Page 1

тираж 15500

Рекламно-інформаційна газета Доставляється БЕЗКОШТОВНО по вівторках

(427) 12 ÷åðâíÿ 2012 ð.

МАЙДАН

Міський

23

КУЗНЕЦОВСЬК = ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН

.ua v .r т ш an о зк yd ння a бе m лоше . w го ww о ні

ов


2

23 (427), 14 ÷åðâíÿ 2012 ð.

347

ÎÃÎËÎØÅÍÜ Ó ÊÎÆÅÍ Ä²Ì

www.maydan.rv.ua

Åñô³ëü

 4-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëüíèê³â, àáî ïîì³íÿþ íà 1+äîï. Ò. 067-362-80-62.  3-ê³ì.êâ., 8/10, Âàðàø, 21. Ò. 098-853-53-83.  Òåðì³íîâî! 3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø. Ò. 097-436-83-91.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-395-07-16.  3-ê³ì.êâ., 2/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 067-360-78-42.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Âàðàø, 44 (îêðåìèé âõ³ä, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ). Ò. 096-974-41-09, 097770-87-54.  3-ê³ì.êâ., 1/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-502-05-82.  3-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â, 5/1 (ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 067-454-87-91, 097-351-30-12.  2-ê³ì.êâ., 7/9, Áóä³âåëüíèê³â, 36òèñ.ó.î. Ò. 097-81705-20.  2-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 097-711-58-37.  2-ê³ì.êâ., 1/9, Áóä³âåëüíèê³â (ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí). Ò. 097-597-71-42.  2-ê³ì.êâ., Ðàôàë³âêà, ðåìîíò, ñ/â ó êâàðòèð³. Ò. 096913-45-11.  2-ê³ì.êâ., Ãîðîäåöü. Ò. 096918-03-10.  1-ê³ì.êâ., 7/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 099-738-46-82, 097-86166-70.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Åíåðãåòèê³â, 11, 20òèñ.ó.î. Ò. 067-582-45-62.  1-ê³ì.êâ., 6/9, Ïåðåìîãè. Ò. 096-398-36-96.  1-ê³ì.êâ., 5/9, Âàðàø. Ò. 096-739-33-88.  1-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â, ðåìîíò. Ò. 099-44368-74.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíó, 29òèñ.ó.î. Ò. 067665-32-08, ï³ñëÿ 17:00.  1-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â àáî ïîì³íÿþ íà 2+äîï. Ò. 097-357-63-37.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Ïåðåìîãè, ñòàí õîðîøèé. Ò. 098-65782-18.  1-ê³ì.êâ., 2/9, Âàðàø. Ò. 098-783-37-66, 098-937-36-57.  1-ê³ì.êâ., 1/9, Åíåðãåòèê³â, 15. Ò. 067-354-14-34.  1-ê³ì.êâ., 1/5, Áóä³âåëüíèê³â àáî ïîì³íÿþ íà 2ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â. Ò. 098516-75-30.  2 êâ., Ðàôàë³âêà, âóë. Íåçàëåæíîñò³ (öåíòð), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-458-37-59.  ʳìíàòó ó ìàëîñ³ìåéö³, 2/9, Âàðàø, 40. Ò. 096-981-4458, 097-085-77-38.  ʳìíàòó ó ìàëîñ³ìåéö³, 2/9, Âàðàø, 40. Ò. 097-94152-46.

 Êîòåäæ, Âîëîäèìèðåöü, âóë. ˳ñîâà Ïîëÿíà (ÁÀÌ, 2ïîâ., 160ì 2 , íàâêðóãè ë³ñ, ïîðó÷ 2 ñòàâêè, àñôàëüò, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó), ³í. âàð³àíòè. Ò. 098-990-22-80, 066806-77-45.  Áóäèíîê, гâíå (190ì2, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 5.5ñîò. çåìë³, ð-í áàñåéíó). Ò. 0(362) 24-47-64.  Áóäèíîê, Áàáêà (íà áåðåç³ ð.Ñòèð, íåäîáóäîâàíèé, óñ³ äîêóìåíòè). Ò. 067-362-49-13.  Áóäèíîê, ð-í «Îêîëèö³» (âñ³ çðó÷íîñò³, 13.5ñîò., ïðèâàòèçîâàíèé). Ò. 098971-08-05.  Áóäèíîê, Äóáíî (8õ10, 0.13ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, ãàç, âîäà) àáî îáì³í íà 3-, 2ê³ì.êâ. + äîï. Ò. 067-36080-97.  Áóäèíîê, Ñâàðèí³ (49ì 2 , ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, 0.25ãà, äåðæ. àêò). Ò. 0(3634) 6-43-48, 096320-89-74.  Áóäèíîê, Àíòîí³âêà (íîâîáóäîâà 13õ12, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, ñàä, 9ñîò. ãîðîäó). Ò. 050542-03-65, 097-167-79-38.  Áóäèíîê, Çàáîëîòòÿ (çàã. 65.6ì2, æèëà 42.7ì2, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, êàíàë³çàö³ÿ, ñâ³òëî). Ò. 096-675-11-16.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. ϳîíåðñüêà, 12, õîðîøå ì³ñöå, íåäîðîãî. Ò. 067-99062-12.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà (óñ³ ãîñïîäàðñüê³ ïðèáóäîâè); çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 12ñîò. Ðàôàë³âêà. Ò. 097-890-31-40.  Áóäèíîê, Ðàôàë³âêà, âóë. Øåâ÷åíêà (çàã. ïëîùà çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè 0.19ãà). Ò. 0(3634) 5-34-32, 096-593-08-86, 096501-59-06.  Õàòó, Äîâãîâîëÿ (0.31ãà çåìë³), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 0(3636) 3-73-69, 098-781-66-77.  Õàòó, Âèðêè (1ãà çåìë³). Ò. 097-431-92-26.  Äà÷ó, 13ñîò. (áóäèíîê, ñàðàé, äåðåâà, êóù³, ñòàâîê, êðèíèöÿ). Ò. 0(3636) 3-61-21, 063-825-28-76.  Äà÷ó, 12ñîò. (áóäèíîê, äåðæ. àêò, ìîæëèâå ï³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-455-99-61.  Äà÷ó, 10ñîò. (íåäàëåêî â³ä ì³ñòà, áóäèíîê 4õ7 ç ãàðàæåì äëÿ ³íâåíòàðþ òà ìîòîòåõí³êè, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ìåòàëåâà îãîðîæà, äåðåâà, êóù³). Ò. 097-847-05-02, 096-183-43-42.  Äà÷ó, 8ñîò. (á³ëÿ Êóçíåöîâñüêà, 2-ïîâ. áóä., åëåêòðîåíåðã³ÿ, âîäà, îãîðîæà). Ò. 050-170-14-28.

 Äà÷ó, 7ñîò., êîîï. «Áóä³âåëüíèê» (áóäèíîê ³ç ç/á ïëèò, äåðåâà, êóù³, îãîðîæà, êîëîäÿçü). Ò. 067-688-97-27.  Äà÷ó, 7ñîò. (áóäèíî÷îê, ñàðàé, êîëîäÿçü, ñâ³òëî), ïðèâàòèçîâàíó, 5òèñ.ó.î. Ò. 097-196-49-45.  Äà÷ó, 7ñîò., êîîï. «Çäîðîâ’ÿ» (áóäèíîê, ñàðàé, êîëîäÿçü, äåðåâà, ñâ³òëî), ïðèâàòèçîâàíó. Ò. 098-936-94-53.  Äà÷ó, 4. 5ñîò., ð-í àåðîïîðòó (áóäèíîê, ñàðàé, êðèíèöÿ, àáðèêîñè, ÿáëóí³, êóù³), ïðèâàòèçîâàíó, 9òèñ.ó.î. Ò. 098-60509-34.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.75ãà, Ñóõîâîëÿ (äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîëîäÿçü, ïðèâàòèçîâàíà). Ò. 067231-17-78.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 27ñîò., Ñîá³ùèö³. Ò. 096455-43-75.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.2ãà, Ìóëü÷èö³ (ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, åëåêòðèêà, êîëîäÿçü), äëÿ ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîðó÷ øêîëà, ÑÁÊ, çóïèíêà. Ò. 097142-68-46.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 20ñîò., ðí ÀÒÖ, âóë. ϳäã³ðíà (ìîæëèâèé ïîä³ë, ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 067-360-30-75.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.19ãà, Ðàôàë³âêà. Ò. 097-791-10-38.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.17ãà, Çàáîëîòòÿ (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 097898-07-93, 096-817-73-47.  Òåðì³íîâî! Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 16ñîò., Ðàôàë³âêà (á³ëÿ äóá³â, âàãîí÷èê ï³ä ³íâåíòàð, ôóíäàìåíò). Ò. 097-935-63-65.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 0.14ãà, âóë. ϳäã³ðíà, ï³ä ë³ñîì. Ò. 095-830-60-05.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 11ñîò., ðí çàë. ñòàíö³¿ (äåðæ. àêò). Ò. 097-872-07-18.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, 10ñîò., Áàáêà (ïðèâàòèçîâàíà, äåðæ. àêò). Ò. 098695-50-18.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 10ñîò., ðí ÀÒÖ, äåðæ. àêò. Ò. 098-99022-02.  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 097-793-30-54.

