Page 1

Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Radarowy przetwornik poziomu i granicy faz Seria Rosemount 3300 składa się z inteligentnych przetworników poziomu z zasilaniem z pętli opartych na technice radarowej. Te przyrządy wykonują wyjątkowo niezawodne pomiary cieczy i szlamu nawet w bardzo trudnych warunkach, ponieważ w sposób zaawansowany przetwarzają sygnał próbkowany cyfrowo. Charakteryzują się dużym współczynnikiem sygnału do szumu. • Pierwszy przetwornik poziomu i granicy faz. Wyjście wielu zmiennych z jednego urządzenia zmniejsza penetrację procesu i koszty instalacji. • Bezpośredni pomiar poziomu oznacza brak potrzeby kompensacji zmian temperatury, ciśnienia, gęstości, stałej dielektrycznej lub przewodności. • Nie jest zakłócany przez pył, parę, przeszkody i turbulencję. Odpowiedni nawet do małych i nieregularnych zbiorników. • Wykonanie iskrobezpieczne i zabezpieczone przed wybuchem czyni go odpowiednim nawet do miejsc zagrożonych wybuchem. • Program na PC z kreatorem instalacji umożliwia łatwą konfigurację.

• Dwukomorowa obudowa przetwornika (elektronika i kable są odseparowane), która może być wyjmowana bez otwierania zbiornika oraz sondy dopasowane na wymiar ułatwiają instalację i minimalizują potrzeby konserwacji. • Kompatybilny z Asset Management Solutions™ (AMS) – oprogramowaniem do zarządzania obiektami – zmniejsza koszty przez usprawnienie zadań konserwacji.

Spis treści Zasada pomiaru ............................................................................................................................... 2 Zastosowania................................................................................................................................... 2 Elementy systemu ........................................................................................................................... 4 Przetwornik radarowy ...................................................................................................................... 6 Zakres pomiarowy ........................................................................................................................... 9 Granica faz....................................................................................................................................... 10 Zalecenia mechaniczne ................................................................................................................... 11 Specyfikacja..................................................................................................................................... 12 Certyfikaty dla obszarów zagrożonych wybuchem.......................................................................... 14 Rysunki wymiarowe ......................................................................................................................... 15 Informacje do zamawiania ............................................................................................................... 16 Karta konfiguracji ............................................................................................................................. 20


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Zasada pomiaru Seria 3300 Rosemount jest oparta na technice TDR (Time Domain Reflectometry – reflektometria z czasem powrotu). Impulsy mikrofalowe małej mocy są kierowane w dół sondy zanurzonej w medium procesu. Kiedy impuls radarowy dociera do medium z różnymi stałymi dielektrycznymi, część energii jest odbijana do przetwornika a różnica czasu między wysłanym impulsem odniesienia, a impulsem odbitym jest zamieniana na odległość, z której obliczany jest poziom całkowity lub poziom granicy faz. Intensywność odbicia zależy od stałej dielektrycznej produktu. Im wyższa wartość stałej dielektrycznej, tym silniejsze wystąpi odbicie. Przetwornik stosuje dynamiczną optymalizację wzmocnienia (Dynamic Gain Optimization™), która oznacza, że automatycznie nastawia wzmocnienie, aby zmaksymalizować stosunek sygnału do szumu w każdym zastosowaniu. To zwiększa niezawodność i możliwości pomiaru.

Zastosowania Seria 3300 Rosemount może być używana do pomiarów poziomu większości płynów, materiałów półpłynnych i granic faz między cieczami. Seria 3300 składa się z dwóch modeli: • Model 3301, przetwornik radarowy poziomu dla cieczy. • Model 3302, przetwornik radarowy Multivariable™ do pomiaru poziomu i granicy faz dla cieczy. Przetworniki radarowe Rosemount 3300 oferują wysoką niezawodność i parametry. Pomiary są odporne na zmiany temperatury, ciśnienia, mieszaniny par gazu, gęstości, turbulencji, bulgotania/gotowania, zmian lepkości i przenikalności dielektrycznej. Ponieważ fale są prowadzone wzdłuż sondy, ta technika jest doskonała do wąskich zbiorników i otworów w zbiornikach.

Seria 3300 Rosemount jest odpowiednia do pomiaru w: • przemyśle chemicznym i petrochemicznym, • przemyśle naftowym i gazownictwie, • przemyśle drzewnym i papierniczym, • zakładach farmaceutycznych, • przemyśle spożywczym i napojów, • oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, • zakładach energetycznych i hydroelektrowniach.

2


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ RADARU

Zbiornik separatora. Model 3302 jest pierwszym dwuprzewodowym przetwornikiem radarowym do pomiaru zarówno poziomu jak i granicy faz.

Technika radarowa w połączeniu z przetwarzaniem zaawansowanego sygnału czyni przetworniki serii 3300 Rosemount doskonałym rozwiązaniem do warunków gotowania z parowaniem i turbulencjami.

Przetworniki serii 3300 Rosemount są dobrze dopasowane do zastosowań takich jak kolumny destylacyjne.

Technika radarowa jest dobrym wyborem na niezawodne pomiary w małym zbiorniku amoniaku NGL(Natural Gas Liquids) i gazu płynnego LPG.

Przetworniki serii 3300 Rosemount 3300 są dobrym wyborem do zbiorników podziemnych, ponieważ są zainstalowane na górze zbiornika, z impulsem radarowym skoncentrowanym w pobliżu sondy. Może być wyposażony w sondy, które są niewrażliwe na wysokie i wąskie otwory lub pobliskie obiekty.

3


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Elementy systemu

WEJŚCIA / WYJŚCIA Przetwornik serii 3300 wykorzystuje te same dwa przewody do zasilania jak i sygnału wyjściowego (jest zasilany z pętli). Napięcie wejściowe wynosi 11-42 VDC (11-30 VDC w zastosowaniach iskrobezpiecznych, 16-42 VDC w zastosowaniach zagrożonych wybuchem). Dane mierzone są transmitowane jako sygnał analogowy 4-20 mA z nałożonym sygnałem cyfrowym HART®. Sygnał HART® może być używany w trybie wielogałęziowym. Przez wysłanie sygnału cyfrowego HART® do opcjonalnego HART® Tri-loop, możliwe jest uzyskanie do trzech dodatkowych sygnałów analogowych 4-20 mA. Dodatkowe informacje podano w karcie katalogowej modelu 333 HART® Tri-loop (dokument numer 008130100-4754).

