Page 1

D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

D-qÉÉÍxÉMü +ÆEò 17´ÉÉ, +ÉìC]õÉä¤É®ú, 2007

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ 22/1715, AÉåsQû LqÉ.LcÉ.oÉÏ. uÉxÉÉWûiÉ, aÉÉåUÉD UÉåQû, oÉÉåËUuÉsÉÏ (mÉ), qÉÑÇoÉD-91 DqÉåsÉ mɨÉÉ : mai.marathi@yahoo.co.in

xÉÇMåüiÉxjÉVû : www.maimarathi.org

1 of 23


D-qร‰ร‰รxร‰Mรผ

qร‰ร‰rร‰ qร‰Uร‰Pรปร xร‰ร‡xjร‰ร‰, qร‰ร‘ร‡oร‰D

rร‰ร‰ Aร‡Mรผร‰iร‰ Aร‰mร‰hร‰ uร‰ร‰cร‰ร‰sร‰

xร‰ร‡mร‰ร‰SรŒMรผrร‰

3

5 uร‰ร‰รŒwร‰รฏMรผ xร‰uร‰รฏxร‰ร‰kร‰ร‰Uhร‰ xร‰pร‰ร‰ Aร‰uร‰ร‰Wรปlร‰ 6 7 mร‰รซoร‰sร‰ qร‰ร‰cร‰ร rร‰รฅjร‰รฅ uร‰รฆยฑรŒMรผrร‰ รzร‰oร‰รU Uร‰qร‰ Wรปร‰ LรฃรŒiร‰Wรปร‰รxร‰Mรผ ยดร‰รฅยธ mร‰ร‘ร‚wร‰ 9 13

dtftPv Gรฒtรงjt ittโ€šรกรณdtet.

   16

19

oร‰ร‰iร‰qร‰ร

Sร’aร‰รฏ Szร‰รฏlร‰ 20 22 AZร‰รฅUcร‰ร‰ Wรปร‰ iร‰ร‘sร‰ร‰ Sร‡Qรปuร‰iร‰

2 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

xÉÇmÉÉSÌMürÉ ÍqɧÉÉÇlÉÉå, mÉÑlÉzrÉ LMüSÉ DqÉÉÍxÉMüÉcÉÉ iÉÉeÉÉ AÇMü AÉmÉsrÉÉ xÉqÉÉåU AÉWåû. rÉÉ AÇMüÉiÉ lÉåWûqÉÏ mÉëqÉÉhÉåcÉ ÌuÉÌuÉkÉ ÌuÉwÉrÉÉÇuÉU AprÉÉxÉmÉÑhÉï sÉåZÉ AÉWåûiÉ. xÉkrÉÉ SåzÉÉiÉ uÉÉSÉcrÉÉ pÉÉåuÉ-rÉÉiÉ AQûMüsÉåsrÉÉ UÉqÉxÉåiÉÔ mÉëMüsmÉÉcrÉÉ mÉɵÉïpÉÔÍqÉuÉU ‘´ÉÏUÉqÉ Wåû LãÌiÉWûÉÍxÉMü urÉÌ£ü MüÐ mÉÉæUÉÍhÉMü cÉËU§ÉqÉɧÉ' rÉÉ ÌuÉwÉrÉÉuÉU AprÉÉxÉmÉÔhÉï sÉåZÉ AÉWåû. iÉxÉåcÉ qÉUÉPûÏ ÌuÉµÉ MüÉåwÉÉuÉU LMü sÉåZÉ AÉmÉsrÉÉMüËUiÉÉ xÉÉSU MüËUiÉ AÉWûÉåiÉ. D-qÉÉÍxÉMü Wåû qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉåcÉå qÉÑZÉmÉ§É AÉWåû, AÉqÉcrÉÉ xÉSxrÉÉÇmÉrÉïÇiÉ uÉ uÉÉcÉMüuÉaÉÉïmÉrÉïÇiÉ mÉÉåcÉÉrÉcÉÉ LMü SÒuÉÉ AÉWåû. qÉÉrÉqÉUÉPûÏ xÉÇxjÉåcrÉÉ MüÉrÉï¢üqÉÉÇcÉÏ oÉÉiÉqÉÏ AÉqWûÏ rÉÉ DqÉÉÍxÉMüÉiÉÔlÉ SåiÉ AxÉiÉÉå. rÉÉ qÉÌWûlrÉÉiÉ SÉålÉ qÉWûiuÉÉcÉå MüÉrÉï¢üqÉ AÉrÉÉåÎeÉhrÉÉcÉå PûUsÉå AÉWåû. mÉÌWûsÉÉ AÍsÉoÉÉaÉ rÉåjÉÏsÉ uÉëÑkSÉ´ÉqÉÉxÉ xÉÌScNûÉ pÉåOû. iÉåjÉÏsÉ uÉëÑkSÉÇxÉÉåoÉiÉ jÉÉåQûÉ uÉåVû bÉÉsÉuÉÉuÉÉ, irÉÉÇcrÉÉ xÉqÉxrÉÉ eÉÉhÉÔlÉ brÉÉurÉÉiÉ uÉ irÉÉÇcrÉÉ MüËUiÉÉ MüÉWûÏ MüUiÉÉ rÉåF zÉMåüsÉ MüÉ, rÉÉuÉU ÌuÉcÉÉU MüUÉuÉÉ AxÉÉ rÉÉ pÉåOûÏqÉÉaÉcÉÉ qÉÉlÉxÉ AÉWåû. SÒxÉUÉ MüÉrÉï¢üqÉ AÉWåû, mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå uÉæ±ÌMürÉ ÍzÉoÉÏU, AÉmÉsrÉÉ xqÉUhÉÉiÉ AxÉåsÉcÉ MüÐ qÉÉaÉå mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå qÉÉrÉqÉUÉPûÏcrÉÉ AprÉÉxÉaÉOûÉlÉå pÉåOû ÌSsÉÏ WûÉåiÉÏ, iÉåjÉå uÉæ±ÌMürÉ xÉåuÉÉÇcÉÉ ApÉÉuÉ mÉëMüwÉÉïlÉå eÉÉhÉuÉsÉÉ, sÉuÉMüUcÉ qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ iÉTåïü LMü uÉæ±ÌMürÉ ÍzÉoÉÏU mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå sÉuÉMüUcÉ pÉUÌuÉhrÉÉiÉ rÉåhÉÉU

ì OûU xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåhÉÉU AÉWåûiÉ. AxÉÑlÉ irÉÉiÉ qÉÑÇoÉDcrÉÉ mÉëZrÉÉiÉ eÉå. eÉ.å ÂahÉÉsÉrÉÉiÉÏsÉ 15 QûÉY ÍqɧÉÉÇlÉÉå, AlÉåMü xÉqÉÉeÉÉåmÉrÉÑ£ü MüÉrÉï¢üqÉ UÉoÉÌuÉhrÉÉcÉÉ qÉÉlÉxÉ AÉWåû, qÉÉ§É ZÉåSÉlÉå LMü aÉÉå¹ xÉÉÇaÉÉÌuÉzÉÏ uÉÉOûiÉå, qÉÉrÉ qÉUÉPûÏxÉ AlÉåMü ‘xÉssÉÉaÉÉU’ ÍqÉVûiÉ AÉWåûiÉ, iÉÑqWûÏ AxÉ MüUÉ, iÉÑqWûÏ iÉxÉÇ MüUÉ, AxÉå xÉÉÇaÉhÉÉUå oÉUåcÉ ÍqÉVûiÉ AÉsÉå AÉWåûiÉ, qÉÉ§É AÉmÉsÉÉ ZÉÉUÏcÉÉ uÉÉOûÉ EcÉsÉhrÉÉxÉ mÉëuÉëÑ¨É WûÉåiÉÉlÉÉ MüÉålÉ ÌSxÉiÉ lÉÉWûÏrÉ. iÉUÏWûÏ eÉå AxÉiÉÏsÉ irÉÉÇcrÉÉ xÉÉjÉÏlÉå WûÉåDsÉ ÌiÉiÉMåü cÉÉÇaÉsÉå MüÉrÉï MüUiÉ UÉWÕû WûÉ ÌlÉkÉÉïU bÉåFlÉ qÉÉrÉqÉUÉPûÏ mÉÑRåû xÉUxÉÉuÉiÉ UÉWûhÉÉU AÉWåû. xÉÇmÉÉSÌMürÉ qÉÇQûVû

