± ≈£îsê“ì $T{≤º ∫¬øHé ‘·+<ä÷] eT≥Hé _sê´ì Á–˝Ÿ ∫¬øHé e+{Ï |ü\T s¡ø±\ e+≥ø±\qT n+~düTHÔ êïs¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± ôVA≥˝Ÿ ìsê«Vü≤≈£î˝À¢ ˇø£s¬ q’ qosY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Vü≤©yéT ‘êj·÷] ø√dü+ ôV≤’ <äsêu≤<é qT+&ç Á|ü‘´˚ ø£ e+≥ e÷wüºs¡¢qT |æ*|æ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ s√E kÕj·T+Á‘·+ qT+&ç Vü≤©yéT qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ rdüT≈£îedüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. HêD´‘· $\Te\T ø£*–q Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ ÄVü‰s¡|<ü ësê∆\T ñ|üj÷Ó –+∫ Vü≤©yéT ‘·j÷· s¡T #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

n\»&ÉT\T #˚ùdÔ ø£]ƒq #·s¡´\T &çj·Tdt|æ yÓ+ø£Á{≤$T¬s&ç¶

ø±+Á¬>dt, yÓ’.j·Tdt.ÄsY dæ.|æ. øÏ bÕغøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|ækÕÔq+≥Tqï ìeTàø±j·T\T dü‘qÔÓ |ü*¢ s¡÷s¡˝Ÿ , E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : s¬ +&Ée M&É‘· |ü+#êsTTr˝À $CÒ‘\· $esê\T. dü‘qÔÓ |ü*¢ ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝À 27e ‘êØKTq »]–q |ü+#êsTTr mìïø£\˝À 77 Á>±e÷\˝À dü‘qÔÓ |ü*¢ 24 |ü+#êsTTr Á>±e÷\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n‘·´+‘· yÓTC≤]{Ïì kı+‘·+ #˚dTü ≈£î+~. $esê\≈£î eùdÔ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕ]º 10 Á>±e÷\T, ø±+Á¬>dt bÕ]º 4 Á>±e÷\\T, yÓ’. j·Tdt.ÄsY. dæ.|æ. 7 Á>±e÷\T, dæ.|æ.◊. 1 Á>±eT+, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆>± 2 Á>±e÷\T. 24 Á>±e÷\≈£î {Ï.&ç.|æ.øÏ n‘·´+‘· yÓTC≤]{Ï ø£ì|ædTü +Ô ~. n<˚ $<Û+ä >± eTTbÕŒfi¯fl eT+&É\+ 14 Á>±e÷\≈£î >±qT {Ï.&ç.|æ. 6 Á>±e÷\T, ø±+Á¬>dt 4 Á>±e÷\T, yÓ.’ j·Tdt.ÄsY. 1 Á>±eT+, dü«‘·+Á‘· nuÛ´Ñ ]∆ bÕ]º 3 Á>±e÷\T 14 Á>±e÷\≈£î {Ï.&ç.|æ. n‘·´+‘· yÓTC≤]{Ï kÕ~Û+∫+~. n<˚ $<Û+ä >± n#·Ã+ù|≥ eT+&É\+ 22 Á>±e÷\≈£î >±qT {Ï.&ç.|æ. 9 Á>±e÷\T, ø±+Á¬>dt 7 Á>±e÷\T, yÓ’.j·Tdt.ÄsY. 5 Á>±eT+, dü«‘·+Á‘· nuÛÑ´]∆ bÕ]º 1. 22 Á>±e÷\≈£î {Ï.&ç.|æ. n‘·´+‘· yÓTC≤]{Ï kÕ~Û+∫+~. n<˚ $<Û+ä >± Áø√dü÷s¡T eT+&É\+ 17 Á>±e÷\≈£î >±qT {Ï.&ç.|æ. 6 Á>±e÷\T, ø±+Á¬>dt 7 Á>±e÷\T, yÓ’.j·Tdt.ÄsY. 4 Á>±eT+, 17 Á>±e÷\≈£î ø±+Á¬>dt n‘·´+‘· yÓTC≤]{Ï kÕ~Û+∫+~. ìjÓ÷»ø£ es¡Z |ü]~Û˝Àì dü‘qÔÓ |ü*,¢ Áø√dü÷s¡T. n#·Ã+|ü≥, eTTbÕŒfi¯fl |ò*ü ‘ê\˝À >¬ \Tbı+~q $CÒ‘\· bÕغ\ $esê\T. á dü+<äs“¡ e¤ TT>± {Ï.&ç.|æ. ìjÓ÷»ø£ es¡Z ÇHé#êsY® ìeTàø±j·T\ sê»Hêsêj·TD e÷{≤¢&TÉ ‘·T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕ]º n‘·´+‘· yÓTC≤]{°‘√ >¬ \Tbı+~q+<äT≈£î ø±+Á¬>dt, yÓ.’ j·Tdt.ÄsY. ø±+Á¬>dt bÕغøÏ #·Tø£ÿ\T #·÷|ækÕÔq+≥THêïs¡T. Á|ü»\T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ >¬ \T|ü⁄ø=dü+ m+‘= ø£èwæ #˚XÊs¡ì Á|ü»\≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

|òTü q+>± s√≥]ø£u ¢ Ÿ s¡»‘√‘·e ‡ y˚&TÉ ø£\T dü‘qÔÓ |ü*,¢ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : s√≥Ø ø£u¢ Ÿ dü‘qÔÓ |ü*¢ s¡»‘√‘·‡e y˚&TÉ ø£\T ~.28.07.2013q kÕúìø£ l düs¡dü«‹ •X¯óeT+~sY˝À |òüTq+>± »]>±sTT. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~Û>± {Ï.$.ÄsY. eT÷]Ô>±s¡T Á|ü‘˚´ø£ ÄVü‰«ì‘·T\T>± l j·TÁs¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡¬s&ç¶ >±s¡T, l nHêïÁ|ü>∑&É uÛ≤qT Á|ü‘ê|t >±s¡T, eT~› »eVü≤sY˝≤˝Ÿ, ¬ø.|æ. s¡+>±sêe⁄, m.$. Ä#êsY >±s¡T, ndæôdº+{Ÿ >∑es¡ïsY ¬ø.j·Tdt. s¡y˚Twt, Áô|ò+&é‡ k˛wü˝Ÿ Äs¡ZHÓ’CÒwüHé n<Ûä´≈£åî\T l ‘√≥ Ä+»H˚jT· \T, #ês¡s¶ ¶Y Áô|dæ&+Ó {Ÿ &܈ˆ |æ. eTùV≤X¯«s¡s¬ &ç¶ >±s¡T, ø±¢‘Y eTs¡Ãx#Y‡ nk˛dæjT˚ wüHé n<Û´ä ≈£îå \T l uÛÑ$]XË{Ϻ yÓ+ø£≥ düTÁãVü≤àD´+, eT]j·TT s√≥Ø ø£¢uŸ dü‘ÓÔq|ü*¢ düuÛÑT´\T eT]j·TT ø±s¡´es¡Z+ bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eTeTT˝À dü‘qÔÓ |ü*¢ eT]j·TT |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê\˝Àì 22 ÁbÕ<Û$ä Tø£ eT]j·TT ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ $<ë´]∆˙, $<ë´s¡T\∆ ≈£î eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q ì$T‘·+Ô 650 ù|≥ ¢ T¢, >±¢dTü \T |ü+|æD° #˚jT· &É+ »]–+~. BìøÏ l }≥T≈£L] eTkÕÔHé >±s¡T s¡÷. 30,000/`\T Ä]∆ø£ düV‰ü j·T+ n+~+#ês¡T. Ä˝≤π> s√≥Ø Á^Hé ÁbÕC…≈î£ º |ü<øäÛ +£ ÁøÏ+<ä dü‘qÔÓ |ü*¢ |ü≥Dº +˝À yÓTTø£ÿ\T Hê≥≥+ eT]j·TT yê{ÏøÏ 300 Á{° >±sY‡¶ n+<äCj Ò T· &É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á yÓTTø£ÿ\T ø±e\dæq yês¡T s√≥Ø n<Û´ä ≈£îå \T u…\+¢ ø=+&É Hê>∑ kÕsTT Á|ükÕ<é, ø±s¡´Áø£eT n<Û´ä ≈£îå \T EE®sT¡ kÕ+ã•esêe⁄, Ç$T&çjT· {Ÿ bÕdtº Áô|dæ&Ó+{Ÿ <√–|ü]Ô yÓ+ø£≥dü‘·´Hêïs¡j·Tq M]ì dü+Á|ü~+#·e\dæq~>± ø√sês¡T. á s√≥Ø Á^Hé ÁbÕC…ø˘º ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Ç$T&ç{Ÿ bÕdtº &çÁdæºø˘º >∑es¡ïsY l {Ï.$.ÄsY. eT÷]Ô s¡÷. 25,000/`\T Ä]∆ø£ düVü‰j·T+ #˚XÊs¡T.

|æ&TÉ >∑Tsêfi¯fl E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ' 31q »s¡>u∑ Àj˚T eT÷&Ée $&É‘· Á>±eT |ü+#êsTTr mìïø£\T <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì eTT+<ädTü Ô #·s´¡ ˝À¢ uÛ≤>∑+>± mìïø£\ dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X+¯ dü‘qÔÓ |ü*¢ &çjT· dt|æ yÓ+ø£Á{≤eT¬s&ç¶ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. 13 Á>±e÷˝À¢ »s¡>u∑ Àj˚T mìïø£˝≈£î m˝ø£Hå ˝é À uÛ≤>∑+>± >∑{ºÏ ã+<√ãdüTqÔ T ìs¡«Væ≤+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. eTT+<ädTü Ô uÛ≤>∑+>± Á>±e÷˝À¢ n\»&ÉT\T sπ ù| yê]ì <äèwæ˝º Àñ+#·Tø=ì yê]ô|’ u…+’ &√esY øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚XÊeTHêïs¡T. me¬sH’ ê m\ø£Hå é s√E m˝≤+{Ï qwü+º ø£*–+#˚yê]ì ô|’ øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚kÕÔeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á dü+j·TTø£Ô düe÷y˚X¯+˝À dü‘ÓÔq|ü*¢ ns¡“Hé dæ◊ j·TT.XÀuÛÑHéu≤ãT, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl s¡÷s¡˝Ÿ dæ◊ _˝≤\TB›Hé, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl dæ◊ yÓ.’ l<Ûsä Y s¬ &ç,¶ j·Tdt.◊.\T kÕ+ãsêe⁄, j·Tdt.ø¬ . õ˝≤ì uÛ≤cÕ eT]j·TT dæã“+~ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

yê≥sY |üP´]ô|ò’j·TsY $&ÉT<ä\ $»j·Tyê&É E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ˙*ì X¯ó~Û∆ #˚ùd ˇø£ ø=‘·Ô s¡ø£+ ˙{Ï X¯ó~Û∆ |ü]ø£s¡+ {≤{≤ kÕ«wt ÁøÏôdº˝≤¢ |òü¢yéT qT q>∑s¡ e÷¬sÿ{À¢ øÏ $&ÉT<ä\ #˚dqæ ≥T¢ {≤{≤ ø¬ $Tø£˝Ÿ‡ ø£q÷‡eTsY Áb˛&Éøº˘ N|òt Ä|üsπ {Ï+>¥ n~Ûø±] ôV≤sêHé $&ÉT<ä\ #˚dqæ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. #ê˝≤ ‘·«s¡>± ì#˚ùd {≤{≤ kÕ«wt ã\T“ |òPü ´]ô|j ’ò T· sY˝À ø±Á&çd\ºt |üì #˚dTü +Ô <äì Ç~ eT÷&ÉT y˚\ ©≥s¡¢ ˙{Ïì X¯ó~Û∆ #˚dTü +Ô <äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Ç~ s√>∑ ø±]ø£ Áø°eTT\qT eTT]øÏì ‘=\–+#·&ÜìøÏ mdt|mæ yê] dü÷#·q\T nqTdü]+∫ |üì #˚dTü +Ô <äì Äj·Tq ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T.

q>∑s+¡ ˝À ôV≤#Y&ç m|òd t æ ø£s¬ ì‡ #Ódºt \;“ù|≥ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) ôV≤#Y&mç |òdt æ u≤´+ø˘ q>∑s+¡ ˝À ‘·q yÓTT≥ºy÷Ó <ä{Ï ø£s¬ ì‡ #Ódºt Á<äe´ì~Ûì ÁbÕs¡+_Û+∫+~. m+J s√&ÉT˝¶ Àì Ä u≤´+ø˘ Áu≤+∫ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ á ø£s¬ ì‡ #Ódqºt T ]»sY« u≤´+ø˘ Ä|òt Ç+&çj÷· &ç|Pü ´{Ï »qs¡˝Ÿ yÓTH˚»sY $»j·Tdæ+>¥ ôwø±e‘Y á HÓ\ 25q ˝≤+#Ûq· +>± ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢>± k‘Y CÀHé Ä|üsπ wüHé ôV≤&é ø¬ #·+Á<äXK‚ sY ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eT u≤´+≈£î <˚X¯ yê´|ü+Ô >± 23 ø£¬sì‡ #Ódtº\T ñ+&É>± sêh+˝À ôV’≤<äsêu≤<é ‘√ bÕ≥T q>∑s¡+˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Bì <ë«sê Ç‘·s¡ XÊK\≈£î H√≥T¢ s¡TbÕsTTHêD…˝≤ |ü+|æD° #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T ‘êC≤ H√≥¢‘√ q>∑<Tä qT #Ó*+¢ ∫ dü<Tä bÕj·T+ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq≥T¢>± ‘Ó*bÕs¡T. ∫]–q H√≥T¢ ]»sY« u≤´+≈£î≈£î |ü+|æ+#·&+É e+{Ï ø±s¡´Áø£e÷\qT ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

$#·Ã\$&ç>± Áô|dt dæºø£ÿs¡T¢, bÕÁ‹πøj·T $\Te\≈£î bÕ‘·s¡

ñ∫‘· yÓ< ’ ´ä •_s¡+ dü‘qÔÓ |ü*,¢ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ yêdü$ ø£q´ø±|üsy¡ T˚ X¯«] neTàyê] ø£fi≤´D eT+&É|eü TT q+<äT »]–q ñ∫‘· yÓ<’ ´äÛ •_Ûs+¡ ˝À uÛ≤>∑+>± ôV≤’ <äsu¡ ≤<é kÕºsY Vü‰dæŒ≥˝Ÿ‡ qT+&ç eTTK´n‹~Û>± &܈ˆ ~*|t q+<äeT÷] Á|ü»\≈£î yÓTs¡T>¬ q’ yÓ<’ ë´+ n+~+#ê\H˚ düV≤ü è<äjT· +‘√ ñ∫‘· yÓ<’ ´äÛ •_ÛsêìøÏ lø±s¡+ #·T{≤ºsT¡ . á ñ∫‘· yÓ<’ ´ä •_ÛsêìøÏ 250eT+~ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À uÛ≤>∑+>± yêdü$ ø£q´ø±|üsy¡ T˚ X¯«] n<ä´≈£îå \T ø¬ . \ø£àå j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·T Á|ü»\≈£î Çø£ eTT+<äT ≈£L&Ü ñ∫‘· yÓ<’ ´ä + n+~+#·&+É ˝À ø£èwæ #˚kÕÔeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ.ôV≤#Y. sêCÒw,t j·T+. yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, ø¬ . ≈£îe÷sY, |æ. s¡$ ≈£îe÷sY, dæ.Vü≤#Ó. lìyêdüsêe⁄, &ç. lìyêdüsêe⁄ eT]j·TT Äs¡T>∑TsZ T¡ &Üø£sº T¡ ¢ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHês¡T.

