Page 1

MÓDULO 4. TAREFA 4. Título: “Oscar movies” Nivel educativo: B1, B2. Recursos necesarios: Ordenador, Internet, Google Drive, Issuu, EDI. Contidos: Aspectos que regulan a produción escrita de textos descritivos. Busca de información sobre películas oscarizadas na Internet. Procedemento a seguir para levala á práctica: Esta actividade está planificada para apoiar unha unidade sobre cine e cultura. Cada alumno terá escoller unha película ou curtametraxe gañadora dun Óscar e editar un pequeno texto descritivo sobre ela en Google Drive, incluíndo os aspectos máis relevantes (xénero, director, actores protagonistas, unha breve sinopses, etc.). O texto debe ir acompañado dunha ligazón a un vídeo ilustrativo (o trailer da película, o momento de entrega do Óscar, unha entrevista co director ou protagonistas, etc.) Rematado o prazo de edición de textos, a profesora compila os traballos feitos polos alumnos nun documento de PDF e os sube a ISSUU para se poidan ler en forma de libro.

Oscar movies  

Cuarta tarea del curso de TICS