Przetwornik jest dostępny także w wykonaniu iskrobezpiecznym lub z certyfikatami dla obszaru zagrożonego wybuchem. Dla wykonania iskrobezpiecznego należy zastosować izolację bezpieczeństwa (barierę Zenera). Szczegóły można znaleźć w rysunkach certyfikatów położenia w obszarze zagrożonym/ informacje do zamawiania.

Opcjonalny HART® Tri-loop. Przetwornik HART-na sygnał analogowy.

4


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

WYŚWIETLACZ Dane można odczytywać albo na zintegrowanym opcjonalnym wyświetlaczu, albo na 4-cyfrowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym model 751 polowym wskaźniku sygnału (patrz dokument numer 00813-0100-4378, Karta katalogowa modelu 751).

PARAMETRY POMIARU

Zintegrowany wyświetlacz można łatwo skonfigurować z narzędzi konfiguracyjnych radaru lub komunikatora HART® 275. Wyświetla mierzone wartości przechodząc między wybranymi zmiennymi.

Z jednego przetwornika radarowego Rosemount serii 3300 można odbierać kilka zmiennych procesu. Szczegóły na temat parametrów przedstawiono w tabeli poniżej.

Poziom Odległość od poziomu Poziom granicy faz Odległość od granicy faz Grubość górnej warstwy Całkowita objętość

3301 X X (X)* (X)*

3302 X X X X X

X

X

* Pomiar granicy faz tylko dla sondy całkowicie zanurzonej, patrz strona 10.

KONFIGURACJA Konfigurację można łatwo przeprowadzić albo przy użyciu komunikatora HART® 275 albo z komputera PC wykorzystując Windowsowy pakiet programu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem - Radar Configuration Tools. Przetworniki serii 3300 Rosemount są kompatybilne z AMS (Asset Management Solutions) oprogramowaniem, które także może być użyte do konfigurowania . Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.emersonprocess.com/AMS Po wypełnieniu karty z danymi konfiguracyjnymi (CDS), można zamówić wstępnie skonfigurowany przetwornik.

Narzędzia konfiguracyjne radaru z kreatorem instalacji i możliwościami narysowania kształtu fali ułatwiają konfigurację i serwis.

5


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Przetwornik radarowy

POŁĄCZENIA ZBIORNIKA Połączenia zbiornika składają się z uszczelki zbiornika, spawanego kołnierza (DIN lub ANSI) oraz gwintów NPT lub BSP/G (1 lub 1.5 cala zależnie od typu sondy, patrz informacje do zamawiania). Rozmiary kołnierzy odpowiadają standardowi ANSI B 16.5 i DIN 2527, typ B, ślepe kołnierze, jeśli przetwornik jest zamawiany z kołnierzem.

Przetwornik Rosemount serii 3300 składa się z obudowy przetwornika, połączenia do zbiornika i sondy. Sonda i uszczelka przy zbiorniku są jedynymi częściami mającymi kontakt z atmosferą w zbiorniku. Przetwornik może być wyposażony różne sondy, aby spełnić wymagania dla różnorodnych zastosowań.

OBUDOWA PRZETWORNIKA Przetwornik jest dostępny w dwóch modelach (patrz strona 2 i 5), 3301 i 3302 oraz może być zamawiany w wykonaniu iskrobezpiecznym lub przeciwwybuchowym z certyfikatami (patrz strona 4).

Wykres temperatury i ciśnienia procesu dla przetworników Rosemount serii 3300. Końcowy rozmiar zależy od kołnierza i wybranych o-ringów.

Poniższa tabela podaje zakresy temperatur dla uszczelek zbiornika z różnymi materiałami o-ringa. Uszczelka zbiornika z różnymi Min. Temperatura o o materiałami o-ringu C ( F) w powietrzu Viton -15 (5) Etyleno-propylen -40 (-40) (EPDM) Kalrez 6375 -20 (-4) Buna-N -35 (-31)

Max. Temperatura o o C ( F) w powietrzu 150 (302) 130 (266) 150 (302) 110 (230)

Obudowa przetwornika z dwoma przedziałami może być wyjmowana bez otwierania zbiornika. Zawiera ona elektronikę i oddzielone kable. Obudowa ma dwa wejścia dla połączeń rurek i kabli. Seria 3300 jest dostępna z 1/2 calowymi wejściami kabli NPT i M20 lub adapterem PG 13.5 jako opcją. Patrz informacje do zamawiania.

6


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

SONDY Dostępnych jest kilka wersji sondy: współosiowa, sztywna dwuprzewodowa i sztywna jednoprzewodowa oraz elastyczna dwuprzewodowa i elastyczna jednoprzewodowa. Całkowita długość sondy jest mierzona od górnego punktu odniesienia do końca sondy ( łącznie z zastosowanym odważnikiem). Wskazówki przydatne przy wyborze sondy zawarte są w tabeli na następnej stronie. Martwe strefy Martwe strefy to obszary, w których dokonanie pomiaru nie jest możliwe lub dokładność wykonanego pomiaru jest zbyt mała. Patrz rysunek i tabela poniżej.

Całkowita długość sondy i górny punkt odniesienia (wprost pod kołnierzem / gwintem)

Jeśli konieczne jest dokonanie pomiaru na samym szczycie zbiornika możliwe jest mechaniczne podniesienie kołnierza i zastosowanie sondy współosiowej. Górna martwa strefa przeniesiona jest do przedłużenia.

