Page 1

VIII. PLA D’ACOLLIDA:

VIII. 1. Objectius del Pla d’acollida: L’escola es proposa garantir la integració escolar i social de tot l’alumnat, amb independència de la seva llengua materna, cultura, condició social, origen o creences religioses. Tot i que a l’escola hi ha un percentatge d’alumnat nouvingut molt baix, s’ha establert un protocol específic recollit al Pla d’acollida. El Pla d’acollida preveu un conjunt d’actuacions que s’activen per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora al centre i que prové d’altres països o autonomies i amb qui cal dur a terme un procés d’adaptació escolar i d’aprenentatge de la llengua catalana, que és la llengua vehicular de l’escola. El Pla d’acollida proposa: • Aconseguir que l’alumne nouvingut comprengui el funcionament de l’escola, la manera de fer i s’integri el més aviat possible • Facilitar l’adquisició dels nous coneixements propis del sistema educatiu del país: llengua, geografia, història, festes... • Informar la família i facilitar la comunicació i la burocràcia entre el centre i la família. VIII. 2. Actuacions previstes al Pla d’acollida : a) Proporcionar a les famílies la informació sobre: • el sistema escolar que seguirà el seu fill/a a partir del moment d’escolarització • el tractament i ús de les llengües amb els recursos de què disposa l’escola • la possibilitat de sol·licitud d’ajuts • el procés que es seguirà amb l’alumne/a per tal d’integrar-lo escolarment i social • l’assoliment dels aprenentatges i el sistema d’avaluació b) Entrevistar-se amb la família per tal de garantir la comunicació eficient i copsar les necessitats de l’alumne/a (físiques, afectives, emocionals, cognitives, socials...) utilitzant, si cal el servei de traducció. c) Fer una avaluació inicial de l’alumne utilitzant la seva llengua d’escolarització, si és possible. d) Elaborar un Pla Individualitzat (PI) que reculli la informació obtinguda en l’avaluació inicial i on s’hi explicitin les prioritats educatives, la proposta curricular, els suports necessaris i els criteris que s’utilitzaran per fer el seguiment i l’avaluació dels aprenentatges. e) Vetllar, en funció de les proves i dels condicionants que s’observin, una correcta adscripció de curs, preferentment al nivell d’edat cronològica o a un curs inferior com a màxim. f) Garantir el traspàs d’informació al tutor i a l’equip docent. g) Atendre les necessitats afectives, emocionals i relacionals que s’observin en l’alumnat i reforçar la tutoria en les tasques de suport que se’n deriven.

pla-acollida  

apartat 4-projecte educatiu de centre