Page 1

ปี ที่ 1 ฉบั บ ที่ 1

ชื่ อ ธุ ร กิ จ

วั น ที่ ข องจดหมายข่ า ว

ชื่ อ จดหมายข่ า ว พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ องนา

ภ า ย ใ น ฉ บั บ นี้ :

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

2

เรื่องในฉบับ

3

เรื่องในฉบับ

4

เรื่องในฉบับ

5

เรื่องในฉบับ

6

ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ: • เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่ • เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่ • เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่ • เน้นสิ่งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่

เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 175-225 คา วัตถุประสงค์ของจดหมายข่าวคือเพื่อให้ข้อมูล เฉพาะแก่ผู้อ่านเป้าหมาย จดหมายข่าวเป็นวิธีที่ ดีในการทาการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของ คุณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของคุณกับ เพื่อน สมาชิก พนักงาน และผู้ขาย ในขั้นแรก ให้กาหนดกลุม่ ผู้อ่านของจดหมาย ข่าวซึ่งเป็นใครก็ได้ที่จะได้รับประโยชน์จาก ข้อมูลต่างๆ เช่น พนักงานหรือบุคคลที่สนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของคุณ คุณสามารถรวบรวมรายชื่อผู้รับจดหมายจาก บัตรตอบกลับทางธุรกิจ เอกสารข้อมูลลูกค้า นามบัตรทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากงานแสดงสินค้า หรือรายชื่อสมาชิก หรือคุณอาจจะซือ้ รายชื่อ ผู้รับจดหมายจากบริษัท ถ้าคุณลองสารวจในแค็ตตาล็อกของ Publisher คุณจะพบว่ามีเอกสารหลาย ประเภทที่ตรงกับรูปแบบของจดหมายข่าวของ คุณ

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

จากนั้นให้พจิ ารณาว่าคุณมีเวลาและทุนทรัพย์ มากเท่าใดสาหรับจดหมายข่าวนี้ ประเด็น เหล่านี้จะช่วยกาหนดความถี่ในการพิมพ์และ ความยาวของจดหมายข่าว เราแนะนาให้คุณ จัดพิมพ์แค็ตตาล็อกอย่างน้อยทุกสามเดือน เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าแค็ตตาล็อกนีเ้ ป็น แหล่งข้อมูลที่ปรับปรุงอยู่เสมอ แล้วลูกค้าและ พนักงานต่างก็จะรอคอยรับแค็ตตาล็อกนี้

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ร อ ง เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 75-125 คา พาดหัวข่าวของคุณเป็นส่วนที่สาคัญของ จดหมายข่าว คุณจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบ พาดหัวข่าวนี้ควรจะนาเสนอเนื้อหาของ เรื่องราวได้อย่างตรงไปตรงมา และดึงดูดผู้อ่าน ให้สนใจกับเรือ่ งราวโดยใช้คาเพียงเล็กน้อย คุณควรจะเขียนหัวข้อข่าวก่อนที่จะเขียนเนือ้

เรื่องข่าว ด้วยวิธีนี้หัวข้อข่าวจะช่วยให้คุณเขียน เนื้อเรือ่ งข่าวได้อย่างตรงจุด ตัวอย่างของหัวข้อข่าว เช่น ผลิตภัณฑ์ได้รับ รางวัลแห่งอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วย ประหยัดเวลา! สมาชิกทาได้เกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ และสาขาใหม่เปิดใกล้บ้านคุณแล้ว


หน้ า 2

ปี ที่ 1 ฉบั บ ที่ 1

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ องใ น ฉ บั บ เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อันหนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็น เครื่องมือส่งเสริมการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้

ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพือ่ ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็จได้ก็คอื ทาให้จดหมายข่าวเป็น ประโยชน์ตอ่ ผู้อ่าน

Microsoft Publisher ช่วยให้คุณ แปลงจดหมายข่าวเป็นการจัดพิมพ์บนเว็บได้ อย่างง่ายดาย ดังนัน้ หลังจากที่เขียนจดหมาย ข่าวเสร็จแล้ว ให้คุณแปลงจดหมายข่าวแล้ว จัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์ด้วย

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึน้ เอง หรือใส่ปฏิทนิ ของกิจกรรมที่จะ จัด หรือข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่จะช่วย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ลงในจดหมาย ข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหา บทความ “เติมเต็ม” ได้โดยเข้า เวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียนได้ หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้ บทความยาวเกินไป คุณยังสามารถนาเนือ้ หาที่คุณลงไว้ใน จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ด้วย

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ “เมื่อต้องการดึงดูดความ สนใจของผู้อ่าน ให้ใส่ ประโยคที่น่าสนใจหรือ ข้อความอ้างอิงจากเรื่องไว้ใน ส่วนนี้”

เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนัน้ ไม่ จากัด คุณอาจจะใส่เรื่องที่มงุ่ เน้นด้าน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของ คุณ คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจ หรือเศรษฐกิจ หรือให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ ถ้าจดหมายข่าวนีจ้ ัดทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณ

อาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนงาน ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขาย หรือรายรับจะเป็นสิง่ ที่แสดงว่าธุรกิจเติบโต อย่างไร

ได้ด้วย

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการ ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจาก ประธานบริษัท หรือบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือตัวแทนขายชั้นดี

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่สาคัญ ของการเพิ่มเนือ้ หาลงในจดหมายข่าวของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รูปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสือ่ สารหรือไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริบท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรูปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรูปร่าง และสัญลักษณ์

หลังจากทีเ่ ลือกรูปภาพแล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าว ไว้ใกล้กันกับบทความ ให้แน่ใจว่าได้ใส่ คาอธิบายรูปไว้ใกล้กนั กับรูปนั้นด้วย

คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก


ชื่ อ จดหมายข่ า ว

หน้ า 3

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ องใ น ฉ บั บ เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 150-200 คา ประโยชน์อันหนี่งของการใช้จดหมายข่าวเป็น เครื่องมือส่งเสริมการขายคือ คุณสามารถใช้ เนื้อหาจากเอกสารประกอบการขายอื่น เช่น เอกสารแจกนักข่าว การค้นคว้าทางการตลาด และรายงานต่างๆ ได้ ขณะที่เป้าหมายหลักของการแจกจ่ายจดหมาย ข่าวคือเพือ่ ขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ แต่สิ่ง สาคัญที่จะช่วยให้จดหมายข่าวประสบ ความสาเร็จได้ก็คอื ทาให้จดหมายข่าวเป็น ประโยชน์ตอ่ ผู้อ่าน

ได้หลากหลายหัวข้อ แต่คุณควรจะไม่ให้ บทความยาวเกินไป คุณยังสามารถนาเนือ้ หาที่คุณลงไว้ใน จดหมายข่าวไปใช้ในเว็บไซต์ได้ด้วย Microsoft Publisher ช่วยให้ คุณแปลงจดหมายข่าวเป็นการจัดพิมพ์บน เว็บได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น หลังจากที่เขียน จดหมายข่าวเสร็จแล้ว ให้คุณแปลง จดหมายข่าวแล้วจัดพิมพ์ลงในเว็บไซต์ ด้วย คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

วิธีที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ คือ สร้างและเขียนบทความของคุณขึน้ เอง หรือใส่ ปฏิทินของกิจกรรมทีจ่ ะจัด หรือข้อเสนอพิเศษ ต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่ลงใน จดหมายข่าว คุณยังสามารถค้นคว้าหรือค้นหาบทความ “เติม เต็ม” ได้โดยเข้าเวิลด์ไวด์เว็บ คุณสามารถเขียน

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 100-150 คา สาระสาคัญที่ปรากฏในจดหมายข่าวนัน้ ไม่ จากัด คุณอาจจะใส่เรื่องที่มงุ่ เน้นด้าน เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมล่าสุดในสาขาของ คุณ คุณอาจต้องการหมายเหตุแนวโน้มของธุรกิจ หรือเศรษฐกิจ หรือให้คาพยากรณ์แก่ลูกค้าของ คุณ ถ้าจดหมายข่าวนีจ้ ัดทาเพือ่ แจกจ่ายภายใน คุณ

อาจจะแสดงข้อคิดเห็นเกีย่ วกับกระบวนงาน ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ต่อธุรกิจ ยอดขาย หรือรายรับจะเป็นสิง่ ที่แสดงว่าธุรกิจเติบโต อย่างไร

ได้ด้วย

จดหมายข่าวบางฉบับจะมีคอลัมน์ที่ได้รับการ ปรับปรุงเนื้อหาในทุกๆ ฉบับ เช่น คอลัมน์ให้ คาแนะนา การวิจารณ์หนังสือ จดหมายจาก ประธานบริษัท หรือบทบรรณาธิการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงประวัติ พนักงานใหม่ หรือลูกค้าหรือตัวแทนขายชั้นดี

