Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

|ü⁄sê‘·qyÓTÆq düeTdüÔs√>±\≈£î

Äj·TTπs«<ä ∫øÏ‘·‡ l ¬ø.m.<ä‘·Ôj·T´ sêC≤jÓ÷–

eT÷\ yê´~Û, ‘Ó\¢eT#·Ã\T,#·s¡àyê´<ÛäT\‘√bÕ≥T nìï s¡ø±\ H√|ü⁄Œ\≈£î eqeT÷[ø£\‘√ yÓ’<ä´+ #˚j·Tã&ÉTqT.

<ä‘·ÔÁ‹*+π>X¯«s kÕ«$T <˚yê\j·T+ Hêsêj·TDù|≥ s√&ÉT,}≥÷ÿsYeT+&É\+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ bò˛Hé.HÓ+. 08506`286114

sêÁcÕºìï eTT+#Ó‘·TÔ‘·Tqï

Published from Hyderabad.

dü+|ü⁄{Ï :8

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£ dü+∫ø£ : 17

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

uÛ≤Ø esê¸\T

>∑Ts¡Tyês¡+ 24 nø√ºãsY 2013 ù|õ\T: 8, yÓ\ :s¡÷,1/`

|üs¡düŒs¡ düVü≤ø±s¡+ ø=qkÕ>±* À≥ÿLRiª`Ωc\¬ø¡©y ANSLiORPQ xmsáV IxmsˆLiμyá\|ms xqsLiªRΩNRPLi

@»R½ÍØNRPV»R½ÌÁLi @ª«so»R½V©«sõ úxmsÇجdsNRPLi LRiªyßØ ª«sùª«sxqósNRPV @Li»R½LS¸R¶VLi ®ªs[ÍØμj¶ FsNRPLSÍýÜ[ xmsLiÈÁÌÁV ©«sxtísQLi

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, @NÌ] [ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ CaS©´s˘ LRiVªRΩVxms™´s©yáV  ¡Ã¡LigS ≠dsqx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][Fy»¡V,  ¡LigSŒÿΔÿ ªRΩLiÕ‹[ GLRiˆ≤Ô∂R ™y∏R∂VVgRiVLi≤R∂Li ªRΩVFny©´sVgS ™´sWLRi≤R∂Liª][ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ª][Fy»¡V LSxtÌsQ˚ ™y˘xmsÚLigS À≥ÿLki ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yıLiVV. LSxtsÌ Q˚™y˘xmsÚLigS Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂, ¨s«ÿ™´sWÀÿ μ`∂, NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿáV ≠sV©´s•¶¶ @¨sı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sL<SáV ≠sryÚLiR LigSÆ©s[ NRPVLRiVxqsVÚ©yı LiVV. @LiVVæªΩ[ C™´sVW≤R∂V —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ ™´sW˙ªRΩLi |msμÙR∂ ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ¤Õ¡[μR∂Æ©s[ ¬ø¡xmsˆ™´søR¡VË.

¿¡»Ì¡¿¡™´sLjiNTP |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ NRPW≤y À≥ÿLki ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ øyÕÿ NSá¨dsáV @™´sqx sÛ Ã¡V xms≤ÔyLiVV. ©yŒÿáV F~Ligji F~L˝SLiVV. ˙…ÿzmsn N`PNRPV ºdΩ˙™´s @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ C ™´sL<SáNRPV q{ s™´sWLi˙μ≥∂R —¡Õ˝ÿáV mx spLjigÚ S @ªRΩÕÿNRPVªRΩáLi @™´soªRΩV©yıLiVV. «¡©´s“¡™´s©´sLi qx sÛ Li’¡Li¿¡ F°LiVVLiμj∂. LRi™yflÿ ™´s˘™´sqx sÛ ¿¡©yı ’¡©´sı Q Æ\™sVLiμj∂. ≠sμR∂V˘ª`Ω qx sLRimx sn LS øyÕÿ ˙gS™´sWÕ˝‹[ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. øyÕÿ mx s»Ì¡flÿ Õ˝‹[ Õ‹[ªΩR »Ì¡V ˙FyLiªyáV «¡Ã¡™´sV∏R∂VLi Õ‹[Æ©s[ N]©´srygRiV ªRΩV©yıLiVV.

@μ≥∂j NSLRiVáV @˙xms™´sVªRΩLÚ i @LiVV©y NRPW≤y FsÕÿLi…”¡ qx s•¶¶ ∏∂R VLi ¬ø¡[}qs mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[ ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Liª][ ˙xms«¡Ã¡V Fs™´sLji μyLji ™ylLi[ Æ™sªRΩV N][‰™y÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. $NS NRPVŒœ¡Li ©´sVLi¿¡ Æ™sVVμR∂áVNRPVLi¤…¡[ ¿¡ªRΩWÚLiR V™´sLRiNRPV NRPW≤y ˙xmsºΩ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sL<Sá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºdΩ˙™´sLigS øR¡Wzmsr°ÚLiμj∂. ™ygRiVáV ™´sLiNRPáV F~Ligji F~L˝iR VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ LRi™yflÿ ™´s˘™´sqx sÛ mx spLjigÚ S ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ≠s«¡∏R∂V©´sgRiLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s FsμR∂VL]‰Æ©s[LiμR∂VNRPV gS©´sV ©yáVgRiV NRPLi˙…‹[Õfi LRiWLiá©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s Fsxmsˆ…”¡NRPmx sˆV≤R∂V mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s qx s≠dsVOTPQqx sVÚ©yıLRiV. ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ Õ‹[ªΩR »Ì¡V ˙FyLiªyÕ˝‹[ ˙xms«¡Ã¡V ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPVgRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. L][≤∂R˝ |\ ms NRPW≤y ÀÿgS ¨dsLRiV ˙xms™´s§z ¶ ¶qx sVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yx§¶ ¶©yáV NRPW≤y Æ™sÃ˝¡≤R∂Li B ¡˜Liμj∂gS ™´sWLRiVª][Liμj∂. ˙xmsNSaRPLi Àÿ˘lLi[—¡NTP ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV À≥ÿLkigS ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LiR VªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][

@˙xms™´sVªRΩÚQ\Æ™sV©´s @μ≥j∂NSLRiVáV 30lgi[»˝¡©´sV FsºΩÚÆ™s[zqs ™´sLRiμR∂ ¨ds…”¡¨s ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizmsxqsVÚ©yıLRiV. Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyá ™yxqsVáV @˙xms™´sVªRΩÚLigS DLi≤yá¨s @μ≥∂j NSLRiVáV |§¶¶ ø¡R ËLjiNRPáV «ÿLki ¬ø¡[aSLRiV. ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥ÿLki ™´sL<iR Li NRPVLjiqz sLiμj∂. μk∂Liª][ Fy»¡V CμR∂VLRiV gSáVá˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ºdΩ˙™´sLigSÆ©s[ DLi≤R∂≤R∂Liª][ DμR∂∏R∂VLi μR∂LRi+©yáV ¬ø¡[qx sVN][™y÷¡=©´s À≥¡œ NRPVÚáV ºdΩ˙™´s BNRP‰»˝¡NRPV gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. ™´sLji, ≠sVLjiË, mx sºΩÚ, Æ™sVVNRP‰ «‹©´sı mx sLi»¡Ã¡V À≥ÿLkigS ©´stx sÌ QF°LiVV©´s»˝¡V l\LiªRΩVáV }msL]‰Li»¡V©yıLRiV. $NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿ F~LiμR∂WL`iÕ‹[ À≥ÿLkigS mx sLi»¡ ©´stx sÌ QLi qx sLiÀ≥¡œ ≠sLi¿¡©´s»˝¡V @μ≥∂j NSLRiVáV }msL]‰©yı LRiV. ∏R∂Vá™´sVLi¿¡÷¡ Fsry=L`i NSá¨dsÕ‹[NPT À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ BŒ˝œ¡Õ˝‹[NTP ™´sxqsVÚ™´soá¨dsı ªRΩ≤T∂zqs ™´sVVμÙ∂R ∏R∂W˘LiVV.

’d¡—¡Lig`i, @NÌ] [ ¡L`i 23 :xqsLji§x ¶ ¶μ∂RÙ VÕ‹[ aSLiºΩ mx sLjiLRiORPQfl·NRPV À≥ÿLRiª`Ω, ¬\ø¡©y @LigkiNSLS¨sNTP ™´søyËLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi lLiLi≤R∂V Æμ∂[aSá ™´sVμ≥∂R ˘Li IxmsˆLiμR∂Li NRPVμj∂LjiLiμj∂. xqsLjix§¶¶¶μÙR∂VÕ‹[ aSLiºΩ mx sLjiLRiORPQfl·ª][ Fy»¡V ©´sμk∂«¡ÕÿáV qx s•¶¶ ª]≠sV¯μj∂ IxmsˆLiμyá\|ms BLRiV Æμ∂[aSá ˙xmsμ≥y©´sVáV qx sLiªRΩNRPLi ¬ø¡[aSLRiV. ¬\ø¡©y mx sLRi˘»¡©´sÕ‹[ À≥ÿgRiLigS  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±s \¬ø¡©y ˙xmsμ≥y¨s ÷d¡ ZNPuyLig`iª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV∏R∂W˘LRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS xmsáV IxmsˆLiμyá\|ms DÀ≥¡œ ∏R∂VVáV qx sLiªRΩNSáV ¬ø¡[aSLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ¬\ø¡©yª][ qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ V LRiORPQfl· qx sx§¶ ¶NSLRi IxmsˆLiμR∂Li (’d¡≤U∂q{ sG)\|ms

qx sLiªRΩNRPLi ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. μyLiª][ BLRiVÆμ∂[aSá qx sLji§x ¶ ¶μ∂RÙ VÕ˝‹[ aSLiºΩ, qx sVzqsÛ ªRΩLRiªRΩáV Æ©sáN]Li…ÿ∏R∂V¨s ˙xmsμ≥y¨s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ¬\ø¡©y ˙xmsμ≥y¨sª][ ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ «¡Ljigji©´s øR¡LRiËáV qx sLiªRΩXzmsÚNPR LRiLigS rygS∏R∂V¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @Õÿlgi[ ºdΩ˙™´s™yμy¨sı NRP»Ì¡≤T∂ ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¬\ø¡©yª][ NRP÷¡zqs mx s¨s ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ωc\¬ø¡©y ¬ø¡[ªΩR VáV NRP÷¡zmsæªΩ[ ˙xmsxmsLiøR¡Li Æ™sVVªRΩLÚ i AxqsNTPNÚ PR LRiLigS FsμR∂VLRiVøR¡WxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. xmsLRixqsˆLRi qx sx§¶ ¶NSLRiLiª][ Fy»¡V }qsıx§¶ ¶mx spLRi*NRP qx sLi ¡Liμ≥yáV N]©´srygjiLiøyá¨s ¨sLRiıLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. BLRiV Æμ∂[aSáV ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± |\ ms ¬\ø¡©y ˙xmsμ≥y¨s ÷d¡ ZNPuyLig`i ˙xmsaRPLixqsáV NRPVLjimz sLiøyLRiV.

Vü≤dæÔq˝À >∑es¡ïsY Vü‰˝Ÿ#·˝Ÿ r°¨s∏R∂W, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, ztsQLiÆ≤∂[áª][ ¤À≥¡[…‘¡ LSxtÌsQ˚ À≥œ¡≠sªRΩ™´s˘LiQ\|ms NUPáNRP ¨sÆ™s[μj∂NRPá xqs™´sVLRiˆfl· LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRPá™´s©´sV©´sı ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):≤≥T∂÷d˝¡ mx sLRi˘»¡©´sÕ‹[ gRi™´sLRiıL`i CFs£qsFsÕfi ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s±  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi L][«¡Liªy ’¡“¡’¡“¡gS ™´sLRiVxqs qx s™´sWÆ™s[aPR áª][ ORPQfl·Li ºdΩLjiNRP ¤Õ¡[NPR VLi≤y D©yıLRiV. x§¶¶¶zqsÚ©´s xmsLRi˘»¡©´s N][xqsLi ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi ≤≥∂T ÷d¡˝ NTP ¬ø¡[Lij ©´s gRi™´sLRiıL`i  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ©´sVLi¬ø¡[ ’¡“¡ @∏R∂W˘LRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ A∏R∂V©´s mx sLRi˘»¡©´s ˙Fyμ≥y ©´s˘Li qx sLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. C Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± ≤≥∂T ÷d¡˝ |msμÙ∂R áª][ ™´sLRiVxqsgS ¤À¡≥ …[ ¡‘ @∏R∂W˘LRiV. ORPQfl·Li ºdΩLjiNRP ¤Õ¡[NPR VLi≤y NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáª][ ™´sLRiVxqsgS xqs™´sWÆ™s[aRP ™´sV∏R∂W˘LRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V, LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R áª][ ªRΩgÊiR V™´sVV ≈¡Li mx s…Ì¡” ©´s DμR∂˘™´sVLi ™´sLi…”¡ @LiaSá\|ms |msμÙ∂R áNRPV ≠s™´sLRifl· BøyËLRiV.

™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sW L`ilLi≤Ô∂T μ≥∂j NS‰LRi Z\ aP÷¡, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR á ˙xmsNRP»¡©´sá\|ms ¨sÆ™s[μ∂j NRP qx s™´sVLjiˆLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. |\ ms÷¡©±s ªRΩVFy©±s©´sV AxmsNRPF°LiVV©y.. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩVFy©±s©´sV Axmsoªy©´s©´sı q{ sFsLi ™y˘≈¡˘Ã¡©´sV \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ μR∂XztÌsQNTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡©´s »˝¡V qx s™´sWøyLRiLi. ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± ª]áVªRΩ ZNP[Li˙μR∂ ALÛij NRP aS≈¡ ™´sVLi˙ºΩ mz s.¿¡μR∂Li ¡LRiLiª][ qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV ∏R∂W˘LRiV. FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[¨s ©yL`iÚÀ˝ÿN`PÕ‹[ μyμyxmso @LRigRiLi»¡ Fy»¡V rygji©´s C ¤À¡≥ …[ ¡‘ Õ‹[ LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ªRΩLS*ºΩ mx sLjiflÿ™´sWá\|ms ≠s™´sLjiLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi LSxtsÌ Q˚ Aμy∏R∂V ™´s©´sLRiVáV, @xmsˆVá\|ms øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ NUPáNRPÆ\™sV©´s ALÛij NRP ™´s˘™´s•¶¶ LSáNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ ¿¡μR∂Li ¡LS¨sNTP J ¨sÆ™s[μ∂j NRP qx s™´sVLjiˆLi¿¡©´s»˝¡V qx s™´sWøyLRiLi.

\|¤¦ NRPª«sWLi²`¶ ¬sLñRi¸R¶W¬sNTP NRPÈíÁVÊÁ²yÖÁ=Li®μ¶[ : μj¶gji*ÇÁ¸º¶V ©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ , @NÌ] [ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLRiı∏R∂W¨sNTP @LiμR∂LRiW NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤y÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s FyLÌik LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©±søyLÍij μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ qx s•¶¶ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qs ºdΩLS¯©y¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤yá ¨s æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV.  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi A∏R∂V©´s ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ ªRΩ©´s©´sV NRP÷¡zqs©´s ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FsLi{msáV ™´sV◊d¡˝ LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ºdΩ˙™´s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ™yLji ª][ ªy©´sV ™´sW…˝ÿ≤R∂ªy©´s¨s æªΩ÷¡FyLRiV. @LiμR∂Lji¨ds qx sLi˙xmsμj∂Li¿¡, @¨sı FyLÌik á @’≥¡˙Fy∏R∂WáV ºdΩxqsVN]Æ©s[ \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPVLi μR∂©yıLRiV. @μ≥∂j uÌy©´sLi G ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV©yı NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi…ÿ™´sV¨s LSxtsÌ Q˚ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ¬ø¡FyˆLRi¨s.. μy¨sNTP NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá©yıLRiV. \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂

ø£+≥‘·&ç ô|{ϺdüTÔqï ñ*¢ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*LiQ\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔR∂ ≠sxmsOSQáV FyáNRPVá ¬ø¡[ªRΩgS¨sªRΩ©´sLi ™´s¤Õ˝¡[: øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):D÷˝¡ μ≥R∂LRi DLRiV™´sVVª][Liμj∂. N][∏R∂VNRPVLi≤yÆ©s[ NRP¨dsıŒ˝œ¡ß |ms…Ì”¡r°ÚLiμj∂. D÷˝¡ μ≥R∂LRi ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáNRPV ¬ø¡[LRi≤R∂Li ALiμ][Œœ¡©´s NRP÷¡gjir°ÚLiμj∂. CaS©´s˘ LSuÌy˚Õ˝‹[ D÷˝¡ μ≥R∂LRi |qsLiøR¡Lki μy…”¡ xqsLjiN]ªRΩÚ LjiNSLÔRiV©´sV xqsXztÌsQLi¿¡Liμj∂. BNRP Æμ∂[aRP LS«¡μ≥y¨s ≤≥T∂÷d˝¡ xqs•¶¶¶ ˙xmsμ≥y©´s ©´sgRiLSááՋ[ LRiW.90NTP \|msgS xmsáVNRPVª][Liμj∂. 2010Õ‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRPLigS NTPÕ‹[ D÷˝¡ μ≥R∂LRi LRiW.85NRPV ¬ø¡[LRigS.. ªy«ÿgS |qsLiøR¡Lki

−s˳ÏÁÇÁ©«s\|ms ¿RÁLjièLi¿RÁÛÍÁ[μR¶V: gRiª«sLRiõL`i ª«sVLSùμR¶xmspLRi*NRP NRPÌÁLiVVZNP[

μy»¡≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi. D÷˝¡ μ≥R∂LRi |msLRiVgRiVμR∂á ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ @xmsˆ…˝‹[ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¤Õ¡[ ™´sWLjiF°LiVV©´s xmnsV»¡©´sáV D©yıLiVV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gjiLiμj∂. ˙xmsªy˘™´sVı∏R∂V GLSˆ»˝¡\|ms μR∂XztÌsQ ryLjiLi¿¡Liμj∂. D÷˝¡ FsgRiV™´sVªRΩVá\|ms ¨s}tsQμ≥R∂Li ≠sμ≥j∂Li¿¡Liμj∂. @ªRΩ˘™´sxqsLRi ˙FyºΩxmsμj∂NRP©´s F~LRiVgRiV Æμ∂[aSá ©´sVLi¿¡ μj∂gRiV™´sVºΩ ¬ø¡[xqsVN]Æ©s[ @LiaS¨sı xmsLjibdP÷¡r°ÚLiμj∂. NSgS, D÷˝¡ μ≥R∂LRiá ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl·Õ‹[ ($T–‘ê 2˝À)

¨sLÒiR ∏R∂W¨sNTP q{ sFsLi qx s•¶¶ @LiμR∂LRiW NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤y÷¡=LiÆμ∂[©s´ ¨s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. ºdΩLS¯©´sLi @|qsLi’d¡˝ NTP ™´sqx sVÚLiμy? LSμy? @Æ©s[ μy¨s\|ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li ©´sVLi¿¡ qx s™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s ªRΩLS*æªΩ[ qx sˆLiμj∂ryÚ©s´ ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xqs•¶¶¶ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ™´sÃ˝¡ ™´s¬ø¡[Ë qx s™´sVxqs˘Ã¡\|ms ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμR∂Li øR¡LRiËáV N]©´srygjiqx sVÚLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

²³T¶ÖdýÁ ª«sV ÅÁùª«sVLiú¼½ @˳ÏÁùLójigS x¤¦ L<Riª«sLôðRi©±s ÕÿLiø≥R¡©´sLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt) :≤≥T∂÷d˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛji ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ N]©´srygRiVªRΩV©´sı xqs|qsˆ©±s=NRPV ’d¡¤«¡[{ms æªΩLRi μj∂Li¿¡Liμj∂. ªRΩ™´sV FyLÌki ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ x§¶¶¶L<Ri™´sLÙRi©±s }msLRiV©´sV ÕÿLiø≥R¡©´sLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ’d¡¤«¡[{ms FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki À‹[LÔRiV xqs™´sWÆ™s[aRPLi C Æ™s[VLRiNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμj∂. ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @À≥œ¡˘LÛjigS x§¶¶¶L<Ri™´sLÙRi©±s©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V FyLÌki «ÿºdΩ∏R∂V @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LS«fi©y¥`∂zqsLig`i ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki À‹[LÔRiV xqs™´sWÆ™s[aRPLi ™´sVVgjizqs©´s @©´sLiªRΩLRiLi @˙gRiÆ©s[ªRΩáV FsÕfiZNP[ @μy*¨ds, xqsVuy¯xqs*LS«fi, @LRiVfl„fi \¤«¡…˝‘¡, ¨sºΩ©±s gRi≤y‰Lki ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ NRP÷¡zqs A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. FyL˝RiÆ™sVLi»¡Lki À‹[LÔRiV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ x§¶¶¶L<Ri™´sLÙRi©±s }msLRiV©´sV GNRP˙gki™´sLigS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. x§¶¶¶L<Ri™´sLÙRi©±s @À≥œ¡˘LÛjiªRΩ*LiQ\|ms FsÕÿLi…”¡ ≠s¤À≥¡[μyáV ¤Õ¡[™´s¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyLÌki ≤≥T∂÷d˝¡ ©´sgRiLRi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ≠s«¡∏∫∂V g][π∏∂VÕfi NRPW≤y ªRΩ©´s @LigkiNSLRiLi æªΩ÷¡FyLRi©yıLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaSáV G≠ds @μ≥j∂uÌy©´sLi |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s gRi™´sLRiıL`i CFs£qsFsÕfi ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s æªΩ÷¡FyLRiV. ZNP[™´sáLi ™´sVLS˘μR∂xmsp LRi*NRPLigSÆ©s[ @μ≥j∂uÌy©´sLi |msμÙR∂áLiμR∂Lji¨ds ™´sVLS˘ μR∂xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ NRP÷¡zqs©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sÕ‹[ D©´sı gRi™´sLRiıL`i  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi L][«¡Liªy ’¡“¡gS gRi≤T∂FyLRiV. NSLi˙lgi£qs @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥k∂, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩV áV ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[áª][ ™´sLRiVxqsgS ¤À≥¡[…‘¡ @∏R∂W˘LRiV. @Õÿlgi[, ˙xmsμ≥y©´s NSLS˘Ã¡∏R∂V xqs•¶¶¶∏R∂V ™´sVLi˙ºΩ ©yLS ∏R∂Vfl·ry*≠sVª][ Fy»¡V BLi¤…¡÷¡¤«¡©±s=  ¡W˘L][ ¿d¡£mns B˙ ¡{§¶¶¶Liª][ xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV ∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi NSLi˙lgi£qs FyLÌki LSxtÌsQ˚

™´s˘™´s•¶¶¶LSá B©±søyLÍji μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i©´sV NRP÷¡aSLRiV. @LiªRΩNRPV ™´sVVLiμR∂V A∏R∂V©´s ªRΩ©´s©´sV NRP÷¡zqs©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sVVNRPÚxqsLjigS ™´sW…˝ÿ≤y LRiV. øyÕÿ L][«¡ŸÃ¡VgS ªy©´sV ≤≥T∂÷d˝¡ LS¤Õ¡[μR∂¨s.. @LiμR∂VZNP[ @LiμR∂Ljiı ™´sVLS˘μR∂xmspLRi*NRPLigS NRP÷¡aS©´s©yıLRiV. @μ≥j∂uÌy©´sLi |msμÙR∂á ™´sμÙR∂ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @LiaSáV G≠ds øR¡LRiËNRPV LS¤Õ¡[μR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©´sı {qs≤R∂ ˝¡W˘{qs, ∏R∂VW{msG ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚ©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´s ˙Fyμ≥y©´s˘ªRΩ xqsLiªRΩLjiLiøR¡VNRPVLiμj∂. Bμj∂Õÿ DLi¤…¡[.. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ gRi™´sLRiıL`i ©´sLRizqsLix§¶¶¶©±s©´sV ALi˙μ≥R∂, æªΩáLigSfl·

@˳ÏÁ¸R¶V ZNP[xqsVÍÜ[ ªyμj¶Li¿RÁLSμR¶¬s ¬sLñRi¸R¶VLi

ZNP[qx sVÕ‹[ ¨sLiμj∂ªRΩV\¤Õ¡©´s Æ\≤∂Q˚™´sL˝iR V qx sºdΩ£tsQ, Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV ªRΩLRixmso©´s N][LÌRiVÕ‹[ ™yμj∂LiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s LRiLigSlLi≤Ô∂T N][LiRÌ V ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sV NRPVLiμj∂. ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV @Li≤R∂gS ¨sá™´sLS μR∂¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂[V xtsQ©±s ¨sLÒRi∏R∂W¨sı xmsáV™´soLRiV ry*gRiºΩxqsV ©Ú yıLRiV. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s @À≥¡œ ∏R∂V @Æ©s[ ∏R∂VV™´sºΩ\|ms C Æ©sá 18©´s BμÙ∂R LRiV Æ\≤∂Q˚™´sL˝iR V @ºΩ μyLRiVfl·LigS @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[zqs©´s ≠sxtsQ∏∂R VLi æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. Bμj∂Õÿ DLi≤R∂gS, |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,@NÌ] [ ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): @À≥¡œ ∏R∂V @À≥¡œ ∏R∂V @ªy˘øyLRi mx sn V»¡©´sNRPV ¨sLRiqx s©´sgS ’d¡¤«¡[m{ s ZNP[qx sV ¨sLiμR∂VªRΩVá ªRΩLRimx sn Qo©´s Fs™´sLRiW ™yμj∂LiøR¡NRPW≤R∂μR∂¨s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ Æ©s[ªRΩáV, NSLRi˘NRPLRiÚáV CL][«¡Ÿ LRiLigSlLi≤Ô∂T N][LiRÌ V ÀÿL`i @r°zqsπ∏∂[Vtx sQ©s± ¨sLÒiR ∏R∂VLi qx s¿¡™yá∏R∂VLi©´sV ™´sVV»Ì¡≤T∂LiøyLRiV. ºdΩqx sVNRPVLiμj∂. ©´sgRiLRiLiÕ‹[ qx sLiøR¡Ã¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡©´s C

"@À≥œ¡∏R∂V' ¨sLiμj∂ªRΩVáNRPV 14 L][«¡ŸÃ¡ Lji™´sWLi≤`∂ lLiLi˙≤][«¡ŸÃ¡ NRPxqÌs≤U∂NTP @©´sV™´sVºΩLi¿¡©´s N][LÌRiV


2

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

bÕغ Ä<˚•ùdÔ sêVüQ˝Ÿ ô|’ C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

nuÛÑj·T |òüT≥q J mx sn WªRΩVNRPLi ™´sVL][ @ ¡Ã¡©´sV  ¡÷¡ºdΩqx sVNRPVLiμj∂. ©´s≠sV¯ NSLRiV FsNTP‰©´sLiμR∂VNRPV “¡≠sªy¨sı ¿≥¡˙μR∂Li ¬ø¡[qx sVNRPVLiμj∂. ©´s∏R∂V™´sLiøR¡NRP qx s™´sW«¡LiÕ‹[ ™´sVXgSŒ˝¡œ NTPLSªRΩNS¨sNTP  ¡Ã¡LiVV˘Liμj∂. ©´sLRi LRiWxms LSORPQqx sVáNRPV À≥¡œ ∏R∂VLi ¤Õ¡[μ∂R ©´s≤y¨sNTP C mx sn V»¡©´s ™´sVL][™s´ WLRiV LRiV«¡Ÿ™´so ¬ø¡[qz sLiμj∂. ¨sLRi˜È∏∂R V øR¡»Ì¡Li @™´sVÕ˝‹N[ PT ™´s¿¡Ë©y, ≤≥∂T ÷d¡˝ ZNP[qx sVÕ‹[ Æ©s[LiR qx sÛ VáNRPV ∏R∂W™´s“Í¡™´s bPORPQ mx s≤T∂©y C ™´sVXgSŒ˝¡œ NRPV  ¡VμÙ∂j LS¤Õ¡[μ∂R V. LSμR∂¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. |\ qs ¡LSÀÿμ`∂Õ‹[ J ry}mnsÌ *L`i Dμ][˘gji|\ ms «¡Ljigji©´s @xmsn WLiVVªRΩ˘Liª][ Æμ∂[aPR Li ™´sVL][™s´ WLRiV æªΩÃ˝¡À‹[LiVVLiμj∂. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ LRiORPQfl·\|ms ≤]Ã˝¡ ™´sVL][™s´ WLRiV NRPŒ˝¡œ NRPV NRP…Ì¡” Liμj∂. μ][tx svá©´sV  ¡z§¶ ¶LiR LigRiLigS NS÷¡ËÆ™s[∏∂R Wá©´sı ≤T∂™´sWLi≤`∂ øR¡W}qsÚ ˙xms«¡Õ˝‹[ FsLiªRΩ A˙gRi§x ¶ ¶Li DLiμ][ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂V. @LiVVæªΩ[ Cxmsn V»¡©´s μy*LS |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, |\ qs ¡LSÀÿμ`∂áՋ[ ILi»¡LjigS Æ™s¤Œ¡˝ [ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áNRPV LRiORPQfl· ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ[÷¡F°LiVVLiμj∂. ªRΩ÷˝¡μR∂Li˙≤R∂VáV ªRΩ™´sV mz sÃ˝¡Ã¡©´sV BNRP ILi»¡LjigS  ¡∏R∂V»¡NRPV mx sLiFyáLi¤…¡[ À≥¡œ ∏R∂VxmsÆ≤∂[ L][«¡ŸÃ¡V ™´søyËLiVV. Fs¨sı mx sn V»¡©´sáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı mx sNS‰gS øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. BNRP C mx sn V»¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ |\ qs ¡LSÀÿμ`∂ F°÷d¡qx sVá NRPXztsQ @Æ™sWxmsn VLi. Æ©s[LiR qx sÛ Vá©´sV mx s»Ì¡VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV ™yLRiV qx sNSáLiÕ‹[ qx sˆLiμj∂Li¿¡, mx sLjia][μ∂j≥ Li¿¡ ZNP[qx sV©´sV ¬ø¡≥ μ[ ∂j LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ ™yLRiV mx s≤Ô∂R ˙aRP™´sV ¨s«¡LigS @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ ≠s≠sμ≥∂R ˙FyLiªyÕ˝‹[ LRiORPQfl· øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Liª][ Fy»¡V, ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡NRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡ BxmsˆV≤R∂V «‹[LiR VgS ˙xmsøyLRiLi «¡LRigS÷¡. ©´sgRiLSÕ˝‹[ ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV FsÕÿLi…”¡ «ÿ˙gRiªRΩÃÚ ¡V ªRΩq{ sDN][™yÕ‹[ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏∂R W÷¡. F°÷d¡£qs aS≈¡ BxmsˆV≤R∂V ªRΩmx sˆNRPVLi≤y BÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡NRPV Dxms˙NRP≠sVLiøy÷¡. mx sn V»¡©´s «¡Ljigji©´s ªRΩLRi™yªRΩ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li NRP©yı mx sn WªRΩVNSáV «¡LRigRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡. LSxtsÌ Q˚ LS«¡μ≥y¨sÕ‹[ qx sLiøR¡Ã¡©´sLi qx sXztsÌ QLi¿¡©´s ry£msÌ Æ™s[L`i BLi—¡¨dsL`i @xmsx§¶ ¶LiR fl· mx sn V»¡©´sÕ‹[ ™´sVXgSŒ˝¡œ |\ msaS¿¡NRPªRΩ*Li Æ™sáVgRiVøR¡Wzqs©´s ªRΩLRi™yªRΩÆ\©s©y ™´sV©´sLi «ÿ˙gRiªRΩÚ mx s≤R∂NRPF°æªΩ[ BÕÿLi…”¡ mx sn V»¡©´sáV «¡LRigRi™´s©´sı ©´s™´sV¯NRPLi ¤Õ¡[μ∂R V. |\ qs ¡LSÀÿμ`∂ H…‘¡ NSLji≤yL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩ ≤]Ã˝¡ªRΩ©´sLi ªy«ÿ mx sn V»¡©´sÕ‹[ ≠søyLRifl· qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS ™´sVL][ryLji Æ™sÃ˝¡Æ\≤∂Liμj∂. C ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[qz s©´s 44 ZNPÆ™sVLSá ©yfl·˘ªRΩ DªRΩÆÚμ∂[©s´ ¨s æªΩ[÷¡Liμj∂. μk∂¨sNTPª][≤∂R V K»¡L`iLjiLig`iL][≤∂RÔ V\|ms gRiá …‹[Õfi…ÿN`P=á ™´sμÙ∂R G INRP‰ ø][…ÿ q{ s{qs ZNPÆ™s[VLS mx s¨s ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s qx sˆxtsÌ QÆ\™sVLiμj∂. C Æ©sá 18©´s qx sV™´sWLRiV ALRiV gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V @μR∂XaRP˘QÆ\™sV©´s AÆ™sV.. @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂∏R∂V¨ds∏R∂V mx sLjiqz sÛ ªRΩVÕ˝‹[ ry™´sVWz§¶ ¶NPR @ªy˘øyLS¨sNTP gRiV\lLi©´s»˝¡V F°÷d¡qx sVáV gRiVLjiLÚ iøyLRiV. mx sn WªRΩVNS¨sNTP Fyáˆ≤Ô∂R BμÙ∂R LRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV @lLi£qsÌ ¬ø¡[aSLRiV. "@À≥¡œ ∏R∂V' DμR∂LiªRΩLigS }msL]‰Li»¡W C mx sn V»¡©´sNRPV qx sLi ¡Liμ≥∂j Li¿¡©´s mx spLS*xmsLS÷¡ı |\ qs ¡LSÀÿμ`∂ F°÷d¡£qs NRP≠sVxtsQ©s´ L`i q{ s≠ds A©´sLiμ`∂ Æ™sÃ˝¡≤T∂Li¿¡©´s ≠s™´sLSáV øR¡WaSNRP ™´sVVLiμR∂V «ÿ˙gRiªRΩNRPV BxmsˆVÆ≤∂[ ˙xmsflÿ◊¡NRP Æ™s[∏∂R W÷¡. ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ™s≤T∂¬ø¡L˝iR qx sºdΩ£tsQ(30) J mx s¥R∂NRPLi ˙xmsNSLRiLi C mx sn WªRΩVNS¨sNTP Fyáˆ≤Ô∂R »˝¡V ªRΩÆ™sÃ˝¡≤R∂LiVV˘Liμj∂. NRPWNRP…fixms÷˝¡ ™´sV¤Õ¡[qz s∏R∂W …›©±stz sQ£msNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ¨sLS¯fl· LRiLigRi qx sLixqsÛ Æ™s[VÆ©s[«¡L`i μR∂gÊiR LRi ˙xmsxqsVÚªΩR Li NSLRiV Æ\≤∂Q˚™´sL`igS mx s¨s ¬ø¡[qx sVÚ©yı≤R∂V. C Æ©sá 18©´s ∏R∂V«¡™´sW¨s Æ™s[lLi[ ELRiV Æ™sŒ˝¡œ ≤R∂Li.. ™Ø[Õ‹[* NSLRiV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂»¡Liª][ @ªRΩ¨sÕ‹[ μR∂VLSÕ‹[ø¡R ©´s NRP÷¡gjiLiμj∂. ªRΩ©´s BLi…”¡ μR∂gÊiR LRi DLiÆ≤∂[ ™´sVL][ NSLRiV Æ\≤∂Q˚™´sL`i Æ©s™´sV¯μj∂ Æ™sLiNRP¤…¡[aPR *L˝iR V(28)©´sV mz s÷¡zmsLiøR¡VNRPV©yı≤R∂V. |\ §¶¶ ¤…¡N`Pzqs…‘¡ ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ Fs™´sl\Li©y ∏R∂VV™´sºΩ¨s @xmsx§¶ ¶Lij Li¿¡ @ªy˘øyLRiLi ¬ø¡[∏∂R Wá¨s mx s¥R∂NRPLi LRi¿¡LiøyLRiV. @©´sVNRPV©´sıÆμ∂[ ªRΩ≤R∂™´sogS LS˙ºΩ 8.20 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sWμyxmspL`i ˙FyLiªRΩLiÕ‹[¨s Æ\™sVLi≤`∂}qsˆ£qs ™´sμÙ∂R NRPV ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. @xmsˆ…”¡ZNP[ A ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ uyzmsLig`i mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı "@À≥¡œ ∏R∂V'... ªy©´sVLiÆ≤∂[ ™´sqx sºΩ gRiX•¶¶ ¨sNTP Æ™s¤Œ¡˝ L[ iμR∂VNRPV LRi§x ¶ ¶μyLji|\ msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. AÆ™sV ILi»¡LjigS DLi≤R∂»¡Li gRi™´sV¨sLi¿¡©´s ¨sLiμj∂ªRΩVáV …ÿNUP=™yÕÿá @™´sªyLRiÆ™sVªyÚLRiV. NS˘ÀfiÕ‹[ μj∂gRi¤À¡≤R∂ªy™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ AÆ™sV©´sV FsNTP‰LiøR¡VNRPV©yıLRiV. FyªRΩ ™´sVVLi ¡LiVV LRi§x ¶ ¶μyLjiÕ‹[¨s NS*÷¡…‘¡ B©±s NRPW≤R∂÷¡ μR∂gÊiR LRi ¨sLiμj∂ªRΩVáV NSLRiV©´sV ™´sV◊˝¡LiøyLRiV. NSLRiVÕ‹[ FsNTP‰©´s ªRΩLS*ªRΩ.. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[ D©´sı ªRΩ©´s ≠sV˙ªRΩV≤T∂ª][ Fn°©±s qx sLiÀ≥ÿtz sQqx sWÚ NRPWLRiVË©´sı AÆ™sV μyLji ™´sV◊˝¡©´s ≠sxtsQ∏∂R W¨sı Aáxqs˘LigS gRiVLjiLÚ i¿¡Liμj∂. ©y©´sN`PLSLigRiW≤R∂ μR∂gÊiR LRi K»¡L`i LjiLig`iL][≤`∂NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s xqsLki*£qs L][≤ÔR∂V \Æ™sxmso NSLRiV ™´sVŒ˝œ¡≤R∂Liª][ @©´sV™´sW¨sLi¿¡Liμj∂. @Æμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R W¨sı ≠sV˙ªRΩV≤T∂NTP |qsÕfiÕ‹[ ¬ø¡zmsˆLiμj∂. μk∂Liª][ ¨sLiμj∂ªRΩVáV AÆ™sV ©´sVLi¿¡ |qsÕfi ÕÿNRPV‰¨s qz s*øy£msn ¬ø¡[aSLRiV. ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiV\lLi©´s ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ≠sV˙ªRΩV≤R∂V |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s Æ™s[lLi[ }qsız§¶ ¶ªΩR Vá©´sV @˙xms™´sVªRΩLÚ i ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ™yLRiV ™´sWμyxmspL`i F°÷d¡qx sVá©´sV 10.45 gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ A˙aRPLiVVLiøyLRiV. F°÷d¡qx sVáV mx sáV ø][»¡˝ ¨sxmsn W |ms…Ì¡” ©y mx sn ÷¡ªRΩLi ¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμj∂. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ 1.45 gRiLi»¡Ã¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ Àÿμ≥j∂ªRΩVLSáV |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[ ªy©´sVLiÆ≤∂[ ™´sqx sºΩ gRiX•¶¶ ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLiμj∂. NS¨ds @xmsˆ…”¡ZNP[ AÆ™sV©´sV J ¨sLÍiR ©´s ˙xmsÆμ∂[aS¨sNTP ºdΩqx sVNRPV¨s Æ™s÷˝¡©´s BμÙ∂R LRiV ™´sVXgSŒ˝¡œ ß ªRΩ™´sV |\ msaS¿¡NRPªRΩ*Liª][ AÆ™sV©´sV ¬ø¡LjiøyLRiV. BNRP ªy™´sVV μ]LRiNRP™´sV©´sı μ≥k∂™´sWª][ ≠sV©´sıNRPVLi≤T∂F°∏R∂WLRiV. @LiVVæªΩ[ F°÷d¡xqsVáV xmsNS‰gS xmsLjia][μ≥j∂LiøR¡≤R∂Liª][ ≠dsLjigRiV»Ì¡V  ¡∏R∂V»¡xms≤T∂Liμj∂. ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV©´sı ªRΩLS*ªRΩ INRP L][«¡Liªy uyN`PÕ‹[Æ©s[ D©´sı Àÿμ≥∂j ªRΩVLSáV.. F°÷d¡xqsVáV @≤T∂gji©´s ˙xmsaRPıáNRPV xqsˆxtÌsQ\Æ™sV©´s xqs™´sWμ≥y©yáV ¬ø¡xmsˆNRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠søyLRifl· Aáxqs˘QÆ\™sVLiμj∂. A ªRΩLS*ªRΩ AÆ™sV ¬ø¡zmsˆ©´s ≠s™´sLSá©´sV  ¡…Ì¡” Æ™sVμR∂N`P —¡Õ˝ÿ N]Ã˝¡WL`iÕ‹[ INRP |\ ms#˚Æ™s[»¡V FyhRiaSá xqs≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ¨sLÍRi©´s ˙xmsÆμ∂[aRPLiÕ‹[ @ªy˘øyLRiLi «¡Ljigji©´s»˝¡V gRiVLjiLÚ iøyLRiV. FyhRiaSá ∏R∂W«¡ ™´sW©´s˘Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s {qs{qs ZNPÆ™sVLS μR∂XaS˘Ã¡ Aμ≥yLRiLigS NSLRiV©´sV gRiVLjiLÚ iøyLRiV. C C xmsn V»¡©´s ºdΩ˙™´s NRPáNRPáLi lLi[xms≤R∂Liª][ F°÷d¡xqsVáV μR∂LS˘xmsoÚ©s´ V xqs™yáVgS ºdΩxqsVNRPV©yıLRiV. ™yLRiV ZNP[xqsV©´sV ¬ø¡≥ μ[ ∂j Li¿¡©´s ºdΩLRiV @’≥¡©´sLiμR∂¨ds∏R∂VLi. @LiVVæªΩ[ BÕÿLi…”¡ ZNP[xqsVÕ˝‹[ bPORPQáV FsLiªRΩ NRPhji©´sLigS DLi¤…¡[ @LiªRΩ ™´sVLi¿¡μj∂. ™´sVL][™´sWLRiV BÕÿLi…”¡ xmsn V»¡©´sáV ø][»¡V¬ø¡[xqsVN][NPR VLi≤y À≥¡œ ˙μR∂ªy øR¡LRi˘Ã¡\|ms F°÷d¡xqsVáV μR∂XztsÌ Q ryLjiLiøy÷¡.

