Page 1

TATJANA NEMET NEDA ORTNER ANA DEVČIĆ-JERAS Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb Tatjana.Nemet@pliva.hr , Neda.Ortner@pliva.hr , Ana.Devcic-Jeras@pliva.hr

PLIVA HRVATSKA KAO GLOBALNO KONKURENTNA KOMAPANIJA Ključne riječi: vizija, misija, promjene, konkurentnost, mjerljivi pokazatelji, stalna poboljšanja, poslovna izvrsnost, troškovi Sažetak U skladu s postizanjem veće konkurentnosti kompanije, Pliva je prihvatila stalne promjene kao kritični faktor uspjeha. Tako je tokom 2003. godine uspostavljen projekt Nova PLIVA, čiji cilj je postići benefite za kompaniju i pojedinca. Usredotočili smo se na optimizaciju i integraciju poslovnih procesa. Sagledano je pet ključnih područja poslovanja, definirana je nova vizija i misija kompanije, a kao rezultat implementirana je promijenjena organizacijska struktura. Nova funkcionalna organizacija, novi sustav upravljanja i razdvajanje globalnih od lokalnih operacija osnova su za daljnji razvoj poslovanja. Značajan dio projekta bio je usmjeren na izgradnju kompanijske kulture u skladu sa vrijednostima i načelima poslovanja. Kao i sve lokalne kompanije i Pliva Hrvatska je ugradila promjene u svoje poslovanje. Konkurentnost je postala apsolutna vrijednost. Strategija kvalitete, koju u lancu opskrbe proizvodima i uslugama implementira poslovna jedinica Kvaliteta, ima ključnu ulogu u održavanju i stalnom unaprjeđivanju sustava upravljanja kvalitetom. U radu su prezentirana iskustva Kvalitete u Plivi Hrvatska sa ciljem podržavanja zacrtane strategije i postizanja konkurentnosti. Usvojeni su operativni principi: teži se jednostavnosti i stalnoj usmjerenosti na ciljeve, pokreću se i usvajaju promjene rješavanjem problema na temelju mjerljivih pokazatelja poslovanja, donose se brze i jasne odluke prethodno timski analizirane, menadžment podupire preuzimanje rizika. Prate se mjerljivi pokazatelji poslovanja u 5 ključnih područja: troškovi, servis, kvaliteta, sigurnost i zaposlenici. Navedeni pristup vodi optimiranju poslovanja, smanjenju troškova i bržem odazivu na tržištu. Ovakav pristup u Plivinoj kompaniji u Hrvatskoj pridonosi realizaciji preporuka Nacionalnog vijeća za konkurentnost. Stalno prisutan moto je: « Strategija je važna, ali stvarni pokretači i nositelji promjena su ljudi. « 1. UVOD Posljednjih dvadeset godina farmaceutska industrija je jedna od najdinamičnijih industrijskih grana u svijetu. Multinacionalne farmaceutske kompanije stvorile su veliku konkurenciju na svjetskom tržištu, gruba je stvarnost da se ne tolerira prosječnost i neučinkovitost, niti kompanije koje stoje na mjestu - samo najbolji mogu opstati.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


Pliva je jedina farmaceutska kompanija iz ovog dijela Europe koja se uspjela razviti tijekom proteklog desetljeća u internacionalnu kompaniju koja posluje u većini zemalja Europske unije, SAD-a i zemljama Središnje i Istočne Evrope. Danas je Pliva Grupa na tržištu postala globalno prisutna kompanija na 7 od 11 najvažnijih tržišta na svijetu, posluje u 33 zemlje svijeta i ima 6500 zaposlenih. Od 1996.g. Plivine dionice se nalaze na Londonskoj burzi. Plivini stručnjaci za generičke i biotehnološke lijekove i nove kemijske entitete mnogo puta su primili priznanja za vrhunske rezultate rada u svom području. Izgradnjom Novog Istraživačkog Instituta kao centra izvrsnosti, Pliva je stvorila optimalne uvjete za istraživanja u području biomedicinskih, prirodnih i tehničkih znanosti. Plivin Novi Istraživački Institut sinonim je za izgradnju Nove Plive kao istraživačke i inovativne globalne farmaceutske kompanije koja teži potpuno objediniti sve segmente poslovnog procesa: vlastito istraživanje, vlastitu proizvodnju lijekova i farmaceutskih sirovina, vlastitu distribuciju i prodaju i vrhunski menadžment s međunarodnim iskustvom.