Dla sondy elastycznej jednoprzewodowej z uchwytem, dolna martwa strefa jest mierzona powyżej górnego zacisku. Stała Sonda dielektryczna współosiowa 1)

Górna martwa strefa

80 2

2)

Dolna martwa strefa

80 2

10 cm (4 cale) 10 cm (4 cale) 3 cm (1.2 cala) 5cm (2 cale)

sztywna sonda elastyczna dwuprzewodowa sonda dwuprzewodo wa 20 cm 30 cm (8 cali) (11.8 cal) 20 cm 40 cm (8 cali) (15.7 cal) 3) 5 cm 5 cm 3) (2 cale) (2 cale ) 3) 7 cm 15 cm 3) (2.8 cala) (5.9 cal )

sztywna sonda elastyczna sonda jednoprzewodo jednoprzewodowa wa 20 cm (8 cali) 14 cal (35 cm) 5 cm (2 cale)

30 cm (11.8 cal) 50 cm (20 cal) 3) 5 cm 3) (2 cale )

10 cm (4 cale)

12 cm 3) (4.7 cal )

3)

1) odległość od punktu odniesienia, w obrębie której należy unikać pomiarów, patrz rysunek powyżej. 2) odległość od końca sondy, gdzie pomiary mają zmniejszoną dokładność, patrz rysunek powyżej. 3) należy zauważyć, że długość obciążnika dodaje się do obszaru niemierzalnego i nie jest zawarta na tym schemacie. Należy sprawdzić rysunki wymiarowe.

Uwaga Punkty ustawienia 4-20 mA powinny być skonfigurowane między martwymi strefami, w granicach zakresu pomiarowego (patrz rysunek i schemat powyżej). 7


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

W tabeli poniżej: G=dobre, NR=niezalecane, AP=zależne od aplikacji (skonsultować z producentem). Typ sondy

Współosiowa

Pomiary Poziom G Granica faz (ciecz/ciecz) G Charakterystyka medium procesu Zmiany gęstości G Zmiany przenikalności dielektrycznej (patrz G uwaga 1) Szerokie zmiany pH G Zmiany ciśnienia G Zmiany temperatury G Kondensujące się opary G Powierzchnie bulgocące/ gotujące się G Piana (mechanicznie do uniknięcia) AP Piana (pomiar góry piany) NR Piana (pomiar piany i cieczy) NR Czyste ciecze G Ciecz ze stałą dielektryczną < 2.5 G Osadzające się ciecze NR Lepkie ciecze NR Ciecze krystalizujące NR Warunki środowiskowe w zbiorniku Sonda będzie w pobliżu (< 30cm /12 cali) G ściany zbiornika / obiektów zakłócających Wysoka turbulencja G Warunki turbulencji powodujące siły łamiące NR Długie i małe dusze montażowe (średnica < G 15cm (6 cali), wysokość > średnica + 10cm (4 cale) Sonda może dotykać dyszy / obiektu G zakłócającego Krople cieczy lub pary mogą dotykać sondę G Środowisko zakłóceń radiowych w zbiorniku AP

sztywna elastyczna sztywna elastyczna dwuprzewodowa dwuprzewodowa jednoprzewodowa jednoprzewodowa

G G

G G

G NR

G NR

G G

G G

G G

G G

G G G G G NR AP AP G AP NR AP NR

G G G G AP NR AP AP G AP NR AP NR

G G G G G NR AP NR G NR AP AP AP

G G G G AP NR AP NR G AP AP G AP

AP

AP

NR

NR

G NR AP

AP AP NR

G NR NR

AP AP NR

NR

NR

NR

NR

NR NR

NR NR

NR NR

NR NR

1) Dla ogólnych zastosowań pomiaru poziomu, zmieniająca się przenikalność dielektryczna nie ma wpływu na pomiar. Dla pomiarów granicy faz, zmieniająca się przenikalność dielektryczna górnej cieczy może obniżyć dokładność pomiaru.

8


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Zakres pomiarowy W tabeli poniżej podano informację o zakresie pomiarowym dla każdego typu sondy. Ponieważ zakres pomiarowy uzależniony jest od rodzaju aplikacji i od szeregu wielu zmiennych opisanych powyżej, podane wartości obowiązują dla czystych cieczy. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta. Współosiowa

sztywna elastyczna sztywna dwuprzewodowa dwuprzewodowa jednoprzewodowa Maksymalny zakres pomiarowy 6m (19 stóp 8 cali) 3m (9 stóp 10 cali) 20m (65 stóp 7 cali) 3m (9 stóp 10 cali) Minimalna stała dielektryczna przy maksymalnym zakresie pomiarowym 1.6 1.9 2.0 (2.0 jeśli (1.6 aż do 10 m) zainstalowana w metalowym obejściu lub w studni wyrównawczej

Odbita wiązka podlega wpływom różnych parametrów, dlatego maksymalny zakres pomiarowy różni się w zależności od aplikacji ze względu na : • obiekty zakłócające znajdujące się w pobliżu sondy. • Media z wyższą stałą dielektryczną (εr ), które dają lepsze odbicie i pozwalają na większy zakres pomiarowy. • Gładka powierzchnia daje lepsze odbicie niż powierzchnia z turbulencjami. Dla powierzchni turbulentnych zakres pomiarowy może być zmniejszony. • Piana na powierzchni i cząsteczki w atmosferze zbiornika mogą mieć wpływ na wykonywanie pomiaru.

elastyczna jednoprzewodowa 20m (65 stóp 7 cali) 2.8 (2.0 aż do 10 m)

Należy unikać twardego osadu i zanieczyszczeń na sondzie, ponieważ może to ograniczać zakres pomiarowy. W przypadku cieczy lepkich bardzo istotne jest dobranie właściwej sondy. Może być wymagane okresowe czyszczenie. Sondy jednoprzewodowe są szczególnie wskazane w przypadku, kiedy istnieje ryzyko zanieczyszczenia, ponieważ osady mogą powodować powstanie mostków (pomiędzy przewodami w sondach dwuprzewodowych oraz między wewnętrznym przewodem i zewnętrzną rurą w sondach współosiowych). Nawarstwianie się osadów może spowodować błędne odczyty.

9


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Granica faz

Model 3302 jest specjalnie przystosowany do pomiaru granicy faz oleju i wody, albo innych cieczy ze znaczącą różnicą stałej dielektrycznej. W przypadku wymienionych wyżej aplikacji możliwy jest także pomiar granicy faz przy użyciu modelu 3301, warunkiem pomiaru jest całkowite zanurzenie sondy w medium procesowym.

Maksymalna dopuszczalna grubość górnego produktu i mierzony zakres są przede wszystkim uwarunkowane stałymi dielektrycznymi dwóch cieczy.

