Page 1

1  

               

પરમ


2  

       

પરમ


3  

પરમ            

ી માતા

સાથેના વાતાલાપો

મોના સરકાર ારા

ૃિતબ

                          ી અરિવદ યોગ સાધના ક   નવસાર  

 


4  

પરમ થમ આ ૃિ

: ૨૦૧૨

ુ રાતી ભાષાંતર  જ ી દલીપ પટલ    ૂ ય : . ૮૦  : ________    સવાિધકાર ©

રુ

ી અરિવદ આ મ

ુ ાદ અને ( ુ તકના કોઈ પણ ભાગના અ વ

ત ટ , ૨૦૧૨ 

કાશન માટ કોપીરાઈટ િવભાગની

ૂવ-પરવાનગી જ ર છે .)

કાશક  ી અરિવદ યોગ સાધના ક

Ð મહિષ

ી અરિવદ માગ, ુ િધયા તળાવ ,નવસાર : ૩૯૬ ૪૪૫ ુ ક 

ી અરિવદ આ મ

ેસ,

ુ ુ ચેર

Param (Gujarati) The Supreme  Converssations with The Mother recollected by Mona Sarkar  Translator: Dilip Patel    First Editiion : 2012  © Sri Aurobindo Ashram Trust    Published By  Sri Arvind Yog Sadhana Kendra, Maharshi Sri Arvind Marg, Dudhia Talav, Navsari: 396 445    Printed at  Sri Aurobindo Ashram Press, Puducherry   INDIA  


5   ન ધ    ી માતા

સાથે આ વાતાલાપો સાઈઠના દાયકાના ઉ રાધમાં

વાતાલાપોને

ૂળ

ચમાં થયા હતા. આ બધા

ૃિતમાંથી કટલાક તે જ દવસે તો કટલાક પાછળથી, ઉતાર લેવામાં આ યા હતા. 

તે એવા દવસો હતા જયાર અમે વાતચીત કર શકતા.

ું

ી માતા

ી માતા

પાસે જઈ શકતા અને

ુ ત ર તે તેમની સાથે

પાસે એક બાળકની માફક ગયો હતો, દયમાં એક

ાથના સાથે,

માતા ને

ુ ં પરમે ર તર ક આરાધતો હતો અને મા ભગવતી મને એક બાળકની

િવિવધ વ

ુ ઓ િવષે વાતચીત કરતાં, કટલીક વખત વધાર પડતા રમિતયાળ બની જવા માટ મને

મ ગણતાં. તેઓ

ઠપકારતાં તો કટલીક વખત બસ આનંદમય બની રહવા માટ કહતાં અને તેઓએ હંમેશાં

વનમાં સાચો

અ ભગમ રાખવા માટ મને મદદ કર છે . તેમના શ દો "માંિ ક" શ ત સભર,  અગાધ પરમસ યને મનોભાવોને ઉદા

કાશના કરણો માફક

ૂ મદશનો

ય ત કરતા હતા અને અનંતના

સારતાં હતાં. આ ભાવોમાં વહન થતાં હતાં

ન કના ભિવ યમાં અવતરવાનાં છે . અને તેમની

ૂબ સરળ દખાતી કર આપતી હતી. આ અિત

ી માતા ના અ ેયના

ૂ મ આનંદ ૃિ

સવ વ

ુ ઓ

ચા ઉ ત આદશ ને પામવા ુ ં પણ સરળ બની જ ુ ં

લાગ . ુ ં ી માતા ના "પરમ" શ દોના સાચા અથ ના હોવા છતાં, 

ૂળ

તમાં

લિપબ

ૂ યને અ ભ ય ત કરવા ુ ં માનવ સામ ય ન

કરતાં અને ભાષાંતર દર યાન અ ુ ઓ દાખલ થઈ જવાની

સંભાવના હોવા છતાં, એવી અ ુ ૂિત થાય છે ક આ વાતાલાપો િત બ બત કર છે , આ વાતાલાપો                

ી માતા ના "પરમ" સાિ

ી માતા નાં

યની ઝાંખી કરાવે છે .

કાશ અને શ તને


6          

િવષય ૂ ચ   " ુ ં કોણ છે ી માતા

અહ અવતર આવી છે " - "પરમે ર ".

એક દનમાં ન હ.

..........

પરમ લ ય.

..........

વી તાર ઇ છા ી માતા નાં ચરણો ી અરિવદ

મા ભગવતીની દદ યમાન ૃ ટ

             

......... .......... 

શર ર ુ ં પાંતર.

           

.

એક મહા અ ુ હ

ી માતા નો અવાજ.

મા -

.........

.......... ...........  ..........  ..........  ..........  ......... 


7  

" ું કોણ છે

અહ અવતર છે "

એક આવાહન ઓહ !

ૃપાની પાંખો ઉપર ઉડાન કરવા, અ ેય

અ ત વની સાચી વા તિવકતાને આપણી સ ાના િવશાળતા

િત ઊ વારોહણ કરવા અને આપણી સ ા આપણા

વવા માટ.

ડાણોમહ

િવ ૃત કર છે અને

ડ અને

દર અવગાહન કરવા માટ અને અનંતની

ગટ કર છે એવા િવ ને

અ ચતમહ જયાં બ ુ ં જ જણાય છે

છે હ

અ કટ ! અવગાહન કરવા

ધકારભ ુ અને ત ધ છતાં પણ યાં સંભળાય છે ધબકાર એક

બળ સાંિન યનો- અ ુ ૂત કરવા વણનાતીત હષને દાન કરનાર ભ ય તેજ વતા મહ ,  ુ વા સંવા દતાઓ,  ણ

ુ ય છે . પરમ ખ

સવને આવર લે છે અને એક પ બની

લઈ

ય છે સ નને તેનાં

રચે છે જગતોને,

િતમ લ ય

િત-

જોડ છે સ નને - અ કટ સાથે-

અવલોકવા અ ય પરમને, અગાધ અ ેયને

અને બની જવા એક પ

તે

ૃ ટ સાથે

િત બ બત કર છે અિવનાશીને- ુ ઓ, સવકાલીન માતાને, ક ુ ણામયીને

ના માટ જગતે ઘણી રાહ જોઈ છે ! સદા તે સાદ કર

રહ છે અને તે આકષ રહ છે આપણને પોતા તરફ વધાર ન ક અને ન ક. સદા તે આપણને િનમં ે છે

ય નશીલ રહવા અને િનમં ે છે

વવા માટ

એક અવકાશહ ન િનઃશ દતામાં ઉડાન ભરવાની હોય ક અવગાહન કરવા ુ ં હોય

ડા અતલ

વનની રહ યમયતાને છતી કરવા, દ ય

િત

ગહન સ યના ચમ કારને ! એવી છે તેમની ર િતઓ. ગતમહ ક અ ુ ૂિત ક

વણ કરવાની હોય અને અવલોકવાની હોય

પાઈને પડ છે આપણી જગતો, અ તીય સ દય નાં તેજ વતામાં,  જયાં સંગીત

દર ક આપણી મ ય ે ો

ૃ ટમયાદાઓ પર

ૂઢ જગતોની અ યબીઓ જગતોની

દરનાં આનંદમય

જયાં રં ગોની છટા પ રવિતત થતી હોય છે એક

િત વિનત કર છે દ ય સંવા દતાઓને અને

ાન

વ લત

કટ કર છે દ ય

પરમાનંદને, ‐ "તે" પરમે ર જ છે એકલી સમથ યાં આપણને દોર લઈ જવા.  તે િવશાળ અનંતતા જયાં અનંતતા અ ૃ ય બની

છે સવ અ ુ ૂિતઓની પાર,જયાં મૌન ગળ

ય છે મૌનને,

ય છે શા તી મહ ,જયાં સ ા પામે છે પોતાની એક પતા દ યતા સાથે-

જયાં પરમે ર એકલો જ રહ શક,તેનો આિવભાવ કર છે

ી મા,આ યા મક

ચાઈઓ પર અખં ડત


8   ચેતનામહ આપણે અભી સા કર એ છ એ બની જવા એક પ હોય છે અને અવકાશ હ તમાં હો ુ ં નથી,  યાં આપણો

ી માતા

ૂય છે મા

સાથે, જયાં કાળ થંભી ગયો

એક

ં ૂ ળા ગોળા સમાન, ‐જયાં ધ

િવચાર પહ ચતો નથી.જયાં આપણાં મન, ાણ અને શર રની મયાદાઓને અિત મી જવાય છે ,જયાં હોય છે મા

એક પરમ સ ય.   યાં શોધો

ી માતા ને -પરમે ર .એના અિત તેજ વી, દદ યમાન, િન ય ૂતન સૌ દયમાં, 

ુ વ કરો, અને વહ જવા દો આપણી યાં તેની સવ યાપક શ તનો અ ભ

તને ' તેમની' સવા શી અને

સંમોહક આનંદમહ આવા િનમલ આનંદના જયાર આપણે

દશો અને અવકાશો

િત, ી માતા

ચક લઈ

ય છે આપણને

ુ ીએ છ એ તેની વાણીને,જયાર આપણે નીરખીએ છ એ તેનાં કાય ને,જયાર આપણે ણ

સીએ છ એ તેની ચેતનાને,જયાર આપણે સંવેદ એ છ એ તેને

તરથી .

ગજબની વા તિવકતા છે એ ! મા યતાની પાર ! હ મા ! ત તરં ગ તારા

નો આિવભાવ કય છે તેનો કોઈ

ચંડ

ત નથી. જો ક તે તો હોય છે મા

દોલનનો. આ છે એક આિવભાવ, એક પરમશ ત

તારામાંથી,તે એક એવા

કટ પરમ સ યની વા તિવકતા છે . ને હ

નથી.છતાં તાર પરમ ક ુ ણા આપે છે અમને વ ુ ને વ ુ અમાર હ મા ! ત ખોલી દ ધા છે છએ ક

ુ ં અમને દોર

ારો, ારો

અફાટ અનંતના

નો ત

એક નાનોશો

ા ુ ભાવ કય છે

આ જગત વીકાર કરવા તૈયાર

મતા કરતાં પણ વ ,ુ

જણાતા હતા સદાને માટ બંધ.હ મા ! અમો તને િત, રલાવ શા ત આનંદના

ાથ એ

વનને અમારા ઉપર

હ મા ! તારો આિવભાવ કર !.    મોના સરકાર                           


9                

ી માતા

- "પરમે ર "

એક મહા અ ુ હ એક દનમાં ન હ  પરમ લ ય                                                     


10  

ી માતા

Ð પરમે ર  

ુ દન ્ ુ દન ,્  મ રુ માતા

!

ુ ં બ ુ ં ઠ કઠાક ચાલે છે ? ું પરં ,ુ   હ મા ! માર માટ તો તમે હા,માતા ,  મારા જ મ દવસે તમે મને "પરમે ર " બાબતે ક ું હ .... જ છો પરમે ર . 

ુ ે એક ક બી ન

મારા બાળક, એ તો એક જ વ

ર તે કહવાતી ર ત છે .... ,ુ ં ુ ં નથી સમજતો ? 

ના, માતા . 

ુ છે . એમાં કોઈ જ ફરક નથી ક પસંદગી પરમે ર ારા થઈ હોય ક મારા

જો, વા તવમાં તે એક જ વ ારા થઈ હોય. ક તે આ

ુ ં એ ુ ં કહવા ુ ં પસંદ કર શ ક તે પસંદગી

માણે છે : આ જગતની ઉ ાંિત મહ , માનવ, ક

તે કોઈને

ઉભર ર ો છે અ ચ ્ અને અ ાનમાંથી

ુ તેના સા ાજયનો આિવભાવ

અને પરમ પરમા મા તેને દોર ર ો છે . અને માનવ ચેતનાને ઉપર ઉઠાવવા

ુ ં ન હ પરં ,ુ પરમે ર કર છે . તને ખબર છે

ય નશીલ રહ છે -

ૃ વી ઉપર કરવા માટ

થી દ ય ચેતનાની થાપના થાય, અને આ માટ

િતિનિધ તર ક મોકલતા નથી પરં ુ તે વયં તેના કાયની િસ

માટ આ અ ાનમય જગતમાં

દહ પ ધારણ કર છે . અને મને િન ુ ત કરવામાં આવી છે અ ચતમાંથી માનવ ત અને સ નનો ઉ ાર કરવા.

ું જ

ં તેને માટ જવાબદાર.

મહ . પરં ુ સ નમાં

ું ઇ

ં તે જ

ુ પણ ઇ છે છે , ુ ં જ

ં પરમે ર અ ગટ

ુ કાય કર છે મારા ારા જ. મારા થક જ તે ુ ં અ ત વ છે અને

િસવાય ક ુ ં જ ઈ છતા નથી. યાં કોઈ જ ભેદ નથી. પરં ,ુ માનવો માટ,  પર હોય, તેના િવ ાતીત વ પે ક ગયો હોય છે સવ કાંઈ વ

ુ ઓ

ઈ છા થક ક ુ છે . ુ ં તેમના

ને

ા ત કર શકાય ન હ,

િત. એવા લોકોને

ું

ુ એટલે "એ" ક

ં તે

સવથી

ુ અ ાનથી પર ઊઠ ઉદાસીન બની

ુ ં એ ુ ં કહવા ુ ં પસંદ કર શ ક આ

ુ જ એની એ

ુ િવશેના યાલ બાબતમાં દખલગીર કરવા ઇ છતી નથી. કારણ ક જો

ુ ં આમ ક ુ ં ક મ આ ક ુ છે અથવા

ુ ી ઇ છાને બદલે માર ઇ છા થક આ બ ન

ુ ં છે તો તે એક

ઘાતક બાબત બની શક, એક આઘાત લોકો તેમના અહં સાથે એ વીકારવા તૈયાર ન હ થાય ક અ ચતમાં પણ આિવભાવ પામી શક. આ ુ ં તેઓને

ૂખતાભ ુ જણાય. આ કારણે જ

ુ ં માર વાતો


11   કરવા ુ ં ટા

ં અને "

"ુ શ દનો

યોગ કરવા ુ ં પસંદ ક ું

.ં મને તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી

ુ જ તેઓને દોર ર ો છે એવા તેઓના યાલમાં રહ સં ુ ટ રહ શક છે .

અને

પરં ,ુ હ માતા

ુ છો, ુ ં તમારા િસવાય બી

! માર માટ તો તમે જ

નથી.

ુ ં કોણ

.ં

ુ ં કોઈ અહંકાર ની માફક મોટાં નામો માટ મહા વાકાં ા ધરાવતી ુ ુ ં કાય આગળ ધપી ર ું છે અને તેને માટ જ

નથી. મને એટલી જ ખબર છે ક ,ં ન હ ક મા ું નામ મો ુ ં બને

ણતો

ુ કહ ક ન કહ, તેનાથી મને કોઈ ફરક પડતો

માર માટ તે કોઈ ચતાની બાબત નથી ક ય કત મને નથી. મને ખબર છે ક

ુ તર ક

કોઈને પણ

થી લોકો મને

તેની કોઈ જ ર નથી. હાલની પ ર થિતમાં ુ ં

ુ ં તૈયાર કર રહ

ુ કહ. આ સવ બાબત મ હાથ ધોઈ ના યા છે . મને ૂબ જ

ુ ી ખ

,ં જયાં

ુ ી લોકોને ખાતર છે ક ધ

ુ જ

આ ક પે ું કર છે , તેઓ ુ ં ર ણ કર છે અને દોર છે . માર માટ તે બરાબર છે . આ બધી બાબતોમાં

ું

દખલગીર કરવા માગતી નથી ક દાવો પણ કરવા ઇ છતી નથી ક મ જ આ બ ુ ં ક ુ છે . કારણ ક વા તવમાં તે બ ુ ં એક જ છે , ુ ં લોકો પર દબાણ કરવા માગતી નથી. જો તેઓને એ ુ ં કહવાથી આનંદ ુ જ આ બ ુ ં કર છે ન હ ક ,ુ ં  તો આ ર તે એક ક બી

થતો હોય ક

ર તે લોકો કહતા હોય તેનાથી શો

ફરક પડ ?   માણે છે પરં ુ તાર માટ તે અલગ બાબત છે ,  તાર માટ

માર માટ તો તે આ

ું

ુ ં

.ં

પરમે ર

હા, માતા . 

તે જ

ુ તેના િવ ાતીત પે

ાંડને ટકાવી રાખે છે અને "તે" જ સ નમાં સવા યાપક ર તે નાનામાં

ુ ાં રહ છે . "તે" જ આ પાિથવ ઉ ાંિત અને આિવભાવ માટ જવાબદાર છે અને તેને તે નાના અ મ અને આનંદ પરમે ર

િત

ચે ઉઠાવી ર ો છે . પરં ુ ુ ં લોકો સમ

હરાત નથી કર શકતી ક

,ં લોકો તે વીકાર શકશે ન હ. " ી માતા " પરમ

નથી. લોકો માટ,

ુ એટલે ક

િનરાકાર વ પ ક એ ુ ં વ પ તે વીકાર શકશે ન હ. માટ

ું જ

કાશ ુ

ુ ! તે કઈ ર તે હોઈ શક ! તે શકય

અક પનીય હોય. મને ખબર નથી ક તેઓ માટ

ુ એટલે કોઈ

અ ા ય હોય. તેઓ ગાંડા બની જશે જો આ ર તે િવચાર તો. અહંકાર ુ ં એ ુ ં કહવા ુ ં પસંદ ક ું

હર કરતી નથી ક, " ુ ં માતા "

ણે આ

ં ક

ુ જ આ ર તે ઇ છે છે અને કદ પણ

માણે ઇ છ ુ ં છે ક મ જ આ પસંદ ક ુ છે . ુ ં


12  

 


13   તને ક ુ ં

ં ક મ પસંદગી ૂવક

પડદા પાછળ રહવા ુ ં વીકા ુ છે .

ું

ુ ં સમ

છે ? ુ ં

ુ ં બરાબર

સમજયો છે ? હા, માતા . 

સા ું યાર, ુ ં તને કાંઈક કહ શ. તે દવસોમાં,  ૂ ના દવસો દર યાન

ુ ં "ખાસ આશીવાદ" આપતી -

ુ ગા, મહા સર વતી િવગેર. તે દવસોમાં માર પાસે

આવતાં, ત ્ ઉપરાંત સમયાંતર

ુ ગા અને બી

તેઓ મને મળતાં પણ. તેઓ વારા ફરતી આવતાં, અ યાર તેઓ એક ક બી ં કામ માટ આવે છે અને મને ખબર નથી ક ગયે વષ ક તેના આગલા વષ વા તવમાં તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી,  યારથી મ હ ું

હોય તે પરં ુ તે સમય

આવી. બી

જો ક સમય માર માટ કાંઈ મહ વનો નથી. દવસોના આશીવાદો આપવા ુ ં બંધ કર દ ૂ

ૂ ના ન કના દવસોનો હતો અને દર વષની માફક ુ ગા માર પાસે

બધા બાળકોની માફક તે

ું દર અને

ૂબ જ

ચંડ હતી પરં ુ તે એક એ ુ ં સ વ હ ુ ં

વૈિ ક શ તને ધારણ કર ુ ં હ ુ ં અને મ તેને ક ,ું " ુ ં આ બધાં નાનાં સ વોનો ુ

હવે

ગત અહંને પાછળ

ૂક એક મા

ૃત તા સભર તેણે સવ વ

ુ માટ છોડ દ

ૂણ પે તાર જ

મારા ચરણોમાં સા ટાંગ એટ ું તો દ તો

.ુ ં

ૂબ જ ન તા ૂવ,

વ ુ ં જ પડ અને ુ ગાએ મને ક ,ું

ુ ં ઇ છશે તે જ ુ ં કર શ, ુ ં તને જ માર

,ં

ું

ુ ં અને તે કાય એવા તો આનંદ ૂવક અને સહજ ર તે હ ુ ં

ક તેને શ દોમાં ય ત કર શકાય તેમ નથી. પરં ુ તેને જોવા માટ "હા, ુ ં

ત ન હ આવે અને

િત વળવાનો સમય નથી આ યો ?"

ુ ં થ ુ ં તે તને ખબર છે ? કાંઈક આ યજનક અને અણધા ુ બ

પછ

ું

ુ રત ક ુ ◌ુ પ

.ં " અને તેણે

ણામ કયા. તે એક પ ર ૂણ સમપણ હ .ુ ં તેમાં કોઈ જ હચ કચાટ ન હતો. તે

ુ ં દર અને ભ ય હ ુ ં ક પછ મ તે દવસથી ◌ુ

ૂ ના દવસોમાં આશીવાદ આપવા ુ ં બંધ કર

ું , કારણ ક હવે તેની કોઈ જ રયાત ન હતી. તે કાય

ૂણ થ ુ ં છે . છે

ું અને સદાને માટ...ઓહ! ક ુ ં

ુ ં કાય હ ુ ં ! કવા તો ચ ાકષક હાવભાવો હતા ! દર એક મા

કોઈને ન હ ! તે

ુ ે જ આપણે આપણી ભ કત અને ૃ ત તા મોકલીએ છ એ. ફ ત ન કરણ

ૂ ું થ ુ ં છે વૈિ ક દવો ુ ં સા ાજય

ુ ે જ બી ન

ૂણ થયં◌ુ છે . હવે આપણા માટ પરમ

જ ર ા છે બી ુ ં કાંઈ ન હ. તે પહલાં પણ એક

ુ ાકાત થઈ હતી. ઘણાં વખત પહલાં જયાર ુ ં લે ાઉ ડ પર જતી હતી. લ

એક દવસ ુ ગા આવી હતી અને મ એને આવો જ

કય

"કયાં

ુ ી તમે લોકો પાસે ધ


14  


15   વફાદાર ની ઇ છા રાખશો ?   ુ ં હવે સમય નથી પાકયો ક આપણે ફ ત

ુ ે જ ભ એ ?"  પછ તેમણે ન

ુ ુ , " ુ ં એ ુ ં જ ઇ મને નરમાશથી કહ ◌

ણો છો ક લોકો મને વળગી

ં પરં ુ તમે

,ં ુ ં તમાર જ

ર ા છે અને મને છોડવા ઇ છતા નથી." તેઓ બધા આ અહંકારને િવ

ૃત કરતા હોય છે , આ અહંકાર સાથે તેઓ હ

હોય છે , અને ના ુ ં

ું

કારના છે . (હાવભાવ), ‐  લોકો તેમના પણ

ુ રવા ુ ં પસંદ કરતા ૂતકાળને અ સ

કાંઈ તેમના અહંકારને સંતોષે તેને તેઓ કદ છોડતા નથી.

ુ માટ પણ ન હ.

ય કત જ પોતાને બદલવા ઇ છતો નથી, કારણ ક તેના મા લક અને અહંકારને છોડવા માંગતો નથી. ય કત જ ભેદ કર છે . ખરખર ુ ગા માર માટ સમિપત થઈને કાય કરવા ઇ છતી હતી પરં ુ તે એવા ૂર ૂર બંધાઈ ગયેલી હતી

લોકો વડ

ઓ, તેની

કરતા હતા અને પોતાના

ગત લાભો માટ

ાથનાઓ મોકલતાં રહતાં હતાં અને બી ુ ં કાંઈ ન હ. માનવો ુ ગાને છોડવા માગતા નથી કારણ

તેમની

ક તેઓ તેના આધારને અને તેના અહંના સંતોષને

ુ ાવવા માગતા નથી. તેઓ તેમને વળગી રહ છે મ

અને ર તામાં કાવટ લાવે છે . પરં ,ુ   આ પાડ શક શ.

ું દર અ ુ ૂિતમાંથી કાંઈક બની આ

ૂતન વષની

ાથનામાં મ લ

ું હ ું ક

.ુ ં

ુ ં તેની સાથેના સહકારથી કોઈ કાય પાર ૃિત સહકાર આપશે 1- -

ુ ં તને તે

ાથના

ખબર છે ? હા, હા, માતા . 

આ ર તે ધીમે ધીમે

ુ ગા પોતાની

ૂ ઓની જ રયાત નથી, ુ ગા છ એ. હવે તે મારામાં

તને સં ૂણપણે સમિપત કર શક અને હવે આપણને ુ સાથે એક પ બની ગઈ છે અને આપણે હવે ફ ત

વેશી ગઈ છે .

ું

ુ ં સમ

આ બધી

ુ ે જ ભ યે ન

છે ?

હા, માતા . 

પરં ,ુ હ

પણ બી

દશોમાં અને ધાિમક સ વોમાં આ અવરોધ વતાય છે પરં ,ુ અહ તે સમા ત થઈ

ગયો છે . પરં ુ ખરખર આનો શો અથ છે તે કોઈ સમજશે ન હ. તેઓ તેને િવ પ અને િવ ૃ ત કર દશે કારણ ક તે તેમની સમજની બહારની વ

ુ છે . તેઓ આ ઘટનાને ક પી પણ ન શક ક દવો મને સમિપત

થઈ શક. તેઓ માટ આ અક પનીય છે .......... ઠ ક યાર, મારા બાળક, તાર માટ તો હ ુ પણ ુ ં જ પરમે ર

                                                               1

૧૯૫૮

વષ માટ

ી માતા એ આપેલ સંદશ

.ં


16  

    ૧૯૫૮ વષ માટ "હ ત ક ું છે ક

ી માતા એ આપેલ સંદશ. ૃિત, પાિથવ માતા,  ુ ં સહભાગી બનશે અને 

આ ભાગીદાર ની ભ યતાની કોઈ સીમા નથી." ી માતા                      


17  

એક મહા અ ુ હ (લાંબા વાતાલાપનો એક ભાગ)    ......ઓહ ! તને ખબર નથી ક ુ ં તમારા બધા ઉપર કવી ૃપા કર રહ ......તમને કાંઈ ક પના જ નથી ક આ ું જગત, સમ ભ કતભાવ ૂવક મને ભ

છે , ાથ છે ,  તમને ખબર નથી ક

અવત ુ છે , કોણ માનવ વતી તમાર સમ ઝાંખી

િવ ુ ં કોણ

કોણ છે ? વા ુ યાર, દવો પણ,  ઓનો તમે

જ કારણ

,ં કોણ તમાર વ ચે અ ાનમહ

ૂબ જ આદર કરો છો, તેઓ બધા માર એક િવ

ુ ં અ ત વ છે અને

ારા જ સવ ચેતન અને અચેતન વ

ુ ઓ અને જગતના

ુ ઓ છો તે કાય કર છે અને

,ં માર

દર જ સવ કાંઈ વ

ગિત કર છે . એ ુ ં કાંઈ જ નથી

ુ લીન થઈ ઓ

છે તેઓ તેમ ુ ં સમ ... ુ ં સમ

વન મને પામવા માટ અપ દ છે . આિવભાવથી પર

.ં

માર

ય છે . સવ કાંઈ સવ વ

અ ભ ય ત થાય છે અને માર શરણે આવવા માટ અભી સા કર છે .

         

ણામ કર છે , માર સેવા કા

ા ત કરવા માટ તપ યા કર છે . મારા થક જ અને મારા ારા જ સમ

આિવભાવમાં

                 

મને

ૂળ દહ ધારણ કરવા સંમત થ ુ ં છે , તમને કોઈ ક પના જ નથી ક

તે માર ચેતનામાં ઝં ૃ ત થઈ ઊઠ છે . મારા

.

.ં

ઓ મને થોડા

દર ન હોય. ુ ં ુ માર ઓ

દર જ

શે પણ

ણી લે


18  

એક દનમાં ન હ (લાંબા વાતાલાપનો એક ભાગ)    ુ ં મને

ુ ં કહવા ઇ છે છે ? ુ ં તે સમજતી નથી.

ુ ં મને માર સવ તેજ વતા સાથે જોવા ઇ છે છે ? તે

એક જ દનમાં જોવા ુ ં શકય નથી. તે સમય લે છે અને આપણા શીખીએ છ એ અને એક ડગ ું આગળ વધીએ છ એ.

વનના હરક દવસે આપણે કાંઈક

વનના સો વરસો પછ પણ તમે હરક દવસે

કાંઈશ શીખશો. ધીર ધીર ય કત હરક દવસે આગળ વધે છે , ધીમે ધીમે. દવસમાં બન ુ ં નથી, વીજળ ના કડાકા માફક. તે સમય લે છે . બ ુ ી એક ર ત હોય છે અને ન

દરક વ

ુ ી ન

દનમાં

ૂબ જ ધીમે ધીમે, તે એક

્ ! આ ર તે ન હ. તે શકય નથી.

ુ ર છે . ય કતને એક િમક િવકાસ હોય છે અને તેના માગને અ સ

ા ત થઈ શકતી નથી. એક લાંબી તૈયાર ની જ રયાત હોય છે .

એક દનમાં બની જ ુ ં નથી. દરક દવસે ય કત થોડ ક

ું

િવચાર છે તેમ તે

ગિત કર છે . રાહ જો અને પછ તને સમ શે

ક તે આમ કમ છે . પરં ુ માતા ,તમારા અવતરણ થક વ

ુઓ કોઈ ઝબકારમાં બની આવશે. મ વાં

ું છે ક તમે સ નને

ચંડ હરણફાળ ારા આગળ ધપાવવા મદદ કરો છો.

ુ ઓ વીજળ ના કડાકા માફક અવતર શક છે . હા, માર હાજર

કર છે . ુ ં અવતરણને ઝડપી બના ુ ં આ બ ુ ં રાતોરાત બદલાઈ વ

.ં પરં ,ુ એનો અથ એવો નથી ક આ બ ુ ં એક દનમાં બની આવે. ુ થી અિતમનસ પ બની

ય ક કોઈ

ુ થોડ ક ઝડપી બને છે ખર , ુ ં તો મા ઓ

તેમના કાયમાં થોડ મદદ પ બ ુ ં કાયને સંઘ કર દ

ુ ં છે મ થોડ ક મદદ કર છે .

ં પરં ુ

ુ જ સવ કાંઈ કર છે , ુ ં તો

ુ ું ુ ં પણ િનધા રત માગને અ સ

.ં િનધા રત માગને

ૂ કો માર શકતી નથી .ં પરં ુ ુ ં ચેતનાના િશખર દ

થી

ૃ વી તૈયાર નથી અને જો તે અવતર તો

ુ ને તેના દબાણ થક કચડ નાંખશે. એટલા માટ ઓ

કાંઈ જ ર હોય તેટ ું જ નીચે આણી લા ુ ં

ય એ શકય નથી. મારા થક

ૂતન જગત ુ ં સ ન થ ુ ં છે . મ ઘણી સદ ઓના

ૃ વીને પાટલે લાવી શ ુ ં. એ શકય નથી કારણ ક

પછ તે સવ વ    

એક ધકકો આ ુ ં

.ં મારા થક જ

અખ યાર કર ને જ અવતરણને ઝડપી બના ુ ં કર ને તેને

યાને આગળ ધપાવવામાં મદદ

,ં વધાર ન હ. આટ ું પણ

ુ ં આધારને તૈયાર ક ું

ં અને

ૃ વી ધારણ કર શકતી નથી.


19  

લ ય (લાંબા વાતાલાપનો એક ભાગ)    ( ી માતા

શ આતમાં કોઈ ય કત બાબતે ઉ લેખ કર છે

ી માતા

પાસે પોતાના

અ યાસાથ પરદશ જવા પરવાનગી માગી હતી.) મ હા કહ હતી, જો તે જગતને જોવા

ણવા માગતો

ુ વ હોય અને અ ભ

ા ત કરવા માટ. મ ક ું હા, એને

કુ હોય તો, આ િવષયને બંધબેસ ુ ં અવતરણ

વધાર ઉ

તો તને પહ ચ ુ ં કર શ. આ

ૃિતના

કારની

ય કતએ

ય ન કરવા દો. જો તે અમે રકા

જવા માટ

ી અરિવદ ુ ં છે . જો તે અવતરણ મને મળશે

ય કત માટનો યથાથ

ુ ર આ અવતરણમાં છે .

અ યાર તે કયાં છે તેની મને ખબર નથી. પરં ,ુ તે જો મને મળ જશે તો તેને માટ ુ ં તેને ઉતાર લઈશ. તે આ

માણે શ

થાય છે . "માગ ઘણો લાંબો અને ક ટ દ છે ......એનો અથ એવો નથી ક તમાર

ુ કલીઓથી ભાગી જઈ સરળ ર તો શોધી કાઢવો જોઈએ. અને પછ તમે સમય બરબાદ કરો છો અને ુ ાવો છો. એ તો મ

ઉ મ તક પણ પરં ુ

ુ કલ.

