Page 1

EM Ball กอนจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย


EM Ball กอนจุลินทรียบําบัดน้ําเสีย จากสถานการณน้ําทวมในหลายจังหวัดของประเทศไทย และไดสราง ความเสียหายในวงกวาง ชนิดที่เรียกวาผูเฒาผูแกตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา ไมเคยเจอน้ําทวมหนักอยางนี้มากอน สําหรับปญหาทีต่ าม มาหลังน้ําทวมขังเปนเวลานาน คือ น้ําเริ่มสงกลิ่นเนาเหม็น ยิ่งทําให ประชาชนไดรับความเดือดรอนมากขึ้นไปอีก เราในฐานะที่เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรของรัฐที่อยู ใกลชิดประชาชนมากที่สุด แมจะไมไดอยูในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ําทวม รูสึก เห็นใจพี่นองประชาชนที่ประสบภัยในครั้งนีเ้ ปนอยางยิ่ง นอกจากการบริจาค เงินและสิ่งของที่จําเปนในเบื้องตนไปแลว ภายหลังเราไดทราบวาสิ่งที่เกิดขึ้น ตามมาหลังน้ําทวมคือน้ําเนาเหม็น สิ่งทีพ่ วกเราจะชวยบรรเทาปญหา ที่ เกิดขึ้นนี้ คือ การรวมแรง รวมใจกันอีกครั้ง ในการทํา EMบอล หรือกอน จุลินทรียบําบัดน้ําเสีย เพื่อสงไปชวยพี่นองประชาชน ที่ประสบปญหา ดังกลาว โดยขอบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุในการจัดทําจากองคกรปกครอง สวนทองถิ่นทั้ง 6 แหง ไดแก เทศบาลตําบลเหลาปอแดง อบต.โนนหอม อบต.เหลาโพนคอ อบต.มวงลาย อบต.ดงชน และอบต.โคกกอง รวมทั้ง โรงเรียนในเขตบริการและผูมีจิตศรัทธาในการรวมบุญในการจัดทํา โครงการ ทองถิ่นรวมใจ ปนกอนดิน สูกอนบุญ ชวยผูประสบภัยน้ําทวมที่ประสบ ปญหาน้ําเนาเหม็น


EM คืออะไร E.M. ยอมาจากคําวา Effective Micro-organisms หมายถึ ง กลุ ม จุ ลิ น ทรี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคิ ด ค น พบโด ย ศาสตราจารย ดร.เทรโอะ ฮิงะ (TEROU HIGA ) แหง มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุน โดยใชเทคนิค ทางชีวภาพ รวบ รวมเฉพาะกลุมจุลินทรีย หมวดสรางสรรคที่มี อยูในธรรมชาติมาใชประโยชน ชวยปรับปรุงสภาพความสมดุล ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น จุลินทรียหมวดสรางสรรคที่ มีใน EM ไดแก กลุมจุลินทรียสังเคราะหแสง แลกโตบาซิลัส เพนนิซีเลี่ยม ไตรโคเดอมา ฟูซาเรียม สเตรปโตไมซิส อโซโตแบ คเตอ ไรโซเบียม ยีสต รา ฯลฯ จุลินทรียใน

EM

สวนใหญเปนจุลินทรียที่ไม

ตองการอากาศ และมีพลัง “แอนติออกซิเดชั่น” ซึ่งเปนพลัง สรางสรรคของชีวิต ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพที่สําคัญของ เซลลไดปองกันฤทธิ์ของสารพิษไดหลายชนิด รักษาสภาพ ธรรมชาติของเซลล ไดมิใหเสื่อมสภาพรักษาสุขภาพของคนและ สัตว มิใหเปนโรคหรือเจ็บปวยไดงาย


ลักษณะโดยทั่วไปของ EM เปนของเหลวสีน้ําตาลกลิ่นหอม อมเปรี้ยวอมหวาน (เกิดจากการทํางาน ของกลุมจุลินทรียตาง ๆ ใน E.M.) เปน กลุมจุลินทรียที่มีชีวิต ไมสามารถใชรวม กับสารเคมีหรือ ยาปฏิชีวนะและยาฆาเชื้อ ตาง ๆ ไดไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต เชน คน สัตว พืช และแมลงที่เปนประโยชน ชวยปรับสภาพความสมดุลของสิ่ง มีชีวิต และสิ่งแวดลอม เปนกลุมจุลินทรีย ที่ทุก คนสามารถนําไปเพาะขยายเพื่อชวยแก ปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง


สวนประกอบของ EM บอล

1. รําละเอียด 1 สวน 2. แกลบปน หรือ รําหยาบ 1 สวน 3. ดินเหนียว 1 สวน 4. EM : กากน้ําตาล : น้ํา สะอาด = 1 : 1 : 200


ขั้นตอนและวิธีการทํา Em บอล

1.

ผสมรําหยาบ ดินเหนียว และรําละเอียดใหเขากัน

2.

น้ําสวนผสมของ Em กากน้ําตาล และน้ํา มารดจนไดความชื้น ประมาณ 40 % ซึ่งสามารถปนเปนกอนกลมได

3.

ปนเปนกอนกลมใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 เซนติเมตร หรือ ขนาดเทาลูกเปตอง หากตองการใหมีรูปรางกลมสวยงาม ควรใช แมแบบโลหะอัดเปนกอนจะดีมาก

4.

หลังจากนั้นควรผึ่งใหแหง 1-2 วัน และควรบรรจุถุงพลาสติกให อยูในสภาพไมมีอากาศ จะไดเชื้อราสีขาวภายในกอน Em บอล ขอมูลจาก http://www.emro-asia.com


วิธีใช

Em บอล

Em บอล 1 กอนตอปริมาณน้ํา เสีย 10 ลูกบาศกเมตร ทุก เดือน ประมาณ 3-6 เดือน สภาพน้ําเนาเหม็นจะดีขึ้นอยาง เห็นไดชัด


ประโยชน - ยอยสลายเลนกนบอน้ํา สิ่งปฏิกูลที่อยูในน้ํา หรือแมน้ําที่ไหล - ยอยสลายอินทีรยสารแขวนลอยในน้ํา - ขจัดจุลินทรียเนาเปอยในโคลน ขี้เลนในน้ํา - ชวยเพิ่มออกซิเจนในน้ําสามารถลดคาBOD ลง ตามมาตรฐาน


เอกสารอางอิง ศูนยเกษตรธรรมชาติคิวเซ. (2547). การประยุกตใชจุลินทรียอีเอ็มเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดลอมวันนี้.กรุงเทพฯ.มูลนิธิบําเพ็ญสาธารณประโยนดวยกิจการ ทางศาสนา. คณิต มวงนิล. (2546) . Em World Report. กรุงเทพฯ:บริษัท อี เอ็ม คิวเซ จํากัด.

Em Ball  

microo ก้อนจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you