Page 1

ΟΡ Θ ΟΔ Ο Ξ Ο Χ Ρ Ι Σ Τ Ι ΑΝ Ι Κ Ο Ν Ε Α Ν Ι Κ Ο Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ι Κ Ο Σ ΕΠ Τ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΣ 2 0 1 2 Τ ΕΥ ΧΟ Σ 7 5 1

Πάτμος τό νησί τῆς Ἀποκαλύψεως


Δρόμοι, δρόμοι, δρόμοι... πολλοί, πλατεῖς, στενοί, πολύστροφοι, δαιδαλώδεις, ἑλκυστικοί καί... ἀδιέξοδοι! Πόση προσοχή, πόσοι δεῖκτες πορείας γιά νά τούς «διαβεῖς», νά φθάσεις στόν προορισμό σου! Δρόμοι, δρόμοι, δρόμοι... πολλοί, πλατεῖς, πολύστροφοι, δαιδαλώδεις, ἑλκυστικοί στίς πολιτεῖες καί... στή ζωή! Πόση προσοχή καί φώτιση Θεοῦ νά βρεῖς τό σωστό, πού θά σέ ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στόν προορισμό σου! Καλή σχολική χρονιά! Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» Σ.Α. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Ἐκδότης: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Διευθυντής Συντάξεως: Νικόλαος Π. Βασιλειάδης. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Προϊστάμενος Τυπογραφείου: Γεώργιος Λ. Καφοῦρος. Ἰσαύρων 42 - 114 72 ΑΘΗΝΑΙ Τιμή φύλλου: € 1,00. Διά τήν Κύπρον € 1,00.

ΜΗΝΙΑΙΟ Κύπρου: € 20. Ἐξωτερικοῦ: Ἀεροπορικῶς € 30. ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ Ἐτήσια συνδρομή: € 12. Ἐπιστολές καί Ἐμβάσματα: Περιοδικό «Πρός τή ΝΙΚΗ», Μαυρομιχάλη 32 - 106 80 ΑΘΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Τηλέφωνα: 210 36.08.533 καί 210 36.24.296. ʼΑριθμός κλήσεως Fax: 210 36.21.286 καί 210 36.01.533

Ἔτος 52ο. Τεῦχος 751 Σεπτέμβριος 2012

e-mail: prostiniki@yahoo.gr Ἀριθ. Ἐγκρίσεων Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων: 36145/61, 58371/62, 102319/62, 174433/66, 138562/67, 7075/76, 30082/78, 3921/89, 2745/91, 155/94 καί 109708/2005.

ΚΩΔΙΚΟΣ διά τά ΕΛΤΑ: 011589


Ο Λ Π Ο Ο Ρ Υ Χ Σ Ι Ν ΠΑ M

έ σεβασμό καί δέος τόν ἀτενίἄς γίνει τό ἀήττητο ὅπλο μας. Παντοῦ νά ζουμε νά ὑψώνεται στό κέντρο τῶν δεσπόζει ὁ Σταυρός. Νά εἶναι ἡ οὐράνια Ὀρθόδοξων Ἱερῶν Ναῶν μας. Μέ τιμή καί σκέπη γιά τόν καθένα ἀπό μᾶς, πίστη τόν προσκυνοῦμε ἀνάμεσα στά εὐγιά τήν οἰκογένεια, ωδιαστά βασιλικά. Μέ κατάνυξη καί εὐλάγιά τήν Πατρίδα μας. βεια τόν ἀσπαζόμαστε ψελλίζοντας Τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ στό «εὐχαριστῶ» καί «Κύριε, μέτωπο, στήν καρδιά ἐλέησον». καί στά χέρια μᾶς Γιατί; προτρέπει καί ὁ Διότι πάνω Ἅγ. Ἀμβρόσιος στό Σταυρό Μεδιολάνων. θυσιάστηκε ὁ ● Πανίσχυρο ὅπλο. Στό μέτωπο, Κύριος Ἰησοῦς Χρι● Πηγή δυνάμεως. διότι ἔχουμε χρέος νά στός γιά τή λύτρωση ● Στήριγμα ἀσάλευτο. ὁμολογοῦμε τόν Ἰησοῦ καί σωτηρία μας. Πά● Σύμβολο χαρᾶς καί νίκης. Χριστό. Στήν καρδιά, νω στό Σταυρό κα● Ἄγκυρα ἀσφαλής στό καράβι τῆς ζωῆς μας. διότι ὀφείλουμε νά Τόν ταντρόπιασε τούς ● Φυλακτήριο γιά ὅσους περπατοῦν, ἀγαπᾶμε, καί στά χέρια, δαίμονες καί κατανίἀλλά καί γιά ὅσους ἀναπαύονται. γιά νά ἐργαζόμαστε μέ κησε τό θάνατο. ● Βράχος ὑπομονῆς γι’ αὐτούς ὁδηγό τό Θεῖο Κι ἀπό τότε ὁ Σταυπού πονοῦν καί ὑποφέρουν. Νόμο Του. ρός μετατράπηκε ἀπό ● Τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τό τραῦμα. Καλή χρονιά, λοιπόν, ὄργανο κατάρας καί ὁπλισμένοι μέ τό Σταυρό, ● Τῆς Ἐκκλησίας τό ἀρραγές θεμέλιο, καταδίκης σέ πηγή ἀτό πανίσχυρο ὅπλο! ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου μας. νεξάντλητης χάριτος καί εὐλογίας. Σφραγίζει τή ζωή μας ἀπό τή 326 μ.Χ. εὕρεση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ στιγμή πού γεννιόμαστε, ὥσπου νά ἀφήΣταυροῦ στό Γολγοθᾶ ἀπό τήν Ἁγία Ἑλένη καί σουμε αὐτή τή γῆ, σέ ὅλες τίς ἱερές πράξεις ὕψωσή του ἀπό τόν Πατριάρχη Μακάριο γιά νά καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. τόν προσκυνήσουν οἱ πιστοί. Αὐτό τό γεγονός Ἀπό τότε ἔχει δύναμη ἀόρατη ἀλλά ἐνερπανηγυρίζουμε κάθε χρόνο στίς 14 Σεπτεμβρίου. γό καί ἀποτελεσματική. 335 μ.Χ. 1η ὕψωση στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἀναστάσεως Μποροῦμε κι ἐσύ κι ἐγώ μ’ αὐτόν νά νικᾶμε Ἱεροσολύμων, ὅταν Αὐτοκράτορας ἦταν ὁ τήν ἁμαρτία καί ν’ ἀποφεύγουμε τίς παγίδες Μέγας Κωνσταντίνος. τοῦ διαβόλου. 626 μ.Χ. 2η ὕψωση στόν Ἱ. Ν. τῆς Ἀναστάσεως Στή νέα χρονιά ὁ Πανσεβάσμιος Σταυρός

Ἱεροσολύμων ἀπό τόν Πατριάρχη Ζαχαρία, ὅταν Αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Ἡράκλειος.

Σεπτέμβριος 2012

291


ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ

Τρεῖς ἀδελφές –μιά ψυχή καί μιά καρδιά! Εἶναι στ᾽ ἀλήθεια ἐντυπωσιακές οἱ διηγήσεις ἀπό τή ζωή ἁγίων Μαρτύρων. Ἐκεῖνο ὅμως πού προκαλεῖ περισσότερο τήν ἔκπληξη καί τό θαυμασμό ὅλων εἶναι ὅταν διαβάζουμε γιά μικρά παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια, πού ξεπέρασαν κάθε φόβο καί ὁμολόγησαν τήν ἀληθινή πίστη δείχνοντας ἀπίστευτη τόλμη καί ἡρωϊσμό! Καί δέν εἶναι λίγα αὐτά τά παραδείγματα. Ἀνάμεσά τους ξεχωρίζουν τρεῖς κόρες μιᾶς ἁγίας μητέρας, τῆς Σοφίας. Τά ὀνόματά τους: Πίστη, Ἐλπίδα καί Ἀγάπη. Τρεῖς ἀδελφές μέ τό ἴδιο «πιστεύω» καί τό ἴδιο φρόνημα. Τρεῖς ἀδελφές –μιά ψυχή καί μιά καρδιά! *** Οἱ τρεῖς κόρες ἔζησαν καί μεγάλωσαν στήν Ἰταλία τήν ἐποχή πού αὐτοκράτορας ἦταν ἕνας εἰδωλολάτρης καί πολέμιος τῶν χριστιανῶν, ὁ Ἀδριανός. Ἡ χήρα μητέρα τους, πιστή χριστιανή, εἶχε φροντίσει νά τούς μεταδώσει τήν ἀληθινή πίστη καί ἔτσι ἀπό τή μικρή τους ἡλικία οἱ νεαρές

292

Σεπτέμβριος 2012

Εἰκόνα ἀπό τήν Ἱ. Μ. Δαμάστας

κόρες ξεχώριζαν γιά τήν ἐνάρετη ζωή τους. Ἦταν φυσικό μία τόσο δεμένη χριστιανική οἰκογένεια νά κάνει αἰσθητή τήν παρουσία της μέσα στό εἰδωλολατρικό περιβάλλον τῆς Ρώμης. Ὁ διοικητής τῆς περιοχῆς Ἀντίοχος ἐνημέρωσε τόν αὐτοκράτορα σχετικά καί ἐκεῖνος διέταξε νά τίς συλλάβουν καί νά τίς ἀνακρίνουν. Ὁ δικαστής κάλεσε πρῶτα τή μητέρα, ἡ ὁποία μέ παρρησία ὁμολόγησε: — Εἶμαι χριστιανή καί αὐτό τό θεωρῶ μεγαλύτερη τιμή ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο στόν κόσμο! Τό ἴδιο καί οἱ κόρες μου. Πράγματι, ὅταν ἀργότερα ὁδήγησαν καί τίς τρεῖς ἀδελφές μπροστά στόν κριτή ἐκεῖνες, παρά τίς κολακεῖες καί τίς δελεαστικές προτάσεις πού δέχθηκαν, ἔδειξαν ἀσυνήθιστη γιά τήν ἡλικία τους τόλμη καί σταθερότητα στή χριστιανική πίστη.


Τότε ὁ Ἀδριανός διέταξε νά τίς ἐξετάσουν χωριστά τήν καθεμία. Ἴσως πίστευε ὅτι ἔτσι πιό εὔκολα θά ὑποχωροῦσαν. Μάταια ὅμως! Πρώτη ὁδηγήθηκε μπροστά του ἡ μεγαλύτερη ἀπό τίς τρεῖς ἀδελφές, ἡ Πίστη πού ἦταν 12 ἐτῶν. — Ἐμπρός!, φώναξε ὀργισμένος. Θυσίασε κι ἐσύ στή θεά Ἄρτεμη, ὅπως κάνουν ὅλοι! — Ἀδύνατον! ἀντέταξε ἡ Πίστη. Καί ἀπορῶ πῶς ἕνας μυαλωμένος ἄνθρωπος θά μποροῦσε νά λατρεύσει ἀνύπαρκτους καί ψεύτικους θεούς... Δέν εἶναι τρέλα;... Διάταξε ὅποια βασανιστήρια θέλεις. Δέν πρόκειται νά ὑπακούσω στήν παράλογη ἀπαίτησή σου. Ἡ θαρραλέα ἀπάντηση τῆς νεαρῆς κόρης ἐξαγρίωσε τούς εἰδωλολάτρες. Ἄρχισαν νά τήν βασανίζουν μέ ἀπάνθρωπο τρόπο. Κτυπήματα μέ χοντρά ραβδιά, πληγές μέ κοφτερά μαχαίρια, πυρακτωμένες σχάρες καί τηγάνια... Τίποτα δέ στάθηκε ἱκανό νά βλάψει τή δωδεκάχρονη Πίστη, τήν ὁποία προστάτευε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Τελικά διέταξαν τόν ἀποκεφαλισμό της κι ἐκείνη, χαρούμενη πού θ’ ἀξιωνόταν νά θυσιάσει τή ζωή της γιά τό Χριστό, ἀποχαιρέτησε τή μητέρα καί τίς ἀδελφές της καί παροτρύνοντάς τες νά μείνουν σταθερές μέχρι τέλους, ἔλαβε πρώτη τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Ἀκολούθησε ἡ 10χρονη Ἐλπίδα. Ὁ ἀσεβής

τύραννος προσπάθησε νά τήν δελεάσει: — Ἄν προσκυνήσεις τή θεά Ἄρτεμη, θά φύγεις ἐλεύθερη καί χαρούμενη, τῆς ὑποσχέθηκε. Ἡ Ἐλπίδα ὅμως εἶχε ἕτοιμη τήν ἀπάντηση: — Σοῦ εἴπαμε ὅτι εἴμαστε ἀδέλφια. Τώρα θά σοῦ τό ἀποδείξουμε καί στήν πράξη, διότι θά μᾶς δεῖς ἑνωμένες στήν ἴδια ἀπόφαση νά μείνουμε σταθερές στήν πίστη μας ὅ,τι κι ἄν μᾶς κοστίσει! Ἀκολούθησε νέα σειρά παρόμοιων μαρτυρίων γιά τή δεύτερη κόρη, ἀπό τά ὁποῖα ὅμως καί αὐτή διασώθηκε θαυματουργικά. Ἔτσι ἔλαβε κι αὐτή τόν διά ξίφους θάνατο, ἀφοῦ πρῶτα πῆρε τήν εὐχή τῆς μητέρας της, προσκύνησε τό μαρτυρικό λείψανο τῆς μεγάλης ἀδελφῆς της καί παρότρυνε τήν μικρότερη στό δρόμο γιά τό μαρτύριο. Ἔφθασε ἡ ὥρα καί γιά τήν Ἀγάπη πού ἦταν μόλις 9 ἐτῶν. Ὁ δικαστής ἦταν βέβαιος ὅτι τουλάχιστον αὐτή τή μικρή εὔκολα θά μποροῦσε νά τήν πείσει: «Τί στό καλό!» σκέφθηκε. «Δέν τρόμαξε βλέποντας τό θάνατο τῶν δύο ἀδελφῶν της; Θά ἀντέξει νά ἀποχωριστεῖ τήν μητέρα της καί νά τήν ἀφήσει μόνη;»... Πόσο λάθος εἶχε κάνει στίς ἐκτιμήσεις του! Ἡ Ἀγάπη ἀπάντησε μέ καταπληκτική γενναιότητα στίς προτάσεις του: Σεπτέμβριος 2012

293


— Μήν ξεγελιέσαι ἀπό τή μικρή μου ἡλικία... Εἶμαι βλαστάρι ἀπό τήν ἴδια ρίζα καί τόν κορμό. Ἀπό τήν ἴδια μάνα εἶμαι γεννημένη, ὅπως καί οἱ δύο ἀδελφές μου... Δέν θά τίς ντροπιάσω! Τήν κρέμασαν, τήν τέντωσαν μέ σκοινιά, ἀλλά κανένα ἀπό τά σκληρά βασανιστήρια πού χρησιμοποίησαν δέν στάθηκε ἱκανό νά λυγίσει τή μικρή κόρη. Ὁ δικαστής θέλησε νά τῆς δώσει ἀκόμη μία εὐκαιρία. Τῆς ἔδειξε τό πυρακτωμένο καμίνι: — Πές μόνο «Μεγάλη ἡ θεά Ἄρτεμις» καί θά σώσεις τή ζωή σου, τῆς εἶπε. — Ποτέ! ἀπάντησε ἐκείνη χωρίς δισταγμό. Τήν ἔριξαν στή φωτιά, ἀλλά γύρω της εἶχε ἀγγέλους πού τήν προστάτευαν. Στό τέλος, ἀφοῦ κατατρύπησαν τό σῶμα της μέ μίσος, τήν ἀποκεφάλισαν κι ἔγινε κι ἐκείνη μάρτυρας μαζί μέ τίς ἀδελφές της. Ἔμεινε μόνη της ἡ μάνα. Ἡ ἡρωίδα μάνα. Αὐτή πού, καθώς παρακολουθοῦσε τά φοβερά μαρτύρια, ἔπνιγε τόν πόνο στή μητρική της καρδιά καί στεκόταν ἀτρόμητη δίπλα στίς κοροῦλες, της γιά νά τίς ἐνθαρρύνει νά μείνουν πιστές μέχρι τέλους. Ἡ ἴδια φρόντισε νά ἐνταφιάσει μέ κάθε τιμή τά μαρτυρικά σώματά τους. Τρεῖς μέρες μετά, καί καθώς προσευχόταν δίπλα στόν τάφο τους, ὁ Πανάγαθος Θεός τήν πῆρε κοντά Του. Στή δόξα τ’ οὐρανοῦ. Μαζί μέ τίς τρεῖς πιστές κόρες της. Ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τή μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καί τῶν τριῶν θυγατέρων της, Πίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης, κάθε χρόνο στίς 17 Σεπτεμβρίου. Νικηφόρος

294

Σεπτέμβριος 2012

ματα

όλ 13 εμοιι

Σημειώ Ἱστορικά

ί Π 91 ο ικ 12- 1 ν α Β α λ κ 19

Ἡ Στρατιά τῆς Θεσσαλίας μετά τή μάχη στά Γιαννιτσά καί τήν κατατρόπωση τῶν Τούρκων βάδιζε πλέον πρός ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης... Παράλληλη πολεμική κινητοποίηση εἶχε καί ὁ ἔξοχος ἑλληνικός στόλος. Ξεκίνησε ἀπό τό Φάληρο στίς 5 Ὀκτωβρίου (1912), μετά ἀπό Ἁγιασμό καί μέσα σέ φρενιτιώδη ἐνθουσιασμό. Κατευθύνθηκε πρός τά βόρεια, κατέλαβε τή Λῆμνο καί ἀγκυροβόλησε στόν ὅρμο τοῦ Μούδρου. Ἀπό ἐκεῖ, καί ἀφοῦ κατέλαβε καί ἐλευθέρωσε ἀρκετά ἑλληνικά νησιά, ἐπέβλεπε τίς κινήσεις τοῦ τουρκικοῦ στόλου. Ἕνας σημαντικός στόχος του ἦταν νά ἐμποδίσει τή μεταφορά τουρκικῶν δυνάμεων στή Μακεδονία καί στή Θράκη. Ἀρχηγός τοῦ στόλου εἶχε ὁρισθεῖ ὁ ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης. Ναυαρχίδα τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου ἦταν τό θωρηκτό «Ἀβέρωφ». Ἔμεινε θρύλος ἡ ναυμαχία τῆς «Ἕλλης», στά Δαρδανέλλια, ὅπου ὁ ἑλληνικός στόλος καταναυμάχησε τόν τουρκικό. Ἔγινε στίς ἀρχές τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1912. Δημιουργός τοῦ ναυτικοῦ αὐτοῦ θριάμβου ὑπῆρξε ὁ ναύαρχος Κουντουριώτης. Ἀναφέρουμε τά