પણ માગ છે

ણે એ ુ ં છે ક લ ય પાસે પહ ચવા એક માગ છે

ુ ર એ છ એ અને તે ર તો ને આપણે અ સ

ત ન સીધો,

ી અરિવદ આપણને બતા યો છે . અને બીજો

ગોળ ચકકર લગાવીને લ ય થાને પહ ચે છે . આ ર તે, આ ર તે, આ ર તે (હાવભાવ)

લ ય થાને આવે છે અને તે હ રો વષ લે છે અને લોકો િવચાર છે ક જગત જો◌ે ુ ં અિનવાય છે અને ુ વ અ ભ

ા ત માટ તેઓ આ ચકરાવો લેતા હોય છે . પરં ુ આ સ ય નથી, તેઓ તેમના અહં અને

મહ વાકાં ાના સંતોષ માટ આ ર તો પસંદ કરતા હોય છે અને વા તવમાં આ ર તો લ યાંકને થાને પહ ચવા માટ હ રોને હ રો જદગીઓ લઈ લેતો હોય છે . જયાર આપણે (પસંદ કરલ ) ર તો લ ય થાને પહ ચવા એક, બે, પાંચ ક છ જદગીઓ લેતો હોય છે . આ બ ુ ં લોકો અને તેઓની અભી સા ઉપર આધાર રાખ ુ ં હોય છે . ગમે તેમ હોય, આ એક સીધો ર તો છે . ગયા િવના સીધે ર તે લઈ કર છે તો

ય છે . પરં ુ જો કોઈ બી

ુ ં તેઓને ક ુ ં કહતી નથી.

ુ ં તે

પ ર થિત થક સમ ય છે ક તેઓએ કવી તો

( ી માતા

િત કોઈપણ

તના આડ ર તે

કારના લાંબા ર તે જવાનો િનણય કર પસંદ

દવસની રાહ જોઈ રહ

ં જયાર તેઓને

ુદ

ુદ

ુ ાઈ કરલી હતી. આ પણ એક શીખવાની ર ત છે . ખ

ટબલ ઉપર પે સલના બો

તા તરમાં જ મને ઘણી બધી પે સલો મળ છે .

લ ય

તરફ

ુ એ છે )

ુ ં તને એક પે સલ જોઈએ છે ?

ુ ં તને લખવા માટ એકાદ જોઈએ છે ?


20  

   

(બે

કારના ર તાઓ દશાવ ું ી માતા એ દોર ું રખા ચ અને ઉપર જયાં "" લ

નીચે જયાં "" લ

ું છે તે "ડ પાટ" એટલે શ આત

ું છે તે "અરાઈવ" એટલે પહ ચવા ું લ ય)


21   માતા , આ ન હ પરં ુ અણીદાર છોલેલી પે સલ. 

ુ ં તને છો યા વગરની એક પે સલ આ ુ ં

.ં

જો તમે મને આપતા હો તો એક અણીદાર છોલેલી પે સલ આપો અને તેના વડ કાંઈક લખી પણ આપો.

ું

ઓહ! તો

ુ ં આ ુ ં ઇ છે છે ? તો તાર માટ ુ ં એક

તમને

ુ ં લખીશ ?

ૂર પે સલ પસંદ કર શ...તાર માટ ુ ં

ગમે તે માતા .

જો યાર, ુ ં તને બે છે ડાઓ વ ચેના વાંકા

કં ૂ ા માગ ુ ં એક ચ

દોર આપીશ... ની હમણાં જ મ વાત

કર છે . આ છે લ ય અને આ છે લ ય થાને પહ ચવાનો સીધો ર તો. અને આ છે બીજો ર તો છે . વાંકો ંૂ કો

ય કત ભટક ને છે વટ લ ય થાને આવી પહ ચે છે . (માતા

સીધા ર તાને ુ ં લાલ સહ થી દોર શ. અહ આ છે આરં ભ અને ના, માતા , અહ

હસે છે )

(માતા

તમાર સહ કરો.

ુ ં હ િશયાર છે . ુ ં

રખા ચ

યાં છે

બનાવે છે .) અહ જો! આ

ત, બરોબર ? 

થમ લખો પરમે ર અને પછ નીચે તમાર સહ કરો.

ુ ં લ ું ?

“પરમે ર ”

ું , ુ ં Ô

-ુ પરમÕ વતી લખી આ ુ ં ? ના, માતા . 

પરં ુ ુ ં લખી શકતી નથી, લખી શકતી નથી. કોઈ મને "પરમે ર " તર ક વીકારશે ન હ, કોઈ ન હ.  પરં ુ માર માટ તો તમે જ "પરમે ર " છો.  

ુ છે પોતાને હા, પરં ુ ુ ં તે લ ું તે શકય નથી. ના,  ુ ં ન હ લખી શ ુ ં. લોકો કહશે, "આ કોણ આપ દ ૃ વી ઉપર અવતરલ ત ન હા યા પદ, એક પિવ કહવાશે."

,ુ ં માતા

વીકારશે ન હ, જો

ુ તર ક વ

હર કરવા આવેલ છે . મને અને તે પણ પરમે ર તર ક ! આ તો ુ ો અનાદર જ કહવાય ! તે તો તેમના બધાં જ ન

ાનની

ુ લી અવ ા

અને તે પણ પરમે ર તર ક ? તે તો ત ન અશકય, માની ન શકાય ! તેઓ મને ુ ં માર

તને પરમે ર તર ક

હર ક ું તો. ના, ના. મારા બાળક, આ ુ ં ુ ં લખી ન

શ ુ ં..... આ બ ું ુ ં

(માતા

ણતો નથી, પરં ુ માર માટ તો તમે જ

ુ છો. એટલા માટ...(તમે નીચે લખી આપો)

હસે છે અને પછ લખે છે ) "પરમે ર " અને માર અહ નીચે સહ કરવાની છે ?


22   હા, માતા .  

સહ કર છે ) ુ આ ર તે આ બરોબર છે ? (માતા

(માતા

હસે છે )

હા, માતા .           

                                 


23              

ી માતા નો અવાજ                                    


24  

ુ આ ખ    બી

ડસે બર અમાર શાખાનો વાિષક દન છે . હરક વષ, તે દવસે, 

લ અને િનદશન કાય મ

રાખવામાં આવે છે . શ આતમાં તે જ દવસે સાં ૃિતક િનદશન પણ રાખવામાં આવ .ુ ં પરં ,ુ પાછળથી તે પહલી ડસે બર યો તો થયો. એટ ું જ ન હ. પરં ,ુ   વષ

ી માતા

આ કાય મોની તૈયાર અને િનદશનમાં

ુ ી તેઓ આ બ ે ધ

સંગોમાં હાજર પણ આપતાં.

તેઓ એ ુ ં િવચારતાં ક શાર રક િનદશન સા ૂ હક જો આપણે

ૂબ જ રસ લેતાં

ી માતા ની ૃ પા અને શ તને આપણા

ગિત માટ એક અગ યનો

સંગ બની શક.

ય નો થક શાર રક ર તે ઝીલી શક એ તો.

તેઓ ઘણીવાર કહતાં ક આ દવસનો કાયભાર પોતાને હ તક લઈ લેવાને કારણે દરક વ

ુએ

ર તે બનતી, ણે માતા ની ચેતનામાં બની આવતી હોય.   

૧૯૫૯ થી ુ ં

તૈયાર બાબતે

ી માતા

પાસે બી

ૂછતાછ કરતાં અને

ડસે બરના રોજ કાય મને માટ આશીવાદ લેવા જતો.તેઓ

ૂછતાં ક અમે િનદશન માટ તૈયાર છ એ ક નહ ?  

૧૯૬૬ ના વષ, ુ ં હરક વષની માફક

ી માતા

પાસે ગયો હતો. તેમણે એક

ાથના આપી અને

ખાતર આપી ક તેઓ અમાર વ ચે યાં કાય મમાં રહશે. તેઓ આ દવસના મહ વ બાબતે િવ તારથી બો યાં હતાં અને

તે તેઓએ ઉમે ુ હ ુ ં ક, " ુ ં એવી આશા રા ું

દરક માટ લેસ ગ પેકટ ( ૃ પા સાદ) મોક યાં છે અને સાથે મેદાન ઉપર હાજર રહ શ,   દરક પોતાના સઘળા

ં ક આ

બ ુ ં જ સ ુ ૂત ુ બને, મ

ૂચના આપી છે ક એ ુ ં

િતિનિધઓ ુ ં િનર

ય નો અને એકા તાને દાવ ઉપર લગાવી દ

થી કાંઈક અદ ૂત બની આવે.

     

ડસે બર માટ

ુ ં યાં માર

ૂણ સંક પ

કાંઈ થઈ ર ું છે તેમાં ભાગ લઈ મદદ પ બનીશ."

ચોથી ડસે બર જયાર ુ ં ૂછ ુ ં અને બી

ુ ં બધા

ણ કર શ અને મદદ કર શ, માટ બધાં

"મ ક ું ક,  ુ ં તેઓ બધા સાથે....... યાં હોઈશ એટલે ખાતર રાખવી ક શ ત સાથે હોઈશ અને યાં

હર કર ુ ં ક

ી માતા ને મળવા ગયો યાર તેમણે મને કાય મ બાબતે િવ તારથી ાથના તેમણે આપી હતી તે ુ ં મ

ુ ં ક ુ તે બાબતે

ણકાર મેળવી.


25  

ીમાતા નો અવાજ ુ દન ્ !  ુ દન ,્  મ રુ માતા . 

ુ ં બી એ બ ુ ં બરાબર તો હ ુ ં ને ? બ ું જ બરોબર હ .ું  

હા, માતા

ુ ં બધા

ુ માં હતાં ? શ હા, માતા .  

ત કઈ ર તે ૂચ કર ? બરોબર

ુ ં તારો

ું ટણ કસોટ માં ટક શકયો ?2

ૂ કર ન હતી. હા, માતા ,  ટં ૂ ણ તો બરાબર છે , પરં ુ મ ચ

ુ ં ? ત માચ પા ટ ન કર ?  ના, માતા ,  ુ ં યાં આદશો આપવા માટ હતો. 

આદશો આપવા ? કયા આદશો ?  માઈ ોફોનની સામે,  માતા ,  "સાવધાન" અને માચ પા ટ માટના બી ૂ ડ ઓને યાદ વગાડ ને ક

ઓહ, યાર

ુ બ આરં ભ માટનો સંકત આપતો. જ

ૂ ના સંચાલન માટ આદશો આપતો હતો. અને બી ું ચ

હતા ? ુ ં તેઓ યવ થામાં મદદ પ બનતા હતા ?  હા, માતા . 

તેઓએ

ુ ં ક ુ હ ુ ં ? માતા , "" એ ક વત િવચાર ર ૂ કય હતો.  

તે ુ ં બરાબર

ું

બધા (આદશો), અને પછ સીટ

.ં

                                                            2   (મોના સરકાર ું એક વષ પહલા ટં ૂ ણ ું ઓપરશન કરવામાં આ

ુ ં હ ું )

બધાં ક ટનો (નાયકો)

ુ ં કરતા


26   પછ , માતા , આ ક વત િવચાર

માણે

ુદ

ુદ

ૂ ડ ઓના નાયકો એકબી ને ક

દરો દર મદદ પ

ૂ ડ ના સ યોને ગિતિવિધ શીખવતા અને આ વખતે બે કવાયત વ ચે કોઈ બનતા હતા, ક થયો ન હતો. એક કવાયત બી

તરાય ઊભો

ુ રતી હતી. કવાયતને સહજ અ સ

હા ! આ વધાર સા ું કહવાય. સાત ય હોવાને કારણે રસ ઉ પ

થાય છે . પછ ત

ુ ં ક ુ હ ુ ં ?

લગભગ કાંઈ ન હ, માતા . મ માચપા ટ અને સા ૂ હક કવાયત ું સંચાલન ક ુ હ .ું "ઓ રવાર" અને એકંદર સમ

યવ થા ઉપર દખરખ રાખી હતી, કવાયતના આરં ભ માટ સમયાંતર સીટ ઓ પણ

વગાડતોહતો.

સા ું , યાર સમ

ર તે જોતાં, દરક વ

ુ સાર ર તે પાર પડ ?

હા, માતા , ઘણી જ સાર ર તે. એટ ું જ ન હ પણ વાતાવરણ પણ સભર થઈ ગ ું હ .ું  

દરક જણાં

ુ હતાં ? શ

હા, માતા . 

તે કટલો વખત ચા

ુ ં હ ુ ં ?

દોઢ કલાક, માતા . 

ુ ં કવાયત માટ બે ડ કાંઈક વગાડ ું હ ુ ં ? વધાર ન હ, માતા , ફ ત માચ પા ટ, સ ૂહ કવાયતો અને "ઓ રવાર" વખતે. 

તેઓએ Ôવંદમાતર Õ્ વગાડ ુ ં ન હ ુ ં ? હા, માતા , વગાડ ું હ .ું માચ પા ટ પછ

ું

રુ ં ત જ ...

ુ ં પહલી ડસે બર રં ગિવહાર (થીએટર) પર હતો ? હા, માતા ,  

તને નાટક ગ

ુ ં હ ુ ં ?

હા, માતા , મને ઘ ું જ ગ

ઓહ ! હા.

ુ .ું એટલા માટ ક મ એ ું અ ભ

ું હ ું ક વાતાવરણ સભર થઈ ગ ું છે .


27  


28   ડસે બર વાતાવરણ તો સભર હ ું જ. ત ્ ઉપરાંત

હા, માતા ,  બ ે દવસોએ,  પહલી અને બી

તે

તમારા સા ત યથી ઝં ૃત પણ થઈ ગ ું હ .ું

હા, આ જ ુ ં ઇ

.ં તે સા ું કહવાય.

માતા , તમે મને ક ું હ ું ક તમે યાં અમાર વ ચે હાજર રહશો,  તેટલા માટ જ રહવા ઇ છતો હતો. અને તે જ ુ ં આખો વખત માઈ ોફોન સાથે ર ો હતો,  એકા

ુ ં તમાર સાથે યાં

બનીને, કાંઈક અ ુ ૂિત

ય નશીલ હતો. એ તો દખી ું છે ક અ યાર તમે માર સામે છો એ ર તે તો જોઈ શકયો ન હતો.

માટ

ુ વી હતી. અને કાય મ બાદ મ બધાને સફળતા માટ અ ભનંદન આ યા પરં ,ુ મ તમાર હાજર ને અ ભ હતા. માતા ,  વાતાવરણ ખરખર સભર થઈ ગ ું હ .ું મ વ

ુ ને માર ઓ

ખો સામે પસાર થતી જોઈ

ણે એ ું લાગ ું હ ું ક, બ ું જ િવશાળ બની ગ ું હ ું અને ય કત સમ તયા

હતી અને જરા નીચેથી,

તાલબ ગિતિવિધઓ જોઈ શકતો હતો. તે એક અ ુ ૂિત સમાન હ .ું

તે સા ું કહવાય મારા બાળક. એટલે તને તારો તે

ંૂ ટણ માચ પા ટ દર યાન સીધો ઊભો રહ શક ક ન હ

ણવાનો અવસર મ યો ન હ, બરોબર ને ?  પરં ,ુ  માતા

એ ર તે તો

ટં ૂ ણ બરોબર છે અને...

ના, ના,  ુ ં એ ુ ં ઇ છતી નથી ક હાલ

ુ ં કાંઈક વધાર

ય ન કર.

પરં ુ માતા , ફ ત ચાલવામાં તો કાંઈ જ ન થાય. 

તને ખબર છે

બરોબર સા ુ સ ુ થ ુ ં ન હોય. તારો

ુ ં એ ુ ં કાંઈ જ ઇ છતી નથી ક

થાનેથી પાછો ખસી

ય એ ુ ં ુ ં ઇ છતી નથી. પરં ુ ં ુ ં એ ુ ં ઇ

ય. કોઈપણ ખા ી વગર, ત ન સામા ય પહલા વ

ુ ઓ કહ છે

ઉપાયોથી સા

માં ડાકટરોએ

ં ક તે

ૂર ૂરો સાજો સમો થઈ

ય. તને ખબર છે ડાકટરો ઘણી બધી

ુ ર ન હ, સા ુ થઈ જ ન શક,  આ ધ

ક આ કદ

માંદગીના એવા ઘણા બધા ક સાઓ ખબર છે તેને મ બી

વો બની

ંૂ ટણ તેના

વનમાં તો અસા ય. પરં ુ મને

ને અસા ય

હર કર છોડ દ ધા હતા

કર દ ધા છે , ૂર ૂરા ુ ર ત અને સામા ય. અને જયાર ડાકટરોએ

ું ક

એ ુ ર ત થઈ ગયા છે યાર તેઓ ત ન દં ગ બની ગયા હતા. આ છે એક ઘણો જ અસરકારક ઉપાય. ુ ં તને ક ◌ ું ુ

ં ક આ તારો પગ પણ સાજો થઈ શક છે પરં ુ તે થોડો સમય લેશે, ત ન સારો થવા માટ.

કદાચ બે ક

ણ વષ, ડાકટરોએ "ના" કહ દ ધી હોય છતાં પણ. કારણ ુ ં એવી ય કતઓને

તેઓએ સા

થવાના સંક પ સામે ડાકટરોને બતાવી દ

મને ખબર છે ક તારો શાંત રહવાની.

થી

ુ ં કોઈપણ

ુ ં છે ક

ંક

તેઓ કદ માની શકતા ન હતા.

ટં ૂ ણ સારો થઈ જવાનો છે પરં ુ તાર મા તની ખલેલ િવના તાર

ું

તૈયાર થવાની જ ર છે અને

દર કાય કર શ ુ ં. આ ઉપરાંત તાર


29   રાખવાની જ ર છે - અચલ ફ ત

ા,

ા,

ા સં ૂણ

ા ક

હાલી ન ઊઠ, ુ ાં મ

ા અને તે પણ

ન કર, કોઈપણ

ૂર ૂરા િવ ાસ સાથે અને એવી ખાતર સાથે ક

ંૂ ટણ સં ૂણપણે સાજો થઈ જ જશે. જો ય કત પાસે આવી સાજો થતાં વાર લાગતી નથી. વધારમાં વધાર બે ક ાથના આપી હતી તે ુ ં ત

અને મ તને

માતા , મ માચ પા ટ પછ તે

કારની કદ શંકા ન કર.

ા - િવ ાસ અને ખાતર હોય તો તેને

ણ વષ........

ુ ં ક ુ ?*

ાથના વાંચી હતી.

  (મ કના વરમાં)

ુ ં ત દરક ય કતની સામે

ાથના વાંચી હતી ?

*(માતા એ તે

સંગ વખતે આપેલ

ાથના)

  ૨-૧૨-૬૬ 

( હમતવાન બનો, સહનશીલ, સાવધ બનો. આ ઉપરાંત સાચા દલના બનો,  ૂર ૂર સ ચાઈ ૂવકના.

પછ તમે બધી જ

ુ કલીઓનો સામનો કરવા માટ શ તમાન બનશો અને િવજય તમારો હશે.)


30    

હા, માતા . 

અને ત કઈ ર તે વાંચન ક ુ હ ુ ં ? આ ું

કમ માતા

(હ

ૂછો છો ? મ માઈકની સામે વાંચી હતી. 

પણ મ ક સાથે) કઈ ર તે ત ત !

ાથના વાંચી તે સાંભળવા ુ ં મને ગમશે ! (માતા

હસે છે અને મ ક ચા ુ રાખે છે .) ત

ાથના વાંચી ? તે તો ખરખર ......(માતા

કઈ ર તે વાંચી તે મને સાંભળવા ુ ં

હસે છે .) ાથના

ૂબ જ ગમશે.

માતા , ું તમે હમણાં સાંભળવા ું પસંદ કરશો ? 

ના, ના, અ યાર ન હ, માર પાસે સમય નથી. ુ ં તો મા

મ ક કરતી હતી.

તો પછ , માતા , તમે તેને વિન ુ ત કર શકયા હોત. 

માણે િવચારતી હતી. જો મારા અવાજને વિન ુ ત કરવામાં આ યો હોત અને પીકરો

હા, ુ ં તે જ

પાવીને કોઈને પણ દં ગ થઈ

ણ વગર અચાનક જ

ચે અવા

ત અને મારો અવાજ સાંભળ અચંબામાં પડ

ત પણ કોઈને ભ યતા સામે

તેને વગાડવામાં આ યો હોત તો દરક જણ ત. મને જોવા માટ તેઓ આમતેમ દોડ

ુ ં મળત ન હ ! તે એક સાર મ ક બની હોત. તેઓ બધાં આ સાંભળ તે શ ત અને

ત અને તે એક

ૂબ જ ર ૂજ બની

ત કારણ ક તેઓ મારો અવાજ સાંભળ ર ા

હોત પરં ુ મને શોધી ન શકયા હોત. માતા , તે ખરખર

ૂબ જ ર ૂ

બની

ત.

અને આપણે આ ુ ં કોઈ અ ણી જ યા ઉપર ક ુ હોત. જયાં મારા અવાજને કોઈ ઓળખ ુ ં ન હોય યાં.......અહ તો દરક જણ મારા અવાજને લોકો મારા અવાજને

ણતા નથી યાં તે વધાર અસરકારક બની શક. આ

ઊતર જતો અને અ ત વનાં સાંભળ ને લોકો

ણે છે ......એટલે તે એટ ું બ ુ ં ર ૂ

રુ ં ત જ

નાંખે છે , ુ ર છાવાળ વ

ડાણોમાં રણકતો અને

દો લત થતો ઘેરો

ાથના કરતા નમી પડત. આ અવાજ ય કતના ુ ે હાંક કાઢ છે , ચોતરફ વાતાવરણને ન

િનમલ, ગંભીર, સ સરો ભાવ પાડનારો અવાજ

ૂતકાળને ઢંઢોળ દઈ ચીર અને પિવ

અિવરો ય છે , તને ખબર છે ક મારો અવાજ આ મામાં સંભળાય છે . તે આવે છે તરફથી અને તેને જ ય ત કર છે . 

ન બને પરં ુ જયાં

કર દ છે . તે

અવતર છે પરમા મા


31   માતા ,  મારામાં એક કાયમી છાપ પડ છે ક તમારો અવાજ અજોડ છે . તે અસામા ય છે . મ આવો અવાજ કદ સાંભ યો નથી. તે અમોને

ચે લઈ

ય છે , આખા અ ત વને હચમચાવી

અમાર અભી સાને ધકકો આપે છે . તે અમને સાચા દલના અને સચેત બનવાની

ૂક છે અને

ેરણા આપે છે . તે

વ લત કર દ છે ચૈ યની જયોિતને. તે મ રુ છે અને સાથે સાથે શ તસભર

અદ ૂત છે , માતા . તે પણ. 

તાર વાત સાચી છે , મારા બાળક,  તે બરોબર એ જ

ુ ાણા જમાનામાં ર

માણે છે . આવી જ ર તે

(સમયમાં) જયાર લોકોને ખાતર કરાવવી હોય તેઓના મગજમાં વાત ઠસાવવી હોય યાર તેઓ બધાં ુગ ં રોની

ુ ાઓમાં ભેગા થતાં અને અચાનક બધા ફ

ભળાતો, તે ય કત,  કોઈ દવનો કોપ માનીને આ "જો

ું આ

ૂણામાંથી એક ઝમકદાર

કારની

ચંડ

ોિધત

હરાત

ુ ં નાશ પામશે." અને એક અિવરો ય અસર ઉ પ

માણે ન હ કર તો

દબદબાભય અવાજ ઢંઢરાથી

કયા વગર તે દવ આ ા ુ ં પાલન કરતા. (ર ૂજ આનંદ ભાવ સાથે) જો ુ ં આ

ક ું તો

ુ ં જોશે ક આની એક જબરદ ત અસર ઉપ

અવાજથી

હરાત ક ું , "પિવ

અવાજ સાંભળ ને દ

ા ૂણ બનો" તો

અને

ૂઢ બની જશે

અને આરામિવ હન

થિતમાં

કરશે, " ુ ં

ૂજતા

હરાત આવે છે ? ુ ં તે

ુ લા

ય ન અને

ગિત કરવા માટ પરોણાની માફક

ય.

ય ન કર .ું

ૂજતા અને કાંઈપણ કરવા ગભરાતા, તેઓ જમીન પર સા ટાંગ કરશે અને

ઇ છશે તે જ

માણે અમો કર

!" મારો અવાજ સાંભળ ને બધાં ભય

ું !

ું

ઇ છશે તે જ

માણે કર

ુ ં ! આદશ આપ

ૂજતા અને થરથરતાં હશે, તેઓ પાસે કોઈ સહારો ક અવલંબન

ુ ર .ુ ં પોતાની રહશે ન હ. િસવાય ક મારા સંક પને અ સ અને

ડા, ગંભીર,  પ ટ અને વેધક

ટકારો મેળવવા ુ ં ઘ ુ ં જ અઘ ું પડ

ુ ાઈ જશે ! તેઓ માટ ક

કાય કર હંકારશે. આ બ ુ ં ઘ ુ ં જ ર ૂજ આપના ું બની

મને એ ુ ં લાગે છે

હરાત

આપણી વ ચે કયાંક હશે ? શા માટ આ ઢંઢરો ? તેઓ

ય, વગ માંથી ઊતર આવતા શ દો લોકોને જ ર હા માતા , કદાચ યાર જ અમો

કાર

રુ ં ત જ લોકોને આઘાત પહ ચશે અને મારો આ

હરત પામી જશે. કયાંથી આ

આકાશમાંથી આવે છે ? ક પછ શકય છે ક માતા એક િવ ચ

ુ ં એક

જતો

થતી કારણ ક દરક

જણ

છે . જો

તને

કર, સ ચાઈ ૂવકની અભી સા સેવે

ુ ાણાંને અ સ ુ રવાથી ૂ ર રહ. તે એક મોટો આઘાત બની રહશે. ૂર

ુ ી જતો નથી અને શ ત પડઘા ધ

ાસને રોકવાની તકલીફ છે . છતાં.. જો

ુ ં મારા અવાજને સાંભળે તો જણાશે

તને ખબર છે ક હમણાં મારો અવાજ પહલાંની પાડતો નથી કારણ ક, માર

ક તે અસાધારણ છે . ુ ં વધાર મોટ બોલી શકતી નથી. પરં ,ુ હ ુ પણ તે ૂ ર જઈ શક છે .   એ અજોડ છે કારણ ક તે ....આિવભાવની શ તથી ઝં ૃ ત થઈ ઊઠ છે . 


32   પ ટ,  િનમલ,  શાંત,  ેમ અને

મારો અવાજ સામા ય નથી. આ અવાજ ત ્ ઉપરાંત તે અનંત ક ુ ણાવાળો છે . ે ય છે

ઓ એને સાંભળે છે તેઓ

િત િવ તર છે . આ અવાજ એટલો તો

સમાધાનકાર છે ક તે એક ઉ કટ અભી સાને સવ

કરવાની પરમ શ ત અને એનાં અલોપ થઈ

દોલનો

પડદાને ચીર નાખે છે અને અ ૃ ય ર તે

દયોમાં

ુ ની માફક

ુ ત થયા ુ ં અ ભ ુ વે છે . મારો અવાજ અ ાનના

દયમાં સ સરો ઊતર ને ચેતનાને

સવ માનિસક અસરો અને ચતાઓથી મ ત કને િવ ુ ત કર દ છે , ુ ત કર છે આપણા

હોય છે અને આપણને ક ટ આપતી હોય, અને તે ત કર છે જડતાની

ગટાવે છે . તેમાં છે સા

ૂ ર કર દ છે અને કાવટો એક

ુ કલીઓને

લોકો કોઈ મોટા બો થી

ય છે .

કાશ સભર અને

ત કર દ છે . આ અવાજ

અસરો આપણા ઉપર બો તરમહ ની

ચંડ શ તને અને

ુ ુ ત શ તઓને. તે શાર રક તમસને ઢંઢોળ દ છે ,

દર પડલી ય કતગત

ભયને આપણા અ ચતમાંથી હાંક કાઢ છે , િવરોધ કરતી દવાલોને હટાવી દ છે , આધારને મજ ૂત કર છે અને લ ય

િતના આપણાં

થાનને બળ

મારો અવાજ સવ ચેતનાને

દયોમાં

ત કર છે . વયં ચેતના છે , તે અ ચતમાં

શાંત િન યા મકતા

ત કર છે . મારો અવાજ પરમધામમાં આવે છે અને પરમા મા (

ય ત થાય છે . દ ય શ તઓને સંક પને

ૂ ું પાડ છે . )ુ પોતે મારા

કટ કરતો આ અવાજ અનોખા બળથી સભર છે

ારા ુ ા ન

ફ ત

ય ત કરતો હોય છે , તે પરમ સ ય િસવાય કશાયની ઘોષણા કરતો નથી. તે આપણી

અભી સાને ઝં ૃત કર ધકકો આપતો રહ છે , આપણી અટલ

ાને બળ આપે છે અને ત ્ ઉપરાંત

ુ ર છાના વાદળોને િવખેર નાંખે છે . આ અવાજ - કોમળ,  પ ટ,  િનમલ,  શ તશાળ ,  જોશીલો અને બળ દ છે . અને તે આપે છે ુ તા અને િવ લ

શાંત િવશદતા

દ ય સંક પની શ તઓને

એક ચૈ ય શ ત સમાન

વંત કરતો

છે . મારો અવાજ એવાં

દોલનો ુ ં

ુ ાદ ુ ં સ ન કર છે છે . તે અ ન

ાસ છે , એક

કાશ

િત

દયમાં દ ય

ુ ાદ સંગીતના અ ન

શર રના કોષોમાં આરપાર દાખલ થઈ ફર ફર ુ ના ં ના, પરમ ખ સંબધ

ુ ભાયેલ

ેમ

સારણ કર છે ંૂ

યો

તેને

ૂરોની

છે અને તેમનો સંચાર કર છે . તે યિથત

દયોને સાં વન

ુ માટની અભી સા વિન અને

આ વિનના  

દશો

ત કર

િત વિન ઉ પ

ુ લા કર દ છે . તે અનંતમાં

કટ છે અને અનંતમાં લીન થઈ

ુ લા હોય છે તેઓ તેને સાંભળ શક છે .

ા ય હોય છે

ૂક. પરં ુ દરક ત વો તેની પોતાની અભી સાને ય ત કરતા હોય છે અને િત

કર

ત કર દ છે આ અવાજ ચેતનાને દ ય

છે . તને ખબર છે ક દરક જગતના દરક ત વોને પોતાનો અવાજ હોય છે કટલાક માટ તે અને કટલાક માટ તે

ૂ ું પાડ


33  


34   આ અવાજ

પણ. પરં ુ એ અસામા ય ર તે અ ાત અભી

ૂબ જ ચરપ ર ચત છે અને સાથે સાથે તે

તમાર માટ

તીિતકારક છે -

િત ડગ માંડવાનો. કાયરોના ુ માં તે ઓ

જયોત ક િવ ુ

ૂરો પાડ છે ,

તે એક ખાતર આપે છે , એક સંક પ

દયમાં મારો અવાજ ધીમે ધીમે અદ ય હમત રડ છે , ખર

ુ ે છા અને દયાની લાગણી ભ

ત કર છે ,

ૃષા રુ આ માઓમાં તે અભી સાની

વ લત કર છે . આ અવાજમાં એક સ ા છે

કરનાર જયોિત

ૂબ જ પ ટ અને સરળ

આદશ આપે છે . સાથે

ુ અને આરામ આપનાર પણ છે . સાથે તે મ ર સામા ય જન માટ પણ મારો અવાજ એક ઉ ેજના જગાડ છે , તે એક આશા, એક એવી લાગણી તરમાં

ત કર છે

થી એ ુ ં જણાય છે ક હ ુ ક ુ ં

પાઈ પડલી ભ યતા બહાર લાવી દ છે અને બાક બી

રહ યોને ઉકલનાર આ અવાજ

શાંત છે , પિવ

લોકો માટ, મારો અવાજ જગતના

છે અને શાંિત સભર છે અને સાથે સાથે

કર છે . તે વૈિ ક સમજની

ૂઢ ગહનભાવોને

િતજોને િવશાળ અને

ુ , તેજ વતા, બળ અને શ ત થક સવ વ છે અને મા ય

ભાવશાળ અને

પ ટતા ૂવક અને ચોકસાઈ સાથે

ુ લી કર દ છે , આ અવાજ દરક વ

સ સરો ઊતર તેનો મમ સમ વે છે , તેને છલોછલ ભર દ છે , તેને માયા

લોકો માટ તે

ચાવી સમાન છે .

કાશવંત પણ છે , તે પોતાને શ દો પાછળના ય ત

ુ ાવી દવા ુ ં નથી. બી મ

ેમ, અને એક

વંત બનાવી દ છે , નવશ ત અપ

ુ માં પ રવતન લાવી દ છે અને તે શાંત અને ઓ

મત સાથે િવજય અપાવે છે . મારો અવાજ એવા વાતાવરણ વડ વ ટળાયેલો હોય છે

ા ત ન થાય યાં અભી સાને આપણા

ુ ીની આપણી મથામણને, ભ કતભાવને અને દ ય ધ તરમાં

ત કર દ છે . તે

ુ ાં મ

ેમને બળ

દયોમાં સ સરો ઊતર ક

લ ય

ૂ ું પાડનાર તી

ય સ ાને

ત કર છે .

