Page 1

C¥y≥ {][m-\-a{¥n a≥tam-l≥knwKns‚ tZml-k-µ¿i\ -th-f-bn¬ C≥Imkv t\Xm-°ƒ kµ¿in-®-t∏mƒ. hb-em¿ chn kao]w

t\XrXzw hln-®p-sIm≠v "C≥Imkv' {]tXyI teJ-I≥ : IÆqcnse tIm¨{K-kns‚ i‡-\mb sI.-kp-[m-Ic - ≥ JØ-dn-se-Øn-bt- h-fb - n-emWv C≥Imkv F∂ tIm¨{Kkv kwL-S-\bv°v JØ-dn¬ cq]-am-Ip-∂-Xv. Hcp tIm¨{Kkv t\Xm- h ns‚ km∂n[yw ae- b m- f n- I - f mb tIm¨{Kkv {]h¿Ø-I¿°v HØp-tN-c-en\v {]tNm-Z-\-am-bn. sI.-kp-[m-I-cs‚ km∂n-[y-Øn¬ a≥kq¿ ]≈q¿ I¨ho-\dmbn AUvtlm-°vIΩ - n-‰n°v cq]w \¬Ip-Ibpw ]n∂oSv 2001¬ C≥Imkv F∂ kwL-S\ ]nd-°p-I-bm-bn-cp-∂p. sI.-]n.-laoZv lmPn, jmPn sX∑-Sw, h¿§okv Nmt°m, sI.-sI.-Dk - vam≥, B¿.-]n.-l- ≥, A_p-Im-´n¬, ]n.-]n.-ssl-Z¿, sI.-kn.-h¿§okv, tUm.-Nmt°m F∂n-hc - mWv AUvtlm°v IΩn-‰n-bn-ep-≠mbn-cp-∂X - .v tIm¨{Kkv kwkvIm-csØ Db¿Øn-∏n-Sn-°p-∂h - cpw C¥y°v KpW-I-c-amb am‰-߃°v Kƒ^nse ae-bm-fn-Isf

im‡o-I-cn-°p-Ibpw sNøp∂ kwL-S-\-bm-bmWv C≥Imkv {]h¿Ø-\c - w-KØ - p-≈X - v. Hcp-thf tIc-fØ - nse tIm¨{K-kn¬ {Kq∏v {]h¿Ø-\ß - ƒ hfsc cq£-amb L´-Øn¬ AXn¬ a\w s\m¥ C≥Imkv {]h¿Ø-I¿ Hcp {Kq∏n¬s∏´ t\Xm-°ƒ°pw JØ-dn¬ kzoIcWw Hcp-°m≥ Xøm-d√ F∂v {]Jym-]n-°m≥ Xt‚Sw Im´n-bncp-∂p. Cu A¿∞-Øn¬ C≥Im-kns‚ {]h¿Ø-\ß - sf amXrIm-]-c-sa∂ coXn-bn¬ sI.-]n.-kn.-kn. t]mepw Hcp thf hntijn-∏n-°p-Ib - p-≠m-bn. temI-sa-ºm-Sp-ap≈ tIm¨{K- p-Imsc Hcp IpS-°o-gn¬ Hcp tIm¨{Kkv A\p-`mh kwL-S-\-bmbn sI.-]n.-kn.-kn-bpsS Iogn¬ cq]w sImSp-°m≥ Xocp-am-\n-°p-Ibpw B Xocp-am-\Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ CXm-Zy-ambn Hcp hntZ-i-cm-PyØv

{]Xn-]-£-t\-Xmhv DΩ≥Nm≠n°v C≥Imkv tZml-bn¬ \¬Inb kzoI-cWØn¬ \n∂v

]fl{io kn.-sI. tat\m≥ c£m-[n-Imcn

tPm∏-®≥ sXt°-Iq‰v {]kn-U‚v

apl-Ω-Zmen s]m∂m\n P\-d¬ sk{I-´dn

cmP-ti-Jc- ≥\m-b¿ {Sj-d¿

]m¿e-sa‚v sXc-s™-Sp-∏nse hnP-bm-ÀmZw C≥Imkv {]h¿Ø-I¿ BtLm-jn-®-t∏mƒ

tIm¨{Kkv A\p-`m-hn-I-fpsS kmwkvIm-cnI Iq´mbva F∂ coXn-bn¬ ktΩ-f\w \S-Øm≥ sI.-]n.-kn.-kn. Xocp-am-\n-®t∏mƒ AXns‚ kwLm-SI - c - mbn sI.-]n.-kn.-kn. Xocp-am-\n-®Xv "C≥Im-kn-'s\-bmWv F∂Xv C≥Im-kn\v e`n® G‰hpw henb AwKo-Im-ca - m-W.v F√m A¿∞-Ønepw hntZi C¥ym-°m-cpsS thm´-hI - miw F∂ kz]v\w ]q¿Øo-Ic - n-°s - ∏-´t- Xm-Sp-IqSn F∂-tØ-°mfpw {]k-‡-am-b-co-Xn-bn¬ C≥Imkv Db¿Øn-Im-´p∂ tIm¨{Kkns‚ ka¿∏n-Xa - mb Iq´m-ba v bpw sFIy-t_m-[hpw Hcp henb amXr-I-bmbn Xs∂ tIc-f-Ønepw amtd-≠-Xp-≠v. `mc-Xob kwkvIm-cØ - ns‚ A\p-_‘ - s - a∂ coXn-bn-emWv \Ωƒ tIcf-Øns‚ kwkvIm-cs - Ø hnti-jn-∏n-°p-∂X - v. F∂m¬ thdn´ Nne \√ kwkvIm-c-io-e-߃ A\p-I-c-W-amb coXn-bn¬ Kƒ^v ae-bm-fn-Iƒ°n-Sb - n-epap≠v F∂ Imcyw tIc-fØ - nse F√m cm{„ob t\Xm- ° fpw Xncn- ® - d n- ™ n- ´ p- ≈ - X m- W v . ASpØnsS tIcfw kµ¿in® cmlp¬ Km‘n FSpØp ]d™ Hcp Imcy-ap-≠v. Kƒ^nse ae-bm-fn-Isf amXr-I-bm°Ww' F∂v. AXv tIm¨{K-kns‚ Imcy-Øn¬ A\p-Ic - W - ob-amb amXr-I- kr-jvSn®v "C≥Imkv' tZml-bn¬ H.-sF.-kn.kn. ktΩ-f-\-Øn-eqsS Ncn{XØn¬ AXns‚ ÿm\w X¶-

