Issuu on Google+

ERNEST LEHOTKAI Elektro-kontakt d.d., Zagreb ernest.lehotkai@ekz.htnet.hr

ODRŽIVI RAZVOJ I UPRAVLJANJE KVALITETOM Sažetak Naša tvrtka integrirala je održivi razvoj u upravljačke procese s ciljem povećanja vlastite konkurentnosti u svijetu. Tim korakom potiču se i naši dobavljači da uzmu u obzir održivi razvoj, čime dobiva korist društvo u cjelini. Danas se odvijaju značajne aktivnosti u EGO grupi i ELEKTRO-KONTAKT-u na području eko-djelotvornosti i životnog ciklusa proizvoda. Integracija sustava Upravljanja kvalitetom i okoliša u IMS (Integrirani upravljački sustav) pokazala se kao najbolje rješenje. Ključne riječi: eko-djelotvornost ; životni ciklus ; integracija sustava

1. UVOD Naša je tvrtka sredinom devedesetih godina intenzivno radila na razvoju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO9001. Primijenjeni procesni model već je tada nametnuo zahtjeve koji su uključivali okoliš i zaštitu na radu kao aktivnosti nužne za efikasno provođenje upravljanja. Razlozi su se nalazili u preraspodjeli odgovornosti prema matričnoj organizaciji te potrebi jasnog definiranja obveza primjenjivanja zakonske regulative i zahtjeva kupaca na specifičnim područjima. Tijekom godina postupan rast sustava i izloženost svjetskim trendovima pokazao je da sustav upravljanja nije dovoljno bazirati samo na nekoliko uobičajenih normi za kvalitetu, okoliš ili zaštitu na radu. Tako se od 2002 godine započelo s primjenom Integriranog sustava upravljanja ELEKTRO-KONTAKT-a, koji se oslanja na IMS E.G.O. grupe a koji nema ograničenja vezane za pojedinačne norme već ih objedinjava. Takav sustav pokazao se fleksibilnim prema novim zahtjevima. Poštujući trendove u svijetu i shvativši potrebu šireg poimanja upravljanja ELEKTRO-KONTAKT je proširio sustav uključujući održivi razvoj kao dugoročnu poslovnu strategiju temeljenu na ekonomskom rastu, ekološkoj ravnoteži i društvenoj odgovornosti. Osim te interne strategije Uprava tvrtke je odlučila dati dodatni poticaj promicanju održivog razvoja na razini Hrvatske. ELEKTROKONTAKT je jedan od suosnivača neprofitne organizacije „Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj“ čiji je cilj podupirati usmjerenja prema održivom razvoju u gospodarskom, političkom, pravnom i socijalnom životu i poticati promjene koje će pospješiti prijelaz na održivi razvoj u Hrvatskoj. 2. VIZIJA I STRATEGIJA ELEKTRO-KONTAKT-A I EGO GRUPE ELEKTRO-KONTAKT je jedna od najvećih tvrtki u EGO grupi koja dugi niz godina ima za strategiju razvoj i proizvodnju komponenata koje izravno imaju ulogu efikasne uporabe električne energije u kućanstvu. Principi koji su vladali u razvoju komponenata do prije desetak godina prvenstveno su se vodili štednjom energije i ponudom sigurnih te funkcionalno i po cijeni atraktivnih proizvoda za krajnje kupce. Tadašnji kriteriji koji su bili usmjereni prvenstveno na krajnjeg kupca danas imaju mnogo šire značenje. Tako su vizija i

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


strategija pretočene u opći cilj da se uspostaviti proizvodni sustav koji će dugoročno osigurati optimalno zadovoljenje potreba sadašnjih generacija (kupaca, dobavljača, vlasnika, zaposlenih, civilnog društva i drugih članova šire društvene zajednice) i bolje uvjete budućim generacijama Tako sročena strategija pretočena u pojedinačne ciljeve kroz cijeli sustav upravljanja podržava usmjerenost o postupnoj provedbi ciljeva održivog razvoja u cijelom životnom ciklusu naših proizvoda.

3. INTEGRACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA Sustavi upravljanja u višedesetljetnom razdoblju nezavisno su se odvijali u ELEKTROKONTAKT-u i EGO grupi i nalazili su se na zavidno visokoj razini za ove vrste djelatnosti u svjetskim razmjerima. Proces razvoja sustava može se jednostavno prikazati njegovim rastom i uključivanjem novih elemenata kroz vremenske faze: Prikaz razvoja kvalitete u ELEKTRO-KONTAKT-u 1926

Osnivanje KONTAKTA

1952 1954 1958 1966 1969 1972 1993 1994 1996 1997 1998 2000

Osnovana ulazna kontrola Uspostavljena ispitna stanica za nove proizvode Uspostavljena kontrola kvalitete Izdana - "Metodologija tehničke dokumentacije" Izdan poslovnik kvalitete - "Organizacija sektora kvalitete" Uspostavljena kontrola alatnice Početak uvođenja sustava upravljanja kvalitetom Uvođenje FMEA metode i mjerenje sposobnosti procesa Početak uvođenja sustava upravljanja okolišem Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom Timski rad – stalna unapređenja Six Sigma, ponovljivost i obnovljivost mjernih sustava Uvođenje Integriranog sustava upravljanja IMS (uključuje elemente održivog razvoja) i oslanjanje na IMS-EGO grupe Obrazovanje većeg broja suradnika za Six Sigma

2002 2006

Današnja situacija pokazuje svu složenost i uključivanje raznih elemenata nužnih za cjelovitost upravljanja u skladu s tendencijama održivog razvoja. Tako integrirani sustav upravljanja danas uključuje: • • • • •

Gospodarska ciljeve Ciljeve kvalitete Ciljeve upravljanja okolišem Ciljeve zaštite na radu Ciljeve društvenog djelovanja poduzeća

Uzajamno djelovanje svih elemenata i njihovo efikasno izvođenje danas postaje okosnica razmatranja novih unapređenja sustava.

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


4. EKONOMSKI UČINCI- KUPCI DOBAVLJAČI ELEKTRO-KONTAKT danas u svojoj branši predstavlja najvećeg svjetskog proizvođača dijelova za kućanske aparate kao što su regulatori energije i štapni regulatori (ograničivači temperature za grijače ploče). Ta pozicija stavlja našu organizaciju u izuzetno odgovoran položaj prema svim sudionicima u poslovnom lancu po pitanjima sposobnosti, tako se od nas očekuje: • • • •

optimalno korištenje tehnoloških i financijskih resursa i stalni rast, pravovremeno udovoljavanje specifičnim zahtjevima kupaca, održavanja pozitivnih odnosa sa vlasnicima i zaposlenicima i sposobnost inovativnog rada i učenja.

Od tih zahtjeva treba posebno istaknuti: Optimalno korištenje tehnoloških i financijskih resursa i stalni rast Dosadašnji rezultati pokazivali su zadovoljavajuće trendove osim 2005 godine kada se zbog neočekivanih razloga dogodio privremeni pad prodaje. Razumijevanje razloga i trendova pokrenuo je nove aktivnosti koje u narednom razdoblju trebaju stvoriti pretpostavke za efikasniji odgovor prevladavanja takvih dinamičkih pojava. Ukupna proizvodnja komponenata 2001-2005

Ukupni prihod od prodaje u HRK 2001-2005 470000000

55.000.000

450000000 50.000.000

430000000 45.000.000

Kom

410000000 40.000.000

390000000 370000000

35.000.000

350000000

30.000.000 2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Pravovremeno udovoljavanje specifičnim zahtjevima kupaca Razdoblje 2005 godine okarakterizirano je i izuzetnim aktivnostima na području prilagodbe naših proizvoda RoHS direktivi (The restriction of certain hazardous substances) koja je započela još 2003 godine. Sva proizvodnja komponenata za kućanske aparate i djelomično elektroinstalacijski materijali prilagođeni su prema posebnim zahtjevima kupaca u traženim rokovima. Prilagodba je podrazumijevala provjeru i zamjenu svih materijala i poluproizvoda te tehnologija koje sadržavaju živu, olovo, krom 6+, kadmij, PBB i PBDE u količinama većim od dopuštenih granica. Ovaj proces je intenzivirao rad s dobavljačima i provedbu niza provjera podobnosti novih materijala i dijelova u našim proizvodima. Izuzetne aktivnosti tako velikog obima djelovale su na ELEKTRO-KONTAKT kao i na naše kupce u vidu dodatnih troškova i angažmana naših i dobavljačevih razvojnih i laboratorijskih resursa . 5. SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM Sustav upravljanja okolišem kao integrirani dio upravljačkog sustava ugrađen je u procesne aktivnosti koje u svom djelovanju imaju posebnu ulogu brige o zaštiti okoliša na mjestima gdje su potencijalni aspekti utjecaja na okoliš ocjenjeni kritičnim. Neprekidni rast proizvodnje i prodaje, novi proizvodi, nove tehnologije, novi propisi ili specifični zahtjevi kupaca povećavaju rizike i moguće nepoželjne troškove u ovom području.

