Page 1

V.Čizmić, A. Meleš INA, d.d. Maziva Zagreb

Sustav zaštite zdravlja i sigurnosti kao dio cjelovitog sustava upravljanja u Mazivima Zagreb Uvod Izgradnjom sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti po normi OHSAS 18 001 Maziva Zagreb su odlučila ustrajati u očuvanju zaštite na radu, zaštite zdravlja, zaštite od požara, te zaštite objekata i prostora. To uključuje zaposlenike, kupce, dobavljače, zajedicu, okruženje, kao i nadležna tijela uprave, koja su zadužena nadzirati primjenu zakona i pratećih akata. Sustav se temelji na analizi rizika, koja obuhvaća: identifikaciju opasnosti, procjenu rizika, te odabir značajnih rizika. Ovaj sustav je sastavni dio sveukupnog integriranog sustava kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti. Ostvarivanje ciljeva, zadataka i programa, kao i provedba i održavanje cjelokupnog sustava odgovornosti su rukovoditelja svih razina uz doprinos svih zaposlenika, a primjenjuje se princip trajnog unapređenja. Prosudba sustava i ocjena sukladnosti s politikom i sa zahtjevima norme, obavlja se u sklopu prosudbi integriranog sustava. Dosljedno poštivanje zakonskih zahtjeva, upravljanje ljudskim i materijalnim resursima, donošenje odluka na osnovi činjenica, koriste se u cilju praćenja i poticanja zaštite zdravlja i sigurnosti, dobrobiti zaposlenika i ostalih zainteresiranih strana.

Poltika zaštite zdravlja i sigurnosti Politika sadržava slijedeća načela: · · · · · ·

Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti sastavni je dio sveukupnog poslovnog sustava tvrtke, koji omogućuje spriječavanje gubitaka uzrokovanih ozljedama zaposlenika, profesionalnim bolestima, drugim bolestima u svezi s radom i oštećenjem imovine; Visoki stupanj zaštite temelji se na ispunjenju svih zakonskih zahtijeva i obveza, ali se istovremeno i unapređuje kroz kontinuirano poboljšanje učinkovitosti sustava zdravlja i sigurnosti; Za provedbu ove politike Maziva Zagreb će osiguravati odgovarajuća sredstva, primjerena stupnju opasnosti, poštujući zakonske, tehničke, financijske i druge zahtijeve; Ciljevi zaštite zdravlja i sigurnosti objavljuju se u internom glasilu, kako bi se informirali svi zaposlenici, te osiguralo njihovo uključivanje u provedbu i primjenu politike u praksi; Ostvarivanje ciljeva, kao i provedba i održavanje cjelokupnog sustava, odgovornosti su rukovoditelja svih razina; Periodična prosudba sustava zaštite zdravlja i sigurnosti i ocjena sukladnosti s politikom, obavlja se u sklopu prosudbi postojećeg integriranog sustava upravljanja.


Za prihvaćanje navedenih načela pri provodjenju kokretnih mjera zaštite Maziva Zagreb ulažu napore na razvoju svijesti i osposobljavanju zaposlenih. Sigurnost i briga za zdravlje zaposlenika osnovni su elementi politike upravljanja kvalitetom, a zaštita zaposlenika od ozljeda dovodi do većeg uspjeha poduzeća u tržišnoj utakmici. Ozljede na radu nisu samo izvor povećanih troškova , nego su i znak lošeg korištenja potencijala i ozbiljnih nedostataka u radnom procesu.

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti OHSAS 18 001 specifikacija namijenjena je za izgradnju, održavanje i stalno unapređivanje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti. Može se primjeniti u svakoj radnoj organizaciji koja želi: a. uspostaviti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti s ciljem ukljanjanja ili smanjenja na minimum razinu rizika za sve zaposlenike, kao i za sve druge osobe koje sudjeluju u procesu rada; b. uvesti, održavati i kontinuirano unapređivati sustav; c. osigurati da sustav bude u skladu s utvrđenom politikom; d. pokazati drugima postignutu usklađenost sustava s politikom i zahtjevima OHSAS specifikacije; e. certificirati sustav od stane neke vanjske organizacije; ili f. samostalno utvrditi usklađenost vlastitog sustava s OHSAS specifikacijom.