3 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ® ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

4 of 23

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú

ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ ºÉƺlÉÉ

ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

uÉÉÌwÉïMü xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ xÉpÉÉ qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉåcÉÏ mÉÌWûsÉÏ uÉÉÌwÉïMü xÉuÉïxÉÉkÉÉUhÉ xÉpÉÉ ÌSlÉÉÇMü 28/10/2007 UÉåeÉÏ bÉåhrÉÉiÉ rÉåhÉÉU AÉWåû. xÉSU oÉæPûMüÐoÉÉoÉiÉ AÍkÉMü qÉÉÌWûiÉÏ

uÉÉÌwÉïMü

AWûuÉÉsÉ

AÉmÉsrÉÉ

xÉÇMåüiÉxjÉVûÉuÉU

(www.maimarathi.org) sÉuÉMüUcÉ EmÉsÉokÉ MüÂlÉ SåhrÉÉiÉ rÉåhÉÉU AÉWåû.

rÉÉ xÉpÉåxÉ AÉmÉhÉÉÇxÉuÉÉïxÉ xÉÉSU AÉqÉǧÉhÉ. AÍkÉMü qÉÉÌWûiÉÏ MüËUiÉÉ ZÉÉsÉÏsÉ SÒUkuÉlÉÏuÉU xÉÇmÉMïü xÉÉkÉÉuÉÉ. mÉëxÉÉS PûÉMÔüU 9819232192 ÌuÉeÉrÉ eÉÉåzÉÏ 9819274539 xÉÏqÉÉ zÉåsÉÉU 9820958364 * ** **** ** ***

5 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

-: AÉuÉÉWûlÉ ::-

ÍqɧÉÉÇlÉÉå SU uÉwÉÏï AÉmÉhÉ ÌSuÉÉVûÏ xÉÉeÉUÏ MüUiÉÉåcÉ, AaÉSÏ ÌMüiÉÏWûÏ qÉWûÉaÉÉD AxÉsÉÏ iÉUÏWûÏ WûÉ xÉhÉ xÉÉeÉUÉ MåüsÉÉ eÉÉiÉÉåcÉ. WûÉ xÉhÉ AÉmÉsrÉÉ qÉÉhÉxÉÉÇxÉÉåoÉiÉ xÉÉeÉUÉ MüUhrÉÉcÉÏ qÉeÉÉ MüÉWûÏ AÉæUcÉ. lÉÉWûÏ MüÉ? qÉÉ§É Wåû pÉÉarÉ MüÉWûÏÇcrÉÉ lÉÍzÉoÉÏ lÉxÉiÉÇ. AxÉÉcÉ LMü bÉOûMü qWûhÉeÉå uÉëÑkSÉ´ÉqÉÉiÉ AÉmÉsÉå EUsÉå xÉÑUsÉå AÉrÉÑwrÉ MÇüPûhÉÉUå AÉmÉsÉå eÉå¸ lÉÉaÉËUMü. irÉÉÇlÉÉWûÏ WûÉ xÉhÉÇ LMü§É xÉÉeÉUÉ MüUÉuÉÉxÉÉ uÉÉOûiÉ AxÉhÉÉUcÉÇ lÉÉ? rÉÉ uÉwÉÏï MüUÉuÉÏ. ÌSlÉÉÇMü AÉWûÉåiÉ, xÉÉkÉÉuÉÉ

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏcÉÉ qÉÉlÉxÉ AÉWåû MüÐ AÉmÉhÉ ÌSuÉÉVûÏ rÉÉ eÉå¸ lÉÉaÉËUMüÉÇ xÉqÉuÉåiÉ xÉÉeÉUÏ irÉÉÇlÉÉ AÉkÉÉU ±ÉuÉÉ. irÉÉÇcÉÇ AÉmÉsÉÇ AxÉ MÑühÉÏiÉUÏ AÉWåû Wåû SzÉïuÉÉuÉÇ, rÉÉ WåûiÉÔlÉå 10/11/2007 UÉåeÉÏ AÉqWûÏ AÍsÉoÉÉaÉ eÉuÉVûÏsÉ LMüÉ uÉëÑkSÉ´ÉqÉÉxÉ pÉåOû SåhÉÉU AÉmÉhÉ eÉU rÉÉ EmÉ¢üqÉÉiÉ xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåhÉÉU AxÉÉsÉ iÉU ZÉÉsÉÏsÉ SÒUkuÉlÉÏ uÉU xÉÇmÉMïü o o o

mÉëxÉÉS PûÉMÔüU 9819232192 xÉÏqÉÉ zÉåsÉÉU 9820958364 xÉÑWûÉxÉ ÌuÉcÉÉUå 932359890

6 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå uÉæ±ÌMürÉ ÍzÉoÉÏU mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå qÉÉrÉqÉUÉPûÏcrÉÉ AprÉÉxÉaÉOûÉlÉå pÉåOû ÌSsÉÏ WûÉåiÉÏ, iÉåjÉå uÉæ±ÌMürÉ xÉåuÉÉÇcÉÉ ApÉÉuÉ mÉëMüwÉÉïlÉå eÉÉhÉuÉsÉÉ, sÉuÉMüUcÉ qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ iÉTåïü LMü uÉæ±ÌMürÉ ÍzÉoÉÏU mÉëoÉsÉ qÉÉcÉÏ rÉåjÉå pÉUÌuÉhrÉÉiÉ rÉåhÉÉU AxÉÑlÉ irÉÉiÉ qÉÑÇoÉDcrÉÉ mÉëZrÉÉiÉ eÉå. eÉ.å ÂahÉÉsÉrÉÉiÉÏsÉ 15 QûÉY ì OûU xÉWûpÉÉaÉÏ WûÉåhÉÉU AÉWåûiÉ. rÉÉ EmÉ¢üqÉÉiÉ AÉmÉhÉWûÏ qÉSiÉ Mü zÉMüiÉÉ, rÉÉ ÍzÉoÉÏUÉxÉ AÉæwÉkÉÉÇcÉÏ aÉUeÉ mÉQûhÉÉU AxÉÑlÉ irÉÉ SìÓ¹ÏlÉå eÉU AÉmÉhÉ AÉmÉsrÉÉ AÉãVûZÉÏlÉå AÉæwÉkÉÉÇcÉÏ urÉuÉxjÉÉ Mü zÉMüiÉ AxÉÉsÉ ÌMÇüuÉÉ irÉÉ MüUiÉÉ ÌlÉkÉÏ EmÉsÉokÉ Mü zÉMüiÉ AxÉÉsÉ iÉU iÉxÉÉ mÉërÉ¦É eÉÂU MüUÉuÉÉ. ÌMüqÉÉlÉmɤÉÏ AÉmÉhÉ LMü MüÉrÉïMüiÉÉï qWûhÉÔlÉ pÉÉaÉ iÉUÏ ÌlɶÉÏiÉcÉ bÉåF zÉMüiÉÉ. WûuÉÏ Tü£ü iÉxÉå MüUhrÉÉcÉÏ DcNûÉ. xÉÇmÉMüÉïxÉÉPûÏcÉå SÒUkuÉlÉÏ : o o o

mÉëxÉÉS PûÉMÔüU 9819232192 xÉÏqÉÉ zÉåsÉÉU 9820958364 xÉÑWûÉxÉ ÌuÉcÉÉUå 932359890

7 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

8 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

UÉqÉ WûÉ LãÌiÉWûÉÍxÉMü ´Éå¸ mÉÑÂwÉ

xÉÉkÉÔÇcÉå U¤ÉhÉ AÉÍhÉ SÒ¹ÉÇcÉå ÌlÉSÉïsÉlÉ MüUhrÉÉxÉÉPûÏ rÉÑaÉÉrÉÑaÉÉiÉ mÉUqÉåµÉU AuÉiÉÉU bÉåiÉ AxÉiÉÉå, WûÉ aÉÏiÉÉå£ü ÌuÉcÉÉU UÉqÉcÉËU§ÉÉsÉÉ sÉÉaÉÔ WûÉåiÉ AxÉsrÉÉlÉåcÉ pÉÉUiÉÏrÉÉÇlÉÏ UÉqÉÉsÉÉ mÉUqÉåµÉUÉcÉÉ AuÉiÉÉU qÉÉlÉsÉå. mÉUÇiÉÑ irÉÉqÉÑVåû qÉaÉ UÉqÉcÉËU§ÉÉqÉkrÉå AlÉåMü A°ÒiÉ MüjÉÉÇcÉÉ xÉqÉÉuÉåzÉ WûÉåiÉ aÉåsÉÉ AÉÍhÉ UÉqÉ lÉÉuÉÉcÉÏ LMü qÉlÉÑwrÉ urÉ£üÏ rÉÉ pÉÉUiÉuÉwÉÉïiÉ eÉlqÉsÉåsÉÏ WûÉåiÉÏ, ÌiÉlÉå qÉlÉÑwrÉ eÉÏuÉlÉÉiÉcÉ xÉirÉÌlɸÉ, ÌlÉsÉÉåïpÉÏ uÉëѨÉÏ zÉÉærÉï