zô|Hé n&çàwHü é |òE” >∑&TÉ e⁄ bı&–É +|ü⁄ e+>∑÷s¡T, nø√ºãsY 23(ôdÿ’ q÷´dt) : zôô|Hé 10e ‘·s>¡ ‹∑ , Ç+≥sY n&çàwüHé |òE ” >∑&TÉ e⁄ nø√ºãsY 31 es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢Ÿ zô|Hé ôd+≥sYø√ Ä]¶H≥˚ sY ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷. 100, Ç+≥sY $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷. 200 Ä|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 31 es¡≈î£ n&çàwüq˝Ÿ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

d”e÷+<ÛäÁ H˚‘·\ Vü≤dæÔq u≤≥ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá x§¶ ¶zqsÚ©´s Àÿ»¡ NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩá F°…ÿF°…‘¡ ∏R∂W˙ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRPá™´s©´sV©´sı æªΩáVgRiV ªRΩ™´sVV¯Œ˝œ¡ß @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi N][xqsLi ∏R∂VªRΩıLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):{qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ™´sV◊d˝¡ x§¶¶¶zqsÚ©´s Àÿ»¡ xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms ≤≥T∂÷d˝¡ |msμÙR∂áNRPV ≠s©´sı≠sLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV x§¶¶¶zqsÚ©´sNRPV  ¡∏R∂V¤ÕÙ¡[LRi©´sV©yıLRiV. F°…ÿF°…‘¡ xmsLRi˘»¡©´sáª][ ≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ LSxtÌsQ˚ LS«¡NUP∏R∂VLi Æ™s[Æ≤∂NRP‰©´sVLiB. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ™´sμÙR∂¨s \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂\|ms IºΩÚ≤T∂ |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™sŒ˝œ¡©´sVLi≤R∂gS... LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı @¨sbPËºΩ¨s ª]ágjiLiøyá¨s N][LRiVªRΩW LSxtÌsQ˚xmsºΩ, ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki Æ©s[ªRΩáV x§¶¶¶zqsÚ©´s xmsLRi˘»¡©´s |ms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ˙xms«ÿ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV, Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ, ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi N][LSLRiV. C Æ©sá 25, 26 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ FyLÌki Æ©s[ªRΩáV

LSxtÌsQ˚xmsºΩ, ˙xmsμ≥y¨s¨s NRP÷¡}qs @™´sNSaRP™´sVVLiμj∂. LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ Æ©sáN]©´sı @¨sbP˺Ω\|ms xmsLjiuy‰LRiLi øR¡WFyá¨s N][LRi©´sV©yıLRiV. BNRP, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV NRPW≤y gRiVLRiV™yLRiLi x§¶¶¶zqsÚ©´s Àÿ»¡ xms»Ì¡©´sV©yıLRiV. DμR∂∏R∂VLi 9.45 gRiLi»¡Ã¡NRPV ™´sVLi˙ªRΩVáV \ZaPá«ÿ©y¥`∂, …‘¡“¡ Æ™sLiNRP¤…¡[a`P, GLSxqsV ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂, gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so, xmsáV™´soLRiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, FsÆ™sV¯÷d¡=áV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™sŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍkiª][ Fy»¡V ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[, ¿¡μR∂Li ¡LRiLi, Æ™sVVLiVV÷d¡¨s NRPá™yá¨s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi á’≥¡}qsÚ @μ≥j∂Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂Wª][ Fy»¡V ˙xmsμ≥y¨s ™´sV©Ø[¯x§¶¶¶©±szqsLig`i©´sV NRPW≤y NRPá™yá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©yıLRiV.LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ˙FyÀ≥ÿ™y¨sı

¿RÁLiúμR¶ËØÊÁV NRPVÈÁVLiÊÁLi»][, ËØÌÁNRPXxtñsQ»][ xqsLiÊÁLiμyÌÁV©yõLiVV ªy©´sV FyLÌki ™´sWlLi[LiμR∂VNRPV AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yı @LiVVæªΩ[ BxmsˆVÆ≤∂[ NSμR∂V ¤ «¡[{qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ ˙xmsNRP»¡©´s @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,, @NÌ][ ¡L`i 23(ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ªRΩLS*ªRΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ D©´sı NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá©´sV ˙xms«¡Ã¡V Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW AμR∂LjiLi¬ø¡[ xmsLjizqÛsºΩ ¤Õ¡[μR∂¨s, CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ øyÕÿ ™´sVLiμj∂ FyLÌki ™´sWlLi[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡VgSÆ©s[ ªy©´sV NRPW≤y AÕ‹[¿¡xqsVÚ©yı©´s¨s ¤«¡[{qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV. @©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW ªRΩ©´sNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ©y∏R∂VV≤R∂V NRPV™´sWLRiV≤R∂V Õ‹[ZNP[£tsQª][ Fy»¡V ÀÿáNRPXxtÒsQª][ xqsªRΩ=Li ¡LiμyáV©´sı™´sW»¡ ™yxqsÚ™´sÆ™s[V©´s©yıLRiV.@LiVVæªΩ[ FyLÌki ™´sWLS÷¡=™´s}qsÚ @xmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLi AÕ‹[¿¡ryÚ©´s©yıLRiV. ™´sVL][ FyºΩZNP[Œ˝œ¡ ™´sLRiNRPV NRPW≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌki N][áVN][™´s≤R∂Li NRPxtÌsQÆ™s[V©´s©yıLRiV. @¨sı FyLÌkiáV ¤Õ¡[≈¡÷¡¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ ¿¡»Ì¡¿¡™´sLRigS NSLi˙lgi£qs ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPVLiμR∂¨s, CªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi NSLi˙lgi£qsÆ©s[ μ][ztsQgS gRiVLjiÚxqsVÚ©yıLRi©yıLRiV. ªRΩ©´s r°μR∂LRiV≤R∂V μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂NTP ™´sW˙ªRΩLi FyLÌki ™´sWLRi≤R∂Li @xqs=áV BxtÌsQLi ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ªy≤T∂xms˙ºΩ ©´sVLi¿¡ r°μR∂LRiV≤T∂ NRPV™´sWLRiV≤R∂V xms™´s©±s F°…‘¡ ¬ø¡[}qs @™´sNSaSáV Æ™sVLi≤R∂VgS D©yı∏R∂V©yıLRiV. ªRΩ™´sV @©´sVøR¡LRiVá ©´sVLi¿¡ ™´sW˙ªRΩLi FyLÌki ™´sWLSáƩs[ IºΩÚ≤T∂ ºdΩ˙™´sLigS DLiμR∂©yıLRiV. ªy©´sV NRPW≤y Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV FsÕÿLi…”¡ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. BLiNS Æ™s[¿¡ øR¡W≤yáƩs[ μ≥][LRifl”·Õ‹[Æ©s[ D©yı©´s©yıLRiV. ªRΩ™´sVª][ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aRP™±s FyLÌkiÕ‹[NTP LS™yá¨s øR¡LRiËáV «¡Ljizms©´s»˝¡V ™´sxqsVÚ©´sı ™yLRiÚáV FsLiªRΩ™´sW˙ªRΩLi ¨s«¡Li NSμR∂¨s ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ }msL]‰©yıLRiV.ki ™´sWLS÷¡=™´s}qsÚ @xmsˆV≤R∂V …”¡≤T∂zmsÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLi AÕ‹[¿¡ryÚ©´s©yıLRiV.

n+<äTu≤≥T˝À ÁùdŒj·TsY\T bÕHé>∑˝Ÿ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : bı˝≤˝Àì øÏ≥ø±\qT HêX¯q+ #˚ùd |æ∫Ãø±] ÁùdŒj·TsY\T n+<äTu≤≥T˝À ñHêïj·Tì e´ekÕj·÷~Ûø±] yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘Ó’eHé ÁùdŒ 9800 s¡÷bÕj·T\T Vü≤´+&é ÁùdŒ 1000 s¡÷bÕj·T\T ñ+<ëì ø£e*‡q ¬s’‘·T\T |ü{≤º<ës¡T bÕdüT |ü⁄düÔø£+, z≥sY >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶‘√ ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü~+∫ rdüT≈£îyÓfi≤¢\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

|msLiøR¡VN]Æ©s[LiμR∂VNRPV ˙xmsμ≥y©´s LS«¡NUP∏R∂V xmsOSQáV ºdΩ˙™´sLigS ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV ≠dsVLRiV NSLRifl·™´sVLi¤…¡[ ≠dsVLRiV NSLRifl·™´sVLi»¡W A∏R∂W FyLÌkiá Æ©s[ªRΩáV μR∂VÆ™sV¯ºΩÚ F°xqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV lLiøR¡Ëg]≤R∂VªRΩW LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV ∏R∂VºΩıxqsVÚ©yıLiVV. xqs\Æ™sVNRP˘Li N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©yı™´sVLi»¡W ˙xms«¡Õ˝‹[NTP Æ™s¤Œ˝¡[LiμR∂VNRPV ºdΩ˙™´sLigS NRPXztsQ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmspLjiÚgS xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ªRΩáZNPªRΩVÚNRPV©´sı \Æ™sFsry=L`i{qs{ms ≠sVgRiªy FyLÌkiá NRPLi¤…¡[ ™´sVVLiμR∂VLi≤yá¨s ∏R∂VºΩıQr°ÚLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV μk∂ORPQ ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s «¡gRi©±sÆ™sWx§¶¶¶©±slLi≤ÔT∂.. C Æ©sá 26©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi xqsÀ≥œ¡©´sV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, ≠s«¡∏R∂V™´sV¯ Æ©s[ªRΩXªRΩ*LiÕ‹[ A FyLÌki Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki¨s NRP÷¡zqs ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V©´sV @≤ÔR∂VN][™yá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ \Æ™sFsry=L`i{qs{ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ ¡Ã¡xms≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s. xqs\Æ™sVNRP˘ F°LS»¡LiÕ‹[ Æ™s©´sVNRP ¡≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s À≥ÿ≠sLi¿¡©´s NSLi˙lgi£qs, …‘¡≤U∂{ms F°…ÿF°…‘¡gS ≤≥T∂÷d˝¡ xmsLRi˘»¡©´sNRPV zqsμÙR∂™´sV∏R∂W˘LiVV. ªy™´sVV NRPW≤y xqs\Æ™sVNRP˘Li N][xqsLi F°LS≤R∂VªRΩV©yı™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN]Æ©s[LiμR∂VNRPV C xmsLRi˘»¡©´s©´sV Dxmsπ∏∂WgjiLiøyá¨s F˝y©±s Æ™s[aSLiVV.

≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt) : μk∂Fy™´s◊¡ LRiμÙ∂k Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ l\Li¤Õ¡[* @μ≥∂j NSLRiVáV ≠saS≈¡czqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂c≠saS≈¡ ™´sVμ≥∂R ˘ ©yáVgRiV ˙xmsæªΩ[˘NRP G{qs l\LiQŒ¡œ˝ ©´sV ˙xmsÆ™s[aPR #|ms…ÌÿLRiV. ≠ds…”¡NTP Lji«¡lLi[*tx sQ©s± r¢NRPLRi˘Li NRPW≤y NRP÷¡ˆxqsVÚ©yıLRiV. ≠saS≈¡czqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ (02727) \lLiáV ©´s™´sLi ¡LRiV 2, 9 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ (aRP¨s™yLRiLi) LS˙ºΩ 7.05 gRiLi»¡Ã¡NRPV ©´sgRiLRiLiÕ‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji ™´sVLSı≤R∂V DμR∂∏R∂VLi 7.50 gRiLi»¡Ã¡NRPV zqsNTPLi˙μyÀÿμ`∂ ¬ø¡[LRiVªRΩVLiμj∂. @Õÿlgi[ qz sNTPLi˙μyÀÿμ`∂Õ‹[ ©´s™´sLi ¡LRiV 1, 8 æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ (aRPV˙NRP™yLRiLi) LS˙ºΩ  ¡∏R∂VáVÆμ∂[lLi[ \lLiáV (02728) ©´sVLi¿¡ ≠saS≈¡ ™´s¬ø¡[Ë C l\LiáV 10.10 gRiLi»¡Ã¡NRPV @NRP‰≤R∂  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji ™´sVLSı≤R∂V DμR∂∏R∂VLi 10.35 gRiLi»¡Ã¡NRPV

©´sgRiLS¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPVLi»¡VLiμj∂. C\lLiáV μR∂V™y*≤R∂, @©´sNSxms÷˝¡, ªRΩV¨s, @©´sı™´sLRiLi, ry™´sVL˝iR N][»¡, LS«¡™´sVLi˙≤T∂, ªyÆ≤∂[xms÷˝¡gRiWÆ≤∂Li, GáWLRiV, ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂, ™´sLRiLigRiÕfi, Δÿ“¡}ms»¡, ≠dsVμR∂VgS LSNRPF°NRPáV rygjiqx sVÚLiμj∂. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ qx s\Æ™sVNRP˘ ALiμ][Œ¡œ ©´s NSLRifl·LigS ≠saS≈¡ ˙FyLiºdΩ∏R∂VLi xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ gRiªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sááV NSLji¯NRPVáV ¬ø¡[mx s…Ì¡” ©´s qx sÆ™sV¯ª][ μyμyxmso LRiW.45 N][»¡˝ Aμy∏R∂W¨sNTP gRiLi≤T∂ mx s≤T∂Liμj∂. C Õ‹[»¡V À≥¡œ LkiªÚ ][ Fy»¡V Aμy∏R∂V ™´s©´sLRiVá |msLixmso©´sNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsæªΩ[˘NRP ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ™´s¬ø¡[ËμR∂Liªy xmsLi≤R∂gRiáV, aRPVÀ≥œ¡NSLS˘Ã¡ NSáLi NS™´s≤R∂Liª][ ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡Ã¡V qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. NSLkiNÚ PR , ™´sWLÊiR bPLRi ™´sWryÕ˝‹[ xmsLiøyLS™´sWáV, xmsLiøR¡ Æ\™sxtsÒ Q™s´

zô|Hé n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄ eTø£Ô˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : zôô|Hé 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ nø√ºãsY 31 es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢Ÿ zô|Hé ôd+≥sYø√ Ä]¶H˚≥sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 100, Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 200 Ä|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 31 es¡≈£î n&çàwüq˝Ÿ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

Á>±e÷\ n_Ûeè~›øÏ düs¡Œ+#Y\T bÕ≥T|ü&Ü* ÄeTq>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±e÷\ n_Ûeè~›øÏ Á|ü»\ kÂø£sê´s¡ú+ #˚|üfÒº n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ Á>±e÷\ düs¡Œ+#Y\T ∫‘·ÔX¯ó~›‘√ bÕ≥T|ü&Ü\ì my˚Tà˝Ò´ nHêïs¡T. kÕúìø£ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT ìs¡«Væ≤+∫q düMTøå± düe÷y˚X¯+˝À my˚Tà˝Ò´ eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. q÷‘·q+>± mìï¬ø’q düs¡Œ+#Y\T Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï düeTdü´\qT >∑T]Ô+∫ yÓ+≥H˚ yê{Ïì |ü]cÕÿ]+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. n<˚ $<Ûä+>± düs¡Œ+#Y\T, Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T düVü≤ø£]+∫ ‘·>∑T dü÷#·q\T, dü\Vü‰\T n+<äCÒj·÷\ì C…’bÕ˝Ÿj·÷<äyé dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ ÁXÊeDÏ≈£îe÷sY, eT+&É\ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY lqT, Äj·÷ Á>±e÷\ düs¡Œ+#Y\T Á|üuÛÑT‘·« n~Ûø±s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

#˚düTø=ì ù|<ä\≈£î |ü+#ê\ì nHêïs¡T. <˚yê\j·÷\ uÛ÷Ñ eTT\qT ù|<ä\≈£î kÕ>∑T #˚dTü ø=ì J$+#˚+<äT≈£î øö\T≈£î Çyê«ì , Äs¡T $&ÉT‘· \T>± Á|üuTÑÛ ‘·«+ uÛ÷Ñ eTT\T |ü+∫+~ e÷Á‘·+ n+‘·+ e÷Á‘·yT˚ qì nHêïs¡T. C≤rj·T uÛ÷Ñ dü+ düÿs¡D\ eTTkÕsTT<ä _\T¢qT bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ˝À yÓ+≥ H˚ Á|üyX˚ ô¯ |{Ϻ #·{≤ºìï s¡÷bı+~+#ê\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. 7 e$&É‘· uÛ÷Ñ |ü+|æD˝° À HÓq’ düeTÁ>∑ uÛÑ÷|ü+|æD°øÏ lø±s¡g+ #·T{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |ü+|æD° #˚jT· ø£b˛‘˚ Ä+<√fi¯q ø±s¡´Áø£e÷\≈£î |ü⁄qT≈£î+{≤eTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

zô|Hé n&çàwHü é |òE” >∑&TÉ e⁄ bı&–É +|ü⁄ $»j·Te+‘·yÓTÆq |üX¯ó yÓ’<ä´ •_s¡+ Vü≤Hê«&É, nø√ºãsY 23(ôdÿ’ q÷´dt) : zôô|Hé 10e ‘·s>¡ ‹∑ , Ç+≥sY n&çàwüHé |òE ” >∑&TÉ e⁄ nø√ºãsY 31 es¡≈î£ bı&É–+∫q≥T¢Ÿ zô|Hé ôd+≥sYø√ Ä]¶H≥˚ sY ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s>¡ ‹∑ $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷. 100, Ç+≥sY $<ë´s¡T\ú ≈£î s¡÷. 200 Ä|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 31 es¡≈î£ n&çàwüq˝Ÿ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

ø√&É+>∑˝Ÿ nø√ºãsY 23(ôd’ÿ q÷´dt): bÕغ Ä<˚•ùdÔ ø±+Á¬>dt C≤rj·T Hêj·T≈£î &ÉT sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ ô|H’ ˚ ø±<äT Äj·Tq ‘·*ô¢ |q’ ≈£L&Ü b˛{Ï #˚jT· &ÜìøÏ dæ<e›ä Tì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì~Û ø=&É+>∑˝Ÿ myÓTà˝Ò´ πse+‘Y¬s&ç¶ Á|üø£{Ï+#ês¡T. ãT<Ûyä ês¡+ Hê&ÉT $$<Ûä n_Ûeè~› ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ bÕ˝ÀZqT≥≈£î ìjÓ÷»ø£ es¡+Z ˝À Á|üs´¡ {Ï+∫q Äj·Tq ø=&É>+∑ ˝Ÿ˝À $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\eT÷s¡T qT+&ç sêVüQ˝Ÿ >±+BÛì b˛{Ï#s˚ TT+#·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T ø£<ëÛ nì $˝Òøs£ T¡ \T Á|ü•ï+#· >±, õ˝≤¢˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ã\V”≤q |ü&<¶É ìä düs¬ q’ Hêj·T≈£î&ÉT ˝Òøb£ ˛e&É+ e\¢H˚ C≤rj·T Hêj·T≈£î&çì b˛{Ï #˚j÷· \ì sêh eT+Á‹ &çø¬ .ns¡TD ø√s¡&+É »]–+<äì nHêïñ. n+‘˚ø±≈£î+&Ü bÕغ dæìj·TsY Hêj·T≈£î&ÉT , øπ +Á<ä eT+Á‹ C…b’ Õ˝Ÿs¬ &ç¶ øÏ #Óø˘ ô|f…º Á|üjT· ‘·ï+˝À u≤>∑+>±H˚ á Á|ü#ês¡+ nsTT´ ñ+&Ée#·TÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTTq|üŒ{ÏøÏ bÕ\eT÷s¡T bÕs¡y¢ TÓ +≥T≈£î b˛{Ï #˚jT· &ÜìøÏ ‘·eT bÕغ˝À d”‘e· Tà, <äj÷· ø£ss¬Y &ç,¶ C…b’ Õ˝Ÿj÷· <äyé e+{Ï d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ñHêïs¡ì nsTTqï{ÏøÏ bÕغ Ä<˚•ùdÔ sêVüQ˝Ÿ ô|’ b˛{Ï #˚jT· &ÜìøÏ ‘êqT dæ<+›ä >± ñHêïqì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚ sê»ø°jT· J$‘êìï Ç∫Ãq ø=&É+>∑˝øŸπ ‘·q yÓTT<ä{Ï ÁbÕ<äq´‘· nì á dü+<äs“¡ +¤ >± sπ e+‘Ys¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. ‘\Ó +>±D sêh eTTK´eT+Á‹ bÕغ˝À n‹ y˚>+∑ >± m<äT>∑T‘·Tqï MTs¡T q÷‘·q+>± @s¡Œ≥j˚T´ ‘Ó\+>±D sêh eTTK´eT+Á‹ nj˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì Á|ü#ês¡+˝À ì»yÓT+‘· nì Á|ü•ï+#·>± n~ }Vü‰»ì‘·eTì bÕغ˝À ñqï‘· kÕúsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ ñqï~ ì»eTì bÕغ n<˚X+¯ y˚Ts¡≈î£ |üì #˚jT· &ÉyT˚ ‘·q≈£î ‘Ó\Tdüì |ü<eä ⁄\ >∑T]+∫ Ä˝À∫+#·˝<Ò ìä nHêïs¡T. nsTT‘˚ á$wüjT· + #Óù|Œ düeTj·T+˝À Äj·Tq eTTK+ Äq+<ä+‘√ yÓ*–b˛sTT+~.

xmsLi≤R∂gRiáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP \lLiŒ˝œ¡ß, ¡xqsV=áV

Çfi¯¢ düú˝≤\T uÛÑ÷eTT\T |ü+|æD° #˚j·÷* eTVü≤ã÷uŸq>∑ssY ÷¡ s¡˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôdÿ’ q÷´dt) : ù|<ä\T kÕ>∑T #˚dTü ≈£î+≥Tqï Á|üuTÑÛ ‘·« uÛ÷Ñ eTT\T, n≥M uÛ÷Ñ eTT\≈£î |ü{≤º\T Çyê«\ì Á>±eT+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ç+&ÉT¢ ˝Òì ù|<ä\≈£î Ç+&É¢ dü˝ú ≤\T øπ {≤sTT+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òTü + Ä<ä«s¡´+˝À õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ≈Y î£ $q‹ |üÁs‘·+ düeT]Œ+#ês¡T. dü+|òTü + õ˝≤¢ Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù sêeTT\T, düV≤ü j·T ø±s¡´<ä]Ù yÓ+ø£Á{≤ eTT\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À nHê´j·TÁø±+‘·yTÓ qÆ ù|<ä\ uÛ÷Ñ eTT\T Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ kÕ«Bq+

b˛{ÏøÏ dæ<+›ä : sπ e+‘Ys¬ &ç¶

ø√dæZ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : sêÁwüºj·T ÁøÏj·T´ $ø±dt |ü<∏äø£+ øÏ+<ä bÕ&ç |üX¯óe⁄\≈£î >∑s¡“ø√X¯ yê´<ÛäT\ô|’ ∫øÏ‘·‡\T #˚|ü{≤ºeTì |üX¯ó yÓ’<ë´~Ûø±] eTTqTs=~›Hé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì b˛‹¬s&ç¶|ü*¢ Á>±eT+˝À @sêŒ≥T #˚dæq |üX¯ó yÓ’<ä´ •_s¡+˝À 89 |üX¯óe⁄\≈£î {°ø±\T, 30 |üX¯óe⁄\≈£î kÕ<Ûës¡D ∫øÏ‘·‡\T, 493 >=Á¬s\T, y˚Tø£\≈£î eT÷s¡´s√>∑+ ‘·~‘·s¡ yê´<ÛäT\qT ìyês¡D≈£î eT+<äT\qT n+~+#ês¡T.

ZOP[Q ˙ªyáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP ¡xqsV=áV ©´s≤T∂mz sLiøyá¨s ¨sLÒiR LiVVLiøyLRiV. NSLkiNÚ PR ™´sWxqsLiÕ‹[ À≥¡œ NRPVÚáLiªy ˙xmsºΩ r°™´sV™yLRiLi \ZaP™´s ZOP[Q ˙ªyá©´sV xqsLiμR∂Lji+ryÚLRiV NS ¡…Ì”¡ CÆ™s[VLRiNRPV ALÌki{qs @μ≥∂j NSLRiVáV mx sLiøyLS™´sWá ˙xmsæªΩ[˘NRP Fy˘ZNP[“¡¨s qz sμÙ∂R Li ¬ø¡[aSLRiV. gRiªRΩ G≤yμj∂ C Fy˘ZNP[“¡ μy*LS 17 áORPQá Aμy∏R∂VLi ALÍij LiøyLRiV. CryLji ™´sVLjiLiªRΩ Aμy∏R∂VLi ALÍjiLi¬ø¡[ áORPQ ˘Liª][ ©´s™´sLi ¡LRiV 3©´sVLi¿¡ ≤T∂|qsLi ¡LRiV 1™´sVμ≥R∂˘ xmsLiøyLS™´sWáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP  ¡xqsV=áV ©´s≤R∂mx s©´sV©yıLRiV. C  ¡xqsV=áV ˙xmsºΩ Aμj∂™yLRiLi ry∏R∂VLi˙ªRΩLi @LiVVμR∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡Õ‹[  ¡∏R∂V¤Õ¡Ù L[ ij ™´sVLRiVxqs…”¡ L][«¡Ÿ LS˙ºΩ 11 gRiLi»¡Ã¡NRPV ≠saS≈¡NRPV ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[Õÿ Fy˘ZNP[“¡ LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV.

ø£+≥‘·&ç ô|{ϺdüTÔqïñ*¢ (yTÓ T<{ä Ï ùê|õ ‘s· T¡ yêsTT) Æ\™sxmsn á˘Li ¬ø¡Liμj∂©´s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms ≠sxmsOSQáV ™´sVWNRPV™´sV¯≤T∂gS μy≤T∂ ¬ø¡[aSLiVV. ¬ø¡[ªΩR gS¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ™´s¤Õ¡˝ [ D÷˝¡ μ≥∂R LRiáNRPV lLiNRP‰Õ‹øyË∏R∂V¨s ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQLi ’d¡¤«¡[m{ s ™´sVLi≤T∂mx s≤T∂Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* @xqs™´sVLÛiR ªRΩ, FyáNRPVá ¬ø¡[ªRΩgS¨sªRΩ©´sLi ™´sÃ˝¡ ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™´soá μ≥R∂LRiáV ¨sLigji©´sLi»¡VªRΩV©yı∏R∂V¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVºΩÚLiμj∂. D÷˝¡ μ≥∂R LRiá |msLRiVgRiVμR∂á\|ms @»¡V æªΩáVgRiVÆμ∂[aPR Li FyLÌik NRPW≤y ºdΩ˙™´s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[qz sLiμj∂. D÷˝¡Fy∏R∂VáV N]©yáLi¤…¡[ gRiXz§¶ ¶fl·” NRPŒ˝¡œ Õ‹[ ¨dsŒ˝¡œ ß ºΩLRiVgRiVªRΩV©yı∏R∂V¨s FyLÌik @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V }msL]‰©yıLRiV. NTPÕ‹[ D÷˝¡ μ≥∂R LRi 90 LRiWFy∏R∂VáNRPV ¬ø¡[LiR ≤R∂Li\|ms A∏R∂V©´s ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. ¨sªy˘™´sxqsLRi ™´sxqsVÚ™s´ á μ≥∂R LRiáV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ZNP[Li˙μR∂Li ™´sW»¡Ã¡ZNP[ mx sLji≠sVªRΩ™´sV™´soª][LiμR∂¨s, ¬ø¡[ªΩR Õ˝‹[ G™´sW˙ªRΩLi øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™s´ ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V. C Æ™s[VLRiNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*LiQ|\ ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V  ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi …”¡*»Ì¡L`iÕ‹[ ≠s™´sVLRi+©yryÚQ˚áV qx sLiμ≥∂j LiøyLRiV. |\ qs ¡LSÀÿμ`∂ NRP≠sVxtsQ©s´ lLi[…fi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[ ry£msÌn Æ™s[L`i BLi—¡¨dsL`i\|ms «¡Ljigji©´s @ªy˘øyLRi mx sn V»¡©´s|\ ms Àÿ ¡V ≠søyLRiLi ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRi˜È∏∂R V øR¡»Ì¡Li \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ H…‘¡ Dμ][˘gji¨sNTP G™´sW˙ªRΩLi LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLiøR¡¤Õ¡[NPR F°LiVVLiμR∂¨s @xqsLiªRΩXzmsÚ ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. BÕÿLi…”¡ mx sn V»¡©´sáV mx so©´sLS™´sXªRΩLi NSNRPVLi≤y LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ¨sLRi˜È∏∂R V øR¡»Ì¡Li NRPhji©´sLigS @™´sVáπ∏∂[V˘Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV.

#·{≤º\T õy√\T ñqï s¡÷|ü⁄e÷|üì \+#Û·>=+&ç‘·q+ ∫ø£ÿ&É|ü*¢ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü»\≈£î ñ∫‘·+>± ùdyê\T n+~+#˚+<äT≈£î πø+Á<äsêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«\T nH˚ø£ #·{≤º\qT, õy√\qT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï \+#·>=+&ç e´edüúqT s¡÷|ü⁄e÷|ü˝Òø£ b˛‘·Tqï≥T¢ ]f…Æs¡T¶ Hê´j·TeT÷]Ô \ø£åàHésêe⁄ Äy˚<ä q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düT+<äs¡j·T´ ø±\˙\j·T+ k˛j·÷uŸVü‰˝Ÿ˝À ãT<Ûäyês¡+ »]–q sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚XÊìøÏ Vü≤bÕ‡ ùdedü+düú n<Ûä´≈£åî\T lìyê dt¬s&ç¶ n<ä´ø£å‘· eVæ≤+#·>± \ø£åDYsêe⁄ eTTK´ n‹~Û>± bÕ˝ÀZHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ z≥¢‘√ >∑<Ó›˝…¬øÿ Hêj·T≈£î\T ùde≈£î\T>± |üqT\T #˚j·÷*‡ ñ+&É>± Á|ü»\qT ùde≈£î\T>± e÷]à j·T»e÷qT\T>± #·\eTì ne⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. Á|ü»\ kıeTTà‘√ J‘ê\T rdüT≈£îH˚ n~Ûø±s¡T\T, ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü j·T»e÷qT\T>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. bÂs¡ùde\ |üÁ‘·+ ñqï≥T¢ #ê˝≤ eT+~ ñ<√´>∑T\≈£î ‘Ó*j·T<äTnHêïs¡T. n+<äTπø

Á|ü»\˝À ne>±Vü≤ q #˚‘·q´+ sêq+‘·es¡≈£î \+#Û·>=+&ç ‘·q+˝À e÷s¡TŒ sêuÀ<äT nHêïs¡T. düø±\+˝À düÁø£eT+>± |üqT\T #˚j·Tq n~Ûø±s¡T\ô|’ ñqï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚ùdÔ yês¡T »]e÷q $~ÛùdÔ n~Ûø±s¡T\˝À e÷s¡TŒ @sêŒ&ÉT‘·T+<äHêïs¡T. |ü<äàHêuÛÑ+ e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ Á|ü|ü+#·+ dü]º|òæπø≥¢‘√ ø±\+y˚\~düTÔ+<äHêï s¡T. n~Ûø±s¡T\˝À »yêãT‘· q+ ˝À|æ+∫+< äHêïs¡T. lìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 15 &ç$»Hé\ ˝À Vü≤bÕ‡ ùde #˚düTÔ+<äHêïs¡T. Áπ>≥sY ôV’≤Á<ëu≤<é eTTì‡bÕ˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé˝À ÇHé#ê]® ø£MTwüqsYqT ø£*ùd+<äT≈£î ˇø£ s√E |ü{Ϻ+<äHêïs¡T. Bì ã{Ϻ e÷eTT\T »q\ |ü]dæú‹ ns¡ú+ #˚düTø√e#·Tà bÂs¡ùde\ |üÁ‘·+ >∑T]+∫ ø=+<äs¡T ø±s√Œπs≥s¡T¢≈£î ‘Ó*j·T<äT. ø√yê dü«#·Ã+<ä dü+düú n<Ûä´≈£åî\T VüQùd‡Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü»\ |òæsê´<äTqT n~Ûø±s¡T\T Äj·TT<ä+>± >∑T]Ô+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø√Ä]¶H˚≥sY ãdü«sêE, &Ü´ìj·T˝Ÿ, Ç+~s¡, ‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+#ês¡T.


3

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

¬s’‘·T≈£î Ädüsê>± ì*∫q es¡¸+ $X¯«ÁãVü≤àDT\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±* ÁãVü≤√à‘·‡yê\≈£î eTTkÕÔuÖ‘·Tqï ≈£îs¡TeT÷]Ô zô|Hé n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄ eT\›ø£˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· HÓ\ s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï esê¸\T ¬s’‘·T\≈£î Ädüqsê>± ì*#êsTT. B+‘√ ¬s’‘·T\T kÕ>∑T #˚dæq ÄeTT<ä+, y˚s¡TX¯q>∑, X¯q>∑, |ü‹Ô, ø£+~ ‘·~‘·s¡ |ü+≥\≈£î ÁbÕD+ b˛dæq≥¢sTT+~. B+‘√ ¬s’‘·T\T Äs¡T>±\+ ø£wüº|ü&çq ÁX¯eT eè<Ûë ø±˝Ò<äT. eT+&É\+˝À >∑‘˚&Ü~ ø£+fÒ á kÕ] es¡¸bÕ‘·+ n~ø£+>± ñ+&É≥+‘√ y˚dæq |ü+≥\T ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·THêïsTT. KØ|t >∑+&É+ ñ+<äì uÛ≤$+∫q ¬s’‘·T\≈£î düø±\+˝Àesê¸\T ≈£îs¡TdüTÔ+&É≥+‘√ ¬s’‘·T\T Äq+<ä+˝À ñHêïs¡T. >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ‘·TbòÕHé Á|üuÛ≤e+ e\¢ ∫e] <äX¯˝À ñqï |ü+≥≈£î ÁbÕD+ b˛dæq≥¢sTT+~.

πøX¯+ù|≥, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : $X¯«ÁãVü≤àDT\T sê»ø°j·T+>± m<ä>±\ì &çdædæ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]hÙ <ëdtsê+Hêj·Tø˘ nHêïs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+ u≤˝≤q>∑sY $X¯«ÁãVü≤àD düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ >ös¡e n‹<ÛäT\T>± Vü‰»¬s’q <ëdtsê+Hêj·Tø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ◊<äT ñ|ü≈£îa˝≤\ düyÓTàfi¯q+ nsTTq $X¯«ÁãVü≤àDT\T sê»ø°j·T+>± m~π>+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·÷\ì nj·Tq nHêïs¡T.

25q m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ $düèÔ‘· kÕúsT düe÷y˚X¯+ myÓTà˝Ò´ düT&ç>±* |üs¡´≥q

ø=+<äs¡TZ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 25e cÕ<éq>∑sY |ü≥ºD+˝À j·T+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ $düèÔ‘· kÕúsTT düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ m+ÄsY|æmdt sêÁwüº Hêj·T≈£î\T dæ+–¬s&ç¶ |üs¡y˚TX¯«sY nHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ <Ûäs¡÷s¡T, nø√ºãsY 23 (ôd’ÿq÷´dt) sêj·T#·÷sY, >∑<ë«\ ¬s’˝Ò« eØZø£s¡D kÕe÷õø£ ‘Ó\+>±D nq>±]q ≈£î˝≤\ sêC≤´+>∑ e÷s¡Z+ y˚j·T&É+ <ë«sê sêj·T#·÷sY yêdüT\≈£î m+‘√ ~X¯>± _\T¢qT yÓ+≥H˚ neT\T #˚j·÷\ì neTs¡Ms¡T\ ‘·\T¢\ yÓdüT\Tu≤≥T ø£*–+~. B+‘√ yês¡T bÕ>∑T+≥ <˚yê\j·T+ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘· $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì nHêïs¡T. #˚s¡T‘·T kÕ«$T <äs¡Ùq+ #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. Ç+‘˚ ø±ø£ sêj·T#·÷sY qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é , eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY ≈£î b˛yê*‡q Á|üj·÷D°≈£î\T ≈£L&Ü ‘·≈£îÿe #ÛêØ®‘√ ‘·≈£îÿe düeTj·T+‘√ >∑eT´+ #˚s¡T‘·THêïs¡T. πøe\+ ñ<äj·T+ kÕj·T+Á‘·+ ñqï &˚yÓ÷ ¬s’\TqT $T&ç®˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : u≤˝≤q>∑sY eT+&É\ m\¢y˚fi¯˝≤ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. B+‘√ |ü]~Û˝Àì >∑T+&Ó&ÉT Á>±+˝À B|ü+ |ü<∏äø£+ <ë«sê eT+p¬s’q Ç≥T yêDÏ»´, n≥T yê´bÕs¡ s¡+>±\‘√ bÕ≥T $<ë´s¡Tú\≈£î dæ*+&És¡¢qT \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 31 eT+~ ≈£L&Ü m+‘√ kÂø£s¡´+ ø£*–+#·ì #˚|üŒe#·TÃ. \_›<ës¡T\≈£î dæ*+&És¡T¢ eT+ps¡T ø±>± n+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\qT ≈£L&Ü \_›<ës¡T\≈£î n+<äCÒXÊs¡T.

