Page 1

MIHAJLO RISTIĆ JP Elektroprivreda Srbije-Sektor za QMS/EMS, Beograd mihajlo.ristic@eps.rs

USAGLAŠAVANJE PLANOVA INTEGRISANIH MENAĐMENT SISTEMA U ELEKTROPRIVREDI SRBIJE Stručni rad / Professional paper Sažetak U radu je dato usaglašavanje planova Integrisanih menađment sistema(IMS) u JP “Elektroprivreda Srbije” i njenim privrednim društvima za 2010. godinu,u cilju poboljšanja konkurentnosti. U radu su dati planovi IMS u Elektroprivredi Srbije, ciljevi kvaliteta, organizacija i kadrovi za IMS, ocena Intelektualnog kapitala Elektroprivrede Srbije, Evropska kuća kvaliteta. Ključne reči: integrisani menađment sistem, elektroprivreda, konkurentnost

1. USAGLAŠAVANJE PLANOVA IMS I REALIZACIJA JP EPS je 2005.godine doneo odluku o uvođenju i implementaciji IMS[1].Odbor za IMS je na XIV sednici doneo odluku da se otpočnu aktivnosti na usklađivanju uvedenih sistema menadžmenta u JP EPS i PD i usaglašavanju planova IMS između JP EPS i PD. 1.Usaglašavanje planova i realizacija Do 20. novembra 2009. godine usaglasiti planove IMS za 2010. godinu JP EPS i PD i nastaviti dalje aktivnosti: 

Kroz usaglašavanje planova IMS posebno voditi računa da svi ciljevi budu merljivi i usaglašeni u smislu podizanja konkurentnosti JP EPS i PD.

Zbog različitog stepena realizacije projekata IMS u JP EPS i PD predvideti odgovarajuće resurse za ove projekte.

Posebno poboljšati u organizacionom smislu i kroz sistematizaciju i vrednovanje kvalitet i kvantitet ljudskih resursa, a na osnovu iskustava elektroprivrednih kompanija u Evropi.

U periodu od donošenja odluke Upravnog odbora 2005.g. o unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, pa do danas, postignut je intenzivnim radom zavidan uspeh na uvođenju, održavanju i poboljšanju IMS-a;

Konstatovano je da je filozofija stalnog unapređenja primenom sistema menadžmenta opšte prihvaćena, da je klima za primenu ovih sistema razvijena i da danas praktično u JP EPS nema PD koje nije steklo bar jedan od sertifikata;


U narednom periodu otpočeti aktivnosti na usklađivanju uvedenih sistema menadžmenta između JP EPS i svih PD kako bi oni bili što delotvorniji i efikasniji u primeni, a ostvareni efekti značajniji;

U cilju održavanja i stalnog poboljšanja sistema menadžmenta neophodno je planirati i kontinuirano sprovoditi obuke iz oblasti kvaliteta, ekologije i bezbednosti, a posebno obuke za primenu alata i metoda kvaliteta;

Radi integracije sistema menadžmenta i uspešnijeg poslovanja u JP EPS i PD neophodno je stalno praćenje i primena inoviranih standarda serije ISO 9000 i drugih formalizovanih sistema menadžmenta, kao i praćenje i primena naprednih koncepata menadžmenta;

Sprovesti edukaciju menadžmenta JP EPS i PD na svim nivoima za standarde IMS-a.

Stečena znanja neophodno je razmenjivati u cilju daljeg usavršavanja u primeni i harmonizaciji sistema menadžmenta, kao i širenju kulture kvaliteta, ekologije i bezbednosti.

Neophodno je ostvariti saradnju sa Sektorom za konkurentnost i infrastrukturu kvaliteta pri Ministarstvu za ekonomiju i regionalni razvoj. 1.1. Ulazi u projekat treba da budu:    

zakoni koji se odnose na oblasti koje pokriva projekat, zahtevi standarda , potrebe internih i eksternih korisnika, očekivanja zajednice i interesnih grupa, potrebe zaposlenih u PD i JP EPS 1.2. Vrednosti PD kao i matične organizacije JP EPS treba da se prenesu i iskažu kroz: viziju, misiju, strategiju i planirane ciljeve (rezultate) organizacije koja realizuje projekat u oblasti sistema kvaliteta menadžmentom.