AÉÍhÉ

xÉÇbÉOûlÉMüÉåzÉsrÉ,

AÉSÏ

AlÉåMü

xÉSèÄaÉÑhÉÉÇcÉå SzÉïlÉ bÉQûÌuÉsÉå, rÉÉoɬsÉcÉ AlÉåMüÉÇcrÉÉ qÉlÉÉiÉ zÉÇMüÉ ÌlÉqÉÉïhÉ WûÉåF sÉÉaÉsrÉÉ. mÉɶÉÉiÉ AprÉÉxÉMüÉÇlÉÏ iÉU UÉqÉMüjÉåsÉÉ MüÉsmÉÌlÉMücÉ PûUÌuÉsÉå. pÉÉUiÉÏrÉ sÉÉåMü qÉÉaÉÉxÉsÉåsÉå, irÉÉÇcÉÉ kÉqÉï oÉÑUxÉOûsÉåsÉÉ AxÉå xÉÉÇaÉhrÉÉxÉÉPûÏcÉ kÉÉÍqÉïMü xÉÇx¢ÑüiÉ xÉÉÌWûirÉÉcÉÉ AprÉÉxÉ MüUhÉÉ-rÉÉÇcÉÏ LMü TüVûÏcÉ irÉÉÇlÉÏ EpÉÏ MåüsÉåsÉÏ WûÉåiÉÏ ! mÉëÉ. UÉåoÉU rÉÉÇlÉÏ iÉU WûÉåqÉUcrÉÉ CÍsÉrÉQûcÉå AlÉÑMüUhÉ MüÂlÉ uÉÉsqÉÏMüÐlÉå UÉqÉÉrÉhÉ MüjÉÉ UcÉsÉÏ AxÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉå ! qWûhÉeÉå irÉÉcÉÏ mÉëÌiÉpÉÉWûÏ mÉUmÉѹcÉ ! AÉeÉWûÏ AlÉåMüÉÇcrÉÉ qÉlÉÉiÉ UÉqÉÉcrÉÉ LãÌiÉWûÉÍxÉMüiÉåoɬsÉ zÉÇMüÉ AxÉÔ zÉMüiÉÉiÉ.

UÉqÉcÉËU§É xÉÉÇaÉhÉÉUÉ eÉÉå Aɱ aÉëÇjÉ - uÉÉÎsqÉMüÐ UÉqÉÉrÉhÉ, irÉÉiÉWûÏ AlÉåMü A°ÒiÉ MüjÉÉ AÉWåûiÉ. mÉUÇiÉÑ rÉÉ aÉëÇjÉÉcÉÉ lÉÏOû AprÉÉxÉ MåüsÉÉ iÉU xÉqÉeÉåsÉ MüÐ, rÉÉ MüjÉÉ EmÉ-rÉÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ qÉÑVûÉiÉ AaÉSÏ xÉÇpÉÉurÉ

9 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

AxÉåcÉ UÉqÉcÉËU§É uÉÉÎsqÉMüÐlÉå xÉÉÇÌaÉiÉsÉåsÉå AÉWåû rÉÉcÉÏ mÉëÍcÉiÉÏ rÉåDsÉ. UÉqÉcÉËU§É Wåû 'CÌiÉWûÉxÉ' qWûhÉÔlÉcÉ uÉÉÎsqÉMüÐlÉå xmɹmÉhÉå lÉqÉÔlÉ MåüsÉåsÉå AÉWåû. oÉÑÎkSÌlɸ qWûhÉÉuÉhÉÉ-rÉÉÇcÉÉ qÉÑZrÉ AɤÉåmÉ AxÉiÉÉå, iÉÉå UÉqÉÉrÉhÉÉiÉÏsÉ uÉÉlÉU AÉÍhÉ UɤÉxÉ rÉÉÇcrÉÉ AÎxiÉiuÉÉoɬsÉ ! WûlÉÑqÉÉlÉ WûÉ SåuÉ ZÉUÉ, mÉhÉ uÉÉlÉU ! SåuÉcÉ AxÉsrÉÉqÉÑVåû irÉÉsÉÉ xÉaÉVåû zÉYrÉ WûÉåiÉå WûÉå ! mÉhÉ 'CÌiÉWûÉxÉ' qWûhÉÔlÉ Wåû MüxÉå qÉÉlrÉ MüUÉrÉcÉå ? Wåû LMü 'ÍqÉjÉMü'cÉ lÉuWåû MüÉ? AÉÍhÉ UÉqÉÉlÉå qWûhÉå 'uÉÉlÉUÉÇcÉÏ xÉålÉÉ' bÉåFlÉ sÉÇMåüuÉU xuÉÉUÏ MåüsÉÏ ! AÉÍhÉ irÉÉ SWûÉ iÉÉåÇQûÉcrÉÉ UÉuÉhÉÉsÉÉ PûÉU MüÂlÉ xÉÏiÉåcÉÏ xÉÑOûMüÉ MåüsÉÏ ! MüxÉå qÉÉlÉÉrÉcÉå Wåû xÉuÉï 'CÌiÉWûÉxÉ' qWûhÉÔlÉ ? MåüuÉU SæãuÉiɤÉå§ÉÉiÉcÉ iÉå zÉYrÉ AÉWåû, AÉÍhÉ irÉÉxÉÉPûÏ UÉqÉ uÉÇSlÉÏrÉ AÉWåûcÉ, mÉhÉ irÉÉcÉÏ LãÌiÉWûÉÍxÉMüiÉÉ lÉÉWûÏ AÉqWûÏ qÉÉlrÉ Mü zÉMüiÉ ! Wåû AÉWåû xÉÉqÉÉlrÉmÉhÉå rÉÉ oÉÑÎkSÌlɸÉÇcÉå qWûhÉhÉå. mÉhÉ Wåû sÉÉåMü uÉÉÎsqÉMüÐ UÉqÉÉrÉhÉ lÉÏOû uÉÉcÉiÉÏsÉ iÉU irÉÉÇcrÉÉ sɤÉÉiÉ rÉåDsÉ MüÐ, AlÉåMü A°ÒiÉ MüjÉÉ rÉÉ qÉÑVûÉiÉ rÉÉ UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ lÉÉWûÏiÉ, irÉÉ WûeÉÉUÉå uÉwÉÉïcrÉÉ MüÉVûÉiÉ lÉÇiÉU lÉÇiÉUcrÉÉ pÉ£ü-MüuÉÏÇlÉÏ ÌlÉqÉÉïhÉ MåüsÉåsrÉÉ AÉWåûiÉ. ESÉWûUhÉÉjÉï - xÉÏiÉåcrÉÉ fÉÉåmÉQûÏmÉÑRåû sɤqÉhÉÉlÉå LMü UåwÉÉ MüÉRûsÉÏ, mÉhÉ iÉÏ AÉåsÉÉÇQÕûlÉ xÉÏiÉÉ mÉÑRåû AÉsÉÏ irÉÉqÉÑVåûcÉ UÉuÉhÉ ÌiÉsÉÉ bÉåFlÉ eÉÉF zÉMüsÉÉ WûÏ MüjÉÉ. WûÏ sɤqÉhÉUåwÉÉ uÉÉÎsqÉMüÐcrÉÉ UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ lÉÉWûÏ ! ÌiÉjÉå pÉϤÉÉ qÉÉaÉhrÉÉxÉÉPûÏ AÉsÉåsrÉÉ UÉuÉhÉÉsÉÉ AaÉSÏ fÉÉåmÉQûÏiÉ oÉÉåsÉÉuÉÔlÉ xÉÏiÉålÉå AÉxÉlÉ ÌSsÉåsÉå AÉWåû! EŒûÉhÉ MüÂlÉ xÉqÉÑSì mÉÉU MüUhÉÉ-rÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉÉcÉå ÍcÉ§É uÉÉÎsqÉMüÐsÉÉ qÉÉlrÉ lÉÉWûÏ. irÉÉcrÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉiÉsÉÉ WûlÉÑqÉÉlÉ mÉÉåWûiÉ mÉÉåWûiÉ xÉqÉÑSì mÉÉU MüUhÉÉUÉ AÉWåû ! AzÉÉ AlÉåMü MüjÉÉ, AÉÍhÉ uÉÉlÉU uÉ UɤÉxÉ WûÏWûÏ AaÉSÏ qÉÉhÉxÉåcÉ WûÉåiÉÏ Wåû SzÉïÌuÉhÉÉUåWûÏ mÉÑUÉuÉå uÉÉÎsqÉMüÐcrÉÉ MüjÉÉlÉÉiÉÔlÉcÉ ÍqÉVûiÉÉiÉ. irÉÉiÉsrÉÉ LMüÉcÉÉ CjÉå EssÉåZÉ MüUiÉÉå iÉÉå

