Page 1

{9 v


Φρovτizιι τoY Eαuτ6 μou Σκλnρ6 Νερ6 οκ6μo oτo oniτl;

lt

Πλhθos volκoκυρr<i:v ovrlμετωnizεl τls εnlnτcboεls τoυ oκλnρo6 vερo0. Tι εivoι

oλnρ6 veβ;

To oκλnρ6 vερ6 nερι6xεl, εκτ6s τωv 6Μωv, ooB6oτlo κol μoγvιioro oτolxεΙο noυ nρooλoμBdvεl oκoλoυΘ<bvτοs τov Kilκλo τoυ Nερo0 πρrv φτ6oεl oτn Bρ0on μos.

o| σKλno6s oΠoυεσε|s

rΙou δnu|oUovoUV ouτo το στolxε|o DoU^ωVoUv

τls oωλnvιboεls, κoτooτρ6φoυv το Π^UvΤnρΙo Π|oτωv Ko| ρoUXωv, τ|s κοφετl6ρεs, τ|s μ|KρoσUσκεU6s τoL σn|τ|oU μos, τo ΛεDnτo, τo nλoκ6κιo κoι τo εiδn υγlεtv6s.

K6θε oπfτl φε16zετσ|: KεvΙρ|Ko φiλTρo στo vερo τρoφoooσ|os

Ξ

+

τoU σΠ|τ|oU

Kεvτρlκ6 oπoκλnρυvτfr oτo vερ6 τou σΠ|τ|oU

*

a

ιorbon - Uγ

Y|o τo Πoσ|μo ιKoUz|VoJ AφοΛατωσn Y|o Tο UφoΛμUρo vερο

oκακ6s

Σnht

Nερ6

--'----!"""^"0"-"

Υ6ρευons --Ξ--> V

Π6τιoμα [Πρooτooio τoυ oυτ6μoτoυ πoτΙoμoτos]

Kεwρικ6 Φiλτρo Σnnιoι


HτE Ξ

lo εT

Φλτρo φυolψiωv κol ooκoι]λos Aφαlρoiv oκoυπiδlo, x<bμoτo, ooμ6s, xλιbρro καl oργovικd. {Anoρoiτnτo Y|o κ6θε σΠiT|).

Σιioτnμo φλρovons _ οnooτεiρωons Τ6nos : Cαrbon-UV {Aπoραiτnτo γlο τo n6olμo vερ6). Φλτρ6ρει κoι oφolρεi oκoυniδlo, xcbμoτo, ooμ€s, xλιbρlo noυ δnμιoυργoι!ν 6oxnμn γε0on oτo vερ6. Anoατεlριbvει τo vερ6 οΠ6 τυX6V μlφ6Brο κοl μlκρooργοvιoμo0s. Ξ

s

Σtjoτnμα αφολdτωσns - σnoστεiρωσns T0nos : l-lome RO-UV (Αnορoiτnτo γo υφ6λμυρo h Boρld vερ6).

Aφolρεi on6 τo vερ6 6λοτο, μlκρooργοvloμois, μlκρ6Blα, oργοvrκ6s oυoiεs, oομ6s, xλ<bρlo, oωμoτiδlo, vlτρlκd, oμμωvio κοι εnlBλoB6 oτotxεio κυρiωs oε nεριox6s με Uφ6λμUρo lr γλυφ6 vερ6. Πoρ6γεl oπ6 60 6ωs 30o λiτρo vερ6 τnv nμ6ρα καλfnτoγτos oτo μ6γloτo Tis nμερ6σ|εs ov6γκεs μlos o|κoYεVε|οs σε Πoσ|μo vερo, μlos Kαφετερ|οs Ylο τnv ΠoρασKεUn ρoφnμoτωv Kο| IταYoU.

ΛYΣElΣ Γ!A YoAΛMYPo }l ΘAΛAΣΣlNo NEPO Πλhρn, φoρnτ6, oυτ6μoτα oυoτfiματo, αξι6πιoτα, με εγυnμ6vn oπ66oon, εaκoλo oτnv εγκατ6oτoon σε oΠoιo5ιiΠoτε 6ιoθ6oιμo xciηo, εξαpετικ6 εaκoλo oτn xρrton με xαμnλ6 κ6oτos oυwrtρnons και xρrtons. Παρ6γoυv 6μoτns πo6τnταs vερ6 oπ6 πnγ66ιo, γεωτρfioεts, vερ6 6ικτaωv με μεγ6λn αγωγιμ6τnτo κoι αn6 θ6λαooα-

olκlακ€s Aφαλoτιiroεls Yφ6λμuρou Nερoο

Το Συοτfrματα Aφoλdτωons ΤE/v1ΑK εξooφoλizoυv vερ6 γlo κ6Θε oniτl κol κ6no, μετoτρ6novτos τo Yφ6λμυρo oε Yγιεlv6

Π6olμo Nερ6.