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


Tako su razvojne aktivnosti novih proizvoda i procesa podvrgnute ocjenama • usklađenosti planiranih materijala s internom listom „zabranjenih“ odnosno nepoželjnih materijala u proizvodima a • novi ili izmijenjeni tehnološki procesi podvrgavaju se ocjeni aspekata utjecaja na okoliš u skladu sa zakonodavstvom ili dobrom industrijskom praksom. Tim postupcima provodi se osim usklađivanja proizvoda i procesa s važećim propisima prevencija uporabe dozvoljenih ali nepoželjnih materijala koji u doglednom razdoblju mogu postati predmetom novih restrikcija na tržištima. Kao proizvodna organizacija, tvrtka je kod ocjene aspekata utjecaja na okoliš uočila da se zbog naslijeđenih tehnologija iz ranijeg razdoblja posebno mora baviti eko-djelotvornošću. Okosnica upravljačkog sustava već niz godina je sustav praćenja utroška vode, električne energije i sirovina te sakupljanje i zbrinjavanje tehnološkog otpada. Takav pristup daje velik broj korisnih pokazatelja za aktivnosti u području provedbe sustava upravljanja okolišem i moguća unapređenja.

6. EKO-DJELOTVORNOST ELEKTRO-KONTAKT niz godina prati osnovne pokazatelje eko-djelotvornosti. Od sedam kriterija eko-djelotvornosti, kroz sustav upravljanja povezujući kvalitetu i okoliš ELEKTROKONTAKT se posebno angažirao na pet područja označenih slovom X. • X Smanjenje upotrebe materijala • X Smanjenje upotrebe električne energije i vode • X Smanjenje disperzije otrovnih supstanci • X Povećana reciklabilnost • Maksimiranje upotrebe obnovljivih izvora • X Povećanje životnog vijeka proizvoda • Povećanje intenziteta održavanja proizvoda i procesa Smanjenje upotrebe materijala posebno se može prepoznati u izmjenama proizvoda čiji obujam i težina u novim rješenjima stalno pada. Osnovni uvjet je da se u novim rješenjima koja koriste osjetljivije materijale ne naruše dostignuta kvalitativna svojstva proizvoda. Dobar primjer prikaz takvih proizvoda je regulator energije, koji je usprkos novim umanjenim dimenzijama zadržao ili dobio dodatne funkcije prema zahtjevima kupaca (Slika 1).

Težina 107,7 g Godina ~1978

77,4 g ~1978

76,9 g ~1988 Rc od 2006

Napomena: Rc – usklađeno s RoHS direktivom 2002/95/EC

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.

46,4 g ~2006 Rc


Smanjenje upotrebe električne energije i vode Značajne stavke upotrebe resursa vode i električne energije pokrenule su niz aktivnosti koje iz godinu u godinu potvrđuju ispravnost ulaganja. Princip koji je primijenjen za prikaz djelotvornosti bazira se na praćenju apsolutnih vrijednosti i relativnih faktora ekodjelotvornosti kao što su utrošak po jedinici proizvoda. Prikupljeni podaci ukazuju da su neke akcije imale izravan učinak na efikasnost upotrebe resursa. Posebno su slikoviti indikatori utroška vode (Dijagram 1 i 2) i električne energije (Dijagram 3 i 4.). U proteklom razdoblju proveden je niz značajnih aktivnosti čiji se rezultat izravno očituje kroz troškove upravljanja okolišem i to: • Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže • Investicija u zatvoreni sustav hlađenja • Osuvremenjivanje linije za galvanizaciju Dijagram 1.

Dijagram 2. Ukupna godišnja potrošnja vode

Utrošena voda po jedinici proizvoda (2006 cilj 4,0 lit/kom) 8

300.000

7 250.000 6

litara/kom

m3.

200.000

150.000

5 4 3

100.000 2 50.000 1 0

0 2001

2002

2003

2004

2001

2005

2002

2003

2004

2005

Na potrošnji vode se vidi izravan utjecaj zatvorenih sustava hlađenja i rekonstrukcije mreže na apsolutnim iznosima. Ušteda električne energije nije sama po sebi bila prioritet u aktivnostima ekodjelotvornosti. Glavni ciljevi bili su automatizacija i povećanje produktivnosti što je izravno utjecalo i na smanjenje potrošnje električne energije po jedinici proizvoda. Ovo područje ukazuje na velike mogućnosti budućih ušteda. Dijagram 3.

Dijagram 4.