έλ λια αν

δδρράά σσ

Στά Δαρδ

Ἀππόό ττήή

ς-

οῦ Ναυτικοῦ μα τ η

σχετικά μέ τήν ἔνδοξη αὐτή ναυμαχία στό «Πρός τή Νίκη», στό τεῦχος τοῦ Σεπτεμβρίου, στό μήνα πού τιμᾶμε τό Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, γιατί καί ὁ ἄφθαστος αὐτός ἥρωας τοῦ ἑλληνικοῦ ναυτικοῦ στή δύναμη τοῦ Σταυροῦ στήριξε τή θαυμαστή τόλμη του. Οἱ Τοῦρκοι, μόλις συνῆλθαν ἀπό τήν ὀδυνηρή ἔκπληξη τῶν πρώτων ἀτυχημάτων τους (στή Μακεδονία), εἶδαν ἀμέσως ὅτι ὁ πόλεμος μποροῦσε νά ἀλλάξει τροπή, ἄν γίνονταν κύριοι τῆς θάλασσας. Ἀλλά γιά νά γίνει αὐτό ἔπρεπε νά ἡττηθεῖ καί καταστραφεῖ ὁ ἑλληνικός στόλος, πού ἐκτελοῦσε προκλητικές περιπολίες στά Στενά τῶν Δαρδανελλίων. Τήν πρώτη τοῦ Δεκεμβρίου τό εὔδρομο τουρκικό «Μετζητιέ» κι ἕνα ἀντιτορπιλλικό πῆραν διαταγή ἀπό τόν Τοῦρκο στόλαρχο νά βγοῦνε στό στόμιο τῶν Δαρδανελλίων. Ὅταν ἔγινε ἡ ἀναγνώρισή τους ἀπό τά ἐλαφρά ἑλληνικά πλοῖα, πού περιπολοῦσαν ἀδιάκοπα, καί ἡ εἴδηση ἔφτασε στό «Ἀβέρωφ» καί δόθηκε ἡ διαταγή νά ἑτοιμαστεῖ ὁ στόλος, ὅλα τά πολεμικά, πού ἦταν ἀραγμένα στό Μοῦδρο, ἀρχίσανε νά σφυρίζουνε δαιμονισμένα μέ τίς σειρῆνες τους. Πανηγυρίζανε, πού, ἐπιτέλους, θ᾿ ἀντίκριζαν ἐχθρό... ἀλλά δέν ἦταν ἡ ὥρα. Στίς 3 τοῦ Δεκεμβρίου 1912, κατά τίς ὀκτώ τό πρωί φάνηκαν στά Δαρδανέλλια πυκνοί καπνοί, σάν ἀπό πολλά πλοῖα πού βγαίνανε μαζί. Ὁ ἀνθυποπλοίαρχος Κολιαλέξης κάνει τήν

ἀναγνώριση, δίνει τό μήνυμα: Εἶναι πολεμικά πλοῖα, πιθανότατα ὁ ἐχθρός. Εἰδοποίησαν τόν Κουντουριώτη στό διαμέρισμά του. Κοίταξε μέ τά κυάλια τά Στενά, εἶδε τούς καπνούς. Ἔκανε τό σταυρό του, σκίρτησε σάν παιδί, δύο φορές εἶπε: «Ἔλα, Παναγιά μου» κι ἀνέβηκε γελαστός στή γέφυρα. Ὅταν πιά βεβαιώθηκαν ὅτι τά πλοῖα πού ἐμφανίσθηκαν ἦταν ἐχθρικά, ὁ Κουντουριώτης εἰδοποίησε τόν ἑλληνικό στόλο πού ἀκολουθοῦσε καί ἔδωσε τό ἱστορικό σῆμα πρός ὅλο τό στόλο: «Μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ καί τάς εὐχάς τοῦ Βασιλέως μας καί ἐν ὀνόματι τοῦ δικαίου, πλέω μεθ᾿ ὁρμῆς ἀκαθέκτου καί μέ τήν πεποίθησιν τῆς νίκης ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Γένους. Κουντουριώτης». Συνάμα πρόσταξε τούς σαλπιγκτές νά σημάνουν πολεμική ἔγερση. Παῦλος Κουντουριώτης. Ὅλη τή ζωή του τήν πέρασε καρτερώντας αὐτή τή στιγμή. Σ᾿ ὅλη του τή ζωή ἄλλο φόβο δέν εἶχε γνωρίσει, παρ᾿ αὐτόν: Μήπως φανεῖ κατώτερος ἀπό τούς προγόνους του, πού τούς λάτρευε σάν ἁγίους. Μιά πνοή τοῦ Εἰκοσιένα περνάει ἀπό τό «ἐναντίον τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Γένους». Ἤτανε μήνυμα, πού θά τό ὑπέγραφε ὁ Γιώργης ἤ ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης. Τό εἶπε, ἄλλωστε, φανερά στό διευθυντή τοῦ πυροβολικοῦ τῆς ναυαρχίδας Ἐμμανουήλ Δραγάτση, λίγο πρίν δώσει τό σῆμα «ἀρχίσατε πῦρ»: — Εἶναι ὅλα ἕτοιμα, Μανώλη; τοῦ φώναξε. — Μάλιστα, κύριε Ναύαρχε! — Πρόσεξε καλά... γιατί θά πλησιάσω πολύ... Ἔχω σκοπό νά ξαναφέρω τό Εἰκοσιένα! Καί σάν ἀγωνιστής τοῦ Εἰκοσιένα μιλάει στούς πυροβολητές καί τούς ναῦτες λίγες στιγμές πρίν ἀρχίσει ἡ ναυμαχία. Γυρίζει, ἕναν-ἕναν, τούς πύργους Σεπτέμβριος 2012

Β Α Λ Κ Α Ν Ι Κ Ο Ι Π Ο Λ Ε Μ Ο Ι 295


γιά νά τούς πεῖ: — Πίστη στό Θεό, πίστη στό Ἔθνος, πίστη στή Νίκη! Πρέπει νά φανοῦμε ἀντάξιοι τῶν προγόνων μας. Ὁ ἴδιος πιστεύει στό Θεό σάν τόν πιό ἁπλοϊκό Ὑδραῖο, μέ πίστη ζεστή κι ἀσάλευτη. Ξαναβγαίνοντας στή γέφυρα ἔστειλε καί τοῦ ᾽φεραν ἀπό τό διαμέρισμά του ἕνα κουτί, πού εἶχε μέσα «Τίμιο Ξύλο». Ζήτησε ἀπό τόν ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΣ»

3 Δεκεμβρίου 1912

οἰακιστή (πηδαλιοῦχο) Τέντε τό σουγιά του, ἔκοψε τήν ταινία τοῦ κουτιοῦ, ἔβγαλε τό σταυρό, τόν ἀσπάστηκε, τόν ἔβαλε στό «γεισό» τῆς γέφυρας καί εἶπε: — Μέ τή βοήθεια τοῦ Σταυροῦ κανένα δέ θά φοβηθοῦμε! Κι ὕστερα τόν κρέμασε στό στῆθος του... Ἦταν μέρα λιόχαρη, μ᾿ οὐρανό γαλάζιο καί θάλασσα πού μόλις ρυτίδωνε τό ἐλαφρό νοτιοδυτικό ἀεράκι. Στίς 9 καί 5´ ὁ ἑλληνικός στόλος εἶχε ζυγώσει τόν ἐχθρό στά δεκατέσσερα χιλιόμετρα, ὅταν ἕνας οἰακιστής τοῦ «Ἀβέρωφ» εἶδε μέ τά κυάλια ἕνα μεγάλο σῆμα τοῦ Τούρκου στόλαρχου: «Ἀρχίσατε πῦρ ταχύ». Ἦταν ἡ ὥρα 9 καί 22΄ ἀκριβῶς. Φοβερές ὁμοβροντίες, ἀπανωτές, γοργές, ἀδιάκοπες ἔκαμαν τίς στεριές τῆς Ἀσίας, τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀκτῆς καί τῶν νησιῶν ν᾿ ἀντιλαλήσουν ἀπαίσια... Ὁ Κουντουριώτης στή γέ-

296

Σεπτέμβριος 2012

φυρα μέ τό σταυρό στό στῆθος δέχεται ἀτάραχος αὐτή τήν ὁμοβροντία... Ἡ ὥρα εἶναι 9 καί 25΄ πού ἀπαντᾶ ὁ ἑλληνικός στόλος στίς ὁμοβροντίες τοῦ τουρκικοῦ. Τό βαρύ πυροβολικό τῶν πλοίων θαυματουργεῖ. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν τέτοιο πού ἔφτασαν μόλις ὀκτώ λεπτά τῆς ὥρας γιά νά θεωρήσει ὁ Κουντουριώτης τή στιγμή κατάλληλη νά ἐπιχειρήσει τόλμημα μεγάλο καί ἐπικίνδυνο: Νά ὑπερφαλαγγίσει –μέ ἕνα εὔδρομο σάν τόν «Ἀβέρωφ»– ὁλόκληρο τόν ἐχθρικό στόλο, διασταυρώνοντας τό Ταῦ τοῦ σχηματισμοῦ του, πράγμα πού δέν εἶχε γίνει ποτέ ἄλλοτε στήν πολεμική ἱστορία κανενός ναυτικοῦ. Ἦταν ἡ ὥρα 9 καί 33΄ καί τόν «Ἀβέρωφ» βρισκότανε σ᾿ ἀπόσταση μόλις ἑφτάμισι χιλιάδων μέτρων ἀπό τά τουρκικά θωρηκτά, ὅταν ὁ Κουντουριώτης ὕψωσε τό σῆμα: «Ὁ Ναύαρχος καθιστᾶ τήν κίνησίν ἀνεξάρτητον!» Καί μονάχος αὐτός ρίχνεται ἀκράτητος ἐναντίον ὁλόκληρου τοῦ τουρκικοῦ στόλου μέ ταχύτητα πάνω ἀπό 20 μίλια, ἐνῶ τ᾿ ἄλλα καράβια μας μέ τή μικρή τους ταχύτητα προσπαθοῦν νά ζυγώσουν τόν ἐχθρό... Σέ λίγο ὁ τουρκικός στόλος νικημένος φεύγει καί γυρεύει καταφύγιο στό ναύσταθμό του μέ βαρύτατες ζημιές. Ἀλλά καί ὁ «Ἀβέρωφ» δέ μένει ἄτρωτος. Γύρισε στό Μοῦδρο σκεπασμένος μέ μικροπληγές, ἀλλά καί δόξα*. Δόξα πού τήν κέρδισε μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ, πού ἐπικαλέσθηκε ὁ ἀθάνατος ναύαρχός του Παῦλος Κουντουριώτης. ––––––––– * Πληροφορίες ἀπό τό βιβλίο: Οἱ πόλεμοι 1912-1913, τοῦ Σπύρου Μελᾶ.

Ἡ πολύ σημαντική ἡμερομηνία 3 Δεκεμβρίου 1912 νά συμπεριληφθεῖ στό χρονολόγιο τοῦ 749 τεύχους τοῦ «Πρός τή Νίκη», σελ. 229.


Μιά εὐλογία τοῦ Θεοῦ! Γιά ὅσους-ὅσες εἶχαν τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας τους σέ κάποια Ἀνώτερη ἤ Ἀνώτατη Σχολή τῆς Πατρίδας μας, θερμά συγχαρητήρια! Ἄν μαζί μέ τή χαρά ἦρθε καί ἡ ἔγνοια «Καλά, ἀλλά ποῦ θά μείνω στήν ξένη κι ἄγνωστη πόλη;» Τό «Πρός τή Νίκη» θυμίζει μιά εὐλογία τοῦ Θεοῦ: Τά Χριστιανικά Φοιτητικά Οἰκοτροφεῖα, στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς Πατρίδας μας. Περιβάλλον πολιτισμένο, φιλικό, μέ οἰκογενειακή θαλπωρή, μέ παρουσία Χριστοῦ, μέ πνευματικούς προσανατολισμούς. Μιά «γωνιά» τοῦ Θεοῦ! ἕτοιμη νά φιλοξενήσει ὅσους-ὅσες ἀναζητοῦν σωστή καί ἀσφαλή ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου τῶν σπουδῶν τους.

Εἶπαν γιά τήν παιδεία οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας 1. Ἡ παιδεία εἶναι κόσμημα μέν γιά ὅσους εὐτυχοῦν καταφύγιο δέ γιά ὅσους δυστυχοῦν. 2. Τῆς παιδείας οἱ μέν ρίζες εἶναι πικρές, οἱ καρποί ὅμως γλυκεῖς. (Ἰσοκράτης) 3. Δεύτερος ἥλιος γιά τόν ἄνθρωπο (Πλάτων) εἶναι ἡ παιδεία.

4. Τό μόνο ἀθάνατο καί θεϊκό σέ μᾶς εἶναι ἡ παιδείία. (Πλούταρχος)

ΑΘΗΝΑ γιά φοιτήτριες: ὁδός Βαθέος 8, 115 22 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-6464782 e-mail: batheos@yahoo.gr γιά φοιτητές: ὁδός Καρτάλη 7, 115 28 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-7700170 fax: 210-7700470 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ γιά φοιτήτριες: ὁδός Γ. Βιζυηνοῦ 64, 40 Ἐκκλησιές 546 36 ΘΕΣ/NIKH Τηλ. 2310-206594 & 214320 fax: 2310201856 κιν. 6978642909 e-mail: oik_agia_fi@hotmail.com γιά φοιτητές: ὁδός Πλαταιῶν 32, 542 49 ΘΕΣ/NIKH Tηλ. 2310-310777 fax: 2310-310577 Τηλ. Δ/νσεως 2310-311577 e-mail: oikad@otenet.gr ΠΑΤΡΑ γιά φοιτήτριες: ὁδός Μιαούλη 55, 262 22 ΠΑΤΡΑ τηλ. 2610-321772, 6984 503 625, 2610-323 728 (fax) e-mail: xfdpatron@yahoo.gr γιά φοιτητές: ὁδός Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610-222803, fax: 2610-323 728

Σεπτέμβριος 2012

297


1922- 2012

90 ƭƧƲƤơƙ ' ƪƖ ƆơƢƧƙƩơƙƪơƢƖ ƄƙƪƙƩƪƧƦƬƖ ƙ›Ʋ Ȉ̸ȎȃȖ̸ȕț ȒȑȖ̶ ȏ̴ Ȏȋȍί ȅȋ̴ ̐ȕȃ ȕȖȃ Ȋ̴ Ȇ̶ȏ ț Ȓȏ̶ ˏȏȃ Ȍȋ Ȉί ȕȑ «̖ ȆȋǴȋȌȓͶȔ ˗ȕ̺ȃȔ, Ȏ̶ Ȗ̸ ǽțȖȋ̴, Ȗ̼ȏ ȕȃȎȇ ȑ˼ ˪ȍȍȉȏȇȔ Ȗ΅Ȕ ǺȎ̾ȓȏȉȔ, Ȗ΅Ȕ Ȓȓȑȕ˔ȅȋȃ ș̀ȎȃȖȃ, Ȗ̸ȏ ȌȃȖȃȆ̺Ȍȉ ȕ̶ țȅȎ̼, Ȗ̼ȏ ȐȇȓȋȈțȎ̼ ȎȃȔ ˏȒ̼ Ȗ̴ Ȗ̴ ȓȑȕ ȏ̴ Ȍȍȇ̺ȕȑȗȏ, Ȋ̴ Ȅȍ̶Ȓȑȗȏ ȎȒ Șȗȅȋ̴… ǩ̗Ȗ̴ Ȗ̴ Ȏ̴Ȗȋȃ, ̨ȕȒȑȗ ȍȉȎȑȗ Ȋ̴ ȎȋȍͶ ȅȋ̴ Ȗ̼ ˓ȆȋȌȑ Ȗȑ΢ ˦ȍ ȖȑȗȔ Ȗ̴ ̐ȕȃ ˣȅȋȏȃȏ, Ȍȃ̺ Ȗ̼ ȕȖ̼Ȏȃ Ȏȇ̸ ˟ȌȇΓ Ȓȑ̾ ȇ˿ȆȃȎȇ Ȗ̼ ȘίȔ, Ȓȑ̾ ȑȘ ȕȖȓ ˟Ȓȋ Ȗ̸ȏ Ͷ ȈȉȖ Ȋ̴ ̺ Ȍȃ ΢* ȏȋȕȎȑ ̺ ȕȖ̸ șȃȊȑ΢ȏ ̐ȍȃ Ȏ̶ȕȃ ȕȖ̼ȏ ȌȃȒȏ̼ Ȍȃ ȅȃȍ̀ȕȃȎȇ, ȒȓȑȌ̼ȚȃȎȇ, ȅȋ̴ ȏ̴ ȋȕȃ ȕȖ̼ ȒȍȑΓȑ ȌȃȖȃȓȓȃȌțȎ̶ȏȉ, ȅ̾ȓ ȘțȖȋ̴... ǽȇ̾ȅȑȏȖȃȔ, ̐Ȗȃȏ ȎȒ΅Ȍȃ ȅȕȖȋ Ȗ̸ ̺ȅȇȖȃȋ. [...] Dzȃ̺, ˣȌȃȏȃ ˟Ȍȇ̺ȏȉ Ȍȃ̺ ȇ́Ȇȃ Ȗ̸ȏ ȒȃȖȓ̺Ȇȃ Ȏȑȗ ȏ̴ Ȍȃ ț ȒȑȖ̶...». Ȏ̸ ˤȏȃȏ ̐ȓȌȑ: «Ǭ̶ Ȋ̴ ȕ̶ Ȑȇș̴ȕ Ţŧ: ŨŜŞŜū ũŔŬŗغ؊ ̫̭́̽ ̵̨̙ ̲̹̭̹̪̀ͅ ̸̭̽̀

ƌ

ƆϾƄ 28 ΞżƆƋŴƃϾƁƇ ƆƁР 1899 ŵŷſſŻЎƆųſ ƅƆφ ŕƁƇƃŽφ ƆϼƄ ťžИƃſŹƄ ϩ ŨŻŽŻШ ũųƌŶŷžϟſƁƇ, ϩ ŵƇſųϾżų ƂƁИ ϥžŷŽŽŷ ſφ ŵϾſŷŻ ϩ żŻŴƋƆЎƄ ƆϼƄ žſϧžŹƄ ƆƁР şŻżƃųƅŻųƆŻżƁР ͸ŽŽŹſŻƅžƁР, ϩ ŸƋſƆųſϧ žųƃƆƇƃϾų, ϩ ωƅϾŵųƅƆŹ ŽųŽŻφ Ɔаſ ƂƃƁƅƈИŵƋſ ƆϼƄ ƂƃШƆŹƄ ŵŷſŻϝƄ, ƂƁИ Ŷϟſ ϥžŷŻſŷ žЎſƁ žϟ ƆϾƄ ωſųžſϧƅŷŻƄ ƆŹƄ. ťżƁƂЎƄ ƆϼƄ ŸƋϼƄ ƆŹƄ, ƂƁИ Ɔϧſ żƃφƆŹƅŷ ŸƋſƆųſϧ žϟƉƃŻ Ɔφ 108 ƉƃЎſŻų ƆŹƄ, ſφ ƅƆŷŵφƅŷŻ ƅϟ ϣſų ƉаƃƁ ϢſźИžŻų-żŷŻžϧŽŻų ƆϼƄ ƂųƆƃϾŶųƄ żųϾ ƆƁР ϡŽŽŹſŻżƁР ƂŽŹ-