 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä ãàðàæ, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067-149-28-13.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067-363-62-46.  Ãàðàæ, 6õ4.5, çà òåïëè÷îþ îãîðîæåþ, âîðîòà ï³ä áóñ. Ò. 098-203-27-08.  Ãàðàæ íåäîáóäîâàíèé, ð-í òåëåâåæ³, 8òèñ.ãðí. Ò. 097-617-03-30.  Ãàðàæ ï³ä áóñ, ð-í Ñò.Ðàôàë³âêè (á³ëÿ ïîñàäêè). Ò. 096-46125-50.  Ãàðàæ, 5õ8 (âîðîòà 3õ3), ð-í «Îêîëèö³». Ò. 097-137-00-67.  Òåðì³íîâî! Ãàðàæ³ íåäîáóäîâàí³, ð-í òåëåâåæ³. Ò. 067926-98-99.  À/ì «Daewoo Lanos» 2008ð.â., 1.4³, ÷îðíèé, 17òèñ.êì, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-791-10-53.  À/ì «Volkswagen Caddy» 2005ð.â., 1.9TDI, 77 êÂò, áåç êîíäèö³îíåðà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-348-20-34.  À/ì «Ñëàâóòà» 2003ð.â., 44òèñ.êì, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ. Ò. 098-975-26-41.  À/ì «ÂÀÇ-21043» 2003ð.â., 1.5, ñèãíàë³çàö³ÿ, ÌÐ3, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-715-99-87.

 À/ì «Ñëàâóòà» 2003ð.â., ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 098-469-20-99.  À/ì «ÂÀÇ-21043» 2000ð.â.; «ÂÀÇ-21061» 94ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-898-81-76.  À/ì «ÂÀÇ-2110» 99ð.â., 1.5ê, 137òèñ.êì, á³ðþçîâèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, äóæå õîðîøèé ñòàí, òþí³íã, 2 êîìïëåêòè ãóìè. Ò. 093-62045-54.  À/ì «Mitsubishi-Galant» 99ð.â., óí³âåðñàë, ABS, ESP, airbag 4øò., êë³ìàòêîíòðîëü, «ñ³â – ïî¿õàâ», 7800ó.î. Ò. 098-605-09-34.  À/ì «Volkswagen Golf 3» (óí³âåðñàë) 95ð.â., 1.8ì³, ñèí³é, 6800ó.î., òîðã. Ò. 096419-44-50.  À/ì «Audi-80Â4» 94ð.â., 2.0ì³, çåëåíèé, ñòàí ³äåàëüíèé, âêëàäàíü íå ïîòðåáóº. Ò. 096770-35-20.  À/ì «Volkswagen Passat» 93ð.â., 1.6ä (5ë/100êì), ñòàí â³äì³ííèé, 5700ó.î. Ò. 067-13929-99.  À/ì «Volkswagen Passat Â3» 92ð.â., 2.0³, 115ê.ñ., êîðè÷íåâèé. Ò. 096-614-42-73.

 À/ì «ÂÀÇ-2107» 88ð.â., 1.5ê, á³ëèé (íåáèòèé, íåôàðáîâàíèé, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, ôàðêîï). Ò. 0(3636) 3-75-27, 097-543-65-55.  À/ì «Opel-Kadett», 87ð.â., 1.6ì³, 5ÊÏÏ, ñòàí õîðîøèé, 2300ó.î., òîðã. Ò. 097-744-32-93.  À/ì «Ford Sierra» 87ð.â.,ð³äíà ôàðáà, ñòàí õîðîøèé. Ò. 097-149-90-83.  À/ì «Ford Eskort» 87ð.â., 1.4, ñ³ðèé «ìåòàë³ê», ö/ç, ëþê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067149-97-30.  À/ì « Volkswagen Golf» 85ð.â., 1.6ä, ÷åðâîíèé, 5-òè äâåðíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 067-496-42-48.  À/ì «Ìîñêâè÷-2140 Ëþêñ» 83ð.â. Ò. 098-465-61-70.  À/ì «ÂÀÇ-2105», ñòàí ³äåàëüíèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096768-73-93.  À/ì «Mercedes-E124», 2.5ä, ùîéíîïðèãíàíèé ç ªâðîïè, ï³ä çàï÷àñòèíè. Ò. 067-590-49-58.  À/ì «Ford Transit», ïî çàï÷àñòèíàõ , «Ïàðóñ». Ò. 097397-10-25.  Òðàêòîð «Ò-25», 80ð.â., ñòàí ðîáî÷èé, 35òèñ.ãðí. Ò. 098370-62-15.  Òðàêòîð «Ò-012» 91ð.â., ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-886-84-63.  ̳í³-òðàêòîð, êèòàéñüêîãî ââà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 097-88552-13.  Äâèãóí 2.4ä, «Mercedes», 1-¿ êîìïëåêòíîñò³. Ò. 097-39710-25.  Ãóìó «Good Year» 225/75 R16, 4øò., «Continental» 235/65 R16ñ, 4øò. Ò. 096-65398-98, 097-324-59-72.  Ãóìó, ͳìå÷÷èíà, ð³çí³ ðîçì³ðè, á/â. Ò. 098-073-2895, ²ãîð.  Ãóìó «Hankook», ë³òíþ, 185/60 R14, 4øò, á/â, 600ãðí. Ò. 0(3636) 3-76-46, 050-37598-79.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); áðóñ; áàëêè; êðîêâè. Äîñòàâêà. Ò. 098-599-29-67, 096-59184-61.  Äîøêè (îáð³çí³, íåîáð³çí³); êðîêâè; áàëêè. Áóäüÿê³ çàìîâëåííÿ. Ò. 096-22122-29.  Ðåéêè; áðóñ; øòàõåòíèê; âèðîáè ç äåðåâà. Ò. 097-64544-98.

 Áëîêè â³áðîïðåñîâàí³ ç â³äñ³âó; äîøêó îáð³çíó, íåîáð³çíó; áðóñ. Äîñòàâêà. Ò 096773-33-62, 096-715-76-74. ÁËÎÊÈ-ÐÀÊÓØÍßÊ, ÊÐÈÌ. Ò. 097-899-54-65.  Áëîêè-ðàêóøíÿê, ÿê³ñí³, íåäîðîãî. Ò. 096-334-30-88.  Öåãëó (á³ëó, ÷åðâîíó, ëèöþâàëüíó); äîøêè; êðîêâè; áàëêè. Äîñòàâêà áåçêîøòîâíî. Ò. 098-775-55-03, 097-380-03-09.  Öåãëó ÷åðâîíó, á³ëó, ïîëóòîðíó, îäèíàðíó, á/â. Ò. 098-203-27-08.  ÐÅÌÎÍÒ ÂÀØί ÎÑÅ˲. Âåíåö³àíêà, òðàâåðò³íî, êàíüîé, äåêîðàòèâí³ ïîêðèòòÿ, ð³äê³ øïàëåðè. «Grand Áàçàð» ìàã.¹26, 11:00-18:00.  Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê (3-8ò.), äîñòàâêà Ò. 098-203-27-08.  Êàì³íü áóä.; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; öåãëó. Äîñòàâêà (1015ò). Ò. 098-771-85-26, 067339-05-39.  Êàì³íü (áàçàëüò); ùåá³íü áóäü-ÿêî¿ ôðàêö³¿. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-918-17-46.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-458-09-05.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 0(3636) 3-8516, 097-190-99-16.  Êàì³íü; ÷åðâîíèé êàì³íü; ùåá³íü; ï³ñîê; â³äñ³â; ÷îðíîçåì; òîðô. Äîñòàâêà. Ò. 067-581-91-65.  Êàì³íü; ùåá³íü; öåãëó (÷åðâîíó, á³ëó, ëèöþâàëüíó); ï³ñîê, ÷îðíîçåì. Ò. 067-956-96-45, 097-870-85-99.

 Âàãîíêó; áëîê-õàóñ; øïóíòîâàíó ï³äëîãó; ðåéêè. Ò. 097-664-05-32.

 Êàì³íü ÷åðâîíèé, ÷îðíèé; ùåá³íü óñ³õ ôðàêö³é; ï³ñîê; ÷îðíîçåì; òîðô. Ò. 067-954-20-82.

 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, öåìåíò, âàïíî, öåãëó, çåðíî, êîìá³êîðì. Äîñòàâêà. Ò. 097662-77-66.

 Êàì³íü; ùåá³íü; â³äñ³â; ï³ñîê; òîðô òà ³í. Äîñòàâêà «ÌÀÇ» ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Ò. 067-139-55-83.