CjÉå mÉWûÉ. mÉëxÉÇ AxÉÉ AÉWåû. uÉÉlÉU xÉælrÉ xÉqÉÑSì ÌMülÉÉ-rÉÉuÉU ÍxÉkS AÉWåû.

UÉuÉhÉÉcÉÉ pÉÉF ÌoÉpÉÏwÉhÉ WûÉ AÉmÉsrÉÉ cÉÉU 'UɤÉxÉ' AlÉÑrÉÉrÉÉÇxÉWû UÉqÉÉsÉÉ rÉåFlÉ ÍqÉVûÉsÉÉ AÉWåû. Wåû mÉÉcÉ UɤÉxÉSåÎZÉsÉ rÉÉ xÉålÉåoÉUÉåoÉU AÉWåûiÉ. xÉuÉï xÉålÉåsÉÉ E¬åzÉÔlÉ UÉqÉ MüÉWûÏ xÉÔcÉlÉÉ SåiÉ AÉWåû. irÉÉiÉsÉÏ LMü xÉÔcÉlÉÉ – lÉ cÉÉæuÉ qÉlÉÑwÉÇ ÂmÉÇ MüÉrÉï MüÌWïûpÉUï AÉWûuÉå | uÉlÉUÉ LuÉ lÉzÉ xuÉeÉlÉåÎxqÉlÉ pÉÌuÉwrÉÌiÉ ||

10 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

uÉÉlÉUÉÇlÉÉ UÉqÉÉlÉå ÌSsÉåsÉÏ xÉÔcÉlÉÉ AzÉÏ AÉWåû. rÉÑkS cÉÉsÉÔ AxÉåmÉrÉïÇiÉ MÑühÉÏWûÏ uÉÉlÉUÉlÉå ( AÉmÉsÉå Wåû oÉɽ uÉÉlÉUÂmÉ OûÉMÔülÉ qÉÑVûcÉå) qÉlÉÑwrÉÂmÉ kÉÉUhÉ Mü lÉrÉå, AÉmÉsrÉÉ rÉÉ xÉælrÉÉsÉÉ 'uÉÉlÉU' WåûcÉ AÉmÉsÉå ÍcÉlWû (AÉåVûZÉhrÉÉcÉÏ ZÉÔhÉ) UÉWûÏsÉ. mÉÑRåû UÉqÉ xÉÉÇaÉiÉÉå, AÉqWûÏ xÉÉiÉeÉhÉ qÉlÉÑwrÉÂmÉÉiÉcÉ zɧÉÔzÉÏ sÉRûhÉÉU AÉWûÉåiÉ. (qWûhÉeÉå uÉÉlÉUÂmÉ kÉÉUhÉ MüUhÉÉU lÉÉWûÏ.). Wåû xÉÉiÉeÉhÉ MüÉåhÉ? iÉU qÉÏ (UÉqÉ), xuÉiÉ:, AirÉÇiÉ iÉåeÉxuÉÏ AxÉÉ WûÉ qÉÉfÉÉ pÉÉF sɤqÉhÉ AÉÍhÉ AÉmÉsrÉÉ cÉÉU (UɤÉxÉ) xÉWûMüÉ-rÉÉÇxÉWû mÉÉcÉuÉÉ qWûhÉÔlÉ AÉsÉåsÉÉ qÉÉfÉÉ xÉZÉÉ ÌoÉpÉÏwÉhÉ ! UÉqÉÉcrÉÉ rÉÉ xÉÔcÉlÉåiÉ LMü aÉÉå¹ ÌSxÉiÉå MüÐ, ÌoÉpÉÏwÉhÉ uÉaÉæUå UɤÉxÉ Wåû qÉÉhÉxÉÉÇmÉå¤ÉÉ uÉåaÉVåû ÌSxÉiÉ lÉuWûiÉå. irÉÉÇcÉå ÂmÉ 'qÉlÉÑwrÉ'cÉ WûÉåiÉå. UÉqÉ sɤqÉhÉÉÇmÉëqÉÉhÉåcÉ AÉÍhÉ uÉÉlÉU WåûWûÏ qÉÑVûÉiÉU qÉÉlÉÑwÉÂmÉcÉ, mÉhÉ uÉÉlÉUuÉåwÉ kÉÉUhÉ MüUhÉÉUå! rÉÉ uÉÉlÉUÉÇlÉÉ AÉmÉsÉÉ WûÉ uÉåwÉ OûÉMÔülÉ SåFlÉ qÉÔVû qÉlÉÑwrÉÂmÉÉiÉ uÉÉuÉUhÉå zÉYrÉ AxÉsrÉÉcÉÏ lÉÉåÇS uÉÉÎsqÉMüÐlÉå AlrɧÉWûÏ MåüsÉåsÉÏ AÉWåû. WûlÉÑqÉÉlÉ UÉqÉÉsÉÉ mÉëjÉqÉ pÉåOûsÉÉ iÉÉå AzÉÉ qÉlÉÑwrÉÂmÉÉiÉcÉ ! irÉÉsÉÉ AÉmÉsÉÏ zÉåmÉÔOû xÉWûeÉ oÉÉeÉÔxÉ MüÉRÕûlÉ PåûuÉiÉÉ rÉåiÉ WûÉåiÉÏ (irÉÉqÉÑVåûcÉ iÉU UÉuÉhÉÉlÉå irÉÉcÉÏ zÉåmÉÔOû eÉÉVûsiÉÏ iÉU irÉÉsÉÉ MüÉWûÏcÉ CeÉÉ fÉÉsÉÏ lÉuWûiÉÏ lÉÉ!). UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ iÉU uÉÉlÉU-Îx§ÉrÉÉÇcÉå uÉhÉïlÉ rÉåiÉå irÉÉiÉ MÑüRåûWûÏ irÉÉÇlÉÉ zÉåmÉÔOû lÉÉWûÏ! irÉÉ xÉÑÇSU AÉWåûiÉ, irÉÉ mÉëxÉÉkÉlÉ Mü zÉMüiÉÉiÉ. uÉÉsÉÏcÉÏ mɦÉÏ iÉÉUÉ WûÏ iÉU uÉåS eÉÉhÉÉhÉÉUÏ AÉWåû ! uÉÉlÉUÉÇcrÉÉ zÉåmÉÔOû rÉÉ ÍcɧÉÉlÉå ÌoÉcÉMührÉÉcÉå MüÉUhÉ lÉÉWûÏ, MüÉUhÉ AÉeÉWûÏ QûÉåYrÉÉsÉÉ oÉæsÉÉÇxÉÉUZÉÏ ÍzÉÇaÉå oÉÉÇkÉÔlÉ ÌWÇûQûhÉÉUÏ qÉÉhÉxÉå eÉaÉÉiÉ AÉWåûiÉ. UɤÉxÉ WûÏ LMü eÉÉiÉ AÉWåû. UÉuÉhÉÉcrÉÉ SÉålÉ WûÉiÉÉÇcÉÉ uÉ LMüÉcÉ iÉÉåÇQûÉcÉÉ EssÉåZÉ UÉqÉÉhÉrÉÉiÉ ÌMüirÉåMü ÌPûMüÉhÉÏ AÉWåû. (rÉÉ sÉåZÉÉcrÉÉ qÉrÉÉïÌSiÉ iÉÉå MüxÉÉ SåhÉÉU?) irÉÉcÉÏ SWûÉ iÉÉåÇQåû lÉÉWûÏiÉ. iÉÉå SzÉaÉëÏuÉ AÉWåû. eÉxÉÉ xÉÑaÉëÏuÉ (pÉUpÉ‚üqÉ aÉSïlÉ, aÉëÏuÉ, AxÉsÉåsÉÉ) uÉÉlÉU, iÉxÉÉ WûÉ SzÉaÉëÏuÉ (SWûÉmÉOû qWûhÉeÉå AÌiÉzÉrÉ oÉsÉzÉÉsÉÏ aÉSïlÉ AxÉsÉåsÉÉ) UÉuÉhÉ ! UÉqÉÉlÉå sÉÇMåüiÉ eÉÉhrÉÉxÉÉPûÏ eÉÉå xÉqÉÑSìÉiÉÔlÉ qÉÉaÉï MåüsÉÉ irÉÉÇcÉå lÉÉuÉ uÉÉÎsqÉMüÐcrÉÉ UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ lÉsÉ-xÉåiÉÔ AxÉå AÉWåû. MüÉUhÉ iÉÉå qÉÉaÉï lÉsÉ lÉÉuÉÉcrÉÉ xjÉÉmÉirÉ ÌuÉzÉÉUSÉlÉå UÉqÉÉcrÉÉ xÉÔcÉlÉåuÉÂlÉ iÉrÉÉU MåüsÉåsÉÉ AÉWåû. iÉÉå MüxÉÉ? iÉU mÉëjÉqÉ irÉÉlÉå xÉqÉÑSìÉiÉÔlÉ EjÉVû pÉÉaÉ zÉÉåkÉsÉÉ (iÉÉå EjÉVû