ચૈ ય જયોિતને આ ૃત કર દતા પડદાને હટાવી દ છે . તે ચૈ ય જયોિત આપણી ચેતનાને આપણા ુ તરફ દોર

અ ત વના

ય છે . મારા અવાજમાં અસામા ય શ ત છે , તે ફલાવે છે સંવા દતાને, 

ુ તાને શાંિતને, કાશને અને એક િવ લ ઝળહળ ઊઠ છે અને આ ર તે છે અને તરં ગોમાં

સર

ુ ે ન

ુ ાદ કરતો રહ આનંદ સાથે ના થક તે કોષે કોષમાં અ ન ણી લેતાં તે હષ મ

બની

ય છે . તે એક

ચાઈ

દાન કર

ૂઢ જગતોના વાતાવરણમાં ઝં ૃત થઈ ઊઠ છે . આ અવાજ િવ ના ભાગ પ

ગોળાઓમાં સાંભળ શકાય છે અને તેથી વધાર અનંત સવ આિવભાવની પાર અનંતની અિવચળ શાંિતમાં

ુ ી શ તના અિવચળ સ દય અને એના ભ ય ન

મારો અવાજ મહા શ દ ુ ં સ ન કરતા દ ય સાંિન યને ુ તા અને િવ લ

કાશમયતાને અ ભ ય ત કર છે .

કાશમાં સાંભળ શકાય છે . ુ ઃ ન

ા ત કર છે , આ મહાશ દ

ુ ી ન


35   ુ ં અવાજ િવશે સતત વાત કર શ ુ ં ુ ી તે મારા અવાજમાં ધ

કર યાં

ુ ી ચેતનાની અ ક ુ ધ

ં અને ય કત જયાં

ગહરાઈ અને અથ

પાઈને પડયો છે તેને તે સમ

(મ કમાં) સામા ય ય કત માટ તે તદન અથહ ન સીધો અને સામા ય તારા અવાજ (મ ક ચા ુ રાખીને) અને મને હ ુ નવાઈ લાગે છે ક પેલી

માતા , તમે

ણો છો ક જો

લાગશે.

ું

ચાઈ િસ

ાથના ુ ં તે

શકતો નથી. વો જ લાગે.

ુ ં ક ુ હ ુ ં ? ૂબ જ નવાઈ

ુ ં તમને કાંઈક કહ શ તો તમે ચ કત બની જશો, તમને

ુ ં એમ માને છે ક મને ખબર નથી ? હા, માતા , એમ તો તમે

એટ ું ખાતર

ૂવક સમ

ણો છો પરં .ુ ........

લે ક મને સવ કાંઈ ખબર છે .

પરં ુ માતા , તમે માર મ ક કરતાં હતા ક મ

ઓહ ! તો ુ ં મ ક ક ું

ં તે

ુ ં તને ગ

ુ નથી ?

પરં ુ માતા , માર માટ તો તે નવીનતા કરતા અને

ાથના બાબતે

ું હ

ું ક ુ હ ું એટલા માટ......

તાર કાંઈક

ું વણો અને પસંદગીઓ છે ? ચ

ું હ ું જયાર મ અ ૃતા-દાને માર સાથે ખાતર

ુ ે છાઓ સાથે આભાર માનતા સાંભ યા હતા. તમે આપેલી ભ

ૂવક વાત

ાથનાને મ રમતના મેદાન

ઉપર વાંચી હતી તે સાંભળ ને તેમણે મારા વખાણ કયા હતાં.

અને તેણે

ુ ં ક ું હ ુ ં ?

જયાર તેઓએ તેઓને

ૂબ જ ભાવથી અને સ માન સાથે મને આ

ૂબ જ પશ ગઈ અને

ાથના વાંચતો સાંભ યો યાર તે

ાથના

ુ તેમના ગાલો ઉપર ઊતર આ યાં હતાં. તેમણે મને ક ું ક ું હ ું ઓ

ૂ ની કવાયત ક "મોના, ુ ં આ વખતે મેદાન પર હતો તેનો મને ઘણો જ આનંદ છે . ચ

ૂર થઈ પછ

ું

અને ન લની સાથે ઊભા હતા યાં અચાનક મ લાઉડ પીકરમાં માતા નો અવાજ સાંભ યો હતો, માતા ાથના વાંચતા હતાં અને તેમનો અવાજ પ ટ અને

ુ દો તર આવતો હતો.

ુ ં દં ગ રહ ગયો ક,

માતા નો અવાજ આ રમતના મેદાન ઉપર કયાંથી ? ુ ં તો સાંભળ બે કદમ પાછો હઠ ગયો. યારબાદ મારા મનમાં એક િવચાર ઝબક આ યો ક માતા

તો અ યાર બહાર આવતાં નથી !.....જયાર મ

માતા નો અવાજ સાંભ યો યાર એટલો તો ભાવ િવભોર બની ગયો ક મ એક કદમ આગળ વધીને ક ને જોઈ લી ું હ ું ક માઈ ોફોન સામે તો

ું માતા

તો યાં માઈ ોફોન સામે આવી વાંચતાં તો નથી ને?   પરં ુ યાં

ું હતો ન હ ક માતા . પરં ુ એ ચોકકસ હ ું ક અવાજ તો માતા નો જ હતો. આ

અવાજ શ તસભર, ભ ય અને મ હમાવ ત હતો. તેણે મારા સમ સાંભળ

ું

અ ત વને જકડ લી ું હ .ું આ અવાજ

ૂબજ રોમાં ચત બની ગયો હતો મને ખાતર છે ક મ

અવાજ સાંભ યો હતો તે


36   માતા નો જ હતો. પરં ુ તાર મને માફ કરવો તો પડશે કારણ ક તે પિવ

અવસર ુ ં ચ લત થઈ ગયો

હતો. ન લનીએ પણ આ જ કારણે તે સમયે મને ઠપકો આ યો હતો. પરં ુ ુ ં મારા વશમાં જ ન હતો. મ

જયાર માતા નો અવાજ સાંભ યો યાર તેમને જોવા માટ

ૂબ જ અધીરો બની ગયો હતો."

તો

માતા .........

ું

ુ ં એમ માને છે ક મને ખબર નથી ? ુ ં બ ુ ં જ

ક ો હતો અને મ તેને આ ઘટના બાબતે સમ સાથે હાજર હતી અને મારો એક

ું

.ં વા તવમાં અ ૃતાએ મને બધો જ

ુ ં હ .ુ ં તે દવસે રમતના મેદાને

શ વયં ર તે યાર

ુ ં માર સવ શ ત

કટ થયો હતો.

અને તેને કારણે જ તેણે મારા અવાજને સાંભ યો હતો. એ તો ુ દરતી હ ુ ં મ એક કાય વત કર હતી અને આ તે ુ ં પ રણામ હ .ુ ં મને બધી જ ખબર છે . બાબતે ત

ુ ં ક ુ હ .ુ ં એટલા માટ જ ુ ં તાર મ ક કરતી હતી ક

માતા , જો તમે

ૃતાંત

ાથના આપો તો અમો તેને વિન

ું

ું

ખર શ તને ું

ુ ં એ પણ

ં ક

ાથના

િત યા આપે છે .

ુ ત કર દઈ ું

અમો બધા તમારા અવાજને

સાંભળ શક એ. દરક જણ આ ું ઇ છે છે .

પરં ુ હવે ઘ ુ ં મો ુ ં થઈ ગ ુ ં છે , આ વખતે આપણે તે કર શક

ુ ં ન હ.

એ તે દખી ું છે , માતા . આ વખતે તે થઈ શકશે ન હ પરં ુ હવે પછ તમે અમોને અમો તે જ સમયે વિન

ાથના આપશો તે

ુ ત કર દઈ .ું

હા, મારા બાળક.  (માતા

મારા જમણા હાથની

મને ખબર છે ક તે બી

હાથની પહલી

ગળ ઓને પશ કર છે .) માતા , આ

છે , પરં ુ આ

ગળ ન હ.3

ગળ અને પેલીમાં ઘણો જ મોટો ફરક છે . (માતા

ગળ ને સરખાવે છે .) હા, આ

ગળ સાર અને મજ ૂત છે જયાર બી

નરમ અને

નબળ છે . કોઈપણ ય કત સહલાઈ જોઈ શક છે ક આ બ ે વ ચે ખા સો એવો ફરક છે . આ નબળ અને હ

સાર થઈ નથી. પરં ુ બી

મજ ૂત છે . ુ ં એ ુ ં માનતી હતી ક તે સા

પરં ુ એ ુ ં કાંઈ દખા ુ નથી. અને વધારમાં યાં એક ઉપસેલો ભાગ જણાય છે .

                                                            3 (ડાબા

હાથની પહલી

ું ગળ ને આગલે વષ અક માતે કચર થ ું હ .)

બ ે ગળ

થઈ ગઈ હતી


37  

     


38    

ના, માતા , તે તો વોલીબોલના કારણે છે . 

વોલીબોલ ? હા,  માતા ,  જયાર અમોને વોલીબોલ રમતી વખતે ઈ

થાય છે યાર જો

ગળ તેના યથા થાને બેસે

ન હ યાર એક ભાગ ઉપસી આવે છે .

પરં ુ આ (ડાબા હાથની પહલી ુ ં કરવા ુ ં તે ? તાર એને

છે ત ન

ગળ ) જોઈએ એવી સા

થઈ નથી. તે હ

ૂલી જવા ુ ં છે ક તાર

ૂર ૂર ર તે

યાદ કરતો નથી ક આ

ુ ં એને માનિસક ર તે

ૂલી જ ગયો

.ં જયાર

ગળ બરોબર નથી.

ુ ં આ (પહલી

તના હચ કચાટ િવના વ ુ ી તે સા ધ

જતાં શીખવા ુ ં છે ક પહલાંની ફર મળ

ુ ં !

પહ ચી હતી, પરં ુ કોઈપણ ૂલી જતો નથી

રુ ં ત જ અસર જણાય છે અને કાંઈક નવી વ

ુ બની આવતી

ૂલી જઈ શક તો ચોકકસ ખાતર રાખવી ક તે સા

થઈ જશે. તાર

થતી નથી. એનાથી

ૂલી જવા ુ ં છે .

શકશે તો તારો

ં યાર કદ

ુ ી ય કત ધ

ટં ૂ ણ માટ પણ અપનાવવાની છે . તાર ત ન

કોષના તર

ગળ ને ઈ

ુ ને સામા ય ર તે કરતા રહવા ુ ં છે . જયાં ઓ

જણાશે. જયાર ય કત સં ૂણ ર તે આ જ રત

ગળ ) વડ કાય ક ંુ

ૂલી ગયો હશે, પરં ુ એનાથી કામ ચાલશે ન હ,  તાર એને શાર રક ર તે પણ

ૂલી જવા ુ ં છે . તાર કદ એ ુ ં િવચારવા ુ ં નથી ક તાર

                   

ગળ બરાબર નથી. તાર એને

ૂલી જવા ુ ં છે . પરં , ું માતા ,  ુ ં તો એને

યાં

નબળ છે . તને ખબર

ૂલી જવા ુ ં છે ક તારો

તારા શર રનો એક ઘટક છે મ કોઈ

રચના કર છે . તાર એને એ ર તે

િત યા ન આપે. સં ૂણપણે

ંૂ ટણ સં ૂણપણે સાજો થઈ જશે.

ંૂ ટણ સારો નથી. તેને

ૂલી જવા .ુ ં જો

ૂલી

ુ ં આમ કર


39          

           

શર ર ુ ં પાંતર “                                                

ું ઇ છે ”


40    

શર ર ુ ં પાંતર   ુ દન !  ભ ુ દન, મ રુ મા.  ભ

તારો

ંૂ ટણ હવે બલ ુ લ ઠ ક છે , ખ ું ને ? હા, તે બલ ુ લ ઠ ક હોવો જોઈએ.  પહલા કરતાં વધાર સારો છે , મા, પરં .ુ ...... 

ુ ાવી દવામાં આ લ

ુ ં છે .

કાંઈ બ

થઈ ગયો છે . થવો જ જોઈએ. જયાર

ુ ં હ ુ ં તેને, ૂતકાળ, કોઈ શ દો ન હ, હવે તે બલ ુ લ સાજો-સમો ુ ં " ૂતન ચેતના" માં

મ લેશે યાર તે સં ૂણ ર તે સાજો

ુ ં ?  તે ત ન સામા ય અને બલ ુ લ સાજો થઈ જવો જોઈએ.

થઈ જશે, આ તેની િનશાની છે . સમજયો યાર તે એ વાતનો સંકત હશે ક

ુ ન

ુ ં હવે " ૂતન ચેતના" માં રહવા લા યો છે . તો, આ એક સમ

શકાય

એવી વાત છે . તે એક વા તિવકતા છે ..ઠ ક છે યાર... બરોબર. (થોડ વાર થોભીને મા ફર થી વાતનો દોર હાથમાં લે છે ) 

તાર કરવા ુ ં એ છે ક

ું એ

છે . એને સમ વવા ુ ં છે ક

ૂલી જવાનો

ુ હલનચલન કરતાં તારો ય ન કર ક અ ક

ુ પ ર થિતઓમાં માણે ગોઠવાઈ જ ુ ં જોઈએ.... અ ક

જોઈએ... આ બધા િનણયો આદતવશ પોતે પ ર થિતઓમાં તાર શી જ તાર

ૂ ન ટ

િત યા રહ , મ ક જયાર

ૂલી જવા ુ ં છે . તારા

ટં ૂ ણે પણ એ

ૂતન

િત યા માટ

િત યા કવી હોવી

ુ ય એ માટ સાવધાની માટ લે છે ..... અ ક ુ ં ર યો અથવા જયાર ત યાયામ કય , ‐ આ બ ુ ં

ટં ૂ ણ માટ

માણે જ

ૂતકાળ કાંઈ જ અ ત વ ધરાવતો નથી

ત થાય છે , ‐ " ૂતન ચેતના"ને

ૂ થઈ જવામાં, યવહારમાં ક વતનમાં તેને કાયમાં,  અ ુ ળ કટલીક પેઢ ના ગાળા પછ બીમાર ની

ુ ં બની શક અને તેની

માણે કર ુ ં જોઈએ ક

ુ પ ર થિતઓમાં આ આ ૂલી જવા ુ ં છે ક અ ક

વત ુ ં જોઈએ. બસ આટ ું જ વધાર કાંઈ ન હ. અને તે હવે ચેતનાની

ૂતકાળ તેને માટ કોઈ અ ત વ ધરાવતો નથી, ‐  તેની બધી ટવો, 

િત યાઓ, િતભાવો અને તેનાં પ રણામોને....આ ક તે પ ર થિતમાં તેણે આ તે

ંૂ ટણ ખસી

યોજવાની છે .

ુ રા ૃિ ( ), કોષોનો અ યાર ન

ટં ૂ ણમાં

વેશ કરાવી

ૂતકાળની બધી જ ટવો ,

ુ ીનો વભાવ, માનિસક ઘડતરો,  ધ


41   િવચારો,  ચાલ ચલગતની ર તો,  ભૌિતક બ ુ ં જ,  બ ુ ં જ

યાઓ અને

િત યાઓ, ા ણક આકષણો,  અને અપાકષણો

આપણા કાયની ર તભાતને રચે છે , ભય અને ત જ ય સંકોચન,  આ બ ુ ં જ

જવા ુ ં છે , બધી જ ખાિસયતો અને ટવોને પાછળ છોડ દવાની છે . તાર ૂતન ચેતનામાં નવપ લિવત કરવા ુ ં છે . આ જ છે એક મા વા તવમાં,  ુ ં આ જ ર ત વયં માટ અપના ુ ં ુ ર છે અને તે તેને સીમાહ ન તાલમેલને અ સ ભાવ

પ િત પાિથવ ઉ ાંિતના

પાંતર કર શ ુ ં

સંભાવનાઓ પડલ છે

ુ ાવી બેઠાં છે . એક અ ય મ ુ ં આ તારત યે

થક તે ુ ં બંધારણ થ ુ ં છે તેને

ુ ી ું ધ

ૂતન પ િત છે એમાં સહનશ તની એવી ા ત કરવા

ૂલી ગ ુ ં છે .

વનની દોર

ૃિતના િનયમો આ શર ર માટ તેનાં

અથાક "શ ત" સતત, અટકયા િવના કવા અિતમનસશ તને વનને લંબાવવાની આ

થિતએ આવી

મતા

ૂર પાડ રહ છે - કોષોમાં આ

.ં અને આ કોષો પોતાનો

ૂતકાળ ક

ૂલી ગયા છે એટ ું જ નથી પરં ુ કરોડો કરોડો વષ થી

ૃિત, ૂના જગતની ટવો, બ ુ ં જ

પાંતરકાર જયોિતને

ારા કોશો

કહ શકાય ક કોષોમાં "અિતમનસ શ ત"ને કાયમ ટકાવી

કાયમ રાખીને રલાઈ રહ છે અને તે

થઈ ર ું છે તેની

ુ ં પાર-લૌ કક

ુ ી અ ાત હતી, તેને શાર રક અમરતા ધ

લંબાવી શકાય. આ પ િતમાં, શર ર સમય ુ ં ભાન

શ તને ભર દઈને

ા ત ક ુ છે .

કર સતત અને અનંત નવસ ન ારા દ ઘા ુ મેળવી શકાય

રાખવાની સંભાવના છે

ત રક

ય છે . આ છે સવ સમથ "ચેતના" નો

મિવકાસમાં જોવા મળતી નથી તેના

માનવ માટ અ યાર

ુ ી લંબાવી શકાય છે અથવા એમ ધ

ૂ યો

ં અને તે ખાતર બ ધ છે . શર ર એક

નાથી શર ર બંધા ુ ં હોય છે . આ એક ં

ંૂ ટણને ઠ ક કરવાનો.

દ છે , શ દો િવના. માર ખોજમાં મ આ

મનની સમજણને

ર તે એટલે ક

વનને નવસ ત કરવા ુ ં છે ,

ર તો તારા

ફોટ તરફ લઈ

ૂલી

ના

પ રવતન

ુ ાઈ ગ ુ ં છે . પરં ુ તેઓએ "ભાગવત ચેતના" ની લ

િતઉ ર આપવા માટ પોતાને અ ય ત કરવાનો આરં ભ કર દ ધો છે . તેઓ આ

ુ જ વનમાં એક આ મા અને ન "આનંદ"ને , તેની પાછળ

કાશને િનરં તર

સાર ર ા છે ,

ૂતન

વન ફ ત અ ત વના

પાયેલા "ભાગવત પરમાનંદ"ને ય ત કર છે , માર માટ આ એક

અ ુ ૂિત છે , " ૂતન ચેતના" માં શા ત અને સ ય

ૂતન

ટનમાં નવ જ મ પામવાની અનંત શકયતાઓ

સાથે. આ છે

વન, આ છે

ૂઢ રહ ય, આ છે "ભાગવત સંક પ"

પાિથવ આિવભાવમાં. માર માટ આ એક

વયંને

કટ કર ર ો છે તેના

ૂતન ખોજ છે . એક અણધારલી ખોજ

ની મ અપે ા રાખી ન

હતી અને તેની અનંત શકયતાઓ બાબતે ક ુ ં જ ઊઘડ રહ હતી અને

ણતી ન હતી

ણે ક અસં ય

િતજો માર સમ

ુ ની ખાતર આપવામાં આવી હતી તે બધી ચ રતાથ થઈ રહ હતી. ઓ


42   સવ ,  દરક જ યાએ અ ભ ય કતનો આ અવણનીય આનંદ ુ પોતે સ લ સવ વ એ

અ ત વનો પાયો છે . - આજ દ ય

લગ િવ માન છે સવ વ

ુ માં ઓ

ુ માં આ આનંદના ઓ

લગને બીજ વ પે નાં યો છે

ુ માં, ‐ અને પાંતર પામતાં પામતાં તેણે ૃ ય ક અ ૃ ય ઓ

ાંડ આ "આનંદ" થક જ ધબક ર ું છે

વ પો ધારણ કયા છે , સમ વ

કટ થઈ ર ો છે અને તે સવ

આ "ભાગવત આનંદ" સવ

પાયેલો પડયો છે . આ તરફ હવે મા ું લ ય મંડા ુ ં છે , તેની હવે અ યાવશકતા જણાય છે , 

આ વણનાનીત પશ થક , આ અ ૂટ આનંદ

ને

ુ કોષોના તર એ

ુ ી ભર દ ધો છે ધ

આનંદ

કાયમ ટક ર ો છે ...મથી ર ો છે િનતાંતપણે, અિનવાય ર તે,  ચર તર અને અનંત ર તે,  તેના દરક કોષને નવપ લિવત કર દવાની જ ર છે . આપણા આ લૌ કક પાિથવ જગત ુ ં આ એક અ ા

સ ય છે ,

પારલૌ કક અને વૈિ ક જગત ુ ં પણ આ જ સ ય છે . અને આપણે આ

ાન

ા ત કર શક એ છ એ મા

સમાવી લે ુ ં અથવા સમ તયા આવર લે , ુ ં કરાવે છે વ

ણે આપણે "ભાગવત ચેતના" માં

ટ જતી નથી, કોઈ વ

તાદા ય

ારા.

ુ અને સમ

ર તે -

ુ લા બની જઈએ છ એ. કોઈપણ

ુ ે અવગણવામાં આવતી નથી પરં ,ુ આ " કાશ",  "આનંદ",  "શાંિત" ન

ુ ં િવિનપાત પામ ુ ં નથી એટલે ક કોઈ વ " ૂતન આિવ કાર" માં ક ય વ

ુ ે સમ તયા ન

ાન ય કતને સ યનો સીધો અને િનિવરોધ સા ા કાર

અને "શ ત" ારા સવ કાંઈ પાંત રત થઈ જ ુ ં હોય છે . આનાથી સમ ઘષણ નથી કારણ ક, દરક વ

ણે વ

ુ પર પર િવિનમય કરતા વતં

ુ ે પોતાના સ ય પર અિધકાર છે , એનો અથ એ થાય ક ન

મ બદલાઈ

ય છે , અને આ

ુ ો િવલય થતો નથી. યાં કોઈ ન

ર તે

વે છે , એ ુ ં સમ ને ક દરક

ય,ઘષણ, યાતના અને ુ ઃખનો સં ૂણપણે

િવલય થઈ જશે, એનો અથ એ પણ થાય ક આ ચેતનામાં ટક રહવા

વનને "શા ત કાળ"

ુ ી ધ

લંબાવવા માટનો એક ધકકો મળે છે . આ ુ ં ુ ં િવચા ું માનવ િતના પાિથવ

ુ ું ં એ ુ ં નથી પરં ુ ુ ં એ ુ ં અ ભ

ં ક શર રની અમરતા આ

માણેની હશે.

મિવકાસના ઇિતહાસમાં અમર બનવાની લાલસાના સંકત અહ તહ જોવા મળે

છે અને લોકોએ ય કતગત ર તે અમર બની જવા માટ સખત તપ યા કર ને પોતાના "ઇ ટદવ" આહવાન ક ુ છે ,

યેક તે પોતાને માટ જ ક ુ પરં ુ તે કારગત નીવડગ ુ ં નથી કારણ ક દરક ય કત

ફ ત પોતાના અ ત વ અને શર રની અમરતા માટ ઝંખતો હતો ન હ ક સમ વધારામાં આવા લોકો આ "અિતમનસ" સ યથી જોજનો હતા. પરં ,ુ હવે "અિતમનસનો આિવભાવ" આ શર રના પાંતરની

યા િસ

કર શક છે અને બની શક છે .

વન માટ. અને

ૂ ર હતા, કદાચ તેનાથી તેઓ ત ન,  અ ાત

ૃ વી ઉપર થયો છે અને

બની શક છે , ય કત

પાિથવ

ર તે કાય થઈ ર ું છે તેથી

વનનો વામી બની શક છે , ય કત

ઇ છે તે

ું


43   ૂજ

અને છતાં આવા કટલાક

ૂતકાળમાં થયા હતા તે બધા તેના પ રણામોમાં ત ન

ય નો

અસફળ ર ા હતા. એ દખી ુ ં હ ુ ં કારણ ક પ ર થિત યો ય નહોતી અને પ િતઓની હતી. પરં ુ મને આ

ણકાર પણ ન

ૂબ જ રસ દ જણાય છે . ભારતીય પરં પરામાં આની સાથે મેળ ખાતી ઘણી જ

ણીતી કથા છે . દવો અમર બનવા ઇ છતા હતા અને અ ૃતરસમાં અ રુ ો ભાગ પડાવે એ ુ ં તેઓ ૂબ જ શ તશાળ હતા. યારબાદ, "અ ૃતરસ" ઉપર પોતા ુ ં

ઇ છતા ન હતા, વા તવમાં,  અ રુ ો આિધપ ય દવોએ

રહ એ માટ મહા ુ

થ ું

ઓ આ અ ૃતરસ ુ ં પાન કર તેઓ અમર બની જતા

ા ત માટ ુ ં સાગર મંથન હ .ુ ં પરં ુ

ુ ં હ .ુ ં સામા ય જન-માનસ માટ "અ ૃત"

પાવી રા

આ તો એક કથા મા

એવા લોકો ુ ં યાન દોરવા માટ હતી

હતી.

હતા પરં ુ તેઓને સફળતા મળ ન હતી. "અિતમાનસ"

િત

ૃ વી માટ

ુ ં માર

,ં ૂતન

યા એવી ય કતઓ

હળ ુ ં બની જશે, ઘણી બધી રુ ોગામી તર ક માર

,ં કાંઈ ખાસ પ રણામ માટ ન હ

ૂલી રહ છે એટલા માટ.... એક

શકયતા

બનવા તૈયાર છે અને શર રના

ુ ં "અિતમનસ" િત

ુ લા

ુ માટ હવે કાય ઘ ુ ં ઓ ત ઉપર કાય કર ને એક

ં અને "અિતમનસ"

ૂતન કાય

અહ , માર

ઓ " ૂતન ચેતના"

ુ કલીઓને હટાવી દવામાં આવી છે . માર

દર કાય કરવામાં ુ ં સફળ રહ

યા માટ

દહિપડની પાિથવતામાં

ૂલી રહ છે

િત

ૂતન

પાંતર માટ અભી સા કર છે . આવા અભી

કાય થ ુ ં છે તે અદ ૂત છે િવ મયકાર છે . મ આ છે ,

ા ત થ ુ ં હ .ુ ં

તના અવરોધ િવના

ત ઉપર કર રહ

તને આધાર પ બનાવીને, મારા દહથી આરં ભ થાય છે ,  સ યને ભર શક

ય નશીલ

ુ દ છે .......ચાલો આ બધી બા લશ વાતોને ૂ ર પાછળ છોડ દઈએ.

મને આ કાય રસ દ લાગે છે પરં ુ સમ

ઓ અમરતા માટ

થાન કરવા માટની કોઈ ચાવી તેમની

ું ક તે કોઈપણ પાસે ન હતી, અને તે કોઈ "મંથન" ન હ , કારણ પરં ુ હવે પ ર થિત

તેને

િત

થમ કડ કંડારવા ુ ં

ૂબ જ રસ ૂવક હાથમાં લઈ આરં ભ કય

ૂબ જ આનંદ અને ઉ સાહ ૂવક. એને શ દોમાં વણવી શકાય ન હ. આ કાય હવે મારા અ ત વનો

અિનવાય ભાગ બની ગ ુ ં છે , તે માગને એક અસાધારણ અથ દખાય છે . એક શકયતાઓ

ૂલી રહ છે

ુ ર રહ ું અ સ ૂતન અ ુ ૂિત, એક

બધી અ ત વના સ ય

"અિતમનસ ચેતના" ના

ગિતિવિધઓથી તે પરની ચેતના છે . તે સદા છે તાદા યથી

ા ત થતી

ૂતન

ત ઉપર

કર રહ

ં તેમાં મને

વનનો આરં ભ થઈ ગયો છે , અનેક

િત િવલસી રહ છે આગળ વધી રહ છે .

દશમાં "શા માટ" અને "કઈ ર તે" ુ ં કોઈ અ ત વ નથી કારણ ક

િવભાજન અને અ ાનના િસ ાંતો ુ ં આ રુ ત જ કાયરત બને છે ,

.ં માર

દશમાં કોઈ

થાન નથી. માનિસક

વ લત રહ છે . પ ર ૂણ

ણે ય કત કાંઈક િવચાર ક ઇ છે . - કોઈપણ ાનશ ત અને િસ ઓને સંિસ

ત ૈ ભાવો અને

ાન શ ત અને સંક પશ ત તની મ ય થી વગર તે

બનાવી દતી સંક પશ ત. આ છે કાય


44   સંપ

કરનાર તેની શ ત અને તેને બી ુ ં

ર તે ય ત કર શકાય કારણ ક તે તો

ુ ં કહ શકાય તેની મને ખબર નથી....ભાષા

ં અને મૌન રહવા મા ું

જતો નથી અને

ુ ં મૌન

અવતરણ બાદ

રુ ત જ એક ભાષા ઉદભવશે

ુ વે અને કાંઈ અ ભ

તતઃ કોઈ તારત ય પર લઈ

,ં મને સાર ર તે ખબર છે ક "અિતમનસ" શ તના

તેની ચેતના અને તેના આયામને અ ુ પ હશે, ય કત

કાંઈ તે કહવા ઇ છે તે બ ુ ં જ વધાર સાર ર તે ય ત કર શકશે. એક

ભાષાનો ઉદય થશે. કદાચ તેમાં આપણે

ર તે શ દો અથવા અ ભ ય કતના બી

કર એ છ એ, તે ુ ં ના બને પરં ુ યાં હશે એક પર પર િવિનમય, 

ુ વાર થાય છે અને ર

ૂબ જ હ ન

યોગથી કઈ

ણે ચેતનાનો

ા ુ ભાવ

જશે. અથવા તો એમ કહ શકાય ક તે એક કરવા ુ ં હશે તે તરફ ખચાશે અને

મ ય થી વગરનો

મ લંબાઈને િવ તાર પામી એકાકાર બની

કાર ુ ં ચેતના ુ ં િવ

ૃતીકરણ છે

ુ ું

ાન

ા ત

ણ ુ ં ક સમજ ુ ં હશે તે ુ ં સ વ તે તાદા ય ારા આ મસાત

કાંઈ

કર લેશે. આ એક સીધી પ િત છે , વતં

યોગોનો ઉપયોગ

કાર ુ ં તાદા ય, એકરા ગતા,  બા એક લહરની

ૂતન

અને વધાર

આપણી સમજને અિત મી

ય છે .

છે વટ શર ર પાિથવતા ઉપરની િવજયની અ ુ ૂિત કર ર ું છે ....જડતા પરનો િવજય, તમસ ુ ઃખ અને પીડા ઉપરનો િવજય,  અને

પરનો િવજય, આ

ુ ત થઈ ગઈ છે . સમ

ામકતા

શર ર

ૃ ુ ઉપર િવજય

ા ત થતાં આ

ુ ુ છે , કાયથી ઉમંગથી ભરાઈ ગ ◌

ઉ સાહ

કારની

ૂશ છે , કાશ, 

આનંદ અને ચેતનાથી, મ હમા અને ઋ ુ તા, આનંદ અને સૌ દયથી છલોછલ બની ઊભરાઈ ર ું છે પેલી સાવભૌમ સ ા અને સવ - શ તમાન "ચેતના" સાથે એક તે એક તેની િન

કાર ુ ં રહ યો ાટન છે ,

યતામાંથી સ ય બ

ગાઢતાથી

ૃ ત બની ગ ુ ં છે . ૂળચેતના" ુ ં રહ ય છે

તર વા તિવકતાનો આિવભાવ છે , "

ુ ં છે ત ામાંથી

ાન અને આનંદને. આ એક આનંદ દ કાય છે લેતા કોઈ કાયમાં ઓત ોત હો

કારની

ં યાર પણ

ત થ ુ ં છે અને

કટ કર છે તેના અ ત વના

ુ ં રાત દવસ સતત કર રહ પાંતર ુ ં આ

ૂર ૂર એકા તા સાથે ચા ુ રહ છે . એ સા ુ ં છે ક જયાર

ત રક કાય

,ં  ખાસ

ૂરજોશ, સાવધાની અને

ુ ં રા ે ત ન એકલી હો

જ, યાર પાંતર ુ ં આ કાય ઝડપથી આગળ ધપે છે . પરં ુ આ કાય માંગી લે છે એક ચંડ ધીરજ, અજોડ

ૃ ઢતા અને ચોકસાઈ, ૂ મતા અને સતકતા સાથે

યાસ માંગી

,ં ફ ત માર સાથે ુ દા જ

કારની

ૂબ જ ઝી ુ ં કાંતવા ુ ં હોય છે ,

કાંઈ પણ બાતલ રા યા િવના. ુ ં એક કોષને લ આના

વો, ત ન

.ં (માતા

તેમની

ૂ મ, ને ય કત નર

આ ર તે, ુ ં એકાદ નાનાશા કોષને હાથમાં લ ુ લો ક ું

ગળ દશાવે છે ) તે

ૂબ જ નાનો અમ તો હોય છે ,

ખ જોઈ શકતો નથી, પરં ુ ુ ં તે શ ત અને ૃ ટ ધરા ુ ં ં અને તેને "ભાગવત ચેતના" ના પાંતરકાર

.ં પછ તેમાં ુ ં આ અિવચલ " દ ય આનંદ"ને તેની

થર શાંિતથી ભર દ

.ં

કાશમાં

ં અને તેને

ું


45   .ં આ ર તે તે પરમા માના

"ભાગવત વા તિવકતા"ની "દ તમયી શ ત"થી સભર બનાવી દ "આનંદ" દ ય ેમ, "શાંિત" પ ર ૂણ પિવ તા અને શ ત યાં

ુ ી મથતા રહ છે . આ ર તે ુ ં કાય ક ું ધ

ુ ી અનંતકાળ ધ

સભર બનાવી દ

ં અને પછ બી

શ તસભર કરવા ુ ં ચા ુ રા ું

કોષને હાથ ઉપર લ

પરમા માના સંક પમાં ઓગળ ના

ં અને દરક કોષને આ "ભાગવત ચેતના" ં અને પછ

ી , આ ર તે તે બધાને

ું

.ં

આ બધા કોષો ઝળહળતી ચેતનાથી ઝં ૃ ત બની ઊઠ છે અને ચો તરફ તે તેજ વતાને ફલાવી દ છે .