e÷#·s¢¡ E˝…’ 27 (ø±ø£rj·T) }s¡T yÓTT‘·+Ô ˇø£ <ë] nsTT‘˚ e⁄*|ü⁄] ø£fº… y˚sπ <ës¡≥. n˝≤e⁄+~ Çø£ÿ&É bÕÁ‹πøj·TT\ e´eVü‰s¡+. $#·Ã\$&ç>± ~«#·Áø£yêVü≤q+ô|’ Áô|dt dæºø£ÿs¡T¢ ‘√ #·ø£ÿs¡T¢ ø=&ÉT‘·THêïs¡T. Á|ü‹ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·T+˝À ‘·q |üÁ‹ø£ ∫qï ô|<ä› yês¡|üÁ‹ø£\ ù|s¡T¢ #Ó|æŒ |ü~ |üs¡ø£≈£î ÄX¯|ü&ç ‘·eT |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡T. ù|s¡Tqï Hêj·T≈£î\ e<ä› Á|ü<äs¡Ùq\T #˚dæ yê] yÓT|ü⁄Œ bı+<ä&É+ <ë«sê Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\ yês¡T Çø£ÿ&É ìy˚dæ‘· dü∆˝≤\T bı+<äT‘·THêïs¡T. yêVü≤Hê\≈£î Á|üôddt dæøº ÿ£ s¡T¢ yê&É&+É ‘√ yês¡T @ |üÁ‹ø£˝À¢ |üì #˚dTü HÔ êïs√ ‘Ó*j·Tø£ Á|ü»\T njÓTeTj·T+˝À |ü&bç ˛‘·THêïs¡T.ù||üsY u≤jYT\T ôd˝Ÿ: ôd‘’ +· Áô|dt dæøº ÿ£ s¡T¢ yê&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. õ˝≤¢ &ç|Äæ sYy√ yês¡T Ç∫Ãq Áô|dt nÁøÏ&w˚ Hü ≈é î£ bı+~q yês¡T e÷Á‘·yT˚ yêVü≤Hê≈£î\ Áô|dt dæøº ÿ£ s¡T¢ yê&ÉTø√yê*. Ç~˝≤ 98493 72425, ñ+fÒÁ|ü‹ s√E sêì ~q|üÁ‹ø£\≈£î◊&ç ø±s¡T\¶ T bı+~ yê{Ï‘√ Áô|dtMT≥¢≈î£ Vü‰»s¡e⁄‘·THêïs¡T. ø=ìï Á|üuTÑÛ ‘·« XÊK\T b˛*dt XÊK\ yês¡TÄsYdæ ÇHé#êØ®\qT 93913 33733 |æ\ee\dæ ñ+&É>± ˝≤_sTT+>¥ ñqï yê]ì e÷Á‘·yTÓ |æ\TdüTHÔ êïs¡T. Ç˝≤ bÕÁ‹πøj·TT˝À¢ ≈£L&Ü s¬ +&ÉT esêZ\ yês¡T ñHêïs¡T. yê]˝À ˇø£sT¡ ãTe« bÕغ eTs√~ eT+<äT bÕغ. Ç˝≤ bÕغ\ eTTÁ<ä y˚düT≈£îì Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ e<ä› >∑Tsêâ˝≤¢ |üì #˚düTÔHêïs¡T. Çø£ÿ&É yês¡Ô\T Áyêùd bÕÁ‹πøj·TT\≈£î $\Te ˝Ò≈£î+&Ü bısTT+<äH˚ #ÓbÕŒ*. Áô|dt dæøº ÿ£ s¡¢ e´eVü‰s¡+˝À >∑‘· mdæŒ dæ‘êsêeT+»H˚jT· T\T #·Ts¡T≈£î>± e´eVü≤]+∫ õ˝≤¢ b˛©düT\≈£î nÁøÏ&w˚ Hü é ñqï yês¡T e÷Á‘·yT˚ Áô|dt MT≥¢≈£î |æ\e&É+ ‘√ bÕ≥T yê]øÏ e÷Á‘·y˚T Áô|dt dæºø£ÿs¡T¢ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îH˚˝≤ #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T. bÕÁ‹πøeT eè ‹ÔøÏ dü+uÛÑ+<Ûä+ ˝Òì yês¡T ôd’‘·+ Áô|dt &ç.HÓ+.13`8`206, cÕ|t HÓ+.3 dæºø£ÿs¡T¢ $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥THêïs¡T, Ç|üŒ{Ϭø’Hê b˛*dtXÊK qøÏ© Áô|dt dæºø£ÿs¡T¢ ô|’ <äèwæº kÕ]+∫ nÁøÏ&˚wüHé ñqïyê]øÏ e÷Á‘·y˚T nqTeT‹ Ç#˚à $<Ûä+>± j·Tdt.j·T+.mdt. ø±+ô|ø¢ ‡˘ , ÄsY.{Ï.dæ.ãkÕº+&ÉT j·Tdt.j·T+.mdt. ø±+ô|¢ø˘‡, ÄsY.{Ï.dæ.ãkÕº+&ÉT m<äTs¡T, Äs¡´uÛÑeHé ôVA≥˝Ÿ Á|üø£ÿq, >∑T+≥÷s¡T m<äTs¡T >∑T+≥÷s¡T, bò˛Hé:6639992 #·s´¡ \T rdüTø√yêì ø√s¡T‘·THêïs¡T.

düT<Ûä dü÷& º j ç ÷ Ó dt

bÁ ıˆˆ s√Vü≤HékÕsTT dô \T´˝≤sY‡ j·TyéT. Hê>∑ sêE _.@

yÓTTu…’˝Ÿùd˝Ÿ‡ düØ«dt

bÕdtb˛sYº bò˛{Àdt, ø£ØCŸe÷ Ä˝ŸãyéT‡, kÕŒ{Ÿ $Tøχ+>¥, M&çjÓ÷ wüO{Ï+>¥, yÓ÷&É*+>¥

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh


X¯‘·|òüTTï\T

eT+>∑fiy¯ ês¡+

30 p˝…’ >∑T+≥÷s¡T

1

2013

øÏs¡DY≈£î #Óø˘ ô|&ÉT‘·Tqï ÄC≤<é

s¡>T∑ \T‘·Tqï d”e÷+Á<Ûä $<ë´]ú, @|”m˙®z dü+|òü÷\ Ä+<√fi¯q |ü\T#√≥¢ m+|”\ Çfi¯¢ eTT≥º&û πø+Á<ä, sêÁwüº eT+Á‘·T\ rs¡Tô|’ eT+&çbÕ≥T ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : d”e÷+Á<Ûä eTs√kÕ] uÛÑ>∑TZq eT+&ç+~. øπ +Á<ä+ ‘Ó\+>±DyÓù’ | yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘√+<äqï dü+πø‘ê\T yÓ\Te&É≥+‘√ Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q Hêj·T≈£î\T, $<ë´]ú dü+|ò÷ü \ H˚‘\· T, @|” m˙®z\T n–ZMT<ä >∑T–Z\eTe⁄‘·THêïs¡T. d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q øπ +Á<ä, sêÁwüº eT+Á‘·T\T u≤<Û´ä ‘êsêVæ≤‘·´+>± e´eVü≤]+#·&+É e˝Ò¢ |ü]dæ‹ú á <äTdæ‹ú øÏ e∫Ã+<äqï $eTs¡Ù\T Ä ÁbÕ+‘·+˝À yÓ\T¢yÓ‘·TÔ‘·THêïsTT. πø+Á<ä+˝À ùV≤e÷ùV≤MT˝…’q Hêj·T≈£î\T ø°\ø£yTÓ qÆ eT+Á‹ |ü<eä ⁄˝À¢ ñqï|üŒ{Ïø° düyTÓ øÆ ´£ + ø√dü+ |üì#˚d+æ ~ X¯Sq´eTì yês¡T n+≥THêïs¡T. $<ë´]ú dü+|ò÷ü \ H˚‘\· T, m|”m˙®z\ Hêj·T≈£î\T k˛eT yês¡+ |ü\T#√≥¢ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±sTT. @\÷s¡T˝À øπ +Á<äeT+Á‹ ø±eP] kÕ+ã•esêe⁄ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T eTT≥º&øç Ï @|”m˙®z\T j·T‹ï+#ês¡T. n˝≤π> $XÊK|ü≥ï+˝Àì øπ +Á<äeT+Á‹ |ü⁄s¡+<äØX¯«] ìyêkÕìï @|”m˙®˝À\T eTT≥º&+ç #ês¡T. m+|” düã“+ Vü≤] ìyêkÕìï ≈£L&Ü eTT≥º&+ç #˚+<äT≈£î j·T‹ï+#ês¡T. ‹s¡T|ü‹˝À m+|”\T •eÁ|ükÕ<é,

∫+‘êyÓ÷Vü≤Hé ìyêkÕ\ eTT≥º&øç Ï j·T‹ï+#ês¡T. n<˚$<Û+ä >± >∑T+≥÷s¡T˝Àì m+|” sêj·TbÕ{Ï kÕ+ã•esêe⁄ Ç+{Ïì eTT≥º&+ç #˚+<äT≈£î düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä $<ë´]ú CÒ@d” j·T‹ï+∫+~. $»j·Tyê&É˝À m+|” \>∑&bÉ Õ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ìyêkÕìï eTT≥º&+ç #˚+<äT≈£î m˙®z\T, $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T j·T‹ï+#ês¡T. b˛©düT\≈£î, yê]øÏ eT<Û´ä ‘√|ü⁄˝≤≥ »]–+~. ø=+<ä]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì nø£ÿ&ç qT+∫ ‘·s*¡ +#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Ä+<√fi¯qø±s¡T\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À øπ +Á<ä yÓK’ ]øÏ ìs¡dqü >± ‘·eT‘·eT |ü<eä ⁄\≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n+<äT≈£î ìs¡düq>± Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ìyêkÕ\qT, ø±sê´\j·÷\qT eTT≥º&dç Tü HÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·s>¡ ‘∑ T· \qT ≈£L&Ü ãVæ≤wüÿ]+∫ sê´©\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì ‘Ó*bÕs¡T. z≥T¢ y˚dæ m+|”\T>± >¬ *|æùdÔ d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î ˇs¡>u∑ {… +ºÏ <˚MT˝Ò<ìä yês¡T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T. øπ e\+ |ü<eä ⁄\ ø£≈î£ ÿ]Ô ‘·|Œü Á|ü»\ eTH√uÛ≤yê\≈£î nqT>∑TD+>± n&ÉT>∑T\T y˚ùd dü+<äsꓤ\T HêeTe÷Á‘·yT˚ qì yês¡Hêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘êH˚ ø±bÕ&Üqì @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛ e<ä› |ü\T≈£îã&çì ô|+#·T≈£îqï sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT ø¬ . ∫s¡+J$ düyTÓ øÆ ±´+Á<Û≈ä î£ ˇs¡>u∑ {… +ºÏ <˚MT ˝Ò<qä ï $eTs¡Ù\T ñHêïsTT. n+<ä]ø£Hêï eTT+<äT düyTÓ øÆ ´£ ìHê<ä+ $ì|æ+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À Á|üø+£ |üq\T düèwæ+º ∫q ∫s¡+J$ øπ +Á<ä+˝À eT+Á‹ |ü<$ä e∫Ãq nq+‘·s+¡ düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä ø√dü+ #˚dqæ ø£èwæ HêdæÔ nì n+≥THêïs¡T. ø±>± sêÁwüº eT+Á‘·T\ rs¡T eTs√ $<Û+ä >± ñ+~. Hê\T>∑T õ˝≤¢\≈£î #Ó+~q sêÁwüº eT+Á‘·T\T s¬ +&ÉT Á>∑÷|ü⁄\T>± $&çb˛sTTq≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. {°J yÓ+ø£fXÒ Ÿ, ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±XŸs¬ &ç¶ e+{Ï Hêj·T≈£î\T sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø≥£ q*#êÃs¡T. s¡V≤ü <ës¡T\T, »˝≤\T, Ç‘·s¡ eqs¡T\ Ø‘ê´ sêj·T\ ‘Ó\+>±D≤ Á|ü‹bÕ<äq≈£î nqT≈£L\+>± e÷]q≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ sêj·T\d”eTπø #Ó+~q eT+Á‘·T\T dæ.sêeT#·+Á<äjT· ´, >∑˝≤¢ ns¡TD≈£îe÷], nVü≤à<äT˝≤¢ ‘·~‘·sT¡ \T e÷Á‘·+ sêj·T\ ‘Ó\+>±DqT >∑{>ºÏ ± e´‹πsøÏdTü HÔ êïs¡T. á ÁbÕ+‘· eTH√uÛ≤yê\≈£î e´‹πsø£+>± sêj·T\ ª{°µ nì yês¡T eT+&ç|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ @~ @yÓTHÆ ê d”e÷+Á<Ûä eTs√ kÕ] ñ<ä´eT+ ñ<Ûèä ‘·+>± »s¡T>∑T‘√+~.

yÓ’mdt Á|üC≤Á|ükÕúqy˚T Hê≈£î dü÷Œ]Ô

eTTì|æd˝æ Ÿ mìïø£\T yêsTT<ë?

3y˚\ øÏ.$÷ <ë{Ïq wü]à\ bÕ<äj÷· ‘Á · lø±≈£îfi¯+, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ‘·q ‘·+Á&ç, ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ #˚|{ü qºÏ Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘· ‘·q≈£î dü÷Œ]Ô nì Äj·Tq ‘·qj·T wü]à\ k˛eTyês¡+ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ÄyÓT #˚|{ü qºÏ bÕ<äj÷· Á‘· k˛eTyês¡+ lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢˝Àì <Ûqä |ü⁄s¡+ #˚sT¡ ≈£î+~. <ë+‘√ wü]à\ #˚|{ü qºÏ bÕ<ä j·÷Á‘· eT÷&ÉTy˚\ øÏ˝À$÷≥s¡¢ yÓT\Æ TsêsTTì <ë{Ï+ ~. á dü+<äs“¡ +¤ >± @sêŒ≥T #˚dqæ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À wü]à\ Á|üd+ü –+#ês¡T. Ä eTVü‰H˚‘· #˚|{ü qºÏ bÕ<ä j·÷Á‘· <ë«sê Á|üC≤ düeTdü´\qT H˚sT¡ >± ‘Ó\TdüT≈£îHêï s¡ì ÄyÓT ù|s=ÿHêïs¡T. nq+‘·s+¡ Äj·Tq d”m+ nj·÷´ø£ nìï esêZ\ dü+øπ eå T+ ø√dü+ |ü\T |ü<øä∏ ±\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡Hêïs¡T. Á|ü‹ù|<äyê&ÉT #·<Tä e⁄ø√yê\ì, Á|ü‹ mø£sê≈£î ˙s¡T Çyê«\ì sê»qï ‘·|+æ #ês¡ì wü]à\ á dü+<äs“¡ +¤ >± >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. s¡÷. 1200 ø√≥¢ $<äT´‘Y ãø±sTT\T e÷|ò,” s¡÷.1300 ø√≥¢ e&û¶ e÷|ò,” 12000 ø√≥¢ s¡TD≤\ e÷|ò” #˚dqæ |òTü q‘· yÓm’ dt kı+‘·eTì ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. ù|<ä]ø£+ b˛e&ÜìøÏ XÊX¯«‘· |ü]cÕÿs¡+ #·<Tä e⁄, n+<äTø√dü+ |òE ” ØsTT+ ãsY‡yÓT+{Ÿ <ë«sê \ø£˝å ≤~ $<ë´s¡T\ú ≈£î y˚T\T #˚XÊs¡ì ÄyÓT #ÓbÕŒs¡T. d”m+>± ñqï #·+Á<äu≤ãT Vü≤j·÷+˝À 16 \ø£å\T |òæ+#·qT¢ eT+ps¡T #˚ùdÔ yÓ’mdtÄsY

Vü≤j·÷+˝À 71 \ø£\å |ò+æ #·qT¢ Ç#êÃs¡ì Á|ü»\≈£î >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. yÓ’mdtÄsY eTTK´eT+Á‹>± ñqï Vü≤j·÷+˝À <˚X+¯ ˝Àì $$<Ûä sêÅcÕº˝À¢ 41 \ø£\å Çfi¯ó¢ ì]àùd,Ô ˇø£ÿ eTqsêh+˝À 47 \ø£\å Çfi¯ó¢ ì]à+∫q |òüTq‘· yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶<äì ÄyÓT yÓ\&¢ +ç #ês¡T. >∑‘+· ˝À yÓm’ dt Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\≈£î á ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ düe÷~Û ø£{+ºÏ <äì ÄyÓT Äs√|æ+ #ês¡T. á Á|üuTÑÛ ‘·« Vü≤j·÷+˝À y˚˝≤~ |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·|&ü ‘ç ˚ \ø£˝å ≤~ ø±]à≈£î\T s√&ÉTq¶ |ü&ܶsì¡ ÄyÓT Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ø±>± Á|üdTü ‘Ô · d”m+ øÏsD¡ Y ˇø£ÿ sπ wüHé ø±s¡T¶ ≈£L&Ü eT+ps¡T #˚j·T˝Ò<äHêïs¡T. >∑‘·+˝ÀH˚ sêh+˝À ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«+ ≈£L*b˛sTT ñ+fÒ Äغd,” ø£s¬ +{Ÿ #ÛêØ®\ qT+∫ ù|<ä \ ≈£ î $eTTøÏ Ô \_Û + #˚ < ä ì wü ] à\ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . yÓm’ dt »>∑Hé ãj·T≥ ñ+fÒ ‘·eT Ä≥\T kÕ>∑eì ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T uÛ≤$+#êj·Tì, n+<äTøπ Äj·Tqô|’ ≈£îÁ≥ #˚dæ C…\’ T bÕ\T #˚XÊs¡ì ÄyÓT ù|s=ÿ Hêïs¡T. e÷J eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTô|’ ñqï øπ düT\ô|’ <äsê´|ü⁄Ô #˚sTTùdÔ Äj·Tq C…\’ T¬øfi¯&¢ +É U≤j·T eTì wü]à\ á dü+<äs“¡ +>± ù|s=ÿHêïs¡T. n+<äTπø #·+Á<äu≤ãT Nø£{À¢ ∫<ä+ ãs¡+‘√ ˇ|üŒ+<ä+ #˚dTü ≈£îHêïs¡ì wü]à\ m<˚y› ê