Kroz realizaciju projekta treba da se definišu merljivi ciljevi koji bi predstavljali očekivane efekte po uspostavljanju jedinstvenog sistema u narednom periodu kroz primenu, tako da se: o poveća zadovoljstvo korisnika, o smanje gubici i greške u procesima, o poveća profit kompanije, o poveća zadovoljstvo i realne zarade zaposlenih, o poveća društvena odgovornost. Za uspešnu realizaciju projekta treba stvoriti i razvijati povoljnu klimu u oblasti implementacije strategije menadžmenta,u PD i JP EPS preko raznih vidova aktivnosti na komunikaciji sa učesnicima projekata i svih zaposlenih uz svesrdnu podršku najvišeg rukovodstva. 1.3. Realizacija projekta može se podeliti na faze, o planiranje projekta, o obrazovanje (sticanje znanja o sistemu menadžmenta) i obuka (sticanje veština za dokumentovanje i funkcionisanje sistema menadžmenta) učesnika na projektu i svih zaposlenih ,


o snimanje toka procesa „outsource“-a između JP EPS i PD, analiza i utvrđivanje razlika (“gap”) između postojećeg stanja i zahteva standarda, o snimanje, analiza i utvrđivanje razlika potreba u JP EPS i PD u nivou uređenosti po PD, o transfer najbolje prakse između PD o unapređenje procesa i dokumentovanje sistema menadžmenta, o implementacija dokumentacije sistema menadžmenta , o harmonizacija dokumentacije, o „probna“ primena u JP EPS i PD, o provera funkcionisanja harmonizovane dokumentacije, o sprovođenje korekcija. o interne provere i preispitivanje od strane rukovodstva, o sprovođenje korektivnih i preventivnih mera, o sertifikacija od ovlašćene sertifikacione kuće. Po sertifikaciji sledi kontinualno održavanje nivoa efektivnosti i poboljšavanja sistema.

2.

PLAN SEKTORA ZA QMS/EMS JP EPS ZA 2010.[1]:

1. 1.Nastavak aktivnosti na održavanju i unapređenju uvedenog i sertifikovanog QMS:  Usklađivanje dokumentacije sa zahtevima standarda ISO 9001:2008  Sprovođenje korektivnih i preventivnih mera naloženih i preporučenih od strane sertifikacione kuće  Preispitivanje dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom  Izrada radnih uputstava za referentne operativne procedure u smislu implementacije QMS na svim organizacionim nivoima  Planiranje i sprovođenje internih provera  Upravljanje dokumentacijom sistema menadžmenta (izdavanje, distribucija i arhiviranje dokumenata, vođenje zapisa o kvalitetu)  Učešće u radu radnih grupa za uvođenje elektronskog upravljanja dokumentacijom na bazi uvedenog QMS  Praćenje i merenje performansi procesa da bi se osigurala usaglašenost sa međunarodnim standardima sistema menadžmenta i stalno poboljšavala njihova efektivnost  Obuka za primenu metoda i alata kvaliteta i njihovu implementaciju u značajne procese radi ostvarivanja planiranih ciljeva kvaliteta. 1.2.Rad na pripremi za reinženjering poslovnih procesa u JP EPS i PD po realizaciji projekta restrukturiranja i reorganizacije EPS (jun-decembar). 1.3.Aktivnosti na usklađivanju dokumentacije QMS JP EPS i PD 1.4.Nastavak aktivnosti na realizaciji projekta uvođenja IMS do dobijanja sertifikata za integrisani sistem menadžmenta:  Implementacija dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta;


