Page 1


Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆS‰¢¢Ý }¢é¶Ð~¢ ±¯ü - 6 • ¥æÜU : 72 »çÐíH-2013 „æSƒ¢ÐÜU Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ¼ï…ï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éç…²}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î. ÈU¢ïÝ : 27499597 • ÈU¢ïv„ : 27419597 Ð.Ðê. }¢¢ïÅ¢ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU S¢æÐÜüU ÜïU Hè» ÈU¢ïÝ : 27499597

01. ¥S}¢Îè²}¢ì

06

www.swaminarayanmuseum.com

ÎêÚ Š±çÝ 22133835 (}¢æçÎÚ) 27478070 (S±¢. Ï¢¢x¢) ÈUïv„ : 079-27452145 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ïα ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢èÜUè ¥¢¿¢¢ „ï ¼æ~¢èŸ¢è „.x¢é. ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ð~¢ ò±ã¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢ç„ÜU ÜU¢²¢üH² Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î-380 001. ÎêÚ Š±çÝ 22132170, 22136818. ÈU¢ïv„ : 22176992 www.swaminarayan.info

мï}¢ïæ ÐçÚ±¼üÝ ÜUï çH²ï

02. Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ07 03. ±í¼ Ú¢Á¢ »ÜU¢Îà¢è

08

04. x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè SÜêUH

11

05. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï

14

06. S¢yS¢æx¢ Ï¢¢H±¢çÅÜU¢

16

07. |¢çQU „é{¢

23

08. S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

26

E-mail : manishnvora@yahoo.co.in

}¢ê˲ - Ðíç¼ ±¯ü 50-00 • ±æà¢Ð¢ÚæÐçÚÜU Îïࢠ}¢ïæ 501-00 • ç±Îïࢠ10,000-00 • Ðíç¼ ÜU¢ïÐè 5-00

»çÐíH-2013 • 05


±S¢æ¼«¼é ¼‰¢¢ мۢÇGÜU¢ S¢}¢² ¥¢ x¢²¢ ãñ J ¥Ï¢ ±ëÿ¢¢ï´ ÜïU ªÐÚ Ý§ü ÜU¢ïÐH çÝÜUHïx¢è J ±ëÿ¢ ݲï LÐ {¢Ú‡¢ ÜUÚï´x¢ï J Ýè´}¢ ¼‰¢¢ ¥¢}¢ }¢ï´ ݲï Ï¢¢ñÚ ¥¢²ï´x¢ï J Ó¢ñ~¢ à¢évH-1 S¢ï Ó¢ñ~¢ à¢évH-9 ¼ÜU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï Ýè}¢ ÜïU ÚS¢ ÜU¢ |¢¢ïx¢ Hx¢¢²¢ Á¢¢²ïx¢¢ J |¢x¢±¢Ý ¼¢ï çÝ΢ïü¯ ãñ, çÈUÚ |¢è ã}¢ S¢|¢è ÜïU ©ÐÎïࢠÜïU çH²ï ²ã ÜU¢²ü çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J Ýè}¢ ÜïU ÚS¢ ÜU¢ ÐíS¢¢Î Hx¢¢¼¢Ú ݱ çÎÝ ¼ÜU Ðè²¢ Á¢¢² ¼¢ï S¢}Ðꇢü ±¯ü ¼ÜU à¢ÚèÚ çÝÚ¢ïx¢è Úã¼¢ ãñ J §S¢çH²ï Ðíy²ïÜU ãçÚ|¢QU |¢x¢±¢Ý ÜïU ÐíS¢¢Î ±¢H¢ Ýè}¢ ÜU¢ ÚS¢ ¥±à² Ðè±ï´ J ç±l¢‰¢èü ÜïU ÐÚèÿ¢¢ ÜU¢ S¢}¢² Ó¢H Ú㢠ãñ J ÜUÿ¢¢-10-12 ÜïU Ï¢¢ïÇü ÜUè ÐÚèÿ¢¢ ÐéÚè ã¢ï x¢²è J Á¢¢ï ÐêÚï ±¯ü ¼ÜU ÐçÚŸ¢}¢ çÜU²ï ã¢ïæx¢ï ©‹ãï´ çÓ¢‹¼¢ Ýãè´ ã¢ïx¢è, ÐÚæ¼é Á¢¢ï Åè.±è. çÈUË}¢ §y²¢çÎ Îï¶Ýï }¢ï´ S¢}¢² çÏ¢x¢¢Çï ã¢ï´x¢ï ©‹ãï´ ÐçÚ‡¢¢}¢ ÜUè ôÓ¢¼¢ ¥±à² ã¢ïx¢è J §S¢çH²ï ç±l¢‰¢èü ç}¢~¢¢ï´ ! ¥¢ÐÜïU }¢¢-Ï¢¢Ð ¥¢ÐÜïU ©ÁÁ±H |¢ç±c² ÜïU çH²ï ¥¢ÐÜUè Ðíx¢ç¼ ÜïU çH²ï Á¢¢ï |¢è ÐçÚŸ¢}¢ ÜUÚ¼ï ãñ ±ã §¼Ý¢ ¼ÜU ãè Ýãè´ Úã¼¢ Ï¢çËÜU §S¢ÜïU S¢¢‰¢ Ú¢¼-çÎÝ ÐçÚŸ¢}¢ ÜUÚÜïU ªæÓ¢è ÈUèS¢ |¢ÚÜUÚ ¥ÓÀ¢ çà¢ÿ¢‡¢ çÎH¢¼ï ãñ´ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î |¢è ¥¢Ð ©ÝÜU¢ }¢ê˲ Ýãè´ S¢}¢Á¢ï ¼¢ï ÐêÚè çÁ¢‹Îx¢è ÐÀ¼¢Ý¢ ÐÇïx¢¢ J ²çÎ ©ÝÜUè ©Ðïÿ¢¢ ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï ¥¢ÐÜU¢ Á¢è±Ý ¥æ{ÜU¢Ú }¢² ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J ±¼ü}¢¢Ý S¢}¢² }¢ï´ çÁ¢¼Ýè ©ÓÓ¢ çà¢ÿ¢¢ ¥¢ÐÜUè ã¢ïx¢è ©¼Ýè ãè ©ÓÓ¢ çà¢ÿ¢¢ ¥¢Ð ¥ÐÝï ¥¢Ýï±¢Hè ÐèÉè ÜU¢ï Îï S¢ÜïUx¢ï´, §S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ΢ïÚ¢² Ýãè´ ãñ J ç±E }¢ï´ çÁ¢Ý Îïà¢¢ï´ Ýï Ðíx¢ç¼ ÜUè ãñ ©S¢ÜU¢ »ÜU}¢¢~¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ã ãñ çÜU ±ã¢¡ ÜUè 100% Ðíç¼à¢¼ çà¢ÿ¢¢ ãñ J §S¢çH²ï ã}¢ï´ |¢è (Ðíy²ïÜU òçQU ÜU¢ï) çà¢ÿ¢‡¢ }¢ï´ Š²¢Ý ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J »ïS¢¢ ã¢ïÝï ÐÚ ¥¢Ð ÜéUÅéæÏ¢, S¢}¢¢Á¢ ¼‰¢¢ ÎïࢠÜïU çH²ï ©Ð²¢ïx¢è çS¢h ã¢ï´x¢ï J ¥ÐÝï §CÎï± |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ Ðí¢x¢ÅK çÎÝ Ó¢ñ~¢ à¢évH-9 ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è Ú¢}¢ ÜUè Ú¢}¢ ݱ}¢è ÜU¢ï ¥}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ |¢Ã² ©yS¢± }¢Ý¢²¢ Á¢¢²ïx¢¢ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ ãñ çÜU »ïS¢ï ©yS¢± }¢ï´ ¥¢Ð çÁ¢¼Ýï |¢è ÎêÚ Úã¼ï ãñ´ HïçÜUÝ ÝÁ¢ÎèÜU ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥±à² Îà¢üÝ ÜUÚÝï Ð{¢çÚ²ïx¢¢ J

¼æ~¢èŸ¢è (}¢ãæ¼ S±¢}¢è) ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜUëc‡¢Î¢„…è ÜU¢ …²Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢

»çÐíH-2013 • 06


Ð.Ðê.{.{é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è ÜUï ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 2.

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Í¢¢Å ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 3. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ç±ã¢Ú ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 4. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢¢ÇÐéÚ¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 5-6. ¥¢Î¢ï§ü (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 7. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H¢H¢ïÅ¢ (§ÇÚ Îïà¢) Тڢ²‡¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 11. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢Ú¢Ç±¢ ÜU‰¢¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 12-13. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢éÁ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 14. ÐÚ}¢ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¥ÐÝï ±ÚΠ㢉¢¢ï´ S¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ çÜU²ï J 15. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H¶¼Ú (}¢êHèÎïà¢) Ð΢Ðü‡¢ J 16. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ Ú¢}¢Ï¢¢x¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 18. Ú¢‡¢èÐ ¼‰¢¢ ç݇¢ü²Ýx¢Ú ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU ²ã¢¡ Ð΢Ðü‡¢ . 19 S¢ï 25. ¼ÜU ¥¢ïÜUHï‹Ç (‹²éÛ¢èHï‹Ç) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜïU 5 ±ï´ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 25-26. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢éÁ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 27. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥}¢Î¢±¢Î }¢æçÎÚ }¢ï´ ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± ¥ÐÝï ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï çÜU²ï J 28. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý±¢ Îï±çH²¢ }¢ê<¼Ðíç¼D¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J 29. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜUH¢ïH (Ÿ¢èÝx¢Ú) Ð΢Ðü‡¢ J 30. Ú¢¼ }¢ï´ Ï¢Hçβ¢ (ÜUÓÀ) Ð΢Ðü‡¢ J 31. Ý¢Ú¢²‡¢ÐÚ (ÜUÓÀ) Ð.|¢. ÜéUæ±ÚÁ¢è Îï±Ú¢Á¢ ÜïU ²ã¢¡ ±¢S¼é ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J

(}¢¢Ó¢ü-2013)

Ð.Ðê. |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü 108 Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ÜU¢²üRU}¢ ÜUè LÐÚﶢ 14. 16.

(}¢¢Ó¢ü-2013) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¥ÐÝï ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢}Ðó¢ çÜU²ï J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢æÜUçÚ²¢ ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ J

»çÐíH-2013 • 07


±í¼ Ú¢Á¢ »ÜU¢Îà¢è S¢±¢ü±¼¢Úè Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢ÝÝï ¥ÐÝï ¥¢çŸ¢¼Á¢Ý¢ï´ ÜïU çH²ï »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚÝï ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜUè ãñ J §S¢ÜU¢ Ðí}¢¢‡¢ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÔH¢ïÜU 79 }¢ï´ çβ¢ x¢²¢ ãñ J »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ï ¥¢ÎÚÐê±üÜU ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï, §S¢ çÎÝ Ï¢ÇG¢ ©yS¢± ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J »ÜU¢Îà¢è ÜïU ©yÐ眢 ÜUè ÜU‰¢¢ ÐéÚ¢‡¢¢ï´ }¢ï ±<‡¢¼ ãñ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜU¢ ©Ìï¶ Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ x¢.}¢. 8 }¢ï´ çÜU²¢ ãñ J }¢éÚ Î¢Ý± ÜUè ÜU‰¢¢ S¢ï ç}¢H¼¢ ãñ J }¢éÚ΢ݱ ÜU¢ï }¢¢ÚÝï ÜïU çH²ï S¢|¢è Îï±¼¢ Á¢Ï¢ S¢}¢‰¢ü Ýãè´ ã¢ï Т²ï ¼¢ï S±²æ Ðí|¢é ©S¢S¢ï ²éh çÜU²ï ¥¢ñÚ ‰¢ÜU ÜUÚ S¢¢ïx¢²ï J ©{Ú |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ÐèÀ¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï }¢éÚ ¥¢ Ú㢠‰¢¢, |¢x¢±¢ÝÝï ¥ÐÝè ¥¢æ¶ S¢ï »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ©yÐó¢ çÜU²¢ J »ÜU¢Îà¢è ÜïU S¢¢‰¢ }¢éÚ΢ݱ ÜU¢ ²éh ã饢 çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢éÚ΢ݱ }¢¢Ú¢ x¢²¢ J Ó¢¢ñÎã H¢ïÜU }¢ï´ »ÜU¢Îà¢è ÜUè Á¢² Á¢²ÜU¢Ú ãé§ü J S¢|¢è Îï±¼¢ »ÜU¢Îà¢è ÜUè ÐêÁ¢¢-S¼éç¼ çÜU²ï J |¢x¢±¢ÝÝï ±ÚÎ¢Ý çβ¢ çÜU »ÜU¢Îà¢è ã}¢¢Úï |¢QU¢ï´ ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚïx¢è J »ÜU¢Îà¢è 缉¢è ÜU¢ï ±í¼ §y²¢çÎ ÜïU }¢¢Š²}¢ S¢ï ©S¢ï »ÜU¢Îà¢è 缉¢è }¢ï´ S‰¢¢Ý çβ¢ J Á¢¢ï »ÜU¢Îà¢è ç¼ç‰¢ ÜïU çÎÝ ±í¼ Ú¶ïx¢¢ ±ã ¥¢S¢éÚè ¼y±¢ï´ S¢ï Úçÿ¢¼ ã¢ïÜUÚ ã}¢¢Úï {¢}¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚï´x¢ï J ã}¢¢Úè Îࢠ§ç‹Îí²¢ ¼‰¢¢ §x²¢Úã±ï }¢Ý S¢ï »ÜU¢Îà¢è 缉¢è ÜUè ©yÐ眢 ãé§ü ãñ J §S¢ ¼Úã »ÜU¢Îà¢è ç¼ç‰¢ ÜU¢ï ±í¼ ÜUÚÝï ±¢Hï Á¢¢ï |¢è ã¢ï´x¢ï ©‹ãï »ÜU¢Îࢠ§ç‹Îí²¢ï´ ÐÚ S¢æ²}¢ Úãïx¢¢ J ±ï ÜïU±H Ðí|¢é ÜïU S¢¢‰¢ S¢}Ï¢‹{Ú¶ï´x¢ï ¼¢ï Á¢è±Ý }¢ï´ S¢é¶ ¥¢ñÚ à¢¢ç‹¼ ÜUè Ðí¢ç# ã¢ïx¢è J »ÜU¢Îà¢è ÜUè ©yÐ眢 ÜU¢<¼ÜU ÜëUc‡¢-11 ÜU¢ï ãé§ü ‰¢è J §S¢èçH²ï ©S¢ÜU¢ Ý¢}¢ »ÜU¢Îà¢è Ú¶¢ x¢²¢ J ±¯ü }¢ï´ ¥¢Ýï±¢Hè ©yÐó¢¢ »ÜU¢Îà¢è S¢ï ÐíÏ¢¢ï{Ýè »ÜU¢Îà¢è ¼ÜU ÜUè S¢|¢è ç±ç{Ï¢¼¢§ü x¢§ü ãñ J Ðíy²ïÜU »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ Ðí|¢¢± ç|¢ó¢-ç|¢ó¢ ãñ J çÈUÚ |¢è ÐÚÏ¢ír¢ ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜU¢ S¢Îìx¢é‡¢ S¢|¢è »ÜU¢Îçࢲ¢ï´ }¢ï´ ãñ J }¢¢~¢ }¢¢S¢ ¼‰¢¢ Ðÿ¢ |¢ïÎ

- S¢¢{é ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ (Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢)

S¢ï Ý¢}¢ |¢ïÎ ãñ J à¢évH Ðÿ¢ ÜUè »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ©œ¢}¢ }¢¢Ý¢ x¢²¢ ãñ J §S¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ Ó¢‹ÎíÏ¢H ãñ J §S¢ÜU¢ Ðí}¢¢‡¢ ç݇¢ü² çS¢‹{é }¢ï´ ç}¢H¼¢ J HïçÜUÝ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï Ðÿ¢ ÜUè »ÜU¢Îà¢è ÜUÚÝè Ó¢¢çã» J (»ÜU¢Îಢæ Ý |¢éTè¼ Ðÿ¢²¢ïL|¢²¢ïÚçÐ) »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ çݲ}¢-¥¢ÎÚ ÜïU S¢¢‰¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥ç{ÜU }¢¢S¢ }¢ï´ ¥¢Ýï ±¢Hè Î¢ï »ÜU¢Îà¢è §‹ãè´ 24 »ÜU¢Îçࢲ¢ï´ }¢ï´ S¢ç}}¢çH¼ S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J S¢ÜU¢}¢ ±í¼ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ }¢ï´ S¢ï çÜU¼Ýï çÝç}¢œ¢ - ãï¼é S¢ï ±í¼ ÜUÚ¼ï ãñ J ©ÝÜïU çH²ï ©yÐó¢¢ »ÜU¢Îà¢è S¢ï HïÜUÚ Îï± ÐíÏ¢¢ï{Ýè »ÜU¢Îà¢è ¼ÜU 24 »ÜU¢Îà¢è ÜïU ±í¼ ÜU¢ ç±{¢Ý ãñ J çÜUS¢è ¼Úã ±í¼ ÜïU S¢}¢² çÏ¢ÑìÝ ¥¢±ï ¼¢ï À¢ïÇÝ¢ Ýãè´ Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ±í¼ ÜU¢ |¢æx¢ çÜUS¢è |¢è ¥±S‰¢¢ }¢ï´ Ý ÜUÚï´ . ¥¢Æ ±¯ü S¢ï 80 ±¯ü ¼ÜU S¢|¢è ÜU¢ï ±í¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ï¢¢HÜU, Ú¢ïx¢è, ±ëh ÜU¢ï À¢ïÇGÜUÚ S¢|¢è ÜïU çH²ï çݲ}¢ ãñ J S¢}¢‰¢ü ã¢ï´ ¼¢ï ²¢±ÁÁ¢è±Ý ÜUÚï´ J »ÜU¢Îà¢è ÜUè }¢çã}¢¢ ±í¼ ç±ç{}¢ï´ ÜUãè x¢²è ãñ J Ýñç}¢¯¢Ú‡² }¢ï´ S¢é¼ÐéÚ¢‡¢è ࢢñÝÜU¢çÎÜU «ç¯²¢ï´ ÜU¢ï »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜïU çݲ}¢ ÜU¢ çÝLЇ¢ çÜU²¢ ‰¢¢ çÁ¢S¢ }¢ï´ »ÜU ±¯ü Hx¢¢ ‰¢¢ J çÈUÚ |¢è »ÜU¢Îà¢è ÜïU 籯² }¢ï´ ç݇¢ü² çS¢‹{é ¼‰¢¢ {}¢üçS¢‹{é }¢ï´ ç±S¼¢Ú Ðê±üÜU ±‡¢üÝ ãñ J ±í¼ ÜïU 籯 ²}¢ï´ à¢ñ± ¼‰¢¢ ±ñc‡¢±¢ï ÜU¢ }¢¼ }¢ï´ |¢ïÎ ãñ J à¢ñ± }¢¼ S¢ê²¢üS¼ ç¼ç‰¢ ÜU¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ ¼‰¢¢ ±ñc‡¢± H¢ïx¢ ©Î²¢ ç¼ç‰¢ ÜU¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ´ J §S¢çH²ï ã}¢H¢ïx¢ m¢Îà¢è±ï{¢ »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ ÜUÚ¼ï ãñ J {}¢üçS¢‹{é ÜïU }¢¼¢ÝéS¢¢Ú Á¢¢ï çÎçÿ¢¼ ã¢ï ±ï S¢ê²¢ïüβ ç¼ç‰¢ ¼‰¢¢ Á¢¢ï ¥çÎçÿ¢¼ ã¢ï´ ±ï S¢ê²¢üS¼ ç¼ç‰¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ±í¼ ÜU¢ï }¢¢Ýï J Îà¢}¢è´ ç¼ç‰¢ ÜU¢ï S¢ê²¢üS¼ ÜïU Ï¢¢Î |¢¢ïÁ¢Ý Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J m¢Îà¢è ÜïU çÎÝ ~¢²¢ïÎà¢è Hx¢Ýï S¢ï Ðê±ü Тڇ¢¢ ÜUÚHïÝè Ó¢¢çã²ï J »ÜU¢Îà¢è ÜïU çÎÝ ç±à¢ï¯ Š²¢Ý ÎïÝï ²¢ïx² - ¥ó¢ Ýãè´ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï, çÁ¢S¢ }¢ï´- ¥Ý¢Á¢, Ï¢¢Á¢Úè, x¢ïãê¡, Ó¢¢±H

»çÐíH-2013 • 08


S¢±ü{¢‹², ç¼H, }¢S¢êÚ΢H, ࢢx¢, ÎêS¢Úï ÜïU |¢¢ïÁ¢Ý ÜU¢ï ¥¿¢¢Ý¼¢ }¢ï´ |¢è Ýãè´ ¶¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J »ÜU¢Îà¢è ÜïU çÎÝ ©Ð±¢S¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ±¢Úæ±¢Ú Á¢H |¢è Ýãè´ ÐèÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÐÚæ¼é }¢Š²}¢±í¼ ±¢H¢ï }¢ï´ ±ëh - Ú¢ïx¢è, ¥à¢QU¢ï´ ÜïU çH²ï ÈUH, ç¼H, ÐæÓ¢¢}¢ë¼, ÜæUÎ}¢êH, Îê{, Á¢H ¶¢Ýï ÐèÝï ÜïU çH²ï ÀêÅ ÜUè x¢²è ãñ J ÐÚæÐÚ¢ }¢ï´ ©yÐó¢ ã¢ïÝï ±¢Hï Ðí¢ÜëUç¼ÜU - }¢¢ïÚñ²¢, Ú¢Á¢x¢Ú¢, S¢è´Í¢¢Ç¢ §y²¢çÎ ÜU¢ ÈUH¢ã¢Ú ÜU¢ S¢}¢¢±ïࢠã¢ï¼¢ ãñ J ТÝ, ¼}Ï¢¢ÜêU, }¢é¶±¢S¢ §y²¢çÎ ÜU¢ ±í¼ }¢ï´ S¢ï±Ý Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ðí¢¼: ÜU¢C ÜUè ΢¼éÝ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢¢~¢ Ý}¢ÜU S¢ï ÜéUÌ¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÎÝ }¢ï´ à¢²Ý Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ï¢ír¢Ó¢²ü ±í¼ ÜU¢ ТHÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J RU¢ï{Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÎÝ }¢ï´ S¢¢ïÝï S¢ï ¼‰¢¢ }¢ñ‰¢éÝ ÜUÚÝï S¢ï ¼yÜU¢H ±í¼ |¢æx¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J Ú¢ïÝï S¢ï ¼‰¢¢ Û¢x¢Ç¢ ÜUÚÝï S¢ï |¢è ±í¼ |¢æx¢ ã¢ï¼¢ ãñ J }¢Ý-±¢‡¢è S¢ï |¢è ôãS¢¢ ±í¼ }¢ï´ Ýãè ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ¥Ý¢Á¢ ÎêS¢Úï ÜïU çH²ï |¢è Ýãè´ Ï¢Ý¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ©S¢ÜUè S¢éx¢‹{Ýãè HïÝè Ó¢¢çã²ï J |¢¢ïÁ¢Ý ÜUè ±¢¼ |¢è Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J v²¢ïçÜU |¢¢ïÁ¢Ý ÜUè ±¢¼ ÜUÚÝï S¢ï çÁ¢ãì±¢ ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ÐécÐ¢ï´ ÜUè S¢éx¢‹{|¢è Ýãè´ HïÝè Ó¢¢çã²ï J ΢Éè-}¢éæÇÝ |¢è Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ ÈUH ©ÝÜïU 15 ÐèÉè ÜïU Ðê±üÁ¢¢ï ÜU¢ï ç}¢H¼¢ ãñ, §S¢S¢ï ©‹ãï´ ¼yÜU¢H }¢éçQU ã¢ï¼è ãñ J Á¢èç±¼ ²¢ }¢ë¼ ÜU¢ï§ü òçQU ÜUçÆÝ Ðí¢²çp¼ |¢¢ïx¢¼¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü »ÜU ±¯ü ÜïU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ ÈUH S¢æÜUËÐ ÜUÚÜïU ¥<м ÜUÚï´ ¼¢ï ©S¢è S¢}¢² ©S¢ ÜU}¢ü ÈUH |¢¢ïx¢Ýï S¢ï ©S¢ÜUè }¢éçQU ã¢ï Á¢¢²ïx¢è J Ú¢ç~¢ Á¢¢x¢Ú‡¢ ¼‰¢¢ Ú¢ç~¢ |¢Á¢Ý ²¢ Ú¢ç~¢ à¢²Ý Á¢}¢èÝ ÐÚ ¥¢S¢Ý çÏ¢À¢ÜUÚ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥æx¢íïÁ¢¢ï ÜïU ¥¢RU}¢‡¢ S¢ï Ðê±ü H¢ïx¢ »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ¥±ÜU¢à¢ Ú¶¼ï ‰¢ï J ©S¢ çÎÝ ¶ï¼è Ï¢¢Úè ÜU¢ ÜU¢}¢ |¢è Ï¢‹Î Ú¶¼ï ‰¢ï J Ï¢ñH x¢¢Çè |¢è Ýãè´ Ó¢H¢¼ï ‰¢ï J Ðíy²ïÜU ЋÎíã çÎÝ }¢ï´ S¢}Ðꇢü ¥±ÜU¢à¢ ÜU¢ çݲ}¢ ‰¢¢ J HïçÜUÝ Úç±±¢ÚÜU¢ï ¥±ÜU¢à¢ ¥æx¢íïÁ¢¢ï ÜUè Ï¢éçh ÜUè ©ÐÁ¢ ãñ J §S¢çH²ï ã}¢¢Úè »ÜU¢Îà¢è x¢¢ñÇG ã¢ï x¢²è J »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUè ç±à¢ï¯ ÐêÁ¢¢ ÜUÚÝè

Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý ÜïU ÜUè¼üÝ ÜU¢ x¢¢Ý ÜUÚÝ¢, ࢢ›¢ï´ ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ÜUÚÝ¢, Îï± ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÝ¢, ©yS¢± ÜUÚÝ¢, |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢ê<¼ ÜU¢ çÓ¢‹¼Ý ÜUÚÝ¢ §y²¢çÎ ÜU¢²ü Ú¢ç~¢ ÜïU 12 Ï¢Á¢ï ¼ÜU ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Ú¢ç~¢ Á¢¢x¢Ú‡¢ Ýãè´ çÜU²¢ Á¢¢² ¼¢ï ¥¢{¢, ÈUH ç}¢H¼¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU¢ï´ ÜU¢ï »ÜU S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ |¢Á¢Ý ÜUÚÝ¢è Ó¢¢çã²ï J §S¢çH²ï çÜU S¢|¢¢ }¢ï´ ²¢ ©yS¢± }¢ï´ Ï¢ÇGè S¢ÚH¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ ±í¼ ©Ð±¢S¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ¥ÐÝï S¢æÐí΢² }¢ï´ çÜU¼Ýï S¢yS¢æx¢è »ÜU¢Îà¢è ÜïU çÎÝ x¢¢æ±¢ï ÜïU }¢æçÎ򢕫 }¢ï´ |¢è }¢¢ñÝ Úã¼ï ãñ´ ÐÆÝ, ÜUè¼üÝ, }¢¢H¢, ÐíÎçÿ¢‡¢¢ §y²¢çÎ ÜUÚ¼ï ãñ J 5 çÎÝ }¢ï´ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ »ÜU±¢Ú ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ÜïU çH²ï §¼Ý¢ ¼¢ï ¥±à² ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢¢ï |¢QU Ÿ¢h¢ ÜïU ç±Ý¢ ±í¼ ÜUÚ¼¢ ãñ Ðà¢é ÜïU }¢¢æS¢ôÐÇ ÜïU S¢}¢¢Ý |¢¢Ú LÐ ãè ãñ J HïçÜUÝ Á¢¢ï S¢¢±{¢Ý ã¢ïÜUÚ ±í¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ÜUè Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢±ü ç±{Úÿ¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ J ¥çݱ¢²ü S¢æ²¢ïx¢ ÜïU ç±Ý¢ ²¢~¢¢ |¢è Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU ²¢~¢¢ }¢ï´ ¥ÝïÜU¢ï´ ¥¿¢¢¼ LÐ S¢ï ôãS¢¢ ã¢ï¼è ãñ J ¥ÐÝï x¢¢¡± }¢ï´ }¢æçÎÚ ã¢ï ¼¢ï ÐñÎH Ó¢HÜUÚ Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ¥ÐÝï x¢¢¡± ÜïU }¢æçÎÚ S¢ï Ï¢ÇG¢ ÜU¢ï§ü ¼è‰¢ü Ýãè´ ãñ´ J ²ã ±¢¼ S¢|¢è ÜU¢ï Á¢¢ÝÝï ²¢ïx² ãñ J Ï¢ír¢¢ÝæÎ }¢éçÝ Ýï ÜU㢠ãñ çÜU ÜU¢ïÅè x¢¢²¢ï´ ÜïUÎ¢Ý ÜU¢ Á¢¢ï ÈUH ãñ ±ã »ÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚÝï ÜU¢ ÈUH Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J §S¢ÜïU ¥H¢±¢æ »ÜU ãÁ¢¢Ú ¼ÐS±è²¢ï´ ÜïU |¢¢ïÁ¢Ý ÜUÚ¢Ýï ÜU¢ Á¢¢ï ÈUH ãñ ±ã »ÜU ±¯ü ¼ÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚÝï }¢ï´ ãñ J ÜUÚ¢ïÇGÏ¢¢Ú x¢æx¢¢ F¢Ý ÜU¢ Á¢¢ï ÈUH ãñ ±ã »ÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚÝï ÜU¢ ÈUH Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J Á¢¢ï }¢Ýéc² »ÜU¢Îà¢è ÜïU çÎÝ ¥ó¢ (|¢¢ïÁ¢Ý) ¶¢¼¢ ãñ ±ã S¢Ï¢S¢ï Ï¢ÇG¢ Т¼ÜUè ÜU㢠x¢²¢ ãñ J ±í¼¢ï´ ÜU¢ Ú¢Á¢¢ »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ãñ J ¥ÐÝè S¢æSÜëUç¼ }¢ï´ 365 çÎÝ }¢ï´ 240 ±í¼ ¥¢¼ï ãñ´ J Á¢¢ï çÜUS¢è Ý çÜUS¢è LÐ }¢ï´ Á¢è±Ý }¢ï´ ©Ð²¢ïx¢è ã¢ï¼ï ãñ J HïçÜUÝ ÜUçH²éx¢ }¢ï´ 15 çÎÝ }¢ï´ »ÜU±¢Ú ¥¢Ýï±¢Hè »ÜU¢Îà¢è ÜïU |¢è¼Ú S¢|¢è ±í¼¢ï´ ÜU¢ S¢}¢¢±ïࢠã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢çH²ï ¥‹² ±í¼¢ï´ ÜïU ©Ð±¢S¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ©ÌæÍ¢Ý Ýãè´ ã¢ï¼¢ ãñ J ±í¼ ÜUÚÝï S¢ï Ðê±üÁ¢¢ï ÜU¢ï }¢éçQU ç}¢H S¢ÜU¼è ãñ

»çÐíH-2013 • 09


¼¢ï Á¢¢ï ÜUÚïx¢¢ ©S¢ï ÈUH v²¢ï´ Ýãè´ ç}¢Hïx¢¢ ? Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ Ðíy²ïÜU »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï Ï¢ÇGï-Ï¢ÇGï ©yS¢± ÜUÚ¼ï ‰¢ï J ±í¼, ©Ð±¢S¢ ÜUÚ±¢¼ï ‰¢ï J Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ }¢ï´ ݱ}¢ SÜU‹{}¢ï´ ò¢S¢Á¢èÝï çH¶¢ ãñ çÜU, ¥æÏ¢Úè¯ Ú¢Á¢¢ Ýï »ÜU ±¯ü ¼ÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚ Úãï ‰¢ï ©S¢è S¢}¢² Îé±¢üS¢¢ Á¢ñS¢ï ¼ÐS±è ±ã¢¡ ¥¢¼ï ãñ ¥¢ñÚ ©ÝÜU¢ ¼Ð çÝcÈUf Á¢¢¼¢ ãñ J Îé±¢üS¢¢ ÜUè Úÿ¢¢ |¢x¢±¢ÝÝï |¢è Ýãè´çÜU²¢ J §S¢ÜU¢ ÜU¢Ú‡¢ ²ã çÜU »ÜU¢Îà¢è ÜïU ±í¼ S¢ï ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ |¢x¢±¢Ý Ýï ¥æÏ¢Úè¯ Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï S¢éÎà¢üÝ Ó¢RU ÜU¢ï Ú¶¢ ‰¢¢ J »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜïU »ÜU ±¯ü ÐéÚ¢ ã¢ï¼ï ãè ÐíÏ¢¢ïç{Ýè »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ²{¢ç±ç{©l¢ÐÝ çÜUS¢è Ð釲 S‰¢¢Ý }¢ï´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J {}¢ü çS¢‹{é }¢ï´ »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ï ΢ï ÐíÜU¢Ú Ï¢¼¢²¢ ãñ J »ÜU ±í¼ ÎêS¢Ú¢ ©Ð±¢S¢ J }¢éçQU ÜïU çH²ï ©Ð±¢S¢ ¼‰¢¢ ÜU¢}¢Ý¢¥¢ïæ ÜUè Ðê<¼ ÜïU çH²ï ±í¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J 盲¢æ ±í¼ ²¢ ©Ð±¢S¢ ¥ÐÝï Ðç¼ ÜUè ¥¢¿¢¢

HïÜUÚ ãè ÜUÚï´ J S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ÐíÜUÚ‡¢-3, ¥Š²¢² 39 }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜïU çÎÝ ¥ó¢ ¶¢Ýï S¢ï Ð釲 ÜU¢ ݢࢠã¢ï¼¢ ãñ J Ðê±üÁ¢¢ï ÜU¢ |¢è Ð¼Ý ã¢ï¼¢ ãñ J »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUè S¢|¢è Ð¢Ð¢ï´ S¢ï }¢éçQU ç}¢H Á¢¢¼è ãñ J ãÁ¢¢Ú ¥E}¢ï{²¿¢, S¢¢ñ Ú¢Á¢S¢ê² ²¿¢ S¢ï ¥ç{ÜU »ÜU¢Îà¢è ±í¼ ÜU¢ }¢ãy± Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J çÁ¢S¢ÜïU Í¢Ú }¢ï´ »ÜU òçQU |¢è »ÜU¢Îà¢è ÜU¢ ±í¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ©S¢ÜïU Í¢Ú }¢ï´ ²}¢Îê¼ Ýãè´ ¥¢¼ï J »ÜU¢Îà¢è ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU Ýï~¢ S¢ï Ðíx¢Å ã¢ïÝï ±¢Hè Ðç¼±í¼¢ ÐÕè ãñ J ©S¢ï {¢Ú‡¢ ÜUÚÝï S¢ï ±í¼ ÜUÚÝï ±¢H¢ òçQU ÐÚ}¢¢y}¢¢ }¢ï´ ¥¶æÇ ±¢S¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J ¥çݱ¢²ü S¢æ²¢ïx¢¢ï }¢ï´ »ÜU¢Îà¢è ±í¼ »ÜU¢Îà¢è ç¼ç‰¢ ÜU¢ï Ý ã¢ï S¢ÜUè ã¢ï ¼¢ï m¢Îà¢è ÜïU çÎÝ ±í¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ ¥¿¢¢Ý }¢ï´ ²¢ Ú¢ïx¢¢çÎÜU ¥¢Ð眢ÜU¢H }¢ï´ ¥‰¢±¢ x¢éL±Ó¢Ý ²¢ ¥¢ñ¯ç{S¢ï±Ý }¢ï´ ±í¼ |¢æx¢ ÜU¢ Î¢ï¯ Ýãè´ Hx¢¼¢ ãñ J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ðç~¢ÜU¢ ÐíÜU¢à¢Ý ÜUè }¢¢çHÜUè ÜUï S¢‹Î|¢ü }¢ï´ J 1. ÐíÜU¢à¢Ý SƒH : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 2. ÐíÜU¢à¢Ý „}¢² : Ðíç¼ }¢¢„ 3. }¢éÎíÜU ÜU¢ Ý¢}¢ : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 4. „æТÎÜU ÜU¢ Ý¢}¢ : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 5. }¢¢çHÜU : Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè x¢¢Îè ÜUï ¥ç{Ðç¼ Ð. Ðê. {. {é. ¥¢™¢²ü }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐ턢΅è }¢ã¢Ú¢…Ÿ¢è Ú¢çcÅî²¼¢ : çã‹Îè м¢ : Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1 }¢ñ ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è ²ã SÐC ÜUÚ Ú㢠ãêæ çÜU ªÐÚ Îè x¢§ü Ï¢¢¼ïæ }¢ïÚè …¢ÝÜU¢Úè ¥¢ñÚ „}¢Û¢ ÜUï ¥Ýé„¢Ú „y² ãñæ J ãS¼¢ÿ¢Ú : ࢢ›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è, }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢±¢Î-1, (ÐíÜU¢à¢ÜU ÜUè „¢§üÝ)

»çÐíH-2013 • 10


x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè SÜêUH ¶éࢢH |¢^ ÜUè SÜêUH }¢ï´ Á¢¢ï ÐÉÝï Á¢¢²ïx¢¢ ±ã S¢æS¢¢Ú S¢¢x¢Ú S¢ï Ð¢Ú ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J ±ã ÇêÏ¢ïx¢¢ Ýãè´ J ¥Ï¢ ÐíÔÝ ²ã ãñ çÜU ¶éࢢH |¢QU Ýï Á¢¢ï SÜêUH Ðí¢Ú}|¢ ÜUè ‰¢è ±ã Ï¢‹Î ã¢ï x¢²è ²¢ Ó¢¢Hê ãñ ? Ýãè´, Ó¢¢Hê ãñ J ã}¢ S¢|¢è ©S¢è SÜêUH ÜïU ç±l¢‰¢èü ãñ ¥¢ñÚ Ðíç¼çÎÝ ©S¢ SÜêUH }¢ï´ ¥¢ÜUÚ S±²æ ¶éࢢH |¢x¢¼ (x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è) ã}¢ S¢|¢è ÜU¢ ÐèçÚ²Ç Hï¼ï ãñ´ J S±¢}¢è ÜUã¼ï ãñ çÜU Á¢è±Ý }¢ï´ S¢yS¢æx¢ çÝ<±ÍÝ Ú¶Ý¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ¥¢y}¢ÜU˲¢‡¢ ÜUè Ó¢¢ãÝ¢ ã¢ï ¼¢ï ݱ ÐíÜU¢Ú ÜïU ±¢Ý¢ ÜU¢ï S¢}¢Û¢ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢¢ïÿ¢ }¢ï´ ç±ÍÝ Ý ¥¢±ï »ïS¢è §ÓÀ¢ ã¢ï ¼¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU {¢}¢ }¢ï´ Á¢¢Ý¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ©S¢}¢ï´ ÜU¢ï§ü ç±ÿ¢ïÐ Ý ¥¢±ï »ïS¢è Ó¢¢ãÝ¢ ã¢ï ¼¢ï ¥ÐÝï S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï ÎëÉ Ú¶Ý¢ ã¢ïx¢¢, ¥ÐÝï ÐçÚ±¢Ú }¢ï´ S¢yS¢æx¢ ÜUè ÐÚæÐÚ¢ Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï J x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè ±¢¼ïæ ¼¢ï ÝS¢ }¢ï´ §æÁ¢ïvS¢Ý Á¢ñS¢è ±¢¼ ãñ J ÐãHè ±¢¼ - ÎëÉ ©Ð¢S¢Ý¢, ¥ÐÝï §CÎï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý S¢±ü ÜU¼¢ü, S¢±ü ã¼¢ü, }¢ñ´ S¢é¶è ãê¡ - |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè ÜëUТ S¢ï, }¢ñ´ Îé:¶è ãê¡ ç±Ó¢¢Ú Ýãè´ ¥¢¼¢ ãñ J çÜU¼Ýï H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï ݱx¢íã ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ, çÜUS¢è ÜU¢ï ÎS¢±¢æ |¢è ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚ¼¢ ãñ HïçÜUÝ |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜU¢ï ÜU¢ï§ü ÐÚïà¢¢Ý Ýãè´ ÜUÚ¼¢ J çÈUÚ |¢è Îé:¶è ã¢ïÝ¢ ã¢ï ¼¢ï |¢x¢±¢ÝÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ H¢ïÐ ÜUÚÝï S¢ï |¢x¢±¢Ý ¶éÎ ãè ©S¢ï çà¢ÿ¢¢ Îï¼ï ãñ´ J §S¢ ±¢¼ ÜUè SÐC¼¢ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ Ýï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ çÜU²¢ ãñ J ÜU¢H, ÜU}¢ü, ¼‰¢¢ }¢¢²¢ ÜU¢ v²¢ ¥çS¼y± Á¢¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜU¢ï ÐÚïà¢¢Ý ÜUÚ S¢ÜïU J Á¢¢ï |¢è ÜéUÀ ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï¼¢ï S¢}¢Û¢Ý¢ Ó¢¢çã» çÜU ¥¢¿¢¢ ÜU¢ H¢ïÐ ÜUãè´ Ý ÜUãè´ ¥±à² ã饢 ã¢ïx¢¢ J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè ¥¢¿¢¢ ÜU¢ S¢±¢ïüÐçÚ Ð¢HÝ ãè Á¢è±Ý ÜU¢ï ÎëÉ ±Ý¢ S¢ÜU¼¢ ãñ J

- ࢢ.S±¢. ãçÚÜïUࢱ΢S¢Á¢è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

ÎêS¢Úè ±¢¼ : çݲ}¢ ÜUè Îëɼ¢ - ¥ÐÝï §CÎï± S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý Ýï Á¢¢ï çݲ}¢ Ï¢¼¢²¢ ãñ Á¢ñS¢ï çݲ}¢ ¥‰¢¢ü¼ì ÐæÓ¢ - ±¼ü}¢¢Ý - ΢L, }¢¢Åè, Ó¢¢ïÚè, ¥±ïÚè ¼‰¢¢ ¥ÎH¢ Ï¢ÎHè, §Ý S¢|¢è ÜU¢ çݲ}¢ Ðê±üÜU ТHÝ ÜUÚÝ¢ J §S¢ 籯² }¢ï´ Ðíï}¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï çH¶¢ ãñ çÜU “çÝ<±ÜUËÐ ©œ¢}¢ ¥ç¼ çÝp² ¼Ï¢ Í¢Ýಢ}¢ §S¢}¢ï´ §x²¢Úã çݲ}¢ Ï¢¼¢²¢ x¢²¢ ãñ J §Ý }¢ï´ ãè ТæÓ¢ çݲ}¢ S¢}¢¢²ï ãé» ãñ´ J çÁ¢S¢ ¼Úã ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ ã¢ï ©S¢ ¼Úã ÜUè ©Ð¢S¢Ý¢ }¢ï´ Îëɼ¢ ã¢ïÝè ¥¢±à²ÜU ãñ J }¢ã¢Ú¢Á¢Ýï ±ÝÓ¢¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU ÐPU¢ ãçÚ|¢QU ±ãè ãñ Á¢¢ï çݲ}¢, çÝp² ¥¢ñÚ Ðÿ¢ }¢ï´ Îëɼ¢ Ú¶ï J ¼èS¢Úè ±¢¼ : à¢é|¢ Îïࢠ}¢ï´ ÚãÝ¢ J à¢é|¢ ÎïࢠÜU¢ }¢¼HÏ¢ - Á¢ã¢¡ S¢æ¼ Úã¼ï ã¢ï, Á¢ã¢¡ }¢æçÎÚ ã¢ï, Á¢ã¢¡ ÜU‰¢¢

»çÐíH-2013 • 11


ã¢ï¼è ã¢ï J §S¢ï à¢é|¢ ÎïࢠÜUãï ¼ñ´ J »ïS¢ï Îïࢠ}¢ï´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ‰¢¢ïÇ¢ ÜU}¢ ç}¢H¼¢ ã¢ï Ó¢Hïx¢¢ HïçÜUÝ à¢é|¢ Îïࢠ}¢ï´ ãè ÚãÝ¢ Ó¢¢çã» J Ó¢¼é‰¢ü ±¢¼ : à¢é|¢ ÜU¢H }¢ï´ ÚãÝ¢, à¢é|¢ ÜU¢H ÜU¢ }¢¼HÏ¢ - ¥ÓÀ¢ S¢}¢², Á¢ñS¢ï Ðí¢¼: ÜU¢H ÜU¢ à¢é|¢ }¢éãê¼ü, ©S¢ S¢}¢² ÐêÁ¢¢, ТÆ, }¢¢H¢, Š²¢Ý ÜUÚÝ¢ J S¢¢²æÜU¢H çà¢ÿ¢¢Ð~¢è }¢ï´ ¥¢¿¢¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú }¢æçÎÚ }¢ï´ Á¢¢Ý¢, ÜU‰¢¢ ÜUÚÝ¢, ÜU‰¢¢ S¢éÝÝ¢ §y²¢çÎ à¢é|¢ ÜU¢H ãñ J ТæÓ¢±è ±¢¼ : }¢Ý- ÜU}¢ü S¢ï ¼‰¢¢ ±Ó¢Ý S¢ï S¢æ¼¢ï ÜU¢ S¢yS¢æx¢ ÜUÚÝ¢ J }¢Ý S¢ï S¢æ¼¢ï ÜU¢ S¢¢‰¢ ÜUÚÝ¢, ±Ó¢Ý S¢ï S¢¢{é ÐéL¯ ÜUè Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚÝ¢, ÜU}¢ü ¥‰¢¢ü¼ì S¢æ¼ ÜUè S¢ï±¢ ÜUÚÝ¢ J §Ý S¢|¢è à¢é|¢ ÜU}¢¢ïü }¢ï´ ç±ÍÝ ¥¢¼¢ ã¢ï ²¢ S±|¢¢± ¶Ú¢Ï¢ ã¢ï x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï S±|¢¢± }¢ï´ ÐçÚ±¼üÝ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J HïçÜUÝ S¢æ¼¢ï ÜU¢ S¢¢ãÓ¢²ü ÜU|¢è |¢è Ýãè´ À¢ïÇÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ²¢Î Ú網ïx¢¢ - ²ã x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè ТÆࢢH¢ ãñ J ÀÆè ±¢¼ : ©œ¢}¢ Ÿ¢h¢±¢Ý ã¢ïÝ¢ J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ m¢Ú¢ Ðíç¼çD¼ Îï±, ¥¢Ó¢¢²ü, ࢢ›, (çà¢ÿ¢¢Ð~¢è, S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý, ±Ó¢Ý¢}¢ë¼, S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢) ¼‰¢¢ S¢æ¼, S¢yS¢æx¢è J §Ý S¢|¢è }¢ï´ ¥ÅêÅ Ÿ¢h¢ J »H¢ïx¢ |¢è ÜUãï´ ±ã |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ ÜU¢ ±Ó¢Ý ãñ »ïS¢¢ }¢ÝÝ¢ Ó¢¢çã» J ©S¢è }¢ï´ Ÿ¢ï² ãñ Ðíï² ãñ J S¢|¢è |¢QU »ÜU S¢}¢¢Ý Ýãè´ ã¢ï¼ï ........... Á¢ñS¢ï ÚïH ÜïU çÇÏÏ¢ï S¢|¢è »ÜU S¢}¢¢Ý Ýãè´ ã¢ï¼ï J çÜUS¢è }¢ï´ ÜéUÀ ò±S‰¢¢ ¼¢ï çÜUS¢è }¢ï´ ÜéUÀ |¢è Ýãè´ J çÜUS¢è }¢ï´ ¶êÏ¢ |¢èÇG ¼¢ï çÜUS¢è }¢ï´ ÜU}¢ J çÜUS¢è }¢ïæ S¢¢ïÝï ÜUè S¢èÅ ¼¢ï çÜUS¢è }¢ï´ Ï¢ñÆÝï ÜUè J ÜU¢ï§ü çÇÏÏ¢¢ ».S¢è. ±¢H¢ ¼¢ïÜU¢ï§ü Á¢ÝÚH J HïçÜUÝ S¢|¢è »ÜU S¢¢‰¢ ãè ŒHïÅ ÈU¢}¢ü ÐÚ ©¼Ú¼ï ãñ´ - ²çÎ ±ãè x¢¢ÇGè ÐÅÚè S¢ï ÝèÓ¢ï ©¼Ú Á¢¢² ¼¢ï çÁ¢¼Ýï |¢è }¢éS¢¢çÈUÚ ãñ ±ï ¥ÐÝï x¢‹¼Ã² S‰¢¢Ý ÐÚ ÐãéæÓ¢ S¢ÜU¼ï ãñ´ v²¢ ? §S¢è ¼Úã Á¢¢ï Ÿ¢h¢±¢Hï |¢QU ãñ ±ï ÜU|¢è |¢è Ÿ¢h¢ ÜïU