ßêùî Âè íå îòðèìàëè ãàçåòó, òåëåôîíóéòå 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÐÎÄÀÌ»  Ñò³íêó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 096-685-52-20.  Ñò³íêó, á/â, ñòàí õîðîøèé; ì’ÿêèé êóòî÷îê, á/â. Ò. 097771-78-40.  Ñïàëüíþ, á³ëó, ͳìå÷÷èíà. Ò. 096-835-66-42, 050-917-48-67.  Ñïàëüíþ, Òåðíîï³ëü; êóõíþ, á/â. Ò. 067-108-28-44.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, 2õ2.6, ðîçêëàäíèé; êð³ñëî, á/â, ñòàí õîðîøèé; ñò³íêó, á/â; øàôó äëÿ á³ëèçíè; øàôó äëÿ îäÿãó; êíèæêîâ³ ïîëèö³. Ò. 067-362-75-06.  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, ì’ÿêó ÷àñòèíó (äèâàí, 2 êð³ñëà, ðîçêëàäí³), á/â, 4ð. Ò. 0(3636) 355-23, 098-479-50-60.  ̳í³-äèâàí äèòÿ÷èé, áåæåâèé, 400ãðí; êèëèì, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 2-33-14.  Äèâàí, íà äà÷ó, ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. Ò. 067-363-50-97.  Äèâàí÷èê äèòÿ÷èé; øàôó, âåëèêó, á/â 2ð. (Òåðíîï³ëü). Ò. 097-827-93-66.  ˳æå÷êî äèòÿ÷å. Ò. 096-405-21-44.  Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ ìåáë³: 4 øàôè ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿòàìè, 3 â³òðèíè ç³ ñêëÿíèìè ðîçñóâíèìè äâåðöÿòàìè. Ò. 0(3636) 3-44-80, 097705-77-89.  Òîðã³âåëüíå îáëàäíàííÿ. Ò. 067-996-97-01.  Êîëÿñêó «Tako Jumper X», çèìîâî-ë³òíþ, ÷îðíî-á³ðþçîâó, 1800ãðí. Ò. 097-988-35-16.  Êîëÿñêó «Tako Jumper X», çèìîâî-ë³òíþ, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíó, äëÿ ä³â÷èíêè. Ò. 063-991-23-01.  Êîëÿñêó, çèìîâî-ë³òíþ, ñ³ðîñàëàòîâó, óêîìïëåêòîâàíó, ñòàí õîðîøèé. Ò. 096-950-69-21.  Êîëÿñêó äëÿ äâ³éíÿò. Ò. 096654-00-05.  ³çîê «Coneco», îëèâêîâèé, ñòàí õîðîøèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-62-27, 098-402-77-87.  ³çîê «Geoby», òåìíî-êîðè÷íåâèé, óêîìïëåêòîâàíèé, ìàéæå íîâèé, 700ãðí., òîðã. Ò. 097-085-77-38, 096-981-44-58.  ³çîê «Âaby», ÷åðâîíî-÷îðíèé, ñòàí â³äì³ííèé. Ò. 098927-42-20.  Õîäóíêè äèòÿ÷³ «Geoby», ñòàí ³äåàëüíèé, 250ãðí. Ò. 096804-20-77.  Õîäóíêè äèòÿ÷³ «Chicco». Ò. 096-373-80-65. Ñò³ëåöü äëÿ ãîäóâàííÿ, 2â1, äåðåâÿíèé, ³ç ñîñíè, íîâèé. Ò. 096-654-00-11.  Õîëîäèëüíèê «Îêà», á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-784-71-79.  Ôðèòþðíèöþ, 2õ3ë, ãàðàíò³éíèé òàëîí, á/â, ñòàí õîðîøèé. Ò. 067-784-71-79.  Öèôðîâèé ôîòîàïàðàò «Nikon Coolpix L120», 14Ìï, çóì 21õ îïòè÷íèé, íà ãàðàíò³¿. Ò. 097-999-72-75.  Ìîá.òåëåôîíè: «Nokia N65», ñëàéäåð, 320ãðí.; «Sony-Ericson W302», 280ãðí.; «Nokia Ñ3-01», 1000ãðí., íà ãàðàíò³¿ – á/â. Ò. 067-362-22-58, Ñåðã³é.

 ϳàí³íî «Óêðà¿íà»; ñòàí ðîáî÷èé, 3òèñ.ãðí., òîðã. Ò. 0(3636) 3-56-78, 067-76082-54.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, óêîìïëåêòîâàíó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 0(3636) 3-78-49, 096967-87-13.  Âèøóêàíó âåñ³ëüíó ñóêíþ, îäèí ðàç âäÿãíåíó. Ò. 096-65400-05.  Ãàíòåëþ, 7êã, 100ãðí. Ò. 095-370-85-54, 067-362-97-29.  ªìêîñò³ ìåòàëåâ³, 20-25ì3, 3øò., á/â. Ò. 0(234) 2-36-47, 2-39-85.  Áî÷êó, ìåòàëåâó, êðóãëó, 2.5ì3, á/â. Ò. 097-793-30-54.  Äâóòàâð ¹14, 5ì, 4øò. á/â; ëèñò ìåòàëåâèé, 2ìì, 5ìì (ðåôëåíèé), á/â. Ò. 097297-74-33.  Ëèñò ìåòàëåâèé 3.5õ1.5, 2ìì, 2øò; ãàðàæí³ âîðîòà, 2.5õ2.5; áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 096-252-47-90.  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. Ò. 098-97109-25.  Êàñîâèé àïàðàò «Mini-500». Ò. 067-784-71-79.  Òåðì³íîâî! Âîðîòà ìåòàëåâ³ (ãàðàæí³), 2.5õ2.5, íåäîðîãî. Ò. 067-926-98-99.  Ìàòðàö ïðîòèïðîëåæíåâèé, ͳìå÷÷èíà, ñïðèÿº çàãîºííþ ïðîëåæí³â òà óòâîðåííþ íîâèõ, îáðîáëÿºòüñÿ ìèëüíèì ðîç÷èíîì, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ò. 096-712-42-62.  ³êíà äåðåâ’ÿí³, 1.45õ1.45, á/â, íåäîðîãî. Ò. 098-37062-15.  ³ç äî êîíÿ. Ò. 096-68552-23.  Êîðîâó, ä³éíó, 7.5ð., Ñò.Ðàôàë³âêà, 6500ãðí. Ò. 098-28051-85.  Êàáàíà, 150êã. Ò. 098-87236-56.  Ñâèíþ, 140êã. Ò 063-26358-69.  Ñâèíþ æèâîþ âàãîþ, 130êã. Ò. 097-592-19-44.  Â’ºòíàìñüêèõ ïîðîñÿò (ó íèõ ñìà÷í³øå ³ êîðèñí³øå ì’ÿñî òà ñàëî, í³æ ó çâè÷àéíèõ), òîðã. Ò. 097-181-73-09, 097762-54-80.  Àêö³ÿ! Òåðì³íîâî! Øèíøèëè, 3ì³ñ., 250ãðí. Ò. 098-97185-67.  ³â÷àðêó, 3ð. Ò. 067-36657-14.  Öóöåíÿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè (ä³â÷èíêà). Ò. 098-966-82-16.

ØÀÔÈ-ÊÓÏÅ ÊÓÕͲ ²ÒÀËÜͲ ÏÅÐÅÄÏÎÊί ÎÔ²ÑͲ ÒÀ ÒÎÐÃβ ÌÅÁ˲ ÇÀ ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÈÌ ÇÀÌÎÂËÅÍÍßÌ ÂÓË. Åíåðãåòèê³â, 27/6.

096-989-75-12

ÏËÈÒÈ ÏÓÑÒÎÒͲ: ñòàíäàðòí³, íåñòàíäàðòí³; åëåêòðè÷í³ ñòîâïè, 9.5ì, 10.5ì; ÏÅÐÅÌÈ×ÊÈ; ÁËÎÊÈ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒͲ; ʲËÜÖß ÊÎËÎÄßÇͲ, ÑÅÏÒÈÊβ; ªÂÐÎÏÀÐÊÀÍÈ, 25 âèä³â, 280ãðí. ç äîñòàâêîþ; ÖÅÃËÀ á³ëà, ÷åðâîíà; ØËÀÊÎÁËÎÊÈ ç â³äñ³âó; ÌÅÒÀËÎ×ÅÐÅÏÈÖß, ÌÅÒÀËÎÏÐÎÔ²ËÜ; á/â ÏÊÆ-ÏÊ-ïëèòè, á³ëà, ÷åðâîíà öåãëà. ÁÓÄÓªÌÎ êîòåäæ³, ôóíäàìåíòè, äàõè òà ³íøå. 098-372-05-54

ÆÀËÞDz ãîðèçîíòàëüí³, âåðòèêàëüí³

ÒÀÊѲ

ÏÎÏÓÒͲ

25-000 9 ÏίÇÄÊÀ

ÐÎËÅÒÈ

òêàíèíí³, áàìáóêîâ³, äæóòîâ³, äåíü-í³÷ Ö³íè â³ä âèðîáíèêà. Ãàðàíò³ÿ, ÿê³ñòü.

ÑÅÇÎÍÍÀ ÇÍÈÆÊÀ 15% íà ðîëåòè 0(3636) 2-10-35 098-912-93-86

ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ

ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß

ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! ÓÊÐÀ¯ÍÀ-ÌÎÑÊÂÀÂËÀÑÍÈÊÀÌ ÊÀÐÒÎÊ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà «Âîïàê», «Ùåäðèê» 098-518-01-46 ïðî¿çä 13ãðí. 050-926-70-98 ò. 097-701-47-29 +7-967-161-45-69

 2-, 3-ê³ì.êâ., ðîçãëÿíó áóäüÿê³ âàð³âàíòè. Ò. 098-443-64-97.  1-ê³ì.êâ., íåäîðîãî, Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. 098-904-47-12.  1-ê³ì.êâ., äî 24òèñ.ó.î. Ò. 096-641-10-45.  À/ì «Ñëàâóòà», «ÂÀÇ», ³íîìàðêó â õîðîøîìó ñòàí³ àáî ÿê³ ïîòðåáóþòü ðåìîíòó. Ò. 098-469-20-99.

 Òåðì³íîâî! 1-,2-ê³ì.êâ., íåìåáëüîâàíó, 9-ïîâ. áóä., íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 097-96872-08.  1-,2-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, ìîëîäà ñ³ì’ÿ, íà òðèâàëèé òåðì³í. Ò. 093-360-46-24, 096754-01-67.  1-ê³ì.êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. Ò. 097-930-13-33.  Ïðèì³ùåííÿ ó Âîëîäèìèðö³, äëÿ ðîçäð³áíî¿ òîðã³âë³ âçóòòÿì. Ò. 097-67240-54.