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : eTTìdæ|˝ü Ÿ mìïø£\T yêsTT<ë |ü&˚ neø±XÊ\T ø£ì|ædTü HÔ êïj·Tì sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ \T uÛ≤$düTHÔ êïsTT. Á|üdTü ‘Ô +· sêÁwü+º ˝À #√≥T#˚dTü ≈£î+≥Tqï |ü]D≤e÷\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À mìïø£\ ø£$TwüHé á ~X¯>± Ä˝À∫düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. |ü+#êj·Tr mìïø£\T eTT–dæq yÓ+≥H˚ eTTìdæ|˝ü Ÿ mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#ê\ì mìïø£\ ø£$TwüHé ìs¡sí TT+∫q $wüjT· + $~‘·yT˚ . á y˚Ts¡≈î£ Ä>∑dTü ˝º À eT÷&√yês¡+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì |ü+#êj·Tr mìïø£\ H√{Ï|øπæò wüHé $&ÉT<ä\ dü+<äs“¡ +¤ >± Á|üø{£ +Ï ∫+~. p˝…3’ 1 Hê{ÏøÏ |ü+#êj·Tr eT÷&√ $&É‘· mìïø£\T |üPs¡eÔ ⁄‘êsTT. ‘·<Tä |ü] eTTìdæ|˝ü Ÿ mìïø£\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ dæ<e∆ä Te⁄‘·Tqï ‘·sT¡ D+˝À sêÁwü+º ˝À ˇø£ÿkÕ]>± $uÛ»Ñ q n+X¯+ y˚&øÓ ÿÏ +~. y˚>+∑ >± sê»ø°jT· |ü]D≤e÷\T e÷s¡T‘·THêïsTT. d”e÷+Á<Û˝ä À ñ<ä´e÷\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT. ‘Ó\+>±Dô|’ øπ +Á<ä+ qT+∫ @ ìs¡j í T· + e∫ÃHê @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+˝À n\»&ç »]π> neø±X¯+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . $uÛ»Ñ qπø øπ +Á<ä+ yÓTT>∑TZ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ dü+øπ ‘ê\T yÓ\Te&çq H˚|<ü ´ä∏ +˝À d”e÷+Á<Û˝ä À ìs¡dqü \T yÓ\T¢y‘Ó T· ‘Ô T· HêïsTT. B+‘√ XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· T n<äT|ü⁄‘ù· |Œ neø±X¯+ ˝Òøb£ ˛˝Ò<Tä . ñÁ~ø£‘Ô · yê‘êes¡D+˝À mìïø£\T ìs¡«Væ≤+#·&+É kÕ<Û´ä +ø±<äì n~Ûø±s¡esêZ\T ‘Ó*bÕsTT. B+‘√ mìïø£\qT yêsTT<ë y˚jT· &É+ nìyês¡´+>± e÷s¡T‘√+~. ø±>±, sêÁwü+º ˝À 19ø±s=ŒπswüqT¢, 113 eTTìdæbÕ*{°\T, 52 q>∑s¡ |ü+#êj·Tr\T ñHêïsTT. 19ø±s=Œπswüq˝¢ À 1099 &ç$»qT¢, 113 eTTìdæbÕ*{°˝À¢ 3369 yês¡T\¶ T, 52q>∑s¡ |ü+#êj·Tr˝À¢ yÓsTT´ yês¡T\¶ T #=|ü⁄Œq yÓTT‘·+Ô 5468 yês¡T\¶ T ñHêïsTT. #˚XÊs¡T. wü]à\ eTs√ Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘· #·]Á‘·˝À düTesêíøså£ ê\‘√ sêj·Te\dæq |òTü ≥º+. ÄyÓT #˚|{ü qºÏ eTs√ Á|üC≤ Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘· k˛eTyês¡+ eT÷&ÉT y˚\ øÏ˝À$÷≥s¡¢ yÓT\Æ TsêsTTì <ë{Ï+~. <Ûqä |ü⁄s¡+ Á>±eT+ á |òTü {≤ºìøÏ y˚~ø£>± ì*∫+~. ˇø£ eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T Çìï øÏ˝À$÷≥s¡T¢ q&ç∫q <ëK˝≤ Á|ü|+ü #· #·]Á‘·˝Àmø£ÿ&Ü ˝Ò<Tä . eTVæ≤fi¯\T ‘·\T#·T ≈£î+fÒ @<ÓH’ ê kÕ~Û+#·>\∑ s¡ì wü]à\ ìs¡÷|æ+ #ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± »]–q ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À

wü]à\ {°&|û `” ø±+Á¬>dt ≈£îÁ≥\qT m+&É>{∑ ≤ºsT¡ . Á|üuTÑÛ ‘·« Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\ô|’ ÄyÓT <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . sê»qï ‘·qj·TqT #·÷ùd+<äT≈£î uÛ≤Ø m‘·TqÔ n_Û e÷qT\T, yÓm’ dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ‘·s*¡ e#êÃs¡T. n+‘·≈î£ eTT+<äT wü]à\ yÓm’ dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç¶ ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\T n]Œ+ #ês¡T. eTVü‰H˚‘· &Üø£sº Y yÓm’ dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ 1475 øÏ˝À $÷≥s¡T¢ bÕ<äj÷· Á‘· #˚ùdÔ Äj·Tq _&ɶ n+‘·≈î£ s¬ +&ç+‘·\T q&ç∫ ]ø±s¡T¶ düèwæ+º #·uÀ‘·THêïs¡T.

yês¡düT\ kı+‘·yÓTÆq 20y˚\ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdæÔ

$uÛÑ»q≈£î düV≤ü ø£]+#ê*

#·+&û>&∑ ,éÛ E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : s¬ +&ÉT <äXÊu≤›\T Hê´j·TkÕúHê\˝À q*–q 20y˚\ ø√≥¢s÷¡ bÕj·T\ ÄdæÔ øπ düT m≥ºøπ \≈£î |ü]cÕÿs¡yTÓ +Æ ~. |òØü <éø√{Ÿ eTVü‰sêC≤ Ç<äs› T¡ ≈£îe÷¬s\Ô T ‘·eT≈£î Hê´j·T+>± dü+Áø£$T+#ê*‡q á ÄdæìÔ ø√sYº <ë«sê kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡T. eTVü‰sêC≤ á 20y˚\ ø√≥¢ ÄdæÔ dü+s¡øDå£ qT ˇø£ Á≥dt≈º î£ n|üŒ–düTqÔ ï≥T¢ #·÷|ædTü qÔ ï M\THêe÷qT düyê\T #˚d÷ü Ô eTVü‰sêC≤ ≈£îe÷¬sÔ ˇø£sT¡ 1992˝À <ëK\T#˚dqæ |æ{wÏ Hü ôé |’ #·+&û>&∑ ˝éÛ Àì kÕúìø£ ø√sYº ìqï kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+∫+~. Ä M\THêe÷ ã÷≥ø£|⁄ü <ìä , qøÏ© dü+‘·ø±\‘√ #˚dqæ <äì ù|s=ÿ+~. á 20y˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ ÄdüT\Ô ˝À s¬ +&ÉT ø√≥\T, &Û©ç ,¢ #·+&û>&∑ ,éÛ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ, Vü≤sê´Hê, ôV≤’ <äsêu≤<é\˝À ñqï nH˚ø£ dæsú êdüT\Ô T, ˇø£s√˝Ÿ‡sêsTTdt‘√düV‰ü |ü⁄sê‘·q ø±s¡T,¢ dü«sêíusÑÛ D¡ ≤\T, &çbÕõ≥T¢ ñHêïsTT. yêdüyÔ êìøÏ eTVü‰sêC≤≈£î ˇø£ ≈£îe÷s¡T&ÉT, eTT>∑TsZ T¡ ≈£îe÷¬s\Ô T ñ+&É>±, M]˝À ≈£îe÷s¡T&ÉT, ˇø£ ≈£îe÷¬sÔ ‘·sê«‘· #·ìb˛j·÷s¡T. eTVü‰sêC≤ 1989˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T. dü+#·\q+ düèwæ+º ∫q |òØü <éø√≥ ÄdüT\Ô $\T¢ e´eVü‰s¡+˝À e÷J bÕ\≈£î&ÉT düsY Vü≤Ø+<äsY dæ+>¥ Áu≤sY ≈£îe÷¬s\Ô T düTBs¡È Hê´j·T b˛sê≥+ #˚dæ m≥ºøπ \≈£î $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. s¡÷. 20 y˚\ ø√≥¢

|òüØ<éø√≥ ÄdüTÔ\T Áu≤sY ≈£îe÷¬sÔ\T neTè‘Y øösY, B|”+<äsY øösY\πø #Ó+<äT‘êj·Tì kÕúìø£ N|òt E´&ûwj æ T· ˝Ÿ y˚TõÅùd{º Ÿ ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ô s¡CŸ˙wt ≈£îe÷sY X¯sà¡ Á|üø{£ +Ï ∫q≥Tº øösY ‘·s|¡ ⁄üò Hê´j·Tyê~ $ø±dt C…H’ é yÓ\&¢ +ç #ês¡T. Væ≤+<ä÷ yês¡d‘ü «· Vü≤≈£îÿ #·≥+º Á|üø±s¡+ y˚TõÅùd{º Ÿ rs¡TŒ yÓ\Te]+#ês¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. 31 @fi¯¢ øÏ+<ä≥ p˝…’ 1, 1982˝À ‘·q ÄdüT\Ô ˙ï ªyÓTVü≤sYyê˝Ÿ UÒyêJµ Á≥düT≈º î£ #Ó+<äT‘êj·T+≥÷ düsY Áu≤sY sêdæq≥Tº>± #ÓãT‘·Tqï $\T¢ qøÏ©<äì, ø√≥˝Àì ø=+<äsT¡ ñ<√´>∑T\T, Hê´j·Tyê<äT\T ≈£îeTà¬øÿ’ Bìì düèwæ+º ∫q≥Tº ‘·eT $#ês¡D˝À ìsê∆sD ¡ nsTT+<äì y˚TõÅùd{º Ÿ ù|s=ÿqï≥Tº C…H’ é ‘Ó*bÕs¡T. B+‘√ Áu≤sY≈î£ #Ó+~q s¡÷.20 y˚\ ø√≥¢ ÄdüT\Ô qT Äj·Tq ≈£îe÷¬s\Ô øπ #Ó+<äT‘êj·T+≥÷ rs¡TŒì#êÃs¡Hêïs¡T. &Û©ç ˝¢ Àì KØ<Óq’ |òØü <é ø√≥ Ç\T¢, |ü+C≤uŸ˝Àì eTDÏeT+Á» ø√≥\T, s√˝Ÿ‡ sêjYT‡ düV‰ü $+fÒCŸ ø±s¡T,¢ KØ<Óq’ q>∑\T, eTc˛Áu≤, dæe÷¢˝À¢ì ÄdüT\Ô T, u≤´+≈£î &çbÕõ≥T¢, #Û+· &û>&∑ ,éÛ Væ≤e÷#·˝Ÿ Á|ü<X˚ Ÿ, Vü≤sê´Hê, ôV≤’ <äsêu≤<é\˝Àì ÄdüT\Ô T Áu≤sY ≈£îe÷¬s\Ô øπ #Ó+<äqTHêïj·THêïs¡T.

B+‘√ ¨≥˝Ÿ dæã“+~ j·÷»e÷Hê´ìøÏ düe÷#ês¡+ Ç#êÃs¡T. nqTe÷q+ e∫à j·÷»e÷q´+ b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~+∫+~. b˛©düT\T >∑~ ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]∫ #·÷XÊs¡T. ÄyÓT ñ] y˚dTü ≈£îì ø£ì|æ+∫+~. eTè‘·Tsê\T Vü≤j·T‘Yq>∑sY ÁbÕ+‘·+˝Àì sê|òTü y˚+Á<ä ø±\˙øÏ #Ó+<äq |ü\$¢ ø±e#·TÃqì b˛©düT\T nqTe÷q+ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À ÄyÓT u…+>∑fiS¯ sY qT+∫ e∫à ñ+&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. $esê\T ‘Ó*j·÷*‡ ñ+~. ã\|ü]∫q nuÛ´Ñ ]ú z&Ü&Éì Ä‘·àVü≤‘·´ ‘êqT ã\|ü]∫q düsŒ¡ +#Y nuÛ´Ñ ]ú >¬ \Tbı+<ä˝<Ò ìä ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ sêsTTø£˝Ÿ eT+&É\+ eT÷≥ô|*¢øÏ #Ó+~q <=e÷à{Ï qs¡‡j·T´ (50) Ä~yês¡+ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&TÉ . Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q >∑T+&É sê<Ûqä T ÄyÓT uÛsÑ Ô¡ \#·Ã+>ö&é düsŒ¡ +#Y>± b˛{°˝À ì*bÕs¡T. |ü~ s√E\ ÁøÏ‘+· \#·Ã+>ö&é ‘ê{Ï#≥ Ó Tºô|’ qT+∫ |ü&ç eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. <ë+‘√ ùdïVæ≤‘·T&ç uÛ≤s¡´ sê<Ûqä T >¬ *|æ+#˚ u≤<Û´ä ‘·qT <=e÷à{Ï qs¡‡j·T´ rdüT≈£îHêï&ÉT. X¯ìyês¡+ »]–q mìïø£˝À¢ sê<Ûä 130 z≥¢ ‘˚&Ü‘√ |üsê»j·T+ bı+~+~. Bì‘√ eTqkÕÔ|+ü #Ó+~ qs¡‡j·T´ ñ] y˚dTü ≈£îHêï&ÉT.

Ä>∑düTº 3q õ˝≤¢≈£î ∫s¡+J$ sêø£! lø±≈£îfi¯+, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Ä>∑dTü º 3q øπ +Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ø¬ .∫s¡+J$ õ˝≤¢˝À |üs´¡ {Ï+#·qTHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq $$<Ûä ÁbÕC…≈î£ \º ≈£î X¯+≈£îkÕú|qü \T ìs¡«Væ≤+#·qTHêïs¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é qT+∫ H˚sT¡ >± f…øÿ£ * #˚sT¡ ≈£îì s¡÷. 20 ø√≥¢‘√ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚ùd |üsê´≥ø£ dü+ã+~Û‘· ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ , s¡÷. 20 ø√≥¢‘√ @sêŒ≥T #˚jT· qTqï sêJyé >±+BÛ ◊d”{° øπ +Á<ä+ ÁbÕC…≈î£ ≈º î£ X¯+≈£îkÕú|qü #˚kÕÔsì¡ düe÷#ês¡+. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ n~Ûø±]ø£ Á|üø≥£ q $&ÉT<ä\ ø±yê*‡ ñ+~.

$uÛÑõùdÔ H˚H˚ ©&ÉsY! ôV≤’ <äsêu≤<é, es¡+>∑˝,Ÿ E˝…’ 29(ø±ø£rj·T): ‘Ó\+ >±D sêh+ @s¡Œ&ܶø.£ . Ä ÁbÕ+‘·+˝À ‘êH˚ Á|ü<ëÛ q Hêj·T≈£î&çì nì, sêh+ ñeTà&ç>± ñ+fÒ e÷Á‘·+ ø±uÀj˚T eTTK´eT+Á‹ ‘·eT bÕغ n <Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nì ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´, e÷J eT+Á‹ mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£s¡ sêe⁄ k˛eTyês¡+ Çø£ÿ&É nHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ sêj·T |ü]˝Ô À Äj·Tq |ü+#êj·Tr mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ kı‘·TÔ ø±<äHêïs¡T. ø±+Á¬>düT, ‘Ósêdü bÕغ\T Á|ü»\qT <√#·T≈£î ‹+≥THêïj·Tì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . |ü+#êj·Tr mìïø£˝À¢ {Ï&|ç ìæ >¬ *|æ+#ê\ì ø√sês¡T.

;d” eT+Á‹‘·« XÊK @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT sêb˛\T

˝≤&ç˝® À ñ] y˚dTü ≈£îì eTs√ ˝Ò&û f…øÿ° Ä‘·àVü≤‘·´

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : sêh sê»<Ûëì ôV≤’ <äsêu≤<é˝À eTs√ eTVæ≤fi≤ f…øÿ° Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. ôdb’ Õò u≤<é b˛©dtùdwº Hü é |ü]~Û˝Àì z ˝≤&ç˝® À kÕ|òºt y˚sY ñ<√´–ì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. ˝≤&ç® dæã“+~ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ b˛©düT\T nø£ÿ&É≈î£ #˚sT¡ ≈£îì eTè‘·<V˚ ‰ü ìï kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. ‘·q‘√ düV≤ü Jeq+ #˚dqæ Á|æjT· T&ÉT ô|[¢øÏ ìsêø£]+#·&+É ‘√ Ç{°e˝Ò n˝ÒK´ nH˚ kÕ|òyºt s˚ Y Ç+»˙sY Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. ‘êC≤>± \ø°ø¶ ± |üP˝Ÿ˝Àì Væ≤˝Ÿ bÕsYÿ ¨≥˝Ÿ >∑~˝À f…øÿ° ñπsdüT≈£îì eTs¡D+Ï ∫+~. ÄyÓT Ç+≥s¡÷«´ ø√dü+ ôV≤’ <äsêu≤<é e∫Ãq≥T¢ ¨≥˝Ÿ dæã“+~øÏ #Ó|Œæ >∑~ì ãTø˘ #˚dTü ≈£î+~. Ä~yês¡+ sêÁ‹ qT+∫ Ä<äjT· + es¡≈î£ ÄyÓT ñqï >∑~ ‘·\T|ü⁄\T ‘Óse¡ ˝Ò<Tä .