ТÅï S¢ï ÝèÓ¢ï Ý ©¼Úï´ ¥‹²‰¢¢ ¥ÐÝï x¢‹¼Ã² S‰¢¢Ý ÐÚ ¥‰¢¢ü¼ì ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜïU ¥ÿ¢Ú{¢}¢ ÜU¢ï ÜU|¢è Ýãè´ Ð¢ S¢ÜïU´x¢ï J ¥Ï¢ ¥¢¼¢ ãñ S¢¢¼±¢æ Ý}Ï¢Ú : ²ã S¢yS¢æx¢ ¼‰¢¢ ç±à¢¢H S¢}¢¢Á¢, ãÁ¢¢Ú¢ï S¢æ¼, Ï¢ír¢Ó¢¢Úè, Т¯üÎ, H¢¶¢ï´ ãçÚ|¢QU §Ý S¢|¢è }¢ï´ Á¢¢ï x¢é‡¢ ãñ ©S¢ï x¢í㇢ ÜUÚÝ¢ J À¢ïÅ¢ Ï¢¢HÜU ã¢ï ±ã ÜUè¼üÝ x¢¢¼¢ ã¢ï ¼¢ï ©S¢}¢ï´ |¢è »ÜU x¢é‡¢ ãñ ©S¢ï {‹²±¢Î ÎïÝ¢ Ó¢¢çã» J S¢Ï¢ }¢ï´ x¢é‡¢x¢íçã¼¢ ¥¢Ýè ¥¢±à²ÜU ãñ J S¢yS¢æx¢ x¢é‡¢ x¢í¢çã¼¢ ÜïU ªÐÚ çÅÜU¢ ã饢 ãñ J ¥¢Æ±¢æ ÝæÏ¢Ú ¥¢¼¢ ãñ : Îïã¢ç|¢}¢¢Ý ÜU¢ y²¢x¢ ÜUÚÝ¢ J çÜUS¢è ÜU¢ï çÏ¢l¢ ÜU¢ }¢¢Ý ã¢ï, çÜUS¢è ÜU¢ï S‰¢¢Ý ÜU¢ }¢¢Ý ã¢ï, çÜUS¢è ÜU¢ï ÐñS¢ï ÜU¢ }¢¢Ý ã¢ï §y²¢çÎ §y²¢çÎ J Îïã¢ç|¢}¢¢Ý À¢ïÇÝ¢ ÜñUS¢ï ? §S¢ï S¢è¶Ý¢ ÐÇïGx¢¢ J ¥ÐÝï S¢æÐí΢² }¢ï´ ÐÚ}ÐÚ¢ ãñ - ÎæDZ¼ ÜUÚÝï ÜUè J ÎæDZ¼ ÜUÚ¼ï S¢}¢² Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã» çÜU çÁ¢S¢ ¼Úã ±S¢ }¢ï´ ²¢ ÚïH ±ï }¢ï´ Á¢¢¼ï ãñ´ L}¢¢H §y²¢çÎ S¢ï S¢èÅ S¢¢ÈU ÜUÚÜïU Ï¢ñƼï ãñ ²¢ ¥‹²~¢ ÜUãè´ Ï¢ñƼï ãñ´ ¼¢ï S¢¢ÈU ÜUÚÜïU Ï¢ñƼï ãñ HïçÜUÝ }¢æçÎÚ }¢ï´ ç±Ý¢ S¢¢ÈU çÜU²ï ãè ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J v²¢ï´çÜU ©S¢ {Ú¼è ÐÚ ãÁ¢¢Ú¢ï ãçÚ|¢QU, S¢æ¼¢ï ÜïU ÐñÚ ÐÇGï ã¢ï´x¢ï J ©S¢ ÚÁ¢ÜU‡¢ S¢ï ¥ÐÝè à¢ÚèÚ à¢éh, çÝ}¢üH, çÝ}¢¢üÝè ÐÝ¢ ÜU¢ |¢¢± ¥¢²ïx¢¢, “¥ÇS¢Æ ¼èÚ‰¢ Ó¢Ú‡¢ï´ ÜéæU|¢ }¢ïH¢ }¢ï´ Á¢¢Ýï S¢ï Á¢¢ï ÈUH ç}¢H¼¢ ãñ ±ã }¢æçÎÚ }¢ï´ ÎæDZ¼ Ð퇢¢}¢ ÜUÚÝï S¢ï ç}¢H¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Îïã¢ç|¢}¢¢Ý ¶y}¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥Ï¢ ¥¢¼è ãñ ݱ}¢è ±¢¼ : §S¢}¢ï´ x¢¢ïТH¢Ý‹Î S±¢}¢è ÜUã¼ï ãñ çÜU - »ÜU }¢æÇH }¢ï´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã», »ÜU }¢æçÎÚ ÜU¢ ã¢ïÜUÚ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜUS¢è ÜUï ¥{èÝS‰¢ Ýãè´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥¢Ð ÜUãè Á¢¢¼ï ãñ - ç±Îïࢠ²¢ S±Îïࢠ(Ï¢¢ãÚ) ¼¢ï ¥¢Ð ÜU¢ï ¥¢ÐÜïU Í¢Ú ÜU¢ м¢ }¢é¶ }¢ï´ ãè Úã¼¢ ãñ Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü ÐêÀ¼¢ ãñ ¼¢ï ¼éÚæ¼ Ï¢¼¢ Îï¼ï ãñ´, ²¢Î ÜUÚÝï ÜUè ²¢ ÐêÀÝï ÜUè Á¢LÚ¼ Ýãè´ ÐÇG¼è ãñ J §S¢è ¼Úã ã}¢ï´ |¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎè ôS¢ã Ï¢ÝÜUÚ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï ÜUãÝï ÜUè Á¢LÚ¼ Ý

»çÐíH-2013 • 12


ÐÇGï S±¼: |¢¢çS¢¼ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã» J çS¢²¢Ú Ï¢ÝÜïU Ýãè´ ÚãÝ¢ ÜïU çH²ï S±¢}¢è ÜUè ±¢¼¢ï ÜU¢ ±¢æÓ¢Ý ¥±à² ÜUÚï´ J Ó¢¢çã²ï J ôS¢ã¢ïÜU¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜUï çH²ï H¢¶¢ï Lвï S¢ÚÜU¢Ú (¯çCÐê<¼ }¢ã¢ïyS¢± ÜïU Ðí±Ó¢Ý ÜïU ¥¢{¢Ú ÐÚ - S¢æ. ¶Ó¢ü ÜUÚ¼è ãñ HïçÜUÝ Ÿ¢ëæx¢¢H çS¢²¢Ú ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï ࢢ›è ãçÚçÐí²Î¢S¢) ÜUãè´ ÐïÐÚ }¢ï´ ÐÉï ãñ´ çÜU ©S¢ÜïU ÐèÀï S¢ÚÜU¢Ú ÜU¢ï§ü ¶Ó¢ü ¥¢|¢¢Ú S±èÜU¢Ú ÜUÚ¼è ãñ J à¢êÚ±èÚ Ï¢Ý¢ï S¢ãÁ¢¢ÝæÎè ôS¢ãÏ¢Ý¢ï »ÜU }¢æçÎÚ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è »ÜU S¢æ¼ ÜïU Ðíç¼ S¢}¢<м ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢êH S¢æÐí΢² }¢ï´ x¢¢ï Ú {Ý|¢¢§ü ±è. S¢è¼¢ÐÚ¢ (Ï¢¢ÐéÝx¢Ú) m¢Ú¢ çH¶è ¥ÐÝ¢ÐÝ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã» ©S¢è }¢ï´ ¥¢y}¢|¢¢± Ú¶Ýï S¢ï §ã x¢²è ¼‰¢¢ ΢S¢|¢¢§ü (ã¯üÎÜU¢H¢ïÝè) ÜïU S¢ã²¢ïx¢ S¢ï Ÿ¢è H¢ñçÜUÜU ТÚH¢ñçÜUÜU ÜU˲¢‡¢ çÝçã¼ ãñ J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ m¢Ú¢ Ýê¼Ý ÐíÜU¢çࢼ §S¢èçH²ï x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï ݱ ÐíÜU¢Ú ÜUè ±¢¼¢ï´ “Ÿ¢èãçÚ Ó¢çÚ~¢” (Ðê±¢ü{ü) ÐéS¼ÜU ÜU¢ ÈU¢Ëx¢éÝ ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢²¢ ãñ J §Ý S¢|¢è ¥¢{¢Ú¢ï´ S¢ï ²ã ÜUã S¢ÜU¼ï ãñ´ à¢évH-3 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì çÜU x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï Á¢¢ï ТÆࢢH¢ ¶¢ïHè ‰¢è ±ã 㢉¢¢ï´ S¢ï ç±}¢¢ïÓ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ²ã ÐéS¼ÜU Ÿ¢è ¥¢Á¢ |¢è Ðí¢Ú}|¢ ãñ J ©S¢ ТÆࢢH¢ }¢ï´ ÐèçÚ²Ç |¢ÚÝ¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ S¢ï ¼‰¢¢ ÜU¢HéÐéÚ }¢æçÎÚ ÜïU ã¢ï¼¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢èÝï “x¢¢ïТH¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜUè S¢¢çãy² ÜïU‹Îí S¢ï Ðí¢# ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ J ±¢¼¢ï” Ý¢}¢ÜU ÐéS¼ÜU ÜU¢ï ÐíÜU¢çࢼ çÜU²¢ ãñ, ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã ÐéS¼ÜU ÐíÜU¢çࢼ ãé§ü ãñ J §S¢ ¥ÐÝï ¥¢x¢¢}¢è ©yS¢± ÐéS¼ÜU }¢ï´ S¢ï ÜïU±H ݱ ±¢¼¢ï´ ÜU¢ ¥¢ÜUHÝ ÜUÚÜïU S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝ¢ ÎêS¢Úè Ï¢¢æ¼¢ï´ ÜU¢ï Ýãè´ ÜUÚ¢ï ¼¢ï ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ Ýãè´ J Ó¢ñ~¢ ÜëUc‡¢-2 ¼¢. 27-4-2013 à¢çݱ¢Ú ÜU¢ï S±¢}¢èÝï §S¢}¢ï´ ¥x¢¢{Ï¢¢¼ï ÜUãè´ ãñ J }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) Ÿ¢è Í¢Ýಢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ТŢïyS¢± J |¢Á¢Ý ÜU¢ ÐíÜU¢Ú, ©Ð¢S¢Ý¢ ÜU¢ ÐíÜU¢Ú, Ó¢ñ~¢ ÜëUc‡¢-3 ¼¢. 28-4-2013 Úç±±¢Ú ÜU¢ï S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢çã}¢¢, §y²¢çÎ ÜU¢ï S¢}¢Û¢Ýï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU ÜïU S¢ÎS²¢ï´ ÜU¢ï S¢êӢݢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU Ðíç¼ }¢¢S¢ ÜïU 11 ¼¢. ÜU¢ï çݲ¼ S¢}¢² ÐÚ Ð¢ïSÅ ÜUè Á¢¢¼è ãñ J çÈUÚ |¢è çÁ¢‹ãï S¢}¢² S¢ï Ý ç}¢Hï ±ï 20 ¼¢. ÜïU Ï¢¢Î x¢í¢ãÜU Ýæ. ¼‰¢¢ ¥ÐÝï ç±S¼¢Ú }¢ï´ ¥¢§ü ãé§ü ТïSÅ ¥¢çÈUS¢ ÜU¢ çÐÝÜU¢ïÇ Ýæ. çH¶ÜUÚ ²ã¢¡ ÜïU }¢¢çS¢ÜU ÜU¢²¢üH² ÜU¢ï S¢êçÓ¢¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè ¥ÐÝï ç±S¼¢Ú ÜUè ТïSÅ ¥¢çÈUS¢ }¢ï´ çH綼 Ð~¢ m¢Ú¢ Á¢¢ÝÜU¢Úè ÎïÝè Ó¢¢çã²ï J

ÜU¢ Ðí¢x¢ÅK¢ïyS¢± J ±ñࢢ¶ à¢évH-3 ¼¢. 13-5-2013 S¢¢ï}¢±¢Ú ¥ÿ¢² ¼ë¼è²¢ ÜU¢ï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ Ó¢æÎÝ Ó¢<Ó¢¼ Îà¢üÝ, ©Ý¢±¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ±ñࢢ¶ à¢évH-5 ¼¢. 15-5-2013 Ï¢é{±¢Ú Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢éÁ¢ ТŢïyS¢±, S¢±¢ïüÐçÚ ÀÐñ²¢{¢}¢ Ï¢¢H S±ÚëР͢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ТŢïyS¢± J ±ñࢢ¶ à¢évH-6 ¼¢. 16-5-2013 x¢éL±¢Ú }¢¢‡¢S¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J ±ñࢢ¶ à¢évH-10 ¼¢. 20-5-2013 S¢¢ï}¢±¢Ú }¢‰¢éÚ¢ (²é.Ðè.) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± J

»çÐíH-2013 • 13


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÛ¢²}¢ ÜïU m¢Ú S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ãçÚÜëUc‡¢ S¢y² ãñ´ J S±çS¼ Ÿ¢è ¥}¢Î¢±¢Î }¢ã¢à¢é|¢ S‰¢¢Ý S¢±ü à¢é|¢ ©Ð}¢¢ ²¢ïx² Ó¢¢ïÐÎ¢Ú ÜéUÏ¢ïÚ S¢æÍ¢Á¢è Ðíy²ï Ÿ¢è x¢ÉÇè çH. S±¢}¢è S¢ãÁ¢¢ÝæÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ý¢ Ý¢Ú¢²‡¢ ±¢æÓ¢Á¢¢ï ¥ÐÚæÓ¢ çH¶¢ÜU¢Ú‡¢ »}¢ Àï ÜïU ÆPUÚ H¢{¢ ¼‰¢¢ ãÚÁ¢èÝï S¢ÚÜU¢Ú }¢¢æ ÜU¢}¢ Àï ¼ï Ï¢¢Ï¢¼ »}¢Ýéæ }¢¢‡¢S¢ ¼}¢ ТS¢ï ¥¢Ã²éæ Àï ¼ïÝè ãÜUèÜU¼ »}¢Ý¢ ÜU¢x¢ÇG }¢¢æ H¶è Àï ¼ï Ðí}¢¢‡¢ï ¼ï}¢Ýéæ ÜU¢}¢ S¢Ú H§üÝï ÜUÚÁ¢¢ï »±¢¼ }¢¢æ ÉèH ÜUÚࢢï S¢æ±¼ì 1991 Ý¢ }¢¢x¢à¢éÚ S¢éÎè-14 Úç±±¢Úï Hw²¢ï Àï Hï¶ÜU à¢éÜU }¢éçÝÝ¢æ Ý¢Ú¢²‡¢ ±¢æÓ¢Á¢¢ï J Ó¢¢ïÐÎ¢Ú ÜéUÏ¢ïÚ S¢æÍ¢Á¢èÝï Ð~¢ ТïÓ¢ï ¥}¢Î¢±¢ÎÝ¢ï Àï J ©ÐÚ¢ïQU Ð~¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ã¢ïH Ýæ .2 }¢ï´ Îà¢üÝ¢‰¢ü Ú¶¢ x¢²¢ ãñ J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH ¼ë¼è²¢ ¥ÐÝï S¢yS¢æx¢ ÜïU çH²ï Î¢ï ¼ÚÈU ¥¢ÝæÎÜU¢ çÎÝ ã¢ï x¢²¢ ãñ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè Ðíç¼D¢ç¼ç‰¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ S‰¢¢Ý ÜU¢ ç±E ÜU¢ ¥Á¢¢ïÇG »ïS¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜU¢ ²ã S‰¢¢ÐÝ¢ çÎÝ ãñ J §S¢ S¢}¢² ¼¢. 14-3-2013 ÜU¢ï }²éçÁ¢²}¢ ÜU¢ ÎêS¢Ú¢ S‰¢¢ÐÝ¢ çÎÝ ¶êÏ¢ {ê}¢ {¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU ¼èÝ¢ï ¥ÐÚ S±LÐ ÜïU S¢¢‰¢ 108 ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÜUÚ ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çH²ï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ÐíS¢ó¢¼¢ ÜïU çH²ï ãçÚ|¢QU }¢éw² ²Á¢}¢¢Ý Ï¢Ýï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è, Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ²Á¢}¢¢Ý¢ï ÜU¢ï çÎò ¥¢ÝæÎ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ 12 Ýæ. ÜïU ã¢ïH }¢ï´ ÜUè¼üÝ |¢Á¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ²Á¢}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢}}¢¢çݼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Á¢ã¢¡ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢¢çࢱüÓ¢Ý ÜU¢ S¢|¢è ÜU¢ï H¢|¢ ç}¢H¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ S¢|¢è H¢ïx¢ }¢ã¢ÐíS¢¢Î HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ S‰¢¢çм Ðíy²ïÜU ÐíS¢¢Îè ÜUè ±S¼é¥¢ïæ }¢ï´ Ðí|¢é ÜUè »ÜU ¥Ý¢ï¶è }¢ãÜU ãñ, Á¢¢ï ¥¢Á¢ |¢¢Ú¼ ±¯ü }¢ï´ ãè Ýãè´ Ï¢çËÜU, ç±EÈUHÜU ÐÚ ÈñUH Úãè ãñ J §S¢ S¢éx¢‹{ÜïU ÐÚ¢x¢ ÜU¢ï ÐíSÈéUçż ÜUÚÜïU çÎx¢ çÎx¢‹¼ ¼ÜU ÈñUH¢Ýï±¢Hï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ÿ¢è ¼ïÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥l¢±ç{¼ÜU ÜïU ¼Ð: ÐíS¢¢Î ÜU¢ Ðíç¼ÈUH ãñ, §S¢ ¼Úã ÜUè ç±ÎïࢠÜUè {Ú¼è ²é.»S¢.». (¥}¢ïçÚÜU¢) S¢ï ¥¢²ï ãé» Ç¢ò. ಢ}¢ Ý¢Ú¢²‡¢ à¢évHÁ¢è ¼‰¢¢ x¢éÁ¢Ú¢¼ S¢Ú²êТÚ臢 Ï¢í¢r¢‡¢ S¢}¢¢Á¢ ÜïU ©Ð¢Š²ÿ¢ (}¢ã¢ÜU¢Hè }¢çÎÚ »±æ }¢ã¢Hÿ}¢è }¢æçÎÚ ÜïU ¥Š²ÿ¢) Ÿ¢è à¢çà¢ÜU¢‹¼ ç¼±¢ÚèÁ¢è ¼‰¢¢ Ï¢í¢r¢‡¢ S¢}¢¢Á¢ ÜïU ¥‹² ¥x¢íx¢‡² ç±m¢Ý¢ï Ýï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ ÜïU ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU Îà¢üÝ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ²ã Ï¢¢¼ ÜUãè ‰¢è, §S¢ÜïU ¥H¢æ±¢ §CÎï± Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU ÐíS¢¢Îè|¢ê¼ ±S¼é¥¢ïæ ÜïU ã¢Îü ÜïU S¢¢‰¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU y²¢x¢ |¢¢± ÜU¢ï Á¢¢ÝÜUÚ ¥¢ñÚ ©‹ãè´ ÜïU ©Î¢œ¢ Ó¢çÚ~¢ »±æ ²¢±ÁÁ¢è±Ý ¼ÐS²¢ ÜUè ²ã »ÜU SÈéUÚ‡¢¢ ãñ - §S¢ ¼Úã ¥¢x¢‹¼éÜU }¢ïã}¢¢Ý ¥ÝïÜU¢ï ¥¢Ý‹Î¢Ýé|¢± ÜïU ©Îìx¢¢Ú ÜU¢ï òQU çÜU²ï ‰¢ï J (Ç¢ò. ±¢Ó¢SÐç¼ç}¢Ÿ¢ (Ðí{¢Ý ÐæçǼ) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜU¢HéÐéÚ)

»çÐíH-2013 • 14


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï |¢ïÅ ÎïÝï±¢H¢ï´ ÜUè Ý¢}¢¢±çH }¢¢Ó¢ü-2013 LJ. 100000/- S¢.x¢é. ÐéÚ¢‡¢è S±¢}¢è {}¢üS±LÐ΢S¢Á¢è x¢éL S±¢}¢è x¢¢ïô±ÎÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜïU ¥¢y}¢è² |¢QU¢ï´ ÜUè ¼ÚÈU S¢ï - ¥}¢Î¢±¢Î ÜU¢HéÐéÚ J LJ. 100000/- ¥.çÝ. }¢ãæ¼ S¢¢æ.²¢ï. {ÝÏ¢¢§ü ÜïU Тڢ²‡¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ (|¢éÁ¢-ÜUÓÀ) LJ. 18000/- S¢¢æ.²¢ï. Ý輢Ϣ¢§ü J LJ. 18000/- S¢ç±¼¢Ï¢¢§ü J LJ. 18000/- H¼¢Ï¢¢§ü J LJ. 18000/- Îÿ¢¢Ï¢¢§ü J LJ. 18000/- Á¢±¢Ï¢¢§ü LJ. 100000/- Ÿ¢è Ðí籇¢|¢¢§ü Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü ÐÅïH, ݱÚæx¢ÐéÚ¢ J LJ. 58000/- »ÜU {}¢üÜéUH ãçÚ|¢QU, ¥}¢Î¢±¢Î J LJ. 11000/- Ÿ¢è ±¢Ú¢ãè ¶¢ïÇè²¢Ú ²é±ÜU ç}¢~¢ }¢æÇf, {}¢¢S¢‡¢¢ J LJ. 11000/- Ÿ¢è {èÚÁ¢|¢¢§ü ÜUÚà¢Ý|¢¢§ü ÐÅï H , ¥}¢Î¢±¢Î J

LJ. 11000/- Ÿ¢è çã¼ïà¢|¢¢§ü }¢éHÁ¢è|¢¢§ü ÐÅïH, }¢ï}¢Ýx¢Ú J LJ. 11000/- Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, Í¢¢ÅH¢ïçDz¢ J LJ. 7500/- §ÇÚ ÜUSÏ¢¢ }¢éçSH}¢ }¢¢ïÅè Á¢}¢¢¼ J LJ. 7500/- §ÇÚ }¢ÝS¢êÚè ({¢æÓ¢è) Á¢}¢¢¼ J LJ. 5100/- |¢¢§üH¢H|¢¢§ü ТïÐÅH¢H ÐÅïH, Á¢¢ï¯èÐéÚ¢ ç±Ú}¢x¢¢¡± J LJ. 5100/- Ÿ¢è §EÚ|¢¢§ü ÜU¢Ý¢|¢¢§ü Ó¢¢ñ{Úè, }¢¢‡¢ïÜUÐéÚ J LJ. 5000/- Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÅîSÅè, Ï¢¢ÐéÝx¢Ú J LJ. 5000/- ¥.çÝ. Á¢è±¢|¢¢, ¥.çÝ. Á¢è±éÏ¢¢ ÜïU S}¢Ú‡¢¢‰¢ü ÜëU¼ï Hÿ}¢‡¢|¢¢§ü Á¢ï. Ó¢¢±Ç¢, çÁ¢¿¢ïࢠHÿ}¢‡¢|¢¢§ü Ó¢¢±Ç¢, Ï¢H¢ïH±¢H¢ J

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ Îï± ÜUè }¢ê<¼ ÜïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUè Ý¢}¢¢±çH (}¢¢Ó¢ü-2013) ¼¢. 14-3 ¼¢. 26-3

}²éçÁ¢²}¢ ÜïU çm¼è² ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± ÜïU çÝç}¢œ¢ S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J Ýïã¢æx¢ çÎÝïà¢|¢¢§ü S¢¢±çH²¢, ݱ¢ ÝÚ¢ïÇ¢ J