Grubość górnej warstwy musi być większa niż 0.2m (8cali) dla elastycznej sondy dwuprzewodowej i 0.1m (4 cale) dla sztywnej sondy dwuprzewodowej i sondy współosiowej, aby rozróżnić echo tych dwu cieczy.

Podstawowe zastosowania zawierają granicę faz między olejem / cieczą olejopodobną oraz wodą / cieczą wodopodobną z niską (<3) stałą dielektryczną górnego produktu i wysoką (>20) stałą dielektryczną górnego produktu. Dla takich zastosowań, maksymalny zakres pomiarowy jest ograniczony tylko przez długość sond współosiowych i sztywnych dwuprzewodowych. Dla sondy elastycznej dwuprzewodowej, ograniczenie maksymalnego zakresu pomiarowego, 20 m (65 stóp), może być wyznaczone z wykresu poniżej. Należy jednak pamiętać, że właściwości pomiarowe są ściśle uzależnione od charakterystyki aplikacji. W przypadku innych, nietypowych zestawień produktów należy skontaktować się z producentem..

Pomiar granicy faz przy użyciu modelu 3302 i 3301 (sonda całkowicie zanurzona).

Sztywna sonda dwuprzewodowa, elastyczna sonda dwuprzewodowa i sonda współosiowa mogą być używane do pomiaru granicy faz. Preferowanym rozwiązaniem jest jednak sonda współosiowa. Do pomiaru poziomu granicy faz przetwornik wykorzystuje pozostałość fali z pierwszego odbicia. Część fali, która nie odbiła się od powierzchni pierwszej warstwy przechodzi dalej i odbija się od powierzchni drugiej warstwy. Prędkość fali całkowicie zależy od stałej dielektrycznej górnej warstwy. Jeśli ma być mierzona granica faz należy kierować się następującymi kryteriami: • Stała dielektryczna górnej warstwy musi być określona i nie powinna ulegać zmianom. Pakiet oprogramowania Radar Configuration Tools posiada wbudowany kalkulator stałej dielektrycznej, aby pomóc użytkownikowi w określeniu stałej dielektrycznej górnej warstwy. • W celu umożliwienia wyraźnego odbicia stała dielektryczna górnej warstwy musi być mniejsza niż stała dielektryczna dolnej warstwy. • Różnica między stałymi dielektrycznymi dla dwóch produktów musi być większa niż 10. • Maksymalna stała dielektryczna dla górnej warstwy wynosi 10 dla sondy współosiowej i 5 dla sond dwuprzewodowych.

Przykład: Jeśli grubość górnego produktu wynosi 5m (16.4 stóp) a stała dielektryczna równa się 3, cały zakres pomiarowy jest ograniczony o około 2m (6.6 stopy). Maksymalny zakres pomiarowy będzie zatem wynosił 18m (59 stóp). Warstwa emulsji Czasami między dwoma produktami występuje warstwa emulsji (mieszanina produktów), która zależnie od jej charakterystyki, będzie wpływać na pomiar granicy faz. W przypadku występowania emulsji należy skontaktować się z producentem.

10


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Zalecenia mechaniczne

Standardowo przetwornik jest montowany pionowo na kołnierzu lub połączeniu gwintowanym zbiornika, ale sonda może być także instalowana pod kątem do 90° , rotacja obudowy przetwornika możliwa jest w dowolnym kierunku. Sonda musi być zawieszona, w pełni rozciągnięta na zakresie, gdzie wymagany jest odczyt poziomu. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wziąć pod uwagę następujące zalecenia przed zainstalowaniem przetwornika : •

Wlot napełniający, który wytwarza turbulencję powinien być maksymalnie oddalony.

Maksymalna zalecana wysokość dyszy wynosi 10cm (4 cale) + średnica dyszy.

Sondy powinny być odseparowane od mieszadeł, sond nie powinno się także stosować przy silnym ruchu cieczy, chyba że sonda jest zakotwiczona. Jeśli przewiduje się, że ruch sondy w pobliżu jakiegokolwiek obiektu wyniesie do 30cm (1 stopa), sondę należy zakotwiczyć. Współosiowa

Aby ustabilizować sondę ze względu na siły boczne, możliwe jest zamocowanie lub doprowadzenie sondy do dna zbiornika.

Wybrać długość sondy zgodnie z wymaganym zakresem pomiarowym. Sonda może być przycięta na obiekcie. Jednakże są pewne ograniczenia dla sondy współosiowej: sondy powyżej 1.25m (4.1 stopy) mogą być przycięte do 0.6m (2 stopy). Krótsze sondy mogą być przycięte do minimalnej długości 0.4m (1.3 stopy).

Jeśli istnieje ewentualność, że sonda będzie się stykać ze ścianą, dyszą lub inną przeszkodą w zbiorniku to należy wybrać sondę współosiową. Minimalna odległość jest podana w tabeli poniżej. Dodatkowe informacje na temat instalacji mechanicznej można uzyskać w odpowiedniej instrukcji (dokument numer 00809-0100-4811).

sztywna dwuprzewodowa

elastyczna dwuprzewodowa

sztywna jednoprzewodowa

Zalecana średnica Wystarczająca do włożenia sondy dyszy

10cm (4 cale) lub więcej

10cm (4 cale) lub więcej

15cm (6 cali) lub więcej 15cm (6 cali) lub więcej

Wystarczająca do włożenia Minimalna 2) sondy średnica dyszy

5cm (2 cale)

5cm (2 cale)

5cm (2 cale)

5cm (2 cale)

0 cm (0cali) Minimalna odległość do przeszkody w 1) zbiorniku. Min. średnica rury 3.8cm (1.5 cala) / obejścia

10cm (4 cale)

10cm (4 cale)

30cm (12 cali)

30cm (12 cali)

skonsultować się z producentem

2.5cm (1.0 cal) (planowany standard)

5cm (2 cale)

3)

4)

elastyczna jednoprzewodowa

skonsultować się z producentem

1) Minimalna odległość od dna zbiornika dla sondy współosiowej i sztywnej jednoprzewodowej wynosi 5mm (0.2 cala). 2) Wymaga specjalnej konfiguracji i ustawienia górnej strefy zerowej. Patrz karta konfiguracji. 3) Przewód środkowy musi być co najmniej 15mm (0.6 cala) od ściany rury / obejścia. 4) Sonda musi być w środku rury / obejścia.