¬s’\T <ë«sê bÕ>∑T+≥ #˚s¡T‘·Tqï uÛÑ≈£îÔ\T

B|ü+ dæ*+&ÉsY\ |ü+|æD°

>√s¡TÔe]ô|’ ÄX¯\T ô|+#·T≈£îqï ¬s’‘·T\T

>∑≥Tº, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ ¬s’‘·T\T >√s¡TÔe]ô|’H˚ Ä<ës¡|ü&ç ñ+&ç KØ|òt ˝À kÕ>∑T #˚dæq >√s¡TÔe]ô|’H˚ ÄX¯\T ô|+#·T≈£îHêïs¡T.eT+&É\+˝À düTe÷s¡T ◊<äTe+<ä\ ôV≤ø±ºs¡¢˝À >√s¡TÔe] kÕ>∑T #˚j·T>± >∑‘· HÓ\ s√E\T>± esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔ+&É≥+‘√ e]|ü+≥ |ü+&˚ neø±XÊ\THêïj·Tì ‘Ó*dæ+~. πøe\+ esê¸<Ûës¡+ ô|’H˚ Ä<ës¡|ü&çq á |ü+≥ e\¢ ¬s’‘·T\T ø±düÔ ì\<√≈£îÿ≈£î+{≤s¡T. Ç+‘˚ ø±ø£ >√s¡TÔe] <Ûëq´+ eT+∫ ã\es¡›ø£+ ø±e&É+‘√ ø√ìï Á>±e÷\˝À H˚{ÏøÏ >√s¡TÔe&É¢qT <ä+#·T≈£îì uÛÑTõdüTÔ+{≤s¡T. Ç+‘˚ ø±ø£ Ç‘·s¡ nedüsê\ ø√dü+ ≈£L&Ü á <Ûëq´+ ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T.

uÛÑ÷kÕ<Ûäq ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê* ‹e÷àõù|≥, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : kÕ>∑TuÛÑ÷$T, Çfi¯¢ düú˝≤\T, ô|q¸qT¢, πswüHéø±s¡T¶\ ø=s¡≈£î Á|ü»\T Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ñ<ä´$T+#ê\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ e´.ø±.dü õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ø=eTTàuÛÑs¡‘Y nHêïs¡T. _õH˚|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À uÛÑ÷dü+düÿs¡D eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ s¡ö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=ìï b˛sê{≤\ |òü*‘·+>± e∫Ãq uÛÑ÷ dü+düÿs¡D\ #·≥º+, dæ*+>¥ #·≥º+ düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«\T <äTsê˝À#·q\ |òü*‘·+>± uÛÑ÷eTT\T nìï u&Ü Hêj·T≈£î\T ÄÁø£eT+˝ÀH˚ ñqïj·Tì nHêïs¡T.

<äXÊu≤›\T e÷]Hê <äX¯e÷s¡ì nsTT» ãkÕº+&ÉT Hê≥TkÕsê πø+Á<ë\ô|’ m¬ø’‡CŸ <ë&ÉT\T

nsTT», nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) <ë<ë|ü⁄ Hê\T>∑T <äXÊu≤›\T>± nsTT» ãkÕº+&ÉTqT #·÷düTÔH˚ ñHêï H˚{Ï es¡≈£î j·T<ÛëkÕúq+˝À ñqï ãkÕº+&ÉT rs¡T e÷Á‘·+ e÷s¡&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Á|üj·÷D°≈£î\T ÄX¯Ãs¡´+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ‘êeTT ∫qï|üŒ{Ï qT+&ç #·÷dæq á ãkÕº+&ÉT ‘êeTT ô|<ä›j·÷´ø£ ≈£L&Ü n<˚ Ø‹˝À ñ+&É≥+ |ü≥¢ ì»+>± eTq+ mø£ÿ&ÉTHêïeTH˚ Ø‹˝À á ãkÕº+&ÉT ñ+&É≥+ |ü≥¢ |ü\Te⁄s¡T Á|üuÛÑT‘·« rs¡T≈£î ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|ü‹ s√E düTe÷s¡T 200 ãdüT‡\T á ãkÕº+&ÉT˝À <äs¡Ùq$TdüTÔ Á|üj·÷D°≈£î\≈£î ùde #˚düTÔHêïsTT. yê]øÏ ø£˙dü+ ì\ã&É{≤ìøÏ dü¬s’q ≈£îØÃ\T >±ì, ‘ê>∑T˙s¡T >±ì, eTs¡T >∑T<√&ÉT¢ >±ì, bòÕ´qT¢ >±ì ˝Òq+<äTq eT{Ϻô|’ ≈£Ls¡TÃì ãdüT‡ ø√dü+ y˚∫ #·÷&Ü*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘˚ ø±ø£ bÕ¢{Ÿ bòÕ+ ≈£L&Ü eT{Ϻ‘√ ì+&çb˛sTT #·T≥Tº eTT≥Tº |ü]düsê\T <äTs¡È+<ä+>± e÷]b˛sTT ì\ã&Ü\+fÒH˚ NÛ<ä]+#·T≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç<äì ‘Ó*bÕs¡T. sêj·T#·÷sY, ø£s¡÷ï˝Ÿ Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë]>± q&ç#˚ á ãkÕº+&ÉT≈£î $$<Ûä &çb˛\ qT+&ç \ø£‡Ø, &ç\ø˘‡, Ä]¶qØ ãdüT‡\T q&ÉTdüTÔ ñ+{≤sTT ø±ì πøe\+ 2 ì$TcÕ\ bÕfÒ á ãkÕº+&ÉT˝À ì\ã&É‘êsTT ø±s¡μD+ Çø£ÿ&É dü¬s’q edü‘·T\T ˝Òe⁄. >∑‘·+˝À eT+p¬s’q á ãkÕº+&ÉT≈£î bÕ¢{Ÿ bòÕ+ ì]à+#ês¡T ø±ì H˚{Ïes¡≈£î Ä<ÛäT˙ø£s¡D #˚j·Tq+<äTq |ü˝…¢≥÷] ãkÕº+&ÉT>± e÷]b˛sTT+<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD+ kÕúsTT ≈£L&Ü e÷]b˛sTT q>∑s¡|ü+#êj·T‹>± #˚dæHê á ãkÕº+&ÉT e÷Á‘·+ e÷s¡<äì |ü\Te⁄s¡T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

‘ê&É÷s¡T, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n˝≤¢|üPsY Á>±eT |ü]düsê˝À m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T Hê≥TkÕsê ‘·j·÷Ø πø+Á<ë\ô|’ <ë&ÉT\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. môd’‡ >∑D|ü‹¬s&ç¶ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+∫q <ë&ÉT˝À¢ Hê≥TkÕsê ã{Ϻfi¯¢qT <Ûä«+dü+ #˚dæ u…\¢+ bÕqø±ìï bÕs¡b˛XÊs¡T. á <ë&ÉT˝À¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TTe≈£î\T düVü≤ø£]+#˚+<äT≈£î eTT+<äT≈£î sêe&É+ e\¢ m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T n_Ûq+~+#ês¡T.

uÛÑ÷‘·÷ŒsY , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ø=‘·÷ÔsY, ‘ê{Ï|ü]Ô, ø£¬s«q, ã≥Tº|ü*¢, yÓ*ÿ#·s¡¢ Á>±e÷˝À¢ myÓTà˝Ò´ d”‘ê<äj·÷ø£sY¬s&ç¶ düT&ç>±* |üs¡´≥q #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\‘√ H˚s¡T>± e÷{≤¢&ç Á>±e÷\˝À HÓ\ø=qï düeTdü´\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ |æ+#·qT¢, s√&É¢ düeTdü´, ø£¬s+≥T düeTdü´, ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ e+{Ï düeTdü´\qT myÓTà˝Ò´ <äèwæºøÏ rdüTø=#êÃs¡T. Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ n_Ûeè~› |üqT\qT ‘·«s¡˝À #˚|ü{Ϻ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚kÕÔqì myÓTà˝Ò´ Vü‰$Tì#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À {Ï&ç|æ Hêj·T≈£î\T eTTs¡∞<äsY¬s&ç¶, #·+Á<äX‚KsY, mÁs¡u≤\|üŒ, kÕsTT\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dt k˛ôd’{Ï ø±s¡´<ä]Ù m+|æø£ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ n&ܶ≈£î\ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTTkÕù|≥ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $ÁXÊ+‘· &ç|üP´{Ï ø£˝…ø£ºsY eT˝ŸbÕ&ÉT u≤\j·T´ õ˝≤¢ ¬s&éÁø±dtk˛ôd’{Ï ø±s¡´<ä]Ù m+|æø£ |ü≥¢ õ˝≤¢ ms¡T≈£\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T b˛qïø£\T¢ ø£èwüíj·T´, ‘Ó\+>±D |ü+<äT\ ô|+|üø£+ <ës¡T\ dü+πøåeT n<Ûä´≈£åî\T yÓ+ø£fÒwt, ø±s¡´<ä]Ù kÕj·Tqï, m+. yÓ+ø£≥j·T´, ô|<ä› u≤\qï , ∫qï u≤\qï, eTTs¡∞, u≤\sêE, >√$+<äeTà Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.

$<ë´s¡Tú\≈£î <äTdüTÔ\T |ü+|æDÏ ô|<ä›eT+<ä&ç , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ô|<ä›eT+<ä&ç eT+&É\|ü]~Û˝Àì <=&É>∑T+≥|ü*¢ Á>±eT+˝À $<ëj·Ts¡Tú\≈£î Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT\T düTπs+<äsY¬s&ç¶, $<ä´ø£$T{Ï yÓ’dt #Ó’s¡àHé ìs¡+»Hé\T Á|üuÛÑT‘·«+ Ç∫Ãq <äTdüTÔ\qT |ü+|æD° #˚XÊs¡T. yÓTT‘·Ô+ 128 eT+~ $<ë´s¡Tú\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ¬s+&ÉT »‘·\ #√|ü⁄Œq |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± Á|ü<ëH√bÕ<ë´j·TT&ÉT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ë´s¡Tú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq edü‘·T\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì #ÓbÕŒs¡T.

e÷>∑q÷sY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : e÷>∑q÷sY eT+&É\ πø+Á<ä+˝À e] <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì {Ï&ç|æ dæìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø£èwüíeT÷]Ô nHêïs¡T. $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ◊¬ø|æ Ä<Ûä«s¡´+˝À <Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. eTø£Ô˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ¬s’‘·T\qT <äfi≤s¡T\T yÓ÷dü+ #˚düTÔqïs¡ì ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì nHêïs¡T.

bÕøÏkÕÔHé <ë&ÉT\T ‹|æŒø={≤º*

ô|uÒ“s¡T˝À uÛ≤] es¡¸+

‘Ó\+>±DqT n&ÉT¶ø√e&É+ me]‘·s¡+ ø±<äT

jÓ÷>± •ø£åD≤ •_s¡+

n]ø£{Ϭø\qT _dæ `m ˝À #˚sêÃ*

eTs¡T>∑T<√&É¢ ìsêàD+ô|’ ne>±Vü≤q

mHéÄsY ¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+‘√ eTTì‡bÕ*{Ï ø±]à≈£î\ düyÓTà {Ï&ç|æ bÕغøÏ ‹s¡T>∑T˝Ò<äT

ø√sTT\ø=+&É, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»ø£es¡Z {Ï&ç|æ bÕغ ø£˙«qsY>± mHéÄsY¬s&ç¶ì sêÁwüº {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ìj·T$T+#·&É+ |ü≥¢ eT+&É\ dæ+–˝Ÿ$+&√ #Ó’s¡àHé lìyêdt¬s&ç¶, eT+&É\ düs¡Œ+#Y\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T yÓ÷B|üPsY düs¡Œ+#Y s¡$, ‘·~‘·s¡T\T my˚Tà˝Ò´ m˝≤¢¬s&ç¶øÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*bÕs¡T. mdtÄsY ¬s&ç¶ ìj·÷eTø£+‘√ Hêsêj·TDù|≥ ìjÓ÷»|üø£es¡Z+˝À {Ï&ç|æ bÕغ ã˝Àù|‘·eTsTT´ ‹s¡T>∑T˝Òì X¯øÏÔ>± ne‘·]+#·uÀ‘·T+<äHêïs¡T.

*+>±\, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : zôô|Hé 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ nø√ºãsY 31 es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢Ÿ zô|Hé ôd+≥sYø√ Ä]¶H˚≥sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 100, Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 200 Ä|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 31 es¡≈£î n&çàwüq˝Ÿ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

$<ë´uÀ<Ûä≈£î\ ñ<√´>±\¬ø’ 26 <äs¡U≤düTÔ\T yÓ\›+&É , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À U≤∞>± ñqï $<ë´ uÛÀ<ä≈£î\ b˛düTº\≈£î >±qT kÕúìø£ m+ÄsYdæ ø±sê´\j·T+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ qT+∫ 26 <äs¡U≤düTÔ\T e∫Ãq≥T¢ M{Ïì ‘·«s¡˝À |ü]o*+∫ Ç+≥s¡÷«´\T ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ eT+&É\$<Ûë´~Ûø±] •esêeTX¯s¡à ‘Ó*bÕs¡T.

ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T n+~+#ê* nsTT» , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡bÕ*º˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î ñ<√´>∑ uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#ê\ì n+<ä]øÏ ø£˙dü y˚‘·q #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷\ì eTTì‡bÕ*º ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡ |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T ≈£L&É düyÓTà #˚düTÔHêïs¡T.nsTT‘˚ M]øÏ ø=ìï Á|ü<ÛëqyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚düTÔHêïs¡T.ø£˙dü y˚‘·q+ 12,500≈£î ô|+#ê\ì, {Ïm, &çm\qT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

˙{Ï m<ä›&çì rs¡Ã+&ç <˚es¡ø£Á<ä , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ mìï kÕs¡T¢ $qï$+#·T≈£îqï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. <˚es¡ø£Á<ä‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê* ø=˝≤¢|üPsY , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø=ì Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ÄsY&Éã÷¢´mdt eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eTdüTÔ\≈£î eTs¡T>∑T<√&É¢ neX¯´ø£‘·ô|’ $e]+#ês¡T. Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<√&ç¶ ñ+&Ü\ì, BìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç 9,500 s¡÷bÕj·T\T n+~+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì nHêïs¡T.

eè<∏ë>± |ü&çñqï bÕ¢HÓ{Ÿ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY bÕ¢+{Ÿ e] ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î #·s¡´\T rdüTø=+&ç œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì ñ|üŒ]|ü|üa*¢ Á>±eT Á|ü»\≈£î >∑‘· ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ Áø£Ï‘·+˝À ‘ê>∑T˙{Ï ø√s¡≈£î dü_‡&ç øÏ+<ä @sêŒ≥T #˚dæq |üP´]ô|ò’&é bÕ¢HÓ{Ÿ Á&ç+øÏ+>¥ yê≥sY bÕ¢+{ŸqT Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. yê≥sY |ü¢+{Ÿ @sêŒ≥T #˚dæq Hê{Ï qT+∫ HÓ\ s√E\T e÷Á‘·y˚T |üì #˚j·T&É+ »]–+<äì ‘·sê«‘· <ëìì n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì Á>±eTdüTÔ\T Äs√|æ+#ês¡T.

n\+|üPsY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì e] |ü+≥\≈£î n–Z ‘Ó>∑T\T yê´~ \ø£åD≤\T ø£qã&ÉT‘·THêïj·Tì Ç˝≤+{Ï ‘Ó>∑T\T ìyês¡D≈£î øÏ˝À $‘·ÔHêìøÏ eT÷&ÉT Á>±eTT\ ø±sê“+&ÉJHéqT ø£*|æ $‘·Ôq X¯ó~›ì #˚j·÷\ì n˝≤π> ‘Ó>∑T\T k˛øÏq ‘·sê«‘· ©≥sY ˙{Ï˝À ôV’≤Áb˛u…Hé bò˛dtqT ø£*|æ |æ∫ø±s] #˚j·Te#·Ãì e´ekÕj·÷~Ûø±] ˇø£ Á|üø£≥q˝À dü÷∫+#ês¡T. |ü+≥ô|’ ¬s’‘·T\T m\¢|ü⁄Œ&ÉT dü+ã+~‘· e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±s¡T\ qT+∫ dü÷#·q\T, C≤Á>∑‘·Ô\qT rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

>√bÕ˝Ÿù|≥ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì πse*¢ Á>±eT+˝À >∑‘·yês¡+ s√E\ qT+∫ mdæ‡ ø±\˙ n+<Ûäø±s¡+ HÓ\ø=+~. md”‡ ø±\˙\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ Á|ü‹ $wüj·T+˝À md”‡\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ø√≥qT düuŸbÕ¢Hé <ë«sê neT\T ne⁄‘·Tqï πse*¢˝À e÷Á‘·+ n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ e\¢ md”‡ ø±\˙\T n+<Ûäø±s¡+˝À eT>∑TZ‘·THêïsTT. ø±\˙øÏ düs¡|òüsê nj˚T´ $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bÕs¡TàsYô|’ n~Ûø£ ˝À≥T |ü&ç Á{≤Hé‡bÕs¡àsY ø±*b˛sTT+<ä.Ç á $wüj·TyÓTÆ ø±\˙ yêdüT\T n~Ûø±s¡T\≈£î, Hêj·T≈£î\≈£î ‘Ó*|æq |òü*‘·+˝Òø£b˛sTT+~.

zô|Hé n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ bı&É–+|ü⁄

<Ûëq´+ ø=qT>√\T πø+Á<ä+ @sêŒ≥T #˚j·÷* n+<Ûäø±s¡+˝À md”‡ ø±\˙

}≥÷ÿsY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : bÕøÏkÕÔHé uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì »eTTàø±oàsY˝À Ç{°e\ »]–q <ë&ÉT\qT uÛ≤s¡‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ‹|æŒø={≤º\ì m_$|æ eT+&É\ Á|üeTTUŸ dü+B|t, q>∑s¡ n<Ûä´≈£åî\T ø£èwüí, ø±s¡´<ä]Ù u≤\sê+, eT+&É\ ø√ ø£˙«qsY qMHé ô|uÒ“s¡T nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüº+˝À uÛ≤]>± esê¸\T >∑‘· 2 ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çs¡T <˚XÊ\ z|üŒ+<ë\qT s√E\ qT+&ç ≈£î+&É b˛‘· esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêïsTT. sêÁ‹ uÛ≤]>± ñ\¢+–dü÷Ô bÕøÏkÕÔHé ôd’ì≈£î\T uÛ≤s¡‘Y »yêHé\ô|’ »s¡T|ü⁄‘·Tqï es¡¸+ ≈£îs¡Te&É+‘√ ô|uÒ“s¡T eT+&É˝Àì nìï Á>±e÷\˝À¢ ø±\TŒ\qT yês¡T rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. #Ós¡Te⁄\T,≈£î+≥\T ì+&ç ø±\«˝À es¡<ä ˙s¡T mø£ÿe sêe&É+‘√ b˛+– b˛s¡T¢‘·THêïsTT. ø√ìï #√≥¢ ø±\«\T,≈£î+≥\T ‘˚–b˛sTT. |ü+≥ b˛˝≤¢\≈£î ˙s¡T #˚] e] |ü+≥\T ì+&É>± ˙≥ eTTq>±sTT. >±j·÷˝…’j·÷´sTT. $$<Ûä Á>±e÷\˝À¢ bÕ‘· Ç+&ÉT¢ ø£*b˛‘·THêïsTT. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ |ü+≥\T ˙≥ eTTì>∑ <ëeTs¡–<ä›, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü|ü+#· <˚XÊ\ ¬s’‘·T\qT, Ç\T¢ ≈£L*q uÛ≤~‘·T\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ qT+&ç düVü≤j·T+ b˛sê{≤\≈£î e÷s¡Z<äs¡TÙø£+>± e÷]q ‘Ó\+>±D b˛sê≥+ n+~+#ê\ì n<äTø√e\ì u≤~Û‘·T\T ø√sês¡T. kÂø√¢HéqT n&ÉT¶ø√e&É+ @e] ‘·s¡+ ø£±<äì eT+&É\ ‘ÓsêkÕ Hêj·T≈£î\T $»jYT≈£îe÷sY nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 60 @fi¯¢>± ‘Ó\+>±DqT yÓ÷dü+ #˚dæq #·]Á‘· ø±+Á¬>dt≈£î ñ+<äHêïs¡T. k˛ìj·T>±+BÛô|’ >ös¡e+ ñ+<äì n+<äTπø ø=&É+>∑˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTìwæ J$‘·+˝À jÓ÷>± {ÏÄsYmdt dü+j·TeTq+ bÕ{ÏdüTÔ+<äHêïs¡T. m+‘· eTTK´yÓTÆq<√ jÓ÷>± <ë«sê e÷qe⁄&çøÏ e÷qdæø£+>± X¯Øs¡ø£+>± ã\+>± ñ+&É&ÜìøÏ jÓ÷>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+ <äHêïs¡T. u≤<Ûä´‘· dü«#·Ã+<ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À |òü‘ê+»* jÓ÷>± >∑Ts¡Te⁄ sê+<˚yéu≤u≤ •wüß´&ÉT •e≈£îe÷sY‘·+&ÜsY yê] Ä<Ûä«s¡´+˝À 6 s√E\ bÕ≥T kÕúìø£ ¬ømdt$ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ˝À •ø£åD <Í˝≤Ôu≤<é, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : $<ë´, ñbÕ~Û •_s¡+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢ n]ø£{Ϭø\T yÓqTø£ã&ç ñqïs¡ì n¬sø£{Ïø£\qT _dæm Á>∑÷|t˝À #˚sêÃ\ì õ˝≤¢ n¬sø£{Ïø£ n<Ûä´≈£åî\T &ç¬ø sêeTT\T nHêïs¡T. Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 18 sêÁcÕº˝À¢ n]ø£{Ϭø\qT md”‡ ]»πs«wüqT¢ ø£*Œ+#êj·Tì ø=ìï sêÁcÕº˝À¢ e÷Á‘·y˚T n¬sø£{Ïø£\qT eT\›ø£˝Ÿ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<√&É¢ _dæ\T>± >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì Bì <ë«sê eTq sêÁwüº+˝À ìsêàD≤\qT #˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·÷ eT+&É\|ü]~Û˝Àì neTs¡yêsTT _dæ&ç Á>∑÷|t˝À #˚sêÃs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝À eTs¡T>∑T<√&É¢ìsêàD+ô|’ Á>±eT ø±s¡´<ä]Ù s¡e÷<˚$ Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. Á>±eT+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T eTs¡T>∑T<√&ç¶ì ì]à+#·Tø√yê\ì Äj·Tq Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

nsTT» , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡bÕ*º˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\+<ä]øÏ ø£˙dü y˚‘·q #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷\ì eTTì‡bÕ*º ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡ |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T ≈£L&É düyÓTà #˚düTHêïs¡T. nsTT‘˚ M]øÏ ø=ìï Á|ü<ÛëqyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚düTÔHêïks¡T. ø£˙dü y˚‘·q+ 12,500≈£î ô|+#ê\ì, {Ïm, &çm\qT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

∫qï∫+‘·≈£î+≥, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : bÕ\eT÷s¡T ‹s¡T|ü‹>± ù|s¡T>±+∫q l ≈£îs¡TeT÷]Ô kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\T e#˚à HÓ\ 3qT+∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+ ø£±qTqï H˚|ü<∏ä´+˝À kÕ«$Tyês¡T Á|ü<Ûëq Ä\j·T+‘√ bÕ≥T eT+&ÉbÕ\qT s¡+>∑T\‘√ düs¡«+>± düT+<äs¡+>± eTTkÕÔãT #˚düTÔHêïs¡T. B+‘√ dkÕ«$T yê] Ä\j·÷ìøÏ q÷‘·q XÀuÛÑ dü+‘·]+#·T≈£î+~. >∑‘· yês¡+ s√E\T>± uÛÑ≈£îÔ\T yê´bÕs¡T\T sêø£b˛ø£\‘√ C≤‘·s¡ ÁbÕ+>∑D+ dü+<ä&ç‘√ HÓ\ø=+~.

n≥M uÛÑ÷eTT\qT |ü+#ê\+≥÷ ¬s’‘·T\ <Ûäsêï eq|ü]Ô , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eq|ü]Ô ÁbÕ+‘·+˝À n≥M uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï ¬s’‘·T\≈£î |ü{≤º*e«\ì e´ekÕj·T ø±s]àø£ dü+|òüT+ Ä<ä«s¡´+˝À ¬s’‘·T\T eq|ü]Ô Ä]¶y√ ø±sê´\j·T+ m<äT≥ <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. #ê˝≤ dü+e‘·‡sê\T>± n≥M uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥THêïs¡ì yê]ÿ m˝≤+{Ï Vü≤≈£îÿ\T sê˝Ò<äì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T |ü⁄≥º n+»H˚j·TT\T ‘Ó*bÕs¡T.

e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&ÉT¢ ì]à+#·Tø√yê* qyêuŸù|≥ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : e´øÏÔ >∑‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ì]à+#·Tø=ì Äs√>±´ìï ø±bÕ&ÉTø√yê\ì ÄsY&Éã÷¢´mdt eT+&É\ ø√ Ä]¶H˚≥sY qπ>wü nHêïs¡T. düÁ‘√ì|ü*¢ ‘ê+&É˝À ìs¡«Væ≤+∫q dæm˝Ÿ{Ïmdt ø±s¡´Áø£eT+˝À Äj·Tq bÕ˝ÀZì Á>±eTdüTÔ\≈£î eTs¡T>∑T<√&É¢ neX¯´ø£‘·ô|’ $e]+#ês¡T. Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eTs¡T>∑T<√&ç¶ ñ+&Ü\ì, es¡˝Ÿ¶ u≤´+≈£î <ä‘·Ô‘· rdüT≈£îqï Á>±eT+ ø±ã{Ϻ ‘ê>∑T˙s¡T, XÊìfÒwüHé |üø£ÿ>± n<˚ $<Ûä+>± ñ+&Ü\ì Äj·Tq ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

2001 ñbÕ<Ûë´j·T \≈£î Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ ø£*Œ+#ê* >∑≥Tº , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : 2001 &çmdæ‡˝À ìj·TeTø£yÓTÆq ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é#˚düTÔ kÕúìø£ m+|æ&çy√ ø±sê´\j·T+ eTT+<äT ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. |æÄsY{Ïj·TT Ä<ä«s¡´+˝À »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æÄsY{Ïj·TT Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£Á{≤eTT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 2001 ˝À ñbÕ<Ûë´j·T eè‹Ô˝À #˚]q yê]øÏ H˚{Ï es¡≈£î Ç+ÁøÏyÓT+≥T¢ Çe«˝Ò<äì Äj·Tq nHêïs¡T.

n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\qT düeTs¡úe+‘·+>± ìs¡«Væ≤+#ê* Ç{Ïø±´\ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTVæ≤fi≤ •X¯ó dü+πøåeT XÊK Ä<ä«s¡´˝À q&ÉTdüTÔqï n+>∑Héyê&ç πø+Á<ë\T düeTs¡úe+‘·+>± q&çù|+<äT≈£î ø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwæ #˚j·÷\ì ◊dæ&çmdt dæ&ç|æy√ ñcÕsêDÏ nHêïs¡T. eT+&É\|ü]~Û˝Àì nìï Á>±e÷\ ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ]ø±s¡T¶\qT |ü]•*+#·ês¡T. yÓTqT Á|üø±s¡+ ÄVü≤s¡+ n+<äCÒj·÷\ì dü÷∫+#ês¡T.

e÷qebÕ&é, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : zôô|Hé 10e ‘·s¡>∑‹, Ç+≥sY n&çàwüHé |ò”E >∑&ÉTe⁄ nø√ºãsY 31 es¡≈£î bı&É–+∫q≥T¢Ÿ zô|Hé ôd+≥sYø√ Ä]¶H˚≥sY ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. |ü<√ ‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 100, Ç+≥sY $<ë´s¡Tú\≈£î s¡÷. 200 Ä|üsê<Ûä s¡TdüTeTT‘√ 31 es¡≈£î n&çàwüq˝Ÿ bı+<ë\ì dü÷∫+#ês¡T.

˙{Ï m<ä›&çì rs¡Ã+&ç <˚es¡ø£Á<ä , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ mìï kÕs¡T¢ $qï$+#·T≈£îqï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. <˚es¡ø£Á<ä‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

˙{Ï m<ä›&çì rs¡Ã+ nÁe÷u≤<é, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\‘√ mìï kÕs¡T¢ $qï$+#·T≈£îqï Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. <˚es¡ø£Á<ä‘√ bÕ≥T $$<Ûä Á>±e÷\˝À ‘ê>∑T˙s¡T ˝Òø£ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’q n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eTTì‡bÕ*{Ï ø±]à≈£î\ düyÓTà XÊ+‹q>∑sY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eTTì‡bÕ*º˝À |üì#˚düTÔqï ø±]à≈£î\+<ä]øÏ ø£˙dü y˚‘·q #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷\ì eTTì‡bÕ*º ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚|ü{≤ºs¡T. q>∑s¡ |ü+#êsTTr ø±]à≈£î\T ≈£L&É düyÓTà #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ M]øÏ ø=ìï Á|ü<ÛëqyÓTÆq &çe÷+&É¢qT |ü]wüÿ]+#ê\ì ø±]à≈£î\T düyÓTà #˚düTÔHêïs¡T. ø£˙dü y˚‘·q+ 12,500≈£î ô|+#ê\ì, {Ïm, &çm\qT Çyê«\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{≤º* qs¡« , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : o‘êø±\+˝À »s¡>∑qTqï bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì {°ÄsYmdt Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D Á|üÁø£Ïj·TqT eTT+<äT≈£î rdüTø=ì yÓfi¯óÔ+&É>± <ëìï n&ÉT¶≈£îH˚+<äT≈£î d”e÷+Á<ä d”m+ øÏs¡Hé≈£îe÷sY ¬s&ç¶ mH√ï ≈£îÁ{≤\T |üqTï‘·THêïs¡ì dæm+qT uÛÑs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚X¯+˝À _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì ø√sês¡T.


4

uÛ≤c˛Hêà<äT\ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D @&Ü~ sêÁwüº+‘√ bÕ≥T Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì πø{≤sTT+#ê* ã÷´s√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : uÛ≤c˛Hêà<äT\ e˝Ò¢ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ @&Ü~>± e÷]+<äì, ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï yÓ+≥H˚ Á|üø£{Ï+∫ sêÁwüº+‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À yÓqTø£ã&çq 8 õ˝≤¢\ n_Ûeè~›øÏ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì πø{≤sTT+#ê\ì _C…|æ my˚Tà˝Ò´ Hê>∑+ »Hês¡›Hé¬s&ç¶ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·« n‹~Û >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ jÓTqï+ lìyêdt¬s&綑√ ø£*dæ Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥T |ü≥¢ _C…|æ düŒwüº+>± ñ+<äì Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\T ø±bÕ&ÉT‘·÷

‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Çyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔqï @¬ø’ø£ bÕغ nì nHêïs¡T. >∑‘·+˝À ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\eTì Çe«eTì &çe÷+&é #˚dæq bÕغ\T H˚&ÉT j·TT≥sYï rdüTø√e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ô|<ä› eTqTwüß\ ˇ|üŒ+<ä+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\T qwüºb˛j·÷s¡H˚ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì {ÏÄsYmdæ, eTT*ÿ s¡÷˝Ÿ‡, 610 Jy√\T neT\T ø±ø£b˛e&É+ e\q á ÁbÕ+‘·+ eT]+‘· yÓqTø£ã&ç b˛sTT+ <äHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘êìøÏ sê»<Ûëì¬ø’ Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJ Á|üø£{Ï+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì »\ eqs¡T\qT, uÛÑ÷eTT\qT, $<äT´‘Y düeTdü´\T |ü]wüÿ ]+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì πø{≤

sTT+#·&É+‘√ bÕ≥T ÁbÕDVæ≤‘·, #ÓyÓfi¯¢ , bÕ\eT÷s¡T m‹Ôb˛‘·\ |ü<∏äø±\≈£î C≤rj·T Vü≤√<ë ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yÓqTø£u≤≥T≈£î ø£±+Á¬>ùd ø±s¡DeTì õ˝≤¢˝À $<äT´‘Yø=s¡‘·‘√ bÕ≥T yÓTTø£ÿC§qï\ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï düeTdü´\qT õ˝≤¢ eT+Á‹ |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. õy√m+ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝Àì yÓqTø£u≤≥T‘·q+ô|’ <äèwæºì ì*|æ bÕ´πøJ˝À ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À _C…|æ Hêj·T≈£î\T n+»j·T´, bÕ&Ü≈£î\ sê+#·+Á<äj·T´, øÏs¡DY, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ô|ò’˝≤Hé &Ûûø=ì &çdæm+ uÀ˝≤Ô dü+|òüT≥q eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì yÓ’»+ø£åHé u…’bÕdt ≈£L&É©˝À ãT<Ûäyês¡+ #√≥T#˚düT≈£î+~. kÕúì≈£î\ $esê\ Á|üø±s¡+... nq+‘ê|üPsY |ü≥ºD+qT+∫ |ü∫à $T]à ˝À&é‘√ ôV’≤Á<ëu≤<é≈£î yÓfi¯ó‘·Tqï &çdæm+ yÓ’»+ø£åHé ≈£L&É©˝ÀøÏ sê>±H˚ n<äT|ü⁄‘·|æŒ &çyÓ’&ÉsYqT &Ûûø={Ϻ uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. á dü+|òüT≥q˝À Á&Ó’esY ;ÛeTqï≈£î dü«\Œ>±j·÷\ j·÷´sTT. n+‘˚ø±≈£î+&Ü &çdæm+ yÓqø±\edüTÔ qï ˇø£ ø±s¡T, Ä{À\T ≈£L&É ˇø£<ëìø=ø£{Ï ø=‘·÷Ôs¡T, nø√ºãsY 23 (ôd’ÿ q÷´dt) : &Ûûø=HêïsTT. á dü+|òüT≥qô|’ b˛©düT\≈£î n<äT|ü⁄‘·|æŒ &çdæm+ &çyÓ’&ÉsYì &Ûûø=ì uÀ˝≤Ô|ü&çq m˝≤+{Ï |òæsê´<äT n+<ä˝Ò<äT.

k˛ìj·TeTà≈£î >∑T&ç ø£&ÉT‘ê+ Ä‘·à≈£LsY, nø√ºãsY 23(ôdÿ’ q÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î d”e÷+Á<Ûä˝À düyÓTÆø£´yê<äT\T eTTs¡â‘·«+‘√ k˛ìj·T>±+BøÏ düe÷~ ø£&‘ç ˚ 60 @fi¯¢ Á|ü»\ Äø±+ø£qå T H˚sy¡ ]˚ Ãq k˛ìj·T>±+BÛøÏ ‘Ó\+>±D˝À >∑T&çø{£ ºÏ |üPõkÕÔeTì eTø£˝Ô Ÿ e÷J my˚Tà˝Ò´ #∫fÒ+º sê+yÓ÷Vü≤Hés¬ &ç¶ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. C…+&Ü$wüÿs¡D˝À uÛ≤>∑+>± ãT<Ûyä ês¡+ Hê&ÉT eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ø=+ø£ìyêì|ü*¢, bÕ$T¬s&ç¶|ü*¢ Á>±e÷\˝À C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ø±+Á¬>dt kÕs¡<´ä∏ +˝ÀH˚

‘Ó\+>±D düeTs¡uÛÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç eT<ä÷›sY , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüºìï Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ áHÓ\ 29q >∑<ë«\˝À »]π> ‘Ó\+>±D düeTs¡uÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E $˝Òø£s¡T\‘√ yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì <ëìì e÷s¡Ã&É+ »s¡>∑<äT nHêïs¡T. 29q >∑<ë«\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ q&ç>∑&ɶ ‘Ó\+>±D düeTs¡uÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

ã\÷àsY , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : >∑‘· ¬s+&ÉT s√E\T>± ≈£îs¡TdüTÔqï es¡¸\≈£î ¬s’‘·\T e´ekÕj·T |üqT\T C≤>∑Tø±>± nH˚ø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·THêïeTì Á|üdüTÔ‘· s¡; d”»Hé ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq yÓ+fÒ es¡¸\T sêe&É+‘√ ø=ìï ôV≤ø£ºsY\ uÛÑ÷$T˝À y˚s¡TX¯q>∑ y˚XÊs¡ì, eT]ø=ìï ôV≤ø£ºsY\˝À y˚j·÷*‡ ñ+&É>± es¡¸\ ‘·øÏÿ&çøÏ y˚s¡T XËq>∑ y˚dæqe C≤] |ü&Üj·Tì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘· d”»Hé˝À yÓTTø£ÿC§qïqT

m_$|æ sêÁwüº dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ‘·bÕ˝≤ \ø£åàDY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY≥ÖHé, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝Àì Áô|’y˚{Ÿ _á&ç ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷q´+ &Ée\|tyÓT+{Ÿ |ò”E ù|s¡T‘√ ÄÁø£eT+>± edü÷\T #˚düTÔqïs¡ì Áô|’y˚{Ÿ _á&ç ø£fi≤XÊ\\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì m_$|æ sêÁwüº dü+j·TTø£Ô ø±s¡´<ä]Ù ‘·bÕ˝≤ \ø£åàDY ˇø£ Á|üø£≥q˝À &çe÷+&é #˚XÊs¡T. n_Ûeè~› |ò”E\ ù|s¡T‘√ 4 qT+&ç 8 y˚\ es¡≈£î ÄÁø£eT+>± |ò”E\T edü÷\T #˚dü÷Ô $<ë´s¡Tú\qT <√|æ&ç #˚düTÔqïs¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ &Ée\|tyÓT+{Ÿ |ò”E ø±˙ n<äq|ü⁄ |ò”E\T ø±˙ edü÷\T #˚j·Tsê<äH˚ ìã+<äq\T ñqï|üŒ{ÏøÏ ø=ìï Áô|’y˚{Ÿ ø£fi≤XÊ\\ j·÷»e÷Hê´\T ÇcÕºsê»´+>± edü÷\T #˚düTÔqïs¡ì Á|ü•ï+#˚ $<ë´s¡Tú\ô|’ n&çàwüqT¢ s¡<äT› #˚kÕÔeTì u…~]+|ü⁄\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ø=ìï

e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*+#·\+fÒ mH=ï Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥TqeTì Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ dü_‡&ç˝À ø£esY\T n+~+∫ n<äTø√yê\Hêïs¡T. nø±\ es¡¸\ ø±s¡D+>± »qÁdüe+‹ düú+_+∫ ø£¬s+≥T, eT+∫˙s¡T‘√ bÕ≥T eT÷>∑ Je\T nH˚ø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïsTT nì eT+&É\ ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTïHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ ‘·TbòÕHé <ë«sê qwüºb˛sTTq |ü+≥≈£î |ü]Vü≤s¡ìï >∑T]Ô+∫ qwüº|ü]Vü≤s¡ìï #Ó*¢+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

Á&Ó’H˚J\qT X¯óÁuÛÑ|üs¡Ã+&ç <Ûäs¡÷s¡Tnø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì $$<Ûä yês¡T¶\˝À ã+>±fi¯U≤‘·+˝Àì n\Œ|”&Éq+ e\q uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔ+&É&É+‘√ eT+&É\+˝Àì Á&Ó’H˚J\˝À ˙s¡T ì*∫ |ü]X¯ó ÁuÛÑ‘· ˝Òø£b˛e&É+ e\q kÕúì≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. <äTsê«düq\T yÓ<ä»\T¢‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT düs¡Œ+#Y, dæã“+~ düŒ+~+∫ Á&Ó’H˚J˝À eTTs¡T>∑T˙s¡T ì\« ñ+&É≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T.