2. PROJEKT NOVA PLIVA Potreba za konstantnim rastom i razvojem kao odraz očekivanja dioničara, kao i izazovi koje globalni trendovi u industriji postavljaju pred farmaceutske kompanije, 2003.godine motivirali su Upravu Plive za pokretanje projekta Nova Pliva, sa krajnjim ciljem pretvorbe u vrhunsku globalnu kompaniju, uz moto « Jumping the Curve». Za naglasiti je da promjene nisu novost u Plivinom poslovanju. Izuzetno važan zadatak još projekta PLIVA XXI (u razdoblju 1997. – 1999.g), bio je pripremanje kompanije na nužne promjene, primjenu novog načina rada i ponašanja, te prihvaćanje filozofije « upravljanje promjenama » Nova Pliva je postavila izmijenjenu viziju: ”PLIVA će biti istraživački usmjerena, u potpunosti integrirana globalna farmaceutska kompanija, koja inovativnim proizvodima pridonosi poboljšanju kvalitete života.” U skladu s vizijom Nova Pliva je postavila inovativnost i kreativnost, usmjerenost na korisnika, integritet, timski rad i dijeljenje znanja kao svoje vrijednosti. Područje aktivnosti projekta odvijalo se u pet segmenata: nova poslovna strategija, novi ključni procesi, novi ”leadership”, nova komunikacija i nova struktura. Pliva nastavlja s dualnom strategijom u novom desetljeću: usredotočiti se na generičke proizvode s jedne strane i na razvoj proizvoda s ekskluzivitetom (Proprietary) s druge strane. Plivin cilj je osigurati vrijednosti za korisnike svojih proizvoda kroz maksimalni povrat na generička ulaganja, te istovremenu izgradnju globalnog poslovanja koje se temelji na proizvodima s ekskluzivitetom. Kao ključni poslovni procesi prepoznati su: • Definiranje strategije i operativnog plana (budžetiranja); • Upravljanje korporativnim asortimanom proizvoda – upravljanje životnim ciklusom proizvoda od ideje preko lansiranja proizvoda do konačnog «gašenja»; • Integrirani razvoj novih proizvoda; • Strateški procesi upravljanja ljudskim resursima – određivanje ciljeva, nagrađivanje, razvoj karijere.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


Temeljne smjernice nove strukture koje je dao projekt su decentralizacija, jednostavniji procesi i jasnije odgovornosti uz važniju ulogu lokacija i tržišta. Istraživanje i razvoj postaje jedinstvena i integrirana globalna funkcija. U opskrbi proizvodima koristi se strategija ” sve na jednom mjestu” (one-stop-shop). Ovakvim organizacijskim restrukturiranjem, trebamo postati prodorniji, sposobniji i konkurentniji.

3. KORPORATIVNA KULTURA NOVE PLIVE U Novoj Plivi definirana su načela korporacijske kulture koja treba osigurati ujedinjeno radno okruženje gdje je svaki zaposlenik dosljedan u promidžbi i suživotu s korporativnim načelima. Korporacijska kultura zahtijeva od vodstva orijentiranost na zaposlenike, a motivirani zaposlenici trebaju biti orijentirani na korisnike i isporučivati izvrsne rezultate. Na slici 1. nalazi se shematski prikaz Plivine organizacijske kulture. Cilj je uspostavom željene organizacijske kulture, u Novoj Plivi postići da svaki zaposlenik preuzima inicijativu i radi u timu, preuzima odgovornosti i donosi brze i jasne odluke, spreman je učiti i dijeliti znanja i aktivno sudjeluje u izgradnji jedinstvenog identiteta kompanije. Kultura Nove Plive zahtijeva učinkovitu i dvosmjernu vertikalnu i horizontalnu komunikaciju.

Orijentiranost na ljude

Isporučivanje rezultata

Spremnost na suradnju

Vrhunski » leadership» / Ulaganje u edukaciju

Slika 1 . Organizacijska kultura Nove Plive

4. PROMJENE U KOMPANIJI PLIVA HRVATSKA Kao i sve lokalne kompanije i Pliva Hrvatska je ugradila promjene u svoje poslovanje i primijenila Hrvatski poslovni model. Hrvatska je prepoznata kao jedno od ključnih tržišta, pojednostavljene su linije odgovornosti, brži je proces donošenja odluka, veće su ovlasti prilikom donošenja odluka na lokalnoj razini i veća je učinkovitost funkcija opskrbe proizvodima. Hrvatski poslovni model je koncipiran tako da se na vrhu kompanije Pliva Hrvatska nalazi tim koji je odogovoran za postizanje ciljeva prodaje. Lokalni menadžment odlučuje o aktivnostima razvoja