Α) Mini

- Comφct Συorιiμαro

Aφoλ6rc,:ons

Yφd\υφυ Νε

αKρ|Dns nορoYωYn εζoρτοτο| οΠo τn xnμ|Kn αvο^Uσn Κol τn υερμoKροσ|o ToU vερou τρoφo6ooios Λoε|ozετo| εn|ΠΛεov : |-1

. Δεξoμεvil τρoφoδooios εvδεlκτtκoi 6γκou

0,5m. με nlεoτικ6 τρoφoδooios εvδεlκτικ6s noρoxfis o,5m3/hr oε niεon 4.5bor 6 εvoΜoκτlκ6 oτoθερ6 noρoxιi vερo6 0,5m3/hr oε niεon 4-5bor οn6 υφloτ6μεvo δiκτuo. !εξαμεv6 με nlεoτtκfι οvτλiο h nlεoτlκ6 δoxεio γlα τnv απoθ6κευon κοl δlovoμ6 τoυ noρoγ6μεvoυ vερoιi


sπBιΙ{26

sπBιlν 12

* H oκρlBis nαρoYωY6 εξoρτ6τοr οn6 τn xnμlκ6 οvdλυon κol τn Θερμoκρoolο τoυ vερo6 τρoφoδooios

olκlακ€s Aφαλατιboεls ΘαλαooΙYo0 Nερo0

Τo Συoτflμoτo Aφoλ6τωons TEMAK εξαoφoλizoυv vερ6 γlο κ6θε oniτl κol κΛno, μετoτρ6πovτos τo Θoλoοolv6 oε Yγlεlv6

Π6οlμo Nερ6.

A) Mini

- Compoct

Συoτliμoτο Aφoλ6τωons Θoλοoolvoιi Nερoιi

τsγV01 τ5ι/!/02

τS\,γ03

B) Πλιiρn Compoct Συoτliμοτo Θoλooolvo0 Nερoιi με ΠρoKoTερYoσiα SYτSW11 SYΤsιγ12 SYτSιγ13 SYτsι/ι,14 SYτSιη,16

sYτSνν18 5Yτ5\η/19 SYTsιγ2 2 SYτSιΛ/2 3

SYTSW24 sYΤsιΛ/26

sπsW14

on6 τn xnμlκΛ αv6λυon κοl τn θερμoκρooiο τoυ νερo0 τρoφoδooiοs 6γκoυ 0,5m, με ovτλio τρoφoδoofos oε niεon 4.5bor πoρox6s 0.5m3/hr γlο TSW03, πoρoxlts l m3/hr Yro το μovrΑo SYτSW,] 1 μ€xρl κol SYΤS!γl9 κor 2,5m.,/hr γlα SYTSW26. τnv onoΘiικευon κol δlοvoμli τoυ ΠορoYoμεvoU VερoU. nαρoγωγlrs 6xoυv υnoλoγloΘεi γlo UερμoKρoσ|α θολαoolvoι]


Or

oλoγlκfi ΛOon

μ κ

O olκlακ6s

Anooκλnρuvτιis TΕMAK επεξεργ6zετo| τo vερ6 6λoυ τoυ oπlτlo6. Πρooτοτε0εt τrs uδρουλικ6s oos εγκoτooτ6oειs, τιs oωλnvι.i:oεls, τls nλεκτρικ6s ουoκευ6s, το εiδn υvιειvΛs κot τoυs λ6Bnτεs oπ6 τιs κoτοοτρoφικ6s ουv6nεlεs τoυ oκλnρoιi vερoi, nλροτεivovrαS τo xρovo zωfls τoυs,. Bελτloτoπolι,i-:vταs τn λεlτoυργlκir ioυs lκov6τnτα κol εξolκovoμιi:vτos oαs xρlrμoτo. ΑnοΜoγμ6vo on6 τn μ6vιμn και ovεnlΘιiμnτn oκλnρoτnτo. μnoρεiτε nλ6ov αφoBo, vο Xρnσ|μono|ε|Tε τo Vερo στΙs σUσKεUεS σoS.