ÜïU±H ±¢ïÇ¢ÈU¢ïݱ¢H¢ï´ ÜïU çH²ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUï S±±Ó¢Ý±¢Hè ÜU¢ïHÚÅKéÝ }¢¢ïÏ¢¢§üf }¢ï´ Ç¢©Ý H¢ïÇ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥{¢ïçÝ<ÎC ÜUÚï´ J }¢¢ïÏ¢¢§üH }¢ï´ Å¢§üÐ ÜUÚï´ : cf 270930 Å¢§üÐ ÜUÚï´ 56789 Ý}Ï¢Ú ÐÚ : S.M.S. ÜUÚÝï S¢ï ÜU¢ïHÚÅKéÝ Ðí¢Úæ|¢ ã¢ïx¢¢ J Ý¢ï´Å : cf Å¢§üÐ ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢Î »ÜU SÐïS¢ À¢ïÇGÜUÚ S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ ò±S‰¢¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ }¢ï´ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ J }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çH¶¢Ýï ÜïU çH» S¢æÐÜüU ÜUèçÁ¢» J }²éçÁ¢²}¢ }¢¢ïÏ¢¢§üH : 98795 49597, Ð.|¢. ÐÚ¯¢ïœ¢}¢|¢¢§ü (΢S¢|¢¢§ü) Ï¢¢ÐéÝx¢Ú : 9925042686 www.swaminarayanmuseum.org/com

email:swaminarayanmuseum@gmail.com

»çÐíH-2013 • 15


Ï¢¢HÁ¢è|¢¢§ü ÜUè ¼Úã à¢êÚ±èÚ Ï¢Ý¢ï (ࢢ›è ãçÚçÐí²Î¢S¢Á¢è, x¢¢æ{èÝx¢Ú) {èÚï {èÚï x¢}¢èü ¥ÐÝ¢ Ðí|¢¢± Ϣɢ¼è Á¢¢ Úãè ãñ J x¢Ú}¢è ÜïU }¢¢ñS¢}¢ ¥ÝéS¢¢Ú Ï¢Á¢¢Ú }¢ï´ ¶ÚÏ¢êÁ¢, ¼ÚÏ¢êÁ¢, Îí¢ÿ¢ §y²¢çÎ ÜU¢ ¥¢x¢}¢Ý Á¢ñS¢ï Ú¢Á¢¢ ÜUè S¢±¢Úè ÜUè ¼Úã Ðê±ü }¢ï´ Ðí±ïࢠÜUÚ x¢²¢ ãñ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ÈUH¢ï´ ÜU¢ Ú¢Á¢¢ ¥¢}¢ ÜU¢ ¥¢x¢}¢Ý ã¢ïx¢¢, ¼Ï¢ x¢éÁ¢Ú¢¼ Á¢ñS¢ï ¥¢}¢ ¶¢Ýï ÜUè }¢Á¢¢ ÜUãè´ Ýãè ã¢ïx¢è J §S¢ çH²ï |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æ¼ ¥¢ñÚ |¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÜUã¼ï ‰¢ï çÜU ¥¢}¢ ÜïU ÚS¢ ¥¢ñÚ Ú¢ïÅè ÜU¢ï ¶¢Ýï ÜU¢ ¥¢ÝæÎ x¢éÁ¢Ú¢¼ Á¢ñS¢ï ¥‹²~¢ ÜUãè Ýãè´ ãñ J |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ »ÜUÏ¢¢Ú S¢æ¼-ãçÚ|¢QU¢ï´ Üï‹S¢¢‰¢ Á¢ï¼HÐéÚ Ð{¢Úï J ¥ÿ¢Ú }¢ãH }¢ï´ çݱ¢S¢ çÜU²ï J ãçÚ|¢QU S¢æ¼¢ï ÜU¢ï Û¢¢ïHè|¢Ú |¢Ú ÜUÚ ¥¢}¢ Ó¢êS¢Ýï ÜU¢ï çβï J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ÜUãï çÜU ¥¢}¢ Ó¢êS¢Ýï ÜïU Ï¢¢Î ¥|¢è ¥¢}¢ ¼‰¢¢ Ú¢ïÅè ÜïU çH²ï Á¢x¢ã |¢è Ú網ïx¢¢ J §S¢¼Úã }¢ã¢Ú¢Á¢ Ðíç¼çÎÝ ¥¢}¢ ÜU¢ ÚS¢ ¼‰¢¢ Ú¢ïÅè ÐíS¢¢Î }¢ï´ Hï¼ï ¥¢ñÚ S¢æ¼ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï |¢è Îï¼ï J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý Á¢ï¼HÐéÚ Ð{¢Úï ãé²ï ãñ´ ²ã S¢}¢¢Ó¢¢Ú ÎêÚ-ÎêÚ ¼ÜU ÜïU x¢¢¡±¢ï }¢ï´ ÈñUH x¢²¢ J S¢é‰¢Ú¢}¢ÐéÚ ÜïU x¢¢¡± ÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï §S¢ÜUè ¶Ï¢Ú ç}¢H¼ï ãè Ðí|¢é ÜïU Îà¢üÝ ÜïU çH²ï çÝÜUH ÐÇG¼ï ãñ´ J Îà¢üÝ¢<‰¢²¢ï´ }¢ï´ }¢çãH¢¥¢ïæ ÜU¢ »ÜU Ï¢ÇGG¢ S¢æÍ¢ Ó¢H çβ¢, HïçÜUÝ S¢¢‰¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÐéL¯±x¢ü Ýãè´ ‰¢¢ J ¥ÜïUHï }¢çãH¢²ï´ ÜñUS¢ï Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ J ©S¢è S¢}¢² |¢x¢±¢Ý ÜU¢ »ÜU ÐÚ}¢ |¢QU ±¢HÁ¢è|¢¢§ü Ï¢í¢r¢‡¢ Ï¢ÇGè à¢êÚ±èÚ¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÜïUHï S¢¢‰¢ Ó¢HÝï ÜïU çH²ï ¼ñ²¢Ú ã¢ï x¢²¢ J ÜU‹{ï ÐÚ {Ýé¯-¼ÚÜUS¢ HÅÜU¢ çH²¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãÝ¢ï´ S¢ï ÜU㢠çÜU ¥Ï¢ ÇÚÝï ÜUè ÜU¢ï§ü Á¢LÚ¼ Ýãè´ ãñ J ÎëÉ |¢¢± S¢ï Ðí|¢éÎ à¢üÝ ÜïU çH²ï ¥¢Ð H¢ïx¢ ¼ñ²¢Ú ã¢ïÁ¢¢§²ï J }¢ñ´ ¥¢Ð H¢ïx¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥¢ Ú㢠ãê¡ . Í¢Ú Á¢¢ÜUÚ S¢|¢è Ï¢ãÝï´ Ú¢S¼ï ÜUè S¢}Ðꇢü ¼ñ²¢Úè ÜUÚÝï Hx¢è J »ÜU S¢æÍ¢ Ðí|¢é Îà¢üÝ ÜïU çH²ï ÐíS‰¢¢Ý çÜU²¢ J }¢¢x¢ü }¢ï´ Á¢²Í¢¢ï¯ ÜUÚ¼ï ãé²ï, S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU Ý¢}¢¢ïÚÓÓ¢¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï, |¢x¢±¢Ý ÜïU Ó¢çÚ~¢ ÜU¢ x¢é‡¢¢Ý鱢ΠÜUÚ¼ï ãé²ï ¥¢x¢ï Ï¢É

„æТÎÜU : ࢢ›è ãçÚÜUïࢱ΢„…è (x¢¢æ{èÝx¢Ú)

Úãï ‰¢ï J ΢ï ÐãÚ ã¢ï ¼¢ï |¢¢ïÁ¢Ý-ÐíS¢¢Î HïÝï ÜïU çH²ï 籟¢¢}¢ ÜUÚ¼è J Ú¢ç~¢ }¢ï´ à¢²Ý ±S¢ïÚ¢ ÜUÚ¼ï ÎêS¢Úï çÎÝ S¢¢²æÜU¢H Ðãé¡Ó¢ Á¢¢Ý¢ ‰¢¢ J HïçÜUÝ Ð퉢}¢ S¢¢}¢ ÜU¢ï S¢æÍ¢ ¥¢x¢ï 좃 Ú㢠‰¢¢ çÜU Û¢¢çÇG²¢ï ÜïU |¢è¼Ú S¢ï »ÜU ¥¢±¢Á¢ ¥¢§ü çÜU ÜU¢ï§ü ¥¢x¢ï Ï¢Éïx¢¢ Ýãè´ ¥‹²‰¢¢ S¢|¢è ÜU¢ }¢ÚÝ¢ çÝçp¼ ãñ J §¼Ýï }¢ïæ ÜUÚèÏ¢ 8-10 Í¢éÇGS¢±¢Ú S¢¢}¢Ýï ¥¢ÜUÚ ¶ÇGï ã¢ï x¢²ï J S¢¢²æÜU¢H ÜU¢ S¢}¢² ¶êæ¶¢Ú Í¢éÇGS¢±¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ S¢|¢è ÇÚ x¢²è´ J Ðí|¢é ÜU¢ S}¢Ú‡¢ ÜUÚÝï Hx¢è J §¼Ýï }¢ï´ Ç¢ÜéæU¥¢ï ÜU¢ S¢ÚÎ¢Ú Ï¢¢HÁ¢è ÜïU ТS¢ ¥¢ÜUÚ Ï¢ãÜUÝï Hx¢¢ çÜU ¼éÛ¢ï Á¢èÝï ÜUè §ÓÀ¢ ã¢ï ¼¢ï ¼èÚ ÜU}¢¢Ý ÝèÓ¢ï Ú¶ Îï J »ÜU ÜU㢱¼ ãñ çÜU “çÓ¢¼¢ Ó¢ÇïHè S¢¼è ÀéÐï Ýãè´, ÚèÇÚ ÐÇGï, Ú¢Á¢Ðê¼ ÀêÐï Ýãè´, |¢èÇG ÐÇGï à¢êÚ±èÚ ÀêÐï Ýãè´ J” çÁ¢S¢ ¼Úã ¥¢¯¢É }¢ï´ }¢ïÍ¢ |¢²æÜUÚ x¢Á¢üÝ¢ ÜUÚ¼ï ãñ ÆèÜU ©S¢è ¼Úã Ï¢¢HÁ¢è x¢ÚÁ¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï ÜU㢠çÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢ïÚï 㢉¢ }¢ï´ {Ýé¯Ï¢¢‡¢ ãñ ¼Ï¢ ¼ÜU ¼é}¢ H¢ïx¢¢ï ÜïU §S¢ |¢ïçÇG²¢ï´ ÜïU S¢}¢é΢² ÜïU çH²ï »ÜU }¢ñ´ ¥ÜïUH¢ ôS¢ã в¢ü# ãê¡ J }¢ïÚï Á¢èç±¼ Úã¼ï ¼é}¢ S¢|¢è »ÜU S¢¢‰¢ ¥‰¢±¢ »ÜU¢ÜUè |¢è çÜUS¢è »ÜU Ï¢ãÝ ÜU¢ï 㢉¢ Ýãè´ Hx¢¢ S¢ÜU¼ï

»çÐíH-2013 • 16


ã¢ï J HêÅ |¢è Ýãè´ S¢ÜU¼ï ............. S¢¢±{¢Ý ã¢ïÁ¢¢¥¢ï ..........J §¼Ý¢ ÜUãÜUÚ ¼èÚ ÜUè Ï¢ÚS¢¢¼ ÜUÚÝï Hx¢¢ J |¢x¢±¢Ý çÁ¢S¢ÜUè Úÿ¢¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ã¢ï´ ©S¢ÜU¢ï ÜU¢ñÝ }¢¢Ú S¢ÜU¼¢ ãñ J ¥‹¼²¢ü}¢è |¢x¢±¢Ý S¢Ï¢ ÜéUÀ Á¢¢Ý çH²ï J |¢QU ÜUè Úÿ¢¢ ÜïU çH²ï »ïS¢¢ »ïE²ü Ï¢¼¢²ï çÜU Ç¢æÜéU¥¢ï ÜïU À¢ïÇGï ãé» ¼èÚ §{Ú-©{Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ‰¢ï J Ï¢¢HÁ¢è ÜïU ªÐÚ »ÜU |¢è ¼èÚ Ýãè´ ¥¢²ï J Ï¢¢HÁ¢è Á¢¢ï |¢è ¼èÚ À¢ïÇG¼ï ‰¢ï J ±ã »ÜU |¢è ¶¢Hè Ýãè´ Á¢¢¼¢ ‰¢¢ J Ç¢æÜéU¥¢ï ÜU¢ï »ÜU-»ÜU ÜUÚÜïU Ï¢è´{Ýï Hx¢ï J ©{Ú Ï¢ãÝï |¢è ¥S¢¢}¢¢‹² ÐÚ¢RU}¢ çζ¢Ýï Hx¢è´ J Û¢¢æS¢è ÜUè Ú¢Ýè ÜUè ¼Úã ©yS¢¢ã ÜïU S¢¢‰¢ ©ÝÜU¢ S¢¢}¢Ý¢ ÜUÚÝï Hx¢è´ J ÜéUH }¢çãH¢²ï´ Ç¢ÜéU¥¢ïæ m¢Ú¢ ÈïUÜïU x¢²ï ¼è򢕫 ÜU¢ï »ÜUç~¢¼ ÜUÚÜïU Ï¢¢HÁ¢è ÜU¢ï ÎïÝï Hx¢è, ¥Ï¢ Ï¢¢HÁ¢è ÜU¢ ©yS¢¢ã ¥¢ñÚ çmx¢é燢¼ ã¢ï x¢²¢ J ТæÓ¢-À Ç¢ÜêU Í¢¢²H ã¢ï x¢²ï, 3-4 Í¢éÇGS¢±¢Ú ÐêæÀ ÎÏ¢¢ÜUÚ |¢¢x¢ ¶ÇGï ãé» J Ÿ¢èãçÚ ÜUè §ÓÀ¢ S¢ï Ç¢ÜéU¥¢ïæ ÜUè ¼èÚ |¢è Ï¢¢HÁ¢è ÜU¢ Ï¢¢H±¢æÜU¢ Ýãè ÜUÚ S¢ÜUè J }¢çãH¢¥¢ïæ ÜU¢ |¢è ÜU¢ï§ü ÝéÜUà¢¢Ý Ýãè´ ã饢 J §S¢ ¼Úã }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï |¢è ¥¢Æ-ÎࢠϢ‹ÎêÜU {¢Úè Í¢éÇGS¢±¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Úÿ¢¢ ãï¼é |¢ïÁ¢ï´ J S¢ï±ÜU S¢æÍ¢ ÜïU ТS¢ Ðãé¡Ó¢ x¢²ï J ¥ÐÝï S¢¢‰¢ Ï¢¢HÁ¢è ÜU¢ï ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï HïÜUÚ Á¢ï¼HÐéÚ ¥¢ x¢²ï J ©S¢ S¢}¢² S¢|¢¢ Ó¢H Úãè ‰¢è J S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý S¢|¢¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J S¢|¢è Ðí|¢é ÜïU Îà¢üÝ çÜU²ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ S¢|¢¢ }¢ï´ ©ÆÜUÚ ©Ý Ï¢ãÝ¢ï´ ÜUè çã}}¢¼ ÜUè S¢Ú¢ãÝ¢ ÜUÚ¼ï ãé²ï S¢|¢è ÜU¢ï ÐécÐã¢Ú |¢ï´Å }¢ï´ çβï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢¢HÁ¢è ÜU¢ï x¢Hï Hx¢¢ÜUÚ |¢ï´Åï ¥¢ñÚ ±ÿ¢: S‰¢H ÐÚ Ó¢Ú‡¢¢Ú籋ΠÜUè À¢Ð çβï J Ðí|¢é Ýï S¢|¢è ÜU¢ï Ú¢S¼ï }¢ï´ Á¢¢ï Í¢ÅÝ¢ Í¢Åè ‰¢è ©S¢ ÚãS² ÜU¢ï Ï¢¼¢²¢, S¢|¢è Ï¢ÇGï ¥¢p²ü }¢ï´ ã¢ï x¢²ï J ç}¢~¢¢ï ! ¥¢ÐÜU¢ï w²¢H ¥¢x¢²¢ ã¢ïx¢¢ çÜU Ï¢¢HÁ¢è çÜU¼Ýï à¢êÚ±èÚ |¢QU ‰¢ï J Ï¢ãÝï |¢è çÜU¼Ýè çÝÇÚ à¢êÚ±èÚ |¢QU¢ ‰¢è J §S¢èçH²ï çH¶¢ ãñ çÜU “çã}}¢¼ï ãé΢ ¼¢ï }¢ÎÎï ¶é΢” - §S¢è ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï |¢è çH¶¢ ãñ Á¢¢ï ã¢ï² ôã}¢¼ Úï ÝÚ ¼ï ©Ú}¢¢æãè |¢¢Úè, Îëɼ¢ Á¢¢ï§üÝï Úï ¼ïÝè }¢ÎÎ ÜUÚï }¢éÚ¢Úè ........J §S¢è ¼Úã ã}¢ |¢è à¢êÚ±èÚ¼¢ Ú¶ï´x¢ï ¼¢ï |¢x¢±¢Ý

¥±à² }¢ÎÎ ÜïU çH²ï ¥¢²ï´x¢ï J •

Ðíï}¢ ÜUè |¢çQU Ðí|¢é ¼ÜU Ðãé¡Ó¢¼è ãñ

(S¢¢{é Ÿ¢è Úæx¢Î¢S¢ - x¢¢æ{èÝx¢Ú) »ÜU x¢¢¡± ‰¢¢ J x¢¢¡± Á¢ã¢¡ ã¢ï¼¢ ãñ ±ã¢¡ ±S¼è ¼¢ï ã¢ï¼è ãè ãñ J ©S¢ x¢¢¡± }¢ï´ Ðí¢²: S¢|¢è çÜUS¢¢Ý ‰¢ï J ÜéUÀ ò¢Ð¢Úè |¢è ‰¢ï J x¢¢¡± ÜïU Ï¢¢ãÚ »ÜU ÜêæU±¢ ‰¢¢ J ©S¢ ÜêUæ±¢ ÜïU ТS¢ »ÜU S¢éæÎÚ }¢æçÎÚ ‰¢¢ J }¢æçÎÚ ÜUè ࢢï|¢¢ |¢QU¢ï´ S¢ï ã¢ï¼è ãñ J S¢é‹ÎÚ }¢æçÎÚ, ±ã¢¡ S¢|¢è Á¢¢¼ï, Îà¢üÝ ÜUÚ¼ï, S¢ÈU¢§ü ÜUÚ¼ï, çÝy² ÐêÁ¢¢ ÜUÚ¼ï, Îà¢üÝ, Ðí¢‰¢üÝ¢, ÜU‰¢¢ §y²¢çÎ ã¢ï¼è Úã¼è ‰¢è J ©Ý S¢|¢è |¢QU¢ï´ }¢ï´ S¢ï »ÜU |¢QU ÜU¢ï S¢Îì ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ çÜU }¢éÛ¢ï Ðíç¼çÎÝ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÝ¢ ãñ J©S¢ Ðíï}¢è |¢QUÝï S¢¢ïÓ¢¢ çÜU {}¢ü ÜU¢²ü ïæ ÉèH¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï §S¢çH²ï ¼éÚæ¼ Ð¢Ýè ÜU¢ H¢ïÅ¢ çH²¢ ¥¢ñÚ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÝï Hx¢¢ J ¥Ï¢ ±ã ©S¢è ÜêæU²ï }¢ï´ S¢ï Ðíç¼çÎÝ Ð¢Ýè ¶è´Ó¢ÜUÚ çÝÜU¢H¼¢ ¥¢ñÚ ©S¢è ТÝè S¢ï ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚ¼¢ J S¢|¢è x¢¢¡± ±¢Hï ©S¢ÜUè Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚÝï Hx¢ï J ²ã |¢è ÜUã¼ï çÜU |¢çQU ÜUÚÝï ÜUè ¥Ï¢ ²ã ݧü Úèç¼ Ó¢¢Hê ÜUÚ Îè ãñ J §¼Ýï }¢ï´ çÜUS¢è ÎêS¢Úï |¢QU ÜU¢ï ç±Ó¢¢Ú ¥¢²¢ çÜU ã}¢ |¢è Ðíç¼çÎÝ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚï´x¢ï . ç±Ó¢¢Ú ÜU¢ ¥¢Ý¢ ¥ÓÀè Ï¢¢¼ ãñ HïçÜUÝ ¥ÓÀ¢ ç±Ó¢¢Ú¢ §üc²¢ü ç±Ý¢ ÜU¢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÐíïÚ‡¢¢ ¥ÐÝï S¢é¶ ¥¢ñÚ ÜU˲¢‡¢ ÜïU çH²ï ã¢ï ¼¢ï Ðíx¢ç¼ ã¢ï¼è ãñ J ²ã ÎêS¢Ú¢ |¢QU ¥ÐÝï Í¢Ú S¢ï »ÜU Ðè¼H ÜU¢ H¢ïÅ¢ HïÜUÚ ¥¢²¢, ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ J ÐãHï |¢QU ÜU¢ï ÜUãè´ S¢ï ¼¢æÏ¢ï ÜU¢ H¢ïÅ¢ ç}¢H x¢²¢, ©S¢S¢ïU ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚ¼¢ ²lçÐ ±ã x¢ÚèÏ¢ |¢QU ‰¢¢ J HïçÜUÝ ÎêS¢Úï |¢QU ÜïU }¢Ý }¢ï´ §üc²¢ü ÜU¢ |¢¢± ¥¢²¢ ±ã ¥}¢èÚ ‰¢¢ J ¼éÚæ¼ Ó¢¢æÎè ÜU¢ H¢ïÅ¢ ¶Úè΢ ¥¢ñÚ ©S¢}¢ï´ Îê{Hï Á¢¢ÜUÚ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÝï Hx¢¢ J ©S¢ÜïU }¢Ý }¢ï´ ã饢 çÜU ²ã }¢ïÚï S¢¢}¢Ýï v²¢ ãñ ? HïçÜUÝ ÐãHï |¢QU ÜïU }¢Ý }¢ï´ ¼¢ï ÜéUÀ ‰¢¢ ãè Ýãè´ Á¢¢ï çS‰¢ç¼ ÐãHï ‰¢è ±ãè ¥|¢è |¢è ‰¢è ¥¢ñÚ ÜéUÀ ‰¢¢ ãè Ýãè´ Á¢¢ï çS‰¢ç¼ ÐãHï ‰¢è ±ãè ¥|¢è |¢è ‰¢è ¥¢ñÚ ¼¢æÏ¢ï ÜïU H¢ïÅï }¢ï´ ТÝè H¢Ý¢ ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚÝ¢ RU}¢ ²ã ‰¢¢ J ±ã çÜUS¢è ÜUè ¼ÚÈU Îﶼ¢ |¢è Ýãè ‰¢¢ J S¢}¢² ±è¼¼ï ΢ïÝ¢ï ÜU¢ Îï㢱S¢¢Ý ã¢ï¼¢ ãñ J ²}¢Îê¼ HïÝï ¥¢¼ï ãñ´ J ΢ïÝ¢ï ÜU¢ï Hï x¢²ï J ²}¢Ú¢Á¢¢ Ýï Îê¼¢ï´ S¢ï ÜU㢠çÜU ¥Úï }¢ê¶ü Îê¼¢ï !

»çÐíH-2013 • 21


¥¢Ð H¢ïx¢ §ÝÜU¢ï ²ã¢¡ v²¢ï´ï Hï ¥¢²ï ? ²ï ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ãñ´ J Îﶼï Ýãè´ §ÝÜïU }¢S¼ÜU S¢ï ¼ïÁ¢ çÝÜUH Ú㢠ãñ J §‹ãï´ Ð¢HÜUè }¢ñ´ Ï¢ñÆ¢ÜUÚ Ï¢ñÜéæUÆ H¢ïÜU }¢ï´ À¢ïÇG ¥¢¥¢ï J ±ã¢¡ S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU Т¯üÎ ±ñÜéæUÆ }¢ï´ Hï Á¢¢²ï´x¢ï J §¼Ýï Ó¢¢æÎè ÜïU H¢ïÅï±¢Hï |¢QU Ýï ÜU㢠çÜU ²}¢Ú¢Á¢ ! }¢ñ´ |¢è |¢QU ãê¡, }¢ñÝï |¢è |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ ãñ J ¼é}¢ ¥|¢è Ï¢ñÆ¢ï, ¼é}ã¢Úï }¢S¼ÜU ÐÚ ¥‹{ÜU¢Ú çζ¢§ü Îï Ú㢠ãñ J ¼é}ãï ±ñÜéæUÆ }¢ï´ Ðí±ïࢠÝãè´ ç}¢Hïx¢¢ J çRU²¢ ¼¢ï ΢ïÝ¢ï ÜUè »ÜU S¢}¢¢Ý ‰¢è J HïçÜUÝ ÎêS¢Úï |¢QU }¢ï´ §üc²¢ü ÜU¢ |¢¢± ‰¢¢, çζ¢±¢ ‰¢¢ J ±ã S¢¢ïÓ¢¼¢ ‰¢¢ çÜU H¢ïx¢ }¢éÛ¢ï Îï¶ Úãï ãñ´, }¢ñ´ Á¢¢ï ÜU¢²ü ÜUÚ Ú㢠ãê¡ ©S¢S¢ï ç±çà¢C ãñ, S¢|¢è }¢ïÚè Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚï´ J ²ã |¢¢§ü Ó¢¢æÎè ÜïU H¢ïÅï S¢ï ¥ç|¢¯ïÜU ÜUÚ¼¢ ãñ, Ðíç¼çÎÝ Îê{Ӣɢ¼¢ ãñ, çÜU¼Ý¢ ¥ÓÀ¢ ãñ J §S¢ÜU¢ }¢¼HÏ¢ ã饢 çÜU §üc²¢ü S¢ï ÜUè x¢²è |¢çQU |¢x¢±¢Ý ¼ÜU Ýãè´ ÐãéæÓ¢¼è J Ðíï}¢ S¢ï ÜUè x¢²è |¢çQU |¢x¢±¢Ý ¼ÜU ÐãéæÓ¢¼è ãñ J §S¢çH²ï ã}¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï |¢Á¢Ý |¢çQU ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ¼|¢è |¢x¢±¢Ý ÐíS¢ó¢ ã¢ï¼ï ãñ J §‹ãè´ ÜU¢Ú‡¢¢ï ÜU¢ï Š²¢Ý }¢ï´ Ú¶ÜUÚ |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýï ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ }¢ï´ ÜU㢠ãñ çÜU “|¢x¢±¢Ý ÜUè |¢çQU |¢x¢±¢Ý ÜUè Ðíà¢æS¢¢ ÜïU çH²ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥¢y}¢ ÜU˲¢‡¢ ÜïU çH²ï ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J ÜU¢ï§ü Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚï §S¢ÜïU çH²ï |¢çQU Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï, §üc²¢ü ÜïU |¢¢± S¢ï |¢è |¢çQU Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J

ç±Ý¢ à¢éËÜU - à¢ñÿ¢ç‡¢ÜU Ðí±ïࢠãï¼é Ð.Ðê. ¥¢çÎ ¥¢Ó¢¢²ü Ÿ¢è ¥²¢ïŠ²¢ÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è m¢Ú¢ Ðí¢Úæ|¢ çÜU²¢ x¢²¢ ¼‰¢¢ Ð.Ðê.{.{é. 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ m¢Ú¢ S¢æÓ¢¢çH¼ S¢æÐí΢² }¢ï´ »ÜU}¢¢~¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æSÜëU¼ }¢ã¢ç±l¢H² (ÐíS¢¢Îè ÜUè ±¢Çè) }¢ï´ Á¢ã¢¡ ÐÚ Ï¢í¢r¢‡¢ ç±l¢<‰¢²¢ï´ ÜïU çH²ï çÝ:à¢éËÜU çà¢ÿ¢‡¢ ¼‰¢¢ À¢~¢¢H² ÜUè S¢}Ðꇢü S¢éç±{¢ Îè Á¢¢²ïx¢è . çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜUÿ¢¢ 8 ТS¢ ÜUÚÜïU ¥¢²ï ãé» ç±l¢‰¢èü ÜU¢ï ÜUÿ¢¢ 9 }¢ï´ Ðí±ïࢠçβ¢ Á¢¢²ïx¢¢ J Ÿ¢è S¢¢ï}¢Ý¢‰¢ S¢æSÜëU¼ ²éçݱ<S¢Åè S¢æÓ¢¢çH¼ F¢¼ÜU ¼‰¢¢ F¢Ý¼ÜU¢ï{Ú (Çèx¢íè ÜU¢HïÁ¢ »}¢.».) ¼ÜU ÜïU ¥|²¢S¢ ÜUÚÜïU §ÓÀéÜU Ï¢í¢r¢‡¢ ç±l¢‰¢èü ¼¢. 12-513 ÜU¢ï Ðí¢¼: 9-30 Ï¢Á¢ï §‹ÅÚòé ÜU¢ S¢}¢² Ú¶¢ x¢²¢ ãñ ©S¢ S¢}¢² ÜUÿ¢¢ 8 ТS¢ ÜUè }¢¢x¢üS¢èÅ HïÜUÚ ©ÐçS‰¢¼ Úãï´ }¢²¢üçμ S¢æw²¢ ã¢ïÝï S¢ï Á¢¢ï ÐãHï ¥¢²ïx¢¢ ©S¢ï Ð퉢}¢ »Ç}¢èà¢Ý çβ¢ Á¢¢²ïx¢¢ J S¢æÓ¢¢HÜU/ÐíæS¢èТH Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ S¢æSÜUë¼ }¢ã¢ç±l¢H² Á¢ïÎHÐéÚ{¢}¢, ¼¢. ÎàRU¢ï§ü ÈU¢ïÝ : 02718-233960 (ÐíS¢¢ÎèÜUè ±¢Çè) À¢~¢¢H² : 02718-282500