11


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Specyfikacja Informacje ogólne Produkt Zasada działania Warunki odniesienia Moc wyjściowa mikrofal Znak CE

Rosemount 3300 Seria przetwornik radarowy poziomu i granicy faz; Model 3301 przetwornik poziomu (granica faz dostępna dla całkowicie zanurzonej sondy) Model 3302 przetwornik poziomu i granicy faz. Reflektometria z czasem powrotu Time Domain Reflectometry (TDR). o o Sonda dwuprzewodowa, 25 C (77 F) woda. Nominalna 50 µW, Max. 2.0 mW. Spełnia wszystkie dyrektywy mające zastosowanie (R&TTE, EMC, ATEX).

Wyświetlacz / Konfiguracja Wyświetlacz zintegrowany

Jednostki wyjścia Zmienne wyjściowe

®

Urządzenie HART do zdalnej konfiguracji PC do zdalnej konfiguracji

Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy może być przełączany miedzy wyświetlaniem : poziomu, odległości, objętości, temperatury wewnętrznej, odległości granicy faz, poziomu granicy faz, amplitudy szczytu, grubości warstwy, procentowego zakresu, wyjściowego analogowego prądowego. Uwaga. Wyświetlacz nie może być używany do celów konfiguracji. Dla poziomu, granicy faz i odległości: stopy, cale, m, cm lub mm. 3 3 3 3 Dla objętości: stopa , cal , US galon, Imp galon, baryłka,yd ,m lub litr. Model 3301: poziom, odległość do poziomu, objętość lub dla przypadku z całkowicie zanurzoną sondą poziom granicy faz i odległość do granicy faz. Model 3302: poziom, odległość do poziomu, objętość, poziom granicy faz, odległość do granicy faz i grubość górnego produktu. Ręczny komunikator Rosemounta Model 275. Pakiet oprogramowania narzędziowego do konfiguracji radaru. Oprogramowanie Rosemount AMS.

Informacje elektryczne Zasilanie Wyjście Sygnał na alarm Parametry IS Wejście kabli Kable wyjściowe

Zasilanie z pętli (2-przewody), 11 – 42VDC (11-30 VDC w zastosowaniach iskrobezpiecznych, 16-42VDC w zastosowaniach zagrożonych wybuchem. ® Analogowe 4-20mA,HART . Standard :dolny= 3.75mA. górny= 21.75mA. Namur NE 43: dolny= 3.60mA. górny= 22.50mA. Ui =30 V,Ii =130mA,Pi = 1W,Li=0, Ci=0. ½ - 14 NPT dla dławików kabli lub rurek wejściowych. Opcjonalne :M20 x1.5 lub PG13.5 adapter rurki. Skrętka ekranowana, 18-12AWG.

Informacje mechaniczne Sondy

Materiały narażone na atmosferę w zbiorniku Wymiary Kąt sondy Obudowa Kołnierze, gwinty Wysokość powyżej kołnierza

Współosiowa: 0.4m (1.3stopy) do 6m (9.7stóp). Sztywna dwuprzewodowa: 0.6m (2stopy) do 3m (9.8stopy). Elastyczna dwuprzewodowa: 1m (3.3 stopy) do 20m (65.6stopy). Sztywna jednoprzewodowa: 0.6m (2stopy) do 3m (9.8stopy). Elastyczna jednoprzewodowa: 1m (3.3 stopy) do 20m (65.6stopy). Dalsze informacje, patrz tabela sond i informacje do zamawiania. 316 / 316LSST (EN1.4404),Teflon (PTFE,PFA) i materiały O-ringu (patrz informacje do zamawiania ). Patrz rysunki wymiarowe. 0 do 90 stopni. Aluminium pokryte Poliuretanem. Patrz Informacje do zamawiania. Patrz wybór przetwornika radarowego.

12


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Środowisko Temperatura otoczenia

o

o

o

o

o

-40 C do +85 C (-40 F do +185 F). Dla wyświetlacza LCD, zakres temperatury wynosi -20 C do o o o +85 C (-4 F do +185 F). o o o o Temperatura procesu -40 C do +150 C (-40 F do +302 F). Ciśnienie procesu od -1 do 40 Bar (od próżni do 580 psig). Wilgotność 0 – 100% wilgotności względnej. Zabezpieczenie NEMA 4X, IP 66. Telekomunikacja (FCC i R&TTE) FCC part 15 (1998) subpart B i R&TTE (dyrektywa EU 97/23/EC). Uszczelnienie fabryczne Tak. Odporność na drgania DIN EN 60068-2-64, IEC 68-2-64, ANSI/ISA-571.03 SA1, VC2. Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja i odporność: spełnia EN 61326-1 (1997) i poprawka A1, klasa A przyrząd zalecany do zastosowań przemysłowych, jeśli zainstalowany w metalowym zbiorniku lub rurach destylacyjnych. Kiedy sondy sztywne/elastyczne jedno/dwuprzewodowe są instalowane w plastikowych lub drewnianych zbiornikach zakłócenia silnych pól elektromagnetycznych mogą wpływać na pomiary. Wbudowane zabezpieczenie przed przepięciami Spełnia EN 61000-4-4 poziom 4 i EN 61000-4-5 poziom 4. Dyrektywa wyposażenia ciśnieniowego (PED) Zgodny z 97/23/EC artykuł 3.3 (zatwierdzony przez DNV). Zwykłe położenie FM 3810 Zgodność. Certyfikat grzejnika CSA B51-97 Zgodność.

Wydajność pomiaru Dokładność odniesienia Powtarzalność Wpływ temperatury otoczenia Częstość odświeżania Zakres pomiarowy

±5 mm (0.2 cala) dla sond ≤ 5m (16.4 stopy). ±0.1% mierzonej odległości dla sond > 5 m (16.4 stopy). ±1 mm (0.04 cal). o Mniej niż 0.01% mierzonej odległości na C. 1 na sekundę 0.1 m (8 cali) do 20m (65 stóp ). Patrz także, strona 7 i 9.