τn xρfion τoυ

olκloκoi onooκλnρυvril

TEMAK επ lτυμ6vετο l:

y' Mεiωon τoυ κ6oτoυs εv6ργεlοs noυ κoτovολcbvετol oτo oυoτtiμoτο Θ6ρμοvons vερoιi καl στ|s σUσKεUεS

o

Olκloκ6s Aπooκλnρυvτhs τEMΑK εivol 6vo nρo.i.6v, oxεδlαoμ6vo vo

ιKovoΠo|nσει τ|s ovoYκεs τns o|KoYεvε|os σos:

Πρooτoτειiovτos onoτελεoμoτtκd τoυs θερμooiφωvεs Kοι το μn6lλερ zεoτoιj vερoιj κoΘ<i:s κol τo nλυvr6ρlo ρorjx<υv κoι nt6τ<υv τoυ onrτlo0, oλλ6 καl τls μnxov6s κoφ6 Mεtcbvovros oτo ελ6xloτo τnv κoτov6λωon onoρρυnοvτlκoιi καl κoΘορloτlκιbv Ποoατεivovrοs τo xo6vo zωils τωv oικloκιilv oυoκευcbv ΕξοφοvΙzovrοs οτiγμoτο on6 noτιiρlo κol n16τo y' Δivovros λ6μψn καl οnαλoτnτα oτo δ6ρμο κoι τo μoΜ16 y' Δlοτnριbvrοs κοΘoρ6 καl αoτρoφτερ6 το nλoκ6κlo μn6vloυ, κoυzivοs κoι τωv εiδωv υγιειv6s ι/ Eξαoφαλizovros ρoιixo μολοκ6 oτo nλ0olμo y' Eξolκovoμιivτos vερ6 κot oλ6τr κoτ6 τnv οvoγ6wno6 τoυ.

Πλεovεκτ6μοτo τoυ OtκIoκoιj Αnooκλnρυvτri τEMAK Boolκ6 nλεov6κτnuo τns λεtτouovios τoυ Oικloκo0 Anooκλnoυvrιi ,ουτ6uoτn

TEMAK εΙvol

ιjεioBoλrr oτnv κοτοv6λωon τns noo6τnταs αλοτto0 ,t κοl vερoιj αv6 ovoγ6wnon ov6λoγo με τo n

εΠ|nεoo KoρεσμoU τns ρnτ|Vns.

H τEMΑK οn6λυτo ευο loθnτonolnμ6vn oτo Θ€μο τns ΓΙρoστoσios τoυ nερlBdΜovτos δivει τnv olκoλoγlκil κol olκovoμlκΛ λιjon oτnv εnεξεργαοiο τoυ vερoO oε κ6Θε oniτt, μεlιbvovταs οτo ελdxloτo τnV Πoσoτnτο ΤoU oΠoρρ|ΓΙτoμεvou VερoU, τo Koστos oYoροs ολατιo0 κol τnv κοτovdλ<υon nλεκτρικori ρε0μoτos.


l.lλdτog (mm)

γψoζ (mh)

345 686

Bdθog (mm)

'B6Θog,

1105

573

oυμπερlλαμBαvoμ€vou

o,δ

τoU bypass (mm) Yψog εlodδoυ/εξdlou (mm)

933

Yψog εlo6δoυ/εξ6δoυ oυμπερτλαμBovoμivou

τρoφoδoτεiταl απd μ ειο

oxn

μ

απ

αιti 220/24 V πou oυvoδειiεl τov

oπooκλn ρυvιιi

Συoτfiμoτo Nερoιi "TEMAΚ, o μovoδlκ6s τρ6Πos olκovoμios Kol Πρoστoσios τoU ΠερlB6λλovτos.

520

939

τoU bypass (mm) 19

79,5

37

50

125

botzakis-temak  
botzakis-temak  

{9 v Tι εivoι oλnρ6 veβ; Π6τιoμα [Πρooτooio τoυ φτ6oεl oτn Bρ0on μos. KεvΙρ|Ko φiλTρo στo vερo τρoφoooσ|os AφοΛατωσn Y|o Tο UφoΛμUρo vερο oτ...