26q eT+&É\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+

‘·\ø=+&É|ü*¢ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 25q cÕ<éq>∑sY˝À m+ÄsY|æmdt õ˝≤¢ n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ õ˝≤¢ m+ÄsY|æmdt n<ä´≈£åî\T »+>∑j·T´ , >ös¡en<Ûä´≈£åî\T sêeTT\T, dæ+–¬s&ç¶, |üs¡y˚TX¯«sY ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹~Û>± m+ÄsY|æmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT eT+<äø£èwüíe÷~>∑ Vü≤»s¡e⁄‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï eT+&É˝≤\≈£î #Ó+~q m+ÄsY|æmdt Hêj·T≈£î\T $~Û>± Vü≤»s¡T ø±yê\ì yês¡T ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù CÀ´‘·j·T´, eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T sêeT#·+Á~, lqT, ø£èwüí ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ø£fi≤XÊ\˝ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê*

‘·Ó\ÿ|ü*¢ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É|ü]~Û˝Àì ø£s¡«+>∑ Á>±eT+˝À $<äT´‘Y Á{≤Hé‡bÕs¡àsY >∑‘· ø=+‘· ø±\+>± Á|üe÷<ä ø£s¡+>± e÷]+~. s√&ÉT¶ |üø£ÿq ñqï Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY #·T≥Tº ø£+#Ó ˝…ø£ÿb˛e&É+‘√ ø=ìï r>∑ C≤r yÓTTø£ÿ\T ô|]– Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY #·T≥Tº n\T≈£îHêïsTT. |üX¯óe⁄\T nø£ÿ&É ñqï |ü∫Ãø£ y˚Tùd+<äT≈£î yÓ[¢ Á|üe÷<äìøÏ >∑T¬s’j˚T´ neø±X¯+ ñ+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. Á|üe÷<ë\T dü+uÛÑ$+#·ø£ eTT+<˚ $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

eØZø£s¡D¬ø’ ñ<ä´$T+#ê* M|üq>∑+&É¢nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : md”‡ eØZø£s¡D kÕ<Ûäq ø=s¡¬ø’ <ä[‘·T\+‘ê ñ<ä´$T+#ê\ì m+ÄØŒmdt õ˝≤¢ ÇHé#êØ® eT+<ä q]‡+Vü‰à e÷~>∑ nHêïs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E eT+&É\+˝Àì ‘·+–H˚ì|ü*¢ Á>±eT+˝À m+ÄØŒmdt Á>±eT ø£$T{Ïì @qTï≈£îHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± q]‡+Vü‰à e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T md”‡ eØZø£s¡D≈£î #·≥º uÛÑÁ<ä‘· ø£*Œ+#·&É+˝À ìs¡¢ø£å´ <Û√s¡DÏ ne\+_ÛdüTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘·s¡+ Á>±eT

ø£$T{Ïì @ø£Á^e+>± @qTïø√>± Á>±eT n<Ûä´≈£åî\T>± MTkÕ\ sêeTT\T, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T>± C≤qøÏsêeTT\T, ø√XÊ~Ûø±]>± MTkÕ\ $H√<é, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù>± Hê>∑sêE, Á|ü#ês¡ ø±s¡´<ä]Ù>± yÓ+ø£fÒXŸ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± MTkÕ\ s¡y˚TXŸ, ø±s¡´ìsê«Vü≤D ø±s¡´<ä]Ù>± sêeTT\T‘√bÕ≥T eTs√ 8 eT+~ ì düuÛÑT´\T>± @qTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+ÄØŒmdt Hêj·T≈£î\T sêeTT\T, sêeTT ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

$Äs√« n<Ûä´≈£åî&ç>± @ø£Á^e+ mìïø£ ‘Ó\+>±D düeTs¡uÛÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç <ÛäHê«&É, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝À ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT $Äs√«\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî&ç>± düT<äs¡ÙHé @ø£Á^e+>± @qTï≈£îHêïs¡T. eT]j·TT ñbÕ<Ûä´≈£åî&ç>± neTsYHê<∏é, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± düT<ëø£sY¬s&ç¶, ø√XÊ~Ûø±] Á|üø±XŸ, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù sê|òüT y˚+<äsY>ö&é\qT @ø£Á^e+>± @qTï≈£îHêïs¡T.

‘·&çdæ eTT<ä›e⁄‘·Tqï yÓT ø£ÿC§qï yêb˛‘·THêïs¡T. ádü+<äs¡“+>± uÛ≤s¡rj·T øÏdüHé dü+|òtT Hêj·T≈£î\T øÏwüí¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À yÓTTø£ÿCÀqïsêe&É+‘√ e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ì+&çb˛sTT+<äì es¡¸\T |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ ¬s’‘·T\qT e´bÕs¡T\T yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï+∫q eT<䛑·T <Ûäs¡ øÏ«+{≤˝Ÿ≈£î 1310 n+~+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT s√E\ qT+∫ ø=qT>√\T ˝Òø£ ¬s’‘·T\T |ü>∑\T, sêÁ‹\T uÒ<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü Äs¡Tø±\+ ø£wüº|ü&ç |ü+&ç+∫q |ü+≥qT s¡øÏå+#·T≈£î+≥THêïs¡ì n≥T es¡¸+, Ç≥÷ n~Ûø±s¡T\T ¬s’‘·qï\qT ø£+≥‘·&çô|≥TºdüTÔHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ es¡¸+ qT+∫ |ü+≥qT s¡øÏå+∫. ‘·«s¡>± ø=qT>√\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T.

eT]j·TT $Äs√« Ä<Ûä´≈£åî&ÉT düT<äs¡ÙHé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $Äs√«\≈£î @˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\>∑≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« ‘·s¡T|ü⁄q yê]øÏ n+<ë*‡q J‘·u‘ê´\qT n+<˚˝≤ #·÷kÕÔqì Äj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $Äs√«\T Vü≤qà+‘·T, ‹s¡|ü‘·j·T´, yÓ+ø£fÒXŸ, ãT>∑Z|üŒ, lìyêdüT\T, u≤\j·T´, Hêπ>XŸ\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìøÏ Ä]úø£ düVü‰j·T+

ø£\«≈£î]Ô , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D sêÁwüºìï Á|üø£{Ï+∫q+<äT≈£î k˛ìj·÷>±+BÛøÏ ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ áHÓ\ 29q >∑<ë«\˝À »]π> ‘Ó\+>±D düeTs¡uÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì j·TTe»q ø±+Á¬>dt sêÁwüº n<Ûä´≈£åî\T e+o#·+<é¬s&ç¶ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ãT<Ûäyês¡+ s√E nsYn+&é_ n‹~Û >∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á¬>dt bÕغ sêÁwüº @sêŒ≥T≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì <ëìì e÷s¡Ã&É+ »s¡>∑<äT nHêïs¡T. yÓ’ø±bÕ ìs¡«Væ≤+#˚ düyÓTÆK´ X¯+ø£sêeìøÏ ‘Ó\+>±D yês¡T mes¡T yÓ[flq

yÓ\›+&É, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì <ä÷|ü*¢ Á>±eT+˝À Ç{°e\ $<äT´‘YcÕø˘≈£î >∑T¬s’ eTè‹#Ó+~q »+>∑eTà ≈£î≥T+u≤ìï ãT<Ûäyês¡+ yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ õ˝≤¢ ø£˙«qsY m&Üà øÏcÕº¬s&ç¶ |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTè‘·Tsê* ≈£î≥T+u≤ìï nìï $<Ûë\T n<äT≈£î+{≤eTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ eTè‘·Tsê* uÛÑs¡Ô »+>∑j·T´≈£î s¡÷. 5y˚\ Ä]úø£ düVü‰j·T+ n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓ’mkÕ‡sYdæ|æ Hêj·T≈£î\T yÓ+ø£≥j·T´j·÷<äyé, düs¡Œ+#Y #·+<äT˝≤˝Ÿ, ø=‘·Ôø√≥, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : ø=‘·Ôø√≥ yÓ+ø£≥j·T´, u≤˝ŸsêE, u≤\kÕ«$T , ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T. |ü≥ºD+˝Àì llø√<ä+&É sêeTkÕ«$T <˚yê\j·T+˝À lll dü‘·´kÕsTT u≤u≤ 88e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T qe+ãsY 23q ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì dü‘·´kÕsTT uÛÑ»q eT+&É\ ø£$T{Ï ø√ ø£ì«qsY lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. e÷>∑q÷sY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 25q |ü≥ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« Á|üyÓ’≥T $<ë´s¡Tú\T á ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì &çdæm˝Ÿm ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&çdüTÔqï≥T¢ Á>±eT ñ‘·‡yê\˝À bÕ˝ÀZq\ì yês¡T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ùde≈£î\ dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T eTVü≤<˚yé, ñbÕ<Ûä´≈£åî\T ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ Vü≤qà+‘·T, yÓ+ø£fÒXŸ\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nø√ºãsY 24q ø±s¡´Áø£e÷ìï ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì Á>±eT ùde≈£î\T n+<äs¡÷ eTT>∑TZ\ b˛{°,ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢, 31q bÕ˝ÀZì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T. ∫Á‘·˝ÒKq+, |üs¡´es¡D+ ìs¡«Væ≤kÕÔeTì

Hê´j·Tyê<ä eè‹Ô˝À ø=qkÕ>∑T‘·Tqï yÓTT>∑* >∑+>±<ÛäsY>ö&é m+‘√ ø£èwæ #˚XÊs¡ì Äj·Tq ÁX¯eTqT >∑T]Ô+∫q õ˝≤¢ ^‘· ø±]àø£ dü+|òüT+ eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY>± ìj·T$T+#·&É+ô|’ eT+&É\ ^‘· ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£˙«qsY>± mìï¬ø’q yÓTT>∑* >∑+>±<ÛäsY>ö&é $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ^‘· ø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’ sêJ ˝Òì b˛sê≥+ @\¢|ü⁄Œ&ÉT ø=qkÕ–kÕÔqì ‘Ó*bÕs¡T.

‘Ó\+>±D Á<√Væ≤>± ∫Á‘·ø±]+#ê\ì yê]ì Á>±eTãVæ≤wüÿs¡D #˚j·T\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. sêVüQ˝Ÿ >±+BÛ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢ qT+∫ b˛{° #˚ùdÔ |òüTq $»j·T+ kÕ~ÛkÕÔs¡ì <˚X¯+˝ÀH˚ bÕ\eT÷s¡T õ˝≤¢H˚ Á|ü<∏äeT kÕúq+ nì Äj·Tq nHêïs¡T. 29q >∑<ë«\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ q&ç>∑&ɶ ‘Ó\+>±D düeTs¡uÒ]ì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T÷‘Yø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T Hêì, Hêj·T≈£î\T X‚KsY,∫‘·Ôs¡+»Hé <ëdüT ñHêïs¡T.

qe+ãsY 23q kÕsT u≤u≤ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\T

25q &çdæm˝Ÿm Ä|ò”düT eTT≥º&ç

C…mdæ ø£˙«qsY>± >∑+>±<ÛäsY>ö&é ñbÕ~Û ≈£L©\≈£î ≈£L© #Ó*¢+#ê* Ä‘··à≈£LsY, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) :eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ^‘ê ø±]à≈£î\ dü+|òüT+ C…mdæ #Ó’s¡àHé>± Ä‘·à≈£LsY düs¡Œ+#Y yÓTT>∑* >∑+>±<ÛäsY>ö&éqT ìj·T$T+∫q≥T¢>± >ö&É dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T lìyêdt>ö&é ‘Ó*bÕs¡T. ãT<Ûäyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À ìs¡«Væ≤+∫q ^‘ê ø±]à≈£î\ dü+|òüT düe÷y˚X¯+˝À eTø£Ô˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY>± Ä‘·à≈£LsY düs¡Œ+#Y >∑+>±<ÛäsY>ö&éqT @ø£Á^e+>± @qTï≈£îqïs¡ì #ê˝≤ @fi¯ó¢>± ^‘êø±]à≈£î\ düeTdü´\ô|’

_á&ç ø£fi≤XÊ\\≈£î dü«+‘· uÛÑeHê\T ø±˙ ø£˙dü eTÚ[ø£ edü‘·T\T ˝Ò≈£îHêï n~Ûø£+>± |ò”E\T edü÷\T #˚dü÷Ô $<ë´ e´edüúqT Áãwüߺ |ü{ϺdüTÔqïs¡ì Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. $<ä´qT yê´bÕs¡+>± #·÷dü÷Ô ù|<ä $<ë´s¡Tú\ qT+&ç |ò”E\T edü÷\T #˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. ù|<ä $<ë´s¡Tú\T |ò”E\T ø£≥º˝Òø£ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, Hêsêj·TDù|≥, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, eq|ü]Ô, >∑<ë«\ ÁbÕ+‘ê\˝Àì Áô|’y˚{Ÿ _á&ç ø£fi≤XÊ˝˝À n~Ûø£ |ò”E\T edü÷\T #˚düTÔqïs¡ì ‘·ø£åDy˚T j·T÷ìe؇{° n~Ûø±s¡T\T Ç˝≤+{Ï ø£fi≤XÊ\\ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Òì |üø£å+˝À ø£fi≤XÊ\˝À »]π> |ü]Hêe÷\≈£î j·÷»e÷Hê´\T, j·T÷ìe؇{° n~Ûø±s¡T˝Ò u≤<ä´‘· eVæ≤+#ê\ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

nø±\ es¡¸ìøÏ ¬s’‘·T\ Çø£ÿ≥T¢ Á|üe÷<äø£s¡+>± Á{≤Hé‡bÕs¡àsY

Á|ü‘˚´ø£ sêÁcÕº\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. _C…|æ $T–‘ê bÕغ\T ‘·eTô|’ ãTs¡<ä »*¢ |üã“+ >∑&TÉ |ü⁄≈£î+≥Tqïj·Tì á dü+<äs“¡ >± Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. Äj·Tq‘√ bÕ≥T eT+&É\ ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T yÓTT>∑* >∑+>±<Ûsä >Y ö&é, e÷¬sÿ{Ÿ ø£$T{Ï yÓd’ t #Ós’ à¡ Hé nj·T÷uŸU≤Hé, ∫fÒº+ j·TTeùdq ø£˙«qsY s¡$≈£îe÷sYj÷· <äy,é j·TTe»q ø±+Á¬>dt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T s¡Vü≤eT‘·T˝≤¢, Á>±eT düs¡Œ+#Y e÷&ÉTZ\ , nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : áHÓ\ 26q yÓ\›+&É e÷düqï, Hêj·T≈£î\T s¡‘êï¬s&ç¶, ;dæ¬s&ç¶, eT+&É\|ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ m+|æ&çy√ ‘Ó*bÕs¡T. ø£èwüeí T÷]Ô ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

25q m+ÄsY|mæ dt düe÷y˚X+¯

»&ÉÃs¡¢, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Äs¡Tø±\+ ø£wüº|ü&ç |ü&ç+∫q |ü+≥qT $Áø£sTT+#˚+<äT≈£î u≤<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î yÓTTø£ÿC§qïqT ‘·s¡*+∫q ¬s’‘·qï\≈£î ‹|üŒ\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT »&ÉÃs¡¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T á dü+e‘·‡s¡+ yÓTTø£ÿC§qïqT n~Ûø£+>± kÕ>∑T #˚XÊs¡T. |ü+≥ #˚‹øÏ n+<ä&É+‘√ |ü+≥qT $Áø£sTT+∫ #˚dæq n|ü⁄Œ\T rs¡TÃ≈£î+<ëeTq ¬s’‘·T\≈£î ã&ç>∑|ü⁄\T, ø£˙ïπs $T>∑T\T‘·THêïsTT. q÷]Œ&ç #˚dæq yÓTTø£ÿCÀqïqT u<˚|ü*¢ e´ekÕj·T e÷¬sÿ{Ÿ≈£î ‘·s¡*ùdÔ dü¬s’q edü‘·T\T ˝Òø£ es¡¸ìøÏ ‘·&çdæ eTT<äe⁄‘·THêïj·Tì Äy˚<äq eø£´+ #˚düTÔHêïs¡T. ô|’>± edü‘·T\T ø£*Œ+#·ì n~Ûø±s¡T\T, e´bÕs¡T\T yÓTTø£ÿC§qï\T ‘·&ç>∑ ñHêïj·Tì ø±\j·÷|üq #˚düTÔqïπs ‘·|üŒ ø=qT>√\T #˚j·T&É+ ˝Ò<äì ¬s’‘·T\T

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

M|üq>∑+&É¢, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) :ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+˝À |üì#˚düTÔqï ≈£L©\≈£î ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê\ì eT+&É\ e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ Hêj·T≈£î\T Vü≤qà+‘·T, XÊ+‘·j·T´\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. eT+&É\+˝À düTe÷s¡T 6 HÓ\\ ÁøÏ‘·+ #˚dæq |üqT\≈£î H˚{ÏøÏ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#·ø£b˛‘˚ Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì á $wüj·T+ô|’ |òæsê´<äT #˚dæq |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äì nHêïs¡T. ≈£L© &ÉãT“\ ø√dü+ Á|ü‹ì‘·´+ ≈£L©\T

ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º ø±\T n]π>˝≤ ‹s¡T>∑T‘·Tqïs¡ì ≈£L© &ÉãT“\ >∑T]+∫ >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\ ÁøÏ‘·+ eT+&É˝≤ìøÏ e∫Ãq |æ&ç <äèwæºøÏ rdüT≈£îyÓ[¢q düeTdü´ rs¡˝Ò<äì yês¡T nHêïs¡T. ≈£L© |üqT\T #˚dü÷Ô bı≥º ì+|ü⁄≈£îH˚ Á|ü»\ J$‘ê\‘√ #Ó\>±≥+ n&Ésê<äHêïs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê n~ø±s¡T\T #=s¡e rdüTø=ì ‘·ø£åDy˚T ô|+&ç+>¥ ≈£L© &ÉãT“\T #Ó*¢+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

qe+ãsY8q yê´düs¡#·q b˛{°\T , nãT›˝ŸU≤\+ J$‘· #·]Á‘· sêj·T\ì Äj·Tq ø√sês¡T. qe+ãsY 14q ñ|üHê´dü+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ Væ≤+<äT <Ûäs¡à+ nH˚ n+X¯+ô|’ e÷{≤¢&Ü\ì Äj·Tq ø√sês¡T. qe+ãsY 21q bÕ≥\ b˛{°\T , uÛÑøÏÔ^‘ê\T ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì , 8 qT+∫ 10 e‘·s¡>∑‹ pìj·TsY‡, Ç+≥sY &çÁ^ d”ìj·TsY‡ Á|ü‹ ø±¢dt˝À ˇø£ e´øÏÔ e÷Á‘·y˚T bÕ˝ÀZq\ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. qe+ãsY 23q dü‘·´kÕsTT u≤u≤ 88e »j·T+‹ ñ‘·‡yê\qT Á|ü»\+<äs¡T |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£î+{≤eTì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T.

10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ø±yê* Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, nø√ºãsY 23(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+‘√ bÕ≥T 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D ø±yê\ì {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T s¡M+<äsY>ö&é, »>∑Hêï<∏ä+, lìyêdt>ö&é, yÓ+ø£≥j·T´\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. »s¡>∑uÀj˚T o‘·ø±\ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\˝À Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D _\T¢ ô|{Ϻ Ä _\T¢ bÕdüj˚T´ $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. dæm+ d”e÷+Á<Ûä |üø£åyê~>± e´eVü≤]+#·&É+ u≤<Ûäø£s¡eTHêïs¡T. n˝≤+{Ï dæm+qT yÓ+≥H˚ uÛÑs¡Ôs¡|òt #˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Çs¡T ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\qT ¬s#·Ã>=fÒº <√s¡DÏ‘√ e´eVü≤]düTÔqï dæm+qT yÓ+≥H˚ ‘=\–+∫, y˚πs yê]ì ìj·T$T+#ê\ì bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À _\T¢ ô|{Ϻ bÕdüj˚T´ $<Ûä+>± #˚dæ ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√sês¡T.


5

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

eT∞¢ eTÚq+˝ÀøÏ yÓ[¢q >∑T˝≤_ u≤dt |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt) : J \Æ™sxmso {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ BLiNS ALiμ][Œ¡œ ©´s |qsgRi ªRΩgÊiR NRPV©yı, ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xms˙NTP∏R∂V ™´sVVLiμR∂VNRPV rygRiVªRΩV©´sı ªRΩLRiVfl·LiÕ‹[ ™´sVL][™s´ WLRiV gRiVÕÿ’d¡ Àÿ£qs ZNPzqsAL`i ™´s∞©´sLigSÆ©s[ DLi»¡V ©yıLRiV. B…‘¡™´sá N]LiªRΩ x§¶¶¶≤y≠s≤T∂ ¬ø¡[zqs©y À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω NRP ALS˘øR¡LRifl· GLi»¡©´sıμj∂ A∏R∂V©´s Æ™sÃ˝¡gRi≤T∂LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. NSLi˙lgi£qsÕ‹[ …”¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi @™´soªRΩVLiμR∂¨s …”¡≤T∂zms xms¨sgRi»Ì¡VNRPV¨s ¬ø¡[qx sVÚ©yı ˙xmsøyLS¨sı NRPW≤y |msμÙ∂R gS xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V. @LiVVæªΩ[ ZNPzqsAL`i ™´s∞©´sLi Æ™s©´sNRP |msμÙR∂ ™´sp˘Ex§¶ ¶Li Gμ][ DLi»¡VLiμR∂¨s ≠sZa˝Ptx[ s QNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ qx s≠sVºΩ ˙xmsrÛy©´sLi G μj∂aRPgS rygRi©´sVLiμR∂©´sı μy¨s\|ms AxqsNTPNÚ PR LRiÆ\™sV©´s

øR¡LRiË «¡LRiVgRiVª][Liμj∂. @LiVVæªΩ[ HμR∂V LSuÌy˚á Fs©±sB©´sNRPá Fs¨sıNRPá mx sn ÷¡ªyá ªRΩLRi™yªRΩÆ©s[ G\Æμ∂©y DLi»¡VL iμR∂¨s @Li»¡V©yıLRiV. ™´sVL][Æ\™sxmso æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ˙xms˙NTP∏R∂V BLiNS J N]÷¡NTP‰ LSNRPF°™´s≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ZNPzqsAL`i A¿¡ªRΩW¿¡ qx sˆLiμj∂qx sVÚ©yıLRiV. æªΩáL igSfl· B}qsÚ FyLÌik ¨s NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V©´sı ™´sW»¡NRPV NRP»Ì¡V ¡ ≤R∂ªy©´s¨s LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi ªRΩLS*ªRΩ …‘¡AL`iFs£qs @μ≥∂j Æ©s[ªΩR ZNP[q{ sAL`i qx sˆxtsÌ QLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li æªΩ÷¡zqsLiÆμ∂[. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[ A ªRΩLS*ªRΩ lLiLi≤R∂V Æ©sááNRPV |\ msgS …‘¡AL`iFs£qs μyμyxmsogS qx sÚ ¡Ù VgS DLi≤T∂F°LiVVLiμj∂ NRPW≤y. NS¨ds æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ªRΩ*LRiÕ‹[ FyL˝iR Æ™sVLi»¡VNRPV LS©´sVLiμR∂¨s, @LiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigSÆ©s[ ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩV á  ¡XLiμR∂Li

®ªs[V²yLRiLi ÇØ»R½LRiNRPV ALíki{qs úxms¾»½[ùNRP ÊÁxqsV=ÌÁV Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ™´sLRiLigRiÕfi —¡Õ˝ÿÆ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRiNRPV @™´sxqsLRi\Æ™sV©´s  ¡xqsV=áV ©´s≤T∂}msLiμR∂VNRPV ALÌki{qs øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá ¬ø¡[LRiÆ™s[ªRΩ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ ALÌki{qs Æ™sVLRiV\lgi©´s }qs™´sáLiμj∂Liøyá¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVá AÆμ∂[aRPLiª][ ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xms…Ì”¡Liμj∂. CryLji «ÿªRΩLRiNRPV LSxtÌsQ˚Li ©´sáV™´sVWáá ©´sLi¬ø¡[ NSNRPVLi≤y BªRΩLRi LSuÌy˚ ©´sVLi¿¡ NRPW≤y À≥œ¡NRPVÚáV À≥ÿLki xqsLi≈¡˘Õ‹[ ™´s¬ø¡[Ë @™´sNSaRPLi DLiμj∂. FsNRPV‰™´s ˙…”¡xmsˆVáV ©´s≤T∂zms ÕÿÀ≥ÿáV ALÍjiLiøyá¨s Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ AL`iFsLi Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV xqsW¿¡LiøyLRiV. À≥œ¡NRPVÚáNRPV FsÕÿLi…”¡ B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ N]¨sı ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. 5 —¡Õ˝ÿá ©´sVLi¿¡ 3600  ¡xqsV=á©´sV ©´s≤T∂zmsLiøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. «‹[©±s rÛyLiVVÕ‹[ 56 ZNP[Li˙μyá μy*LS  ¡xqsV=áV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøyá¨s ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. ˙…ÿzmnsN`P, ˙¤À¡[N`P |mnsLiVVÕfi xqs™´sVxqs˘Ã¡V ªRΩ¤Õ¡ªRΩÚNRPVLi≤y ¬ø¡[—¡Lig`i FyLÌkiáV, Lji÷d¡£mns ™y˘©±sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLiøR¡≤y¨sNTP @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá©yıLRiV. @μR∂©´sxmso zqs ¡˜Liμj∂¨s GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV¨s À≥œ¡NRPVÚáNRPV ªRΩgji©´s r¢NRPLS˘Ã¡V NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. xqs™´sV∏R∂V Fyá©´sª][ xqsLixqÛs Aμy∏R∂W¨sNTP ˙xmsºΩ INRP‰LRiW NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ™s[V≤yLRiLi «ÿªRΩLRi ˙FyLiªRΩLiÕ‹[  ¡xqsV=áV ¨s÷¡}ms xqÛsáLi, LRiW»˝¡V, ªRΩμj∂ªRΩLRi GLSˆ»˝¡©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡≤y¨sNTP NRPLkiLi©´sgRiL`i C≤U∂, ™´sLRiLigRiÕfi, ≈¡™´sV¯Li, NRPLkiLi©´sgRiL`i, ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂, Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿá Lki«¡©´sÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L˝RiV Æ™s[V≤yLRiLi Æ™sŒ˝œ¡©´sV©yıLRiV. «ÿªRΩLRiÕ‹[ xmsáV r¢NRPLS˘Ã¡V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP @©´sV\Æ™s©´s ˙FyLiªyá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøR¡©´sV©yıLRiV.

(“¡™Ø[FsLi) xqs™´sWÆ™s[aRP™´sV ™´soª][LiμR∂¨s ™yLRiÚáV ™´sxqsVÚ©´sı Æ©s[xms¥R∂˘Li Õ‹[ D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ …‘¡AL`iFs£qs ˙NTP∏R∂WbdP áLigS ™´sWLRiVª][Liμj∂. @LiæªΩ[gSNRP NSLi˙lgi£qs\|ms qx s*LS¨sı NRPW≤y ˙NRP™´sVLigS |msLiøR¡VªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. μyLiª][Fy»¡Vc FyLÌki NSLRi˘˙NRP™´sWáV, NSLS˘øR¡LRifl·©´sV ¨sLÒiR LiVVLiøR¡VNRPVÆ©s[Li μR∂VNRPV @NÌ] [ ¡L`i 25©´s FyLÌik LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘™´sLÊiR Li qx s™´sWÆ™s[aPR Li NS©´sVLiμR∂¨s NRPW≤y …‘¡AL`iFs£qs ™´sLÊSáV ˙xmsNRP…”¡Liøy LiVV. C xmsLjiflÿ™´sWáV ∏R∂WμR∂X¿¡ËÈ NRPÆ™s[V≠dsV NSμR∂¨s xmsLjibdPáNRPVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ ©yıLRiV. μk∂¨s Æ™s©´sNRP ZNP[q{ sAL`i ™´sp˘x§¶ ¶Æ™s[V ≠sV»¡©´sı ˙xmsaRPı @LiμR∂LjiÕ‹[©´sW ªRΩ¤Õ¡ªRΩVÚª][Liμj∂.{qs*∏R∂V LS«¡NUP∏R∂V @zqsÚªΩR *Li N][xqsLi FyLÌik NRP¿¡ËªRΩLigS ™´sV©´sVgRi≤R∂Õ‹[ DLi≤T∂ ºdΩLS÷¡=LiÆμ∂[©´s¨s

…‘¡AL`iFs£qs Æ©s[ªΩR Õ˝‹[ mx sáV™´soLRiV @’≥¡˙Fy ∏R∂Vxms≤R∂VªRΩV©´sı»Ì¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigSÆ©s[... NSLi˙lgi£qs Õ‹[ xmspLjiÚgS ≠s÷d¡©´sLi NSNRPVLi≤y, Fs¨sıNRPá F~ªRΩVÚ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V |ms»Ì¡VNRPVÆ©s[ μj∂aRPgS …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*LiÕ‹[ AÕ‹[øR¡©´sáV rygRiVªRΩV©´sı»Ì¡V NRPW≤y ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· Br°ÚLiμj∂ gRi©´sVNRP... «ÿºdΩ∏R∂V rÛyLiVVÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ˙xmsπ∏∂W«¡©yáNRPV @©´sVgRiVfl·LigS A FyLÌik NTP FsNRPV‰™´s Õ‹[N`PxqsÀ≥¡œ rÛy©yá©´sV ™´sμj∂÷¡,  ¡μR∂VáVgS ≠ds¤\Õ¡©´s¨sı FsNRPV‰™´s @|qsLi’d¡˝ rÛy©yáV ªRΩ™´sVNRPV μR∂ZNP[‰Õÿ F~ªRΩVÚ NRPVμR∂VLRiVËNRPVLi¤…¡[ DÀ≥œ¡∏R∂V ªyLRiNRPLigS DLi»¡VLiμR∂¨s …‘¡AL`iFs£qs ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»Ì¡Vc ≠saRP*xqs¨ds∏R∂VLigS æªΩáVr°ÚLiμj∂. ¨s«ÿ¨s NTP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV ZNP[Li˙μR∂

˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩqx sVNRPV ©yıNRP ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li ™´s˘™´s•¶¶ LiR Z\ aP÷¡¨s øR¡WaSNRP …‘¡AL`iFs£qs ˙ZaP[fl·Vá©´sV NRPW≤y qx sÚ ¡Ù ªRΩ A™´sLjiLi¿¡Liμj∂. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ANSLiORPQáV, NRPuÌyáV, ALjiÚ …‘¡AL`iFs£qsNRPV æªΩ÷¡zqs©´sLi ªRΩLigS ™´sVlLi™´sLjiNUP æªΩ÷¡∏R∂VμR∂¨s FyLÌki aSxqs©´sxqsÀ≥ÿxmsORPQ ©y∏R∂VNRPVáV C¤…¡Ã¡ LS¤«¡[LiμR∂L`i xqsˆxtÌsQLigS ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. 'æªΩáLigSfl·NRPV  ¡LigSLRiV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ DLi»¡VLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV B¿¡Ë©´sLiμR∂V©´s @LiμR∂VNRPV @©´sVgRiVfl·LigS …”¡AL`iFs£qs xms¨s¬ø¡[∏R∂W÷¡= DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. μR∂◊¡ªRΩVÆ≤∂[ ª]÷¡ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @™´soªy≤R∂©´sı •¶¶ ≠sd V¨s Æ©sLRiÆ™s[LSË÷¡. æªΩáLigSfl·©´sV mx so©´sLjiıLji¯LiøR¡≤y¨sNTP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ xqs≠sVºΩ N]©´srygRiVªRΩVLiμR∂¨s NRPW≤y A∏R∂V©´s qx sˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV. NSLi˙lgi£qsÕ‹[

¿RÁLiúμR¶ËØÊÁV \®ªsÅÁlLi[LiÉÜ[ ¿ÁFyöÖÁ: \®ªsNSFy @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ,@NÌ][ ¡L`i23 (ôd’ÿq÷´dt): xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂..¤Õ¡[NRP LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s.. lLiLi≤T∂Li…”¡Õ‹[ Æμ∂[¨sNTP @©´sVNRPWáƙsW xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[}qsÚ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s Æ\™sNSFy Æ©s[ªΩR áV FyLÌik —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i aRPLiNRPLRi©yLS∏R∂Vfl·, Æ\™sFsFsry= L`i{qs{ms {qs“¡{qs xqsÀ≥¡œ V˘LSáV ª][xmsoμR∂VLjiÚ NRP≠sªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV xqsW¿¡LiøyLRiV. Æ\™sFsry=L`i{qs{ms xqs\Æ™sVNRP˘ LSuÌy˚˙¨sZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ D©´sı»˝¡V Fs©Ø[ı ryL˝RiV xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍik NTP B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡Õ‹[©s´ W C ≠sxtsQ∏∂R W¨sı xqsˆxtÌsQLigS }msL]‰©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. LS«ÿ˘LigRiLiÕ‹[¨s 3™´s @μ≥j∂NRPLRifl· NTPLiμR∂ LSuÌy¨sıQQ˚ ≠sÀ≥œ¡—¡Liøyá©yı.. NRP÷¡zms DLiøyá©yı A @μ≥j∂NSLRiLi ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sZNP[ DLiμR∂¨s, INRP ªRΩLi˙≤T∂Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™yá¨s A ¤Õ¡[≈¡Õ‹[ N][LS™´sV©yıLRiV. INRP ªRΩLi˙≤T∂Õÿ ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][™s´ VLi¤…¡[LSuÌy¨sı ™´sVVNRP‰Ã¡V ¬ø¡[∏∂R WáƩs[ @LÛiR Li NSμR∂¨s, @¨sı ˙FyLiªyá ™yLjiª][©s´ W xqsLi˙xmsμj∂LixmsoáV «¡Ljizms, Æ™sV«ÿLÌki ˙xms«¡Ã¡ @’≥¡d uÌy¨sı g_LRi≠sLiøyá¨s ªRΩ™´sV FyLÌik xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[zqsLiμR∂©yıLRiV. C ™yxqsÚ™yá©´sV ™´sVLRiVgRi©´s xmsLji¿¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV @©´sVNRPWá\Æ™sV©´s FsÕ˝‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s FyFy¨sı

ú²R¶g`i= ª«sVVhS gRiVÈíÁVLRiÈíÁV

\Æ™sFsry=L`i{qs{ms\|msNTP Æ©s»Ì¡≤y¨sNTP ©y©y ªRΩLi…ÿáV xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s μ≥R∂*«¡Æ™sVªyÚLRiV. |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s FsÕfi’d¡ }qÌs≤T∂∏R∂VLiÕ‹[ C Æ©sá 26©´s ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡ ªRΩá|ms…Ì¡” ©´s "xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi' xqsÀ≥¡œ NRPV FyLÌik áV, LS«¡NUP∏R∂WáNRPV @ºdΩªRΩLigS xqs\Æ™sVNRP˘ ™yμR∂VáLiμR∂LRiW ªRΩLRi÷¡LS™yá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚LiQ\|ms øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \Æ™s≈¡Lji G≠sV…‹[ BLiªRΩ™´sLRiNRPV Fs™´sLjiNUP @LiªRΩVxms»Ì¡¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. æªΩáLigSfl·NRPV Æ™s¤Œ¡[Ú ªRΩ™´sV ¤Õ¡[≈¡ ™´s¤Õ¡˝ [ æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡VNRPV ™´sWLÊRiLi xqsVgRi™´sV\Æ™sVLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡W …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªΩR áª][ ZNP[N`PáV NRP…fi ¬ø¡[LiVVxqsVÚ©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V.. {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ AªRΩ¯g_LRi™´s ∏R∂W˙ªRΩ©´sV FsLiμR∂VNRPV ¬ø¡[xqsVÚ©yıL][ xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yxqsÚ™y¨sNTP øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V B¿¡Ë©´s ¤Õ¡[≈¡ @μ≥yLRiLigSÆ©s[ ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©yı™´sV¨s ryOSQªRΩVÚ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ ztsQLiÆ≤∂[ ¬ø¡zmsˆ©´s ≠sxtsQ∏R∂VLi FsÕ˝‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂WNRPV NRP¨szmsLiøR¡μy @¨s ™yLRiV ˙xmsbPıLiøyLRiV. ™yxqsÚ™yáNRPV FyªRΩLRi |ms…Ì”¡ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV LRiOTPQLiøR¡≤R∂Æ™s[V FsÕ˝‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂W G\ZNPNRP áORPQ ˘LigS NRP¨szmsr°ÚLiμR∂©yıLRiV. ª]÷¡ ©´sVLi¿¡ NSLi˙lgi£qs FyLÌkiNTP Æ™s©´sVıμR∂©´sVıgS

¨sá™´s≤R∂Æ™s[V NSNRPVLi≤y FyL˝RiÆ™sVLi»¡VÕ‹[ Fs£mns≤U∂HáNRPV @©´sVNRPWáLigS ªRΩ™´sV FyLÌki FsLi{msáª][ J»¡V Æ™s[LiVVLi¿¡©´s xqsLigRiºΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sVLRi¿¡F°LiVV©y.. LSxtÌsQ˚ ˙xms«¡Ã¡V ™´sVLRi¿¡F°¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi …‘¡≤U∂{ms FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ xms∏R∂W˘™´soá ZNP[aPR ™±s N][LiRÌ VNRPV Æ™s¤Œ¡[Ú ÕÿÀ≥¡œ Li DLi≤R∂μR∂¨s, ¨s«¡LigS xqs\Æ™sVNRP˘™yμj∂ @LiVVæªΩ[ FyLÌki @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡Vª][ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂NRPV @©´sVNRPWáLigS ˙xmsNRP»¡©´s ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚Li N][xqsLi 70 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V G{ms Fs©±s“¡JáV rygjiLi¿¡©´s DμR∂˘™´sVLi x§¶¶¶L<iR fl‘·∏R∂V™´sV©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi Æ\™sFsry=L`i{qs{ms FyNRPVÕÿ≤R∂≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s, ZNP[™s´ áLi xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtsÌ Q˚Li N][xqsÆ™s[V F°LRiV rygjir°ÚLiμR∂Æ©s[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLiøyá©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][LRiVNRPVÆ©s[ ˙xmsºΩ INRP‰LRiW xqs\Æ™sVNRP˘ aRPLiΔÿLS™´sLi xqsÀ≥¡œ NRPV •¶¶¶«¡\lLi xqs\Æ™sVNRP˘ ™yfl”· ≠s¨szmsLiøyá¨s zmsáVxmso¨søyËLRiV. B©yıŒ˝¡œ ® LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV Axmsoªy™´sV¨s ¬ø¡zmsˆ©´s {qsFsLi, ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV.. ˙xmsxqsVÚªRΩLi ¬ø¡[ªRΩV¤Õ¡æªΩ[Úzqs, N]ªRΩÚ LS«¡μ≥y¨s N][xqsLi Õÿ’d¡LiVVLig`i ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s μ≥∂R *«¡Æ™sVªyÚLiR V.

r°|§¶¶¶Àfi, LSx§¶¶¶ßÕfi ˙xmsμk∂£ms, «¡Ÿ’d¡©±s D©yıLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. C LSZNP…fiÕ‹[ ˙xmsμk∂£ms, «¡Ÿ’d¡©±s NUPáNRP ™´s˘NRPVÚá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVL][ ¨sLiμj∂ªRΩV≤R∂V {ms»¡L`i\|ms FyªRΩ ZNP[xqsVáV D©yı∏R∂V¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. BNRP, ˙≤R∂g`i= xqsLRixmsn LSÕ‹[ Æ\©s“¡Lji∏R∂V©±s NRPW≤y NUPáNRP Fy˙ªRΩ ™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yı≤R∂©yıLRiV. ’¡—¡Æ©s£qs ≠dsry\|ms N]¨sı Æ©sáá ˙NTPªRΩLi À≥ÿLRiª`ΩNRPV ™´s¿¡Ë©´s ©´sÆ™sVNS.. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiVÕ‹[ DLi»¡W.. {ms»¡L`i, x§¶¶¶≠dsVμ`∂áNRPV ˙≤R∂g`i= xqsLRixmnsLS ¬ø¡[}qs™y≤R∂©yıLRiV. ™yLjiμÙR∂LRiV ™´sWμR∂NRP˙μR∂™y˘Ã¡©´sV |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV @LiμR∂¤«¡[}qs ™yLRi¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiªRΩ Fs¨s≠sVμj∂ Æ©sááVgS C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. INRP‰ ˙gS™±sV N]\ZNP©±s©´sV LRiW.4 Æ™s[á ™´sLRiNRPV ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRi¨s, C ˙≤R∂g`i= Æ™sVμR∂≤R∂V\|ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxmsoªy∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ©´sVLi¿¡ ˙≤R∂g`i= ºdΩxqsVN]¿¡Ë LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[¨s xmsáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV xqsLRixmsn LS ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμR∂©yıLRiV. C ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi\|ms μR∂LS˘xmsoÚ N]©´srygRiVª][LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVVLi\¤À¡, ≤≥∂T ÷d¡˝ , N][ÕfiNRPªy ©´sVLi¿¡ |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂NRPV ˙≤R∂g`i= xqsLRixmsn LS ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂.