298

£µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012

źƇƅžƁР, ƂƁИ ωſųŵżφƅƆŹżŷ ſφ žƂŷІ ƅƆφ żųƃφŴŻų ƆϼƄ ƂƃƁƅƈƇŵŻϝƄ. «ŔЛƆЎ ŷЇſųŻ ƆЎ ДſŷŻƃЎ žƁƇ», ŷЇƉŷ ƂŷІ «żųϾ Ŷϟſ ƂƃЎżŷŻƆųŻ ſφ ƂŷźφſƋ όſ Ŷϟſ ŵϾſŷŻ…». ŝųϾ ϥƆƅŻ ϥŵŻſŷ. ŗИƁ žϼſŷƄ žŷƆφ Ɔφ ϢŵżųϾſŻų (2 ͢ƂƃŻŽϾƁƇ 2007) ƆƁР şƁƇƅŷϾƁƇ şŻżƃųƅŻųƆŻżƁР ͸ŽŽŹſŻƅžƁР «ŨŻŽŻШ ũųƌŶŷžϟſƁƇ», ƂƁИ ŴƃϾƅżŷƆųŻ ŶϾƂŽų ƅƆЎ ͦŽƅƁƄ ƆϼƄ ŠϟųƄ ŨŻŽųŶŷŽƈŷϾųƄ, ƅƆЎſ АžШſƇžƁ ŗϼžƁ ƆϼƄ ͢źϧſųƄ, ƂϟƆųƀŷ ƅƆƁИƄ ƁЛƃųſƁИƄ, ωƈϧſƁſƆųƄ žŻφ ωſŷƀϾƆŹŽŹ ƂųƃųżųƆųźϧżŹ žſϧžŹƄ żųϾ ƅƁƈϾųƄ, žŻφ ŸƋſƆųſϧ- ƂųƃųƅƆųƆŻżϧ ŶŻϧŵŹƅŹ ŵŻφ ƆЎ Ŷƃφ-


žų, ƆЎ žŷŵųŽŷІƁ, ωŽŽφ żųϾ ƆϾƄ žŷŽųſϟƄ ƅƆŻŵžϟƄ ƆƁР ͸ŽŽŹſŻƅžƁР, ƂƁИ ϩ ЄŶŻų ŴϾƋƅŷ. ţφſƋ ωƂЎ 1500 żŷŻžϧŽŻų ƆϼƄ şŻżƃϝƄ ͢ƅϾųƄ ƂƁИ ŶШƃŻƅųſ şŻżƃųƅŻφƆŷƄ όƃƉŻƅųſ ſφ ƅƇŵżŷſƆƃШſƁſƆųŻ ƆЎ 1991 žϟ Ɔϧ ƈƃƁſƆϾŶų ƆϼƄ žŻżƃųƅŻφƆŻƅƅųƄ ŨŻŽŻаƄ, ƂƁИ, Ƃųƃφ Ɔφ 90 ƆŹƄ ƆЎƆŷ ƉƃЎſŻų, ŶƁИŽŷƊŷ ωżƁИƃųƅƆų. ΣŽŹ ƆŹƄ Ɔϧ ƅИſƆųƀŹ Ɔϧſ ƀЎŶŷƇŷ ƅϟ ŷЁƅŻƆϧƃŻų ŽŷƋƈƁƃŷϾƋſ żųϾ ƂŽƁϾƋſ ŵŻφ ſφ БƃŵШſŷŻ Ɔϧſ ͸ŽŽφŶų, ВƂƁƇ КƂφƃƉŷŻ žŻżƃųƅŻųƆŻżЎƄ ϡŽŽŹſŻƅžЎƄ, żųϾ ſφ žųŸŷИŷŻ ωſƆŻżŷϾžŷſų. ͻŵŵƃųƈų, ϢſŶИžųƆų, ŴŻŴŽϾų, ƅƆƁŽϟƄ, ϥƂŻƂŽų... śƃφżŹ, şųżŷŶƁſϾų, ŠŹƅŻφ, ťƆŷƃŷφ... ţƁƆϟ Ŷϟſ żƁƇƃųŸЎƆųſ, ƂƁƆϟ Ŷϟſ ŴųƃƇŵżƁžƁРƅŷ. ͦŽŽƋƅƆŷ Ɔϧſ ϥƆƃŷƈŷ ƆЎ Вƃųžų ƆϼƄ ΒƋſϾųƄ! ͻƈƆųƅŷ žϟƉƃŻ Ɔϧ ŵŷſϟƆŷŻƃφ ƆŹƄ, Ɔφ ŕƁƇƃŽφ ƆϼƄ şŻżƃϝƄ ͢ƅϾųƄ, ŵŻφ ſφ ƈϟƃŷŻ Ɖаžų żųϾ ƅżЎſŹ ωƂЎ Ɔϧſ ͢ſųƀųŵЎƃŷŻƁ ťƉƁŽϧ, «ŵŻφ ſφ ƅƆŷƃŻШƅŷŻ Ɔϧ ƅƇŽŽƁŵϧ ƆŹƄ», ВƂƋƄ ϥŽŷŵŷ. ΀ ŨŻŽŻШ ωŵųƂƁРƅŷ Ƃφƃų ƂƁŽИ Ɔφ ŵƃφžžųƆų. ΅ƃźŷ ВžƋƄ ϥƆƅŻ ϩ żųƆφƅƆųƅŹ żųϾ ƅƆųžφƆŹƅŷ ƆЎ ƅƉƁŽŷІƁ, Ƃϼŵŷ žЎſƁ žϟƉƃŻ żųϾ ϣƀŻ žϼſŷƄ ƆϼƄ Ŗ´ ŗŹžƁƆŻżƁР. «ΣƆųſ ƆЎ 1922 ϥŵŻſŷ ϩ żųƆųƅƆƃƁƈϧ żųϾ žƂϼżųſ ƁЀ ŦƁРƃżƁŻ żųϾ žųŸŷƇЎžųƅƆųſ ŵŻφ ſφ ƈИŵƁžŷ, žƁР ŽϟŷŻ А ωŶŷŽƈЎƄ žƁƇ ‘‘žφŸŷƊŷ АƃŻƅžϟſų ƂƃφŵžųƆų, ωƂЎ žŻφ ωŽŽųƀŻφ, Ƃφƃŷ Ɔφ ƉƃƇƅųƈŻżφ, ŵŻųƆϾ źφ ƈИŵƁƇžŷ”. ͷŵШ ƂƃаƆų ϥŴųŽų Ɔφ ƆŷƆƃφŶŻφ žƁƇ żųϾ Ɔφ ŴŻŴŽϾų žƁƇ... ţϾƅƆŷƇų ВƆŻ źφ ƂφƋ ƅƆЎ ƅƉƁŽŷІƁ». ΀ ŨŻŽŻШ ũųƌŶŷžϟſƁƇ ϥŶƋƅŷ ВŽƁſ ųЛƆЎſ ƆЎſ ƆŻƆφſŻƁ ωŵШſų ŵŻφ Ɔϧ ŶŻųƆϧƃŹƅŹ ƆϼƄ žſϧžŹƄ, ŶŻЎƆŻ ŵſШƃŻŸŷ ВƆŻ ƉƋƃϾƄ ųЛƆϧſ ϩ ŸƋϧ ŷЇſųŻ ωŶИſųƆŹ. ŦЎ žųƃƆƇƃƁРſ, όŽŽƋƅƆŷ, Ɔφ ŽЎŵŻų ƆŹƄ: «͢Ƃ’ ВƅƁ ƀϟƃƋ, ϩ şŻżƃųƅŻųƆŻżϧ ŝųƆųƅƆƃƁƈϧ ϯƆųſ ϩ žŷŵųŽИƆŷƃŹ ƅƇžƈƁƃφ ƅƆϧ ƅИŵƉƃƁſŹ ϡŽŽŹſŻżϧ ЀƅƆƁƃϾų. ţƁƆϟ όŽŽƁƆŷ Ŷϟſ ϥŵŻſŷ ƆЎƅƁ žŷŵφŽŹ АžųŶŻżϧ ƅƈųŵϧ, ƁОƆŷ żφŹżųſ ƆЎƅŷƄ ƂЎŽŷŻƄ żųϾ ƉƋƃŻφ... ŗϟ źφ ϥƂƃŷƂŷ ϩ ƂƁŽŻƆŷϾų ſφ ƈƃƁſƆϾƅŷŻ ЬƅƆŷ Ɔφ ƂųŻŶŻφ žųƄ ſφ ŶŻŶųƉƆƁРſ ƅƆφ ƅƉƁŽŷІų Ɔϧſ ωŽϧźŷŻų ŵŻ’ ųЛƆϧ Ɔϧ žųИƃŹ ƅŷŽϾŶų žųƄ;... ŖŻųƆϾ ƂƃϟƂŷŻ ЪƄ ŽųЎƄ

ſφ ϥƉƁƇžŷ ƃϾŸŷƄ żųϾ ƂųƃųŶЎƅŷŻƄ, żųϾ ŷЁŶŻżφ ϢžŷІƄ ƁЀ ͼŽŽŹſŷƄ, ƂƁИ ϩ ЀƅƆƁƃϾų žųƄ ƀŷżŻſφŷŻ ωƂЎ ωƃƉųŻƁƆφƆƋſ ƉƃЎſƋſ żųϾ КƂϼƃƀŷ ƆЎƅƁ żųƆųŽƇƆŻżϧ ŵŻφ ВŽƁƇƄ ƆƁИƄ ƅƇŵƉƃЎſƁƇƄ ŽųƁИƄ ƆƁР żЎƅžƁƇ... ΣƆųſ КƂφƃƉƁƇſ όſźƃƋƂƁŻ ƂƁИ Ŷϟſ ƀŷƉſƁРſ żųϾ žϟ ƆЎſ ƆƃЎƂƁ ƆƁƇƄ Ɔφ ŶŻŶφƅżƁƇſ, КƂφƃƉƁƇſ ƆųƇƆЎƉƃƁſų żųϾ όŽŽƁŻ όſźƃƋƂƁŻ ƂƁИ Ɔφ ωſƆŻŽųžŴφſƁſƆųŻ żųϾ Ɔφ żƃųƆƁРſ, żųϾ ƅżŷƂƆЎžŷſƁŻ ųЛƆφ Ɔφ ƂųƃŷŽźЎſƆų żųϾ Ɔφ ωƂƁƆŷŽϟƅžųƆφ ƆƁƇƄ ƂƃƁƅƂųźƁРſ ſφ Ɔφ ωƂƁƈИŵƁƇſ...Ο ſƁРƄ žƁƇ ƈŷИŵŷŻ ƀųſφ żųϾ ƂŹŵųϾſŷŻ ƅϟ žϟƃŹ ƂƁИ žϟ ƂƁſϝſŷ, ƅϟ žϟƃŹ ƂƁИ Ŷϟ źφ ƀŷƉφƅƋ ƂƁƆϟ. [...] ŠƁžϾŸƋ ВƆŻ ВŽƁŻ ϢžŷІƄ ƂƁИ ŶŻƋƉƆϧżųžŷ, ƂƁИ КƂƁƈϟƃųžŷ, ƂƁИ ƀŷƅƂŻƆƋźϧżųžŷ, ƂƁИ ωƂƁżƆϧƅųžŷ ŴϾųŻų žŻφ ſϟų ƂųƆƃϾŶų, Ŷϟ źφ ŽŹƅžƁſϧƅƁƇžŷ ƂƁƆϟ ƆЎſ ƆЎƂƁ žųƄ, Ɔϧ şŻżƃφ ͢ƅϾų. ţφſƆų źφ žϝƄ ƂƁſφ-

ŷŻ ϩ źИžŹƅϧ ƆŹƄ, Вƅų żŻ όſ Ƃŷƃφƅųžŷ ωƂЎ ƆЎƆŷ, żųϾ ƂφſƆų ƆЎ žƇųŽЎ žųƄ źφ ƀųſųŵƇƃϾŸŷŻ ƅ’ ϢżŷІſų Ɔφ ƉƃЎſŻų, ƅƆϾƄ ƃϾŸŷƄ žųƄ».

1922 - 2012. 90 ƉƃЎſŻų žŷƆφ Ɔϧ şŻżƃųƅŻųƆŻżϧ ŝųƆųƅƆƃƁƈϧ! ŝφƂƁŻƁŻ ƂƁИ Ɔϧſ ϥŸŹƅųſ ЄƅƋƄ КƂφƃƉƁƇſ ωżЎžų. Ŧφ ƂųŻŶŻφ, Ɔφ ϢŵŵЎſŻų ƆƁƇƄ Ɔϧſ ϥƉƁƇſ żφſŷŻ ŴϾƋžφ ƆƁƇƄ žϟƅų ωƂЎ ƆϾƄ ωƈŹŵϧƅŷŻƄ, żƁžžφƆŻų ŸƋſƆųſϼƄ ЀƅƆƁƃϾųƄ, ƂƁИ żƃųƆƁРſ żųϾ Ɔϧ žſϧžŹ ŸƋſƆųſϧ. ŘЇſųŻ ƆƁРƆƁ żųϾ ƉƃϟƁƄ żųϾ ŷЛźИſŹ! Ũ. ŨŻŽŻШ ũųƌŶŷžϟſƁƇ «ŦƃŷІƄ ųЁаſŷƄ, žŻφ ŸƋϧ», ͷżŶЎƅŷŻƄ ŞŻŴφſŹ, 2005. * ŖŻφ ƆЎ ƂЎƅƁ ωŶŻżϧźŹżŷ А ͸ŽŽŹſŻƅžЎƄ.

£µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012

299


Π ω~ ς νά σχεδιάζω; «ªȱà ȈÌÊ¿·Ä» À·ȡ Êȱà ǯ̽ɻ ÉÊȊà ÊȻͽ ÊÅË Êȱà ÀȱÉÂÅ, ȳ Ÿ»ȱÈ». «ǂ ›½Â¿ÅËǹȱÈ ÊÅɃ ÀȱÉÂÅË ºȂà ǬÉÍÅÁ»ȩÊ·¿ ÉËûÍɓÈ Â·¼ȡ ÊÅË». ƞÊÉ¿ ÉÀȂ̾½À·Ã À¿ ȽÆÅÉÊȊÇ¿Ä·Ã ÀǩÆÅÊ» »ǿÀÅȡ Ì¿ÁȱÉÅÌÅ¿1. ¡ǩÊ¿ ǬÃǩÁŹŠȅƷ÷Á·Â¸ǩÃÅËà À·ȡ ÉȊ»Ƿ – ǬÌ¿ÁoÉȱ̽ʷ – ÀǩÆÅ¿Å¿ Áȡ¹Å¿: «ªȡ Ãǩ ÉÅɃ Àǩû¿ À¿ ȳ Ÿ»ȱÈ;» – «§Å¿ȱà Ãǩ ÆÇÏÊÅÀÅ¿ÊǩÄ»¿;». ƣ ÉËûȡº½É½ ȵÂÏÈ Êɓà ÍÇ¿ÉÊ¿·ÃɓÃ, ǬÆȱ Êȱà 1Å Â.­. ·Ȥɋ÷, ¸»¸·¿ɋû¿: «£ȂÉ· ÉÊǩ ÍȂÇ¿· ÊÅɃ Ÿ»ÅɃ ¢ȱ¹ÅË ¸ÇȡÉÀ»Ê·¿ ȳ ÀȱÉÂÅÈ ȵÁÅÈ»2. ªǩ ÍȂÇ¿· ÆÅȻ ÂȀÈ º½Â¿ÅȻǹ½É·Ã ·ȾÊǩ À·ȡ ÂȀÈ ÌÇÅÃÊȡ¼ÅËà À·ȡ ÂȀÈ ÆÇÅÉÊ·Ê»ȻÅËÃ. ˜ȾÊǩ Êǩ ȧº¿· ÉÊÅǹ¿Àǩ ÍȂÇ¿· ÌÊ¿ǩÍÃÅËà Êȱ ÉÍȂº¿Å ÊȟÈ ¼ÏȟÈ Â·È, ·ȾÊǩ º¿ÅǾɋÃÅËà À·ȡ Êǩ º¿Àǩ Â·È ÉÍȂº¿·, ¹¿ǩ Ãǩ ¹ȡÃÅËà Åȣ ¹Ç·ÂÂȂÈ ÊÅËÈ ȳºÅȡ ÉÏʽÇȡ·È. ©ȡ¹ÅËÇ· ȵÂÏÈ Ǭ÷ÇÏÊ¿ȂÉ·¿: 300

£µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012


¦ȘÉÒË ÁǷ Ƞ꼮 ̼Äɉ;ÊÈ ÆǷ ÅȘÆ ÃǷÆÈΞ ÌÐȐ½Âº; ›Ȃà »Ȫ÷¿ ȵÂÏÈ ºË÷Êȱ Ãǩ ÂȊà ÀǩÃÅË» ÉÍȂº¿·, ¹¿·Êȡ »ȧ·ÉÊ» »ȤÀȱÃ»È ÊÅɃ Ÿ»ÅɃ. ƞÍÅË» ÃÅɃ À·ȡ ¸ÅȻÁ½É½. ©À»ÆÊȱ·ÉÊ», ÀÇȡÃÅË», ȅÆ¿¾ËÂÅɃ», ǯÇ· ÉÍ»º¿ǩ¼ÅË» À·ȡ ¾ȂÁÅË» Ãǩ ¹ȡÃÅËà Êǩ ȷû¿Çǩ Â·È ÆÇ·¹Â·Ê¿Àȱʽʷ. Ÿǩ ÉÍ»º¿ǩ¼ÅË» ÁÅ¿ÆȱÃ, ǬÁÁǩ ÂȂ ÆÇÅÑÆžȂÉ»¿È:

ªɡË ÆǷ Ìо½ÂǷ¿ÈΞ;