WYKRES MAKSYMALNEJ REZYSTANCJI W PĘTLI PRĄDOWEJ Komunikator HART® wymaga minimalnej rezystancji obciążenia 250 Ω w pętli, aby funkcjonował prawidłowo. Maksymalna rezystancja obciążenia może być wyznaczona z poniższych wykresów.

13


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Certyfikaty dla obszarów zagrożonych wybuchem Certyfikat Factory Mutual (FM) Project ID: 3013394 E5 przeciwwybuchowy do użycia w Class I, Div. 1, Groups B, C i D; Dust Ignition Proof for use in Class II/III, Div. 1, Groups E, F i G; z połączeniami iskrobezpiecznymi do Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F i G. Klasa temperatury T5 @ +85°C. ograniczenie temperatury otoczenia -40°C do +85°C. uszczelnienie fabryczne. I5 iskrobezpieczny dla Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F i G, Class I, Zone 0, AEx ia IIC T4 Ta=70°C. kod temp.T4 przy 70°C max otoczenia. Control Drawing: 9150077-944. Non-Incendive Class I, Div. 2, Groups A, B, C i D; Suitable for Class II, III, Div. 2, Groups F i G. Non-incendive maximum operating parameters: 42 V, 25 mA. kod temp. T4A przy 70°C max otoczenia.

Certyfikat Canadian Stiards Association (CSA) Cert. no 2002.1250250. E6 zabezpieczenie przed wybuchem: Class I, Div. 1, Groups C i D. zabezpieczenie przed zapłonem pyłu: Class II, Div. 1 i 2, Groups G i coal dust. Class III, Div. 1, Haz. Loc. [Ex ia IIC T6]. ograniczenie temperatury otoczenia -40°C to +85°C. uszczelnienie fabryczne. I6 iskrobezpieczny: Ex ia IIC T4, Class I, Div. 1, Groups A, B, C i D. kod temp. T4. Control Drawing: 9150077-945. Non-Incendive: Class III, Div. 1, Haz. Loc. Class I, Div 2, Groups A, B, C i D. ograniczenie temperatury otoczenia -40°C to +70°C. Informacja o instalacji w obszarach niebezpiecznych, znajduje się w instrukcji.

Certyfikat ATEX E1 ognioszczelność: II 1/2 GD T80°C. EEx d [ia] IIC T6 (-40°C<Ta<+75°C). KEMA 01ATEX2220X. I1 iskrobezpieczny: II 1 G EEx ia IIC T4 (-50°C<Ta<+70°C). BAS02ATEX1163X Ui=30 VDC, Ii=130 mA, Pi=1.0 W, Li=Ci=0.

14


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Rysunki wymiarowe GŁOWICA PRZETWORNIKA

SONDY

15


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Informacje do zamawiania Model kod 3301, poziom w cieczy Model

Opis produktu

3301

Radarowy przetwornik poziomu i granicy faz

Kod

Wyjście sygnału

H

4-20 mA z komunikacją HART

®

Kod

Materiał obudowy

A

aluminium pokryte poliuretanem

Kod

Gwinty rurek / kabli

1 2 3

½ -14NPT M20 x1.5 adapter PG 13.5adapter

Kod

Ciśnienie i temperatura pracy

S

- 1bar (15 psig) do 40bar (580 psig) @ 150°C (302°F)¹

)

Kod

Materiał konstrukcji: połączenia procesu / sonda

1

316 / 316 LSST(EN 1.4404), Teflon (PTFE,PFA)

Kod

Uszczelnienie, materiał O-ringu (skonsultować się z producentem w sprawie materiałów innych o-ringów)

V E K B

Viton Etylenopropylen Kalrez6375 Buna-N

Kod

Typ sondy

Połączenie procesu

Długość sondy

1A 2A

Sztywna dwuprzewodowa Elastyczna dwuprzewodowa z obciążnikiem

Kołnierz lub 1.5cala gwint Kołnierz lub 1.5cala gwint

Min: 0,6m (2 stopy). Max: 3m (9.8 stopy) Min: 1m (3.3 stopy)

3A 4A 5A

Współosiowa Sztywna jednoprzewodowa Elastyczna jednoprzewodowa z obciążnikiem

Kołnierz lub 1.5cala gwint Kołnierz, 1 lub1.5 cala gwint Kołnierz, 1 lub 1.5 cala gwint

Max: 20m (65.6 stopy) Min: 0,4m (1.3 stopy).Max: 6m (19.7 stopy) Min: 0.6m (2 stopy). Max: 3m (9.8 stopy) Min: 1m (3.3 stopy)

5B

Elastyczna dwuprzewodowa z uchwytem

Kołnierz, 1 lub 1.5 cala gwint

Kod

Jednostki długości sondy

E M

Angielskie(stopy, cale) Metryczne (metry, centymetry)

Kod xx

Max: 20m (65.6 stopy) Min: 1m (3.3 stopy) Max: 20m (65.6 stopy)

Całkowita długość sondy 2) (m/stopy) 0-20m lub 0 – 65 stóp

Kod

Całkowita długość sondy 2) (cm/cale)

xx

0-99 cm lub 0 – 11 cali

Tabela kontynuowana na następnej stronie

1) Wartości procesowe. Ostateczne wartości zależne od kołnierza i wyboru o-ringu. Patrz rozdział Przetwornik radarowy. 2) Zawarty obciążnik sondy jeśli jest stosowany. Podać całkowitą długość sondy w stopach i calach lub w metrach i centymetrach, w zależności od wybranych jednostek długości sondy (patrz przykład pełnego łańcucha modelu). Jeśli wysokość zbiornika nie jest znana, proszę zaokrąglić w górę przy zamawianiu – sondy mogą być przycinane na dokładną długość na obiekcie. Maksymalna dopuszczalna długość jest uzależniona od warunków procesu.