GáWLRiV,@NÌ] [ ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt):  ¡LigSŒÿ ΔÿªRΩLiÕ‹[ @áˆ{ms≤R∂©´sLi ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ª][ —¡Õ˝ÿ ™y˘xmsÚLigS ≠sryÚLiR LigS ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚ©yı LiVV. ™´sL<SáNRPV G¤«¡¨ds= mx sLjiμ≥∂j Õ‹ ¨[ s mx sáV˙gS ™´sWáNRPV LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F° ∏R∂WLiVV. F°Ã¡™´sLRiLi mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s 26 ˙gS™´sW áNRPV Æ™s¤Œ¡˝ [ ˙xmsμ≥y©´sLRi§x ¶ ¶μyLji  ¡VμR∂LRi™´sV∏R∂VLigS ™´sWLRi≤R∂Li ª][ LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV.  ¡V…Ìÿ ∏R∂VgRiWÆ≤∂Li mx sLjiμ≥∂j Õ‹[¨s ≠dsLRi©´sıFy¤Õ¡Li, lLi≤Ô∂T gRi fl·xms™´sLRiLi qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s «¡¤Õ¡˝ L[ iR V «¡ÕÿaRP∏R∂VLi ¨ds…”¡ª][ ¨sLi≤T∂F°LiVVLiμj∂. ™´sVVLi«¡Ÿ áWLRiV

™ygRiVNRPW≤y DμÙ∂R QXªRΩLigS ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚLiμj∂. Fs˙LRiNSáV™´s, ªRΩ≠sV¯¤Õ¡[LiR V áՋ[NPT NRPW≤y À≥ÿLkigS ¨dsLRiV ¬ø¡[LiR VªRΩVLiμj∂. ™´sVL][ lLiLi≤R∂VL][ «¡ŸÃ¡V BÆμ∂[ mx sLjiqz sÛ ºΩ BÕÿÆ©s[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´sLRi μR∂˙xms™´sWμR∂Li F~Li¿¡DLi»¡VLi μR∂¨s @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. GNRPμ≥y…”¡gS NRPVLRiVxqsVÚ©´sı ™´sL<SáNRPV ™ygRiVáV, ™´sLiNRPáV F~Ligji˙xms™´s§z ¶ ¶ qx sVÚLi≤R∂gS, CμR∂VLRiVgSáVáNRPV ™´sLji ¬ø¡[áV INRP xmsNRP‰NRPV ILjigjiF°∏R∂WLiVV. ≠sªRΩ©Ú s´ xmsLi»¡NRPV B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩgÚ S Æ™sV»Ì¡Õ‹[ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ #\ Æ™sV©´s ™´sWxqsWŒ˝¡œ |\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wxms©´sV

™ s ´ L S < à ¡ ª ] [ x m s L i » ¡ à ¡ N P R V © s ´ x t s Ì Q L i |§¶¶ ≤y¯xqÌsL˝RiNRPV N_Æ©s=÷¡Lig`i

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): H…‘¡≤U∂G G¤«¡¨ds= ≠sμy˘aS≈¡ xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sV ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSÃ¡Õ˝‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV ≤T∂xmsp˘¤…¡[xtsQ©±s @™´sNSaRPLi LS©´sVLiμj∂. C ˙xmsºΩFyμj∂NRP©´s xms¨s¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨s∏R∂V≠sVLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV 24©´s gRiVLRiV™yLRiLi D»¡WıLRiV Õ‹[ DμR∂∏R∂VLi 10 gRiLi»¡Ã¡NRPV N_Æ©s=÷¡Lig`i ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V H…‘¡≤U∂G {msJ «¡©yLÙRi©±s ¨s™y£qs INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. FyhRiaSá ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV @LiμR∂LRiV ªRΩ™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s ˙Fy¥R∂≠sVNRP FyhRiaSáá |§¶¶¶≤y¯xqÌsL˝Ri©´sV N_Æ©s=÷¡Lig`iNRPV xmsLizmsLiøyá©yıLRiV.Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ G{ms{msFs{qs= ˙gRiW£msc4 xqsLki*xqsV Dμ][˘gRi ˙xmsNRP»¡©´s μy*LS —¡Õ˝ÿ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ G¤«¡¨ds= ™´sxqsºΩ

gRiXx§¶¶¶ xqsLiZOP[Q™´sWμ≥j∂NSLji Δÿ◊d¡ F°xqÌsV À≥œ¡LkiÚ ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. «¡©´sLRiÕfi ¨s∏R∂W™´sVNSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ Æ™sVLji…fi «ÿ’¡ªy©´sV —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRi¨s H…‘¡≤U∂G {msJ «¡©yLÙRi©±s ¨s™y£qs æªΩ÷¡FyLRiV. Æ™sÀfi\|qs…fiÕ‹[ Æ™sVLji…fi «ÿ’¡ªy©´sV F~LiμR∂VxmsLSË™´sV©yıLRiV. G¤«¡¨ds= ˙FyLiªy¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ’d¡{qs ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ @À≥œ¡˘LÛRiVáV Fs™´s\lLi©´s \|ms©´s æªΩ÷¡ˆ©´s ©Ø[…”¡zmnsZNP[xtsQ©±s μy*LS «ÿ’¡ªyÕ‹[ DLi¤…¡[ G¤«¡¨ds= ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· |tsQ≤R∂W˘ÕfiÔ ˙FyLiªRΩ ¨s™yxqs, ≠sμy˘QL>RiªRΩ ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyá©´sV Æ™sLi»¡ ºdΩxqsVN]¨s gRiVLRiV™yLRiLi D»¡WıLRiV H…‘¡≤U∂GÕ‹[¨s —¡Õ˝ÿ gjiLji«¡©´s xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyá xmsLjibdPá©´sNRPV •¶¶¶«¡LRiVNS™yá©yıLRiV.

Æ©sLRiÆ™s[LRiVªRΩV©´sıLiμR∂V©´s BNRP LS«¡NUP∏R∂VLigS ™´sV©´sVgRi≤R∂Õ‹[ DLi≤R∂À‹[Æμ∂[Æ™sW©´s©´sı @©´sV™´sW©yáV A FyLÌik ˙ZaP[fl·VÕ˝‹Æ[©s[ |msLjigSLiVV. @ÕÿLi…”¡ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ D©´sı»Ì¡VLi≤T∂ N]LiªRΩNSáLigS …‘¡AL`iFs£qs ™´sVV≈¡˘ Æ©s[ªRΩá xqs*LRiLi NRPW≤y ˙NRP™´sVLigS mx sμR∂V©´sVÆμ∂[áVª][Liμj∂. FyLÌik ¨sLS¯fl·Li, ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVV bPORPQfl· bP’¡LSáV, NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´s xqsÀ≥œ¡, ZNP[{qsAL`i ∏R∂W˙ªRΩáV ªRΩμj∂ªRΩLSá\|ms @NÌ] [ ¡L`i 25©´s «¡Ljilgi[ FyLÌik LSxtsÌ Q˚ NSLRi˘™´sLÊiR LiÕ‹[ øR¡LjiËryÚ™s´ V¨s …‘¡AL`iFs£qs ™´sLÊSáV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLiVV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ xmso©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi…ÿ™´sV¨s NRPW≤y A FyLÌki ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ NTPLiμR∂»¡ @μ≥∂j NSLjiNRPLigS ˙xmsNRP…”¡Li¿¡Liμj∂.

NRPLRiWõÌÁV ÑÁÍýØÍÜ[ ÇÜ[LRiVgS ª«sL<SÌÁV NRPLRiWıáV,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): NRPLRiWıáV —¡Õ˝ÿ AªRΩ¯NRPWLRiVÕ‹[ À≥ÿLkigS ™´sL<RiLi NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂»¡Liª][ Õ‹[ªRΩ»Ì¡V ˙FyLiªyá¨sı «¡Ã¡™´sV∏R∂VLi @∏R∂W˘LiVV. @Õÿlgi[ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s À≥œ¡™´s©yzqs, gRiVLi≤˝R∂NRP™´sV¯ ™ygRiVáV DF~ˆLigji ˙xms™´sz§¶¶¶xqsVÚ©yıLiVV. μk∂Liª][ xmsáV ˙gS™´sWá ™´sVμ≥R∂˘ xqsLi ¡Liμ≥yáV æªΩgjiF°∏R∂WLiVV. Fy™´sVVáFy≤R∂V ™´sVLi≤R∂áLi Àÿ©´sV™´sVVNRP‰Ã¡ ˙gS™´sV xmsLjiμ≥j∂Õ‹[¨s Æ™sVVNRP‰«‹[©´sı xmsLi»¡ ™´sLRiμR∂ ˙xms™y•¶¶¶¨sNTP N]»Ì¡VNRPVF°LiVVLiμj∂. LRiW. 40 áORPQá Æ™s[VLRi xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[xqsVÚ©yıLRiV. @Õÿlgi[ ˙xmsNSaRPLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPW≤y À≥ÿLkigS ™´sL<RiLi NRPVLRiVxqsVÚLiμj∂. μyLiª][ gRiVLi≤˝R∂NRP™´sV¯ Lji«¡LS*∏R∂VL˝][ À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LjiLiμj∂. μk∂Liª][ @μ≥j∂NSLRiVáV 6 lgi[»˝¡V FsºΩÚÆ™s[aSLRiV. 23 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s μj∂gRiV™´s ˙FyLiªyáNRPV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLki ™´sL<Sá NSLRifl·LigS ILig][áVc ¿d¡LSá ™´sVμ≥R∂˘ LSNRPF°NRPáV ¨s÷¡¿¡F°∏R∂WLiVV. μyLiª][ ˙xms∏R∂Wfl‘·NRPVáV ºdΩ˙™´s B ¡˜LiμR∂VáV FsμR∂VL]‰Li»¡V©yıLRiV. NRP≤R∂xms —¡Õ˝ÿÕ‹[ NRPáxqsFy≤R∂V, F°LRiV™´sW≠sVŒ˝œ¡ª][ Fy»¡V ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ À≥ÿLkigS ™´sL<RiLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. μyLiª][ xmsáV BŒ˝œ¡ß, ALÌki{qs  ¡rÌyLi≤`∂, zqs¨s™´sW •¶¶¶Œ˝œ¡ß ¨ds»¡ ™´sVV¨sgSLiVV. @LiVVæªΩ[ xqsgji¤Õ¡[LRiV ≤y˘LiNRPV À≥ÿLkigS ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LjiLiμj∂. μyLiª][ @μ≥j∂NSLRiVáV 5 lgi[»˝¡©´sV FsºΩÚÆ™s[aSLRiV.

—¡Õ˝ÿÕ‹[ ≠sryÚLRiLigS ™´sL<SáV

\Æ©s“¡Lji∏R∂V©±s xqs•¶¶¶ HμR∂VgRiVLji @lLixqÌsV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt) :LS«¡μ≥y¨s ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ™´s˘™´s{qsÛ NRPXªRΩLigS rygRiVªRΩV©´sı ™´sVL][ ˙≤R∂g`i= ™´sVVhS gRiV»Ì¡V LRi»Ì¡LiVVLiμj∂. …ÿ£qs‰Fn°L`i= ≠sÀ≥ÿgRiLi gRiV»Ì¡VgS ™´sWμR∂NRP ˙μR∂™y˘Ã¡©´sV ªRΩLRi÷¡xqsVÚ©s´ ı HμR∂VgRiVLRiV xqsÀ≥¡œ V˘Ã¡ ™´sVVhS ANRPNRP…Ì¡” Li¿¡Liμj∂. ™yLji ™´sμÙ∂R ©´sVLi¿¡ 60 ˙gS™´sVVá N]\ZNP©±s©´sV ry*μ≥∂k ©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V |\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ F°÷d¡xqsV NRP≠sVxtsQ©s´ L`i @©´sVLSg`i aRPLRi¯ Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ˙≤R∂g`i= LRi™yflÿ ¬ø¡[xqsWÚ xms»Ì¡V ¡≤T∂©´s HμR∂VgRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂W FsμR∂V»¡ ˙xmsÆ™s[aRP# |ms…ÌÿLRiV. @lLixqÌsV @LiVV©´s ™yLjiÕ‹[ J Æ\©s“¡Lji∏R∂V©±sª][ Fy»¡V ©´sáVgRiVLRiV NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV D©yıLRiV. ≠dsLRiV zqs¨ds, LS«¡NUP∏R∂V ˙xms™´sVV≈¡VáNRPV ˙≤R∂g`i= ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©s´ ı»˝¡V xqs™´sWøy LRiLi. C xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS @©´sVLSg`i aRPLRi¯ ZNP[xqsV ≠s™´sLSá©´sV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ¤À¡LigRiŒœ¡®LRiV ZNP[Li˙μR∂LigS LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ ˙≤R∂g`i= xqsLRixmnsLS «¡LRiVgRiVª][LiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. gRiV»Ì¡VgS ™´sWμR∂NRP ˙μR∂™y˘Ã¡V xqsLRixmsn LS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı HμR∂VgRiVLRiV ¨sLiμj∂ªRΩVá©´sV @lLixqÌsV ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV. ≠dsLjiÕ‹[ \Æ©s“¡Lji∏R∂V©±s ©´sÆ™sVNSª][ Fy»¡V NRPLÒS»¡NRPNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s «ÿ©±s {ms»¡L`i, ¨s«Í¡⁄

…‘¡AL`iFs£qs ≠s÷d¡©´sLi ªRΩmx sˆμR∂¨s @Liªy @©´sVNRPVLi»¡V©´sı qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ BÕÿ A FyLÌki ˙NTP∏R∂WbdPáLi NS™´s≤R∂Li Æ™s©´sNRP NSLRiflÿ¤Õ¡[≠sV…ÿ @Li»¡W INRP\Æ™sxmso «‹[LRiVgS øR¡LRiËáV «¡LRiVgRiVªRΩV©yı gRiVÕÿ’d¡ ™´sVV≈¡V˘Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi C ™yμR∂©´sá©´sV N]…Ì”¡FylLi[xqsVÚ©yıLRiV. xqslLi[*áV NRPW≤y …”¡AL`iFs£qsNRPV @©´sVNRPWáLigS LS™´s≤R∂Li NRPW≤y J NSLRifl·LigS ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. ªRΩ™´sV NSLS˘øR¡LRifl· Æ™s©´sNRP BªRΩLRi˙ªy DÆμ∂Ù a[ S¤Õ¡[≠sd ¤Õ¡[™s´ ¨s …‘¡AL`iFs}qsıªRΩáV @©yıLRiV. LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik @©yıNRP ™´sVLki qx sÚ ¡Ù VgS DLi≤R∂¤Õ¡[Li gRi©´sVNRP N]LiªRΩ NRPμR∂÷¡NRP N][xqsLi NSLRi˘˙NRP™´sWáV ªRΩá|ms…Ìÿ™´sV¨s ¬ø¡xmsˆVN]øyËLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂Æ©s[ áORPQ ˘LigS A≠sLRi˜È≠sLi¿¡©´s FyLÌik gRi©´sVNRP, A áORPQ ˘Li

NRP≤R∂xms, @NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt):  ¡LigSŒÿΔÿªRΩLi Õ‹[ GLRiˆ≤ÔR∂ @áˆ{ms≤R∂©´sLiª][ ≠sryÚLiR LigS ™´sL<SáV NRPVLRi™´s≤R∂Liª][ Fyxmszmsn VıÕ‹[ ™´sLRiμR∂ F°¤…¡ºΩÚLiμj∂. À≥ÿLki ™´sL<Sá ˙xmsÀ≥ÿ™´sLiª][ øR¡˙NS∏R∂V}ms»¡ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[ Fyxmszmsn Vı ©´sμj∂ DF~ˆLigji ˙xms™´s§z ¶ ¶Li¿¡Liμj∂.gRiLi≤T∂ZOP[Q ˙ªRΩLi qx s≠dsVxms ©´sμj∂Õ‹[¨s μR∂VNSflÿÕ˝‹N[ PT ¨dsLRiV ¬ø¡[LSLiVV. 20 ™´sVLiμj∂ ™y˘FyLRiVáV ≠dsμ≥∂j ©´smx s≤ÔyLRiV. CÆ©sá 8©´s Bμj∂™´sLRiZNP[ Fyxmszmsn VıNTP ™´sLRiμR∂¨dsLRiV ™´søyËLiVV. lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı ™´sL<S¨sNTP ©´sLiμR∂áWLRiV ™´sVLi≤R∂á xmsLjiμ≥∂j Õ‹[ ¬ø¡[ºΩN]¿¡Ë©´s ™´sLjimx sLi»¡ Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. LRiW.80 áORPQá ™´sLRiNRPV ©´stx sÌ QLi ™y…”¡÷˝¡Liμj∂. Fy»¡WLRiV lLiÆ™s©´sW˘ F~áLiÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 200 FsNRPLSÕ˝‹,[ @≤R∂mx spLRiV, g]Ã˝¡mx s˝ ¤Õ¡, ©´sÃ˝¡ºΩ™´sW¯∏R∂Vxms˝ ¤Õ¡ ªRΩμj∂ªRΩLRi ˙FyLiªyÕ˝‹[ ™´sVL][ ™´sLiμR∂ FsNRPLSáNRPV |\ msgS ™´sLjixmsLi»¡ Æ©s[áN]LjigjiLiμj∂. xmsLi»¡ N][ªΩR N]¿¡Ë©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ @NSá ™´sL<iR Li ªRΩ™´sV©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩ∏R∂V≤R∂Liª][ xmspLjigÚ S ©´stx sÌ QF°∏R∂W™´sV¨s ™yF°ªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx sˆLiμj∂Li¿¡ AμR∂VN][NPR F°æªΩ[ @xmsˆVá ™´sp’¡©´sVLi¿¡ gÌiR ¤…¡NRP‰¤Õ¡[™s´ V¨s ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. @NSá ™´sL<S¨sNTP Æ©s[áNRPW÷¡©´s ™´sLjimx sLi»¡©´sV ™´s˘™´sry∏R∂Wμ≥∂j NSLRiVáV mx sLjibdP÷¡LiøyLRiV.∂

©yıLiVV. INRPLRiNRPLigS C ™´sL<SáV l\LiªRΩVá©´sV ™´sfl”·NTPqx sVÚ©yıLiVV. g][μy™´sLji ™´sμÙ∂R ˙xms™yx§¶ ¶Li ¨sáNRP≤R∂gS DLi≤R∂gS ˙xmsxqsVÚªy¨sNTP Fs»¡V™´sLi…”¡ ˙xms™´sWμR∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s @μ≥∂j NSL˝iR V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV. Fs»¡V™´sLi…”¡ xmsLjizqÛsªRΩV á\Æ©s©y FsμR∂VL][‰ ™´s≤y¨sNTP @μ≥∂j NSL˝iR V zqsμÙ∂R LigS D©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌPR lLi[…fiª][ qx s•¶¶ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s lLi≠s©´sW˘≤T∂ ≠s«¡©±sáՋ[ ˙xmsæªΩ[˘NRP NRPLi˙…‹[Õfi LRiWLiáV GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi æªΩÃ˝¡™yLRiV «ÿ™´sVV©´sVLi¿¡ @LÙiR LS˙ºΩ ™´sLRiNRPW Fs≤R∂æªΩLRimz s¤Õ¡[ NRPVLi≤y NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı ™´sL<SáNRPV «¡©´s“¡™´s©´sLi qx sÛ Li’¡Li¿¡ F°LiVVLiμj∂. LSNRPF°NRPáNRPV @LiªRΩLS ∏R∂VLi GLRiˆ≤T∂Liμj∂. FyhRiaSááV ™´sVμ≥yıx§¶ ¶ı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ™´sVWªRΩxms≤ÔyLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPW 21 ≠sV.≠dsV ™´sL<iR FyªRΩLi ©´sÆ™sWμR∂LiVV˘Liμj∂. g][μy™´sLjiÕ‹[ ¨dsLRiV ¨sáNRP≤R∂gS ˙xms™´s§z ¶ ¶qx sVÚ©s´ ıxmsˆ…”¡NUP |\ ms©´s ©´sVLi¿¡ @μ≥∂j NRPLigS ™´s¿¡Ë¬ø¡[LiR ≤R∂Liª][ 86 Æ™s[á NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡©´sV μ≥R∂™´s¤Œ¡[aRP*LRiLi Àÿ˘lLi[“¡ ©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂NRPV ™´sμR∂VáVªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V mx sLjiqz sÛ ºΩ BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[

™´sLRiμR∂ ¨ds…”¡ ™´sÃ˝¡ B ¡˜LiμR∂VáV GLRiˆ≤R∂ªy∏R∂V¨s ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ Æ™sV»Ì¡Õ‹[¨s 50 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ N][ªΩR áV mx spLRiLÚ iVV, ™´sVxqsWŒ˝¡œ ß «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li μ≥y©´s˘Li NRPŒ˝ÿÕ˝‹[ DLi≤R∂gS BNRP‰≤T∂ l\LiªRΩVáV ˙xmsxqsVÚªΩR ™´sL<SáNRPV ¤À¡LRiVNRPV¤À¡LRiVNRPVgS D©yıLRiV. Æ≤∂ÕÌÿ˙FyLiªRΩLiÕ‹[ qx sV™´sWLRiV 5 áORPQá FsNRPLSá ™´sLRiNRPW ™´sLji rygRi™´soªRΩVLi≤R∂gS BNRP‰≤R∂ ˙xmsxqsVÚªΩR Li ™´sLji F~»Ì¡μR∂aRP ©´sVLi¿¡ C¨sNRP μR∂aRPNRPV ™´sLji¬ø¡[áV ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡V©yıLiVV. CÆ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ ™´sL<SáV ¬ø¡[áNRPV |msμÙ∂R gS B ¡˜Liμj∂ æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡NRPF°LiVV©y ™´sVL][ lLiLi≤R∂VL][«¡ŸÃ¡V Fs≤R∂æªΩLjizms¤Õ¡[NRPVLi≤y NRPVLji}qsÚ™s´ W˙ªRΩLi ˙Æ≤∂LiVV©˝s´ V ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiVÕÿgRiNRP ¬ø¡[áV Æ™sVVªRΩLÚ i ™´sVV¨sgjiF°π∏∂[V @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV. ˙xmsxqsVÚªΩR ™´sL<SáV ≠sªRΩ©Ú s´ mx sLi»¡NRPV ºdΩ˙™´sB ¡˜LiμR∂Vá©´sV æªΩ¿¡Ë|ms…Ì¡” Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ igS øR¡W}qsÚ ˙xmsxqsVÚªΩR mx sLi»¡ l\LiªRΩVáNRPV |msμÙ∂R gS B ¡˜Liμj∂ æªΩ¿¡Ë|ms»Ì¡NRPF°LiVV©y BÕÿlgi[ N]©´srygjiæªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi B ¡˜LiμR∂VáV ªRΩmx sˆNRPF°™´søR¡VË.

«¡ÕÿaRP∏R∂WáNRPV |msLRiVgRiVªRΩV©´sı ¨dsLRiV ≠saS≈¡xms»Ì¡fl·Li,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt) : @ሩ´s {ms≤R∂©´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ™´sÃ˝¡ ™´sL<SáV NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂Li»¡Liª][ ™´sLRiμR∂ ¨dsLRiV À≥ÿLkigS «¡ÕÿaRP∏R∂WÕ˝‹[NTP ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ zqsˆÕfiÆ™s[ lgi[»˝¡©´sV AxmslLi[…fi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ¨ds…”¡FyLRiVμR∂Vá aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV @¨sı øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV ©´sμk∂xmsLji™yx§¶¶¶NRP ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡V @˙xms™´sVªRΩÚªRΩLigS DLi≤yá¨s lLiÆ™s©´sW˘ ™´sLÊSá μy*LS xqs™´sWøyLRi™´sVLiμj∂xqsVÚ©yıLRiV. ø][≤R∂™´sLRiLi ¨ds…”¡FyLRiVμR∂á aS≈¡ ≤T∂≠s«¡©±sÕ‹[ æªΩÆ©s[ı…”¡ (|msÆμÙ∂[LRiV), Fyáƙs÷˝¡(N][©yLi), À‹≤ÔR∂V (\lLi™y≤R∂) ™´sVμ≥R∂˘ªRΩLRi•¶¶¶ ¨ds…”¡ FyLRiVμR∂á aS≈¡ ˙Fy¤«¡NÌRPVáV D©yıLiVV. |msÆμÙ∂[LRiV «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP 200

NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li ˙xms™´sWμR∂ rÛyLiVVNTP ¬ø¡[LRiV™´sÕ‹[ DLiμj∂. ™´sVVLiμR∂xqsVÚ «ÿ˙gRiªRΩÚ øR¡LRi˘Ã¡VgS @LiVVμR∂V lgi[»˝¡Õ‹[ INRPμy¨s μy*LS 500 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s |msÆμÙ∂[LRiV ©´sμj∂Õ‹[NTP ™´sμR∂Õÿá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. G xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[\Æ©s©y ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. N][©yLi «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[NTP 120 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ Æ™s[VLRi ¨dsLRiV ™´s¿¡Ë ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsμ≥y©´s ªRΩW™´sVV μy*LS 90 NRPW˘|qsNRPV‰Ã¡ ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ≠sxtsQ∏R∂VLi ≠sμj∂ªRΩÆ™s[V. @LiVV©y ¨ds…”¡™´sV»Ì¡Li |msLRiVgRiVªRΩW ™´sr°ÚLiμj∂. ¨dsLRiV ¬ø¡[LjiæªΩ[ lgi[»˝¡V FsªRΩVÚªy™´sV©yıLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩLi 99.80 ≠dsV»¡L˝Ri Æ™s[VLRi ¨ds…”¡ ™´sV»Ì¡Li DLiμR∂©yıLRiV


6

#Ós¡T≈£î ¬s’‘·T\≈£î

{Ï&ç|æ yÓ’|ü⁄ CÒ|æ #·÷|ü⁄

–≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\T #Ó*¢+#ê*

ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ FyLÌki ™´sWlLi[ @™´sNSaRPLi FsLi{msgS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá©´sVLiμR∂©´sı ¤«¡[{qs G FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s @Æ©s[μj∂ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´sı ™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ @©´sLiªRΩxmsoLRiLi, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôd’ÿq÷´dt):™´sW“¡ ™´sVLi˙ºΩ, NSLi˙lgi£qs {qs¨s∏R∂VL`i Æ©s[ªRΩ ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ FyLÌki¨s ≠ds≤R∂©´sV©yıLS? æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩV©yıLS? A∏R∂V©´s ™y˘≈¡˘Ã¡ª][ Fy»¡V ªy«ÿ xmsLjiflÿ™´sWáV øR¡WxqsVÚLi¤…¡[ @™´so©´sÆ©s[ æªΩáVr°ÚLiμj∂. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FsLi{msgS F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s DLiμR∂©´sı μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂.. G FyLÌki ©´sVLi¿¡ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ©´sÆ©s[μj∂ BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. @Õÿlgi[, æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌkiª][ ªRΩ©´sNRPV ™´sVLi¿¡ xqsLi ¡Liμ≥yáV©yı∏R∂V¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li μy*LS ªRΩ©´s ™´sV©´sxqsV=Õ‹[¨s ™´sW»¡©´sV A∏R∂V©´s ¬ø¡xmsˆNRPÆ©s[ ¬ø¡}msˆaSLRiV. ¤«¡[{qs @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ NUPáNRP Æ©s[ªRΩgS Fsμj∂gSLRiV. ALRiVryL˝RiV FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘gS lgi÷¡¿¡ ™´sVLi˙ºΩgS NRPW≤y xms¨s ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[, NSLi˙lgi£qsÕ‹[¨s ™´sLÊRi LS«¡NUP∏R∂Wáª][ ≠szqsgji Æ™s[ryLjiF°∏R∂WLRiV.

{qs¨s∏R∂VL`i @LiVV©´s ªRΩ©´s©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRP F°™´s≤R∂Li, ™´s˘ºΩlLi[NRPLigS Fy™´soáV NRPμR∂VxmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ @xqsLiªRΩXzmsÚÕ‹[ Õ‹[©´s∏R∂W˘LRiV. μk∂¨sNTP ª][≤R∂V \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´sNRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLRiı∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sı Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Õ‹[ NSLi˙lgi£qs xmsLjizqÛsºΩ @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·LigS ™´sWLjiLiμj∂. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ¨sLÒRi∏R∂VLiª][ NSLi˙lgi£qsNRPV ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ≤T∂Fy—¡»˝¡V NRPW≤y LS™´s¨s ¤«¡[{qs xmsáV™´sWL˝RiV ™y˘≈¡˘Ã¡V NRPW≤y ¬ø¡[aSLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s @¨s™yLRi˘Q\Æ™sVæªΩ[ FyLÌki¨s ≠ds≤R∂ªy©´s¨s NRPW≤y ¬ø¡FyˆLRiV. N]LiªRΩNSáLigS LS«¡NUP∏R∂WáNRPV NRPW≤y μR∂WLRiLigS DLi»¡V©´sı A∏R∂V©´s.. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡[LSá¨s π∏∂W¿¡xqsVÚ©´sı»˝¡V æªΩáVr°ÚLiμj∂. BÆμ∂[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı A∏R∂V©´s r°μR∂LRiV≤R∂V ¤«¡[{qs ˙xmsÀ≥ÿNRPL`ilLi≤ÔT∂ NRPW≤y xqsWøR¡©´s˙Fy∏R∂VLigS æªΩ÷¡FyLRiV. …‘¡≤U∂{msÕ‹[ ¬ø¡[lLi[ ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms BLiNS ¨sLÒRi∏R∂VLi

NSLjiøNRP xqsLiZOP[Qª«sV®ªs[V ÌÁORPQùLi Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ NSLji¯NRPVá x§¶¶¶NRPV‰Ã¡©´sV æªΩáLigSfl· À‹gÊRiVgRi¨s NSLji¯NRP xqsLixmnsVLi ryμ≥j∂xqsWÚ ™´sxqsVÚLiμR∂¨s LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V ZNPLigRiL˝Ri ™´sVÃ˝¡∏R∂V˘ @©yıLRiV. ªRΩ™´sV xqsLixmnsVLi lgi÷¡¿¡©´s G≤yμj∂ NSáLiÕ‹[Æ©s[ 34@LiaSá\|ms ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Liª][ @LigkiNSLRiLi ¬ø¡[xqsVN][™´s≤R∂Li «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. 120GŒ˝œ¡ øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ NSLji¯NRPVáNRPV ˙Æ≤∂£qs BzmsˆLiøy™´sV©yıLRiV. zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[¨s 35 À≥œ¡WgRiLRi˜È gRi©´sVáՋ[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©´sı 42Æ™s[á ™´sVLiμj∂ NSLji¯NRPVáNRPV μk∂Fy™´s◊¡ ªRΩLS*ªRΩ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[}qs NSLRi˘˙NRP™´sVLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡™´sV™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. g][¤Õ¡[…”¡c1G “¡≠sªRΩNSáLi F~≤R∂gjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV BxqsVNRP  ¡LiNRPLRiV©´sV GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. NSLji¯NRPVá zmsÃ˝¡Ã¡NRPV lLiLi≤][NS©´sVˆÈ D¿¡ªRΩLigS ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP, Àÿμ≥j∂ªRΩ NRPV»¡VLiÀÿáNRPV LRiW.2áORPQá ©´sVLi¿¡ LRiW.20áORPQá ™´sLRiNRPV BzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Liª][ IxmsˆLiμR∂Li ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ÕÿÀ≥ÿá ™y…ÿ 16 aSªRΩLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V NSLji¯NRPVáNRPV BzmsˆLi¿¡LiμR∂¨s μy¨s¨s ªy™´sVV 17, 18aSªRΩLi BzmsˆLi¿¡©´s xmnsV©´sªRΩ DLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV.

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

ºdΩxqsVN][¤Õ¡[μR∂¨s ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©y…”¡ ≠s¤Õ¡[NRPLRiVáV xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso, FyLÌki ™´sWlLi[ @LiaRPLi\|ms ¤«¡[{qs μj∂™yNRPL`ilLi≤ÔT∂ NRPW≤y xmsL][ORPQLigS xqsLiZNP[ªy÷¡øyËLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ¤«¡[{qs @©´sLiªRΩxmsoLRiLiÕ‹[ ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW.. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ FyL˝RiÆ™sVLi…fiNRPV F°…‘¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s DLiμR∂¨s.. @LiVVæªΩ[, G FyLÌki ªRΩLRixmnsQo©´s F°…‘¡ ¬ø¡[}qsμj∂ BxmsˆVÆ≤∂[ ¬ø¡xmsˆ¤Õ¡[©´s¨s ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li μy*LS FyLÌki ™´sWLRiVˆ DLi»¡VLiμR∂¨s xmsL][ORPQLigS æªΩ÷¡FyLRiV.

qx sLigSlLi≤Ô∂T ,@NÌ] [ ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): ªRΩ™´sVNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥∂R LRi BzmsˆLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NRP¤Õ¡NÌPR LRiV qz s¯ªy qx s ¡LS*Õfi ø]LRi™´s ºdΩqx sVN][™yá¨s ¬ø¡LRiNRPV l\LiªRΩVáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s øR¡ZNP‰LRi NRPLS¯gSLSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][ qx s™´sWÆ™s[aPR Li GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s |msLjigji©´s |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ™´s˘∏R∂W¨sı mx sLjigRifl·©´sÕ‹[NPT ºdΩqx sVNRPV¨s qx s™´sVLi«¡xqs\Æ™sV©´s μ≥∂R LRi BzmsˆLiøyá¨s ≠s«Ï¡mz sÚ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. ™´sVVLiμR∂VgS μ≥∂R LRi ˙xmsNRP…”¡LiøyZNP[ @≠s gS©´sVgRi ˙FyLRiLi’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s Æ™s[≤∂R VNRPVLi»¡V©yı LRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ μyμyxmso 50 Æ™s[á FsNRPLSÕ˝‹[ ¬ø¡LRiNRPV rygRiV NSgS ©´sLjiZNP[ xqs™´sV∏R∂VLi Axqs©´sıQQÆ\™sVLiμj∂. μyLiª][ NRPW÷d¡Ã¡V, xmsLi»¡©´sV NRPLS¯gSLS¨sNTP ªRΩLRi÷¡Li ¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙…ÿNÌRPL˝RiV, Fs≤˝R∂  ¡Li≤˝R∂©´sV qx s™´sVNRPWLRiVËNRPVÆ©s[ ˙xms∏R∂VªyıQÕ‹˝ [ 25 Æ™s[á ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVáV D©yıLRiV. @≠s xmns÷¡LiøyáLi¤…¡[ ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V ªRΩ*LRigS μ≥∂R LRi©´sV ¨sLÒiR LiVV}qsÚ C Æ©sÕÿ≈¡LRiV ¤Õ¡[μy ©´s™´sLi ¡LRiV Æ™sVVμR∂…”¡ ™yLRiLiÕ‹[ gS©´sVgRi ALRiLiÀ≥¡œ ™´sV™´soªRΩVLiμj∂. NSgS \lLiªRΩVáNRPV gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi ¨sLÒRiLiVVLi¬ø¡[ ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ @≠s G…ÿ ≠dsV©´sÆ™s[VuyáV ¤Õ¡NTP‰LiøR¡≤R∂Li mx sLjiFy…”¡gS ™´sWLjiLiμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li qx s\lLi©´s ™´sVμÙ∂R ªRΩV μ≥∂R LRi ˙xmsNRP…”¡LiøR¡NRPF°ªRΩVLi≤R∂gS

NRP¨dsqx sLi NRPLS¯gSLSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡ª][Æ\©s©y øR¡LjiËLi¿¡ Æ™s[V¤\Õ¡©´s μ≥∂R LRi BzmsˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ø]LRi™y øR¡Wxms≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. μk∂Liª][ l\LiªRΩVáV DμR∂˘™´sVÀÿ»¡ mx s»Ì¡NRP ªRΩmx sˆ≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. ˙xmsºΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi GLRiˆÆ≤∂[ xmsLjizqsÚæªΩ[ CryLki Æ©sáN]Li»¡VLiμR∂¨s ¤À¡Li¤À¡[¤Õ¡ªRΩVÚªRΩV©yıLRiV. ™´sVL][\Æ™sxmso ¬ø¡LRiNRPV mx sLi≤T∂Li¿¡©´s l\LiªRΩVá©´sV ªRΩgÊij ©´s øR¡ZNP‰LRi μ≥∂R LRi ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV gRiVLji¬ø¡[r°ÚLiμj∂. |ms»Ì¡V ¡≤T∂ ™´s˘∏R∂VLi ÀÿgS |msLjigjiF°LiVV©´sLiμR∂V©´s μ≥∂R LRi©´sV |msLiøyá¨s ™yLRiV ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRiV. gRiæªΩ[≤yμj∂ C qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ NTP*Li…ÿ LRiW. 3700 DLi≤R∂gS CryLji LRiW.2800NRPV mx s≤T∂F°LiVVLiμj∂. gS©´sV gSÆ≤∂[ NRPLS¯gSLSá ∏R∂W«¡™´sW©y˘Ã¡V øR¡ZNP‰LRi μ≥∂R LRi©´sV μR∂XztsÌ QÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s μ≥∂R LRi©´sV ¨sLÒiR LiVVxqsVÚLi ≤R∂gS A ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi ªRΩ™´sV\|ms mx s≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s l\LiªRΩV áV ALiμ][Œ¡œ ©´s ¬ø¡LiμR∂VªRΩV©yıLRiV. gRiªRΩ qx sLi™´s ªRΩ=LRiLi »¡©´sVıNRPV LRiW.2600 ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©´s NRPLS¯gSLSáV CryLji LRiW.3,500 B™y*á¨s mx s»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ øR¡ZNP‰LRi μ≥∂R LRiáV ÀÿgS ªRΩgÊiR ≤R∂Liª][ μ≥∂R LRi ¨sLÒiR ∏R∂VLi ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @≠s xqsLiμj∂gÙiR LiÕ‹[ xms≤T∂F°∏R∂WLiVV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ ™´sVW≤R∂V øR¡ZNP‰LRi NRPLS¯gSLSáV DLi≤R∂gS ©yLS∏R∂Vfl·¤Δ¡[≤`∂ ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊRi xmsLjiμ≥j∂

™´sVLi≤R∂ÕÿáV F~LRiVgRiV©´s D©´sı ¨s«ÿ™´sWÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sWgki xmsLjiμ≥j∂Õ‹[ D©yıLiVV. BLiªRΩ™´sLRiNRPV FsNRP‰≤y ¬ø¡LRiNRPV μ≥∂R LRi ¨sLÒiR ∏R∂VLi NS¤Õ¡[μ∂R V. Æ™sVμR∂N`P qx s≠dsVxmsLiÕ‹[¨s ¨s«ÿLi μR∂NRP‰©±s tx svgRiL`i=, qx sLigSlLi≤Ô∂T ™´sμÙ∂R D©´sı gRifl·xmsºΩ, «¡{§¶¶¶LSÀÿμ`∂ ™´sVLi≤R∂áLiÕ‹[¨s \¤…¡Q˚Æ≤∂Li…fi NRPLS¯gSLSáª][Fy»¡V ™´sWgki ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li NRPW≤y gRiªRΩ q{ s«¡©˝Ø[ »¡©´sVıNRPV LRiW.2,600 ¬ø¡÷˝¡LiøR¡gS CryLji LRiW.3,500 ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s l\LiªRΩVáV N][LiR VªRΩV©yıLRiV. Æ™sVμR∂N`P ™´sW“¡ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ aRPbPμ≥∂R L`ilLi≤Ô∂T Aμ≥∂R *LS˘©´s ¨s«ÿLi μR∂NRP‰©±s tx svgRiL`i= ™´sμÙ∂R l\LiªRΩVáV qx s™´sWÆ™s[aPR #Æ\™sV μ≥∂R LRi|\ ms øR¡LjiËLiøyLRiV. øR¡ZNP‰LRi μ≥∂R LRiª][ ¬ø¡LRiNRPV μ≥∂R LRi©´sV ™´sVV≤T∂|ms»Ì¡≤R∂Li xqs™´sVLi«¡xqsLi NSμR∂¨s, NRPLS¯gSLSáNRPV øR¡ZNP‰LRi μy*LSÆ©s[ NSNRPVLi≤y Æ™sVVÕÿzqs£qs @™´sV¯NRPLi μy*LS ÕÿÀ≥ÿáV ™´sqx sVÚ©yı∏R∂V¨s l\LiªRΩVáV ¬ø¡ ¡VªRΩV©yıLRiV. @LiæªΩ[ NSNRPVLi≤y ¬ø¡LRiNRPV zmszmsˆª][ ≠sμR∂V˘μR∂VªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[qx sVÚLi≤R∂»¡Li ÕÿÀ≥¡œ μy∏R∂VNRPLigS DLiμR∂Li»¡V©yı LRiV. øR¡ZNP‰LRi μ≥∂R LRi |msLjigji μR∂Li≤T∂gS ÕÿÀ≥ÿáV ™´s¿¡Ë©´smx sˆV≤R∂V ªRΩ™´sVNRPV FsÕÿLi…”¡ ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi ¬ø¡[NPR WLRiËNRP BxmsˆV≤R∂V μ≥∂R LRi ªRΩgÊij LiμR∂¨s ¬ø¡zmsˆ |msLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li qx s\lLiLiμj∂ NSμR∂Li»¡V©yıLRiV.