Ukupna godišnja potrošnja elektri čne energije 2001 - 2005 godine

11.000.000

0,22

10.000.000

0,21

kwh/kom

12.000.000

9.000.000

kwh

Utrošena električna energija po proizvodu 2001-2005 godine 0,23

8.000.000

0,2

0,19

7.000.000

0,18

6.000.000

0,17

5.000.000

0,16 2001

2002

2003

2004

2005

2001

2002

2003

2004

2005

Smanjenje disperzije otrovnih supstanci ELEKTRO-KONTAKT je u području emisija sa stanovišta aspekata utjecaja na okoliš potencijalni zagađivač otpadnih voda. Provedbom RoHS direktive jedna od važnijih aktivnosti provedena je još 2002 godine ukidanjem „žutog kromatiranja“ čime su se emisije u okoliš smanjile a kvaliteta proizvoda, prema ispitivanjima, nije umanjena. U ovom području

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


za 2006 godinu u planu su zamjena trikloretilena u procesu odmašćivanja metalnih dijelova novim djelotvornijim i ekološki prihvatljivim postupcima. Povećana reciklabilnost Izgradnja reciklažnog dvorišta poboljšalo je upravljanje tehnološkim otpadom. Da „otpad nije smeće“ dokazuje i puštanje u rad reciklažnog dvorišta jer je veći broj materijala koji su do sada bili zbrinjavani uz troškove, pretvoreni u koristan tehnološki otpad. Podaci koji se skupljaju izravno ukazuju na mjesta troška i na potencijalna mjesta unapređenja. Kako je količina tehnološkog otpada dobrim dijelom uvjetovan ranijim aktivnostima razvoja proizvoda i tehnologija, u budućnosti će se podaci o tehnološkom otpadu sigurno uzeti u obzir s ciljem još efikasnijeg iskorištavanja sirovina.

Povećanje životnog vijeka proizvoda Životni vijek proizvoda kao kategorija kvalitete proizvoda u upotrebi značajan je faktor konkurentnosti naših proizvoda i pridaje mu se posebna pažnja. Jedan je od elemenata uspješnosti na svjetskom tržištu iako naši proizvodi ne spadaju u nisku cjenovnu kategoriju. Interni ciljevi za pouzdanost proizvoda u radu dvostruko su veći od onih zadanih normama, što osigurava siguran dugotrajni rad kod krajnjih kupaca. Praćenje zakonodavstva iz područja zaštite okoliša i dobre prakse Na području praćenja zakonodavstva zbog posebnog položaja izvoznika na sva svjetska tržišta ELEKTRO-KONTAKT u komunikaciji sa kupcima i matičnom kućom EGO prati novosti iz područja zaštite okoliša i usvojenu dobru praksu drugih proizvođača. Taj pristup kroz posebno je izražen kroz listu „zabranjenih“ tj. nepoželjnih supstanci. Takve liste osim EGO grupe posjeduju i druge svjetske tvrtke s ciljem izbjegavanja ili minimiziranja upotrebe pojedinih supstanci koje još nisu na listi zbrana. Zakonodavstvo Republike Hrvatske obvezno se primjenjuje ali za izvoznike za sada nije dovoljno sadržajno kao referenca za rad. Ostale provedene značajne aktivnosti • Izbacivanje „žutog kromatiranja“ tj. kroma III iz procesa • Smanjivanje potreba za galvanizacijom upotrebom novih predobrađenih materijala • Uvođenje sustava za odmašćivanje proizvoda deterdžentima • Izgradnja reciklažnog dvorišta • Provedba RoHS direktive na području proizvodnje komponenata za kućanske aparate U planu su daljnje aktivnosti kao što su: • Provedba RoHS direktive na području proizvodnje elektro-instalacijskog materijala • Uvođenje sustava pranja za osjetljive proizvode ekološki prihvatljivim sredstvima • Ugradnja sustava za neutralizaciju cijanida 7. ZAKLJUČAK Uzajamnost kvalitete i okoliša iz gore navedenih primjera i podataka upućuje da se integrirani sustav upravljanja pokazao kvalitetnim rješenjem za našu tvrtku. Ono daje mogućnosti sagledavanja postojećih slabosti i potencijalnih unapređenja a u cilju postizanja sklada između okoliša i ekonomskog napretka.

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


LITERATURA http://www.wbcsd.org/- Eco-Efficiency: A guide to reporting company performance

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND QUALITY MANAGEMENT Summary Our company integrate sustainable development within management processes, with aim to increase our competitiveness on the world market. This step forces our suppliers to include sustainable development within their own operational considerations as well, for the benefit society as a whole. Today most extensive activities in EGO group and ELEKTRO-KONTAT are on eco-efficiency and product life cycle orientation. Integration of Quality management system and EMS to Integrated management system (IMS) shows up as best solution. Key words: Eco-efficiency; Life cycle; Quality managment

7. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – BAŠKA 2006.


ODRŽIVI RAZVOJ I UPRAVLJANJE KVALITETOM