en-]n-If - m¬ Fgp-Xs - ∏-Sm≥ t]mI-bm-Wv. Kƒ^v cmPy-ßf - nse tIm¨{K-kp-Im¿ D‰p-t\m-°p∂ H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f-\Øn¬ tIc-fØ - n¬ \n∂p≈ sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v ctaiv sN∂n-Ø-e, {]Xn-]-£-t\-Xmhv DΩ≥Nm-≠n. sI.-]n.-kn.-kn. sshkv {]kn-U‚ v Pn.-Im¿Øn-tI-b≥, Bcym-S≥ apl-ΩZv Fw.-F¬.-F., Fw.-Fw.-l- ≥ F∂n-h-tcm-sSm∏w tI{µ-a-{¥namcpw Fw.-]n.-amcpw F.-sF.-kn.-kn.t\Xm-°fpw c≠p-Zn-hksØ ktΩ-f-\-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-∂p-≠v. ]e Ncn{X ktΩ-f-\-߃°pw km£yw hln-®n-´p≈ tZml Aßns\ tIm¨{K-kns‚ {]Xn-\n-[n-I-sfbpw t\Xm°-sfbpw hc-th¬°m≥ Xøm-sd-SpØp Ign-™p. AXns‚ Bth-i-ØnemWv C≥Imkv {]h¿Ø-I¿. Poh-Im-cpWy {]h¿Ø-\ß - f - nepw kmwk-Im-cnI cwKØpw kPo-ha - m-bp≈ "C≥Imkv' tIm¨{Kkv A\p-`m-hn-Iƒ°v kpc£m ]≤-Xnbpw \S-∏m-°n-bn-´p-≠v. 12 Hmfw Pn√m IΩn-‰nIfpw Du¿÷z-kz-eX-tbmsS {]h¿Øn-°p-∂p-≠v. a‰p Kƒ^v cmPy-ßsf At]£n®v JØ-dn¬ tIm¨{K-kv {]h¿Ø-I¿°v C≥Imkv F∂ Hcp kwL-S\ am{X-am-Wp-≈Xv F∂Xpw {]tXyIw {]kvXmhy-am-Wv.


2

18-02-2011

H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f\w, tZml˛2011 {]tXyI ]Xn∏v

H.-sF.-kn.-kn. tZml ktΩ-f\ kwLm-SI kanXn ]fl{io kn.-sI.-ta-t\m≥ sI.-kn. Nmt°m h¿§okv Nmt°m Fw.-sI. A_vZp¬ dlvam≥ sI.-]n. A_vZpƒ laoZv sI.-sI.-D-kvam≥ sI.-F-kv. h¿§okv cmP≥ Xfn-∏-dºv apl-Ω-Zmen eqt°mkv Nmt°m tPm∏®≥ sXt°-Iq‰v B¿.-]n. l ≥ kn±nJv _me-tKm-]m-e≥ \mb¿ a≥kq¿ ]≈q¿ tXmakv IÆ-¶c sI.-]n.-A-_vZpƒ laoZv h¿§okv Nmt°m cmP-ti-J-c≥\m-b¿ apl-Ω-Zmen s]m∂m\n tkm\p AK-Ãn≥ A_p-Im-´n¬ ap_m-d°v A_vZp¬ AlZv h¿§okv Nmt°m apl-ΩZv ap_m-d°v jwkp-±o≥ Iq‰-\mSv sI.-Sn. Dkvam≥ kmw hnf-\new \mcm-b-W≥ Icn-bmSv kqtcjv Icn-bmSv jmlp¬ ]Wn-°-ho-´n¬ sI.-sI.-kp-[m-I-c≥ \nbmkv IÆq¿ jmPn sX∑Sw sslZ¿ Hmtdm-Øn¬ A_vZp¬ Akokv Ip‰n-bmSn tPm¨tXm-akv tPm¨ Ipcp-hnf kptcjv _m_p Pbnwkv tPm¿÷v tUm. F{_lmw sIm√-a\ Ajvd^v hf-∏n¬, ]me-°mSv

