Page 1

1

คําแถลงนโยบาย ของ ผูบริหาร นายอนุสรณ พลราชม นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ แถลงตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ


2

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ที่เคารพ ตามที่ประชาชนชาวตําบลเหลาโพนคอ ไดกรุณามอบความวางไวใจเลือกกระผม นายอนุส รณ พลราชม ใหเปนผูบริหารและดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เมื่อวันอาทิต ยที่ ๘ กรกฎคม ๒๕๕๕ ที่ผานมาและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประชุม ครั้งที่ 84 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไดมีมติรับรองใหความเห็นชอบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไปแลวนั้น กอนเขารับหนาที่ ทาน ประธานสภาฯ ได กรุ ณาเรี ย กประชุ ม สภาองค การบริ ห ารส วนตํ า บล ในวั นพุ ธ ที่ ๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๕ เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยไมมีการลง มติภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บัดนี้ กระผม นายกองคก ารบริห ารส วนตํ าบลเหลาโพนคอ ไดกําหนดนโยบาย การบริ หาร ราชการขององค ก ารบริห ารส วนตํ า บลเหล า โพนค อ เรี ย บร อยแล ว โดยยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซึ่งเปนระบอบการปกครองและสถาบันที่พึงปรารถนา และเหมาะสมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชนชาวไทยอยางแทจริงและครอบคลุมถึงแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ดังนั้นกระผมจึงขอแถลงนโยบายดังกลาวตอที่ประชุมของสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ เพื่อให ทราบถึงเจตนารมณ ยุทธศาสตรและนโยบายของผูบริหาร ในการสรางเสถีย รภาพและความมั่นคงกาวหนา ในการพั ฒ นาตํ า บลทั้ งใน ด านเศรษฐกิ จ สั ง คมและ วั ฒ นธรรมเพื่ อประโยชน สุ ข ของประเทศชาติ แ ละ ประชาชนชาวตําบลเหลาโพนคอทุกคน

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ โดยที่กระผม นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ บริหารราชการองคการบริหาร สวนตําบลเหลาโพนคอ ตอเนื่องจากนายกองคการบริหารสวนตําบลคนที่แ ลวและไดประกาศนโยบายใน ระหวางการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอวา สองปที่ผานมาเปนชวงระยะเวลาการ พัฒนาตําบลหยุดชะงัก เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปตามขอบัญญัติ ไปกระจุกตัวอยูในหมวด เงินเดือน คาจางของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางเปนสวนใหญจึงทําใหมีผลกระทบตองบประมาณ รายจายในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และงบประมาณรายจายในดานเศรษฐกิจ ดังนั้นผูบริห ารจึง จําเปนที่ จะต องขอรายงานให เห็ นภาพในอดีต เพื่ อความตอ เนื่องเชื่อ มโยงไปยัง อนาคต กลาวคื อ เมื่ อ ผูบริหารไดรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ ในขณะนั้น กําลังเผชิญปญหาเรื่องการใชจายงบประมาณดานโครงสรางพื้นฐาน รายจายไมเพียงพอตอพัฒนาและการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน เนื่องจากถนนหนทางที่ประชาชนใชสัญจรไปมาเปนหลุมเปนบอ เปนอุปสรรคตอการสัญจรไปมาเปนอยางมาก ถนนหนทางไม ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม ไมไดรับ การ แกไขปญหาโดยเรงดวน จึงกอใหเกิดปญหาความเดือดรอนแกพี่นองประชาชนโดยรวม สาเหตุสวนหนึ่งมา จากงบประมาณรายจายกระจุกตัวอยูในหมวดเงินเดือนและเงินคาจางพนักงานจางที่เพิ่มสูงขึ้นตามนโยบาย ของรัฐบาล ประกอบกับผูบริหารคนกอนมีนโยบาย การเปดกรอบอัตรากําลังพนักงานจางมากเกินความจําเปน จึงทําใหมีผลกระทบกับงบประมาณรายจายในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนาในดานอื่นที่ จําเปน ผูบริหารจึงมีความจําเปนเรงดวนที่ตองเอาใจใสและทุมเทเปนพิเศษในการบริห ารใหองคการ บริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ รอดพนจากวิกฤต โดยจะมีการปรับลดกรอบอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล หรื อพนักงานจ างใหมี ค วามเหมาะสมสอดคล องกับ ฐานะการคลั งหรื อ งบประมาณรายจ า ยประจํา ป ข อง องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอตอไป


3

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ วิสยั ทัศน คิดกวาง มองการไกล

ใจถึง

พึ่งพาได

ยุทธศาสตรการพัฒนา ๑. กอนจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป จะเปดโอกาสใหประชาชนไดมสี วน รวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล ดวยการเชิญชวนประชาชนในแตละหมูบานรวมจัดทําแผนพัฒนา ตําบล แผนพัฒนาหมูบานในแตละหมูบาน โดยใหจัดลําดับความสําคัญของแตละโครงการในแตละ หมูบาน ในแตละดานเพื่อประกอบเปนแผนพัฒนาตําบล และจะมีการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเปน ประจําทุกป ๒. นําแผนพัฒนาตําบล ทีส่ ภาใหความเห็นชอบและประกาศใชแลวมาประกอบในการจัดทํา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ๓. ปญหาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนตองไดรับการแกไขโดยเร็ว ๔. ประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นกับหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เพื่อแกไขปญหา ความเดือดรอนของประชาชนภายในตําบลอยางมีเอกภาพ ดุลภาพและมีประสิทธิภาพ ๕. ปรับปรุงการปฏิบัติหนาทีข่ องพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในทุกระดับใหมี คุณภาพสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประชาชนมีความพึงพอใจในการ ใหบริการ ดวยหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางทุกคน อยางเขมขน ๖. ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาการพัฒนาทองถิ่นของตนในทุกระดับ โปรงใส ตรวจสอบได เชน แตงตั้งผูแทนประชาคมเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจรับงานจาง กรรมการจัดทําแผนพัฒนาตําบล เปนตน

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ แนวทางการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่น มีฐานะเปนนิติ บุคคล มีความใกลชิดประชาชนมากที่สุด ประชาชนมีสวนรวมในการจัด ทําแผนพัฒนาตําบล สามารถ ตรวจสอบการทํางานของผูบ ริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางได องคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ จึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่พึ่ง ของประชาชนได เพราะมีการวางแผนการพัฒนาทองถิ่นที่ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประชาชน สามารถเสนอแนวความคิด ที่กวางไกลเข ามาบรรจุไวในแผนสามปได ดัง นั้นการตัด สิ นใจแกปญหาความ เดือดรอนของพี่นองประชาชนจึงอยูบนพื้นฐานของความจริง ดังนั้น องคการบริห ารสวนตําบลเหลาโพนคอ จึงเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง สามารถขจัดปดเปา แกไขปญหาความ เดือดรอนของพี่นองประชาชนไดในระดับหนึ่ง ขาพเจาในฐานะผูบริหาร จึงมีความมุงมั่นที่จะนําความรู


4

ความสามารถ มาใชในการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาและเกิด ประโยชนสูงสุด แกพี่นองประชาชน ชาวตําบลเหลาโพนคอโดยรวม ดังนี้

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ๑. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน ๑.๑. งานดานการคมนาคมและขนสง ๑.๑.๑ จะมีการปรับปรุงซอมแซม ถนนดิน ถนนลูกรัง เสริมผิวจราจรภายในหมูบาน หรือในระหวางหมูบาน ใหอยูในสภาพเรียบรอยสามารถใชงานได ประชาชนสามารถใชสัญจรไปมาไดอยาง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ๑.๑.๒ จะมีการปรับปรุงซอมแซมหรือกอสราง ถนนลูกรังหรือถนนดินเขาสูพื้นที่ไร นาการเกษตรของพี่นองเกษตรกร เพื่อลดปญหาและอุปสรรค หรือ แกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร ในการขนถายผลผลิตทางการเกษตรใหมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ตามสมควรและเหมาะสม ๑.๑.๓ จะมีการขยายเขตจําหนายไฟฟาแสงสวางเขาสูพื้นที่ไรนาการเกษตรใหทั่วถึง ๑.๑.๔ จะมีการปรับปรุงซอมแซม หรือกอสรางถนนคอนกรีตภายในหมูบานหรือ ในระหวางหมูบาน หรือ เสริมผิวจราจรเปนถนนลาดยางภายในหมูบานหรือในระหวางหมูบานใหครบทุก หมูบานแลวแตกรณี เพื่อลดปญหาฝุนละออง ตามแผนพัฒนาตําบล ๑.๒ งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ๑.๒.๑ การบริหารจัดการน้ํา แบบบูรณการ เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูน้ําหลากและการ ขาดน้ําสําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูแลง โดยการสํารวจขอมูลแหลงน้ําและอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อ การเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนสามป ๑.๒.๒ จะจัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคใหเพียงพอแกความตองการของพี่นองประชาชนภาย ตําบล เชน การจัดหาระบบน้ําประปา เปนตน ๑.๒.๓. กอสรางฝายน้ําลนเพื่อเก็บกักน้ําใหเพียงพอตอความตองการของการเกษตรและการ ปศุสัตว ๑.๒.๔ ประสานหนวยงานของรัฐ เชน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเพื่อขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใชในการอุปโภค บริโภค การเกษตรและการปศุสัตว ใหเพียงพอแกความตองการของเกษตรกรใน ตําบล เปนตน ๑.๒.๕ จะมีการขุดลอกแหลงน้ําทีต่ ื้นเขินเพื่อเพิ่มปริมาณความจุน้ําใหมากขึ้น เชน ขุด ลอกลําหวย ขุดลอกหนองน้ําสาธารณ เปนตน

ทานประธานสภา ฯ ที่เคารพ ๒. นโยบายดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ๒.๑ งานดานการสงเสริมอาชีพ ๒.๑.๑ สงเสริมและพัฒนากิจการ บทบาทสตรีในดานการประกอบอาชีพ เชน ฝกอบรมใหความรู เสริมทักษะ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เปนตน ๒.๑.๒ สนับสนุนสงเสริมการเพิ่มรายไดและลดรายจายภาคครัวเรือนใหมี ประสิทธิภาพ เชน การจัดทําบัญชีครัวเรือนตามนโยบายของรัฐบาล


5

๒.๑.๓ สงเสริม ใหความรูเพิ่มทักษะ ฝกอาชีพใหแกกลุมผูสูงอายุและผูพ ิการ ใหมีงาน ทําเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม ๒.๒ งานดานสวัสดิการสังคม (๑) สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอไปอยางทั่วถึง โดยมีการจัดทํา ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุที่จะไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนาและกําหนดไวใน แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตสุขอนามัยและสภาพแวดลอมของ ผูสูงอายุ ดวยการจัดกิจกรรมงานวันผูสูงอายุ เปนตน (๒) สงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น ใหความสําคัญในการจายเงินเบี้ยความพิการให คนพิการอยางครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ (๓) สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาวา เด็กไดรับอาหารเสริม(นม)ทั่วถึงหรือไม ไดรับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม จัดทํา แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณานําแผนโครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุใน แผนพัฒนาตําบล ตามความเหมาะสม เชน กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ เปนตน (๔) สงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีที่อยูอาศัย ๒.๓ งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย และจะสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาแก โรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แกเด็กในวัยเรียน นอกจากนี้จะพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ศูนย เด็กเล็กนาอยูของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้นเปนนโยบายเดิม ซึ่ง กระผมใหความสําคัญและเคยแถลงไวในสภาแหงนี้ ๒.๔ งานดานสาธารณสุข ๒.๔.๑ สงเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง ดวยการรณณรงคใหประชาชนหมั่นตรวจสุขภาพ รางกายของตนเองอยูเสมอ ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาประจําป เพื่อสรางนิสัยรักการกีฬาและใชเวลาวางใหเปน ประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุนและมั่วสุมกับสิ่งอบายมุขและยาเสพติด ๒.๔.๓ สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายโดยการเลนกีฬา เพื่อสรางเสริม สุขภาพและพลานามัยที่ดี ๒.๔.๔ ปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ เชน โรคไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา โรค ไขเลือดออก โรคมือเทาปาก เปนตน ๒.๔.๕ สงเสริมการใหบริการ การแพทยฉุกเฉินแกประชาชน ใหมีประสิทธิภาพและประชาชนได ประโยชน ผูรับบริการมีความพึงพอใจ


6

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ๓. นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย ๓.๑. งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย ๓.๑.๑ สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เชน รณณรงคใหประชาชนไปใช สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ ๓.๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน เชน การแนะนํา การการฝกอบรมให ความรู ศึกษาดูงานใหผูนําชุมชน เปนตน ๓.๑.๓ สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนสรางเครือขาย เพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ เปนตน ๓.๒ งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีการนําขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถิ่น เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจาก การคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะหหาแนวทางปองกันหรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะ อยางยิ่ง (๑) การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสาธารณภัยของผูบริหารและขาราชการ ทองถิ่นและเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (๒) การซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดชั้นการบังคับบัญชา การ ตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณ (๓) การจัดหาสถานที่และอุปกรณการชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ เชน ที่พัก อาศัยชั่วคราว อาหาร เครื่องนุงหม ที่นอน เปนตน (๔) จัดชุดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร) ขององคการบริหารสวนตําบล ออก ใหบริการแกประชาชนในชวงเทศกาลปใหมและชวงเทศกาลสงกรานต ตามจุดทีค่ าดวาจะมีความเสี่ยงเพื่อลด จํานวนอุบัติเหตุในการปองกันรักษาความปลอดภัยทางทองถนน ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนนของ รัฐบาล เปนตน (๕) จัดชุดอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร) ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทองถิ่นอื่นที่รองขอ หรือ สนับสนุนกิจการของที่ทําการปกครองอําเภอ หรือ สนับสนุนกิจการของที่ทําการปกครองจังหวัด หรือ กิจการของรัฐบาล แลวแตกรณีตามที่รองขอ ตามความ เหมาะสมตอไป ๓.๓ งานดานรักษาความสงบเรียบรอย จะมีการสํารวจจุดที่มักเกิดเหตุรายภัยอันตรายจากกลุมมิจฉาชีพและหามาตรการปองกันเพือ่ ลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น หากจําเปนอาจมีการติดตั้งกลองวงจรปด


7

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ๔. นโยบายดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว ๔.๑ งานดานการสงเสริมการลงทุน จะสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ ชุมชนและมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.๒ งานดานพาณิชกรรม สํารวจหาสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับการคาขายและเตรียม มาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามป เพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย ๕. นโยบายดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา จะรวมมือ ดําเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันในเขตจังหวัด เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน

ทานประธานสภา ฯ ที่เคารพ ๖. นโยบายดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น งานดานสงเสริมการสืบสานภูมิปญ ญาทองถิ่นโดยการสํารวจขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมดสราง เปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแก ผลิตภัณฑทองถิน่ ไดแก ๖.๑ รวมกับวัด จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อใหประชาชนและ เยาวชนสนใจปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัตกิ ิจกรรมทางพุทธศาสนาในอันที่จะนํามาซึ่งความผาสุกหลีกเลี่ยงอบายมุข และลดปญหายาเสพติด เชน โครงการการบวชสามเณรภาคฤดูรอน โครงการบวชเนกขัมมะ บวชชี พราหมณ โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง เปนตน ๖.๒. รวมกับวัด รณณรงคเชิญชวนประชาชนเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน กิจกรรมวันมาฆะบูชา กิจกรรมวันวิสาขะบูชา กิจกรรมประเพณีวันเขาพรรษา กิจกรรมประเพณี วันออกพรรษา เปนตน ๖.๓ อนุรักษวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น เชน การสนับสนุนประเพณี เลี้ยงผีฟา ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง การประกวดรองสรภัญญะ เปนตน ๖.๔ ฝกอบรมใหความรู ทั้งดานทักษะ ความสามารถการเลนดนตรีพื้นเมือง เชน พิณ แคน โปงลาง กลองยาว เปนตน ๖.๕ ประสานกับหนวยงานทางการศึกษาเพื่อจัดหาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม สงเสริมใหเกิด การเรียนรูทางศิลปะอยางสรางสรรค

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ๗. นโยบายดานการบริหาร การปกครอง ๗.๑ สรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล สภาองคการ บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและประชาชน ใหมคี วามรู ความเขาใจในบทบาท และอํานาจหนาที่ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล ในการ


8

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความยิ้มแยมแจมใส เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อรวมกันสรางสรรคพัฒนาทองถิ่น ใหมีความเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป ๗.๒ . ฝกอบรมพัฒนาความรู ความสามารถของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหมี ความรูค วามเขาใจในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เชน ที่อาคารรัฐสภา สถาบันพระปกเกลา หรือ องคการปกครองสวน ทองถิ่นอื่น ที่ประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการที่ดี หรือศึกษาดูงานโครงการตามแนว พระราชดําริ เปนตน ๗.๓ ฝกอบรมใหความรูความเขาใจบทบาท อํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาองคการบริหาร สวนตําบล ในการประชุมสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล การพิจารณาใหความ เห็นชอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หรือการ พิจารณาใหความเห็นชอบการจายขาดเงินสะสม เปนตน ๗.๔ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบล และพนักงาน จางภารกิจและพนักงานจางทั่วไปทุกคน ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะมีการลดจํานวนพนักงานสวน ตําบลหรือพนักงานจางลงใหเหมาะสมกับงบประมาณรายจาย ดวยการประเมินผลการปฏิบัติ ทุก ๖ เดือน ตามเกณฑมาตรฐานองคการบริหารสวนตําบล หากไมผานเกณฑการประเมินก็จะพิจารณาสงไป ฝกอบรมที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ อาจเสนอใหคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด สกลนครพิจารณาเลิกจาง หรือ พิจารณาไมตอสัญญาจาง กรณีสิ้นสุดสัญญาจาง แลวแตกรณี ที่ ผูบริหารจะพิจารณาตามสมควรและเหมาะสม ๗.๕ ประสานงานกับหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ เพื่อเตรียมความ พรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอก ตามแนวทางของสํานักงบประมาณ ๗.๖ จะมีการกําหนด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอน ลดเงื่อนไขที่ไมจําเปนตอการ ใหบริการประชาชนลง เพื่อการใหบริการประชาชนเปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็ว ผูรับบริการมีความพึงพอใจ ๘. นโยบายดานขอมูลขาวสาร ๘.๑ จัดซื้อหนังสือพิมพใหประชาชนในแตละหมูบานไดอาน เพื่อใหประชาชนไดมีชองทางเขาถึง ขอมูลขาวสารสาธารณะไดโดยงาย ๘.๒ เปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดใชบริการอินเทอรเน็ตตําบลฟรี ไดที่องคการบริหารสวน ตําบล เพื่อใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงชองทางขอมูลขาวสารของทางราชการได โดยสะดวกรวดเร็ว ๘.๓ เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสารของทางราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย หรือแผนพัฒนาตําบลไดโดยที่ไมผานขั้นตอนที่ยุงยาก สะดวกและ งาย เปนตน

ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ๙. นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล รัฐบาลไดกําหนดใหการแกไขปญหาและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดย ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล และประพฤติมิชอบโดยบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด โดยยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองการไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมา เปนคนดี ของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบ ดําเนินการอยางจริงจังในการปองกันปญหาดวย


9

การแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับตางประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตังต ้ นใน การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยา เสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดิน ในการตอสูกับยาเสพติด ผูบริหารจะไดกําหนดบรรจุไว ในแผนสามปและจะไดนําไปปฏิบัติและสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณตามนโยบายของรัฐบาลตอไป ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ การกําหนดนโยบายบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลของผูบริหารตามที่กลาวมา ไดวาง อยูบนพื้นฐานขอมูลตามความเปนจริง และความตอเนื่องกับเหตุการณที่ผานมา ตลอดจนวิเคราะห สภาพแวดลอมใหม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เมื่อแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแลวผูบริหารจะ ไดเรงดําเนินการใหเปนรูปธรรม โดยออกประชาคม ในแตละหมูบานเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล แลว เสนอเขาสูสภา เพื่อใหความเห็นชอบ และประกาศใช และจะไดนํามาประกอบการจัดทําขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปและขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมตอไป ผูบริหารขอใหความเชื่อมั่นแกสภาองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอ อันเปนองคกรที่มี อํานาจหนาที่ควบคุมการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล วาจะบริหารราชการดวยความ ซื่อสัตย สุจริต มีความมุงมั่นที่จะบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคอใหมีความ เจริญกาวหนา ทัดเทียมทองถิ่นอื่น มีความเทาเทียมกันในสังคมที่มีความสมดุลมากขึนและมี ้ ความภาคภูมิใจ ในความเปนชาวตําบลเหลาโพนคอ ทั้งนี้ โดยยึดประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบล เหลาโพนคอเปนที่ตั้งอยางแทจริง ความสําเร็จนีจ้ ะเกิดขึ้นตามนโยบายที่ไดแถลงตอสภาในวันนี้ได ก็ตอง อาศัยความรวมมือจากผูนําทองที่ กํานัน ผูใหญบาน พีน่ องประชาชนชาวตําบลเหลาโพนคอ สมาชิก สภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง องคกรเอกชน และหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ใหการสนับสนุนเปนแรงใจ ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน จึงจะสําเร็จตามวัตถุประสงค กระผมตองขอขอบพระคุณพี่นองประชาชนชาวตําบลเหลาโพนคอ ที่ไดมอบความไววางใจกรุณาเลือกให กระผมดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลเหลาโพนคออีกสมัยหนึ่ง ขอบคุณครับ


10

คำแถลงนโยบาย  

คำแถลงนโยบาย ของ ผู้บริหาร นายอนุสรณ์ พลราชม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ เมื่อวันที่ 8...