Page 1

FORELØPIGE FINANSIELLE TALL PRELIMINARY FINANCIAL FIGURES

2012


Lerøy Seafood Group Fjerde kvartal 2012 Oppsummering fjerde kvartal 2012 Som forventet, positiv driftsutvikling i fjerde kvartal 2012 Nøkkeltall: • Høstet 41,3 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (4. kvartal 2011: 39,6) • Omsetning MNOK 2.411 (4. kvartal 2011: 2.251) • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 136 (4. kvartal 2011: 120) • Driftsresultat per kg NOK 3,3 (4. kvartal 2011: 3,0) • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 114 (4. kvartal 2011: 96) • Bransjens spotpris for hel superior laks har gått opp med 14 % sammenlignet med fjerde kvartal 2011 • Netto rentebærende gjeld MNOK 2.232 (31.12.2011: 1.593) • Egenkapitalgrad 51 %, tilsvarende som ved utgangen av 2011 I fjerde kvartal 2012 hadde Lerøy Seafood Group med en omsetning på 2.411 millioner kroner sin nest høyeste kvartalsomsetning i konsernets historie. Til sammenligning var konsernets omsetning 2.251 millioner i samme periode i fjor. Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse i fjerde kvartal 2012 endte på 136 millioner kroner, mot 120 millioner kroner i fjerde kvartal 2011. Økningen i driftsresultat sammenlignet med fjerde kvartal 2011 skyldes høyere volum og noe lavere uttakskostnad. I fjerde kvartal 2012 hadde konsernet en kontraktsdekning for laks på 10 %, og for ørret på 16 %. Kontraktsandelen er lavere enn hva selskapet anser som normalt, og må sees i lys av en lav spot pris på laks frem til desember. Kontraktsprisene har økt gjennom kvartalet, men reflekterte ikke konsernets forventninger til prisutvikling gjennom 2013, kontraktsandelen er fortsatt lav. Konsernets prisoppnåelse i fjerde kvartal 2012 er på linje med fjerde kvartal 2011. Prisoppnåelsen i fjerde kvartal 2012 ble sterkt negativt påvirket av at mer enn 40 % av volumet av laks og ørret ble omsatt i oktober, en måned med lave priser. God tilvekst gjennom 2012 har resultert i et rekordhøyt slaktevolum i fjerde kvartal 2012 på 41 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret. Den gode tilveksten i 2012 har vært positiv for kostnadsutviklingen. Uttakskostnaden for laks og ørret i fjerde kvartal 2012 er den laveste konsernet har oppnådd i 2012, og lavere enn i fjerde kvartal 2011. Det tilknyttede selskapet Norskott Havbruk (Skottland-baserte Scottish Sea Farms Ltd) har som følge av god prisoppnåelse og lavere uttakskostnader, et høyere resultat i 4. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper før verdijustering av biomasse har derfor økt fra -2,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2011 til 5,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2012. Scottish Sea Farms Ltd har en god produksjon og forventer en god utvikling fremover. Konsernets resultat før skatt og verdijustering av biomasse ble i fjerde kvartal 2012 på 114 millioner kroner mot 96 millioner kroner i fjerde kvartal 2011.


Finansielle forhold i 2012 Konsernet rapporterer i henhold til IAS 34 - Delårsrapportering. Tilfredsstillende resultat i et år med lave priser Nøkkeltall: • Høstet 153,4 tusen tonn sløyd vekt laks og ørret (2011: 136.7) • Omsetning MNOK 9.103 (2011: 9.177) • Driftsresultat før verdijustering av biomasse MNOK 450 (2011: 1.213) • Driftsresultat per kg NOK 2,9 (2011: 8,9) • Resultat før skatt og verdijustering av biomasse MNOK 380 (2011: 1.183) • Bransjens spotpris for hel superior laks har gått ned med 17 % sammenlignet med 2011 • Utbetalt utbytte, samlet MNOK 383 • Netto rentebærende gjeld MNOK 2.232 (31.12.2011: 1.593) • Egenkapitalgrad 51 %, tilsvarende som ved utgangen av 2011

Lerøy Seafood Group konsernet hadde i 2012 en omsetning på 9.103 millioner kroner som er på nivå med rekordomsetningen i 2011 (9,2 mrd). Volumveksten i konsernets salg og produksjon gjør at nedgangen ikke utgjør mer enn 0,8 % til tross for det sterke prisfallet på laks og ørret. Omsetningen er den nest høyeste i selskapets historie og reflekterer konsernets sterke posisjon. Konsernets driftsresultat før verdijustering av biomasse ble 450 millioner kroner i 2012 mot tilsvarende 1.213 millioner kroner i 2011. Inkludert i driftsresultatet i 2012, er det foretatt 50 millioner kroner i nedskrivinger i forbindelse med nedstengning av slakteri i datterselskapet Lerøy Hydrotech AS. Uten denne restruktureringen hadde driftsresultat før verdijustering av biomasse vært 500 millioner kroner. Konsernets driftsmargin før verdijustering av biomasse ble på 4,9 % i 2012 (5,5 % uten stengning av slakteri i Hydrotech) mot sammenlignbare 13,2 % i tilsvarende periode i fjor. Hovedårsaken til nedgangen i driftsresultatet i 2012 sammenlignet med 2011 er at gjennomsnittsprisen på laks og ørret har vært betydelig lavere i 2012 enn i 2011. Prisforskjellen har vært størst i første halvår av 2012. Konsernet oppnådde et driftsresultat etter verdijustering av biomasse på 745 millioner kroner i 2012 mot sammenlignbare 597 millioner kroner i 2011. Verdijustering av biomasse i henhold til IFRS beløper seg til 295 millioner kroner i 2012 mot -616 millioner kroner i 2011. Den store forskjellen i verdijustering av biomasse skyldes at prisen på laks og ørret er vesentlig høyere ved utgangen av 2012 enn ved utgangen av 2011. Inntekt fra tilknyttede selskaper var på totalt 25 millioner kroner i 2012 mot 20 millioner kroner i 2011. Tilsvarende tall før verdijustering av biomasse var henholdsvis 25 millioner kroner og 52 millioner kroner. Konsernets netto finansposter utgjorde -95 millioner kroner i 2012 mot -82 millioner kroner i 2011. Konsernets resultat før skatt og før verdijustering av biomasse ble på 380 millioner kroner i 2012 mot tilsvarende 1.183 millioner kroner i 2011. Resultatet for 2012 tilsvarer et resultat før verdijustering av biomasse på 5,11 kroner per aksje mot tilsvarende 15,13 kroner per aksje i 2011. Styret vil foreslå for selskapets ordinære generalforsamling at utbyttet for 2012 settes til 7,0 kroner per aksje. Forslag til utbytte for 2012 er dermed tilsvarende som utbyttet for 2011. Styrets forslag reflekterer konsernets soliditet, sterke finansielle posisjon og gode forventninger til konsernets resultatutvikling. Styret vektlegger også betydningen av kontinuitet og forutsigbarhet for selskapets aksjonærer. Per 31.12.2012 er antall utestående aksjer 54.577.368 stk. Den annualiserte avkastningen på konsernets sysselsatte kapital (ROCE) før justering av biomasse ble på 6,2 % i 2012 mot 17,9 % i 2011. Konsernet er solid med en regnskapsmessig egenkapital på 5.964 millioner kroner som tilsvarer en egenkapitalandel på 51 %. Konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2012 er på 2.232 millioner kroner mot tilsvarende 1.593 millioner kroner per 31.12.2011. I perioden er det betalt skatt på 267 millioner, betalt ut utbytte på 383 millioner kroner samt økt netto rentebærende gjeld med 110


