Page 1

Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović prof. dr. sc. JASMINA HAVRANEK dr.sc. VESNA DODIKOVIĆ JURKOVIĆ VIŠNJA PETROVIĆ Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Zagreb jasmina.havranek@azvo.hr, vdjurkovic@azvo.hr, visnja.petrovic@azvo.hr

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA VISOKIM UČILIŠTIMA RH RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE NA VISOKIM UČILIŠTIMA Stručni rad / Professional paper Sažetak: Tijekom posljednjeg desetljeća visoka učilišta su započela ustrojavanje sustava upravljanja kvalitetom. AZVO je kontinuirano pratio događanja u visokom obrazovanju i redovito prikupljao podatke o stvarnom stanju u visokom obrazovanju. Utvrđeno je da je većina visokih učilišta ustrojila sustave upravljanja kvalitetom koji se temelje na zahtjevima norme ISO 9001. Preporuka MZOS je bila da se do 2010. ustroje jedinice i sustavi osiguravanja kvalitete. U 2009. godini stupio je na snagu Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju kojim su propisani međunarodni standardi (ESG - European Standards and Guidelines) za ustrojavanje sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Visoka učilišta su započela nadogradnju postojećih sustava upravljanja kvalitetom uspostavljajući integrirani sustav koji se temelji na normi ISO 9001 i ESG-standardima, s više ili manje uspjeha. AZVO je pratio sve promjene i utvrdio da mnoga visoka učilišta nisu dobro uskladila sustav sa zahtjevima standarda (ISO i ESG) te će trebati poraditi na dopunama koje bi dovele do učinkovitog, integriranog sustava osiguravanja kvalitete. SUK je učinkovit za praćenje rada menadžmenta i administrativnog osoblja, kao i tehničke i ostale podrške u visokom obrazovanju, no u području nastave i istraživačkog rada nije dovoljan te se za te segmente primjenjuje ESG. Ključne riječi: sustav upravljanja kvalitetom, sustav osiguravanja kvalitete, visoka učilišta 1. UVOD Nakon potpisa Bolonjske deklaracije 2001. u Pragu, u RH su započele reforme u sustavu visokog obrazovanja radi prilagodbe sustava visokog obrazovanja s ostalim potpisnicima Bolonjske deklaracije i stvaranja prepoznatljivog, koherentnog i kompatibilnog Europskog prostora visokog obrazovanja. Paralelno s provedbom reformi prihvaćeno je načelo da su visoka učilišta primarno odgovorna za kvalitetu svih svojih aktivnosti. Visoka učilišta su započela intenzivnije raspravljati o načinu osiguravanja kvalitete, a neka od njih su ustrojila sustav upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO 9001. Tijekom narednih godina nadležno Ministarstvo organiziralo je u nekoliko navrata susrete svih visokih učilišta radi razmjene iskustava vezanih uz probleme i dinamiku ustrojavanja sustava kvalitete. U samim počecima, dio visokih učilišta proveo je opsežne rasprave i izradio svoje modele sustava kvalitete. Proces ustroja nije uspješno proveden radi otpora dionika i neprepoznavanja dodane vrijednosti uvođenja sustava kvalitete. Stoga je nadležno Ministarstvo 2005. donijelo „Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010.“ u kojem je definirano da se „do kraja 2006. uspostavi sustav jamstva kvalitete u visokoobrazovnom sustavu Republike Hrvatske, a 13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 246 -


Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović do kraja 2010. provede vanjsko vrednovanje kvalitete visokoškolskih programa i institucija, uz usporedan razvoj jedinica za jamstvo kvalitete na visokim učilištima“. Agencija za znanost i visoko obrazovanje je tijekom svog postojanja izgrađivala i njegovala partnerski odnos s visokim učilištima. Aktivno je pružala pomoć dionicima u sustavu visokog obrazovanja shvaćajući važnost osiguravanja kvalitete, naročito na institucijskoj razini. Od presudnog je značenja prepoznati potrebe svih dionika uspostavljajući i njegujući kvalitetnu, međusobnu komunikaciju te potičući njihovo uključenje u izgradnju mehanizama za osiguravanje kvalitete. 2.