 Praćenje implementacije dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta, prikupljanje predloga za poboljšanje i korekcija dokumentacije;  Izrada objedinjenog Poslovnika za QMS, EMS i OHSAS u JP EPS;  Organizacija obuka za sprovođenje internih provera EMS i OHSAS;  Planiranje i sprovođenje internog audita IMS;  Sprovođenje korektivnih mera IMS;  Organizovanje i izbor sertifikacione kuće, kao i organizacija i učešće u sertifikaciji IMS. 1.5.Praćenje i koordinacija aktivnosti na realizaciji projekata integrisanog sistema menadžmenta, njihovom održavanju i unapređenju u privrednim društvima EPS 1.6.Razmena iskustava sa elektroprivredama u regionu u cilju unapređenja sistema QMS, EMS i OHSAS, kao i drugih sistema menadžmenta – godišnja aktivnost 1.7.Promocija rezultata uvođenja sistema menadžmenta i rad na razradi naprednih upravljačkih koncepata učešćem na naučno-stručnim skupovima i konferencijama 1.8.Praćenje razvoja ISO standarda iz oblasti sistema menadžmenta kao i zakonske regulative u oblasti energetike 1.9.Nastavak aktivnosti provere isporučilaca preko druge strane – Znak kvaliteta JP EPS (Supplier Management System).      

Analiza postignutih rezultata Izrada redizajniranih procedura i uputstava (januar – juni) Ažuriranje baze podataka proveravanih isporučilaca Obuka proverivača (juni – septembar) Razrada i usaglašavanje kriterijuma provere za različite sektore (maj) Usaglašavanje kriterijuma ocene nivoa zrelosti preduzeća i procesa isporučilaca (strateška procena, operativna procena)  Uvođenje modela za prikupljanje i obradu podataka o proveri isporučilaca  Provera isporučilaca (septembar – decembar) 1.10. Infrastruktura kvaliteta (QI)[4]  Transponovanje direktiva EU u poslovanje JP EPS (80% direktiva EU se odnosi na poslovanje JP EPS  Harmonizovanje, nabavka i primena obaveznih evropskih standarda (prevedenih na srpski jezik) prema direktivama EU  Podizanje nivoa metrologije u JP EPS i PD  Aktivnosti oko akreditacije laboratorija  Učešće u izradi Internih standarda i tehničkih preporuka u JP EPS  Implementacija Protokola evropskog sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i srpske regulative i primena u ugovorima  Primena zakona i propisa iz Infrastrukture kvaliteta  Formiranje i održavanje On line servisa QI u JP EPS  Obuka i edukacija zaposlenih u kompaniji i poslovnih partnera. 1.11.Priprema za implementaciju Energetskog menadžmenta (Energi Management) prema standardu EN ISO 16001:2009


3.

CILJEVI KVALITETA JP EPS ZA 2010.[1]

Kroz usaglašavanje planova IMS posebno voditi računa da svi ciljevi budu merljivi i usaglašeni u smislu podizanja konkurentnosti JP EPS i PD. Ciljevi QS u JP EPS: 1. Proizvodnja energije 1.1 Smanjenje grešaka u procesu za X% u odnosu na prethodnu godinu. 1.2 Ostvariti veći plan proizvodnje uz podizanje produktivnosti za X% u odnosu na prethodnu godinu. 1.3 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova za X% u odnosu na prethodnu godinu. 1.4 Poboljšanje u planiranju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za X% u odnosu na prethodnu godinu. 1.5 Podizanje tehničke i menadžerske kompetentnosti, inovativnosti, motivacije i odnosa sa poslovnim partnerima za X% u odnosu na prethodnu godinu (prijem novih izvršioca). 1.6 Uvećati realizaciju planiranih projekata za X% u odnosu na prethodnu godinu. 1.7 Smanjenje troškova kvaliteta za X% u odnosu na prethodnu godinu (tehnički i finansijski gubici,loš kvalitet,problemi u donošenju planova i izveštaja, problemi u realizaciji projekata, slaba komunikacija, nedovoljno samoocenjivanje). 2. Distribucija električne energije 2.1 Smanjenje tehničkih i komercijalnih gubitaka za X% u odnosu na prethodnu godinu. 2.2 Povećanje stepena naplate za X% 2.3 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu. 2.4 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova za X% u odnosu na prethodnu godinu. 2.5 Poboljšanje energetske efikasnosti i zaštite životne sredine za X% u odnosu na prethodnu godinu. 2.6 Poboljšanje efikasnosti procesa, koristeći iskustva i pozitivnu praksu razvijenih evropskih elektroprivreda. 2.7 Podizanje tehničke i menadžerske kompetentnosti, inovativnosti, motivacije i odnosa sa poslovnim partnerima za X% u odnosu na prethodnu godinu. 2.8 Smanjenje broja neusaglašenosti na realizaciji projekta za X% godišnje u odnosu na prethodnu godinu. 2.9 Smanjenje troškova kvaliteta za X% u odnosu na prethodnu godinu (tehnički i finansijski gubici, problemi u donošenju planova i izveštaja, problemi u realizaciji projekata, slaba komunikacija, nedovoljno samoocenjivanje). 3. Trgovina električnom energijom 3.1 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 3.2 Poboljšanje subordinacije i kontrole obezbeđenja jedinstvenog i koordiniranog rada elektroenergetskog sistema JP EPS. 3.3 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova za X% u odnosu na prethodnu godinu. 3.4 Povećati izvoz električne energije za X% u odnosu na prethodnu godinu. 3.5 Poboljšanje efikasnosti procesa za X% u odnosu na prethodnu godinu, koristeći iskustva i pozitivnu praksu razvijenih evropskih elektroprivreda. 3.6 Podizanje tehničke i menadžerske kompetentnosti, inovativnosti, motivacije zaposlenih i odnosa sa poslovnim partnerima za X % u odnosu na prethodnu godinu.