કોષો તૈયાર થઈ ગયા હોય છે તેઓને ભેગા કર લઈ બા ુ પર અલગ રાખી લ ણ ક ું

વ ચેના તફાવત ુ ં ુ ં િનર

,ં ઓ તૈયાર છે અને

કરતાં તે અલગ અને અવા તિવક લાગે, બી અને સચેત બની

ુ ના હાથ ઉપર લીધા નથી,   લ

ને હ

થિતની અ ુ ૂિત કર છે અને શર ર

ય છે . કોષોના "ઐકય" નો સા ા કાર થવાની શ આત થઈ

યાર થાય છે જયાર

ું

" દ યતા" નો એક નાનોશો

માં હ

ૂતકાળ

વત ર ો છે તેમાં એક ઝાંખો

લગ. પરં ,ુ "અિતમનસ ચેતના"

"આનંદ"ને સંવેદ શકાય છે . "જડ ય" નો આ મા

જગતને

ક તે "આનંદ"ના એકાદ

ૂલી જઈને મા

ું

,ુ

ઇ છે ,

હવે હ રો વષ પછ તેની અ ચ ની િન

ુ ં ુ ં આચમન દ

વંત, વા તિવક અને

ુ ાઈભ , ુ ુ ક અને નકા ુ ં ત ન અથહ ન ભાસે છે .  ખ

થિતમાં શર ર તે ુ ં પ ર ૂણ સમપણ કરતાં વારં વાર

ુ ં ઇ છે , ‐ આ છે તેની િનરં તર

ાથના કર છે "ફ ત

ાથના. "તેની ઇ છા" જ કાય કર છે , કાયસાધક બને

દ છે . આ સમપણ એટ ું તો સહજ, પ ર ૂણ અને અદ ૂત હોય છે

તને સ પી દ છે સમિપત કર ણે એક પ ર ૂણ

ા સમીટર. "તેની" આ ા િવના ક ુ ં જ બન ુ ં નથી, શર ર કોઈ અ ાન "આનંદો લાસ"

િત ૃ ટ માં ુ

સારક -

િત ઝં ૃત થઈ

િવ ૃિત લાવે,

િમ યા બનાવે. બ ુ ં જ

ુ તા દાગ વગરની અને િનમલ, પારદશક,  જયાર

ુ ં મારા હાથ, મારા શર ર

ઊઠ છે . આ શર રમાં હવે એ ુ ં ક ુ ં નથી અને િનમળ

યતામાં

ય કતને કરાવવામાં આવે તો તે આખા

છે , પાંતર કર છે અને દોરવણી આપે છે અને શર ર તો બસ પોતાની

િનભળ, ુ

કાશ હોય છે ,

ુ રણ માટ જ ડગલાં માંડ છે . સાચેસાચ આ આ અસાધારણ ઘટનાના અ સ

પાંતરની ખોજ સામે બી ુ ં બ ુ ં કટ ું તો હણશીલતાની આ

.ં સરખામણી

થી સભર થયેલા કોષોમાં આ માના

ત થઈ ર ો છે . અિતમનસ ચેતનાનો "જડ ય"માં આિવભાવ એટલો તો નકકર હોય છે

મત કર છે

ય છે અને આ ય તો

પાંત રત અને અ પાંત રત કોષો વ ચેના ફરકને જો

ૂના કોષો એટલે ક

અસંભિવત છે .

ં અને તેઓ

કાવટ લાવે,

ં યાર તે પારભાસક એટલે ક પારદશક જણાય છે . તે એટ ું તો હળ ુ ં અને હલ ુ ં છે ક

ુ ં જયાં ચા ુ ં યાં જઈ શક છે . આ

પાંત રત

ૂિમકાએ શર ર આખા દવસના સખત કાય પછ પણ

થાક ુ ં નથી. અને કોષોના પાંતર ુ ં આ કાય ચા ુ હોય છે યાર તે રાિ

દર યાન બંધ થઈ જ ુ ં નથી.


46   આ પાિથવ અ ત વ દર યાન મ

કોઈ કાય કયા છે એ સવ કાયની અપે ાએ આ કાય અજોડ કહ

શકાય. તે અ ૂટ ધીરજ, અ ૂક ચોકસાઈ અને અ ૂટ એકા તા માંગી લે છે . શર ર પોતાની ૃ ટ માંડ છે અને આનંદની લહર સંવેદ છે આ

બ ુ ં બની ર ું છે તેનાથી તે કટ ું તો

સવ શ ત-માન છે , અનંત છે , શા ત છે તે ુ ં તેને ભાન છે . તેને માટ હવે કારણ ક "આનંદ" ના

દશમાં તેઓ ુ ં કોઈ જ અ ત વ નથી. શર ર એક

ુ વે છે ક સવિવ માન વ છે , તે એ ુ ં અ ભ

ુ ં ઇ છે ,

"

,ુ

ૂણ

ુ અથહ ન છે

કારની અમરતા

િત સ ગ

શાંિત, અક પનીય તેજ વતા ! આ િસવાય બીજ◌ું

ુ ં હમેશાં આ શર ર એટલે ક આ પદાથત વ ુ ં ઇ છે " અને કટલીક વખત, િતઉ રમાં તે

સં ૂણપણે સમપ દ છે તે એક

ુ છે ! શ

ુ , "તેના સંક પ" થી જ ચલાયમાન થાય છે . "ભાગવત ઓ

ુ ુ જ શા ત અને અનંત છે . ચેતના" માં બ ◌ કાંઈ કઈ ર તે હોઈ શક.

ીણતા અને

ત તરફ

જયોિતમય ભાસે છે તે રટ છે ૃ ત તા ૂવક પોતાની

કારની આ યજનક અ ુ ૂિત કર છે અને રટ છે

તને

"મનેતારા કાયને

લાયક બનાવ, મને તારા અ ત વને લાયક બનાવી દ,"  આ બ ુ ં જ અને તેનાથી પણ વધાર

ું

ને

અ ભ ય ત કર શકતી નથ. મ

ગોના પાંતર ુ ં કાય પણ શ કર દ

કામને મ એટલા માટ આરં

ુ ં છે ક

હયાતી માટની જ રયાતો

અને સમ

શ તમાંથી ઊ

થી

વન

ુ ં છે , શર રનાં વવા માટ બા

દરનાં

ું ગો , એક પછ એક. આ

ઉપકરણોની -અિનવાયતા રહ ન હ,

યાની હવે જ રયાત રહશે ન હ

તેઓ હવે સીધી વૈિ ક

મેળવી લેશે.......

અને હવે મને સમ ય છે ક ુ ં કઈ ર તે આ ભગીરથ કાયને પાર પાડવા શ તમાન બની. "તે" ક

મણે પ ર થિતઓ તૈયાર કર અને ગોઠવી, "તે" ક

ુ ઃખદ ઘડ માં હરઘડ "તેઓ" જ માર પડખે ર ા

ઓએ આ ર તે સતત મા ું માગદશન ક , ુ થી કર સંતાપ અને

ુ દશા, ભય અને દા ુ ણ

પીડાની ભીષણ ઘડ એ મને તેમાંથી બહાર ખચી લે તે ભીષણ ઘડ એ તો મા ું આ ું શર ર ટ ર ું ન હોય "તે" બી ુ ં કોઈ ન હ પરં ુ

ી અરિવદ હતા

ણે

ૂ ટ

ઓ યાંથી મા ું માગદશન કરવા હંમેશાં

હાજર હતા. ઘણાં વષ પહલાં,  એમણે તેમનો દહ છોડ દ ધો યારથી તેઓ જગતના અવતરણની તૈયાર ઉપર પાંતર ુ ં આ કાય િસ

ુ ં કાય કર ર ા છે . તેમણે બધી જ ગોઠવણી કર દ ધી છે

? મને ખબર નથી પરં ુ વધાર કાય તો ન હ જ.   

થી કર

ૃ વી

થાય. અને અ યાર મને સમ ય છે ક "તેમની" મદદ િવના પાંતર ુ ં આ

કાય ક ુ ં તો અવસાદ લાવના ુ બની રહત જોમિવહો ુ ં બની

ૂ મ દહમાં રહ "અિતમનસ"

ત. "તેમના" િવના વળ

ું

ુ ં કર શ ત


47  


48   શ આતથી જ ઘણાં વષ પહલાં ુ ં આ શર રના પાંતરની શકયતાથી સભાન થઈ ગઈ હતી જો ક ુ ં સાર ર તે

ણતી હતી ક આ શર ર ુ ં પાંતર શકય છે પરં ુ જયાર મને સંકત આપવામાં આ યો

અને માર સમ

મ જયાર ખાતર બ

એક પડકાર હતો. "

ર તે શકયતા જોઈ યાર પછ જ મ કાયનો આરં ભ કય અને આ

ૃિત" સામે કાય કરવાનો ક

પોતે બદલાવા માંગતી ન હતી, પાંતર ત થવા

માંગતી ન હતી. તેથી તેણે િવ ોહ કરવા ુ ં શ ક , ુ સકડો ર તે અવરોધ ઊભો કરવા ુ ં શ ક ુ અહ કાંઈક કાવટ લાવે તો યાંથી કાંઈક ખસેડ લે - , એવી ર તે માર સામે સામે ુ ં આ અ ભમાન છોડ દ . એના પોતાના મને લ ય બનાવી દરક ઉપર

હ ું

ૃિત અભે

ુ િવધાઓના તીર છોડવા ુ ં શ

કારના

છે

કર દ

થી

.ુ ં ખરખર તે બધાનો માર ાસદાયક પીડા

ણે કોઈ શેતાનને તેની બધી જ કપટ ચાલો વાપર ને તોફાન મચાવવાનો

મળ ગયો હતો. અને બચા ું આ શર ર િવલાપ કર ુ ં અને આ

ટો દોર

આ બધી કમનસીબી ટવાયે ું નથી તે િનસાસો કર ુ ં , ુ ઃખથી

હારોથી બચવા હરક

કારની

િત યા આપ .ુ ં અને માર પાસે એક મા

ઉપાય હતો હમત ૂવક સહન કરવાનો, શર ર સાથેનો સંપક તોડ નાંખવાનો, અથવા માર યાતનાથી અ લ ત કર દવાનો

ુ ં તેની

અચલ-અટલ છે . અને તેણે

ાસ અને પીડા વેઠ ુ ં હ ુ ં આખા શર ર

હાર થતો હતો અને આ શર ર સખત

તે અસ

દશમાં

િતરોધ કર ક

તને ુ ઃખથી

યાસ કરવો. પરં ુ કોઈ ઉપાયો કારગત નીવડયા ન હ.

ણે એ ુ ં

લાગ ુ ં હ ુ ં ક "યમરાજ" માર સામે મીટ માંડ જોઈ ર ો હતો. પરં ુ ુ ં આસાનીથી મેદાન છોડ દતી નથી અને આ ર તે એક ધમાસણ

ુ આરં ભા ,ુ ં એક મહાસં ામ આગળ વ યો અને આ

ુ માં બ ેમાંથી

કોઈપણ મેદાન છોડવા તૈયાર ન હ .ુ ં તેની અસરો અને પ રણામો િવનાશક હતાં, બચારા શર ર સહન ક .ુ પરં ુ એક યો ાની માફક

ુ ી ૂવક પછ ભલેને તેનો િવનાશ થઈ શ

ૂબ જ

ય અથવા તેણે િવલીન

ુ ં ુ પડ. થઈ જ ◌ તે સમયે જયાર શને વગાડવા ુ ં ક .ું

ુમલો ઘણો જ હસક પ ધારણ કરતો યાર મ કોઈને મારા સંગીતના એકાદ રુ ં ત જ, એક જ િમિનટની

ઘ ુ ં જ ઓ ં થઈ ગ .ુ ં નાડ ઓ

શાંત બની ગઈ

દર, શર ર શાંત બની ગ ુ ં અને દદ પણ

માણમાં

ણે ક મલમનો લેપ શર ર ઉપર લગાવી દવામાં

આ યો હોય. એ સા ુ ં છે ક મા ું સંગીત શર રને કટ છે

સાંભળનારને આ ૃ

િવસંવા દતાને

શાંત કર દ છે . તે સંગીતમાં એક

કર દ છે . તે એક

કારની અ કુ ંપા

કારની સંવા દતા છે

ધા ૂધીમાં રહલી

ુ લય છે ભાવહ ન બનાવી દ છે , અવરોધોને શાંત પાડ દ છે . તે એક એવો મ ર

અભી સાને પાવન કર દ છે . મા ું સંગીત તેના ઉ મ થાનેથી મૌ લક સ ના મક

દોલનોને નીચે

ું


49   ઉતાર લાવે છે

તમને ભાવ - િવભોર કર દ છે અને અ ાત

િત ઊ વમાં લઈ

ય છે . આ

મા ું સંગીત પરમ મૌનમાંથી ઊતર આવે છે . તેના તરં ગો અને કંપનો થક "નાદ

" આદ

ર તે સંગીતથી બ ુ ં જ શાંત થઈ

ય છે .

ુ ં સ ન થાય છે

દોલનો

િનરં તર િવકસી રહલાં િવ વો અને જગતોને આધાર આપે છે .

ુ ઃ પોતાના " વ" ને પામી શક. પોતાની અ ય ન

કર ને તેઓ

દશો

તહ ન ખોજ માટ, સ ન પાછળ

પાયેલ "િવ

ૂરતાલ

સૌ દય" ના િવ ુ

ૂળમાં છે તેની આ

સવના

તી તાના આનંદની ખોજ માટ

"ુ પોતાના આિવભાવ પામેલી ચેતનાના સાગરમાં "તેની" ગિતની એક ધારા

"

ુ ેળના વરો" બની અ ૃ ય જગતોમાં પસાર થતી " મ છે . સંવા દતા ુ ં આ

ૂર ધોધ બની નીચે

થી

વા હત કર છે

ૃ વી ઉપર િનઝર આવે છે

થી સમ

માનવ િતને

િત ઊ વમાં ઊઠાવી શકાય. આ છે મારા સંગીતની શ ત. મા ું સંગીત "શા ત સ ય" નો આિવભાવ કર આ માની અવ થાને

કર દ છે . જયાર તમે શાંત અને મૌન બની રહો છે યાર

પરમાનંદના ભ કતભાવોમાં તમને

ચે ઉઠાવી અ ાત સૌ દય અને આનંદની લહરો

મા ું સંગીત ય કતને અ ાનભર માનવીય

ુ તા અને સં ુ ચતતામાંથી

િત લઈ

ડાણોમહ

િવરાટ અને િવશાળ ગિતિવિધ િત લઈ

થી બહાર તરં ગ પે ધસી આવે છે , આપણી

ું નને બહાર લાવવાની કોિશશ કર છે જ

બનાવી દ છે ,

અને

ટ નીકળે છે . મા ું સંગીત સંવા દતાના મો ઓ તમને પાવન બનાવી દ છે

અભી સા પે અ ત વના સંવા દતાની

ય છે .

ુ ત કર દ છે અને

તેને ઊ વમાં ધકકો માર આપે છે "શા તી" સાથે એક કર દવા, જયાં " કાશ"ના ઝબકારા "આનંદ"ના ઉછાળાઓ

તહ ન

કાંઈ ઉદા

દર

પાયેલ

"અનંત" નો રહ યમય લયતાલ છે ..........એક

ારા આપણા બધાં જ આ યા મક

ુ ોને એક કરણ કર અખંડ એકમેવ ણ

અને આ યા મક છે તે સવને ભેગા કર ભાગવત પરમાનંદ અને મહ ા

ય છે .

મારા સંગીતને યથાથ ર તે સમજવા માટ તાર યથાસંભવ શાંત બની રહ ુ ં જોઈએ. શાંત અને નીરવ, મન-મ ત ક એકદમ ખાલી,  યારબાદ વયંને ય ત કરતી સંવા દતાના િવ

ૃત પામતી ક ુ ણાની છાપ પાડ દશે અને શાંિત, મ રુ તા, પ ર ૂણ

દોલનો અને તરં ગો

ુ તાની અ ુ ધતાને થાપી દશે

અને "સનાતન સ ય" ને અના ૃત કર દશે. મા ું સંગીત િન યતાની શ ત

દાન કર છે

મા ું સંગીત ભાગવત સંવા દતાના અ ા

આ માને જકડ લે છે . રહ યને,  વૈિ ક રમણીયતાના અિવરો ય

નીચે ઉતાર લાવે છે . આપણી સમજ બહારના જગતોને

ુ ને

રુ તાલોથી બાંધી એક કર દ છે .... ખરખર, મા ું


50   સંગીત સંવેદના

ારા અ ત વનાં

ડાણોમાં

વેશ કર ને યાં ુ િવધાઓ અને યાતનાઓને બહાર હાંક

કાઢ છે . ુ નો ઓ

આ જ વ

ુ ં મારા શર ર ઉપર કર રહ

યોગ

છે ) ..મા ું સંગીત સંવા દતના એક તરં ગ સંવેદના જગાડ છે

ણે "

"ુ તમાર

દર

ુ ં છે

.ં .. "શાંિત"..."શાંિત"..... (અટક

તમને તી તાથી વશી ૂત કર દ છે . એક એવી

વેશ કર ર ા છે ...

ૂબ જ શાંત અને

વ પે, ૂબ જ

પ ટ ર તે, પરં ુ શાંિતથી.  મા ું સંગીત સમ ત

ૂમંડળોની સંવા દતા ય ત કર છે અને હળવેથી

સાવભૌમ વની શાંિત ઊતરવા લાગે છે . મા ું સંગીત છે

ૂબ જ હળવેથી તેની

ધકાર અને અચેતનતાને એવી ર તે િવખેર નાખે

ણે વાવાઝોડામાં પવન વાદળોનો પીછો ન કરતો હોય અને પછ તમે એમાં અહ -તહ

કરણો

ૂક દો છો અને તમે એવા વ પો િનહાળશો

ૂલી રહલાં છે . તે

કાશનાં

ર તે સંવેદાય છે .

મારા સંગીતને આ મસાત કરવા માટ તમાર અને તરો સાથે

ડ નીચે ઊતર ુ ં જોઈએ અને ચેતનાનાં જગતો

ં અને સંપક હોવો જોઈએ ક તરં ગ સંબધ

ુ ુ ષના

ચૈ ય

ારો ખોલી દ. તે સંગીત

તમારો કબજો લઈ લે છે અને તેની સંવા દતાની શ ત થક તમને અસીમ આનંદધામે મોકલી દ છે . મા ું સંગીત આ મા થક ઝલાઈ ગયેલ શા તીને ય ત કર છે . આ છે યા

વયંને "આ મ રિત" માટ ય ત કર છે . સરળ અને સીધી

ૃપાને બળે "ભાગવત વભાવ" ને

જવ યમાન "અનંત"ની એક

વા હત થયેલ વરતાલ, શ ત અને

કટ કરતા " કાશ", "શાંિત" અને સંવા દતાના "ઐકય"ને લાવી દ

છે . ુ વ છે ,  તે એક ત ન ન ુ ં પ રમાણ છે .... તે એક પારથી આવતો અ ભ ઊતર ુ ં જ પડ છે .....અ ત વનાં જવાય.... અને શકાય, આ

ય કતએ

ડાણોમહ , થી આ સંગીતમાં ઉદભવતા

દર

દોલનોમાં ગરકાવ થઈ

ણ ુ ં જોઈએ ક કઈ ર તે િવ તર શકાય... સર શકાય... િવ તાર પામી

માણે ( ીમા તેમના હાથ

વણ કર ુ ં તે

ય કતએ

ણી લે, સાચી ર તે

ુ લા કર ને

ૂ ઓ ફલાવે છે ). જો ય કત સંગીતને કઈ ર તે

ું વણ કરવા , ત ન અચલ બનીને, સંગીત અને તેના

દોલનોને

તમાર

દર ઊતરવા દઈને, શર રના દરક ભાગોમાં, આખા શર રને તે ુ ં આકંઠ પાન કરવા દઈને, મા

કાનો ક

દય થક ન હ, પરં ુ શર રના સવ ભાગો ારા, કોષો ારા,  થી તેઓ તે ુ ં આકંઠ પાન કર અને

તેનાં

દોલનો અને સંવા દતા

અ ૃ ય બની

ું

ઊઠ, અને પછ શર ર િવ ાંત થઈ

ય છે અને પછ શર ર હલ ુ ં, તનાવ ુ ત બની

તરાયો ભાંગી પડ છે . શર ર થ ગતતાની

થિતમાં આવી

ય છે

ય છે અને

ય છે ,

રુ ં ત જ ુ િવધાઓ

ુ ચત થયા વગર, અને

ણ તે અ ધર ઊડ ુ ં ન હોય. આ


51  


52   એક નવી અ ુ ૂિત છે

તમને ખરખર દોર લઈ

રલા ુ ં હોય છે . આ અને બી ુ ં ઘ ુ ં બ ુ ં મા

ય છે . "આ દ ઉ મ"

ને શ દોમાં ય ત કર શકા ુ ં નથી ક

અ ુ ૂિત પામ ુ ં પડ... આ અ ુ ૂિતને પામવા માટ ય કતએ તેને

( ી મા લાંબા સમય માટ મૌન થઈ

ુ ં ઇ છે ,

ં "

,ુ

અ ૃ ય થઈ

,ુ

તે છે

ુ ં ઇ છે ". તે કટ ું તો

ય છે . શર ર આનંદથી

કાંઈ દ યતાવા

ુ ં માર

તને ઊ વ

ુ ની ગોઠવણ કર છે , કોષોને ઓ

ુ લા કર છે કોષોમાં "ભાગવત આનંદ" ભર દ છે . ુ ં ઇ છે

વંત ર તે

વ ુ ં પડ....અ

ુ લી કર

િત

ું

ુ ં ઇ છે ...." ક ચમ કાર બની આવે છે . હવે કોષો ુ ં પાંતર કરનાર

નથી રહતી, "તે" જ બ ુ ં કર છે ,  બધી વ "

ૂક શકા ુ ં નથી તેને

ય છે .)

પરં ુ હવે મ એક અ ય પ િત શોધી કાઢ છે .

િવચા ું

િત જયાંથી સંગીત

રુ તા !......

ઓહ ! કવી તો

દશ

ુ ં તો મા

ું

પાંતરકાર " કાશ" તરફ

"તેની" સમ

ું ું તો અદ ૂત છે , અને દર, કટ

ુ લી બની ઉ ચા ું ં

રુ ં ત જ બધી ુ િવધાઓ

મી ઊઠ છે અને આ સવ ચ ચેતનામાં રહવાની ઉ કટ ઇ છા

(કવળ અન ય પે દ ય હોય) હોય તે સવ

િત ઊ વમાં ઊઠાવે છે ,તે છે િવલ ણ !

ુ ય. "તેની ચેતના" સાથે ઐકય ૂતન ચેતના "૫રમે ર" સાથે ુ ં તાદા ય યા એમ કહો ક સા જ

પામીને શર ર િવશાળ અને અચલ બની રહ છે , અ ખલાઈની

ૃ ટ

ણે ક "તેની"

ૃ ટથી જોઈ ર ું

ુ વ કર રહ છે . અ ખલતા અને ય કતકતાને હોય, અ ખલાઈનો બોધ કરાવતી "તેની" સંવેદનાનો અ ભ જોવાનો આ ત ન અલગ

ુ વ છે .... પરં ુ આપણે માનવ ત િવપર ત ર તે જોઈએ છ એ કારનો અ ભ

અને ખોટ ર તે તોલીએ છ એ. પરં ુ શર રને મન ક

ાણ આમાંથી કોઈ ુ ં ભાન નથી

બ ે ુ ં કોઈ અ ત વ નથી. એને બદલે ભાગવત સ વતા સંવેદ છે , સમ જ ર છે અને

તેને માટ આ

ુ વ કર છે , આ મા જ - કાય કર છે ,  અ ભ

છે , આકંઠ પાન કર છે અને આ પાિથવ અ ત વને અિતમાનવ બનાવવાની કાંઈ કરવા ુ ં છે તે સવ

દખાઈ રહ છે અને

િત દોર છે . આ બ ુ ં ન માની શકાય તે ુ ં છે ,

યામાં શકયતાઓ

ૂલી રહ છે .....

ઘણી વખત મને

ૂછવામાં આવે છે ક "અિતમનસ શ ત" ારા " ી અરિવદ" "તેમના" શીર ુ ં

પાંતર કરવા માટ કટલા સફળ ર ા હતા ? હા, મા, અમને તે નવાઈભ ુ લાગે છે પરં ુ ખરખર અમને કશી ખબર નથી. 

૫રં ુ તમારા નાનકડા મનથી કઈ ર તે

ણી શકશો ? ના, કોઈપણ તેને સમ

િસવાય ક ય કતને કાંઈક અ ુ ૂિત થઈ હોય. પરં ુ "તેમના" શર રમાં સારા

ુ ં તને ક ુ ં

માણમાં સંચય કય હતો,ક ુ ં તો

શક ુ ં નથી ક તે

ુ ં છે ,

ં "એમણે" "અિતમનસ શ ત"નો

ચંડ કાય......


53   તને યાદ છે ,  ન હ ! ,  ક જયાર "તેમણે" "તેમ "ુ ં શર ર છોડ ુ ં હ ુ ં યાર તેમનો દહ લગભગ પાંચ દવસ

ુ ી તેજ વી ર ો હતો. ધ

ૂર ૂ ું દદ યમાન, તેમણે "તેમની" "અિતમનસ શ ત"ને મારામાં

ૂર ૂર રડ દ ધી હોવા છતાં તેમણે શર ર છોડ ુ ં તે પહલાં બ ુ ં જ, બ ુ ં જ, મને આપી દ છતાં "તેમ "ુ ં શર ર

ું "અિતમનસ તેજ વતા" થી દદ યમાન હ ....તને ખબર છે , તે ઘડ એ,  છે લી

કટલીક િમિનટો દર યાન, ુ ં "તેમની" પથાર પાસે ઉપ થત હતી અને દર

વેશતો

ુ ં હ , તે ું મ

ુ ં "અિતમનસ

ખે જોઈ શકતી હતી, બલ ુ લ ભૌિતક તર તે માર

ુ લી

ુ વ હતો, શર રના હ .ુ ં તે સઘન અ ભ

કાશ" ને માર

દર ઘસાઈને

ૂ મ િછ ોમાંથી, અિતમનસ શ ત આ ર તે

વેશ કર ુ ં

વેશ કરતી હતી

(અ ભનય). અને મ િવ ાસ. "તેમણે"

થમ વખત જો ુ ં ક "ભાગવત ૃ પા" માં ય કતને કટલો તો િવ ાસ હોઈ શક છે , અટલ ક ુ હ ુ ં તે બાબતે રજ મા

કાય િસ

ચેતનાનો સંચય કય હતો તે અસાધારણ બાબત હતી. ચાઈઓ "તેમણે" સર કર હતી, તે

િવિવધ અને અ ાત સા ા કારો સાથે,

ૂબ જ અસાધારણ હતી.

જો "અિતમનસ" જગતને અવતારવા ુ ં કાય ઝડપી બનાવ ુ ં હોય તો

અને એક જ િનણય "તેમણે" શર ર છોડ ુ ં પડ

ચતા ન હ. "તેમણે" "પોતાના" માં

થી

"તેમણે" "તેમના" દહને પાછળ છોડ દ ધો અને ઝંપલાવી દ ધી "પોતાની તવા

દશને

િતરોધ કર ુ ં હ .ુ ં તે કોઈ

પણ

રુ ત જ

ૂ મ દહમાં રહ તે કાય વધાર અસરકારક ર તે કર શક. અને ત"ને

વનની અસારતાના

ૂ મ જગતના એ યાલથી "તેમણે"

"તેમનો" દહ છોડયો ન હતો, પરં ુ એમને "તેમના" િવ ાસની એક ખાતર હતી ક જો આ િવજય કરવો હોય તો તેમણે શર રથી

ુ ત થઈ જ ુ ં પડ

માટનો એક આધાર તૈયાર થાય

થી કર

સાદ, અને િનણય લેવાઈ ગયો

ણે એક ફરમાન ન હોય. આ એક

હતો

થી કર "સ ય" ને

ૃ વી ઉપર ઉતાર લાવવા

પાંતર ુ ં કાય કોઈપણ સંજોગોમાં િસ

થાય. ઊ વમાં એક જ

ૂબ જ મોટો ઉમદા

કારનો યાગ

આ પહલા કરવામાં આ યો ન હતો. એટ ું જ ન હ, એ હતો એક પ ર ૂણ આ મ

પરમે રના પરમાનંદમહ એકમા

"તેઓ" જ કર શક પોતાની

ા ત

તને પ ર ૂણ ર તે સમપ દવી

પ ર યાગ, થી કર

"તેના" અ ત વમાં રહ શકાય. અ ૂવ ! અલૌ કક ! કવી તો "શ ત", કવી તો "ચેતના", ક ુ ં તો " ાન", કવી તો "ક ુ ણા" કવો

તો " કાશ" હતો "તેમના" મહ . અને "તેમણે" મને આદશ આ યો "તમે

યાં હશે." ( ી મા  

ે માં બોલે છે )

ૃ વી ઉપર પાંતર ુ ં મા ંુ કાય કરશો....માર મદદ


54  


55   પછ મ ક ુ ં જ િવચા ુ ન હ. મ કોઈ જ યોજના કર ન હ, બસ માર

કાય તેમણે ઘણી જ મહનત સાથે હાથ ધ ુ હ ુ ં અને હવે તેમણે મને

તને ઝંપલાવી દ ધી,

આદશ આ યો આ કાય કરવાનો અને િસ "તેઓ"

ૂરા િવ ાસ સાથે મ આ કાયમાં

ુ ી ચા ુ રાખવાનો... ુ ં ધ

ન થાય યાં

કરતી નથી.

માણે ઇ છતા તે જ કરવા ુ ં છે અને "તેમના" િવના ુ ં કાંઈ કર શકતી નથી. ડગલે ને પગલે, મારા

આપવા, જો ુ ં ડગમગી

યાસોના ટકા પે "તેઓ"

તો

યાં રહ છે , મને

ત કરવા, ક ુ ં તો ભગીરથ કાય િસ

ક ુ છે સાથે રહ ને !

કાંઈ િવચારા ુ ં હ , ુ ં ની ખાતર આપવામાં આવી હતી તે બ ુ ં િસ પાંતર હવે ખાલી

ો સાહન આપવા, માગદશન થઈ ર ું છે અને શર ર ુ ં

ૃગજળ સમાન ર ું નથી પરં ુ તે એક વા તિવકતા છે , એક એવી

યા

ના

ૂળ

નંખાઈ ગયાં છે અને એક જયોિતમય ભાિવ તરફ િવકસીને વધી ર ા છે . શર ર અદ ૂત ર તે " ૂતન જયોિત"

િત કયારનીયે

િત યા આપી ર ું છે અને શર ર હવે વધાર ને વધાર પોતાની

ુ વી ર ું છે . તે ભાગવત િવ ાસથી પં દત થ ુ ં અ ભ

ુ ં િસ

ુ ં જરાયે શંકા કરતી

કર શકશે, તે બાબતે

નથી. તેને માટ ક ુ ં જ અશકય જણા ુ ં નથી, અને બેહદ શ ત અને બળ સાથે તેની ુ ુ છે ,  િવ ર તે વધી છે . શર ર િવશાળ બની રહ ◌

ટ ું િવશાળ. કોષોના

ુ ં જોતરાઈ ગ ુ ં છે અને " ચર સૌ દય" ભ ુ "શા ત પ" ની કયાર યે

તને

મતા

પાંતરની

ભાવશાળ યામાં શર ર

અભી સા ય કત રાખે છે તેને

તે સાકાર કર ર ું છે . એ તો દખી ુ ં છે ક માનવે

ની કદ ક પના ન કર હોય એ ુ ં હ રોગ ુ ં વધાર સૌ દયવાન તે શર ર

હશે. એને કોઈ ઉમરની સીમા હશે ન હ અને કદ કાળ ક તેના શી ુ સમાન બની ગઈ

ં , પરં ુ

ભાવોથી

ત બનશે ન હ...

ૂબ જ અને ું અને િવલ ણ .......(અ ભનય સાથે)

આ શર ર તેજ વી, પારદશક,  નમનીય,  નવો ઘાટ આપી શકાય એ ુ ં છે ુ ાર કોઈપણ પ ધારણ કર શક છે . ચેતનાની એની અ સ તેને માટ હવે વ

ુ ઓ

ુ ં તો એક

ૂતકાળ ુ ં કોઈ અ ત વ નથી, અને એવી બી

અને તેની જ રયાત

ુ વ ા પણ એટલી બધી બદલાઈ ગઈ છે ક ણ ઘણી બધી

ને શ દોમાં વણવી શકાતો નથી. ઓહ ! ખરખર તે અદ ૂત છે ! અસાધારણ છે ! અક પનીય

છે . પરં .ુ ...માર

દર

કાંઈ બની ર ું છે તેનો સો મો ભાગ પણ કોઈ સમ

શકવા યા પચાવી શકવા ુ ં નથી. આ એક એ ુ ં સ ય છે મા....

