Page 1

โครงการตารวจร่ วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ )


ประเด็นที่ ๑ สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่เป้าหมาย ๑.๑ ลักษณะสภาพพืน้ ทีโ่ ดยทัว่ ไป

อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็น พื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มีพื้นที่รับผิดชอบ จานวน ๑๑ ตาบล ๒ เขตเทศบาล ประชาชนส่วนใหญ่มักจะรักและหวง แหนถิ่นที่อยู่ของตนเองเมื่อถึงคราวจัดงานเทศกาลประจาปีต่าง ๆ แต่ละ ตาบลจะจัดงานประจาแต่ละตาบลของตนเอง เป็นเหตุให้ มีการดื่มสุรากัน จนนาไปสู่การกระทบกระทั่งกัน ทาให้เกิดการทาร้ายร่างกายซึ่งกันและ กัน


๑.๒ คดีอาชญากรรมในพืน้ ทีใ่ นภาพรวม และ ประเภทคดีที่เป็ นปัญหา • คดีอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ชุมแสง จว. นครสวรรค์ ในรอบปีที่ผ่านมามีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นใน ลักษณะที่ไม่สูงมากนัก • คดีที่เป็นปัญหาในขณะนี้ คือ คดีทาร้ ายร่ างกายฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา(ม.ค.-ธ.ค.๕๒) มีคดีเกิด จานวน ๑๖ คดี และ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.๕๓ มีคดีเกิด จานวน ๑๓ คดี


๑.๓พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการลดอาชญากรรม (คดีทาร้ายร่างกายฯ) ๑.๓.๑บริเวณหน้าวัดท่านา

หมู่ที่ ๑๒ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง

๑.๓.๒ บริเวณสี่แยกหน้า สานักงานเทศบาลเมืองชุมแสง


ประเด็นที่ ๒.การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. ๒.๑ การเชิญชวนและรักษาความมีส่วนร่ วมของภาคีเครือข่ าย ในการ ดาเนินโครงการ ตมอ.นั้น ตามโครงการนี้มีแนวความคิดในการคัดเลือกบุคคลที่มาเป็นคณะกรรมการ และคณะทางาน ดังนี้ ๑.เป็นบุคคลโดยทั่วไป ไม่จากัดเพศ และวัย ๒.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทางานโดยไม่หวังผลประโยชน์ ตอบแทน ๓.เป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี


คณะกรรมการ ตมอ.


๒.๒ เทคนิคการดาเนินโครงการ ตมอ.ทีน่ ่ าสนใจและอาจ เป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ ตมอ.อืน่ ๆ ๒.๒.๑ สถานการณ์ ปกติ ตมอ.อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีแนวความคิดในการ ดาเนินการดังนี้ ๑.ประชุ มแกนนาและประชาสั มพันธ์ การมีส่วนร่ วมในการลดอาชญากรรม


๒.จัดให้ มกี ารตั้งจุดตรวจและออกตรวจพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย

บริเวณสี่แยกสำนักงำนเทศบำล เมืองชุมแสง

บริเวณหน้ำวัดท่ำนำ ม.๑๒ ต.เกยไชย


๓.จัดให้ มกี ารเฝ้ าระวังกลุ่มบุคคลทีอ่ าจจะก่ อเหตุ


๒.๒.๒ กรณีมีงานเทศกาลต่ าง ๆ ในพืน้ ที่ ๑.ดาเนินการจัดระเบียบการจอดรถ


๒.เฝ้ าและติดตาม สอดส่ อง กลุ่มบุคคล ทีม่ ีพฤติการณ์ ทอี่ าจจะก่ อเหตุ • ทาการถ่ายภาพกลุ่มวัยรุ่นต่าง ๆ ไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินการ ตามมาตรการส่งแขกกลับบ้าน


๓.ใช้ มาตรการ ส่ งแขกกลับบ้ าน หลังงานเลิกจะทาการติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่อาจจะออกมาก่อเหตุ ภายนอกบริเวณงานเพื่อทาการตรวจค้นตัวบุคคล


๔.นาตัวมาอบรม และจัดทาประวัติ • พบตัวตามมาตรการส่งแขกกลับบ้านแล้วยังไม่กลับบ้านจึงนาตัว มาอบรมและจัดทาประวัติ