millioner kroner i forbindelse med oppkjøpet og konsolideringen av Rode Beheer B.V. Netto kontantstrøm fra drift i 2012 ble 444 millioner kroner mot 873 millioner kroner i 2011. Netto investering i varige driftsmidler inkludert konsesjoner var 505 millioner kroner i 2012 mot sammenlignbare 526 millioner kroner i 2011. Virksomhetsområdet Salg og Distribusjon oppnådde et driftsresultat på 191 millioner kroner i 2012 mot tilsvarende 236 millioner kroner i 2011. Dette tilsvarer en driftsmargin på 2,1 % for inneværende år mot tilsvarende 2,6 % i fjor. 2012 har vært et krevende år for virksomhetsområdet. Kombinasjonen med sterk volumvekst og redusert kontraktshandel har vært krevende. Arbeidet gjennom 2012 har, slik styret vurderer det i dag, skapt en enda bedre plattform for konsernets aktiviteter i årene som kommer. Virksomhetsområdet Produksjon viser en nedgang i driftsresultatet før verdijustering av biomasse fra 1.011 millioner kroner i 2011 til 287 millioner kroner i 2012. Reduksjonen i resultatet kommer som følge av det kraftige fallet i prisene på atlantisk laks og ørret som markedet opplevde fra midten av 2011. Spot-pris fallet på hele 17% i 2012 sammenlignet med 2011, har medført en betydelig lavere oppnådd gjennomsnittspris for konsernet i 2012 sammenlignet med 2011. I tillegg har virksomhetsområdet Produksjon i samme periode kostnadsført tilsammen 50 millioner kroner i forbindelse med nedleggingen av Lerøy Hydrotech sitt slakteri i Kristiansund. Selskapets gjennomsnittlige underliggende produksjonskostnad for 2012 (før restrukturerings-kostnadene) ender på samme nivå som for 2011. Den gode tilveksten, samt bedret drift i spesielt Sjøtroll Havbruk, har resultert i et rekordhøyt slaktevolum. Gjennom 2012 har kontraktspriser ikke avveket vesentlig fra gjeldende spot-priser. Gjennomsnittlig kontraktsdekning for laks har hittil i år vært på 14 %, mens kontraktsdekningen for ørret var 15 %. Nåværende kontraktsandel er lavere enn hva selskapet anser som normalt, men må sees i lys av den svake prisutviklingen bransjen har opplevd frem til slutten av 2012. Det har ikke vært vesentlige transaksjoner mellom nærstående parter utover ordinær drift i 2012. Generelt er konsernets transaksjoner basert på armlengdes priser.

Sentrale risikofaktorer i neste regnskapsperiode Konsernets resultater er knyttet til utviklingen i markedene for sjømat, og da særlig prisen på atlantisk laks som utgjør brorparten av total omsetning. Med bakgrunn i konsernets internasjonale karakter vil status i verdensøkonomien alltid ha betydning for konsernets utvikling. Usikkerhet knyttet til dette, samt utvikling i etterspørselen etter konsernets produkter, er fortsatt heftet med større usikkerhet enn hva styret mener er normalt. Samtidig mener styret at prisoppnåelsen på atlantisk laks gjennom 2012 er tilfredsstillende, gitt den rekordhøye globale tilbudsveksten. Dette gir et sterkt signal om god underliggende vekst i etterspørselen etter konsernets hovedprodukter. Utviklingen i løpet av 2012, gir grunnlag for optimisme og tro på fortsatt etterspørselsvekst og tilhørende verdiskapning i de nærmeste årene. Andre risikofaktorer i næringen er finansielle, operasjonelle og biologiske forhold, samt prisutviklingen på innsatsfaktorer. Norsk oppdrettsnæring, og videreforedlingsindustrien i Norge og EU, har historisk vært eksponert for den risiko som vedvarende trusler om langsiktige politiske handelshindringer fra EU-kommisjonen har representert. Det er også et faktum at Russland stadig blir et større marked for atlantisk laks og ørret. Tilgang til dette markedet er viktig for konsernet, og den generelle etterspørselen etter laks og ørret. Styret er opptatt av i best mulig grad sikre systematisk og bevisst håndtering av risiko i alle deler av virksomheten og anser dette som en forutsetning for langsiktig verdiskaping for aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Konsernets overordnede finansstrategi sikrer finansiering, hensiktsmessige finansielle låneforpliktelser, likviditet, kundekreditt, valuta og markedsrisiko. Det legges vekt på å tilstrebe effektive og bærekraftige løsninger i alle ledd i konsernets verdikjede.


Strukturelle forhold Konsernet har gjennom organisk vekst og flere oppkjøp det siste tiåret blitt en av verdens største produsenter av laks og ørret. Videre har det befestet sin stilling som en sentral aktør innenfor distribusjon av sjømat i Norge og internasjonalt, samt forsterket posisjonen som Norges ledende sjømateksportør. Konsernet har i en kombinasjon av oppkjøp og alliansebygging gjort det mulig å tilby sine sentrale nasjonale kunder en kostnadseffektiv og landsdekkende distribusjon av fersk sjømat. Konsernets fokus på salg, distribusjon og videreforedling vil styrkes ytterligere de kommende årene. Konsernets strategiske og finansielle handlefrihet, i kombinasjon med løpende inntjening, bidrar til at konsernet også i tiden som kommer vil være en ledende aktør i globale og nasjonale verdiskapende strukturendringer i sjømatnæringen. Lerøy Seafood Group vil følgelig fortsatt selektivt vurdere mulige investerings- og fusjonsalternativer samt allianser som kan styrke grunnlaget for videre lønnsom vekst og varig verdiskapning. Lerøy Seafood Group skal videreutvikles og vokse gjennom regional utvikling i et globalt perspektiv. Konsernet har siden 1997 hatt et sterkt fokus på den avgjørende betydning finansiell handlefrihet har for både operasjonell og langsiktig strategisk utvikling. Det vil derfor fortsatt være viktig for styret at konsernet gjennom sin virksomhet opprettholder tilliten hos aktørene i de ulike kapitalmarkedene. Konsernets finansielle stilling er meget god. Styret mener at konsernets mangeårige satsing på alliansebygging, utvikling av kvalitetsprodukter, nye markeder, kvalitetssikring av verdikjeden og merkevarebygging vil bidra til ytterligere verdiskapning i tiden framover. Konsernet vil videreføre sitt arbeid for varig verdiskapning gjennom fokus på strategisk forretningsutvikling og effektivisering av drift. Dette arbeidet skal med utgangspunkt i kundens ønsker sikre kontinuitet i leveranser, kvalitet og kostnadseffektivitet og resultere i økt lønnsomhet. Effektivisering av drift i alle ledd er en kontinuerlig prosess som bidrar til å styrke konsernets konkurransekraft nasjonal og internasjonalt.

Markedsforhold og utsiktene fremover I tråd med konsernets markedsstrategi eksporterte konsernet et bredt spekter med sjømatprodukter fra Norge til et betydelig antall land i løpet av 2012, der det største eksport markedet var EU. Det er gledelig å se at vår satsing innen distribusjon av fisk i de nordiske land viser en god utvikling som gjør at vi sammen med våre kunder styrker vår posisjon i dette viktige sjømatmarkedet. Det er god etterspørsel etter de produkter konsernet arbeider med. Konkurransen i de internasjonale matvaremarkeder krever imidlertid at konsernet stadig søker mer kostnadseffektive og markedsrettede løsninger i sitt arbeid for å tilfredsstille kundene og derigjennom gi lønnsom vekst. Styret mener at konsernets strategiske forretningsutvikling gjennom de senere årene, sammenholdt med underliggende produktivitetsutvikling og markedsrettede struktur, sikrer konsernet en robust inntjeningsplattform i årene som kommer. Den sterke veksten i det globale tilbudet av atlantisk laks som vi har opplevd de siste årene, vil avta i 2013. Det lave prisnivået bransjen har opplevd det siste året har bidratt til en meget god utvikling i etterspørselen. God etterspørsel og forventning om bedret produktivitet i konsernets produksjon, herunder bedret biologi, danner grunnlaget for styrets positive holdning til konsernets utvikling. Styret vil benytte anledningen til å berømme konsernets medarbeidere for deres innsats og forståelse for behovet for resultatorientert driftsfokus og endringsvilje i alle ledd. Styret takker alle ansatte for god innsats gjennom året. Styret forventer i dag et vesentlig bedre resultat for 2013 enn det konsernet oppnådde i 2012. Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan rettes til konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