ᅛ ©Ȃ Á»ËÀȱ Í·ÇÊȡ. £Ȃ ÉÀȂν À·ȡ À·Çº¿ǩ À·Êǩ Êȱ ºË÷Êȱà ǬÆ·ÁÁ·¹ÂȂý ǬÆȱ ȅƽǻ·ÉÂÅȻÈ À·ȡ É˹ÀÇȡÉ»¿È, ȅÌȊÂ»Ç»È ÉËÂÆǩ¾»¿»È À·ȡ ǬÃÊ¿Æǩ¾»¿»È, ¸Ç·ÍȻ¸¿»È ȅÆ¿º¿ɋÄ»¿È À·ȡ ¿ÀÇÅÉËÂÌȂÇÅÃÊ·... ᅛ £Ȃ ÉÊ·¾»Çȱ ÍȂÇ¿, ÍÏÇȡÈ ȈÃÊÅý ÉË÷¿É¾½Â·Ê¿ÀȊ ÌȱÇʿɽ ǬÆȱ À·Ê·ÉÊǩÉ»¿È, ÉËþȟÀ»È, ÆÇȱÉÏÆ·... ᅛ £Ȃ ÂÅÁȻ¸¿ À¿ ȷÍ¿ »Áǩÿ ǬûÄȡʽÁÅ, ¹¿ǩ Ãǩ ÂÆÅÇÅɃ» Ãǩ ɸȊÉÅË» À·ȡ Ãǩ ķ÷ͷÇǩÄÅË» ¿ǩ-ºËȱ-ÊÇ»ȩÈ, ȵÁ»È, ǯà ÍÇ»¿ǩ¼»Ê·¿, ÊȡÈ ¹Ç·ÂÂȂÈ ÊÅɃ ÉÍ»ºȡÅË Â·È. ƞÊÉ¿ ¾ǩ ¹ÁËÊɋÉÅË» Êȱ »¹ǩÁÅ ÀȡúËÃÅ Ãǩ »ʷÊÇ·ÆÅɃà ÉȂ Ǭº¿ȂÄźŠÁ·¸ȻǿþŠÆÅȻ ¾ǩ ÂȀÈ ȅ¹ÀÁϸȡÉ»¿ . ᅛ ¤ǩ ÉÍ»º¿ǩ¼ÅË» ÂȂ ÆÅÁȻ ÌɓÈ... ÆÅȻ ¾ǩ ÇȡÍû¿ ÉÊȊà ȿÆ·ÇÄȊ Â·È Ȍ ­ǩÇ¿È ÊȟÈ ÆÇÅÉ»ËÍȟÈ À·ȡ Êɓà £ËÉʽÇȡÏà À¿ Ȍ »ÁȂʽ ÊÅɃ Áȱ¹ÅË ÊÅɃ Ÿ»ÅɃ. ᅛ ªȱ ÉÍ»º¿·ÉÊȊÇ¿Å Ãǩ ɫ÷¿ À·Áǩ ÉʻǻÏÂȂÃÅ ÉÊȊ ¸ǩɽ ÊÅɃ Ê·Æ»¿ÃÅɃ ÌÇÅÃȊ·ÊÅÈ. œȪ·¿ ǯþÇÏÆÅÈ, À·ȡ ·ȾÊȱ ɽ·ȡû¿ ȵÊ¿ ºȂ ¸ÁȂÆÏ ÅɁÊ» ÆÅÁȻ ·ÀÇ¿ǩ, ÅɁÊ» ÆÅÁȻ À·Áǩ. ƉÇ· ÂÆÅÇ»ȩ Ãǩ Á·¾»ȻÏ. ᅛ ƛÆÅÂȂÃÏÈ ÀǩÃÏ Êǩ ÉÍȂº¿ǩ ÂÅË ÂȂ Á¿¹ȱʻǽ ÉÀȂν À·ȡ ƻǿÉÉȱʻǽ ÆÇÅÉ»ËÍȊ À·ȡ ƻǿÂȂÃÏ ÊȊà ȽÆŹǷÌȊ ÊÅɃ ›½Â¿ÅËǹÅɃ À·ȡ ª»ÍÃÅËǹÅɃ ÊȟÈ ÀÊȡÉ»ÏÈ À·ȡ ÊȟÈ ¼ÏȟÈ ÂÅË, ÆÅȻ ¾ǩ ÂÆ»ȩ ÂȂ Êȱ ÍȂÇ¿ ÊÅɃ §Ã»Ë·ʿÀÅɃ. ¢Ȃ»¿ ȳ Ɗ¹. ¤¿Àȱº½ÂÅÈ ȳ Ɔ¹¿ÅÇ»ȡʽÈ: «¡Á»ȩÉ» Êǩ ÂǩÊ¿· À·ȡ ÆȂÉ» ÂȂÉ· ÉÊȱ ÆȂ-

Á·¹ÅÈ ÊȟÈ Ǭ¹ǩÆ½È ÊÅɃ Ÿ»ÅɃ À¿ ǯ̽ɻ Êȱà Ȅ·ËÊȱ ÉÅË ÉÊǩ ºË÷ÊɋÊ·Ê· ÀȻ·ʷ ÊȟÈ ¾»ÁȊÉ»ɋÈ ªÅË, ÍÏÇȡÈ Ãǩ ȅ÷ÃÊ¿ɋûɷ¿ É’ ·ȾÊǩ, À¿ ·ȾÊǩ ¾ǩ ÉȂ ÌȂÇÅËà ÉÊȱ Á¿Âǩÿ ÊȟÈ Ê»Á»¿ȱÊ½Ê·È À·ȡ ÊȟÈ ÉÏʽÇȡ·È».

...ÆȲÍÂÔÕÆ ÆȯËȼÎÆÓ ÕÐɎ ªÆÐɎ. ƩØÐÖÍÆ ÎÐɎ ËÂȬ ÃÐɆÌÈÔÈ. ´ËÆÑÕȼÍÂÔÕÆ, ËÒȬÎÐÖÍÆ, ȐÑÊÉÖÍÐɎÍÆ, ǺÒ ÔØÆÅÊǴÇÐÖÍÆ ËÂȬ ÉȍÌÐÖÍÆ ÎǴ ÄȬÎÐÖÎ ÕǴ ɂÎÆÊÒǴ ÍÂÓ ÑÒÂÄÍÂÕÊËȼÕÈÕÂ.

Ɖà ȈÊÉ¿ Àǩû¿È, ÂÆÅÇ»ȩÈ Ãǩ ¸ÁȂÆ»¿È ÊȊà ȵÆÅ¿· ǬÁÁ·¹Ȋ ÉÊǩ ÉÍȂº¿ǩ ÉÅË »ȤǽÿÀȱÈ ÉÊȊà ǬÇÍȊ, À¿ ǬǹȱʻǷ, ȧÉÏÈ ÆÅÁȻ ǬǹȱʻǷ, ÂȂ Í·Çǩ À·¾ɋÈ Êǩ ¹»¹ÅÃȱÊ· ¾ǩ ÉÅɃ ǬÆź»¿ÀÃȻÅËà ȵÊ¿ Êȱ ·ɁÇ¿Å ÆÅȻ ǯÌ½É»È Êȱ Ÿ»ȱ Ãǩ ÉÅɃ ÌÊ¿ǩÄ»¿ ȒÊ·Ã À·ÁȻÊ»ÇÅ ǬÆȱ ·ȾÊȱ ÆÅȻ ȅÉȻ ȴû¿Ç»ËȱÉÅËÃ. ¡ǩû ÁÅ¿Æȱà Êǩ ÉÍȂº¿ǩ ÉÅË À·ȡ ÂȊà ĻÍÃȀÈ ÊȊà ȽÆȱÉÍ»ÉȊ ªÅË: «ƚǩà »ȡýʻ ȅà ȅÂÅȡ À·ȡ Êǩ ÇȊ·Êǩ ÂÅË ȅà ȽÂȩà »ȡÃȝ, ȵ ȅǩà ¾ȂÁ½Ê» ·ȤÊȊɷɾ», À·ȡ ¹»ÃȊɻʷ¿ ȽÂȩû3. ƚǩà »ȡûʻ ȄÃÏÂȂÃÅ¿ ·¼ȡ ÂÅË À·ȡ ȅǩà Åȣ Áȱ¹Å¿ ÂÅË ÂȂÃÅËà ÉÊȊà À·Çº¿ǩ É·È, ȵ,Ê¿ ¾ȂÁ»Ê» Ãǩ Êȱ ¼½ÊȀÊ» À·ȡ ¾ǩ ¹ȡûʷ¿, ¹¿·Êȡ Åȣ ÆÇÅÉ»ËÍȂÈ É·È ÊȱÊ» ¾ǩ »Ȫ÷¿ ȍÍɋ Êɓà Áȱ¹Ïà ÂÅË À·ȡ Êǩ ÉÍȂº¿ǩ É·È ǬÃÊȡ¹Ç·Ì· ÊÅɃ ÉÍ»ºȡÅË ÂÅË.

¦. 1. ƚÆ¿ÀÅȻÇ»¿Å¿ À·ȡ ©ÊÏ¿ÀÅȡ ÉÊȊà ǬÇÍ·¿ȱʽʷ, ¤Ê»ÐÉÊȂÈ Êȱ 18Å ·Ȥɋ÷. 2. «§ȀÉ· Ȍ ÀÊȡÉ¿È º¿ǩ ÊÅɃ «ȣÅɃ ÊÅɃ Ÿ»ÅɃ ¸·ÉÊǩ¼»Ê·¿» (§Å¿ÂȊà ÊÅɃ ƛÇÂȀ). 3. ƵÏǩÃ. ¿»ɯ 7.

£µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012

301


to eYAGELIKo ANAGNVSMA ths KyRIAKËs

2 Σεπτεμβρίου 2012

ΙΓ΄ Ματθαίου

Ματθ. κα΄ 33-42

ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΡΑΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

M

«καί τόν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς»

έ ὄχι μικρή θλίψη καί πικρία, ἀναμφίβολα, βγῆκαν τά λόγια ἐτοῦτα ἀπό τό πανάγιο στόμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του, ὅταν οἱ ἄρχοντες τοῦ ἰουδαϊκοῦ λαοῦ –καί σέ λίγο καί ὅλος ὁ λαός– εἶχαν ἀποφασίσει καί θά ζητοῦσαν ἀπό τόν Πιλάτο τή σταυρική καταδίκη Του. Ὅταν πιά δέν θά Τόν ἀναγνώριζαν ὡς δικό τους βασιλιά καί Μεσσία... Τότε ἀκριβῶς ἀπό τό θεῖο στόμα τοῦ Διδασκάλου ἀκούστηκαν αὐτά τά λόγια, σάν εἰκόνα καί παραβολή: Κάποιος ἄρχοντας, πλούσιος οἰκοδεσπότης, φύτεψε ἀμπελώνα καί, προκειμένου νά τόν παραδώσει σέ μισθωτούς γεωργούς, ἔλαβε κάθε φροντίδα καί ἐπιμέλεια γι᾽ αὐτόν: Τόν ἔφραξε γύρω γύρω, ὥστε νά εἶναι ἀπό κάθε ἄποψη ἀσφαλισμένος, κατασκεύασε μέσα σ’ αὐτόν καί σέ εἰδικό χῶρο «ληνό», δηλαδή πατητήρι γιά τά σταφύλια, ἔχτισε ὄχι καλύβα ἀλλά ὁλόκληρο πύργο, σάν φρούριο καί παρατηρητήριο, μέ διάφορα διαμερίσματα γιά τήν ἀσφαλή καί ἄνετη διαμονή τῶν γεωργῶν... Κι ἀφοῦ ἔδειξε ὅλη αὐτή τή φροντίδα καί ἐπιμέλεια, τόν ἄφησε στούς γεωργούς γιά νά τόν καλλιεργοῦν καί νά τοῦ ἀποδίδουν τούς καρπούς. Ἀληθινά, τί τιμή γιά τούς συγκεκριμέ-

302

Σεπτέμβριος 2012

νους ἐργάτες νά δουλεύουν σέ τέτοιο βασιλικό χωράφι!... Ἔφτασε καί ὁ κατάλληλος καιρός, καί ὁ ἄρχοντας ἔστειλε δούλους του γιά νά λάβουν ἀπό τούς γεωργούς τή συγκομιδή. Ἀλλά ἐκεῖνοι, οἱ τόσο προνομιοῦχοι καί τιμημένοι, ἔδειξαν συμπεριφορά ἀχαρακτήριστη, ἀπαράδεκτη. Μόλις ἔφτασαν οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότη, ἄλλον τόν ἔδειραν, ἄλλον τόν σκότωσαν, ἄλλον τόν λιθοβόλησαν... Ἀλήθεια, γιατί; Πάλι ὁ κύριος τοῦ ἀμπελώνα, μακρόθυμος καί συγχωρητικός, ἔστειλε ἄλλους δούλους, πιό πολλούς τώρα. Τό ἴδιο συμπεριφέρθηκαν καί σ’ αὐτούς οἱ ἀλαζόνες ἐκεῖνοι γεωργοί. Τέλος, ὁ γεμάτος ἀγάπη οἰκοδεσπότης ἔστειλε τόν ἴδιο τό γιό του. «Θά τόν ντραποῦν αὐτόν», σκέφτηκε. Καί κεῖνοι, καθώς τόν εἶδαν


στόν Υἱό, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χρινά ’ρχεται ἀπό μακριά, «νάστό, ἑτοιμάζονταν νά κάνουν τος», εἶπαν, «αὐτός εἶναι τό ἴδιο. ὁ κληρονόμος τοῦ χωραΜήπως ὅμως ἡ παραβολή φιοῦ. Λοιπόν, νά τόν αὐτή δέν ἰσχύει μόνο γιά τό σκοτώσουμε, γιά νά γίἰουδαϊκό ἔθνος, ἀλλά καί γιά νουμε ἐμεῖς οἱ κληρονόκάποιο ἄλλο, πού εὐεργετήμοι τῆς ἀμύθητης αὐτῆς θηκε, δοξάστηκε καί τιμήθηκε περιουσίας». Τόν ἔπιασαν ἀπό τόν Θεό μέ χίλιες εὐεργελοιπόν, τόν ἔβγαλαν ἔξω καί σίες κατά τή διάρκεια τῆς ἱστοτόν σκότωσαν. ρίας; — Τώρα θέλω νά μοῦ πεῖτε, ἀπευθύνθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς σ’ αὐτούς πού Μήπως οἱ σημερινοί Νεοέλληνες δέν δείἔλεγε τήν παραβολή, ὅταν ἔρθει ὁ οἰκοδεσπό- χνουμε τήν ἴδια ἀχαρακτήριστη, προδοτική της στόν ἀμπελώνα του, τί θά τούς κάνει τούς συμπεριφορά πρός τόν Χριστό; Καί τί ἄλλο μπορεῖ νά σημαίνει τό γεγονός ὅτι στήν παγεωργούς ἐκείνους; — Ὁπωσδήποτε, ἀπάντησαν ἐκεῖνοι, τέ- τρίδα μας τελευταῖα ἡ Ἐκκλησία πολεμεῖται μέ τοιοι πού ἦταν, κακοί καί ἀχρεῖοι, μέ τόν ἴδιο ἔνταση καί ὁ Χριστός βγαίνει ἀπό παντοῦ; τρόπο θά τούς ἀφανίσει, καί τό χωράφι του θά Ἀπό τά σχολικά βιβλία, τίς αἴθουσες, τά δικατό δώσει σέ ἄλλους γεωργούς, σωστούς καί στήρια, τούς νόμους, τά ὑπουργεῖα, τό κράτος... Ἀπό τήν ἴδια τή ζωή μας εὐσυνείδητους, πού θά βγαίνει, μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ ἀποδίδουν τούς καρΜήπως ὅμως ἡ παραβολή τῆς ἀνομίας καί τῆς ἁμαρτίας πούς στήν ὥρα τους. αὐτή δέν ἰσχύει μόνο γιά τό ἰου- παντοῦ γύρω μας. Μόνοι τους, οἱ ταλαίδαϊκόό ἔθννος, ἀλλά καί γιά κάΤραγική ἐπικαιρότητα πωροι Ἰουδαῖοι, μέ τήν ποιο ἄλλο λλο, πού εὐερρ γεετήθηκε, ἀπάντησή τους ἔβγαλαν δοξάστηκκε καί τιμήήθηκε ἀπό παίρνει γιά τό ἔθνος μας ἡ πατήν καταδικαστική ἀτόν Θεό μέέ χίλιες εὐεργεσίες ραβολή αὐτή τοῦ Χριστοῦ. Μόνο μιά ἐλπίδα μπορεῖ νά πόφαση ἐναντίον κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορίας; ’χει τοῦτος ὁ τόπος. Ἐσᾶς, παιτους... διά. Ἐσᾶς, πού ἔρχεστε πίσω ἀπό τή *** γενιά αὐτή πού ἀπώθησε τόν Χριστό καί γι’ «καί τόν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται αὐτό ἔφτασε στό ἐλεεινό αὐτό κατάντημα. ἄλλοις γεωργοῖς» Μόνοι τους καταδίκασαν τούς ἑαυτούς τους. Ἐσᾶς, πού μέ τήν προσευχή σας καί τή συμΓιατί ἡ παραβολή αὐτούς ἀφοροῦσε. Τούς περιφορά σας θά ἀποδείξετε ὅτι τό ἔθνος πού τόσο τιμημένους καί εὐλογημένους ἀπό τόν μετανοεῖ καί ἐπιστρέφει στό Χριστό σώζεται. Θεό. Αὐτούς πού καί τούς προφῆτες, τούς Καί δοξάζεται ὅπως πρῶτα! I ἀπεσταλμένους τοῦ Θεοῦ, εἶχαν σκοτώσει, καί Σεπτέμβριος 2012

303


Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Θέμα: Στό σημερινό κόσμο: Tί ἀξίζει γιά σένα πιό πολύ; Τί περισσότερο σέ κάνει νά λυπᾶσαι; Καί τί ἐσύ μπορεῖς νά κάνεις;

Ε Π Α Ι Ν Ο Σ

Z

ωή χωρίς ἰδανικά μοιάζει μέ πλοῖο χωρίς τιμόνι, γι᾽ αὐτό καί βασική ἀπαίτηση γιά τή σωστή ὀργάνωση τῆς ζωῆς μας ἀποτελεῖ ἡ ὕπαρξη ἰδανικῶν. Πρόκειται γιά ὑψηλούς στόχους τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι θέτουμε στή ζωή μας καί πρός τήν ἐπιτυχία τῶν ὁποίων πορευόμαστε. Τήν κορωνίδα τῶν ἰδανικῶν στή δική μου ζωή ἀποτελοῦν τά ἑλληνοχριστιανικά ἰδεώδη, δηλαδή ὁ ἑλληνισμός καί ὁ χριστιανισμός σέ μία ἁρμονική σύζευξη, μέσω τῆς ὁποίας καθορίζω ὅλους τούς ὑψηλούς μου σκοπούς. Σύμφωνα λοιπόν μ’ αὐτή τήν ἀντίληψη προσπαθῶ νά βαδίζω κοντά στό Θεό. Νά εἶμαι θεοσεβής. Οἱ σκέψεις μου καί οἱ πράξεις μου νά μοιάζουν μέ κεῖνες τοῦ Θεοῦ, νά εἶναι σύμφωνες μέ τό Θέλημά Του, τό Νόμο Του. Προσπαθῶ νά ἀγαπῶ τήν πατρίδα μου, νά τήν προασπίζομαι. Νά μήν δέχομαι νά ἐξευτελίζουν καί νά ταπεινώνουν τούς κατοίκους της, διότι πρόκειται γιά ἀνθρώπους πού μαζί ἀποτελοῦμε τό ὑπέρλαμπρο καί χιλιοδοξασμένο γένος τῶν Ἑλλήνων. Γι’ αὐτό καί θλίβομαι μπροστά στόν ἠθικό ξεπεσμό, στήν πνευματική (καί ὄχι τόσο οἰκονομική) κρίση πού μᾶς διακατέχει, στήν γελοιοποίηση τῆς μητέρας μου Ἐκκλησίας καί τοῦ πατέρα μου ἑλληνικού κράτους. Δέν ἀνέχομαι ὡστόσο, τούς ψευδοσωτῆρες τοῦ πολιτικοῦ προσκηνίου πού στόν «ὑπέρογκο» ἀγώνα τους γιά δικαιοσύνη καί ἀνάπτυξη, καταβροχθίζουν τό «εἶναι» τοῦ κάθε Ἕλληνα μισθωτοῦ καί συνταξιούχου, φυλακίζοντας μαζί μέ τά δικά μου ὄνειρα γιά τό μέλλον σπουδαῖες μορφές ὅπως αὐτή τοῦ γέροντος Ἐφραίμ. Πῶς ὅμως νά πράξει μιά δεκαπεντάχρονη μαθήτρια γιά νά ἀλλάξει μιά κατάσταση πού, ὅπως ὅλα δείχνουν, εἶναι μή ἀναστρέψιμη; Θεωρῶ ὅτι ἡ λύση βρίσκεται στή λέξη ΠΡΟΣΕΥΧΗ. Στήν προσευχή πού εἶναι γιά τήν ψυχή ὅ,τι ἡ ἀναπνοή γιά τό σῶμα. Ἐξάλλου ἀγαπῶ τό Θεό σημαίνει διαθέτω τό χρόνο μου σ’ αὐτόν καί μέ μιά λέξη ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΙ. Ἀνοίγω τήν καρδιά μου, στρέφω τό βλέμμα μου – τή σκέψη μου σ’ Αὐτόν καί τά ὑπόλοιπα τά ἀφήνω στή δική Του ἀλάνθαστη βούληση. Kατερίνα Βαποράκη, Α΄ Λυκείου, Καρλόβασι Σάμου

Τό «Πρός τή Νίκη» σ὚ς τό ὑποσχέθηκε καί τό πραγματοποιεῖ! ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ NEO ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Οἱ διπλανές σελίδες 305-308 σοῦ δίνουν μιά ξενάγηση στό νέο Μουσεῖο Ἀκρόπολης. Βγάλε τίς σελίδες μέ προσοχή ἀπό τήν καρφίτσα τοῦ περιοδικοῦ καί τσάκισε πρός τά μέσα στίς διακεκομμένες γραμμές τῶν σελ. 305 καί 308 γιά νά ἔχεις εὔχρηστη τήν ξενάγησή σου.