11 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

pÉÉaÉ lÉæxÉÌaÉïMücÉ! iÉÉåcÉ AÉeÉcÉÉ UÉqÉxÉåiÉÔ). irÉÉ EjÉVû pÉÉaÉÉuÉU qÉaÉ uÉÉlÉUÉÇlÉÏ qÉÉåPûÉsrÉÉ ÍzÉVûÉ AÉÍhÉ sÉÉMüÉQûÉÇcÉå AÉãÇQûMåü AÉhÉÔlÉ eÉÉhrÉÉcÉÉ qÉÉaÉï iÉrÉÉU MåüsÉÉ. Wåû uÉhÉïlÉ AÉWåû uÉÉÎsqÉMüÐcrÉÉ UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ. (ÌiÉjÉå UÉqÉlÉÉqÉÉlÉå iÉUhÉÉUå SaÉQû lÉÉWûÏiÉ.) WûÉ xÉÉUÉ CÌiÉWûÉxÉ AÉWåû. AÉÍhÉ irÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉcÉå, qWûhÉeÉåcÉ UÉqÉÉcrÉÉ AÎxiÉiuÉÉcÉå ÍcÉlWû AÉWåû. AÉeÉcÉÉ UÉqÉxÉåiÉÔ qWûhÉÔlÉ AÉãVûZÉsÉÉ eÉÉhÉÉUÉ xÉqÉÑSìÉiÉÏ lÉæxÉÌaÉïMü oÉÉÇkÉ. iÉÉå lɹ MüUhrÉÉcÉÏ rÉÉåeÉlÉÉ WûÏ UÉqÉÉcÉå lÉÉuÉ mÉÑxÉÔlÉ OûÉMührÉÉcrÉÉ rÉÉåeÉlÉåiÉsÉÉ LMü pÉÉaÉ AÉWåû. (SͤÉhÉåiÉsrÉÉ QûÏLqÉMåücÉÏ cÉVûuÉVûcÉ qÉÑVûÏ UÉqÉÉsÉÉ ÌuÉUÉåkÉ MüUhrÉÉiÉÔlÉ EpÉÏ UÉÌWûsÉåsÉÏ AÉWåû. irÉÉÇlÉÏcÉ rÉÉ oÉÉoÉiÉÏiÉ mÉëjÉqÉ WûÏ rÉÉåeÉlÉÉ qÉÉÇQûsÉåsÉÏ ÌSxÉiÉå AÉWåû.) mÉUÇiÉÑ UÉqÉÉcÉå lÉÉuÉ ÍqÉOûuÉhrÉÉcÉÏ WûÏ rÉÉåeÉlÉÉ xÉŠå pÉÉUiÉÏrÉ MüzÉÏ qÉÉlrÉ MüUiÉÏsÉ? CjÉsrÉÉ AÌWÇûSÕ xÉqÉeÉsÉå eÉÉhÉÉ-rÉÉ AlrÉ mÉÇÍjÉrÉÉÇlÉÏWûÏ Wåû sɤÉÉiÉ bÉåiÉsÉå mÉÉÌWûeÉå MüÐ, UÉqÉ WûÉ rÉÉ SåzÉÉiÉsÉÉ LMü AÉSzÉï LãÌiÉWûÉÍxÉMü mÉÑÂwÉ WûÉåiÉÉ. WûÉ AÉmÉsrÉÉ CÌiÉWûÉxÉÉcÉÉ uÉÉUxÉÉ AÉmÉhÉ rÉÉ SåzÉÉcÉå lÉÉaÉËUMü AxÉsrÉÉMüÉUhÉÉlÉåcÉ AÉmÉhÉ rÉÉ SåzÉÉcÉå lÉÉaÉËUMü AxÉsrÉÉMüÉUhÉÉlÉåcÉ AÉmÉhÉcÉ eÉmÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. AWûÉå, CÇQûÉålÉåÍzÉrÉÉiÉsÉå qÉÑxÉsÉqÉÉlÉWûÏ eÉU UÉqÉÉsÉÉ qÉÉlÉiÉÉiÉ, iÉU qÉaÉ CjÉsrÉÉ qÉÑxÉsÉqÉÉlÉÉÇlÉÉ irÉÉcÉå MüÉ oÉUå uÉÉuÉQåû AxÉÉuÉå? UÉqÉ WûÏ urÉ£üÏ CÌiÉWûÉxÉÉiÉ WûÉåFlÉ aÉåsÉåsÉÏ AÉWåû, rÉÉoɬsÉ xÉÇzÉrÉ lÉMüÉå. CÌiÉWûÉxÉ sÉåZÉlÉÉcÉÏ irÉÉ MüÉVûÉiÉ eÉÏ mÉkSiÉ WûÉåiÉÏ ÌiÉsÉÉ AlÉÑxÉÂlÉ uÉÉÎsqÉMüÐlÉå UÉqÉÉcÉÉ CÌiÉWûÉxÉ zÉoSoÉkS MåüsÉåsÉÉ AÉWåû. UÉqÉ WûÉ mÉUqÉåµÉUÉcÉÉ AuÉiÉÉU qÉÉlÉsÉÉ aÉåsÉÉ Wåû ZÉUå ! AÉmÉsrÉÉ kÉÉÍqÉïMü ´ÉkSåsÉÉ irÉÉqÉÑVåû kÉ‚üÉ oÉxÉiÉÉå AxÉå qÉÉlÉhÉÉ-rÉÉ AlrÉ mÉÇÍjÉrÉÉÇlÉÏ WûuÉå iÉU irÉÉsÉÉ 'AuÉiÉÉU' qÉÉlÉÔ lÉrÉå! mÉhÉ 'UÉqÉUÉerÉ' SåhÉÉUÉ UÉ·ímÉÑÂwÉ qWûhÉÔlÉ iÉUÏ irÉÉsÉÉ qÉÉlÉÉuÉå MüÐ lÉÉWûÏ? 'UÉqÉ' qÉÉlÉhÉå WûÏ UÉ·íÏrÉ pÉÉuÉlÉåcÉÏ LMü ZÉÔhÉ xÉqÉeÉsÉÏ mÉÉÌWûeÉå. UÉqÉÉcrÉÉ 'qÉlÉÑwrÉ'iuÉÉcrÉÉ AÉÍhÉ LãÌiÉWûÉÍxÉMüiÉåcrÉÉ ÌMüiÉÏ iÉUÏ ZÉÑhÉÉ uÉÉÎsqÉMüÐcrÉÉ UÉqÉÉrÉhÉÉiÉ AÉWåûiÉ AÉÍhÉ uÉÉÎsqÉMüÐ UÉqÉÉrÉhÉ WûÉcÉ aÉëÇjÉ UÉqÉcÉËU§É xÉÉÇaÉhÉÉUÉ xÉuÉÉïiÉ eÉÑlÉÉ aÉëÇjÉ qWûhÉÔlÉ AÍkÉMü mÉëqÉÉhÉ qÉÉlÉsÉÉ mÉÉÌWûeÉå. irÉÉiÉÏsÉ uÉ irÉÉlÉÇiÉU ÌlÉqÉÉïhÉ fÉÉsÉåsrÉÉ aÉëÇjÉÉqÉkÉÏsÉ MåüuÉVû ´ÉkSåsÉÉcÉ mÉOûhÉÉ-rÉÉ aÉÉå¹Ï CÌiÉWûÉxÉÉiÉ xÉqÉÉÌuɹ Mü lÉrÉåiÉ. oÉÉMüÐ xÉuÉï CÌiÉWûÉxÉcÉ AÉWåû.