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : øπ +Á<äeT+Á‹, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ sêh ø±+Á¬>düT bÕغ e÷J Ç+#ÛêsY® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é ‘Ó\+>±D n+X¯+˝À eTTK´ bÕÁ‘·qT b˛wædTü HÔ êïs¡T. ÄC≤<é sêj·T\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ |ü≥Tºã&ÉT‘·Tqï≥T¢>± CÀs¡T>± yês¡\Ô T edüTqÔ ï $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ç+<äTø√dü+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£î ‘·sT¡ #·÷ bò˛qT¢ #˚d÷ü Ô yê]ì ˇ|æŒ+#˚ Á|üjT· ‘êï\T ≈£L&Ü #˚dTü qÔ ï≥T¢>± Á|ü#ês¡+ »]–q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. d”e÷+Á<Û˝ä À ‘·q≈£î ñqï ø±+{≤ø˘‡º H˚|<ü ´ä∏ +˝À Äj·Tq |ü\Te⁄]ì sêj·T\ {ÏøÏ ˇ|æŒ+#˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡T. >∑‘· s¬ +&ÉT eT÷&ÉT s√E\T>± ÄC≤<é d”e÷+Á<Û≈ä î£ #Ó+~q |ü\Te⁄s¡T m+|”\T, eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\‘√ #·sá \T »]bÕs¡≥. sêj·T\ ‘Ó\+>±D≈£î n+^ø£]+#ê\ì #ÓãT‘·÷, sêh+ $&çb˛j·÷ø£ eT+∫ |ü<eä ⁄\T ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡≥. Á|ü<ëÛ q+>± ÄC≤<é eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ e´‹πs≈£î\‘√ #·sá \T »s¡T|ü⁄‘·THêïs¡≥. ÄC≤<é, øÏsD ¡ \Y eT<Û´ä e÷J eT+Á‹ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë s¬ &ç¶ $wüjT· +˝À $uÛ<Ò ë\T e∫Ãq≥T¢>± düe÷#ês¡+. &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë s¬ &çì¶ ‘=\–+∫q düeTj·T+˝À.. Äj·TqqT ‘=\–+#·e<äì› , nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ sêJHêe÷ ø√sê\ì øÏsD¡ ≈Y î£ ÄC≤<é dü÷∫+#ês¡≥. øÏsD¡ Y e÷Á‘·+ ÄC≤<é e÷≥ $q≈£î+&Ü &çm˝Ÿ≈î£ ñ<ë«düq |ü*ø±s¡T. Ç~ ÄC≤<é≈î£ ÄÁ>∑V≤ü + ø£*–+∫+<äì, n|üŒ{Ï qT+&ç Çs¡Te⁄] eT<Û´ä $uÛ<Ò ë\T e#êÃj·T+≥THêïs¡T. øÏsD¡ Y düyTÓ øÆ ±´+Á<Ûä n+≥T+&É>±.. $uÛ»Ñ q≈£î nqT≈£L\+>± ñHêï ÄC≤<é sêj·T\ ‘Ó\+>±D Á|ü‹bÕ<äq rdüT≈£î e∫Ã, |ü\Te⁄s¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£î n+^ø£]+#ê\ì #ÓãT‘·÷, eT+∫ |ü<eä ⁄\T ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡≥. øπ +Á<äeT+Á‹, Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>düT e÷J Ç+#Ûê]® >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é sêj·T\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ ˝≤;sTT+>¥ #˚dTü HÔ êïs¡≥. n~ÛcÕºq+ ôV≤’ <äsêu≤<äT‘√ ≈£L&çq |ü~ õ˝≤¢\≈£î nqT≈£L\+>± ñqï|üŒ{Ïø° ÄC≤<é e÷Á‘·+ sêj·T\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïs¡+≥THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ düyTÓ øÆ ´£ >∑fi+¯ $ì|ædTü +Ô &É>±, øπ +Á<äeT+Á‹ >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é sêj·T\ ‘Ó\+>±D n+≥THêïs¡T. øÏsD ¡ Y es¡+Z düyTÓ øÆ ´£ Á|üjT· ‘êï\≈£î ÄC≤<é #Óø˘ #ÓãT‘·THêïs¡≥. øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ |ü≥¢ ndü+‘·è|æ‘Ô √ ñqï Á|ü<X˚ Ÿ ø±+Á¬>düT ø£$T{° n<Û´ä ≈£îå &ÉT, s¡yêD≤ XÊK eT+Á‹ u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TD ≈£L&Ü ÄC≤<é≈î£ sêj·T\ ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À düV≤ü ø£]düTHÔ êïs¡ì n+≥THêïs¡T. e÷J eT+Á‹, ø£&|É ü õ˝≤¢ ø±+Á¬>düT d”ìj·TsY myÓTà˝Ò´ &çm˝Ÿ s¡M+Á<ë s¬ &ç¶ ñ<ë«düq n+X¯+ô|’ øÏsD¡ ,Y ÄC≤<é\ eT<Û´ä bıs¡bı#·Ã\T e∫Ãq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. &çm˝Ÿ sêJHêe÷ ø√s¡eTì ÄC≤<é #Ó|Œü >±, øÏsD¡ Y e÷Á‘·+ Äj·Tq≈£î ñ<ë«düq |ü*ø±s¡+≥THêïs¡T. ÄC≤<é sêj·T\ ‘Ó\+>±D ø√dü+ d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ‘√ bÕ≥T eTõ¢dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT, ôV≤’ <äsêu≤<é bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT ndü<Tä B›Hé zyÓd’ ‘” √qT #·sá \T »]bÕs¡≥. d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· ≈£î bò˛Hé‡ #˚dTü qÔ ï ÄC≤<é.. sêj·T\ {ÏøÏ n+^ø£]ùdÔ |ü<eä ⁄\T ÇkÕÔeTì #ÓãT‘·THêïs¡≥.

ôV≤’ <äsêu≤<é, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : XÊ+‹ j·TT‘·+>± sêh $uÛ»Ñ q »]π>+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä H˚‘\· T düV≤ü ø£]+#ê\ì ‘Ó\+>±D sê»ø°jT· CÒ@d” #Ós’ à¡ Hé Ábıô|dò sü Y ø√<ä+&Ésê+ $»„|Ôæ #˚XÊs¡T. Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ôV≤’ <äsêu≤<é‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D õ˝≤¢˝À¢ ñqï d”e÷+Á<ÛTä \≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ñ+ &É<ìä , yê]øÏ ‘êeTT n+&É>± ñ+{≤eTì Äj·Tq uÛsÑ √kÕ Ç#êÃs¡T. sêh $uÛ»Ñ q n+X¯+ô|’ #·]Ã+#˚+ <äT≈£î ‘Ó\+>±D yê<äT\T k˛e÷õ>∑÷&É Áô|dtøu¢£ Ÿ˝À düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´s¡T. á uÛ{Ò ø° Ï ø√<ä+&Ésê+ düV‰ü eT+Á‹ bıHêï\ \ø£Îj·T´, d”|◊” H˚‘· Hêsêj·TD, ;CÒ|” Hêj·T≈£î&ÉT $<ë´kÕ>∑ssY êe⁄ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. ∫qï sêÅcÕº\‘√ <˚X¯ düeTÁ>∑‘≈· î£ eTT|ü⁄Œ yê{Ï\T¢ ‘·T+<äqï eTT˝≤j·T+ dæ+>¥ j·÷<äyé yê´K´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+˝Ò<äì ;CÒ|” H˚‘· $<ë´kÕ>∑ss¡ êe⁄ nHêïs¡T. z≥¢ø√dü+ $uÛ»Ñ q #˚dTü HÔ êï eTì Á|ü#ês¡+ #˚dTü ø√e&É+ düs¬ +’ ~ ø±<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . sêh $uÛ»Ñ q »]–q|ü⁄Œ&ÉT ø=ìï düeTdü´\T ekÕÔjT· ì, yê{Ïì n~Û>$∑ T+#ê\ì d”|◊” sêh ø±s¡´<ä]Ù Hêsêj·TD nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ø±+Á¬>dt C≤|ü´+ #˚jT· &É+ ‘·><∑ Hä êïs¡T. ô|≥Tºã&ÉT <ës¡T\T ôV’≤<äsêu≤<éqT n_Ûeè~∆ #˚XÊeTq&É+ düeT+»dü+ ø±<äHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : kÕe÷õø£+>±, Ä]úø+£ >±, sê»ø°jT· +>± yÓqTø£ã&çq esêZ\ n_Û eè~∆ ø√dü+ øπ +Á<ä+˝À Á|ü‘´˚ ø£ eT+Á‹‘·«XÊKqT @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ÉT sêb˛\T Äq+<äu≤Û düÿsY nHêïs¡T. sê»´düuÑÛ düuTÑÛ ´&ç>± mìï¬øq’ nq+‘·s+¡ Äj·Tq ;d” uÛeÑ Hé≈î£ e#êÃs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ;d” dü+øπ eå T sêÁwüº n<Û´ä ≈£îå &ÉT ÄsY.ø£èwüj í T· ´ Ä<Û«ä s¡´+˝À |òTü q+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± sêb˛\T uÛ≤düÿsY e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, ;d”\ ø√dü+ øπ +Á<ä+ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø ø£$T{° y˚jT· &É+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ á ø£$T{° Ç#˚à ìy˚~ø£‘√ Á|üuTÑÛ ‘·«+ <äèwæøº Ï rdüTø¬ fi≤¢\H˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ Á|ü‘´˚ ø£ eT+Á‹‘·«XÊK nedüse¡ Tì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . Ç+<äTø√dü+ ÄsYøè£ wüj í T· ´ #˚dTü qÔ ï b˛sê≥+ n_Ûq+<ä˙j·TeTì #ÓbÕŒs¡T. ;d”\ nuÛTÑ ´qï‹ ø√dü+ ø£èwüj í T· ´ ‘·q J$‘êìï <Ûës¡b˛dæ b˛sê&ÉT‘·THêïs¡ì øÏ‘ê_#êÃs¡T. yÓqTø£ã&çq esêZ\ dü+øπ eå T+ øπ +Á<ä,sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘ê«\T m+‘√ #˚dTü HÔ êïj·Tì, Ç+ø± #˚j÷· *‡ #ê˝≤ ñ+<äì #ÓbÕŒs¡T. dü+øπ eå T |ò˝ü ≤\T ns¡T˝Ω q’… ;d”\≈£î n+<˚˝≤ ø£èwæ #˚j÷· *‡q nedüs+¡ ñ+<äHêïs¡T. ÄsY ø£èwüj í T· ´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, md”‡,md”,º yÓTHÆ êغ ∫es¡≈î£ Áø°&\É ≈£î eT+Á‹‘·«XÊK\T ñHêïj·Tì, ø±˙ »HêuÛ≤˝À 54XÊ‘·+ ñqï ;d”\≈£î e÷Á‘·+ Á|ü‘´˚ ø£ eT+Á‹‘·« XÊK ˝Òøb£ ˛e&É+ $#ês¡øs£ e¡ Tì #ÓbÕŒs¡T. <˚XÁ¯ |ü>‹∑ ;d”\ô|H’ ˚ ñ+<äqï $wüj÷· ìï bÕ\≈£î\T >∑T]Ô+#ê\ì ø√sês¡T. ;d” ñ<√´>∑T\≈£î Á|üy÷Ó wüq˝¢ À ]»πs«wüqT¢, #·≥dº uü ˝ÑÛ À¢ j·÷uÛ’… XÊ‘·+ ]»πs«wüHé ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq &çe÷+&é #˚XÊs¡T. øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ;d”\ ø√dü+ bÕs¡y¢ TÓ +≥Ø ø£$T{° Ç#˚à ìy˚~ø£qT mes¡T neT\T #˚kÕÔsì¡ Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ;d”\≈£î ñ<√´>±\T, $<ë´|üs+¡ >± ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#ê*‡q Á|üuTÑÛ ‘·«+ sê»ø°jT· +>± n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ sê»ø°jT· ]»πs«wüqT¢ ≈£L&Ü nedüse¡ Tì ø£èwüj í T· ´ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕ«‘·+Á‘·+ e∫Ãq|üŒ{Ï qT+∫ nìï sê»ø°jT· bÕغ\T C…+&Ü\T yÓ÷j·T&ÜìøÏ, Á|ü#êsêìøÏ e÷Á‘·yT˚ yê&ÉT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. eTTK´+>± @ sê»ø°jT· bÕغ ≈£L&Ü ;d”\≈£î sêC≤´~Ûø±s¡+˝À uÛ≤>∑kÕ«eT+ #˚ùd˝≤ Á|üjT· ‹ï+#·˝<Ò ìä $eT]Ù+#ês¡T. sêC≤´~Ûø±s¡+ kÕ~ÛùdHÔ ˚ ;d”\T eTqT>∑&É kÕ~ÛkÕÔsì¡ #ÓbÕŒs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ;d” H˚‘\· T Vü≤qTeT+‘·sêe⁄, yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

düyÓTÆø£´+ ˝Ò<ë eT÷&ÉT eTTø£ÿ\T #˚j·T+&ç ôV≤’ <äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) sêÁcÕºìï düyTÓ øÆ ´£ +>±H˚ ñ+#ê\ì s¬ ˝’ «Ò XÊK düV‰ü j·T eT+Á‹ ø√≥¢ dü÷s¡´Á|üø±wts¬ &ç¶ nHêïs¡T. $uÛ»Ñ q nìyês¡´yÓT‘Æ ˚ eT÷&ÉT sêÁcÕº\T>± $uÛõÑ +#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ¬s+&˚fi¯¢ ÁøÏ‘·+ düyÓTÆø±´+Á<Ûä ø√dü+ sêJHêe÷ #˚d+æ ~‘êH˚qì #ÓbÕŒs¡T.


2

>∑T+≥÷s¡T

eT+>∑fiy¯ ês¡+ 30 E˝…’ 2013

ej·TdüT MT<ä |ü&É≈£î+&Ü.. j·Te«q+>± ø£ì|æ+#˚˝≤...!

>∑T+&Ó »ãT“\qT

ÄeT&É <ä÷s¡+ |ü]¬>‹Ô+#˚ yÓTTø£ÿ C§qï bı‘·T\Ô T..

| Á d ü Tü ‘Ô · »qπswüH˝é À ej·TdüT‡ eTTô|Œ’ <ë{Ï+<äH˚ #ê\T e´≈£î˝Ô À¢ n\»&ç yÓTT<ä\e⁄‘·T+~. m+<äTø£+fÒ eTTô|Œ’ ˝ÀH˚ ej·TdüT‡ m≈£îÿyÓq’ yê]>± ø£qã&ÉT‘·T+{≤s¡T. n+<äT≈£î | Á <ü ëÛ q ø±s¡D+. JeqXË*’ . ‘·<ë«sê X¯Øs¡+˝À nH˚ø£ e÷s¡TŒ\T #√≥T#˚dTü ø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. eTTK´+>± yÓTT<ä≥ Ä e÷s¡TŒ ø£qã&˚~ eTTK+˝ÀH˚. ø£fió¯ fl øÁ +Ï <ä q\¢{Ï e\j·÷\T, eTTK+˝À, yÓT&ÉMT<ä eTT&É‘\· T @s¡Œ&É≥+ e+{Ï$ ej·TdüT‡ MT<ä |ü&+ç <äq&ÜìøÏ düŒwüy º TÓ qÆ dü+øπ ‘ê\T. ∫qï ej·TdüT‡˝ÀH˚ ej·TdüT‡ m≈£îÿe>± ø£qã&É≈î£ +&Ü #˚jT· &ÜìøÏ z n<äT“¤‘y · TÓ qÆ |ü<‹∆ä ñ+~. @+≥+fÒ..? n+<äT≈£î eT+∫ bÂwæøº ±Vü‰s¡+ rdüTø√e&É+ e\¢ ej·TdüT‡ ô|ã’ &ɶ yês¡T>± ø£qã&Éìj·T´<äT. eT]j·TT Äs√>∑´+>± ñ+&˚≥T¢ #˚dTü +Ô ~. n+<äT≈£î düV‰ü j·T|ü&˚ n<äT“¤‘y · TÓ qÆ ÄVü‰sê˝Ò+{À #·÷<ë›+..

