Page 1

Základní škola Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 2

Školní řád

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 metodickou radou 19. září 2005 pedagogickou radou 7. října 2005 Schváleno školskou radou : 4. října 2005 Vydala : Projednáno :

Č.j. Spisový znak:

Účinnost od: Skartační znak:

10.10.2005 S10

Změny 01. 09. 2009

Podpis ředitele školy:

01.09.2011

____________________

01.09.2012

1


Obsah: strana Základní ustanovení ............................................................................................................................. 2 Práva a povinnosti ţáků a jejich zákonných zástupců .................................................... 3 1. Práva ţáků …………………………………………………………………………… .3 2. Práva zákonných zástupců ţáků ………………………………………………………4 3. Povinnosti ţáků ……………………………………………………………………….4 3.1. Docházka do školy, příprava, pravidla vyučování, odpovědnost ţáků ……. 4 3.2. Majetek školy, svůj i ostatních …………………………………………….. 6 3.3. Péče o školní dokumenty ……………………………………………………6 3.4. Organizace vyučování …………………………………………………… 6 3.5. Ochrana zdraví, dodrţování bezpečnosti …………………………………....6 3.6. Zásady slušného chování ……………………………………………………7 4. Povinnosti zákonných zástupců ţáků ………………………………………………….8 II. Pravidla vzájemných vztahů ţáků, pracovníků školy a rodičů ……………………… 10 III. Provoz a vnitřní reţim školy ……………………………………………………………..10 1. Reţim činností ve škole ……………………………………………………………...10 2. Reţim při akcích mimo školu ………………………………………………………..11 3. Zaměstnanci školy ……………………………………………………………………12 IV. Podmínky zajištění BOZ ţáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí ………………………………………...13 V. Ztráty ……………………………………………………………………………………... 14 VI. Mobilní telefony ………………………………………………………………………….. 14 VII. Opatření při zjištění kouření ve škole a v jejím okolí …..………………………………15 VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků ……………………………………. 16 IX. Závěrečná ustanovení …………………………………………………………………… 28 X. Přílohy ……………………………………………………………………………………. 29 1. Souhlas zákonného zástupce ţáka s orientačním testováním ţáka na přítomnost OPL 2. Zápis (formulář) o agresivním chování ţáka, o šikaně,.. 3. Pozvání na pohovor o neomluvené nepřítomnosti ţáka s třídním učitelem 4. Pozvání na pohovor o neomluvených hodinách ţáka s třídním učitelem 5. Pozvání na jednání výchovné komise 6. Souhlas zákonného zástupce ţáka s převozem sluţebním vozem 7. Souhlas zákonného zástupce ţáka s vyuţitím fotodokumentace I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ V souladu se zněním ustanovení § 30 odst. 1) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (změna 472/2011 Sb.), vydává ředitel Základní školy, Trutnov 2, Mládeţnická 536, příspěvkové organizace, jako její statutární orgán tuto směrnici – školní řád. Její součástí jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ţáků (klasifikační řád). 1) Školní řád vychází: - z platné legislativy MŠMT (školský zákon; vyhl. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských sluţeb ve školách a školských poradenských zařízeních; vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných; vyhl. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleţitostech plnění povinné školní docházky; metodický pokyn 10194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví), - ze zkušeností a podmínek školy.

2


2) Školní řád platí jak pro „vzdělávání“ (tj. podle § 1 šk. zákona vzdělávání a výchovu) ţáka v prostorách školy, tak v průběhu všech mimoškolních akcí a aktivit. 3) Za prostory školy se povaţují: - budova školy se všemi pavilony, - kryté chodníky před školou vč. přístupových schodišť, - školní stadion s přilehlými oplocenými pozemky, - školní hřiště pro činnost školní druţiny, - zásobovací rampa školní kuchyně, - prostory rekreačního zařízení školy v Horním Bradle. 4) Se školním řádem jsou povinni se seznámit a následně se jím řídit všichni ţáci školy, jejich zákonní zástupci, ve vybraných ustanoveních i všichni zaměstnanci školy a jiné osoby, které v souladu s výkonem svých práv a povinností přicházejí do styku se školou, navštíví školu nebo se zúčastní akce pořádané školou. 5) Ke školnímu řádu se mají právo vyjadřovat, navrhovat změny a úpravy všichni, jichţ se tento školní řád týká, především školská rada, která školní řád schvaluje, ţáci, zákonní zástupci ţáků, všichni pracovníci školy, zřizovatel a všichni partneři školy. Jsou povinni řídit se tímto školním řádem během pobytu v prostorách školy a v průběhu všech akcí, pořádaných školou. Školní řád se vztahuje rovněţ na zákonné zástupce ţáků.

I.

PRÁVA A POVINNOSTI ŢÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

1. Práva ţáků : Jako ţák naší školy máš právo:       

 

  

na kvalitní vzdělávání a školské sluţby podle školského zákona vyuţívat všech moţností ke vzdělávání, které naše škola má (prostory, zařízení, učebnice, pomůcky, …) způsobem, ke kterému jsou určeny na respektování své osobnosti, důstojnosti, cti ze strany spoluţáků i dospělých; na druhé straně s tím však souvisí tvoje povinnost uplatňovat totéţ ke svým spoluţákům, učitelům, rodičům a ostatním pracovníkům školy na ochranu před jakýmkoliv svévolným zasahováním do svého ţivota, rodiny, domova, korespondence na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí na odpočinek a relaxaci v rámci výuky, na účast ve školních soutěţích a na jiných akcích školy, na moţnost ucházet se o zařazení do oborů rozšířené výuky; do zájmových útvarů, pokud zaplatíš stanovený účastnický poplatek a dodrţuješ pravidla a pokyny zde stanovené vyjadřovat se slušnou formou k fungování školy, ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záleţitostí tvého vzdělávání, sdělovat své připomínky a náměty svému třídnímu učiteli, zástupci ředitele školy, řediteli školy a ostatním pracovníkům školy, přičemţ tvému vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající tvému věku a stupni vývoje na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání na poradenskou pomoc či radu školy (vedení školy, výchovný poradce, třídní učitel, ostatní pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, školní metodik prevence) v případě záleţitostí týkajících se vzdělávání, v případě, ţe se cítíš v tísni, máš problémy, cítíš se ohroţen apod. Můţeš vyuţít i schránku důvěry, která je umístěna u hlavního vchodu na II. stupni. zakládat v rámci školy samosprávné orgány ţáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na vedení školy s tím, ţe vedení je povinno zabývat se stanovisky a vyjádřeními těchto orgánů přihlásit se k odběru obědů ve školní jídelně vyuţívat sluţeb školního bufetu

3


2. Práva zákonných zástupců ţáků (dále rodiče): Jako rodiče ţáků naší školy máte právo:        

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a o chování svých dětí (osobní schůzky, ţákovská kníţka, e-mailová korespondence, třídní schůzky) podílet se vhodným způsobem (po dohodě s třídním učitelem nebo s vedením školy) na výchovně vzdělávací činnosti školy a vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí vzdělávání svého dítěte na informace a poradenskou pomoc školy v záleţitostech týkajících se výchovy a vzdělávání (výchovný poradce, metodik prevence, ostatní pracovníci) uplatňovat své připomínky a návrhy např. prostřednictvím zápisu z třídních schůzek či na konzultacích předávat své podněty, dotazy, připomínky školské radě, v níţ jsou zastoupeni po dvou zástupci z řad rodičů, pedagogických pracovníků a zřizovatele; volit a být voleni do školské rady v případě potřeby navštívit školu po předchozí domluvě s učitelem. Osobní konzultace je nutné vţdy dohodnout předem. Informace nelze poskytovat v době vyučovacích hodin nebo bezprostředně před nimi. vyuţít nabídky vyučujících k osobní návštěvě vyučovací hodiny, příp. o tuto návštěvu učitele poţádat. O účasti rodičů ve výuce však vţdy rozhoduje pouze příslušný učitel. V případě, ţe vám je návštěva ve výuce umoţněna, pak se řídíte pokyny učitele. poţádat ředitele o přezkoumání výsledků hodnocení svého dítěte v případě pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení nebo výpisu vysvědčení. Je-li vyučujícím vašeho dítěte v daném předmětu ředitel školy, máte právo poţádat o přezkoumání Krajský úřad Královéhradeckého kraje, prostřednictvím ředitele školy. poţádat o slovní hodnocení výsledků vzdělávání vašeho dítěte

Víte, kdo vám ve škole s čím může pomoci a jaké vám může podat informace? Učitel:

uvolnění ţáka ze své vyučovací hodiny, poţadavky, pravidla hodnocení, prospěch a chování ţáka v daném předmětu Třídní učitel: uvolnění ţáka ze školy během dne, na dobu 1-2 dny, vyjádření se k ţádosti o uvolnění ţáka na dobu delší neţ 2 dny, prospěch a chování v jednotlivých předmětech, organizační záleţitosti týkající se třídy, plánované akce, problémy ve třídě, poradenská činnost… Vychovatelka: chování ţáka, plánované akce, poţadavky pro činnost Výchovný poradce: výchovné problémy, problémy s prospěchem, poradenská činnost, informace k volbě povolání, zprostředkování odborné pedagogické nebo psychologické pomoci Metodik prevence: prevence rizikového chování, poradenská činnost Zástupci ředitele: organizace výuky, výchovně – vzdělávací činnost školy Ředitel školy: uvolnění ţáka ze školy na dobu delší neţ 2 dny, ţádost o zařazení do volitelného předmětu, oboru rozšířené výuky, popř. přestup na jiný předmět, ţádost o přijetí ţáka k povinné školní docházce a při přestupu z jiné základní školy, povolení odkladu školní docházky, ţádost o individuální vzdělávací plán, o individuální vzdělávání, o slovní hodnocení, o přezkoumání výsledků hodnocení ţáka, otázky týkající se řízení školy, připomínky a stíţnosti, podněty 3. Povinnosti ţáků Jako ţák naší školy máš tyto povinnosti:

4


 

       

       

 