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


poslovanja i nastoji izgraditi dobre, odnosno izvrsne odnose s korisnicima. Lokalne funkcije su podržane od strane sjedišta. Cilj je stvaranje ”leadership” tima i stalno promoviranje korporativne kulture i vrijednosti Plive kroz kompaniju. Operativni principi su: • Težimo jednostavnosti i usmjereni smo k cilju. • Pokrećemo, usvajamo i živimo promjene. • Donosimo brze i jasne odluke. • Podupiremo preuzimanje rizika. • Prepoznajemo i nagrađujemo izvrsne rezultate. • Potičemo otvorenu komunikaciju i pravodobno dajemo povratne informacije. • Omogućavamo i potičemo osobni razvoj. Na sve projekte i aktivnosti inkorporirane su kompanijske vrijednosti, a Plivini operativni principi se dosljedno primjenjuju. Pri tome ključnu ulogu u održavanju i stalnom unapređenju sustava upravljanja kvalitetom ima poslovna jedinica Kvaliteta, koja svojom vizijom da zavidnim sustavom upravljanja kvalitetom podržava proizvodnju i snabdjevanje Plivinim proizvodima, povećava konkurentnost kompanije. Naša strategija je da Kvaliteta bude u središtu svih aktivnosti u Plivi, od proizvodnje do opskrbe proizvodima. Odgovornost za sustav upravljanja kvalitetom podijeljena je između Globalne kvalitete (odgovorna je za definiranje strategije Kvalitete na globalnoj razini, za unificiranje lokalnih sustava upravljanja kvalitetom i za osiguravanje neovisnosti lokalnih poslovnih jedinica), lokalne Kvalitete (odgovorne su za primjenu, nadzor i unaprjeđenje lokalnih sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa strategijom i standardima kvalitete i za izvještavanje o kvaliteti lokalnog menadžmenta) i Opskrbe proizvodima (odgovorna za pregled i unaprjeđivanje lokalnog sustava upravljanja kvalitetom). Implementirani su uobičajeni elementi sustava upravljanja kvalitetom u farmaceutskoj industriji: upravljanje, osoblje, dokumentacija, postrojenja, kontrola proizvoda i materijala, osiguranje procesa, kontinuirano unaprjeđenje, upravljanje odstupanjima. Realizacija aktivnosti za kvalitetu odvija se kroz četiri koraka: planiranje (KPI, prijedloge za poboljšanje, aktivnosti), primjenu/mjerenje, izvještavanje (pregled kvalitete poslovanja, pregled kvalitete proizvoda, sastanci o kvaliteti na svim razinama) i kontinuirano unaprjeđivanje.

5. PRAĆENJE KLJUČNIH POKAZATELJA POSLOVANJA Za praćenje poslovanja koriste se svjetska rješenja u informatici – poslovanje se prati programskim paketom SAP (System Aplication Program), za upravljanje dokumentacijom koristi se programski paket Documentum (EDMS-Electronic Documentation Management System), a za proizvodnju i skladišno poslovanje se koristi automatizirani proizvodno transportni sustav PCS-MHS (Process Control System & Material Handling System). Shematski prikaz poslovanja vidi se na slici 2. U Plivi je razvijen model sustava uravnoteženih ciljeva (The Balanced Scored Card -BSC) koji omogućuje prevođenje strategije u akciju usklađivanjem strategije s organizacijskom strukturom i resursima, iskorištavanjem znanja i povezivanjem ljudi i procesa. Bitno je naglasiti da se ciljevi kaskadiraju kroz kompaniju do svake poslovne jedinice, a pomoću ključnih pokazatelja uspjeha (Key Performance Indicators –KPI), sa definiranim ciljanim vrijednostima, prati njihovo ostvarivanje.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


SAP, PCS-MHS, EDMSDocumentum, upravljanje informacijama, dokumentima, proizvodima, materijalima, procesima, proizvodima, financijama

