Page 1

Mr.sc. V. Hocenski, dipl. ing. KIO Orahovica

EFEKTI PRIMJENE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE NA SMANJENJE TROŠKOVA KVALITETE U KIO ORAHOVICA Sažetak KIO Orahovica je jedini proizvođač keramičkih pločica u RH sa dvadesetgodišnjom tradicijom. U oštroj konkurenciji sa kojom se susreće na domaćem i inozemnom tržištu KIO se održava zahvaljujući kontinuiranom povećanju kapaciteta proizvodnje primjenom novih tehnologija uz primjenu nove i suvremene opreme te poboljšanju kvalitete i dizajnu svojih proizvoda uz smanjenje troškova. Dokaz kontinuiranog i dinamičnog razvoja te opredjeljenja za kvalitetu je uvođenje Sustava za osiguranje kvalitete prema ISO:9001:1994 godine. Sustav je certificiran 1998. godine, a recertificiran 2001. godine. U 2000. godini u KIO je uvoden sustav praćenja troškova kvalitete prema normi BS-6143 te implementira u Sustav za osiguranje kvalitete. Efekti sustava za osiguranje kvalitete se očituju u uštedama postignutim u smanjenju troškova gubitka i ukupnih troškova kvalitete.


1. UVODNI DIO KIO Orahovica je proizvođač keramičkih pločica za unutarnje oblaganje deklariranih normom HRN EN – 159 grupa B III i ISO –13006 dio L. KIO proizvodi pločice dimenzija od 15 x 15; 15 x 20; 20 x 20; 25x20; 30 x 30. Proizvodnja je započela 1981. godine tehnologijom bipaljenja u tunelskim pećima kapaciteta 500.000 m² godišnje. U 2001. godini proizvodnja je iznosila oko 4.000.000 m². U 20 godina je KIO kontinuirano povećavao kapacitet i mijenjao tehnologiju tako da danas proizvodi pločice tehnologijom monopaljenja. Usavršavanjem tehnologije KIO je povećavao proizvodnju, poboljšavao karakteristike (fizikalne i mehaničke) svojih proizvoda te smanjivao troškove proizvodnje i postigao prodaju svojih proizvoda na europskom tržištu. Od 1994. godine KIO izvozi 70-80% godišnje proizvodnje u: Njemačku, Poljsku, Mađarsku, Italiju, Austriju, BiH, Sloveniju i Francusku. KIO je dokazao orjentaciju prema tržištu i kupcu uvođenjem Sustava za osiguranje kvalitete. Sustav za osiguranje kvalitete je uveden u sve sektore firme uključujući i financijski sektor te izložbeno - prodajne salone koje ima diljem Hrvatske (Orahovica, Zagreb, Osijek, Sl. Brod, Koprivnica, Vrbovec i Rijeka). Sustav je certificiran od Lloyd`s register 1998. godine, recertificiran 2001. godine. U KIO-u se nakon certifikacije radilo na unapređenju sustava kvalitete tako da je 2000. godine uveden Sustav praćenja troškova kvalitete-prema normi BS-6143 i implementiran u Sustav kvalitete. U 2002. godini u KIO-u su u tijeku izmjene sustava za osiguranje kvalitete u sustav upravljanja kvalitetom prema ISO:9001:2000 i uvođenje sustava upravljanja okolišem prema ISO-14001:1998. KIO izgrađuje jedinstveni sustav upravljanja kvalitetom troškova i okolišem. 2. METODE RADA Praćenje troškova kvalitete uključeno je u Sustav kvalitete te definirano postupkom PO-21-02 koji je sastavni dio Sustava osiguranja kvalitete a on obuhvaća postupak praćenja, evidentiranja, obračuna i izvješćivanja te donošenje mjera za njihovo smanjenje i stalno unapređenje. Trošak kvalitete u KIO dd uključuje prema HRN-EN ISO 8402:96 troškove koji nastaju pri osiguranju zadovoljavajuće kvalitete i zadovoljavajućeg povjerenja kao i gubici koji se trpe kada kvaliteta nije postignuta. Troškove kvalitete sačinjavaju slijedeće vrste troškova: - trošak radne snage, - trošak materijala, - trošak vanjske usluge, - troškovi odlaska izvan KIO. Troškovi kvalitete se dijele na: - preventivne troškove, - trošak ocjene, - trošak gubitka (unutarnji i vanjski). Troškovi preventive su troškovi aktivnosti koji se poduzimaju na sprečavanju nastajanja neusklađenosti: obrazovanja, razvoja, preventivnog održavanja, trošak kvalitete, kancelarijski troškovi, troškovi mjerenja Troškovi ocjene su troškovi nastali tijekom aktivnosti radi osiguranja propisane kvalitete: trošak kvalitete tehnološkog procesa, certifikacijski troškovi, troškovi nadzornih pregleda, prosudbe dobavljača, internih prosudbi.