3.1. Docházka do školy, příprava, pravidla vyučování, odpovědnost ţáků do školy chodit pravidelně a včas, řádně se vzdělávat a být na výuku řádně připraven dodrţovat školní řád ve škole i na mimoškolních akcích, řády odborných učeben, řád školní druţiny, školních sportovišť, řád Klubu zájmové činnost „Eldorádo“, klubu „Chobotnice“ (jednotlivé řády jsou zpracovány samostatně a nejsou součástí školního řádu), školní jídelny (ve školní jídelně se řídíš pokyny dozírajícího učitele a pracovníků jídelny). Při nevhodném chování můţeš být z jídelny a z bufetu vykázán, nárok na zaplacený oběd však neztrácíš. plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, správních zaměstnanců účastnit se činností, které ředitel školy vyhlásí jako povinné respektovat rozvrh hodin a přizpůsobit se jeho aktuálním změnám být nejméně 5 min před zahájením vyučování na svém místě ve třídě. V případě dvouhodinové výuky v době odpoledního vyučování můţe vyučující se souhlasem ţáků spojit hodiny (bez přestávky), a to výhradně u předmětů výchovného, praktického zaměření a ICT. odkládat si obuv, oděv a pokrývku hlavy v šatně. Zde se přezouváš do hygienicky vhodné a bezpečné obuvi v řádném a pouţitelném stavu. Povinnost přezout se platí i v případě odpolední zájmové činnosti nebo při návštěvě klubu Chobotnice. uzamknout šatnu v 7,55 h, jsi-li šatnářem třídy. Během dne máš povolen vstup do šatny pouze v doprovodu šatnáře nebo dospělého pracovníka školy. V šatně se během dne nezdrţuješ. přicházet na vyučovací hodiny včas a mít připravené všechny potřebné věci k vyučování (ţákovskou kníţku, poţadované pomůcky, školní potřeby …) omluvit se na začátku hodiny, jestliţe ses nemohl z váţných důvodů připravit na vyučování nebo jsi nebyl přítomen na minulé vyučovací hodině. Nezapomeň, ţe kdyţ nejsi ve škole, je dobré si průběţně doplňovat zameškané učivo. Tvou povinností je zjistit si, co se ve škole děje! nahlásit do kanceláře zástupců, kanceláře školy nebo ředitelny (jsi-li sluţba), nedostaví-li se vyučující 5 minut po zahájení hodiny do třídy aktivně se zapojit do výuky, abys nebyl pouze pasivním posluchačem a polykačem informací, ale aktivním spoluhráčem. Nezapomeň, ţe jsi spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. zachovávat klid při vyučování, nevyrušovat při práci spoluţáky ani vyučujícího při hodině neţvýkat a nejíst neopouštět učebnu ani své místo bez dovolení pracovat podle pokynů učitele nepouţívat při vyučování mobilní telefon, audio přehrávače (MP3, PDA apod.) – viz kapitola VI. Tato zařízení jsou při vyučování vypnuta a uschována. uklidit se spoluţáky místnost, ve které jste se učili, popř. splnit povinnosti sluţby (smazání tabule, zhasnutí světel, zavření oken) Tělesná výchova – specifická pravidla: Do tělocvičen a na stadion vstupuješ pouze pod dohledem vyučujícího, na kterého čekáš u šaten; s sebou si neseš i ţákovskou kníţku. Do tělocvičen máš povolen vstup pouze v čisté sportovní obuvi pro vnitřní pouţití s nebarvící podráţkou. Při výuce TV či sportovních aktivit jsi povinen pouţívat svůj vlastní cvičební úbor, který si nosíš z domova, a to v takovém stavu, aby nebyl příčinou úrazu. Pokud nemáš cvičební úbor, rozhodne o tvé účasti na výuce vyučující. Před hodinou odkládáš ozdobné a jiné nevhodné a nebezpečné předměty (např. náramky, hodinky, náušnice, piercing, náhrdelníky, prsteny, ozdobné krouţky aj.) v uzamčené učebně nebo šatně (dle pokynu vyučujícího). Bez odloţení nebo bez zabezpečení proti moţnosti zranění (např. jejich přelepením) ti vyučující nedovolí se některé činnosti zúčastnit. Rozhodne-li vyučující, ţe nebudeš cvičit, jsi povinen v tom případě zůstat v tělocvičně a nenarušovat výuku (v opačném případě ti můţe být přidělena náhradní práce v souladu s ŠVP nebo zajištěna výuka mimo tělocvičnu). Při druhém zapomenutí cvičebního úboru budeš mít zápis v ŢK, při dalším ti pak bude uděleno výchovné opatření.

5


  

     

     

3.2 Majetek školy, svůj i ostatních udrţovat v pořádku a čistotě své místo, třídu a všechny ostatní prostory školy. Počítej s tím, ţe znečištěný prostor budeš muset dát do pořádku v době mimo vyučování. neničit parkovou výzdobu v areálu školy, popř. výzdobu uvnitř školy neprodleně hlásit zjištěné poškození nebo zničení věcí, které jsou vybavením nebo majetkem školy, závady na osvětlení, vodovodním rozvodu, elektroinstalaci. Škodu hlásíš správci učebny, učiteli konajícímu dozor nebo jiné dospělé osobě. Stejně tak musíš ohlásit kaţdé poškození majetku, jehoţ jsi svědkem. zacházet šetrně a ohleduplně s vybavením a zařízením školy, se svěřenými předměty, učebnicemi a pomůckami, a to vţdy jen způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny. Poškodíš-li, ztratíš-li nebo zničíš-li vědomě nebo z nedbalosti svým chováním a jednáním majetek školy, ţáků, učitelů nebo jiných osob, zajistíš vţdy nápravu – uvedení do původního stavu - či náhradu škody (viz. Občanský zákoník). nenosit bezdůvodně do školy finanční hotovost vyšší neţ potřebuješ ke své denní potřebě, cenné předměty a věci, které nesouvisí s výukou (mobil, hračky, laserové ukazovátko apod.). Místo pro bezpečné uloţení cenných věcí a většího obnosu peněz máš v kanceláři školy, na TV v kabinetu vyučujícího. Peníze, které jsi do školy přinesl na školní akci, odevzdej nejlépe ihned po příchodu do školy vyučujícímu. Pokud tak neučiníš, nenese škola zodpovědnost za případnou ztrátu či poškození věcí. být všímavý ke svému okolí a v případě, ţe jsi svědkem protiprávního jednání (krádeţ, poškozování majetku,…), ohlásit tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi školy. Škola takovéto jednání bude hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (zákonnému zástupci ţáka), aby se na tyto orgány obrátil. 3.3. Péče o školní dokumenty nosit pravidelně do školy ţákovskou kníţku (ŢK), chránit ji před ztrátou či poškozením připravit si ji před vyučovací hodinou na lavici, předkládat ji vyučujícímu na vyzvání udrţovat ji v pořádku, tj. v čistotě, mít ji obalenou, nepřekládat ji (ŢK je tvou vizitkou!) nosit ji s sebou i na výuku TV, do dílen, na odpolední vyučování apod. V případě, ţe ŢK nemáš, musíš se omluvit a příp. si zajistit dopsání známky, kterou jsi tuto hodinu získal. nepřepisovat známky ani záznamy v ŢK, nečmárat do ní. Přepisování záznamů v ŢK je nepřípustné a bude vţdy povaţováno za hrubé porušení školního řádu. neprodleně nahlásit ztrátu či poškození ţákovské kníţky třídnímu učiteli a zajistit si do týdne vystavení duplikátu v kanceláři školy (vyzvednou si rodiče osobně) včetně doplnění klasifikace od všech vyučujících 3.4. Organizace vyučování opouštět budovu školy aţ po vyučování nebo na začátku polední přestávky. Během dne nesmíš svévolně budovu školy opustit. V době vyučování, činnosti školní druţiny, klubu a při akcích mimo budovu školy odcházíš jen se souhlasem pedagogického pracovníka. poţádat o uvolnění - viz kapitola Povinnosti zákonných zástupců) předloţit omluvenku v ŢK v den, kdy přijdeš po absenci do školy 3.5. Chránit zdraví, dodrţovat bezpečnost: dodrţovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsi byl seznámen chovat se a jednat tak, abys neohrozil zdraví své, svých spoluţáků nebo jiných osob předcházet všemi moţnými prostředky úrazům svým i ostatních. V případě úrazu jsi povinen přivolat pomoc nejbliţší dospělé osoby, popř. podle svých moţností a schopností poskytnout první pomoc. Kaţdý úraz, poranění či nehodu, k níţ dojde během vyučování v areálu školy nebo při akcích pořádaných školou, bezprostředně nahlásíš vyučujícímu dané hodiny nebo dozírajícímu pracovníkovi, popř. svému třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy (např. v kanceláři školy, v klubu Eldorádo apod.).

6


 

 

 

nemanipulovat bez svolení učitele s audiovizuálními a ostatními pomůckami a technikou ve třídě a v učebnách, s elektrickými spotřebiči, vypínači, ţaluziemi a okny - větrá se během hodin; o přestávce smí být velká okna otevřena pouze tehdy, je-li ve třídě vyučující (špatný technický stav oken) nevyklánět se z oken, nevyhazovat z nich jakékoliv předměty a nepokřikovat na kolemjdoucí osoby při výuce v tělocvičně, dílnách a na pozemcích, v laboratoři a v ostatních odborných učebnách, ve kterých je instalováno speciální vybavení, dodrţuješ specifické bezpečnostní předpisy dané vnitřním řádem odborné učebny a pouţíváš stanovené vlastní ochranné pomůcky a prostředky, vhodnou obuv a oděv nenosit do školy předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, ohroţovat mravní výchovu spoluţáků (např. zbraně všeho druhu a jejich napodobeniny včetně vzduchových a plynových pistolí, pyrotechniku, injekční stříkačky, zápalky, zapalovače, noţe apod.) nebo věci, které nesouvisí s výukou (cenné předměty, ….). Za tyto předměty v případě jejich poškození či ztráty nenese škola odpovědnost. pohybovat se opatrně po schodištích a chodbách (chodit zásadně po pravé straně) a být ohleduplný k ostatním osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat, pohybovat se na koloběţkách, kolečkových bruslích, skateboardech a jiném pohyblivém vybavení a chovat se hlučně. řídit se pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob při přesunech mimo budovu školy. Před takovýmito akcemi budeš zvlášť poučen o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, turistická soustředění platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsi předem seznámen. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se podřizuješ vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbáš všech pokynů pracovníků zařízení. nepřinášet, nedistribuovat, nedrţet, nepropagovat, nenabízet, neuţívat tabákové výrobky a jiné návykové látky (= alkohol, omamné a psychotropní látky) a manipulovat s nimi (= zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání), vstupovat pod jejich vlivem do školy. To neplatí pro případy, kdy uţíváš návykové látky v rámci léčebného procesu, který ti byl stanoven zdravotnickým zařízením. V případě porušení zákazu škola v kaţdém případě splní oznamovací povinnost vzhledem k orgánům činným v trestním řízení. Distribuce NL je v ČR zakázána a můţe být kvalifikována jako trestný čin. aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při zjištění těchto jevů nebo při podezření na ně jsi povinen okamţitě informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence a případné oběti poskytnout podle svých schopností a moţností okamţitě ochranu. nepřipojovat jakékoliv spotřebiče vč. mobilního telefonu k elektrické síti v objektu školy, Horního Bradla nebo na školních akcích pouţívat líčidla, další kosmetické prostředky či doplňky v souladu se základními společenskými a hygienickými normami. Různé ozdoby, ať na oblečení nebo na těle (např. piercing), nesmí být v rozporu se zásadami bezpečnosti při výkonu činností souvisejícími s plněním vzdělávacího programu školy (viz specifická pravidla při TV). nezdrţovat se v době mimo vyučování v prostorách školy bez dozoru dospělé osoby 3.6. Dodrţovat zásady slušného chování Do školy a na akce pořádané školou se čistě a vhodně oblékej a dodrţuj hygienické zásady. Je nepřípustné docházet do školy ve výstředním oblečení nebo v oblečení, které vyjadřuje sympatie k různým společenským skupinám a hnutím propagujícím rasismus, fašismus apod. Ve škole i na veřejnosti se chovej tak, abys nepoškozoval jméno svých rodičů ani jméno školy. Snaţ se vţdy a všude reprezentovat svoji školu. Tvoje chování, chování tvých rodičů a pracovníků školy jsou výsledkem vzájemné dohody. Všichni usilujeme o dodrţování základních společenských pravidel:

7


Vstoupil jsi - pozdrav. Odcházíš - rozluč se. Potřebuješ-li - řekni prosím. Dostaneš-li - řekni děkuji. Používej i ostatní "kouzelná" slova, která k sobě lidi přibližují. Neskákej nikomu do řeči, každý má právo vyjádřit svůj názor. Jednej s ostatními tak, jak by sis přál, aby jednali oni s tebou. Nikomu neubližuj - jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu. Nenič - každá věc, která Ti posloužila, poslouží i druhým. Netrap se - všechny dveře jsou zde otevřené, proto se přijď rozdělit o každou bolest i radost. Mluv pravdu - lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří. Važ si sám sebe i druhých - v životě je důležité znát cenu svou i druhých. Nečiň jiným to, co nechceš, aby bylo činěno tobě! Neboj se překonávat překážky, neboj se neúspěchu.    