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

apJy-c-£m-[n-Imcn c£m-[n-Imcn c£m-[n-Imcn c£m-[n-Imcn c£m-[n-Imcn sNb¿am≥ sshkv sNb¿am≥ sshkv sNb¿am≥ sshkv sNb¿am≥ sshkv sNb¿am≥ P\-d¬ I¨ho-\¿ P\-d¬ I¨ho-\¿ P\-d¬ I¨ho-\¿ P\-d¬ I¨ho-\¿ sNb¿am≥ dnk-]vj≥ IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, ss^\m≥kv IΩn‰n ss^\m≥kv I¨t{Sm-f¿ I¨ho-\¿ aoUnbm & ]ªn-kn‰n IΩn‰n sNb¿am≥ I¨ho-\¿ ^pUv IΩn‰n sNb¿am≥ I¨ho-\¿ sNb¿am≥, At°m-a-tU-j≥ & Sn°‰v IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, hmf-≠n-b¿ IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, {Sm≥kvt]m¿´v IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, tkmh-\o¿ IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥ t{]m{Kmw IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿a≥ Iƒ®-d¬ & Ch‚ v IΩn‰n I¨ho-\¿ I¨ho-\¿ sNb¿am≥, Fan-t{K-j≥ & IΩyq-Wn-t°-j≥ IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, cPn-kvt{S-j≥ IΩn‰n I¨ho-\¿ sNb¿am≥, saUn-°¬ IΩn‰n I¨ho-\¿

H.-sF.-kn.-kn. Zpss_ IΩn‰n `mc-hm-ln-Iƒ

]Xn-\memw cmhv 25\v sh≈n-bmgvN tZml-kn-\n-a-bn¬ tZml : am∏n-f∏ - m´v cwK-Øv Bem-]\w sIm≠v hyXy-kX v X ImØp-kq-£n-®, ]´p-dp-am¬ Pqdn-AwKw ^ntdmkv _m_p, am∏nf-]m´v Kmb-I¿s°m∏w G‰hpw IqSp-X¬ thZn-If - n¬ ]mSn-b, ae-bmf kn\nam ]n∂Wn Km\ cwKØv {]ikvXn t\Snb kn_n-em-kZ- m-\µ - ≥, hnf-bn¬ ^ko-e, ]pXp-Xe - a - p-db - nse {it≤-bK - m-bI - ≥ BZn¬ AØp, Ckvam-bn¬ Xf-¶c - , ]´p-dp-amen-eqsS kPoh km∂n-[y-amb t•mUn-{^m≥knkv F∂-ht- cmsSm∏w ae-bmf Km\ßfm-e] - n®v t{]£-Isc Iøn-se-Sp-°p∂ {]ikvX Ad-_n-Km-bI - ≥ Al-ΩZv apJm-hnbpw sh≈n-bmgvN (25-\)v tZml kn\n-ab - n¬ 5.30\pw 8.45\pw c≠v tjmI-fmbn Ac-tß-dp∂ ]Xn-\memw cmhv kwKoX \ni-bn¬ Km\-߃ Be-]n-°p-∂p. am∏n-f∏ - m-´v A¥m-£c - n-bn-eqsS Kƒ^v ae-bmfn t{]£-I¿°v kp]-cn-Nn-X\ - mb Puhpl¿ ]mep-hmbn Ah-Xmc-I\ - mbpw FØp∂ Cu ]cn-]m-Sn-bqsS IqSp-X¬ hnh-cß - ƒ°v 44372200, 77855300 \º-dn¬ _‘-s∏-Sm-hp-∂X - m-W.v

F≥.-B¿. amb≥ C.-sI. \ko¿ F≥.-]n. cma-N-{µ≥ kn. taml≥Zmkv _n.-F. \mk¿ sP.-Fw. \mk¿ ]n. A_q-_-°¿ tP°_v tPm¿÷v djoZv ]Sn-bØv

: : : : : : : : :

{]kn-U‚ v h¿°nwKv {]kn-U‚ v P\-d¬ sk{I-´dn {Sj-d¿ aoUnbm sk{I-´dn sshkv {]kn-U‚ v sshkv {]kn-U‚ v sk{I-´dn sk{I-´dn

FIvkn-Iyq-´ohv IΩn‰n AwK-߃ t__n sNmh-√q¿ laoZv ]c-hÆm kptcjv Ipam¿ jm\-hmkv Cf-a\ F{_lmw tPm¿÷v sI.-hn. ^nen∏v sI.-Fw. sambvZo≥ Ip´n bp.bp. cho-{µ≥ lwkp Xncp-hm-Xncw Ckvam-bn¬ ]p\-Øn¬

kn.-sI.-ta-t\m\v A`n-\µ- \w tIc-fØ - nse C…mw aX-hn-izm-kn-Iƒ°v Bcm-[\ - m-ebw \n¿Ωn®p sImSp-°m≥ k∑-\-kp-Im-Wn®v A\pI-c-Wob amXrI krjvSn®v C≥Imkv c£m-[n-Im-cnbpw ]fl{io tPXmhp-amb AUz.-kn.-sI. tat\ms\ akvI‰v H.-sF.-kn.-kn. A`n\-µn-®p. aX hntZz-j-ß-fpsS hm¿Ø-Iƒ hcp-tºmgpw PmXnaX hn`m-Ko-b Nn¥-Iƒ°Xo-X-ambn a\p-jys\ ImWm\pw aX-ku-lm¿±w Du´n Dd-∏n-°m\pw DX-Ip∂ tat\ms‚ {]h¿Ø-\-߃ «mL-\o-b-am-sW∂pw {]kn-U‚ v kn±nJv l ≥ {]kvXm-h-\-bn¬ ]d-™p. tIc-f-i_vZw hmcn-Ibpw JØ¿ kv s ]jy¬ kπn- s a‚pw ÿncambn e`n-°p-hm≥ cmKw sse{_dn-bp-ambn (55448644, 55463402) _‘s∏-Sp-I. ssZzhm-c] - X - n-∏mbn {]kn≤o-I-cn-°p∂ JØ¿ kπn-sa‚ v kuP-\y-am-W.v kπn-sa‚n-te-°p≈ hm¿Ø-Ifpw, IY, Ihn-X, teJ\-߃ XpS-ßnb cN-\I - fpw {]XnI-cW - ß - fpw A`n-{]m-bß - fpw Adnbn-°p-I.