Bergen, 25.02.2013 Styret i Lerøy Seafood Group ASA


Lerøy Seafood Group Fourth quarter 2012 Executive summary 4th quarter 2012 Positive development in operations in fourth quarter 2012 Key figures: • 41.3 thousand tons gutted weight of salmon and salmon trout harvested (Q4 2011: 39.6) • Turnover NOK 2,411 million (Q4 2011: 2,251) • Operating profit before fair value adjustment of biomass NOK 136 million (Q4 2011: 120) • Operating profit per kg NOK 3.3 (Q4 2011: 3.0) • Profit before tax and fair value adjustment of biomass NOK 114 million (Q4 2011: 96) • The industry spot price for whole superior salmon increased by 14% when compared with the fourth quarter of 2011 • Net interest-bearing debt was NOK 2,232 million (31.12.2011: 1,593) • Equity ratio of 51%, similar to end of 2011 Lerøy Seafood Group reports the Group's second highest quarterly revenue in Q4 2012, with turnover of NOK 2,411 million. By comparison, the Group reported turnover of NOK 2,251 million for the same quarter last year. The Group's operating profit before value adjustment of biomass in Q4 2012 was NOK 136 million compared with NOK 120 million in Q4 2011. The increase in operating profit when compared with the previous year is attributed to a higher volume and somewhat lower production costs. For Q4 2012, the Group reported a 10% share of contracts on the salmon market and a 16% share of contracts for trout. These figures are lower than the norm expected by the Group, and have to be seen in the light of the low spot price for salmon up to December. Contract prices have seen an increase throughout the quarter but have on average not deviated significantly from the spot prices. The prices achieved by the Group in Q4 2012 are similar to those in Q4 2011. Prices achieved in Q4 2012 have been affected by the fact that more than 40% of the volume of salmon and salmon trout was sold in the month of October, a month of low prices. Strong biomass growth for the Group throughout 2012 has generated a record-high slaughter volume for Q4 2012, totalling 41 thousand tons gutted weight of salmon and salmon trout. The growth achieved in 2012 has had a positive impact on costs. Production cost for salmon and salmon trout in the fourth quarter 2012 was the lowest achieved by the Group during 2012, and also lower than those realised in Q4 2011. The associated company, Norskott Havbruk (Scotland-based Scottish Sea Farms Ltd.) has achieved good prices and lower output costs, resulting in a higher profit figure for the fourth quarter of 2012 when compared with the same period last year. Income from associated companies before fair value adjustment of biomass has therefore seen an increase from a loss of NOK 2.3 million in Q4 2011 to a profit of NOK 5.2 million in Q4 2012. Production at Scottish Sea Farms Ltd is strong and the company has expectations for positive development in the future. The Group's profit figure before tax and value adjustment of biomass in Q4 2012 was NOK 114 million compared with NOK 96 million in Q4 2011.


Financial summary, 2012 The Consolidated Financial Accounts have been prepared in accordance with IAS 34 – Interim Financial Reporting. Satisfactory profit in a year of low prices Key figures: • 153.4 thousand tons gutted weight of salmon and salmon trout harvested (2011: 136.7) • Turnover of NOK 9,103 million (2011: 9,177) • Operating profit before fair value adjustment of biomass NOK 450 million (2011: 1,213) • Operating profit per kg NOK 2.9 (2011: 8.9) • Profit before tax and fair value adjustment of biomass NOK 380 million (2011: 1,183) • The industry spot price for whole superior salmon fell by 17% compared with 2011 • Dividend payments, MNOK 383 • Dividend Net interest-bearing debt was NOK 2,232 million (31.12.2011: 1,593) • Equity ratio of 51%, similar to end of 2011

Lerøy Seafood Group reported turnover of NOK 9,103 million in 2012. This is a slight decline when compared with the record-high turnover reported for 2011, totalling NOK 9,177 million. However, with the growth in volume for the Group's sales and production, this decline did not constitute more than 0.8%, despite the strong fall in prices for salmon and salmon trout. The turnover figure reported is the second highest in the history of the Group, and reflects the Group`s strong position. The Group's operating profit before value adjustment of biomass was NOK 450 million in 2012 compared with NOK 1,213 million in 2011. A figure of NOK 50 million in write-downs for the closure of Lerøy Hydrotech's slaughterhouse is included in the operating profit. Without this figure, the operating profit before value adjustment of biomass would be NOK 500 million. The Group’s operating margin before fair value adjustment of biomass was 4.9% in 2012 (5.5% excluding the closure of the Hydrotech slaughterhouse), compared with 13.2% for the corresponding period in the previous year. The main factor behind the decline in operating profit from 2011 to 2012 is the significantly lower average price for salmon and salmon trout in 2012 when compared with 2011. The difference in prices was at its highest in the first half of 2012. The Group reported an operating profit after biomass value adjustment of NOK 745 million in 2012, compared with NOK 597 million in 2011. Fair value adjustment of biomass in accordance with IFRS is NOK 295 million in 2012, compared with NOK -616 million in 2011. The significant difference in value adjustment of biomass is attributed to the higher price for salmon and salmon trout at the end of 2012 when compared to the end of 2011. Income from associated companies totalled NOK 25 million in 2012, compared with NOK 20 million in 2011. Corresponding figures before fair value adjustment of biomass were NOK 25 million and NOK 52 million respectively. The Group’s net financial items in 2012 amounted to NOK -95 million, compared with NOK -82 million in 2011. The Group’s profit before tax and before fair value adjustment of biomass was NOK 380 million in 2012, compared with a corresponding figure of NOK 1,183 million in 2011. The profit figure reported for 2012 corresponds to a profit before biomass value adjustment of NOK 5.11 per share, compared with NOK 15.13 per share in 2011. The Board of Directors intends to recommend a dividend payment of NOK 7.00 per share to the company's ordinary shareholder's meeting for 2012. The proposed dividend payment for 2012 is therefore equivalent to the dividend in 2011. The Board of Directors' recommendation reflects the capital adequacy of the Group, its strong financial position and positive outlook to the Group's profit performance. The Board of Directors also underlines the importance of ensuring continuity and predictability for the company's shareholders. As of 31 December 2012, the number of outstanding shares was 54,577,368. The Group’s annualised return on capital employed (ROCE) before fair value adjustment of biomass was 6.2% in 2012, against 17.9% in the previous year. The Group is financially sound, with book equity of NOK 5,964 million, corresponding to an equity ratio of 51%. The Group’s net interest-bearing debt at the end of 2012 was NOK 2,232 million against NOK


1,593 million at the end of 2011. During the period, income tax of NOK 267 million has been paid, a dividend of NOK 383 million has been distributed, and the acquisition and consolidation of Rode Beheer B.V. has increased net interest-bearing debt by NOK 110 million. Net cash flow from operations for the Group in 2012 amounted to NOK 444 million compared with NOK 873 million in 2011. Net investments in fixed assets, including licences, totalled NOK 505 million in 2012, against a comparison figure of NOK 526 million for 2011. Sales and Distribution reported operating profit of NOK 191 million in 2012, compared with a corresponding figure of NOK 236 million in 2011. This constitutes an operating margin of 2.1% for 2012, compared with 2.6% in 2011. 2012 has been a difficult year for the segment. The combination of a strong growth in volume and the fall in contractual trade has presented a number of challenges. The hard work laid down throughout 2012 has, in the opinion of the Board of Directors, created an even stronger platform for the Group's business activities in the years to come.

The Production segment reported a fall in operating profit before biomass value adjustment from NOK 1,011 million in 2011 to NOK 287 million in 2012. This fall in profit is attributed to the significant reduction in prices for Atlantic salmon and salmon trout on the market from the middle of 2011, resulting in a significantly lower average price in 2012 when compared with 2011. The significant fall in spot price in 2012, down 17% from 2011, has resulted in a much lower average price achieved by the Group in 2012 in comparison with 2011. In addition, the Production business segment has also expensed a total of NOK 50 million in the same period in write-downs and other costs in relation to the closure of Lerøy Hydrotech’s slaughterhouse in Kristiansund. The Group's average underlying production costs for 2012 (prior to restructuring costs) are on a similar level to those reported in 2011. The positive rate of growth and improved operations, particularly at Sjøtroll Havbruk, have generated a record-high slaughter volume. Contract prices in 2012 have remained relatively similar to spot prices. The average share of contracts for salmon to date in 2013 has been 14%, while the corresponding figure for salmon trout has been 15%. The current share of contracts is lower than what is considered the norm by the Group, but these figures have to be seen in the light of the poor development in prices witnessed by the industry up to the end of 2012. There have been no significant non-operational transactions between related parties in 2012. Generally, the Group’s transactions between related parties are based upon arm’s length prices.

Key risk and uncertainty factors in the next accounting period The Group’s results are closely linked to developments in the markets for seafood, particularly for Atlantic salmon, which accounts for the largest part of total revenues. In view of the international nature of the Group’s business, developments in the world economy will always have an impact on the Group’s development. Uncertainty concerning the future development of the world economy, including developments in demand for the Group’s products, is currently greater than what might be considered normal. In the opinion of the Board of Directors, the average spot price for Atlantic salmon in 2012 is satisfactory, considering the record-high growth in global supply. This signals a good underlying growth in demand for the Group's main products. The development achieved in 2012 provides grounds for an optimistic outlook for a sustained growth in demand and a correspondingly positive value creation in the years to come. Other risk and uncertainty factors in the industry are financial, operational, and biological issues, together with the development in the cost of input factors. In addition, Norwegian fish farming and the fish processing industry in Norway and the EU have a history of exposure to the risk represented by the constant threat of long-term political trade barriers imposed by the EU Commission. It is also a fact that Russia now represents a large and growing market for Atlantic salmon and salmon trout. Admission to this market is an important factor for the Group and the general demand for salmon and salmon trout. The Board of Directors maintains a strong focus on purposeful and systematic management of all risk factors in all parts of the Group’s operations. This policy is seen as essential in securing long-term value creation for the shareholders and employees, and for society in general. The Group’s overall financial strategy is to balance and ensure financing, suitable financial covenants, liquidity, customer credit, currency and market risk. Considerable importance is also attached to having efficient and sustainable solutions throughout all parts of the Group’s value chain.