હા, મારા બાળક... 

સવ સમજને અિત મી

શકવા યા તો માની ય છે . ( યાન થ)


56   મા,  તમે

અસાધારણ કાયમાં પરોવાયેલાં છો તે બાબતે, "તમારા" શર રના "અિતમાનિસક" પાંતરની

અ ુ ૂિત બાબતે વધાર કહો. તે

ૂબ જ

ું છે , ૂબ જ અદ ૂત છે . મા, તે દર

ગે વધાર કહો, મા, "તમાર "

અ ુ ૂિત બાબતે વધાર કહો.

પરં ુ આ બધી હવે અ ુ ૂિતઓ મા અને

ૃહ મ માનીએ છ એ એ ુ ં

રહ નથી, સા ા કારો પણ નથી, આપણે

ને ઉ ચતમ, સ યતમ

વન પણ નથી. પરં ુ તે એક સત પ બની રહવા પ છે , "સં ૂિત"

ું છે "પરમ ચૈત ય" બન ,ુ ં "તે" કરતાં કાંઈક વધાર. એ છે " દ ય" બન , એ

છે તે અને

વા "તેઓ"

બનશે તે, વધાર ને વધાર અને.....  પરં ુ કોઈ ય કત મને સમ માર

દર

શકવા માટ શ તમાન નથી...કોઈ ન હ !... કોઈ પામી શક ન હ ,

ુ ં ઘટ ર ું છે તેના એકાદ

ૃ ટ ક શ ત કોઈ પાસે નથી. એથી

શને પણ સમજવાની

ૂઠ અને

ઊલટં◌ુ, તેઓ અનથક ક અસંગત માયા ળ રચવાનો દોષારોપણ માર ઉપર કરશે ક પનાઓ વડ વ

ુ ની અવા તિવકતા તરફ લઈ ઓ

ામક

ય છે , અથવા એનાથી વધાર, તેઓ કહશે આ તો

ધડ માથા વગરની બાળકોની બા લશ વાતો છે અને આવી આલોચનાઓમાં કોઈ સ ય હો ુ ં નથી. અને આ ુ ં તો બી ુ ં ઘ ુ ં બ ુ ં હશે, ુ ં

ણતી નથી. પરં ુ મને એની કોઈ પરવા નથી, જરા પણ ન હ. તે મને

જરા પણ અસર કર ુ ં નથી. જો ય કત તેની અ ાનતામાં, તેના અ ચતમાં રહ ને અથહ ન વાતો કરતો હોય અને હરક

કારના દોષારોપણ કરતો હોય તો તે એની

નથી તે સવ વ

ુ ઓ સામે તે કાદવ ઉછાળે છે . જો તે હ

વાત મને પશતી નથી. ુ ં આ બધાથી પર ર ુ ં

ૂખતા છે કારણ ક

પણ "સ ય" નો ઇ કાર કરતો હોય તો તે

...છતાં એક કોયડો હ

બાક રહ

ઉપર ક ુ છે , ‐  મારા શર રમાં િસ શર ર ુ ં પણ કાયમી કર ુ ં

"ુ સવ કાંઈ

ં એ સમ ને ક "

મને દોર ર ો છે . "તે" જ મારો સહારો છે . ુ ં "તેની" સાથે એક .

ય છે

ણે છે અને "તે" જ

.ં

ને ઉકલવો જ પડશે. આ

કર પાર પાડ ુ ં છે , ‐ 

માં તેને સમજ પડતી

ૂળના

કાય મ મારા શર ર

પાંતર ુ ં આ કાય (અ ભનય) આ

પાંતર, ‐  ની શ આત સાર થઈ છે તે બધી ગિતિવિધઓને કઈ ર તે પાિથવ જગતમાં ભાિવ માનવ િત માટ ુ ં ના ભ ક

થપાય ?

ૃ વીને

પાિથવ ચેતનાને કઈ ર તે

સમ વવી ક તે આ પાિથવ ઉ ાંિતના આગલા કદમને સા ા કાર કરતી કર... ૃહદ અને ઋત

િતજો

િત પોતાનાં ડગલાં માંડ ? ુ ં હ

ૂતન

યાનો

આ ઘ અ ચતમાં શોધી રહ

વીકાર ં

ને

માનવ તેની અ ાનઅવ થાને કારણે વળગી ર ો છે , અને પોતે બદલાવા માંગતો નથી...  પરં ુ મ આશા

ુ ાવી નથી, કારણ ક " મ

બાબતોથી વધાર વાકફ છે અને દ

ં "

ુ ં ઇ છે !

"ુ મને દોર ર ો છે અને "તે" "તેની" બધી

કાંઈ કરવા ુ ં છે તેની ગોઠવણી કરશે.

ુ ં ઇ છે ... !

ુ ં બ ુ ં જ "તેના" ઉપર છોડ


57   મા,  જો મને ખબર હોત ક મા. 

ું કરવા ું છે અથવા તો કઈ ર તે મદદ પ બનવા ું છે , તો ુ ં કાંઈ પણ કરત, 

બ ુ ં જ મારા ઉપર છોડ દ અને વહ જવા દ તાર દખી ુ ં છે ક

વાહમાં અને તને માગદશન મળશે. એ તો

ૃ વી ઉપર અવતરવાનો મારો હ ,ુ શર ર ુ ં અને તેના થક અિતમનસ શ તથી

પા તર તો જ િસ જ

તને

થાય જો ુ ં "અિતમનસ" ત વ માનવ િતમાં બીજ પે રોપી શ ુ ં અને યાર પછ

ૃ વી ઉપર તે ુ ં સાત ય સલામત ર તે જળવાય.... અ યાર

હ રમો ભાગ પણ તે હશે તો પણ તે આ અ ભયાનને ન હ તો...

ુ ં કહ શ ક

ુ ં ધારણ કર રહ

ૃ વી ઉપર થાયી બનાવવા માટ

     

િત

ુ લી કરવા તૈયાર ન હતા.

જોઈએ તેનાથી ઘ ુ ં બ ુ ં વધાર, ઝડપ કરો, ઘ ુ ં જ મો ુ ં થઈ ગ ુ ં છે . ફર મળ  

ૂર ુ ં હશે.

િત અને ઋત અ ત વ

તો બસ ! હવે માર વધાર બોલ ુ ં જોઈએ ન હ, મ ઘ ુ ં બ ુ ં ક ,ું  ઘ ુ ં બ ુ ં

                               

ં તેનો એકાદ

ૃ વી અને માનવ તૈયાર ન હતો. એક મહ ર " કાશ" મહ ર " ાન",

મહ ર "આનંદ" નો વીકાર કરવાની પા તા ધરાવતા ન હતા, સનાતન પોતાને

ૃ વી ુ ં

ુ ં !

ુ કટ ક , માર કહ ુ ં


58  

ું ઇ છે (લાંબા વાતાલાપનો સં ું

ુ ં વધાર

ત ભાગ)

ણવા માગે છે ?

ું તમે" મા, તમે મને ગયે વખતે પણ શર રના પાંતર બાબતે ક ું હ , " કટલો સમય લેશે. યાર તેમણે જવાબ આ યો હતો "અિતમનસ" અવત ુ છે ,  યાર

ી અરિવદને

ૂછ ું હ ું ક પાંતર

"તે લગભગ ૩૦૦ વષ" પરં ,ુ મા હવે જયાર

ું પાંતર ઝડપથી ન હ બની આવે ?

ઝડપથી ?  "હા,  ું તે પહલાં કરતાં ઓછો સમય ન લે ? 

તે ૩૦૦ વષ લેશે ક પછ ન હ, તે માર જોવા ુ ં નથી, અને કરવા ુ ં છે તે ુ ં ક ું

ુ ં તે

ણવા માટ ઉ

ુ ં થશે અથવા કટલો સમય તે લેશે અથવા આ શર રમાં

.ં

કુ પણ નથી. માર ુ ં બની આવશે તે સવ

ણવાનો મને કોઈ રસ નથી. પરં ુ મા, તમે તમારા શર ર ું તમારા કોષો ું પાંતર કર રહયાં છો ?  

હા, ુ ં ક ું

,ં પરં ુ મને

અને ુ ં

ું

ં ક ું

.ં માર તે બની શક એટ ું સવ

ુ ં કર રહ

ં અને તેનાથી વધાર ન હ. મા ું વ

ુ ની ઓ

માણે "

કુ તા નથી ક તે કટલો સમય લેશે.

ણવાની એવી કોઈ ઉ કાય છે તે

ુ ં પરવા કરતી નથી. મ બ ુ ં "

મ ર તે કરવા ુ ં છે . એટ ું જ ુ ં

ુ ં બની શક એટ ું સવ

"ુ ઉપર છોડ દ

ુ ં મા ું કાય ક ું

મ ર તે ક ું

ુ ં છે અને "તે"

ું

ં બાક બી

માણે ઇ છશે તે

"ુ કરશે. માર પોતાની કોઈ જ કામના નથી. મ બ ુ ં જ તેમના ઉપર છોડ દ

બ ુ ં જ. હવે બધી વ

ુ ં છે . સવ વ,

ુ ની પસંદગી અને િનણય "તે" જ કર છે . ઓ

પરં ુ મા, તમે, તમે તો "પરમે ર " છો. પછ તમે આ ું કમ કહો છો ? 

હા, ,ુ ં   ુ ં જ "પરમે ર " સમ શે ન હ.

.ં પરં ુ આ શર ર તે કોઈ "પરમે ર" નથી.

ુ ં જ મહાશ ત

પરં ,ુ અ યાર મ "

ુ રત ક ુ છે તે પ

સવ વ

"ુ ને સવ અપ દ

"તેમના" હાથોમાં સ પી દ બનવા ુ ં છે તેની

ુ ને ઓ

..."તે" બલ ુ લ ભ

વંત બનાવે છે અને સવ વ

ુ ં છે . હવે ફ ત "

ુ ં છે . મહાશ તનો સંક પ "

ુ ની પાછળ છે . ઓ

"ુ જ સવ કાંઈ કર છે . મ સવ કાંઈ

"ુ ના સંક પથી અલગ હોતો નથી. અને

ુ ં પરવા કરતી નથી અને તે કટલો સમય લેશે તેની પણ ન હ. તેમણે ુ ં બની શક તેટલી ઉ મ ર તે ક ું

છે . તને

કાય મને

ં અને તેમાં સમય ુ ં કોઈ જ મહ વ નથી.

ું


59   ૃ ટએ સમય ુ ં મહ વ હોય છે . "

વધારમાં, સમય, એ તો માનવની શોધ છે . માનવ ૃ વી, માનવ માટ ઘણી ઘણી

રુ ાણી છે . હ રો વષ

ુ ં થશે તે બાબતે

એટલા માટ જ

રુ ાણી પરં ુ "

ુ ં તદન િવ ુ ત બની ગઈ

"ુ માટ ન હ.

"ુ માટ એ ુ ં ક ુ ં જ નથી. અને

,ં તે મને પશ ુ ં નથી. મ બધી જ

જવાબદાર ઓ "તેને" જ અપ દ ધી છે . પરં ,ુ  મા......... 

હા, તે એ

ું

માણે છે . અહ હ

કાયને આગળ ધપાવવા માટ

ં તે ફ ત તમો બધાને " દ ય"

ુ ં અહ

.ં માર પાસે " દ ય" ને અહ નીચે ઉતાર લાવવાની ચાવી છે

અને માનવ " દ ય"ને િશખરો પર મળે તે માટ ઊ વ એક ટલીફોિનક જોડાણ સમી માનવ તેને ઝીલી શક.

ંક

િત માનવને ઉઠાવવાની ચાવી પણ છે .

ઊ વ પારનો સંદશ ઝીલે છે અને તેને નીચે

ુ ં બે જગતોની કડ પ

ટલીફોિનક જોડાણ સમાન

.ં

િત ઊ વ લઈ જવાને મદદ માટ

સા રત કર છે

ં અને મારા િવના તે શકય નથી.

ુ ં સમ

ું

તે થી છે , ુ ં

ં પરં ુ મા ું કોઈ કાય "તેનાથી" અલગ નથી. મહાશ ત "પરમે ર" સાથે

એક બની ગઈ છે . મા,  આ મને સમજણ પડતી નથી. તમે કહો છો ક તમે "મહાશ ત" છો અને "તમે" બ ું જ " અપ દ

ું છે , "તેના"થી અલગ તમારો કોઈ સંક પ નથી. તમે "

"ુ ને

"ુ સાથે એક બની ગયાં છો અને ફર

એ ું પણ કહો છો ક "તમને" કાંઈ પશ ું નથી અને બધી જ જવાબદાર "

"ુ ની છે . તો પછ , તમાર

કોઈ જવાબદાર નથી ? આ ું કઈ ર તે ? આ........ 

મારા બાળક, ુ ં મનથી આ સમ શક ુ ં નથી, મન થક

મન સમ બની

. બધા િવચારો અને

શકશે ન હ. મન માટ આ સમજ ુ ં અશકય છે . આ તેનો ય કત કદ સમ

શકતો નથી અને ચતા કર શ ન હ. ત ન શાંત

ૂચનોને સાફ કર દ મનમાંથી, તને ખબર છે ,  ય કતને

ય છે યાર તે કાંઈ પણ કર શક છે અને "

ત રક સંપક થઈ

"ુ ને તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, આ પણ મન સમ

શકશે ન હ. ઓહ, વીજળ ગઈ (વીજળ ખોટકાઈ ગઈ હતી.)  મન થક

ય ન કર શ ન હ. "

"ુ

ઇ છશે તે જ

ઓ ! વીજળ પાછ આવી ગઈ.... ,ુ ં શા માટ મા, તમારા

જણાય છે , માનવની

દશ નથી.

ું આ

માણે આ શર ર બનશે. કાર જોઈ ર ો છે ,? (અ ભનય) 

ૂ મ શર ર અને ભૌિતક શર રમાં કોઈ ફરક ખરો ?

ખોને ભેદ જણાય છે , પરં .ુ ..... 


60   મા, એક વખત "" એ તમને વ નમાં જોયાં,  એક દદ યમાન દહમાં. 

કદાચ, "" એ મારા

ૂ મ શર રને જો ુ ં હોય

પાંત રત થઈ ગ ુ ં છે . મન, ાણ અને

પાંત રત થવા માટ ઝાઝો સમય લે ુ ં નથી, પરં ુ ભૌિતક

ૂ મ શર ર

ૂલ શર ર લાંબો

સમય લે છે . તે તેની ટવોને જકક ર તે વળગી રહ છે અને ટવોની પકડમાંથી છટક ુ ં ઘ ુ ં જ અઘ ું છે . પરં ુ મા, જો તમે ધારો તો "તમે" ઇ છો યાર આ ભૌિતક શર ર ું પણ પાંતર કર શકો છો. 

ુ ં મા ું કાય ક ું

ં અને પાંતરના

ુ ં પ રણામો આવે તે બાબતે ચતા કરતી નથી. "તે" જયાર ઇ છશે

યાર તે પણ બની આવશે. પરં ુ કાંઈક થઈ ર ું છે , કાય

ગિતને પંથે થઈ ર ું છે , ૂ મ શર ર અને

ભૌિતક શર રમાં પણ. હા ! કાય ચા ુ જ છે એ જ ર નથી ક ુ ં તેની ઘોષણા ક ું .                                                    

 


61  

           

ી માનાં ચરણો                                                          


62  

ી માનાં ચરણો ુ દન !  ભ ુ દન, મ રુ મા.  ભ

ુ વ, તાર કાંઈ રસ દ વાત મને કહવી છે , કોઈ અિવ મરણીય અ ભ

તને

ડ પશ ગયો હોય !

હા ! હા, મા. 

તો મને કહ, ુ ં સાંભળવા તૈયાર ુ વ વણ ું ( ુ ં મારો અ ભ

.ં )ં  

હા, મારા બાળક, તે સા ુ ં છે પરં ુ તને ખબર નથી ક અને પી ડત

ૃ વીના જડ અ ચતમાં

સા ું

ુ ં મારા ચરણો

ારા પાંતરની શ ત પાિથવતા

ુ ં તને ખબર ન હતી ?

.ં

ન હ મા, આ ર તે ન હ.  અહ તહ મ

વાં

ુ હ ું તે

માણે મને એક

ં ૂ ળો યાલ હતો ક તમારા "ચરણો" ધ

ૃ વીના

ભા યને બદલી નાખવા માટ િનમાયાં છે . આ ું કાંઈક, મને બરોબર યાદ નથી.  ુ ું મા,  ુ ં અ ભ

એમ કહો ક

ં ક તમારા "ચરણો" વડ એક શ ત

સા રત થતી રહ છે . તે સ ય છે અથવા

કાશ અને શાંિતના કરણોવાળ ગિતશીલ શ ત નીચે ઠર ઠામ થઈ છે . એ ું લાગે છે ક

તમારા "ચરણો" સાં વન આપતા

ુ થી ેમ અને મા ય

ાણીમા ને દલાસો આપે છે . મા, ઘ ું બ ું છે , 

ુ વે છે . પરં ુ સૌથી વધાર મહ વની વ ય કત એક જ સમયે અ ભ અસરકારક અને સાચેસાચ

હા, મારા બાળક, તે એ જ તેમાં િન હત

કાશ

ુ એ છે ક આ શ ત ઘણી જ

ભાવશાળ છે .

માણે છે . કારણ ક પાંતરકાર શ ત હોવાને કારણે તે

અ ચતના િપડમાં ઊતર ને તેને

ૂબ જ ગિતશીલ છે .

કાિશત કર છે , તેમાં એક શ ત છે

તમસને

ઢંઢોળે છે અને હષ તેને સચેત બનાવી દ છે . આ શ તએ આ ધની ૂત, તમો ૃ , જડ પદાથમાં ઊતર ુ ં જ પડ જડ ય તેની િવ ૃિતને

ુ રા હ ર તે વળગી ર ું છે અને અસ યથી ઢંકાયે ું છે અને તેથી

અ ચતના િપડમાં છે ક તળ યે

ુ ી અને તેનો શા ત ધ

તી તાથી સામનો કર ર ું છે તેમાં આ શ ત

ધકાર

ચંડ અને અભે

શ તઓ સાથે

કાશને ઉતાર લાવી શક. યાં એક "સિ િધ" છે

સાથે હ રો અને લાખો ર સીઓથી બંધાયેલી છે . તે યાં કોઈ

ૂળ

ૂઢ શ તના સકં માં ગ ધાયેલી છે


63   ુ ત થવા ુ ં ઘ ુ ં અઘ ું છે . તે

માંથી

ૂળમાં અચલ બની પડ રહ છે અને િનજ વ અતલોમાં કોઈ

ધ િવવશતાએ ધકલી દ ધી છે જયાં કોઈ આમ-તેમ થઈ શક ુ ં નથી, કર શકા ુ ં પણ નથી,  યાં િતરોધ જ બ ુ ં સમા ત કર દ છે ,  તે અદ ય તાકાતથી સામનો કર ુ ં હોય છે અને તે માટ જ આ પાંતરકાર શ તએ સતત ટક રહ ને કાય કરતા રહવા ુ ં છે . જયાં ુ વ ન કર અને અ ભ ૂળના છે ક

તઃ થ

ુ ી જડ- ય માર સિ િધનો ધ

કાશ ફલાઈ ર ો છે તેના માટ તે વધાર સભાન બની ન ુ ી ધ

ૂ ું

કાશને સ સરો ઉતાર લાવવા ુ ં બળ

તને ખબર છે , જયાં જયાં મ

ૃ વી ઉપર ડગ માંડયા છે

.ં

યાં યાં દરક પગલે મ આ પાંતરકાર

બળ અને

ુ ાં બળ ૂવક કાશને મારા ચરણ તલોની નીચેના જડ- ય ના અ ુ પરમા મ

કર તે

ત થાય, ની આ પાંતરના કાયમાં એક જ રયાત છે . હ૨◌ેક પગ ું

ઉપર માંડ ું છે તેણે અ ચતમાં પાડતા

ું

ુ ુ ત ર તે પડલ

ૂલ-

ર ા છે , થી કર ને સંવા દતાના તાલમેલ

થાય. કવા તો તેઓ

ત બની

ય. નીચે તળ યે

યની જડતામાં

ૂકયો છે .

મ સહ કુ આ

કાશના એક

ૃ વી

દોલનો ફલા યાં છે , પડઘા

િત અને સૌ દય અને ઋત ચેતના

મી ઊઠયા છે હષમાં, આ

થી

લગ મા

િત

અને પાંતરના

મારા આ અ ભયાનમાં સહભાગી બનવા માટના મારા સાદ એક જબરદ ત મંથન જગા

ુ ં છે !

અક પનીય છે આ, પાંતરના આ ચમ કાર કાયમાં સહભાગી બનવા ુ ં વીકાર કરવા તેઓએ તેમની ત ુ ં એક જ ઈશાર ક ુ ં તો સમપણ કર દ ત ન ભૌિતક

ું !

તેના

ૂળ ૂત ત વોને જડ ૂળથી બદલી નાંખશે.

તર ન હ. પરં ુ તેના અવચેતનને ઘડવાની

ગિતિવિધઓમાં, તેઓના કાય દતો ઋત ચેતનાનો

િતકાય માં પણ તે

યામાં, તેઓના મનમાં,  તેમની

ૂતન માગદશક બની રહશે

તેઓને

દ ત કર

કાશ બની રહશે. તે હતકતા બની રહશે, કાંઈક પાવનકાર જયાંથી અતીતને તેના

હાિનકારક બોજ સાથે મીટાવી દવામાં આવશે. માનવ તે અને "

ૃિત"એ આ બધાં ત વો અને અ ઓ ુ નો ઉપયોગ તેમનાં અહંકારભયા કાય

માટ જ કય છે અને તેઓને િવ ૃ ત, ુ છ અને

ુ બનાવી દ ધા છે . અ મ ુ ાં િન હત િવનાશકાર શ ત

િવશે તને ખબર છે અને માનવે તે િવનાશકાર શ તને અમયા દત ર તે તેના

ુ મનોને માર નાખવા

માટ વધાર , એકબી નો િવનાશ કરવામાં તેઓએ િવચા ુ નથી ક તેનાથી કવો તો િવનાશ અને ુ શ બહાર બેફામપણે વધ ુ ં

ુ ન સ ય છે અસં લ

યારબાદ

એ ું ુ ચ

માં િવરોધી બળો માનવને હાથો બનાવે છે , આ બધા િવઘાતક શ ો બનાવવા

રચાય છે

ૂમંડળ ઉપર

માનવને મદદ કર છે , થી કર ને જયાં અસ ય ુ ં સા ાજય ૃ વી અને

ય છે . આ ર તે એક

વત છે યાં તેઓ ુ ં િનયં ણ રહ.

ૂમંડલ ુ ં પયાવરણ પેલી ભ મસાત કર દતી શ તની રતાથી,શોકા રુ બની યાદ

કર છે . તેઓની ઇ છા િવ ુ

ુ ા વભાવમાં રહલી તેઓને િન ૂરતા ૂવક અ ન

ુ ત


64   શ તને

ુ ઘટનાઓના તેઓ સા ી બ યા

કટ કરવી પડ છે , એમાં ઉદભવેલ બહામણી

િવનાશના

ઇિતહાસમાં અજોડ હતા. ૃિતઓ છે

આ એવી આ એક િવ

ુ ાવી શકાતી નથી. લ

ને

યાપક જઘ ય કાય છે

ુ ાર ન શકાય એવી હાિન સ ધ

ુ ાં દ યતાનો છે . દરક અ મ

છે . તેઓ

ુ ની ચેતનામાં છે . અધમ પ રણામો અને આ અ ઓ

ૂલી નથી શકતા. તેઓને પણ મન, ચેતના, અિધઆ મા હોય

ે માં બોલે છે .) તેઓએ આ હવાિનયત સામે

લગ હોય છે ( ી મા

િત યા કર છે . તેઓએ "ભગવાન" ને દર યાનગીર કરવા માટ આવાહન ક ુ ક બનજ ર અને પાયાહ ન મોટ માનવ ક લેઆમનો કરવા તરફ ખચી જમીનના

ય છે

છે .........સાથે સાથે મોટા

ૂલ ઉપરથી તો ખાસ કાંઈ લાગતી નથી, લાગે છે એક

આ ુ

આગળ જતાં આ પી ડત માનવ િતને પોતાના માણમાં

ાણીજગત અને "

લાયક રહશે ન હ. કવા તો અ રુ હાથોમાં લટક ર ું છે માણસોની

તલ ન થઈ

ઓ સમ

ૃિત"નો પણ

ત પા ટયા ઉપર માનવ ત

ધાર.... એક ખો ુ ◌ુ ડગ ું અને ....સીધી

મા

છે વટ માનવ તને મોટ ગંભીર

ૂલ

ુ છ લડાઈ

ુ કડા માટ અથવા અહંના વચ વ માટ અથવા સ ા અને ધનની મોટાઈ માટ અથવા તો

ુ ાત માટ ુ ં વેરની વ લ

અને િવ ચ

ત આવે

થી આ ક લેઆમનો, આ

િત ધકલી દ

ત. આને કારણે

ૃ વી વસવાટ

લી રહ છે .... લગભગ િવનાશની

ડ ખાઈ. આ છે માનવ િત ુ ં ભાિવ

ુ ીભર માણસોના

ુ િનયા ઉપર પોતાની હ ુ મત ચલાવે છે . ુ િનયા ુ ં ભાિવ આવા તરં ગી

ુ ીમાં બંધ છે - કદાચ તેઓની સં યા માર

ગળ ઓથી વધાર ન હ હોય ( ી

ય છે .)

ુ કની એકતાને નામે, ભાઈ-ચારાને નામે,  આ લોકો "શાંિત ચળવળ" ને નામે, "ધમ" ને નામે,  લ ગર બી,  બમાર અને િશ ણ અથ મદદના નામે ( ી મા કયા અ ભશાપો તે

ું

ે માં બોલે છે ) અને ન

ણે બી

કયા

ણતી નથી, ુ િનયાને બચાવવાના નામે, રા ને બચાવવાના નામે, માનવ િતના

ભા યને બદલી નાખવાને નામે તેઓ

હર કરવા ત પર છે અને લાખો લોકોની હ યા કર નાખવા

તૈયાર બેઠા હોય છે . મને તેઓના ઇરાદાઓ સમ તા નથી. અ ય માટ તેઓને કોઈ આદર નથી, તેઓને વચનોની પણ કોઈ આમ યા હોતી નથી, અને વાયદાઓ તો હોય છે . તેઓ ફાવે તેમ વત છે

ુ ં હો ુ ં

ૂતકાળમાં િવલોપ પામી જતા

ર તે તેના તરં ગી િવચારો દોર. અને સામા ય માનવ અને બચાર

ૂ ૃ વી સહન કર છે . પીડા ભોગવે છે , ટ

ય છે , િવરોધાભાસોથી,  ુ પ રણામો ભોગવે છે અને ફ રયાદો

કરતી રહ છે , કોઈ આશા િવના. અણધાયા

મ ુ લામાં લોકોની હ યા થાય છે અને તેઓ પ ર થિતઓના

બ લ બની

ય છે , તે ુ ં પ રણામ કોઈને માટ લાભદાયી હો ુ ં નથી. રહ જતી હોય છે

ૃ ન ુ ી િવભીિષકા,


65   બસ

કુ શાન જ

કુ શાન, લાચાર , ઝ મો, અધ

ૃ ુ િવકલાંગતા. પછ તેઓ સામે

ૂખમરો અને

ુ ા હત ૃ ય આચ ુ ન

રોગચાળાના મ ુ લા કર બદલો લે છે . પરં ુ મ ુ યને ભાન પડ ુ ં નથી ક એણે હોય છે તે ુ ં

ૃ િત

કુ શાન ભરપાઈ થઈ ર ું છે . પાયમાલી પછ તેને સમ ય છે , ુ ની િનરથકતા, 

ુ ભા યો સ

છે અને મા

ૃિતને ન હ પરં ુ સમ

માનવ ક

વૈરભાવથી ભર દ છે અને તે કાંપી ઊઠ છે ભય અને

અનેક

વાતાવરણને પણ િધકકારજનક

ભાવથી. આ આ ુ રક શ તથી પીછો

ોધના

ૂ ર રહ છે

છોડાવવા જગતમાં શાંિત, મ રુ તા, અને સંવા દતા માટ કાયરત નાના નાના પ રબળો ભાગી

કારણ ક આ ભયાનક સમયમાં જગત ુ ં સંચાલન કરતી દવી શ તઓ પણ આ ુ રક શ તઓના દબાણથી પોતાની બા

સંકલી લે છે . બ ુ ં જ

ું વાયે ,ું અથહ ન અને ચ

ૂ યહ ન જણાય છે . પલટ ન

ૂ યતામાં જ જો બ ુ ં ગરકાવ થઈ મટ જવા ુ ં હોય તો પછ આ સવ અ ત વનો શો અથ

શકાય એવી ?

આ ભયંકર કપરા કાળમાં ધરામાં એક ધીમો અવાજ, એક પંદન સંભળાય છે ,  કાશ માટ તી ુ ના ઝંખના કર ુ ં અ ઓ

ડાણમાં ઊઠ ુ ં ભાગવત

ભાવી "શાંિત" ! ક ુ ં તો મો ુ ં આ ાસન પેલા નાના

કવી તો મંગલકાર " ૃપા" ! કવી તો સ વો માટ

ુ ાં વસે છે અને ઓ અ મ

ઘડ ! આ તે જ પાંતરકાર

ુ વાય છે . કંપન અ ભ

ઓને ભયંકર ર તે સહન કર ુ ં પડ ુ ં છે . કવી તો આશીવાદ પ

ૂળના રજકણો છે જયાં મ મારા પગલાંઓ પાડયા છે તેઓને પશ કરવામાં આ યો છે

કાશ થક , એ શ તવડ પશ કરવામાં આ યો છે

ુ ન મેળવવા સં લ

િવજયશાળ બને, અને

થમ તો તેઓ

ય ન કર છે પછ આ ક ુ ણાને ફલાવવા અને પછ તેની આ ુ બા ુ ના પડોશીઓને

બદલવા માટ કાયરત થઈ

ય છે .

તેઓ

ૂબ

ુ િષત વાતાવરણમાં છે કારણ ક આ

ં ૂ ીમાં તે ધા ધ

અ ત ય ત બની ગ ુ ં છે . તને ખબર છે જયાં જયાં મ ડગ માંડયાં છે , જયાં જયાં મારાં પગલાં પડયાં છે , જયાં જયાં ધરા ઉપર મારા ચરણ પશ થયા છે તે તે જગા પિવ

ુ ય- થલી બની ગઈ છે , િનમળ અને

બની ગઈ છે

હણશીલ બની ગઈ છે અમારો પશ અને પાંતરકાર "શ ત" થઈ છે અમારામાંથી. તેથી તે અ ચતના ગહન થયો છે તેણે લાખો વષ દોલન

િત

અમે

ડાણોમહ કાય કર શક.

ુ ુ તમાં પડલ નાના નાના કણોને

ૂતન ચેતના

સરાવી છે ,

કાશ અમાર

િનઃ ૃત

દર િનઃ ૃત

િત, અ ાત "આનંદ" નાં

ત કર દ ધાં છે . તેઓએ આ "ચેતના" અને "આનંદ" ને ધારણ કર રા યા છે અને

આ ુ બા ુ ના વાતાવરણમાં પ રવતનને કાય વત કરવા ભાવ

િત,

સાર ર ા છે

ુ ના મા યમથી તેને ભર દવા માંગતા ન હોય મ ારા, પરમા ઓ

છે , આ જડ- યના આ માને પશ કય છે

ુ તા સભર ણે ક દ ય મ ર ૃ વીના આ માને પશ કય

ૂબ જ ૃ ત ભાવે મને અ ભનંદન આપી રહ છે ,  


66  


67   ુ નીય સમપણભાવે ૃ ત તા વહાવી રહ છે અને બી અ લ ૂબ જ

રહ છે . મ

ુ કત મેળવવા મને િનમં ી

બધાં બંધનોથી

ડાણો મહ એક જયોતને પેટાવી દ ધી છે

થી ભ મ થઈ

ય બધી જ અ ુ ઓ

અને તેને િવ ુ બનાવી દ. ઓહ, ક ુ ં તો અદ ૂત કાય થઈ ર ું છે !  ુ ં જો

જયાં પણ

,ં યાં મારા જયોિત

ુ ાર છે , જયાં પણ મ મારા પગલાં ક

લગો મને

ૃ વીની ચેતનાને પં દત કર છે . કઈ ર તે આ

પાડયા છે , યાં પાંતરકાર શ ત સ ય બની છે િન તેજ અને ઘ અ ચતમાં અ ાનના િપડમાં, અભે

તમસમાં જયાં પહલાં કદ કોઈ

કાશ દખાતો ન

હતો યાં ય કત હવે છે વટ એક ઉઘાડ, આ નાનાશા િપડને ઝળહ ળત કર દ ુ ં

કાશ ુ ં કરણ જોઈ શક

ુ ના ના ભક માં છે . આ અ ઓ

આ અચલ શ તઓના

ૂબ જ

ડ મ એક જયોત પેટાવી દ ધી છે

ઘેરાબંધીમાં કદ થયેલ, સનાતનકાળથી અ ાનના છે . જયાં કાંઈ ન હ ુ ં યાં એક જગતને

ધકારમાં કંપન કરતી ધડકન સાથે

ગટ કર દ છે . જડ

યના

દશોમાં જયાં તે જડ અને

છે અને પાિથવ ત વ કાંપી ઊઠ છે , ૂ ઊઠ છે અને આનંદ િવભોર બની તે છે એક

ૂઢ

ભાવ, એક આ યા મક "સંક પ"

અને જડઅ ચતમાં ઊતર ગયો છે તે યાં છે , પાયેલ -

સવનાશ - આ િવ નો હમત એકઠ કર છે

લગ

ત અ ાન અને

પાયેલ દ યતાને

થાિપત કરવા માંગે છે . જયાં જયાં મ અને માર શ તને ધારણ કરવા

ુ કાશ િવ ુ ત બનતાં અ ઓ ફર

ધતમ અ ચતના ભરડામાં રહલ જગતના

પાંતરના

ભાવને

કાશના

ૃ વી ઉપર ચરણપાત કય છે તે તે

હણશીલ બની છે .