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU 24 ÜUH¢ÜU Îà¢üÝ ÜïU Hè²ï Îïç¶²ï ±ïÏ¢S¢¢§üÅ

www.swaminarayan.info www.swaminarayan.in |¢¢Ú¼è² S¢}¢² ¥ÝéS¢¢Ú ¥¢Ú¼è Îà¢üÝ : }¢æx¢H¢ ¥¢Ú¼è 5-30 • à¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è 8-05 • Ú¢Á¢|¢¢ïx¢ ¥¢Ú¼è 10-10 • S¢æŠ²¢ ¥¢Ú¼è 18-30 • à¢²Ý ¥¢Ú¼è 20-30

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢¢çS¢ÜU }¢ï´ ÐíçS¢h ÜUÚÝï ÜïU çH²ï Hï¶, S¢}¢¢Ó¢¢Ú »±æ ÈU¢ïÅ¢ïx¢í¢zS¢ §ü-}¢ï§üH S¢ï |¢ïÁ¢Ýï ÜïU çH» ݲ¢ »ÇîïS¢

shreeswaminarayan9@gmail.com »çÐíH-2013 • 22 04


Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜïU ¥¢à¢è±üÓ¢Ý }¢ï´ S¢ï “ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè |¢çQU ¥ãæÜU¢Ú Úçã¼ ã¢ïÜUÚ ÜUÚÝè Ó¢¢çÚ²ï” (S¢æÜUHÝ : ÜU¢ïÅÜU ±¯¢ü ÝűÚH¢H - Í¢¢ïÇ¢S¢Ú) ã}¢ S¢yS¢æx¢ ÜUÚ¼ï ãñ, |¢çQU ÜUÚ¼ï ãñ, ÐÚ¢ïÐÜU¢Úè |¢¢± Ú¶ÜUÚ |¢çQU ÜUÚ¼ï ãñ, S¢Ï¢ ÜéUÀ ÆèÜU HïçÜUÝ §S¢}¢ï´ ¥ãæÜU¢Ú ÜU¢ |¢¢± Ýãè´ ¥¢Ýï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥ÐÝï S±|¢¢± ÜU¢ï ТÝè ÜUè ¼Úã Ϣݢݢ Ó¢¢çã» J ТÝè çÁ¢{Ú Ó¢¢ãï ©{Ú ãè Ϣ㼢 ãñ HïçÜUÝ Ï¢ã¢± ÜUè ª¡Ó¢¢§ü S¢ï Ϣ㼢 ãñ v²¢ ? Ýãè Ϣ㼢 J ТÝè S¢Î¢ ¥ÐÝè x¢ç¼ S¢ï ÝèÓ¢ï ÜUè ¼ÚÈU Á¢¢¼¢ ãñ J ÜU¢ï§ü Ï¢ÇGè ÝÎè ã¢ï ТÝè ÜUè ¼ïÁ¢ {¢Ú¢ ã¢ï ©S¢}¢ï´ Ðy‰¢Ú Ï¢¢{¢ LРϢݼ¢ ã¢ï ¼¢ï ÝÎè ÜïU ТÝè ÜïU ±ïx¢ S¢ï ±ã Ðy‰¢Ú |¢è çÍ¢S¢ÜUÚ çࢱôHx¢ ÜU¢ LРϢÝÁ¢¢¼¢ ãñ ࢢçHx¢í¢}¢ ÜU¢ LÐ Ï¢Ý Á¢¢¼¢ ãñ J Ï¢¢Î }¢ï´ ©S¢ LÐ ÜUè ÐêÁ¢¢ ã¢ïÝï Hx¢¼è ãñ J §S¢ÜU¢ |¢¢±¢‰¢ü ²ã ãñ çÜU ТÝè ¥ÐÝï S±|¢¢± ÜU¢ï Ýãè À¢ïÇG¼¢ ©S¢ÜïU Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ï¢¢{¢ ¥¢¼è ãñ ¼¢ï ©S¢ Ï¢¢{¢ ÜU¢ï |¢è |¢x¢±¢Ý ÜU¢ LÐ Îï Îï¼¢ ãñ J §S¢è ¼Úã ã}¢ï´ |¢è ¥ÐÝï S±|¢¢± ÜU¢ï Ýãè´ À¢ïÇGÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥ÐÝè |¢çQU ÜUÚÝï ÜUè Úèç¼ »ïS¢è ã¢ïÝè Ó¢¢çã» çÜU S¢¢}¢Ýï ±¢Hï ÜïU S±|¢¢± }¢ï´ ÐçÚ±¼üÝ ã¢ï Á¢¢² J ©ÝÜïU }¢Ý }¢ï´ |¢è |¢çQU ÜUÚÝï ÜU¢ ç±Ó¢¢Ú ¥¢ Á¢¢² J Á¢¢ï òçQU ¥ãæÜU¢Ú Ðê±üÜU |¢çQU ÜUÚ¼¢ ãñ ±ã |¢x¢±¢Ý ÜUè ÎëçC S¢ï çx¢Ú Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÝÚÜUx¢¢}¢è ã¢ï¼¢ ãñ J çÜUS¢è 籯² }¢ï´ ¥ÐÝ¢ Ï¢ÇGŒÐÝ çζ¢§ü Ýãè´ ÎïÝ¢ Ó¢¢çã» J ²ãè S¢Ï¢S¢ï Ï¢ÇGè }¢ãy± ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J Ï¢ÇGï Ï¢ÇG¢§ü Ý ÜUÚï, Ï¢ÇGï Ý ±¢ïHï Ï¢¢ïH, ãèÚ¢ }¢é¶ S¢ï Ý¢ ÜUãï, H¢¶ ã}¢¢Ú¢ }¢¢ñH JJ çÁ¢S¢ ¼Úã ãèÚ¢ ÜUè ¥}¢ê˲ ÜUè}¢¼ ã¢ï¼è ãñ, HïçÜUÝ ãèÚ¢ S±²æ ¥ÐÝï ÜU¢ï Ï¢ãé¼ ÜUè}¢¼è ãê¡ »ïS¢¢ òQU Ýãè´ ÜUÚ¼¢ J §S¢è ¼Úã Ï¢ÇG¢ òçQUy± ±¢H¢ òçQU |¢è ¥ÐÝï }¢é¶ S¢ï ¥ÐÝè Ï¢ÇG¢§ü Ýãè ÜUÚ¼¢ J HïçÜUÝ ©S¢ÜïU m¢Ú¢ çÜU²¢ ã饢 ÜU¢²ü Ï¢¢ïH¼¢ ãñ J ã}¢¢Úï Á¢è±Ý }¢ï´ |¢è »ïS¢¢ ¥Ýé|¢± ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ çÜUS¢è ¥¢çÈUS¢ }¢ï´ ²¢ çÜUS¢è ¥‹² »ïS¢ï Á¢x¢ã ÐÚ Á¢¢¼ï ãñ Á¢ã¢¡ ÐÚ ÜU¢ï§ü ª¡Ó¢ï S‰¢¢Ý ÐÚ (ÐÎÐÚ) Ï¢ñÆ¢ ã¢ï ±ã¢¡ Îï¶Ýï ÜU¢ï ç}¢Hïx¢¢ çÜU ±ã òçQU Ï¢ÇG¢ ãè Ý}¢í ã¢ïx¢¢ J ¥ãæÜU¢Úè òçQU S¢Î¢ ¥PUÇÏ¢¢Á¢ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥PUÇG¼¢ ãè çx¢ÚÝï ÜUè çÝࢢÝè ãñ J v²¢ï´çÜU ? à¢ÚèÚ }¢ï´ S¢ï Ðí¢‡¢ çÝÜUH Á¢¢Ýï ÜïU

¼ÂõíkMkwÄk Ï¢¢Î ¥ÐÝè à¢ÚèÚ ÜUçÆÝ, ¥ÜU¼¢ü, ¥PUÇ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J §S¢çH²ï S¢Î¢ ¥ÓÀï ÜU¢²ü ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¶Ú¢Ï¢ ÜU¢²ü S¢ï ÎêÚ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ã}¢ S¢|¢è S¢ï ¥¿¢¢¼ LÐ }¢ï´ çÜU¼Ýï ãè x¢H¼ ÜU¢²ü ã¢ï x¢²ï ã¢ï´x¢ï, ©S¢ÜU¢ ã}¢ ÜU|¢è ç±Ó¢¢Ú Ýãè´ ÜUÚ¼ï, HïçÜUÝ }¢æçÎÚ }¢ï´ ÜéUÀ S¢ï±¢ ÜUÚ çÎ²ï ¼¢ï ©S¢ÜUè Îà¢Ï¢¢Ú ²¢Î ÜUÚ¼ï ãñ´ J§S¢ÜU¢ ¥ãæÜU¢Ú |¢è Ú¶¼ï ãñ´ J §S¢çH²ï ТРÜU¢ï ÐíÜU¢çࢼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï Ð釲 ÜU¢ï Ýãè´ J }¢Ýéc² Á¢è±Ý }¢ï´ ÜñUS¢¢ ãñ ТРÜUÚÝ¢ ãñ çHÜUÝ ÈUH Ýãè´ |¢¢ïx¢Ý¢ ãñ J Ð釲 ÜUÚ¼ï Ýãè´ ãñ çÈUÚ |¢è |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ }¢¢æx¢¼ï Úã¼ï ãñ´ J¥¢Ð }¢ïÚï §¼Ý¢ ÜU¢}¢ ÜUÚÎèçÁ¢²ï, §¼Ý¢ ÜU¢}¢ Ï¢¢ÜUè ãñ, ÐêÚ¢ ã¢ïÁ¢¢² ¼¢ï |¢Á¢Ý |¢çQU ÜUÚï´x¢ï J |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ }¢¢æx¢Ýï ÜUè çHŒS¢¢ ÜU}¢ ãè Ýãè´ ã¢ï¼è J 90% Ðíç¼à¢¼ H¢ïx¢ |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ }¢¢æx¢Ýï ãè Á¢¢¼ï ãñ´ J |¢x¢±¢Ý ¥ÐÝï }¢¢çHÜU ãñ´ J Í¢Ú ÜU¢ Ý¢ñÜUÚ ¥ÐÝï }¢¢çHÜU S¢ï ÜU|¢è »ïS¢¢ ÜUã¼¢ ãñ §¼Ý¢ ÜU¢}¢ ¥¢ÐÜUÚ HèçÁ¢²ï Ýãè´ Ý ? ¼¢ï ã}¢ï´ |¢è |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ ÜU¢}¢ ÜUè ²¢Ó¢Ý¢ v²¢ï´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ã}¢ï´ ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ΢S¢ Ï¢ÝÜUÚ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ã}¢ï´ ¼¢ï Á¢ñS¢ï Ç¢ò. ÜïU ТS¢ Á¢¢ÜUÚ Î±¢ Ó¢¢Hê ÜUÚ¼ï ãñ, HïçÜUÝ Î±¢ H¢|¢ Ýãè´ ÜUÚ¼è ãñ ¼¢ï α¢ Ï¢‹Î ÜUÚ Îï¼ï ãñ´ J S¢¢‰¢ }¢ï´ ©S¢ Ç¢ò. ÜU¢ï |¢è À¢ïÇ Îï¼ï ãñ J §S¢è ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ Á¢¢ÜUÚ }¢¢æx¢-}¢¢æx¢ ÜUÚ¼ï ãñ Á¢Ï¢ ÜU¢}¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ ãñ |¢Á¢Ý-|¢çQU ÜUÚÝ¢ Ï¢‹Î ÜUÚ Îï¼ï ãñ, }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢Ý¢ Ï¢‹Î ÜUÚ Îï¼ï ãñ´ J ²lçÐ »ïS¢¢ Ýãè´ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã» J |¢x¢±¢Ýï ÜïU ТS¢ à¢çQU-Ï¢H, ç±±ïÜU S¢ÎìÏ¢éçg }¢¢æx¢Ýè Ó¢¢çã» çÁ¢S¢S¢ï |¢çQU ÜUÚÝï ÜU¢ ¥¢Ý‹Î ç}¢Hï |¢çQU ÎëÉ ã¢ï, }¢Ý S¢ï Îéx¢ü‡¢ çÝÜUHï, S¢}Ðꇢü ¥¢Ý‹Î ÜU¢ |¢¢± ¥¢ S¢ÜïU, §S¢ |¢¢±Ý¢ S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU ТS¢ Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã» J S¢}Ðꇢü à¢Ú¢‡¢ç¼ ÜïU ç±Ý¢ ¥¢y}¢ ÜU˲¢‡¢ S¢}|¢± Ýãè´ ãñ J Ï¢¢HÜU ‰¢ÜU Á¢¢¼¢ ãñ ¼¢ï

»çÐíH-2013 • 23


}¢¢¼¢ ÜUè x¢¢ï´Î }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ Ï¢ñÆ Á¢¢¼¢ ãñ J Ó¢¢ñÚ¢S¢è H¢¶ ²¢ïçݲ¢ï´ }¢ï´ |¢ÅÜU¼ï |¢ÅÜU¼ï Á¢Ï¢ ‰¢ÜU Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜéUÀ Ð釲 ç±à¢ï¯ ã¢ïÝï ÐÚ ©S¢ï }¢Ýéc²²¢ïçÝ ç}¢H¼è ãñ J S¢æ²¢ïx¢±à¢ }¢Ýéc² à¢ÚèÚ ÜïU S¢¢‰¢ S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ S¢yS¢æx¢ ç}¢H¢ ãñ J §S¢çH²ï ¥‹¼:ÜUÚ‡¢ ÜU¢ï çÝ}¢üH ϢݢÜUÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUè |¢çQU ÜUÚÝè Ó¢¢çã» J Ýãè´ ¼¢ï ç±H}Ï¢ ã¢ïÝï ÐÚ ÐÚ}¢¢y}¢¢ ÜUãè´ ¥ÐÝè x¢¢ï´Î }¢ï´ Ï¢ñÆ¢Ýï S¢ï }¢Ý¢ ÜUÚ Îï´ J §S¢ÜU¢ Š²¢Ý Ú¶ÜUÚ ãè Á¢è± }¢ï´ çRU²¢à¢èH ÚãÝ¢ Ó¢¢çã» J • ú }¢Ý¢ïçÝx¢íã²éçQU¿¢¢² Ý}¢: - S¢¢æ.²¢ï. ÜéæUÎÝÏ¢¢ x¢éL S¢¢æ.²¢ï. ÜæUÓ¢ÝÏ¢¢ (}¢ïÇ¢) ࢼ¢Ý‹Î S±¢}¢è ÜUã¼ï ãñ çÜU, ãï Ðí|¢é ! ¥¢Ð}¢Ý ÜïU çÝx¢íã ÜïU çH²ï »ÜU }¢¢~¢ ²éçQUÁ¢¢ÝÝï ±¢Hï ãñ´ J }¢Ý ÜU¢ï ±à¢ }¢ï´ ÜUÚÝ¢ ÜïU±H ¥¢ÐÜU¢ï ãè ¥¢¼¢ ãñ J }¢Ý ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU S±LÐ }¢ï´ Hx¢¢²ï ڶݢ ãè }¢Ý¢ïçÝx¢íã ãñ J ±ë眢 LÐè Ðé~¢è ÜU¢ï S¢Îìx¢é‡¢ LÐè Ÿ¢ëæx¢¢Ú S¢ï ¥HæÜëU¼ ÜUÚÜïU Ðí|¢é ÜïU S¢¢‰¢ ÐçÚ‡¢² ÜUڢݢ Ó¢¢çã²ï J Ðé~¢è}¢¢æ ÜïU Í¢Ú Á¢Ï¢ ¼ÜU ã¢ï¼è ãñ ¼Ï¢ ¼ÜU ÜéæU±¢Úè ÜUãè Á¢¢¼è ãñ J ç±±¢ã ÜïU Ï¢¢Î ©S¢ï S¢{±¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J Ðç¼ ÜïU S¢¢‰¢ S¢y²¼¢ S¢ï Á¢è±Ý ²¢ÐÝ ÜUÚ¼è ãñ §S¢çH²ï ©S¢ï S¢{±¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J HïçÜUÝ ©S¢ï S¢¢ïã¢x¢Ý Ýãè´ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J S¢¢ïã¢x¢Ý ©S¢ï ¼Ï¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ Á¢Ï¢ ©S¢ÜïU ©ÎÚ }¢ï´ S¢æ¼¢Ý ¥¢¼è ãñ J Ï¢èÁ¢ ÜU¢ Ú¢ïЇ¢ ãè S¢¢ïã¢x¢Ý ÜU¢ ÐçÚÓ¢¢²ÜU ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜU¢ï |¢è S¢éã¢x¢Ý Ï¢ÝÝ¢ ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜïU çÝp²LÐè x¢|¢ü ÜU¢ Nβ }¢ï´ Ú¢ïЇ¢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢Î ãè |¢çQULÐè ÈUH ÜU¢ ©Î² ã¢ï¼¢ ãñ J ›è çÁ¢S¢ ¼Úã ¥ÐÝï x¢|¢ü ÜU¢ Á¢¼Ý ÜUÚ¼è ãñ, ©S¢è ¼Úã |¢x¢±¢Ý ÜïU |¢QU ÜU¢ï |¢è Ó¢¢çã²ï Á¢¼Ý ÜUÚï J çÝp²LÐè x¢|¢ü ÜU¢ d¢Ð Ý ã¢ï Á¢¢² §S¢ÜU¢ S¢Î¢ Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã²ï J ±ë眢 ÜU¢ï ÜéæU±¢Úè çϢݢ Ú¶ï ©S¢ ±ë眢 ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ÐçÚÓ¢² Ý‹Î S¢æ¼¢ï ÜUè ¼Úã ÜUÚ¢ ãè ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÁ¢‹ãï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ çÝp² ãñ ±ã |¢x¢±¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ç±±¢çã¼ ã¢ïÓ¢éÜUï ãñ J S¢ÓÓ¢ï ¥‰¢ü }¢ï´ ±ãè S¢éã¢x¢Ý ãñ J ©S¢è ÜU¢ ¥¶æÇ S¢¢ñ|¢¢x² ãñ J }¢Ý ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜïU HèH¢ Ó¢çÚ~¢ }¢ï´ Á¢¢ïÇG ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J çÝÎí¢{èÝ Ý ã¢ïÜUÚ S¢¼¼ Á¢¢x¢í¼ ÚãÜUÚ Ðí|¢é ÜU¢ çÓ¢‹¼Ý ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢ÜU¢ »ÜU}¢¢~¢ ¥¢à¢² ²ã ãñ çÜU

Á¢x¢¼ ÜUè ¼ÚÈU S¢ï ¥ÐÝï }¢Ý ÜU¢ï ãÅ¢ÜUÚ Ðí|¢é }¢ï´ Hx¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J }¢ÝÜU¢ï ±à¢ }¢ï´ ÜUÚÝ¢ Ï¢ÇG¢ ÜUçÆÝ ÜU¢}¢ ãñ J ±à¢ }¢ï´ Ýãè ã¢ïx¢¢ »ïS¢¢ |¢è Ýãè´ ãñ J Á¢Ï¢ ¥¢Ð ÎéÜU¢Ý }¢ï´ Á¢¢¼ï ãñ ¼¢ï ò±çS‰¢¼ ò¢Ð¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ ¼Ï¢ }¢Ý »ÜU¢x¢í ã¢ïÜUÚ ¥ÐÝ¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J ò¢Ð¢Ú }¢ï´ ÝéÜUà¢¢Ý Ý ã¢ï §S¢ÜU¢ S¢Î¢ Š²¢Ý Ú¶¼ï ãñ J }¢Ý §{Ú-©{Ú ã饢 çÜU ò¢Ð¢Ú |¢è ÜU}¢Á¢¢ïÚ ã¢ï Á¢¢²ïx¢¢ J }¢Ý ÜïU çÝx¢íã ã¢ïÝï ÐÚ Ã²¢Ð¢Ú S¢éÎëÉ ã¢ïx¢¢ J }¢Ý ÜU¢ çÝx¢íã ã¢ïÝ¢ ¥¢±à²ÜU ãñ HïçÜUÝ Á¢ËÎè Ýãè´ ã¢ï¼¢ J ò±ã¢Ú ÜïU ÜU¢²ü }¢ï´ Á¢ËÎè çÝx¢íã ã¢ï¼¢ ãñ J ¥‹¼: à¢~¢é¥¢ï ÜïU Á¢è¼Ýï ÐÚ ãè }¢Ý ÜU¢ çÝx¢íã ã¢ïÝ¢ S¢}|¢± ãñ J }¢ÝÜU¢ï Á¢è¼Ýï ÜU¢ S¢¢{Ý v²¢ ãñ ? }¢Ý ÜU¢ï Á¢è¼Ýï ÜU¢ S¢¢{Ý Ý±{¢ |¢çQU ãñ J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU Nβ }¢ï´ ©¼¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï Ó¢Éï ÐécÐ ÜU¢ï ¥ÐÝè Ý¢çS¢ÜU¢ S¢ï S¢êæÍ¢ÜUÚ ¥æ¼Ú }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ©¼¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÜUè¼üÝ x¢¢ÜUÚ ±¢‡¢è m¢Ú¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ¥æ¼Ú }¢ï´ ©¼¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU ÜU¢Ý m¢Ú¢ |¢x¢±¢ÝÜU¢ï ¥æ¼Ú }¢ï´ ©¼¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J |¢x¢±¢Ý ÜU¢ x¢é‡¢¢Ý鱢ΠÜUÚÜïU ¥‹¼Ú }¢ï´ ©¼¢ÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J }¢Ý Ï¢éçh, çÓ¢œ¢, §y²¢çÎ §ç‹Îí²¢ï´ m¢Ú¢ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ S¢æÏ¢‹{ڶݢ Ó¢¢çã²ï J ¼|¢è Îé:¶ S¢ï çݱë眢 ¥¢ñÚ ¥¢y²ç‹¼ÜU ÜU˲¢‡¢ S¢æ|¢± ãñ J Ó¢æÓ¢H }¢Ý ÜU¢ï Á¢è¼Ý¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ ¶ïH Ýãè´ ãñ J ¥¢æ{è ¼êÈU¢Ý ÜU¢ï ÜU¢ï§ü ÜUãï çÜU }¢ñ´ ©S¢ï çS‰¢Ú ÜUÚ Îêæx¢¢ ¼¢ï ±ã S¢æ|¢± Ýãè´ ãñ J ¥¢Ð ¥ÐÝï Í¢Ú ÜïU |¢è¼Ú Ó¢H ¼ï Ðæ¶ï ÜUè S±èÓ¢ Ï¢‹Î ÜUÚÜïU Ú¢ïÜU S¢ÜU¼ï ãñ, HïçÜUÝ {Ú¼è ÜïU ªÐÚ Ï¢ã¼ï ãé» Ð±Ý ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝ¢ Ï¢ÇG¢ ÜUçÆÝ ãñ J }¢éQU¢ÝæÎ S±¢}¢è Ýï çH¶¢ ãñ - çÜU ÐèÐÚ Ð~¢ м¢ÜUÐÅ ç±lé¼ ÜéæUÁ¢Ú ÜU¢Ý J }¢éQU ÜUãï }¢ÝéÁ¢¢Î Á²éæ çS‰¢ÚÝÚã¼ »ÜU Š²¢Ý JJ ÐèÐHÜU¢ Ðœ¢¢, Š±Á¢¢ ÜU¢ м¢ÜU¢, ¥¢ÜU¢à¢ ÜUè çÏ¢Á¢Hè, 㢉¢è ÜU¢ ÜU¢Ý - ÜU|¢è |¢è çS‰¢Ú Ýãè´ Úã¼¢ §S¢è ¼Úã }¢Ý |¢è çS‰¢Ú Ýãè´ Úã¼¢ J }¢Ý ÜU¢ï çS‰¢Ú ÜUÚÝï ÜU¢ »ÜU }¢¢~¢ S¢¢{Ý |¢x¢±¢Ý }¢ï´ }¢Ý ÜU¢ï Hx¢¢²ï ڶݢ J }¢Ý Á¢Ï¢ ¶¢Hè Úãïx¢¢ ¼Ï¢ §{Ú-©{Ú |¢ÅÜU¼¢ Úãïx¢¢ §S¢çH²ï }¢ÝÜU¢ï Ðí|¢é}¢² ϢݢÝï ÜUè Á¢LÚ¼ ãñ J •