Procjena i upravljanje rizicima Na svakom radnom mjestu poslodavac ima obvezu pobrinuti se za zdravlje i sigurnost radnika i to u svim aspektima vezanim za rad. Svrha procjene opasnosti je da omogući poslodavcu poduzimanje mjera potrebnih za sigurnost i zdravlje zaposlenika. Ove mjere uključuju: a. spriječavanje profesionalnih opasnosti, b. informiranje zaposlenika; c. osposobljavanje zaposlenika;. d. organizaciju i provođenje potrebnih mjera za nadzor i uklanjanje opasnosti. U Mazivima Zagreb uspostavljen je i održavan postupak za procjenu opasnosti i rizika mogućih štetnih događaja na mjestima rada i radnom okolišu. Procjena rizika je ključni temelj za preventivno upravljanje kako bi se osigurao uspjeh u spriječavanju incidentnih i akcidentnih situacija, te kontinuirano poboljšavao sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti. Postupak se primjenjuje u slučajevima kada se procjeni da opasnost predstavlja značajnu prijetnju, a nije sigurno jesu li postojeće ili planirane mjere (nadzora) adekvatne. Tri pitanja omogućavaju identifikaciju opasnosti: a. Postoji li izvor štete? b. Tko (ili što) može biti oštećen? c. Kako se šteta može dogoditi? U postupku za identifikaciju opasnosti kategoriziraju se opasni i šteteni utjecaji rada (opasnosti, štetnosti i napori rada) i to kod uobičajenih radnih uvjeta, isključenja i uključenja u rad kao i u slučajevima vezanim za izvanredne situacije. Radna grupa imenovana od strane Stručnog kolegija u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu identificira, odnosno prepoznaje opasnosti, ocjenjuje stanje preventivnih postupaka, dobre i


slabe točke po grupama opasnosti i mjerama zaštite na radu, te procjenjuje izloženost opasnostima po radnim mjestima. PJ općih i zaštitnih poslova ocjenjuje identificirane potencijalne opasnosti, procjenjuje rizik, odabire značajne rizike. Listu značajnih rizika odobrava direktor Maziva Zagreb. Planiraju se i primjenjuju mjere za smanjenje rizika, provjerava učinkovitost i primjenjuju po potrebi korektivne radnje u cilju revizije procjene. Faze za upravljanje rizicima: · · · · · ·

·

klasifikacija radnih aktivnosti identifikacija potencijalnih opasnosti procjena rizika odabir značajnih rizika planiranje i primjena mjera za smanjenje rizika provjera učinkovitosti i korektivni postupci revizija procjene

Procjena i mjere za uklanjanje opasnosti temelje se na načelima iz Zakona o zaštiti na radu: a. izbjegavanje opasnosti i štetnosti; b. procjena opasnosti i štetnosti koje se ne mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu; c. spriječavanje opasnosti i štetnosti na njihovu izvoru; d. zamjena opasnog neopasnim ili manje opasnim; e. davanje prednosti skupnim mjerama zaštite na radu pred pojedinačnim; f. odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje zaposlenika; g. planiranje zaštite na radu s ciljem međusobnog povezivanja tehnike, ustroja rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja okoliša na radno mjesto; h. prilagođavanje tehničkom napretku; i. prilagodbe rada zaposlenicima naročito u svezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom opreme, te načina rada i proizvodnje, posebice u svrhu ublažavanja jednoličnog rada i rada po učinku kako bi se smanjio njihov štetan učinak na zdravlje. Kada se procjena revidira? ·

uspostavlja novi proces

·

mijenja organizacija

·

uvodi nova oprema, tehnologija i sl.

·

koriste novi materijali

·

izgrade nove zgrade i prostori

·

nakon nekog incidentnog događaja ili nakon neke nesreće ili štete

Zakonitosti koje treba poštovati: ·

uklonjeni rizik ne izaziva novi rizik


·

ne prenosi na drugo područje

·

upravlja rizicima kao sa svim ostalim funkcijama i procesima

·

to prihvati kao dio menadžmenta

Ciljevi, zadaci i programi Analizom značajnih rizika, pravnih i drugih zahtjeva, ali i tehnoloških i financijskih mogućnosti, postavljeni su odgovarajući ciljevi i zadaci, koji dovode do smanjenja ili otklanjanja negativnih utjecaja na zdravlje i sigurnost zaposlenika u Mazivima Zagreb. Provedbom konkretnih programa omogućuje se postizanje ciljeva, koji moraju biti realni i ostvarivi. Program opisuje kako će se doseći ciljevi, ukljućujući rokove i osobne odgovornosti na svim funkcijama i razinama u Mazivima Zagreb, te sredstva potrebna za ostvarenje tih ciljeva. Napredak u ostvarenju nekog cilja mjeri se korištenjem pokazatelja stanja zdravlja i sigurnosti zaposlenika pa se s toga definiraju mjerljivi pokazatelji koji služe kao osnova za procjenu stanja.

