Page 1

IÍÂÅÑÒÈÖIÉÍÈÉ ©©©ò¦»³²»©-ò½±³ò«¿


òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíóë òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êóé

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èóïï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïîóïé

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïèóïç

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îðóîî òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îí

ïè

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îìóîë

îè òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îêóîé

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îèóîç

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íðóíï

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íîóíë

òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íêóíé òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íèóíç

è

íð

î


ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

í


ó

ó ó ó

ó

ž“ €• s œ ›šž ™¡ž™ž˜ ó œ“• —“– š•”• ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

€œ”šò²»¬ò ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ì

ó ó ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

› –‰›‰”“¡“›—“•™ž˜ ›‰”•s ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

¾«·´¼·²¹ò

ó ó

ó ó

ë


ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ê


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó îðôêûò ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó é


ó ó

ó

ó ó ó ó ”ž™•œ›‰”

‹“žœ“˜ ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó è

ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ç


ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ïð

ó

ó


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

‰˜ò

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

˜†šò

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ïï


uÞ×Æ´·¹¿ò²»¬eò ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

•žˆ“•œ™

ž™•™ ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ïî

ó ó

ó


ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ž“ €• —“• •“s–’˜ •š‰›’

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ïí


ïì


ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ïë


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

˜‹’‡•”–•›—

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ïê


ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ïé


ó

œ “ ž s ™š • • œ • ˆ

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ïè

ó

ó


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ïç


íï íï íë íï íë ìï íí íê íð îç îè íì íï ìé íè ìì íî íí ìê íè íè íë

~

ïêëðð îïëðð ïëððð îì ððð îêððð ïêëðð îëððð îíððð ïçððð îíëðð îðððð îëëðð îêððð íçððð íëððð íëððð îëððð îìððð ìðððð ííëðð îìððð îëëéï

ëíî êçì ìîç ééì éìí ìðî éëè êíç êíí èïð éïì éëð èíç èíð çîï éçë éèï éîé èéð èèî êíî éîî

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó îð

ó ó ó

ó ó ó


ó

ïò ìê ìè ìè ëé ìð ìê ìì ìê ìë ëè ëì ëì ìì ìì ìç éð ëï ëç êë ìï ìì ëð

íëððð íëððð íéððð ìíððð íçððð íèððð ííððð îèððð íïððð ìêððð íîððð íèððð îêððð îêððð íîððð ëðððð íèððð ìéððð íéððð íêððð íîððð íêïìí

éêï éîç ééï éëì çéë èîê éëð êðç êèç éçí ëçí éðì ëçï ëçï êëí éïì éìë éçé ëêç èéè éîé éîë

ó ó ó îò ó ó ó ó ó ó

ó ó

íò

ó ó ó

ìò

éî êë

ëëððð ìëððð

éêì êçî

ëð

ëëððð

ïïðð

êè êê êç êé ëð éð éè ëè éî çë éð éî éð êë ëð éð êè éî êé

ìçððð ìðððð ìëððð ìéððð íëððð ëéððð èëððð ëðððð ëëððð çëððð ëëððð ìëððð ìëððð êðððð ìéëðð ëçððð ìéððð ììððð ëíïïç

éîï êðê êëî éðï éðð èïì ïðçð èêî éêì ïððð éèê êîë êìí çîí çëð èìí êçï êïï éèè

çêððò ëò

ó

îï


ïò

ï

ì

ëò

ó ó ó

ó í îò ê

íò

êò ìò ó

îî


—“–•sš •– €œ Š

ó

ó ó

Š

ó ó

ó ó ó

ó ó •™Ÿ ò ••Ý™ ¡ ïóîîïñëîìç

ó Š

ó ó ó

Š

ó

Š

ó

ó

ó ó

ó

ó Š Š

ó

ó

ó

Š

Š

ó ó ó ó ó

Š ó ó

Š

ó ó ó ó

ó

ó ó Š ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

—ˆ—“—•š •– –€• Š

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

Š

ó

Š ó

ó ó

Š

ó

Š

ó ó

ó ó

ó —“–•s•š Ÿ€š›š •š •– €‹ Š ó ó

ó ó

Š

ó

îí


á

ó ó ó

ÿx

ó

ÿx

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

Ÿ÷

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó îì

ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

á

ó ó ó

ó ó

ÿ

ó ó ó

ó ó ó ó

ó îë


รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ

รฎรช

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ


ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

îé


ó ó

ó ó

ó

ó ó ïò ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

îò

ó ó ó ó íò ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

îè


ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

îç


ó

˜ Œš‰ô •“ œ•œ ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó íð

ó


ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó íï


íî


íí


íì


íë


ó ó

ó

Ž

•’œ

˜ ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó íê

ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ˆ

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó íé


ó

ó

ó

ø€îïé÷ò

ó ó

ó

ó

ó

ó €êêôí ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

íè

ó


ó Š

ó ø©©©ò¾´·¬¦ó°®»--ò½±³ò«¿÷å ó ø©©©ò-«³³·¬ò«¿÷ ó

ø©©©òµ--òµ·»ªò«¿÷

øðìì÷ ìçîóçíóçíô øðìì÷ ìçîóééóìîøìí÷ô øðìì÷ ëíïóïîóéíò ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

œ

‹œžóž”ƒ›e

»ó³¿·´æ ¦»³ª·-૵®ò²»¬ ©©©ò¦»³²»©-ò½±³ò«¿

»ó³¿·´æ ®»µ´¿³¿ó¦ª«à«µ®ò²»¬

íç


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ìð

ó ó ó

ó ó

"Земельный вестник Украины", август 2011  

"Земельный вестник Украины", август 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you