Jako první jsi povinen pozdravit všechny dospělé osoby, které potkáš, slovy: „Dobrý den“. Ve styku s pracovníky školy pouţívej oslovení „pane řediteli, paní učitelko, paní uklízečko“ apod. Pomáhej mladším nebo zdravotně postiţeným. V ţádné situaci nemluv vulgárně. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky ţáka vůči ostatním pracovníkům školy se povaţují za závaţné porušení pravidel. Neubliţuj sobě ani ostatním. Projevy násilí, šikanování, omezování osobní svobody jsou povaţovány za hrubý přestupek. Jsi povinen oznámit jakékoliv porušování svých práv či práv svých spoluţáků stanovených v tomto školním řádu třídnímu učiteli, výchovnému poradci, řediteli školy nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy, a to bezodkladně. Záměrné opomenutí této povinnosti můţe být posuzováno jako uvědomělé napomáhání těmto přestupkům, příp. trestným činům. 4. Povinnosti zákonných zástupců ţáka

Jako rodiče ţáků naší školy máte povinnost:   

  

 

zajistit, aby ţáci řádně docházeli do školy zajistit, aby ţáci chodili do školy a na školní akce včas, slušně oblečeni, správně vybaveni a připraveni, aby nebyli nemocní, infikovaní a intoxikovaní dbát na přípravu ţáků do školy, pravidelně kontrolovat jejich školní práci – úspěchy pochvalte, při neúspěchu je podpořte. Vhodně reagujte na zápisy v ţákovské kníţce a její pravidelnou kontrolu potvrďte podpisem. Měli byste mít přehled o obsahu školní tašky svého dítěte, o jeho zájmech, zálibách a trávení volného času. na vyzvání ředitele nebo jím pověřené osoby se osobně zúčastnit projednání závaţných otázek týkajících se vzdělávání a chování ţáka. V případě, ţe v daném termínu nemůţete, jste povinni sami se domluvit na náhradním termínu. aktivně se podílet na zamezení výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu, kriminality, nepřátelství nebo násilí. Při kaţdém zjištění těchto jevů nebo podezření na ně, jste povinni informovat třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence nebo vedení školy. informovat školu písemně o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíţích ţáka nebo jiných závaţných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání ţáka. Onemocníli ţák infekční chorobou, nebo se taková choroba vyskytne u osob, s nimiţ ţák bydlí, oznámíte tuto skutečnost škole. V takovém případě můţe ţák navštěvovat školu pouze se souhlasem lékaře. informovat školu o ostatních změnách týkajících se ţáka, např. změně vašeho jména a příjmení, místě trvalého pobytu nebo bydliště, změně adresy pro doručování písemností, změně telefonického spojení apod. spolupracovat s vyučujícími, třídním učitelem, výchovným poradcem, a to zejména v případě, ţe vaše dítě je integrovaným ţákem a má individuální vzdělávací plán

8


 

  

dodrţovat pravidla omlouvání nepřítomnosti ţáka ve škole a na školních akcích: o žákovu nepřítomnost omlouvá vždy jen zákonný zástupce žáka – omluvenka vystavená jinou osobou je neplatná a nepřítomnost žáka ve vyučování je v tomto případě považována za neomluvenou. V případě, že si přejete, aby žáka omlouvala další osoba, vystavíte této osobě zmocnění a podáte škole písemnou žádost o omlouvání touto osobou. o důvody nepřítomnosti u nepředvídaných důvodů jste povinni sdělit nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve škole některou z forem: osobním sdělením ve škole, telefonicky do kanceláře školy nebo kabinetu vyučujícího, prostřednictvím e-mailu; nemoc nahlaste do 24 hodin od začátku absence některou z výše uvedenou formou. V průběhu nemoci informujte školu o nástupu dítěte do školy. Dobu a konkrétní důvody žákovy nepřítomnosti (blíže nespecifikované rodinné důvody nebude škola akceptovat) jste povinni po návratu žáka do školy doložit také zápisem do omluvného listu žákovské knížky nejpozději do 3 kalendářních dnů, a to i v případě, že je žák v této době opět ve škole nepřítomen. Při nesplnění tohoto pravidla bude absence považována za neomluvenou. Dodatečné omlouvání zameškaných hodin je nepřípustné! V případě, kdy důvody uvedené v omluvence jsou v rozporu se skutečností a škola se o tom dozví, bude absence žáka považována za neomluvenou. Lékaře žáci navštěvují v době vyučování jen v nutných případech a na dobu nezbytně nutnou. dodrţovat pravidla pro uvolňování ţáka z vyučování: o z jedné vyučovací hodiny uvolňuje vyučující nebo třídní učitel (popř. zastupující) o z části výuky v průběhu vyučování (žák do školy přišel a vy žádáte o jeho uvolnění od určité doby) – vždy pouze na základě vaší výslovné písemné žádosti, která kromě doby, důvodu uvolnění a vašeho vlastnoručního podpisu obsahuje poznámku „přebírám za svého syna (dceru) v uvedeném čase právní zodpovědnost“. V takovém případě žák opouští budovu školy vždy až po výslovném souhlasu třídního nebo zastupujícího učitele nebo vyučujícího předmětu, z jehož výuky je žák uvolněn. Pokud žák opustí školu bez výše uvedených náležitostí, bude jeho nepřítomnost ve vyučování považována za neomluvenou. o na 1-2 dny žáka uvolňuje třídní učitel na základě vaší písemné žádosti o na více dní (až na 1 týden) z předem známých závažných důvodů žádáte ředitele školy přímo nebo prostřednictvím třídního učitele; žádost o uvolnění si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo si ji stáhnout z www.zsmltu.cz. V každém pololetí povolí ředitel školy maximálně jednu dlouhodobou absenci mimo termín výjezdních akcí školy. zajistit, aby si vaše dítě doplnilo učivo převzít si své dítě dle svých moţností co nejrychleji během dne z výuky do své péče, pokud jste námi informováni o zranění nebo zhoršení zdravotního stavu dítěte a pokud škola není schopna zajistit dítěti podmínky odpovídající jeho potřebám. V případě hrozícího nebezpečí z prodlení škola zajistí ošetření ţáka a vy budete upozorněni na to, kde si své dítě můţete převzít. převzít si bezodkladně své dítě v případě, ţe je ve škole nebo na akci pořádané školou pod vlivem alkoholu či jiné návykové nebo psychotropní látky nebo pokud má pracovník školy důvodné podezření na poţití této látky ţákem. Veškeré náklady spojené s převzetím hradíte vy, škola se na nich nijak nepodílí. V případě potvrzení poţití návykové látky je absence ţáka ve škole z tohoto důvodu povaţována za neomluvenou. vyzvednout si a zaplatit v kanceláři školy novou ţákovskou kníţku (první duplikát 20,Kč, druhý duplikát 70,- Kč včetně správního poplatku), pokud ji vaše dítě ztratilo či poškodilo postarat se (nejlépe za přímé účasti ţáka) při zaviněném poškození školního majetku vaším dítětem o urychlenou nápravu a uvedení poškozené věci do původního stavu (na vlastní náklady). Způsob úhrady si můţete domluvit v kanceláři školy. zajistit vrácení učebnic, zapůjčených věcí a uhradit všechny pohledávky v případě, ţe dítě ze školy odhlásíte (osobně, písemně)

9


II.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŢÁKŮ, PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A RODIČŮ

 Ţáci, pracovníci školy a zákonní zástupci se navzájem respektují, při vzájemném styku dodrţují zásady slušného chování (zdvořile se oslovují, slušně se zdraví, …)  Zákonní zástupci a ped. pracovníci spolu podle svých schopností a moţností vzájemně spolupracují v otázkách výchovy a vzdělávání ţáků. Snaţí se, aby mezi nimi nedocházelo k váţnějším rozdílům v působení na dítě.  Zákonní zástupci vyuţívají k získávání informací o průběhu a výsledcích vzdělávání ţáka ve škole a ke komunikaci s učitelem ţákovskou kníţku, třídní schůzky a konzultace, e-mailovou komunikaci … Potřebuje-li zákonný zástupce některou záleţitost projednat osobně, dohodne se předem na způsobu a termínu setkání. Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem (telefon, osobně) narušovat průběh vyučovacích hodin či ţádat informace během přestávek bez předchozí domluvy s vyučujícím.  Pracovníci školy, ţáci a jejich zákonní zástupci řeší veškeré záleţitosti vţdy nejprve na nejniţší úrovni: záleţitosti, které mohou vyřešit s vyučujícím, řeší nejprve s ním, aţ následně, v případě potřeby, s třídním učitelem, případně metodikem prevence. Pokud se tímto způsobem záleţitost nepodaří vyřešit, obrátí se na zástupce ředitele a jen v nezbytných případech přímo na ředitele školy.  Stíţnosti doručené vedení školy písemně nebo elektronickou poštou jsou evidovány a následně šetřeny. Pokud je předmětem stíţnosti jednání konkrétního pracovníka, je tato stíţnost řešena aţ poté, co se dá moţnost pracovníkovi se k celé věci vyjádřit. Připomínky ke stravování jsou nejprve předány k vyřízení vedoucí školní jídelny.  Partnerem vedení školy a pedagogického sboru je Ţákovský parlament (ŢP): o je tvořen dvěma zástupci tříd 2. – 9. ročníků o zástupce do ŢP si volí třídní kolektiv III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŢIM ŠKOLY 1. Reţim činností ve škole:  Budova školy je pro ţáky otevřena od 7,40 h kaţdý všední den. Od této doby je zajištěn dozor na chodbách. Pro ţáky, kteří se účastní ranní druţiny nebo navštěvují klub Chobotnice, je pavilon A a C otevřen jiţ v 6,00 h. Při pozdním příchodu je nutné pouţít zvonek u hlavního vchodu na kancelář. V případě, ţe v recepci je paní uklizečka, otevře ţákům šatnu ona, jinak musí vyhledat šatnáře své třídy. Obdobná je situace, kdy ţák odchází předčasně z výuky.  Provoz školy je v pracovní dny mimo pátek do 15:30, v pátek do 14:30 h, během třídních schůzek a konzultací dle potřeby. Školní druţina: - ve dnech školního vyučování v provozu od 6:00 do 17:00 h, v pátek provoz končí v 16:00 h. Nástup do ranní druţiny je nejpozději do 7:20 h. Klub Chobotnice: - ve dnech školního vyučování v provozu od 6:00 do 18:00 h, v pátek do 16:00 h  Školní zvonění signalizuje začátek a konec vyučovacích hodin v časovém rozvrţení dle platného rozvrhu hodin. Navíc zvoní v těchto případech: 7:40 otevření školní budovy pro ţáky 7:55 přípravné zvonění – za 5 minut začíná první hodina 9:55 přípravné zvonění – za 5 minut končí velká přestávka (9:40 – 10:00)