μ³y©«sùLi N]©«sVg][ÎýÏÁNRPV LRiLigRiLi zqsμôR¶Li NRPLRiWıáV bP™yLRiNRPV N]ªRΩÚ ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV

][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): NRPLRiWıáV øR¡LjiËLiøyLRiV. ˙xmsxqsVÚªRΩ™´sVV©´sı ™´sWlLi‰…fiÕ‹[xmnsQo≤`∂ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): C G≤yμj∂ ™´sVμÙR∂ªRΩV μ≥R∂LRi á’≥¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡W≤yá¨s, ryμ≥yLRifl· NR\lLPiªRLRiΩWıáV,@NÌ VáNR P V @©´ N]ªRΩÚgS ™´sWlLi‰…fi ˙Fy|qszqsLig`i, ˙Fn~…fi, NRPWLRigS∏R∂Wá ™´sWlLi‰…fi©´sV ≈¡Lki£mns xmsLi»¡ NSÕÿ¨sNTP 2.50áORPQá »¡©´sVıá LRiNS¨sNTP NTP*Li…ÿáVNRPV LRiW.1310, Gc˙lgi[≤`∂ ™´sLji ¨sLS¯fl·Li ¬ø¡[xms»ÌsVgR¡©´isVfl·LigS V©yıLRiV. ™´sVV©´sgSáFy≤R∂V, N]©´srygjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V μ≥y©y¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV xqs©yı•¶¶¶Ã¡V LRiNS¨sNTP LRiW.1345 ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s æªΩ÷¡FyLRiV. NRPÃ˝¡WLRiV ™´sVLi≤R∂áLi |msμÙR∂Fy≤R∂V ˙gS™´sWá }msL]‰©yıLRiV. NRPLRiWıáV ™´s˘™´sry∏R∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yı™´sV¨s —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i gRiæªΩ[≤yμj∂ ≠sVgji÷¡©´s {qsFsLiAL`i μ≥y©y¨sı Fs£mns{qsH xqs≠dsVxmsLiÕ‹[ N]ªRΩÚ ™´s˘™´sry∏R ∂V ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiV ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiV©´sV ™´sWlLi‰…”¡Lig`iaS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sLRiV xqsV«ÿªRΩaRPLRi¯ ¬ø¡FyˆLRiV. N]©´sVg][Œ˝œ¡NRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ g][μy™´sVVáNRPV @LiμR∂¤«¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLR iV. BLiμR∂VN][xqsLi Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤ÔT∂ ANRPzqs¯NRPLigS ªRΩ¨s–d¡¬ø¡[zqs,∏R∂WLÔRiVÕ‹[ ≤U∂AL`i≤U∂G HZNP[{ms 94 ZNP[Li˙μyáV, H…‘¡≤U∂G HZNP[{ms ≤T∂|qsLi ¡L`i 31™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so F~≤T∂gjiLi¿¡LiμR∂¨s A 156 FsNRPLSá xqÛsÕÿ¨sı @©´sV\Æ™s©´sμj∂gS D÷˝¡ DªRΩˆªRΩVÚá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. ∏R∂WLÔRiVNRPV μy*LS 30 ZNP[Li˙μyáV, 18 ˙Fy¥R∂≠sVNRP™´s˘™´sry∏R∂V Õ‹[xmso ™y…”¡¨s g][μy™´sVVáNRPV @LiμR∂¤«¡[∏R∂Wá¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sWlLi‰…figRiVLjiÚL∏Ri¿¡©´∂WLÔs»˝¡RiVV 30Æ™s[á NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ D÷˝¡ DªRΩˆªRΩVÚáV ™´søyËLiVV. xmsLRixmsºΩ ZNP[Li˙μyá μy*LS N]©´sVg][áVNRPV AÆμ∂[bPLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ BLi˙μR∂Æ™s÷˝¡ ™´sWlLi‰…fi GLSˆ»¡VNRPV NS™y÷¡=Liμj∂ ™´sLiμR∂ FsNRPLS¤Õ¡[©´s¨s, @NSá ™´sL<RiLi ™´sÃ˝¡ N]LiªRΩÆ™s[VLRi ©´sxtÌsQLi ™y…”¡◊˝¡LiμR∂¨s, ˙xmsºΩFyμR∂©´sáV zqsμÙR∂Li ¬ø¡[aS™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. μ≥y©´s˘Li ∏R∂WLÔRiVÕ‹[ \lLiªRΩVá xmsLi»¡Ã¡©´sV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¨s \lLiªRΩVá ©´sVLi¿¡ À≥œ¡W}qsNRPLRifl· N][xqsLi 10 N][»˝¡V NRP™´sL`i|tsQ≤`∂= @©´sV™´sVªRΩVáV BøyË™´sV©yıLRiV. N]©´sVg][áV ¬ø¡[zqs©´s ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV ™y˘FyLRiVáNRPV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡ NSLRi˘μR∂Lji+ Æ™s¿¡ËLiøR¡©´sV©yı™´sV¨s NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ N]LiªRΩ xqs™´sV∏R∂VLi xms…Ì”¡©y DªRΩˆªRΩVÚáV ≤R∂ ¡V˜Ã¡V ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡VºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV¨s ªy–d¡μR∂VáV BøyËLRiV. ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. NRPLRiWıáV ©´sgRiLRiLiÕ‹[ ¨sªRΩ˘Li ˙…ÿzmnsN`P ªRΩ≤T∂zqsF°NRPVLi≤y øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…ÿ™´sV©yıLRiV. @©yıLRiV. ≈¡Lki£mns μ≥y©´s˘Li N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV ™y˘FyLRiVáV ™´sW˙ªyÆ™s[V xmsLi»¡Ã¡V N]©´sVg][áV xqs™´sVxqs˘ª][ xqsLRiNRPVá LRi™yflÿª][ BNRP‰»˝¡V IZNP[ryLji FsNRPV‰™´s DªRΩˆªRΩVÚáV LSNRPVLi≤y ∏R∂WLÔRiV “¡™Ø[ «ÿLki @LiVVLiμR∂¨s C xms˙NTP∏R∂V©´sV Æ™sLi»¡Æ©s[ ¬ø¡[aSLRiV. ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔRiV ©´sVLi¿¡ \¤Õ¡|qs©±s= FsμR∂VL]‰Li»¡V©´sı \lLiªRΩVáNRPV μk∂¨s ¨sLS¯fl·Liª][ ry™´sVLÛRiLi Æ™s[VLRiZNP[ ™´s¬ø¡[ËÕÿ øR¡W≤yá¨s ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s LSxtÌsQ˚ F¢LRixqsLRixmnsLSá xqsLixqÛs F~Liμj∂©´s 18™´sVLiμj∂ ™y˘FyLRiVáNRPV ªy–d¡μR∂VáV «ÿLki NRPuÌyáV ºdΩLRi©´sV©yıLiVV. Fsxmsˆ…”¡ ©´sVLiø][ ELjixqsWÚ AÆμ∂[bPLiøy™´sV©yıLRiV. \lLiªRΩVáV @≤T∂gji©´s Æ™sLi»¡Æ©s[ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqsV¨dsÕfiaRPLRi¯ B¿¡Ë©´s AÆμ∂[aRPLiª][ ¬ø¡[aSLRiV. ªy–d¡μR∂VáV @Liμj∂©´s 24 gRiLi»¡Õ˝‹[ ™´sxqsVÚ©´sı N]ªRΩÚ ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ ™´sWlLi‰…fi∏R∂WLÔRiV @μ≥j∂NSLRiVáV ªyLSˆ÷¡©±s xms»Ì¡Ã¡V øR¡LRi˘Ã¡V ¬ø¡[xms…Ìÿ™´sV©yıLRiV. ≤U∂AL`i≤U∂G HZNP[{ms ™´sWlLi‰…fiÕ‹[ \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂ xmsLi»¡Ã¡V N]©´sVg][áV GLSˆ»¡V NS©´sVLiμj∂. N]ªRΩÚ ™´sWlLi‰…fi ≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms BzmsˆLi¬ø¡[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.¡[xms…Ìÿá¨s ZNP[Li˙μyáV, ˙Fy¥R∂≠sVNRP ™´s˘™´sry∏R∂V xmsLRixmsºΩ ¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤y¨sNTP gRiá NSLRiflÿá©´sV ÷¡–¡ªRΩ LSxtÌsQ˚ ™´sWlLi‰…”¡Lig`i aS≈¡ NRP≠sVxtsQ©´sL`i xqsW¿¡LiøyLRiV. @μ≥j∂NSLRiVáª][ øR¡LjiËLi¿¡ N]¨sı ZNP[Li˙μyá μy*LS C N]©´sVg][Œ˝œ¡ß ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s xmspLRi*NRPLigS æªΩáFyá¨s, ¤Õ¡[¨sø][ «ÿLki ¬ø¡[zqs©´s Æ™sLiNRP˙…ÿ≠sVlLi≤ÔT∂ NRP¤Õ¡NÌRPL`i xqsVμR∂LRi+©±slLi≤ÔT∂ª][ ˙xmsflÿ◊¡NRPáV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. xqsLigSlLi≤ÔT∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ˙NUP≤y xqs™´sW≈¡˘ xqsW¿¡LiøyLRiV. ™´sLji μ≥y©´s˘Li @™´sV¯NRPLiμyLRiVNRPV \¤Õ¡|qs©±s=©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ «¡Ljilgi[ ˙NUP≤y F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ ˙NUP≤yNSLRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. BLiμR∂VN][xqsLi 25©´s DμR∂∏R∂VLi FsLizmsNRP bP’¡LRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©yı™´sV¨s FyhRiaSá ˙NUP≤y xqs™´sW≈¡˘ —¡Õ˝ÿ NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. C bP’¡LRiLi xqsμybP™´s}ms»¡Õ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá A™´sLRifl·Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. Δ‹[Δ‹[, ™y÷d¡ÀÿÕfi, NRPLS¤…¡[ NRP≤R∂xms, @NÌ] [ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ @L>iR V\¤Õ¡©´s ≠sμy˘LÛiR VáNRPV «¡»˝¡ xqsÀ≥œ¡V˘Ã¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. @xqsNTPÚgRiá @À≥œ¡˘LÛRiVáV NRPLRiWıáV,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s «¡LjigjiæªΩ[ Dx msNSLRiÆ™s[ªΩR ©yáV @LiÆμ∂[Õÿ øR¡W}qsLiμR∂VNRPV CÆ©sá 24™´s æªΩ[μ∂k ©´sVLi¿¡ NR P Lk i Li©´ s gR i L`i, @NÌ ]   [ ¡L`i 23 (ô d ÿ ’ q÷´dt ) :NR P Lk i Li©´ s gR i L`i —¡Õ˝ ÿ ZNP[ L i˙μR ∂ LiÕ‹[ ¨ s ™´ s ˘™´ s ry∏R ∂ V bP’¡LS¨sNTP •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s N][LSLRiV. ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ AxqsNTPÚ |msLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LS∏R∂Vá{qs™´sV \lLiªRΩVNRPV @¥][gRiºΩ ªRΩxmsˆμR∂¨s, NRPLRi™´so ≤T ∂ ≠s«¡©˝ ™yLjigS |§¶¶ ≤y¯xqsÌ L˝iR ª][ qx s™´sWÆ™s[aSáV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V ryLizmsn VNRP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s @©yıLRiV. ªyLi≤R∂≠sLi¿¡ ©´sxtÌsQF°NRP ªRΩxmsˆμR∂¨s xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂VáV ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡NTP gRiªRΩ ™´sVW≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ºdΩqx sVNRPV™´s¿¡Ë©´s μy©´s˘Li N]©´sVg][Œ¡œ˝ ©´sV qx sLiZOP[Q™s´s´ VaS≈¡ i æªΩ÷¡FyLRiV. C G≤yμj∂ «¡Ÿ\¤Õ¡ ©´sVLi¿¡ ©´sgRiμR∂V  ¡μj∂÷d¡ ALiμ][Œœ¡©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ¬ø¡[mx s»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ @μ≥∂j NSLRiVáV ¨sL˝iR ORPQ ˘Li ™´s§z ¶ ¶LiøR¡≤R∂Liª][ »¡©´sVıáN]μÙ∂j μy©´s˘Li ™´sVLigRiŒœ¡ mx s¥R∂NRPLi @™´sVáV@μ≥∂j¬øNSLj ©yıLRiV. DxmsNSLRiÆ™s[ªΩR ©´sLi F~LiμR∂VªRΩV©´sı Fs{qs=, Æ™sWxqsxmspLjiªRΩ μ][LRifl”·ª][ ˙xmsxqsVÚªRΩLi {qs™´sV ©´sxtÌsQLi ™yLRiLi LS˙ºΩ ©´sVLi¿¡ NRPVLRiVxqsVÚ©s´ ı ™´sL<iR Li ™´sÃ˝¡ ¨dsÃ˝¡Fyá∏R∂W˘LiVV. NRPLkiLi©´sgRiL`i ™´s˘™´sry Fs{qsÌ , ’d¡q{ s, C’d¡¡[q{ rs,°ÚLiμRÆ\™∂sV©yLÌ ik , ≠sNRPÕÿLigRiV\¤Õ¡©´s ≠sμy˘LÛiR VáV Aμ≥yL`i ∏R ∂ V ™´ s Wl L i‰…fiNR P V ™´ s VW≤R ∂ V L][ « ¡ŸÃ¡VgS ™´ s q x sVÚ © s ´ ı μy©´ s ˘LiÕ‹[ æ ª Ω[ ™ s ´ V aSªR Ω Li @μ≥ ∂ j NR P LigS ™y…”¡Ã˝¡VªRΩVLiμR∂¨s LS∏R∂Vá{qs™´sV \lLiªRΩV HNSxqs NRP¨ds*©´sL`i ∏R ∂ VW¨sN`P gR i VLj i L Ú ix m so NSLÔ i R V q x sLi≈¡˘, ™sVLi»¡V qx sLi≈¡˘ª][ qx sLi˙xmsμj∂Li øR¡Li˙μR∂ZaP[≈¡L`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi ˙xmsºΩ \lLiªRΩV DLiμR∂¨s gRiVLjiLÚ i¿¡©´s ™y˘FyLRiVáV, @μ≥∂j NSLRiVáV ALRiF°xqsVN][™yá¨s §z ¶ ¶ªΩR ™´soxms÷¡NSLRiV. øyá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. C ≠sxtsQ∏∂RFs©±VLi\s|L][msÕfiÆ@™´ sgSx§¶ ¶©s´ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ALÌki{qs \Æ≤∂Q˚™´sL`i F°xqÌsVáNRPV DμR∂˘≠sVLiøyá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. Æμ∂[aS¨sNTP BLiNS D©´sı μy©y˘QÆ\©sQı©y N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏∂R Wá¨s l\LiªRΩVáV mx s»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s @¨s™yLRi˘ NSLRiflÿáª][ ˙μ≥R∂V™´sxms˙ªyá ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ, LSuÌy˚¨sNTP ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ªRΩVá©´sLiμj∂Li¿¡©´s ™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VÕ‹[ l\LiªRΩVáV ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ gRiLiμR∂LRig][Œ¡œ mx sLjiqz sÛ ºΩ @¨sı NRPŒÿaSáá ˙xmsμ≥y©yøyLRiV˘Ã¡ xqs™´sWÆ™s[aRPLi «¡LRiVxmsoªRΩV©yı xmsLjibdPá©´sNRPV •¶¶¶«¡LRiV NS¨s @À≥œ¡˘LÛRiVáV CÆ©sá 24, 25 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ LS∏R∂Vá{qs™´sVNRPV @©yμj∂gS @©y˘∏R∂VÆ™s[V «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. Æ©sáN]Liμj∂. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li AμR∂VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨dsŒ˝¡œ Fy\¤Õ¡©´s ™´sV©yıLRiV. NRP≤R∂mx s ≤T∂≠s«¡©´s ™yLjiNTP CÆ©sá 24™´s æªΩ[μ∂k DμR∂∏R∂VLi mx sμj∂ Li»¡Ã¡NRPV ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s Fs£qsZNP[AL`i Fs£qsZNP[AL`i ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ™´sVz§¶ ¶Œÿ ºΩLjigji •¶¶¶«¡LRiV NS™yá¨s Lki«¡©´sÕfi Æ™s[VÆ©s[«¡L`i INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ BNRP Æ™sWxqsF°™´sμÙR∂¨s, FyáNRPVáƙsWryá©´sV μy©y˘¨sNTP mx sLji•¶¶ LiR Li NRP…Ì¡” Li¿¡ AμR∂VN][™yá¨s l\LiªRΩVáV mx s»Ì¡Vxms≤R∂VªRΩV©yıLRiV. l\LiªRΩVáV gRNRPiŒÿaSáՋ[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[mx s…Ìÿ™´sV©yıLRiV. @Æμ∂[ L][«¡Ÿ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ≤∂Q˚™´sL`i F°xqÌsVNRPV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı 4,297 FsLi≤R∂gRi…Ìÿá©yıLRiV. HNRP˘LigS DLi≤T∂ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPV μj∂gRi≤R∂Liª][ ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Õ‹[ D˙μj∂NRPÚ mx sLjiqz sÛ ºΩ Æ©sáN]Liμj∂. —¡Õ˝ÿ sVW≤R∂V gRiLi»¡Ã¡NRPV LS«¡Li}ms»¡ ≤T∂’¡«¡©´sV ™yLjiNTP @NRP‰≤T∂ @©´sı™´sWøyLRi˘ ™´sVLiμj∂Õ‹[ 3,950 ™´sVLiμj∂ xmsLjibdPá©´sNRPV ™´søyËLRi¨s æªΩ÷¡FyLRiV. F°LS≤yá©yıLRiV. rygRiV¨dsLRiV, Dμ][˘gRi, ≠sμR∂˘, ™´sVLi˙ºΩgS¨s, NRP¤Õ¡NÌPR L`i gS¨s ™´s¿¡Ë ªRΩ™´sV©´sV AμR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡}msˆ™´sLRiNRPV ALiμ][Œ¡œ ©´s ™´BLi—¡¨d sLjiLig`i NRPŒÿaSáՋ[ qx s™´sWÆ™s[aPR Li DLi»¡VLiμR∂©yıLRiV. ≠sLR i ≠sVLiøR ¡ À‹[ ™ s ´ V©yıLR i V.Li≤][ ™ s ´ L`iáV©yı∏R ∂ W @¨s ¨sáμk ∂ aSLR i V. ≠sVgRiªy™yLjiNTP ™´sVL][ @™´sNSaRPLi B™´s*©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. \Æ™sμR∂˘LRiLigSáª][ «¡Ljilgi[ ©´suÌyá©´sV ≠s™´sLjiLiøyLRiV.

25©«s ÑÁÍýØ ÇÁÈýÁ FsLizmsNRP

−s˳ÏÁÇÁ©«s»][ \lLi»R½VÌÁNRPV @μ³][gRi¼½

™´sL<SáNRPV ªRΩ≤T∂zqs©´s μy©´s˘Li Æ©sºdΩÚ©Ø[LRiV ÀÿμR∂VNRPVLi»¡V©´sı \lLiªRΩVáV

ry‰Ã¡L`iztsQ£msá\|ms Æ©s[…”¡ ©´sVLi¿¡ @™´sgSx§¶ ©´s

®©s[ÉÓÁ©«sVLiÀÁ úμ³R¶Vª«sxmsú»yÌÁ xmsLjibdPÌÁ©«s

ª«sVLjiLi»R½ DμôðR¶QX»R½LigS xqs\®ªsVNRPù DμR¶ùª«sVLi: @a][N`PËØÊÁV zqsLigRilLi[ßÓáNTP ˳ØLRiLigS xmsLjißá−sVxqsVò©«sõ ËÜgæRiV »R½ª«s*NSÌÁV ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV À≥œ¡≠sxtsQ˘ªRΩVÚ ¤Õ¡[NRPVLi≤y ¬ø¡[ryÚLi

$NSNRPVŒœ¡Li, @NÌ][ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt):™´sVVryLiVVμy ’¡Ã˝¡V ™´s¿¡Ë©´s ªRΩLS*ªRΩ xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sW¨sı ™´sVLjiLiªRΩ DμÙ∂R QXªRΩLi ¬ø¡[ryÚ™s´ V¨s G{msFs¨dsÍ ™Ø[ LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @a][N`PÀÿ ¡V

æªΩ÷¡FyLRiV. Fs¨dsÍ ™Ø[áV, BªRΩLRi Dμ][˘gRiVáV Dμ][˘gRiVáV xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥∂R N][xqsLi ¬ø¡[xms…Ì¡” ©´s xqsÆ™sV¯©´sV ªyªy‰÷¡NRPLigS ≠sLRi≠sVLi¿¡©y.. Bμj∂ ZNP[™s´ áLi ≠sLS™´sVLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s, Bμj∂ NRPW≤y ªyªy‰÷¡NRPÆ™s[V©´s¨s xqsˆxtsÌ QLi ¬ø¡[aSLRiV.

$NSNRPVŒœ¡Li —¡Õ˝ÿÕ‹[ A∏R∂V©´s ¡Vμ≥∂R ™yLRiLi ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡Vªy™´sV©´sı xqsˆxtsÌ QÆ\™sV©´s ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPW DμR∂˘™´sVLi Algi[ ˙xmsxqsZNP[Ú ¤Õ¡[μ∂R ¨s æªΩ÷¡FyLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ ˙xmsxqsVÚªΩR Li xqsÆ™sV¯ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AgjiLiμR∂¨s.. DμR∂˘™´sVLi AgRi¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV. DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ xqsÆ™sV¯ J À≥ÿgRiLi ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s.. xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sW¨sı N]©´srygjiryÚ™s´ V¨s ¬ø¡FyˆLRiV @|qsLi’d¡˝ Õ‹[ ºdΩLS¯©´sLi ªRΩLS*ªRΩ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVá ºdΩLRiV\|ms AÕ‹[¿¡ryÚ™s´ V©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡ ©´s™´sV¯NS¨sı ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏∂R V™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. ˙xms«¡Ã¡V Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV @Liμj∂Li¿¡©´s xqsx§¶¶¶NSLRiLi N]©´srygjiLiøyá¨s.. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV @áV|msLRiVgRi¨s F°LS»¡Li ¬ø¡[ryÚ™s´ V©yıLRiV. LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y xmsμR∂™´soáV xms»Ì¡VN]¨s Æ™s[Õÿ≤R∂VªRΩV©´sı ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáNRPV À≥¡œ ≠sxtsQ˘ªRΩVÚ @¨sıμj∂ ¤Õ¡[NPR VLi≤y ¬ø¡[ryÚ™´sV©yıLRiV. ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV @©´sVxqsLjixqsVÚ©´sı

\Æ™s≈¡Lji¨s ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNP◊˝¡, ™´sV◊d˝¡ Fs¨sıNRPÕ˝‹[ ™yŒ˝œ¡NRPV Fs™´sLRiW J»¡V Æ™s[∏R∂VNRPVLi≤y øR¡WryÚ™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyLÌkiá NRPLi¤…¡[, DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi»¡V©´sı ™´s˘NRPVÚáZNP[ ˙Fyμ≥y©´s˘Li B™y*áƩs[ ≠sxtsQ∏R∂W¨sı ˙xms«¡Õ˝‹[NTP ºdΩxqsVZNPŒÿÚ™s´ V©yıLRiV. FyLÌik áV LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡ N][xqsLi FyNRPVÕÿ≤R∂NRPVLi≤y LSxtÌsQ˚ xqs\Æ™sVNRP˘ªRΩ N][xqsLi ¿¡ªRΩÚaRPVμÙj∂ª][ xms¨s ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. LS«¡NUP∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáV ≠sxmsn áLi NS™´s≤R∂Li ™´s¤Õ¡˝ [ ªy™´sVV DμR∂˘™´sV Àÿ»¡ xms…Ìÿ÷¡= ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y Æ©s[ªΩR áV xqs*ÕÿÀ≥¡œ Li N][xqsLi NSNRPVLi≤y xqs\Æ™sVNRP˘ªRΩ N][xqsLi DμR∂˘≠sVLiøyá¨s N][LSLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVáV, FsLi{msáV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ªRΩ™´sV LS“¡©y™´sWáV AÆ™sWμj∂LiøR¡VN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘ LSxtÌsQ˚Li N][xqsLi F°LSÆ≤∂[ FyLÌik NTP ªRΩ™´sV ™´sVμÙ∂R ªRΩV DLi»¡VLiμR∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

…ÿlLÊi…fi©´sV @LiμR∂VN][™´s≤R∂LiÕ‹[ ≠sxmnsáLi

NRPLkiLi©´sgRiL`i, @NÌ] [ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt):ZNP[Li˙μR∂, LSxtsÌ Q˚ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*áNRPV ˙xmsμ≥y©´s Aμy∏R∂V ™´s©´sLRiVgS D©´sı qz sLigRilLi[fl·” NSáLki£qs NRPLi|ms¨ds ÷¡≠sV¤…¡≤`∂Õ‹[ ™yL<ij NRP áORPQ ˘ ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ @xmsr°FyáV mx s≤R∂Vª][Liμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s ©yáV\lgi μR∂V Æ©sááVgS GÆ©sáNRPV AÆ©sá …ÿlLiÊ …fi©´sV ¬ø¡[LiR VN][™s´ ≤R∂LiÕ‹[ qx sLixqsÛ μR∂WLRiLigSÆ©s[ F°ª][Liμj∂. Æ©sáƩsÕÿ Gμ][ NSLRiflÿáª][ À‹gÊiR V ªRΩ™´s*NSáV ¨s÷¡¿¡F°ªRΩVLi≤R∂≤R∂Liª][ ™yL<ij NRP áORPQ ˘LiQQ|\ ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi mx sÆ≤∂[ ˙xms™´sWμR∂Li qx sˆxtsÌ QLigS NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. gRi≤T∂¿¡©´s G≤R∂VÆ©sáá NSáLiÕ‹[ 3.16áORPQá Æ™sV˙…”¡ N`P »¡©´sVıá À‹gÊiR V DªRΩˆºΩÚ¨s ryμ≥∂j LiøR¡¤Õ¡[NPR ¬ø¡[ªΩR VáV FsæªΩ[rÚ °ÚLiμj∂. ™yL<ij NRP áORPQ ˘Li 54.6áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáÀ‹gÊRiV DªRΩˆºΩÚ ¬ø¡[∏∂R W÷¡= DLi≤R∂gS Bxmsˆ…”¡ZNP[ 3.16áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV Æ™s©´sVNRP ¡≤T∂ DLi≤R∂≤R∂Liª][ BLiªRΩ Æ™sVVªyÚ¨sı G≠sμ≥∂R LigS mx sp≤R∂VËN][™yÕ‹[ æªΩ÷¡∏R∂VNRP @μ≥∂j NSLRiVáV, qz s ¡˜Liμj∂ qx sªRΩ™´sVªRΩ ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. CNSáLiÕ‹[ ˙xmsºΩNRPWá xmsLjizqÛsªRΩVáV @μ≥j∂NRPLigS zqsLigRilLi[fl”·\|ms ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡WzmsLiøy∏R∂VÆ©s[μ∂j ™yxqsÚ™s´ Li. «¡⁄©±s Æ©sá ©´sVLi¬ø¡[ ™´sL<SáV À≥ÿLkigS NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ J|ms©±s NS£qÌs gRi©´sVÕ˝‹[ À‹gÊRiV ªRΩ™´s*NSáV xmspLjiÚgS ¨s÷¡¿¡F°ªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. À≥¡œ WgRiLRi˜ gRi©´sVÕ˝‹[ |\ qsªRΩLi ™´sL<Sá NSLRifl·LigS AbPLi¿¡©´s Æ™s[VLRiNRPV áOSQQ˘Ã¡V

ryμ≥j∂LiøR¡ ¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yıLRiV zqs ¡˜Liμj∂. ˙xmsºΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi áORPQ ˘ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ J|ms©±sNS£qsÌ gRi©´sVÕ˝‹[ DªRΩˆºΩÚ¨s |msLiøR¡≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ NSLS˘¨sıxqsVáV™´so ¬ø¡[qx sVNRPVLi»¡W ™´sr°ÚLiμj∂ ∏R∂W «¡™´sW©´s˘Li. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ∏R∂W«¡™´sW©´s˘ ≈¡LRiVËáV ªRΩNRPV‰™´sgS DLi…ÿ∏R∂VÆ©s[μ∂j ™yLji Àÿ™´s©´sgS DLi…‹[Liμj∂. 21™´sæªΩ[μ∂k ©y…”¡NTP26. 44áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV ryμj∂Liøy÷¡= DLi≤R∂gS @LiμR∂VNRPV ’¡©´sıLigS 23.28áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıáV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ryμ≥∂j Li¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ≠s¨sπ∏∂WgRiμyLRiVáNRPV ≤T∂™´sWLi≤`∂ Æ™s[VLRiNRPV À‹gÊiR V©´sV qx sLRimx sn LS ¬ø¡[∏∂R V¤Õ¡[NPR F°ª][Liμj∂ qz sLigRilLi[fl·” qx sLixqsÛ . gRiªRΩ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡VgS ™yªy™´sLRifl·LiÕ‹[ GLRiˆ≤Ô∂R ™´sWLRiVˆÃ¡ NSLRifl·LigS ™´sL<SáV ≠sLji≠sgS NRPVLRiVxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≤][Lij˝ , LS™´sVgRiVLi ≤R∂Li ˙FyLiªyÕ˝‹[¨s Jzqszmsá¨sıLi…”¡Õ‹[ DªRΩˆºΩÚ ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. B¤Õ˝¡LiμR∂VÕ‹[¨s xqslLi[ˆÈ£qs\Æ™sV©±sÕ‹[ ˙¤À¡[N`P≤_©±s NS™´s≤R∂Liª][ ™´sVW≤R∂VztsQmx sÌ oÕ˝‹[ NRPW≤y ¨s©´sı…”¡ L][«¡Ÿ©´s ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ DªRΩˆºΩÚQ|\ ms ºdΩ˙™´s ˙xmsÀ≥ÿ™´sLi øR¡Wzmsr°ÚLiμj∂. ˙xmsxqsVÚªΩR Li 31.22áORPQá Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá À‹gÊiR V©´sV BLiNS ªRΩ™y*÷¡= DLiμj∂. μk∂¨s¨s ryμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsºΩÆ©sá 6 ≠sV÷¡∏R∂V©±s »¡©´sVıá À‹gÊiR V©´sV ªRΩ™y*÷¡= DLi»¡VLiμj∂. G≠sμ≥∂R LigS CáOSQQ˘¨sı ryμ≥∂j ryÚL][ ™´sVLji Æ™s[¿¡ øR¡W≤y÷¡=LiÆμ∂[.


7

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

sêh|ü‹ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ ˝≤>=<äT› NRPLkiLi©´sgRiL`i, @NÌ] [ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt): BLiªRΩNSáLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R VáV ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V gS rÌyL`i Àÿ˘…fi=™´sV©±s NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T @©´sVNRPV©yı™´sV¨s, @LiVVæªΩ[ DLi≤R∂™´s÷˝¡ @LRiVfl„fi NRPV™´sWL`i ¬ø¡zmsˆ©´s ™´sW»¡Ã¡ ˙xmsNSLRiLi LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·À≥fi ™´sVV≈¡LÍik @¨s æªΩ[¤Õ¡[Ë∏R∂V≤R∂Li @ªRΩ˘LiªRΩ μR∂VLS¯LÊiR Æ\™sV©´s øR¡lLi[˘ @™´soªRΩVLiμR∂¨s …”¡AL`iFs£qs ™´sW“¡ FsLizms ≠s©Ø[μ`∂NRPV™´sWL`i ºdΩ˙™´srÛyLiVVÕ‹[ AL][zmsLi øyLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[ A∏R∂V©´s FyLÌik FsÆ™sV¯ ¤Õ¡[˘Ã¡V CaRP*L`i, gRiLigRiVá NRP™´sVÕÿNRPL`i, ™´sW“¡FsÆ™sV¯÷d¡= ©yLRiμyáVáORPQ ¯fl„fi LS™´so, FyLÌki —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i CμR∂aRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂, ©´sgRiLRi @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V LRi≠sLiμR∂L`izqsLig`iáª][ NRP÷¡zqs ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV μR∂VLkiıºΩNTP Fyáˆ≤R∂VªRΩW ¿¡»Ì¡¿¡™´sLRi NTP LS«ÿ˘LigRi  ¡μÙ∂R Æ\™sV©´s ™´s˘QQNPT gÚ S DLiÆ≤∂[ LSxtÌsQ˚xmsºΩ xmsμR∂≠s¨s Dxmsπ∏∂WgjiLiøR¡V NRPVLi…ÿ™´sV¨s  ¡z§¶ ¶LiR LigRiLigS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li FsLiªRΩ™´sLRiNRPV xqs ¡ ¡¨s A∏R∂V©´s ¨sáμk∂aSLRiV. …”¡NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV Æ©s[≤∂R V ¬ø¡[∏∂R W÷¡=Liμj∂ ¤\«¡˙ªRΩ∏R∂W˙ªRΩáV NSÆ©s[ NSμR∂¨s, F°LS…ÿáV, ryμ≥∂R ©´s ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[∏∂R W÷¡=©´s™´sqx sLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. GLi Fs÷¡gjiF°LiVVLiμR∂¨s C∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s A∏R∂V©´s ¨sáμk∂aSLRiV. 2009 ≤T∂|qsLi ¡L`i 9 ©´sVLi¿¡ 23 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´s ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™´s xqsÀ≥œ¡Ã¡ ªRΩLS*ªRΩ GLi «¡LjigjiLiμ][ gRiVLRiVÚ

¬ø¡[qx sVNRPVLi¤…¡[ ÀÿgRiVLi»¡VLiμR∂¨s øR¡VLRiNRPáV Æ™s[aSLRiV. AªRΩLS*ªRΩ ™´sVWÆ≤∂[Œ˝œ¡ß DμR∂˘™´sVLi\|ms©´s, DμR∂˘™´sVNSLRiVá\|ms©´s μR∂Li≤R∂∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[aSLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. Æ©s[…¡” NSLRi˘˙NRP™´sWÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ ≠sxmsn WªRΩÆ\™sV©´s ø][»¡V ¬ø¡[qx sVNRPVLi¤…¡[ ªRΩLS*ªRΩ «¡LRiVgRi À‹[π∏∂[Vμj∂ GLi…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ∏R∂VVμÙ∂R LiÕ‹[ D©´sıxmsˆV≤R∂V BÕÿLi …”¡ ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ |\ qs¨sNRPVá©´sV ¨sLki*LRi˘Li ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li, F°LS»¡Li ©´sVLi¿¡ ªRΩzmsˆLiøR¡VNRPV¨s Æ™s©´sNTP‰ ºΩLRigS÷¡=©´s mx sLjiqz sÛ ºΩ¨s ≠dsVlLi[ NRP÷¡ˆryÚLS @¨s ˙xmsbPıLi øyLRiV. BNRP ≠sVgji÷¡Liμj∂ aRP™´s∏R∂W˙ªRΩ Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ NTP NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`i lLi≤ÔT∂ æªΩáLigSfl·©´sV @≤ÔR∂VNRPVL i…ÿ™´sV¨s ˙xmsgRiÕÿ˜Ã¡V xmsáVNRPVªRΩV©yı NRPW≤y FsLiμR∂VNRPV @≤ÔR∂VN][™´s≤R∂Li¤Õ¡[μR∂¨s …”¡ ™´sVLi˙ªRΩVá©´sV, Æ©s[ªΩR á©´sV A∏R∂V©´s ˙xmsbPıLi øyLRiV. ™´sLRiμR∂ ˙FyLiªyÕ˝‹[ Àÿμ≥∂j ªRΩVá©´sV xmsLS™´sVLji+LiøR¡≤y¨sNTP Æ™s◊˝¡ NRPW≤y LS«¡NUP∏R∂VLigS ˙xmsxqsLigRiLi ¬ø¡[xqsWÚ ªRΩVFny©±s©´sV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[NRP F°LiVV©y æªΩáLigSfl· ªRΩVFny©´sV©´sV ™´sW˙ªRΩLi @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ©´s¨s ¬ø¡xmsˆ≤R∂Li A∏R∂V©´s @≠sÆ™s[NS¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ zqsgÊRiV ≠s≤T∂¿¡, Æ\©sºΩNRPªRΩ©´sV ™´sVLji¿¡F°LiVV μR∂VLS¯LÊiR LigS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚLi¤…¡[ —¡Õ˝ÿ ™´sVLi˙ºΩ $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V Æ™sWx§¶ ¶©s± ,

rÌyL`i Àÿ˘…fi=™´sV©±sgS LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s @’≥¡™´sLÒjiLiøR¡≤R∂Li μR∂VLS¯LÊRiLi \¤«¡˙ªRΩ∏R∂W˙ªRΩáV LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][xqsÆ™s[V G\Æμ∂©y «¡LjigjiæªΩ[ aRP™´s∏R∂W˙ªRΩ¤Õ¡[ ≠sVgRiVáVªyLiVV :…”¡AL`iFs£qs Æ©s[ªRΩ ≠s©Ø[μ`∂ AL][xmsfl· ˙xms≠dsfl„filLi≤ÔT∂áV FsLiμR∂VNRPV A∏R∂V©´s©´sV ¨sáμk∂∏R∂V≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s ≠s©Ø[μ`∂ ˙xmsbPıLiøyLRiV. ¤\«¡˙ªRΩ∏R∂W˙ªRΩáV ZNP[™s´ áLi NSLi˙lgi£qs LS«¡NUP∏R∂V á’Ù¡N][qx sLi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı øR¡LRi˘Ã¡VgSÆ©s[ Àÿ≠sxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. G™´sW˙ªRΩLi ¿¡ªRΩaÚ PR VμÙ∂j D©yı NRPW≤y æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[NPT ™´s¿¡Ë AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ªRΩLS*æªΩ[ ¤\«¡˙ªRΩ∏R∂W ˙ªRΩáV, ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ xqs≠sVºΩ xmso…Ì¡” LiÆμ∂[ æªΩáLigSfl· N][qx s™´sV¨s, ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©´s ªRΩLS*ªRΩÆ©s[ ªy™´sVV ≠s«¡π∏∂WªRΩ= ™yáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøR¡VNRPVLi…ÿ ™´sV©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ @Æ©s[NRP ’¡Ã˝¡Vá©´sV \|qsªRΩLi ºdΩxqsVNRPV™´s¿¡Ë©´s¤…˝¡[ ™´s¿¡Ë NSLi˙lgi£qs Æ™s©´sNTP‰ F°LiVV©´s xqsLiμR∂LS˜Ã¡V©yı ∏R∂V©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œÿ ’¡Ã˝¡V LS«¡˘xqsÀ≥¡œ Õ‹[ AÆ™sWμR∂Li F~Liμj∂©yNRPW≤y Æ©s[…”¡NTP FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[NTPLSÆ©s[ ¤Õ¡[μR∂¨s gRiVLRiVÚ

²T¶Bª¯[ ÊÁμj¶ÖdÁNTP ÉÔÁ¿RÁLýRi xmsÈíÁV.. ? xqsLigSlLi≤ÔT∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji LRiÆ™s[V£tsQª][ Fyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáNRPV GLRiˆ≤T∂©´s ¤À¡[μ≥y’≥¡˙Fy∏R∂WáV NSLRifl·LigS A∏R∂V©´s  ¡μj∂÷d¡ «¡LRigRi™´søR¡Ë¨s ˙xmsøyLRiLi «¡LRigRiVDª][Liμj∂. ™´sVL][\Æ™sxmso ™´s˘™´s•¶¶¶LRiLi ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ™´sLRiNRPV Æ™s◊˝¡Liμj∂. ≤U∂C™Ø[ \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiWˆ ¤Õ¡[μR∂¨s, A∏R∂V©´s©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[LiVVLiøyá¨s ™´sV◊d˝¡ xms»Ì¡V ¡…Ì”¡©´s»Ì¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ «¡gÊSlLi≤ÔT∂ NRPW≤y ≤U∂C™Ø[©´sV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s N][LRi≤R∂Liª][ C ≠sxtsQ∏R∂W¨sı xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s ≠sμy˘aS≈¡ ˙zms¨s=xmsÕfi |qs˙NRP»¡Lki¨s AÆμ∂[bPLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. μk∂Liª][ ªRΩ*LRiÕ‹[ ≤U∂C™Ø[NRPV  ¡μj∂÷d¡ DªRΩÚLRiV*áV LS™´søR¡Ë©´sı @’≥¡˙Fy∏R∂W¨sı DFyμ≥y˘∏R∂V™´sLÊSáV ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLiVV.Bxmsˆ…”¡ZNP[ ªy©´sV lLiLi≤R∂V, ™´sVW≤R∂VryL˝RiV |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡©y ≤U∂C™Ø[ xmsμÙR∂ºΩ ™´sWLRiVËN][¤Õ¡[μR∂¨s INTPLiªRΩ @xqsx§¶¶¶©y¨sNTP gRiV\lLi©´s «¡gÊSlLi≤ÔT∂ DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá Æ©s[ªRΩá©´sV

Æ™sLi»¡¤À¡»Ì¡VNRPV¨s Æ©s[LRiVgS ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ¨s NRP÷¡aSLRiV. ≤U∂C™Ø[ Æ™s[μ≥j∂Lixmsoá©´sV ªyŒœ¡#¤Õ¡[NRPF°ªRΩV©yı™´sV¨s DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá ©y∏R∂VNRPVáV Æ™sVVLRi|ms»Ì¡VNRPV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡zqsLiμj∂. B…‘¡™´sá @¨sı DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWáª][ INRP xqs™´sWÆ™s[aRPLi NRPW≤y ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. ªRΩLS*ªRΩ FsÕÿLi…”¡ g]≤R∂™´sáV ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ≠s™yμR∂Li xqsμÙR∂V™´sVfl”·gjiF°LiVVLiμR∂¨s @LiμR∂LRiW À≥ÿ≠sLiøyLRiV. @LiVVæªΩ[DFyμ≥y˘∏R∂V xqsLixmnsWá —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ Æ™s◊˝¡ ≠s£ms «¡gÊSlLi≤ÔT∂¨s NRP÷¡aSLRiV. “¡™Ø[ ˙xmsNSLRiLi DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV Æ©sá™yLki xmsμ][©´sıªRΩVáV NRP÷¡ˆLiøy÷¡=™´so©yı NS™yáƩs[ NSá∏R∂Wxms©´s ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, Fs{qs=, Fs{qÌs DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV @©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, xqsLixmnsWá©´sV xms…Ì”¡LiøR¡VN][NRPVLi≤y r~LiªRΩ ¨sLÒRi∏R∂WáV ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, μR∂VLRiVxqsVgS ˙xms™´sLjiÚxqsVÚ©yıLRi¨s, N]LiªRΩ™´sVLiμj∂\|ms NRPORPQgRi…Ì”¡ ™´sVLki Æ™s[μ≥j∂LixmsoáNRPV gRiVLji ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiLi»¡W zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V ≠saRP*xqs¨ds∏R∂V xqs™´sWøyLRiLi.