Dokumentacija QMS

Slika 2. Praćenje poslovanja u PLIVI HRVATSKA

Slika 2. Shematski prikaz poslovanja. Na primjeru ključnih pokazatelja uspjeha poslovne jedinice Kvaliteta prikazati ćemo kako u kompaniji Pliva Hrvatska funkcionira dvojna odgovornost. Globalna opskrba proizvodima kaskadirala je na lokalne tehničke operacije, odnosno Kvalitetu pet ciljeva: optimirati troškove da budemo konkurentni, osigurati izvrstan servis poslovanju, osigurati potpuno udovoljavanje standarda kvalitete, osigurati siguran okoliš, živjeti vrijednosti i operativne principe. Za te ciljeve definirani su mjerljivi pokazatelji i norme za 2004-2006. Ustanovljeni su mogući rizici, a za pojedina područja definirane inicijative/aktivnosti s odgovornim osobama i ciljevima za svako područje. S druge strane Globalna kvaliteta kaskadira na lokalnu razinu 4 ”KPI kvalitete”: • osigurati da proizvodi udovoljavaju zahtjevima kupaca, • osigurati zavidan sustav upravljanja kvalitetom, • unaprjeđivati kvalitetu proizvoda i procesa, • stalno unapređivati postojeći sustav upravljanja kvalitetom. Na slici 3. je grafički prikaz ključnih pokazatelja kvalitete (KPI) za poslovnu jedinicu Kvaliteta za prvi kvartal 2004.g. Pokazatelj broja odstupanja na proizvedenim serijama KPI 3 je na nivou kvalitete od 4,2 Sigma.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


100

Standardizirane vrijednosti

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 KPI 1 (0)

KPI 2a (0)

KPI 2b (<5)

KPI 2c (<10)

KPI 3 (<5%)

KPI 4 (95%)

Q KPI (96,7)

KPI (ciljana vrije dnost) Rezultati

Ciljana vrijednost

Slika 3. Grafički prikaz pokazatelja kvalitete za 2004.g. Ostvarivanjem sva četiri cilja Globalne kvalitete istovremeno je ostvaren i cilj potpunog udovoljavanja standardima kvalitete. Umrežavanjem i realizacijom dobivenih ciljeva na ovakav način, Kvaliteta odgovara na dualnu odgovornost i osigurava stalno unapređenje sustava upravljanja kvalitetom. 6. ZAKLJUČAK Nova kompanija Pliva Hrvatska je prepoznala da će joj samo kontinuirana ponuda novih i inovativnih proizvoda i rješenja osigurati stabilan i dugoročan rast. Zaposlenici su svjesni činjenice da više nema lokalne konkurentnosti nego da je važno postići konkurentnost na globalnom planu. Pliva Hrvatska nastoji se potpuno integrirati u globalni razvoj kompanije koja objedinjuje sve segmente poslovanja od vlastite proizvodnje do vlastite prodaje svojih proizvoda. Podloga za uspješno poslovanje je jasno definirana i uspostavljena kultura poslovanja koju treba održavati i unaprjeđivati na svim organizacijskim razinama uz poticanje timskog rada, otvorene komunikacije i pravodobnog davanja povratnih informacija. Kroz implementaciju novih rješenja i znanja Plivini zaposlenici stječu iskustvo koje im pomaže za kontinuirano unapređenje poslovanja i na taj način podizanje konkurentnosti Plive na zahtjevnom svjetskom tržištu. Plivina kultura poslovanja zahtijeva da se promjene odvijaju uz njegovanje povjerenja, sigurnosti, dijeljenja znanja i timski rad.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI


U Plivi je, uz prihvaćenu kulturu upravljanja promjenama, prihvaćena spoznaja da je konkurentnost apsolutna vrijednost koju treba postići kroz ugradnju izvrsnosti u sve segmente poslovanja što je u sladu s preporukama koje je dalo Nacionalno vijeće za konkurentnost. Menadžment Plive je svjestan činjenice da za stalne promjene, čiji je cilj dovesti kompaniju do poslovne izvrsnosti, treba pokretati ljude imajući stalno na umu moto: « Strategija je važna, ali stvarni pokretači i nositelji promjena su ljudi.» Činjenica je da dugoročni rast kompanije trebaju osigurati zadovoljni i motivirani ljudi koji razumiju razvojnu strategiju poslovanja i spremni su proaktivno sudjelovati u njezinoj realizaciji. 7. LITERATURA [1] Rich A.B., Continues Improvement, The Key to Future Success, Quality Progress, USA, 1997. [2] Morgan B.S., Schiemann W.A., Measuring People and Performance: Closing the Gaps, Quality Progress, USA, 1999. [3] Caldicott K., Qualified Success, European Pharmaceutical Executive, UK, 2004. [4] Methfessel J., Quality System for the 21st Century, Pharmaceutical Technology Europe, UK, 2004. [5] Cini P., Schneider R.E., The Push for Modern Manufacturing, Pharmaceutical Executive, UK, 2004. [6] Thorpe, J., Company Culture, Quality World, UK, 2003. [7] Interni dokumenti, Pliva d.d., Pliva Hrvatska, 2003., 2004.

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

PLIVA HRVATSKA KAO GLOBALNO KONKURENTNA KOMAPANIJA  

5. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI U skladu s postizanjem veće konkurentnosti kompanije, Pliva je prihvatila stalne promjene kao kritični...