JØ¿_yqtdm Tel : 55348180, 77427820, 44161012 Email : shabdamqatar@gmail.com imarafeek@gmail.com

Unkv{SnIv IΩn‰n I¨ho-t\gvkv


3

H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f\w, tZml˛2011

18-02-2011

{]tXyI ]Xn∏v

Z-p_mbv H.-sF.-kn.kn-bpsS Biw-kI - ƒ H.-sF.-kn.-kn. Zp_mbv IΩn-‰n°v cq]w sImSp-ØXv 2006-em-Wv. sI.-]n.-kn.-kn. {]knU‚ v ctaiv sN∂n-Ø-e, hn.-F-kv. inh-Ipam¿, s_∂n _l- \ m≥, Fw.- F w.- l - ≥ F∂n-h-cpsS t\Xr-Xz-Øn-em-bn-cp∂p kwLS-\°v cq]w sImSp-Ø-Xv. AXn-\p-ap≥]mbn Zp_m-bn¬ c≠p ]Xn-‰m-≠n-e-[nIw ]g-°ap≈ tIm¨{Kkv A\p-Iqe kwL-S-\-Ifmb Cµn- c m- K m‘n ho£Ww t^mdw, Zp_mb {]nb-Z¿in-\n, C¥y≥ Hmh¿kokv tIm¨{K-kv, {]nb-Z¿in\n Iƒ®-d¬ Atkmkn-tb-j≥, {]nb-Z¿in\n tIm¨{Kkv F∂o kwL-S-\-I-fm-bn-cp∂p hnhn[ {]h¿Ø-\߃ \S-Øn-sIm-≠n-cp-∂-Xv. H.-sF.-kn.-kn. cq]o-I-c-W-Øn-\p-tijw sI.-]n.-kn.-kn. bpsS \n¿t±-i-sØ-am-\n-®p-sIm≠v {]h¿Ø-\-߃ \SØn hcn-I-bm-Wv. GI-tZiw ap∂q-tdmfw {]h¿Ø- I ¿ Zp_mbv IΩn- ‰ n- b n- e p- ≠ v . Ign™ s^{_p-hcn 11\v H.-sF.-kn.-kn-bpsS H∂mw L´ AwK-Xz-Im¿Uv hnX-cWw ap≥ Fw.-F¬.-F. Sn.-hn. N{µ-tam-l-\≥ \n¿∆-ln®p. H.- s F.- k n.- k n- b psS c≠mw t•m_¬ ao‰n¬ ]s¶-Sp-°m≥ F≥.-B¿.-am-bn≥, F≥. ]n. cma-N-{µ≥ F∂n-h-cpsS t\Xr-Xz-Øn¬ 21 {]Xn-\n-[n-Iƒ tZml-bn¬ FØp-∂p-≠v. hcp∂ tIcf \nb-a-k`m sXc-s™-Sp-∏n¬ H.-sF.-kn.-kn. Zp_mbv IΩn-‰n-bpsS i‡amb {]N-cW ]cn-]m-Sn-Iƒ tIc-f-Ønse F√m Pn√-I-fnepw D≠m-Ip-sa∂v kt¥m-j]q¿∆w Adn-bn-°-s´. Hcn-°¬IqSn tZmlbn¬ \S-°p∂ t•m_¬ ao‰n-\v, Zp_mbv H.sF.-kn.-kn.-bpsS Biw-k-Iƒ

Fw.-B¿.-am-b≥

F≥.-]n. cma-N-{µ≥

_n. ]hn-{X≥

Ckvam-bn¬ ]p\-Øn¬

_m_p ]oXm-ºc - ≥

hnP-bI - p-am-¿ ]n≈

‰n. cmP≥ \ºym¿

tUm. sI. {]kmZv

s\¬k¨

]n. A_q-_-°¿

{]Zo]v knwMv ‰n.-hn.

K^q¿ Xfn-°pfw

AIv_¿ Aen

sP. hn≥sk‚ v

sI.-_n-\ojv

Zneo]v F{_lmw

sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚v ctaiv sN∂n-Øe - sb Zp_mbv hnam-\Ø - m-hf- Ø - n¬ H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I¿ kzoI-cn-°p∂p

Zp_m-bn-se-Ønb {]hmkn Imcy-a{¥n hb-em¿ chn-bp-ambn Zpss_ H.-sF.-kn.-kn. `mc-hm-ln-Iƒ

F≥.-]n. cma-N{- µ≥ P\-d¬ sk{I-´dn {]Xn-]-£-t\-Xmhv DΩ≥Nm≠n Zp_m-bn-se-Øn-b-t∏mƒ H.-sF.-kn.-kn. t\Xm-°-fp-samØv