Structural conditions Through organic growth and acquisitions over the last decade, the Group has become one of the world’s largest producers of Atlantic salmon and salmon trout. The Group has also consolidated its position as a major participant in seafood distribution in Norway and worldwide, and it has strengthened its position as the leading exporter of seafood from Norway. Thanks to a combination of acquisitions and alliances, the Group has been able to offer its key national customers cost-effective national distribution of fresh seafood. Over the coming years, the Group will increase its focus on sales, distribution and processing. In the opinion of the Board of Directors, the Group’s strategic and financial flexibility, in conjunction with current earnings, will enable the Group to continue as an active participant in on-going, value-generating structural changes in the seafood industry, both regionally and globally. Lerøy Seafood Group will continue to selectively consider possible investment and merger opportunities, as well as alliances, which could strengthen the basis for further profitable growth and sustainable value creation. Lerøy Seafood Group shall continue to develop and grow by means of regional development in a global perspective. Since 1997, the Group has maintained a strong focus on the decisive importance of financial flexibility for both operational and long-term strategic developments. It will therefore remain important for the Board that the Group, through its operations, retains the confidence of participants in the various capital markets. The Group's financial position is very strong. The Board of Directors believes that the Group, as a consequence of its many years of building networks, its development of high-quality products, market development, quality assurance and brand development, is well positioned to continue to create added value. The Group will continue its longterm work to deliver sustainable value creation by focusing on strategic business development and operational improvements. Based on our customers’ demands, this work will result in increased profitability by ensuring continuity of deliveries, quality and cost efficiencies. The improvement of operational efficiency at all stages is an on-going process aimed at further developing and streamlining the Group’s international marketing and production interests.

The market situation and outlook In line with its market strategy, the Group exported a wide range of seafood products from Norway to a substantial number of countries in 2012. The largest of these export markets was the EU. We are happy to confirm a positive development for our distribution of fish to the Nordic countries, which has allowed the Group, together with its customers, to strengthen its position within such an important seafood market. There is a healthy demand for the Group’s products. However, due to the competition on the international food markets, the company must continue its quest for profitable growth and customer satisfaction through cost-effective and market-oriented solutions. The Board of Directors believes that the Group’s strategic business development over the past few years, together with underlying productivity improvements and market-oriented structure, ensures a robust platform for earnings in the years to come. The strong growth in the global supply of Atlantic salmon experienced over the last couple of years is expected to diminish in 2013. The low price level the business has faced over the last 12 months has contributed to a very strong development in demand. Good demand together with expectations for improved productivity in the Group’s production facilities, including improved biology, provides justification for the Board’s positive attitude towards the Group’s development. The Board of Directors currently anticipates a considerably stronger result in 2013 than was achieved in 2012. The Board of Directors sincerely appreciates the employees' efforts, their understanding of the need for goal-oriented operational focus and their willingness to adapt to changes throughout the entire organisation. The Board of Directors would also like to take the opportunity to thank the employees for their excellent efforts throughout the year. Questions and comments may be addressed to the company’s CEO, Henning Beltestad, or to the CFO, Sjur S. Malm. Bergen, 25 February 2013 The Board of Directors of Lerøy Seafood Group ASA


LERØY SEAFOOD GROUP CONSOLIDATED

Resultatregnskap / Income Statement Q4 2012

Q4 2011

YTD 2012

2011

Salgsinntekter / Operating revenues

2 410 552

2 250 605

9 102 941

9 176 873

Vareforbruk / Cost of goods sold

1 701 760

1 563 085

6 442 319

5 866 180

Lønnskostnader / Salaries and wages

282 180

272 996

1 031 872

967 789

Andre driftskostnader / Other operating costs

216 622

222 723

853 883

858 107

Driftsresultat før avskrivninger / EBITDA

209 990

191 802

774 866

1 484 797

74 358

71 797

291 768

271 899

(Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000)

Ordinære avskrivninger / Ordinary depreciation Nedskriving driftsmidler / Impairment loss fixed assets

0

0

33 000

0

Driftsresultat før verdijustering biomasse / EBIT before fair value adjustment biomass

135 632

120 004

450 098

1 212 898

Verdijustering biomasse / Fair value adjustment biomass

343 473

21 857

294 735

-615 767

Driftsresultat / Operating profit (EBIT)

479 105

141 862

744 832

597 131

Inntekt fra tilknyttede selskaper / Income from associated companies Netto finansposter / Net financial items

6 462

-8 537

24 831

19 741

-26 790

-21 964

-95 154

-81 884 1 183 314

Resultat før skattekostnad og før just biomasse / Profit before tax bef adj biom.

114 034

95 730

379 913

Resultat før skattekostnad / Profit before tax

458 778

111 361

674 509

534 988

-126 608

-36 615

-182 748

-156 311

332 170

74 746

491 760

378 677

321 460

77 351

480 797

382 705

10 710

-2 605

10 963

-4 028

Beregnede skatter / Estimated taxation Periodens resultat / Profit for the period Henføres til / Attributable to: Kontrollerende eierinteresser / Controlling interests Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests

Totalresultatoppstilling / Statement of comprehensive income (Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000)

Q4 2012

Q4 2011

YTD 2012

2011

Periodens resultat / Profit for the period

332 170

74 746

491 760

378 677

-10 031

4 064

-7 033

1 681

-5 380

2 705

-6 793

-189

-17 323

-5 161

-27 086

-5 161

-7 200

0

-7 200

0

79

3

-1 847

126

292 315

76 357

441 801

375 134

282 682

78 951

431 474

379 166

9 887

-2 594

10 327

-4 032

292 570

76 357

441 801

375 134

Omregningsdifferanser m.m tilknyttede selskaper / Equity adjustments associates Øvrige omregningsdifferanse m.m / Other currency translation differences etc. Verdiendring fin.instrumenter (sikring) / Change in fair value fin.intruments (hedges) Verdiendring aksjer holdt for salg / Change in fair value shares available for sale Totalresultatposter fra TS / Comprehensive income items from associated companies Totalresultat for perioden / comprehensive income Henføres til / Allocated to: Kontrollerende eierinteresser / Controlling interests Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests Totalresultat for perioden / comprehensive income


Balanse / Balance Sheet 31.12.12

31.12.11

Immaterielle eiendeler / Intangible assets

3 993 598

3 885 419

Varige driftsmidler / Tangible fixed assets

2 094 539

1 836 384

(Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000)

Eiendeler / Assets

Finansielle anleggsmidler / Financial non-current assets

357 945

360 794

Sum anleggsmidler / Total non-current assets

6 446 081

6 082 597

Biologiske eiendeler / Biological assets

2 724 941

2 370 938

Andre varer / Other inventories

326 225

328 045

Fordringer / Receivables

1 194 376

1 082 838

Betalingsmidler / Cash and cash equivalents

1 082 797

1 597 429

Sum omløpsmidler / Total current assets

5 328 340

5 379 250

11 774 420

11 461 847

Innskutt egenkapital / Paid in equity

2 785 936

2 785 936

Opptjent egenkapital / Earned equity

2 528 638

2 476 900

Sum eiendeler / Total assets

Egenkapital og gjeld / Equity and debt

Ikke-kontrollerende eierinteresser / Non-controlling interests

649 382

534 931

Sum egenkapital / Total equity

5 963 956

5 797 766

Avsetning for forpliktelser / Accrued liabilities

1 282 892

1 098 673

Langsiktig gjeld / Long-term liabilities

2 402 770

2 429 365

Kortsiktige kreditter / Short-term loans

911 887

760 977

Annen kortsiktig gjeld / Other short-term liabilities

1 212 915

1 375 066

Sum gjeld / Total liabilities

5 810 464

5 664 082

11 774 420

11 461 847

Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities

Nøkkeltall / Key figures Høstet volum (GWT) / Harvest volume (GWT) Resultatmargin før just.biomasse / Profit margin before adj. biomass Resultatmargin / Profit margin 1) Driftsmargin før just.biomasse / Operating margin before adj.biomass Driftsmargin / Operating margin 2)

Q4 2012

Q4 2011

YTD 2012

2011

41 313

39 610

153 403

136 672 12,9 %

4,7 %

8,3 %

4,2 %

19,0 %

1,3 %

7,4 %

5,8 %

5,6 %

9,0 %

4,9 %

13,2 %

19,9 %

2,8 %

8,2 %

6,5 %

Resultat per aksje før just.biomasse / Earnings per share before adj.biomass

1,55

2,54

5,11

15,13

Resultat per aksje / Earnings per share 3)