»çÐíH-2013 • 24


|¢x¢±¢Ý ¼‰¢¢ |¢QU - ÐÅïH H¢|¢éÏ¢ãÝ }¢Ýé|¢¢§ü (ÜéæUÇ¢H-ÜUÇè) |¢x¢±¢Ý ¼‰¢¢ |¢QU, |¢QU ¼‰¢¢ |¢x¢±¢Ý J §Ý ΢ïÝ¢ï ÜU¢ï Á¢¢ïÇÝï ÜU¢ ÜU¢}¢ |¢çQU ÜUÚ¼è ãñ J |¢çQU |¢x¢±¢Ý S¢ï ç}¢H¢Ýï ÜU¢ »ÜU}¢¢~¢ S¢¢{Ý ãñ J |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÜëUc‡¢ x¢è¼¢ }¢ï´ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚÝï ÜU¢ ¼èÝ }¢¢x¢ü Ï¢¼¢²¢ ãñ J ÜU}¢ü, ¿¢¢Ý, |¢çQU J ÜU}¢ü : Ðíy²ïÜU Á¢è± ¥ÐÝï ±‡¢ü ²¢ ¥¢Ÿ¢}¢ ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú ÜU}¢ü ÜU¢ï ÜUÚï J ²çÎ çݲ¼ ÜU}¢ü ÜïU ¥ÝéS¢¢Ú çÝD¢Ðê±üÜU ÜU¢²ü S¢}ТÎÝ ÜUÚï ¼¢ï ¥±à² Ðí|¢é ÜU¢ï Ðí¢# ÜUÚïx¢¢ J ›è ÜU¢ ÜU}¢ü Ðç¼ÜUè S¢ï±¢, Ðé~¢ ÜU¢ ÜU}¢ü - }¢¢-Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ Ðç¼S¢ï±¢ m¢Ú¢ ¥ÝéS¢ê²¢ ¼èÝ Îï±¢ï´ ÜU¢ï Ðé~¢ ÜïU LÐ }¢ï´ Ðí¢# ÜUè ‰¢è J }¢¢Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ S¢ï ÐéæÇÚèÜU |¢x¢±¢Ý ÐæÉÚèÝ¢‰¢ (ç±n¢ïÏ¢¢) ÜU¢ï Ï¢ÇGè S¢ÚH¼¢ S¢ï Ðí¢# ÜUÚ çH²ï ‰¢ï J ¥¢Ð ¥ÐÝ¢ ÜU}¢ü çÝD¢Ðê±üÜU ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï çÝçp¼ãè S¢ÈUH¼¢ ç}¢Hïx¢è J HïçÜUÝ ±ã ÜU}¢ü çÝcÜU¢}¢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ÜU}¢ü ÜU¢ ¥ÅH çS¢h¢‹¼ ãñ, ©S¢ÜU¢ ÈUH ç}¢HÝ¢ |¢è ¥ÅH ãñ J HïçÜUÝ çÝD¢Ðê±üÜU ã¢ïÝ¢ ¥¢±à²ÜU J §S¢è¼Úã |¢x¢±¢Ý }¢ï´ çÁ¢S¢ï S¢çó¢D¢ ã¢ïx¢è ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ¥±à² ç}¢Hï´x¢ï J ÐéæÇÚèÜU }¢¢-Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ çÝD¢ S¢ï çÜU²¢ ¼¢ï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï ©S¢ÜïU ТS¢ Á¢¢ÜUÚ Îà¢üÝ ÎïÝ¢ ÐÇG¢ ‰¢¢ J }¢¢-Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ S¢ï ±ñÜéæUÆÐç¼ |¢x¢±¢Ý ±ñÜéæUÆ S¢ï ¥¢ÜUÚ Îà¢üÝ çÎ²ï ‰¢ï J §S¢è çH²ï |¢x¢±¢Ý Hÿ}¢èÁ¢è ÜïU S¢¢‰¢ ©S¢ x¢ÚèÏ¢ ÜUè Û¢¢ïÐÇè }¢ï´ Á¢¢ÜUÚ Îà¢üÝ çβï J Û¢¢ïÐÇGè ÜïU Ï¢¢ãÚ S¢ï |¢x¢±¢Ý ÜUã¼ï ãñ´ çÜU }¢ñ´ ¼é}ãï´ Îà¢üÝ ÎïÝï ¥¢²¢ ãê¡. ¼êæ Ï¢¢ãÚ ¥¢ÜUÚ Îà¢üÝ ÜUÚ Hï J ÐéæÇÚèÜUÝï ÜU㢠çÜUÐí|¢é ! }¢ñ´ }¢¢-Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ ÜUÚ Ú㢠ãê¡, Á¢Ï¢ ±ï S¢¢ï Á¢¢æ²ïx¢ çÈUÚ }¢ñ´ Ï¢¢ãÚ ¥¢ÜUÚ Îà¢üÝ ÜUÚHêæx¢¢ J ¥¢Ð Ï¢¢ãÚ ãè Ï¢ñçƲï, »ïS¢¢ ÜUãÜUÚ »ÜU §æüÅ ©ÝÜïU ТS¢ ÈïU´ÜU¢ ¥¢ñÚ ÜU㢠çÜU §S¢è ÐÚ ¥¢Ð Ï¢ñçƲï J ©{Ú Á¢¢ï ç~¢H¢ïÜUè ÜïU S±¢}¢è ãñ Á¢¢ï S¢±üà¢çQU}¢¢Ý ãñ ±ï ©S¢ §æüÅ ÐÚ ¼Ï¢ ¼ÜU ¶Çï Úãï Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè S¢ï±¢ ÜUÚÜïU ÐéæÇÚèÜU Ï¢¢ãÚ Ýãè´ ¥¢²¢ J • Ðíï}¢ ÜïU ±à¢ |¢x¢±¢Ý - çÁ¢¿¢¢à¢¢ Á¢²æ¼èH¢H Ú¢‡¢ÈéUÚ¢ (}¢¢ïÚÏ¢è) çÐí² |¢QU¢ï´ ! Ðí|¢é Ï¢ÇGï ΢²Hé ãñ J ±ï ¥ÐÝï x¢ÚèÏ¢ |¢QU¢ï´

ÜU¢ Ðíï}¢ Îï¶ÜUÚ Ï¢ãé¼ ÐíS¢ó¢ ã¢ï¼ï ãñ´ J Ðí|¢é ÜU¢ï {Ý-S¢}Ð眢 çÐí² Ýãè´ ãñ HïçÜUÝ ©‹ãï´ Ðíï}¢ S¢ï çβ¢ Á¢¢Ýï ±¢H¢ S¢¢ñx¢¢¼ Ï¢ÇG¢ çÐí² ã¢ï¼¢ ãñ J ²ã Ï¢¢¼ ãñ Á¢ï¼HÐéÚ x¢¢¡± ÜUè J ²ã¢¡ ÐÚ »ÜU x¢ÚèÏ¢ Ï¢í¢r¢‡¢ Úã¼¢ ‰¢¢ J ©S¢ÜU¢ Ý¢}¢ ‰¢¢ Á¢è±‡¢ |¢QU ±ã ç|¢ÿ¢¢±ë眢 S¢ï ¥ÐÝè ¥¢Á¢èç±ÜU¢ Ó¢H¢¼¢ ‰¢¢ J ©S¢ï Ÿ¢èÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU Ðíç¼ Ï¢ÇG¢ Ðíï}¢ ‰¢¢ J }¢ã¢Ú¢Á¢ Á¢Ï¢ |¢è Á¢ï¼HÐéÚ Ð{¢Ú¼ï ²¿¢ ÜUÚ¼ï J Á¢è±‡¢ |¢QU Ðíy²ïÜU ²¿¢ }¢ï´ S¢ï±¢ ÜUÚ¼ï J }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜUè S¢ï±¢ ÜUÚ¼ï ¥¢ñÚ Îà¢üÝ ÜUÚÜïU ÐíS¢ó¢ ã¢ï¼ï J S¢|¢¢ }¢ï´ Ï¢ãé¼ S¢¢Úï |¢QU ¥¢¼ï J ±ï S¢|¢è }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU çH²ï ÜéUÀ Ý ÜéUÀ |¢ï´Å H¢¼ï J ²ã Îï¶ÜUÚ Á¢è±Ý |¢QU ÜïU }¢Ý }¢ï´ ã¢ï¼¢ çÜU }¢ï´ x¢èÚÏ¢ ãê¡ §S¢çH²ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï ÜéUÀ |¢ïÅæ Ýãè´ ÎïТ¼¢ ãê¡ J ©S¢è S¢²}¢ Í¢Ú Á¢¢ÜUÚ ÐÕè S¢ï ÜUãï çÜU çÁ¢S¢ÜïU ТS¢ Á¢¢ï ã¢ï¼¢ ãñ ±ã }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ï |¢ï´Å Îï¼¢ ãñ J ÐÕè Ýï ÜU㢠çÜU ã}¢¢Úï ТS¢ }¢Æ ÜU¢ ¥¢æÅ¢ ãñ ÜUãï´ ¼¢ï ©S¢è ÜUè Ú¢ïÅè ϢݢÜUÚ Îê¡ J Ðç¼ Ýï ã¢æ ÜUã çβ¢ ¥¢ñÚ ÐÕè Ú¢ïÅè ϢݢÜUÚ Îè, ±ï ©S¢ Ú¢ïÅè ÜU¢ï HïÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ Á¢ã¢¡ }¢ã¢Ú¢Á¢ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï ±ã¢¡ HïÜUÚ x¢²ï J ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè |¢è´Ç Hx¢è ‰¢è, §S¢çH²ï Á¢è±‡¢ |¢QU ÎêÚ ¶ÇGï Úã x¢²ï, }¢ã¢Ú¢Á¢ ©‹ãï´ Îï¶ï, }¢ã¢Ú¢Á¢ Ýï ÜU㢠- ¥Úï ! Á¢è±‡¢ |¢QU ÜïU çH²ï Ú¢S¼¢ ÜUÚ¢ï J ²ã S¢éÝÜUÚ S¢|¢è ÜU¢ï Ï¢ÇG¢ ¥¢p²ü ã饢 J S¢|¢è S¢¢ïÓ¢Ýï Hx¢ï çÜU »ïS¢¢ ÜU¢ñÝ |¢QU ãñ çÜU }¢ã¢Ú¢Á¢ S±²æ ©S¢ |¢QU ÜïU çH²ï Ú¢S¼¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ÜUã Úãï ãñ J §¼Ýï }¢ï´ }¢ã¢Ú¢Á¢ ¥ÐÝï ¥¢S¢Ý S¢ï ¶Çï ã¢ïÜUÚ ©S¢ÜïU ТS¢ x¢²ï ¥¢ñÚG ÜUãÝï Hx¢ï, v²¢ H¢²ï ãñ´ ÎèçÁ¢²ï J ¥ÐÝï 㢉¢ }¢ï´ ©ÝS¢ï Ú¢ïÅè HïÜUÚ ¶¢Ýï Hx¢ï ¥¢ñÚ Ðíà¢æS¢¢ ÜUÚÝï Hx¢ï J Ï¢ír¢¢ÝæÎ S±¢}¢è ÜU¢ï |¢è çβï J ÏÚìr¢¢ÝæÎ S±¢}¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ÐíS¢¢Î ÜïU LÐ }¢ï´ Ï¢æű¢ çβ¢ J S¢|¢è ÜïU ¥¢ÝæÎ ÜUè S¢è}¢¢ Ý Úãè J x¢ÚèÏ¢ |¢QU ÜïU S¢é¶ ÜU¢ Ð¢Ú Ýãè´ ‰¢¢ J ©S¢ÜïU Ú¢ï}¢ Ú¢ï}¢ }¢ï´ ¥¢ÝæÎ ÜUè HãÚ ÈñUH x¢²è J »ïS¢ï ‰¢ï Á¢è±‡¢ |¢QU J ©ÝÜïU Ðíï}¢ ÜU¢ï Îï¶ÜUÚ S±²æ |¢x¢±¢Ý S¢¢}¢Ýï S¢ï Ó¢H ÜUÚ ©ÝÜïU |¢¢ïÁ¢Ý ÜU¢ï S±èÜU¢Ú çÜU²ï J ²ã S¢}¢Û¢Ýï H¢²ÜU ±¢¼ ãñ J |¢QU x¢ÚèÏ¢ ã¢ï {ݱ¢Ý ã¢ï }¢ã¢Ú¢Á¢ ¼¢ï |¢QU ÜU¢ Ðíï}¢ Îﶼï ãñ´ J ©S¢ÜïU Ðíï}¢ ÜïU ±à¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ¥ÐÝï ТS¢ Á¢¢ï ÜéUÀ ãñ ±ã }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ãñ ²ã |¢¢±Ý¢ Ú¶Ýè Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ©ÝÜU¢ ã¢ïÜUÚ ©ÝÜUè S¢ï±¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J

»çÐíH-2013 • 25


Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ ÐÚ}¢ ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢ã¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ç±E ÜïU S¢æÐí΢² ÜïU Ð퉢}¢ S¢.x¢é. ¥¢Ýæ΢ÝæÎ S±¢}¢è m¢Ú¢ çÝ<}¢¼ ãé» ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý Ú¢Á¢¢ç{Ú¢Á¢ ÐÚ}¢ ÜëUТHé Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ Ðíç¼D¢ ç¼ç‰¢ }¢ã¢ïyS¢± {}¢üÜéUH ÜUè çÝŸ¢¢ }¢ï´ {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ¥.çÝ.S¢.x¢é. çÓ¢¼¢Ú¢ S±¢}¢è Ï¢HÎï±ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè çÎò ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ }¢ã漟¢è) ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ S¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ 191 ±¢¡ ТŢïyS¢± ÜïU ¥±S¢Ú ÐÚ Ð.|¢. ç±nH|¢¢§ü çࢱڢ}¢|¢¢§ü ÐÅïH (çÚÎí¢ïH±¢Hï) ã. }¢ãï‹Îí|¢¢§ü ¼‰¢¢ |¢Ú¼|¢¢§ü ¥¢çÎ ÐçÚ±¢Ú ÜUè ¼ÚÈU S¢ï Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý ࢢ› ÜU¢ ÐæÓ¢¢‹ã Тڢ²‡¢ ¼¢. 10-3-13 S¢ï ¼¢. 14-3-13 ¼ÜU S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. ç±Eç±ã¢Úè΢S¢Á¢è x¢éL }¢ãæ ¼ ࢢ.S±¢. ãçÚÜë U c‡¢Î¢S¢Á¢è S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. ç±ES±LÐ΢S¢Á¢è x¢éL S±¢}¢è S¢ê²üÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ }¢{éÚ S¢æx¢è¼ ÜïU S¢¢‰¢ S¢}Ðó¢ ã饢 J ÜU‰¢¢ ÜU¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ã饢 J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH Ðÿ¢-2 ¼¢. 13-3-13 Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ²¢x¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ãé§ü J çÁ¢S¢ ÜU¢ ²Á¢}¢¢ÝŸ¢è ÜïU S¢}¢S¼ ÐçÚ±¢ÚÝï H¢|¢ çH²¢ J ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évHÐÿ¢-30 ¼èÁ¢ ÜU¢ï Ðí¢¼: 6-30 Ï¢Á¢ï ÐÚ}¢ ÜëUТHé ÐÚ}¢¢y}¢¢ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú ¥ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï {ê}¢{¢}¢ S¢ï S¢}Ðó¢ ãé§ü J H¢§ü± ÅïHèÜU¢SÅ ¼‰¢¢ Ï¢ÇGè }¢ê±è SRUèÝ ÐÚ |¢è }¢ã¢ç|¢¯ïÜU ¥¢Ú¼è Îà¢üÝ ÜUÚ±¢²¢ ‰¢¢ J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÝï S¢éæÎÚ S¢ï±¢ ÜUè J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜïU ÐêÁ¢¢Úè S±¢}¢èÝï |¢è S¢éÎæÚ Ã²±S‰¢¢ ÜUè J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï Ÿ¢ëæx¢¢Ú ¥¢Ú¼è ãé§ü J ©S¢ÜïU Ï¢¢Î ÐíS¢¢Îè ÜïU }¢æÇÐ }¢ï´ Ÿ¢èãçÚ ÜïU ¥ÐÚ S±LТï ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ 191 }¢ï´ ТŢïyS¢± ÜUè Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ ãé§ü J çÁ¢S¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. ç±nH|¢¢§ü çࢱڢ}¢|¢¢§ü ÐÅïH Ÿ¢è }¢ãï‹Îí|¢¢§ü ¼‰¢¢ Ÿ¢è |¢Ú¼|¢¢§ü ¥¢çÎ ÐçÚ±¢ÚÝï ¼èÝ¢ï ¥ÐÚ S±LÐ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ |¢ïÅ ÜUÚÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ x¢í㇢ çÜU²ï J ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î }¢æçÎÚ ÜïU ÐéÁ² }¢ãæ¼ S¢.x¢é.S¢¢.S±¢.

MkíMktøk Mk{k[kh

ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è Ýï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ }¢¢ã¢y}² ÜU㢠J ©‹ã¢ï´Ýï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢-¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¥¢x¢¢}¢è 2014 çÎS¢ï}Ï¢Ú ±¯ü Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± }¢æçÎÚ, S¢é±‡¢ü ôS¢ã¢S¢Ý ¥¢çÎ ÜU¢²ü Ðꇢü çÜU²ï Á¢¢Ýï ÜUè Í¢¢ï¯‡¢¢ ÜUè J ©S¢}¢ï´ S¢|¢è ÜïU S¢ã²¢ïx¢ ÜU¢ ¥¢ãì±¢Ý çÜU²¢ J S¢æ¼¢ï }¢ï´ S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è, S¢.x¢é. S±¢}¢è Ðíï}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (|¢éÁ¢), Т¯üÎ Ÿ¢è Á¢¢Î±Á¢è |¢x¢¼ (|¢éÁ¢), S¢.x¢é.ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è (±ÇÝx¢Ú), S¢.x¢é . S¢¢.S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢¢‡¢S¢¢), S¢x¢é. }¢ãæ¼ S±¢}¢è ಢ}¢S¢éæÎÚ΢S¢Á¢è (}¢êHè) ¥¢çÎ S¢æ¼-ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï Îï±¢ï ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.|¢. x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü S¢è¼¢ÐÚ¢ m¢Ú¢ çH綼 ¼‰¢¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }²éçÁ¢²}¢ m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ “Ÿ¢èãçÚ Ó¢çÚ~¢” ÐéS¼ÜU ÜU¢ ç±}¢¢ïÓ¢Ý Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ã饢 J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²üŸ¢èÝï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ÜU˲¢‡¢ ÜU¢ »ÜU }¢¢~¢ ç±ÜUËÐ ãñ »ïS¢¢ ¿¢¢Ý çβ¢ J ¥¢ñÚ S¢|¢è ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ }¢ï´ ÜU¢ïÆ¢Úè Т¯üÎ çÎx¢æÏ¢Ú |¢x¢¼, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è, Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, ²¢ïx¢è S±¢}¢è, ÝÅé S±¢}¢è, Ú¢}¢ S±¢}¢è, |¢æÇ¢Úè S±¢}¢è, ãçÚÓ¢Ú‡¢ S±¢}¢è ( ÜUH¢ïH), Ó¢ï¼Ý |¢x¢¼, |¢éÚ¢ |¢x¢¼ ¥¢çÎ S¢æ¼ }¢æÇfÝï ÐíïÚ‡¢¢LÐ S¢ï±¢ ÜUè J S¢é æ Î Ú S¢|¢¢Ðç¼ ÜU¢ ÜU¢²ü S¢.x¢é . ࢢ.S±¢. Ú¢}¢ÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è (ÜU¢ïÅïEÚ x¢éLÜéUf) ¼‰¢¢ S¢.x¢é.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢é ç Ý΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢éçÝ΢S¢Á¢è) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²æ¼è ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²æ¼è - ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± ¥‰¢¢ü¼ì ¥¢Á¢ S¢ï 200 ±¯ü ÐãHï S¢±¢ïüÐçÚ §CÎï± ÜïU |¢Ã² Ðí¢æx¢‡¢ }¢ï´ ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ÐÚæÐÚ¢ÝéS¢¢Ú ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évHÐÿ¢-15 S¢ï ¼¢. 27-3-13 Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± Á¢²æ¼è Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü 1008 Ÿ¢è ÜU¢ïà¢Hï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ |¢¢ç± ¥¢Ó¢¢²ü Ð.Ðê. 108 Ÿ¢è ±íÁ¢ï‹ÎíÐíS¢¢ÎÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU

»çÐíH-2013 • 26


à¢é|¢ S¢¢çÝŠ² }¢ï´ 11-30 Ï¢Á¢ï S¢æ¼¢ï |¢QU¢ï ÜïU S¢¢‰¢ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU }¢æçÎÚ ÜïU ÐíS¢¢Îè ÜïU ç±à¢¢H Ó¢¢ñÜU }¢ï´ |¢Ã² Ðí¢æx¢‡¢ }¢ï´ ¥Îì|¢é¼ Úæx¢¢ï ÜïU ÜéæUÇ¢ï }¢ï´ S¢ï çÐÓ¢ÜU¢Úè S¢ï S¢æ¼¢ï ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ã¢ïHè ¶ïHè J §S¢ |¢Ã² ÐíS¢æx¢ ÐÚ ÈêUH΢ïH¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ð.|¢. Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü ࢢ}¢Á¢è|¢¢§ü çãÚ¢‡¢è, {.Ð. çãLÏ¢ãÝ ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢|¢¢§ü çãÚ¢‡¢è, S¢é¼ ¥à¢¢ïÜU|¢¢§ü Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü çãÚ¢‡¢è, {.Ð. Á²¢ïyS¢Ý¢Ï¢ãÝ ¥à¢¢ïÜU|¢¢§ü çãÚ¢‡¢è, Тñ~¢è Ó¢¢æÎÝèÏ¢ãÝ, çÎò¢ÝèÏ¢ãÝ ¼‰¢¢ Тñ~¢ ãÚï‹Îí }¢¢æDZè (ÜUÓÀ) ±¼ü}¢¢Ý }¢ï´ HæÎÝ ¼‰¢¢ S¢æçÎÐÜéU}¢¢Ú 籟¢¢}¢ ã¢H¢§ü }¢¢{¢ÐÚ (ô±ÎÝ¢) ¥¢çÎ ÐçÚ±¢ÚÝï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢J S¢.x¢é. }¢ãæ¼ à¢¢.S±¢. ãçÚÜëUc‡¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ÜU¢ïÆ¢Úè Т¯üÎ çÎx¢æÏ¢Ú |¢x¢¼, Ï¢í. S±¢. Ú¢Á¢ïEÚ¢ÝæÎÁ¢è, Á¢ï.Ðè. S±¢}¢è, Á¢ï.ÜïU. S±¢}¢è, ²¢ïx¢è S±¢}¢è, ÝÅé S±¢}¢è, Ú¢}¢ S±¢}¢è ¥¢çÎ S¢æ¼ Т¯üÎ }¢æÇHÝï S¢éæÎÚ Ã²±S‰¢¢ ÜUè J (ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢}¢éçÝ΢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ »Ðí¢ïÓ¢ (Ï¢¢ÐéÝx¢Ú) 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¼‰¢¢ S¢}¢x¢í {}¢üÜéUH ÜUè ¥¢¿¢¢ ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è Hÿ}¢‡¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼¢. 20-3-13 ÜU¢ï »Ðí¢ïÓ¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ 8 ±¢¡ ТŢïyS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÜïU ©ÐHÿ¢ }¢ï´ ¼¢. 3-3-13 ÜU¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥¢²é±ïüçÎÜU çÝ:à¢éËÜU ÜïU}Ð Ú¶¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÜïU}Ð }¢ï´ Ç¢²ÚïvÅÚ Ç¢ò. »}¢.». ¥¢Ó¢¢²ü (»}¢.Çè. ¥¢²é.Ðè.»Ó¢.Çè.) ¼‰¢¢ ©ÝÜUè Åè}¢ ÜïU m¢Ú¢ 350 x¢ÚèÏ¢¢ï ÜUè Á¢¢¡Ó¢-çÝÎ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ¼¢. 10-3-13 ÜU¢ï Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï m¢Ú¢ м¢ÜU¢-Ï¢ïÝÚ ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢§üÜU ÐíÓ¢¢Ú }¢êHè ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ J }¢ã¢ïyS¢± ¥æ¼x¢ü¼ ¼¢. 14-3-13 S¢ï ¼¢. 20-3-13 ¼ÜU Á¢è±Ý Åì±èÝ Ï¢æxH¢ïS¢ Ú¢ïÇ ÜïU ТS¢ ÜïU ç±à¢¢H x¢í¢©‹Ç }¢ï´ ±ïÎ¢æ¼ S¢¢æw²²¢ïx¢¢Ó¢¢²ü S¢.x¢é.¢.S±¢. çÝx¢éü‡¢Î¢S¢Á¢è ÜïU ±QU¢ ÐÎ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý Ú¢~¢è² S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ÜU¢ S¢éæÎÚ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J ÜU‰¢¢ ÐíæS¢x¢ }¢ï´ Т貢~¢¢, Á¢‹}¢¢ïyS¢±, ©yS¢± }¢Ý¢²¢ x¢²¢ J ÜïU‹S¢Ú x¢ÚèÏ¢¢ï ÜïU H¢|¢ãï¼é 53 ÏHÇ x¢ïÝïÅ çÜU²¢ x¢²¢ J ¼¢. 17-3-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: S¢}¢êã }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ 201 ãçÚ|¢QU¢ï´Ýï H¢|¢ çH²¢ J }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ Ð.ê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï S¢ï S¢}¢Ðó¢ ãé§ü J