Pbvlnµv Snhn amt\-PnwKv Ub-d-IvSdpw tIm¨{Kkv h‡m-hp-amb Fw.-Fw.-l- s\ Zp_mbv hnam-\-Øm-h-f-Øn¬ kzoI-cn-°p∂p

tI{µ-a{¥n sI.-hn.-tXm-a-kn\v H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I¿ \¬Inb kzoI-c-W-Øn¬ \n∂v

sI.-kp-[m-I-c≥ Fw.-]n°v Zpss_ H.-sF.-kn.-kn. \¬Inb kzoI-cWw

H.-sF.-kn.-kn-bpsS C^vXm¿ hncp-∂n¬ \n∂v

Zp_m-bn-se-Ønb sImSn-°p-∂n¬ kptcjv Fw.]nsb H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I¿ kzoI-cn-°p∂p

Cµn-cm-Km‘n Nc-a-Zn-\-Øn¬ H.-sF.-kn.-kn.kwL-Sn-∏n® A\p-kva-cW NS-ßn¬ \n∂v

2009se temIvk`m sXc-s™-Sp-∏nt\m-S\ - p-_‘ - n®v Zpss_ H.-sF.-kn.-kn. ]pd-Øn-d° - nb H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I¿°v sI.-]n.-kn.-kn. Xøm-dm-°nb Xncn-®-dn-b¬ Im¿Uv hnX-c-tWm-ZvLm-S\w Ce-Ivj≥ Imº-bn≥ knUnbpsS {]Im-i\ - w AUz. ssh.-F. dlow \n¿∆-ln-°p∂p P\-d¬ sk{I-´dn F≥.-]n. cma-N{- µ\v \¬In Sn.-hn. N{µ-tam-l\ - ≥ FIvkv. Fw.-F¬.-F. \n¿∆-ln-°p∂p

F.-sF.-kn.-kn. P\-d¬ sk{I-´-dnbpw Fw.-]n-bp-amb HmkvIm¿ s^¿Wm-≠knt\m-sSm∏w Zpss_ H.-sF.-kn.-kn kmc-Yn-Iƒ

tIc-f-bm{Xbpambn XriqcnseØnb sI.-]n.-kn.-kn.-{]-kn-U‚n\v H.-sF.-kn.-kn. saº¿ jwkp Xncp-h{X jmƒ AWn-bn-°p∂p

eoU¿°v Zpss_ H.-sF.-kn.-kn-bpsS A¥y {]Wmaw

tI{µ-a{¥n k¬am≥ Jp¿jnZv Zp_mbv kµ¿in-®-t∏mƒ H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I¿ kzoI-cn-°p∂p


4

18-02-2011

H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f\w, tZml˛2011 {]tXyI ]Xn∏v