5,89

0,50

8,81

7,01

Utvannet resultat per aksje / Diluted earnings per share

5,89

0,50

8,81

7,01 17,9 %

ROCE før just.biomasse (annualisert) / ROCE before adj.biomass (annualised)

7,1 %

11,9 %

6,2 %

ROCE (annualisert) / ROCE (annualised) 4)

24,1 %

3,0 %

9,9 %

8,4 %

Egenkapitalandel / Equity ratio

50,7 %

50,9 %

50,7 %

50,6 %

Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt

2 231 860

1 598 291

2 231 860

1 592 914

Kontantstrøm per aksje / Cash-flow per share 5)

3,22

1,59

8,13

15,99

Utvannet kontantstrøm per aksje / Diluted cash-flow per share

3,22

1,59

8,13

15,99

1) Resultatmargin = Resultat før skatt / salgsinntekter

1) Profit margin = Profit before tax / revenues

2) Driftsmargin = Driftsresultat / salgsinntekter

2) Operating margin = Operating profit / revenues

3) Resultat per aksje = Majoritetens andel resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer

3) Earnings per share = Majority interests / Average number of shares

4) ROCE = [Res. før skatt+nto fin.poster] / Gj.sn.[nto renteb. gjeld+sum egenkapital]

4) ROCE = [Pre tax profit + net fin. items] / Average [net interest bearing debt + total equity]

5) Kontantstrøm fra drift

5) Cash-flow from operations


Kontantstrømoppstilling / Statement of cash flows Q4 2012

Q4 2011

YTD 2012

2011

458 777

111 360

674 508

534 988

Betalt skatt / Income tax paid

12 450

-13 548

-267 078

-407 229

Ordinære avskrivninger / Ordinary depreciation

74 358

71 800

291 768

271 900

0

0

33 000

0

-6 463

8 537

-24 831

-19 741

(Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000)

Kontantstrøm fra drift / Cash flow from operating activities Resultat før skatt / Profit before tax

Nedskrivinger varige driftsmidler / Impairment loss fixed assets Resultat tilknyttede selskaper / Profit from associated companies Endring verdijustering biomasse / Change in value adjustment biomass

-343 473

-23 594

-294 735

616 741

Endring varelager / Change in inventories

-61 526

-77 611

-32 316

-313 670

Endring kundefordringer / Change in accounts receivable

-32 313

22 882

-32 119

86 893

3 935

-33 481

94 239

51 911

Endring leverandører / Change in accounts payable Poster klass. som finansieringsaktiviteter / Items reclassified as financing activeties

26 790

21 963

95 154

81 884

Andre tidsavgrensninger / Other accruals

43 340

104 018

-93 977

-30 865

175 876

192 326

443 614

872 812

-136 171

-154 577

-505 522

-516 660

368

-1 398

-565

-9 405

-2 065

-675

964

-1 675

0

0

-102 932

-22 751 29 336

Netto kontantstrøm fra drift / Net cash flows from operating activities

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investing activities Netto investering i varige driftsmidler etc. / Net investment in fixed assets etc. Netto investering i immaterielle eiendeler / Net investment in intangible fixed assets Netto utbetaling ved kjøp av aksjer etc. / Net payments for acquisitions of shares etc. Netto utbetaling v/kjøp av konsernselskaper / Net acquisitions of group companies Innbetaling av utbytte fra tilknyttede selskaper / Dividend from associates

0

0

9 000

Endring langsiktige fordringer etc. / Change in long-term receivables etc.

-217

-66

-156

-254

-138 085

-156 716

-599 211

-521 409

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/Net cash flow from investing activities

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activities Netto endring i kortsiktige kreditter / Net change in bank overdraft

-4 074

193 043

115 751

319 513

-60 992

-57 771

8 075

213 618

0

0

0

0

-27 348

-21 963

-102 089

-81 884

Gjenkjøp av egenkapitalinteresser / repurchase of equity interests

0

-8 124

0

-15 198

Utbetaling av utbytte / Dividend payments

0

0

-382 828

-565 939

Netto kontantstrøm fra finansieringsakt. / Net cash flow from financing activities

-92 414

105 185

-361 091

-129 890

Netto kontantstrøm for perioden / Net cash flows for the period

-54 623

140 795

-516 688

221 512

1 138 765

1 456 635

1 597 429

1 357 096 18 821

Netto endring langsiktig gjeld / Net change in long-term debt Netto innbetaling av egenkapital / Net equity contributions Netto finanskostnader / Net financial costs

Betalingsmidler v/periodens begynnelse / Cash and cash equiv. at beginning of period Betalingsmidler fra virksomhetsoverdragelser / Cash from business combinations Valutakursendringer på kontanter / Currency exchange gain or loss on cash Betalingsmidler ved periodens slutt / Cash and equivalents at end of period

0

0

3 401

-1 345

0

-1 345

0

1 082 797

1 597 429

1 082 797

1 597 429


Oppstilling av endringer i egenkapital / Statement of changes in equity (Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000) Innskutt egenkapital / paid in capital

Annen egenkapital / Other equity

Sum KE* / Total CI*

Sum IKE** / Total NCI**

Sum egenkapital / total eqiuty

2012 Egenkapital per 01.01.2012 / Equity at 01.01.2012

2 795 936

2 476 900

5 262 836

534 931

5 797 766

0

431 474

431 474

10 327

441 801

Virksomhetssammenslutning (Rode) / Business combination (Rode)

0

111 287

111 287

Salg av datterselskap (Åkra Sjømat AS) /disposal of subsidiary (Åkra Sjømat AS)

0

-3 573

-3 573

Utkjøp av ikke kontrollerende eierinteresser / Purchase from non-controlling interests

0

-495

-495

-382 042

-3 094

-385 136

Totalresultat YTD 2012 / Comprehensive income YTD 2012

Utbytte / Dividends

-382 042

Utbytte på egne aksjer / Dividend on own shares Sum øvrige endringer i egenkapital i 2012 / Total other changes in equity in 2012 Egenkapital per 31.12.2012 / Equity at 31.12.2012

2 308

2 308

0

-379 736

-379 735

104 124

-275 611

2 308

2 795 936

2 528 638

5 314 574

649 382

5 963 956

2 796 036

2 659 674

5 445 710

548 564

5 994 274

0

379 166

379 166

-4 032

375 134

2011 Egenkapital per 01.01.2011 / Equity at 01.01.2011 Totalresultat YTD 2011 / Comprehensive income YTD 2011 Salg av konsernselskap / Disposal of group company

249

249

-249

0

Utkjøp av ikke kontrollerende eierinteresser / Purchase from non-controlling interests

-3 618

-3 618

-2 648

-6 266

Effekt av opsjonsprogram / Effect option programme

-7 074

-7 074 15 761

15 761

-22 464

-568 238

Effekt av oppkjøp / Business combinations Kjøp av egne aksjer / Purchase of own shares

0 -100

Utbytte / Dividends Utbytte på egne aksjer / Dividend on own shares Sum øvrige endringer i egenkapital i 2011 / Total other changes in equity in 2011 Egenkapital per 31.12.2011 / Equity at 31.12.2011

-8 024

-8 124

-545 774

-545 774

-7 074 -8 124

2 299

2 299

-100

-561 940

-562 040

-9 602

-571 642

2 299

2 795 936

2 476 900

5 262 836

534 931

5 797 766

* Sum kontrollerende eierinteresser / Total controlling interests ** Sum ikke-kontrollerende eierinteresser / Total non-controlling interests

Noter / Notes: NOTE 1: EGNE AKSJER / OWN SHARES Lerøy Seafood Group ASA eier 329 776 egne aksjer av en total beholdning på 54 577 368 aksjer. Andel egne aksjer tilsvarer 0,6 %. Kostpris på egne aksjer er i oppstillingen ovenfor splittet i to komponenter, hvor pålydende verdi på egne aksjer inngår i "innskutt egenkapital" (-330 TNOK), og hvor betalt vederlag utover pålydende verdi på egne aksjer (-20 149 TNOK) inngår i "annen egenkapital". Tidligere har samlet kostpris på egne aksjer i sin helhet inngått i innskutt egenkapital og sammen med tilleggsopplysning om gjennomsnittlig kostpris. Gjennomsnittlig kostpris på egne askjer utgjør kr 62,10 per aksje. Lerøy Seafood Group ASA owns 329 776 own shares of a total number of 54 577 368 shares. The portion of own shares is 0.6 %. The purchase price paid for own shares is split into two different categories in the table above , where face value of own shares is included in "paid in capital" (-330 TNOK), and purchase price exceeding face value of own shares (-20 149 TNOK) is included in "other equity". Previously the total purchase price paid for own shares was included in "paid in capital" with the whole amount, together with supplementary information about average purchase price. Average purchase price of own shares is 62,10 krones per share.