Ðê. Ÿ¢è Ú¢Á¢¢Ýï Ï¢¢çHÜU¢ }¢æÇHÜïU S¢¢‰¢ Ú¢S¢ ¼‰¢¢ Ú}¢¼¢ïyS¢± }¢ï´ |¢¢x¢ çH²¢ J Ð.Ðê.¥S¢¢ñ. Hÿ}¢èS±LÐ x¢¢Îè±¢H¢Ÿ¢èÝï ¼‰¢¢ Ð.Ðê.¥S¢¢ñ. Hÿ}¢èS±LРϢÇGè x¢¢çα¢H¢Ÿ¢èÝï Ð{¢ÚÜUÚ Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï Îà¢üÝ ¥¢à¢è±¢üÎ çβï J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ãÚ¢Á¢Ÿ¢èÝï Ú¢¼ }¢ï´ ÜU‰¢¢-Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÝï Ð{¢Úï ‰¢ï J ¼¢. 20-3-13 ÜU¢ï. Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜïU 㢉¢¢ï´ S¢ï Ï¢¢H S±LР͢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU, ¥ó¢ÜêUÅ §y²¢çÎ ÜU¢²üRU}¢ ãé» ‰¢ï J ¥Hx¢-¥Hx¢ }¢æçÎÚ¢ï S¢ï S¢æ¼ Ð{¢ÚÜUÚ ¥ÐÝè ¥}¢ë¼±¢‡¢è ÜU¢ H¢|¢ çÎ²ï ‰¢ï J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¶êÏ¢ ÐíS¢ó¢ ã¢ïÜUÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ï J Ðíç¼çÎÝ S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢. ²¿¢ÐíÜU¢S¢Î¢S¢Á¢è ÜUÚ¼ï ‰¢ï J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J ТŢïyS¢± ÜïU çÎÝ }¢ã¢ÐíS¢¢Î ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J (x¢¢ïÚ{Ý|¢¢§ü ±è. S¢è¼¢ÐÚ¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢{±x¢É ÜU¢ ТŢïyS¢± (Ðí¢æç¼Á¢ Îïà¢) Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ 16 ±¢æ ТŢïyS¢± Ð.|¢. ÜU¢ïÆ¢Úè çÓ¢}¢Ý|¢¢§ü |¢éH¢|¢¢§ü ÜUè ¼ÚÈU S¢ï {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ Ÿ¢è}¢Îì |¢¢x¢±¼ ÐæÓ¢¢ãÝ Ð¢Ú¢²‡¢ ࢢ.S±¢. Í¢Ýಢ}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢¢‡¢S¢¢) ÜïU ±QU¢ÐÎ ÐÚ ãé§ü ‰¢è J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ à¢¢.S±¢. |¢çQUÝæ Î Ý΢S¢Á¢è (Á¢ï ¼ HÐé Ú {¢}¢) ࢢ.S±¢. ãçÚÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢ÜUÝS¢Ú }¢ãæ¼) ¼‰¢¢ Ó¢‹ÎíÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J S¢}¢x¢í ÐíS¢æx¢ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý S±¢. ¥ç¶HïEÚ΢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J x¢¢¡± ÜïU |¢QU¢ï´ ÜU¢ S¢éÎæÚ S¢ãÜU¢Ú ç}¢H¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Á¢Ï¢ Ð{¢Úï ¼Ï¢ S±¢x¢¼¢ïyS¢± ÜUè {ê}¢{¢}¢ ¼ñ²¢Úè ÜUè x¢²è ‰¢è J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Æ¢ÜéUÚÁ¢èÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé» ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ ±ã¢¡ ÐÚ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú Ýï Ð.Ðê.{.{é. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J ¥æç¼}¢ çÎÝ ÐêÚïx¢¢¡± ÜïU H¢ïx¢ ÜU‰¢¢ }¢ï´ |¢¢x¢ çH²ï ‰¢ï J Ÿ¢è Á¢S¢é|¢¢§ü ÐÅïH ÝÚïࢠ|¢x¢¼, Á¢ï.Çè. |¢x¢¼, S¢éÚïà¢|¢¢§ü, çÓ¢}¢Ý|¢¢§ü §y²¢çÎ S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (}¢‰¢éÚ¢ }¢ãæ¼ S±¢}¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢¢ïÇ¢S¢¢ ТŢïy± Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ 15 ±¢¡ ТŢïyS¢± Ð.|¢. çÁ¢x¢Ú|¢¢§ü S¢é|¢¢¯|¢¢§ü

»çÐíH-2013 • 27


S¢¢ïÝè ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ S¢}Ðó¢ çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ S±¢. ¥ç¶HïEÚ΢S¢Á¢èÝï }¢ã¢ÐêÁ¢¢ ÜUÚ±¢ÜUÚ ¯¢ïÇࢢïÐÓ¢¢Ú S¢ï ¥ç|¢¯ïÜU ¼‰¢¢ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ç±ç{ÜUÚ±¢²è ‰¢è J }¢çãH¢ }¢æÇH ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J ࢢ›è S±¢}¢èÝï |¢x¢±¢Ý ÜUè }¢çã}¢¢ ÜU¢ ±‡¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è ÚçS¢ÜU|¢¢§ü) ±ÚS¢¢ïÇ¢ x¢¢¡± }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ±ÚS¢¢ïÇ¢ x¢¢¡± ¼¢. 3-3-13 ÜU¢ï Ú¢ç~¢ 8-30 S¢ï 10-30 ¼ÜU S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ S±¢. }¢¢{±çÐí ² ΢S¢Á¢è (çS¢hÐé Ú ) ¼‰¢¢ ࢢ.S±¢. çÎòÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÜU¢ïÆ¢Ú蟢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢¢©ÐéÚ¢ ÜU¢ ÐæÓ¢}¢ ±¢<¯ÜU Ðíç¼D¢ ç¼ç‰¢ }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý}¢¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ |¢¢©ÐéÚ¢ ÜU¢ ÐæÓ¢}¢ ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± ¼¢. 4-3-13 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 3-3-13 ÜU¢ï Ú¢ç~¢ S¢|¢¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï ࢢ.|¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ãçÚÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜUè ‰¢è J ¼¢. 4-3-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: ÜU¢H Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ S±¢x¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU Í¢Ú ÐÚ }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð΢Ðü‡¢ ÜUÚÜïU ÐéÝ: S¢|¢¢ }¢ï´ Ð{¢Úï ‰¢ï J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ï 40 ÈéUÅ ÜU¢ ã¢Ú ÐãÝ¢ ÜUÚ S±¢x¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÜïUࢱH¢H ÐÅïH S¢éÐé~¢ ¥à¢¢ïÜU|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢ÚÝï Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J Ï¢¢Î }¢ï´ ¥¢x¢‹¼éÜU S¢æ¼¢ï }¢ï´ S¢ï Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è, Ý¢Ú‡¢ÐéÚ¢, Á¢ï¼HÐéÚ, ÜU¢æÜUçÚ²¢, }¢ãïS¢¢‡¢¢, ÜU¢HéÐéÚ S¢¢²H¢ §y²¢çÎ {¢}¢¢ï S¢ï ¥¢²ï ãé²ï S¢æ¼¢ï Ýï Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢Ðç¼ S‰¢¢Ý |¢çQUÝ‹ÎÝ S±¢}¢èÝï S¢}ã¢H¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J S¢|¢è ÐíS¢¢Î HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý x¢}¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J (ࢢ.|¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è, Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ H釢¢±¢Ç¢ ÜU¢ ÐæÓ¢}¢ ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢

Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ÐæÓ¢}¢ ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± ¼¢. 1-3-13 ÜU¢ï {ê}¢{¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ΢ïÝ¢ï }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ ÀÐñ²¢{¢}¢ S¢¢ïS¢¢²Åè }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ |¢êç}¢ÐêÁ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J Ðí¢S¢æçx¢ÜU S¢|¢¢ }¢ï´ Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU m¢Ú¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J |¢êç}¢Î¢Ý ÜUÚÝï ±¢Hï ²Á¢}¢¢Ý ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢¢Á¢Ý¢ï ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢ S¢ï ࢢ. | ¢ ç QUÝ‹ÎÝ Î ¢ S ¢ Á¢è ¼ ‰ ¢ ¢ ÜU¢æÜU ç Ú ² ¢ S ¢ï ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï ÜU‰¢¢ ÜUÚÜïU S¢|¢è ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢|¢è |¢QUÁ¢Ý ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý Á¢ï¼HÐéÚ {¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ ÀÐñ²¢{¢}¢ ÜïU ÐéÁ¢¢Úè ±¢S¢éÎï±Ó¢Ú‡¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÐéÁ¢¢Úè Í¢Ýಢ}¢S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ÜïU.Ðè. S±¢}¢è Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢, S¢æÁ¢²|¢¢§ü, Ú¢ÜïUà¢|¢¢§ü) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢ÅÇè }¢ï´ |¢¢§ü²¢ï ¼‰¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ ТÅÇè }¢æçÎÚ ÜUè S¢¢æ.²¢ï. ࢢ漢Ϣ¢ »±æ ©ÝÜUè çà¢c²¢¥¢ïæ ÜïU ¥‰¢ÜU Ðí²Õ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ ¼¢. 23-2-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ãÚ¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï ࢢ›¢ïQU ç±ç{S¢ï S¢|¢è ÜU¢²ü S¢}Ðó¢ ãé» ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 22-213 ÜU¢ï Ú¢ç~¢²|¢Á¢Ý ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ Ú¶¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ï¢Çè S¢æv²¢ }¢ï´ |¢QU¢ï´ Ýï H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J 23-2-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: ÜU¢H Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè }¢ã¢ÐêÁ¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ÜUè x¢²è ‰¢è J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥x¢H Ï¢x¢H ÜïU x¢¢¡±¢ï }¢ï´ ݱ²é±¢Ý¢ï Ýï ÜUÚèÏ¢ 700 çÁ¢¼Ýè Ï¢¢§ÜU ÐÚ S¢±¢Ú ã¢ïÜUÚ S±¢x¢¼¢‰¢ü ¥¢x¢ï ¥¢²ï ‰¢ï J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ Á¢Ï¢ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ©S¢ S¢}¢² Á¢²Á¢²ÜU¢Ú ÜUè Š±çÝ S¢ï ÐêÚ¢ ¥¢ÜU¢à¢ x¢êæÁ¢ ©Æ¢ ‰¢¢ J ¶êÏ¢ {ê}¢{¢}¢ S¢ï ÝÚÝ¢Úè §S¢ ࢢï|¢¢²¢~¢¢ }¢ï´ |¢¢x¢ çH²ï ‰¢ï J ²ã ࢢï|¢¢²¢~¢¢ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ ¼ÜU Á¢¢ÜUÚ Ðꇢü ãé§ü ‰¢è J §S¢ÜïU Ï¢¢Î Ð.Ðê.

»çÐíH-2013 • 28


¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ¥ç|¢¯ïÜU ÜïU S¢}¢² |¢QU¢ï´Ýï ÐécбëçC ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ¼‰¢¢ ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ¥ç|¢±¢ÎÝ çÜU²¢ ‰¢¢ ÐéL¯¢ïæ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢æ¼¢ï ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢ÚÜUÚ ¥ó¢ÜêUÅÜUè ¥¢Ú¼è çÜU²ï ‰¢ï J Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU Í¢Ú Ð΢Ðü‡¢ çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¥ó¢ÜUÅê ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé» ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ ÅîSÅè ÚçS¢ÜU|¢¢§ü, Ú}¢‡¢|¢¢§ü, Ý¢Ú‡¢|¢¢§ü §y²¢çÎ H¢ïx¢¢ïÝï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æ x¢ÐÚ ¥ÝïÜU¢ï´ {¢}¢¢ï S¢ï S¢æ¼±²ü Ð{¢Úï ‰¢ï J çÁ¢S¢ }¢ï´ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï Ðê.Ðè.Ðè. S±¢}¢è, ÜU¢æÜUçÚ²¢, }¢ãïS¢¢‡¢¢, }¢ÜUÝS¢Ú, ÜUH¢ïH ÐæÓ¢±Åè, ¥}¢Î¢±¢Î, S¢¢²H¢, S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú, }¢êHè, §y²¢çÎ {¢}¢¢ï´ S¢ï ÜUÚèÏ¢ 35 çÁ¢¼Ýï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è Ýï S¢yS¢æx¢ ÜïU ªÐÚ Ðí±Ó¢Ý çÜU²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ТÅÇè ÜïU S¢yS¢æx¢ ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢ê¼ ϢݢÝï ÜU¢ Á¢¢ï S¢¼¼ Ðí²¢S¢ ÜUÚ¼è ãñ »ïS¢è ࢢ漢Ϣ¢ ÜU¢ïÐíS¢¢Îè ÜU¢ ã¢Ú Ï¢ãÝ¢ï´ m¢Ú¢ Ðãݱ¢ÜUÚ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ¥|²¢x¢¼¢ï ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ÿ¢èÝÚÝ¢Ú¢²‡¢ ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè ÚӢݢ ÜUÚÜïU Ðí}¢é¶ ÐÎ ÐÚ çÁ¢¿¢ïà¢|¢¢§ü ÜU¢ï çݲéQU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J ÜUÚèÏ¢ 40 çÁ¢¼Ýï ²é±¢Ý S¢ÎS² Ï¢Ýï ‰¢ï J ¥æ¼ }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢ÚÁ¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ Îï¼ï ãé» ÜUã¢çÜU ¥¢Ð S¢|¢è Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜU¢ ã¢ïÜUÚ Úçã²ïx¢¢ J ÎëÉ çÝD¢ ã¢ïx¢è ¼|¢è ¥¢Ýï ±¢Hï Ï¢¢HÜU¢ï´ }¢ï´ S¢yS¢æx¢ ÜU¢ ôS¢Ó¢Ý S¢æ|¢± ãñ J Ï¢¢HÜU¢ï´ ÜU¢ï |¢è }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼‰¢¢ S¢|¢¢ }¢ï´ H¢Ý¢ ¥¢±à² ÜUãñ J§S¢ ÜU¢²üRU}¢ ÜUè ¥¢|¢¢Ú ç±ç{Ý¢Ú¢²‡¢|¢¢§üÝï ÜUè ‰¢è J S¢æÓ¢¢HÝ ÜU¢ ÜU¢²ü |¢çQUÝ‹ÎÝ S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J S±¢. ãçÚçÐí²Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ²¿¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è S¢ã¢²ÜU Ï¢Ýï ‰¢ï J S±²æ S¢ï±ÜU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J S¢|¢è ÐíS¢¢Î HïÜUÚ {‹² Ï¢Ýï ‰¢ï J (ࢢ. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è, Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ãïS¢¢‡¢¢ ÜU¢ Ó¢¼é‰¢ü ±¢<¯ÜU¢ïyS¢± S¢æÐó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï }¢ãïS¢¢‡¢¢ }¢ï çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý |¢x¢±¢Ý S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢, |¢x¢±¢Ý Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï±, Ú¢{¢ÜëUc‡¢Îï±, x¢‡¢Ðç¼Á¢è, ãÝé}¢¢ÝÁ¢è §y²¢çÎ Îï±¢ï´ ÜU¢ Ó¢¼é‰¢ü ТŢïyS¢± 27-2-13 Ï¢é{±¢Ú ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ {ê}¢{¢}¢ S¢ï

S¢æÐó¢ çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ 25-2-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: ÜU¢H ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ç±c‡¢é²¢x¢ÜU¢ Ðí¢Úæ|¢ ಢ}¢Ó¢Ú‡¢ S±¢}¢è, ©œ¢}¢ S±¢}¢è, ãçÚçÐí² S±¢}¢è §y²¢çÎ S¢æ¼¢ïÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J Ú¢ç~¢ }¢ï´ ÝèHÜæUÆ ±‡¢èü ÜUè ÜU‰¢¢ ã¢ï¼è ‰¢è J ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è Á¢è ‰¢ï J 27-2-13 ÜU¢ï Ðí¢¼: Ó¢¼é‰¢ü ТŢïyS¢± ÐíS¢æx¢ ÐÚ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ±ÚÎì 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢æÐó¢ çÜU²¢ x¢²¢ J ©S¢ S¢}¢² ÐécбëçC ¼‰¢¢ Á¢²Ý¢Î ÜUÚÜïU S¢¢Úï ±¢¼¢±Ú‡¢ ÜU¢ï Ú}² Ϣݢ çβ¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ²¿¢ Ý¢Ú¢²‡¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ ÜUÚÝï ²¿¢ }¢æÇÐ }¢ï´ Ð{¢Úï J ¥¢Ú¼è ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ ÜU‰¢¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ çÜU²ï J ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è ÝűÚ|¢¢§ü ÈêUHÓ¢æÎ }¢¢ïÎè ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ Ð.Ðê. }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ²¿¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý ¼‰¢¢ ¥‹² ²Á¢}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð{¢Úï ãé» }¢ïã}¢¢Ý¢ï ÜU¢ |¢è S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥ÝïÜU¢ï´ {¢}¢¢ï S¢ï Ð{¢Úï ãé» S¢æ¼¢ï Ýï ¥ÐÝè S¢é}¢{éÚ ±¢‡¢è S¢ï S¢|¢è ÜU¢ï S¢}¢¢çݼ çÜU²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J ¥¢x¢¢}¢è ݱ ±¯ü ¼ÜU ÜïU ТŢïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÝï ÜU¢ Ý¢}¢ ©ÎìÍ¢¢ï篼 çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢|¢¢ }¢ï´ {éÝ-ÜUè¼üÝ ã¢ï¼¢ Ú㢠¥¢ñÚ ¥ó¢ÜêUÅ ÜUè ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J S¢|¢è ¥¢x¢‹¼éÜU }¢ïã}¢¢Ý |¢x¢±¢Ý ÜU¢ }¢ã¢ÐíS¢¢Î HïÜUÚ S±S‰¢¢Ý x¢}¢Ý çÜU²ï ‰¢ïJ S±²æ S¢ï±ÜU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J S¢}¢x¢í ¥¢²¢ïÁ¢Ý }¢ãïS¢¢‡¢¢ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ¼‰¢¢ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è Á¢ï¼HÐéÚ }¢æçÎÚ ÜïU }¢ãæ¼Ýï çÜU²¢ ‰¢¢ J (ࢢ.S±¢. |¢çQUÝæÎÝ΢S¢Á¢è, Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ï¢¢ÚïÁ¢¢ ÜU¢ Ð퉢}¢ ±¢<¯ÜU }¢ã¢ïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢´çÎÚ Ï¢¢ÚïÁ¢¢ ÜU¢ Ð퉢}¢ ТŢïyS¢± ¼¢. 7-313 ÜU¢ï {¢}¢{ê}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 6-313 ÜU¢ï }¢ã¢ç±c‡¢é²¢x¢ ÜU¢ à¢é|¢¢Úæ|¢ ã饢 ‰¢¢ J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ |¢Ã²¢ç¼|¢Ã² Ýx¢Ú ²¢~¢¢çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J §S¢Ð¢Å¢ïyS¢± ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è |¢¢§üH¢H|¢¢§ü ±ÚÍ¢¢|¢¢§ü ÐÅïH ÐçÚ±¢Ú çÁ¢S¢ }¢ï´ Ÿ¢è Îï±ï‹Îí|¢¢§ü ¼‰¢¢ ÐÚïà¢|¢¢§ü ‰¢ï J §S¢ Т±Ý ÐíS¢æx¢ ÐÚ 7-3-13 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J ©ÝÜïU S±¢x¢¼ ÜïU çH²ï |¢Ã² ¼ñ²¢Úè ÜUè x¢²è ‰¢è J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð퉢}¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ Ð{¢ÚÜUÚ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¥ç|¢¯ïÜU

»çÐíH-2013 • 29


ÜUÚÜïU ²¿¢ ÜUè Ðꇢ¢üãéç¼ çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢¢Î }¢ï´ S¢|¢¢ }¢ï´ çÏ¢Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ }¢ï´ Ðê.}¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ ¥¢x¢‹¼éÜU }¢ïã}¢¢Ý¢ï ÜU¢ S¢‹}¢¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J S¢æ¼¢ï ÜUè ©ÐçS‰¢ç¼ }¢ï´ S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢èÝï Ðí±Ó¢Ý }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý ¼‰¢¢ S¢|¢¢ ÜU¢ï S¢}Ï¢¢ïç{¼ çÜU²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ãè }¢ÜUÚÝS¢Ú ÜU¢æÜUçÚ²¢, ¥}¢Î¢±¢Î S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé» ‰¢ï J ¥ÐÝï Ðí±Ó¢Ý }¢ï´ S¢æ¼¢ïÝï ¥ÐÝï ©Îìx¢¢Ú òQU çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥‹¼ }¢ï´ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J §S¢ÜïU Ï¢¢Î ²Á¢}¢¢Ý ÐçÚ±¢Ú ÜïU Í¢Ú Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð΢Ðü‡¢ ÜUÚÜïU ¥ÐÝï S‰¢¢Ý ÐÚ Ð΢Ðü‡¢ çÜU²ï ‰¢ï J ãçÚ|¢QU ÐíS¢¢Î x¢í㇢ ÜUÚÜïU S±S‰¢¢Ý ÐíS‰¢¢Ý çÜU²ï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ à¢¢.ãçÚÐíÜU¢à¢ S±¢}¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ²é±¢Ý¢ï ÜUè S¢ï±¢ ÐíS¢æà¢Ýè² ‰¢è J (ࢢ.|¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è, Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú m¢Ú¢ ¥¢²¢ïçÁ¢¼ ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU |¢¢x¢±¼ ÜU‰¢¢ Тڢ²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê.ࢢ.S±¢. ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú x¢¢¡± }¢ï´ }¢¢ïãÝ|¢¢§ü §üEÚ|¢¢§ü ÐÅïH ÜïU S}¢Ú‡¢¢‰¢ü ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU |¢¢x¢±¼ Îà¢}¢ SÜæU{Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý 8-3-13 S¢ï 10-3-13 ¼ÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÜU‰¢¢ ÜïU ò¢S¢¢S¢Ý ÐÚ S±¢}¢è |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è x¢éL S±¢}¢è ÐéL¯¢ïœ¢}¢ÐíÜU¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J ¥ÐÝè ¥}¢ë¼±¢‡¢è ÜU¢ ÚS¢¢S±¢Î S¢|¢è ÜU¢ï ÜUÚ¢²ï ‰¢ï J |¢çQU±Ì|¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ ಢ}¢ S±¢}¢è S¢æçã¼¢Ð¢Æ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J §S¢ Тڢ²‡¢ ÜïU ²Á¢}¢¢Ý Ÿ¢è çÝH}¢|¢¢§ü ¥Ú籋Î|¢¢§ü ¼‰¢¢ ãçÚ±ÎÝ|¢¢§ü ¥Úô±Î|¢¢§ü ÐÅïH ‰¢ï J ¼¢. 8-3-13 à¢éRU±¢Ú ÜU¢ï Т貢~¢¢ çÝÜU¢Hè x¢²è ‰¢è J Ðê. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢ S±¢}¢è ¼‰¢¢ Ðê. Ðè.Ðè. S±¢}¢è Ýï ÎèÐ Ðíx¢Å ÜUÚÜïU ÜU‰¢¢ ÜUè à¢éL¥¢¼ ÜUè ‰¢è J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î S±¢}¢è (S¢¢²H¢) ±¢S¢éÎï±¢ÝæÎ S±¢}¢è (Àñв¢{¢}¢) Ðê. Á¢x¢¼ÐíÜU¢à¢ S±¢}¢è ©ÐçS‰¢¼ ‰¢ï J ÜU‰¢¢ ÜïU Ï¢èÓ¢-Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ÜëUc‡¢ Á¢‹}¢¢ïyS¢±, }¢éÜéUÅ HèH¢, x¢¢ï±{üÝ HèH¢, x¢¢ïÜéUH Ú¢S¢ Lçv}¢‡¢è ç±±¢ã §y²¢çÎ }¢Ý¢²ï x¢²ï ‰¢ï J ¼¢. 9-3-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢ÚÜUÚ Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ¼‰¢¢ ¥¢à¢è±¢üÎ ÜU¢ S¢é¶ ÐíÎ¢Ý ÜUè ‰¢è J ¼¢. 10-3-«13 Úç±±¢Ú ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï, ©S¢ S¢}¢² ©;ìã¢ï´Ýï Ð퉢‡¢ ±ëÿ¢¢Ú¢ïЇ¢ ÜUÚÜïU S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ‰¢ï J Á¢ã¢¡ ÐÚ |¢QU¢ï´Ýï ©ÝÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢Úè ‰¢è J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¥ÝïÜU¢ï´ {¢}¢¢ï S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé²ï ‰¢ïJ çÁ¢S¢ }¢ï´