Komunikacija Maziva Zagreb Cilj je održavati i razvijati primjerene oblike komuniciranja i izvješćivanja kako između različitih razina unutar, tako i izvan Maziva Zagreb. Omogućiti pristup svim zainteresiranim stranama pitanjima zaštite zdravlja i sigurnosti, pružiti vjerodostojne odgovore, te dokumentirati cjelokupnu komunikaciju. Korektno i precizno komuniciranje i izvješćivanje unutar Maziva Zagreb obveza je svih zaposlenih. Komunikacija s vanjskim zainteresiranim stranama je opisana procedurom i obveza je točno određenih osoba prema definiranim ovlaštenjima. Komunikacija od najvišeg poslovodstva do najmanjih organizacijskih cjelina, i obrnuto, osigurava upoznavanje svih zaposlenika s politikom zaštite zdravlja i sigurnosti sa stupnjem njezinog ostvarivanja, te s eventualnim odstupanjima. Izvješćivanje prema vanjskim institucijama omogućuje redoviti nadzor procesa, proizvoda i usluga Maziva Zagreb koji imaju, ili mogu imati, negativan utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnosti zaposlenika, te uvid u aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem smanjenja takvog utjecaja. Jasnom i nedvosmislenom komunikacijom s inspekcijskim službama, lokalnim vlastima, javnosti i drugim zainteresiranim stranama, osigurava se status otvorenog i stručnog sugovornika, svjesnog vlastite odgovornosti prema zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenika. Ovakav pristup pouzdano jača ugled tvrtke na sve zahtjevnijem tržištu.

Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama Cilj je utvrditi mogućnosti pojavljivanja incidentnih situacija, te osigurati pripravnost svih raspoloživih sredstava, opreme i ljudi, kako bi se pravovremeno reagiralo u takvim slučajevima. Postupci pripravnosti i odziva se primjenjuju u svim organizacijskim cjelinama Maziva Zagreb gdje su uočena mjesta mogućeg pojavljivanja izvanredne situacije, kao i u onim cjelinama koje su odgovorne za provođenje preventivnih i interventnih mjera zaštite (PJ općih i zaštitnih poslova, Odjela za zaštitu okliša).


Obzirom na postojeću zakonsku regulativu Maziva Zagreb su izradila Pravilnik o preventivnim mjerama i o postupanju u incidentnim situacijama kod zagađivanja voda i tla, Plan intervencija u zaštiti okoliša, te Plan zaštite od požara i tehnološke eksplozije. Ovi dokumenti u potpunosti pokrivaju zahtjeve norme ISO 14001 i OHSAS 18001 sadržane u ovoj točki, a koji se odnose na utvrđivanje mogućnosti i odziva za slučaj izvanrednih situacija, te preventivno djelovanje i ublažavanje posljedica.

Itegrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti po normama ISO 9001:1994, ISO 14001:1996 i OHSAS 18001:1999 Sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti

Politika kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti Odgovornost poslovodstva Pregled sustava od strane poslovodstva Sustav kvalitete, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti Pregled ugovora Kontrola razvoja Nadzor dokumenata i podataka Nabava Proizvodi dobavljeni od kupca Identifikacija i sljedivost Kontrola procesa, nadzor rada Kontrola i ispitivanje , praćenje i mjerenje Kontrola mjerne i ispitne opreme Status kontrole i ispitivanja Neusklađenosti Korektivne i preventivne radnje Rukovanje, skladištenje, pakiranje, zaštita i otprema Kontrola zapisa Interna prosudba sustava Osposobljavanje Servis Statističke tehnike Aspekti okoliša, ident. opasnosti, ocjena rizika i upravljanje rizicima Zakonski i drugi zahtjevi Ciljevi i zadaci Programi Komunikacija Pripravnost i odziv u izvanrednim situacijama

Elementi u normi ISO 9001 :1994 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20

ISO 14001:1996 OHSAS 18001:1999 4.2 4.4.1 4.6 4.1; 4.4.4 4.4.6 4.4.6 4.4.5 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.5.1 4.5.2 4.5.2 4.4.6 4.5.3 4.5.4 4.4.2 4.4.6 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.7


Prednosti integracije s postojećim sustavima upravljanja: 1. Ušteda vremena i novca · · ·

bolja iskoristivost resursa dokumentacija lakši pristup informacijama

2. Povećanje učinkovitosti · ·

skraćuje vrijeme potiće prihvaćanje TQM-a

3. Sinergija · · · ·

jedinstveni ciljevi komunikacija ne ponavljaju se ciklusi osposobljavanja jedinstvene prosudbe

4. Poboljšanje "Image-a" · ·

·

doprinos svih zaposlenih unapređenje kulture ponašanja usmjerenost na kupca i na ostale zainteresirane strane

Zaključak Integracijom sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti u postojeći certificirani sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša Maziva Zagreb žele postići slijedeće prednosti: · · · · ·

poboljšanje radnih uvjeta u odnosu na zdravlje i sigurnost zaposlenika; smanjenje troškova usljed nesreća; udovoljavanje zakonskim zahtjevima; poticaj i motivacija zaposlenih; jačanje povjerenja zainteresiranih strana.

Sustav zaštite zdravlja i sigurnosti kao dio cjelovitog sustava upravljanja u Mazivima Zagreb  

3. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you