NOTE 2: INNTEKT FRA TILKNYTTEDE SELSKAPER / INCOME FROM ASSOCIATED COMPANIES Tilknyttede selskaper / Associated companies: Norskott Havbruk AS (50%)

Q4 2012

Q4 2011

YTD 2012

2011

5 467

-9 324

17 604

13 725

Alfarm Alarko Lerøy (50%)

288

538

3 185

3 193

Andre / Others

669

250

911

2 823

6 424

-8 537

21 700

19 741

Sum resultatandeler / Total share of profit Gevinst ved avgang (andre) / gain from disposal (others)

38

0

3 130

0

Sum inntekt fra tilknyttede selskap / Total income from associated companies

6 462

-8 537

24 830

19 741

Herav verdijustering biomasse / fair value adjustment biomass

1 271

-6 226

-139

-32 559

Linjen "verdijustering biomasse" viser konsernets andel av virkelig verdijustering etter skatt for biologiske eiendeler (fisk i sjø), som er inkludert i resultatandelen. Justeringen er i sin helhet relatert til Norskott Havbruk AS. The item "fair value adjustment biomass" shows the group`s portion of the fair value adjustment after tax on biological assets (fish in sea), which is included in the income. The adjustment relates to Norskott Havbruk AS only.


NOTE 3: SEGMENTINFORMASJON / SEGMENT INFORMATION (Alle tall i NOK 1.000 / All figures in NOK 1,000)

Primærsegmentet til konsernet er virksomhetsområdene Salg & Distribusjon (S&D) og Produksjon (Prod.). En slik oppdeling er valgt ut fra type organisasjon og forretningsmessig risiko. Produksjon består av selskapene Lerøy Midnor AS, Lerøy Aurora AS (konsern), Lerøy Hydrotech AS (konsern), Lerøy Vest AS (konsern), Sjøtroll Havbruk AS (konsern), Lerøy Fossen AS, SAS Fish Cut, SAS Eurosalmon, Inversiones Seafood Ltda, Bulandet Fiskeindustri AS, Lerøy Smøgen Seafood AB, Rode Beheer BV group og Leroy Processing Spain. S&D består av alle andre datterselskaper eksklusiv Lerøy Seafood Group ASA (morselskap). Lerøy Seafood Group ASA er ikke allokert til noen av segmentene (inkludert i eliminering). Det sekundære segmentet er geografisk fordeling.

The primary segment for the group includes the business areas Sale & Distribution (S&D) and Production (Prod.). This segmentation is chosen based on type of organisation and business risk. Production consists of the companies Lerøy Midnor AS, Lerøy Aurora AS (group), Lerøy Hydrotech AS (group), Lerøy Vest AS (group), Sjøtroll Havbruk AS (group), Lerøy Fossen AS, SAS Fishcut, SAS Eurosalmon, Inversiones Seafood Ltda, Bulandet Fiskeindustri AS, Lerøy Smøgen Seafood AB, Rode Beheer BV group and Leroy Processing Spain. S&D consists of all other subsidiaries excluding Lerøy Seafood Group ASA (parent company). Lerøy Seafood Group ASA is not allocated to any of the segments (included in elimination). The secondary segment is revenue by geographic market.

Konsern / Group

Elim./ LSG ASA

S&D

Prod.

2 213 188 147 794 2 360 983 65 147 2,8 % 65 147

196 832 1 250 950 1 447 782 75 799 5,2 % 419 272

532 -1 398 745 -1 398 213 -5 314

2 051 336 139 720 2 191 056 83 006 3,8 % 83 006

199 250 1 088 719 1 287 970 43 216 3,4 % 65 073

19 -1 228 440 -1 228 421 -6 217 -6 217

2 250 605 0 2 250 605 120 004 5,3 % 141 862

8 430 511 618 822 9 049 333 190 741 2,1 % 190 741

671 220 4 570 615 5 241 836 287 388 5,5 % 582 123

1 209 -5 189 437 -5 188 228 -28 032 0,5 % -28 032

9 102 941 0 9 102 941 450 098 4,9 % 744 832

8 410 077 609 576 9 019 653 236 363 2,6 % 236 363

766 681 4 449 357 5 216 038 1 011 385 19,4 % 395 618

115 -5 058 933 -5 058 818 -34 850

9 176 873 0 9 176 873 1 212 898 13,2 % 597 131

Q4 2012 Ekstern omsetning / external revenues Intern omsetning / intra-group revenues Sum omsetning / Total revenues Driftsresultat før just. biomasse / EBIT before adj. biomass Driftsmargin før just. biomasse / Operating margin before adj. biomass Driftsresultat / Operating profit

-5 314

2 410 552 0 2 410 552 135 632 5,6 % 479 105

Q4 2011 Ekstern omsetning / external revenues Intern omsetning / intra-group revenues Sum omsetning / Total revenues Driftsresultat før just. biomasse / EBIT before adj. biomass Driftsmargin før just. biomasse / Operating margin before adj. biomass Driftsresultat / Operating profit

YTD 2012 Ekstern omsetning / external revenues Intern omsetning / intra-group revenues Sum omsetning / Total revenues Driftsresultat før just. biomasse / EBIT before adj. biomass Driftsmargin før just. biomasse / Operating margin before adj. biomass Driftsresultat / Operating profit

YTD 2011 Ekstern omsetning / external revenues Intern omsetning / intra-group revenues Sum omsetning / Total revenues Driftsresultat før just. biomasse / EBIT before adj. biomass Driftsmargin før just. biomasse / Operating margin before adj. biomass Driftsresultat / Operating profit

Geografisk fordeling / Geographic market EU Norge / Norway Asia / Asia Pacific USA & Canada Resten av Europa/Rest of Europe Andre / Others Sum omsetning / Total revenues

Produktområde / Product areas Hel laks / Whole salmon Bearbeidet laks / Processed salmon Hvitfisk / Whitefish Ørret / Salmontrout Skalldyr / Shellfish Pelagisk / Pelagic fish Annet / Others Sum omsetning / Total revenues

-34 850

Q4 2012 1 194 329 368 497 299 068 157 614 360 719 30 326 2 410 552

% 49,5 15,3 12,4 6,5 15,0 1,3 100,0

Q4 2011 1 162 093 456 492 207 655 191 918 188 792 43 655 2 250 605

% 51,6 20,3 9,2 8,5 8,4 1,9 100,0

YTD 2012 4 689 350 1 476 564 1 074 150 635 050 1 135 212 92 614 9 102 941

% 51,5 16,2 11,8 7,0 12,5 1,0 100,0

YTD 2011 4 608 299 1 870 843 1 036 871 677 209 879 927 103 723 9 176 873

% 50,2 20,4 11,3 7,4 9,6 1,1 100,0

Q4 2012 1 049 256 677 223 215 344 205 461 109 260 23 285 130 722 2 410 552

% 43,5 28,1 8,9 8,5 4,5 1,0 5,4 100,0

Q4 2011 958 386 636 641 171 521 186 160 135 135 18 540 144 223 2 250 605

% 42,6 28,3 7,6 8,3 6,0 0,8 6,4 100,0

YTD 2012 3 988 978 2 552 913 777 208 798 414 474 089 67 686 443 652 9 102 941

% 43,8 28,0 8,5 8,8 5,2 0,7 4,9 100,0

YTD 2011 4 074 006 2 568 547 776 909 746 760 512 836 89 218 408 598 9 176 873

% 44,4 28,0 8,5 8,1 5,6 1,0 4,5 100,0


NOTE 4: VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING / BUSINESS COMBINATIONS Den 25. oktober 2011 inngikk Lerøy Seafood Group ASA en avtale om kjøp av 50,11% av aksjene i det nederlandske selskapet Rode Beheer BV. Kjøpet krevde godkjenning fra nederlandske konkurransemyndigheter. Godkjenning av oppkjøpet ble gitt den 28. februar 2012. Tidspunkt for overtakelse av aksjene var 9. mars 2012. Aksjene har en stemmeandel som tilsvarer eierandelen på 50,11%. Rode Beheer B.V er etablert i Urk i Nederland. Selskapet driver med bearbeiding av fisk, hovedsakling atlantisk laks. Selskapet har også et eget røkeri. Selskapet er en stor og viktig aktør i Benelux markedet. Det er ikke identifisert vesentlige merverdier knyttet til immaterielle og andre eiendeler utover goodwill. Det er beregnet goodwill på både kontrollerende og ikke kontrollerende eierinteresser. Samlet goodwill fra virksomhetssammenslutningen utgjør MNOK 105,4 fordelt på MNOK 52,8 til kontrollerende eierinteresser og MNOK 52,6 til ikke kontrollerende eierinteresser. Goodwill knytter seg i det vesentligste til den markedsposisjonen som selskapet har, og til fremtidige synergier. Det er ikke beregnet utsatt skatt på goodwill ettersom goodwill ikke gir skattemessig fradrag. Oppkjøpskostnader er kostnadsført over resultatet. Det er ikke beregnet kontrollpremie for kontrollerende eierinteresse. Ikke kontrollerende eierinteresses andel av goodwill er derfor beregnet i forhold til eierandel. Rode Beheer BV er konsolidert inn i Lerøy Seafood Group ASA med virkning fra mars 2012. Det er ikke identifisert relevante vesentlige forskjeller mellom nederlandsk God Regnskapsskikk og IFRS som det har vært nødvendig å justere for.