Trošak gubitka Unutarnji gubici se računaju prema podacima definiranim u proizvodno-financijskom planu za poslovnu godinu a to su:.trošak nesukladnosti, trošak nižih klasa i količina od plana, gubici uslijed smanjene prodaje, gubici uslijed odstupanja zbog planirane prodaje i nabave, rasturi materijala (glazura, engoba), troškovi skladišnog poslovanja (otpis proizvoda i ambalaže) Vanjski gubici su gubici nastali zbog reklamacija i gubitka tržišta. Praćenje troškova u KIO dd. odvija se prema dijagramu tijeka prikazanom na sl.1.. Iznosi troškova kvalitete u KIO se izražavaju u % od vrijednosti prodaje, a podaci se prezentiraju dva puta godišnje na upravinoj ocjeni. Dijagram tijeka praćenja troškova kakvoće - Sektor razvoja - Sektor osig. kval. - Sektor maloprod. - Sektor komerc. - Proizv. teh. sektor - Ekonom. finan. sektor

Rukovoditelji i voditelji odjela organ. jedin. u kojima nastaju troškovi Prikupljaju i evidentiraju podatke o trošk. prema RU A1

EFS - odjel obračuna plaće - materijalno knjigovodstvo - financijsko knjigovodstvo Obračun troškova kvalitete A2

Sektor osiguranja kakvoće A3

Rukovoditelj odjela

Rukovoditelji, voditelji sektora/odjela -

analiziraju podatke daju prijedloge za popravne i zaštitne radnje pismeno dostavljaju prijedloge u SOK A4

Rukovoditelj SOK-a -

iznosi podatke sa rezultatima praćenja troškova i prijedlogom mjera menagement review A5

Direktor KIO d.d. Odlučuje o poduzimanju popravnih i zaštitnih radnji za smanjenje troškova kakvoće A6

Provođenje zaštitnih radnji PO-14-02 Slika 1.

RU-21-02-05 RU-21-02-08

Mjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća RU-21-02-09


Obračuna ukupnih troškova kvalitete izražava se u vrijednosti prodaje prema vrsti troškova u KIO dd. Učešće pojedinog troška je prikazano na slici 2. U č e šć e v r st e t r o šk a u %

90 80 70 60

%

50 40 30 20 10 0 %

t r o š. m a t e r ija la

t r o š. r a dn e sn a ge

p ut n i t r o ša k

t r o š. v a n j. usluga

85

1 4 ,5

0 ,2

0 ,3

v r st a t r o šk a

Slika br. 2. Odnos troškova preventive, ocjene i gubitka prikazan je na slici br. 3. Slika prikazuje troškove izražene u vrijednosti prodaje. Troškovi gubitka, preventive i ocjene 100 90 80

% vrij. troškova

70 60 50 40 30 20 10 0

gub itak

preven tiva

ocjena

2000.

88,4

1 0,9

3,1

2001.

84,6

1 0,7

4,7

troškovi

Slika 3.