 Ì/ö «Ì³íñüê» (ìîæëèâî áåç äâèãóíà), íà çàï÷àñòèíè ³ íà õîäó. Ò. 097-885-41-50.  Øèôåð, á/â. Ò. 098-387-55-72.  Êð³ñëî ðîçêëàäíå, á/â,  1-, 2-, 3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî ñòàðîãî â-âà (íåøèðîêå). Ò. (öåíòð ì³ñòà, ìåáëüîâàí³, ²íòåðíåò, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêó098-762-85-77. ìåíòè íà ïðîæèâàííÿ). Ò. 067 Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî 364-27-75. «Çàõ³äâòîðìåòïðîäóêò»  3-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, öåíòð ÇIJÉÑÍÞª ÇÀÊÓϲÂËÞ ì³ñòà, âñ³ çðó÷íîñò³, äîêóìåíÌÅÒÀËÎÁÐÓÕÒÓ. Äîðîãî, òè. Ò. 096-791-46-16. ïîñò³éíî. Ìåòàëîïðîêàò,  2-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, Ïåðåá/â. Ò. 098-503-59-25, 067- ìîãè, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 098784-23-44. 382-30-24.  2-ê³ì.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í (ðåìîíò, ìåáë³, ïîáó Áðóõò óñ³õ ìåòàë³â. Ïî- òîâà òåõí³êà), ç 1 ëèïíÿ. Ò. 095ð³çêà íåãàáàðèòíîãî áðóõ- 922-03-84, 095-922-03-88. òó. Ò. 096-453-05-57, 096-584-  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096641-11-19, 097-324-97-68. 90-98.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî. Ò. 096442-37-68, 093-082-11-62.  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 096-752-21-61.  4-ê³ì.êâ., 2/9, Áóä³âåëü-  1-ê³ì.êâ. ïîäîáîâî (2 êâ.). íèê³â íà 1+1+äîï., àáî ïðî- Ò. 097-443-55-98. äàì. Ò. 097-583-77-49, 096-  1-ê³ì.êâ., Áóä³âåëüíèê³â, ïîäîáîâî, âñ³ çðó÷íîñò³. Ò. 097976-53-77.  4-ê³ì.êâ., 8/9, Áóä³âåëü- 140-61-40 íèê³â íà 2+1, 2+äîï., àáî ³íø³  1-ê³ì.êâ., ð-í àâòîâîêçàëó; ê³ìíàòó, Âàðàø – ïîäîáîâàð³àíòè. Ò. 098-608-58-43.  3-ê³ì.êâ., 8/9, Âàðàø íà âî. Ò. 067-676-14-56, 0951+1. Ò. 0(3636) 2-19-78, 097- 751-30-18.  1-ê³ì.êâ., Ïåðåìîãè, íà òðè846-16-95.  3-ê³ì.êâ., 5/5, Áóä³âåëüíèê³â âàëèé òåðì³í. Ò. 096-613-88-24. íà 1+äîï. àáî ïðîäàì. Ò. 0(3636) 3-57-68, 097-321-24-35.  1-ê³ì.êâ., гâíå, öåíòð, 2 3-ê³ì.êâ., 3/5, Áóä³âåëü- é ïîâ., íàï³âìåáëüîâàíó, íèê³â íà 2+äîï. Ò. 0(3636) 3- 1300ãðí.+ñâ³òëî. Ò. 067-79839-03. 40-34, 098-781-25-05.  2-ê³ì.êâ., 4/5, Áóä³âåëüíèê³â, 17 íà 3-ê³ì.êâ., Áóä³-  ³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. Ò. 096-119-62-34. âåëüíèê³â. Ò. 067-589-58-91.  1-ê³ì.êâ., 3/9, Âàðàø íà  Ïðèì³ùåííÿ ó öåíòð³ Êóçíå2+äîï., Âàðàø, Ïåðåìîãè. Ò. öîâñüêà. Ò. 067-360-03-48.  Ìàãàçèí, 30ì2, ð-ê «Öåíò066-194-98-97. ðàëüíèé». Ò. 067-977-09-13.  Òîðãîâ³ â³ää³ëè, 19ì2, 28ì2, ï³ä ïðîìèñëîâó ãðóïó òîâàð³â.  1 - ê ³ ì . ê â . í à ò ð è â à ë è é Ò. 097-744-32-23. òåðì³í, íåìåáëüîâàíó, ïîðÿ-  Ãàðàæ «ñòîÿíêà», ð-í Þâ³äîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãà- ëåéíîãî, ìîæëèâî ïîäîáîâî. ðàíòóºìî. Ò. 096-830-56-64. Ò. 098-465-61-70.

ÃÐÎØβ ÊÐÅÄÈÒÈ

äî 15òèñ.ãðí. áåç äîâ³äêè ïðî äîõîäè!

Êðåäèòí³ êàðòêè äëÿ ï³äïðèºìö³â òà ñàìîçàéíÿòèõ îñ³á. Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ çâåðòàéòåñü

˲ÒÎ-2012 Çàë³çíèé Ïîðò â³ä 425 ãðí.

Âè¿çäè: 15,25.06;

5,10,15....07

ªâïàòîð³ÿ, ϳùàíå, Ñóäàê - â³ä 525 ãðí. Âè¿çäè: 12,22.06; 2,10,12,20...07 Ïðî¿çä àâòîáóñàìè ºâðîêëàñó

 Ïàñàæèðñüê³, âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» òà àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ. Ò. 0(3636) 3-86-84, 067600-93-88.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Ìåðñåäåñ-Ñïðèíòåð» ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (äî 2.5ò). Ò. 0(3636) 2-19-14, 067751-08-98, 096-374-97-94.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW-LT maxi» (äîâãèé, ï³äâèùåíèé). Ïåðåâåçåííÿ ëàôåòîì àâàð³éíèõ, òåõí³÷íî íåñïðàâíèõ à/ ì. Ò. 0(3636) 3-43-69, 0(3636) 3-88-86, 097-921-87-00, 097921-86-86, 097-885-41-55.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³, ÑÍÄ ì/à «Ôîðä-Òðàíçèò» (íàéâèùèé, íàéäîâøèé); ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé. Ò. 0(3636) 3-83-11, 067-915-46-50.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter maxi» (äîâãèé, âèñîêèé). Ò. 0(3636) 3-82-42, 097899-32-08.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «ÌåðñåäåñÑïðèíòåð» (íàéá³ëüøèé, íàéäîâøèé); ïîïóòíèé âàíòàæ äî Îäåñè. Ò. 097-664-55-08.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «VW LT35 Maxi», ïîñëóãè ëàôåòîì. Ò. 0(3636) 3-88-22, 097-864-90-02, 097-756-27-00.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «ÐåíîÒðàô³ê», 1.2ò; â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Ëóöüêà (ïî ñóáîòàõ). Ò. 0(3636) 3-89-42, 096118-15-33.  ÂÀÍÒÀÆͲ, ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ ÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (ñåðåäí³é, âèñîêèé, 8 ì³ñöü, 1.5ò, 1.7õ3.4õ1.75). Ò. 097-917-70-11.  Âàíòàæî-ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «MercedesSprinter maxi»; ïî¿çäêè ó Õìåëüíèöüêèé (8 ì³ñöü, êîíäèö³îíåð). Ò. 0(3636) 2-45-66, 098-512-94-83.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ à/ì «Ãàçåëü» (áîðòîâèé, òåíòîâàíèé); â³çüìó ïîïóòíèé âàíòàæ äî Êîñòîïîëÿ. Ò. 067-368-51-05.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ì/à «Mercedes-Sprinter maxi» ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³. Ò. 097-917-80-00.

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß ÎÐÃÀͲÇÌÓ

ÏÎ ÊÐÀÏ˲ ÊÐβ

ì. гâíå, âóë. Øåâ÷åíêà, 9, îô.5 (“ÒÀ “Ìàð³ÿ-Ñåðâ³ñ”)

ÀÒ «Äåëüòà Áàíê».

0362-63-30-84, 067-129-76-76, 050-751-61-67.

ÇÀÏÈÑ ÇÀ ÒÅË. 097-921-08-90

Ì’ßÑÊÎ

Ñàëîí ÐÈÒÓÀËÜÍÈÕ

â³ää³ë

050-414-84-22 095-274-85-79

ÊÎÏ×ÅÍÅ, ÏÅ×ÅÍÅ,

ïîñëóã

ïðîïîíóº øèðîêèé âèá³ð òðóí, â³íê³â, êâ³ò³â, ëàìïàä òà ³í. àòðèáóòèêè

Ó ÁÓÄÅÍÜ ÒÀ ÍÀ ÑÂßÒÎ (Þ²Ëů, Ð-ê «Ï³âäåííèé» àâòîâîêçàëó) ÂÅѲËËß ÒÀ ²Í.). (íàâïðîòè 9:00-18:00 (áåç âèõ³äíèõ) Ð-ê «Ï³âí³÷íèé», ìàã.¹41.

«ÒÊÀÍÈÍÈ» ÎÍÎÂËÅÍÈÉ ÀÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÒÊÀÍÈÍ ÒÐÈÊÎÒÀÆ,ËÜÎÍ, ØÈÔÎÍ

050-261-84-60 ÇÍÈÆÊÈ äëÿ ïåíñ³îíåð³â òà ó÷àñíèê³â ÂÂÂ

«Grand Áàçàð», 2-é ïîâ. 096-805-62-17

ÆÀËÞDz Õ²Ò äëÿ ñêëîïàêåò³â ÆÀËÞDz

ÍÀÉÍÈÆײ Ö²ÍÈ

ÏÐÀÍÍß

ÐÎËÅÒÈ

ÐÎËÅÒÈ ÏÐÎÒÈÌÎÑʲÒͲ ѲÒÊÈ çâè÷àéí³ òà ðîëåòíîãî òèïó

098-7-600-600 âåðòèêàëüí³ «ÁÐÈÇ»

Äåíü-ͳ÷, òêàíèíí³, áàìáóêîâ³.