On 25 October 2011, Lerøy Seafood Group ASA signed an agreement regarding the acquisition of 50.11% in the Dutch company Rode Beheer BV. The acquisition required approval from the Dutch Competition Authorities. Approval was granted on 28 February 2012. The transaction was completed on 9 February 2012. The shares acquired have a voting right similar to the ownership of 50.11%. Rode Beheer B.V is situated in Urk in Holland. The company is processing fish and seafood, mainly atlantic salmon. It also includes a smokery. The company is a large and important player in the Benelux market. It has not been identified any material added value on intangibles or other tangible assets besides goodwill. Goodwill has been estimated for both the controlling and non-controlling ownership interests. The total goodwill generated by the acquisition amounts to NOK 105.4 million, with NOK 52.8 million for controlling interests and NOK 52.6 million for non-controlling interests. Goodwill is mainly related to the market position of the company, and future synergies. Deferred tax is not recognised for goodwill as estimated goodwill does not provide for tax deductions. Acquisition expenses are charged to the result. There is no control premium calculated for the controlling interests. The non-controlling interests' share of the goodwill is therefore calculated in relation to shareholding. Rode Beheer BV was consolidated with Lerøy Seafood Group ASA with effect from March 2012. It has not been identified any relevant material differences between Dutch GAAP and IFRS that have been necessary to adjust for.

Omsetning og resultat i Rode Beheer BV group YTD 2012 og 2011 Salgsinntekt Driftsresultat Resultat og totalresultat

jan - febr 12

mar - des 12

56 490 5 306 2 839

324 120 26 942 21 190

2012 380 610 32 248 24 029

Virkelig verdi av samlet overført vederlag Samlet betalt vedlerlag

2011 387 695 3 408 4 570

111 767

Oppkjøpsanalyse Regnskapsført egenkapital i Rode Beheer BV Netto identifiserte merverdier i Rode Beheer BV Identifiserte verdier i Rode Beheer BV

100,00 %

50,11 %

49,89 %

117 690 0 117 690

58 972 0 58 972

58 718 0 58 718

Beregning av goodwill Vederlag til selger: Kontrollerende og ikke kontrollerende eierinteresses andel av identifiserte verdier: Kontrollerende og ikke kontrollerende eierinteresses andel av goodwill

100,00 %

50,11 %

49,89 %

223 054 117 690 105 364

111 767 58 972 52 795

111 287 58 718 52 569

Jan - Febr 12

Mar - Dec 12

56 490 5 306 2 839

324 120 26 942 21 190

2012 380 610 32 248 24 029

2011 387 695 3 408 4 570

Turnover and profit for Rode Beheer BV group in 2012 and 2011 Sales revenue Operating profit Result and comprehensive income Fair value of total consideration transferred Total consideration paid

111 767

Acquisition analysis Recognised equity in Rode Beheer BV Net identified added value in Rode Beheer BV Identified value in Rode Beheer BV

100,00 %

50,11 %

49,89 %

117 690 0 117 690

58 972 0 58 972

58 718 0 58 718

Calculation of goodwill Consideration to seller: Controlling and non-controlling interests' share of identified value: Controlling and non-controlling interests' share of goodwill:

100,00 %

50,11 %

49,89 %

223 054 117 690 105 364

111 767 58 972 52 795

111 287 58 718 52 569


NOTE 5: BIOLOGISKE EIENDELER / BIOLOGICAL ASSETS LSG innregner og måler biologiske eiendeler (fisk i sjø) til virkelig verdi. Ved beregning av virkelig verdi justeres pris for kvalitetsforskjeller (superior, ordinær og produksjon), samt logistikkostnader. Volumet justeres for sløyesvinn. Virkelig verdi av fisk i sjø med en snittvekt under 4 kg justeres i forhold til hvor langt en har kommet i vekstsyklusen. Verdien justeres ikke lavere enn historisk kost med mindre en forventer et tap ved fremtidig salg.

LSG recognizes and measures biological assets (fish in the sea) at fair value. When estimating the fair value, the price is adjusted for quality differences (superior, ordinary, and process), together with cost of logistics. The volume is adjusted for gutting loss. Fair value of biological assets with an average weight below 4 kg is adjusted based on stage of completion in relation to the growth cycle. The value is not adjusted to a lower amount than historical cost unless one expects a loss on future sales. Biologiske eiendeler / biological assets Total mengde fisk i sjø (LWT) / Total volum fish in sea (LWT) Fisk > 4kg (LWT) / Fish > 4kg (LWT)

Q3 2011 96 280 35 118

Q4 2011 100 573 34 143

Q1 2012 90 556 30 729

Q2 2012 82 423 24 667

Q3 2012 102 079 35 224

Q4 2012 103 949 41 899

Balanseeffekt / Effect in balance sheet statement IFRS justering beholdning / IFRS adjustment biological assets Endring i IFRS justering / change in IFRS adjustment

Q3 2011 28 861 -141 957

Q4 2011 52 455 23 595

Q1 2012 141 351 88 895

Q2 2012 57 773 -83 577

Q3 2012 3 717 -54 057

Q4 2012 347 190 343 473

Resultateffekt / Effect in income statement: Endring IFRS just. beholdn / Change IFRS adj. biolocigal assets Endring IFRS just. derivater/Change IFRS adj. derivatives Verdijustering biomasse / fair value adj. biological assets

Q3 2011 -141 957 -1 141 -143 098

Q4 2011 23 594 -1 737 21 857

Q1 2012 88 895 0 88 895

Q2 2012 -83 577 0 -83 577

Q3 2012 -54 057 0 -54 057

Q4 2012 343 473 0 343 473

Resultatført verdijustering av biomasse inkluderer endring i urealisert gevinst/tap knyttet til finansielle salg- og kjøpskontrakter (derivater) for fisk på Fish Pool. Fish Pool kontraktene er behandlet som finansielle instrumenter i balansen, hvor urealisert gevinst er klassifisert som andre kortsiktige fordringer og urealisert tap er klassifisert som annen kortsiktig gjeld. The change in fair value adjustment of biomass in the income statement includes unrealized gain/loss on financial sales- and purchase contracts (derivatives) on Fish Pool. Fish Pool contracts are assesed as financial instruments in the balance sheet statement, where unrealized gain is recognized as other short term recievables, and unrealized loss is recognized as other short term debt.

NOTE 6: FINANSIELL KALENDER / FINANCIAL CALENDAR Presentasjon av resultat 1. kvartal 2013 Presentasjon av resultat 2. kvartal 2013 Presentasjon av resultat 3. kvartal 2013 Presentasjon av foreløpig resultat for år 2013

15.05.2013 22.08.2013 13.11.2013 25.02.2014

Report Q1 2013 Report Q2 2013 Report Q3 2013 Preliminary annual result 2013

15.05.2013 22.08.2013 13.11.2013 25.02.2014

Ordinær generalforsamling

23.05.2013

Ordinary general meeting

23.05.2013

Selskapet forbeholder seg retten til å komme med endringer underveis

Dates are given with reservations in case of changes.


REGNSKAPSPRINSIPPER / ACCOUNTING PRINCIPLES Denne rapporten er utarbeidet i henhold standard for delårsrapportering (IAS 34). De samme regnskapsprinsipper og metoder for beregninger som ble benyttet i siste årsregnskap (2011) er anvendt her, og det henvises til årsregnskapet for 2011 for fullstendig redegjørelse av regnskapsprinsippene. Alle tall utover årsregnskapstall forrige år er ureviderte.

This report is prepared according to standard for interim financial reporting (IAS 34). The same accounting principles and calculation methods used in the last annual accounts (2010) has been used here, and we refer to the annual accounts for 2010 for a complete description of the accounting principles. All figures are unaudited, except year end figures (last year).