ã÷¢ u…ÁØdt : eTq+ ‹H˚ ÄVü‰sêìï ã{Ϻ eTq X¯Øs¡‘‘· «· + ñ+≥T+~. n+<äTøπ eTq ÄVü‰s¡+˝À nìï s¡ø±\ b˛wüø±\T ñ+&˚˝≤ C≤Á>∑‘Ô· |ü&Ü*. eTTK+˝À eè<ë›|´ü #Ûêj·T\T ø£qã&É˙j·T≈£î+&Ü, sêìj·T´≈£î+&Ü #˚ùd yê{Ï˝À ã÷¢ u…ÁØdt #ê˝≤ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ ≥Te+{Ï ÄVü‰s¡+. ã÷¢ u…ÁØdt˝À ñ+&˚ j·÷+{° ªÄøχ&˚{Ïyé ô|ò’{À ¬ø$Tø£˝Ÿ‡μ, C≤„|üø£X¯øÏÔ ô|s¡T>∑T<ä\øÏ ø±s¡D+ nì »s¡ï˝Ÿ Ä|òt nÁ–ø£\ÃsY n+&é |òü⁄&é ¬ø$TÅd”º˝À Á|ü#·T]‘·yÓTÆq ˇø£ yê´dü+˝À, XÊgE„\T $e]+#ês¡T. ã÷¢ u…ÁØdt ` M{Ï˝À ;{≤ ¬øs√{ÏHé, \÷{°Hé nH˚ ¬øs√{ÏHêsTT&ÉT¢, n+<∏√ dæj÷· ìHé nH˚ bòÕe¢ HêsTT&ÉT,¢ m˝≤õø˘ nH˚ b˛©|òHæ ˝’Ó ,Ÿ $≥$THé dæ, bò˛˝Ò{Ÿ, ø±*¸jT· +, yÓT^ïwæjT· +, b˛{≤

wæjT· + eT]j·TT |”#T· |ü<ës¡e∆ TT\ ñHêïsTT. ø±ã{Ϻ Çe˙ï ej·TdüT‡ dü+ã+~Û+∫q $≥$TqT¢, Ábı{°H¢˚ ø±ã{Ϻ M{Ïì rdüTø√e&É+ e\¢ #·sà¡ + Äs√>∑´+>±, ø±+‹e+‘·+>± ñ+&˚+<äT≈£î düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘·T+~. ≥yÓ÷{À : ej·TdüT‡≈£î dü+ã+~Û+∫q eTs=ø£ dü÷|üsY |ü⁄&é ≥yÓ÷{À. ≥yÓ÷{ÀqT ÄVü≤s¡+˝À rdüTø√e&É+ e\\¢ eTTK+˝À eTT&É‘\· qT b˛>=&ÉT ‘·T+~. ≥yÓ÷{À |ü⁄\¢>±qT, p´dt >±qT ø£*– ñ +&É≥+ #˚‘· M{Ïì s√p rqTø√e&É+ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ eT+∫~. ∫qï ej·T´düT‡˝À¢H˚ MT˝À eè≤<ë›|´ü #Ûêj·T\T yÓ+{≤&ÉT‘·T+fÒ ø£qTø£ ≥yÓ÷{À ñqï ˝…ø’ √|òHæ é nH˚ ø¬ $Tø£˝Ÿ Ä\ø£Då ≤\T <ä]#˚sì¡ j·T´≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. Bì˝À,, ˝…’ø√|”Hé nH˚ |ü<ës¡∆eTT X¯øÏÔ

e+‘·yTÓ qÆ >± |üìNdüT+Ô ~. ≥yÓ÷{À˝Àì ˝…ø’ √|æHé #·s´¡ s¡+Á<ë\qT |üP&çÃy˚d.æ #·sà¡ yê´<äT\T sê≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉT‘·T+~. #˚|qü ÷HÓ: rs¡ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ eTVæ≤fi¯\T #ê˝≤ n+<ä+>± ñ+{≤s¡T. yê] n+<ëìøÏ z d”Áø¬ {Ÿ ñ +~. n<˚+≥+fÒ rs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ìedæ+#˚ yês¡T ‘·s#¡ ÷· #˚|\ü T, #˚|qü ÷HÓqT ÄVü≤s¡+>± rdüTø√e&É+ e\¢ yê] #·sà¡ + <äè&É+>±, yÓTs¡Tùd≥T¢ #˚dTü +Ô ~. ø√˝Ÿ¶ yê≥sY |òwæ t n+fÒ kÕ\àHé eT]j·TT ‘·Tq nH˚ #˚|\ü T zy˚T>± 3 bÕ´{° j·÷dæ&‡é qT n~Ûø+£ >± ø£*– ñ+&É ≥+ e\¢ n$ #·sêàìøÏ u≤>± ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘êsTT. #·sà¡ +˝À eTT&ÉT‘·\T sê≈£î+&Ü, ø±+‹e+‘·+>± ñ+ &˚+<äT≈£î u≤>± düV‰ü j·T|ü&TÉ ‘·T+~. Á^Hé {° : Ç~ Äs√>∑´ø£sy¡ TÓ qÆ bÕ˙j·T+. B+‘√ Äs√>±´ìøÏ #ê˝≤ Á|üj÷Ó »Hê\THêïsTT. Á^Hé {°ì rdüTø√e&É+ e\¢ Js¡íX¯øÏÔì yÓTs¡T>∑T|üs¡TdüTÔ+~. ãs¡Te⁄qT ‘·–Z+#·&ÜìøÏ u≤>± düVü≤ø£]düTÔ+~. eTTK´+>± eè<ë›|´ü #Ûêj·T\T ø£qã&Éìj·T´≈£î+&Ü #˚dTü +Ô ~. Á^Hé {° ‘êπ>yê]˝À eè<ë∆|´ü \ø£D å ≤\T n+‘· ‘·«s¡>± <ä]#˚se¡ ⁄. Äj·TTwü߸qT ô|+#˚ >∑TD+ Á^Hé {°øÏ ñ+~. ø±ã{Ϻ Á|ü‹s√E Á^Hé {° ùd$+∫ eTTK+˝À eTT&É‘·T\, e\j·÷\T, ôV≤sTTsYbòÕ˝Ÿ, ãs¡Te⁄ ô|s¡>&∑ +É e+{Ï yê{ÏøÏ <ä÷s¡+>± ñ+&É+&ç. #ê¬ø¢{Ÿ‡ : MT≈£î #ê¬ø{¢ Ÿ‡ ‹H˚ n\yê≥T+fÒ eTØ eT+∫~. #ê¬ ø ¢ { Ÿ ‡ ˝À n+‘· n<ä T “¤ ‘ · y Ó T Æ q >∑TD≤\THêïsTT. ej·TdüT‡qT ‘Ó*j·Tìe«≈£î+&Ü #˚ùd \ø£åD+ #ê¬ø¢{Ÿ‡˝À n~Ûø£+>± ñHêïsTT. nH˚ø£ n<Û´ä j·THê\ Á|üø±s¡+ #ê¬ø{¢ Ÿ‡˝À ñ|üj÷Ó –+∫ ø√ø√, #ê¬ø¢{Ÿ $T˝Ÿÿ #·s¡à ø£DC≤˝≤\T düTs¡øÏå‘·+>± ñ+#·T‘êsTT. eT]j·TT ø£D≤\≈£î s¡ø£ÔÁ|üyêVü‰ìï ô|+#·T‘·T+~. <ë+‘√ #·sà¡ +˝À >∑sT¡ ≈£î<äq+ b˛sTT, #·sà¡ + düTìï‘·+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~.

Åd”Ô ñ<√´–ì ◊‘˚... πøX¯ kÂ+<äs¡´+ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä›...!? Á|üdüTÔ‘·ø±\+˝À Åd”Ô ñ<√´>∑düTÔ˝…’‘˚ yê] Jeq $<Ûëq+˝Àq÷, ‘·eT ÄVü‰s¡ n\yê≥¢ô|’Hê ÁX¯<ä∆ rdüTø√yê*‡ ñ+≥T+~. q\¢{Ï ˇ‘Ó’Ôq E≥Tº n+fÒ Çwüº|ü&ç Ä&Éyêfi¯ó¢+{≤sê? ø±˙ H˚{Ï eTVæ≤fi¯\T Ç+{≤ ãj·T≥ |üì ˇ‹Ô&,ç ñs¡T≈£î\T |üsT¡ >∑T\‘√ øπ XÊ\ |ü≥¢ ÁX¯<∆ä rdüTø√e&ÜìøÏ r]ø£ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘√+~. B+‘√ E≥Tº |ü\#·qe&É+, $|üØ‘·+>± sê*b˛e&É+ Ç+ø± ∫qï ej·TdüT˝À HÓs¡e&É+ ˝≤+{Ï düeTdü´\qT m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. $T>∑‘ê Ä&Éyêfi¯fl‘√ b˛*ùdÔ ñ<√´–qT˝Ò m≈£îÿe>± á düeTdü´\ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. eè‹Ô˝À b˛{°, ≈£î≥T+ã uÛ≤s¡+, ˝Ò<ë Á|æyÓTqTÃe˝Ÿ dæ+Á&√yéT‘√ u≤<Ûä|ü&˚ yê]˝À á düeTdü´\T #ê˝≤ m≈£îÿe>± ø£ì|ækÕÔsTT. yÓ+Á≥Tø£\T õ&ÉT¶>± e÷s¡&É+ Ç+ø± #·T+Á&ÉT ˝≤+{Ï düeTdü´\ ø±s¡D+>± yÓ+Á≥Tø£\T sê*b˛‘·T+{≤sTT. |üì ˇ‹Ô&ç Ç+ø± r]ø£ ˝Òø£b˛e&É+‘√ ÄVü‰s¡+ô|’ ÁX¯<ä∆ #·÷|üs¡T. »+ø˘ |òü⁄&é\‘√ ãs¡Te⁄ ô|s¡T>∑T‘êπs ø±˙ ø±e\dæq b˛wüø£‘·‘êÔ«\T \_Û+#·e⁄. Bì‘√ s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+{≤s¡T. |òü*‘·+>± E≥Tº sê*b˛e&É+, s¡ø£ÔV”≤q‘·≈£î >∑Ts¡e⁄‘·T+{≤s¡T. |òü*‘·+>± E≥Tº sê*b˛e&É+, HÓs¡e&É+ ˝≤+{Ï$ »s¡T>∑T‘êsTT. ø±ã{Ϻ yês¡T yê] Jeq $<Ûëq+˝À ø=~›>± e÷s¡TŒ\T #˚düTø=ì, ÄVü‰s¡|ü⁄ n\yê≥Tº e÷s¡TÃø=qï≥¢sTT‘˚ ‘·|üŒ≈£î+&Ü |òü*‘·+ ñ+≥T+~. ñ<√´–qT\T düeT‘·T\´ bÂwæºø±Vü‰s¡+ rdüTø√yê*. ˝Òø£b˛‘˚ ªmì$Tj·÷μ≈£î ˝Àq>∑T‘ês¡T. ø±\Áø£y˚TD≤ E≥Tºsê*b˛‘·T+~. ~>∑Te\ dü\Vü‰\qT Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü ñ<√´–qT\T Ä#·]+#ê*. 1. wæø±ø±jYT, ñdæ] bı&ç düeTbÕfi¯˝¢ À rdüTø√yê*. sêÁ‹|üP≥ á bı&ÉT\qT ‘·–qìï ˙fi¯˝¢ À ø£*|æ Hêqu…{≤º*. á $TÁX¯eT+‘√ eTs¡Tdü{Ï s√E ‘·\kÕïq+ #˚j·÷*. •s√C≤\T ì>∑ì>∑˝≤&ÉT‘êsTT. E≥Tº sê\&É+, #·T+Á&ÉT düeTdü´ e+{Ï$ u≤~Û+#·e⁄. 2. >√s¡TyÓ#÷ ì Á^Hé {°ì e÷&ÉT≈£î, •s√C≤\≈£î |ü{+ºÏ ∫ Äs¡ìyê«*. ‘·sT¡ yê‘· ˙fi¯‘¢ √ ‘·\+‘ê X¯óÁuÛ|Ñ sü T¡ #·Tø√yê*. Á^Hé {°˝Àì j·÷+{° Äøχ&Ó+≥T¢ »≥Tº }&É{≤ìï ‘·–ZkÕÔsTT. b˛wüø±\T •s√C≤\qT ô|+#·&ÜìøÏ <√Vü≤<ä+ #˚kÕÔsTT. 3. M\q+‘· eT≥≈£î Á|ü‹s√E ‘·\kÕïq+ #˚j÷· *. n˝≤π> sêÁ‹|üP≥ q÷HÓ |ü{Ϻ+∫ ≈£îs¡Tfi¯¢qT+∫ eTkÕCŸ #˚j·÷*. ôV≤sTTsY Á&Éj·T´sYqT yê&É≈î£ +&Ü n˝≤H˚ >±*øÏ Äs¡ìyê«*.

#˚‘T· \≈£î :

bÕÁ‘·\≈£î : 1.bÕÁ‘·\≈£îqï yÓ\T¢*,¢ ñ*¢bÕj·T yêdüq\T b˛yê\+fÒ &ç»s¬ +® {Ÿ k˛|t‘√ s¡T~› ø£&ç–, ‘·sê«‘· ìeTà ‘=ø£ÿ‘√ s¡T~› H√{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚j·÷*. ìeTàs¡dü+ ñ

ãs¡Te⁄qT ‘·–+Z #˚ u≤¢ø˘ {°... u≤¢ø˘ {° : ñ<äj÷· H˚ï {° ‘ê>∑+~ eTTK+ ≈£L&Ü ø£&>É ì∑ Á|üãT<äT\∆ T #ê˝≤eT+~ ñHêïs¡T. ø±dæ+‘· ˝Ò{Ÿ #˚ùdÔ #ê\T {° n+<ä˝Ò<äì ∫Ás¡TãTÁs¡T˝≤π>yês¡÷ ñHêïs¡T. ø=+<äsT¡ e÷Á‘·+ u≤¢ø˘ {° n+≥÷ nÁs¡T\T #êdüT+Ô {≤s¡T. ì»y˚T eT] u≤¢ø˘ {° eTìwæ X¯ØsêìøÏ eT+∫ Äs√>∑´|ü⁄ ñ|ü<ëj·Tì nì #ÓbÕŒ*. u≤¢ø˘ {° ‘êπ> yê]˝À m≈£îÿe eT+~ >∑T+&Ó »ãT“\≈£î <ä÷s¡+>± ñ+{≤s¡ì n+#·Hê. ‘˚j÷· ≈£îqT ô|wò Œæ +{Ÿ #˚dæ u≤>± m+&Éô|&ç‘˚ nì q\¢ã&ÉT‘êsTT. M{Ï˝À ‘·j÷· s¬ q’ {° bı&ç‘√ ø±∫q &çø±wæHéH˚ u≤¢ø˘ {° >± |æ\TkÕÔs¡T. Ç+<äT˝À ñ+&˚ <∏Ó’eTHé nH˚ |ü<ës¡+∆ eTìwæì ˇ‹Ôfi≈¢¯ î£ >∑T]#˚ùd Vü‰s√àq¢ô|’ Á|üu≤Û e+ #·÷|æ ˇ‹Ô&ìç ‘· – Z d ü T Ô + ~. ô|’ > ± >∑ T +&Ó u≤>± |ü ì #˚ ù d+<ä T ≈£ î Wwü < Û ä + ˝≤ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. X¯ØsêìøÏ ‘·–q b˛wüø±\T n+~dü÷HÔ ,˚ ªdüqïμC≤õ˝≤ e÷πs+<äT≈£î <√Vü≤<ä+ #˚dTü +Ô ~. yê´~Û ìs√<Ûøä £ X¯øìÔÏ ô|+#˚ ◊k˛|üe¢ Hê˝Ÿ‡, KìC≤\T, j·÷+{Ï Äøχ&Ó+≥T¢ Bì˝À |ü⁄wüÿ\+. ‘˚j÷· ≈£î\ì |ü⁄*j·Tu…{ºÏ Á|ü‘´˚ ø£ |ü<‘∆ä T· ˝À¢ ‘·j÷· s¡T#˚ùd Bìe\¢ >∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ m+‘√ y˚T\T. X¯Øs¡+z\ì ˇ‹Ô&ç ø£*–+#˚ Vü‰s√àq¢ì ìj·T+Á‹+#·&+É ˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædTü +Ô ~. ñ<äj÷· H˚ï z ø£| ü u≤¢ø˘ {° ‘ê–‘˚ á dü‘Œ· *¤ ‘ê\T bı+<äe#·TÃ.

#·s¡à, •s√» s¡ø£åD≈£î ô|{Ϻ+~ ù|s¡T qTe⁄«\T ` $T]j·÷\T qTe⁄«\T`q\¢ $T]j·÷\T : q\¢ qTe⁄«\T eTìwæ X¯ØsêìøÏ eT+∫ b˛wüø£ $\Te\Tqï Ábı{°qT¢, ◊s¡HéqT düeTè~∆>± n+~kÕÔsTT. e÷+düøè£ ‘·T\Ô T, ÇqTeTT n~Ûø+£ >± ñ+&˚ q\¢ qTe⁄«\T n\‡s¡\¢ ì ìyê]+∫, n‹kÕsêìï n<äT|ü⁄˝À ñ+#·T‘êsTT. ø±´*¸jT· + n~Ûø+£ >± ñ+&˚ qTe⁄«\ì Äs√>∑´+ ø√dü+ ñ<äj÷· H˚ï y˚&ç ˙{Ï‘√ ø£*|æ rdüTø√e&É+ #Ó˙’ j·TT\ dü+Á|ü<ëj·T+. Çø£, q\¢ $T]j·÷\ bı&ç Á|üj÷Ó »q+ #ÓbÕŒ\+fÒ.. Js¡í e´edüqú T düÁø£eT+>± |üì #˚sTT+#·&+É M{Ï Á|ü‘´˚ ø£‘.· eTìwæ ‹qï ÄVü‰s¡+ Js¡eí Tyê«\+fÒ ø±yê*‡q ôV≤’ Á&√ø√¢]Hé ne÷¢ìï ñ‘·Œ‹Ô #˚sTT+#·&+É Bì eTTK´ \ø£Då +. #·sà¡ , •s√» Äs√>±´\≈£î ô|{Ï+º ~ ù|s¡T. #ês¡T, Áô|ò’&é¬s’dt, dü˝≤&É¢ s¡÷|ü+˝À $T]j·÷\ bı&çì rdüTø=+fÒ Js¡íX¯øÏÔ ô|s¡T>∑T‘·T+~. >∑T+&Ó »ãT“\T, <ä+‘· düeTdü´\T ø±˝ÒjT· Çã“+<äT\ qT+∫ $T]j·÷\T kÕ+‘·«q+~kÕÔsTT. M{Ï qT+∫ rdæq q÷HÓqT #·sêàìøÏ, •s√C≤\≈£î yê&ç‘˚ eT+∫~.