U ukupnim troškovima trošak gubitka iznosi oko 85% ukupnih troškova. Od uvođenja praćenja troškova smanjuju se ukupni troškovi ali i trošak gubitka te troškovi preventive i ocjene. 3. REZULTATI DISKUSIJA U KIO d.d. od 1997 godine prema ISO-9001 :94 nesukladnosti – greške se evidentiraju i poduzimaju se korektivne radnje na uklanjanju greške. Vodi se evidencija o greškama, tko je što poduzeo, tko je proveo korektivne radnje i tko je provjerio efikasnost korektivnih radnji.Provode se i preventivne radnje na uklanjanju potencijalnih uzroka greške. Slika 4. prikazuje broj popravnih i preventivnih radnji poduzetih u KIO od 1998 godine kada je sustav uveden. Mnoge od provedenih preventivnih radnji se odnose na smanjenje keramičkog otpada-škarta koji se vraća u proizvodni proces, međutim vrijednosno je najskuplja komponenta.

Popravne i preventivne radnje po godinama 4000 3500

broj radnji

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

popravne radnje

0

3572

3576

2938

3261

preventivne radnje

13

39

27

41

52

godine

Slika 4. U klasifikaciji troškova trošak škarta ima najveće učešće u trošku gubitka.


Rezultati preventivnih radnji poduzetih na smanjenju škarta prikazani su na slici br. 5. Pri obračunu škarta uzet je% škarta u 1996. godini.

Rezultat zaštitnih radnji po godinama 3,5 3

smanjenje škarta

2,5 2 1,5 1 0,5 0 %

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

0,2

1,1

1,8

2,5

3,3

godine

Slika 5. Ovaj postotak smanjenja škarta raste iz godine u godinu, naime preventivne radnje koje su poduzete 1997. i 1998. godine se kontinuirano primjenjuju. Osim njih kontinuirano se poduzimaju nove. Na navedena smanjenja škarta su utjecale poduzete mjere uspješno uglavnom bez velikih ulaganja, a to su: - dorade na strojevima za punjenje i pražnjenje peći i transportnih vagona - optimiziranje vremena reparacije vagona i alata za preše - optimiziranje brzina glazir linija u funkciji brisanja bez bacanja pločica u škart - zamjene medija za paste i fiksativa - povećani broj kontrolnih točaka kojima se prati % škarta Prema načinu za obračun troškova na slici br. 6. prikazan je utjecaj preventivnih radnji na smanjenju troška gubitka za godine prije uvođenja sustava praćenja troškova to jest od uvođenja sustava kvalitete.


Slika br. 6. Smanjenje troškova gubitka i ukupnih troškova u odnosu na vrijednost prodaje od uvođenja Sustava za osiguranje kvalitete u KIO dd

4 3,5 3 2,5

% vrijed. prodaje

2 1,5 1 0,5 0 1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

godine

Iz slike je vidljivo da je najveći doprinos postignut upravo od 2000 na 2001 kada su ukupni troškovi kvalitete za 2% smanjeni u odnosu na 2000. godinu. Ako promatramo smanjenje troškova uslijed smanjenja % škarta od 1997., vidljivo je da su troškovi smanjeni za 4%. Zaključak: Obračunom troškova kvalitete u KIO d.d. – ustanovljeno je da 85% ukupnih troškova su troškovi materijala, 15% su troškovi radne snage, putni troškovi vezani za kvalitetu i troškovi vanjskih usluga. S obzirom na podjelu troškova, troškovi gubitka imaju najveće učešće ~ 85%, troškovi preventive 11% a ocjene 4%. Preventivne radnje poduzete za smanjenje škarta smanjile su trošak kvalitete za 2% vrjednosati prodaje u 2001. godini u odnosu na 2000. godinu, a od uvođenja Sustava kvalitete do 2001. godine smanjenje iznosi 4% vrjednosti prodaje. U KIO dd. uvođenje sustava za praćenje troškova i implementacije u Sustav kvalitete dobiven je značajan alat kojim se kvantificira nekvaliteta te uočavaju mjesta na kojima treba djelovati i kontinuirano smanjiti troškove. Literatura: 1. HRN EN ISO 8402:1996 2. John S. Oakland Roy F. FOLLOWELL “Statistical Process Control” 1992. 3. “TQM IN THE Automative Industries” Zbornik radova različitih autora, 1995 4. Krajeroski, Ritzman “Operations management, Strategy and analisis, 1993 5. TQM in action, John Pihe, Richard Barnes, 1994

EFEKTI PRIMJENE SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE NA SMANJENJE TROŠKOVA KVALITETE U KIO ORAHOVICA  

4. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you