Hmh¿kokv C¥y≥ Iƒ®-d¬ tIm¨{Kkv (H.-sF.-kn.-kn.) dnbm-Zv, kuZn Atd_y hntZ-i-Øp≈ tIm¨{Kkv A\pIqe {]hmkn kwL-S-\-Isf Hcp-an®v Hcp IpS-°o-gn¬ Hmh¿kokv C¥y≥ Iƒ®d¬ tIm¨{Kkv (H.-sF.-kn.-kn.) F∂ t]cn¬ Hcp- a n®p H‰ kwL- S - \ - b mbn {]h¿Øn-°Ww F∂ sI.-]n.-kn.-kn.-bpsS 2010, P\p-hcn 29, 30 Xob-Xn-I-fn¬ Xncp-h\- ¥ - ] p- c Øv \S∂ ktΩ- f - \ - Ø ns‚ Blzm-\ {]Imcw dnbm-Zn¬ {]h¿Øn-®ncp∂ tIm¨{Kkv A\p-Iqe kwL-S-\Iƒ Pq¨ 11, 2010\v Hcp-an®v H.-sF.-kn.kn. F∂ t]cn¬ {]h¿Øn-°m≥ Xocpam-\n-°p-Ibpw sNbvXp. Ip™n Ipw_f {]kn-U‚mbn 35 AwK `mc-hm-ln-I-sfbpw 66 AwK \n¿hm-l-I-k-anXn AwK-ßsf sXc- s ™- S p- ° p- I bpw sNbv X p. hfsc Bth- i - t Øm- s S- b mWv dnbm- Z nse tIm¨{Kkv {]h¿Ø-I¿ Cu IΩn-‰nsb hc-th-‰-Xv. kwL-S\ cq]w sIm≠-Xns‚ ASpØ Bgv N Xs∂ kwL- S - \ - b psS F√m `mc-hm-ln-I-sfbpw H∂n-®n-cpØn Hcp t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv kwL-Sn∏n-°p-Ibpw kwL-S-\-bpsS {]h¿Ø-\ßfpw e£y-ßfpw hni-Zo-I-cn-°p-Ibpw sNbvXp. kuZn Atd-_y-bnse tIm¨{Kkns‚ Ncn-{X-Øn¬ BZy-am-bn-´m-bn-cn°pw Hcp t\XrXz ]cn-io-e\ Iymºv kwL-Sn∏n-°p-∂-Xv. Iymºp-ambn F√m-hcpw klI-cn-°p-Ibpw AsXmcp h≥ hnP-b-am-IpIbpw sNbvXp. AXp-t]mse Xs∂ dnbmZn¬ CXp-hsc tIm¨{Kkv kwL-S-\-Ifp-ambn kl-I-cn-°msX \n∂ Hcp ]mSv tIm¨{K-kns‚ {][m\ {]h¿Ø-I-∑m-cpap-≠m-bn-cp-∂p. Ah-scms° Xs∂ Hc‰ kwL-S-\-bmbn {]h¿Øn-°m≥ Xocp-am-\n®-Xns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ kwL-S-\-bpambn {]h¿Øn- ° m≥ apt∂m´v h∂p sIm≠n- c n- ° - b m- W v. bmsXmcp hn[ Xm¬∏-cy-ß-fp-an-√msX kwL-S-\-bpsS ]ptcm-KXn am{Xw e£yw sh®v kwL-S\sb \bn-°p∂ sk≥{S¬ IΩn‰n {]knU‚ v Ip™n Ipº- f - b psS t\XrXz ]mShw Xs∂- b mWv kwL- S \ C{X i‡n-s∏-Sm≥ Imc-Ww. dnbm-Zns‚ Ncn-{XØn¬ CXp-hsc Hcp tIm¨{Kkv t\Xmhn\pw e`n-°mØ Hcp kzoI-c-W-amWv \ΩpsS _lp-am-\-s∏´ {]hm-kn-Imcy/ thyma-bm\ a{¥n hb-em¿Pn°v dnbm-Zn¬ e`n-®-Xv. At±-l-Øns‚ kzoI-c-W-tbm-KØn- t e°v Hgp- I n- h ∂ P\- ß ƒ Xs∂ dnbm-Znse H.-sF.-kn.-kn. F{X-tØmfw i‡n-{]m-]n®p F∂-Xns‚ DZm-l-c-W-amWv . C∂v dnbm- Z nse G‰hpw henb {]hmkn kwL-S\ H.-sF.-kn.-kn-bmWv F∂ Imcy- Ø n¬ kwi- b - a n- √ . ap…ow eoKns‚ {]hmkn kwL-S-\-bmb sI.-Fw.kn.-kn. Ds≠-¶nepw Ah¿ Ign-™m¬ H.sF.-kn.-kn. Xs∂-bmWv G‰hpw henb cm{„ob {]hmkn kwL- S \ F∂p \Ωp°v \nkw- i bw ]d- b mw. Poh ImcpWy cwKØpw AXp-t]mse a‰-\-h[n cwK-ßf - nepw H.-sF.-kn.-kn. kPoh km∂n[y-am-bn-cn-°p-∂p. dnbm-Znse FhnsS Hcp {]iv\w D≠m-bmepw Bfp-Iƒ C∂v H.sF.- k n.- k n.- b psS {]h¿Ø- I - ∑ msc Xnc™p hcp∂ {]h- W X h¿≤n®p sIm≠n-cn-°p-∂p. CXp ImWn-°p-∂Xv H.sF.- k n.- k n°v {]hm- k n- I ƒ°n- S - b n¬ AwKo-Imcw t\Sp∂p F∂p Xs∂-bm-Wv. dnbmZv H.-sF.-kn.-kn. Ct∏mƒ AXn≥sc Pn√m IΩn-‰n-Iƒ cq]o-I-cn-°p∂ Xnc-°nem-Wv. 12 Pn√m IΩn-‰n-Iƒ cq]o-I-cn®p Ign-™p. hb-\m-Sv, Imk¿tImSv Pn√m-IΩn-‰n-Iƒ F{Xbpw thKw \ne-hn¬ hcpw. Pn√m IΩn‰n cq]o- I - c - W - t bm- K - ß - f n¬ ]s¶-Sp-°p∂ h≥ P\m-hen H.-sF.-kn.-kn. dnbm-Zn¬ i‡n-{]m-]n-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p F∂-Xns‚ sXfn-hm-Wv. A`q-X-]q¿∆-amb P\-]-¶m-fn-Ø-amWv F√m Pn√m ktΩ-f\- ß - f nepw ImWp- ∂ - X v . Xo¿®- b mbpw Kƒ^v taJ- e - b nse G‰hpw henb tIm¨{K- ns‚ IΩn‰n kuZn-bpsS Xeÿm-\-amb dnbm-Znse IΩn-‰n-bm-bn-cn°pw F∂ Imcy-Øn¬ kwi-b-an-√.

kuZn-bn-se-Ønb tI{µ {]hmkn Imcy a{¥n hb-em¿ chn°v H.-sF.-kn.-kn. dnbmZv sk≥{S¬ IΩn‰n kzoI-cWw \¬In-b-t∏mƒ

dnbmZv ˛ H.-sF.-kn.-kn. tImgn-t°mSv Pn√m IΩn‰n {]h¿ØI tbmKw

H.-sF.-kn.-kn. dnbmZv Pn√m {]h¿ØI kwK-a-߃

Xncp-h-\-¥-]pcw Pn√

ae-∏pdw Pn√

CSp°n Pn√

Fd-Wm-Ipfw Pn√

Xriq¿ Pn√

]Ø-\w-Xn´ Pn√

]me-°mSv Pn√

sIm√w Pn√

Be-∏pg Pn√

IÆq¿ Pn√

sI.-]n.-kn.-kn-bp-sS t\Xr-Xz-Øn¬ tZml- b n¬ \S- ° p∂ H.- s F.- k n.- k n. t•m_¬ ktΩ-f-\-Øn\v F√m hn[ hnPbm-iw-k-Ifpw t\cp-∂p. H.-sF.-kn.-kn. dnbmZv sk≥{S¬ IΩn-‰n


{]tXyI ]Xn∏v

H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f\w, tZml˛2011

Biw-kI - t- fm-sS... Icow A_vZp≈ JØ¿ tIm˛-Hm-Un-t\-‰¿, P\-{]nb Nm\¬ t^m¨ : 55758100, 55509454 Email : kareemabdulla15@hotmail.com

