Page 1

ครั้งแรกในพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอกับการ คนพบซากฟอสซิลไดโนเสาร อายุ 107 ลานป เรื่อง : เกียรติศักดิ์ ขันทีทาว ภาพ : ลิขิต ยางธิสาร

ารคนพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร ใน ประเทศไทยพบครั้งแรกในป พ.ศ. 2519 บริเวณภู เวียง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยขณะนั้นทราบ เพียงวาเปน ไดโนเสารซอโรพอด จําพวกกินพืช เดิน 4 เทา คอยาว หางยาว มีความยาวประมาณ 15 เมตร และในป พ.ศ.2524 และ 2525 ไดมีการ สํารวจที่ ภูกุมขาว อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ พบ กระดูกสวนตางๆของไดโนเสาร อีกเปนจํานวน มาก นอกจากนี้ยังพบ เพิ่มเติมที่บริเวณภูนอ ย อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ ถือเปน แหลงใหม ที่มีการ ขุดคนพบซากฟอสซิลไดโนเสาร และเปนซาก ฟอสซิลไดโนเสารที่เปนสายพันธุซอโรพอด สกุล ใหมของโลก หรับการคนพบซากฟอสซิล ไดโนเสารในพื้นที่ตําบลเหลาโพนคอ บริเวณภู ยางอึ่ง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึง่ อยูใน เขตอุทยานแหงชาติภูผายล เกิดจากการที่นาย พิทักษ บริพิศ นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ ไดพา คณะเดินสํารวจสถานที่ทองเที่ยวบนเทือกเขาภู พาน บริเวณที่เรียกกวา ภูยางอึ่ง ในเขตพื้นที่ตําบล เหลาโพนคอ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ราษฎรในพื้นที่ไดเลาใหฟงเรื่องพบวัตถุลักษณะ

คลายฟอสซิล ซึ่งราษฎรเก็บไดจากเทือกเขาภูพาน บริเวณภูยางอึ่ง นายอําเภอโคกศรีสุพรรณ จึงได ขอวัตถุลักษณะคลายฟอสซิล ดังกลาว ไปให พิพิธภัณฑสิรินธร ภูกุมขาว กรมทรัพยากรธรณี ทําการตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน พบวา เปนซากฟอสซิลไดโนเสารจริง แตยังไม ทราบวาเปนชนิดใด

นเบื้องตนองคการบริหารสวนตําบลเหลา โพนคอไดมีหนังสือแจงไปยังกรมทรัพยากรธรณี เพื่อใหมาตรวจสอบสถานที่ที่คนพบ และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2553 ดร.อัศนี มีสุข ผูอํานวย การสํานักคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยา กรธรณีพรอมดวยคณะ ไดมาพบนายสิทธิชัย ธนะคําดี นายกองคการบริหารสวนตําบลเหลา โพนคอเพื่อขอตรวจสอบสถานที่ที่ราษฎรพบวัตถุ ลักษณะคลายฟอสซิล พรอมกับแนะนําใหทําแนว เขต ปองกันการขุดคน เคลื่อนยาย วัตถุลักษณะ คลายฟอสซิล เพื่อรอเจาหนาที่จากกรมทรัพยากร ธรณีมาทําการขุดคนตอไป

การค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในพื้นที่ตำบลเหล่าโพนค้อ  

อายุ 107 ล้านปี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you