10


Rozvrţení vyučovacích hodin: 0. hodina 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina 8. hodina 9. hodina

7,05 - 7,50 8,00 - 8,45 8,55 - 9,40 10,00 - 10,45 10,55 - 11,40 11,50 - 12,35 12,45 - 13,30 13,40 - 14,25 14,35 - 15,20 15,25 – 16,10

 Ţáci, kteří mají tzv. nultou hodinu, čekají na svého vyučujícího před budovou školy, dokud si je osobně nepřevezme. Od této doby osobně zodpovídá za jejich bezpečný pohyb po škole aţ do 7:40 h.  Dopolední vyučování končí pro jednotlivé třídy podle jejich rozvrhu hodin. Po skončení poslední vyučovací hodiny překontroluje učitel pořádek ve třídě, uzavření oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických spotřebičů a počítačů. Odchází ze třídy poslední. Ţáci se pod jeho dohledem (na II. stupni samostatně) přesunou do prostoru šaten. Poté ţáky přihlášené na oběd vyučující doprovodí aţ ke vchodu do jídelny, kde je zajištěn dozor. Z jídelny se ţáci vracejí do šaten samostatně, zdrţí se zde pouze dobu nezbytně nutnou a opouští budovu školy. Volný pohyb ţáků po budově školy v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním je zakázán.  Na přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou ţáci opustit školu (zákonní zástupci za ně v této době nesou právní odpovědnost v plné míře) nebo mohou vyuţít učebnu B 101 (vedle šaten 4. a 5. tříd); dozor nad nimi vykonává ped. pracovník pověřený dozorem u šaten. Učebnu ped. pracovník otevírá s příchodem ţáků a zamyká ji nejpozději se zvoněním na začátek následující malé přestávky. Klíč od učebny si vyzvedává v kanceláři školy, kam ho po uzamčení opět vrací.  Budova školy je otevřena 20 minut před začátkem odpoledního vyučování. Od této doby je pro ně zajištěn dozor. Po skončení poslední vyučovací hodiny dne doprovodí vyučující ţáky do šaten, kde se převléknou a opouští budovu školy.  V době výuky vč. přestávek (s výjimkou polední) je ţákům zakázáno opouštět budovu bez doprovodu učitele, vychovatele, pověřené osoby nebo rodičů (viz kapitola Povinnosti rodičů).  Návštěvy svůj příchod hlásí ve vestibulu, kde se zapíší do návštěvního sešitu, popř. v kanceláři školy. Neznámá osoba bude poţádána o předloţení občanského průkazu nebo jiného průkazu totoţnosti. Pokud jej odmítne předloţit, nebude jí vstup do budovy umoţněn, příp. můţe ve vestibulu vyčkat na osobu, kterou chce navštívit, a která potvrdí její totoţnost.  V době přestávek se ţáci zdrţují ve třídě nebo na chodbě v těsném okolí třídy, popř. přechází do jiné učebny. O velké přestávce mohou ţáci vyuţít sluţeb bufetu, kde si mohou nakoupit a nasvačit se zde. Pokud ţák nedodrţuje řád školní jídelny, pokyny vyučujícího nebo se chová nevhodně, můţe být z jídelny vykázán, popř. mít vstup na určitou dobu zakázán.  Ţákům není dovoleno bezdůvodně opouštět patro, kde bude po přestávce probíhat jejich výuka, a pohybovat se po celé budově či v jiných třídách. 2. Reţim při akcích mimo školu

11


 Bezpečnost a ochranu zdraví ţáků při akcích a vzdělávání mimo areál školy zajišťuje škola vţdy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním můţe akci zajišťovat i zaměstnanec, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům, a který není pedagogickým pracovníkem.  Při organizaci výuky jinak neţ ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce s přihlédnutím k charakteru činnosti a k základním fyziologickým potřebám ţáků.  Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví ţáků připadnout více neţ 25 ţáků. Výjimku z tohoto počtu můţe stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků ředitel školy. Kaţdou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZ. Akce se povaţuje za schválenou uvedením v kalendářním plánu školy, kde se zároveň s časovým rozpisem uvedou jména doprovázejících osob.  Při akcích konaných mimo areál školy zajišťuje organizující pedagog BOZ ţáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáţdění. Po skončení akce končí zajišťování BOZ ţáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáţdění ţáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům, a to prokazatelnou formou.  Při přecházení ţáků na akce mimo areál školy se ţáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel ţáky prokazatelně poučí o bezpečnosti podle schválené osnovy a poučení zaznamená do třídní knihy. Pro společné zájezdy tříd, lyţařské kurzy, apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou ţáci předem seznámeni – zodpovídá vedoucí akce. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se ţáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení.  Za dodrţování předpisů o BOZ při mimoškolních akcích zodpovídá vedoucí akce určený ředitelem školy.  Součástí výuky je také výuka plavání a bruslení na prvním stupni, lyţařský výcvik, cykloturistické soustředění a vodácký kurz na druhém stupni. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze ţáci zdravotně způsobilí, jejichţ rodiče o tom dodají škole příslušné potvrzení.  Chování ţáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení ţáka včetně hodnocení na vysvědčení.  Při zapojení školy do soutěţí (sportovních, uměleckých, aj.) zajišťuje BOZ po dobu dopravy na soutěţe a ze soutěţí vysílající škola, pokud se nedohodne se zákonným zástupcem ţáka jinak. V průběhu soutěţe zajišťuje BOZ ţáků organizátor. 3. Zaměstnanci školy 

      

Pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejméně 30 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně včas před výkonem dozoru nad ţáky, a to s takovým předstihem, aby měli dostatek času před začátkem vyučování či dozoru vyřídit kaţdý den svou pracovní e-mailovou komunikaci. Před odchodem z budovy školy zkontrolují uzavření a zajištění oken a dveří v kabinetech, vyřídí pracovní e-mailovou komunikaci a seznámí se na nástěnce s vyvěšenými informacemi. Všichni pracovníci školy usilují o šetření energií spotřebovaných ve škole. V budově a celém areálu školy platí zákaz kouření. V budově školy lze pouţívat pouze evidované elektrické spotřebiče, které prošly revizí. Klesne-li počet ţáků ve výuce o 1/3 z celkového počtu ţáků třídy (skupiny), informuje vyučující ihned zástupce ředitele. Všichni vyučující zajišťují BOZ ţáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním. Učitelé věnují individuální péči ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotními problémy a ţákům z málo podnětného rodinného prostředí. Dbají, aby se zdraví ţáka i jeho zdravý vývoj činností školy nenarušily. Berou ohled na výsledky lékařských

12


  

  

vyšetření, zpráv o vyšetření v PPP a na sdělení rodičů o dítěti. Třídní učitelé průběţně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u ţáka – problémy s chováním nebo s prospěchem, zdravotní a rodinné problémy. Všichni vyučující jsou osobně odpovědni za průkazné, pravidelné a soustavné informování zákonného zástupce ţáka o výsledcích vzdělávání ţáka. Informují ho o kaţdém mimořádném zhoršení prospěchu či chování. Tyto informace jsou v souladu s klasifikací ţáka na vysvědčení. Třídní učitelé jsou přímo odpovědni za evidenci a kontrolu absence ţáků. Vyţadují od rodičů omluvu nepřítomnosti dle ustanovení v části „Povinnosti zákonných zástupců“ školního řádu. Není-li ţák přítomen delší dobu neţ 3 dny ve škole bez omluvy, kontaktují sami rodiče ţáka a pokud nejsou úspěšní, informaci předají nejpozději čtvrtý den výchovnému poradci. Pokud má ţák absenci kratší neţ 3 dny neomluvenou v den, kdy přijde do školy, kontaktuje třídní učitel rodiče sám nejpozději druhý den po této absenci, a to v kaţdém případě, i kdyţ např. ţák po jednom dni ve škole opět chybí. Na základě písemné ţádosti rodičů uvolňují ţáka z vyučování - viz „Povinnosti zákonných zástupců“. Schéma organizační struktury školy vydává ředitel školy jako samostatný dokument. Všichni pracovníci školy jsou přímo či nepřímo podřízeni řediteli školy. Statutárním orgánem (statutárním zástupcem) školy – příspěvkové organizace – je ředitel školy. Jeho zástupcem je zástupce ředitele školy, který ředitele školy zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti. Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy, který ji svolává; tvoří ji všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Účast na jednání ped. rady je pro všechny pedagogy školy, bez ohledu na výši jejich úvazku, povinná (bez výjimky). Termíny „klasifikačních“ ped. rad stanoví vedení školy nejpozději do konce září na celý školní rok. V těchto termínech nelze pořádat ţádné školní akce (bez výjimky). Informace, úkoly, termíny, zodpovědnost apod. z ped. rady jsou pro všechny pracovníky závazné. Jejich nerespektování je závaţným porušením pracovní kázně. Ředitel nebo zástupce ředitele můţe svolat provozní poradu nebo poradu části ped. sboru. Přítomnost příslušných pracovníků sboru je pak bez výjimky povinná. Metodickou radu tvoří zástupci pedagogů obou stupňů. Na prvním stupni pracují metodická sdruţení pro 1. aţ 3. ročník a 4. aţ 5. ročník, na druhém stupni pracují předmětové komise. Metodická rada se schází dle potřeby zpravidla minimálně 4x ročně. Kaţdý ped. pracovník můţe poţádat o přítomnost na jejím jednání. Vedoucí metodických orgánů zodpovídají za kvalitu ped. práce svých členů i orgánu jako celku předsedovi metodické rady. Mají právo i povinnost vyţadovat od ostatních členů metodického orgánu zvyšování kvality vzdělávání ţáků a za těmito účely navrhovat vedení školy např. podněty pro DVPP, nákup pomůcek, návrhy na nenárokové finanční ohodnocení členů. Kvalitu pedagogické práce řídí podle kritérií definovaných v hospitačním protokolu.