ÇÀÕÈÑͲ ÂÎÐÎÒÀ ²ÊÍÀ ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ðóëîíí³ ÄÂÅв âõ³äí³, ì³æê³ìíàòí³ â³ä âèðîáíèêà % òåë. 0(3636) 3-83-30 20 067-764-42-02 î 093-903-66-42 ä

ÆÀËÞDz âåðòèêàëüí³, ãîðèçîíòàëüí³ áàìáóêîâ³ òà ç òêàíèíè

ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÃÀÐÀÍÒ²ß, ßʲÑÒÜ, ÄÎÑÒÓÏͲÑÒÜ

òåë. 0(3636) 3-75-95 067-712-92-78 063-447-54-60

Ì’ßÊÈÕ ÌÅÁ˲ ÊÓÕÎÍÍÈÕ ÊÓÒÎ×ʲ ÌÀÒÐÀֲ ÎÔ²ÑÍÈÕ ÑÒ²ËÜֲ ÊÈËÈ̲ (ÊÎÂÐÎ˲Í) ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜÍÈÕ ÊвÑÅË

097-607-14-84

23 (427), 12 ÷åðâíÿ 2012 ð.

3

 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, Óêðà¿í³ ì/à «MercedesSprinter» (íàéäîâøèé, íàéâèùèé). Ò. 097-898-81-75.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì «ÌÀÇ» ç ïðè÷åïîì (10-20ò). Ò. 097-289-53-85.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³ (1.5ò). Ò. 097-77087-25.  Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó. Âèâ³ç ñì³òòÿ, áóäìàòåð³àë³â, ïîñëóãè âàíòàæíèê³â. Ò. 097-311-57-97.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ àâòîáóñîì ïî Óêðà¿í³, ÑÍÄ (Ìîñêâà; Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; 8, 20, 35, 50 ì³ñöü). Ò. 0(3636) 363-03, 067-967-59-87, 098-83669-01, +7(905) 782-81-31.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ó ñ.Êàòþæàíêà äî ìîíàõà-ö³ëèòåëÿ. Ò. 098-608-59-91.  Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³, ó Ìîñêâó, ÑàíêòÏåòåðáóðã, ì/à «MersedesSprinter» (18-20 ì³ñöü), àâòîáóñîì «Ñåòðà» (51 ì³ñöå). Ò. 067-360-65-95, +7 (926) 33317-79, +7 (903) 890-23-08.  Äîñòàâêà ï³ñêó, êàì³ííÿ, ùåáåíþ, â³äñ³âó à/ì «ÊÀÌÀÇ», ìîæëèâî ç ïðè÷åïîì. Ò. 0(3636) 2-13-16, 097-727-87-61.  Îáðîáêà çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, îðàíêà ïëóãîì àáî ôðåçîþ. Ò. 096-455-43-75.  Ïîñëóãè àâòîêðàíîì. Ò. 067-750-26-54, 067-360-88-16.  Ïîñëóãè àâòîêðàíîì. Ò. 098-448-83-38.  Ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì «ðà÷îê». Ò. 096-226-56-68.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí íà âîäó (êîëîíêè): d 50ìì, 100ìì; ìîíòàæ íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ. Ò. 096-434-9900, Ñåðã³é.  Áóð³ííÿ ñâåðäëîâèí. Øâèäêî, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ. Ò. 097891-07-47, 097-604-95-79.  Ïðîìèñëîâèé àëüï³í³çì; ÿê³ñíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ ì³æïàíåëüíèõ ñòèê³â; óñ³ ïîñëóãè ³ç çîâí³øí³õ ðîá³ò. Ò. 067-125-56-92.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì, ã³äðî³çîëÿö³ÿ ï³äâàë³â. Ò. 097-720-35-85.  Ïîêð³âëÿ äàõ³â ºâðîðóáåðîéäîì; ã³äðî³çîëÿö³ÿ; ñòÿæêà. Ò. 096-570-52-42.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò; ðåìîíò êâàðòèð. Ò. 097-86490-22.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò Ò. 096-754-75-21.  Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ ðîá³ò: øïàêëþâàííÿ, óêëàäàííÿ ïëèòêè, ëàì³íàòó, ïîêð³âëÿ, êëàäêà áëîê³â òà ³í. Ò. 096-809-72-93, 096-863-33-06.  Âñ³ âèäè áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. Ò. 097-380-03-09, 098-775-55-03.

ìàãàçèí

«ÐÈÒÓÀË»

• • • • •

êîøèêè â³íêè òðóíè ïîñò³ëü òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

Íàéíèæ÷³ ö³íè!

098-448-74-01 097-180-75-76

Ö³ëîäîáîâî! Ð-ê «Öåíòðàëüíèé»

(íàâïðîòè ìàã. «Íàä³ÿ»)

ÊÓÏËÞ ËÅÃÊÎÂÈÉ ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜ ÍÅ ÐÀͲØÅ 2000ð.â. 097-554-32-59


23 (427), 12 ÷åðâíÿ 2012 ð.

 Ïðèéîì ÐÅÊËÀÌÈ, ÎÃÎËÎØÅÍÜ, ÏÐȲÒÀÍÜ: ì-í Âàðàø, 11, 4-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâ. 

 Ôðàíöóçüê³ íàòÿæí³ ñòåë³, â³ä âèðîáíèêà, â³ä 100ãðí./ì2 ç ðîáîòîþ. Ò. 050-020-25-35,  Ïîêð³âåëüí³, çâàðþâàëüí³, 097-755-61-55. áåòîíóâàëüí³, ã³ïñîêàðòîíí³ ðîáîòè; óêëàäàííÿ áðóê³âêè,  Íàòÿæí³ ñòåë³: Ôðàíö³ÿ, ïëèòêè òà ³í. Ò. 096-187-02-80. ͳìå÷÷èíà, Êèòàé. Ãàðàíò³ÿ  Ïîêð³âëÿ äàõ³â, ôóíäàìåíò, 12 ðîê³â. Ò. 096-448-58-10, êëàäêà òà ³í. áóä³âåëüí³ ðî- 099-664-17-44. áîòè. Ò. 096-294-76-87, 096806-36-50.  Âñòàíîâëåííÿ ì³æê³ìíàòíèõ  Ïåðåêðèòòÿ äàõ³â; ôóíäà- ä â å ð å é , â ð ³ ç ê à ç à ì ê ³ â ò à ìåíò; êëàäêà (êàì³íü, öåãëà, íàâ³ñ³â. Ò. 097-719-64-26. áëîêè), ðîáîòà ç áåòîíîì. Ò.  Äâåð³ ìåòàëåâ³, îçäîáëåí³ 098-971-85-63. äåðåâîì. Çàì³ðè, äîñòàâêà.  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í; ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî. Ò. 0(362) øòóêàòóðêà; êëåºííÿ øïàëåð, 43-41-90, 097-377-70-53, 094«ïîêàòêà» ôàðáîþ; â³äêîñè. 966-41-90. Ò. 097-161-47-79.  Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â,  Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, ô î ò î ê å ð à ì ³ ê è . Ä î ñ ò à â ê à , êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, âñòàíîâëåííÿ. Ò. 0(3636) 3-16øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Ò. 46, 067-106-14-93. 096-785-81-64, 096-857-63-21.  Øïàêëþâàííÿ ñò³í, ñòåë³,  ÆÀËÞDz ÂÅÐÒÈÊÀËÜêëåºííÿ øïàëåð, óêëàäàííÿ Ͳ òà ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜͲ, ïëèòêè, â³äêîñè, êîðî¿ä, ìî- áàìáóêîâ³, äæóòîâ³; ðîëåçà¿êà, âåíåö³àíñüêà øòóêàòóð- òè òêàíèíí³. Øâèäêî, ÿê³êà. Ò. 0(3636) 2-36-78, 2-34-57, ñíî, íåäîðîãî. Ò. 0(3636) 3096-641-10-48, 097-843-33-39. 87-41, 098-041-11-04, 098 Øïàêëþâàííÿ ñòåë³, ñò³í, 820-47-76. êëåºííÿ øïàëåð, â³äêîñè, ôàðáóâàííÿ. Ò. 098-703-27-41,  Âèãîòîâëÿºìî øàôè-êóïå, 096-558-57-72. êóõí³, êîìï’þòåðí³ ñòîëè. Ò.  Îáøèâêà áàëêîí³â; ïëèòêà; 096-989-75-12. ïë³íòóñ; â³äêîñè. Ò. 0(3636) 2-  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³36-37, 097-699-44-28. íà òðóá, êàíàë³çàö³¿; âñòà Óêëàäàííÿ ïàðêåòó, øë³ôó- íîâëåííÿ, ðåºñòðàö³ÿ ë³÷èëüâàííÿ, øïàêëþâàííÿ, ëàêóâàí- íèê³â, óñòàíîâëåííÿ âàíí, íÿ. Ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðî¿ ï³äëî- ç ì ³ ø ó â à ÷ ³ â , ó í ³ ò à ç ³ â . Ò . ãè. Ò. 096-102-45-56. 0(3636) 2-50-03, 067-189-76 Áðèãàäà ïðàö³âíèê³â ç äîñ- 91, 096-849-15-18. â³äîì ðîáîòè âèêîíຠïîâíèé ñïåêòð ðåìîíòíî-áóä³âåëüíèõ  ÂѲ ÂÈÄÈ ÑÀÍÒÅÕͲ×ðîá³ò. Áóäèíîê â³ä À äî ß. Ò. ÍÈÕ ðîá³ò: îïàëåííÿ, âî096-101-10-00. äîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, óñòàíîâëåííÿ óí³òàç³â, äóøî Çàâàíòàæóâàëüíî-ðîçâèõ êàá³íîê, çì³øóâà÷³â òà âàíòàæóâàëüí³, ³í. Êîíñóëüòàö³ÿ áåçêîøï³äñîáí³ ðîáîòè. Ò. 096òîâíà. Ò. 0(3636) 2-60-41, 514-65-07. 067-884-97-89, 097-153-87-47.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ»

 Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè: çàì³íà âîäîïðîâîäó, êàíàë³çàö³¿; çì³éîâèê; óñòàíîâëåííÿ âàíí, ó í ³ ò à ç ³ â , ç ì ³ ø ó â à ÷ ³ â . Ò .  Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â íà 0(3636) 2-12-71, 3-21-78, 098- äîìó. Ò. 096-517-28-17. 280-51-24, 097-873-18-70.  ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ:  ÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ çàì³íà âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíà- óñ³õ ìàðîê, ¿õ ï³äêëþ÷åíë³çàö³¿; ñàíòåõí³êà â ñåë³, íà íÿ. Øâèäêî, ÿê³ñíî, â çðó÷äà÷³. Ò. 096-400-62-92. íèé äëÿ Âàñ ÷àñ. Çíèæêà 10%. Ò. 0(3636) 2-22-28, 097 ÑÀÍÒÅÕͲ×Ͳ òà ÇÂÀ873-19-37. ÐÞÂÀËÜͲ ðîáîòè; ìîíòàæ ñèñòåì îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³¿;  Ìàéñòåðíÿ «A&Þ»: ðåóñòàíîâëåííÿ ë³÷èëüíèê³ìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòîâ+ðåºñòðàö³ÿ, âè¿çä çà ìàò³â áóäü-ÿêèõ ìàðîê. Ãàì³ñòî. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖ²¯. Ò. ðàíò³ÿ òà ï³ñëÿãàðàíò³éíå 0(3636) 2-33-14, 097-960-15îáñëóãîâóâàííÿ; çàïðàâêà 17, 097-265-07-21. à/ì êîíäèö³îíåð³â. Ò.  Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, ðåìîíò 0(3636) 2-11-38, 097-830-64-95. çì³øóâà÷³â, âñòàíîâëåííÿ âàíí, óí³òàç³â, ðàêîâèí. Ò.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâ0(3636) 2-46-21, 097-755-44-96. òîìàò³â. ßê³ñíî òà â÷àñíî. Ò. 096-613-74-49.  ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÈÊÀ.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèíÐÅÌÎÍÒ ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ àâòîìàò³â; ïðîäàæ; êîíñóëüïðîôåñ³éíî. Ïðèéìàºìî òàö³ÿ; ãàðàíò³ÿ. Ò. 097-944åëåêòðîïëèòè, á/â. Áåç âè- 65-96.  Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâõ³äíèõ. Ò. 097-864-90-22. òîìàò³â, íà äîìó. Ò. 097-443 ÅËÅÊÒÐÈÊ, âñ³ âèäè ðîá³ò; 57-44. ðåìîíò ÅËÅÊÒÐÎÏËÈÒ. Ò.   ³ ä å î ñ ò ó ä ³ ÿ « K A K T U S VIDEO» ïðîïîíóº ÿê³ñíó öèô097-286-32-69.  Åëåêòðèê. Ò. 096-805-63-12. ðîâó ôîòî-, â³äåîçéîìêó. Ìóçèêà. Òàìàäà. Ò. 067-363-43 ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ: 04, 098-443-64-88. ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëå-  «Premiera Film»: â³äåîçéîìâ³çîð³â ó çàìîâíèêà, ðå- êà âåñ³ëü òà ³í. óðî÷èñòèõ ìîíò ïîáóòîâî¿ òåõí³êè. Ãà- ïîä³é. www.premierafilm. ðàíò³ÿ. Âàðàø, 22, Ò. blogspot.com. Ò. 097-945-53-51. 0(3636) 3-85-08, 11:00-20:00,   ³ ä å î ñ ò ó ä ³ ÿ « Ë Þ Ä Ì È 067-363-43-36, 067-922-61-34. ËÀ»: ïðîôåñ³éíà â³äåîçéîìêà âåñ³ëü+ôîòî íà äèñêó; âè¿çä âëàñíèì òðàíñïîð Ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òåëå- òîì. Ò. 096-935-55-68, 096â³çîð³â íà äîìó ó çàìîâíè- 935-55-69. êà. Ïîñëóãà «ñüîãîäí³ – íà   ³ ä å î ç é î ì ê à ó ð î ÷ è ñ ò è õ ñüîãîäí³», âè¿çä ïî ðàéîíó. ïîä³é, âåñ³ëü: ÿê³ñíèé ìîíòàæ, ìîíòàæ ç ìàòåð³àëó çàìîâíèÃàðàíò³ÿ. Ò. 096-420-31-41. êà. Ò. 067-685-20-63.

 ³äåî-, ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, âèïóñêíèõ, óðî÷èñòèõ ïîä³é; ìîíòàæ, òâîð÷èé ï³äõ³ä; ñòóä³ÿ «Âåºãàñ». Ò. 096-685-2221, Ñåðã³é.  ³äåî-, ôîòîçéîìêà (ïðîôåñ³éíî «Sony FX7», «Canon 5d mark ii»), âåñ³ëüí³, øê³ëüí³ àëüáîìè. mediafocus.com.ua. Ò. 0(3634) 2-44-31, 067-42632-88.  ÔÎÒÎÇÉÎÌÊÀ. Ïåðñîíàëüí³ ôîòîñåñ³¿, âåñ³ëëÿ, êîðïîðàòèâè òà ³íø³ óðî÷èñò³ ïî䳿. Êðåàòèâíèé ï³äõ³ä äî çéîìêè. Áîíóñ: ôîòîô³ëüì áåçêîøòîâíî! Ó íàñ äåøåâøå. Ò. 068-568-31-33.  Ïðîôåñ³éíå ôîòî: âåñ³ëëÿ, Love Story, ñ³ìåéíà çéîìêà. Çðàçêè íà www.fotokuznetsovsk.com.ua. Ò. 097483-07-91.  Ìóçèêàíòè íà âåñ³ëëÿ, ³í. ñâÿòà; çàìîâíèê ìຠìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ç íàøèì âèêîíàííÿì (íà äèñêó). Ò. 098-836-69-81.  Âåñ³ëüíà ìóçèêà; ³í. óðî÷èñòîñò³; ïîñëóãè òàìàäè. ßê³ñòü, õîðîøèé íàñòð³é ãàðàíòóºìî. Ò. 096-271-85-23, 097-919-25-94, 097-153-86-45.  Îôîðìëåííÿ ñâÿòêîâèõ ïîä³é ïîâ³òðÿíèìè òà ãåëåâèìè êóëüêàìè. Ò. 098-28051-05.  ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß, ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ «WINDOWS», êîìïëåêñíà íàñòðîéêà Âàøîãî êîìï’þòåðà. Âèð³øåííÿ òà óñóíåííÿ êîíôë³êò³â ³ íåïîëàäîê ó ñèñòåì³; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò; êîíñóëüòàö³¿. Ò. 097-873-15-96, Ñàøà.

МАЙДАН

Міський

4

 Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows»; âèð³øåííÿ ïðîáëåì; ðåìîíò, íàñòðîéêà íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïðèíòåð³â; íàëàøòóâàííÿ ²íòåðíåò. Ãàðàíò³ÿ. Ò. 06799-69-700, 097-953-14-79, 0(3636) 2-61-12, Àíäð³é.  Óñòàíîâëåííÿ, íàñòðîéêà «Windows» íà ÏÊ òà íîóòáóêè; íàñòðîéêà ï³äêëþ÷åííÿ äî «ÎÃλ, íàñòðîéêà ðîóòåð³â, ³í. ïîñëóãè. Ò. 067-362-97-31, ç 15:00.  Âñòàíîâëåííÿ «Windows», àíòèâ³ðóñ³â, êîìïëåêñíà íàñòðîéêà âàøîãî ÏÊ. Ò. 096313-67-36.  Ëåãàëüíå òà áåçêîøòîâíå ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ âàøîãî á³çíåñó, âñòàíîâëåííÿ, òåõí³÷íà ï³äòðèìêà. Ò. 098944-92-90.  Îñâ³òà â Ïîëüù³ íà îñíîâ³ àòåñòàòà òà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ñï³âáåñ³äè, áåç ÇÍÎ. Âîëîäèìèðåöü, âóë. Ñîáîðíà, 33. Ò. 0(3634) 260-42, 068-147-05-95, 068147-05-84.  Ðåìîíò òà ïîøèòòÿ îäÿãó, øê³ëüíèõ ôîðì, ôàðòóõ³â ò³ ³í. Ò. 097-682-59-01.  ²íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿, í³ìåöüêî¿ ìîâè. Ò. 0(3636) 3-82-96, 066-630-56-24.  Àäâîêàò. Âñ³ âèäè þðèäè÷íèõ ïîñëóã. ì-í Áóä³âåëüíèê³â, 2, êâ.46. Ò. 067174-20-31.


Ñôåðà ðîçïîâñþäæåííÿ: ÊÓÇÍÅÖÎÂÑÜÊ, ÂÎËÎÄÈÌÈÐÅÖÜÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

23 (427), 12 ÷åðâíÿ 2012 ð.

5

³òàºìî ç ïðîôåñ³éíèì ñâÿòîì ë³êàðÿ øâèäêî¿ äîïîìîãè ÁÀËÀªÂÓ Ìàð³þ Àäàì³âíó òà ë³êàðÿ íåâðîïàòîëîãà Õ˲ÁÎÂÈ×À Àíàòîë³ÿ Ôåäîðîâè÷à!

Äÿêóºìî çà âèñîêèé ïðîôåñ³îíàë³çì òà ÷óéí³ñòü. Áàæàºìî ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, ùàñòÿ, óñï³õ³â ó ðîáîò³! ѳì’ÿ Ïîëþõîâè÷³â.

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÁÎÐÒͲÊÀ Àíàòîë³ÿ Àíäð³éîâè÷à!