4. Pravni poslovi i ljudski resursi 4.1 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 4.2 Smanjiti ukupne troškove u procesu za X% u odnosu na prethodnu godinu. 4.3 Smanjenje troškova kvaliteta (trajanje postupaka, neuspešni postupci, neodgovarajući kadrovi, neprilagođene obuke) po X% u odnosu na prethodnu godinu. 4.4 Poboljšanje efikasnosti procesa, koristeći iskustva i pozitivnu praksu. 4.5 Podizanje kompetentnosti, inovativnosti, motivacije zaposlenih i odnosa sa poslovnim partnerima za X% u odnosu na prethodnu godinu. 4.6 Poboljšanje bezbednosti JP EPS i bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih za X%. 5. Strategija i investicije 5.1 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 5.2 Poboljšati realizaciju investicija za X% u odnosu na prethodnu godinu. 5.3 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova za X% u odnosu na prethodnu godinu. 5.4 Povećati obim investicija za energetsku efikasnost i zaštite životne sredine za X% u odnosu na prethodnu godinu. 5.5 Poboljšanje efikasnosti procesa, koristeći iskustva i pozitivnu praksu razvijenih evropskih elektroprivreda. 5.6 Podizanje tehničke i menadžerske kompetentnosti, inovativnosti, motivacije i odnosa sa poslovnim partnerima za X% u odnosu na prethodnu godinu. 5.7 Uvećati realizaciju planiranih projekata za X% u odnosu na prethodnu godinu. 6. Poslovno planiranje i izveštavanje o poslovanju 6.1 Smanjivanje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 6.2 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova za X% u odnosu na prethodnu godinu. 6.3 Poboljšanje subordinacije i kontrole u sprovođenju godišnjeg programa poslovanja za X% u odnosu na prethodnu godinu. 6.4 Poboljšanje efikasnosti procesa, koristeći iskustva i pozitivnu praksu razvijenih evropskih elektroprivreda za X% u odnosu na prethodnu godinu. 6.5 Podizanje kompetentnosti, inovativnosti, motivacije i odnosa sa poslovnim partnerima za X% u odnosu na prethodnu godinu. 6.6 Nadgraditi IMS uvođenjem međunarodnog ISO standarda za rizik. 7. Nabavka i magacinsko poslovanje 7.1 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 7.2 Eliminisanje nepotrebnih troškova i smanjenje ukupnih troškova u procesu za X% u odnosu na prethodnu godinu. 7.3 Smanjenje troškova kvaliteta (trajanje postupka, neodgovarajući kvalitet, neuspešne nabavke) za X% u odnosu na prethodnu godinu. 8. Menadžment poslovo tehničkim sistemom 8.1 Poboljšanje strateškog i operativnog menadžmenta, povećanje vrednosti kompanije za X% u odnosu na prethodnu godinu. 8.2 Podizanje efikasnosti poslovanja kompanije 8.3 Smanjenje grešaka u procesu za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 8.4 Smanjenje ukupnih troškova poslovanja za X% u odnosu na prethodnu godinu. 8.5 Poboljšanje subordinacije i kontrole obezbeđenja jedinstvenog i koordiniranog obavljanja elektroprivredne delatnosti uz ostvarenje godišnjeg programa poslovanja i uvećanje ukupne produktivnosti za X% u odnosu na prethodnu godinu. 8.6 Obezbeđenje strateških partnera za izgradnju novih postrojenja i formiranje kompanije kao akcionarskog društva.