b÷Éì. ¨É. ¤ÉÉ. EÖò±ÉEòhÉÔ (±ÉäJÉEò ºÉƺEÞòiÉ ´É ¨É®úÉ`öÒSÉä MÉÉfäø +¦ªÉɺÉEò +ɽäþiÉ) 12 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

dtftPv Gòtçjt itt‚áódtet. dtftPv AÇtfitt‚áódtettKtt uitKttf Gòsò ÔtItgettitf dtftPv Gòtçjt-lttumTettKtt uitKttf GòfStç ATetâTt AItTettKtç Atmç. GòtçStTettmv cttktçTtvÔ Gòtçjt lttumTet mç ltdttMttKtç uitKttf AtuSt ltâlGæòTtv ettâKtç ltâuKtTt WtXt dttXtÔç MttTtç. Mett cttktçTt uituitWt uitktettâKett GòtçjttâKtv uXtxdtTtv mtçTtç Ttv cttktt ÒttXtÇtçottTt ltâYtÏt btXtTtç. uMtÒttltå AcettltGòtâXtt , ltâjttçWtGòtâXtt AtuSt lttitãMtuXtGò MtvitXttTt Gòtetã GòfSttØettâXtt Mtsòf Ttç ltâVctã AgYtitçhtTt AtuSt AgYtqtettlttXtç jttçWtSettKtç uitÐttlttmã lttWtXt dmStMtç Gòtçjt mtçTt. Gòtçjt uXtxdtTtvKtt AgYtltt BuTtmtlt APftiett jtTtGòtXtâTtf BâÀtMtv AtuSt ÂêòKt cttktçTt ÒttXtGòtçjt ltâYttVXt GòfSettKtv Xtitv YtfâYtft ltäsò NttÔv. Tett jtTtGòtTt lttdttuMtGò nòtâTtvKett uitKttftXtç qtçufúTt mtçDòXt ÂêòKt cttktçTt uVVftç AtuSt TettKtç ltmGòtfv ettâXtv YtumÔt ÒttXtGòtçjt ltâYttVXt GçòÔt it Tettdtähç ÂêòKt ftMetnòtâTtvKett dtmtXt JtOXtçÔt itèKttufGò qtçfStt uVÔv. mt Gòtçjt B. lt. 1751 Ttç 1776 ett GòthtTt Ttettf NttÔt. TettKtç 35 HtâQ mtçTtç. Tett GòthtTtvÔ dttXtitv ÒttXttKtç iettYtGò ltâGòÔXt Tett GòtçjttTt mtçTtç. TettKtv uitKttftKtv btèPGò btäÌvqttdttSetittVtitf AtWttufTt mtçTtv. ettKt ltädttftlt (1768 Ttç 1771) BâIÔâQdtWetçmv 'EXtlttetFÔtçuYtuQett uŠtOtuXtGòtKtv' YtumÔv AtitæÊtv qtGòtujtTt NttÔv. TettXtâTtf ett dtmtXt ÒttXtGòtçjttKett AXtçGò AtitæÊett qtultÌ Nttgett. AÔvGòQç (1975 dtWetç) 'V Xetå EXtlttetFÔtçuYtuQett uŠtOtuXtGòt' qtultÌ NttÔt. mv ett GòtçjttKtv YtâWtftitv AtitæÊtv Atmç. ettâYttltåXt laåòxTt JtçDòXt dtftPvTt AtWtäuXtGò ÒttXt-uitÒttXt AtuSt TtÊitÒttXt ettâKtç ltâVctã VçSttfç Altç XtitvXt ÒttXtGòtçjt Ttettf imtetÔt mitçTt Ajtv dtmÊittGòtâÇtt Qté. ÃtvWtf ietâGòOçjt GçòTtGòf ettâXtt uXtdttãSt NttÔv. uit. Gòt. ftMtittQç, et.ft‡.VtTtç, wKt.It. Gòitë, dt.dt. ultÌçÐtjttãlotv uKtottit Ajtt Uttçf dtâQhyKett ltâYttVGòvet ltmteettXtç GçòTtGòftâXtv 'dtmtftkOàvet ÒttXtGòtçjt' mt dtftPvTtvÔ YtumÔt ÒttXtGòtçjt 1920 Ttç 1927 ett lttTt itktt«Tt , EGåòSt 23 cttIttTt qtultÌ GçòÔt. 13 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

Tett XtâTtf cttfTtvet ltâlGæòTtvKett WettlttXtç Ytâ. dtmtVçitjttlotv Mttçjtv ettâXtv 'cttfTtvet ltâlGæòTtvGòtçjt' Vmt HtâQtTt qtultÌ GçòÔt. TettKtt Atfâct 1962 lttÔv NttÔt mtçTtt. cttfTttKett lttâlGæòuTtGò MtvitXttKtç uitlTtæTt ltâVctã ettTt uVÔçÔç AtmçTt. 1974 lttÔv TtÊitÒttXttKtç qttWettYtGò Vç.V. ittQçGòf ettâXtv 'dtftPv TtÊitÒttXt dtmtGòtçjt' TtvXt HtâQtTt qtGòtujtTt GçòÔt. dtmtdtmtçYttWettet ultÌçÐtfjttlotv uKtottit ettâXtv 'cttfTtvet KtufúotGòtçjtt'Ktç TtvXt HtâQ qtGòtujtTt GçòÔç. qttKtvXt KtufúotGòtçjt (1932), dtWetetäItvXt KtfvotGòtçjt (1937) it AittãKtvXt KtufúotGòtçjt (1946) ettnòdttXtç Ttç qtultÌ NttÔç. ltâetäFTt dtmtftkOàtKett uXtxdtTtvXtâTtf dtmtftkOà jttltXttXtç lttumTet AtuSt ltâlGæòTtv dtâQh lUttYtXt GòsòXt TettdtâQhtKtç AWetÇt TtGãòTtvUtã ÔÇdtStjttlotv Mttçjtv ettâKettGòQç 1962 lttÔv dtftPv 'uitÐtGòtçjt' ltâYttVXt GòfSettKtç Gòtetã lttçYtuitÔç. TettKtt YtumÔt HtâQ 1976 lttÔv qtultÌ NttÔt AtuSt 1995 Ytet«Tt TettKtç YtâWtft HtâQ qtultÌ NttÔç. lttdttuMtGò jttlottâKtt Gòtçjt 'cttfTtvet ltdttMtuitÒttXt Gòtçjt' ett XttittXtç Ãtv lt.dtt. ItItë ettâXtv ltâYttVXt GçòÔt. TettKtt YtumÔt HtâQ 1986 lttÔv Ttf ltmtitt HtâQ 1993 lttÔv qtGòtujtTt NttÔt. ettXtâTtf Gòtçjt itt‚áódtettKett uXtxdtTtvKtv qtunòett dtmtftkOàtTt KttâItÔv ròMtÔv. uituitWt uitktettâitfvÔ dtftPv Gòtçjt Ttettf mtçDò ÔtItÔç. CVt. Adtfêp IttQItvh ettâKtç ftdtGòtçjt, ItStçjtGòtçjt, VçitvGòtçjt, Qté. qt.Xt. Mttçjtv ettâKtç jttlotÒttâKtt KtufotGòtçjt, AtVjtã dtftPv jtbVGòtçjt, ftMet ietitmtf Gòtçjt, XtæwltmGòtçjt , TtltçKt BTtftâXtv Ttettf GçòÔçÔç ltäitKtXttâKtç Gòtçjt, ltäcttuktTttâKtç Gòtçjt, CVåã-dtftPv Gòtçjt, lUtÔGòtçjt, CVåã-dtftPv jtbVGòtçjt, GòÏtQ- dtftPv jtbVGòtçjt .............uituitWt uitktettâitfvÔ ÒttXttKtç cttâQtf dtftPvTtåXt CYtÔbWt mtçSettKett ÅkOvXtç ett GòtçjttâlttfHtt dtmtXtá Itäsò udthSttf Xttmv. jttltGòvet dtVTtvKtv AYtçÇtt Xt WtfTtt litetâqtçfStçXtç AXtçGò qtGòtjtGòtâXtv TettTt dttçÔtKtv GòtdtuItfv GçòÔv Atmç it AtMtmv GòfvTt AtmçTt. dtftPv cttktçKett it ltâlGæòTtvKett AcettltGòtÔt TtltçKt ltitãlttdttXet dtftPv dttStlttÔtmv dtftPvTtvÔ BTtFett qtGòtfKett GòtçjttâKtv EGòuotTtò dttumTtv GäòPçmv udthStç AitJtQ AltTtç. dtähtTt Ajtt qtGòtfKtç Gòtçjt AšlTtTittTt AtmçTt ettKtvltäÌt GògYtXtt ltitãlttdttXet ittKtGòtÔt XtltTtç. YtfâTtä mç dtmÊittKtç 14 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