Áàæàºìî Âàì ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, îñîáèñòîãî ùàñòÿ, íåâè÷åðïíî¿ åíåð㳿 ³ íàñíàãè ó âñ³õ Âàøèõ äîáðèõ ñïðàâàõ. Õàé ó Âàøîìó äîì³ çàâæäè ïàíóþòü ìèð ³ çëàãîäà, ó ñåðö³ – äîáðîòà, à ó ñïðàâàõ – ìóäð³ñòü òà âèâàæåí³ñòü. Íåõàé êîæåí äåíü áóäå îñÿÿíèé âèñîêèì çëåòîì äóø³, à äîáðå ñàìîïî÷óòòÿ ³ ãàðíèé íàñòð³é ñòàíóòü çàïîðóêîþ Âàøîãî ïðîöâ³òàííÿ. Ìèðó, çëàãîäè, øàíè, ëþáîâ³ òà äîñòàòêó ó Âàøîìó äîì³! Ç ïîâàãîþ Âàø êîëåêòèâ.

³òàºìî ç 50-ð³÷íèì þâ³ëåºì äîðîãîãî ÷îëîâ³êà, ëþáëÿ÷îãî òàòóñÿ, òóðáîòëèâîãî ä³äóñÿ ÃÓÇÎÂÀÒÎÃÎ Ñòåïàíà Ìèðîíîâè÷à! 50 – íå ïðèâ³ä äëÿ ïå÷àë³, 50 – öå çð³ë³ñòü çîëîòà, Õàé äî ñòà, à ìîæå ùå ³ äàë³, Éäóòü, íå îçèðàþ÷èñü, ë³òà. Íåõàé Âàì Áîã ç³øëå çäîðîâ’ÿ é ñèëè, Âåñíà äàðóº ìîëîäîñò³ öâ³ò, Ùîá Âè äîáðî íà ö³é çåìë³ òâîðèëè Ç ëþáîâ’þ â ñåðö³ ùå áàãàòî ë³ò! Ç ëþáîâ’þ äðóæèíà, ñèíè Äàíèëî òà ²âàí, äîíüêà Îëüãà, çÿòü Ìèêîëà, îíóêè Ìèêîëêà òà Àë³íêà.

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÎͲÙÓÊÀ Àíäð³ÿ òà ÁÎÁÐÓÊÀ ßðîñëàâà! Ç Äíåì íàðîäæåííÿ â³òàþ, Ùàñòÿ â³ä äóø³ áàæàþ. Ùîá ïðåêðàñíî Âàì æèëîñÿ, Âñå çàäóìàíå çáóëîñÿ. Ùîá í³êîëè íå õâîð³ëè, ² äóøåþ íå ñòàð³ëè, Ùîá ó ïðàö³ âñå ãîð³ëî, ² â êèøåí³ øåëåñò³ëî! Ç ïîâàãîþ Íàòàë³ÿ.

íÿ 9 ÷åðâ

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ êîõàíó äðóæèíó òà ëþáëÿ÷ó ìàòóñþ ØÅÂ×ÓÊ Ãàëèíó Ïåòð³âíó!

Õàé ðàä³ñòü ó äîáðîìó ñåðö³ æèâå, ² ìð³ÿ â äóø³, ìîâ òðîÿíäà, ðîñòå, ² ëàã³äíèé óñì³õ öâ³òå íà óñòàõ, ² ñâ³òèòüñÿ ùàñòÿ â áåçäîííèõ î÷àõ! Ç ëþáîâ’þ ÷îëîâ³ê Ñâÿòîñëàâ òà ñèíî÷îê ͳê³òà.

³òàºìî ç þâ³ëåºì ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Ãàëèíó Âàñèë³âíó!

12 ÷åðâ íÿ

30 ë³ò! Õ³áà öå â³ê? Òðåáà òðè òàêèõ ïðîæèòè! Ìè â³òàºì ³ áàæàºì Äí³â ùàñëèâèõ, çîëîòèõ, Ùîá ðîäèëî ùàñòÿ ðÿñíî, Âñå â æèòò³ áóëî ïðåêðàñíî, Ùîá óñå ìîãëî ³ âì³ëîñü, Êâ³òóâàëî, âåñåë³ëî! Ùîá â ñ³ì’¿ çàâæäè áóëî Ëþáîâ, ïîâàãà ³ òåïëî! Ç ïîâàãîþ òà ëþáîâ’þ ñâåêîð òà ñâåêðóõà, êóìà Òåòÿíà, ïëåì³ííèöÿ Îëåêñàíäðà.

15 ÷åðâ íÿ

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì ÐÀÁÊΠͳíó Îëåêñ³¿âíó!

Äîðîãó äîíå÷êó, îíó÷êó â³òàºìî ç 30-ð³÷íèì þâ³ëåºì òà Äíåì ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ÊÓ×ÅÐÓÊ Íàòàë³þ Ïåòð³âíó!

16 ÷åðâ íÿ

Çäîðîâ’ÿ Òîá³, ùàñòÿ ³ ãàðíî¿ äîë³, Õàé ï³ñíþ ïðèºìíó íàøåï÷óòü òîïîë³. Õàé ð³äí³ é êîëåãè çàâæäè ïîâàæàþòü, Äîáðî ³ äîñòàòîê ó ä³ì ïðèáóâàþòü. Õàé ðàä³ñòü ³ óñì³õ íå ñõîäèòü ç îáëè÷÷ÿ, À ðîêè á³æàòü ³ á³æàòü äî ñòîð³÷÷ÿ! Ç ïîâàãîþ ìàìà òà áàáóøêà Ìàéÿ.

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè «ÏÎÑËÓÃÈ»  ³äïî÷èíîê ó Ñåâàñòîïîë³, êâàðòèðà (ãàðÿ÷à âîäà, ïîðó÷ ñòîÿíêà, 3 ïëÿæ³, äî ïëÿæó «Ó÷êóºâêà» 15õâ.). Ò. 095-830-60-06.

 Ñòàíü êîíñóëüòàíòîì ó ÷åðâí³. Îòðèìàé ÀÐÎÌÀÒ â³ä AVON. Ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíî. Îô³ñ íàä áàðîì «Ãàëàêòèêà». Ò. 067-813-1513, êîîðäèíàòîð Àíÿ.

 ³äïî÷èíîê ó Êðèìó, ì.Ùîëê³íå, (2-ê³ì.êâ, âñ³ çðó÷íîñò³, äî  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ïðîäîìîðÿ 15õâ.). Ò. 0(3636) 2-42-64, âîëü÷èõ òîâàð³â. Ò. 067-788-78-49.  Ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí: 098-929-77-78. êâàë³ô³êîâàí³ ïðîäàâö³, áàð ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó ìåíè (ä/ð ó òîðã³âë³, ç/ï âèìîð³. Ò. 098-616-01-71, 095- ñîêà, ïîâíèé ñîö. ïàêåò). Ò. 0(3636) 2-33-53. 751-31-94.  Ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí ïðîäàâåöü. Ò. 067-382-29-78.  ³äïî÷èíîê íà ×îðíîìó  Ó áàð «Ñîñíîâèé á³ð»: ìîð³. Ò. 067-364-53-39, 050-983îô³ö³àíòè. Ò. 0(3636) 2-1425-84, 050-671-75-40. 70, 098-056-70-00.  Çàïðîøóºìî âñ³õ æ³íîê â³äâ³äàòè ìàñàæíî-òðåíàæåðíèé ñàëîí «Îðõ³äåÿ». Ñó÷àñí³ òðåíàæåðè, àíòèöåëþë³òí³ ìàñàæåðè. Ïåðåìîãè, 5. Ò. 0(3636) 3-35-40, 098-872-97-57.  Âîñêîâà åï³ëÿö³ÿ ðóê, í³ã, îáëàñò³ á³ê³í³. Ò. 098-557-00-92.  ËÀ̲ÍÓÂÀÍÍß, ÁÐÎØÓÐÓÂÀÍÍß, ÊÑÅÐÎÊÎϲß, ÏÎÑËÓÃÈ ÔÀÊÑÓ, ÄÐÓÊ, ÏÎÑËÓÃÈ ÅËÅÊÒÐÎÍÍί ÏÎØÒÈ. Ò. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27,095-830-6-000.  ÁÅÇÊÎØÒÎÂͲ ÎÃÎËÎØÅÍÍß ÍÀ ÑÀÉÒ² WWW.MAYDAN.RV.UA.

 Ó êàôå «Äèêàíüêà»: áàðìåí, êóõàð (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâíèé ñîöïàêåò). Ò. 067-362-27-77.  Ó êëóá-ðåñòîðàí «Âåíåö³ÿ»: îô³ö³àíòè, áàðìåíè, êóõàð³, ä³-äæå¿ (âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè òà íàâ÷àòèñü). Ò. 097-234-86-59, Îëåêñàíäð.  Ó êàôå-áàð «Îêîëèöÿ»: áàðìåí, îô³ö³àíò, øàøëè÷íèê, îõîðîíåöü. Ò. 067-100-74-62.  Ïîòð³áåí áàðìåí. Ò. 067675-76-23.  Ó ñàëîí êðàñè «Ôàéíî» ïåðóêàð-ìîäåëüºð. Ò. 0(3634) 257-56, 067-477-23-08.  Ó ìàãàçèí á³ëèçíè ïðîäàâåöü. Ò. 097-913-21-68.

