Issuu on Google+

รายงานโครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหมื่นบาทถวน)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพนคอ ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย


กิจกรรมตามมุมประสบการณ อนุบาลเด็กเล็ก 1

มุมทราย


มุมวิทยาศาสตร


มุมภาษา


มุมดนตรี


มุมบทบาทสมมุติ


มุมบล็อก/มุมสราง


มุมศิลปะ


มุมน้ํา


มุมกลางแจง


กิจกรรมตามมุมประสบการณ อนุบาลเด็กเล็ก 2

มุมทราย


มุมวิทยาศาสตร


มุมดนตรี


มุมภาษา


มุมบทบาทสมมุติ


มุมบล็อก/มุมสราง


มุมศิลปะ


มุมน้ํา


กิจกรรมตามมุมประสบการณ อนุบาลเด็กเล็ก 3

มุมภาษา


มุมดนตรี


มุมกลางแจง


มุมบทบาทสมมุติ


มุมศิลปะ


มุมทราย


มุมน้ํา


มุมวิทยาศาสตร


มุมกลางแจง


มุมบล็อก/มุมสราง


โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้