itt‚áódtet ltitt«Xtt YtufuKtTt imtitç Altt uitKttf GòsòXt uituitWt GòtçjttâKtv dttumTtv ltâGòuÔôTt GòsòXt Ttv YtäRç uVÔv Atmç. GòtçjttKtç Xttit, ltâYttVGò it qtGòtjtGòtKtç Xttit, Gòtçjt Gòjttuitktetv Atmç, TettKtv wGòdtTt, Ttç GäòPç udthå jtGòTtvÔ Ajtt (jtFetTttç ltitã) dtäVVá áettâitf AtWttufTt Ajtv mv dttumTtv uVÔçÔv Atmç. ettâYtèGòv Gòtmv Gòtçjt Växdth AltåXt AtYttYtgett YtufltftTtvÔ ÀtâUttÔettTt Ttç ltâVcttãlttPv udthå jtGòTttTt. Gòtçjttâuitktetv dttumTtv uÔumTttXtt Gòtçjt Gòltt YtmtetKtt mç uÔumStç AtitjetGò ittOTtç. AtYtgettÔt BâÀtMtv itStãdttÔt dttmvTt Altgettdtähç ‹ò Ttç Ntá ett nòdttXtç AtYtSt jtbV Yttmå jtGòTttç. btmäTtçGò dtftPv Gòtçjt mç dtftPv litfdttÔt it dtftPv ietâMtXtdttÔt ettXtälttf btXtuitÔçÔç AltTttTt. dtftPv litfdttÔt it ietâMtXtdttÔt HttÔvÔqtdttStç AtmçTt. dtftPv litfdttÔt - A, At, B, Bã, C, Dò, E, Eç, Atç, Atè, Aâ , A: Ajtv Atmç. Aâ AtuSt A: mç AtYtSt Mtfv uÔmvTt AltÔtç Ttfv Ttç qtTetÇttTt Ttltç XtltåXt aòFTt (ˆâ) AtuSt (ˆ…) AXtälittf AtuSt uitltItã Altç AtmçTt. dtftPv ietâMtXtdttÔt Gò,Ht,It,Jt,‚ Kt,L,Mt,Nt,ƒt O,P,Q,R,St Tt,Ut,V,Wt,Xt Yt,aò,bt,ct,dt et,f,Ô,it,jt kt,lt,m,h,Çt,Òt Ajtv Atmç. mv ietâMtXtdttÔt ÔÇttTt PçitSettlttPv TettâKett AÍtÇtftâXtv udthåXt GçòÔçÔt 'GòKtOTtYt' mt nòdt ÔÇttTt Pçittitt it jtçitOv 'etfÔitjtktltmhÇtÒt' AltTtç mç WettXttTt Pçittitç. dmStMtç GòtçStTttmv ltâVctã YttmTttXtt Gòtdt lttçYtç mtçBãÔ.

15 of 23


D-qร‰ร‰รxร‰Mรผ

qร‰ร‰rร‰ qร‰Uร‰Pรปร xร‰ร‡xjร‰ร‰, qร‰ร‘ร‡oร‰D

  

        ! ...  # $% & '%     ...

 !  ( )* + 1 %  (  ,& - ( . / 0 % . 

2  %34  (    5  %6 %. 78 9 7:;< 3 = # & 6 > = 1 2 % 5  (, = @ %3AB3B C/ % D1 . B, 5, B( , =% = %E , BB = @(6, BF -  B$G B 3 , =  %E   %E, (% =  (  =  3  , & (D (D, @ $%6   (! 3 (% IJ % .   3 K , !( 1 , I B$G B 3 , = (%(%

IJ

% .

 

3

(

5 

% ?

6 J1 =  & ( J 3( = (AM 6 M A  M 3( (6 (?  % N3 6-, P%&6- @> ( 6 = (6 $%6  ( ! 6 % (?   %6- @> ( ( Q(= ( .  I  % (6 ' 6 1 % 62 1  (6 % % BB 6 5 I %. C/ Q( 2 % ( R S , 'B% (%% IJ3 (% & B % 2 (%  %  =  U ...' % ( ( B=6 % ? ( V  (  ( 6 1 %  @6 % ... ,& W3

16 of 23


D-qร‰ร‰รxร‰Mรผ

qร‰ร‰rร‰ qร‰Uร‰Pรปร xร‰ร‡xjร‰ร‰, qร‰ร‘ร‡oร‰D

B   5  &6 Q( 6  & A( ( 6 3 (6 % ,& 0% . ' 6 1 V X 3 Y(B% >  I   %  .(M% '  ( Y( 3 V6 =3) Z, = > Z S  (, > Z ) B$ , %, > Q( S ( 6 (% 1  %  ( =  [  & ( %  0 .  = C\ 3M  )+  B]$B 3 ( B]$B 3  > @R %36 % (6 M4(? ( 6 ^2 , % (  B0= A ' 6 %3. _ &  % (

C/

@> (

3

6

(M6

%34

B

%

 

(& 6 (% ( K (6  % . 6 J1 = B% 3(@`^( ( a = % .

- & R ( % ! . ! ! 3  % . 3( > W % . =3 %3 %  (M =J (, &3&% %3 % . 6  . / R  % > 6 ( BB= % $%6 1 ( ? 6 ( $%6 1 BB= % (? % @b @> ( :  % . 6  AM  ( ( ? ( &  B & !  @b   @> ( ! (  (6 6 3 6 % . ( =3) % 6 ( =3) 6% %3 %  ( % .

 / Q( Y( =3 B(- 6- D (& % . 6 d

D @ 6 (& $%6 6 >  ) ! 6 d 1   Q( ( K I ( $%6 e8 ;f 3 3J6 S( 2 % . 1 %6   % . = S WRR ! PM :  % W D , R, %  = 

17 of 23


D-qร‰ร‰รxร‰Mรผ

qร‰ร‰rร‰ qร‰Uร‰Pรปร xร‰ร‡xjร‰ร‰, qร‰ร‘ร‡oร‰D

 B  1 1 3M I % ( . . / 5 I  C/ & B]$B 3 2 6 (% (6 & .  . / 

( ( ( IJ   (0 % ( %36 % ! 6  % .

 @> ( : D( I 4 % . / B=AM M3 @> ( % . '  3  WM  % % 6 ( @(6 =J .  ( . / B=AM 6 * Q(V 6 6  % . Q= @b _ %3 3 (? ! @(6  )* )g ! =h) (  ?, (M % (

  ( ? '%  (= P  ( ( I (J B3 =   (6 % (? (6 ( C\ ( (0 (  5 V6 ( ( % (? 6  ( _  @b W_ 3 % . % % ( N Y( (M% B= % Q( = %3 % 6 0  %36   % R & D(J (36 @b _   D 1  % . % 0  ! WRR % %AM V D6  % $%6 > W 6 @> (

3 

= 

6

! 

6

! 

A =  & .  &

18 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

oÉÉiÉqÉÏ

´ÉÏ AÍpÉqÉlrÉÔ oÉÉxiÉå, qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ cÉå LMü xÉSxrÉ AÉWåûiÉ.