8.7 Povećanje pouzdanosti i kontinuiranosti u snabdevanju kroz smanjenje prekida za X% svake godine u odnosu na prethodnu. 8.8 Smanjenje troškova kvaliteta za X% u odnosu na prethodnu godinu (tehnički i finansijski gubici,loš kvalitet,, problemi u donošenju planova i izveštaja, problemi u realizaciji projekata, slaba komunikacija, nedovoljno samoocenjivanje). 8.9 Poboljšanje efikasnosti procesa za X% u odnosu na prethodnu godinu, koristeći iskustva i pozitivnu praksu razvijenih evropskih elektroprivreda. 8.10Podizanje tehničke i menadžerske kompetentnosti, inovativnosti, motivacije i odnosa sa poslovnim partnerima za X% svake godine u odnosu na prethodnu godinu. 8.11Povećanje zadovoljstva kupaca i zaposlenih za X% u odnosu na prethodnu godinu. 4.

RESURSI[1]

Zbog različitog stepena realizacije projekata IMS u JP EPS i PD predvideti odgovarajuće resurse za ove projekte. Troškovi Sektora za QMS/EMS u JP EPS(PD imaju svoje troškove): 1. Obuka i sertifikovanje za eksterne ocenjivače sistema menadžmenta: QMS, EMS i OHSAS 2.Obuka za primenu metoda i alata kvaliteta u cilju unapređenja uvedenih sistema menadžmenta: QMS, EMS, OHSAS i QI 3. Obuka i sertifikacija internih proverivača QMS EMS, OHSAS 4. Nabavka standarda, literature i časopisa iz oblasti sistema menadžmenta (kvalitet, ekologija, bezbednost i zdravlje ljudi na radu,....) 5. Praćenje i koordinacija realizacije projekta uvođenja IMS i QI u PD i organizacija savetovanja u vezi realizacije projekta uvođenja IMS i QI u JP EPS i PD 6. Seminari za podizanje opšteg nivoa znanja o IMS 7. Obuka za primenu metoda i alata kvaliteta u cilju unapređenja uvedenih sistema menadžmenta: QMS, EMS, OHSAS i QI 8. Promocija rezultata sa projekta realizacije uvođenja IMS, učešće na domaćim i inostranim stručnim konferencijama, saopštavanje radova iz oblasti sistema menadžmenta 9. Studijska putovanja u okruženju vezano za realizaciju projekta uvođenja integrisanog sistema menadžmenta i QI 5.

ORGANIZACIJA I KADROVI[1],[5]

Posebno poboljšati u organizacionom smislu i kroz sistematizaciju i vrednovanje kvalitet i kvantitet ljudskih resursa u IMS, a na osnovu iskustava elektroprivrednih kompanija u Evropi. 1. Organizaciono i kadrovsko jačanje celina za sisteme menadžmenta i infrastrukture kvaliteta u JP EPS i privrednim društvima,posebno tamo gde su urušeni ili nisu zaživeli. 2. Vratiti organizacioni značaj Sektoru za QMS/EMS na nivou JP EPS i celinama po privrednim društvima( oko 100 zaposlenih radi na projektima IMS).