 Ó ìàãàçèí êâ³ò³â ôëîðèñòè (ä³â÷àòà, 25-35ð.). Ò. 067-36013-60.  Ó ô³ðìó áàðìåíè, êóõàð³, îô³ö³àíòè (îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ). Ò. 097-91321-68.  Ó ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí, ÷îëîâ³ê, 25-40ð. Ò. 097-75399-72.  Ó ìàãàçèí áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â «Êåðàìáóä» ïðîäàâö³ (â³ä 25ð.). Ò. 0(3636) 246-38.  Ó ìåáëåâèé ìàãàçèí íà ÷àñòêîâó çàéíÿò³ñòü âàíòàæíèêè, ïðàö³âíèêè äëÿ ñêëàäàííÿ ìåáë³â. Ò. 097-944-66-44.  Ïîòð³áí³ êàñèðè, îïåðàòîðè, â³ä 21ð. Ò. 067-988-87-50.  Ïîòð³áåí: îô³ö³àíò, ïîñóäîìèéíèê. Ò. 096-613-87-59, 067382-29-78.  Ïîòð³áí³ äèñêîíò-ìåíåäæåðè ó ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí â³ä âèðîáíèêà, çàïèñ íà ñï³âáåñ³äó. Ò. 097-921-08-90, 9:00-18:00.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. 097-50670-94.  Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü íà âèíîñíó ïàëàòêó. Ò. 067-157-89-22.  Ïîòð³áí³: ìàéñòåð ìàí³êþðó-ïåðèêþðó, ïåðóêàð. Ò. 098440-11-17.  Äîäàòêîâèé äîõ³ä ó â³ëüíèé â³ä ðîáîòè ÷àñ. Ò. 067-171-23-50.  Òåðì³íîâî! Ó Õåðñîíñüêó îáë. ïðàö³âíèêè (çð³çóâàííÿ êàïóñòè, ïðîñàïêà ïîì³äîð³â, êàðòîïë³, êàâóí³â), çàáåçïå÷åííÿ õàð÷óâàííÿì, ïðîæèâàííÿì. Ò. 098-889-93-57, 096778-70-60.

Õàé êâ³òóº äîëÿ ó ðîêàõ ïðåêðàñíèõ, À æèòòÿ ïðèíîñèòü ðàä³ñòü ³ ëþáîâ. Ìèðó ³ çäîðîâ’ÿ, çëàãîäè ³ ùàñòÿ, Ìíîãàÿ Âàì ë³òà çíîâ ³ çíîâ. ×îëîâ³ê, ñèí, íåâ³ñòêà òà âíóê.

âíÿ 16 ÷åð

Íåìàëî òðóäîâûõ ãîäîâ Çà Âàìè ÷åðåäîé òåñíÿòñÿ, È ïîòîìó âûñîêèõ ñëîâ Ñåãîäíÿ íå÷åãî ñòåñíÿòüñÿ. Îò âñåé äóøè Âàì øëåì ïðèâåò È ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì! Ïðîæèòü íå ìåíüøå ñîòíè ëåò Ñåðäå÷íî Âàì ñåé÷àñ æåëàåì! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äðóæèíà òà ä³òè.

 Øóêàþ ðîáîòó âîä³ÿ, êàò. Â, Ñ, ìîæëèâ³ñòü ðàçîâèõ ïî³çäîê. Ò. 050-871-49-89.

 Àêö³ÿ ìèëîñåðäÿ: ïðîñèìî äîïîìîãè ñ³ì’ÿì, ÿê³ ¿¿ ïîòðåáóþòü, áóäü-ÿêèìè ðå÷àìà. Çàáåðåìî àáî ïðèíåñ³òü: Êóçíåöîâñüê, ð-ê «Öåíòðàëüíèé», ìàãàçèíè «Äìèòðóê ³ Êî» (ð-í áóäìàòåð³àë³â).  êîãî º ³íôîðìàö³ÿ ïðî ñ³ì’¿, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, òåëåôîíóéòå: 097-262-07-50, 18:00-19:00.

Ùèðî â³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÃÐÈÍÜʲ Àíòîí³íó!

 Ñàéò 34400.net. Êóçíåöîâñüê - íîâèíè áåç öåíçóðè.

16 ÷åðâ íÿ

³ä ùèðîãî ñåðöÿ áàæàºì çäîðîâ’ÿ, Áåç íüîãî íå ìèë³ âñ³ ³íø³ ä³ëà.  çäîðîâ’¿ áàãàòñòâî, ³ ðàä³ñòü, ³ ñèëà, À á³ëüøîãî ùàñòÿ íà ñâ³ò³ íåìà! Ç ïîâàãîþ êóìà Ìàð³ÿ òà õðåùåíèöÿ Êñþøà.

âíÿ 17 ÷åð

³òàºìî ç Äíåì íàðîäæåííÿ ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà, òàòà òà ä³äóñÿ ÄÀÖÞÊÀ Âîëîäèìèðà ²âàíîâè÷à!

Ëåòÿòü ðîêè ³ ñòð³ìêî, ³ êðèëàòî, Íåìîâ ç âèñîêèõ ã³ð âîäà. Òà 50 - öå çîâñ³ì íåáàãàòî, Öå âàø³ óñï³õè, ðîäèíà, äîáðîòà! Ñüîãîäí³ þâ³ëåéíó ñòîïòàíî ñòåæèíó, Òà ñïîêîþ íåìà äëÿ Âàøèõ í³ã, Áî ïðîéäåíî æèòòÿ ëèøå ÷àñòèíó – Ïîïåðåäó áàãàòî ùå äîð³ã. Áàæàºìî ñòîë³òòÿ òàê ïðîæèòè, Çäîðîâ’ÿ äîáðîãî íà âñþ òó ñîòíþ ë³ò, ² âíóê³â âñ³õ ùå îäðóæèòè, É áëàãîñëîâèòè ïðàâíóê³â ó ñâ³ò! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ äðóæèíà, ñèíè, íåâ³ñòêà òà âíó÷êà Àíþòà.

 Ðîçãëÿíåìî òà ô³íàíñîâî ï³äòðèìàºìî ö³êàâ³ á³çíåñïðîåêòè. Ò. 067-497-57-98.  Õòî çíàéøîâ êëþ÷ â³ä à/ì «Opel» (ç äâîìà ê³ëüöÿìè), ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. Ò. 067-907-96-89.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ñ.Ä ¹224410 íà ³ì’ÿ Òèìåöÿ Âëàäèñëàâà Ðóñëàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì.  Âòðà÷åíå ÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ãîìçÿê ²ííè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

³òàºìî ç 55-ð³÷÷ÿì ëþáëÿ÷îãî ÷îëîâ³êà, òóðáîòëèâîãî áàòüêà ÒÀÐÀÑÞÊÀ ³êòîðà Ñèëüâåñòðîâè÷à!

âíÿ 18 ÷åð

³òàþ ç Äíåì íàðîäæåííÿ ÊÐÈÂÊÎ Íàòàëþ Âîëîäèìèð³âíó!

Ñåãîäíÿ â Äåíü ðîæäåíüÿ Òâîé, Æåëàþ ñåðäöåì è äóøîé: Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè è ñìåõà, Âî âñåõ äåëàõ Òâîèõ óñïåõà! Ç ëþáîâ’þ òà ïîâàãîþ Îëåêñàíäð.

ÏÎÄßÊÀ ѳì’ÿ ÂÎҲ âèñëîâëþº ïîäÿêó êóìàì, ñóñ³äàì, êîëåãàì ïî ðîáîò³, äðóçÿì, çíàéîìèì çà ñï³â÷óòòÿ ³ ï³äòðèìêó ó ïîõîâàíí³ çàãèáëîãî ÂÎÒÀ ÄÌÈÒÐÀ ÔÅÄÎÐÎÂÈ×À.

Áåçêîøòîâíà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà «Ì³ñüêèé ÌÀÉÄÀÍ». Çàñíîâíèê, âèäàâåöü òà ðåäàêòîð Êîòåëüíèêîâà Í.Ñ. Ñâ³äîöòâî Р¹375 â³ä 10.12.03ð. Àäðåñà ðåäàêö³¿: 34400, гâíåíñüêà îáë., ì.Êóçíåöîâñüê, ì-í Þâ³ëåéíèé, 7. Òåë./ôàêñ. 0(3636) 2-42-32, 067-362-97-27, 095-830-6-000. E-mail: maydan2000@gmail.com, www.maydan.rv.ua. Ðîçïîâñþäæåííÿ îïëà÷åíå ðåêëàìîäàâöÿìè.  îêðåìèõ ðåêëàìíèõ ìàòåð³àëàõ çà áàæàííÿì çàìîâíèêà ìîæëèâ³ â³äõèëåííÿ â³ä ïðàâîïèñó. Îáñÿã: îäèí äðóêîâàíèé àðêóø, äðóê îôñåòíèé. Âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â ðåêëàìè áåç óçãîäæåííÿ ç ðåäàêö³ºþ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òèðàæ: 15500 ïðèì. ³ääðóêîâàíî ó âèäàâíèöòâ³ «À-ïð³íò», âóë.Òåêñòèëüíà, 28, ì.Òåðíîï³ëü, 46010. Ð/ð 26004010607980 ó ÔÊÁ «Ô³íàíñè òà êðåäèò», ÒΠâ гâíåíñüê³é îáë., ÌÔÎ 333603, êîä ªÄÐÏÎÓ 25894576. Çàì. ¹57

³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿ íåñå ðåêëàìîäàâåöü. ßê³ñòü äðóêó çàáåçïå÷óº äðóêàðíÿ Ðåäàêö³ÿ íàäຠìîæëèâ³ñòü êîíòðîëþ òèðàæó

!


2-24-72

з Кузнецовська – 23:30 3-68-76 з Києва – 08:15 067-813-81-53

Ліцензія АБ №296430 від 02.12.2005р.

Відправлення:

ІНВАЛІДАМ 1-ОЇ КАТЕГОРІЇ - ПРОЇЗД БЕЗКОШТОВНО

відправлення від “Берізки”

ПАМ’ЯТНИКИ гранiтнi базальтовi

БРУКIВКА З ГРАНIТУ

база знаходиться сiра, чорна, червона Виставкова за АЗС "Журавлина" маршруту №5), Бордюри, плитка (пот. (067) 382-37-10 (067) 792-58-72 та рiзнi вироби з гранiту (096) 953-03-55

2012_23  

gazeta maydan 2012_23

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you