4. ‘·&ç •s√C≤\qT bı&ç #˚<ë›eTH˚ ñ<˚X› +¯ ‘√ yê{Ïì sêdæ s¡+bÕq ô|≥ºe<äT.› s√p ñ<äj÷· H˚ï ‘˚*ø£bÕ{Ï yê´j·÷eT+ #˚j÷· *. n˝≤ #˚ùdÔ •s√uÛ≤s¡+ nì|æ+#·<Tä . ‘·\kÕïq+ ‘·sT¡ yê‘· •s√C≤\T yê≥+‘·≥ ny˚ Äπs˝≤ #˚jT· +&ç. sêÁ‹ ø£˙dü+ 7 >∑+≥\ ìÁ<ä nedüs+¡ . 5. ÄVü‰s¡+˝À ª◊s¡Héμ düeTbÕfi¯¢˝À ñ+fÒ m˙$Tj·÷ sê<äT. u…’≥ õ+ø˘ |òü⁄&é ‹q≥+ e÷H˚j÷· ´*. ÄVü‰s¡+ ì<ëq+>± rdüTø√yê*. n˝≤ŒVü‰sêìøÏ 15 ì$TcÕ\T, uÛÀ»HêìøÏ ns¡>+∑ ≥ düeTj·T+ yÓ∫Ã+#ê*. ÄVü‰s¡+ @$T rdüT≈£î+≥THêï+, m˝≤ rdüT≈£î+≥THêï+ nH˚$ eTTK´+. n˝≤ŒVü‰s¡+, uÛÀ»q düeTj·÷˝À¢ e´s¡∆ Á|üd+ü >±\T e<äT.› ÄVü‰s¡+ Ä<äsê, u≤<äsê>± rdüTø√sê<äT. eTÚq+>± ÄVü‰s¡+ rdüTø√e&É+ ñ‘·eÔ T+.

|òü÷f…Æq yêdüq\T b˛>=≥º&É+ m˝≤..?

1. #˚‘T· \≈£î ñ*¢bÕj·T yêdüq\T b˛>∑≥&º ÜìøÏ #˚‘T· \≈£î ø=~›>± ñ|ü s¡T~› y˚&ç˙fi¯¢‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√yê*. n˝≤π> ø=~›>± ˙{Ï˝À kÕ˝Ÿº y˚dæ dæ+ø˘ <ä>∑Zs¡ô|≥Tºø=+fÒ Ç$ ‘·]–q yÓ+≥H˚ #ê≈£î\T X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&ÜìøÏ ñ |üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. ñ|ü ‘√ #˚‘T· \≈£î X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√e&É+ e\¢ ˇø£ÿ yêdüq\T e÷Á‘·yT˚ ø±<äT #˚‘T· \qT ≈£L&Ü X¯óÁuÛ+Ñ >± #˚jT· &ÜìøÏ ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. ñ|ü ‘√ #˚‘·T\≈£î X¯óÁuÛÑ+ #˚düTø√e&É+ e\¢ ˇø£ÿ yêdüq\T e÷Á‘·y˚T ø±<äT #˚‘T· \qT ≈£L&Ü X¯óÁuÛ+Ñ >± ø√eT\+>± ñ+#·T+‘·T+~. 2. ø=~›ùd|ü⁄ ≥yÓ÷{À s¡kÕìï #˚‘T· \≈£î |ü{+ºÏ ∫, eTTK´+>± eTTì y˚fió¯ fl ≥yÓ÷{À p´dt˝À u≤>± Hêìà ‘·sê«‘· #·\{¢ Ï ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. 3. #˚‘T· \ qT+&ç e#˚à yÓ\T¢*,¢ ñ*¢bÕj·T yêdüq\T bı>∑≥&º ÜìøÏ eTs√ ∫{≤ÿ ìeTàs¡d+ü . u≤>± |ü{+ºÏ ∫ ‘·sê«‘· X¯óÁuÛ+Ñ #˚dTü ø√yê*. 4. eTs=ø£ düT\uÛyÑ TÓ qÆ ∫{≤ÿ @+≥+fÒ yÓT≥˝Ÿ ˝Ò<ë d”˝º Ÿ ◊≥yéT‡≈£î #˚‘T· \qT u≤>± s¡T~› #·\¢ì ˙{Ï‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚düT ø√e#·TÃ.

eTq <˚X+¯ ˝ÀH˚ ø±<äT Ç‘·s¡ <˚X˝¯ À¢ ≈£L&Ü yÓTTø£ÿC£qï ‘Ó*j·Tì yês¡T ñ+&És+¡ fÒ n‹X¯j÷Ó øÏ.Ô m+<äTø£+fÒ yÓTTø£ÿC£qï @ <˚X¯eTT˝ÀHÓ’Hê n+‘· ù|òeTdt eT]. yÓTTø£ÿC£qï ˇø£ eTTK´yÓTÆq ÄVü‰s¡ <Ûëq´eTT. Ç~ #ê˝≤ $]$>±, n‹ #Íø£>± \_Û+#˚ ÄVü‰s¡+. yÓTTø£ÿC£qï –+»\T ˇø£ eT+∫ ã\yÓTqÆ ÄVü‰s¡ |ü<ës¡e∆ TT. Bì –+»\qT |ü∫Ã>± >±ì, ø±\TÃø=ì ˝Ò<ë ñ&Éøu£ ≥… Tºø=ì ‹+{≤s¡T. yÓTTø£ÿC£qï –+»\ qT+&ç ù|˝≤\T ªbÕ|t ø±sYïμ, ªø±sYï ù|ò¢ø˘‡μ ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔs¡T. ˝Ò‘· ªuÒ;ø±sYïμ C£qï ø£+≈£î\T ≈£Ls¡>± e+&ÉT≈£î+{≤s¡T. yÓTTø£ÿC£qï |æ+&ç‘√ s=f…\º T #˚dTü ≈£î+{≤s¡T. yÓTTø£ÿC£qï –+»\ qT+&ç q÷HÓ rkÕÔsT¡ . Çìï s¡ø±\T>± yÓTTø£ÿC£qïqT Á|ü‹ì‘·´+ @<√ ˇø£sø¡ +£ >± ñ|üj÷Ó –+#·T≈£î+≥THêïs¡T.

yÓTTø£ÿC£qï˝À *H√*ø˘ Ädæ&é, $≥$THé Ç, _1, _6, ìj·÷dæHé, bò˛*ø˘ Ädæ&é, ]uÀbòÕ¢$Hé.. nH˚ $≥$TqT¢ m≈£îÿe ñ+{≤sTT. Bì˝Àì \eD≤\T, $≥$TqT¢ ÇHédTü *Hé MT<ä Á|üu≤Û e+ #·÷|ü⁄‘êsTT. eTTK´+>± eT<ÛäTy˚TVü≤Á>∑düTÔ\≈£î #ê˝≤ eT+∫~. ø=˝…ÅkÕº˝qŸ T ìj·T+Á‹+#·TqT. ˇø£sø¡ +£ >± #ÓbÕŒ\+fÒ e÷qe⁄ìøÏ Äs√>∑´|üs+¡ >± yÓTTø£ÿC£qï ñ|üj÷Ó >∑+ nq+‘·+. Ç~ ø±q‡sY, >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· düeTdü´\T <ä]#˚s¡≈£î+&Ü #˚düTÔ+~. yÓTTø£ÿC£qï˝À ñ+&˚ r|æ|ü<ës¡∆+ C≤„|üø£X¯øÏÔì ô|+#·T‘·T+~. ˇ‹Ô&ç nì|æ+∫q|ü &ÉT ˇø£ ø£| ü ñ&çø+Ï ∫q –+»\T rdüT≈£î+fÒ ‘·øDå£ ñ|üXe¯ Tq+ \_ÛdTü +Ô ~. Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd b˛wüø±\T d”«{Ÿø±sYï˝À ñHêïsTT. >∑T+&Ó »ãT“\qT düeTs¡+∆ >± m<äTs√ÿe&ÜìøÏ eTs√ eT+∫e÷s¡+Z ñ+~. MTs¡T cÕ|æ+>¥≈î£ yÓ[q¢ |ü &É˝≤¢ \uÛ´Ñ eTj˚T´ d”«{Ÿø±sYï ‹q+&ç. >∑T+&Ó »ãT“\T MT qT+∫ ÄeT&É<÷ä s¡+ |üsT¡ >¬ ‘·T‘Ô êsTT. d”«{Ÿø±sYï˝À ñ+&˚ Kì»yÓTqÆ Áø√$Tj·TyéT bÕfi¯ófl m+‘·>± ô|]–‘˚ >∑ T +&Ó »ãT“\T e#˚ à neø±XÊ\T n+‘· > ± ‘·>T∑ ‘Z êj·Tì Vü‰s¡«sY¶ j·T÷ìe]Ù{°øÏ #Ó+~q |ü] XÀ<Ûä≈£î\T Ç{°e\ Çø£ n<Ûä´j·Tq+˝À ‘Ó\TdüT ≈£îHêïs¡T. n+<äTπø Áø√$Tj·TyéT m≈£îÿe>± ñ+&˚ d”«{Ÿø±sYï ‹q+&ç >∑T+&ÓqT Äs√>∑´+>± ñ+#·Tø√+&ç.

JeÁøÏj·T\qT y˚>∑e+‘·+ #˚ùd q\¢ ñ|ü yÓqïrdüq bÕ\T ‘Á ê–‘˚ X¯Øs¡eTT Hêp≈£î..

q\¢ ñ|ü : ôd+’ <Ûeä \eD+>± |æ*#˚ q\¢ ñ|ü $T–*q ñ|ü \ ø£Hêï ø±düÔ _ÛqïyÓT+Æ ~. ø=~›>± rdüTø=+fÒ |üsy¡ ê˝Ò<Tä . ø±˙ n~Ûøy£ TÓ T‘·+Ô ˝À ˇπøkÕ] ‹+fÒ X¯Øs¡+˝ÀøÏ düT\uÛ+Ñ >± #=#·TÃ≈£îb˛j˚T dü«uÛ≤e+ ñqï+<äTe\¢ <ëì Á|üu≤Û e+ m≈£îÿe>± #·÷|ædTü +Ô ~. X¯Øs¡+˝À y˚&çì ‘·>∑TZeTTK+ |ü{Ϻ+#·&É+˝À <ëì Á|üuÛ≤e+ m≈£îÿe>± #·÷|ædüTÔ+~. H√{Ï |üP‘·\T, Ç‘·s¡ <ä+‘· ø£j å ÷· \T+fÒ Bìï H˚sT¡ >± yê&˚ ø£Hêï >√s¡T ˙{Ï˝À ø£]–+∫ |ü⁄øÏÿ*+∫ ñ$Tà‘˚ |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. |ü#÷ fi¯˝¢ À yê&˚ q\¢ ñ|ü øÏ X¯Øs¡ JeÁøÏjT· \ì y˚>∑e+‘·+ #˚ùd X¯øÏÔ ñ+~. ôd’qdt‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï|ü &ÉT Ç~ eT+∫ kÕ+‘·«q. n˝≤π> ø°fiH¢¯ =|ü \‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ês¡T z eg+˝À y˚&ç #˚dqæ á ñ|ü ì ñ+∫ düeTdü´ ñqï #√≥ ô|&ç‘˚ ø±ùd|ü{øÏ Ï kÕ+‘·«q \_ÛdTü +Ô ~. >=+‘·T H=|挑√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï|ü &ÉT >√s¡TyÓ#·Ãì ˙{Ï˝À y˚dæ |ü⁄øÏÿ*ùdÔ ‘·ø£åD ñ|üX¯eTq+ ø£\T>∑T‘·T+~.

Á|ü‹ Ç+{À¢ yÓ\T¢*,¢ n\¢+ ‘·|Œü ìdü]>± ñ+≥T+~. nH˚ø£ ≈£Ls¡˝À¢ Bìï y˚düT≈£î+{≤s¡T. eTTK´+>± H√s¡ ÷ ]+#˚ ∫¬ ø Hé , eT≥Hé e+{Ï e+≥ø±\ ‘·j÷· Ø˝À n\¢+ ù|dtqº T $~Û>± yê&É‘ês¡T. n\¢+ eTq X¯Øs¡+˝Àì s¡ø£Ô Á|üyêVü‰ìï yÓTs¡T>∑T |üs¡Tdü÷Ô s¡ø£Ôb˛≥TqT ‘·–ZdüTÔ+~. ªn\¢+μ eTq X¯Øs¡+˝Àì ø£ + &É s ê\ì yÓ T ‘· ø £ #˚ d æ s¡ ø £ Ô H êfi≤\ì ˇ‹Ô & ç $&ç|ædüTÔ+~. n\¢+˝À eTq≈£î ‘Ó*j·Tì Wwü<Ûä >∑TD≤˝…H√ï |ü⁄wüÿ\+>± ñHêïsTT. Ç~ nH˚ø£ Äs√>∑´ düeTdü´\≈£î #·øÿ£ {Ï eT+<äT˝≤ |üì#˚dTü +Ô ~. #ê˝≤eT+~ Çfi¯¢˝À¢ ñ*¢bÕj·T ˝Òì~ e+≥ e+&És¡T. n+‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· ñ*¢bÕj·T≈£î ñ+~. ñ*¢bÕj·T ˇø£ n+{°ejÓ÷{Ïø.˘ Bìì ‹qqedüs+¡ ˝Ò<Tä . ø±˙ eTq |üøÿ£ q ñ+#·T≈£î+fÒ #ê\T yÓs’ d¡ ,t u≤´ø°]º j·÷\ e\q e#˚à »ãT®\qT eTq <ä>sZ∑ ≈¡ î£ sêìe«≈£î+&Ü, e∫Ãq »ãT“\qT ≈£L&Ü qj·T+ #˚dTü +Ô ~. ñ*¢ #˚ùd y˚T\T ‘·*¢ ≈£L&Ü #˚j·T<ä+ ≥T+{≤s¡T. ñ*¢˝À ÄVü‰s¡ $\Te\T mH√ï ñHêïsTT. ø£ãfÒº Ä HêqT&ç n˝≤ yê&ÉTø£˝ÀøÏ e∫à ñ+≥T+~. ñ*¢bÕj·T m≈£îÿe |ò÷ü ≥T>± ñ+≥T+~. ñ*¢bÕj·T ˝À dü\Œ¤sY düyT˚ à\q |ü<ës¡+∆ ñ+≥T+~. |üj÷Ó –+∫Hê ≈£L&Ü bÕÁ‘·\ qT+&ç yÓ\T¢*,¢ ñ*¢bÕj·T yêdüq\T düT\Te>± bı>=≥ºe#·TÃ. 2. >±¢dTü \≈£î n+≥Tø=qï ñ*¢bÕj·T, yÓ\T¢*¢ yêdüq\T n+‘· düT\uÛ+Ñ >± e<ä* 1. b˛e⁄. n≥Te+≥|ü &ÉT yê{Ïì eT+∫ &ç≥s¬ +® {Ÿ k˛|ü⁄‘√bÕ≥T ìeTà‘=ø£ÿqT 2. ≈£L&Ü s¡T<ë›*. ˝Ò<ë uÒø+Ï >¥ k˛&Ü‘√ s¡T~› ø£&–ç ‘˚ dü]b˛‘·T+~. 3. Á^dt |üP´q{Ÿ |æ+&çì bÕÁ‘·\≈£î |ü{+ºÏ ∫ ◊<äT ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· y˚&ç ˙fi¯‘¢ √ X¯óÁuÛ+Ñ #˚ùdÔ yêdüq\T düT\Te⁄>± e~*+#·e#·TÃ. 3. H√{Ï yêdüq\T : 1. yÓ\T¢*,¢ ñ*¢bÕj·T\T ‹qqï|ü &ÉT m≈£îÿe yêdüq\T sêe&É+‘√ bÕ≥T H√{À¢ ˇø£ s¡øy£ TÓ qÆ ≥Te+{Ï Çã“+~>± |ò\” e⁄‘·T+{≤+. n≥Te+≥|ü &ÉT uÛÀ»q+ 4. nsTTq yÓ+≥H˚ H√{Ïì ≥÷‘Yù|dt‘º √ s¡T~› X¯óÁuÛ|Ñ sü #¡ T· ø√yê*. 2. H√{Ï qT+&ç yêdüq b˛e&ÜìøÏ eTs=ø£ #·øÿ£ {Ï ñbÕj·T+ uÛÀ»q+ ‘·sê«‘· ìeTà p´dt, ˝Ò<ë Ĭs+CŸ p´dt, ˝Ò<ë ÅkÕºuØ… ùwø˘, ˝Ò<ë Á^Hé {° ‘ê&É≥+ 5. e\¢ eT÷&é Áô|wò >t ±qT yêdüq\T ‘=\–b˛‘êsTT.

<äTdüT\Ô |ô ’ yêdüq\T : <äTdüT\Ô ô|’ yÓ\T¢*,¢ ñ*¢bÕj·T yêdüq\T bı>=≥Tº≥≈£î ìeTàs¡d+ü u≤>± 6. ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~.

bÕ\T : s√p |ü&TÉ ≈£îH˚≥|ü &ÉT ˇø£ >±¢dTü yÓqïrdæq bÕ\T Á‘ê–‘˚ X¯Øs¡eTT Hêp≈£î>± ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. eTVæ≤fi¯\ Äs√>±´ìøÏ dü¬s’q b˛wüø£ ÄVü‰s¡+ m+‘ÓH’ ê nedüs+¡ . ø±˙ düeTj·÷uÛ≤e+ ø±s¡D+>± düs¬ q’ ÄVü‰sêìï rdüTø√˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. n≥Te+{Ï yê]øÏ bÕ\T #·øÿ£ >± ñ|üø]£ kÕÔsTT. eTVæ≤fi¯\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ n‘·´+‘· ã\es¡ø∆ y£ TÓ qÆ ÄVü‰s¡yTÓ qÆ bÕ\T ˇø£{.Ï bÕ\T n‹ ‘˚*>±Z Js¡eí Tj˚T´ ÄVü‰s¡+ e÷Á‘·yT˚ ø±≈£î+&Ü eT+∫ Äs√>±´ìï, Äj·TTsê∆j÷· ìï ≈£L&Ü ô|+#·T‘·T+~. eTVæ≤fi¯\≈£î ej·TdüT‡ MTπs ø=~› ø±*¸j·T+ ‘·–Z meTTø£\T $s¡>∑&É+, meTTø£\≈£î dü+ã+~Û+∫ yê´<ÛTä \T k˛ø£&+É e+{Ï$ »s¡T>∑T‘·THêïsTT.