5

18-02-2011


6

H.-sF.-kn.-kn. ktΩ-f\w, tZml˛2011

18-02-2011

{]tXyI ]Xn∏v

tIm¨{K-kn\v Icp-Øp-]-I-cm≥ Rß-fpw... sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v ctaiv sN∂n-Ø-e-bp-tSbpw {]Xn-]-£-t\-Xmhv DΩ≥Nm-≠n-bp-tSbpw t\Xr-Xz-Øn¬ tIc-f-Ønse tIm¨{Kkv {]ÿm\w Akq-bm¿l-amb apt∂‰w \SØn-s°m-≠n-cn-°p∂ Cu kµ¿`-Øn¬, hntZ-isØ tIm¨{Kkv {]h¿Ø-Isc IqSn Hcp IpS-°o-gn¬ sIm≠p-h-cnI F∂ sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v ctaiv sN∂n-Ø-e-bpsS ZuXyw tZml ktΩ-f-\-tØmsS ]q¿Øn-bm-hp-I-bmWv. Xncp-h-\-¥-]p-cØv \S∂ BZy t•m_¬ ao‰nepw akv°‰v H.-sF.-kn.-kn. {]Xn-\n-[n-I-fpsS km∂n[y-ap-≠m-bn-cp-∂p. tZml t•m_¬ ao‰pw Hcp alm-kw-`hw BIp∂p F∂Xv akv°‰nse tIm¨{Kkv {]h¿ØIsc Bth-i-`-cn-X-cm-°p-∂p. ctaiv sN∂n-Ø-e sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚m-b-tijw tIc-fØnse tIm¨{K-kn\v hnP-b-ß-fpsS IY- am{XamWv ]d-bm-\p-≈-Xv. F∂pw P\-ß-tfmSpw ]m¿´n- {]h¿Ø-I-tcmSpw H∏w \n¬°m≥ CjvS-s∏-Sp∂ ]pXp-∏-≈n-bnse \mb-I≥ DΩ≥Nm-≠n-bp-tSbpw cta-iv sN∂n-Ø-e-bp-tSbpw sFIy-tØm-sS-bp≈ {]h¿Ø\w F∂pw tIm¨{K-kn\v Icp-tØ-Ipw. Cu ktΩf-\-Ønepw Ccp-h-cp-tSbpw km∂n[yw tIm¨{K-kp-Im-cmb R߃°pw Bthiw ]I-cp-I-bm-Wv. F√m {]Xn-k-‘n-I-tfbpw XcWw sNbvXv tIm¨{K- ns\ A[n-Im-c-Øn-te-s°-Øn-°m≥ Ccp-h¿°pw Ignb-s´-sb-∂m-iw-kn-°p-∂p. Cu alm-k-tΩ-f\Øn\v BXn-t[-bXzw \¬Im≥ kss[cyw t\XrXzw Gs‰-SpØ JØ¿ 'C≥Imkv' t\Xr-Xz-tØbpw apJy-c£ - m-[n-Imcn kn.-sI.-ta-t\m-t\bpw akv°‰v H.-sF.-kn.-kn.-bpsS A`n\µ-\-߃ Adn-bn-°p-∂p. kn.-sI.-ta-t\m≥ F∂ Id-I-f™ tIm¨{K-kp-Im-c≥ Kƒ^nse tIm¨{Kkv {]h¿Ø-I¿°pw A`n-am-\a - m-Wv. Bth-ia - p-W¿Øp∂ Cu ktΩ-f\w tIc-fØ - n-se tIm¨{Kkv {]kvXm\-Øn\v i-‡n-]-I-cs´ F∂p-IqSn Biwkn-°p-I-bm-Wv. {]hmkn ae-bmfn tIm¨{K-kp-Imsc Hcp IpS°o-gn¬ sIm≠p-h-cp-∂-Xn\v Bflm¿∞-amb {]h¿Ø-\-ß-fp-ambn I¿Ω \nc-X-cm-Ip∂ sI.-]n.-kn.-knbn¬ H.-sF.-kn.-kn-bpsS Npa-X-e-°m-cmb sk{I-´-dn-am¿ am∂m¿ A_vZp¬ eØo-^n-s\bpw sI.-kn.-cmP-t\bpw Cu Ah-k-c-Øn¬ {]tXyIw A`n-\-µn-°p-I-bm-Wv. C¥y≥ \mj-W¬ tIm¨{Kkv kwL-S\m {]h¿Ø\ cwK-Øpw, kmaq-lnI taJ-e-bnepw imkv{Xo-b-amb {]h¿Ø-\-ß-fn-eqsS Gh-cp-tSbpw {i≤ ]nSn®p ]‰p∂ Cu Ime-L-´-Øn¬ tIm¨{Kkn\v IcpØv ]I-cm≥ hntZ-isØ tIm¨{K-kp-Imcpw {ian-°p-I-bm-Wv. sI.-]n.-kn.-kn.bpsS \n¿t±ia\pk-cn®v {]h¿Øn-°p-Ibpw AXn-eqsS tIm¨{Kkv {]ÿm-\-Øn\v apX¬ Iq-´m-Ip∂ {]hmkn kwL-S\-bmbn Kƒ^v cmPyØv H.-sF.-kn.-kn. amdp-∂Xn\v {]tNm-Z-\hpw Bth-ihpw Bbn-Xo-cm≥ Cu almkw-Kaw sIm≠v Ign-bs´ F∂v Bflm¿∞-ambn Biw-kn-I-Ip-∂p. F√m t\Xm-°ƒ°pw {]Xn-\n-[nIƒ°pw akvI‰v H.-sF.-kn.-kn. {]h¿Ø-I-cpsS lrZbw \nd™ Biw-k-I-tfm-sS.. kn±nJv l ≥ {]kn-U‚ v

tI{µ-a{¥n Bb-tijw Ham-\n-se-Ønb hb-em¿ chn°v akv°‰v H.sF.-kn.-kn. \¬Inb kzoI-c-W-Øn¬ apJy-c-£m-[n-Imcn h¿§okv amXyp D]-lmcw \¬Ip∂p