¬ø¡[aSLRiV. @Õÿlgi[ @©´sL>iR ªRΩÆ™s[»¡V ’¡Ã˝¡Vá©´sV DxmsxqsLix§¶¶¶LjiLiøR¡VN][™´s≤R∂Æ™s[V NSNRP, ALÔjiÆ©s©±s=©´sV NRPW≤y ¿¡Li¿¡FylLi[zqs©´s øR¡Lji˙ªRΩ øR¡WxqsVÚ©yı™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NRPW≤y NSLi˙lgi£qs©´sV mx spLjigÚ S ©´sÆ™sV¯ mx sLjiqz sÛ ºΩÕ‹[ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV©yı NRPW≤y æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V ™´sW˙ªRΩLi¤Õ¡[LRiÆ©s[μj∂ ™yxqsÚ™´s™´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y …”¡ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV ¨sLRi*z§¶ ¶Liøy÷¡=Liμj∂ ˙xms«¡Ã¡©´sV @˙xms™´sVªRΩÚLigS \¬ø¡ªRΩ©´s˘ ™´sLiªRΩVáVgS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV F°LS»¡xqsÀ≥œ¡Ã¡V, ¨sLRi*z§¶¶¶L iøyá¨s §z ¶ ¶ªΩR ™´soxms÷¡NSLRiV. NRPLkiLi©´sgRiL`i FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ gRiLigRiVáNRP™´sVÕÿNRPL`i ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW Æμ∂[aS¨sNTP ry*ªRΩLiªRΩ˚Q˘Li B¿¡ËLiμj∂ ˙’¡…‘¡£tsQ™ylLi[ @LiVV©y æªΩ¿¡ËLiμj∂ ™´sW˙ªRΩLi ™´sV•¶¶¶ªy¯gSLiμ≥k∂gSÆ©s[ gRiVLjiÚxqsVÚ©yı™´sV ©yıLRiV. Æ©s[≤∂R V æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li B¿¡ËLi μj∂ NSLi˙lgi£qs @LiVV©y æªΩ¿¡ËLiμj∂

™´sW˙ªRΩLi …”¡AL`iFs£qs, ZNP[qz sAL`iZNP[ ˙ZNP≤T∂…fi μR∂NRPV‰ªRΩVLi μR∂©yıLRiV. ¨s©´sı…”¡NTP¨s©´sı À‹[μ∂R≥ ©±sÕ‹[«¡Ljigji©´s qx sÀ≥¡œ mx spLjigÚ S ≠sxmsn áLi @LiVV©yNRPW≤y 27©´s NRPLkiLi©´sgRiL`iÕ‹[qx sÀ≥¡œ |ms≤R∂ªy™´sV¨s ˙xms∏R∂Vªyı áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´so*NRPVLi»¡V©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV æªΩáLigSfl· ryμ≥∂R ©´sÕ‹[ Fy˙ªRΩ G≠sV…‹[ ¬ø¡FyˆÃ¡¨s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. INRP‰ ©y∏R∂VNRPV≤T∂\|ms©´s ZNP[xqsVáV©yı∏R∂W, ¤\À¡Li≤][™s´ L`iáV©yı∏R∂W @¨s ¨sáμk∂aSLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚LiQ\|ms ™´sW…˝ÿÆ≤∂[ §x ¶ ¶NPR V‰ª][Fy»¡V ˙ZNP≤T∂…fi F~LiÆμ∂[ @L>iR ªRΩáV @¨dsı …”¡AL`iFs£qsZNP[ D©yı∏R∂V©yıLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqÛsºΩÕ‹[©´sW ZNP[zqsAL`iZNP[ μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂©yıLRiV. ™´sVL][ FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ N]xmsˆVá CaRP*L`i ™´sW…˝ÿ≤R∂V ªRΩW ¨s«¡LigSÆ©s[ F°LS»¡Li ¬ø¡[zqs©´s ™ylLi[ @LiVVæªΩ[ mx spLjiÚ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Liøy NRPÆ©s[ ≠s«¡π∏∂WªRΩ=™yáV ¬ø¡[xqsVNRPVLi…ÿLRi¨s,

¿RÁLiúμR¶ËØÊÁV©«sV −sª«sVLji+}qsò xqsz¤¦ Li¿RÁLi ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,@NÌ] [ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B¿¡Ë©´s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V©´sV ≠s™´sVLji+}qsÚ xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™s´ V¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªΩR áV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sı ™´sVLRi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ÕÿÀ≥¡œ Li N][xqsLi ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ¤Õ¡[≈¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V©´sV ry*gRiºΩxqsWÚ, {qs™´sWLi˙μ≥∂R ˙FyLiªy¨sNTP ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s ªRΩ™´sV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ @©´s≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ}msˆ™´sVVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik lLiLi≤R∂V ©yá‰Ã¡ μ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡xqsVÚLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl· BøyË™´sV¨s μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i, LSμR∂¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ¬ø¡ ¡VªRΩVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li ™´sW©´sVN][¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌik ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ CÆ©sá 27©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ©yLixms÷˝¡ FsgÍji’¡xtsQ©±s ˙g_Li≤`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ æªΩáLigSfl· ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl· F°LRiVgRiLÍiR ©´s©´sV «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏∂R Wá¨s xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV zmsáVxmso¨søyËLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV F°xqÌsL˝Ri©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRiV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li B™y*á¨s, LSxtsÌ Q˚ ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl· NSL]ˆlLi[xtsQ©s± NRPV LRiW.500N][»¡˝ V ZNP[…ÿLiVVLiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsÀ≥œ¡NRPV ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl·VáV HNRP˘LigS NRPμj∂÷¡LS™yá©yıLRiV.

ª«sWlLiäÉÞNRPV ¿Á[LRiV»R½V©«sõ DÖýÁ FyN`P NSÌÁVöÍýÜ[ ÇÁªy©±s ª«sVX¼½ «¡™´sVW¯, @NÌ][ ¡L`i 23 :FyNTPryÚ©±s ºdΩLRiV ™´sWLRi≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.. Bxmsˆ…”¡ZNP[ xmsáV™´sWL˝RiV NSáVˆÃ¡ ≠sLRi™´sVfl· IxmsˆLiμy¨sı DÃ˝¡LizmnsVLi¿¡ μy≤R∂VáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS... ªy«ÿgS «¡™´sVW¯NSbdP¯L`iÕ‹[¨s xqsV™´sWLRiV 50 ˙xmsÆμ∂[aSÕ˝‹[ FyN`P  ¡Ã¡gSáV NSáVˆÃ¡NRPV Fyáˆ≤ÔyLiVV. C NSáVˆÕ˝‹[ INRP ’d¡Fs£qsFs£mns «¡™y©±s ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμR∂gS.. G≤R∂VgRiVLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. AL`iFs£qs xmsoLS |qsNÌSL`iÕ‹[¨s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi @LÙRiLS˙ºΩ ªRΩLS*ªRΩ μyμyxmso ALRiV gRiLi»¡Ã¡ Fy»¡V FyN`P  ¡Ã¡gSáV ¨sLRiLiªRΩLRiLigS NSáVˆÃ¡V «¡LjiFyLiVV. À≥ÿLRiªRΩ K…fiF°xqÌsV¤Õ¡[ áORPQ ˘LigS C μy≤R∂VáV N]©´srygSLiVV. @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V Æ™sLi ¡≤T∂ FyN`P «¡Ljizms©´s NSáVˆÕ˝‹[ ’d¡Fs£qsFs£mns «¡™y©´sV ™´sVXºΩ ¬ø¡Liμy≤R∂¨s D©´sıªyμ≥j∂NSLji INRPLRiV æªΩ÷¡FyLRiV. @Õÿlgi[, ™´sVVgÊRiVLRiV \|qs¨sNRPVáª][ Fy»¡V J F¢LRiV≤R∂V

NRP≤R∂xms, @NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt) —¡Õ˝ÿÕ‹[ ry\lgi©´s D÷˝¡ BxmsˆV≤T∂xmsˆVÆ≤∂[ ™´sWlLi‰…fiNRPV ¬ø¡[LRiVª][Liμj∂. μk∂Liª][ μ≥R∂LRiáV ªRΩlgÊi[ @™´sNSaSáV NRP¨szmsxqsVÚ©yıLiVV.  ¡z§¶¶¶LRiLigRi μR∂VNSflÿÕ˝‹[ NTPÕ‹[ LRiW.50NTP ≠s˙NRPLiVVxqsVÚ©yıLRiV. \lLiªRΩVáNRPV ™´sW˙ªRΩLi }qsNRPLRifl· μ≥R∂LRigS LRiW.25NTP ≠sVLi¿¡ B™´s*»¡Li ¤Õ¡[μR∂V. NRP≤R∂xms ™´sWlLi‰…˝‹[ D÷˝¡ ™y˘FyLRiVá\|ms @μ≥j∂NSLRiVáV μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¿¡©´sxmsˆV≤R∂V C ≠sxtsQ∏R∂VLi æªΩ÷¡zqsLiμj∂. —¡Õ˝ÿ F¢LRixqsLRixmnsLSá @μ≥j∂NSLji ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i, ™´s˘™´sry∏R∂V @μ≥j∂NSLRiVáV μy≤R∂VÕ˝‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. D÷˝¡ ™y˘FyLRiVá @©´sV™´sVºΩxms˙ªyáV ªRΩ¨s–d¡ ¬ø¡[aSLRiV. FyªRΩ™´sWlLi‰…˝‹[ D©´sı ™y˘FyLRiVáNRPV \¤Õ¡|qs©´sV=¤Õ¡[NRPF°™´s»¡Liª][ |§¶¶¶øR¡ËLjiLi¿¡.. ªRΩgji©´s @©´sV™´sVªRΩVáV F~Liμyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsºΩ™y˘FyLki ≠sxmsfl”· LRiVxqsV™´sVV ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV. FyªRΩ™´sWlLi‰…fiNRPV xqsLRiVNRPV æªΩ¿¡Ë©´s \lLiªRΩVáª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ™´sW…˝ÿ≤yLRiV. D÷˝¡NTP xqs\lLi©´s gji»Ì¡VÀÿ»¡V μR∂NS‰Ã¡Li¤…¡[ \lLiªRΩV ¡«ÿLRiVNRPV Æ™sŒ˝œ¡»¡Æ™s[V DªRΩÚ™´sV™´sV¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. @NRP‰≤R∂ μR∂ŒÿLRiVá ¤À¡≤R∂μR∂ ªRΩzmsˆ.. gRiLjixtÓsQ gji»Ì¡VÀÿ»¡V μ≥R∂LRi μR∂NRPV‰ªRΩVLiμR∂¨s •¶¶¶≠dsV¨søyËLRiV

NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩáV Æ©s[≤R∂V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ˙xms«¡Ã¡V @xqsz§¶ ¶˘LiøR¡VNRPVLi»¡V ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. LSxtÌsQ˚Li GLSˆ»¡V ªRΩLS*ªRΩ mx so©´sLjiıLS¯fl·LiÕ‹[ NRPW≤y ªRΩ™´sVFyLÌik Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. ˙xms«¡Ã¡©´sV ©´s≤T∂ xqs™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ Iμj∂¤Õ¡[}qs ªRΩªRΩ*Li …”¡AL`iFs£qsμj∂ NSμR∂©yıLRiV. ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= ©yLRiμyxqsV áORPQ ¯fl„fiLS™´so ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªΩR áV qz sFsLi xmsμR∂≠sN][xqsLi @˙LRiVáV øyxqsWÚ Æ©s[≤∂R V ∏R∂W˙ªRΩáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. æªΩáLigSfl· ryμ≥R∂©´s ZNP[™s´ áLi @™´sVLRi ≠dsLRiVá ªy˘gSá ™´s¤Õ¡˝ [

xms¼½ò \lLi»R½VÌÁV ¬sÌÁVª«so μ][zms²T¶ NSNRPVLi²y AμR¶VN][ªyÖÁ

NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV NRP÷¡zqs ≠s©´sı≠sLi¿¡©´s …”¡AL`iFs£qs ¡XLiμR∂Li NRPLkiLi©´sgRiL`i, @NÌ] [ ¡L`i 23 (ôdÿ’ q÷´dt):LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[Æ©s[ @ªRΩ˘μ≥∂j NRPLigS mx sºΩÚ rygRiV¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı —¡Õ˝ÿÕ˝‹[ NRPLkiLi©´sgRiL`i Æ™sVVμR∂…”¡ lLiLi≤R∂V ™´sVW≤R∂V rÛy©yÕ˝‹[ DLi»¡W ™´sr°ÚLiμR∂¨s, @LiVVæªΩ[ ™y˘FyLRiVáV, qz szqsH @μ≥∂j NSLRiVáV NRPV™´sV¯NRPV‰ NS™´s≤R∂Li™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáV ºdΩ˙™´sLigS ©´stx sÌ QF°ªRΩV©yıLRi¨s ≠dsLji NRPV™´sVV¯NRPV‰ øR¡LRi˘Ã¡©´sV @≤ÔR∂VNRPV¨s \lLiªRΩVá©´sV AμR∂VN][™yá¨s …”¡AL`iFs£qs ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j  ¡XLiμR∂Li —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌPR L`i©´sV NRP÷¡zqs ≠s©´sºΩ mx s˙ªRΩLi qx s™´sVLjiˆLi¿¡Liμj∂. —¡Õ˝ÿ BLiøyL`Íi ™´sW“¡ FsLizms ≠s©Ø[μ`∂NRPV™´sWL`i, FyLÌki FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V N]xmsˆVá CaRP*L`i, gRiLigRiVáNRP™´sVÕÿNRPL`i, ™´sW“¡ FsÆ™sV¯÷d¡= ©yLRiμyxqsVáORPQ ¯fl„fiLS™´so, FyLÌki —¡Õ˝ÿ NRP¨ds*©´sL`i CμR∂aRPLiNRPL`ilLi≤ÔT∂ ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV NRP¤Õ¡NÌRPL`i©´sV NRP÷¡zqs xmsºΩÚQ\lLiªRΩVáNRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s @LiaSá©´sV ˙xmsryÚ≠sLiøyLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡NRPV ™´sp˘•¶¶¶ªRΩ¯NRPLigS |qsá™´soáV ˙xmsNRP…”¡xqsVÚ©´sı @μ≥∂j NSLRiVáV |\ ms#˚Æ™s[…fi ™y˘FyLRiVáV, @≤T∂μÚ yLRiVáV xmsºΩÚ¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÕÿ EªRΩ≠sVxqsVÚ©yıLRi¨s

gS∏R∂Vxms≤Ôy≤R∂¨s ¬ø¡FyˆLRiV. FyN`P ¡Ã¡gSáV 82 FsLiFsLi Æ™sWLÌSL˝RiV, À≥ÿLki A∏R∂VVμ≥yáª][ NSáVˆÃ¡V «¡Ljizms©´s»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. ™yLji μy≤T∂¨s \|qs©´s˘Li xqs™´sVLÛRi™´sLiªRΩLigS ºΩzmsˆN]…Ì”¡LiμR∂¨s ≠s™´sLjiLiøyLRiV.  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPW xqsLjix§¶¶¶μÙR∂V Æ™sLi ¡≤T∂ xmsáVø][»˝¡ NSáVˆÃ¡V N]©´srygRiVªRΩWÆ©s[ D©yı∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. B…‘¡™´sá FyN`P ¨s∏R∂VLi˙ªRΩfl· lLi[≈¡ ™´sμÙR∂ ªRΩLRiøR¡W DÃ˝¡LixmnsV©´sáNRPV Fyáˆ≤R∂Vª][Liμj∂. μy∏R∂Wμj∂ NSáVˆÕ˝‹[ xmsáV™´soLRiV \|qs¨sNRPVáV ™´sVXªRΩV˘™yªRΩ xms≤ÔyLRiV. C Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[Æ©s[ ZNP[Li˙μR∂ x§¶‹[Li ™´sVLi˙ºΩ xqsVbdPÕfiNRPV™´sWL`i ztsQLiÆ≤∂[ ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi «¡™´sVW¯Õ‹[ xmsLRi˘…”¡Li¿¡, ’d¡Fs£qsFs£mns «¡™y©˝´sª][ øR¡LRiËáV «¡LjiFyLRiV. ztsQLiÆ≤∂[ xmsLRi˘»¡©´s ™´sVVgjizqs©´s N]¨sı gRiLi»¡Õ˝‹[}ms FyN`P ™´sV◊d˝¡ NSáVˆÃ¡NRPV Fyáˆ≤R∂≤R∂Li gRi™´sV©yL>RiLi.

xmsNRP‰Æ©s[ F~LiVV˘ Æ™sáVgRiVªRΩVLi≤R∂»¡Liª][ INRP‰ryLjigS ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. C xmnsV»¡©´sÕ‹[ ©´sáVgRiVLRiV ¿¡©yıLRiVáª][ G≤R∂VgRiVLRiV ™´sVLi»¡Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©yıLRiV. ™´sVLi»¡Õ˝‹[ ¿¡NRPV‰NRPV©´sı™yLji¨s rÛy¨sNRPVáV LRiOTPQLi¿¡ ¿¡NTPªRΩ= ¨s≠sVªRΩÚLi @©´sLiªRΩxmsoLRiLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* \Æ™sμR∂˘aSáNRPV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. BLi…˝‹[ D©´sı |ms˙…‹[Õfi …‘¡©±sNRPV ˙xms™´sWμR∂™´saSªRΩVÚ ¨sxmsˆV @Li»¡VNRPVLiμj∂. μyLiª][ INRP‰ryLjigS ™´sVLi»¡Ã¡V ¬ø¡Ã¡lLi[gSLiVV. rÛy¨sNRPVáV Æ™sLi»¡Æ©s[ xqsˆLiμj∂Li¿¡ F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi

AL][mz sLiøyLRiV. μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP LS™y÷¡=©´s xms©´sVıáV LSNRPVLi≤y F°ªRΩV©yı∏R∂V©yıLRiV. CG≤yμj∂ ≈¡Lki£msn q{ s«¡©±sÕ‹[ 3.20áORPQá |§¶¶ NSÌ QLiR˝ Õ‹[ mx sºΩÚ mx sLi»¡ rygRiV ¬ø¡[aSLRi¨s μj∂gRiV ¡≤T∂ 38áORPQá NTP*Li…ÿŒ˝œ¡ß ™´sxqsVÚLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV @LiøR¡©y Æ™s[qx sVÚ©yıLRi©yıLRiV. l\LiªRΩVá @™´sqx sLSá©´sV AxqsLSgS ºdΩqx sVNRPV¨s ™y˘FyLRiVáV BŒ˝¡œ ™´sμÙ∂R NRPV Æ™s◊˝¡ mx sºΩÚ¨s N]©´sVg][áV ¬ø¡[qx sVÚ©yıLRi¨s, μk∂¨s™´sÃ˝¡ ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*¨sNTP ºdΩ˙™´s ©´stx sÌ QLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yı LRiV.gRiªRΩ qx sLi™´sªRΩ=LRiLi BÕÿ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Li™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáV qx sV™´sWLRiV 11 N][»¡˝ LRiWFy∏R∂VáV ©´stx sÌ QF°∏R∂WLRi©yıLRiV. CryLji NRPW≤y NTP*Li…ÿÕfiNRPV ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV ªRΩNRPV‰™´sgS ¬ø¡÷˝¡Li¿¡©y NRPW≤y |msμÙ∂R FsªRΩVÚ©s´ ©´stx sÌ QF°π∏∂[V ˙xms™´sWμR∂Li DLiμR∂©yıLRiV. xmsºΩÚ¨s ZNP[™´sáLi ™´sWlLi‰»˝¡Õ‹[Æ©s[ N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩqx sVN][™yá¨s ™yLRiV N][LSLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı™´sWlLi‰…fi ∏R∂WLÔiR VÕ˝‹[ qz szqsH N]©´sVg][áV ZNP[Li˙μyá©´sV Æ©sáN]ÕÿˆÃ¡¨s …”¡AL`iFs£qs ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j  ¡XLiμR∂Li N][Lij Liμj∂.

¿RÁLiúμ¶R ËØÊÁV©«sV −sª«sVLij +}qsò qx sz¤¦ ¦Li¿ÁR Li ©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt): ˙xmsæªΩ[˘NRP æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡VNRPV @©´sVNRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ B¿¡Ë©´s …”¡≤T∂zms @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V©´sV ≠s™´sVLji+}qsÚ xqsz§¶¶¶LiøR¡À‹[™´sV¨s …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáV |§¶¶¶øR¡ËLjiLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¤Õ¡[≈¡ B™´s*≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s ˙xmsNRP»¡©´s ™´s¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. μk∂¨sı ™´sVLRi¿¡ LS«¡NUP∏R∂V ÕÿÀ≥œ¡Li N][xqsLi ≠s™´sVLRi+áV ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li xqsLjiNSμR∂©yıLRiV. ¤Õ¡[≈¡NRPV NRP»Ì¡V ¡≤T∂ æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V©´sV ry*gRiºΩxqsWÚ, {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªy¨sNTP ªRΩgji©´s ©y˘∏R∂VLi ¬ø¡[∏R∂V™´sV¨s ªRΩ™´sV @μ≥j∂Æ©s[ªRΩ @©´s≤R∂LiÕ‹[ ªRΩ}msˆ™´sVVLiμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌki lLiLi≤R∂V ©yá‰Ã¡ μ≥][LRifl”· @™´sáLi’¡xqsVÚLiμR∂¨s, æªΩáLigSfl· BøyË™´sV¨s μj∂gji*«¡∏∫∂VzqsLig`i, LSμR∂¨s {qsFsLi

@©«sLi»R½ÍÜ[ @gjiõQúxmsª«sWμR¶LiÍÜ[ G²R¶VgRiVLjiNTP gS¸R¶WÌÁV @©´sLiªRΩxmsoLRiLi,@NÌ][ ¡L`i23(ôd’ÿq÷´dt):@©´sLiªR ΩxmsoLRiLi ©´sgRiLRiLiÕ‹[¨s LSfl”· ©´sgRiL`iÕ‹[¨s J BLi…˝‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi @gjiı ˙xms™´sWμR∂Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. @gjiı ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji IZNP[ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s G≤R∂VgRiVLjiNTP gS∏R∂Wá∏R∂W˘LiVV. FyªRΩ™´spLRiVÕ‹[¨s LSfl‘·©´sgRiL`iNTP ¬ø¡Liμj∂©´s LS«¡Ÿ NRPV»¡VLi ¡Li |ms˙…‹[áV©´sV ≠s≤T∂gS @≠sV¯ “¡™´s©´sLi rygjixqsVÚLiμj∂. |ms˙…‹[Õfi NS˘©´sV @»¡NRP\|ms ©´sVLi¿¡ NTPLiμR∂NRPV μj∂LixmsoªRΩV©´sı xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ |ms˙…‹[Õfi NTPLiμR∂ xms≤T∂Liμj∂. Cxqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[

ryμ≥∂R ˘Li @LiVVLiμR∂©yıLRiV. …”¡AL`iFs£qsNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ≤T∂™´sWLi≤˝∂R V, xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmspLjigÚ S æªΩáVxqs©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li GLRiˆ≤T∂©´s ªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y …”¡AL`iFs£qs @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[NPT ™´s}qsÚÆ©s[ ªy™´sVV AbPLi¿¡©´s ˙xms«¡Ã¡V N][LRiVNRPV©´sı æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li GLRiˆ≤T∂ ºdΩLRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. CxqsLiμR∂LÔRiLigS CÆ©sá 26™´sæªΩ[μk∂©´s …”¡AL`iFs£qs ≠sμy˘LÛji ≠sÀ≥ÿgRiLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı ¡z§¶¶¶LRiLigRi xqsÀ≥¡œ NRPV xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡©´s F°xqÌsL`i©´sV Æ©s[ªRΩáV A≠sxtsQ‰LjiLiøyLRiV.

@Liμj∂LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ @xmsˆ…”¡ZNP[ BLi…˝‹[¨s ™yLRiV ºdΩ˙™´sLigS gS∏R∂Vxms≤ÔyLRiV. μyLiª][ F°÷d¡xqsVáV x§¶¶¶ß…ÿx§¶¶¶ß…”¡©´s xqsLixmnsV»¡©´s xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LRiVNRPV©yıLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVá©´sV —¡Õ˝ÿ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩNTP ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. @LiVVæªΩ[ ™yLji xmsLjizqÛsºΩ ≠sxtsQ™´sVLigS DLiμR∂¨s \Æ™sμR∂V˘Ã¡V Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. ORPQªRΩgS˙ªRΩVÕ˝‹[ ™´sVVgÊRiVLRiV ¿¡©yıLRiVáV, BμÙR∂LRiV ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V D©yıLRi¨s F°÷d¡xqsVáV æªΩ÷¡FyLRiV. F°÷d¡xqsV ZNP[xqsV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[zqs μR∂LS˘xmsoÚ ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV.

NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ ¬ø¡ ¡VªRΩVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V @π∏∂W™´sV∏R∂W¨sNTP gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRi©yıLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li ™´sW©´sVN][¨s NSLi˙lgi£qs FyLÌki ªRΩ™´sV ©y∏R∂VNRPVá©´sV @μR∂VxmsoÕ‹[ DLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ CÆ©sá 27©´s \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s ©yLixms÷˝¡ FsgÍji’¡xtsQ©±s ˙g_Li≤`∂Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ æªΩáLigSfl· ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl· F°LRiVgRiLÍRi©´s©´sV «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáV zmsáVxmso¨søyËLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV F°xqÌsL˝Ri©´sV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[ryLRiV. xmsμj∂ —¡Õ˝ÿáª][ NRPW≤T∂©´s æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚Li B™y*á¨s, LSxtÌsQ˚ ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl· NSL]ˆlLi[xtsQ©±sNRPV LRiW.500N][»˝¡V ZNP[…ÿLiVVLiøyáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s xqsÀ≥œ¡NRPV ≠saRP*˙Àÿx§¶¶¶¯fl·VáV HNRP˘LigS NRPμj∂÷¡LS™yá©yıLRiV.

28©«sVLiÀÁ ²U¶C²U¶ xmsLkiORPQÌÁV

©´sÃ˝¡g]Li≤R∂,@NÌ] [ ¡L`i23(ôdÿ’ q÷´dt): ≤U∂C≤U∂ lLigRiV˘Ã¡L`i, μj∂*ºdΩ∏R∂V qx sLi™´sªRΩ=LRiLi DºdΩLÚ iRÒ ªRΩ ryμ≥∂j LiøR¡¨s @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV CÆ©sá 28 ©´sVLi¿¡ ©´s™´sLi ¡L`i 1 ™´sLRiNRPV mx sLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aS≈¡ @μ≥∂j NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. 28©´s Æ™sV¥R∂≤`∂= A£msn …‘¡¿¡Lig`i ™´sWªRΩXÀ≥ÿtx sQ, 29©´s ALig˝iR Li, 30©´s gRifl”·ªRΩLi, 31 «¡©´sLRiÕfi |\ qs©±s=, ©´s™´sLi ¡L`i 1©´s ryLizmsn VNRPaSxqsÚQ˚Li mx sLkiORPQáV DLi…ÿ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. mx sLkiORPQ qx s™´sV∏R∂VLi DμR∂∏R∂VLi 9gRiLi»¡Ã¡ ©´sVLi¿¡ ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 12 gRiLi»¡Ã¡ ™´sLRiNRPV DLi»¡VLiμR∂¨s, @À≥¡œ ˘LÛiR VáV gRi™´sV¨sLiøyá¨s N][LSLRiV. §z ¶ ¶Liμk∂, æªΩáVgRiV, DLÙiR W mx sLi≤T∂…fi bPORPQfl· lLigRiV˘Ã¡L`i Àÿ˘ø`¡, INRPryLji @L>iR ªRΩ ryμ≥∂j LiøR¡¨s @À≥¡œ ˘LÛiR VáNRPV ©´sWªRΩ©´s qz sá ¡£qsª][ ©´s™´sLi ¡L`i 4©´sVLi¿¡ 8™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV mx sLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ «¡™´sx§¶¶¶L`i ©´s™Ø[μ∂R ∏R∂V ≠sμy˘Ã¡∏R∂V ˙xmsÆ™s[aPR mx sLkiORPQ 2014 μR∂LRiΔÿxqsVÚ gRi≤R∂V™´so ©´s™´sLi ¡L`i 30™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV F~≤T∂gjiLi¿¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©Ø[Fyμ≥y˘∏R∂VVáV, ™´sVLi≤R∂á ≠sμy˘aSΔÿμ≥∂j NSLRiVáV gRi™´sV¨sLiøyá¨s N][LSLRiV.


8

12

e÷ "¨Ðμé Hêqï x«xÐμá b˛©dt âNÈƯ' bÕ≥\T âè^¿Ò

y[Fn׳KA, ʯá`ö, ø`±§¸ÄÚ³«iÝl ´`±¸Û«xÐμ âè´¬Ðμ¸Û«³ÐAÒ¿Òü« ¬ÐμÅÒeÐl_¥× ³ÐAéâ°_GxÐμ "`öß۫Ư' f´¬¡Iá ¬óμ¿ÒüÐFÒ¥× "¨Ðμé x«xÐμá âNÈƯ'ü« Å.³«¨ÐμÒ۫Ư #xÐμÒ¨ÐμG_À«³ÐAÒ. q.»xÝμ.t³KA.ǨÐμé³ÐA¨Vμ¿xÝμ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ³ÐAéâ°_GxÐμ ë f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ âè^¿xÐμÒ ÖöÑÛÐ쳫@¡ÛKμ¥× ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμn«³ÐAÒ. ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ yÐF³ÐAÒå«yÐF³KA ¬þ÷ ©¯SjμI ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμܯ ¬Ðμ¨Ðμ鶳DAS[μØ ¦@Ðl³ÐAÛ«ÚLÇ #_ÛÐμiñln«³ÐAÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« yÐF³ÐAÒå«yÐF³KA ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ܱ¿½÷á ¬Ðμ÷½ÛÐμ_´SÐμÒ¿Ò ´âN¬ÐμòÜö_fxÐμ`±\SVμ ¨«³ÐAÒ ÅLZÐμéIá ¢è¸G¢èã³ÐAÒ #xÐμá #_nÐl_¬× ë f´¬Ðμ_ I߶_À«³ÐAI, ¬óμ¿ÒüÐFÒ ´Ê±ÏÐμÇ¿Ç xÐμÀVμJŸÛÐμ_ü« E_^Ò_ÛÐμI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. f´¬Ðμ_¥× yÐF]Û«x«ZÐμÒÇSÐμÒü« xÐμª[F_fxÐμ y[Fn׳KA Å¿xÝμü« #xVμyÐF f´¬¡¿Ò ÀVμn«SÐμI, ø©±¥ÝlüÐFÒSKμ ¨ÐμÒéÕü« ë f´¬Ðμ_ ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ_ y«¨«¿I, ÛÐμ³ÐAÓÇS[μ `±I¬ÐμxÐμ_ ܯI¨Ðμé¥× #_ÛÐμßyjF xÐμÀÐμÒJ¬ÐμÒ_ÛÐμI ¬Ðμ¨Ðμ鶳DAS[μØ ¦@Ðl³ÐAÛ«ÚL ¬óμ÷âè³ÐAÒ. yÐF¨ÐμÒߤZÐμÒ¥Ýl »÷¨DμÒ_ªÝFò¬× âè^¿Ò, ´ªDFÑ¿³ÐAÒ½ tyÐF^ÒÂÇx«áZÐμÒI, ¬ÐμÅÒeÐl_¥× ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ¨DμÒÑxÐμ^ÒÂü« ¬óμ¿ÒüÐFÒ¥× YS« ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G`¯Òã_ÛÐμI ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ¨Ðμé³ÐAÒX ¬óμ÷âè³ÐAÒ. ¨Ðμé`¯Â³KA ø`±§¸ÄÚ³«iÝlÖ±Ñ Ü¯I¨Ðμé #_¬¡ ¢èüÐFÒ¬ÐμÒ_ÛÐμI, #¬ÐμI ¬Ðμ_´S[μü« y[Fn׳KA xÐμª[F_À«³ÐAI, ´`±X yþSÐμÒÇy[F ¬Ðμ_´SVμ ©ö³× #I ¬óμ÷ʱ ë f´¬Ðμ_¥× y[Fn׳KA ¨Ðμ_ÛÐμ n«¬Ðμ_ ¬ÐμxÐμ âè´¬ÐμÇ x«oZÐμÒ_ ÀVμn«³ÐAI ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ q.»xÝμ.t³KA.ǨÐμé³KA¨Vμ¿xÝμ ¬óμ÷âè³ÐAÒ. y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× ¨ÐμÒÈ SDμѨDμÒxÐμ¤xÝμ ¨«`¯Ò, ÅLZÝμÒ t_]Û×I, ´Ü±xÝμò, yÐF³ÐAÒå«I¸G ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ.

#xÐμÒ`cÁ¬× yVF]ÛÐμßxÝμ

>∑Ts¡Tyês¡+ 24`10`2013

£Ò¦ÛÐ쨫³ÐA_, 23 #y×£³KA 2013

üÐFÒålnVl¹³KA ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× #xÐμÒ`cÁ ´`±¸Û«xÐμ âè´¬Ðμ¥× ³ÐAéâ°_ÛÐμÒ¬ÐμÒxÐμá "³ÐAÒ´ÛÐμ¨ÐμÒÛVμÅ' f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ `céª[F_üKF ÖöÑÛÐ쳫@¡ÛKμ #xÐμá`±r³ÐAÍ `¯éÂS[μZDμé¥× L³ÐAÒüÐFÒ¬ÐμÒ_G. ³«åjl ³ÐAÒ´ÛÐμ¨ÐμÒ yÐFÛÐμxÐμ³ÐA_üÐF_¥×xVμ y«Ç_S« yÐFe¡ ³ÐA_üÐF_¥×xVμ üþ`±v yÐFe¡y«ßå[l #I, yÐFXã`±ª[FÂx«, y«eÐlCÇ üÐFiólO yÐFª[FÂx« t¨DμÒÇ ¢èª[F t¨VμÒxÐμI ë f´¬Ðμ_¥× ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ¬óμ÷ZÐμÒiñlZÐμÒxÐμÒx«áSÐμÒ. ´`±`¯Òã¬Ðμ_ #_¬Ðμî`±Ã³ÐA_ Ö¯ªÝF¥× É âè^xÐμÒ #xÐμÒ`cÁ¬× f´wyÐFß`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë âè^¥× I¬¡oÕÒxÐμxÝμ, yVF]ÛÐμkxÝμ YS« xÐ짬¡o¿Ò ÀVμ`¯Òã_SÐμSÐμ_ ÅnVl`c_. üÐF¬Ðμ x«¿ÒüÐFÒ ³×Ë¿Òü« ë âè^ f´wyÐF³ÐAål L³ÐAÒüÐFÒ¬×_G. ü×xÐμüÐFx«á³DAS[μØ ´Ü±ZÐμÒÒ³«¿Òü« yVF]ÛÐμkxÝμ xÐμª[F¢Nã_ÛÐμI `¯¨ÐμéÀ«³ÐA_. #³AÒÒ¬ñμ ü×xÐμ üÐFx«á³DAS[μØü« ¨ÐμÒÊöÆc@¡£Ò xÐμª[F_ÀÐμxÐμÒx«á³ÐAI #`±vª×½ ¨«³ÐAã¿Ò ÅIܱ_À«³AÒÒ. #³AÒÒ¬ñμ I¬¡o ÕÒxÐμxÝμ âè´¬Ðμ `±rßã ŨÐ쳫¿Ò ¬óμ÷ZÐμÒ³«¥ñlÛÐμÒ. ë f´¬Ðμ_¥× ³«x«, yÐF§`cÍ_³«Ë, `¯Ò¨ÐμÒxÝμ, ´`±y«Æc³«iÝl, @¡@¡ Ö¯`öüÐF¥Ýl, xÐμ]Û«÷ZÐμé yõ³KA, i¡³«ºè, `ö_¢è xÐμ_GI, ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒÅÒ¬Ðμ, ´£ð¶xÐμ_ÛÐμ_, ¬ÐμIyDFeÐl½ ¦@Ðl³ÐAå[l, ¸ÛÐμ³ÐA¶¨Ðμ³ÐA`±Ã, tG¬¡o ÕÒxÐμxÝμ, LZÐμÒ´`±y«Æc³DAS[μØ, #X]G ÀDμ_üÐF`±v, #LZÝμÒ, t`öÒX ´`±¢èÛKμ, yÐF§`cͦ@ÐlüÐF¨«xÝμ, »¥Ýl.æ.U³«_, ¨VμålÒ¨Ðμé¸ÛÐμ¨Ýμ, ¨DμxDμá¿ y[Fn׳KA, ´£ð¶W ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò b¬Ðμ³ÐA âè´¬Ðμ¥×½ xÐμª[F`¯Òã_SÐμSÐμ_ ÅnVl`c_. ë f´¬¡Iy[F ¨Ðμé^¿Ò:`±³ÐAÒÀÐμéß ´£ÛÐμ³KAò, yDF¨DμÒ ³«:#LZÝμÒ ÅxDμò_ªÝF, âè^¿Ò:ܯߨDμxDμá¿, I³«¶ål_: üÐFÒå« ªjF¨ÝμÒ, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_:üÐFÒålnVl¹³KA.

yDFk³KA¥× É ¨DμÒÑ¿Ò³«³AÒÒ¥¡...