304

Σεπτέμβριος 2012


ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ NEO ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Ἀθην὚, π὚με Μουσεῖο; Ἔεε, κι ἄν βαρεθῶ, Σοφία; Ἀποκλείεται! Στό Μουσεῖο Ἀκρόπολης κανείς δέν βαριέται. Εἶναι καταπληκτικό! Ἔλα!...

Αὐτό εἶναι τό Νέο Μουσεῖο Ἀκρόπολης. 25.000 τ.μ.! Ξεκίνησε τό 2000 μέ ἀρχιτέκτονες τόν Ἑλβετό Bernard Tschumi καί τόν Μιχάλη Φωτιάδη. Ὑπερσύγχρονο. Μέ βασικά ὑλικά: γυαλί, ἀτσάλι καί μάρμαρο.

Σοφία, νά οἱ μόνιμες Ἐκθέσεις του. Πολύ ἐνδιαφέρουσες!

Ἡ 1η αἴθουσα τῶν Κλιτύων ἔχει ἀνηφορική κλίση, γιά νά μ὚ς δώσει τήν αἴσθηση ὅτι ἀνηφορίζουμε πρός τήν Ἀκρόπολη. Ἐξάλλου «κλιτύς» σημαίνει πλαγιά. Κοίτα, μόλις περάσουμε τόν ἔλεγχο εἰσιτηρίων, στό δάπεδο βρίσκεται τό ἐγκαίνιο. Εἶναι σάν τά ἐγκαίνια τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν οἰκιῶν. Σοφία, τί εἶναι αὐτά στίς προθᾹκες; Στά ἀριστερά μας εἶναι εὑρήματα ἀπό τά ἱερά τᾹς γύρω περιοχᾹς. Σχεδόν ὅλα ἔχουν σχέση μέ ἔθιμα τοῦ γάμου.

Στά δεξιά βρίσκονται ὅσα ἔχουν βρεθεῖ σέ οἰκίες. Κουζινικά σκεύη, παιχνίδια, εἴδη καλλωπισμοῦ κ.λπ. Ἔλα νά ρίξουμε μιά ματιά δεξιά. Τά ἀπέναντι θά τά δοῦμε βγαίνοντας ἀπό τό Μουσεῖο.

Τί εἶναι πάλι αὐτό;

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ Αἴθουσα Κλιτύων: Οἰκισμός-Ἱερά Αἴθ. Ἀρχαϊκῶν Ἔργων: Ἑκατόμπεδος, Ἀρχαῖος Ναός, Ἀναθήματα Αἴθ. ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ: Τό Μνημεῖο, Μετόπες, Ἀετώματα, Ζωφόρος Αἴθ. Περιφερειακῶν Οἰικοδομημάτων: Προπύλαια, Ἀθην὚ Νίκη, Ἐρέχθειο Αἴθ. Ἑλληνιστικῶν χρόνων: Ἀναθήματα

Ὁ Ἑκατόμπεδος νεώς (ναός μήκους 100 ποδῶν, δηλαδή περίπου 30,5μ.). Ἦταν κτισμένος στή θέση τοῦ κλασικοῦ Παρθενώνα. Δωρικός περίπτερος ναός. Στό μεγάλο πώρινο ἀέτωμα, πού βλέπεις, τά λιοντάρια κατασπαράσσουν ἕναν ταῦρο. Ἀριστερά ὁ Ἡρακλής παλεύει μέ τόν θαλάσσιο Τρίτωνα καί δεξιά ὁ Τρισώματος δαίμονας κρατ὚ σύμβολα τῶν τριῶν στοιχείων τᾹς φύσης: τοῦ νεροῦ, τᾹς φωτι὚ς καί τοῦ ἀέρα. Σεπτέμβριος 2012

305


Ἡ αἴθουσα τῶν Ἀρχαϊκῶν. Καλά τό λέω; Πώ-πώ, Σοφία, δέν θυμ὚μαι νά εἶδα ποτέ ἄλλοτε τέτοια πανέμορφα ἀγάλματα! Ποῦ π὚με τώρα; Ποῦ ἀνεβάζουν οἱ σκάλες; Στήν αἴθουσα τοῦ Παρθενώνα. Ξέρεις πότε κατασκευάστηκε;

Πολύυυυ παλιά...!

Εἶναι τά ἀναθήματα τῶν Ἀθηναίων πρός τή θεά Ἀθην὚. Δέν εἶναι ἀπλῶς καταπληκτικά, εἶναι τέλεια! Πρόσεξε τήν ἔκφρασή τους. Ἔχουν ὅλα βλέμμα χαρ὚ς, δέους, εὐγνωμοσύνης. Κοίτα τά ἱμάτια καί τούς χιτῶνες, σάν ἀληθινά. Τά πιό πολλά εἶναι κόρες: ἡ ἔξοχη «πεπλοφόρος», ἡ «Κόρη μέ τά ἀμυγδαλωτά μάτια», ἡ «Χιώτισσα» καί ἄλλες. Τίς μετρ὚ς; Ἄ, καί προσοχή στό μοσχοφόρο, μέ τό φωτεινό χαμόγελο! Καί στόν καλόκαρδο ἱππέα τοῦ Rampin μέ τό κεφάλι ἐκμαγεῖο.

306

Σεπτέμβριος 2012

Λοιπόν ἄκου. Τό ἔτος 447 π.Χ. ὁ Περικλής ξεκίνησε ἕνα πρόγραμμα ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Βράχου καί ἀνοικοδόμησης νέου Ναοῦ τᾹς Ἀθην὚ς. Τά σχέδια ἐκπόνησαν οἱ ἀρχιτέκτονες Ἰκτίνος καί Καλλικράτης, ἐνῶ γιά τόν γλυπτό διάκοσμο ἐργάστηκε ὁ γλύπτης Φειδίας, μέ τούς μαθητές του Ἀγοράκριτο, Ἀλκαμένη καί ἄλλους σπουδαίους γλύπτες. Ὁ ἴδιος ὁ Φειδίας φιλοτέχνησε καί τό χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τᾹς πάνοπλης Ἀθην὚ς. Τά ἀρχιτεκτονικά γλυπτά τοῦ Παρθενώνα, δηλαδή οἰ μετόπες, ἠ ζωφόρος καί τά ἀετώματα, ἦταν λαξευμένα σέ μάρμαρο Πεντέλης καί ἐμπλουτισμένα μέ μεταλλικά ἐξαρτήματα καί χρώματα.


Φτάσαμε στήν ἀριστουργηματική καί πολυσυζητημένη ζωφόρο, Ἀθην὚. Κοίτα! Ἄντε, γιά νά μή σέ βάλω νά μετρ὚ς, θά σοῦ τά πῶ. 115 λίθοι. ΜᾹκος 160μ., ὕψος 1,02μ. καί πάχος 0,6μ. 378 ἀνθρώπινες καί θεϊκές μορφές, περισσότερα ἀπό 200 ζῶα, κυρίως ἄλογα. Ἀσφαλῶς γνωρίζεις τό θέμα. Σοφία, θύμισέ μου... Αὐτές πρέπει νά εἶναι οἰ μετόπες, πού μ὚ς περιέγραφε ὁ Φιλόλογος.

Μπράβο, Ἀθην὚! Τώρα πᾹρες τ᾿΄ ἀπάνω σου! Ἦταν τοποθετημένες στόν «θριγκό», πάνω ἀπό τίς ἐξωτερικές κολῶνες τοῦ Παρθενώνα. Καθεμιά παριστάνει συμπλοκή δύο προσώπων. Τό θέμα σέ κάθε πλευρά εἶναι διαφορετικό: Ἀνατολικά σκηνές ἀπό τήν Γιγαντομαχία, δυτικά ἀπό τήν Ἀμαζονομαχία, νότια ἀπό τήν Κενταυρομαχία καί Ἀνατολικά ἡ ἅλωση τᾹς Τροίας.

Καί βέβαια! Ἡ πομπή τῶν Παναθηναίων!

Μπράβο! Καί μάλιστα σέ διαχρονική παρουσίαση. Ὁμάδες ἱππέων καί ἁρμάτων καλύπτουν τό μεγαλύτερο μέρος τᾹς ζωφόρου. Ἀκολουθεῖ ἡ πομπή τᾹς θυσίας, μέ τά ζῶα καί τίς ὁμάδες ἀνδρῶν καί γυναικῶν πού φέρουν ἱερά τελετουργικά σκεύη καί προσφορές. Στή μέση τᾹς ἀνατολικᾹς πλευρ὚ς, πάνω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ ναοῦ, εἰκονίζεται τό τέλος τᾹς πομπᾹς, τό ἀποκορύφωμα τοῦ πολυήμερου ἑορτασμοῦ τῶν Παναθηναίων, δηλαδή ἡ παράδοση τοῦ πέπλου, τοῦ δώρου τῶν Ἀθηναίων στήν Ἀθην὚. Πρόσεξε τίς μορφές, ἔχουν ἡρεμία καί ἀποπνέουν ἦθος. Ἀπό ποῦ αρχίζει ἡ πομπή; Αὐτό βρές το μόνη σου.

Σεπτέμβριος 2012

307


Καλέ, τί γίνεται ἐδῶ πέρα;

Εἶναι ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τά ἀετώματα, δηλαδή τά τρίγωνα κάτω ἀπό τά γεῖσα τᾹς στέγης. Φαίνονται τέλεια στίς μακέτες. Ἀνατολικά ἡ γέννηση τᾹς Ἀθην὚ς, δυτικά ἡ διαμάχη Ἀθην὚ς καί Ποσειδώνα, γιά τό ποιός θά πάρει ὑπό τήν προστασία του τήν Ἀθήνα. Ἐννοεῖται ὅτι θά νικοῦσα! Τό βρᾹκα! Ἀπό τόν λίθο Δ ΧVI, 30. Δέ μοῦ λές, Σοφούλα, κεῖνος ὁ Σκωτσέζος, ὁ λόρδος καλέ, ὁ Ἔλγιν, ἀπό τοῦτα ἔκλεψε;

Ἔλα νά θαυμάσουμε τώρα τό Ἐρέχθειο. Σύνθετος ναός ἀφιερωμένος στήν Ἀθην὚ καί στόν Ποσειδώνα. Στή νότια πρόστασή του ἀντί γιά κολῶνες ἔχουν τοποθετηθεῖ ἕξι κόρες, οἱ πασίγνωστες στόν κόσμο ὅλο «Καρυάτιδες». Εἶναι ἀπίστευτα τέλειες στήν κατασκευή τους. Παρατήρησε τό βλέμμα, τήν ἡρεμία τους, τή σοβαρότητα. Καμία αἴσθηση τοῦ βάρους πού σηκώνουν στούς ὤμους τους. Εἶναι πράγματι ἀπαράμμιλης ὀμορφι὚ς. Μιά λείπει. Νά ὑποθέσω ὅτι ἐκεῖνος ὁ Ἔλγιν...;

Ναί. Ἡ κλεμμένη Καρυάτιδα στό Βρετανικό Μουσεῖο περιμένει τήν ὥρα νά ἀνταμώσει ξανά μέ τίς ἀδελφές της!

Ἄχ, βρέ Σοφία, μέ συγκίνησες! Πόσο δίκιο εἶχες νά ἔρθουμε στό Μουσεῖο Ἀκρόπολης. Νά πῶ ὅμως κάτι. Ὅσα εἴδαμε -ἐκτός ἀπό τίς προθᾹκες στό ἰσόγειο δεξιά- ἔχουν νά κάνουν μέ τή θρησκευτική πίστη τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ὤ, ναί. Καί ὄχι μόνο ἀπό τοῦτα καί δυστυχῶς ὄχι μόνο αὐτός. Ἀπό τό σύνολο τᾹς ζωφόρου, σήμερα σώζονται 50 μέτρα στό Μουσεῖο τᾹς Ἀκρόπολης, 80 μέτρα στό Βρετανικό Μουσεῖο, ἕνας λίθος στό Μουσεῖο τοῦ Λούβρου, ἐνῶ ἄλλα τμήματα εἶναι διασκορπισμένα σέ μουσεῖα στό Παλέρμο, στό Βατικανό, στή Βιέννη, στό Μόναχο, στήν Κοπεγχάγη. Κι ὔστερα σοῦ λένε χρωστ὚με. Ἄ, δέν μπορῶ! Δέν μπορῶ! Τό καλό πού τούς θέλω... Νά μ὚ς τά φέρουν πίσω! Ἀκοῦς ἐκεῖ!

308

Σεπτέμβριος 2012

Πολύ σωστή παρατήρηση Ἀθην὚. Τό Μουσεῖο εἶναι βασικά θεοκεντρικό, ἐφόσον εἶναι ἀφιερωμένο στόν βασικότερο θρησκευτικό χῶρο τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων. Δέν μπορῶ νά πῶ. Εἶχαν εὐσέβεια. Καί βέβαια. Γι᾿ αὐτό καί ὅπως θά θυμ὚σαι ἀπό τά Θρησκευτικά μας, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ἀλήθεια αὐτή κήρυξε στήν κατείδωλη Ἀθήνα τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Σοφία, σ᾿ εὐχαριστῶ. Εἶσαι καταπληκτική ξεναγός!


Κ Ε Ι ΜΕ Ν Α Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

H

Ε Π Α Ι Ν Ο Σ

Ἀγαπητὸ περιοδικὸ "Πρὸς τὴ Νίκη"

πρόσκληση σέ ἐπικοινωνία πού ἀνάρτησες στό φετινό τεῦχος τοῦ Φεβρουαρίου προσφέρει σέ ὅλους ἐμᾶς τούς νέους τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσουμε τίς ἀπόψεις μας γιά θέματα τῆς ἐπικαιρότητας καί νά ἀκουστεῖ ὁ λόγος μας γιά τά σοβαρά προβλήματα τῆς κοινωνίας μας. Γι᾽ αὐτό θά ἤθελα νά μοιραστῶ μαζί σου τίς σκέψεις καί τίς ἀνησυχίες μου τόσο γιά τό παρόν ὅσο καί γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας μας καί γενικότερα τοῦ κόσμου. Γιατί ὁ κόσμος γύρω μας, ἔτσι ὅπως τόν αἰσθάνομαι καί τόν βιώνω ἐγώ, ὡς μαθήτρια τῆς Α΄ Λυκείου, εἶναι ἕνας κόσμος διεφθαρμένος ἀπό κάθε ἄποψη. Ὅλες οἱ κοινωνίες -ἀνάμεσά τους καί ἡ ἑλληνικήεἶναι εὐτελισμένες ὡς πρός κάθε ἀξία. Ἂς πάρουμε γιά παράδειγμα τή δική μας κοινωνία, τήν ἑλληνική. Ἐρχόμαστε ἂν μή τί ἄλλο ἀντιμέτωποι μέ ὅλα ὅσα οἱ αὐτοαποκαλούμενοι "εὐσυνείδητοι" καί "ὥριμοι" ἄνθρωποι -πολιτικοὶ καί πολίτες- ἔχουν καταφέρει. Πρῶτα πρῶτα ἡ ἀναξιοκρατία, πού ἁπλώνει τά πλοκάμια της σέ ὅλες σχεδὸν τίς ὑπηρεσίες τοῦ κράτους μας. Ἐπίσης τά ἀκατάσχετα ψέματα. Ψέματα πού χωρίς συστολή πολλοὶ πολίτες καί πολλοὶ περισσότεροι πολιτικοὶ λένε, εἴτε οἱ πρῶτοι γιά νά πετύχουν τό συμφέρον τους, εἴτε οἱ δεύτεροι γιά νά καλύπτουν τίς ἀτασθαλίες τους. Δέ θά μποροῦσα νά μήν ἀναφερθῶ στήν ξενομανία τῶν Ἑλλήνων. Αὐτοί, πού ἄλλοτε ἀκολουθοῦσαν πιστά τίς παραδόσεις καί τά ἤθη τους, ἔχουν τώρα ἀλλοτριωθεῖ ἀπό μία μανία μιμητισμοῦ σέ ὅ,τι ξενόφερτο (λέξεις, τρόπους συμπεριφορᾶς κ.λπ.), γεγονὸς πού τούς κάνει νά χάνουν σταδιακά τήν ἐθνική τους ταυτότητα. Καί γι᾽ αὐτό ἀσφαλῶς παρατηρεῖται σήμερα καί ἡ ἔλλειψη κοινῆς ἐθνικῆς συνείδησης. Διότι, ὅταν ἕνας λαὸς ξεχνάει ποιὸς εἶναι, μονάχα ἑνωμένος δέν μπορεῖ νά μείνει. Τοῦ λείπει πιά τό πατριωτικὸ φρόνημα καί ἡ αἴσθηση τοῦ "εἴμαστε εἰς τό ἐμεῖς", ὅπως ἔγραψε καί στ᾽ Ἀπομνημονεύματά του ὁ Μακρυγιάννης. Γιά ὅλα αὐτά λυπᾶμαι πραγματικά, ὅπως θά ἀντιλαμβάνεσαι. Εἶμαι μέν πεισμωμένη κι ἐκνευρισμένη, γιατί ἐν τέλει ἐγώ κι οἱ συνομήλικοί μου θά κληθοῦμε νά "βγάλουμε τό φίδι ἀπό τήν τρύπα", ἐνῶ σίγουρα δέ φταίξαμε σέ τίποτα, ἀλλά πάνω ἀπ᾽ ὅλα νιώθω λυπημένη γιά ὅσα συμβαίνουν γύρω μου, γύρω μας... Αὐτό πού πιστεύω πάντως πώς ἀξίζει πιό πολύ σ᾽ ἕναν κόσμο σάν τό σημερινὸ εἶναι τό θάρρος. Δίχως αὐτό δέ θά καταφέρουμε ποτέ νά σηκωθοῦμε ὄρθιοι ξανά, οὔτε σάν ἄτομα ὁ καθένας ξεχωριστά, οὔτε σάν σύνολο, σάν λαός. Καί γιά ν᾽ ἀνακτήσουμε θάρρος πρέπει νά ἐναποθέσουμε τίς ἐλπίδες μας στό Θεό καί ὄχι στά πολιτικά πρόσωπα, γιά τά ὁποῖα ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται δέν ἔχουμε καμία ἀπόδειξη γιά τό κύρος, πόσο μᾶλλον γιά τήν ἐντιμότητά τους. Θάρρος ὅμως, σημαίνει παίρνω τή ζωή στά χέρια μου, κάνω ὅ,τι μπορῶ γιά νά ἀλλάξω τόν κόσμο καί ὄχι ὅτι μένω παθητικὸς θεατής ἀκολουθώντας τά πρότυπα πού παρουσιάζουν τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Γιατί, ἂν τό κάνω αὐτό, τότε σίγουρα δέ θ᾽ ἀναπλάσω τόν κόσμο. Θά μιμοῦμαι καί θά ὑπακούω πειθήνια, χωρὶς βούληση. Ἀντίθετα πρέπει νά σπάσουμε ἐμεῖς οἱ νέοι τόν κλοιὸ πού δημιουργοῦν τά σύγχρονα πρότυπα καί νά παραδειγματιστοῦμε ἀπό τούς Ἁγίους μας πού πάντοτε ἀγωνίζονταν γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν ἰδεῶν καί τῶν πεποιθήσεών τους. Ἄλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε πώς ὁ κόσμος πού θέλουμε ἐμεῖς νά κληροδοτήσουμε στίς ἑπόμενες γενιές εἶναι πολύ διαφορετικὸς ἀπ᾽ αὐτόν πού λάβαμε. Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε μία κοινωνία δημοκρατικὴ -μέ τήν κυριολεκτικὴ σημασία τῆς λέξης-. Μία κοινωνία ὅπου θά ἐπικρατεῖ ἡ προσωπικὴ ἐλευθερία καί ὄχι οἱ δεσμευτικές ὑποσχέσεις τῶν πολιτικῶν. Τό κρατικὸ σύστημα θά λειτουργεῖ δίχως τεχνάσματα καί οἱ πολίτες δέ θά καταφεύγουν σέ "κατεργαριές", οὔτε ἄλλα ἀθέμιτα μέσα γιά νά πετύχουν ὅποιο προσωπικὸ συμφέρον. Θά ὑπάρχουν νόμοι δίκαιοι καί σταθεροί, πού δέ θά ἀλλάζουν σύμφωνα μέ τά συμφέροντα τῶν ἑκάστοτε πολιτικῶν προσώπων, ὅπως γίνεται σήμερα δηλαδή. Κι ἔτσι, ἡ κοινωνία μας θά εὐδαιμονήσει μέ τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ καί τῶν Πατέρων μας. Παρόλο, λοιπόν, πού θά πρέπει νά παλέψουμε πολύ γιά ν᾽ ἀναπλάσουμε τήν κοινωνία μας κι ἂν ἀκόμα θυσιάσουμε τά ὄνειρά μας γιά νά τό καταφέρουμε αὐτό, θά δικαιωθοῦμε μέ τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἀπό τούς ἀπογόνους μας. Ἂς εἴμαστε γι᾽ αὐτό σίγουροι, πώς οἱ κόποι μας δέν θ᾽ ἀποδειχθοῦν μάταιοι κι ἂς ἀκολουθήσουμε τά λόγια τοῦ Παλαμᾶ: "Εἶμαι ᾽γώ ὁ γκρεμιστής, γιατί εἶμαι ἐγώ ὁ κτίστης, ὁ ἀκριβογιὸς τῆς ἄρνησης κι ὁ ζηλευτής τῆς πίστης". Εὐχαριστῶ πολύ πού διάβασες τήν ἐπιστολή μου, Ἰωάννα Εὐθυμίου, A΄ Λυκείου, N. Ἐρυθραία, Ἀττ. Σεπτέμβριος 2012