≈£LsYZ Áô|òÔ&é ∫¬øHé ø£sêí≥ø£ ôdŒwü˝Ÿ &çwt ø±e\dæq |ü<ësê∆\T: ∫¬øHé ñ*¢bÕj·T\T

: 1 : 2 ∫qï eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚dTü ø=qï $ yÓ\T¢*¢ s¬ ã“\T : 6 ø±#·yTé |ü⁄* ≈£LsYZ yÓì>∑sY ø=~›>± |ü⁄\¢>± ñ+≥T+~ 2 e÷¬sÿ{À¢ <=s¡T≈£î‘·T+~ ø±s¡+ : 1 <Ûìä j·÷\T : 2 $T]j·÷\T : 2 J\ø£Ás¡ : 1 Äyê\T : 1 #Ó ø £ ÿ : ∫qï eTTø£ÿ ‘·j÷· s¡T #˚jT· T $<Ûëq+ : \e+>±\T : 5 eTT+<äT>± nìï eTkÕ˝≤ ~qTdüT\T <Ûìä j·÷\T, Äyê\T, $T]j·÷\T, \e+>±\T, ñ|ü

: s¡T∫øÏ düs|¡ &ü Ü #Óø£ÿ, J\ø£Ás¡ n˙ï $Tø°‡˝À y˚dæ yê{Ïì yÓT‘·Ôì bÂ&ÉsY ˝≤ Á¬>’&é #˚düTø√yê*. q÷HÓ : ‘·–q+‘· á eTkÕ˝≤ ~qTdüT\‘√ ‘·j·÷s¡T #˚ùd bÂ&ÉsY. ≈£LsYZ ôdŒwü˝Ÿ >∑s¡+ eTkÕ˝≤ n+{≤s¡T. M{Ïì kÕ<Ûës¡D+>± Ç+{À¢H˚ ‘·j÷· s¡T #˚dTü ø=+{≤s¡T. ˝Ò<+ä {≤ ãj·T≥ u≤>± $Tø˘‡ #˚j÷· *. e÷¬sÿ{À¢ ≈£L&Ü <=s¡T≈£î‘·T+~. ‘·sê´‘· ∫¬øHé qT uÛ≤>± X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ ˇø£ $Tøχ+>¥ uÖ˝Ÿ ˝À y˚düTø=ì n+<äT>± 7. ‘·s¡Tyê‘· n+<äT˝ÀH˚ >∑s¡+eTkÕ˝≤˝À Hêqu…≥Tºø=qï ∫¬øHé eTTø£ÿ\qT y˚dæ MT&çjT· + eT+≥MT<ä |ü~ qT+&ç |ü~ùV≤qT eTT+<äT>± ‘·j·÷s¡T #˚düTø=qï ≈£LsYZ >∑s¡+ eTkÕ˝≤qT ∫¬øHé eTTø£ÿ\≈£î u≤>± ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚sTT+#·Tø√yê*. nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ eT÷‘· ô|{Ϻ |ü{+Ï ∫ ˇø£ >∑+≥ ùd|ü⁄ |üøÿ£ q ô|≥Tø=yê*. Ä$]MT<ä ñ&çøÏ+#·Tø√e#·TÃ. ˝Ò<ä+fÒ eT<Ûä´ eT<Ûä´˝À ˇø£ >∑+≥ ‘·sê«‘· bÕHé˝À q÷HÓ y˚dæ y˚&nç j·÷´≈£î n+<äT˝À eTT+<äT #˚dæ ô|≥Tºø=qï ø£*j·Tu…&TÉ ‘·T+&Ü*. >∑s+¡ eTkÕ˝≤˝À ø=~›>± rdüTø=ì n~ y˚&ç q÷HÓ˝À y˚dæ n‹ ‘·≈î£ ÿe eT+≥ ô|{Ϻ y˚sTT+#·Tø√yê*. 8. ∫es¡>± y˚>∑T‘·Tqï ∫¬øHé≈£î yÓì>∑sY ∫\ø£]+∫ eT÷‘· ô|{Ϻ s¬ +&ÉT ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· n+<äT˝À ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, yÓ\T¢*¢ ‘·sT¡ >∑T ˝Ò<ë eTs√ ◊<äT ì$TcÕ\ bÕ≥T y˚sTT+#·Tø√yê*. n+‘˚ ≈£LsYZ Åô|&’ò é yÓ\T¢*¢ s¬ ã“\qT ∫‘·>=≥Tºø=qï$ y˚dæ s¬ +&ÉT eT÷&ÉT ì$TcÕ\ bÕ≥T ‘·≈î£ ÿe ∫¬øHé ¬s&û. n+‘˚ M{ÏøÏ ñ*¢bÕj·T eTTø£ÿ\T, Á^Hé #·{°ï ˝Ò<ë eT+≥˝À y˚sTT+#·Tø√yê*. Á^Hé dü˝≤&é‘√ düsY« #˚dæ, s¡T∫ #·÷dæ ôdŒwü˝Ÿ dü+&é &çwtqT ñ*¢bÕj·T\T, yÓ\T¢*¢ ÁuÖHé ø£\sY˝ÀøÏ e÷πs düeTj·T+˝À n+<äT˝À ø±s¡+ y˚dæ m+C≤jYT #˚jT· +&ç.


 

 



                            

             

                            



                             





                     





                     

                                



                                                      

                 



                                          



                                                               



                                    

                            

                 

                       





                                   

                                       


4

>∑T+≥÷s¡T eT+>∑fi¯yês¡+

p˝…’ 30

2013

es¡\ø°åà |üP»≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ CÒ@d” |æ\T|ü⁄y˚Ts¡≈£î

\>∑&ÉbÕ{Ï Ç\T¢ eTT≥º&ç $»j·Tyê&É,Ç+Á<äø°˝≤Á~, E˝…’29 (ø±ø£rj·T) : l<äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$Tyê] <˚ekÕúq+˝À ÁXÊeDe÷dü+¬s+&√ X¯óÁø£yês¡+ Á|ü‹cÕº‘·àø£+>± ìs¡«Væ≤+#˚ es¡\ø°åà |üP»\≈£î Á|ü‘˚´ø£ @sêŒ≥T¢ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\≈£î <˚ekÕúq+ áy√ ¬ø. Á|üuÛ≤ø£s¡ lìyêdt dü÷∫+#ês¡T. Ç+Áø°˝≤Á~ô|’ »]–q yÓ’~ø£ ø£$T{° düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä>∑düTº 16q es¡\ø°åà |üP» ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î yÓ’~ø£ ø£$T{° ìs¡ísTT+∫+<äHêïs¡T. Ä s√Eq es¡\ø°åà |üP»˝À bÕ˝§ZH˚ eTT‘·ÔsTT<äTe⁄\T <äTsêZ|òü÷{Ÿ qT+∫ ø£\X¯+˝À ø£ècÕí»˝≤\qT rdüTø=ì }πs–+|ü⁄>± uÛÑyê˙ <äèz eT+&ÉbÕìøÏ e#˚Ã$<Ûä+>± @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. uÛÑ≈£îÔ\≈£î m≥Te+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. <ädüsê ñ‘·‡yê\T ≈£L&Ü düMT|ædüTÔqï ‘·s¡TD+˝À Ä @sêŒ≥T¢ ≈£L&Ü ‘·«]‘·>∑‹q #˚ùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T, yÓ’~ø£ ø£$T{° dæ<ä∆+>± ñ+&Ü\ì ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’~ø£ ø£$T{° düuÛÑT´\T X¯+ø£s¡XÊ+&ç\´, ñ|üÁ|ü<ÛëHês¡Ã≈£î\T ÁãÁBHê<∏éu≤ãT bÕ˝§ZHêïs¡T.

Ä<äs¡ÙÁbÕj·TT&ÉT $y˚ø±q+<äT&ÉT $»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : kÕ«$T $y˚ø±q+<äTì J$‘êìï Ä<äs¡Ù+>± rdüTø=ì eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì ÄsYmdtmdt ÁbÕ+rj·T Á|ü#ês¡ø˘ mdt uÛÑs¡‘Y ù|s=ÿHêïs¡T. $y˚ø±q+<ä 150e »j·T+‹ì |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ñ‘·‡e ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹ <˚ekÕúq+ ø£fi≤´DeT+&É|ü+˝À »]–q ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·q MT<ä ‘·q≈£î qeTàø£+ ˝Òìyê&ÉT ≈£L&Ü HêdæÔ≈£î&˚qì nHêïs¡T. Hêsêj·TT&çì #˚s¡Tø√yê\+fÒ n≥º&ÉT>∑T esêZ\yê]øÏ kÕj·T+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. Ä>∑düTº 4 qT+∫ 18 es¡≈£î »qC≤>∑s¡D ù|s¡T‘·÷ Á|ü‘˚´ø£ ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. »qC≤>∑s¡D˝À $y˚ø±q+<äTì ∫Á‘·|ü{≤\T, ø£s¡|üÁ‘ê\T $düèÔ‘·+>± |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ ø£˙«qsY Á‹Hê<Ûéø√H˚s¡T <äTsêZ Á|ükÕ<é, ÄsYmdtmdt q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù >√$+<äsêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·T+<äqï H˚|ü<∏ä´+˝À düyÓTÆø±´+Á<Ûä ÄeX¯´ø£‘·ô|’ õ˝≤¢ ñ<√´>∑ ◊ø£´ ø±sê´#·s¡D dü+|òüT+ ñ<ä´e÷ìøÏ dæ<ä∆yÓTÆ+~.n+<äT˝À uÛ≤>∑+>± k˛eTyês¡+ yÓTTÁ˝≤»|ü⁄s¡+˝Àì bÕs¡¢yÓT+{ŸdüuÛÑT´\T \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ Ç+{Ïì ◊ø±düdüuÛÑT´\T eTT≥º&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï e÷J eT+Á‹, ¬s’‘·T dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T e&Ó¶ XÀuÛÑHêBÛX¯«s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü<äe⁄\ø√dü+ ≈£îØÃ\ ø√dü+ ‘Ó\T>∑TC≤‹ì N˝≤ÃqTø√e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T. ÄHê&ÉT »\>∑+ yÓ+>∑fi¯sêe⁄, eTÁ] #ÓHêï¬s&ç¶, ≥+>∑T≥÷] Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T, |”M qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ e+{Ï yês¡T sêÁcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ πø+Á<ä+ô|’ e‹Ô&ç ‘Ó#êÃs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. HÓ’C≤+ dü+kÕúìï ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ø£\bÕ\+≥÷ ã÷s¡TZ\ sêeTø£èwüí #˚dæq ø£èwæ H˚&ÉT {°ÄsYmdt H˚‘· πød”ÄsY eT+≥ ø£\T|ü⁄‘·THêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. <äXÊu≤›\T ø£*dæñqï Ä+Á<ÛäC≤‹ì$&ÉBùdÔ @ ÁbÕ+‘·+ n_Ûeè~∆ #Ó+<ä<äì ù|s=ÿHêïs¡T. XÊÁd”Ôj·T Ä<Ûës¡+ ˝Ò≈£î+&Ü sêÁcÕºìï N˝≤ÃqT ø√e&É+ dü+eT+»dü+ ø±<äHêïs¡T. ◊ø±dü ø£˙«qsY m+&û Çø±“¤˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä, sêÁwüº, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\T, ¬s’‘·T\T, ø±]à≈£î\T, $<ë´s¡Tú\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\ ìyêkÕ\qT eTT≥º&ç+#ê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Hêj·T≈£î\T düyÓTÆø£´ Ä+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± ãVæ≤s¡+>∑ Á|üø£≥q #˚j·T≈£î+fÒ yê] ìyêkÕ\qT eTT≥º&çkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ eT+Á‘·T\ ìyêkÕ\qT, ‘·sê«‘· XÊdüq düuÛÑT´\ ìyêkÕ\ m<äT≥ eTT≥º&ç+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $»j·Tyê&É ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì, πød”ÄsY≈£î uÛÑj·T|ü&çπø+Á<ä+ sêÁcÕºìï ì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À CÒ@d” Hêj·T≈£î\T ¬ø.s¡y˚Twtu≤ãT, ¬ø. bÕs¡¢yÓT+≥Ø $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î&ÉT <˚$H˚ì n$Hêwt $&ÉBj·Tsê<äì nHêïs¡T. düyÓTÆK´ sêÁwüº ñ<ä´e÷ìøÏ eT<ÛäTdü÷<ÛäqsêE, d”ôV≤#Y lìyêdüsêe⁄, &ç.lìyêdü¬s&ç¶, e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D ÄÁbÕ+‘· Á|ü»˝Ò sêÁwüº $uÛÑ»qqT ñ<√´>∑T\‘√bÕ≥T $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü ø£*dæ sêyê\ì |æ\T|ü⁄ ø√H˚s¡T s¡$, y˚eT÷]Á|ükÕ<é, düTC≤‘· ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bò˛{ÀÁ>±|òüsY e÷s¡Trì Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê* $»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± bò˛{ÀÁ>∑|ò” s¡+>±ìøÏ e÷s¡T‹ #˚dæq ùde\T eTs¡Te˝Òìeì, H˚{Ï ‘·s¡+ bò˛{ÀÁ>±|òüs¡T¢ Äj·TqqT Ä<äs¡Ù+>± rdüTø√yê\ì $XÊ˝≤+Á<Ûä |üPs¡« dü+bÕ<ä≈£î\T, d”ìj·TsY bÕÁ‹πøj·TT\T dæ.sê|òüTyê#ê] nHêïs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ j·T÷ìj·THé Ä|òt e]ÿ+>¥ »s¡qï*dtº(@|”j·T÷&ÉãT¢´C…), $»j·Tyê&É q÷´dt bò˛{ÀÁ>±|òüsY‡ nk˛dæj˚TwüHé dü+j·TTø£Ô Ä<Ûä«s¡´+˝À >±+BÛq>∑sY˝Àì Áô|dtø£¢uŸ˝À e÷s¡Tr Á|ükÕ<é dü+düàs¡D düuÛÑ »]–+~. á dü+<äs¡“¤+>± sê|òüTyê#ê] e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |üÁ‹ø±s¡+>∑+˝À #Ûêj·÷∫Á‘ê\ ÁbÕ<Ûëq´‘· >∑D˙j·T+>± ô|]–+<äHêïs¡T. yÓsTT´ |ü<ë\‘√ #Óù|Œ yês¡ÔqT ˇø£ÿ bò˛{À ‘Ó*j·TCÒdüTÔ+<äHêïs¡T. |üÁ‹ø£\T ñqï+‘·ø±\+ e÷s¡T‹ ù|s¡T ∫s¡kÕúsTT>± ì*∫b˛‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À myÓTà˝Ò´ eT˝≤¢~ $wüßí, $»j·Tyê&Éq÷´dt bò˛{ÀÁ>±|òüsY‡nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T m+.s¡M+Á<ÛäHê<∏é, #êyês¡$, j·T÷ìj·THé ø±s¡´<ä]Ù $.Ä<Ûäesêe⁄, <ës¡+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, nôVAã\sêe⁄, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§Zì, e÷s¡T‹ rdæq bò˛{À\ Á|ü<äs¡ÙqqT ‹\øÏ+#ês¡T.

Á_{°wt ø±\+Hê{Ï b˛ø£&É\‘√ b˛©düTXÊK $»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, E˝…’29 (ø±ø£rj·T) : Á_{°wtø±\+ Hê{Ï ìj·T+‘·è‘·« b˛ø£&É\‘√ b˛©düTXÊK ø=qkÕ>∑T‘√+<äì düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ø£$TwüqsY |æ.$»j·Tu≤ãT ù|s=ÿHêïs¡T. \;“ù|≥˝Àì ôVA≥˝Ÿ˝À ªdüe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ`eTqVü≤≈£îÿµ n+X¯+ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ »]–+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $»j·TyêãT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Áô|’y˚≥T dü+düú\T ≈£L&Ü düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔj·THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\T bı+<äT‘·Tqï @ Á|üyÓ’≥T dü+düú nsTTHê Bì |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. b˛©düT\T Á|üC≤ùde≈£î˝Òqì, Á|üC≤<ÛäHêìï J‘·+˝≤ rdüTø=+≥Tqï $wüj·T+yês¡T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê\ì nHêïs¡T. b˛©düT XÊK˝À ÁbÕD≤\T |òüD+>± ô|{Ϻqyês¡÷ ñHêïs¡T. J$‘ê\qT ‘ê´>∑+ #˚dæqyês¡T ñHêïs¡T. nsTTHê Ä XÊK≈£î eT+∫ù|s¡T sêe&É+˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« XÊK˝À |üì#˚yês¡T dü.Vü≤#·≥º+ |ü]~Û˝ÀøÏ ekÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T.