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ (BOZ) ŢÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ Některá ustanovení týkající se této oblasti jsou uvedena v kapitole Povinnosti ţáků nebo Povinnosti zákonných zástupců. 

Na veškerých školních i mimoškolních akcích je absolutní zákaz jakýchkoliv nebezpečných aktivit!!! Zajištění BOZ ţáků i pracovníků školy je absolutní prioritou. Za zajištění odpovídají pedagogičtí pracovníci vykonávající dozor nad ţáky, a to při výuce i o přestávkách (neţ opustí ţák školu), stejně jako pedagogičtí pracovníci, kteří jsou svědky případného rizika či ohroţení bezpečnosti nebo zdraví ţáků i pracovníků školy, i kdyţ právě nejsou pověřeni dozorem nad ţáky.

13


 

  

V případě telefonátu ohroţení školy bombovým útokem vedení školy vyhlásí evakuaci školy a o případu vyrozumí Policii ČR. Zameškaná výuka bude vhodnou formou nahrazena. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni v maximální moţné míře předcházet veškerým úrazům (Úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb - na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích, při koupání, při výuce plavání, lyžařském výcviku, sportovních kurzech, zahraničních zájezdech, na soutěžích apod.). Při úrazu poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření ţáka zdravotnicemi školy a úraz nahlásí vedení školy. Vyplněný Záznam o úrazu pracovník odevzdá bezodkladně řediteli školy. Všichni zaměstnanci dodrţují předpisy k zajištění BOZP a protipoţární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky ohroţující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a moţností zabránit vzniku škody. Učitelé sledují zdravotní stav ţáků a v případě náhlého onemocnění ţáka informují bez zbytečných průtahů rodiče ţáka, popř. vedení školy. Nemocný ţák můţe být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zodpovídají za to, ţe ţák bude mít v ţákovské kníţce vyplněné tyto údaje: datum narození, adresa, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, jméno a telefon ošetřujícího lékaře. Zaměstnanci školy nesmí ţáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem, které nesouvisí se vzděláváním dle ŠVP. V. ZTRÁTY

 

  

Kaţdý ţák je povinen starat se o své osobní věci a školní potřeby – označit, podepsat. Zjistí-li ţák ztrátu nebo poničení osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamţitě ohlásit vyučujícímu. Během přestávky ztrátu nahlásí třídnímu učiteli nebo pedagogickému dozoru. Stejně postupuje i v případě nalezené věci (nález popř. odevzdá v kanceláři školy). Odcizené a poškozené věci pojišťovna nebo škola hradí pouze v případě, ţe byly uloţeny na předepsaném místě pod pevným uzávěrem (uzamčená šatna, třída, kabinet apod.) a při odcizení došlo k evidentnímu překonání uzávěru. Ztráty z neuzamčených místností, popř. ztráty věcí ponechaných v šatnách přes noc, pojišťovna nehradí (s výjimkou přezůvek) a škola za ně neodpovídá. V případě zjištění pachatele uhradí pachatel (jeho zákonný zástupce) vzniklou škodu. Při úhradě škody školou nebo pojišťovnou je zákonný zástupce ţáka povinen doloţit vhodným dokladem výši vzniklé škody jeho dítěti. V případě závaţnější škody je její vznik hlášen Policii ČR. Poslední den před kaţdými prázdninami jsou ţáci povinni odnést si všechny své věci z šatny. Pokud tak neučiní, budou jejich věci uloţeny na místo k tomu určené a na konci kaţdého pololetí zlikvidovány. Škola v tomto případě neodpovídá za případné škody. VI. MOBILNÍ TELEFONY

 Při vyučování a v době konání jakékoli školní a mimoškolní akce (vzdělávací pořady, přednášky, divadlo apod.) je ţák povinen mít mobilní telefon vypnutý a uloţený v kapse u sebe nebo v tašce (ne v ruce), popř. ho mít uloţený na učitelem vyhrazeném místě.  Vyučující odebere ţákovi telefon v případě, ţe: - ţák pouţije telefon při vyučování nebo vzdělávací akci jakýmkoliv způsobem – nezáleţí na tom, v jakém reţimu telefon je - telefon ţáka vydá jakýkoliv zvuk - ţák telefon ve škole nebo na mimoškolní akci pouţil k fotografování, filmování apod. – i během přestávek Ţák telefon učiteli odevzdá vţdy vypnutý.

14


 . Pokud ţák nutně potřebuje sdělit svému zákonnému zástupci, ţe s ním jiţ nemůţe prostřednictvím tohoto telefonu hovořit, vyučující toto zajistí během přestávky.  Pokud vyučující odebere ţákovi telefon poprvé za pololetí, vrátí mu jej po hodině. Opakuje-li se to podruhé, dostane ţák telefon po vyučování, v dalších případech bude telefon uloţen v trezoru v kanceláři školy, kde si jej zákonný zástupce po vyrozumění vyučujícím osobně vyzvedne.  Ve škole, v celém jejím areálu i na mimoškolních akcích platí zákaz pouţívat mobilní telefon nebo jinou techniku k fotografování, filmování, pořizování jakýchkoliv nahrávek nebo záznamů. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření nahrávky nebo záznamu bude vţdy posuzováno jako závaţné porušení školního řádu (a to i v případě, ţe osoba, která je na nahrávce zachycena, s natáčením údajně souhlasila). Závaţným porušením školního řádu je vţdy zachycení útoku (poniţování, ubliţování) proti spoluţákům či pracovníkům školy, nebo je-li cílem nahrávky někoho zesměšnit a poníţit.  Vyučující udělá výjimku proti těmto ustanovením v případě pouţití mobilu, fotoaparátu, kamery, MP3 aj. techniky, jako prostředku ICT ve výuce. VII. OPATŘENÍ PŘI ZJIŠTĚNÍ KOUŘENÍ VE ŠKOLE A V JEJÍM OKOLÍ  Kouření je ve všech prostorách školy a na mimoškolních akcích přísně zakázáno (zákon 379/2005 a jeho novelizace z r. 2009, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami).  Při prvním zjištění kouření bude ţákovi udělena třídní důtka (viz. Výchovná opatření).  Při druhém zjištění bude ţákovi udělena ředitelská důtka.  Bude-li ţák kouřit v okolí školy či opakovaně porušovat zákaz, bude tato skutečnost řešena s Městskou policií a hlášena Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví MěÚ Trutnov.

15


VIII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) 1. Zásady hodnocení a sebehodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ……………………………...16 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků ………………………………………………………...17 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci ţáků ………………………………………….. 17 4. Stupně hodnocení prospěchu v případě pouţití klasifikace ………………………………………..18 5. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení ………………………………………………………...22 6. Hodnocení ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami …………………………………………24 7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení ………………………………….24 8. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou ……………………………...25 8.1. Stupně hodnocení chování ………………………………………………………………...25 8.2. Výchovná opatření …………………………………………………………………...……26 8.3. Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření …………………………..27

Hodnocení ţáků je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu, není však jeho cílem. Podává ţákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá a jak zachází s tím, co se naučil nebo jaký individuální pokrok udělal. Zároveň dostává návod, jak se zlepšit. Hodnocení by mělo posilovat vnitřní motivaci ţáka, mělo by se stát motivací pro jeho další vzdělávání. 1. Zásady hodnocení a sebehodnocení průběhu a výsledků vzdělávání ţáků ve škole a na akcích pořádaných školou a) Při hodnocení učitelé uplatňují přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči ţákovi, zejména neklasifikují ţáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší neţ jeden týden. Účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech ţáka, ale hodnotit nejprve to, co umí, teprve potom se zaměřit na to, v čem dosud chybuje, co se nezdařilo a co je třeba zlepšit. Učitel hodnotí jen probrané učivo, před prověřováním znalostí musí mít ţáci dostatek času k naučení, procvičení a zaţití učiva. V případě negativního hodnocení poskytnou učitelé ţákovi moţnost dosaţení úspěšnějšího hodnocení, pokud negativní hodnocení není způsobeno ţákovým dlouhodobým nebo opakovaným neplněním školních povinností. b) Hodnocení vţdy respektuje individuální vzdělávací potřeby ţáků a doporučení školského poradenského zařízení. Při celkovém hodnocení přihlíţí učitel k věkovým zvláštnostem ţáků, k případnému postiţení a zdravotnímu stavu, i k případné indispozici, která by mohla vést k zakolísání v učebních výkonech (změny v rodinných poměrech apod.). c) Hodnocení a klasifikace ţáků se uzavírá na konci 1. pololetí (vydává se výpis z vysvědčení) a na konci 2. pololetí daného školního roku, kdy ţáci obdrţí vysvědčení. d) Na konci klasifikačního období jsou ţáci ve všech ročnících a ve všech předmětech hodnoceni klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. e) O výsledcích vzdělávání a o chování ţáka jsou zákonní zástupci průběţně informováni prostřednictvím ţákovských kníţek, internetu, příp. na třídních schůzkách a konzultacích. V případě, ţe ţák „chronicky“ zapomíná ţákovskou kníţku, aby se vyhnul zápisu známek, poznámek o chování či jiných sdělení, třídní učitel nebo příslušný vyučující tuto skutečnost osobně projedná se zákonným zástupcem.