3.Bolje vertikalno povezivanje celina za sisteme menadžmenta i infrastrukture kvaliteta u JP EPS i privrednim društvima. 4.Kvalitetnija primena autsorsa -Ko u R.Srbiji vrši eksterne provere poslovnih partnera i tako im prenosi pravila dobre prakse(strateškog benčmarkinga)? 5. Maksimalno se uključiti u projekte ulaska R.Srbije u EU,jer samo tako ćemo implementirati zakone i propise koji će biti na korist JP EPS i primeni Sistema kvaliteta i ostalih sistema: -Koliko stručnjaka iz JP EPS (od preko 3600 sa VSS,od toga 25 dr i 86 mr)je uključeno u projekte pridruživanja EU. 6. Formirati službe za infrastrukture kvaliteta na nivou JP EPS i privrednih društava,koje bi radile na infrastrukturi kvaliteta(jer je to formirala i Vlada). 5.Implementacija sistema menadžmenta rizika (RM), menadžmenta sistema pouzdanosti (DMS) kroz prekinuti projekat održavanja, menadžmenta sistema sigurnosti informacija (ISMS) u Sistem kvaliteta i ostalih sistema. 6. Izvođenje stalne edukacije svih zaposlenih od strane stručnjaka iz JP EPS 7. Implementirati i poboljšavati eksterni benčmarking sa elektroprivredama i interni unutar JP EPS. 8. Stalna saradnja sa kolegama koje se bave strategijom i drugim upravljačkim sistemima. 9. Saopštavanje najbolje prakse iz JP EPS na naučnim i drugim skupovima. 10. Podići motivaciju zaposlenih za samo-ocenjivanje i podizanje nivoa zrelosti kompanije. 11..Prekinuti poslovne odnose sa konsultantima koji se nekorektno ponašaju. 12. Smanjiti veliki novac koji se daje sertifikacionom telu(uz malo inženjer dana-a neusaglašenosti su veoma „zamagljene“),a resurse usmeriti u interne proverivače.

6.

POBOLJŠANJA IMS I INTELEKTUALNOG KAPITALA

Odluka Upravnog odbora:U periodu od donošenja odluke Upravnog odbora 2005.g. o unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom, pa do danas, postignut je intenzivnim radom zavidan uspeh na uvođenju, održavanju i poboljšanju IMS-a; Unapređenje:Konstatovano je da je filozofija stalnog unapređenja primenom sistema menadžmenta opšte prihvaćena, da je klima za primenu ovih sistema razvijena i da danas praktično u JP EPS nema PD koje nije steklo bar jedan od sertifikata; Usaglašavanje:U narednom periodu otpočeti aktivnosti na usklađivanju uvedenih sistema menadžmenta između JP EPS i svih PD kako bi oni bili što delotvorniji i efikasniji u primeni, a ostvareni efekti značajniji; Poboljšanje:U cilju održavanja i stalnog poboljšanja sistema menadžmenta neophodno je planirati i kontinuirano sprovoditi obuke iz oblasti kvaliteta, ekologije i bezbednosti, a posebno obuke za primenu alata i metoda kvaliteta i benčmarkinga. Edukacija poslovodstva:Sprovesti edukaciju menadžmenta JP EPS i PD na svim nivoima za standarde IMS-a. Prenos znanja i kulture:Stečena znanja neophodno je razmenjivati u cilju daljeg usavršavanja u primeni i harmonizaciji sistema menadžmenta, kao i širenju kulture kvaliteta, ekologije i bezbednosti.


Poređenje strane Elektroprivrede(EnBW) i JP EPS kroz MERENJA poboljšanja uz primenjene obuke[3]: Ocena intelektualnog kapitala(IC) EnBW – ocena se nalazi u dokumentima istraživanja i razvoja faktora uticaja na intelektualni kapital.(ocene su u % za 2006. i 2008.godinu) EPS – Ocene su procenjene Prve dve kolone su za EnBW, a treća i četvrta kolona su za JP EPS, za sledeća tri kapitala: 1.Human capital (Ljudski kapital) Technical competence 2006. 2008. 2006. 2008.

59,2 59,2 ~ 47 ~ 49

Management and Social competence 60 75 ~ 45 ~ 43

Motivation 62,1 59,2 ~ 55 ~ 47

2.Structural capital (Strukturni kapital)

2006. 2008. 2006. 2008.

Corporate culture 62,5 70,08 ~ 47 ~ 45

Communication and organisation 58,3 62,3 ~ 45 ~ 44

Inovation 62,5 59,6 ~ 41 ~ 40

3.Relationship capital (Kapital poslovnih odnosa)

2006. 2008. 2006. 2008.

