Page 1

Köl ni s c heRunds c hau,30Di c embr e2008–Sezi oneCul t ur a I NCONTRIFUGACI Gl iI t al i anies pongono:“Quandof ot ogr afiaepiur as ii nc ont r ano” DiHannaSt yr i e Lapiur ael af ot ogr afias if ondonone l l eope r eaqua r omanidiMas s i moNi di nieLi s aBor gi ani ,dandovi t aadunanuova,aut onomaf or mad’ ar t e .Me di aappar e nt e me nt ei nc onc i l i abi l i s ii mba onoc os íi nun’ ope r ane l l aqual ei lpior eel af ot ogr af as onoe nt r ambipr e s e nt i ,i n e gualmi s ur a.“Quandof ot ogr afiaepiur as ii nc ont r ano”èi lt i t ol ode l l al or oe s pos i zi one ,al l e s t i t ane l l ’ I s t i t ut oI t al i anodiCul t ur a.Lac oppi ahaf or gi at ol apr opr as t r e ac ol l abor azi one s ul l as c or t adidi ve r s it e miemot i vi ;ipi ùc onvi nc e nt is onol er appr e s e nt azi onide lCar ne val e diVe ne zi aede l l es uemas c he r es pe ac ol ar i . Èquic heNi di niut i l i zzai lmat e r i al ef ot ogr afic oi ngr andi t odiLi s aBor gi anipe rl as uac ol or at i s s i mapiur as ut e l a,dal l af or t ec ar i c ae s pr e s s i va.Ic ont or nis f umat ic onf e r i s c onoal l ar appr e s e nt azi onequal c os adis ur r e al e .Se mbr ape r finoc heunode gl is c a ide l l aBor gi anis i a mont at os uldi pi nt oel oc ont i nui . Leduear t ic onflui s c onol ’ unane l l ’ al t r aquas ii ns i mbi os i ,me nt r ene l“Vi aggi oi nI t al i a”idi ve r s ie l e me nt is c e ni c is onoc hi ar ame nt ei ndi vi duabi l iac c r e s c e ndoi ll or oe ffe o. I lgi oc odis quadr adiduear t ic ons e nt ei nol t r ediguar dar ec onal t r ioc c hial c unit r aipi ù gr andic apol avor iar c hi t e oni c ic omeade s e mpi ol ’ Ope r adiSydne yoi lPant he ondiAt e ne . QuiNi di nihadi pi nt ode l l es c al e ,s ul l equal it r one ggi aunaf ot ode lt e mpi os c a at adaLi s a Bor gi ani . Leope r epos s i e donoun’ aur aar t i s t i c ame nt edi s t ac c at a,dat adal l al as t r adiac c i ai os ul l aqual e e s s epos ano.Mol t os pazi or e s t avuot o,ac onf e r i r eal l eope r eunapar ve nzadii nc ompi ut e zza ef ugac i t à. Uni ve r s i t ät s s t r .81.Fi noal7Ge nnai o.

Gli Italiani espongono Quando fotografia e pittura si incontrano, Kolnische Rundschau, Koln  

Gl i I t a l i a n i e s p o n g o n o : “ Qu a n d o f o t o g r a fi a e p i u r a s i i n c o n t r a n o ” Di Ha n n a S t y r i e Un i...

Gli Italiani espongono Quando fotografia e pittura si incontrano, Kolnische Rundschau, Koln  

Gl i I t a l i a n i e s p o n g o n o : “ Qu a n d o f o t o g r a fi a e p i u r a s i i n c o n t r a n o ” Di Ha n n a S t y r i e Un i...