16


f) Rodiče ţáka mohou být vyzváni k osobní návštěvě školy z důvodu projednávání jeho prospěchu a (nebo) chování, zejména v případě mimořádného zhoršení. Rodiče, kteří se do školy nedostaví ani v domluveném náhradním termínu, budou do školy pozváni úředním dopisem. g) Chování ţáka je samostatným hodnocením a nemůţe se přímo promítnout do hodnocení výsledků jeho vzdělávání. h) Průběţné hodnocení provádí učitel, který ve třídě daný předmět vyučuje. Hodnocení jsou povinni provádět rovněţ zastupující učitelé, pokud v dané třídě a předmětu odučí tři a více po sobě následujících vyučovacích hodin, nebo zastupují v dané třídě a předmětu pravidelně po dobu delší neţ jeden týden. i) Celkové hodnocení určí učitel, který vyučuje příslušný předmět, nebo zastupující učitel, kterého pověří zástupce ředitele. V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě. j) Při dlouhodobějším pobytu ţáka v zařízeních, která rovněţ zajišťují jeho vzdělávání, učitel respektuje známky, které ţák v tomto zařízení získal a zahrne je do celkové klasifikace. k) Problémy a skutečnosti týkající se hodnocení a klasifikace a vyţadující zvláštní zřetel, projednají učitelé s ředitelem školy nebo s pověřeným zástupcem ředitele. Případy zaostávání ţáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě tak, aby nedošlo k nebezpečí z prodlení. Třídní učitel pak sdělí výsledek řešení prokazatelným způsobem jak ţákovi, tak jeho zákonnému zástupci. 2. Zásady a pravidla pro sebehodnocení ţáků a) Sebehodnocení ţáků a hodnocení se navzájem je nedílnou součástí hodnocení. b) Cílem sebehodnocení je získání schopnosti vidět sebe sama a své vlastní výkony realisticky. c) Chyba a omyl nejsou prohřešky, ale přirozená věc v procesu učení a příleţitost ke zlepšení. Vedeme ţáky k dovednosti najít chybu, opravit ji a vzít si z ní ponaučení. d) Učitel se ţáky vybírá před sebehodnotící činností kritéria, která jsou předmětem sebehodnocení (např. schopnost komunikace, pečlivost, pozornost, naslouchání, aktivita při hodině, chování apod.). e) Formu sebehodnocení a vzájemného hodnocení si zvolí kaţdý vyučující individuálně. f) Ţák je veden k pozitivnímu sebehodnocení, snaţí se popsat, co se mu daří, co mu ještě nejde a jak bude pokračovat dál. g) Ţák má právo se přiměřenou formou vyjadřovat k průběţnému hodnocení učitelem. 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci ţáků Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování získávají učitelé zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním ţáka, - soustavným sledováním výkonů ţáka a jeho připravenosti na vyučování, - různými druhy zkoušek (písemnými, ústními, grafickými, praktickými, pohybovými), didaktickými testy, - analýzou výsledků činnosti ţáka - sledováním ţákovy snahy a aktivity vzhledem k jeho individuálním moţnostem - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogickopsychologických poraden a zdravotnických sluţeb, zejména u ţáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potíţemi a poruchami, - rozhovory se ţákem a zákonnými zástupci ţáka.  Ţák musí být z kaţdého předmětu hodnocen průběţně během celého klasifikačního období. Není přípustné ústně přezkušovat ţáky koncem klasifikačního období z učiva celého tohoto období. Výjimku tvoří vědomosti nutné k zvládnutí zkoušené látky.  Pro získání podkladů pro hodnocení vybírá učitel vhodné nástroje hodnocení z nástrojů uvedených v ŠVP pro jednotlivé předměty.

17


 Učitel oznamuje ţákovi výsledek kaţdé klasifikace, přičemţ poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů a výtvorů. Po ústním zkoušení oznámí učitel ţákovi výsledek hodnocení okamţitě, výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností oznámí ţákovi v nejbliţším moţném termínu, zpravidla do 14 dnů.  Ústní zkoušení je zásadně prováděno před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování mimo vyučování (výjimka je moţná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen ve zprávě psychologa); nesmí zabírat převáţnou část vyučovací hodiny a nesmí být na úkor efektivity hodiny.  Kontrolní písemné práce většího rozsahu přesahující 25 minut se mohou psát pouze z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka (čtvrtletní práce 45 min pouze v M a ČJ) . Vyučující ţáky vţdy seznámí s tím, co je cílem práce, co se bude hodnotit a seznámí je s termínem nejméně týden dopředu. Ostatní vyučující jsou informováni zápisem termínu do třídní knihy. Souhrnná písemná práce se můţe psát pouze jedna denně. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok tak, aby se nenahromadily v určitém období. Tyto práce se za školní rok archivují u vyučujícího do 31.8..  Ostatní písemná přezkoušení a grafické projevy budou ţákům předány v den zápisu známky do ŢK; zákonný zástupce má právo do tří pracovních dnů rozporovat klasifikaci, a to u vyučujícího, který klasifikaci provedl, popř. u zástupce ředitele nebo ředitele školy. Po uplynutí této doby se klasifikace povaţuje za doloţenou a oprávněnou.  Písemné práce u ostatních předmětů teoretického zaměření nesmí přesáhnout 20 minut.  Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichţ ţák dosáhl ve vyučovacím předmětu v souladu s výstupy uvedenými v ŠVP za celé klasifikační období – přihlíţí se k systematičnosti v práci ţáka, klasifikační stupeň se neurčuje na základě aritmetického průměru ze známek za příslušné období. Do celkového hodnocení v daném předmětu mohou být zahrnuty mimořádné výsledky, kterých ţák dosáhl v olympiádách, soutěţích a dalších aktivitách.  Pro stanovení řádné klasifikace je stanoven limit zameškaných hodin v jednotlivých předmětech 35% z celkové dotace hodin v aktuálním pololetí. V případě překročení můţe ředitel školy nařídit komisionální přezkoušení z učiva daného klasifikačního období.  Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o kaţdé klasifikaci ţáka, a to průkazným způsobem tak, aby mohl vţdy doloţit správnost klasifikace i způsob získání známky. Známky průběţně zapisuje do klasifikace v programu Bakaláři. 4. Stupně hodnocení prospěchu v případě pouţití klasifikace a jejich charakteristika, vč. stanovených kritérií Při pouţití klasifikace se výsledky vzdělávání ţáka v jednotlivých vyučovacích předmětech hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu: 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 – nedostatečný Při průběţném hodnocení ţáka známkou do ţákovské kníţky musí být zřejmé, kdy, v jakém předmětu, za co a kým byl ţák hodnocen, příp. jaké dovednosti dosáhl apod. Vyučující můţe pouţít vedle základní stupnice 1 – 5 i mezistupně. Pro průběţné hodnocení se kromě klasifikace pouţívá slovní, bodové, procentové nebo kreditní hodnocení, jiná grafická hodnocení (smajlíci, sluníčka, razítka, ...), hodnocení pomocí portfolia prací ţáků, sebehodnocení nebo kombinace více způsobů. Systém průběţného hodnocení vytvářejí učitelé daného předmětu a musí s ním být seznámeni ţáci i zákonní zástupci. Výše uvedený způsob hodnocení ţáků můţe být zaznamenán i do ţákovské kníţky a sešitu ţáka. Ţákovy výkony jsou posuzovány komplexně v souladu se specifikací vyučovacího předmětu.

18


Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z poţadavku učebních osnov a standardů základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: - úplnost, ucelenost, přesnost a trvalost osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, - kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti, - schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, - kvalitu práce s informacemi – dovednost nalézat, třídit a prezentovat informace, vč. dovednosti vyuţívání ICT, - osvojení dovednosti účinně spolupracovat, - kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost, tvořivost a originalitu, - aktivitu v přístupu k činnostem, snahu a zájem o ně a vztah k nim, - kvalitu komunikativních dovedností - přesnost, výstiţnost, odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu, - kvalitu výsledků činností, - osvojení účinných metod samostatného studia – umět se učit. Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe u ţáka získal minimálně tři dílčí hodnocení z písemného a jedno z ústního prověření znalostí, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Dokáţe pracovat s informacemi a spolupracovat s ostatními. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstiţný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák ovládá poţadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Po rozmyšlení vykonává poţadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo s menšími podněty učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Při práci s informacemi má drobné problémy, zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje pouze drobnou podporu nebo pomoc. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty. Stupeň 3 (dobrý) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání poţadovaných intelektuálních a motorických

19


činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Při práci s informacemi má častější problémy, jak při jejich získávání a třídění, tak zvláště v jejich zpracování a uplatnění. Při spolupráci s ostatními vyţaduje podporu a pomoc.Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení poţadovaných poznatků závaţné mezery. Při provádění poţadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závaţné chyby. Při vyuţívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. Při práci s informacemi má zásadní problémy, často je nedovede zpracovat. Při spolupráci s ostatními vyţaduje výraznou podporu nebo pomoc ostatních. V logice myšlení se vyskytují závaţné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má váţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závaţné nedostatky a chyby dovede ţák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těţkosti. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák si poţadované poznatky neosvojil. Jeho dovednost vykonávat poţadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závaţné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s pomocí učitele. Nedovede pracovat s informacemi, má problémy s jejich vyhledáváním. Nedokáţe spolupracovat s ostatními. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závaţné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstiţnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají váţné nedostatky. Závaţné nedostatky a chyby není schopen opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat. Úroveň jeho vědomostí není předpokladem pro práci ve vyšším ročníku. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření Převahu praktického zaměření mají předměty: člověk a svět práce, praktika, informatika. Při klasifikaci v těchto předmětech vychází vyučující z poţadavku učebních osnov a standardů základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména: -

vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, vyuţití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech, kvalitu výsledků činností, organizaci vlastní práce a pracoviště, udrţování pořádku na pracovišti, dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o ţivotní prostředí, hospodárné vyuţívání surovin, materiálů, energie, překonávání překáţek v práci, obsluhu a údrţbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.

Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe u ţáka získal minimálně tři dílčí hodnocení z praktických činností, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný)

20


Ţák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závaţnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udrţuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o ţivotní prostředí. Hospodárně vyuţívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udrţuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překáţky. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou vyuţívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udrţuje v pořádku. Uvědoměle dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o ţivotní prostředí. Při hospodárném vyuţívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udrţuje s drobnými nedostatky. Překáţky v práci překonává s občasnou pomocí učitele. Stupeň 3 (dobrý) Ţák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, pracoviště udrţuje v pořádku. Dodrţuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně ţivotního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně vyuţívat suroviny, materiály a energii. K údrţbě laboratorního zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překáţky v práci překonává jen s častou pomocí učitele. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a pracovním činnostem. Získané teoretické poznatky dovede vyuţít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závaţné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodrţování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně ţivotního prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti vyuţívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorního zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Překáţky v práci překonává jen s pomocí učitele. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáţe ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáţe postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsaných poţadavků. Práci na pracovišti si nedokáţe zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu ţivotního prostředí. Nevyuţívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údrţbě laboratorního zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závaţných nedostatků. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

21


Převahu výchovného zaměření mají: výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova, člověk a jeho svět, člověk ve společnosti, výchova pro ţivot. Při klasifikaci ve výchovných předmětech se v souladu s poţadavky učebních osnov hodnotí: -

stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah ţáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu ţáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.