ત કર

તેથી તો જગત બ યં◌ુ છે , તે િસવાય તો

ત જ આવી ગયો હોત. પછ આ શ ત અને થી કર ને તમો

ય છે .

મારામાંથી નીકળ બહાર આવી અવચેતન

થી કર તે આ િન તેજ અ ચતમાં આ દ યતાનો

ુ કત બની લ

િમ યા વનો સામનો કર શક અને આપણે ચારકોર જોઈએ છ એ ક આ

ૃત તા ૂવક

ૂક

મ ગાઢ િન ામાં પડ ર ું હ ુ ં યાં "પરમે રના સંક પ"માંથી ઉદભવ ુ ં પંદન આવે

બની િનજ વની

કાય કર

ત થઈ ઊઠ

લગો પોતાને

ૂિમ ધ ય બની ગઈ છે

ૂિમ ઉપર મ િવચરણ ક ુ છે તે

ૂિમએ

ળવી રા યો છે અને એટલા માટ તે આનંદિવભોર બની પોતાને

ય ત કર રહ છે . અને

ૃિત મારામાંથી ઉ સ ત થયેલ ઊ નો સંચય કર છે અને ઇતઃ-તતઃ વેર છે અને

ૂતન

ચેતનાથી તરબોળ, પહલાં ૃ ટ ગોચર ન થયેલ, એવા નવા નવા છોડ અને નવાં નવાં લો ુ ં સ ન કર છે . આ યચ કત કર દ છે આ લો ! આપણે સામા ય ર તે કોઈ અલગ

દશની ચેતનાના લ ણોવાળા તે હોય છે . તેઓ

સ ન"ના એકાદ પાસાને સંકત પે ર ૂ કરતા હોય છે .

લો જોઈએ છ એ તેનાથી તદન ૂબ જ

ુ દા -

ું દર હોય છે અને આ " ૂતન


68   જયાં જયાં મારા પગલાં પડયા છે ,  યાં યાં એક

બળ

ભાવ પથરાયો છે

એક યા બી

કારના િવિવધ પ રણામો સામે આ યા છે . કટલીક જગાએ મ જો ુ ં છે ક અહ તહ આ અ તીય કંપનો વેરાતાં વાતાવરણ પં દત થઈ ઊઠ ુ ં છે અને શરતો

ૂણ કર છે તેઓ આ " ૂતન ચેતના"

ઝાંખી જ તેઓને થઈ હોય છે અને તે તેનાથી તેઓ દં ગ રહ

ુ લા અને

ઓ િત

ત થઈ શક છે . આ

ુ ં છે તે

ત વ છે તેની એક

યા િવના શર ર ઉપર તેનો

ૂલ સાથે જ તેઓ ુ ં એક મા

લ ય શર રની

ુ તા, કાય ુ શળતા,  શ ત અને સહનશીલતા માટ િન ણ

ભાવ બની આવે છે

ૂણતા છે અને પ રણામે તેની

ૂણતાનો આ હ રાખે છે , આ

ૂણતાને

ૂળ

અ ભ ય કત કરતા કોઈપણ પાસામાં તેઓ મા હર બનવા માંગતા હોય છે , તેઓ આ આદશને કરવાને માટ

ૂર િન ઠાની સાથે, અજોડ સંક પ અને યમિનયમો થક પોતાની

ુ એવા લોકોએ પણ કાંઈક અ ભ

િશક

ૂલ સાથે જ સંબધ ં છે , ત ન પાિથવતા સાથે, મન સાથે

ય છે , ઓને મા

ન હ, એટલે ક એક મા

હણશીલ છે અને આ ત વોની જ ર

ુ ં હોય છે , આ

ર તે, તેઓ આ અ ુ ૂિતને થોડ અ પ ટતા સાથે

પાંતરકાર

ા ત

તને અપ દ ધી હોય છે

કાશનો પશ પા યા હોય છે . સામા ય

કટ કરતા હોય છે કારણ ક તેઓ પોતાની

તને

યો ય ર તે અ ભ ય ત કરતા શી યા હોતા નથી. તેઓએ કોઈ િવિધવ ્ તાલીમ લીધી હોતી નથી. એમ છતાં તેઓ એમની અ ુ ૂિતના સારત વને

કટ કર છે , કડક િશ તપાલન થક .

ક ુ હોય છે તેને અ ભ ય ત કર છે , આ

ુ લા બનવાની

પોતાની

તને અિત મી જ ,ુ ં સવ બંધનોથી પર થઈ જ ,ુ ં   ુ ત થઈ ઉડાન ભરતા ન હોય

ૂલ શર રનાં બંધનથી હોય - કોઈ ચેતનાના બી

ણે અનંતતામાં ૂદકો મારતા ન હોય આ ુ દા જ પ રમાણમાં

વેશ ન કય

દશમાં અમરતાના એ અહસાસને ય ત કરતા, ુ ં જો

વાપણને બદલવા માટ, આ અ ાત શ ત

ા ત

સમજ તેઓને અ ય બનાવી દ છે ,

ણે એક

તેઓ અ ણ છે એવી " ૂતન શ ત" એ કઈ ર તે તેઓના છે . આ એક શાનદાર કાય છે

ૂઝ

કાંઈક તેઓએ

ં ક

નાથી

વન પ રવતન માટ, તેઓના અ ભગમ અને

િત પોતાના આ મ સમપણ માટ, તેઓનો કબજો લઈ લીધો

ને આ યાયામવીરો િસ

કરવાને શ તમાન બ યા છે અને કાંઈક નવીન

પામવા માટના સરળ અને સહજ અ ભગમના કારણે તેઓ વધાર ને વધાર

ૂણતાના િશખરો સર કરતા

જશે. ુ ં સવ દશામાં જો

,ં ણે ક " ૂતન ચેતના" ના

બીજો મ વા યાં છે તે આ લોકો ારા ટ

નીક યા છે તેઓ તેમના કોષોમાં આ આનંદને આ મસાત કરવા શ તમાન બ યાં છે ,   આ આનંદ ઝગમગી ર ો છે અને ચેતનાને એક વાતાવરણમાં છે તે અ ચતના " ૂતન

કાશ" ના

૫હ ન જયોિત

િત

ત કર છે . અહ તહ સવ

આ ત વ

ુ ના પાંતર માટ કાય કર ર ું છે , આ ડાણોમાં રહલાં અ ુ પરમા ઓ

લગને ના ભ ક માં

વ લત કર શક

ં અને યાં, તમે એક

વનને ધબક ુ ં


69   ુ ઓ છો. હવે તે તેનો સા ાજય- િવ તાર વાતાવરણમાં વધાર ર ું છે

અને અભી સા કર ુ ં

બદલાવ લાવી શકાય, મ વાતાવરણમાં િવ

" ૂતન

ડાણોમહ

કાશ"નો

ેપ કય છે તેના

કાશ અને શ ત મોકલે છે અને ુ

ેમ આ કાય ુ ં દાિય વ લે છે અને આનંદ ૂવક સહમિત દશાવે છે અને આ ર તે બધી વ ુ લી બને છે એક અસાધારણ ઘટના

િવકાસ પામતી જણાય છે , િવકિસત થઈ ઊઠ છે અને તો આ યકારક છે તે !

ર તે આ લોકો

ઓ શાર રક ઉ િત માટ

િત. કટ ું

થયા છે , ઓ શર ર સાથે

ુ ે, તેના કંપનને પકડ લઈ શકયા છે કામ લે છે એવા યાયામવીરો છે તેઓ આ તં ન છે અને

ભાવે અસલી કાય

ૃત બની ર ું છે .

આ ર તે કાયને કરવામાં આવી ર ું છે " ૃ પા" ઊ વમાંથી એક જડ -

થી

જડ યમાં આવે

ૂણતા માટના તેઓના અ ભયાનમાં આ ચેતના અને " ૂતન શ ત" ને અ ભ ય ત કર છે . તેઓ

ભૌિતક ર તે જડ- ય સાથે સંકળાયેલા હોવાને કારણે પર પર િનભરતાથી જડ- ય સાથે જોડાયેલા હોવાને કારણે તેઓ એકબી ને મદદ પ બની ચેતના ુ ં એક કરણ કર બદલાવને અસરકારક બનાવે છે . એમ કહ શક એ ક તેઓ " ૂતન વાત એ છે ક કઈ ર તે આ શ ત " કર તેઓના પરં ુ

વાહ"ના અ

ૂ તો ક એમાં ઉદભિવત થયેલાં ય કત વો છે . રસ દ

ૃિત" માં કાય કર રહ છે . સાથે સાથે પાિથવ

ૃહ જનો ઉપર કાય

વનમાં આ ૂલ પ રવતન લાવી દ છે . કદાચ હ ુ પણ તે માનવ સ ૂહમાં ફલા ુ ં નથી ૂતન જગતમાં ખીલી ઊઠવાના પરમ આનંદથી

ઓ પણ આ શ તની પકકડ આ યા છે તેઓ

અ ભ ૂત બની ગયા છે . ુ વી ર ા છે ,  ુ માં, નાડ ઓમાં, અને કોષોમાં કાંઈક નવીન ફર વળ ુ ં અ ભ તેઓ પોતાના ના ઓ તેઓને ઊ િવ

અને શ ત, હમત અને ખંત

શ તના સા ાજયની

ય કત શર ર વડ આ ય નમાં

ું

ૂતન

દાન કર છે

થી તેઓ શાર રક ધમ ને ઉ લંઘી શક અને

યાને આ મસાત કર શક, અને તેઓએ િસ ધ કર દ

ુ ં છે ક

ુ ં કર શક. ક પનાતીત છે આ અને ઉ લંઘી દ છે સવ મયાદાઓને. ૃ વી "પરમે ર" ને આવાહન કર છે તેના સા ાજયને જગતમાં ચારકોર યા ત

કર દવા, અને ૃત તા, ભ કત અને આનંદ િવભોર બની યાદ કર છે . મારા પદ ચ હોને જયાં આ ધરતી ુ ુ ં પાંતર કર છે . ઉપર મ છોડયા છે અને તે અ ઓ બંધારણના ઘટકો

ૂતન જ મ માટ

ાથના કર છે

ૃ વી, ખડકો, રજકણ, પાણી અને હવા

વા િવ

થી કર " ૂતન ચેતના" ના હષ લાસમાં સહભાગી

બની ખીલી શકાય. આ

કાય મ ક ુ છે , ની કોઈને ખબર પણ નથી અને "તેના" િવના ક ુ ં જ આગળ વધી ના

શક ુ ં હોત ( ચઢવવાના ભાવ સાથે), ખરખર મારાથી જરા    

ૂક થઈ ગઈ છે , કારણ ક મ ફ ત મારા િવશે  


70  


71   જ વાતો કયા કર , મ આ ક ુ તે ક ુ એક અહંકાર તેમ......એ ુ ં કદ ઉ લેખ જ ન કય ક "તેણે"

ય કતની માફક, તારા

વા

ુ ં શેખી માર છે

ર તે

ુ ં ક . ુ

ન હ મા, એમાં કોઈ સંદહ નથી. "તમે" ક ુ છે એ બ ું સા ું છે , તમે શેખી મારતા નથી. 

હા, તે સા ુ ં છે ,  ુ ં તને જરા ચઢવતી હતી.  અને મા,  ી અરિવદ

ત વતઃ હા.

ી અરિવદ બધી જ

"અ ચ "્ ના આ

યવ થા કર

દશને ખોલવાની ચાવી

થી મા ું કાય સરળ બની

દ ધી હતી

ૂબ જ હળવેથી

ુ ં આ જડ અને તમો વેશ ક ું

શર રમાં "શ ત", " કાશ",  અને "ભાગવત આનંદ" ને ભર દવા

ુ " ૂતન ચેતના" કાશનો પશ થતાં જડ- ય ુ ં ગઠબંધન કરતા અ ઓ

િત

ૂલ- ય ના

ં યાર આ

"આ મા" છે , સમ ત માનવ તની અભી સા છે . "તે" છે

કાશ, "

પોતાને "પરમે ર"માંથી અ લ ત કર

પાંતરકાર

ત થાય છે . આ ર તે

કાય ચા ુ રહ છે , સર છે ,  યાને,  બ ય ુ ામી બને છે . તને ખબર છે ,  ી અરિવદ તો " અવતરલ "આ મા".

ય.

ી અરિવદ પાસે છે . ાર ખોલી દવા માટ તેઓ ચાવી ફરવે છે

વ લત કર દ છે , અને

અને મારા માગને

ું જ કાય છે ?

ક ુ છે તે પણ આના

ૂલ- ય" ના

ૂલચેતના"નો યાને "

ી અરિવદ આ

ૂલ

ૂલ" માં

યમાં અવગાહન

કર ને અ ચ ્ અને અ ાનનો બોજો પોતા ઉપર લઈ આ દહ પે આ યા છે , થી કર ને તેઓ દ ય વન

ત બને. એ માટ "તેઓ"એ "પરમે ર" ને " ૃ પા"ને

િત

ૃ વીને પાટલે નીચે ઉતાર "તેના"

કાયમાં મદદ કરવા આવાહન ક ુ છે . એટલા માટ જ, "તેમના" સાદને સાંભળ ને ૃ

જગતમાં જયાં પીડા, યાતના અને કારણે જગત ધીર ધીર દ ય

ૂલદહ અવતર

ં અને અમારા બ ેનો યોગ થવાને

વનના આ ચમ કાર ુ ં સા ી બનશે. "તેને" માટ જ

ુ ં અવતર

.ં

અભી સાને "તેમણે" ઊ વમાં મોકલી અને " ૃપા" એ અવતરણ કર તેનો

ૂલ- યની આ તી િતઉ ર આ યો. આ અવસર

ુ છે તેમાં

ુ ં અહ પાિથવ

ના થક સમ

ૃ વી માટ તો કવી ધ ય ઘડ છે ! મહાન િવ

તેના અ ત વના

િતમ લ ય

ગિત કરવા માટનો એક અનોખો

િત જબરદ ત ઉ સાહ અને

િત સાથે

િવકસી શક. "અમાર " મદદ અને "અમારો" સંક પ તેને ઉપલ ધ બની આગળ ધપાવતો હોય તો એવી તો કઈ વ

ુ છે

નો સા ા કાર કરવા ુ ં અસંભવ હોય ! આ અણમોલ ઘડ છે .

તને ખબર છે , હરક

કંપન

અમારામાં િન પ

થાય છે , જયોિત ુ ં દરક કરણ અમારામાં

િવક ણ પામે છે તે આકાશ- દપ બની અ ચતના અ ત વમાં િત જતા માગને

વ લત કર છે . મા

કાય તો તેઓએ જ કર દ

સર

ય છે અને તેના અ ત વના સ ય

" ી અરિવદ" થક જ ુ ં આ કાય સંપ

ુ ં છે . "તે" મને િનમં ે છે , "તે"

કર શક

ાર ખોલી દ છે અને

.ં અિધકાંશ

ુ ં આ અ ચતના


72   " ડાણોમહ "

વેશ ક ું

ક ું

િશક શ ત ુ ં દબાણ

અ ુ

.ં ુ ં યાં ં

.ં

ુ માં ધકારમાં પડલ અ ઓ

અને અ ચતના ૂ ું ં

કાશની જયોિત

ત બને અને ુ ં આ "ભાગવત

થી કર તેઓ

ુ ે આ ર તે શ તસભર બના ુ ં યેક અ ન

થી કર તેઓ વધાર અભી સા કર. ુ ં

ુ ને અ ઓ

ેમ" ને

.ં

ુ જયાં અમારાં પગલાં પડયાં છે અને અમારા પ ચ હોને છોડયા છે યાં અ ઓ ઊઠયા છે અને તેઓની સમીપના બી

વ લત

કાિશત થઈ

ભાિવત કર છે અને આ ર તે પાંતરનો િસલિસલો

ૂરજોશથી ચા ુ રહ છે . ુ ં સા ુ ં કહ છે મારાં ચરણોમાં િન પ

થતી શ તની તી તા

ૃ વીના કઠણ પોપડામાંથી પસાર થવા ુ ં હોય છે , અ ચ ્

શ તએ

ઊતર છે . જયાર મારા હ ત વડ આશીવાદ આ ુ ં પરં ુ સા

ુ ી પહ ચી તેને પશ કરવા માટ ધ

સાર થવા ુ ં હોય છે . આ જ કારણે શ ત સીધેસીધી અટકયા િવના સ સર

તેને મોટા અવરોધોમાંથી વાહને કા ૂમાં રા ું

ૂબ જ હોય છે કારણ ક આ

ં યાર ુ ં શ તના .ં

ુ દ હતી. આ ર તે, ૂ ર,  "તેઓ" શ તને સીધે સીધી મોકલતા,  તે પછ

ી અરિવદની પ ધિત

કરવા માટ હોય, ઉ ધાર માટ ક આશીવાદ માટ હોય, ‐ મ ઘણાં ઉદાહરણો જોયાં છે , ‐ "તેઓ" ના ુ શમાં રા ું

ુ ં માર બાબતે, ુ ં શ તને

પશ િવના. જયાર

ં અને લોકોની

હણશીલતાને આધાર ુ ાર મતા અ સ

ટલી શ ત તેઓ આ મસાત કર શક અને પચાવી ધારણ કર શક, ુ ં ય કતગત આ ું

દાન ક ું

ુ ાર શ ત ં અને આશીવાદ આપતી વખતે ય કતની પા તા અ સ

,ં વધાર પણ ન હ,  ઓ ં પણ ન હ અને તેઓ

ુ છે . જયાર કોઈક વખત માર શ

તી તા ૂવક અને ઊ

સાથે આપવાની ફરજ પડ છે , જયાર ૂ ર

ઊઠતો હોય છે , જયાર

ું

કુ ાર સાંભ ં

ુ ૂ રથી, ુ િનયાના બી

છે ડથી

ુ ં એક શ ત અને સંક પને મોકલા ુ ં

ં ક

ૂબ જ

કુ ાર ૂબ જ

તી તાથી

ય છે અને જ ર કાય કર છે અથવા ય કતને બચાવી લે છે . તે એક પંદન હોય છે

મારામાંથી

કટ છે અને પછ સેક ડના ભાગોમાં િનણાયક કાય કર છે . ભલેને પછ

બી

ૂણે કમ ન હોય. તે

ૂકયો હોય છે તેને ફળ

ણે તે વયં સંચા લત, સીધેસીધી હોય છે અને તે પંદનમાં મ ૂત કર દ છે . વા તવમાં તે

અને તે ય કત ઉપર કાય કર છે કારની ઉ કટ શ ત મોકલા ુ ં આ

ુ ં છે તેને સમ

તે ય કતને .ં લોકો મ

ૂબ જ સબળ શ ત હોય છે

ુ િનયાના

કાંઈ સંક પ

◌ેને

ુ ં મોક ું

ૂ યને અને

કાંઈ િસ ધ કરવામાં

શકતા નથી.

મ તક ઉપર, સતત, એટલે

ૃ મ ુ ાંથી પણ બચાવી લે છે . પરં ુ ુ ં ભા યે જ આ

કાંઈ ક ુ છે તેના

(થોડા સમય પછ ) પણ તને ખબર છે , ક વેશી શ ુ ં, માર

ય કત

ુ ં યાં ઊ વમાં

,ં આ ર તે (અ ભનય સાથે) તારા

ુ ં જયાર ઊપર ુ ં આ ાર ખોલે (અ ભનય) યાર

ૂ કરવા માટ. અને પછ તને તાર સાથે ત પ

ુ ં તાર

ુ ં બ ુ ં જ કર શ ુ ં, તાર

દર સમ

ર તે

દર બ ુ ં જ.


73   આ માટ, તાર િવ ુ

ામા ણક થ ુ ં જોઈએ, અને તારા

અને

અ ભાગે આવ ુ ં પડશે. તારાં સવ કાય તારા હોવાં જોઈએ. યાર પછ મારો

વન ુ ં સંચાલન કરવા માટ ચૈ ય ુ ુ ષને

વ પને, તારા

પરં ુ ુ ં તારાં સવ કાય કર શ. આ તે તાર આ

ુ ં મને િનમં ી શક છે અને

દર ઊતર તારા ુ ં સંચાલન ક ું

ું ન હ

કાર આશાઓથી ભરલા દવસોની ુ ં ધીરજ ૂવક રાહ જોઈ રહ

દરનો અહં વયં ૂ "આ મા"

માણે

માણે

વેશ કર તાર ચેતના સાથે પ ર ૂણ ઐકય સાધી શક શ. યારબાદ

દર સહજ ર તે

જયાર તાર

વનને અ ભ ય ત કરતાં

કાશ ઊ વમાંથી ભેદાઈને નીચે આવી શકશે. તારા ચૈ ય- ુ ુ ષ સાથે

ં જોડશે અને આ ૂલ પ રવતન લાવી દશે. તાર ચેતનામાં,આ સંબધ ુ ં તાર

તર

ુ લો બને,

િત

અહ

,ં

સદાને માટ ઊ વમાં છે , થી કર

વન ુ ં સંચાલન કર. વા તવમાં ુ ં દરકની

દર તેમજ બહાર પણ ર ુ ં

.ં

ુ ધ ં ાન .ં પરં ુ મને યાં ઊ વમાં શોધવા માટ પણ.....તાર માર સાથે અ સ

કર ુ ં જ પડશે. મારાં માંડલ દરક પગલાં "જડત વ"ને એક ડગ ું બ ુ ૂ ય છે

ત કર છે અને યાં પડઘા માફક

"જડત વ" ની ચેતનાને

ત કર છે .

ુ ી ુ ં દરક અ ન

ું તા રહ છે . એક જ દર િન હત

ૃ વી સાથેનો મારો સ પક થતાં, દરક પગ ું બા પટલને તોડ નાંખે છે અને તેને

કાશ

ં અને

િત

ુ તને અટકાવી શકશે ન હ.

ુ ં યાં

કર દ છે . (થોડ વાર પછ

ી મા આગળ કહ છે )

હમતવાન બન અને િનધાર કર આરં ભ કર અને કોઈ વ તાર મદદ માટ તૈયાર

.ં

આગળ વધ, મારા બાળક,  આ તકને અને

વન

ં ૂ ુ ં છે . પરં ુ

ય ન માગને

ૂ ો બની જશે અને તે વધાર માગ વધાર ંક એવા ુ અ ભ

ુ!

ફર મળ

.ુ ં

દશો

િત આગળ વધ જયાં

ુ ાવીશ ન હ. એકાદવાર આવે છે આવી તક મ

ૂ ો બનાવે છે અને માગદશક તર ક ંક

ુ ં તાર પડખે હોવાથી

ુ ભ પણ. લ ુ ં મને દદ યમાન અમર દહમાં

વનમાં

ા ત કર શકશે.


74  

મા ‐

ી અરિવદ

       


75  

મા ‐

ી અરિવદ

ુ દન ! ભ ુ દન, મ રુ મા.  ભ

બ ુ ં બરાબર છે ને ? હા, મા. 

બરાબર જ હો ુ ં જોઈએ ન હ ? મારા ધારવા

માણે, મા. 

(મ કમાં) ઓહ, ુ ં ધાર છે .... તને ખાતર નથી હા, મા,  ુ ં ધા ંુ

અને તાર

,ં હા. 

ગિત બરોબર છે ?

તે, તે તમને ખબર, મા. 

અને તને ન હ ? હ

ુ ી તો નથી, મા.  ધ

તો પછ તાર ઉતાવળ કરવી પડશે, ન હ તો

ુ ં મને પકડ શકશે ન હ.

ું

ૂબ જ ઝડપથી આગળ વ ુ ં

.ં ુ રવા માગીએ છ એ, મા.  હા ! એ જ તો તકલીફ છે . પરં ુ અમને પાછળ છોડશો ન હ. અમે તમને અ સ

ુ ં એ ુ ં માગે છે ક તે

ુ ં કર શકશે ?

ના, મા, કદ ન હ.આ ું અમને લાગે છે ક તમારા િવના અમે ક ું કર શક

તો પછ , તે તમારા ઉપર આધાર રાખે છે . તમાર અવ ય જો

ં , યાં

મને

ા ત થાય છે , તે

ની આશા બંધાય છે , ( દય તરફ માણે ુ ં કાય પાછળ જોડા

પરં ુ એ ુ ં જણાય છે ક તાર બ યો નથી.

દર

ું ન હ.

ય ન કરવો જોઈએ....પરં ુ ુ ં

ૂલી િનદશ કર ને) તમાર

કાંઈ

કરવા ુ ં છે ,

દર સંકતો

.ં

કાંઈ ઘટ ર ું છે , બની ર ું છે તેનાથી

ું હ

સભાન


76   ૂબ જ ૂ ર

ુ ી નથી, ુ ં ધ

ના, મા હ

.ં પરં ુ મને હવે કાંઈક સમ વા લા

પરં ુ માર માટ, એ જ સંકત હોય છે , ુ ં પક ુ ં

,ં

ું

ુ ું ં અને તેને જ ુ ં અ સ

તરમાં જો

કાશ, અભી સામાં થયેલ

ત થયેલ ચેતનાનો

ું છે .

ગિત.

.ં આ તે છે

ને

ુ ં આ ુ બા ુ ની ગંદક

ખામીઓને જોતી નથી, ક ય કતના આ માને ઢાંક દતાં વાદળોને પણ જોતી નથી. આ બધાને બા ુ પર રાખી ુ ં ક કરવાને અને ૂલી

ય સ ાને, આ માને જો કટ કરવાને

મને યાં રહલ શકયતા બાબતે કહ છે ુ ં જો

ય ન કર રહ છે .જયાર

પોતાને અ ભ ય ત

,ં યાર તેને ઢાંક દતો પડદો આપોઆપ ુ

કાંઈ કરવા ુ ં છે તે બાબતે બ ુ ં જ આ મા મને કહ દ છે . અને આ જ વ

ય છે અને

ય કતને આગળ ને આગળ દોર

ય છે , તેથી ક

ય સ ા સાથે સંપક થાય છે ,

આવ યક

ગિત

કરવા માટ સીધે સીધો િનદશ કર છે . ુ ં કોિશશ તો ક ંુ

ં મા, પરં ુ તે

ુ કલ છે .

છતાં પણ, ુ ં તને સતત આગળ ને આગળ ધકલી રહ

.ં

મા, "તમે" અમાર પાસે

અપે ા રાખો છો તેનાથી અમો જોજનો ૂ ર છ એ, "તમે" અમાર

છો અને બા ર તે અમે

છ એ તે બેની વ ચે મોટ ખાઈ છે .

પરં ુ તમાર તે બે વ ચે એક સે ુ રચવો જોઈએ. તે કટ ું તો સરળ છે . ( ી માતા

દર

ુઓ

હસે છે )

તો પછ રચી દો સે ,ુ મા. 

અને જો ુ ં રચી દ

તો

ું

મા, "તમાર" માટ તે તે

ું

ુ ં તેને કાયમ

ળવી રાખી શકશે ?

ૂબ જ સરળ છે . "તમાર" મા

ૂબ જ કઠ ન છે . "તમાર " અને અમાર

ુ ના કરતી નથી. પરં ુ તમે લ

માટ જ ર છે

ય છે . પરં ુ અમાર માટ તો

ુ ના થઈ શક ન હ. લ

ગિત કરવા માટ ક ટ ઉઠાવવા તૈયાર નથી અને તેને

ૃ ઢ સંક પ અને ઉ કટતા,

અમાર મદદ યાં છે તો કઈ વ

કહવા ું અને તે બની

ય ન અને ધૈય અને આ બધી વ

ુ આપણે ન કર શક એ !

ળવી રાખવા

ુ ની ઊણપ છે . જયાર ઓ

ય ન કરો, ૃ ઢ સંક પ સાથે, િવન તા સાથે,

ુ ાત િવના, - અને પછ તમે જોશો- બે િમિનટનો ઊભરો અને પછ વીકાર કરો મદદની, અહંના ચં પ થઈને નીચે ચ ાપાટ. ન હ, એ ુ ં ના ચાલે. પરં ુ એકધાર ર તે, ધૈયની જ ર છે . હંમેશાં, ડગલે ને પગલે, હરક અને અથાક ર તે. સવ કમના ફળને

ૂલી

ગિત માટની સતત અભી સા, અચલ

ુ વની કોિશશ કરો, િનરં તર સંગે " દ ય સિ િધ" ના અ ભ ઓ અને તેઓમાંથી

પાઠ શીખવાનો છે તે શોધી કાઢો.

હરક કાય કાંઈક ને કાંઈક શીખવે છે . કાય કારણના િસ ધાંતોથી િન ુ પાય થયા િવના. તેમાંથી િશખામણ


77   શોધી કાઢો. હરક ઘટના વખતે,

ણી લો, થોડા પાછળ કઈ ર તે હટ શકાય, અ લ ત બનીને, અને

ગિત માટની ચાવી શોધી કાઢો - ઘટના પાછળ ુ ં "સ ય".

સંગો ઊભા થાય તેમાં બા

સંડોવાયા િવના તેનો વધારમાં વધાર ઉપયોગ કર લેવાનો છે . બા સાથે સાથે

ુ ુ ં કોઈ ઓ

દર રહલા "તે"ને િપછાણવાનો છે , - તમારા અ ત વ ુ ં "સ ય"

છે અને દખીતી ર તે

થશે તે સવ

ર તે

ૂ ય નથી પરં ુ

તમારા માટ સવકાંઈ કર

મ બનશે. ફ ત "તેના" ઊપર જ બ ુ ં છોડ દો, કાંઈ કરો ન હ, અને

વધાર તો ચતા કરવાની નથી. બ ુ ં જ તેના ઊપર છોડ દો. પછ તમે ફરક જોઈ શકશો, કઈ ર તે દરક પગ ,ું હરક

સંગ, શ દ, સંવેદના,

ોત અને કરણો બની

કંપન, વા તવમાં દરક કાય, હરક ઊિમ "સ ય"ને સમજવા માટના

ય છે . મા ું બાળક આ છે એક રમત.

બી

બધી રમતો કરતા વધાર રસ દ

છે . હા, મા. 

આ એવો "આનંદ" છે માટ લાયક બનો.

વનની પાછળ

મહાન મદદ આવી છે તેને

પાઈને પડયો છે . તમાર માટ

તમને સતત આગળ ને આગળ ધકલી રહ છે . તે બી

પરં ુ તે એવા સૌભા યશાળ ઓને આપવામાં આવી છે શરણ લી ુ ં છે , તેને શોધવા માટ

કોઈ જ યાએ મળશે ન હ,

ઓએ મારો અને

ી અરિવદનો વીકાર કર

ય ન કરો.

મા, ુ ં હંમેશાં િવચારતો હો

ં ક કઈ ર તે માર

ૃત તા ય ત કર શ ુ ં, "તમારા"

િતની આભારની

લાગણી ?

(મ કમાં) કોને ? તમને, મા. 

મને....! આહ ! આ એક સૌભા ય છે જયાર કોઈ

ુ કલી, કોઈ કાવટ ક

માટ આ

કર છે

ર ણ કરો. આપની ક ુ ણાને છે , તેની ક ુ ણામયી શ ત. ુ ઓ

ુ કલીઓમાંથી પાર ઉતા ું દ

ુમલો આવી ચડ છે યાર

રુ ત જ તેઓ મને

ાથના કર છે , મદદ

"મહરબાની કર મને બચાવો, મહરબાની કર મા ું ર ણ કરો", અથવા તો

ુ કલીઓમાંથી ઊગરવા માટ

વ ુ ઘણી બધી વ

ને માટ મને કોઈ અિધકાર નથી. કારણ ક કોઈ ક ટ ઉઠાવ ુ ં નથી.