309


Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ὅτι στή φάση πού ὁ ὕπνος εἶναι βαθύς ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος στόν ὀργανισμό μας καί ἡ θερμοκρασία αὐξάνονται, οἱ δέ βολβοί τῶν ματιῶν παρουσιάζουν μεγάλη κινητικότητα. Εἶναι ἡ φάση τοῦ ὀνειρέματος.

ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Τί εἶναι ὁ ὕπνος; Ὁ ὕπνος ἀποτελεῖ πρωταρχική βιολογική ἀνάγκη, ὅπως καί ἡ τροφή. Μερικές δεκαετίες πρίν ὁ ὕπνος θεωρούνταν ὅτι ἦταν μία παθητική κατάσταση τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἐνῶ σήμερα οἱ ἐπιστήμονες θεωροῦν τόν ὕπνο ἐνεργό φαινόμενο τοῦ ἐγκεφάλου, δηλαδή μία δυναμική διαδικασία. Τό κατά πόσο θά κοιμόμαστε ἤ θά εἴμαστε ξύπνιοι ἐλέγχεται ἀπό χημικές οὐσίες πού ὀνομάζονται σεροτονίνη καί νορεπινεφρίνη. Οἱ ἴδιες οὐσίες ρυθμίζουν καί ποιά μέρη τοῦ ἐγκεφάλου θά λειτουργοῦν ἀδιάκοπα ἐνῶ ἐμεῖς θά κοιμόμαστε. Φυσιολογικά, ἡ δραστηριότητα «ὕπνος-ἐγρήγορση» διατηρεῖται σέ εὔρυθμη λειτουργία μέ τή βοήθεια τῆς πληροφορίας πού δέχεται ἀπό τά μάτια σχετικά μέ τό ἄν εἶναι φῶς ἤ σκοτάδι. Κατά τή διάρκεια τοῦ ὕπνου περνοῦμε ἀπό 4 διαφορετικές φάσεις καί τέλος στόν ὕπνο REM (ἀρχικά τῶν ἀγγλικῶν λέξεων «Rapid Eye Movement»-γρήγορες κινήσεις τῶν ματιῶν). Δηλαδή ἀναφερόμαστε σέ δύο τύπους ὕπνου, τόν NREM (τόν ὄχι REM) καί τόν REM. Στόν ὕπνο REM εἶναι ἄξιο θαυμασμοῦ

310

Σεπτέμβριος 2012

Πόσο πρέπει νά κοιμόμαστε; Ἄν καί τό φαινόμενο τοῦ ὕπνου εἶναι ξεχωριστό γιά κάθε ἄνθρωπο, οἱ ἐπιστήμονες ἐρευνητές ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὧρες ὕπνου ἐξαρτῶνται ἄμεσα ἀπό τήν ἡλικία τοῦ ἀτόμου. Στόν πίνακα ἀναφέρονται οἱ ὧρες γιά ἡλικίες ἀπό 5 ἐτῶν καί ἄνω. Ὧρες ὕπνου ἀνά ἡλικία Ἡλικία

Mέσος ὄρος ὕπνου ἀνά 24ωρο

5-12 ἐτῶν Ἔφηβοι Ἐνήλικες

9-11 ὧρες 9-10 ὧρες 7-8 ὧρες

Ὅταν ἐργαζόμαστε διανοητικά, δίνουμε ἐξετάσεις κ.λπ., τότε χρειαζόμαστε περισσότερο ὕπνο. Ἐπίδραση τοῦ ὕπνου στή σχολική ἐπιτυχία Μετά ἀπό ὅσα ἔχουν ἀναφερθεῖ γιά τόν ὕπνο εἶναι φανερό ὅτι ἡ καλή ποιότητα καί ὁ ἱκανοποιητικός ἀριθμός ὡρῶν ὕπνου εἶναι μεγάλης σημασίας γιά τή σωματική καί ψυχική ὑγεία καί τήν ἐπιτυχία μας στό σχολεῖο. Ἡ στέρηση ὕπνου εἶναι συχνό πρόβλημα σέ παιδιά καί ἔφηβους. Εἶναι


τόσες οἱ δραστηριότητες τῆς ἡμέρας, ὅπως τά μαθήματα τοῦ σχολείου, τό φροντιστήριο, οἱ ξένες γλῶσσες, τό γυμναστήριο, τό μπάσκετ ἤ ποδόσφαιρο καί τέλος ἡ ἐνασχόληση μέ τό διαδίκτυο καί τίς μορφές τῆς σύγχρονης τεχνολογίας, ὥστε ἡ μισή μας νύχτα νά ἔχει μετατραπεῖ σέ «ἡμέρα». Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν εἶναι τήν ἑπομένη στό σχολεῖο, ἕνα σημαντικό ποσοστό μαθητῶν νά ἔχει τάση ὑπνηλίας. Καταστροφικές συνέπειες στέρησης ὕπνου 1. Δυσκολία ξυπνήματος τό πρωί. 2. Κακή διάθεση. 3. Εὐερεθιστικότητα. 4. Νευρικότητα. 5. Ὑπνηλία κατά τή διάρκεια τῶν μαθημάτων. 6. Μείωση τῆς προσοχῆς. 7. Προβλήματα συγκέντρωσης. 8. Μείωση τῶν δυνατοτήτων τῆς μνήμης. 9. Δυσκολίες μάθησης. 10. Μείωση τῆς σχολικῆς ἀπόδοσης. 11. Αὐξημένος κίνδυνος ἀτυχημάτων κάθε μορφῆς. 12. Ἡ στέρηση ὕπνου αὐξάνει τήν ὁρμόνη τῆς ὄρεξης καί δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά ὑπερβολικό βάρος σώματος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΥΠΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ

Ὠφέλειες τοῦ ὕπνου Ἡ μεγαλύτερη ὠφέλεια καί τό κέρδος πού θά ἔχουμε στή ζωή μας εἶναι ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τίς 12 καταστροφικές συνέπειες τῆς στέρησης πού ἀναφέρουμε παραπάνω. Ξυπνᾶμε νιώθοντας ἀναζωογονημένοι. Βρισκόμαστε σέ ἐγρήγορση. Μποροῦμε νά ἀντιμετωπίσουμε τίς ἀνάγκες καί τίς ὑποχρεώσεις τῆς ἡμέρας. Συγκεντρωνόμαστε εὔκολα στά μαθήματά μας. Εἴμαστε ὑπομονετικοί. Εἴμαστε εὐχάριστοι καί εὐχαριστημένοι. Εἴμαστε παραγωγικοί στήν ἐργασία μας. Γιά ἕνα καλύτερο ὕπνο Νά περιορίσουμε τίς ἠλεκτρονικές συσκευές καί τή χρήση τους στά ὑπνοδωμάτια πρίν τόν ὕπνο. Νά διαμορφώσουμε ἕνα ἤρεμο, δροσερό καί σκοτεινό ὑπνοδωμάτιο μακριά ἀπό τήν τηλεόραση. Τό φῶς ἀπό τήν ὀθόνη διακόπτει τή φυσιολογική ροή τοῦ ὕπνου. Νά καθιερώσουμε ἕνα συστηματικό πρόγραμμα ὕπνου. Νά προσέχουμε τό βραδινό μας φαγητό, νά εἶναι 2 μέ 3 ὧρες πρίν τοῦ ὕπνου. Σέ περίπτωση πού δυσκολευόμαστε νά κοιμηθοῦμε ἕνα ζεστό ποτήρι γάλα μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει. ΚΟ ΜΑΛΑ ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΡΙ ΜΑΞΙ ΕIΝΑΙ ΔΗΣΗ ΝΕΙ ΜΗ ΣΥ Η ΗΡΕ ΚΑΙ ΑΡΔΙΑ ΑΡΗ Κ Θ Α Κ Η Σεπτέμβριος 2012

311


ŕţŧůŭŮŧşűŲϼ ŦşЎŪş ͏ũťŦŧūϔ ϭűŲŭůϫş

ŗ

Ųŷŵϔ ŭϮŨŭšόūţŧş ϜŲşū. ŋγ Ůşůϻũť Ųϔ ŢųűŨŭũϫş ŲŭųŰ, Ųϻ зŴţůşū űŲϻū ŨϻűŪŭ ŲţũŧŨγ Ũşϫ Ųϻ ŲόŲşůŲŭ ŮşŧŢϫ ŲŭųŰ. ͭ ͩũũť ϜŲşū ŮŧűŲϔ šųūşϫŨş. ńϴŵţ ϏŪŮŧűŲŭűЅūť űŲϻ Ňţϻ, ŮŭЅ Ͽũş Ųγ ŮşůşŨŭũŭųŦţϳ Ũşϫ Ũşūόūşū Ţόū ζŴϔūţŧ. ʼnşϫ ŮůγšŪşŲŧ, Ųγ Šϻũţųşū ŭϮŨŭūŭŪŧŨγ Ūό Ųγ ώŮŲşŨϻűŧş ţЈůЕ ŲŭЍ ιūŢůş ŲťŰ Ũşϫ ŲϫŰ ŢŧŨόŰ ŲťŰ ŮţūŲşůŭŢţŨγůţŰ, ŮŭЅ ϒŮşŧůūţ ζŮϻ Ųγ ϮŢŧşϫŲţůş ŪşŦϔŪşŲş ŮŭЅ ŮşůόŢŧŢţ ŮţůŧűŲşűŧşŨγ. ͤŬγũũŭų, Ũşϫ ŭϭ Ţųϻ ŲŭųŰ ϜŲşū ŪşŦťŪόūŭŧ ζŮϻ ŪŧŨůŭϫ űŲγ ũϫšş. ŋγ ŲЕůş ŲţũţųŲşϳş, Ūό Ųϔū ŭϮŨŭūŭŪŧŨϔ Ũůϫűť, ϒŵŭųū ζũũγŬţŧ Ųγ ŮůγšŪşŲş. ŒЕůş ŲţũţųŲşϳş ŢųűŨŭũţЅŭūŲşŧ ŮŭũЅ. ńЈŲųŵНŰ ŮŭЅ ŨγŮŭŧŭŧ šūŷűŲŭϫ ŲŭЅŰ űų-

312

£µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012

ŪŮşůşűŲόŨŭūŲşŧ ŨγŮŭų ŨγŮŭų Ūό ũϫšş ŲůϻŴŧŪş, ŨγŮŭŧş ŢНůş, Ũŧ ϒŲűŧ ϒŵŭųū Ųϻ ŪţűťŪţůŧşūϻ ŲŭųŰ Ũşϫ Ųϻ ŠůşŢŧūϻ ŲŭųŰ ŮγūŲş ŨşũŭŪşšţŧůţŪόūŭ. ΐŪŷŰ, Ųγ ŮşŧŢŧγ ŪţšşũЕūŭųū, ŭϭ ζūγšŨţŰ Ͽũŭ Ũşϫ şЈŬγūŭūŲşŧ Ũşϫ ŭϭ ŮţůŧŨŭŮόŰ ŲŭЍ ŪŧűŦŭЍ ţϴūşŧ Ͽũŭ Ũşϫ űųŵūϻŲţůţŰ! ŒЕůş Ūό Ųϔū Ũůϫűť –Ţόū Ųϻ ŨůЅŠţŧ ϖ ͩũũť– ŨγŮŭŲţ Ũŧ şЈŲϔ Ůγţŧ ūγ ũųšϫűţŧ… Ό ŏşūşšŧŷŲγŨťŰ ŲťŰ ŤťŲŭЍűţ ŲϫŰ ŮůŭγũũţŰ ϐūş ŮşŧŵūϫŢŧ, ŮŭЅ Ųϻ ţϴŢţ űŲγ… ŏůŭūϔŮŧş. ŒŭЍ ζŮγūŲťűţ ŮЕŰ ϜŲşū ζŨůŧŠϻ Ũşϫ Ŧγ Ųϻ ţϴŵţ Ūϻūŭ űŲϻ őŵŭũţϳŭ… őŲϻ űŮϫŲŧ ţϴŵţ ιũũş ŮşŧŵūϫŢŧş. ͏ũũγ, Ųϫ ŨşŲşũγŠşŧūţ Ųϻ ŮşŧŢϫ; ʼnγŮŭŧş ιũũť Ŵŭůγ, Ͻ ŪţšγũŭŰ ŲťŰ šŧϻŰ Ųϔū ϒŠşũţ űό ŪţšşũЅŲţůť ϒūūŭŧş.


— ŋşŪγ, Ţόū ţϴŵş űϔŪţůş ŲϫŮŭŲş ŪşŤϫ Ūŭų űŲϻ őŵŭũţϳŭ šŧγ Ųϻ ŢŧγũţŧŪŪş Ũşϫ ŮţŧūŭЍűş, ŲϩŰ ţϴŮţ Ūό ŮşůγŮŭūŭ. ͨŨůųŶţ ŲϻŲţ ϏŨţϫūť Ūόűş ŲťŰ Ͽũŭū ŲťŰ Ųϻū Ůϻūŭ Ũşϫ Ųϻū Ŭόŵųűţ Ųϻ ŠůγŢų ŪŮůŭűŲγ űŲϻ ţϮŨŭūŭűŲγűŧ. — Ňţό Ūŭų, ŢŧŨγ őŭų ţϴūşŧ Ųγ ŮşŧŢŧγ, Ūϔ ŪϊŰ ŬţŵūϊŰ, ŮşůşŨşũŭЍűţ. ŋϔ ŪϊŰ ζŴϔūţŧŰ. ŃНűţ ũЅűť űŲϻ ŮůϻŠũťŪγ ŪşŰ! Œϫ Ŧγ ζŮŭšϫūŭųŪţ Ūό Ųόűűţůş ŮşŧŢŧγ; ͏ũũγ Ūз Ͽũť Ųϔ ŢųűŨŭũϫş ŲťŰ Ţόū ŬţŵūŭЍűţ ŮŭŲό ŲŭЅŰ ζūϔŪŮŭůŭųŰ Ũşϫ ŲŭЅŰ Ůŧϻ ŴŲŷŵŭЅŰ. łŧşŲϫ, Ͽũş Ũŧ Ͽũş! ͭ ͩũũť ţϴŵţ ŮŭūţŲŧŨϔ ŨşůŢŧγ. ŏůϫū ũϫšţŰ ŪόůţŰ ϒŢŷűţ ũϫšŭ ũγŢŧ űŲϔ ŴŲŷŵŧγ šţŧŲϻūŧűűş. «ͤŪόūş ŪŭЍ ϒŴŦşūţ, ϏŨţϫūť Ţόū ţϴŵţ ŨşŦϻũŭų», ţϴŮţ űŲϻū ιūŢůş ŲťŰ. «ŋŮŭůŭЍűş ūγ Ūϔū ŲϩŰ ŢЕűŷ;». ʼnşϫ ŠόŠşŧş, Ţό űŲşŪγŲťűţ ŨşŦϻũŭų ūγ Ŷγŵūţŧ šŧγ Ţŭųũţŧγ. ͏ũũγ Ųγ ϮŢŧşϫŲţůş ŪşŦϔŪşŲş űό ŮţůŧϻŢŭųŰ ŨůϫűťŰ ţϴūşŧ ŢųűţЅůţŲş.ͨŲűŧ Ůόůşűţ Ͻ ŵůϻūŭŰ, Ūό ŢųűŨŭũϫş ζũũγ Ũşϫ Ūό Ůůŭűţųŵϔ Ůŭũũϔ. ΡűŮŭų ϐūş ŪţűťŪόůŧ Ͻ űЅŤųšϻŰ ŲťŰ ϏŮόűŲůţŶţ ŵşŪŭšţũşűŲϻŰ ζŮϻ Ųϔ Ţŭųũţŧγ: –ͩũũť, ιŨŭų Ųγ ζŮϫűŲţųŲş! ŴЕūşŬţ. ͨŪşŦş űϔŪţůş ϿŲŧ Ūό ŮůŭűũşŪŠγūŭųū űό ιũũť ώŲşŧůţϫş Ũşϫ Ūό ŨşũЅŲţůŭ ŪŧűŦϻ! Ńόū Ųϻ ŵŷůϊ Ͻ ūŭЍŰ Ūŭų, űŭЍ ũόŷ! őό ŲόŲŭŧş ϏŮŭŵϔ ūγ šϫūŭūŲşŧ ŮůŭűũϔŶţŧŰ; ŀЈŲϻ Ţόū ţϴūşŧ ŦşЍŪş; –Œϫ ţϴŮţŰ; Ńόū Ųϻ ŮϫűŲţųţ Ũŧ ϖ ͩũũť. ʼnγŲŧ ŲόŲŭŧŭ Ţόū Ųϻ ŮţůϫŪţūşū. Ńόū ŮůϻũşŠşū Ũşũγ Ũşũγ ūγ Ųϻ űųūţŧŢťŲŭŮŭŧϔűŭųū Ũŧ ϐūş ŲťũţŴЕūťŪş ŲŭЅŰ ιŴťūţ ιūşųŢŭųŰ. –ŏНŰ ţϱŮşŲţ; ͿŢŧşϫŲţůŭ ŪγŦťŪş; –…… — ŏŭЍ; őŲϔ šţŧŲŭūŧγ űşŰ; —…… — ŁţŠşϫŷŰ! ʼnşϫ Ųϻ ůŷŲϊŲţ; ͭ ͩũũť Ūό ŵόůŧş ŮŭЅ ϒŲůţŪşū ŨşŲόŠşűţ Ųϻ ζŨŭųűŲŧŨϻ. ŋŧγ Ůşũŧγ űųūγŢţũŴϻŰ ŲťŰ ŲϩŰ ţϴŵţ ϏŬşűŴşũϫűţŧ ϐūş ŪγŦťŪş! Ńόū Ųϻ ŮϫűŲţųţ. — ͏ŮşūŷŲγ, ŶŧŦЅůŧűţ. ͏ŮşūŷŲγ ϜůŦşū Ųγ ŦşЅŪşŲş ŲŭЍ ŇţŭЍ! Ňţό Ūŭų, ŢϻŬş űŭŧ!