Učitel můţe provést celkové hodnocení ţáka na konci klasifikačního období pouze v tom případě, ţe u ţáka získal minimálně tři dílčí hodnocení z praktických činností, a to v průběhu minimálně dvou kalendářních měsíců. Vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií: Stupeň 1 (výborný) Ţák je ve všech činnostech aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně vyuţívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle poţadavku osnov, je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, tělesnou kulturu a a projevuje k nim pozitivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 2 (chvalitebný) Ţák je v činnostech aktivní, tvořivý, převáţně samostatný na základě vyuţívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je převáţně esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska poţadavku osnov. Ţák většinou tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v poţadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 3 (dobrý) Ţák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyuţívá dostatečně svých schopností v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v poţadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 4 (dostatečný) Ţák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Nevyuţívá dostatečně své schopnosti v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Úkoly řeší s častými chybami. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Stupeň 5 (nedostatečný) Ţák je v činnostech naprosto pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je téměř vţdy chybný a nemá estetickou hodnotu. Neosvojil si ţádné vědomosti a dovednosti. Nemá zájem o práci. 5. Zásady pro pouţívání slovního hodnocení

22


O pouţití slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě písemné ţádosti zákonného zástupce ţáka se SVP. V ţádosti musí být specifikováno, jestli zákonný zástupce ţádá o slovní hodnocení jen v konkrétních předmětech nebo ve všech povinných a volitelných předmětech stanovených ŠVP. Přestupuje-li ţák na školu, která hodnotí slovně, bude mu převedeno hodnocení z klasifikace na slovní hodnocení. Slovní hodnocení je zprávou zejména o: a) zvládnutí očekávaných výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci vzdělávacích a individuálních předpokladů a věku ţáka b) úrovni komunikačních dovedností c) schopnosti řešit předpokládané problémy tvůrčím způsobem, schopnost spojovat problémy do souvislostí d) změnách v postojích a dovednostech e) míře schopnosti spolupracovat f) míře samostatnosti, o přístupu ke vzdělávání g) vlivu ţákova postiţení na jeho vzdělávání h) naznačení dalšího rozvoje ţáka i) zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům a jak je překonávat Výsledky vzdělávání ţáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze pouţít i pro hodnocení chování ţáka. Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení: Ovládnutí učiva předepsaného osnovami 1 – výborný ovládá bezpečně 2 – chvalitebný ovládá 3 – dobrý v podstatě ovládá 4 – dostatečný ovládá se značnými mezerami 5 – nedostatečný neovládá Úroveň myšlení 1 – výborný 2 – chvalitebný 3 – dobrý 4 – dostatečný 5 – nedostatečný

pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti uvaţuje celkem samostatně menší samostatnost v myšlení nesamostatné myšlení odpovídá nesprávně i na návodné otázky

Úroveň vyjadřování 1 – výborný výstiţné a poměrně přesné 2 – chvalitebný celkem výstiţné 3 – dobrý myšlenky nevyjadřuje příliš přesně 4 – dostatečný myšlenky vyjadřuje se značnými obtíţemi 5 – nedostatečný odpovídá nesprávně i na návodné otázky Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichţ se ţák dopouští 1 – výborný uţívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou 2 – chvalitebný dovede pouţívat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb 3 – dobrý řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíţe a odstraňuje chyby 4 – dostatečný dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

23


5 – nedostatečný

pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

Aktivita, zájem o učení 1 – výborný aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 2 – chvalitebný učí se svědomitě 3 – dobrý k učení a práci nepotřebuje větších podnětů 4 – dostatečný malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 5 – nedostatečný pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné 6. Hodnocení a klasifikace výsledků vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a) Vzdělávání ţáků se SVP blíţe specifikuje vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se SVP a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. b) Vyučující respektují povahu postiţení či znevýhodnění, popř. osobnostní přednosti a dispozice u ţáků nadaných a mimořádně nadaných, a doporučení psychologických vyšetření ţáků. Podle toho volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro hodnocení. c) Kaţdý ţák s SVP má v souladu se školním vzdělávacím programem sestaven svůj individuální vzdělávací plán, který respektuje jeho individuální vzdělávací potřeby a je vypracovaný ve spolupráci třídního učitele (zodpovídá za IVP), vyučujících, výchovného poradce a v konzultační součinnosti s PPP. d) Hodnocení ţáků s SVP je prováděno s přihlédnutím k obtíţím ţáka. Kromě obecných zásad uvedených v bodech 1 a 2 se řídí rovněţ doporučeními uvedenými v diagnostické zprávě psychologického vyšetření (PPP, SPC, ...) a jednáním s rodiči ţáka (souhlas, ţádost). e) K hodnocení a klasifikaci výsledků ţáků s SVP lze vyuţít všechny tři výše zmiňované formy – číselná klasifikace, kombinace číselné klasifikace a slovního hodnocení, slovní hodnocení (na základě písemné ţádosti zákonného zástupce). f) Zohlednění ţáka se můţe týkat : - redukce mnoţství úkolů (učitel hodnotí to, co ţák zvládl) - kombinace forem prověřování znalostí (např. písemné opakování doplněné o ústní přezkoušení) - respektování individuálního tempa (dostatek času na práci s moţností doplnění úkolu i mimo vyučovací hodinu) - vyuţívání kompenzačních pomůcek (tabulky, přehledy, počítač apod.) g) Pro prověřování úrovně znalostí a dovedností ţáka volí učitel takové způsoby, které odpovídají schopnostem ţáka a na něţ nemá jeho postiţení vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito ţáci po předchozí přípravě. h) Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má ţák předpoklady podávat lepší výkony. Hodnocení není zaměřeno jen na výsledek práce, nevychází z prostého počtu chyb, ale např. z počtu jevů, které ţák zvládl. Chyby ovlivněné poruchou učitel nehodnotí. Zohledňuje celkovou aktivitu ţáku, jeho pracovní nasazení, vynaloţené úsilí, samostatnost, zájem, ... i) Klasifikace je provázena slovním hodnocením, které klasifikaci můţe zcela nahradit, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat. j) Opakovat ročník můţe i ţák s SVP. 7. Zásady pro stanovení celkového hodnocení ţáka na vysvědčení v případě pouţití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace Celkové hodnocení ţáka je na vysvědčení vyjádřeno stupni: - prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v ţádném povinném předmětu hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším neţ 2 – chvalitebný (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), průměr z povinných předmětů není vyšší neţ 1,5 a jeho

24


chování je hodnoceno stupněm velmi dobré (nebo odpovídajícím slovním hodnocením), - prospěl(a), není-li v ţádném z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením, - neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením nebo není-li z něho hodnocen na konci druhého pololetí, - nehodnocen(a), není-li moţné ţáka hodnotit z některého povinných předmětů na konci prvního pololetí.  Jestliţe je ţák z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí uvolněn, uvádí se na vysvědčení místo hodnocení slovo „uvolněn(a)“.  Do vyššího ročníku postoupí ţák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených ŠVP, s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichţ byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i ţák prvního (druhého) stupně, který jiţ v rámci prvního (druhého) stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na jeho prospěch.  Nelze-li ţáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li moţné hodnotit ani v náhradním termínu, ţák se za první pololetí nehodnotí.  Nelze-li ţáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje ţák nejbliţší vyšší ročník, popř. znovu devátý ročník. 8. Zásady hodnocení chování ve škole a na akcích pořádaných školou 8.1. Stupně hodnocení chování, jejich charakteristika, vč. stanovených kritérií Stupeň 1 - velmi dobré Ţák se řídí školním řádem, dodrţuje základní pravidla slušného chování. Chová se a jedná slušně, taktně, zdvořile a ohleduplně ke spoluţákům i ke všem pracovníkům školy a respektuje je. Méně závaţného přestupku proti školnímu řádu se dopouští ojediněle, je přístupný výchovnému působení, chyby napraví, neopakuje je. Stupeň 2 – uspokojivé Ţák se dopustí závaţného přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závaţných přestupků proti ustanovení školního řádu a pravidlům společenského souţití ve škole. Výchovnému působení bývá méně přístupný, opatření k posílení kázně nemívají patřičný dopad. Jeho chování mívá negativní vliv na spoluţáky a na pracovní atmosféru třídy (7 aţ 12 neomluvených hodin, jednání směřující ke vzniku šikany, slovní napadení zaměstnance školy, přinášení, drţení, distribuce a propagace věcí, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrozit mravní výchovu; uţívání, donášení, drţení, distribuce a propagace návykových látek, vč. alkoholických nápojů a kouření, ….). Stupeň 3 – neuspokojivé Ţák se dopustí velmi závaţného přestupku proti školnímu řádu, nebo se opakovaně dopouští závaţnějších přestupků proti školnímu řádu, nerespektuje pravidla společenského souţití a porušuje právní normy. Svá pochybení a výchovná opatření k posílení kázně buď nepřijímá nebo je vůči nim apatický. Svým chováním a jednáním negativně ovlivňuje souţití ve třídě nebo ve škole (13 a více neomluvených hodin, fyzické napadení spoluţáka, zaměstnance školy, promyšlená, postupující šikana, šíření hanlivých a uráţlivých výroků o spoluţácích a zaměstnancích školy např. prostřednictvím internetu, pořízení a následné zveřejnění jakékoliv

25


audio, video či kombinované nahrávky z prostor školy či školní akce, i kdyţ osoba, která je na nahrávce zachycena, s nahráváním údajně souhlasila, … ). O udělení 2. nebo 3. stupně z chování rozhoduje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, s přihlédnutím k názoru pedagogické rady. Třídní učitel je povinen předjednat před pedagogickou radou návrh na sníţení známky z chování s ostatními pedagogickými pracovníky, kteří daného ţáka učí. Pokud třídní učitel tento postup nedodrţí, mají moţnost podat návrh na pedagogické radě i ostatní vyučující. 8.2. Výchovná opatření Pochvaly a ocenění  Drobné pochvaly uděluje kaţdý pedagogický pracovník bezprostředně po vzniku důvodu pro jejich udělení a zaznamená je do ţákovské kníţky.  Třídní učitel můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních pracovníků školy (po projednání s ředitelem školy) udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající svědomitou úspěšnou práci (školní kola sportovních a předmětových soutěţí, pomoc při organizování školních akcí, aktivní plnění školních povinností apod.).  Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje ţákovi před kolektivem školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemnou pochvalu udělí třídní učitel zpravidla zápisem do ţákovské kníţky, na zvláštním tiskopisu školy, výjimečně na vysvědčení v daném pololetí. Zaznamená ji téţ do matriky ţáka.  Ředitel školy můţe na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby ţákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, zásluţný nebo statečný čin nebo za mimořádně úspěšnou práci (výtečné výsledky v okresních a krajských kolech sportovních a předmětových soutěţí, práce ve prospěch dobrého jména školy, významný počin pro školu apod.). Pochvalu udělí na zvláštním tiskopisu školy.  Udělení pochvaly ředitele školy zaznamená třídní učitel do matriky ţáka a na vysvědčení v daném pololetí.  „Ocenění pro nejlepšího ţáka“ uděluje kaţdoročně ředitel školy na návrh třídního učitele (prospěch, vynikající výsledky, kamarádský čin, práce pro třídu, ...).  O udělení pochvaly nebo jiného ocenění informuje třídní učitel i zákonného zástupce ţáka. Opatření k posílení kázně Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závaţnosti tohoto porušení ţákovi udělit: - napomenutí třídního učitele, - důtku třídního učitele, - důtku ředitele školy. Opatření zpravidla předchází před sníţením známky z chování. Napomenutí třídního učitele  uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku  nemusí projednávat s ředitelem školy, ani mu to oznamovat  prokazatelně informuje ţáka a písemně jeho zákonného zástupce  zapisuje do matriky ţáka  v kaţdém čtvrtletí informuje pedagogickou radu o udělených napomenutích KRITÉRIUM: drobná opakující se pochybení (zapomínání, vyrušování, …) Důtka třídního učitele