Relations with customers 71 66,74 ~ 45 ~ 49

Relations with Relations with cooperation stakeholders partners 54 72 67,5 69 ~ 49 ~ 42 ~ 44 ~ 44

Iz ovoga primera se vidi šta utiče na projektovanje i primenu sistema menadžmenta u organizaciji ,rizici koji proizilaze iz okruženja,koje obuke treba držati i kako podizati IC i IMS! 7. KAKO RADI EVROPSKA UNIJA-EVROPSKA KUĆA KVALITETA The European Quality House


INCREASED COMPETITIVENESS

The European Quality Policy

Standardi zation

Metrology

Testing & Certification

Accredita tion

Quality managem ent

Economic operators

European Union

Accreditation Assessment Assurance Awards Benchmarking Business Exellence Certification Conformity Assessment Competitiveness programmes

Customer satisfaction Customer satisfaction index Education and training European Quality Policy Government programmes Metrology Quality Promotion Standards Total Quality Management

8. ZAKLJUČAK Radi integracije sistema menadžmenta i uspešnijeg poslovanja u JP EPS i PD neophodno je stalno usaglašavanje IMS[1] na nivou JP EPS i njegovih privrednih društava,praćenje i primena inoviranih standarda serije ISO 9000[6] i drugih formalizovanih sistema menadžmenta, kao i praćenje i primena naprednih koncepata menadžmenta,sa stalnim razvijanjem sopstvenih sistema. Poboljšanje konkurentnosti JP EPS[2,6,7] preko poboljšanja i usaglašavanja IMS: 1. Izrada,implementacija i obezbeđenje sopstvenog sistema kvaliteta JP EPS(kao što imaju sve velike kompanije) i ostalih sistema menadžmenta ! Kada to može da se uradi sa preko 100 zaposlenih za poslove QMS,EMS,OHSAS ?Koji institut u R.Srbiji ima ovakav Intelektualni kapital ? 2. Fokus- izbalansiran na druge interesne grupe(Elektroprivrede iz okruženja i strateške partnere) i održivi uspeh kompanije[2,6].


3. Pristup-efikasni međupovezani procesi, zasnovani na relevantnim interesnim grupama uvezani u Sistem kvaliteta(QS) i ostale sisteme. 4. Generatori poboljšanja-podaci i od ostalih interesnih grupa uz primenu zakona,propisa i harmonizovanih standarda[4]. 5. Aktivnosti i sistemi- QS i ostali sistemi podržani Benčmarkingom eksternim i internim[3]. 6. Rezultati-razvijene i MERLJIVE performanse i njihovo održavanje na duži rok. 7. Učenje-delenje znanja sa zainteresovanim stranama(elektroprivrede,država,poslovni partneri,nauka,ostali). 8. PDCA ciklus- PDCA podržan učešćem svih interesnih strana,ne samo kupca[6].

LITERATURA [1].Planovi i izveštaji JP EPS [2].Ristić M.,Kvalitet u Srbiji-kako dalje,IDQM-2007, [3].Ristić M.,QMS u oblasti elektroprivrede F.R.Nemačke,IDQM-2008, [4]. Ristić M.,Infrastruktura kvaliteta u JP EPS,CIGRE-2007, [5]. Ristić M.,Integrisani menadžment sistem u JP EPS-Organizacione postavke,DQM-2006 [6]. Ristić M.,Održivi uspeh-nacrt standarda ISO 9004,ICDQM-2009 [7]. Ristić M.,Kvalitet u Srbiji-Efektivnost i efikasnost,FQCE-2007

COORDINATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PLANS IN “ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA” Summary The paper presents the coordination of plans for an Integrated Management System (IMS) in Public Enterprise “Electric power industry of Serbia” and its economic enterprises for 2010, aimed at improving competitiveness. In the paper are given the IMS plans for “Electric power industry of Serbia”, its quality targets, the organization and human resources for IMS, and an evaluation of Intellectual Capital of EPS, European Quality House. Key words: integrated management system, electric power industry, competition

USAGLAŠAVANJE PLANOVA INTEGRISANIH MENAĐMENT SISTEMA U ELEKTROPRIVREDI SRBIJE  

10. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI