Page 1

ชมรมรักษสุขภาพเหลาโพนคอ

ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ตําบลเหลาโพนคอ สภาพและขอมูลทั่วไป • • • • •

ที่ตั้ง ๘๓ หมูที่ ๓ ตําบลเหลาโพนคอ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทิศตะวันออกของจังหวัดสกลนคร ระยะทาง ๙ ก.ม. จากอําเภอโคกศรีสุพรรณ เนื้อที่ ๓๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๔,๖๓๖ ไร มี ๑๑ หมูบาน ๓ โรงเรียน ๑ สถานีอนามัย ๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มี ๑,๓๒๕ ครัวเรือน ประชากร ๕,๘๐๙ คน


ความเปนมาของชมรมรักษสุขภาพเหลาโพนคอ ไดรับการสนับสนุนจากกองทุน หลักประกันสุขภาพตําบลเหลาโพน คอใหมีการตั้งชมรมเพื่อการสราง เสริมสุขภาพใหกับประชาชนใน ตําบลเหลาโพนคอ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2553 วัตถุประสงคของชมรม เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการออกกําลังกายแกชาว ตําบลเหลาโพนคอ สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม สงเสริมให ผูนิยมออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย ไดรูจักคุนเคยกัน และให ความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกเพื่อนสมาชิกในกิจกกรม ตางๆ


คณะกรรมการชมรมรักษสุขภาพเหลาโพนคอ นางวชิราวดี ทนคําดี ประธาน นางรัตน พลราชม รองประธาน คณะที่ปรึกษาชมรม นายสิทธิชัย ธนะคําดี นายกอบต.เหลาโพนคอ นายอนันต พลราชม ประธานสภาอบต.เหลาโพนคอ นายเหรียญทอง พลราชม กํานัน ต.เหลาโพนคอ นางสมภาพ มาลีลัย หัวหนาสถานีอนามัยโพนคอ

นางอินทิรา ทัศคร เหรัญญิก น.ส.นราพร พรหมสาขาฯ ประชาสัมพันธ

นางศรีสุพรรณ ลีนาลาด ปฏิคม

นายเกียรติศักดิ์ ขันทีทาว เลขาชมรม

นางระมิตร คําภูษา กรรมการ นางญาณี ยางธิสาร กรรมการ นางภาวิณี แสนศรี กรรมการ น.ส.คําผง นามเกตุ กรรมการ นางวงศจันทร ยางธิสาร กรรมการ นางสงวน วรรณโชติ กรรมการ นางจําเนียร ศรีกะษร กรรมการ


การบริหารจัดการ

มีการประชุมระหวางกรรมการและสมาชิก อยางเปนทางการและไมเปนทางการ


การจัดกิจกรรมของชมรม

วัน

กิจกรรม

วันเสาร – อาทิตย

ปนจักรยาน

เวลา

สถานที่

06.00 น. – 07.00 น.

เสนทางในพื้นที่ตําบล เหลาโพนคอ

จันทร – ศุกร

วิ่งเพื่อสุขภาพ 05.00 น. – 06.00 น.

เสนทางในพื้นที่ตําบล เหลาโพนคอ

จันทร , พุธ , ศุกร

เตนแอโรบิก

อบต.เหลาโพนคอ

16.30 น. – 17.30 น.


กิจกรรมปนจักรยานเก็บขยะ

รายการสินคาทองถิ่นที่ชมรม นํามาแลกกับคูปองขยะ - ปุยชีวภาพ - น้ําสมควันไม - เกลือ - กระเปาจากผาไวนิล - หมวกจากกลองเครื่องดื่ม


กิจกรรมปนจักรยานเก็บขยะ


วิ่งเพื่อสุขภาพ


เตนแอโรบิก


ผลงานชมรม - จัดทําสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ - เพิ่มความหลากหลายของ กิจกรรมเพื่อใหสมาชิกไดทั้ง ประโยชนตนและประโยชน สวนรวม


ภาคีเครือขาย  อบต.เหลาโพนคอ สนับสนุน

รางวัลและสถานที่  สถานีอนามัย ใหความรูดาน สุขภาพ ใหบริการตรวจสุขภาพ  โรงเรียนในพื้นที่ นํานักเรียนเขา รวมกิจกรรม นําโครงการไปตอ ยอด


ภาคีเครือขาย

้ำhealth care  

ชมรมรักษ์สุขภาพเหล่าโพนค้อ

้ำhealth care  

ชมรมรักษ์สุขภาพเหล่าโพนค้อ