26


 uděluje třídní učitel, a to bezprostředně po přestupku  udělení neprodleně oznámí řediteli školy a projedná s vyučujícími, kteří ţáka učí  prokazatelně informuje ţáka a písemně jeho zákonného zástupce (součástí dopisu je návratka, jejímţ podepsáním a odevzdáním rodiče stvrzují převzetí)  v případě, ţe udělení důtky nepředcházelo udělení napomenutí za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky projednat s rodiči osobně  zapisuje bezprostředně do matriky ţáka  v kaţdém čtvrtletí informuje pedagogickou radu o udělených třídních důtkách KRITĚRIUM: závaţnější nebo opakované porušení školního řádu (lhaní, nevhodné a hrubé chování k ţákům i zaměstnancům školy, neuposlechnutí pokynů, nevhodné chování o přestávkách – vyklánění se a pokřikování z oken, nepřiměřeně hlučné projevy, manipulace s pomůckami, pozdní příchody, narušování činnosti třídy, nevypracované či v termínu neodevzdané domácí úkoly, opakovaně bez pomůcek, znečišťování prostředí školy, kouření, 2 neomluvené hodiny …) Důtka ředitele školy  uděluje ředitel školy na základě návrhu třídního učitele, který návrh projednal s ostatními vyučujícími, a to po projednání na pedagogické radě  prokazatelně informuje ţáka a písemně jeho zákonného zástupce (součástí dopisu je návratka, jejímţ podepsáním a odevzdáním rodiče stvrzují převzetí)  v případě, ţe udělení důtky nepředcházelo udělení niţšího kázeňského opatření za stejné nebo obdobné přestupky, je třídní učitel povinen udělení důtky projednat s rodiči osobně  třídní učitel zapisuje bezprostředně do matriky ţáka KRITÉRIUM: závaţné nebo časté opakované nedodrţování školního řádu (stupňující se hrubé chování obecně, způsobení úrazu nedbalostí, záměrné narušování výuky a činnosti třídy, úmyslné poškození nebo ničení majetku, pomůcek a školní dokumentace, opakované ztráty ţákovské kníţky, podvod, krádeţ, hrubé a vulgární vyjadřování k učiteli, ţákům a ostatním zaměstnancům, kouření, diskriminace, poniţování, omezování osobní svobody ţáků vč. obtěţování 3 aţ 6 neomluvených hodin…)  Absence: Výchovný poradce vyhodnocuje údaje o neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti ţáků a úzce při tom spolupracuje s třídním učitelem. Neomluvenou absenci do 10 vyučovacích hodin se zákonným zástupcem projednává třídní učitel formou pohovoru (viz. přílohy školního řádu) a zváţí příčiny a důvody nepřítomnosti ţáka ve výuce. Pokud má ţák více neţ 10 neomluvených hodin, svolá výchovný poradce preventivně výchovnou komisi, které se dle závaţnosti můţe mj. zúčastnit zástupce OSPOD, popř. další odborníci. V případě, ţe neomluvená absence ţáka přesáhne 25 hodin, zasílá výchovný poradce oznámení o zanedbání školní docházky s náleţitou dokumentací orgánu OSPOD. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku následuje hlášení Policii ČR (problematika záškoláctví je obsaţena přímo v trestním zákoně.  Při často se opakujících hrubých prohřešcích ţáků proti školnímu řádu, vyuţívá škola spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) nebo s Policií ČR.  Nedojde-li po projednání s rodiči, ţákem, popř. zástupcem institucí, ke kterým má škola oznamovací povinnost ke zlepšení, budou přijata další opatření (sníţená známka z chování, vyloučení ţáka z účasti na akcích pořádaných školou apod.).  Při řešení výchovných problémů ţáků je obzvlášť důleţitá spolupráce a konzultace třídního učitele s ostatními učiteli, výchovným poradcem, popř. členy výchovně preventivní komise.

27


8.3.

Zásady pro hodnocení chování a udělení výchovných opatření

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo sníţené známky z chování přihlíţí třídní učitel zejména: a) k závaţnosti přestupku, b) k četnosti a opakování přestupku, c) k hodnocení ţáka ostatními pedagogickými pracovníky, d) k tomu, zda v předchozím klasifikačním období jiţ ţákovi bylo uděleno některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla sníţena známka z chování, e) k charakteru a četnosti zápisů v ţákovské kníţce, které mají vliv na posouzení chování ţáka.  Totéţ výchovné opatření lze udělit v příslušném čtvrtletí i několikrát.  Za jeden přestupek se uděluje ţákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.  Neplatí princip navyšování kázeňských opatření (ţák, který má udělenu důtku ředitele školy za hrubý přestupek, můţe dostat např. napomenutí třídního učitele za méně závaţný přestupek apod.).  Pro udělení „silnějšího“ opatření není podmínkou předchozí udělení opatření „slabšího“.  Kaţdý ţák, kterému byla sankce uloţena, má právo na poradenskou pomoc.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2012. b) Do školního řádu byly zapracovány připomínky došlé do 14.9.2012. c) Školskou radou byl školní řád schválen dne 26.9.2012. d) Školní řád nabývá účinnosti dnem 27.9.2012. e) Ruší se předchozí znění školního řádu ze dne 1.9.2009.

28


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Souhlas zletilého ţáka a studenta nebo zákonného zástupce nezletilého ţáka s orientačním testováním ţáka na přítomnost OPL Razítko školy:

Souhlasné prohlášení zákonného zástupce k moţnosti orientačního testování přítomnosti návykových látek v lidském organismu v průběhu školního roku ………………… Způsob testování: Testování na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky, v případě přítomnosti OPL pomocí zkoušky ze slin.

Jméno dítěte ................................................................................................................. Souhlasím s moţností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého syna/dcery, existuje-li důvodné podezření z poţití návykové látky a moţného ohroţení jeho/jejího zdraví.

V……………… dne………… podpis zákonného zástupce

29


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2 Zápis o  agresivním chování žáka  šikaně  konzumaci alkoholu ve škole a na akcích pořádaných školou  kouření ve škole a na akcích pořádaných školou  konzumaci OPL  krádeži Účastníci jednání:

Stručný popis události:

Způsob, datum a čas oznámení události zákonným zástupcům: Kdo událost prošetřil: Závěr z jednání: Navrţená kázeňská opatření:

Datum: ___.___.______

Podpisy zúčastněných: ______________________

30

______________________


______________________ ______________________ ______________________

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Zákonným zástupcům ţáka (ţákyně): ..................................................................................

Pozvání na pohovor o neomluvené nepřítomnosti ţáka s třídním učitelem Váţení rodiče, Váš syn (Vaše dcera) se od ___.___.______ do ___.___.______ neúčastní vyučování a nebyl(a) řádně omluven(a). Podle § 50 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona), je zákonný zástupce ţáka povinen doloţit důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ţáka. Dále podle § 22 odst. 3 téhoţ zákona jsou zákonní zástupci ţáka povinni dokládat důvody nepřítomnosti ţáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. Zákonný zástupce ţáka je rovněţ povinen podle školního řádu omluvit zameškané hodiny ihned po příchodu ţáka do školy po předchozí nepřítomnosti. Protoţe toto nebylo splněno, dostavte se prosím do školy k pohovoru s třídním učitelem dne ___.___.______.

V Trutnově dne: ………………………………

………………………………. třídní učitel (ka)

………………………………. ředitel školy

31


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Zákonným zástupcům ţáka (ţákyně): ..................................................................................

Pozvání na pohovor o neomluvených hodinách ţáka s třídním učitelem Váţení rodiče, Váš syn (Vaše dcera) se od ……….. 20…. do …. ….20 …. neúčastnil(a) vyučování a nebyl(a) řádně omluven(a) ani po předchozích upozorněních na tuto skutečnost: Telefonický rozhovor dne ___.___.______ Písemné upozornění ze dne ___.___.______ Pozvání na pohovor s třídním učitelem ze dne ___.___.______ Dostavte se proto prosím do školy dne ___.___.______ na jednání s třídním učitelem a výchovným poradcem (viz Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10 194/2002 – 14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování. Prevenci a postihu záškoláctví článek II, odstavec 6). V případě, ţe neomluvené absence přesáhnou 10 hodin, jsme povinni tuto skutečnost oznámit oddělení sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Trutnov.

V Trutnově dne: ___.___.______

………………………. třídní učitel (ka)

………………………………. ředitel školy

32


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Zákonným zástupcům ţáka (ţákyně): ..................................................................................

Pozvání na jednání výchovné komise

Váţení rodiče, Váš syn (Vaše dcera) se od ___.___.______ do ___.___._____ neúčastnil(a) vyučování a nebyl(a) řádně omluven(a) ani po předchozích upozorněních na tuto skutečnost: Telefonický rozhovor dne ___.___.______ Písemné upozornění ze dne ___.___.______ Pozvání na pohovor s třídním učitelem ze dne ___.___.______ Protoţe jeho (její) neomluvená absence přesáhla 10 hodin, dostavte se prosím do školy na jednání výchovné komise (viz Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 10 194/2002 – 14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání ţáků z vyučování. Prevenci a postihu záškoláctví článek II, odstavec 7) dne ___.___.______ v ______ hodin do _________________________________. Jednání se zúčastní: ředitel školy, zástupce ředitele školy a výchovný poradce, zástupce oddělení sociálně právní ochrany dětí, školní metodik prevence, zástupce výchovně – preventivní komise, popř. další odborníci. V případě, ţe neomluvená absence přesáhne 25 hodin, ředitel školy zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náleţitou dokumentací oddělení sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Trutnov. V Trutnově dne ___.___.______

……………………………….

……………………………….

33


třídní učitel (ka)

ředitel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Souhlas zákonného zástupce ţáka s převozem sluţebním vozem

Souhlasím s přepravou mého syna/mé dcery/mých dětí __________________________________________________________________________________ školním sluţebním vozem na školní akci, popř. ze školní akce nebo přepravou k lékaři během školního vyučování či školní akce ve školním roce 20../.. .

V ______________ dne ___.___.______

…………………………… podpis zákonného zástupce

34


ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MLÁDEŢNICKÁ 536, TRUTNOV 2

Zákonným zástupcům ţáka (ţákyně): ..................................................................................

Souhlas zákonného zástupce ţáka s vyuţitím fotodokumentace

Souhlasím s pořizováním fotodokumentace a videozáznamů mého syna/mé dcery/mých dětí __________________________________________________________________________________ ze školních akcí a jejich zveřejňováním na webových stránkách školy, popř. v tiskových materiálech za účelem propagace školy.

V ______________ dne ___.___.______

…………………………… podpis zákonného zástupce

35

školní řád  

Skolni rad nasi skoly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you