16


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Model kod 3301, poziom w cieczy , kontynuacja Kod

Połączenia procesu – wielkość / typ (skonsultować się z producentem na temat innych połączeń procesu)

Kołnierze ANSI w 316L SST AA 2 cale ANSI,150 funtów AB 2 cale ANSI,300 funtów BA 3 cale ANSI,150 funtów BB 3 cale ANSI,300 funtów CA 4 cale ANSI,150 funtów CB 4 cale ANSI,300 funtów DA 6 cali ANSI,150 funtów Kołnierze DIN w 316L SST HB DN50, PN40 IA DN80, PN16 IB DN80, PN40 JA DN100, PN16 JB DN100, PN40 KA DN150, PN16 Gwintowane RA 1.5 cala NPT gwint RB 1 cal NPT gwint SA 1 ½ cal BSP (G 1½cal) gwint SB 1 cal BSP(G 1cal) gwint

Kod

Certyfikaty obszarów zagrożonych wybuchem

NA E1 E5 E6 I1 I5 I6

Bez certyfikatu dla obszarów zagrożonych wybuchem ATEX ognioszczelność FM przeciwwybuchowość CSA przeciwwybuchowość ATEX iskrobezpieczeństwo FM iskrobezpieczeństwo CSA iskrobezpieczeństwo

Kod

Opcje

M1 BT P1 N2

zintegrowany wyświetlacz cyfrowy Tabliczka z kodem paskowym z numerem tabliczki i numerem zamówienia testowany hydrostatycznie 3) NACE materiał zalecany do MR 01-75

Cx – Specjalne konfigurowanie (Oprogramowanie) C1 C4 C5 C8

Konfiguracja fabryczna (CDS wymagany przy zamówieniu) Alarm Namur alarm i poziomy nasycenia, górny alarm Alarm Namur alarm i poziomy nasycenia, dolny alarm 4) dolny alarm (standardowy alarm Rosemounta i poziomy nasycenia)

Qx – Specjalne Certyfikaty Q4 Q8

Certyfikat kalibracji 5) Certyfikat materiałowy wg EN 10204 3.1B

3) Ważne dla sond typu 3A i 4A. 4) Standardowy alarm ustawiony jako górny. 5) Opcja dostępna dla ciśnieniowych mokrych części.

Przykładowy łańcuch zamówienia modelu: 3301-H-A-1-S-1-V-1A-M-02-05-AA-I1-M1C1 E-02-05 w łańcuchu model oznacza sondę o długości 2 stopy i 5 cali. M-02-05 w łańcuchu modelu oznacza długość sondy 2.05 m.

17


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Model kod 3302, poziom w cieczy Model

Opis produktu

3302

Radarowy przetwornik poziomu i granicy faz

Kod

Wyjście sygnału

H

4-20 mA z komunikacją HART

®

Kod

Materiał obudowy

A

aluminium pokryte poliuretanem

Kod

Gwinty rurek / kabli

1 2 3

½ -14NPT M20 x1.5 adapter PG 13.5adapter

Kod

Ciśnienie i temperatura pracy

S

- -1bar (15 psig) do 40bar (580 psig) @ 150°C(302°F)¹

)

Kod

Materiał konstrukcji: połączenia procesu / sonda

1

316 / 316 LSST(EN 1.4404), Teflon (PTFE,PFA)

Kod

Uszczelnienie, materiał O-ringu (skonsultować się z producentem w sprawie materiałów innych o-ringów)

V E K B

Viton Etylenopropylen Kalrez6375 Buna-N

Kod

Typ sondy

Połączenie procesu

Długość sondy

1A 2A

Sztywna dwuprzewodowa Elastyczna dwuprzewodowa z obciążnikiem

Kołnierz lub 1.5cala gwint Kołnierz lub 1.5cala gwint

Min: 0.6m (2 stopy). Max: 3m (9.8 stopy) Min: 1m (3.3 stopy)

3B

Współosiowa do pomiaru granicy faz

Kołnierz lub 1.5cala gwint

Max: 20m (65.6 stopy) Min: 0.4 (1.3 stopy).Max: 6m (19.7 stopy)

Kod

Jednostki długości sondy

E M

Angielskie(stopy, cale) Metryczne (metry, centymetry)

Kod xx

Całkowita długość sondy 2) (m/stopy) 0-20m lub 0 – 65 stóp

Kod

Całkowita długość sondy 2) (cm/cale)

xx

0-99 lub 0 – 11 cali

Tabela kontynuowana na następnej stronie

1) Wartości procesowe. Ostateczne wartości zależne od kołnierza i wyboru o-ringu. Patrz rozdział Przetwornik radarowy. 2) Zawarty obciążnik sondy jeśli jest stosowany. Podać całkowitą długość sondy w stopach i calach lub w metrach i centymetrach, w zależności od wybranych jednostek długości sondy (patrz przykład pełnego łańcucha modelu). Jeśli wysokość zbiornika nie jest znana, proszę zaokrąglić w górę przy zamawianiu – sondy mogą być przycinane na dokładną długość na obiekcie. Maksymalna dopuszczalna długość jest uzależniona od warunków procesu.

18


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Model kod 3302, poziom w cieczy , kontynuacja Kod

Połączenia procesu – wielkość / typ (skonsultować się z producentem na temat innych połączeń procesu)

Kołnierze ANSI w 316L SST AA 2 cale ANSI,150 funtów AB 2 cale ANSI,300 funtów BA 3 cale ANSI,150 funtów BB 3 cale ANSI,300 funtów CA 4 cale ANSI,150 funtów CB 4 cale ANSI,300 funtów DA 6 cali ANSI,150 funtów Kołnierze DIN w 316L SST HB DN50, PN40 IA DN80, PN16 IB DN80, PN40 JA DN100, PN16 JB DN100, PN40 KA DN150, PN16 Gwintowane RA 1.5 cala NPT gwint SA 1 ½ cal BSP (G 1½cal) gwint

Kod

Certyfikaty dla obszarów zagrożonych wybuchem

NA E1 E5 E6 I1 I5 I6

bez certyfikatu dla obszarów zagrożonych wybuchem ATEX ognioszczelność FM przeciwwybuchowość CSA przeciwwybuchowość ATEX iskrobezpieczeństwo FM iskrobezpieczeństwo CSA iskrobezpieczeństwo

Kod

Opcje

M1 BT P1 N2

zintegrowany wyświetlacz cyfrowy Tabliczka z kodem paskowym z numerem tabliczki i numerem zamówienia testowany hydrostatycznie 3) NACE materiał zalecany do MR 01-75

Cx – Specjalne konfigurowanie (Oprogramowanie) C1 C4 C5 C8

Konfiguracja fabryczna (CDS wymagany przy zamówieniu) Alarm Namur alarm i poziomy nasycenia, górny alarm Alarm Namur alarm i poziomy nasycenia, dolny alarm 4) dolny alarm (standardowy alarm Rosemounta i poziomy nasycenia)

Qx – Specjalne Certyfikaty Q4 Q8

Certyfikat kalibracji 5) Certyfikat materiałowy wg EN 10204 3.1B

3) Ważne dla sond typu 3B. 4) Standardowy alarm ustawiony jako górny. 5) Opcja dostępna dla ciśnieniowych mokrych części.

Przykładowy łańcuch zamówienia modelu: 3302-H-A-1-S-1-V-1A-M-02-05-AA-I1-M1C1 E-02-05 w łańcuchu model oznacza sondę o długości 2 stopy i 5 cali. M-02-05 w łańcuchu modelu oznacza długość sondy 2.05 m.

19


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

KARTA KONFIGURACYJNA MODEL 3301, POZIOM W CIECZY * = domyślne Informacja o użytkowniku, numer modelu i informacje opisowe – Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1.

Informacja o zastosowaniu i konfiguracji pomiaru - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1 i przy pomocy przed zamówieniem.

1) W przypadku wyboru konfiguracji niestandardowej przetwornika Model 3095MV należy wypełnić poniższą kartę konfiguracyjną. Jeśli nie zostaną podane wartości parametrów to przetwornik Model 3095MV będzie dostarczony w konfiguracji oznaczonej symbolem *. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze przedstawicielskim firmy Rosemount. UWAGA: Każdy nieoznaczony parametr będzie miał przypisaną podaną wartość domyślną. 2) Przetwornik mierzy między górną i dolną martwą strefą. Patrz tabela sondy w rozdziale o radarze. 3) Górny punkt odniesienia jest pod kołnierzem lub połączeniem gwintowym zależnie od zamawianej opcji. 4) Obszar dyszy i sondy gdzie nie powinno się wykonywać pomiarów. Należy stosować, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń.

20


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Model 3301, Poziom w cieczy, kontynuacja Konfiguracja miernika LCD – tylko jeśli M1 i C1 są zamawiane

Informacja o zabezpieczeniu - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1

Informacja o procesie (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

Wymiary (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

21


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

KARTA KONFIGURACYJNA MODEL 3301, GRANICA FAZ, SONDA CAŁKOWICIE ZANURZONA W CIECZY * = domyślne.

Informacja o użytkowniku, nr modelu i inf. opisowe – Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1.

Podstawowa informacja o zastosowaniu i konfiguracji - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1 i przy pomocy przed zamówieniem.

1) Przetwornik mierzy między górną i dolną martwą strefą. Patrz tabela sondy w rozdziale o radarze. 2) Górny punkt odniesienia jest pod kołnierzem lub połączeniem gwintowym zależnie od zamawianej opcji. 3) Obszar dyszy i sondy gdzie nie powinno się wykonywać pomiarów. Należy stosować, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń.

22


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Model 3301, granica faz, sonda całkowicie zanurzona w cieczy, kontynuacja. Konfiguracja miernika LCD – tylko jeśli M1 i C1 są zamawiane

Informacja o zabezpieczeniu - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1

Informacja o procesie (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

Wymiary (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

23


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

KARTA KONFIGURACYJNA MODEL 3302, POZIOM I GRANICA FAZ W CIECZACH *= domyślne.

Informacja o użytkowniku, nr modelu i inf. opisowe – Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1.

Podstawowa informacja o zastosowaniu i konfiguracji - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1 i przy pomocy przed zamówieniem.

1) Jeśli wymagane jest obliczenie objętości, należy wypełnić kartę konfiguracji i zastosowania, Konfiguracja objętości. 2) Przetwornik mierzy między górną i dolną martwą strefą. Patrz tabela sondy w rozdziale o radarze. 3) Górny punkt odniesienia jest pod kołnierzem lub połączeniem gwintowym zależnie od zamawianej opcji. 4) Obszar dyszy i sondy gdzie nie powinno się wykonywać pomiarów. Należy stosować, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. 5) Jeśli stosowany jest Tri-loop, tryb zabezpieczenia musi być włączony.

24


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

Model 3302, Poziom i granica faz w cieczach, kontynuacja. Konfiguracja miernika LCD – tylko jeśli M1 i C1 są zamawiane

Informacja o zabezpieczeniu - Informacja jest wymagana jeśli zamawiane jest C1

Informacja o procesie (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

Wymiary (informacja zalecana dla pomocy przed zamówieniem)

25


Karta katalogowa produktu 00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount Seria 3300

KARTA KONFIGURACYJNA KONFIGURACJA OBJĘTOŚCI Informacja o konfiguracji objętości (tylko obliczanie całkowitej objętości) – Wymagane jest jeśli zamawiane jest C1 i wybrano jako zmienną objętość Objętość będzie obliczana w oparciu o idealny typ zbiornika lub tabelę przeliczeniową. Proszę wypełnić te okienka, które odpowiadają mierzonemu zbiornikowi (odpowiednio do wybranych jednostek zmiennej)

26


Karta katalogowa produktu

Rosemount Seria 3300

00813-0100-4811, Rev AA Wrzesień 2002

Rosemount i logo Rosemounta są zarejestrowanymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zarejestrowanym znakiem towarowym jednej z grupy firm Emerson Process Management. HART jest zarejestrowanym znakiem towarowym HART Communication Foundation. Wszystkie inne znaki są własnością ich posiadaczy.

Emerson Process Management, Rosemount Inc. Polska

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Tel: 22 45 89 200 Fax: 22 45 89 231 e-mail: info.pl@emersonprocess.com

Ameryka 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1-800-999-9307 T (International) (952) 906-8888 F (952) 949-7001

Europa, Środkowy Wschód i Afryka Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England Tel 44 1243 863121 Fax 44 1243 867554

Azja Pacyfik Singapore Pte Ltd. 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel (65) 777-8211 Fax (65) 777-0947 AP.RMT-

Specialist@emersonprocess.com

27

Microsoft Word - pds3300pl  

• przemyśle chemicznym i petrochemicznym, • przemyśle naftowym i gazownictwie, • przemyśle drzewnym i papierniczym, • zakładach farmaceutycz...