ประเด็นที่ ๓ ผลการดาเนินโครงการ ตมอ. • ๓.๑ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้ าหมาย (คดีทาร้ ายร่ างกายฯ) ภาพรวม ปี พ.ศ. ส.ค. ๒๕๕๒ ๒ ๒๕๕๓ ๐

ก.ย. ๐ ๒

ต.ค. ๐ ๑

(นอกพื้นที่เป้าหมาย)

(นอกพื้นที่เป้าหมาย)

พ.ย. ๑

ธ.ค. ๕

การวิเคราะห์ การเกิดคดีเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย เดือน ส.ค.๕๒ จานวน ๒ คดี เทียบเดือน ส.ค.๕๓ ไม่มีคดีเกิด เดือน ก.ย.๕๒ ไม่มีคดีเกิด เทียบเดือน ก.ย.๕๓ มีคดีเกิด ๒ คดี เดือน ต.ค.๕๒ ไม่มีคดีเกิด เทียบเดือน ต.ค.๕๓ มีคดีเกิด ๑ คดี

ม.ค.๕๓ ๑

รวม ๙ ๓


๓.๒ เปรียบเทียบรอบ ๖ เดือน ก่อนทาโครงการ(ก.พ.๕๓ ถึง ก.ค.๕๓) กับช่ วงทาโครงการตั้งแต่ ส.ค.๕๓ ถึง ต.ค.๕๓(เฉพาะคดีทาร้ ายร่ างกายฯ) ช่วงเวลา

สถิติอาชญากรรมเป้าหมาย(ในพื้นที่เป้าหมาย)

ก.พ.๕๓ ถึง ก.ค.๕๓

ส.ค.๕๓ ถึง ต.ค.๕๓ (๓ เดือน)

• การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดคดีอาชญากรรมของพื้นที่เป้าหมาย – เปรียบเทียบสถิติการเกิดอาชญากรรมตามเป้าหมาย คือ คดีทาร้ายร่างกาย ก่อนดาเนินการ ตามโครงการฯ (รอบ ๖ เดือน) มีคดีเกิด ๒ คดี หลังดาเนินการตามโครงการฯ (รอบ ๓ เดือน) ไม่มีคดีเกิดในพื้นทีเ่ ป้าหมาย

• หมายเหตุ – เป็นคดีที่รับเลขคดีทั้งหมด ประเภทรับแจ้งแล้วไม่ได้ลงเลขคดีไม่มี


๓.๒ ระดับความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครงการ ตมอ. • ๑.ข้าราชการตารวจมีความพึงพอใจต่อการดาเนินการโครง ตมอ. ร้อยละ ๘๐ เนื่องจากทาให้การเกิดคดีอาชญากรรมลดลง • ๒.ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการดาเนิน โครงการ ตมอ. ร้อยละ ๗๐ เนือ่ งจากยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสถิติ การเกิดคดีต่าง ๆ


ประเด็นที่ ๔ ปัญหา ข้ อขัดข้ องและแนวทางแก้ ไขทีจ่ ะดาเนินโครงการ ตมอ. ในระยะเวลาทีเ่ หลือ (ถึง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๔) • ปัญหา ข้อขัดข้อง ขณะนี้ยังไม่พบ • แนวทางทีจ่ ะดาเนินโครงการ ตมอ.ในระยะทีเ่ หลือ • ช่ วงงานประจาปี เจ้ าพ่อ – เจ้ าแม่ ชุมแสง ๙ – ๑๖ ธ.ค.๕๓


แนวทางที่จะดาเนินในช่วงเทศกาลงานประจาปี เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ชุมแสง • ๑.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการป้องกันลดอาชญากรรม

• • • •

๒.เพิ่มความเข้มในการตั้งจุดตรวจล่วงหน้า ๓.ตรวจค้นตัวบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายที่อาจจะก่อเหตุร้าย ๔.จัดระเบียบการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ๕.รักษาความสงบเรียบร้อย


จบการบรรยาย • ขอขอบคุณคณะกรรมการโครงการวิจัย

ชุมแสง  
ชุมแสง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม