Page 1

Mr.sc. VERA HOCENSKI, dipl. ing. KIO Keramika d.o.o., Orahovica vhocenski@kio.hr

UPRAVLJANJE KOMPETENCIJAMA U KIO KERAMIKA d.o.o. Sažetak Usmjeravajući svoje aktivnosti te djelujući s ciljem ostvarenja svoje misije i vizije KIO Keramika d.o.o. je postala najveći domaći proizvođač keramičkih pločica talijanskog dizajna u regiji. Opstanak na ovim prostorima i kontinuiranost proizvodnje u dvadesetčetiri godine postojanja može se zahvaliti stalnom poboljšanju proizvodnje, uvođenju novih tehnologija proizvodnje na sve suvremenijoj opremi, poboljšanju kvalitete i dizajna svojih proizvoda. Opredjeljenjem za kvalitetu u KIO Keramika d.o.o uvodi se Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO – 9001:94, certificiran 1998. godine prvi puta, recertificiran 2001 po istoj normi i certificiran treći puta 2004. godine kao Sustav upravljanja prema izmjenjenoj normi ISO-9001:2000. U KIO Keramika d.o.o. se uvodi norma ISO-14001, a certifikacija se očekuje u 2005. godini. Prelaskom na novu normu ISO-9001:2000 i primjenom procesnog pristupa definirani su glavni i zajednički procesi u KIO Keramika d.o.o. Proces izobrazbe djelatnika je jedan od vrlo bitnih zajedničkih procesa u kojem su definirane i kompetencije KIO osoblja. Preko profila kompetencija prati se razina kompetentnosti pojedinca i za određenu skupinu u odnosu na potrebanu razinu. Stjecanjem novih znanja, vještina i iskustva dolazi do promjene razine kompetentnosti, koji se prati preko smanjenja odstupanja u zamišljenom modelu profila kompetencija. Ključne riječi: izobrazba, kompetentnost, stručnost, profil kompetencije, odstupanje od razine

kompetencije 1. UVOD KIO Keramika d.o.o. je društvo sa ograničenom odgovornosti koje se bavi proizvodnjom i prodajom putem veleprodaje i maloprodaje. KIO Keramika d.o.o. proizvodi pločice za unutarnja i vanjska oblaganja tehnologijama prešanja i ekstrudiranja. Ukupni proizvodni kapacitet je 7.000.000 m2 godišnje. Pločice su deklarirane različitim europskim tehničkim normama: EN-14411 dio A A1, EN-14411 dio B, B1 i EN 14-14411 dio L. Pločice talijanskog dizajna se proizvode u različitim dimenzijama: 15x15; 15x20; 20x20; 25x20; 30x30; 33x33; 20x33 cm. Za proizvodnju se koriste domaće sirovine (gline) te uvozni materijali talijanskih, španjolskih i njemačkih proizvođača (engobe, frite, glazure, keramički pigmenti). U proizvodnji se koristi najsuvremenija uvozna oprema novom tehnologijom monopaljenja u ruli pećima. Izvozi se gotovo 80% proizvodnje u odnosu na 20% na domaćem tržištu. Pločice se izvoze u Njemačku, Italiju, Poljsku, Češku, Sloveniju, Srbiju i Crnu Goru te BiH.

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.


KIO Keramika d.o.o. za liniju svojih proizvoda ima znak Hrvatske kvalitete. U ovom radu je opisan proces izobrazbe djelatnika KIO Keramike d.o.o. Opisani su postupci stjecanja znanja i način postizanja potrebnih razina kompetentnosti za pojedince i grupe djelatnika. Za praćenje unapređenja kompetentnosti primijenjen je zamišljeni model kompetencija.

2. PROCES IZOBRAZBE DJELATNIKA 2.1. Opis procesa Proces izobrazbe je definiran u KIO Keramika d.o.o. kao proces stjecanja potrebnog znanja njenih djelatnika radi postizanja potrebne razine stručnosti i kompetentnosti za obavljanje poslova radi ostvarenja politike i ciljeva. Cilj procesa je postizanje potrebne stručnosti i kompetentnosti pojedinca ili grupe koji izvode poslove koji utječu na kvalitetu. Procesni pristup izobrazbi prikazan je na slici 1. Prikazan je popis dokumenata, a internim nazivima koji ulaze u proces, dokumenti kojima se kontrolira proces te izlazni dokumenti iz procesa. Slika 1.Grafički prikaz procesnog pristupa u procesu izobrazbe

Ulaz - plan izobrazbe - prijedlog obuke pripravnika

Resursi - oprema - djelatnici KIO

Proces izobrazbe

-

Kontrola - Postupak izobrazbe - Radne upute

Izlaz uvjerenje o osposobljenosti tabela znanja zapis o eksternoj izobrazbi

2.2. Postupak provođenja izobrazbe Postupak izobrazbe je definiran u internom KIO dokumentu . 6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.


U KIO Keramici d.o.o. primjenjuje se obvezno obrazovanje, dopunsko obrazovanje i izobrazba pripravnika. Navedene vrste izobrazbe se provode prema godišnjem planu koji se donosi na početku godine. 2.2.1. Obvezno obrazovanje

STRUČNOST

Pod obveznim obrazovanjem u KIO Keramika d.o.o. se smatra obuka o Sustavima kvalitete i upravljanja okolišem, koju mora proći svaki djelatnik. Nivo obuke ovisi o tome na kojem radnom mjestu radi djelatnik. Izobrazba djelatnika koji rade u proizvodnji, koji su najbrojniji u KIO Keramici d.o.o., sadrži upoznavanje s politikom kvalitete i okoliša, organizacijskom strukturom, dokumentacijom Sustava upravljanja i dokumentacijom koja opisuje na koji način se obavljaju pojedini poslovi. Obuku za interne auditore i novo zaposleni rukovodeći kadar vrše vanjske certifikacijske kuće. Grafički prikaz provođenja izobrazbe u KIO Keramici prikazan je na slici 2. Slika 2. grafički prikaz provođenja izobrazbe djelatnika

Osnovno obrazovanje

Diploma

Izobrazba pripravnika

OB-18-01-08 OB-18-01-11

Obvezno obrazovanje

OB-05-02-03

Radno iskustvo

Radna knjižica

KOMPETENTNOST

Dopunsko obrazovanje

INTERNO - tečajevi - seminari - obuka

Profil kompetencija OB-18-01-03 OB-18-01-09

VANJSKO - tečaji - seminari - školovanje VSS, VŠS

-

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.

diploma uvjerenje


2.2.2.

Dopunsko obrazovanje

Dopunsko obrazovanje u KIO Keramika d.o.o. provodi se za djelatnike prema godišnjem planu kroz seminare, tečaje, savjetovanja, obuku i sl. Dopunsko obrazovanje može biti interno ili vanjsko ovisno o tome gdje se vrši obuka. Interno obrazovanje odnosno obučavanje vrši se u prostorijama KIO Keramika d.o.o., a izvodi ga vlastito osoblje ili iz vanjske kuće. Vanjsko obrazovanje se obavlja preko tečajeva i seminara. U nedostatku određenog stručnog kadra pojedinog profila i stručne spreme na tržištu radne snage postoji mogućnost da se upućuju djelatnici na obrazovanje u srednje, visoke ili više škole. 2.2.3. Izobrazba pripravnika Izobrazba pripravnika je propisana i provodi se prema propisanim internim dokumentima. 2.2.4 Zapisi o izobrazbi Zapise o izobrazbi pojedinog zaposlenika, bez obzira o kojoj se vrsti izobrazbe radi čuva se u dosjeu radnika. 2.3. Stručnost U KIO Keramici smatramo da su djelatnici stručni ako su osim znanja dobivenog tijekom školovanja u srednjoj školi, višoj ili visokoj prošli i izobrazbu pripravnika i osnovnu izobrazbu. 2.4. Kompetentnost Prema definiciji [ 2 ] kompetencija je prikupljanje, upotreba, razvoj i raspodjela znanja vještina i iskustva. Za kvalitetno obavljanje nekoga posla svakome je potrebno određeno znanje, vještina i iskustvo. Znanje se prikuplja i stiče, a da bi imalo ikakvu vrijednost treba ga upotrijebiti. Međutim zbog stalnih i brzih promjena znanje treba razvijati, unaprjeđivati i prenositi. Kompetentnost na poslovima se stječe naknadnom izobrazbom, radnim iskustvom te dopunskim obrazovanjem internim ili vanjskim, preko tečajeva, seminara ili školovanjem u srednjim, višim, visokim školama i fakultetima. 3. MODEL KOMPETENCIJA 3.1. Izrada modela kompetencija Modelom kompentencija [ 3 ] se prati nivo stečenog znanja djelatnika na određenim radnim mjestima. Rukovoditelji sektora utvrđuju potrebne kompetencije za pojedince na određenim radnim mjestima.

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.


Pri izradi modela utvrđuju se potrebne kompetencije na osnovu predloženih kompetencija osobnih, profesionalnih i poslovnih za kvalitetu i upravljanje okolišem. Praćenje kompetencija preko modela vrši se jedanput godišnje i to za djelatnike: - rukovoditelje - voditelje - poslovođe - i za pojedine djelatnike na radnim mjestima važnim za kvalitetu. U KIO Keramici d.o.o. postoje sljedeće razine rukovođenja: Slika 3. Razina rukovođenja u KIO Keramika d.o.o. 1. 2.

Proizvodnja i Održavanje

4. 5. 6.

3.2.

PREDSJEDNIK UPRAVE RUKOVODITELJI SEKTORA Prodaja Nabava Kvaliteta i okoliš Razvoj Voditelji odjela Poslovođe i predradnici Neposredni djelatnici

Financije

Izbor kompetencija Neposredni rukovoditelj za voditelje odjela, odnosno voditelji za predradnike biraju kompetencije za određena radna mjesta i i ocjenjuju potrebnu razinu kompetencija.

3.2.1. Osobne značajke a) spremnost na stalne promjene i poboljšavanja b) spremnost na timski rad c) komunikativnost (komunikacijske vještine, sposobnost jasnog izražavanja koncepcija i zamisli, usmeno i pismeno, vještinu ophođenja koja vodi djelotvornom obavljanju nezavisnog ocjenjivanja poput diplomacije, taktičnosti te sposobnost slušanja) d) prezentacijske vještine e) sposobnost zadržavanja dostatne nezavisnosti i nepristranosti za ispunjavanje obveza nezavisnog ocjenjivača. f) Vještina samoorganiziranosti potrebna za djelotvorno obavljanje nezavisnog ocjenjivanja g) Sposobnost razboritog zaključivanja temeljenog na objektivnim dokazima. 3.2.2. Profesionalne kompetencije (stručne, tehničke) a) b) c) d)

znanje o procesima (tehnologija), aspekti okoliša znanje o proizvodu, uslugama organizacije, aspekti okoliša poznavanje zahtjeva normi ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004. poznavanje propisa, državnih i međudržavnih, te ostalih srodnih dokumenata

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.


e) postupcima, procesima f) poznavanje načela održivog razvoja 3.2.3. Poslovne kompetencije (razumjevanje poslovanja, ciljeva) a) b) c) d) e) f)

znanje engleskog jezika, usmjerenost na kupca, aspekti okoliša, razumjevanje kvalitete, poznavanje tvrtke, aspekti okoliša

3.3.

Izrada modela

Nakon utvrđenih potrebnih kompetencija ocjenu postojeće razine kompetentnosti utvrđuju zajedno nadređeni rukovoditelj ili voditelj sa djelatnikom kojega ocjenjuje i tada izrađuju model kompetencija. Slika 4. Zamišljeni model “profil kompetencija” za radno mjesto Rukovoditelj upravljanja kvalitetom i okolišem.

1. Spremnost na stalne promjene 18. Hrvatski propisi

100

2. Timski rad

80

17. Međunarodni propisi

3. Komunikativnost

60

16. Održivi razvoj

4. Stalno poboljšanje

40 20

15. Sustav upravljanja okolišem ISO-14001

5. Prezentacija vještine

0

Procj. razina 04.

14. Poznavanje proizvoda / usluge

6. Sposobnost nezavisnog ocjenjivanja

13. Pripadnost organizaciji

7. Sposobnost razboritog zaključivanja

12. Poznavanje tvrtke

8. Poznavanje ISO-9001:2000

11. Usmjerenost na kupca

Procj. razina 03.

9. Poznavanje procesa

10. Poznavanje engleskog jezika

Nakon ocjene utvrđuju se potrebe pojedinaca za izobrazbom. Koriste se 4 predviđena stupnja kompetencija A, B, C, D: A – vrlo slabo znanje i iskustvo (0%) B – dobro znanje (25%) C – odlično znanje (50%) D – izuzetno znanje i iskustvo (100%)

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.

Treba


-

inicira i pokreće poboljšanja i promjene istražuje i rješava složene probleme koji zahtjevaju temeljnu analizu. Rješenja obično zahtjevaju pronalaženje novih postupaka/tehnika/metoda. osoba je poznata kao autoritet

3.4. Provjera profila kompetencija Provjera i ponovna ocjena postojeće razine kompetencija vrši se jedanput godišnje. Da bi došli do informacije o potrebama za izobrazbom pojedinih grupa djelatnika vrše se analize kompetencijskog odstupanja. Na taj način se prati efikasnost izobrazbe. Na slici 5. prikazano je smanjenje kompetencijskog odstupanja za rukovoditelje sektora, što je cilj procesa izobrazbe u KIO Keramika d.o.o. Pri izradi godišnjeg plana izobrazbe koriste se podaci o potrebnoj izobrazbi dobiveni analizom profila kompetencija djelatnika te o kompetencijskom odstupanju za pojedine grupe djelatnika. Slika 5. % prosječnog odstupanja od zajedničkih kompetencija u 2003. i 2004. godini prosječno odstupanje od zajedničkih kompetencija za rukovoditelje u 2003 i 2004 godini 50 45 40 % odstupanja

35 30 25 20 15 10 5 0

Susatav upravljanja okolišem

Održivi razvoj

Komunikativno st

Sposob. nezavisn. ocjenjiv.

%prosj.odst. 03

25

25

18,7

% prosj. odst. 04

20

23

11,7

Znanje stranog jezika

Poznavanje proiz./usluga

Poznavanje propisa

Spremnost na stalne promj.

18,7

18,7

18,7

18,7

12,5

12,5

10

18,7

10

7

8,3

13,3

Timski rad

kompetencije

4. ZAKLJUČAK U ovom radu opisan je proces izobrazbe i način na koji se provodi obuka djelatnika te stječe potrebna stručnost i kompetentnost rukovodećeg kadra i djelatnika čiji posao utječe na kvalitetu. Razina kompetentnosti se prati i ocjenjuje prema opisanom modelu. U ovom radu prikazan je konkretan primjer profila kompetentnosti za rukovoditelja upravljanja kvalitetom i okolišem.

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.


Prikazano je prosječno odstupanje postojeće razine od potrebnog za pojedine kompetencije za 2003. i 2004. godinu za rukovoditelje KIO Keramike d.o.o. Prikazani model praćenja odstupanja kompetentnosti pojedinca ili grupe djelatnika je vrlo jednostavan i može se upotrijebiti za bilo koje radno mjesto. Praćenjem kompetencijskog odstupanja stvarnih i potrebnih kompetencija može se doći do informacije o potrebnim izobrazbama za pojedinca ili grupu. Praćenjem promjena kompetencijskog odstupanja možemo pratiti stalno poboljšanje kompetentnosti što je rezultat znanja stečenog izobrazbom i iskustvom, a to je u skladu s normama ISO-9001:2000 i ISO-14001:1996 LITERATURA [1] HRN EN ISO 8402:1996 [2] HRN EN ISO 9001:2000 [3] D. Bračun, Gospodarstvo i obrazovanje za okoliš, Kvaliteta, godina 1, broj 3, 2002. [4] HRN N ISO 14001: 1996 Sustavi upravljanja okolišem [5] HRN N ISO 14002 Smjernice za nezavisno ocjenjivanje okoliša, Kvalifikacijska mjerila za nezavisne ocjenjivače okoliša (Guidelines for environmental auditing – [6] Qualification criteria for environmental auditors). [7] Mihael Fasulo, Paul Walker: Careers in the environment, VGM Career Horizons, 1995 International Chamber of Commerce, Poslovna povelja za održivi razvoj 1991, www.iccwbo.org/home/environment/sharter.asp [8] The World Federation of Enineering Organizations (WFEO), Code of Environmental Ethics for Engineers, 1994, www.wfeo-comtech.org/ [9] Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, Hrvatska u 21. stoljeću, Zaštita okoliša, 2001, http:// www.hrvatska21hr/home.asp.

MANAGING WITH COMPETITIONS IN KIO KERAMIKA LTD. Summary KIO KERAMIKA Ltd. became the biggest domestic producer of ceramic tiles with Italian design by managing its activities and working with the aim of achievement its mission and vision. The survival on this area and production continuity for twenty four years of being we can thanks to permanently improvement of production, introducing of new technology with better quality and modern design of our products. KIO KERAMIKA is appropriated for quality so in 1997 it involved Quality Management System (QMS), certified in 1998, ISO 9001:94. It was recertified in 2001, ISO 9001:94 and certified in 2003, ISO 9001:2000. KIO The process of employee training is one of the very important common process with defined competence of employees. With competence profile KIO KERAMIKA is monitoring the level of individual competence and competence for specific group with regard to necessary level. By achievement of new knowledge, skills and experiences the level of competency is changed. The same level is monitoring by reducing of deviationa in imagined model of profile competency. Key words: training, competition, professionalism, competition profile, deviation of level competition

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI – OPATIJA, 18.-20. 05. 2005.

UPRAVLJANJE KOMPETENCIJAMA U KIO KERAMIKA d.o.o.  

6. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI Usmjeravajući svoje aktivnosti te djelujući s ciljem ostvarenja svoje misije i vizije KIO Keramika d.o....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you