SAMMENDRAG AV VESENTLIGE REGNSKAPSPRINSIPPER:

SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING PRINCIPLES:

Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk kostprinsippet, med unntak av at følgende eiendeler og forpliktelser er balanseført til virkelig verdi: Biologiske eiendeler, aksjebasert avlønning (opsjoner), andre aksjer og terminkontrakter.

The accounts are presented in NOK and figures are rounded off to the nearest thousand. They are prepared on the basis of the historical cost principle, with the exception of the following assets and liabilities which appear in the balance sheet at fair values: Biological assets, share based remuneration (options), other shares and futures contracts.

Datterselskaper er alle enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolidering når kontroll opphører. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Med tilknyttede selskaper menes selskap der konsernet har en eierandel mellom 20 50 %, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Tilknyttede selskaper er i konsernregnskapet vurdert etter egenkapitalmetoden. Resultattransaksjoner i utenlanske datterselskap omregnes til gjennomsnittlig valutakurs i konsolideringsperioden. Balanseregnskapet til utenlandske datterselskaper er omregnet til dagskurs. Omregningsdifferenser er ført mot konsernets egenkapital. Goodwill representerer den restverdi som ikke kan fordeles på andre eiendeler eller gjeld ved et kjøp av selskap eller eiendeler. Goodwill ved kjøp av datterselskaper er inkludert i immaterielle eiendeler, mens goodwill ved kjøp av tilknyttede selskaper er inkludert posten aksjer i tilknyttede selskaper. Goodwill avskrives ikke. Konsesjoner balanseføres til kostpris fratrukket akkumulerte nedskrivninger. Konsesjoner avskrives ikke. Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost etter fradrag for akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene er fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Vesentlige deler av driftsmidler som har ulik avskrivningstid, dekomponeres og avskrives for seg. Fisk i sjø er verdsatt til estimert virkelig verdi, redusert for estimerte omsetningsutgifter. Andre biologiske eiendeler (rogn, yngel, smolt) verdsettes til kostpris. Lager av andre innkjøpte og produserte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt salgsverdi fratrukket salgskostnader. Egentilvirkning av ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskostnad. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på differansen mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av konsesjoner. For konsesjoner ervervet før 01.01.2004 er beregningsgrunnlaget for utsatt skatt balanseførte konsernverdier. Effekten av utsatt skatt er ført mot egenkapitalen. For konsesjoner ervervet etter 01.01.2004 er utsatt skatt på konsesjoner ført mot goodwill. Utsatt skatt er beregnet med nominell skattesats. Neste års avdrag er klassifisert som kortsiktig gjeld (kortsiktige kreditter). Utbytte regnskapsføres når det er vedtatt av generalforsamlingen. Konsernets kontantstrømoppstilling viser konsernets samlede kontantstrøm fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Kjøp av datterselskap er behandlet som en investeringsaktivitet for konsernet og vises separat med fradrag for kontantbeholdning i det selskap som er ervervet.

Subsidiaries are all units where the Group has decisive influence on the unit's financial and operational strategy, normally through ownership of more than half of all equity with voting rights. Subsidiaries are consolidated from the moment control is transferred to the concern, and are excluded from consolidation when such control ceases. Inter-company transactions, claims and liabilities are eliminated. Affiliates are companies in which the Group holds an interest of between 20% and 50% and where investment is long-term and of a strategic nature. In the consolidated accounts, associates are valued according to the equity method . Transactions with profit impact in foreign subsidiaries are converted at the average exchange rate in the consolidation period. The balance sheets of the foreign subsidiaries are converted at the respective day-rates on 31.12. Conversion differences are booked against the group's equity. Goodwill represents the remaining value that cannot be assigned to other assets or liabilities when a company or other assets are acquired. Goodwill in respect of acquisition of subsidiaries is included in intangible assets, while goodwill in connection with purchase of affiliates is included in the item shares in affiliated companies. Goodwill is not amortised. Licences are booked in the balance sheet at cost price less accumulated writedowns. Licences are not amortised. Fixed assets are booked in the accounts at acquisition costs less accumulated depreciation. This depreciation is distributed linearly over assumed economic life. Significant parts of fixed assets that have different depreciation periods, are decomposed and depreciated separately. Fish in sea is valued at fair value less estimated sales costs. Other biological assets (roe, fry and smolt) are valued at cost price. Inventories of other bought or produced goods are valued at acquisition cost or assumed sales value less sales cost, whichever is lowest. Home produced finished goods and semi-finished goods are valued at production cost. Write-downs are made for quantifiable obsolescence. Accounts receivable and other receivables are booked in the balance sheet at face value less allocations for anticipated loss. Tax payable in the income statement includes both the tax payable during the period and changes in deferred tax. Deferred tax has been calculated on the difference between temporary taxable and accounting values of licences. The groups's balance sheet values are the basis for calculating deferred tax on licences acquired prior to 01.01.2004. The effect of deferred tax is charged against equity. For licences acquired after 01.01.2004, deferred tax on licences is booked as goodwill. Deferred tax is calculated at the nominal tax rate. Next year's instalments are classified as short term liabilities (short-term loans). Dividend is booked when it has been decided by the Shareholders' Meeting.

Selskapet søker å sikre seg mot svingninger i henholdsvis valutamarkedet og rentenivået ved hjelp av derivater, henholdsvis terminforretninger og rentebytteavtaler. Derivater balanseføres til virkelig verdi på det tidspunkt derivatkontrakten inngås, og deretter løpende til virkelig verdi. Regnskapsføringen av tilhørende gevinster og tap avhenger av hvorvidt derivatet er utpekt som et sikringsinstrument, og hvis dette er tilfelle, typen av sikring. Derivater som ikke er utpekt som sikringsinstrument, føres til virkelig verdi over resultatet.

The consolidated cash flow statement shows the total consolidated cash flow broken down by operating, investment and financing activities. Acquisitions of subsidiaries are considered an investment activity for the Group and are shown separately with the deduction of cash reserves in the company acquired. The company seeks to protect itself against currency fluctuations and changes in interest rate by means of derivatives, namely futures contracts and interest swap agreements respectively. Derivatives are carried at fair value at the time of contract and are subsequently adjusted to fair value. The recognition of the associated losses and gains depends on whether the derivative is meant to be a hedging instrument and, if so, the type of hedging. Derivatives which are not allocated as hedging instruments are recognised at fair value over result.

Endringer i virkelig verdi på derivater som kvalifiserer for virkelig verdisikring, føres over resultatregnskapet sammen med endringen i virkelig verdi av de tilhørende sikrede eiendeler eller forpliktelser. Virkelig verdi sikring benytter konsernet til sikring av netto fordringer i utenlandsk valuta, netto innskudd på valutakonti og inngåtte leveringskontrakter i utenlandsk valuta. Konsernet benytter virkelig verdi sikring knyttet til leveringskontrakter med avtalt pris i utenlandsk valuta. Valutagevinster og tap blir presentert som del av regnskapslinjen varekjøp.

Changes in fair value of derivatives qualifying for fair value hedging, are booked in the income statement together with the change in fair value of the associated hedged asset or liability. The Group uses fair value hedging for securing net receivables in foreign currency, net deposits on currency accounts and signed sales contracts in foreign currency. The Group uses fair value hedging of delivery contracts at agreed prices in foreign currencies. Gains and losses on foreign currency are included in the item "Purchases".

Den effektive delen av endring i virkelig verdi på derivater som kvalifiserer som sikringsinstrument i en kontantstrømsikring, regnskapsføres over utvidet resultat. Sikringsgevinster eller -tap som er ført over utvidet resultat og akkumulert i egenkapitalen omklassifiseres til resultatregnskapet i den perioden sikringsobjektet påvirker resultatregnskapet. Konsernet benytter kontantstrømsikring knyttet til rentebytteavtaler. Gevinster eller tap som knytter seg til den effektive del av rentebytteavtaler som sikrer lån med flytende rente resultatføres under finansposter.

The effective share of change in fair value of derivatives which qualify as hedging instruments for cash flow hedging are recognised in comprehensive income. Gains or losses from hedging recognised in comprehensive income and accumulated in equity are re-classified and entered in the income statement during the period in which the hedging object has an impact on the income statement. The Group makes use of cash flow hedging related to interest swap agreements. Gains or losses related to the effective share of interest swap agreements which are used to secure loans with a floating rate of interest are recognised under Financial Items.

Preliminary Financial Figures 2012 Q4  

Lerøy Seafood Group Fourth quater 2012 Preliminary Financial Figures

Preliminary Financial Figures 2012 Q4  

Lerøy Seafood Group Fourth quater 2012 Preliminary Financial Figures

Advertisement