ôVA+&Ü Á&ûyéT ìjÓ÷ e÷¬sÿ{Ÿ˝À $&ÉT<ä\

ø£ècÕíõ˝≤¢ |üs¡Te⁄ rdüTÔqï myÓTà˝Ò ñe÷ $»j·Tyê&É,dü‘·´Hês¡j·TD|ü⁄s¡+, E˝…’29 (ø±ø£rj·T) : m+<äs√ sêÁwüº Hêj·T≈£î\qT n+~+∫q ø£ècÕíõ˝≤¢ |üs¡Te⁄qT yÓTÆ\es¡+ myÓTà˝Ò´ ñe÷ rdüTÔHêïs¡ì õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T qs¡Vü≤]XË{Ϻ qs¡dæ+Vü≤sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. bÕغ ø±sê´\j·T+˝À k˛eTyês¡+ @sêŒ≥T#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬s+&√ $&É‘· mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T <˚$H˚ì ñe÷ eTùV≤X¯«s¡sêe⁄ eT÷\bÕ&ÉT Á>±eT+˝À >∑÷+&Ü>± e´eVü≤]+#ês¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T. õ˝≤¢˝À »]–q yÓTT<ä{Ï<äbòÕ mìïø£˝À, ¬s+&√ <äbòÕ˝À mìïø£˝À¢qT eT÷&√ $&É‘· mìïø£˝À¢qT ø±+Á¬>dt Á|ü<ÛäeT kÕúq+˝À ì\TdüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 31 ‘·sê«‘· me]dü‘êÔ @+{À s¡TEe⁄ ne⁄‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. sê»ø°j·T HÓ’‹ø£ $\Te⁄\qT ñe÷ ~>∑C≤s¡Tdü÷Ô õ˝≤¢|üs¡Te⁄ rdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. 9 @fi¯¢ bÕ\q˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ Vü≤j·÷+˝À ‘·q ìjÓ÷»ø£ @ n_Ûeè~∆ #˚XÊs√ ˇø£ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ Á|üC≤<äs¡D ñ+<äì,ˇø£{Ï, ¬s+&ÉT Á>±e÷˝À¢ $»j·T+ kÕ~Û+∫q+‘· e÷Á‘êq sêqTqï kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ $»j·T+ ‘·eT<˚ nqTø√e&É+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ H˚‘·\ ÁuÛÑeT nì nHêïs¡T. yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt‘√ {°&û|” H˚‘·\T ≈£îeTà¬ø’ÿ kÕ~Û+∫q $»j·÷\T ≈£L&Ü ˇø£ $»j·Ty˚THê nì Á|ü•ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åî\T n&ÉbÕ Hêπ>+Á<ä, MTkÕ\ sêCÒX¯«s¡sêe⁄, ñ$Tà&ç yÓ+ø£Á{≤yé, <ÛäqsêCŸ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$»j·Tyê&É,\;“ù|≥, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : <˚X¯+˝À Á|üeTTK ~«#·Áø£yêVü≤q ‘·j·÷Ø<ës¡T\T ôVA+&Ü Ç+&çj·÷ qT+&ç q÷‘·q ~«#·ø£ÁyêVü≤q+ Á&ûyéT ìjÓ÷ 110 d”d” yÓ÷{≤s¡Tôd’øÏ˝ŸqT ø£+ô|˙ nBÛø£è‘· &û\sY $TÁ‘êôVA+&Ü yês¡T õ˝≤¢ ñ|üs¡yêD≤XÊK ø£$TwüqsY •e*+>∑j·T´ $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± $TÁ‘êôVA+&Ü »qs¡\ y˚TH˚»sY m+.$.m˝Ÿ.mHé.sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 110 dæ.dæ yêVü≤Hê˝À¢ Ç~ø=‘·Ô es¡e&ç düèwæº+∫<äHêïs¡T. m+sTTsY ≈£L˝Ÿ¶, 4 Ák˛ºø˘, mdt◊ Ç+õHé ø£*–, øÏø˘kÕºsYº dü<äTbÕj·÷\‘√ Á&ÉyéT ÁuÒø˘\qT ø£*–, ≥÷´uŸ˝…dt f…Æs¡T¢, bı&ÉyÓ’q d”≥T ø£*– ñ+<äHêïs¡T. ©≥sY≈£î 74 øÏ˝À MT≥s¡¢ yÓTÆ˝ÒJ ÇdüTÔ+<äHêïs¡T. Äs¡T s¡+>∑T˝À¢ \_ÛdüTÔ+<äì, BìÁbÕs¡+uÛÑ<Ûäs¡ s¡÷.44,713 e⁄+≥T+<äHêïs¡T. áHÓ\ 31 q |òüT+≥kÕ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ dü+^‘· ø£fi≤XÊ˝À¢ ø±s¡ïyê˝Ÿ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔ $»j·Tyê&É,>∑es¡ïsYù|≥, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : dü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåe÷ìøÏ ø±+Á¬>dt Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë\ ø£èwæ #˚k˛Ô+<äì ôd+Á≥˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuÛÑT´\T eT˝≤¢~ $wüßí ù|s=ÿHêïs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ H˚wüq˝Ÿ _*¶+>¥ es¡ÿsY‡j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düs¡«düuÛÑ´ düuÛÑ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛÑeqìsêàD ø±]à≈£î\ ìsêàD |üìô|’ J$düTÔqï ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\qT Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT≈£î yÓ[¢ yê] yÓTs¡T¬>’q Jeq $<Ûëq+ n+~+#˚ $<Ûä+>± ø£èwæ#˚kÕÔqì nHêïs¡T. nq+‘·s¡+ j·T÷ìj·THé ø±s¡´es¡Z Á|üe÷D+ #˚dæ+~. n<Ûä´≈£åîì>± u≤&ç‘· yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, e]ÿ+>¥ n<Ûä´≈£åîì>± {Ï.dü‘·´Hêsêj·TD, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± bÕ*ø£ dæ+Vü‰#·\+, e]ÿ+>¥ ø±s¡´<ä]Ù>± dæ<ë∆ã‘·TÔ\ dæ+Vü‰#·\+, ø√XÊ~Ûø±]>± ¬ø. lìyêdüT\T Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À q>∑s¡ ø±+Á¬>dt n<Ûä´≈£åî\T n&ÉbÕHêπ>+Á<Ûä, |”d”d” düuÛÑT´\T $.>∑Tsêï<ä+, e÷J&ç|ü⁄´{° y˚Tj·TsY #Ós¡T≈£L] ø£èwüí≈£îe÷sY, ◊mHé{°j·T÷d” Hêj·T≈£î\T |òüDT≈£î X‚wüß, qπswt, zãT˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n˝Ÿ`düu≤ Vü≤©yéTqT Ä<ä]düTÔqï q>∑s¡ Á|ü»\T

$»j·Tyê&É,>±+BÛq>∑sY, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : |ü$Á‘· s¡+C≤Hé e÷kÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì $»j·Tyê&É ˝…ìHé ôd+≥sY˝À @sêŒ≥T #˚dæq n˝Ÿ`düu≤ Vü≤©yéT bÕsTT+{ŸqT q>∑s¡ Á|ü»\T $X‚wü+>± Ä<ä]düTÔHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± eTTdæ¢+\T m≈£îÿe>± ìe•+#˚ bÕÁ+‘ê˝…’q $+∫, uÛÑyêì|ü⁄s¡+, ‘êsêù|≥, >∑TD<ä\, düq‘Yq>∑sY, dæ+>¥ q>∑sY e+{Ï ÁbÕ+‘ê\ qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À Á|ü»\T $#˚Ãdæ Vü≤©+qT ø=qT>√\T #˚düTÔHêïs¡T. Vü≤©yéT‘√bÕ≥T ∫¬øHé, eT≥Hé _sê´˙\T, s¡Te÷©s√{°\T, nH˚ø£ s¡ø±˝…’q e÷kÕVü‰s¡ ≈£Ls¡\T ñ+&É≥+‘√, eTTdæ¢y˚T‘·s¡T\T ≈£L&Ü s¡T∫ #·÷ùd+<äT≈£î ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. á Vü≤©yéTqT ‘·j·÷Ø˝À HêD´‘ê Á|üe÷D≤\T bÕ{Ïdü÷Ô, dü«#·Ã¤yÓTÆq HÓsTT´, b˛fÒ˝Ÿ e÷dü+‘√ 28 s¡ø±\ düT>∑+<ÛäÁ<äyê´\qT ñ|üjÓ÷–+∫ ‘·j·÷s¡T#˚kÕÔeTì ìsê«Vü≤≈£î\T ùwø˘ »MTsY nVü≤à<é, ùwø˘ s¡w”<é nVü≤à<é ‘Ó*bÕs¡T. H˚‹‘√ #˚dæq u≤düTeT‹ eT≥Hé _sê´˙,∫¬øHé _sê´˙, ∫¬øHé ≈£îsêà, ∫¬øHé C≤sTT+{Ÿ‡ e+{Ï e+≥ø±\qT n+<ä]øÏ n+<äTu≤≥T <Ûäs¡˝À n+~düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· 6 dü+e‘·‡sê\T>± >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡ Á|ü»\T ‘·eT e+≥ø±\qT $X‚wü+>± Ä<ä]+#ês¡ì, q>∑s¡ Á|ü»\T ≈£L&Ü ‘·eT e+≥ø±\≈£î Ä<äs¡D #·÷|ü⁄‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.

Á|ü»\T rÁe nkÂø£sê´ìøÏ >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì Äj·Tq‘Ó*bÕs¡T. esê¸ø±\+‘√ s√&É¢ô|’ ˙s¡T Á|üeVæ≤+#·&É+‘√ y˚dæq s√&ÉT¶ bÕ&Ó’b˛j˚T neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ ‘·ø£åD+ n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ s√&ÉT¶≈£î Çs¡T|üø£ÿ\ Á&Ó’H˚õ\qT @sêŒ≥T $»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : $»j·Tyê&É #˚j·÷\Hêïs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú |ü]~Û˝À >∑\ eTVü≤à<é Ä©|ü⁄s¡+, $+∫ù|≥˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« ñs¡÷› pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À Á|ü<ÛäeT dü+e ‘·‡s¡+˝À #˚πs $<ë´s¡Tú\≈£î d”ád”, ôV≤#Yád”‘√bÕ≥T ˇπøwüq˝Ÿ ø√s¡T‡\˝À ñs¡÷› MT&çj·T+˝À #˚πs $<ë´s¡Tú\≈£î áHÓ\ 31 ∫e] s√E nì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡bÕ˝Ÿ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T.

Ä>∑düTº 20 qT+&ç ø±s=ŒπswüHé ñs¡÷› pìj·TsY ø£fi≤XÊ\˝À ø±]à≈£î\ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà Á|üy˚XÊìøÏ ÄVü‰«q+ $»j·Tyê&É,eHé{ÖHé, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : ø±s=ŒπswüHé ø±]àø£\ J‘ê\ ãø±sTT\ #Ó*¢+|ü⁄\T, y˚‘·Hê\ ô|+|ü⁄ ‘·~‘·s¡ düeTdü´\ô|’ Ä>∑düTº 20 qT+∫ ìs¡e~Ûø£ düyÓTà #˚|ü≥ºqTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î düyÓTà H√{°düTqT ø±s=ŒπswüHé n~Ûø±s¡T\≈£î Çe«qTHêïs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú˝À <ë<ë|ü⁄ 3500 eT+~ ø±+Á{≤≈£îº, &Ü«ø±«, d”m+áyÓ’ ø±]à≈£î\T |üì#˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ yê]øÏ s¡÷.6,700 y˚‘·q+>± edüTÔ+~. Bìï s¡÷.12,500\≈£î ô|+#ê\ì yês¡T m|üŒ{ÏqT+#√ &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T.Bìï kÕ~Û+#·Tø=H˚+<äT≈£î Ä+<√fi¯q u≤≥ |ü≥ºqTHêïs¡T. Ms¡T düyÓTà≈£î ~–‘˚ bÕ]X¯ó<ä∆´ |üqT\≈£î rÁe Ä≥+ø£+ |ü&ÉqT+~. <ëìøÏ‘√&ÉT esê¸ø±\+ ø±e&É+‘√ á düeTdü´ eT]+‘· »]ƒ\eTj˚T´ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~.

yê]<ä›s¡÷ ˝ÒK sêùdÔ... $uÛ Ñ » q ñ+&É < ä T : {Ï õ ôV’≤<äsêu≤<é, p˝…’ 29 (ø±ø£rj·T): #·+Á<äu≤ãT, $»j·TeTà düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK sêùdÔ $uÛÑ»q ì*∫b˛‘·T+<äì eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒXŸ nHêïs¡T. Ms¡+<äs¡÷ sêj·T\d”eT≈£î #Ó+~q yês¡T ø±ã{Ϻ yê] n_ÛÁbÕj·T+ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·T+>± uÛ≤$+#ê*‡ ñ+≥T+<äHêïs¡T. k˛eTyês¡+ Äj·Tq dü∫yê\j·T+˝À MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yês¡T ‘·eT ˝ÒK\qT πø+Á<ëìøÏ |ü+|æHê, ˝Òø£ ‘·q≈£î n+~ùdÔ H˚s¡T>± &Ûç©¢øÏ yÓ[¢ j·TT|æm #Ó’sY|üs¡‡Hé≈£î n+<äCÒdæ sêh $uÛÑ»q »s¡>∑≈£î+&Ü ø£èwæ #˚kÕÔqHêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T #˚ùdÔ <˚X¯+˝À nH˚ø£ sêÁcÕº˝À¢ y˚sêŒ≥T ñ<ä´e÷\T #Ó\πsπ> Á|üe÷<ä+ ñ+<äì nHêïs¡T. sêh $uÛÑ»q nH˚~ sêÁ‹øÏ sêÁ‘˚ rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·T+ ø±<äHêïs¡T.

n+<äTu≤≥T˝À ˝Òì MÄs√«\T

H˚&ÉT mdt¬ø ˝≤\÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÇbòÕÔsY $+<äT $dü‡qïù|≥, E˝…’29 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝Àì |ü⁄ÁfÒ\ Á>±eT+˝À mdt¬ø ˝≤\÷ Ä<Ûä«s¡´+˝À ÇbòÕÔsY $+<äTqT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ sêÁwüº düe÷#ês¡ XÊK ø£$TwüqsY ˝≤+ ‘ê+‹j·÷≈£îe÷], yÓ’mdtÄs¡ d”|” õ˝≤¢ d”º]+>¥ ø£$T{° düuÛÑT´\T eT~›¬s&ç¶ dü÷s¡´Hêsêj·TD¬s&ç¶ $dü‡qïù|≥, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : $dü‡qïù|≥˝Àì ‘·Vü≤d”˝≤›sY bÕ˝§Z+{≤s¡ì eTTdæ¢yéT k˛<äs¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì ø±sê´\j·T+˝À |üì#˚ùd MÄs√«\T ì‘·´+ n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥+˝Ò<äT. B+‘√ kÕúìø£ Á|ü»\T |ü\T Çã“+<äT\≈£î ÇbòÕÔsY $+<äT≈£î Vü‰»s¡Tø±yê\ì ˝≤\÷ ø√sês¡T. >∑Ts¡e⁄‘·THêïeTì kÕúì≈£î\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. k˛eTyês¡+ n_“H˚ìu≤ãT, m+.lìyêdüsêe⁄, ˝≤uŸ Hêsêj·TD\T ñ<äj·T+ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\ es¡≈£î $dü‡qïù|≥, E˝…’ 29 (ø±ø£rj·T) : kÕúìø£ ãùdºwüHé qT+&ç MÄs√«\T düT<ÛësêDÏ, e÷<Ûäesêe⁄\ ø√dü+ m<äTs¡T #·÷dæ yês¡T eTT@\>∑\bÕ{Ï yê] >∑÷&Ó+ es¡≈£î s¡÷.1.70 ø√≥¢‘√ sêø£b˛j˚T dü]øÏ ñdü÷‡s¡TeT+≥÷ yÓqT‹]– yÓfi≤¢s¡T. yês¡T ‘ês¡Ts√&ÉT¶ @sêŒ≥T #˚dæ HÓ\\T >∑&ÉTdüTÔHêï yê{ÏøÏ Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ ø±ø£rj·T bÕÁ‹πøj·TT&çì ø£\dæ ‘·eT >√&ÉT #Ó|ü⁄Œ≈£îHêïs¡T. ì‘·´+ Á&Ó’H˚õ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTì dü÷s¡T´&ÉT Ç<˚$<Ûä+>± MÄs√«\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&É≥+ ˝Ò<äì dü«#·Ã¤+<ä dü+düú ìsê«Vü≤≈£î\T @.düπs«X¯«s¡sêe⁄ Äs√|æ+#ês¡T. ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£ ìØí‘· düeTj·÷ìï πø{≤sTT+∫, n~Ûø±s¡T\T k˛eTyês¡+ »]–q Á|üC≤yêDÏ ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq |òæsê´<äT ø±sê´\j·T+˝À Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&Ü\ì yês¡T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á&Ó’H˚õ dü<äTbÕj·T+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ kÕúìø£ ø√s¡T‘·THêïs¡T.

s√&ÉT¢ y˚XÊs¡T...Á&Ó’H˚J eT]#ês¡T.

30 7 2013 kakatiya  

30 7 2013 kakatiya

30 7 2013 kakatiya  

30 7 2013 kakatiya