ુ ાર છે . "મા, અમાર મદદ આવો, આપના વરદ હ તોને લંબાવી અમા ું ક સારો, અમાર ઉપર તરસ ખાઓ." અને જયાર " ૃપા" તે ુ ં કાય િસ ધ કર

...પછ તેઓ તરફથી ૃ ત તાનો એક શ દ ુ ં િસ ધ કરતી હો ,ં પછ કોઈ હરફ

ં છતાં, જયાર

ુ ધાં ન હ, જયાર હ રોથી એ

ુ ં તેઓ ુ ં ર ણ ક ું

ં યા તો તેઓને

ુ ધાં ન હ.... જયાર " ૃ પા" એ તેઓ માટ સવ કાંઈ કર

ુ ં હોય,... બચાવી લીધા હોય તેઓને, ર ણ આ

ુ ં હોય, તેઓને બધી

ુ કલીઓમાંથી ઉગાર લેવામાં


78   આ યા હોય, - છતાં નીચેથી એક શ દ પણ

ૃત તા માટ ઉપર ઊઠતો નથી.

રુ ત જ

ૂલી જવાય છે .

કોઈ એક મહાન શ ત તેઓને ખતરામાંથી બહાર ખચી કાઢતી હોય છતાં તેઓને તેમાં કોઈ તફાવત રુ

જણાતો નથી ક કયા કારણે તેઓને બચાવી લેવામાં આ યા અથવા તેઓ કઈ ર તે ૂલી જવાય છે અને કોઈપણ

રહ શકયા ! ઊફ !

તની છાપ

ત અને ચેનથી

ુ ધાં ન હ, કોઈ મહાન ચમ કાર

ઘટનાએ તેમને બચાવી લીધા હોય છતાં તેઓને યાદ રહ ુ ં નથી...... ૃ ત તાના અ ભગમને ખરખર અવગણવામાં આવે છે , આ ુ ં ૃ ત તા ુ ં વલણ જગતમાં શો જોવા મળે છે ....ઓહ, ૃત આ યો છે ?

બન ુ ં છે ! આ જ તો ફરક છે .

ુ ં આ ુ ં મને શા માટ

પરં ુ

ુ ં જડ ુ ં નથી. અપવાદ પ, જવ લે જ તે

ૂછે છે ?શા માટ? (મ કમાં)

ુ ં " ૃપા"

ારા તને નવાઝવામાં

ુ ં દ ય ૃ પા વરસી છે ? વગનો કોઈ અ ુ હ તારા મમ થાનને પશ ગયો છે , અને તેની ૃ ત તા મને બતાવવા માંગે છે ? ઓહ !

ુ ં તાર

ઉદારતાથી િવત થઈને

અ ભ ૂત બની ગઈ, આવા ઉમદા િવચાર મા થી

ું

ુ થઈ ગઈ, આ યથી શ

િવત થઈ ઊઠ . છે વટ એકાદ તો છે

"

"ુ

િત

પોતાની ૃ ત તા દશાવે છે . મા, માર મ ક કરો ન હ. ુ ં આ બાબતે ગંભીર

,ં ( મત સહ) ુ ં તને ક ુ ં

એમ, ુ ં પણ ગંભીર "ુ તેઓ ુ ં

જયાર "

.ં

ં ક મોટ ભાગે લોકો આ બાબતને સહજ સમ

ુ ભા ય ક અક માત ક "તે" "તેની

અથવા તો આશીવાદ માટ મોકલે છે

યાર તેઓને આ

બેસે છે

ૃપા", "તેની મદદ" ને રાહત ક દલાસા

ૂબ જ સામા ય જણાય છે , કાંઈક એમ ુ ં ઋણ ક

ુ ી અિધકાર માની બેસે છે અને જયાર તેઓ અણધાર આફતમાં આવી પડયા હતા અને અચાનક જ કા ન તેમનાથી મદદ માટ "

યે ુ ં "તેમ "ુ ં ઋણ

એ તેઓ તેઓને

"ુ ને

ૃત

કુ ાર થઈ ગયો તો "

"ુ એ તેને આધીન થઈ આવ ુ ં જ જોઈએ. "

"ુ

ૂકવ ુ ં જ જોઈએ. બ લહા૨◌ી છે તેઓના અદ ૂત તકની ! તે માટ જ

બનવાની જ રયાત જણાતી નથી. તેઓએ "

"ુ ને શ આતથી જ બોલાવી લીધા હોય

પછ તેઓ ને આ બ ુ સહજ અને વાભાિવક જણા ુ ં હોય છે , બ ુ ં જ

ૂ ું થઈ

ય પછ કોઈ નાટક

કરવાની જ ર ખર ? ું ું પરં ,ુ છોડ આ બ ........ ઓ આ સમ હ ત ેપ કર વ હોય, અથવા તે "

છે ....

ું

ણવા માંગે છે ? કઈ ર તે ૃત તા દશાવવી તે ? .... ૃત તા ?

ઓ વીકાર કરતા હોય છે ક કોઈ ઉ ચ ર શ ત આપણી

ુ ને િસ ધ કરતી હોય છે , - તે પછ કોઈને બચાવવા ુ ં હોય ક બી ઓ "ુ ની લોકો

ણ બહાર

ુ ં ર ણ કરવા ુ ં

િતની ઉદારતા ુ ં કોઈ કાય હોય, મદદ હોય, આપતકાલીન સહાય હોય

િવગેર. આ ર તે હ ત ેપ કર ને માનવને ખાતર કરાવે છે ક કોઈ ઉ ચ ર શ તની હાજર છે ,- અને


79   ઓ

ૂબ જ ન તા ૂવક આ

કાયને પાર પાડ છે ,

ની કદ ક પના કર ન હોય અને ભા યે જ તે બાબતને

ણતા, દખતા હોઈએ. આ બધી આપણા પાિથવ કરતી હોય છે . ય કતએ પોતાની જોઈએ ક છે વટ તો "

ૂવક એ પણ વીકાર ક એ ુ ં કાંઈક છે

ુ અહંના વ ળની ુ

તેનાથી પર છે , એના બહાર કાંઈક છે

ુ ે છાનો વીકાર કર, િવન તા ભ

વનમાં ચમ કાર કહવાતી વ

ુ ઓ તે શ ત િસ ધ ુ ભાવના હોવી ભ

તને સમિપત કરવી જોઈએ. એ વીકાર કરવાની

"ુ જ કોઈ ઉ ચ ર િનયમ

માણે કાય કર છે અને તેનાથી આપણે સભાન બની

ૃત તાના એક શ દની ભેટ તો આપવી જ જોઈએ, વધાર તો ન હ. એ

ૂલીશ ન હ ક િનયિત એ કાંઈ

િતમ ફસલો નથી, પરં ુ આપણને પસંદગી કરવા માટની

તક આપવામાં આવી છે , તેનાથી કાંઈ બ ુ ં જ સમા ત થઈ જ ુ ં નથી....... પછ તે અ ૃ ય "હ ત" ભલેને હોય

વનની ુ ઃખદ ઘડ એ

તમને ઝ મી રહલી આપિ માંથી બહાર ખચી કાઢતો હોય છે , તમારા

ુ ીઓ બ તો હોય છે , અને જયાર બ ુ ં જ ખલાસ શ

સાં વના આપતો હોય, તે આપણને ખાતર , ભરોસો,

થઈ ગ ુ ં હોય યાર તે હળવાશથી ઉપર ઉઠાવી લે છે યા તો ન ુ ં ુ ી ક મોતના જડબામાંથી તમને ધ

અથવા એટલે ૃ પા

પછ તે

વન, ન ુ ં વા ય

ચક લે છે , - આ બધી જ "તેમની ૃ પા" છે . ભલે ને

ુ ા "વરદહ ત" પે આશીવાદ આપતો હોય ક શાંત ન

તહ ન આનંદ હોય, ક અનંત વૈભવની

દાન કર છે

વન બ

ુ ું મ ર

મત હોય,

ુ મ ી સ ૃ ધ હોય, - આ બધા માટ મૌન અને અ પ

ધા

સાથે "તેનો" આભાર ય ત કરવો જોઈએ, આભારની લાગણીનો એક શ દ મોકલવો જોઈએ, "તેના" ુ ર

ારા િસ ધ થયેલા કાય ના

પે અ ત વના

ડાણમાંથી એક મૌન

ુ ે બદલામાં ન

ાથના

મોકલવી જોઈએ. સૌથી પહલાં તો, "તેના"

િત આભારની લાગણી ય ત કરવાને બદલે ય કતના

ડાણોમાંથી સમપણનો ભાવ ય ત થવો જોઈએ. "તેના" ચરણમાં પોતાની

દય ના શાંત

તને સમિપત કર દો.

( ી મા "તેની" મ તક ન તા ૂવક નમાવે છે ) અને વીકાર કરો ક "તે" જ છે , ણે મારા માટ સવ કાંઈ િસ ધ કય છે . વા તવમાં "તે" જ સવ કાંઈ કર છે !....ત ન શાંત ર તે, ૃત તાનો એક શ દ અપ , "તેના"

િત આભારની લાગણી અપ , "તેની" સહાયતાની સા બતીને

પહ ચે છે (અ ભનય), જયાં "આ યદાતા" "આરા ય

"ુ

િત આપણાં

ડાણોમાંથી

ુ છે . આપણા

ૂ યા િવના. યાર તે યાં સીધી

તરમાં થત "અચલ સ ય"

ગટલ એક ભાવ, આભારની લાગણી એક

િત,

ાથના ુ ં પ

ધારણ કર શક છે . તેની સિ િધ ની અ ુ ૂિત કરવી , "તેને" જ સવ વ અપણ કર દ ,ુ ં "તેના" ઊપર જ બધો ભરોસો રાખવો.... આ ગયા હોઈએ.

થિતએ આપણે યાર જ આવીએ જયાર આપણે આપણા અહંથી પર થઈ


80  


81   વા તવમાં "તેના" િવના પાંદ ુ પણ હાલ ુ ં નથી. હા, એ ુ ં જ છે "તે" જ છે " ેરક", તેથી એ ઇ છનીય છે ક "તે"

ઉપકાર કર છે તેને પીછાનીયે કારણ ક "તે" જ આપણને દોર ને લાવી દ છે ,

આપણા સ ની ન ક, આપણા ધારવા કરવા વધાર ઉ મ ર તે. પછ ભલેને તે બા દખાવમાં િવરોધી દખા ુ ં હોય પણ તે હંમેશાં આપણા ભલા માટ જ હોય છે . ખલન િવના, "તે" આપણને વધાર ને વધાર ગિત માટ િનમં ે છે . "તે" આપણને "સ ય"ના પિવ ાલયમાં લાવી "શાંિત" " કાશ" અને "આનંદ" નો

ૂક દ છે , જયાંથી મળ આવે છે "ુ . ( ી મા

"ુ િનવાસ કર છે " તરયામી

ોત, જયાં "

ુ લ િનદશ કર છે .)

તરફ

યાં,

તર અ ત વની ગહન

નીચે અને નીચે, વધાર ને વધાર, એક

ુ ામહ , ફ ૂબ જ

કરવાનો છે . અ ત વની આ ગહન શાંિતમાં, બા ક પનાઓથી જોઈએ. "

ત રક આધાર માટ

ૂિમકાએથી બી

કરતાં કરતાં સવ સં કારોને પાછળ છોડ ને

શ તમાન,

ડાણોમહ પિવ

ૂ ર, ૂ ર, લાગણીઓના તરં ગોથી અિત ૂ ર,

ૂ ક મારવી પડ છે , ય કતએ બ

ૂિમકાએ, એક ચેતનાથી બી

કોલાહલથી

"શાંિત" ને શોધવા માટ

ૂ ર, ુ ઃખ અને પીડાથી

ય કતએ

ચેતના પાર વેશ

ૂ ર, િવચારો અને

ૂબ જ સાવધાની ૂવક

વેશ કરવો

ુ ી સંિનિધ"ને અ ભ ુ વવા માટ, જયાં અહં ુ ં કોઈ અ ત વ ન હોય, યાંથી પણ આગળ ન

વધવા ુ ં છે , ઘ ુ ં વધાર શોધવા ુ ં છે ચેતનાને

દર તરફ, જયાં "શ ત"

સવ કાંઈ િસ ધ કર છે . ય કતએ તેનાથી પણ વધાર

કલાપ ન હોય, ન હોય કોઈ

પં દત થાય છે , સવ

ડાણમાં જવા ુ ં છે જયાં કોઈ

સવ કાંઈના

ૂળમાં છે , આ ર તે, સમભાવ (અ ભનય) અને એક

પ ર ૂણ સમતા. આ પ ર ૂણ અને અચલ શાંિતની અ ુ ૂિત કર તેની સાથે એક બની પિવ વેશ કરવાનો છે જયાં ચેતના આપણી ક

છે . યાં, યાં કોઈ

પરમ

ય સ ા સાથે પ ર ૂણ ર તે એક બની ગયેલી હોય

ત ૈ ભાવ નથી, કોઈ હોવાપ ુ ં નથી, કાંઈ ન હ

જવા ુ ં છે "અમર જયોિત"ના

યા

કત થયેલી યાદ (છાપ), ન કોઈ અહં, ન કોઈ ભેદ, બસ હોય મા

આનંદનાં મો ંઓ અને એક પંદન ુ માં ખ

દય

લગ સાથે, " તયામી

બલ ુ લ

ૂય

બસ યાં એક બની

"ુ સાથે, અ તીય અને "એક", આપણામાં

િનવાસ કરતા "આ મા" સાથે. અને આ પાવનકાર "જયોિત" થી પણ વધાર

ડાણમાં

ી અરિવદ િનવાસ કર છે

"િન લ

આનંદ ૂિત", "સવસમથ", "અ ય", આપણા અ ત વના "પરમે ર", અ ત વમાં અ ભ ય ત પામેલ "સવ યાપી", "તેના" કાય સંપાદનમાં "સવશ તમાન", અ ભ ય ત પામેલ "પરમે ર શ ત" ની "સવ તા", તે જ છે આપ ુ ં "લ ય", આપણા " વામી", આપણા "િ ય", - અને બ ુ ં હોવા છતાં તે જ છે "પરમે ર

"ુ .


82   જયાર ય કત સ ચાઈ ૂવક "તેને" છે ) યાં

ુ ર આપે છે , તે

ી અરિવદ

ી અરિવદના નામનો ૂબ જ

ુ ાર છે , યાર યાંથી ( ીમા ક

ુ લ િનદશ કર

દય તરફ

ું ુ ં હોય છે , જ

દય "તેના" "નામ મરણ" થી "તેની" ચેતનાથી

િતઘોષ થઈ ર ો છે . કારણ ક "તેની" છાપ યાં છે . (અ ભનય).

ડાણોમહ "તે" જ િનવાસ કર છે ...... "તેના" થક જ સમ

"તેના" થક જ તે ધબક ર ું છે . સમ

અ તવ

ાણવંત છે .

ાંડ એમના થક જ ધબક ર ું છે . "તે" સવ વ

ુ ાં છે , મ

"તેની સિ િધ" થી દોલાયમાન અને ચલાયમાન. "તેના નામ"નો હષ સવની

દર આરપાર ઊતર િનમલ બનાવી દ છે , સવ

િતઘોષ કર ર ો છે , પાવન હષ સાથે,

ગં◌ુજન અને

છે સનાતન અને સ ય, "તેના નામ" થક જ અ ત વની

સાથકતા છે . આ અ ખલ

ાંડમાં સકલ ચરાચરમાં

પાયેલ " તયામી" ને ફર શોધી કાઢવાનો છે ....

"તેને" શોધવો તે એક સનાતન રમત છે . "તેની" અ ુ ૂિત કરવી એટલે ક

ૂણ "પિવ તા"ની િનિવકાર

ુ વ કરવો. "તેનો" સા ા કાર કરવો એટલે સનાતન "આનંદ" ને શોધી કાઢવો. "તેને" "શાંિત" નો અ ભ કુ ાર ુ ં એટલે "અનંત"ના

તલ ન થઈ

ારોને ખોલી નાખવાં. આ છે

ી અરિવદના નામનો મ હમા....( ી મા

ય છે .)

યાર, આ છે

ૃત તાનો અથ

" દ યતા" ુ ં અ ત વ છે અને િનરં તર આભાર-અ ભ ય કત

કાય અલૌ કક હષ થક આપણા અ ત વને એક ભ ય આ મો સગથી ભર દ છે , અને આપણે આપણી તને અપ દઈએ છ એ, શાંત ભ કતભાવ સાથે આપણા અ ત વના "પરમે ર પરં ુ મા, ી અરિવદ હંમેશા કહતા ક "તમે", "તમે" જ અમાર

"ુ ને.

દર િવરાજમાન છો.

હા, તે સા ુ ં છે , ત ન સા .ુ ં ુ,ં ુ ં યાં એક "શા ત જયોિત" મહ "ઉપ થિત" પે હાજરાહ ુ ર સંચા લત કર આરં ુ

.ં

છલકાવીને ઊ વગામી ક ું

ુ અને શાંિતને ુ ં જ "શાંિત" પે સવ મા ય ,ં " કાશ" પે િવ ુ

ક ું

ત ૈ પે છે . "એક", "સા ી પ" છે

િનર

સરા ુ ં

,ં ુ ં જ "આનંદ" પે

ુ િત આ ુ ં ,ં ુ ં જ " પંદન" પે અ મ

ી અરિવદ યાં એક આધાર પ "હ તી" છે , અને ત વ

,ં ુ ં જ "શ ત" પે કાયને

ુ ં યાં "માગદશક"

.ં

પે. વા તવમાં એક જ

ણ કર છે , અને બી ુ ં "શ ત વ પ" છે

કાયસાધક

છે . જયાં

ુ ીઆવ ધ

ુ ી અ ુ ૂિત ય કતને થતી નથી યાં ન

ુ ી તે ક ુ ં જ સમ ધ

શકતો નથી.

ું


83  


84   ગમે તે હોય, તાર

ૃત તાનો સહષ વીકાર કરવામાં આ યો છે . "તેમણે" તાર

છે અને તને મારા આશીવાદ આ ુ ં હા, મારા બાળક, અભ

છે , - તેને માટ સ ય

.ં

ી અરિવદ અને મને િપછાની લે છે

વા તવમાં તે એક જ વ

ૂચ વ ચે આવતી સવ

ુ કલીઓ, ફંદાઓ

િતની

કાવટો,

કહવાતી બધી જ અડચણોને સાફ કર દવામાં આવે છે અને સદાને માટ જ મમાં તેમજ

ુ બાદ પણ અને આવનાર જ મો

હા, તેને માટ "

"ુ -

ુ ી - શા તકાળ ધ

ી અરિવદ સવશ તમાન છે .

બસ રટણ કરવા ુ ં છે . "મા- ીઅરિવદ, મા- ીઅરિવદ "... ( યાન થ) આટ ું

ાથના સાંભળ

રુ ુ ં છે . ( યાન થ)

ુ છે ,

જ ં ળો,

ૂ ર કર દવામાં આવે છે આ

ુ ી. ધ


85  

મા-ભગવતીની દદ યમાન ૃ ટ


86  

મા-ભગવતીની દદ યમાન ૃ ટ ુ દન ! ભ ુ દન ! મ રુ મા !  ભ

ુ ં વાત છે ? તાર મને કાંઈક કહ ુ ં છે ? તમને સાર ર તે ખબર છે , મા, ક માર

પરં ુ

ુ ં શા માટ મને આ ર તે

ૂર

ું જોઈએ.

ૂર ને જોઈ ર ો છે ?(મ કમાં)

ું

ુ ં મને િનગળ જવા માંગે છે ?

(અ ભનય) ુ ં એ ું કર શકતો હોત !

કાશ !

દ યતાના સારને એની અસં ય અ ભ ય કતઓમાં તેની સવ

િવિશ ટતાઓ સાથે આ મ-સમા હત કર લેવા અને અમાર ુ ા યા વગર સદાને માટ મ

સવને જરાપણ

દર "આપ" સતત ય ન ક ંુ

ળવી રાખવા

ં આ બ ું ુ ં એક સાથે

કરવાની કોિશશ એકા તા ૂવક કર ર ો હતો. આ ર તે લેવા (આચમનની

.ં પરં ુ

(થોડા સમય પછ માર સમ

ુ ં એ ુ ં માને છે ક મને

ી માતા

અને િવ ાસ ૂવક તાર અને

ુ ં જોશે ક

ુ ં ડરાવી શકશે (હા ય)....

માણે (અ ભનય) તાર સમિપત ભાવે

તને વારં વાર કહ "મા બ ુ ં જ

બ ુ ં જ "તે" ગોઠવી દશે." આ

તને

દર ઊતરવા ુ ં છે

ણે છે , માર કશી જ ચતા કરવાની નથી.

થિતમાં બની રહ, કશાનો પણ િવચાર કયા િવના. રાહ જો ધીરજ ૂવક

માણે હો ુ ં જોઈએ તે

શાર રક દખલગીર િવના. આ વલણ

માણે જ બ ુ ં ગોઠવાઈ જશે, કોઈપણ

તની માનિસક ક

દર અને આ ુ બા ુ શાંિત અને

ુ ં રાખશે તો તને જણાશે ક તાર

ુ ખ થાપન કરવા માટ દ યશ ત કઈ ર તે કાય કર છે અને ઘષણમાં ઊતય હતો તે

.ં

વાતનો દોર ફર હાથમાં લે છે ) ખરખર તો તાર તાર

ુ લી કર દવી જોઈએ. આ

ા ત

ુ ા) અને જો બની શક તો

િનગળ જવા વા તવમાં, ુ ં આ ર તે ુ ં વધાર સાર ર તે આ મ-સમા હત બની શ ુ ં

હા ! તે તો ુ ં જો

રડ રહયાં છો તે

ભાગ િવ ોહ

કર ર ો હતો અને

શાંત બની ગયો છે . સમજયો, તાર આ ુ ળ યા ુ ળ થવા ુ ં નથી ક ઉ ાપ

કરવાનો નથી. મન ક ુ ં જ કર શક ુ ં નથી.

ુ કલીઓને ઉકલવાનો આ

ૂબ જ સારો ઉપાય છે . અથવા

તાર માતા

ઉપર બ ુ ં છોડ આ ર તે રટણ કરતા કરતા "મા,

અને પછ

ુ ં માતા ને બધી જ જવાબદાર સ પી દ છે , કશાનો િવચાર કયા િવના ક અહં ને આગળ

ધયા િવના. પછ

ુ ં જોશે ક કઈ ર તે

ુ કલીનો ઉકલ શોધવામાં મદદ કર."

ુ , લોકો અને ઓ

હતી તે કાય કર રહલ શ તઓના હ ત ેપથી બધો િવરોધ

પ પ ર થિતઓ િવરોધ કર રહ ય

દઈને પર પર સમજણ અને


87   સંવા દતા ૂવક સહકાર આપતી બની ગઈ છે . બેચેન બ યા િવના, છે . બી

ઘણી ર તો છે . મા

તને એક ક બે ઉદાહરણો આ ુ ં

,ં

ુ ધ થયા િવના ઉકલ મળ આવે વા કઃ "માર આની સાથે કોઈ લેવા-

દવા નથી તો શા માટ માર આ બધામાં ખોટ ર તે મા ુ ં માર ુ ં ? ચોકકસ જ, આ કાય માતા એ મને ુ ં નથી. આ મા ું કાય નથી. બી

લોકો ભલે ને કર તેની સાથે માર કોઈ િન બત નથી. યાય

યાં બેઠલી છે ." અથવા તો તાર ત ન અ લ ત બની જવા ુ ં છે

તોળવાને માતા

પહ ચાડ ન હ, - જો, ઝંઝાવાતમાં બહાર કવા તો હોય, પરં ુ

ું

ૂસવાટા હોય અને બધી વ

થી કોઈ તને ખલેલ

ુ ને રફ દફ કર નાંખતા ઓ

દરથી શાંત રહશે તો તને કાંઈપણ િવચ લત કર શકશે ન હ, - પછ ઉકલ તમાર સમ

કટ થશે અને િનિવવાદ ર તે, તે સાચો જ હશે. ઝંઝાવાત, ોધ અને વેર સાથે તેની વ ચે આવતી બધી ુ ને ગર ને તહસ બહસ કર નાંખે છે ન ટ કર દ છે . બહાર બ ુ ં જ થરથર ઊઠ છે , પરં ુ ઓ

,ુ ં

ું

તર થત હોવાને કારણે તે તને પશ ુ ં નથી. કદાચ તને તેનો અહસાસ પણ ન થાય. એક અિવચલ ધાથી ખડક માફક,

ું

તર યાન બની ગયો છે ,

કોઈ વેર િવખેર કર શકશે ન હ અને એ તી તાર

દર

ૂર ૂર એકા તા સાથે, શાંત અને વ થ,

એકા તામાં બહાર

ુ ધ ં ાન કર છે . આ ર તે, ૂલી રહલા જગત સાથે અ સ

બની ર ું છે તેનાથી અ લ ત રહ ને, ુ ં ખા ી રાખી શકશે ક

ઇ છે છે તેનો જવાબ તને મળ જ જશે. અને તે પણ કોઈ તનાવ િવના. શાંત અને સવ

થી તને

ું

ણવા

થર બની રહ. આ

મ ર તો છે .

(મ કમાં)

ું ?

ું

ુ ં ફર થી મને

ૂર ને જોઈ ર ો છે ? તને સંતોષ થયો નથી ?

બનાવી દવા માંગે છે ? કર શકશે ? ય ન તો કર જો.

ુ ં મને જડવત

ુ ં એમ કર શકશે ન હ.....

દર.... શ ત ુ ં એ ુ પા ,ુ બળ ,ુ ં તો ઊલટાનો

ુ ં જડવત બની જશે,

ું કર શ ુ ં મા ? (અમે થોડો સમય યાન થ થયા. કમનસીબે એક ક ડ

ી માતા ના ગાલ ઉપર

અને જો

ુ ં માર

સમજયો. ુ ં તો

ફર રહ હતી અને મ તેને

તે

ચક લીધી, ી મા

ૂછે છે )

ુ ં છે ? તે ક ડ છે , મા. 

ઓહ, અહ તે ઘણી બધી છે . લોકો માર માટ લો ધોયા િવના લઈ આવે છે . એ ુ ં કારણ આ છે ... ત જો ુ ં ને કઈ ર તે આ નાનકડ ક ડ એ આપણી એકા તાનો ભંગ કય ...... તને ખબર છે , જો થયા િવના, બી

ુ ં માર

ખોમાં સીધેસી ુ ં જોઈ શક, સાચી ર તે એકા

બની શક, ચ લત

કશાનો િવચાર કયા િવના, અને માર ચેતના સાથે એક થઈ જવાના ઉ કટ િનધાર


88   સાથે, માર

ંૂ શ ત- જ

ખોમાંથી

હોય તો ુ ં ઘ ુ ં બ ુ ં કર શ ુ ં શક, પ ર ૂણ ઐકય

.ં જો

િત તારો અદ ય

િત દોર લઈ જઈ શ ુ ં

કાય ક ું

.ં તારા આ મા સાથે માર સા રત ક ું

શ ત ઓએ

તર

કાય ક ું

ુ ાર હોય, માર સાથે તાર ક

કાિશત કર દો ું

ય કતગત જ રયાત

ુ ં જો

,ં આ માને

ખોમાંથી કરણ માફક, સીધી ં તેઓની સવાગી

ૂ રથી કોઈ

નો

ય છે , અને ુ ં

સા રત થાય છે , અ ૃ ય ર તે, ુ ં સંપક સા ુ

ં અને

ું

યોગ ક ું

ં અને

ુ ં તેનો ઉપયોગ

.ં

ાથના, કોઈ ભાવ ૂણ સાદ, ઉ કટ ભ કત, માનિસક રચના ,ં યાર ુ ં માર

જો

ૃ ટમાં દખાય છે યાર તે વધાર

તર

ુ ં બ ુ ં જ સાંભ ં

ં તે ર તે

ણ કાય કર છે . તે ત

લે છે અને કાય િસ ધ થઈ જોશે ક તે પરો ક

ુ ં ઘણાં

દર

ડ ઊતર એકા તા

થી કર આ અભી સા ક પંદનની મા ાને તોલી શ ુ ં અને વધાર સાર ર તે પરખ કર શ ુ ં અને

જયાર તે માર સમ

ખો થક

ગિત માટ તેઓની ચેતના અને મનોભાવને

પણ, કોઈ સાચી અભી સા ક કોઈ એક પંદન આવ ુ ં જો ં

િત બ બત કરતી માર

ખો સીધો સંપક કર છે . તે એક સે ુ સમાન બની

માણે અલગ - અલગ ર તે ક ું ું

િતની

.ં

.ં ઘણી બધી પ ધિતઓ છે

કટલીક વખત જયાર કરં

ૂપચાપ ર તે મારા

ૃ ટ ખીલવી નથી તેઓ માટ તે અ ૃ ય છે પરં ુ આ ર તે જ લોકોને

થઈ ત લીન થઈ

તને એક પ બનાવવાની અભી સા

ુ ં વડ તને વા હત થતા શ ત- જ

,ં તે શ ત માર

ં અને

બદલી

ુ ં ત ન શાંત અને એકા

હણશીલ હશે, જો

ૂબ જ કાય ક ું

ું

તને ખબર છે ક

ું

ૃ ટમાંથી

હોય તો ખાતર રાખ ક આ આ એક પતા

ં બનાવવા માંગતો વા હત થઈ ર ો છે તેની તી તા સાથે સંબધ

ર તે

રત થઈ

ં અને

ુ પ ટ દખાય છે ,

ુ ર મોક ું

.ં તે વયં ૂ ર તે રચાય છે અને

ય કતએ સાદ કય હોય તેને લ ય બનાવી સી ુ ં િનશાન ું

ય છે . પ ર ૂણ ર તે સમ -િવચાર ને કાય હાંસલ કરવામાં આવે છે . છે . પરં ુ ુ ં તો એ ુ ં કહ શ ક તે વધાર અસરકારક અને પ ર ૂણ છે . કારણ

ુ ં તેના અ ત વના સ ય સાથે સંપક ક ું

.ં યાં કોઈ

િતરોધ નથી, માર કોઈ માનિસક,

ૂલ તરોમાંથી (અ ભનય) પસાર થ ુ ં પડ ુ ં નથી ક નથી કોઈ ર ત રવાજો ક આ યા મક

ણે અ યાર તને માર

મનોમય રચનાઓ, ટવો, સામા જક

ૂલ ૂલામણીઓમાંથી પસાર થ ુ ં પડતં◌ુ ક નથી કોઈ

તરફથી, ક અ ાન તરફથી, ક અ ચ ્ તરફથી ક િવરોધ કરતા હોય છે . આ ર તે, તે મ ય થી િવનાનો હોય છે , શાંિત, કાશ ક

ા ણક ક

ૃિત તરફથી પણ ન હ.

કાવટ જડ ય

બધાં મારા હ ત ેપનો

ુ ર સીધે સીધો પ ર ૂણ અને પર પર મેળમાં કોઈ વ ેમને

ૂકવા ુ ં કાય

ણાધમાં સંપ

થઈ

તને ખબર છે , તમે બધાં માર ચેતના સાથે, માર વૈિ ક સ ા સાથે,

ુ ી ન

ય છે . વધાર સા ુ ં અને

ં થી અ યો ય ર તે બંધાયેલા છો. જયાં વા તિવક છે , એવા મારા આ દ વ પ સાથે એક આ યા મક સંબધ


89   ૂટ

સવ બંધનો

ુ ં તમને બધાને આ ર ત (અ ભનય) ચાર તરફથી ઘેર લ

ય છે .

,ં તમને શીખ ુ ં

,ં સતત માગદશન આ ુ ં

ુ ધ, સા વક અને તં ુ ર ત

વં ચત એક

" ૂતન સ ન"

િત લઈ

.ં ુ ં તમા ું

દર, ુ ં તમારા સૌ ુ ં સવ ુ ઘટના ક મ ુ લા સામે ર ણ ક ું

અથવા તો મહાકાય ગોળાની પાલન- પોષણ ક ું

,ં એક મોટા....

વન

વો,

થી તમો સવ યાતના અને ુ ઃખોથી

ય છે . તમને ખબર નથી ક તમે બધાં તો મારા

અભ

ગ પ છો અને તમને બધાંને " ૂતન માનવ િત"ના અ

સય

ુ ં જો

,ં તમારા અ ત વનો સાચો અથ

લત થ ુ ં તમને

િનરં તર િવકાસ પામી ગરના

ૂ તો મા ુ ં

ૂ ડા સમાન છો ક

.ં મારા બાળક, આ છે

યાં "કમ" ક "કઈ ર તે" નો

જ ઉપ થત થતો

ુ મ અને અિવ મરણીય વેળાએ સહભાગી બની નથી. ક ુ ં તો સરસ સૌભા ય, મારા બાળક, આ અ પ શકવા ,ુ ં આ લીલાનો

ુ વ પણ ય કતને એક વખત થઈ િશક અ ભ

ય તો તેનો સં ૂણ ઉ ધાર થઈ

ય. મારા બાળક, તમે બધા માર માટ કટલા મહ વના છો તે આ છે અને તેનાથી પણ વધાર શ દોમાં વણવી શકતી નથી. મારા બાળક, િસનેમાની માફક, માર ર ું છે , પરં ુ તે મારા પાિથવ અ ત વ મારા બાળક, ુ ં

થર, અિનમેષ ૃ ટ માંડ શ ુ ં

ય છે , જયાં ક ુ ં

પાિથવ અને અિતપાિથવ જગતો ુ ં તને ખબર છે , જયાર જોતી નથી, માર સે ુ બાં ુ શી

"ુ માર

સામા ય ર તે જો "શા ત સંક પ"

ને મ

ય છે . જયાં "સ ય" કટ છે . તે જ છે સવ

ં અને એકા તા ક ું

ખો ારા

ુ એ છે

,ં યાર

યાર ુ ં કોઈ બા

ય છે િસવાય ક વ

ૃ ટમાં માર સમ

એવી વ

ુ ં યાં ૃ ટા તર ક

દખાવ ક

ુ નો આ મા ઓ

ૂળ વ

ુ ે ન

ની સાથે સંપક

ૂઝ-સમજ વા

ુ ને પસાર થતી જો ઓ ં

અફર, ને

ં તેની સાથે વા તવમાં કોઈ સા યતા હોતી નથી. પરં ુ તે વા તિવક હોય છે અને ારા ધારણ કરાયેલી હોય છે . આ

ૃ ટ બાંધી શક છે ઘટમાળાઓને, ભા યને બદલી

શક છે અ ૃ ય શ ત ારા, ખ મ કર નાંખે છે િવરોધી શ તઓને અને " ૂતન સ ન" માટ છે તે ુ ં સ ન કર છે . " દ યતા" સાથે સહભાગી થવા છે .