ΌũϻŨũťůť ϖ ŭϮŨŭšόūţŧş ŤŭЍűţ Ūόűş űŲϔū ζšγŮť Œŭų. ŋγ Ţόū Ůόůşűţ Ūŧγ ŠŢŭŪγŢş Ũşϫ Ůşϫůūŭųū Ũşϫ ŲůϫŲť ţϱŢťűť: Ό łόůŭūŲşŰ ώūϻŰ ŋŭūşűŲťůŧŭЍ, ŮŭЅ ŲŭЅŰ šūЕůŧŤţ ŮŭũЅ Ũşũγ, ŲŭЅŰ ϒŢŧūţ ϐūşū ŲţūţŨό ũγŢŧ! — ŋϊŰ Ųϻū ϒŴţůşūĸ ţϴŮţ. ʼnŧ ζŪόűŷŰ űŨόŴŲťŨş ϏűϊŰ Ūό Ųγ Ųόűűţůş ŮşŧŢŧγ, ŮŭЅ ϒŵţŲţ ζūγšŨť. ͤũϊŲţ ūγ Ųϻū ŮγůţŲţ! ͭ ͩũũť ŲЕůş Ųγ ţϴŵţ ŵşŪόūş. — Œϫ ŨγūşŪţ; ŪŭųůŪŭЅůŧűţ. Œϫ ŨγūşŪţ Ũşϫ Ͻ ŇţϻŰ ŪϊŰ űųūŲůόŵţŧ; ͨŮţűţ űŲϔū ŨşůόŨũş űųšŨŧūťŪόūť. — Ňţό Ūŭų, őό ţЈŵşůŧűŲН! ţϴŮţ ŢşŨůųűŪόūť. Ńό ŪϊŰ ζŴϔūţŧŰ ŮŭŲό! ŃϫŮũş ŲťŰ Ͻ ŏşūşšŧŷŲγŨťŰ ůŧšŪόūŭŰ űŲϻ ŮγŲŷŪş ŪγŤţųţ Ųγ ϏŬşůŲϔŪşŲş ζŮϻ ϐūş Ůşũŧϻ ŵşũşűŪόūŭ ŴŭůŲťšγŨŧ. — ŋşŪγ, ϒŵşűş Ţųϻ ůϻŢţŰ, ŨũşŶŭЅůŧűţ. — ͨũş, Ũşũϻ Ūŭų, ţϴŮţ Ũşϫ Ųϻū ηůŮşŬţ űŲϔū ζšŨşũŧγ ŲťŰ. ŋϔ űό ūŭŧγŤţŧ! Ňγ űŭЍ Ůγůŷ ϏšЕ ŨşŧūŭЅůšŧŭ! ŌţŴύũť £µÀÄ­¼²Á¹¿Â 2012

313


ΟΣΦΡΗΣΗ

M

ιά ἀπό τίς πέντε αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου. Ἴσως νά μήν τῆς δίνεις καί πολλή σημασία. Εἶναι ὅμως ἕνα ἀπό τά παράθυρα πού εἶναι ἀνοιχτά στόν κόσμο, γιά νά «βλέπει» καί νά «βλέπεται» ὁ ἄνθρωπος, γιά νά μπορεῖ νά ἀντιλαμβάνεται τί ὑπάρχει γύρω του, στόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Ὅμως • Πῶς λειτουργεῖ; Κι ἀκόμη: • Τί ρόλο παίζει στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου;

Πῶς λειτουργεῖ; Οἱ ὀσμές προέρχονται ἀπό μόρια συγκεκριμένων χημικῶν οὐσιῶν, πού ἐκπέμπονται στόν ἀέρα. Ὅταν τά μόρια αὐτά ἔλθουν σέ ἐπαφή μέ τά ὀσφρητικά κύτταρα, πού βρίσκονται μέσα στή μύτη, εἰδικά νεῦρα στέλνουν τίς πληροφορίες ὀσμῆς στό εἰδικό κέντρο τοῦ ἐγκεφάλου.

Τ όλο π αίζει; Τίί ρ ρόλο παίζει; Δέν εἶναι μόνο ἡ αἰσθητική ἀπόλαυση πού νιώθεις σ᾽ ἕνα κῆπο ἀνθισμένο. Δέν εἶναι μόνο πού σέ ξεκουράζει τό ἄρωμα τοῦ βουνοῦ, ἡ ἁρμύρα τῆς θάλασσας... Δέν εἶναι μόνο ἡ εὐχαρίστηση ἀπό τή μυρωδιά τοῦ φρεσκοψημένου φαγητοῦ. Εἶναι ἡ ὄσφρηση πού σέ προκαλεῖ νά πλησιάσεις κάτι ὡραῖο ἤ νʼ ἀπομακρυνθεῖς ἀπό κάτι ἐπικίνδυνο. Εἶναι ἡ ὄσφρηση πού σέ πληροφορεῖ γιά τόν κίνδυνο πού πλησιάζει χωρίς νά φαίνεται. «Μυρίζει σάν κάτι νά καίγεται», λέμε, ἤ «μυρίζει κάτι χαλασμένο».

314

Σεπτέμβριος 2012

Μᾶλλον ἔχουν καλύτερη ὄσφρηση τά ζῶα Ἄν ὁ ἄνθρωπος ἔχει πέντε ἑκατομμύρια ὀσφρητικά κύτταρα, ἡ γάτα ἔχει διακόσια ἑκατομμύρια ὀσφρητικά κύτταρα στή μύτη της (40 φορές περισσότερα). Κάτι παρόμοιο ἰσχύει καί γιά ἄλλα ζῶα. Ἐκεῖνος πού ξεχωρίζει βέβαια εἶναι ὁ σκύλος. Ἀνάλογα μέ τή ράτσα τοῦ σκύλου ἔχουμε ἀπό 125 ἕως 400 ἑκατομμύρια ὀσφρητικά κύτταρα. Παράλληλα ὁ σκύλος ἔχει μεγάλη ἀπομνημονευτική ἱκανότητα τῶν ὀσμῶν. Τό ὀσφρητικό ταλέντο τῶν σκύλων ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ἀπό τόν ἄνθρωπο μέ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία στήν ἀνίχνευση ναρκωτικῶν οὐσιῶν, ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἀνθρώπων παγιδευμένων ἀπό τά χιόνια ἤ ἀπό οἰκήματα σέ περίπτωση σεισμῶν, καί ὅλο μακραίνει ὁ κατάλογος...


Τά ζῶα κινοῦνται μέ ὁδηγό τήν ὄσφρηση μέ ὁ δηγό τ ήν ὄ σφρηση

Ὀκτώβριος 2012 100 χρόνια ἀπό τούς ἔνδοξους Βαλκανικούς Πολέμους 19112-119113 Ἡ Ἑλλάδα

Ξέραμε ὅτι: • Τίς μέλισσες τίς προσελκύει τό ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν καί πλησιάζουν.

γιορτάζει τόν

ό μ σ της! α ι σ α λ π ι δ

Ἴσως ὅμως ὄχι ὅτι: • Μερικές ὀσμές πού προέρχονται ἀπό ἁρπακτικά ψάρια ἤ ἀπό τό δέρμα πληγωμένων ψαριῶν εἶναι σήματα συναγερμοῦ καί λειτουργοῦν προειδοποιητικά γιά τά γύρω ψάρια. • Ἡ ὄσφρηση βοηθᾶ τούς μικρούς σολομούς ν' ἀκολουθήσουν τή σωστή πορεία στίς μεταναστεύσεις τους γιά νά φτάσουν στόν τόπο τῶν γονιῶν τους.

Tελικά T ελικά Τόσες οὐσίες θά μποροῦσαν νά διεγείρουν τά αἰσθητήρια τῆς ὄσφρησης, κι ὅμως ὁ ἄνθρωπος δέν παίρνει εἴδηση... Ἀκόμη ἕνα στοιχεῖο (μία αἴσθηση) τόν ἀποδεικνύει ἀνεπαρκή νά ἀντιληφθεῖ μόνος του τόν κόσμο. Αὐτά πού ἀντιλαμβάνεται εἶναι πολύ λιγότερα ἀπό αὐτά πού δέ συλλαμβάνει. Εἶναι μυστήριο γιά τίς αἰσθήσεις τοῦ ἀνθρώπου ὁ κόσμος πού τόν περιβάλλει. Καί τά θαυμαστά τοῦ κόσμου τοῦ Θεοῦ συνεχίζονται!... Ὁδοιπόρος

Τό «Πρός τή Νίκη» συμμετέχοντας στούς ἐπετειακούς ἑορτασμούς ἀφιερώνει τό τεῦχος τοῦ Ὀκτωβρίου στούς λαμπρούς ἀγῶνες, θυσίες καί νίκες τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί στήν Ἀπελευθέρωση τᾹς Θεσσαλονίκης μας.

Ἄγνωστες σελίδες τᾹς ἔνδοξης Ἱστορίας μας!

Μή χ τό τ άσετε εῦχο ς αὐ τό!

Σεπτέμβριος 2012

315


E™∂π™ ∫π ∂°ø

ς λέει: ία τοῦ λαοῦ μα ιμ ρο πα ή φ σο ῦ. Ἀνάλογα μέ Μιά ι τό μάτι τοῦ νο να έεἶ τα μα άμ Τά γρ ι» καθένας, σκ οκτάει, «βλέπε ίἀπ ύ δε ή πο ις ζω ἡ σε ώ τίς γν χύει –πού ἰσ τό αὐ ν Ἄ ῖ. γε ους πτεται καί ἐνερ ου σχολικοῦ ἔτ νέ ῦ το ξη αρ ἔν –ἡ ς εὔχνει ὅτι ἰσχύει μιά εὐκαιρία. Σᾶ τε ῦ, εο Θ ῦ το α γί καί νά ριχθεῖ εἶναι μιά εὐλο άξετε μέ χαρά δρ ἁ ν καλύτή νά ι χομα σσότερες καί ρι πε ά γι να ώ ἀγ , πιό πρόθυμα στόν τε» πιό καθαρά πε λέ «β νά ά Γι . τερες γνώσεις Καλή πρόοδο! . καλά θένα. Ὅταν ξεκαθαρίσει κανείς αὐτή τή βάση, μπορεῖ νά προχωρεῖ στή ζωή πιό σταθερά καί μέ αἰσιοδοξία. Σοῦ τό εὔχομαι θερμά.

 ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ, Δέν μπορεῖς νά φανταστεῖς μέ πόση λαχτάρα παίρνω τό περιοδικό σας κάθε μήνα! Μόλις ἔχω διαβάσει τό τεῦχος τοῦ Ἰουνίου 2012 καί σκέφτηκα ἀμέσως νά σᾶς γράψω γιά νά σᾶς δώσω τά θερμά συγχαρητήριά μου!!! Θέλω νά ἀναφερθῶ ἰδιαίτερα στό ἄρθρο σελίδα 202, «Ἔχει τό σχέδιό Του...». Μέ δίδαξε καί μέ ὠφέλησε πάρα πολύ. Ἡ ἀρχική πλοκή, τά θέματα πού ἀναπτύσσει μέσα ἀπό τίς ἐρωτήσεις καί τέλος ἡ προσευχή... Τόσο σύντομη καί περιεκτική ἀλλά γεμάτη νόημα καί σημασία! Περιέχει σέ λίγες γραμμές, τόσα πολλά. Εἶναι τό κλειδί πού μέ τή βοήθεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μπορεῖ νά μᾶς χαρίσει λίγη ἀπό τή χάρη Του!! Συγχαρητήρια στό/στή συγγραφέα!! Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά ὅλα ὅσα κάνετε γιά νά μήν χαθεῖ ὁ Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος Χριστιανισμός καί νά συνεχίσει νά ἐμπνέει νεανικές καρδιές σ᾽ ὅλο τόν κόσμο! Νά συνεχίσετε, σάν ἕνα ὁλόφωτο κερί, μέ τίς εὐλογίες Του, μέσα στό σκοτάδι τῆς σημερινῆς μας κοινωνίας. Καί πάλι χίλια «εὐχαριστῶ» γιά τήν πνευματική βοήθεια πού τροφοδοτεῖ καί ἀναζωπυρώνει τήν φλόγα τῆς ψυχῆς μου γιά τήν ἀγάπη στό Χριστό μας! Μέ πολλή-πολλή ἀγάπη καί ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη Ἀνδρ. Νικοδ., Λευκωσία, Κύπρος Υ.Γ. Συγχαρητήρια σέ ὅλα τά παιδιά πού συμμετεῖχαν στό διαγωνισμό! Ἡ ἔκθεση τοῦ πρώτου βραβείου εἶναι πράγματι πολύ ὡραία!! Ἤθελα νά γράψω καί ἐγώ ἀλλά δέν μπόρεσα. Ὡστόσο, δέν πειράζει σέ μία ἑπόμενη φορά!

Χάρηκα τό μήνυμά σου, ἀγαπητή Ἀνδρ. Νικοδ., Λευκωσία. Τόσο ἐγκάρδιο, τόσο αὐθόρμητο, τόσο διακριτικό. Καί ἡ συμμετοχή σου στή χαρά καί ἐπιτυχία αὐτῶν πού διακρίθηκαν στό Διαγωνισμό τοῦ «Πρός τη Νίκη» τόσο εὐγενική. Ἀλλά κυρίως χάρηκα γιατί κάποιο ἄρθρο μου μίλησε ἰδιαίτερα στήν ψυχή σου. Κι ἦταν τό ἄρθρο πού μιλάει γιά τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τό Σχέδιο Του γιά τόν κα-

316

Σεπτέμβριος 2012

 Ἀγαπημένο μου περιοδικό, σήμερα ἔλαβα ταχυδρομικῶς τό δῶρο γιά τή συμμετοχή μου στό διαγωνισμό! Περίμενα μέ πολλή ἀγωνία τά ἀποτελέσματα τοῦ διαγωνισμοῦ! Δέν περίμενα νά κερδίσω ἀλλά ἤθελα νά πάρω μέρος στήν πρόσκληση-πρόκληση!... Μόλις τό ἄνοιξα διάβασα τό γράμμα σου καί μοῦ ἄρεσε πολύ! Καί τό βιβλίο θά τό διαβάσω τό καλοκαίρι... Δοκίμασα καί τό cd καί νομίζω πώς θά μοῦ φανεῖ πολύ χρήσιμο! Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ καί γιά τά δῶρα καί γιά τή δυνατότητα πού δίνετε στούς νέους νά ἐκφραστοῦν! Ἀναμένουμε τόν ἑπόμενο διαγωνισμό! Νά σᾶς μεταφέρω καί τίς εὐχές τῶν γονιῶν μου γιά τή χειροτονία τοῦ πατρός Ἀποστόλου Τσ., φίλου του ἀπό τή Λάρισα. Δυστυχῶς δέν μπορέσαμε νά παρευρεθοῦμε στή χειροτονία. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή του! mail ἀπό Δρ. Ἰφ., Λάρισα Πολύ εὐγενική καί ἡ δική σου κίνηση, ἀγαπητή Ἰφιγ. Δρ., νά εὐχαριστήσεις –καί τόσο ὡραῖα– γιά τό δῶρο συμμετοχῆς στό Διαγωνισμό. «Ὅσο γιά τή δυνατότητα πού δίνετε(-αι) στούς νέους νά ἐκφραστοῦν» αὐτή ὑπάρχει πάντοτε. Δέν χρειάζεται νά περιμένουμε τόν ἑπόμενο Διαγωνισμό. Εὐχαριστῶ πολύ γιά τίς εὐχές σας γιά τή χειροτονία τοῦ π. Ἀποστόλου (θά τίς διαβιβάσω). Ἦταν πολύ συγκλονιστικό γεγονός. Μιά «Πεντηκοστή»! Κι ἕνα πλῆθος νέων ἀνθρώπων μέ τά ἠχηρά «Ἄξιος», πού δόνησαν ἐπανειλημμένα τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, συμμετεῖχε ἐκ ψυχῆς, δίνοντας ἐλπίδες γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας. Θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω μέσα ἀπό τήν καρδιά μου γιά τά καλά πνευματικά σας λόγια. Νά ἐκφράσω βαθιά εὐγνωμοσύνη πρῶτα ἀπέναντι στό Θεό καί ὕστερα σέ ἐσᾶς πού μέ τήν προσευχή σας, τήν πνευματική σας προσπάθεια ἐκδίδετε τό πολυαγαπημένο μας περιοδικό, καθώς καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό ὄμορφο ἔργο σας, δίνεται ἡ χαρά νά ἐπικοινωνοῦμε γιά νά στηρίζουμε ὁ ἕνας


τόν ἄλλον στόν πνευματικό καί δύσκολο ἀγώνα μας. Θά σᾶς ἔχουμε καί ἐμεῖς στή δική μας προσευχή γιά νά συνεχίζεται νά εἶστε φωτεινές ἡλιαχτίδες στήν καθημερινότητά μας.ʻΗ Χάρη τοῦ Θεοῦ νά μᾶς σκεπάζει ὅλους μας ὥστε νά ἀντιμετωπίζουμε τήν κάθε δυσκολία στρέφοντας τό βλέμμα μας στόν οὐρανό. Νά τήν ἀντιμετωπίζουμε μέ χαρά, μέ δύναμη, μέ αἰσιοδοξία καί διάκριση... Μέ βαθύ σεβασμό καί ἐκτίμηση Μαρία Ν., Πετρούπολη Εὐχαριστῶ πολύ κι ἐγώ γιά τήν ἀγάπη σας καί γιά τό ὅτι «θά μᾶς ἔχετε στήν προσευχή σας» γιά νά συνεχίζουμε τό ἔργο μας. Ἄφησα τό μήνυμά σας, γιά νά τό χαροῦν ὅσοι τό διαβάσουν. Τό κείμενο πού στείλατε θά τό θέσω ὑπόψη τῆς Ἐπιτροπῆς. Ἀπό τόν κατάλογο τῶν συμμετεχόντων στό Διαγωνισμό... ξέφυγε ἕνα ὄνομα. Ὅπως διαπιστώθηκε ἀπό τούς συνεργάτες τοῦ Περιοδικοῦ, δέν ἐμφανίσθηκε τό κείμενο τῆς ἐργασίας-συμμετοχῆς στό mail, γιατί ἦταν γραμμένο μέ ἄσπρα γράμματα. Διορθώνουμε τώρα τό λάθος πού ἔγινε. Πρόκειται γιά τή μαθήτρια Μελιδονιώτη Ἰωάννα, πού διαμένει στήν Καισαριανή. Τήν ἐργασία της τήν κλείνει μέ ἕνα αὐτοσχέδιο μικρό ποιηματάκι πού τό χαρίζω στούς ἀναγνῶστες μου: «Πάντα νά προσπαθεῖς /τόν κόσμο νά ἀλλάξεις / καί ἄν δέν τό μπορεῖς /ἔλα νά δεῖς /ὁ Θεός τί μπορεῖ νά κάνει». Εὐχαριστῶ πολύ, ἀγαπητή Ἰωάννα, γιά τήν «ἀνείπωτη ἀγάπη» σου. Ἀπό τό ποίημά σας, ἀξιότιμε κ. Ν.Τ., Παγκράτι, καταχωρίζω τήν τελευταία ἀποστροφή σας πρός τήν Πατρίδα μας: Ξύπνα, Ἑλλάδα μου γλυκιά/ θυμήσου τά παλιά σου/ τά χρόνια τά ἡρωϊκά/ τήν περηφάνειά σου. Ὁ πόνος σας γιά τήν ἐξαθλίωση στήν ὁποία ὁδηγήθηκε ἡ Πατρίδα μας ἄς γίνει δυνατή εὐχή καί προσευχή οἱ νεοέλληνες νά τῆς χαρίσουν νέα «περηφάνεια», στηριζόμενοι στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί στό δυναμισμό τῆς φυλῆς μας.