FIvkn-Iyp-´ohv satºgvkv

kn±nJv l ≥ ({]kn-U‚ v)

sI. emPp-±o≥ (P-\-d¬ sk{I-´-dn)

]n.-hn. IrjvW≥ ({S-jd- ¿)

sslt{Zmkv ]Zp-h\m (ko-\nb¿ sshkv {]kn-U‚v)

Fkv.-]n.-\m-b¿ (sshkv {]kn-U‚v)

ta-cn-°p´n tZhky h’em IrjvW≥ \qdp-±o≥ ]ø-∂q¿ (sshkv {]kn-U‚v)

jnlm-_p-±o≥ HmUbw (sk-{I-´-dn)

chn hotc-tNcn (sk-{I-´-dn)

eXm-aWn ]n. \mb¿

ssjeP Ip-am¿

tPm¿÷v tImd (sk-{I-´-dn)

FIvkn-Iyp-´ohv satºgvkv

BZy-ambn Ham≥ kµ¿in® tI{µ Un^≥kv an\n-ÿ F.-sI.-B‚- H.-sF.-kn.-kn. kwL-Sn® kzmX-{¥y-Zn-\m-tLm-j-߃ Ham\n-seWnsb H.-sF.-kn.-kn. {]Xn-\n-[n-Iƒ C¥y≥ Fº-kn-bn¬ kµ¿in- Ønb sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v Pn.-Im¿Øn-tI-b≥ DZvLm-S\w ®-t∏mƒ (F.-sI.-B‚Wn kµ¿in® GI Kƒ^v cmPyw Ham-\m-W)v sNøp∂p A_vZp-≈k - okv

\mcm-bW - ≥

sk≥ hn.-\mYv

_nPp ]p\-eq¿

l°ow

_jo¿ Nmh-°mSv

jmP-lm≥

kPn h¿§okv

kXojv ]Zp-h\w

{]`m-Ic- ≥

cmPohv DΩ≥

\ko¿ Xncp-h{S

sI. ]ZvaI - p-am¿ ]n≈ klo¿ A©¬

sI.-sP. kÆn

_o\m \mcm-b-W≥

jm_m taml≥

_n≥kn _nPp

Gcym tIm¿Un-t\-t‰gvkv

CJv_m¬ Hcp-a-\-bq¿

_jo¿ Ip∂pw ]pdw \Po_v sI. sambvZo≥

apl-ΩZv A≥h¿

tPmbv amXyp

dn®mUv Un.-t]mƒ

\ujmZv

sk_m-Ãy≥ kptcjv

tKm]-Ip-am¿ hn.

_jo¿ Al-ΩZv

A®≥ Ip™v sP.

- ¬ ssjPp I≠w-Icn PntPm IS-t¥m´v keow apSp-hΩ

sambvXp thßn ASp

\ºym¿

Fw.-Fw. jco^v

Fd-Wm-Ip-fØv \S∂ tIm¨{Kkv kºq¿W ktΩ-f-\-Øn¬ Biw-k-Iƒ t\¿∂v H.-sF.-kn.-kn. {]kn-U‚ v kn±nJv l ≥ {]kw-Kn-°p∂p

Xncph\¥-]p-cØv sI.-]n.-kn.-kn. kwL-Sn-∏n® BZy t•m_¬ ao‰n¬ ]s¶-SpØ H.-sF.-kn.-kn. Ham≥ {]Xn-\n-[n-Iƒ sI.-]n.-kn.-kn. t\Xm-°-tfm-sSm∏w

akv°-‰nse C¥y≥ kvIqfn¬ \n∂pw 2006¬an-I® hnPbw t\Snb hnZym¿∞n-Iƒ°v H.-sF.-kn.-kn-bpsS ]pc-kvIm-c-߃ \¬In-b-tijw Kƒ^m¿ apl-Ω-Zen {]kw-Kn-°p∂p

H.-sF.-kn.-kn. AwK-߃°mbp≈ Xncn-®-dn-b¬ Im¿Uns‚ BZy hnX-c-tWm-ZvLm-S\w Ham≥ {]kn-U‚ v kn±nJv l \v \¬In sI.-]n.-kn.-kn. {]kn-U‚ v \n¿∆-ln-®t∏mƒ

ap≥ cm{„-]Xn A_vZpƒ Iem-ans‚ Ham≥ kµ¿i\ thf-bn¬ Ham≥ C¥y≥ Fºkn-bn¬ \S∂ NS-ßn¬ H.-sF.-kn.-kn. {]kn-U‚ v kn±oJv l ≥ kµ¿in-®-t∏mƒ

OICC GLOBAL MEET KERALA SHABDAM SUPPLEMENT  
OICC GLOBAL MEET KERALA SHABDAM SUPPLEMENT  

Overseas Indian Cultural Congress Global Conference Supplement released by Kerala shabdam