ને ય ત

ુ ં છે .

ણ બ ુ ં જ છ ુ ં કર દ છે . તે પ ટ, યથાથ, સં ૂણ

અને સા ુ ં હોય છે . "તેની"

ુ ઓ ,ુ ં સવ

ૂળ અને અ ભ ય કતથી પર ુ ં પણ છે - કાંઈક એ ુ ં ક

ૃ ટમાંથી બ ુ ં અ ૃ ય થઈ

ં અને તે મને ત

િત લઈ

ૂ બ ધ હો ુ ં નથી છતાં બ ુ ં જ યાંથી

ુ ં તી ણ નજર જો

ુ એ છે , પરં ુ ં "

ૃિત અને

ય છે યોમની િવ

ૃ ટ અ વેષણ કર છે પારની સવ વ

કર શકા ુ ં નથી, છતાં તે અ ુ ૂિતનો એવો સાર છે રહતી નથી

ં અને તે ભળ

ાત વા તિવકતાઓ ુ ં અને તે અ ૂટ િવરાટ

અ યા યાિયત બની

આ બ ુ ં તા ૃ ય થઈ

ટ ું જ નકકર અને વા તિવક છે .

અનંતતામાં, જયાં કાળ ુ ં અ ત વ નથી, માર અ ત વ ,ુ ં સવ

ખો સમ

ું

ને

જ ર હોય

કાંઈ પાંતર માટ જ ર છે તેને તે સાચવી રાખે

ું


90  


91   આ ૃ ટ "પરમે ર"ની ૃ ટ છે ,

પર પર ર તે એક બની સં ુ ત થઈ ગયેલ છે . એ "ચેતના"

અ ત વના "સૌ દય" અને "આનંદ" ને િવ ૃ ત કયા િવના

સાથે

ૃ ટમાંથી

િત બ બત કર છે . આ

સર છે અ ત વનો આનંદ, સનાતન સ ય ની અ ભ ય ત શ ત, દ ય "ક ુ ણા" સં ૂણ "િમલન" નો "ુ નો કોપ પણ.

ેમ, અસીમ "ભલાઈ", "

ભાગવત ચેતનાની આ

ૃ ટમાંથી

ેમ અિવરતપણે વયં ૂ ર તે રલાઈ ર ો છે

થી માનવ

ાણીઓમાં ભેદ રા યા િવના અનંત ક ુ ણા વડ આ જગતને બચાવી શક, આ મ- િવ

અને બી

સારતી તે, "આ દ ૂળ" તરફ પાછ

અમર આનંદોની ઊિમઓથી તે દોરાય છે , "અનંત" ના સંકતોને

ય છે , બે અદ ૂત જગતો "અ ાત" અને "અ ૃ ય" વ ચેની કનાર જ મ પામેલ આ શ તશાળ

કાશમહ િનવાસ કર છે ,

સામા ય વ

ુ ની પાર ઓ

ુ એ છે . જગતો ુ ં સ ન કરતી શ તઓ જોડ સંવાદ કર છે અને પી

ૂય ના

ડાણોમહ

ુ ાઓને.

અગાધ આનંદથી સં ૃ ત છે અને

ખો દદ યમાન અર સા સમાન છે

વાહ રલાવી ર ો છે . આ ૃ ટ ફર પાછ ઉ ચ િશખરો

તહ ન

ૃ ટ

ુ ાઓમાં િનવાસ કર છે . તે આ જગતો અને ફ

ુ ત ર તે અભી સા જ મે છે કારણ ક આ ૃ ટ તોડ નાંખે છે

વેશ કર છે , જયાં આ

ૂય

ૃિતમાં,

ેમ

માં

િત ચઢ છે જયાં આ મા આનંદ અને

સંવાદમાં રહ "સનાતન સ ય" ના વગ મહ ઉ યન ભર છે . "સૌ દય" નો આ મા ય ત કર છે પોતાને આ

ખો થક . દ ય ક ુ ણાથી સભર આ

સવ માનવ અને

વોની યાતનાઓ, ુ ઃખો

ૃ ટ

ુ િવરોધી બળોથી તાબે થયેલ િન ુ ર "

અને ક ટોને હર લે છે અને બનાવી દ છે તેઓને

ેમાળ, વસવાટલાયક, ન હ તો આ જગત સાચેસાચ એક નરક બની

છે અને પછ

ુ ે ન

ુ એ છે તેનાથી અલગ ર તે આ

છે , તેનો અથ તારવે છે . ( તલ ન અવ થામાં) કટલી તો ુ ઃખી અને પી ડત ુ ત બનવા

કાશ છે આપે છે , થી

ય ન કર રહ છે . "તેમની"

વન બ ે છે , એ ુ ં બળ છે

ખો વ

યાનમાં

ુ નો તાગ લે છે , સવ ણ કર ઓ

ેમાળ, મ રુ અને દયા

ૃ વીને રાહત અને સાં વના આપે છે ,

છે "તેમની"

ૃ ટ

પોતાને અ દ ય અને આ રુ શ તના

ખોમાં એવો

ેમ છે

પાંતર કર દ છે , એવો

િવ ુ ત બને છે ર ણાથ અને એવી શ ત છે

આશીવાદ

ગિતમાં ટક રહવાય અને સહાયક બને.......

તને ખબર છે , ુ ં માર

ખો વડ ઘણી બધી વ

ુ ક ું ઓ

છે . આ ૃ ટ થક

ુ ં ય કતને જડવત કર શ ુ ં

જ ઉ ચારણ કર,

થી તે પોતાને સમપ દ અને િવ ોહ ન કર,

ય. ( ી માતા

ુ ી, ખ

ી અરિવદની ઉપ થિત હોય એ ર તે વાત શ કર છે .)

ર તે લોકો વ

તાબામાંથી

ૃિત" ના

ં તો એને સંમો હત કર શ ુ ં

,ં

,ં એક સાથે િવ ભ

થી તે માગથી

ુ ન થાય, ત

યાઓ થઈ રહ થી તે ફ ત સ ય ુ ં

થી તે માર સાથે સહભાગી બને. જો

.ં ......... થી તે તેની નકારા મક

ૃિ ઓમાંથી બહાર આવી

ું

ય, પરં ુ


92   ૂ મ ર તો ારા સંપક સાંધી શ ુ ં

ુ ં તે કરતી નથી. ુ ં

આવર ત અભી સાને, તેની સાથે પડછાયાની માફક રહતા ં અને તે પણ

જો

ુ ઓ

ૃ ટ પારના

ુ એ છે , વ

દશોને

ૃ ટ ફલાઈ

.ં

ુ માં આરપાર ઊતર તેના ઓ

ુ ત શ તને જગાડ છે

ખોમાં, આ અ ૂક નજર અવતર છે ૂતેલી અ ત વના અ ચતના

સનાતન કાળથી

ય કતમાં મને રસકસ જણાય તો તે માર ચેતનાનો એક ભાગ બની

ર તે છે .

ય છે , માર સાથે રહ છે તેની ં અને માર નજરમાંથી ક ુ ં

ૃ યમાન હોય ક અ ૃ યમાન. એ સવ વ

પણ છટક શક ુ ં નથી પછ ભલેને

ં અને

જોઈ લ

કટ થાય છે અને જો તે

ુ ઓ એક સાથે જોઈ લ

િતની ખોજમાં. આ ર તે ઘણી બધી વ

ૂત,

વનમાં એની સા ા કારની

ય છે . એક જ નજરમાં તેઓને માર સમ

ગિતને ઉ ોિષત કરતા

ુએ

ેપ કર છે ,

ડાણોમાં વસે છે .

ૂત, એનો ત કાલીન વતમાન અને ભિવ યની આશાઓ માર સમ

"સ ય"

ડાણમાં નીરખે

ૂક પશ થક અને એવી

વતમાન અને ભિવ ય મ ુ યની સાથે સાથે ચાલે છે અને તેના આ પાિથવ તેનો

ૂબ જ

ુ ી અને તેના દશન પ રસરમહ "શા તી"નો ધ

ય છે "અનંત"

"અમરતા" ુ ં ચતન છલકાય છે આ

સંભાવના અને

જોતા નથી તે બધી

ુ ુ ને િવગતે કાય કરતા તરાયને સહન કરતી નથી, તે અ ઓ અને પરમા ઓ

છે , કોઈ કાવટ ક છે . આ

ૃિત"માં, આ ુ બા ુ ચાલી રહ છે તેને જો

વાતાવરણમાં, " માર

ૂ મ શર રોને, તે ુ ં ર ણ કરતા આભામંડળને

ં તે ર તે નકકરપણે. લોકો

ર તે તને અ યાર જો

ૃિતની

,ં ના ારા ુ ં ય કતના આ માને તેની

ુ ઓ માર સમ

વયં ૂ

કટ છે અને પાિથવ વાતાવરણમાં જયાર ુ ં સંમિત અને આ ા આ ુ ં યાર જ સાકાર પ ધારણ કર ુ ં ઘણી બધી વ

કરવાની માંગતી

ટ આપં◌ુ વ

ુ ને અવગ ુ ં ઓ ં

ૃિતની પોતાની આગવી ર ત હોય છે તે

,ં અને

ુ ઓ બહાર લાવે છે . પરં ુ જયાર

કર ભિવ ય

ખો વતં

ણી લે છે અને બી

અ વેષણ કર છે . અને એવી ર તે ગોઠવણ કર છે ર તે તે યાન કર

ૃ પા વરસાવી શક.

ણ કર છે ,

થી કોઈ વ

કટ થવા

પોતાની

તને

.ં

યાને ઝડપી બનાવી દ

ર તે કાય કર છે એક ૂ મ પર

માણે િવ માં

ુ ઓ જો

ુ ં એવી કોઈ વ

પાંત રત કરવા માંગે છે યાર ુ ં તેની ઉ ાંિતને - મિવકાસની તને ખબર છે માર બ ે

ૃિત" ને તેની પસંદગી

આિવભાવ કરવા માગે છે અને "

ેપ

ખ પોતાને અનંતતામાં

ુ એ છે , નીરખે છે , સવ ણ કર છે ,

ુ એની નજરમાંથી છટક ન

ુ ં એક જ નજરમાં સામે ઊભેલ ય કતનો ઇિતહાસ

ય, આ

ણી લ

.ં

એના અ ત વ ુ ં ઘડતર કરતાં બધાં જ ત વો, એના િવચારની હરક ગિતિવિધઓ, એનો આવેગ, એની યા, એ ુ ં વલણ, એની અભી સા, એનો િવકાસ, એની સંભાવના, બ ુ ં જ અને તે સવ કાંઈ

ુ ં એક જ

ણમાં પામી

નથી કારણ ક તેનો આ મા અને પ રમંડલ એના

એના

વનને શાિસત કર છે

,ં સમયના પલકારામાં. મને આને માટ સમય લાગતો ૂ મ શર ર સાથે તેની ચેતનાને

ુ લી કર દ છે અને


93   તા ૃ ય બનાવે છે ,

તેને િવશાળ ફલક ઉપર માર સમ

તેઓની પરખ કરતી નથી પરં ુ વયં ૂ ર તે તે મને બ ુ ં જ કહ દ છે એ રસદાયક છે ક છલકાય છે , તે

દ યઆનંદથી સભર અને

કાશને ફલાવે છે , વાતાવરણને

મને સા ી બની

આગળ ને આગળ ચાલતી થળ અને કાળની શા તીમાં િવલીન થઈ ુ એ છે ક

દર અને બહાર ઘટ ર ું હોય, ય કત ુ ં

છે ક તેના સા ા કારની શકયતાને જોઈ ુ ાર મતા અ સ

ે મ, ૃ ટ

કાશ, શાંિત અને શ તના ુ એ છે અને પા

ુ એ છે અને બદલે છે . ખ એકા

ૂ ય, તેના મનોભાવો અને દખી ુ ં થી કર ને તેના આ મા સાથે

ુ ં તેના આ મા સાથે સંવાદ-સંપક ક ું ું દ ય

તૈયાર કર છે , યાર પછ

સા ું યાર, તને ખબર છે , માર લા

.ં

ખો "આ મા" ને

િત બ બત કર છે , આ માની બધી જ

ુ અને દયાની ખાણ છે , સાર છે . તે અ કુ પા અને ક ુ ણાથી સભર છે , મા ય

અઘ ું છે , તે અિપ રિમત

ડાઈનો તાગ મેળવવા ુ ં અને તેની િવશાળતાને માપવા ુ ં

ાથી

રુ છે

સળગાવી ભ મી ૂત કર દ છે , ુ ઃખને ભગાડ

અનંતતાને પણ ઉ લંઘી બધાંને (વણનાતીત) ખો

મ ુ ય અને

ૃ ટની

પારદશકતા સમાન ચમક છે , મ ુ યના િધકકાર અને

કાશ

ુ સંતોષ સવ બા ુ એ ફલાવે છે . ખ

વોને આશીવાદ દવાને અને તને ખબર છે , આ

.ં તને

ેમને રલાવવા માટ આિશષ

ણકતાઓને આગળ ધર છે . એની દ ય પિવ તા સાથે તેઓ પારદશક અને િનમલ છે , તે

અને આનંદ

ેમ

ખમાંથી

કાિશત બનાવી દ છે ,

ય છે અને બી

શને રડ આપે છે ,

.ં આ બ ુ ં ુ ં એક ૃ ટ મા થી કર લ

આપવાને સંમત થા

.ં

તપાસી માપે છે અને તેની સમી ા કર છે અને પછ તેની

સંવાદ સંપક કરવાને તેને તૈયાર કર શકાય. આ ર તે ખબર છે , માર

ું

ૃ વી ઉપર દ ય સા ા કાર ને ઝડપી બનાવે છે , અને કવી તો આ ૃ ટ

દાન કર છે અને

બની બ ુ ં જ

ણવા માં ું

ને ુ ં

ુ કર છે ક માર એક ણે છે તેઓ મહ સ

ઓ મને જરા પણ

પરચૈત યને ય ત કર છે , ઘટમાળાઓ અને પ ર થિતઓના "શાંિત"ને

ુ પ ટ ર તે જોઈ શ ુ ં.

ુ ં તેમને

થી કર

આ માને કબ માં લઈ લે છે . આ

ૂબ જ

ખો વ છ ફ ટકની

વ લત કર દ છે , સવ અ ૂણતાઓને

દયને મો હત કર

ૂઠાણાં, અિવ ા અને જગતના બી

ઘણાં બધાં અિન ટોને, ત ુ પરાંત

ૂ ર હાંક કાઢ છે , તેને માપ ુ ં અસંભવ છે .... તેને માપી શકા ુ ં નથી. તે

ય છે . એટ ું જ ન હ, આ ૃ ટ

કાિશત કર

કાંઈ

ુ એ છે ,

ણે છે અને પશ કર છે , તે

પાંતર કર દ છે અને અકથનીય " ૃ પા" સાથે િવજયી બને છે . આ

ેમથી છલકાતી અલૌ કક સંિનિધ

સભર હોય છે , તેનાં

ઝળહળતા કર દ છે , અને ય કતનો આ મા

ખોમાં

કાશની ઉજળ આભાથી તે

દયોને

િત બ બત થાય છે . એટ ું જ ન હ, પરં ુ આ

ખો આ જગતમાં સૌ દય િસવાય ક ુ ં જ જોતી નથી, અિત-પાિથવ યાને અિતવૈિ ક સૌ દય સાથે સંપક કર છે અને તેને અ ભ ય ત કર છે , ુ પતામાંથી સૌ દયને બહાર આણી લાવવાની, અિન ટ અને


94   યાતનાને દ ય આનંદમાં પલટ નાંખવાની, અ ાન અને

ધકારને

ા અને

કાશમાં ફરવી દવાની,

અને અચેતનને ચેતનમાં બદલી નાંખવાની તેમનામાં ગજબની શ ત છે .બસ યાર! ુ ં માર

મારા બાળક, જો બ ,ુ ં

કાંઈ સમજવા માંગે છે તે બ ,ુ ં

એકા તા ારા ની

ડાણ ૂવક એકા

ખોમાં

ા ત કર શકશે, તાર

ુ ં અભી સા કર છે તે અને

થઈ શક તો

ું

કાંઈ

ણવા ઇ છે તે

કાંઈનો સા ા કાર કરવા માગે છે તે બ ,ુ ં એક મા કટ થઈ તાર સંક પશ ત ારા

ખોમાંથી

ની તને જ ર છે તે બ ુ ં જ

ૃિત તેમજ વગ માં

ું

ા ત કર શકશે.

તી

ા ત કર શકશે, ુ ં અ ખલ

ાંડને

કાંઈ સૌ દયવાન છે તે બ ુ ં જ આમ સમ

િવ

માર

ખોમહ દખી શકશે.

માર

ખોમાં ઉ મી લત થાય છે અને કહવાતા આકષણો અને આિવભાવો માટ આ જગતમાં તાર અહ

તહ ભટક ુ ં પડશે ન હ. માર

દર

બ ુ ં જ છે . અને મારા થક જ બ ુ ં અ ભ ય ત થાય છે . મને યાં ( ી માતા

ુ લિનદશ કર છે ) શોધવા માટ ક ટ ઉઠાવ અને

ુ ં યાં બ ુ ં જ, બ ુ ં જ માર

દય તરફ

ખો થક જોઈ શકશે.

તો બસ. મારા બાળક, ુ ં "અ ાત" "અ ેય"

ં છતાં પણ લોકો મને

વીકાર માર

તને

ણવાનો દાવો કર છે .

ં છતાં ુ ં પકડમાં આવવા સંમિત આ ુ ં ુ ં "અનંત"

ૂળ દહમાં સીિમત રાખવાને બંધાયેલી

તને, ુ ં "અમરતા"

પોતાની

ં એટલે ક "અ ા "

એના અસં ય મ ય

પોમાં

.ં

ં છતાં થળ - કાળના બંધન

ુ ં "શા ત"

ુ ં " ૂ ય"

માં બ ુ ં જ િવલીન થઈ ં

ં છતાં અપ દ ધી છે

કટ થાય છે ,

તરફ ફર આરોહણ કર શકાય, અને "તેણે" જ મ લેવા ુ ં વીકા ુ છે પ રણામોને સહન કર શકાય.

,ં ુ ં

થી કર "એકમેવ"

થી કર પાિથવ જગતના ય છે , ુ ં

ં "િન ત ે ન"

માર ઉપ થિતને નકાર છે , છતં◌ા આ અિવ ા િપડનો એક એક પરમા ુ ં માર ચેતના થક ધબક ર ો છે .

ું જ

ં એ "પરમ રહ ય"

ણે પાિથવ

મહાન પહલી

આિવભાવનાં જ મ ત રહ યોને અનાવ રત કરવા ુ ં શ કર દ અવતરણને કારણે આપણે હવે ધીમે ધીમે અને એવી બી

ઘણી બધી વ

મારા બાળક, ુ ં જ

ુ ઓ

ત ૈ ભાવને

અને વૈિ ક ુ ં છે .

મિવકાસમાં આ દ ય

ૃ વી ઉપર અિતમનસના મહાન

ઓગળ જતો જોઈ શક એ છ એ, િવસંગતતાઓ

સામા ય લોકોને પરશાન કરતી હોય છે .

ં "આ દકારણ", પરમ "જગ જનની"

માંથી બ ુ ં જ

કટ છે .

કાંઈ

પ રક પી શક છે તે મારામાંથી જ સ ય છે , મારા થક અને માર માટ જ તેની હયાતી છે . એ ુ ં કાંઈ નથી

મારામાં ન હ હોય. તને ખબર છે ક

અને માર

તને

કટ ક ું

,ં મારા ભ ત સમ

ુ ં કોણ

ં તે સમજવા માટ તાર સકડો જ મ લેવા પડશે.

મને

ેમ કર છે , અને છતાં ુ ં તો ર ુ ં

ં અ ા ......

ું


95   બસ યાર હવે તેને િવશે વધાર વાતો ન હ કર એ કારણ ક શ દો અને અ ભ ય કતઓ એટલા તો વામણાં હોય છે , - એમ કહ શકાય ક આ ભ યતા અને અલૌ કકતાની

ુ ં ક પી શક છે તેનાથી વધાર બળવાન અને શ તશાળ

અસંભવ છે ય કત માટ. પચાવી શકશે. છતાં

થિત િવશે બોલ ુ ં બા લશ છે ,

કાંઈ િવ માન છે તે સવ વ

ુ ઓ કરતાં

ુ ુ ં વધાર કોમળ અને મ ર

ુ ં હ રો ર તો અને અવ થાઓને સિવ તાર ૂવક ગણાવી શ ુ ં

હયાતી બાબતે

યાં જ રહ જશે અને સમ

ુ ં કઈ ર તે

ં તેમ

ં અને છતાં

.ં માર ુ ં જયાં છે

જગત પણ તે સમજશે ન હ. તો બસ !

.... ુ ં ફર થી માર સામે

ુ એ છે ?

ૂરક ને

મા, .ુ ં ...."તમને" પડકારતો નથી. તે તો માર જોવાની વાભાિવક ર ત છે . 

,ં સમ ુ ં ં (મ કના

ું

મારા બાળક, ુ ં

ખો ારા આપોઆપ

કટ થઈ

વ પનો એકાદ

શ પણ માર

ય. તા ું કોઈ અ ત વ ન રહ.

ુ ં િવલીન થઈ

ય, તો

સહન કર શકશે ન હ. મને એ કરવા

ડુ માં) ખબર છે તને ક ુ

ુ ં એ ૃ ટને

ેર શ તો તેનાં પ રણામો ભોગવવા પડશે ક પછ તા ું અ ત વ જ

ન રહ ! ... ૂર ૂરો મટ જઈશ. પરં ુ હવે તને બ ુ ં સમ ઈ ગ ુ ં હશે ક આ ૃ ટથી ૃ ટ માંડવાની અને િવચારવા ુ ં ક "મોના ુ ં

માર એક જ

ુ ં એ ુ ં ઇ છે છે ક તા ું પાંતર થઈ

ું

પાંતર થઈ જશે. મા, "તમેÕ મા

ુ ં કર શ ુ ં

ું

પાંતર થઈ

ં ! આ જ ર તે તાર સામે

ય?

કહ ર ા છો, પરં ુ "તમે" તે શા માટ કરતાં નથી ?  ુ ં તૈયાર

.ં મા ંુ પાંતર કર દો.

ઓહ, મારા બાળક ! ( ી મા હસે છે ) કાંઈ ન હ, તાર સંક પ કરવાનો છે અને પિવ બનવા માટ િન ઠા ૂવક કાય કરવા ુ ં છે .. હા, એક દવસ તેની ચાવીઓ, ર તો, પ ધિતઓ, અને ુ ં બળવાન, કાય ુ શળ,

ુ વાન, દ

યા છે . અને

નથી પરં ુ

ુ ં "સવશ તમાન"

એવા વાતાવરણમાં અવતર ુ ં અહ અવતર ઉઠાવી શકાય.

તને ં

અને સ યિન ઠ

ુ ં તા ું પાંતર કર દઈશ. ફ ત માર પાસે જ

તી ા કર, ધીરજ અને ખંત ૂવક રાહ જો. પરં ,ુ જો

ાન અને સાચી ચેતનાના દરક

માગતો હોય તો પલકવારમાં જ ુ ં તને ુ ય ય કતમાં પલટ શ ુ ં મારા બાળક, ુ ં માર

રુ ં ત જ તા ું

ઓ" અને

કટ કરતી નથી, ુ ં કોણ

ં તે

ે ે અ ય બની રહવા

.ં શંકા કર શ ન હ. બસ યાર. હર પણ કરતી નથી ક છ ુ ં કરતી

અહ નીચે હાડ-માંસના માનવ દહમાં, અિવ ા અને અ ચતમહ ,

ં જયાં મને કોઈ જ ઓળખ ુ ં નથી, કારણ ક કોઈ ઓળખી શક પણ ન હ,

ં તે એટલા માટ ક આ જગત,

વોને અને માનવને આ સ નના એક

ૂતન તર


96  


97   ુ ં છે તે

મ તને સ

ુ ં કર. શાંત રહ કાય કર, અને લ ય વધાર પ ટ અને તેજ વી બનશે

અને તાર વધાર નજદ ક આવશે. તાર

ૂણતયા મને જ સ પી દ.

મા ! મને તેને લાયક બનાવી દો. (માના ચરણોમાં ુ ં નમન ક ંુ

મારા બાળક ! ુ ં છે , તે

નજરમાં

.ં )

ુ ં તને એક વધાર રહ યની વાત કર શ કારણ ક

ૂછ ુ ં છે એટલા માટ ન હ પરં ુ

ું

ણવા માંગે છે ક માર ુ ં આભો બની ગયો છે ,

ર તે માર નજરથી

અ ભ ૂત બની ગયો છે અને માર નજરમાંથી ઊભર રહલી "ચેતનામાં" ખોવાઈ ગયો છે એટલા માટ..... મારા બાળક, ુ ં જ "એકમેવ"

.ં "િન ય"

અિત મી જતી નથી, એમ છતાં માર ફર થી અિત મી

ત હર

ય છે તે "િન ય" ને ક

રમત છે , પહલી છે તે કાંઈ

ત છે , ુ ં હતી,

સદા

ણે નવપ લિવત થાય છે , પોતાને શોધવા માટ અને

તેનામહ રહ છે .

ણવા માંગે છે તેને માટ તે એક

ણવા ક સમજવા માટ નથી, પરં ુ તે એક એવી હક ત છે

િવ ાસથી જ પામી શકાય. યાં ઉપર કાયમી ર તે " ુ"ં

ને ફ ત

ં "તેમાં" મહ અને "તેઓ" "મારા મહ ", યાં

કોઈ ભેદ નથી, પરં ુ અહ નીચે પાિથવ આિવભાવ માટ અમે બે માનવ દહોમાં અલગ અલગ ર તે પડવા ુ ં વીકા ુ છે .

થી પાિથવ

મિવકાસમાં

ૂ કર રહલ સવ ુ ં "સારત વ" અમો જ છ એ. આગે ચ

સમ

િત

ૂલીશ ન હ, કારણ ક તે પરમે રની યોજના છે .

"તેણે" જ આ યોજના ઘડ છે માટ "તેને" ખબર છે ક "તે" ુ ં ૃ ટ માંડ માર

ટા

ઉ ાંિતમાં એક બી ને મદદ કર શકાય. ઉ ાંિતને

ઝડપી બનાવવાનો આ જ એક માગ હતો. અમો "એક" અને "અ તીય" છ એ, અ ત વના સ ય

નાંખવાને અહ કાંઈક છે . સીધી

ં અને રહ શ, મને કોઈ વ

કર ર ો છે , તને સં ૂણપણે બદલી

ુ રણ કર એ માગ ુ ં ખોમહ અને અ સ

ને તાર

ચીતરવામાં આવી ર ો છે તે છે ૃ યમાન ગમન-માગ, અ ૂક માગદશક, સાવધાન બની રહ. તને ખબર છે મારા બાળક, માર નજરો થક

પહ ચાડયા િવના, કોઈપણ

ુ ં કાય ક ું

ું

ં અને તે પણ કોઈને ખલેલ ?

ુ તાથી, તનો ઢંઢરો કયા િવના, મ ર

ૂબ જ વહાલ ૂવક અને

સહા ુ ૂિત ૂવક. જયાં જયાં માર નજર ઠર છે યાં મ " પાંતરકાર શ ત" ની અભી સાને રોપી દ ધી છે , "ભાગવત ચેતના" નાં પંદનોને મોક યાં છે , "સનાતન આનંદ" ની શ તને માનવો અને વ જગાએ તો અમેય

ુ ને "અફર ઓ

સા રત કર છે , મ

ેમ" થક આવર ત કર દ ધા છે . જયાં જયાં મ નજર માંડ છે , દરક

કાંઈ મ જો ુ ં છે યા તો આ ૃ ટ તેના ઉપર પડ છે , જયાં પણ માર

ખોએ નીર

િતજો ઉપર હાલતાં - ચાલતાં નજર અથડાઈ છે અથવા કોઈ મનોહર થળે

નજર અટક છે અથવા તે ગગન-મંડલો, તારાઓ અને "શા તનજર" ારા

કાંઈ સમાિવ ટ કરા ુ ં છે તે સવ

ુ ં છે યા

ણભર પણ

ૂય ની પ ર મા કર છે અથવા તો આ

િત ચેતનાને એકા

કર દશા ચ ધી આપી છે


98   યાં યાં મ "અિતમાનસ ચેતના" ની અવ થિત અને એના વ પામ ુ ં નથી પરં ુ સદા અિવરતપણે કાયશીલ રહ છે .

ુ વને મોકલી આ યં◌ુ છે તે કદ ન ટ ત ૂતન ચેતનામાં પલટ

થી આ ત વોના ઘટકોને

શકાય. આ ૃ ટ " ેમ", " કાશ", " ૃપા" અને " દ ય ક ુ ણા" થી સભર છે . તો બસ. .... ુ ં ? ફર પાછ આવી જ નજર ?(આનંદ માને છે ક મને િનગળ શકશે ?હ હા, મા,  જો

ૂય

તને "તમાર " સાથે ત મય કર દવા ઇ

તને ત મય કર દ ધા પછ પણ

ક શકશે ન હ, તેનો સાચો અથ પામી શકશે ન હ.

ુ કલ છે . જયાર

ુ ં તારા

ુ ં છે તે

ું

યા પછ પણ ં

.ં "આપની" સાથે

.ં

મારા બાળક, માર ચેતના સાથે તાર છે તે ુ ં

ૃ ટમાં

પણ તારો એવો કોઈ ઈરાદો છે ?

ુ ં કર શ ુ ં તો, ુ ં માર

એક પ બની જવા ઇ

ડુ માં) માર

ુ ં માર નજરમહ

ુ ં િન હત

ૂણ તાદા ય પછ પણ એ ુ ં કર ુ ં

ૂળ ત વમાં " દ ય" બની જશે યાર પછ જ માર

ૃ ટમાં

ુ ં છે તેનો તાગ

મેળવવાની શકયતા છે . ખોમાં જો ું છે , બસ જોયા ક ંુ "તમને",  કદ પણ અટકયા િવના,  ુ ં એકા તા ક ંુ

મા, મને તમાર

છતાં તેનાથી મને થાક લાગતો નથી "આપની ૃ ટ" એટલી તો મ રુ અને ં કોઈ

ખચાઈ

ેમાળ છે ક

ુ ં તેના તરફ

ું બક ય શ ત છે અને તેની સાથે બી

ઘણી બધી

શકશે ન હ. બસ યાર, મારા બાળક આજના દવસ માટ આટ ું

ૂર ુ ં છે . જો

ું ક ય શ ત માફક. બ

હા, મારા બાળક,

ુ ં સા ુ ં કહ છે . માર

શ તઓ પણ

ુ ં સમ

ુ ં તેને પચાવી શકશે ન હ.

ુ ં વધાર બોલીશ તો મ તને

ૃ ટમાં એક

કાંઈ ક ું છે તેને યાદ કર. મને શોધવા માટ ક ટ કર. તાર આગળ

ર તો મ દોર

ુ રણ કર. આ િસવાય બી ુ ં કાંઈ જ મહ વ ુ ં નથી. એની સાથે કશાયની સરખામણી આ યો છે તે ુ ં અ સ કર શકાતી નથી. એક મા "

"ુ ને

ેમ કર

"ુ

બસ "

"ુ ને મેળવી લે એ જ છે

વન, લ ય અને આનંદ!

થી "તે" હંમેશાં તાર સાથે રહ "તેને" જ બ ુ ં કરવા દ, "તે" જ તાર સાથે કાય કર

છે . "તે" જ તાર સાથે ફર મળ

"

મ સેવે છે . દરક

,ુ ં મારા બાળક.

( ુ ં ÔતેમનાÕ ચરણોમાં નમન ક ંુ

.ં )

ણે "તે" જ તા ું માગદશન કર છે .


99  

Param  
Param  

Gujarati Translation of "the Supreme"