ΒΙΒΛΙΑ ΝΕΑΝΙΚΑ Σπουδαῖες ἀλήθειεςδεῖκτες ζωῆς.

Νέοι συνδρομητές: Γιασεμ. Διαμ., Λευκωσία, Κύπρου, ἀπό 1/7/2012 μέχρι 1/7/2013. Βεργ. Ἀν., Φέρες Ἕβρου, ἀπό 1/7/2012 μέχρι 1/7/2013. Τσεσμ. Ἀγγ., Σάμος, ἀπό 1/8/2012 μέχρι 1/10/2013. Τσιλ. Κατ., Νάουσα Ἠμαθείας, ἀπό 1/7/2012 μέχρι 1/7/2013.

ΛΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ Λείπει ἡ λέξη: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΟΙΑ ΚΥΚΛΑΚΙΑ ΛΕΙΠΟΥΝ;

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ

ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Εἶναι τό σχῆμα 4. Τά σχήματα ἀρχίζουν μέ τό γαλάζιο σχῆμα πού ἔχει πέντε γωνίες. Τό ἑπόμενο ἔχει ἕξι, μετά ἑπτά, ὀκτώ. ἐννιά καί τό σχῆμα 4 ἔχει δέκα γωνίες.

ΤΗΡ» Βιβλιοπωλεῖο «Ο ΣΩ 6 80 ΑΘΗΝΑΙ) (10 100 ς νο λω Σό Τηλ. 210.3624349

Σεπτέμβριος 2012

317


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ἀγαπητοί φίλοι τοῦ Δημοσιογράφου, χαίρετε! Ἡ συνέντευξη αὐτοῦ τοῦ τεύχους εἶναι ἀφιερωμένη σʼ ὅλους ἐσᾶς πού ξαναγυρίζετε στά θρανία! Σέ σᾶς τούς μικρούς καί μεγάλους μαθητές! «Καλή χρονιά» λοιπόν στό σχολεῖο! Κι ἄς ἀκούσουμε τόν πολύ σημαντικό ἐπισκέπτη μας. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ἀγαπητό ΜΟΛΥΒΙ, καλωσῆρθες στή στήλη τοῦ Περιοδικοῦ.

ΜΟΛΥΒΙ: Σᾶς εὐχαριστῶ καί εὔχομαι σέ σᾶς προσωπικά καί σʼ ὅλα τά παιδιά «Καλή καί καρποφόρα χρονιά στό σχολεῖο» μέ πολλές ἐπιτυχίες.

ΜΟΛΥΒΙ: Πολύ θά ἔλεγα. Μαζί μέ τήν Ἑλένη μαθαίνουμε ἕνα σωρό καινούργια πράγματα. Εὐελπιστοῦμε μάλιστα νά μποῦμε καί στό Πανεπιστήμιο σέ λίγα χρόνια.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πές μας, ἀγαπητό Μολύβι, λίγα λόγια ἀπό τήν ἱστορία σου.

ΜΟΛΥΒΙ: Ἡ ἱστορία μου ἀρχίζει ἀπό παλιά, ἀπό τά χρόνια τοῦ Μεσαίωνα. Τό πρῶτο μου ὑλικό ἦταν ὁ μόλυβδος – ἐξ οὗ καί τό ὄνομά μου. Ἐπειδή ὅμως ἦταν πολύ ἀνθυγιεινός γιά τούς γραφεῖς ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό γραφίτη. Οἱ πρόγονοί μου ἔχουν χαράξει στό χαρτί στοιχεῖα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν καί τῶν τεχνῶν. Ἀσφαλῶς γνωρίζετε ὅτι ὑπάρχουν διάφοροι τύποι μολυβιῶν, π.χ. γιά γραμμικό σχέδιο, γιά ἀρχιτεκτονικό, γιά ἐλεύθερο κ.λπ. Ἐγώ προσωπικά ἀνήκω στήν κατηγορία μολυβιῶν γιά γράψιμο στό σχολεῖο καί ἐργάζομαι στό χέρι τῆς μαθήτριας Ἑλένης. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εἶσαι εὐχαριστημένο ἀπό τήν ἐργασία σου;

318

Σεπτέμβριος 2012

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ἀκούγεται ὅτι φτάνει ἡ ἐποχή πού θά καταργηθοῦν τά μολύβια καί θά ἀντικατασταθοῦν ἀπό ἠλεκτρονικές συσκευές κ.λπ. Πῶς τό ἀκοῦς αὐτό;

ΜΟΛΥΒΙ: Πολύ ψύχραιμα, διότι δέν ὑπάρχει κανένας φόβος γιά μᾶς. Καί ἐξηγοῦμαι. Καταρχήν ὑπάρχουν καί κυκλοφοροῦν ἤδη τά ἠλεκτρονικά μολύβια, τά λεγόμενα eμολύβια. Δεύτερον σέ λίγο θά κυκλοφορήσουν τά ἔξυπνα μολύβια, δηλαδή θά γράφεις μιά λέξη καί τό ἔξυπνο μολύβι θά σοῦ διορθώνει τήν ὀρθογραφία σέ περίπτωση λάθους. Ἐπίσης βρίσκονται στά σκαριά τά πα-


νέξυπνα μολύβια, πού θά καταγρά- τό κουλούρι τοῦ Κοσμᾶ: € 0,50, γιά φουν τή σκέψη σου. Κι ἀκόμη πιό τά γλυκά: € 7, γιά τήν κάρτα: € 1,50. προχωρημένης τεχνολογίας θά εἶναι Ἀφοῦ τελείωσε μέ τούς ὑποὑπερπανέξυπνα μολύβια, πού θά μπολογισμούς, βγῆκε ἀπό τό ροῦν μόνα τους νά λύνουν σπίτι κι ἐμφανίστηκε σέ ἀσκήσεις. Ὅπως καί νά τό κάλίγο μέ ἕνα κουτί ζαχαρονεις ὅμως μολύβια θά εἶναι πλαστείου. Ἔστρωσε ὄὅλα! μορφα τό τραπέζι, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολύ ἐνδιαφέσέρβιρε τό φαγητό πού ρουσες πληροφορίες. Θά ἤθελα τώρα ᾽χε ἕτοιμο ἡ μητέρα της νά μᾶς πεῖς δυό περιστατικά ἀπό τή καί τοποθέτησε σέ πιατελίζωή σου: ἕνα εὐχάριστο καί ἕνα δυσάτσα τίς παστοῦλες. Ὕστερα μέ ρεστο. πῆρε καί γράψαμε μαζί πάνω σέ ΜΟΛΥΒΙ: Θά ἀρχίσω ἀπό τό μιά πανέμορφη καινούργια κάρτα: δυσάρεστο, γιατί πέρασε Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τούς καί πάει. Ἦταν τέλη Σεκόπους καί τίς θυσίες σας πτεμβρίου-ἀρχές Ὀκτωβρίου καί γιά μένα. Ἡ Ἑλένη σας! γράφαμε μαζί μέ τήν Ἑλένη διαγώΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πολύ συγκινητικό. νισμα στή Γλώσσα. Στήν ἀρχή δουΜΟΛΥΒΙ: Ἡ Ἑλένη εἶναι εὐαίλεύαμε καλά κι ἀγαπημένα. Στήν σθητο κορίτσι καί γράφει συχνά πορεία ὅμως τό χέρι τῆς Ἑλένης τέτοια σημειώματα. Καί εἶναι ἵδρωσε μέ κρύο ἱδρώτα. Κατάλαβα· ἐκπληκτικό πού μέ τά χέρια ἑνός παιδύσκολα θέματα –λιγοστό διάβασμα. Τώρα; Ἄρχισε νά μέ στριφογυρίζει διοῦ τά Μαθηματικά γίνονται καλωστά δάχτυλά της καί νά μέ χτυπᾶ στό σύνη καί ἡ Γλώσσα ἔκφραση θρανίο. Τό χειρότερο ἦταν ὅταν μ᾽ εὐγνωμοσύνης. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θά ἤθελα νά δώσεις ἔβαλε στό στόμα κι ἄρχισε νά μέ δαγ- μιά εὐχή σέ ὅλα τά παιδιά. κώνει! Φρίκη. Εἶχα ἰλίγγους, κατάγΜΟΛΥΒΙ: Εὔχομαι καλή πρόοδο ματα, μήν τά ρωτᾶτε. Καί σάν νά μήν στά μαθήματά τους, χωρίς μουἔφταναν αὐτά, ἔγραψε πάνω στό τζοῦρες καί λάθη στά τετράδια. θρανίο: ΤΕΡΜΑ. ΔΙΝΩ ΛΕΥΚΗ Ὅμως νά μήν ξεχνοῦν ἕνα μυστικό: ΚΟΛΛΑ. Καί μέ μιά γρήγορη μονο- Ἔχει ὁ καθένας μας κι ἕνα ἄλλο μοκοντυλιά διέγραψε ὅσα εἴχαμε ση- λύβι, μέσα του, στήν καρδιά του· κι μειώσει καί σηκώθηκε κι ἔφυγε. αὐτό κάθε μέρα καταγράφει τίς πράἜμεινα περίπου μιά βδομάδα στήν ξεις μας. Εὔχομαι λοιπόν τό μολύβι κασετίνα γιά ἀνάρρωση. τῆς καρδιᾶς νά γράφει πάντα τό Καί τώρα ἕνα ἀπό τά πιό εὐχάριστα. καλό. Πάντα τό καλό! Ἀπόγευμα κι ἤμασταν μόνοι μέ τήν Ἑλένη στό σπίτι. Οἱ γονεῖς της ἐπιΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σʼ εὐχαριστοῦμε, στρέφουν ἀργά ἀπό τή δουλειά τους. ἀγαπητό Μολύβι. Ἡ Ἑλένη καθισμένη στό γραφεῖο της Δημοσιογράφος μετροῦσε τό χαρτζιλίκι της καί σημείωνε: Γιά τή φτωχή Νίκη: € 5, γιά Σεπτέμβριος 2012

319


∫∞Δπ °π∞ Δ√ ™¶πΔπ ™∞™

∫¤ÈÎ ÙÚԇʷ˜

Ὑλικά 1/2 κούπα βιτάμ (μισό βιτάμ) 1/2 κούπα γάλα 1/2 κούπα ζάχαρη 1 1/2 κούπα ἀλεύρι γιά ὅλες τίς χρήσεις 1 μπέϊκιν πάουντερ (διαλυμένο στό γάλα) 2 φακελάκια τρούφα σοκολάτα περίπου 200 γρ. 4 αὐγά 1 βανίλια Ἐκτέλεση Λειώνουμε τό βιτάμ μέ τή ζάχαρη, Ρίχνουμε ἕνα-ἕνα τά αὐγά, τό γάλα μέ τό μπέϊκιν πάουντερ, τό ἀλεύρι, τή βανίλια καί στό τέλος τήν τρούφα. Τά ἀνακατεύουμε καλά καί ψήνουμε στούς 150o - 170o C γιά 40 λεπτά. Τό ἀφήνουμε στή φόρμα νά κρυώσει καί ρίχνουμε τό σιρόπι. Στό σερβίρισμα ἄν θέλουμε γαρνίρουμε μέ σαντιγύ. τό σιρόπι Πῶς γίνεται 2 κοῦπες ζά , ό ερ ν ες π ῦ ο ούδα Βάζουμε 2 κ έλλα καί φλ ν α κ ι κ ά λ υ ξ ι καί τό χαρη μέ 1 κατσαρολάκ α ἕν έ σ ι ν ρι ό ἀπό λεμ 3 βράσεις μέχ 2 ει ρ ά π ά ἀφήνουμε ν φρῶς.. νά δέσει ἐλα

320

Σεπτέμβριος 2012


Καθώς ἀρχίζει ἡ σχολική χρονιά!

Γιά λίγο γέλιο... υγήν» καί... «πρός ἀποφ

1. Τιβεριάδα: Εἶναι πόλη κοντά στόν ποταμό Τίβερη! 2. Σουέζ: Εἶναι πόλη καί διώρυγα τῶν Ἰνδιῶν! (ὀρθ.: Αἴγυπτο$Ἐρυθρά θάλασσα) 3. Σιμούν: Εἶναι ἕνα κρατίδιο τῆς Ἀσίας! 4. Οἱ νηνεμίες παρατηροῦνται στόν Ἰσημερινό, γιατί στόν Ἰσημερινό κάνει πολύ κρύο! 5. Τό Κά8ρο ἔχει πολλές πυραμίδες καί μία λέγεται σφίγκα! (ὀρθ.: Σφίγγα) 6. Ὁ βόρειος πόλος καί ὁ νότιος πόλος ἀποτελοῦν ἕνα δίποδο (ὀρθό: δίπολο). 7. Ραδιενέργεια εἶναι ἡ κατάσταση ἑνός ἀνθρώπου πού ἔχει ταραχή καί δέν τήν καταλαβαίνει! 8. Βασικές βιομηχανίες εἶναι αὐτές πού δουλεύουν συνεχῶς. Μεταποιητικές αὐτές πού δέν δουλεύουν! 9. Οἱ Ἰάπωνες καλλιεργοῦν βιομηχανικά προ8όντα, δηλ. αὐτοκίνητα ὅ,τι μάρκα θέλεις, καράβια περίφημα, φορτηγά κ. ἄ.! 10. Τό μόνο πού δέν καταφέραμε νά ἐξημερώσουμε εἶναι ἡ θάλασσα! 11. Ἡ νυχτική κύστη (ὀρθό: νηκτική* κύστη) χρησιμεύει στά ψάρια γιά νά βλέπουν τή νύχτα! 12. Στήν Ἀμερική ζοῦνε λιοντάρια, ἐλέφαντες καί ἑρπετά, ὅπως εἶναι ἡ μύγα τσέ$τσέ! 13. Χειμερινή ἀνάπαυση λέγεται ὅταν ἕνας ζωικός ὀργανισμός εἶναι κουρασμένος καί ἀναπαύεται! 14. Τό κράτος τῶν ΗΠΑ διοικεῖται ἀπό ἕναν ἀριθμό μορφωμένων γέρων πού ὀνομάζονται Γερουσία! Συμπέρασμα: Ἡ μελέτη θέλει προπαντός συγκέντρωση τοῦ νοῦ καί... ἀπο$καλωδίωση.

$$$$$$$$$$$$$$ νήχω = κολυμπῶ

Σεπτέμβριος 2012

321


ΕΣ ΣΧΟΛΕ Θ Ρ Η Σ Ω ΙΟ Λ Α Κ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ

ΠΟΙΑ ΚΥΚΛΑΚΙΑ ΛΕΙΠΟΥΝ;

Ἐλᾶτε νά ἀκονίσουμε τό μυαλό μας μέ ἕνα ὡραῖο σταυρόλεξο τώρα πού ἀρχίζει ἡ νέα σχολική χρονιά. Ὁριζόντια σέ κάθε γραμμή, κάθετα σέ κάθε στήλη, ἀλλά καί σέ κάθε τετράγωνο ἀπό 9 κουτάκια προσπάθησε νά βάλεις κάθε κυκλάκι μιά φορά. Κυκλάκια ἔχουν 9 χρώματα ὅσα εἶναι καί τά τετράγωνα.

Προσπάθησε νά βγάλεις τρία σπίρτα ἀπό τό παρακάτω σχήμα, ὥστε τελικά νά μείνουν μόνο τρία τρίγωνα σχηματισμένα.

ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ εως. Ἐμπρός: Πάτμος. Τό νησί τῆς Ἀποκαλύψ Πίσω: Καλή σχολική χρονιά!

ΑΞΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΡ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ Μπορεῖς ὁριζόντια, κάθετα, διαγώνια, ἀντίστροφα νά βρεῖς τίς λέξεις πού ἔχουν σχέση μέ τό σχολεῖο; Ποιά λέξη δέν ὑπάρχει στόν πίνακα; ΜΟΛΥΒΙ ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΡΑΝΙΟ ΤΣΑΝΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΣΤΥΛΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΡΑ ΓΟΜΑ

322

Σεπτέμβριος 2012

Ποιό σχῆμα ἀπό τά 6 μπλέ σχήματα πρέπει νά μπεῖ στήν θέση τοῦ ἐρωτηματικοῦ; Τά σχήματα τοποτεθήτηκαν μέ κάποια λογική. Προσπάθησε νά τήν ἀνακαλύψεις.

; 1

2

4

5

3

6


Σ Ο Ι Ρ Β Μ Ε 2 Τ 1 Π 0 Ε 2 Σ 1922Μήν

! ω σ ά ξεχ

τήν καταστροφή τ ης ῀ Σμύρνης μας καί του῀ ῾Ελληνισμου῀ τ ης ῀ Μικρας ῀ Ἀσίας. Δέν ηταν ῏ «συνωστισμός»! αὐτό πού ἔγινε στά παράλια τ ης ῀ Μ. Ἀσίας. ῏Ηταν διωγμός χωρίς ελεος. ῎

όνου π ί α κ ήμης ν μ α ι ν 90 χρό

῏Ηταν «ξερίζωμα» τ ης ῀ ελληνικ῀ ῾ ης φυλ῀ης καί του῀ πολιτισμου῀ της.

῾Η γνώση τη ῀ς ἱστορίας τη ῀ς Πατρίδας σου εἶναι δικό σου καθη ῀κον.


Κ αλή σ χολική χρονιά

Προς τη Νίκη  

Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you