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ อ ง ใ น ฉ บั บ เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 75-125 คา การเลือกรูปภาพหรือกราฟิกเป็นส่วนที่สาคัญ ของการเพิ่มเนือ้ หาลงในจดหมายข่าวของคุณ ให้พิจารณาบทความของคุณ แล้วถามตัวเองว่า รูปภาพต่างๆ สนับสนุนหรือส่งเสริมเนื้อหาที่ คุณกาลังพยายามสือ่ สารหรือไม่ ให้หลีกเลี่ยง การเลือกรูปภาพที่ไม่สอดคล้องกับบริบท Microsoft Publisher มีภาพตัดปะ หลายพันรูปไว้ให้คุณเลือกใช้และนาเข้าไปยัง จดหมายข่าวของคุณ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ อีกมากมายที่คุณสามารถใช้ในการวาดรูปร่าง และสัญลักษณ์

หลังจากทีเ่ ลือกรูปภาพ แล้ว ให้ใส่รูปดังกล่าวไว้ ใกล้กนั กับบทความ ให้ แน่ใจว่าได้ใส่คาอธิบาย รูปไว้ใกล้กนั กับรูปนัน้ ด้วย คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก

“เมื่อต้องการดึงดูดความ สนใจของผู้อ่าน ให้ใส่ ประโยคที่น่าสนใจหรือ ข้อความอ้างอิงจากเรื่องไว้ใน ส่วนนี้”


ในส่วนนี้ถือเป็นตาแหน่งที่ดีในการเขียนย่อหน้าสั้นๆ เกี่ยวกับองค์กรของคุณ ซึ่งอาจจะรวมวัตถุประสงค์ขององค์กร

ชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่อยู่ธุรกิจหลัก ที่อยู่ของคุณบรรทัดที่ 2 ที่อยู่ของคุณบรรทัดที่ 3 ที่อยู่ของคุณบรรทัดที่ 4

โทรศัพท์: 555-555-5555 โทรสาร: 555-555-5555 อีเมล: someone@example.com

พันธกิจ วันที่ก่อตั้ง และประวัติโดยย่อด้วยได้ อีกทั้งคุณยังสามารถเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรแกรมต่างๆ แบบคร่าวๆ ที่องค์กรของคุณมีอยู่ พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุม (ตัวอย่างเช่น ตลาดในสหรัฐฯ ฝั่งตะวันตก หรือ ยุโรป เป็นต้น) และโปรไฟล์ของประเภทลูกค้าหรือสมาชิกที่คุณให้บริการ นอกจากนี้ การใส่ชื่อที่ติดต่อสาหรับผู้อ่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรก็นับว่าเป็นประโยชน์เช่นกัน

เราขึ้นเว็บแล้ว! example.com ใส่สโลแกนสาหรับธุรกิจของคุณที่นี่

องค์กร

พ า ด หั ว ข่ า ว เ รื่ องห น้ า ห ลั ง เรื่องนีม้ ีความยาวประมาณ 175-225 คา ถ้าจดหมายข่าวของคุณเป็นเอกสารที่ พับแล้วส่งทางไปรษณีย์ เรื่องนี้จะ ปรากฏที่ด้านหลัง ดังนัน้ คุณจึงควรจะ ออกแบบให้อ่านง่ายเวลาอ่านคร่าวๆ ส่วนของคาถามและคาตอบเป็นส่วน ที่จะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของ ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถ รวบรวมคาถามที่ได้รบั หลังจาก จดหมายข่าวฉบับล่าสุด หรือคุณ อาจจะรวบรวมคาถามทั่วๆ ไปที่ มักจะได้รับเกี่ยวกับองค์กรของคุณ คาอธิบายภาพทีอ่ ธิบายรูปภาพหรือกราฟิก รายชื่อและตาแหน่งของผู้จัดการ แผนกต่างๆ ในองค์กรของคุณก็เป็น ส่วนหนึง่ ที่ช่วยให้จดหมายข่าวของ คุณสื่อถึงผู้อ่านอย่างเป็นกันเอง ถ้าองค์กรของ บันทึกในปฏิทนิ ของผู้อ่านเองเกี่ยวกับกิจกรรม คุณมีขนาดเล็ก คุณอาจจะใส่ชื่อของพนักงาน ที่จัดเป็นประจา เช่น การพบปะกันของตัวแทน ทุกคนก็ได้ ขายระหว่างอาหารเช้าทุกวันอังคารที่สามของ

ถ้าคุณมีรายการราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ มาตรฐานที่คุณมี คุณอาจจะใส่รายการราคานี้ ไว้ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน คุณอาจจะแจ้งให้ ผู้อ่านของคุณทราบเกีย่ วกับวิธีต่างๆ ที่ผู้อ่าน สามารถติดต่อกับองค์กรของคุณไว้ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งให้ผู้อ่านลง

เดือน หรือการประมูลเพือ่ การกุศลทุกหกเดือน และถ้ายังมีเนือ้ ที่เหลือ คุณอาจจะใส่ภาพตัดปะ หรือกราฟิกอื่นๆ ได้ดว้ ย

test  
test  

test upload