"ÅÒ ßJ' ÜöªÝF¬× Ù`±ÃÕÒÛÐμÒxÐμá ´`±¦@¡Æ¯ ´`±`¯Òã¬Ðμ_ »Æ¯.»Æ¯.³«L¨Ðμ&$ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× "@¡`öÒ£÷' f´¬Ðμ_¥× xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë f´¬Ðμ_ ´âè³ÐA_¦@Ðl_y«yÐF¨ÐμÒÒ_ÛVμ #xVμyÐF

· ‘ + T düe

¥ñlSjμƯ #_SKμ L_ª[F¥Ýl¨DμÒxÝμ...

"LüÐF¬Ýμiól_´w' tS[μZDμé ÅSÐμÒÛÐμ¿

LüÐF`±X@¡£Ò, ³ÐAÇ¥Ýl ´©±¬Ýμܯ_üKF L_^ü« ¬ÐμÅÒeÐl_¥× I߶_fxÐμ "`±Ã¬¡ãüÐF_' f´¬¡Iá ¬óμ¿ÒüÐFÒ¥× "LüÐF¬Ýμiól_´w'ü« ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμ`¯Òãx«á³ÐAÒ. ÅLZÝμÒ #¸G³«iÝl ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ ¨ÐμÜö_fxÐμ ë f´¬¡Iá Å.³«¨ÐμÒÛ«`¯Ò #_G`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë f´¬Ðμ_¥×I âè^¿xÐμÒ ÖöÑÛÐ쳫@¡ÛKμ ´`±¢èÛKμ ¥¡o@Ýl¥× ÅSÐμÒÛÐμ¿ÀVμn«³ÐAÒ. tS[μZDμ驯SjμI ´`±`¯xÐμáǨÐμé³KA ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμܯ ¬þ÷ y«©±I ¨ÐμÒÈ SDμѨDμÒxÐμ¤xÝμ ¨«`¯ÒÇ #_ÛÐμiñln«³ÐAÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« ¨Ðμé^¿ ³ÐAÀÐμ³AÒÒ¬Ðμ ³«LnVl¹³KA ³DAS[μØ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ¨Ðμ_ÛÐμ y×^Ò½ É ¨Ðμoy[Fãy[F ¿¦æʯã t SÐμ£ÒÞ¬× #¬ÐμxÐμÒ »¥¡ `¯_¬×`c_ü« üÐFS[μâèSÐμÒ? t ¬Ðμ³ÐAÒ¨«¬Ðμ »^Ò¨Ðμ_ª[F `±ß嫨Ðμé¿xÐμÒ »ÛÐμÒ³þÁx«áSÐμÒ? #xVμ yÐF]Û«_nÐl_¬× ÛÐμÒ³«nÐl ÛÐμÒîu¡Iy[F ÀVμ^Ò #I ¬óμ÷ʱ yÐF]ÛÐμxÐμ_¬× ë ܯI¨Ðμé ¢èüÐFÒ¬ÐμÒ_ÛÐμI, ¬óμ¿ÒüÐFÒ ´Ê±ÏÐμÇ¿Ç xÐμÀVμJ yÐF¨ÐμÒߤZÐμÒ¥Ýl #_n«¿xÐμÒ f´¬Ðμ_¥× Ex«áZÐμÒI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. LüÐF`±X@¡£Ò xÐμª[F_fxÐμ "Ûþ_ü«^' f´¬Ðμ_ »_¬Ðμ ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ¨DμÒÑ_Û× #_¬Ðμ ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ_ ë f´¬Ðμ_ #¨ÐμìÐμÒ_ÛÐμI ´`±`¯xÐμáǨÐμé³KA ¬óμ÷âè³ÐAÒ. y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× ¨Ðμé³ÐAÒX, ´Ü±xÝμò, q.»xÝμ.t³KA.ǨÐμé³ÐA¨Vμ¿xÝμ, ÅLZÝμÒ t_]Û×I, yÐF³ÐAÒå«yÐF³KA, yÐF³ÐAÒå«I¸G, ¬Ðμ¨Ðμ鶳DAS[μØ ¦@Ðl³ÐAÛ«ÚL ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ.

14xÐμ ¨Ðμ`¯ÒãxÐμá "¨ÐμҢ襡'

¨Dμ_yÐFªVFÆc, ³«¨ÐμÒ ¬þ÷¢èßü« yÐF÷ܯ xÐμª[F`¯ÒãxÐμá f´¬Ðμ_ "¨Ðμé¢è¥¡' #Iá y«³ÐAo´yÐF¨Ðμé¿Ò `±rßãÀVμ`¯ÒÇI ¨ÐμÀVμJ xDμ¿ 14xÐμ ÅSÐμÒÛÐμ¿Ç ܯÛÐμÔ¨ÐμÒ¨Ðμì×_G. yDF.ÅLZÐμÒ¦@¡`¯Á³KA ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ³ÐAéâ°_GxÐμ ë f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ âNƯ ´â°SÐμÏÐμxÝμ y«³ÐAo´yÐF¨Ðμé¿Ò ´`±`¯Òã¬Ðμ_ L³ÐAÒüÐFÒ¬ÐμÒx«á³AÒÒ. #_L÷, ºèLxÝμ `±ÛÐμ_©¯ yÐF]Û«x«³AÒÒyÐF¿Òü« xÐμª[F`¯ÒãxÐμá ë f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ âè^¿Ò, ´ªDFÑ¿³ÐAÒ½ bªjF¨Ðμ¿ ÅSÐμÒÛÐμ¥ólÑ ¨ÐμÒ_f `¯v_ÛÐμxÐμ¿xÐμÒ #_ÛÐμiñl`¯Òãx«áZÐμÒI I³«¶¬Ðμ¿Ò ¬óμ÷ZÐμÒiñl`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« S[μ.`¯Ò³VAÆc@¡£Ò, ´`¯¨Ðμ_X ³ÐAÅy[Fn׳KA ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ¬ÐμÚ³ÐA¥× Ö¯x«ò³KA y«³ÐAo´yÐF¨Ðμé¿Ò `±rßãÀVμܯ ³«xÐμÒxÐμá 14xÐμ f´¬¡Iá ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμZÐμÒS«Iy[F `¯x«áð¿Ò ÀVμ`¯Òãx«á¨ÐμÒI, Üö_Ä¥× ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ¨DμÒÑxÐμ "@×¥Ýl £ÀÐμJxÝμ' f´¬¡Iy[F k¨VμÒyKFü« ¬óμ¿ÒüÐFÒ ´Ê±ÏÐμÇ¿ #¦æ³ÐAÒfy[F ¬ÐμûxÐμ ŸÛÐμ_ü« yþIá ¨Ðμé³ÐAÒv¿Ò ÀVμܯ ë f´¬¡Iá I߶_À«¨ÐμÒI ¨«³ÐAÒ ¬óμ÷âè³ÐAÒ. #Iá »÷¨DμÒ_ªÝFò¬× `±rßã yÐF¨ÐμÒߤZÐμÒ¥Ýl »_^³KAªDFÑxÐμ³KAü« ³ÐAéâ°_GxÐμ ë f´¬Ðμ_ #Iá ¨Ð쳫R¿ ´Ê±ÏÐμÇ¿Ç xÐμÀÐμÒJ¬ÐμÒ_ÛÐμI ¨«³ÐAÒ Å¨Ðμß_À«³ÐAÒ.

"¨Dμ_yÐFª«´G »yKFò´Ö±Æ¯' `±rßã

¨ÐμÒk b_¬Ð μü«x«..? `¯Ò¦@¡Æc `ø±éZÝμÒ I߶`¯ÒãxÐμá

"©ö³×' ©¯yDFÚ¥Ýl¥× ©ö³×©ö³×³AÒÒxÐμÒ½ü« xÐμª[F`¯ÒãxÐμá `¯é³ÐAiÝl âè_À×$, #]GZÐμé nDlª[F syÐFßxþyÐF³ÐAÒ ¨ÐμÛÐμ¥ñl½yÐF #xÐμÒÏÐμål_ yÐF÷ܯ X³ÐAüÐFSÐμ_ @¡È¨ÐμÃSKμ¥× "ðªÝF ª«Ü±yKF'ü« ¨Ðμéß_G. q¨ÝμÒÇ ¨Dμ$½x«, S«xÝμò y«½`¯Ò¿Ç ¨Dμ$½x« L_^ü« ¨DμeÐlÒ¬Ðμé ¨ÐμÒk `¯IáÜö¬Ðμ_ü« E_^Òx«á³ÐA^. u¡¼ `¯¨ÐμÒZÐμÒ_¥× ÕßÛÐμh³ÐAé »ª× ¨Dμ$½âN¬Ðμé, y«¿ÏVμ`±_ ÀVμZÐμÒSÐμ_¬× Ùðü«x«¿Ò Ù`±_ÛÐμÒÇ_^Òx«á³AÒÒ. tG¬Ðμo âè_ À×$ ǨÐμé´Ê±ÏÐμÇ¿xÐμÒ ¨DμÒܱv_ÀVμ_ÛÐμÒÇ xÐμ^xVμ ´`±¸Û«xÐμ¨ÐμÒI, ¦@¡`c »_¬Ðμ¨Ðμé³ÐAÒSDμÑxÐμ `¯é³ÐAiÝl, xÐμ^ÒSÐμÒ `¯Ò{¥Ýl nDlª[F ǨÐμé³DAã ´¬Ðμ¨ÐμÒé #¨Ðμ³×¸ÛÐμ_ y«@×ÛÐμI xÐμª[Fü« ¨ÐμéßxÐμ ´`±¨ÐμÒÒ¹ ¨DμéSÐμ¥Ýl ³«Î t]GZÐμé¿¬× I߶`¯ÒãxÐμá "©ö³×' ©¯yDFÚ¥Ýl `¯é`±³KA ÜöªÝF y«¨«¿I ¹x«á ¬ÐμxÐμ ¨ÐμÒxÐμ`¯Ò¥×I ¨Ðμé^ ÀDμ£Ò¬×_G. bªjF¨Ðμ¿ "¨ÐμҴ۫Ư `¯Ò¦@¡Æc `ø±éZÝμÒ »x×á tnÐl¿Ò Ö±^ÒÂÇx«áSÐμÒ. 1983¥× i¡yjF ´ºèøƱ, yVFøƱ'¬× @¡È¨ÐμÃSKμ¥× ¬ÐμxÐμ yDFk³KA ´âè³ÐA_¦æ_fxÐμ ë ¨ÐμÒÒÛÐμÒhüÐFÒ¨ÐμÒ¶ ¨Ðμé¸ÛÐμÒk ÄÏ[μ¬Ýμ¿¬× tZÐμÒxÐμ I߶_fxÐμ "©ö³×' `¯_ÀÐμ¿x«¬Ðμ¶yÐF ¬¡i¡ü« É ¬óμ¿ÒüÐFÒ Ü¯I¨Ðμé¥× xÐμª[F_ÀVμ_ÛÐμÒÇ ´²xÝμ ܯüÐFá¥Ýl ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G_f_G. #ÛVμ ܯI¨ÐμéxÐμÒ b`±vª[F `±ßܯì¬ÐμÒ¿Ç #xÐμÒbfJ_G. "¨ÐμҴ۫Ư yVFøƱ' ÅSÐμÒÛÐμ¿ZÐμéoyÐF ÛÐμÏ[μå«G xÐμÒ_f YS« üÐFÒål_ü« I߶_À«¿I `¯Ò¦@¡Æc ³ÐA_üÐF_¥×y[F Gü«SÐμÒ. xÐμª[F qZÐμé ¬ÐμxÐμÇ »x×á tø`±³ÐAÒ½ ¨Ðμ`¯Òãx«áZÐμÒI ÀDμ£Ò¬×_G. UI¨«Æ¯ #xVμ u¡xÝμ t¬Ðμ¶`ö¬Ðμo yVF`¯Ò¥× #¦æZDμéü«¿xÐμÒ »ÛÐμÒ³þÁ_^ÒxÐμá ©ö³× ZÐμÒÒ¨Ðμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ÀDμܱvxÐμ yÐF]ÛÐμ xÐμÀÐμJSÐμ_¬× É ¬óμ¿ÒüÐFÒ f´¬Ðμ_¥× xÐμª[F`¯é³ÐAiÝl âè_À×$ yþx«áeÐlÒ½ iólÑ¥×½ E_S[μ, t ¬Ðμ³«Ú¬Ðμ @ól³AÒÒ¥ÝlÖ±Ñ `¯Òãx«áI ŨÐμß_f_G. xÐμ^xÐμ `±³ÐA_ü« ¨ÐμÒ_f #¨Ðμy«nÐl_ ExÐμá_ÛÐμÒxÐμ £ZÐμÒ^Ç ¨ÐμÀ«JSÐμÒ. `¯é³ÐAiÝl, t]GZÐμé¿¬× Õ¥ólÑxÐμ_¬Ðμ ¬ÐμÚ³ÐAü« ¬óμ¿ÒüÐFÒ Ü¯I¨ÐμéÇ ¬þ÷¢èßü« ÉyVF ÀDμâèvxÐμ_ª×_G. ÛÐμÏ[μå«G `céª[F_üKF `±rßã ÀVμZÐμé¿I `¯Ò¦@¡Æc ¦@¡Å`¯Òãx«áSÐμÒ. ©ö³× ©ö³×f´¬¡¥×½ xÐμª[F_fx« ¦@¡`c `±³ÐA_ü« ¬ÐμxÐμÇ »¥¡_ª[F b£Þ_ÛÐμÒ¿Ò ³AÒÒxÐμÒ½ »ÇÁ¨Ðμ `¯¨ÐμÒZÐμéIá q¨ÝμÒ¥×, S«xÝμò y«½`¯Ò¥× üÐFSÐμ`±SÐμ_, E_SÐμ¨ÐμI, `céª[F_üKF ´âè³ÐA_¦@¡Iy[F ¨ÐμÒÒ_ÛVμ ¬ÐμxÐμ âè´¬Ðμ üÐFÒß_f

¦@¡`c #SÐμØ_y[F y«ÛÐμÒ...

u¡¼ü« ExÐμá`±ÃSÐμÒ ùy«_¬Ðμ_ü« üÐFSÐμ`±SÐμ_ ÀÐμ³ÐAJ{ZÐμé_nÐl¨DμÒÑ_G. I®¥Ýl #Û«Ú{ ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ¨Ðμ`¯ÒãxÐμá "©ö³×' ©¯yDFÚ¥Ýl `¯Ò¦@¡ÆcÇ y«`¯Ò¿ ¨Ðμ³ÐA¤_ Çßܱ`¯Òã_Û× ¥ñlÛ× ü«{, `¯é³ÐAiÝlP t]GZÐμé¿ ¨Ðμo¨Ðμð³ÐA_ ¨Ðμé´¬Ðμ_ `¯_ÀÐμ¿xÐμ_ ³VA`±Ã¬×_G.

¨Ð‘Óμ\ÒÒ_@ó T>∑T˝ÀlÑ ª«yj ÁøÏwFt`Ư3

#Iá Å`cZÐμé¿xÐμÒ ¬óμ¿Ò`¯ÒÇ_ª«xÐμI ¬óμ÷ܱ_G. b¬Ðμ³ÐA ¦@¡`c¥×½I ¨Ðμé^¿xÐμÒ Üö_Ä¥× ³«`¯ÒÇI ´âèyjFÂ`¯Ò ÀVμ`¯ÒãxÐμá_ÛÐμÒxÐμ ù `¯¨ÐμÒ¢èo E_SÐμÛÐμI ³«Î #_ª×_G. xÐμª[Fü« ¬¡xÐμÒ syVF ´âè_¬¡Iy[F `±ßÅÒ¬Ðμ_ y«ÛÐμ¿ÒÀÐμÒy×¥ñlÛÐμI, ¦@¡`c ùÛDμÑx« ¨ÐμÒ_f ܯI¨ÐμéyVF ¬¡xÐμÒ ´âè¸Û«xÐμo_ b¢èãxÐμ_ª×_G. "´Ü¯ÁƱÂ' xÐμfJ¬ñμ ù ´âè_¬Ðμ¨DμÒÑx«, ù ¦@¡`c #³AÒÒx«P xÐμª[Fü« ¬ÐμxÐμ `¯¬¡ã I³ÐAéܱ_ÀÐμÒÇ_ª«xÐμ_ª×_G. ܯI¨Ðμé ÅSÐμÒÛÐμ¿ZÐμéoyÐF ¬ÐμxÐμ yÐF§Ücy[F ø`±÷¬Ðμ_ »¥¡ E_^Ò_Û×, ܯ{ ÅnVl½`cÇ¿Ò ù¨ÐμÒxÐμÒÇ_^Òx«á³× »¥¡üÐFé ¬óμ¿Ò`¯Òã_ÛÐμI ³«Î ¬óμ÷ܱ_G. @¡ü« xÐμª[F_À«xÐμxÐμá t¬Ðμ¶ `¯_¬Ðμ§Ü±ã E_ªVF ø`±÷¬Ðμ_ üÐFÒß_f »¥¡_ª[F t_Û×eÐlxÐμ¿Ò #yÐFÁ³VA½ÛÐμI t¨DμÒ #¦æ´âèZÐμÒ `±SÐμÒ¬×_G.

¬óμ¿ÒüÐFÒ¥× "´y[FÆc 3'

¬ÐμxÐμ ǨÐμé³ÐAÒSÐμÒ `ö§XyKF ³×`cxÝμ ©ö³×ü« ³«yVFÆc ³×`cxÝμ

#¬Ðμo_¬Ðμ ´`±Xºè¬Ðμ¶yÐF_ü« I߶_fxÐμ "´y[FÆc 3' ¬óμ¿ÒüÐFÒ¥×xÐμé ÅSÐμÒÛÐμ¿ y«@׬×_G. üÐF¬Ðμ_¥× ³«yVFÆc I߶_fxÐμ "´y[FÆc', "¸ÛÐμé¨ÝμÒ 2' ¬óμ¿ÒüÐFÒ,¬ÐμÅÒeÐl ¦@¡`c¥×½ #xÐμÒ¨«ÛÐμ_ ÀVμZÐμÒü« `ö§XyKFÇ ¨ÐμÒ_f tÛÐμ³ÐAål ¿¦æ_f_G. @¡È¨ÐμÃSKμ¬× âè^Ò ¬ÐμÅÒeÐlx«SÐμÒ, t_´¸ÛÐμ´`±ÛVμnÝl¥×½ YS« `ö§XyKFÇ ¦@¡kü« "øâèoxÝμ øâè¥×³AÒÒ_üKF' ù³ÐAvS[μ_G. üÐF¬Ðμ_¥× ¬¡xÐμÒ I߶_fxÐμ "´y[FÆc'xÐμÒ ´`±X ¦@¡³ÐAwZÐμÒÒSÐμÒ t¢èÚG_À«¿xÐμá ¬Ðμ`±xÐμ¬× SÐμæÞ_ü« ÀVμ³AÒÒ_f b¬Ðμ³ÐA ¦@¡`c¥×½ ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμ³AÒÒ_fxÐμ^Ò½ ³«yVFÆc üÐFÒ³ÐAÒã ÀVμ`¯Òãx«áSÐμÒ. ÛÐμÏ[μå«G ´Ê±ÏÐμÇ¿é ¬ÐμxÐμ ܯI¨Ðμé¿xÐμÒ tÛÐμß_ÀÐμSÐμ_ »_¬× txÐμ_ÛÐμ_ yÐF÷û_f_ÛÐμI #_^Òx«áSÐμÒ. "´y[FÆc 3'I #xÐμÒ¨«ÛÐμ_ ÀVμܯ »`±\SÐμÒ ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμ¢èã³ÐAI ÛÐμÏ[μå«Gy[F ÀDμ_GxÐμ ܯ{ `±_ܱåjlÛ«³ÐAÒ¿Ò ¬ÐμxÐμxÐμÒ `±ÛVμ `±ÛVμ #SÐμÒüÐFÒ¬ÐμÒx«á³ÐAI ¬óμ÷âèSÐμÒ. yÐFxÐμáSÐμ, ¨ÐμÒ¿ZÐμéeÐl_ yÐF_ªVF ¬óμ¿ÒüÐFÒ, ¬ÐμÅÒeÐl ¦@¡`c¥×½ ܯ{ `±ß´nÐl¨ÐμÒ @¡ü« Å`¯ãß_f_ÛÐμI #_^Òx«áSÐμÒ. ¨«å[lLo`±³ÐA¨DμÒÑxÐμ y×ål_¥× t¥×f_fx« #xÐμÒ¨«ÛÐμ f´¬¡¿Ç ÛÐμÏ[μå«G¥× ¨ÐμÒ_f S[μ¨Ðμé_SKμ E_ÛÐμI ³«yVFÆc ÅnVl½Üc`¯Òãx«áSÐμÒ. "øܱ¥Ýl¶ ´y«øƱÂ' `±¬¡yÐF_Ö±Ñ ³«yVFÆc ÛÐμ³ÐAÓyÐF, I³«¶¬Ðμü« ³ÐAéâ°_G_fxÐμ "´y[FÆc 3' xÐμ¨Ðμ_£³KA 1xÐμ ÅSÐμÒÛÐμ¿ y«@׬×_G.

Pܱ»Æ¯t³KA

¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ³ÐA U¸ÛÐμ³KA üÐF¬Ðμ_¥× ʯá`ö²¬Ðμ_, bªÝFò ¨DμÒÑ ¿¨Ýμ ¢NÂk, @¡oyKF @ól_ÀÝμ `¯éÂSDμ_ªÝF f´¬¡¿xÐμÒ I߶_À«³ÐAÒ. ´`±`¯Òã¬Ðμ_ tZÐμÒxÐμ ÜckØ ¢è³AÒÒ yÐF_@ólÑxÝμò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ »_.Å.yDF.³DAS[μØ¬× `¯_ZÐμÒÒyÐFã_ü« ¥ñlSjμƯ #_SKμ iól_ª[F¥Ýl¨DμÒxÝμ f´¬¡Iá ³ÐAéâ°_G`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë f´¬Ðμ_¬× ܱ.æ.¨ÐμÒ_Ëx«¸ÛKμ ÛÐμ³ÐAÓÇS[μü« `±ßÀÐμZÐμÒ_ #¨ÐμìÐμÒx«á³ÐAÒ. ¬þ÷ ºèªÝFÖ±Ñ ¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ³ÐA U¸ÛÐμ³KA y«½Æ±I¨ÐμÚü« n«_¬ÐμZÐμÒo yDF¨DμÒ³« ܯÚÀ«JxÝμ ÀVμn«³ÐAÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« U¸ÛÐμ³KA ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ֯ѣ³KA ´yDFѨÝμÒò xVμ`±]ÛÐμo_¥× ŦæxÐμá yÐF]Û«_nÐl_ü« ³ÐAéâ°_ÛÐμÒ¬ÐμÒxÐμá ë f´¬Ðμ_ ³DAüÐFÒo¿³KA `céª[F_üKF ´âè³ÐA_¦@Ðl¨ÐμÒ¨ÐμìÐμÒ_ÛÐμI, É `¯ßyþ¬Ðμã f´¬¡Iá ´Ê±ÏÐμÇ¿Ç #_G`¯Òãx«á¨ÐμÒI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. ¨ÐμÒ`ö¬Ýμ ³«ç¨Vμ_´ÛÐμ yÐF]Û«x«ZÐμÒÇS[μü« xÐμª[F`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_¥× ÀDμѬÐμxÐμo yÐF§`cÍ, #SÐμÅ nVlÆc, yÐF¨ÐμÒ¥Ýl y«¨ÐμÒ³«Ë, i¡Ü¯¶xÝμ, ¢èÚX ÄÏ[μ¬Ýμ, ¬ñμLܯÚI b¬Ðμ³ÐA âè´¬Ðμ¥×½ xÐμª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë f´¬¡Iy[F `¯_²¬Ðμ_:³ÐAçÒ Ç_ÀDμ, âè^¿Ò:ܯ³«U, yDF¨DμÒ³«:iól, I³«¶¬Ðμ:¨ÐμÒ¸ÛÐμÒ³ÐA U¸ÛÐμ³KA, »_.Å.yDF.³DAS[μØ, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_:ܱ.æ.¨ÐμÒ_Ëx«¸ÛKμ.

#_ÀÐμx«¿¬× `¯_ÀÐμ¿xÐμ_ `¯§ÜcÂ_f_G. ´âè³ÐA_¦@Ðl¨ÐμÒZÐμéoyÐF YS« ´`±¦@¡Æ¯ tð³ÐAo_ øâ°ª×¿Ò #_ÛÐμß{ tyÐF^ÒÂÇx«á³AÒÒ. ´`±`¯Òã¬Ðμ_ ë f´¬Ðμ_ nÐl³ÐA¨VμüÐF_ü« `céª[F_üKF L³ÐAÒ`±ÃÇ_ª×_G. ¨ÐμÒ³× ³DA_SÐμÒ `¯_¨Ðμ¬Ðμò³«¿ Û«y« ´`±¦@¡Æ¯ ¨Vμ³VA f´¬¡Iy[F #_ÛÐμÒ@¡^Ò¥× E_SÐμSÐμI `¯¨ÐμéÀ«³ÐA_. ´`±Xºè~¬Ðμ¶yÐF_ü« I߶`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_ tZÐμÒxÐμ yDFk³KA¥× ¨DμÒÑ¿Ò³«³AÒÒ¥¡ I¿Ò¨ÐμxÐμÒ_G. ë f´¬Ðμ_Ö±Ñ `±rßã `¯_¬Ðμ§Ü±ã ¨ÐμoyÐFã_ ÀVμ`¯Òãx«á³ÐAÒ ´`±¦@¡Æ¯. xVμSÐμÒ tZÐμÒxÐμ LxÐμ¶Gx׬Ðμò¨Ðμ_ `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« #¦æ¨ÐμéxÐμÒ¿Ò, ´nVlZDμé¦æ¥¡`cÒ¿Ò `¯¬ÐμÁß_ÀÐμxÐμÒx«á³ÐAÒ. #xVμyÐF¨ÐμÒ_G ©¯IZÐμÒ³KA tßÂ`¯ÒÂ¿Ò yÐF÷ܯ xÐμª[F`¯ÒãxÐμá ë f´¬Ðμ_ Å˨Ðμ¥Ýl ¨Ðμ_SÐμ³KAü« E_SÐμxÐμÒ_ÛÐμI, kßy«ßØ_üKF, âè^¿Ò f´¬¡Iy[F ÖöÑ¥ólªÝFü« E_ª«ZÐμÒI, ¬óμ¿ÒüÐFÒ ÀÐμ¿xÐμf´¬Ðμ `±ß´nÐl¨ÐμÒ ÀÐμß´¬Ðμ¥× É `¯ßyþ¬Ðμã #ÛÐμÒTÞ¬Ðμ_ü« ë f´¬¡Iá wßJGÛÐμhSÐμ¨VμÒ ¬Ðμ¨ÐμÒ ¿ÏÐμo¨ÐμÒI ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ³«L¨Ðμ&$ b`±vª[FyVF ´`±yÐFª[F_ÀÐμSÐμ_ ÅnVl`c_.

`¯_ÄƱy[F`cxÝμ, ³ÐAÇ¥Ýl´©±¬Ýμ L_^ü« txÐμ_G t³KA ´y[FZVμÒ`cxÝμò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ xÐμé¬ÐμxÐμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ¨VμÒ³ÐA½âèyÐF ü«_¸G ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× iólÅÒI y[F³ÐAåKl ³ÐAéâ°_G`¯ÒãxÐμá f´¬Ðμ_ "¨Dμ_yÐFª«´G »yKFò´Ö±Æ¯'. f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ `céª[F_üKF `±rßã #³AÒÒ_G. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« ù³«v^ÒÀVμܯxÐμ âè´XyVFZÐμÒÒ¿ `¯¨Ðμé¨VμnÐl_¥× f´¬Ðμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ü«_¸G ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP `±rßã ¢èì³AÒÒ »_^³KAªDFÑxÝμ¨DμÒ_ªÝF f´¬Ðμ_ü« I߶_fxÐμ ë ܯI¨ÐμéÇ ¨ÐμÒ_f ªjF¨ÝμÒ ÇÛÐμ³ÐASÐμ_¬× ܯI¨Ðμé #ÛÐμÒTÞ¬Ðμ_ü« ¨ÐμfJ_ÛÐμI, ÖöÑÛÐ쳫@¡ÛKμ xÐμÒ_S[μ X³ÐAÒ`±X ´`±ZÐμéål_ »_¬Ðμ ðo©±ü« E_^Ò_Û× ë ܯI¨Ðμé YS« #¥¡üVF E_^Ò_ÛÐμI, yÐF]Û«x«³AÒÒyÐFü« ³ÐAÇ¥Ýl´©±¬Ýμ #ÛÐμÒTÞ¬Ðμ_ü« xÐμª[F_f_ÛÐμI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. ¬ÐμxÐμ yDFk³KA¥× ÖöÑ£SDμOªÝF¬× ³ÐAéâ°_GxÐμ ë f´¬Ðμ_ ¬ÐμxÐμÇ `±½Æ¯ âè³AÒÒ_ªÝF #¨ÐμìÐμÒ_ÛÐμI, `±rßã¢èì³AÒÒ Åx×Û«¬Ðμ¶yÐF f´¬Ðμ_ü« I߶_fxÐμ b_ÛÐμÒ¥× ©¯IZÐμÒ³KA xÐμªjFxÐμ^Ò¿_ÛÐμß¬× yÐF÷ܯ `±IÀVμZÐμÒSÐμ_ txÐμ_ÛÐμ_ü« E_ÛÐμI yÐF]Û«x«ZÐμÒÇSÐμÒ `¯_ÄƱ y[F`cxÝμ ¬óμ÷âè³ÐAÒ. Àת« yDF¨VμÒ³« `±I¬ÐμxÐμ_ ÖöÑ¥ólªÝFü« I÷ÀVμ ë f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxÐμ âè^¿xÐμÒ ë xDμ¿ 25xÐμ ÅSÐμÒÛÐμ¿ ÀVμZÐμÒxÐμÒx«á¨ÐμÒI `¯_²¬Ðμ ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ³ÐA¨ÐμÒål ü×üÐFÒ¿ ¬óμ÷âè³ÐAÒ. y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× ³ÐAÇ¥Ýl´©±¬Ýμ, Àת« yDF.x«ZÐμÒÒSÐμÒ, iólÅÒI y[F³ÐAåKl, `±Ã¥¡½³«¨ÐμÃ, üõ¬Ðμ¨ÝμÒ³«Ë ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ. »_.»Æ¯.x«³«ZÐμÒål, LZÐμÒ´`±y«Æc³DAS[μØ, ¬¡.³ÐA¨VμÒÆc, I®¥Ýl, ´£ð¶W, ø`±§¸GÚ, yÐF¨ÐμÒ¥Ýl, `¯`±ãûß, ´`±ÕåKl, xÐμßò_üKF ZÐμéÛÐμ¨Ýμ, ÕÒx«, `¯_¸ÛÐμo, x«û{SÐμÒ ¬ÐμG¬Ðμ³ÐAÒ¿Ò xÐμª[F_fxÐμ ë f´¬¡Iy[F yDF¨DμÒ³«:Àת« yDF.x«ZÐμÒÒSÐμÒ, »S[μª[F_üKF:üõ¬Ðμ¨ÝμÒ³«Ë, âè^¿Ò:¦@¡`¯Á³ÐA¦@Ðl^½, U¨ÐμÒå[l, y«`¯³ÐA½ n«o¨ÝμÒ, `¯_²¬Ðμ_:³ÐA¨ÐμÒålü×üÐFÒ¿, t³KAÂ:`¯Ò³VAÆc, I³«¶¬Ðμ:iólÅÒI y[F³ÐAåKl, yÐF]ÛÐμ, ¨Ðμé^¿Ò, ´©¯ÁxÝμʱ½, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_:¨VμÒ³ÐA½âèyÐF ü«_¸G.

100 y×^½ yÐF½£ÒÞÇ Û«ß...

¬¡xÐμÒ I߶_fxÐμ "#¬¡ãß_ª[Fy[F Û«³VAG' f´¬Ðμ_ 100 y×^Ò½ ¨Ðμ`¯é¿Ò ÀVμʯ f´¬Ðμ_ü« ¨Ðμé³ÐAÒ¬ÐμÒ_ÛÐμxÐμá xÐμ¨ÐμÒ¶yÐF_ E_ÛÐμI, üÐF¬Ðμ_¥× ¨ÐμÒüÐF¸Ä³ÐA f´¬¡Iy[F ¬¡xÐμÒ ¦@¡üÐF¢èÚÅÒü« I÷f ÀVμʯã #G `±ß´nÐl¨ÐμÒ¥× Ö±ÛÐμh ÜöªÝFü« I÷f_ÛÐμI, ´`±`¯Òã¬Ðμ_ ë f´¬Ðμ_ YS« #ÛVμ ¢èì³AÒÒ¥× yÐF¥ólÏÐμxÐμÒ½ ¨Ðμ`¯é¿Ò ÀVμ¢Nã_ÛÐμI I³«¶¬Ðμ ¦@×üÐF¨Ðμ÷½ ´`±¢èÛKμ ¬óμ÷âè³ÐAÒ. `±¨ÐμxÝμyÐFe¡oåKl yÐF]Û«x«ZÐμÒÇS[μü« tZÐμÒxÐμ I߶_fxÐμ "#¬¡ãß_ª[Fy[F Û«³VAG' f´¬¡Iy[F ÛÐμ³ÐAÓÇSÐμÒ ´XÅ´yÐF¨ÝμÒ. ¢N¨ÐμÒ¨«³ÐA_ ÅLZÐμÒ¨Ðμ_¬Ðμ_ü« 25¨Ðμ³×Ë `±rßãÀVμ`¯ÒÇxÐμá `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« `¯_`¯ì y«³«o¿ZÐμÒ_¥× âè´XyVFZÐμÒÒ¿ `¯¨Ðμé¨VμnÐl_ ù³«v^ÒÀVμn«³ÐAÒ. ë `¯_ÛÐμ³ÐATÞ_ü« tZÐμÒxÐμ b_y« ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP #ÛÐμ§`cÂ_yþÄh ¬¡{ f´¬Ðμ_ I߶_À«xÐμI, ܯI¨Ðμé ´âè³ÐA_¦@Ðl¨DμÒÑxÐμ`±vª[FxÐμÒ_Sjμ À«¥¡ âèqª[F¨Ýμ ]G_y[F_üKF¬× `±IÀVμ`¯éã ¨Dμe¡½¨ÐμÒI, ë ÅLZÐμÒ¨ÐμÒ_¬¡ ¬Ðμ¨ÐμÒ ©ö³× ÛÐμ³ÐAÓÇS[μy[F ÀDμ_ÛÐμÒ¬ÐμÒ_ÛÐμI, b_¬Ðμ ¨ÐμÒ_f f´¬¡Iá I߶_fxÐμ_ÛÐμÒÇ txÐμ_ÛÐμ`±SÐμÒ¬ÐμÒx«áxÐμI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× âè¥þRxÐμá `¯¨ÐμÒ_¬Ðμ ¨Ðμ骫½SÐμÒ¬ÐμéP ֱѳÐA©¯ @¡ßxÐμ `±S[μ #xVμyÐF b£Þ_ÛÐμÒ¿Ò »ÛÐμÒ³þÁxÐμá ë f´¬Ðμ_ b_¬Ðμ ÅLZÐμÒ_ ¢è¸G_ÀÐμSÐμ_ `¯_¬×`c_ü« E_ÛÐμI, ë ÅLZÐμÒ_ ÛVμ¨ÐμÃS[μfJxÐμ ¨Ðμ³ÐA_ü« ¬¡xÐμÒ ¦@¡Å`¯Òãx«áxÐμI, 40P50 ³×Ë¥×½ ¨Ðμ¢èãZÐμÒxÐμÒÇxÐμá yÐF¥ólÏÐμxÐμÒ½ 25 ³×Ë¥×½xVμ ¨ÐμfJ `±¨ÐμxÝμ yÐFe¡oåKl ¢èÂÅÒx«xÐμÒ ¨ÐμÒ³×¢èß I³ÐAéܱ_f_ÛÐμI ¬óμ÷âè³ÐAÒ. `±¨ÐμxÝμÇ @¡oyKFÖ±³AÒÒxÝμ Ex«á yÐF`cÂ`±S[μ ë f´¬¡Iy[F `±IÀVμZÐμÒSÐμ_ ¬¡xÐμÒ ¨ÐμÒßJâN¥ñlI Å`cZÐμÒ¨ÐμÒI, ¬ÐμxÐμ ´`±¬Ðμéo`c øâí_SVμ`cxÝμ Û«Ú³« L³ÐAÒüÐFÒ¬ÐμÒxÐμá ʯ¨« y«³ÐAo´yÐF¨Ðμé¿üÐFÒß_f tZÐμÒxÐμ ¨Ðμ骫½SÐμSÐμ_ Ö±ÛÐμh #¨«³ÐAÒØ w`¯ÒÇxÐμá^Ò½ü« E_ÛÐμI t¨DμÒ #x«á³ÐAÒ. ¬ÐμxÐμÇ SÐμæÞ_üKF ÀDμ£Ò¬ÐμÒxÐμá fxÐ춳AÒÒy[F ¬ÐμxÐμ #¦æ¨ÐμéxÐμÒ¿_ÛÐμ³ÐAé øâèoxVμòxÐμI, ¬ÐμxÐμy[F ÛÐμé³ÐA_ü« E_S[μ ¬¡xÐμÒ SÐμæÞ_üKF ÀDμ`±vSÐμ_ b`cÂ_¥ñlÛÐμI t¨DμÒ Å¨Ðμß_À«³ÐAÒ. ´XÅ´yÐF¨ÝμÒ ¨Ðμé^¿Ò, ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_ `¯ßyþ¬Ðμãü« E_ª«ZÐμÒI, tZÐμÒxÐμ¬× `±IÀVμZÐμÒSÐμ_ #_ÛÐμßyjF ëWü« E_^Ò_ÛÐμI, ¬¡xÐμÒ ´`±`¯Òã¬Ðμ_ #y[FÁxVμI Ç^Ò_£_¬× I߶`¯ÒãxÐμá "¨ÐμÒxÐμ_' f´¬Ðμ_¥×, `¯_¬×Æc UI¨«Æ¯, »{Ât³KA y«_æxVμ`cxÝμ¥× É f´¬Ðμ_, Å.Å.Åx«ZÐμÒyKF ÛÐμ³ÐAÓyÐF¬ÐμÚ_¥× ¨ÐμÒ³× f´¬¡Iá ÀVμ`¯Òãx«áxÐμI t¨DμÒ Å¨Ðμß_À«³ÐAÒ. y«³ÐAo´yÐF¨ÐμÒ_¥× `¯¨ÐμÒ_¬ÐμÇ SÐμæÞ_üKF ÀDμܱvxÐμ fxÐ춳AÒÒ YS« âè¥þRx«á³ÐAÒ.

VaarthaTarangalu. Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju Printed at D.K.Publications,Tilaknagar,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnagar Hyderabad. 48. Editor.K.A.VijayaRaju Ph.040-27421188, cell:9440788196.Email: vtarangalu.222208@gmail.com, RNI.NO:APTEL 2006/18987,

24 10 13 tarangalu hyd full  

24 10 13 tarangalu hyd full

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you