{¢ïHÜU¢, ÜU¢ÜæUçÚ²¢, ÜU¢HéÐéÚ , Á¢}¢è²¼ÐéÚ¢, }¢êHè, Ý¢Ú¢²‡¢ÐéÚ¢, }¢ÜUS¢ÝÚ ÜïU S¢æ¼¢ïÝï ¥ÐÝè ¥}¢ë¼±¢‡¢è ÜU¢ H¢|¢ çβ¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ¥ÐÝï ¥¢à¢è±¢üÎ }¢ï´ Ï¢¼¢²¢ çÜU Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú ¼¢ï ã}¢¢Ú }¢¢ñS¢è¥¢Ý ãñ J ²ã¢¡ ÜU¢ S¢yS¢æx¢ Á¢ï¼HÐéÚ S¢ï Á¢éÇG¢ ã¢ïÝï ÜïU ÜU¢Ú‡¢ ¥ç¼ à¢éh ãñ J Á¢ïHÐéÚ }¢ãæ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢èÝï ¼‰¢¢ ãçÚÐíS¢¢Î S±¢}¢èÝï ¥‰¢ÜU ÐçÚŸ¢}¢ ÜUÚÜïU ÜU¢²üRU}¢ ÜU¢ï S¢é‹ÎÚ LÐ çβ¢ ‰¢¢J }¢æçÎÚ ÜïU ÜU¢ïÆ¢Úè ¼‰¢¢ ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J ΢ïÝ¢ï S¢}¢² ãçÚ|¢QU ÐíS¢¢Î HïÜUÚ {‹²¼¢ÜU¢ ¥Ýé|¢± ÜUÚ¼ï ‰¢ï J ( } ¢ ã æ ¼ ÜïU.Ðè. S±¢}¢è, ¼‰¢¢ ©±ïüçࢠÐÅïH, Ý¢Ú¢²‡¢Ýx¢Ú) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± {¢<}¢ÜU çà¢ÿ¢‡¢ ç±|¢¢x¢ m¢Ú¢ ¼¢. 23-12-13 ÜU¢ï Hè x¢²è ÐÚèÿ¢¢ ÜU¢ ÐçÚ‡¢¢}¢ ÜéUH 2337 Ï¢ñÆÜU, 1470 ¥ÝéÐçS‰¢¼ ÜéUH 2337- ÐçÚ‡¢¢}¢ 70% 97 Ðíç¼à¢¼ J Ï¢¢H S¢yS¢æx¢ : ÐÚèÿ¢¢ }¢ï´ ¥ç{ÜU ¥æÜU Ðí¢# ÜUÚÝï ±¢Hï ç±l¢‰¢èü (1) ÐÅïH Ÿ¢ï²¢ ç±Úï‹Î|¢¢ü§ü 99%, Í¢¢ÅH¢ïÇè²¢ J (2) ÐÅïH S¢çÓ¢Ý ÚçS¢ÜU|¢¢§ü 98%, ÜUH¢ïH J (3) ÐÅïH S¢¢çãH ÚÁ¢Ýèà¢|¢¢§ü 98%, ÜUH¢ïH J (4) ÐÅïH ãçÚÜëUc‡¢ Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü 99%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (5) ÐÅïH x¢¢ñ¼}¢ ç±c‡¢é|¢¢§ü 99%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (6) ÐÅïH çÁ¢x¢Ú à¢ñHï¯|¢¢§ü 99%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (7) ÐÅïH ÜU¢ñà¢H ãS¢}¢é¶Ï¢¢§ü 98%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (8) à¢ïÜUÇ¢ |¢¢ñç¼ÜU ¥à¢¢ïÜUÏ¢¢§ü 97%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (9) }¢ÜU±¢‡¢¢ Ðí±è‡¢ |¢Ú¼|¢¢§ü 97%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH (10) Ï¢¢±Ç¢ |¢êç}¢ }¢Ýè¯Ï¢¢§ü 94%, S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú J (11) ÐÅïH çÝHïࢠ}¢Ýé|¢¢§ü 96%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (12) ÐÅïH çÝ}¢¢ Ï¢ãÝ Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü 96%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (13) ÐÅïH Ÿ¢ï²¢ |¢êÐï‹Îí|¢¢§ü 98%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (14) ÐÅïH çÜUà¢Ý |¢êÐï‹Îí|¢¢§ü 98%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (15) ÐÅïH |¢Ã²¢Ï¢ãÝ ç±Ý¢ïÎÏ¢¢§ü 98%, (16) ÐÅïH ã¢<¯H }¢ãïà¢Ï¢¢§ü 96%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (17) }¢¢±¢‡¢è çãÚïÝ Ú}¢ïà¢|¢¢§ü 96%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (18) ÐÅïH ôÓ¢¼Ý |¢è¶¢|¢¢§ü 96%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (19) ÐÅïH ÐÚS¢¢ï¼}¢ ڢ͢ïಢ}¢ 96%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (20) Á¢¢Î± Ú¢}¢Îï± Ï¢êÅ¢|¢¢§ü 96%, ¥S¢¢Ú±¢ x¢éLÜéUH J (21) ÐÅïH ©±èüࢠã¯üÎ|¢¢§ü 96%, ÜUH¢ïH J (22) ÐÅïH ÜéUHÎèÐ çÏ¢ÐèÝ|¢¢§ü 96%, ÜUH¢ïH J çÜUࢢïÚ S¢yS¢æx¢ |¢¢x¢-2 : (1) Ó¢¢ñ㢇¢ Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü ¥ÚGô±Î|¢¢§ü 94%, ÜU¢ïÅïEÚ J (2) ÐíÁ¢¢Ðç¼ ÜU¢ñçà¢ÜU H¢HÁ¢è |¢¢§ü 94%, ÜU¢ïÅïEÚ J (3) ±ñÎ S¢çÓ¢Ý }¢çݯ|¢¢§ü

»çÐíH-2013 • 30


94%, ÜU¢ïÅïEÚ J (4) ÐÅïH ôÅì±ÜUH Ú}¢ïà¢|¢¢§ü 97%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (5) ÐÅïH çÁ¢¿¢¢Ï¢ãÝ ç±c‡¢é|¢¢§ü 99%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (6) ÐÅïH |¢Ã²¢Ï¢ãÝ ç±Ý¢ïÎ|¢¢§ü 98%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (7) ÐÅïH S¢}¢éç~¢¢Ï¢ãÝ Á¢è±‡¢H¢H 98%, }¢¢LS¢‡¢¢ J (8) Ç¢|¢è çãÚï‹Îí ÝÚïà¢Ï¢¢§ü 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (9) Ç¢|¢è ¥Á¢²ôS¢ã çÎÝïà¢ôS¢ã 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (10) ࢢ›è ¥ç|¢çÁ¢¼ Ú}¢ïà¢Ï¢¢§ü 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (11) Ç¢|¢è ¥¢çÎy² Á¢²ÎèÐ|¢¢§ü 98%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (12) ÐÅïH çS¢Ó¢Ý Îà¢Ú‰¢|¢¢§ü 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (13) ÐÅïH çÏ¢ÝH Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (14) ÐÅïH ôÜUÁ¢H Ï¢HÎï±|¢¢§ü 99%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (15) ÐÅïH S¢¢ñÝH Á¢è¼ï‹Îí|¢¢§ü 97%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (16) ÜU¢. ¥ÿ¢² Ó¢æÎíÜU¢‹¼|¢¢§ü 97%, H釢¢±¢Ç¢ (17) ÜU¢. |¢êç}¢ÜU¢ Ú¢Á¢ïà¢|¢¢§ü 95%, H釢¢±¢H¢ J (18) ÐÅïH çÝHïࢠ}¢Ýé|¢¢§ü 97%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (19) ÐÅïH Á²¢ïyS¢Ý¢Ï¢ãÝ Ú¢Á¢ê|¢¢§ü 96%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (2) ÐÅïH S¢ê²¢üÏ¢ãÝ çã¼ï¯|¢¢§ü 96%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (21) ÐÅïH çÇ}ÐH çã¼ïà¢|¢¢§ü 95%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (22) ÐÅïH Ú¢Á¢H Ðࢢ|¢¢§ü 95%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J(23) ÐÅïH ¥ËÏ¢¢ãÝ H¢H|¢¢§ü 95%, ¥¢ÝæÎÐéÚ¢ J (24) αï S¢è}¢¢Ï¢ãÝ |¢Ú¼|¢¢§ü 95%, Ç¢æx¢Ú±¢ J (25) ÐÅïH çÎò¢Ýè Ú}¢ïà¢|¢¢§ü 95%, Ç¢æx¢Ú±¢ J

}¢êHè ÐíÎïࢠÜïU S¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢éÚï‹ÎíÝx¢Ú ÜU‰¢¢Ð¢Ú¢²‡¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è Ðíï}¢Á¢è±Ý΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï Ÿ¢èãçÚÜëUc‡¢|¢¢§ü ÜU¢æÁ¢è|¢¢§ü x¢¢æ{è ÐçÚ±¢Ú m¢Ú¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼¢. 22-12 S¢ï ¼¢. 28-12 ¼ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢Á¢è±Ý S¢#¢ã Тڢ²‡¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïñÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ S±¢}¢è Ÿ¢èÁ¢èÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢êHè) ‰¢ï J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 28-12 ÜU¢ï Ð.Ðê. Ï¢GÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ |¢è çÎ²ï ‰¢ï J §S¢ÜïU S¢¢‰¢ ãè ࢢÜU¢ïyS¢± ÜU¢ ÜU¢²üRU}¢ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢ãÝ¢ï ÜU¢ï ¥¢à¢è±¢üÎ ÐíÎ¢Ý ÜUÚÝï ÜïU çH» Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGè x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ¥}¢Î¢±¢Î-}¢êHè- S¢éÚï‹ÎíÝx¢ÚӢڢDZ¢, {í¢æx¢{í¢, ãH±Î §y²¢çÎ }¢æçÎ򢕫 S¢ï S¢æ¼ Ð{¢Úï ‰¢ï J S¢|¢¢ S¢æÓ¢¢HÝ S±¢}¢è Ðíï}¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢èÝï çÜU²¢ ‰¢¢ J ÜU¢ï.S±¢. ÜëUc‡¢±Ì|¢Î¢S¢Á¢è ÜïU }¢¢x¢üÎà¢üÝ }¢ï´ Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇHÝï S¢ï±¢ÜUè ‰¢è J (à¢ñHï‹ÎíôS¢ã Û¢¢H¢)

Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ó¢Ú¢Ç±¢ ÜU¢ 128 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± S¢}Ðó¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è »±æ Ð.Ðê. H¢HÁ¢è }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ¼‰¢¢ ²ã¢¡ ÜïU }¢ãæ¼ S±¢}¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ӢڢDZ¢ }¢æçÎÚ ÜU¢ 128 ±¢¡ ±¢<¯ÜU ТŢïyS¢± Ï¢ÇGï {ê}¢{¢}¢ S¢ï }¢Ý¢²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ ¼¢. 9-3-13 S¢ï ¼¢. 13-3-13 ¼ÜU ÐæÓ¢çÎÝ¢y}¢ÜU Ÿ¢è}¢Îì S¢¼æçx¢Á¢è±Ý ÜU‰¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ÜU¢ ÜU‰¢¢ ÜïU ±QU¢ ࢢ.S±¢. S¢ê²üÐíÜU¢à¢ ΢S¢Á¢è ‰¢ï J S¢æçã¼¢Ð¢Æ }¢ï´ Ÿ¢èÁ¢è S±LÐ΢S¢Á¢è (ãH±Î) ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ‰¢ï J ¼¢. 9-3-13 S¢ï 11-3-13 ¼ÜU ç~¢çÎÝ¢y}¢ÜU ãçÚ²¢x¢ ÜU¢ |¢è ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ï¢ãé¼¢²¼ }¢ï´ |¢QU¢ï´ Ýï ²Á¢}¢¢Ý Ï¢ÝÝï ÜU¢ H¢|¢ çH²¢ ‰¢¢ J S¢¢ï}¢±¼è ¥}¢¢±¢S²¢ ÜïU çÎÝ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢Úï ‰¢ï J çÁ¢ÝÜU¢ Ï¢ÇGè |¢Ã² ¼¢ ÜïU S¢¢‰¢ S±¢x¢¼ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è S¢±ü Ð퉢}¢ Æ¢ÜéUÚÁ¢èÜUè ¥¢Ú¼è ©¼¢ÚÜUÚ ²¿¢à¢¢H¢ }¢ï´ Ð{¢ÚÜUÚ Š±Á¢ÐêÁ¢Ý çÜU²ï ‰¢ï - §S¢ ÜïU Ï¢¢Î S¢|¢¢ }¢ï´ ç±Ú¢Á¢}¢¢Ý ãé²ï ‰¢ï J S¢|¢è x¢¢¡± ±¢çS¢²¢ï´ ÜUè Ÿ¢h¢ Îï¶ÜUÚ ¥¢Ýç‹Î¼ ã¢ïÜUÚ ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çÎ²ï ‰¢ïJ ÈU¢Ëx¢éÝ à¢évH-2 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU S¢æ¼¢ïÝï Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜU¢ ¯¢ïÇà¢Ð¢ïÓ¢¢Ú S¢ï }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ ‰¢¢ J Ï¢¢Î }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥ó¢ÜêUÅ Hx¢¢ÜUÚ ¥¢Ú¼è ÜUè x¢²è ‰¢è J Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ ÜU¢ H¢|¢ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ð.Ðê.¥.S¢¢ñ. x¢¢è±¢H¢Á¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ÐæÓ¢ çÎÝ¢y}¢ÜU }¢ã¢ïyS¢± }¢ï´ Ÿ¢è Í¢Ýಢ}¢ Á¢‹}¢¢ïyS¢±, x¢¢Îè Ð^¢ç|¢¯ïÜU, Ú¢ç~¢ ÜU¢²üRU}¢ |¢è çÜU²¢ x¢¢² ‰¢¢ J §S¢ ÜU¢²üRU}¢ }¢ï´ ¥}¢±¢Î¢±¢Î, }¢êHè ¼‰¢¢ ¥‹² {¢}¢¢ï´ S¢ï |¢è S¢æ¼ Ð{¢Úï ãé» ‰¢ï J ¥ÝïÜU x¢¢¡±¢ï S¢ï S¢¢æ.²¢ï. Ï¢ãÝï |¢è Ð{¢Úè ‰¢è J ӢڢDZ¢ x¢¢¡± ÜïU ¥x¢HÏ¢x¢H ÜïU ãçÚv¼ü Îà¢üÝ ¼‰¢¢ ÜU‰¢¢ ÜU¢ Ÿ¢±‡¢ ÜUÚÜïU {‹²¼¢ ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ²é±ÜU }¢æÇH ÜUè S¢ï±¢ S¢Ú¢ãÝè² ‰¢è J (ࢢ. S¢y²ÐíÜU¢à¢¢S¢Á¢è) Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ Ð¢Å¢ïyS¢± {í¢æx¢{í¢ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢ ÜïU Ðè.Ðè. S±¢}¢è ¼‰¢¢ Ðê. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢ã漟¢è) »±æ ࢢ.S±¢. Ý¢Ú¢²‡¢ÐíS¢¢Î΢S¢Á¢è ÜUè ÐíïÚ‡¢¢ S¢ï ²ã¢¡ ÜïU }¢æçÎÚ ÜU¢ 10 ±¢¡ ТŢïyS¢± 28-8-13 ÜU¢ï çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ð{¢ÚÜUÚ Ð¢Å¢ïyS¢± ç±ç{¥ÐÝï 㢉¢¢ï´ S¢ï S¢}Ðó¢ çÜU²ï ‰¢ï J

»çÐíH-2013 • 31


§S¢ ÐíS¢æx¢ ÐÚ Ÿ¢è}¢Îì S¢yS¢æçx¢|¢ê¯‡¢ ÐæÓ¢çÎÝ¢y}¢ÜU ÜU‰¢¢ |¢è Ú¶è x¢²è ‰¢è J çÁ¢S¢ ÜïU ±QU¢ |¢çQUÝ‹ÎÝ΢S¢Á¢è (Á¢ï¼HÐéÚ{¢}¢) ¼‰¢¢ ÜU¢ï. ±‹ÎÝÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è ‰¢ï J ¥ÐÝè S¢é}¢{éÚ ±¢‡¢è }¢ï´ S¢|¢è ÜU¢ï ÚS¢¢}¢ë¼ Ð¢Ý ÜUÚ¢²ï ‰¢ï J §S¢ ¥±S¢Ú ÐÚ Ð.Ðê. x¢¢Îè±¢H¢Á¢è Ð{¢ÚÜUÚ Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï Îà¢üÝ-¥¢à¢è±¢üÎ ÜU¢ H¢|¢ Îè ‰¢è J ¼¢. 28-2-13 ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU à¢é|¢ 㢉¢¢ï´ S¢ï Ï¢¢HS±LР͢Ýಢ}¢ }¢ã¢Ú¢Á¢ ÜU¢ }¢ã¢ç|¢¯ïÜU çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J Ï¢ãÝ¢ï ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ¼‰¢¢ ¼Ð¢ï±Ý }¢æçÎÚ }¢ï´ Æ¢ÜéUÚÁ¢è ÜUè ¥¢Ú¼è Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢èÝï ©¼¢Úè ‰¢è J S¢|¢¢ }¢ï´ ²Á¢}¢¢Ý Í¢Ýಢ}¢|¢¢§ü, ¥¢ï{±Á¢è|¢¢§ü, S¢¢ïÝè à¢à¢èÜU¢‹¼|¢¢§ü, Ç¢ò. ¥¼éH|¢¢§ü ¼‰¢¢ Á¢²ïà¢|¢¢§ü S¢¢ïÝèÝï Ð.Ðê. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ ‰¢¢ J ¥ÝïÜU¢ï´ {¢}¢ S¢ï S¢æ¼ Ð{¢ÚÜU ¥ÐÝè ¥}¢ë¼±¢‡¢è ÜU¢ H¢|¢ çÎ²ï ‰¢ï J ࢢ.S±¢. ¥¢y}¢ÐíÜU¢à¢Î¢S¢Á¢è (}¢êHè)Ýï ÐíïÚ‡¢¢y}¢ÜU S¢ï±¢ ÜUè ‰¢è J ¥‹¼ }¢ï´ S¢}¢S¼ S¢|¢¢ÜU¢ï Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è Ýï S¢|¢è ÜU¢ï ã¢<ÎÜU ¥¢à¢è±¢üÎ çβ¢ ‰¢¢ J (}¢ãæ¼ S±¢}¢è Hè´Ï¢Çè) S¢é¶ÎÚ ¼‰¢¢ Ý¢Úè²¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ x¢¼ }¢¢S¢ }¢ï´ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ãH±Î ¼¢HéÜU¢ ÜïU S¢é¶ÎÚ x¢¢¡± }¢ï´ {í¢æx¢{í¢ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ S¢ï |¢çQU S±¢}¢è S¢æ¼ }¢æÇH ÜïU S¢¢‰¢ Ð{¢ÚÜUÚ ÜU‰¢¢ Ðí±Ó¢Ý ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý ÜU¢ x¢é‡¢¢Ý鱢ΠçÜU²¢ ‰¢¢ J Ý¢Úè²¢‡¢¢ x¢¢¡± }¢ï´ ¼¢. 11-3-13 ÜU¢ï |¢çQU S±¢}¢è ÜU¢ }¢æÇH ÜU‰¢¢ ÜUÚÜïU ãçÚ|¢QU¢ï´ ÜU¢ï ÐíS¢ó¢ çÜU²¢ ‰¢¢ J S¢æ¼¢ï Ýï

Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÜUè x¢¢Îè ÜU¢ ±ÈU¢Î¢Ú ÚãÝï ÜUè S¢|¢è S¢ï ¥ÐèH ÜUè ‰¢è J (Ðíç¼ ¥çÝH|¢¢§ü Îé{ÚïçÚ²¢, {í¢æx¢{í¢)

ç±ÎïࢠS¢yS¢æx¢ S¢}¢¢Ó¢¢Ú

±¢ïôà¢xÅÝ Çè.S¢è. Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï.) Ÿ¢è ÝÚÝ¢Ú¢²‡¢Îï± ÐèÆ¢ç{Ðç¼ Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ±¢ôà¢xÅÝ ÜïU }¢æçÎÚ }¢ï´ ÈUÚ±Úè 2, 9, 1,6, 23 ¼¢. ÜU¢ï ¼‰¢¢ 2 }¢¢Ó¢ü, 10 }¢¢Ó¢ü ÜU¢ï S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J çÁ¢S¢ }¢ï´ }¢ã¢}¢æ~¢ {éÝ, ±Ó¢Ý¢}¢ë¼ ÐÆÝ, Á¢Ý}¢æx¢H ТÆ, ¥¢Ú¼è ¼‰¢¢ ¥‹² çÝy² ÎñçÝÜU ÜU¢²üRU}¢ ãé» ‰¢ï J 16 ÈUÚ±Úè ±S¢æ¼ ÐæÓ¢}¢è ÜïU çÎÝ çà¢ÿ¢¢Ð~¢è ÜU¢ ÐêÁ¢Ý-ÐÆÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J }¢ã¢ çࢱڢ~¢è ÜïU çÎÝ |¢x¢±¢Ý çࢱ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ çÜU²¢ x¢²¢ ‰¢¢ J §S¢ ÐêÁ¢Ý }¢ï´ 150 çÁ¢¼Ýï |¢QU |¢¢x¢ HïÜUÚ {‹²¼¢ÜU¢ ¥Ýé|¢± çÜU²ï ‰¢ï J (ÜUÝé|¢¢§ü ÐÅïH) çв¢ïçÚ²¢ (¥¢§ü.»S¢.»S¢.¥¢ï. Ó¢ïŒÅÚ-¥}¢ïçÚÜU¢) Ð.Ðê.{.{é. ¥¢Ó¢¢²ü }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜUè ¥¢¿¢¢ S¢ï ¼‰¢¢ Ð.Ðê. Ï¢ÇGï }¢ã¢Ú¢Á¢Ÿ¢è ÜïU ¥¢à¢è±¢üÎ S¢ï ãçÚ|¢QU¢ï´ m¢Ú¢ Ðíç¼ Úç±±¢Ú ÜU¢ï S¢¢²æÜU¢H 6 Ï¢Á¢ï S¢ï 8 Ï¢Á¢ï ¼ÜU S¢yS¢æx¢ S¢|¢¢ ÜU¢ ¥¢²¢ïÁ¢Ý çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J 3 }¢¢Ó¢ü Úç±±¢Ú ÜU¢ï ãçÚ|¢QU »ÜU S¢¢‰¢ ç}¢HÜUÚ S¢é‹ÎÚ à¢¢ÜU¢ïyS¢± çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢ÇGè S¢æw²¢ }¢ï´ ãçÚ|¢QU ©ÐçS‰¢¼ ã¢ïÜUÚ §S¢ ÜU¢²üRU}¢ ÜU¢ï |¢x¢±¢Ý ÜU¢ ÜU¢²ü S¢}¢Û¢ÜUÚ Ðíç¼çD¼ çÜU²ï ‰¢ï J 10 }¢¢Ó¢ü ÜU¢ï çࢱ Ú¢ç~¢ ÜïU çÎÝ ©yS¢± ÜUÚÜïU |¢x¢±¢Ý |¢¢ïHïÝ¢‰¢ ÜU¢ ÐêÁ¢Ý ¥Ó¢üÝ ç±ç{±¼ çÜU²ï ‰¢ï J Ï¢¢HÜU |¢è ²é±ÜU¢ïïæ ÜïU S¢¢‰¢ x¢è¼ x¢¢ÜUÚ |¢x¢±¢Ý ÜU¢ï çÚÛ¢¢Ýï ÜU¢ ÜU¢}¢ çÜU²ï ‰¢ï J (Ú}¢ïà¢|¢¢§ü ÐÅïH)

¥ÿ¢Úçݱ¢„è ãçÚ|¢QU¢ïæ ÜU¢ï |¢¢±|¢èÝè Ÿ¢h¢æ…çH Á¢ï¼ÐéÚ (¼¢. }¢¢ïÚÏ¢è) ±¼ü}¢¢Ý Ú¢Á¢ÜU¢ïÅ : |¢¢Ú¼èÏ¢ãÝ |¢ê{Ú|¢¢§ü Á¢ÜU¢S¢‡¢è²¢ (©}¢í. 54 ±¯ü) ¼¢. 22-2-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼è ãé§ü ¥ÿ¢Úçݱ¢çS¢Ýè ãé§ü ãñ J Åè´Ï¢¢ (}¢êHèÎïà¢) : Ð.|¢. Ú¢}¢S¢æx¢|¢¢§ü ¥¢ï{ÇÏ¢¢§ü x¢¢ïãïH (Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ ÜïU ÐéÁ¢¢Úè) ¼¢. 12-3-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J ¥}¢Î¢±¢Î : Ð.|¢. Ó¢æÎé|¢¢§ü Ó¢éÝèH¢H Ó¢¢ïÜUS¢è (ТÎÚ¢±¢H¢) ¼¢. 14-3-13 ÜU¢ï Ÿ¢èãçÚ ÜU¢ ¥¶æÇ S}¢Ú‡¢ ÜUÚ¼ï ãé» ¥ÿ¢Úçݱ¢S¢è ãé» ãñ J „æТÎÜU, }¢éÎíÜU »±æ ÐíÜU¢à¢ÜU : }¢ãæ¼ à¢¢›è S±¢}¢è ãçÚÜëUc‡¢Î¢„…è m¢Ú¢, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î ÜïU çH» Ÿ¢èS±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ çÐí‹Åèæx¢ Ðíï„, Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 „ï }¢éçÎí¼ »±æ Ÿ¢è S±¢ç}¢Ý¢Ú¢²‡¢ }¢æçÎÚ, ÜU¢HéÐéÚ, ¥ã}¢Î¢Ï¢¢Î (x¢é…Ú¢¼) ÐèÝ ÜU¢ïÇ-380 001 m¢Ú¢ ÐíÜU¢çࢼ J

»çÐíH-2013 • 32


Hin-April13  
Hin-April13  

Narnarayandev,kalupur,Ahmedabad