19 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

SÒaÉï SzÉïlÉ H$moarJS> {H$ëë`mMr C§Mr {H$ëë`mMm àH$ma S>m|Jaam§J {Oëhm loUr

H$moamB©JS> : \y$Q> : {JarXwJ© : bmoUmdim : nwUo : gmonr

_wier YaUmÀ`m npíM_oH$S>o EH$ _mdi Amho Ë`mMo Zmd§ Amho H$moa~mag _mdi.`mM _mdi àm§VmV H$moarJS> Am{U KZJS> ho {H$„o `oVmV.bmoUmdim Am{U nmbr `m§À`m_Ü`o AgUm-`m gìdmîUr KmQ>mÀ`m _mÏ`mda H$moarJS> Amho.hm {H$„m à{gÕ Amho Ë`mÀ`m gÚ…pñWVrbm Agboë`m AI§S> VQ>~§Xr_wio. `m ^mJmVrb {H$„o nhmd`mMo Agë`mg VrZ Vo Mma {Xdgm§Mr gdS> hdr. H$moarJS>, KZJS>, gwYmJS> Am{U gagJS> `m gmaIm gw§Xa Q´>oH$hr `m ^mJmV Amnë`mbm H$aVm `oVmo. B{Vhmg : `m JS>mMm B{VhmgmV \$magm Hw$R>o C„oI Zmhr. 1657 _Ü`o _hmamOm§Zr bmohJS>, {dgmnya, Vw§J-{VH$moZm `m {H$ëë`m§~amo~a H$moarJS> Amnë`m ñdamÁ`mV XmIb H$ê$Z KoVbm. _mM© 1818 _Ü`o EH$ Vmo\o$Mm Jmoim XméH$moR>mamda nmSy>Z Ë`mZo hm JS> qOH$bm .JS>mda _moR>çm à_mUmda àmUhmZr Am{U {dÎmhmZr Pmbr . `m {H$ëë`m~amo~a X{jUoH$S>rb KZJS>hr hr B§J«Om§Zm {_imbm. JS>mdarb nhmÊ`mgmaIr {R>H$mUo : noR>-ehmnya JmdmVyZ H$moamB©JS> EH$m q^VrgmaIm ^mgVmo. JS>_mWm åhUOo EH$ ^bo_moR>o nR>maM Amho.JS>mMr VQ>~§Xr gmYmaUV… XrS> {H$bmo_rQ>a bm§~rMr Amho. VQ>~§Xrdê$Z g§nyU© JS>mbm \o$am KmbVm `oVmo. noR>- ehmnyaÀ`m dmQ>oZo da `oVm§Zm _mJm©V AZoH$ Jwhm d nmÊ`mMr Q>mHo$ Am{U lr JUoemMr _yVu bmJVo. JUoeXadmÁ`mZo AWm©V noR> ehmnyaÀ`m dmQ>oZo da Amë`mda g_moaM dmS>çm§Mo Adeof AmT>iVmV. g_moaM nR>mamda Xyada H$moamB©XodrMo _§{Xa Amho ._§{XamMm OrUm}Õma Ho$bm Amho. _§{Xamg_moaM EH$ Xrn_mi Amho. H$moamB©XodrÀ`m _yVuMr C§Mr

20 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

gmYmaUV… Mma \y$Q> Amho. JS>mda X{jUoH$S>À`m ~mOyg AZoH$ ~wê$O AmhoV. JS>mda AmOhr ghm Vmo\$m AmhoV. Ë`mn¡H$s gdm©V _moR>r 'bú_r ' Vmo\$ H$moamB©XodrÀ`m _§{XamOdi Amho.`mMà_mUo JS>mda AmUIr XmoZ _§{Xao AmhoV. JS>mda XmoZ {dñVrU© Vir AmhoV. Vù`m§À`m nwT>o AmUIr XmoZ Jwhm AmhoV. `oWoM e§I-MH«$ -JXm-nÙYmar lr {dîUyMr _yVu Amho. JS>mdê$Z g_moaM ZmJ\$UrMo Q>moH$, Vw§J, {VH$moZm, _mWoamZ, à~iJS>, H$Zm©im Am{U _m{UH$JS> Agm gd© n[aga {XgVmo. JS>mda OmÊ`mÀ`m dmQ>m : gÚ…pñWVrbm JS>mda OmÊ`mgmR>r XmoZ dmQ>m ApñVËdmV AmhoV. 1. noR>-ehmnya : H$moarJS>bm OmÊ`mgmR>r bmoUmdù`mbm `mdo. `oWyZ Am`.EZ.Eg. {edmOr_mJ}Am§~dUo qH$dm ^m§~wS>}bm OmUmar ~g nH$S>mdr, qH$dm ghmam àH$ënmH$S>o OmUmar ~g nH$S>mdr Am{U ^wer YaUmÀ`m nwT>o, Am`.EZ.Eg. {edmOrÀ`m nwT>o 22 {H$._r. darb noR>-ehmnya JmdmV CVamdo. `m JmdmVyZ gai OmUmar nm`dmQ> Amnë`mbm nm`-`m§nmer KoD$Z OmVo. nm`-`m§À`m ghmæ`mZo drg {_{ZQ>m§V JS>mda nmohMVm `oVo. 2. Am§~dUo Jmd : H$moarJS>bm OmÊ`mgmR>r Am§~dUo JmdmVyZhr OmVm `oVo. hr dmQ> _mÌ Oam AdKS> Amho. `m dmQ>oZo OmÊ`mgmR>r bmoUmdù`mhÿZ ^m§~wS>}H$S>o AWdm WoQ> Am§~dUoH$S>o OmUmar ~g nH$S>mdr. JmdmVyZ AÜ`m© VmgmV JS>mda OmVm `oVo. amhÊ`mMr gmo` : JS>mdarb _§{XamV amhÊ`mMr gmo` hmoVo. OodUmMr gmo` : {H$ëë`mda OodUmMr gmo` Zgë`mZo Vr AmnU ñdV…M H$amdr. nmÊ`mMr gmo` : JS>mda Zmhr, JS>mda XmoZ Vir Agbr Var Ë`mVrb nmUr {nÊ`m`mo½` Zmhr. noR>ehmnya _mJ}JS>mda `oUmè`m dmQ>oda XadmOmÀ`m AbrH$S>o EH$ Q>mHo$ Amho. {nÊ`mÀ`m nmÊ`mgmR>r ho dmnamdo. OmÊ`mgmR>r bmJUmam doi : noR>ehmnya _mJ}AYm© Vmg.

21 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

LMü xÉqÉjÉï AÍpÉlÉåiÉÉ, LMü oÉÑÎkSqÉÉlÉ ÌlÉqÉÉïiÉÉ, qÉUÉPûÏ UÇaÉpÉÔqÉÏcÉå lÉÉuÉ qÉÉsÉuÉhÉÏ uÉx§ÉWûUhÉÉcrÉÉ ÌlÉÍqɨÉÉlÉå eÉÉaÉÌiÉMü xiÉUÉuÉU mÉÉåcÉÌuÉhÉÉUå ‘pÉærrÉÉ WûÉiÉmÉÉrÉ mÉxÉUÏ'MüÉU qÉÎcNÇûSì MüÉÇoÉVûÏ MüÉVûÉcrÉÉ mÉQû±ÉAÉQû aÉåsÉå. qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ iÉTåïü MüÉÇoÉVûÏÇlÉÉ pÉÉuÉmÉÑhÉï ´ÉkSÉÇeÉsÉÏ

22 of 23


D-qÉÉÍxÉMü

qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉ, qÉÑÇoÉD

Credits Editorial Board Shri Arunesh Parab, Editor Shri Prasad Thakur, Member Ms. Seema Shelar, Member

Disclaimer The views expressed in some of the articles in this e-masik are that of the authors. Mai Marathi does not necessarily subscribe to the views expressed. Mai Marathi’s e-masik is for private circulation free publication.

Contact Details

Mai Marathi Sanstha, 22/1715, Old MHB Colony, Gorai Road, Borivli (w), Mumbai – 400072

email : mai.marathi@yahoo.co.in web : www.maimarathi.org group : www.groups.yahoo.com/group/mai_marathi

23 of 23

emasik17  

xÉÇMåüiÉxjÉVû 1 of 23 +Æ E ò 17´ÉÉ, +Éì C ]õ É ä ¤ É®ú , 2007 D-qÉÉÍxÉMü qÉÉrÉ qÉUÉPûÏ xÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉUÉPûÏxÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉUÉPûÏxÉÇxjÉÉqÉÉrÉqÉU...