RAZVOJ SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA

2.1. Ustroj sustava upravljanja kvalitetom na visokim učilištima Začeci uspostave sustava kvalitete na visokim učilištima u RH u razdoblju od 2003. do 2009. godine su prvenstveno vezani uz ustroj sustava upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima ISO 9001 i IWA2. Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04), obvezu ustroja sustava imala su visoka učilišta u sastavu sveučilišta, dok veleučilišta i visoke škole Zakon nije obvezivao. U tom je razdoblju RH pratila trendove u visokom obrazovanju u EU i počela primjenjivati sve donesene relevantne dokumente. Na zahtjev ministara potpisnika Bolonjske deklaracije, grupa E4 (ENQA – Europska udruga agencija za osiguravanje kvalitete, EUA – Europska udruga sveučilišta, ESU – Europska udruga studenata, EURASHE – Europska udruga institucija u visokom obrazovanju) je izradila dokument Standards and Guidelines for Quality Assurance in European Higher Education Area (ESG) koji je 2005. usvojen te je započela njegova primjena na visokim učilištima u Europi pa i šire. Dio ESG-a sadrži niz standarda kojih se u radu trebaju pridržavati agencije osnovane za neovisno vanjsko vrednovanje kvalitete djelatnosti visokih učilišta. U razdoblju od 2006.-2008. realiziran je projekt CARDS 2003 s osnovnom namjenom jačanja uloge Agencije u osiguravanju kvalitete i pružanju pomoći visokim učilištima pri ustrojavanju sustava osiguravanja kvalitete. U tom je razdoblju Agencija aktivno sudjelovala u mnogobrojnim seminarima organiziranim u sklopu projekta CARDS 2003 radi upoznavanja visokih učilišta s ESG-om i njihovom primjenom u ustrojavanju sustava osiguravanja kvalitete na svim visokim učilištima. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN45/09) iz 2009. godine obvezuje sva visoka učilišta da ustroje jedinice za osiguravanje kvalitete kao dio institucijskog sustava osiguravanja kvalitete. Definirana je uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje u nacionalnom kontekstu kao jedinog nacionalnog tijela koje objedinjuje brojne aktivnosti vezane uz vanjsko osiguravanje kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, pridonosi njihovom boljem međusobnom povezivanju te provodi vanjska vrednovanja kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti. Kako bi svoju ulogu mogla kvalitetno provesti, Agencija je izradila dokumente za sve postupke Zakonom predviđenih vanjskih vrednovanja. Svi dokumenti su prošli javnu raspravu svih dionika u znanosti i visokom obrazovanju. Relevantni prijedlozi i primjedbe bili su razmotreni i analizirani te uvršteni u dokumente koji su potom usvojeni. 13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 247 -


Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović Unapređenje kvalitete svih aktivnosti jedna je od ideja vodilja djelovanja Agencije. Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, koji je Agencija usvojila 2006. godine, uspješno je prošao dva ciklusa recertifikacije i čini osnovu sustava osiguravanja kvalitete u skladu s ESG-standardima. Vjerodostojnost vlastitog rada u skladu s ESG-standardima Agencija je potvrdila uspješno završenim postupkom vanjskog međunarodnog vrednovanja, čime je ostvarila pravo na punopravno članstvo u ENQA-i i EQAR-u. Agencija je pratila ustroj sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima prikupljajući relevantne podatke jedanput godišnje. Prikupljeni podaci relevantni su pokazatelj o ustrojavanju sustava kvalitete i njegovoj funkcionalnosti. Navodimo podatke o dokumentima sustava kvalitete visokih učilišta prikupljene u svibnju 2012. godine; u Tabeli 1. za javna sveučilišta, u Tabeli 2. za veleučilišta i u Tabeli 3. za visoke škole.

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 248 -


Postoji Postoji Postoji Ne postoji Postoji Postoji Znanstvena strategija 2009.-2014.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Splitu

Pravilnik o ustroju i djelovanju Sustava za osiguravanje kvalitete Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravilnik o kvaliteti Pravilnik o sustavu upravljanja kvalitetom Pravilnik o Centru i odborima za unapređenje kvalitete

Postoji Postoji Postoji Postoji

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Veleučilište u Varaždinu

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Veleučilište "Nikola Tesla" u Gospiću

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete

Priručnik za osiguravanje i

- 249 -

NE

NE

PRIRUČNIK SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za upravljanje kvalitetom na Veleučilištu u Varaždinu

------

DA

-

Pravilnik o sustavu za kvalitetu Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete

NE

Puni naziv priručnika

Provedena unutarnja prosudba

NE

DA

NE

NE

NE

DA

DA

Provedena unutarnja prosudba

Puni naziv pravilnika

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4 ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA

Strategija

Naziv veleučilišta

Priručnik osiguravanja kvalitete

Priručnik kvalitete

Vodič kroz sustav osiguranja i unaprjeđenja kvalitete

Priručnik kvalitete Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Priručnik kvalitete na Sveučilištu u Zadru Priručnik za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci Priručnik za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu/neusvojen

Pravilnik o sustavu za kvalitetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Zadru Pravilnik o sustavu za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu

Puni naziv priručnika

Puni naziv pravilnika

Tabela 2: Dokumenti sustava kvalitete na veleučilištima u RH, svibanj 2012.

Strategija

Naziv Sveučilišta

Tabela 1: Dokumenti sustava kvalitete na javnim sveučilištima u RH, svibanj 2012.

Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović


-

Poslovnik sustava upravljanja kvalitetom Pravilnik o praćenju i provjeri i unapređenju kvalitete studija

Postoji Postoji Postoji Postoji Postoji Strategija razvoja 2011- 2016 Ne postoji

Veleučilište u Požegi

Veleučilište u Rijeci

Veleučilište u Šibeniku

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu

Veleučilište u Slavonskom Brodu

Veleučilište u Karlovcu

Tehničko veleučilište

Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu

Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Šibeniku

Priručnik o osiguranju kvalitete na Veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu Priručnik za osiguravanje kvalitete

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete

Priručnik za osiguravanje kvalitete Veleučilišta u Požegi Priručnik sustava za osiguranje kvalitete na Veleučilištu u Rijeci

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguravanje kvalitete Veleučilištu u Požegi Pravilnik o sustavu za kvalitetu Veleučilišta u Rijeci

Puni naziv priručnika

Puni naziv pravilnika

- 250 -

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g.

Veleučilište Krapina nije dostavilo podatke za 2012. godinu.

Priručnik za kvalitetu

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava osiguravanja kvalitete

Strategija

Naziv veleučilišta

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete

Priručnik sustava kvalitete

Postoji

Veleučilište Velika Gorica

-

Postoji

Zdravstveno veleučilište

Pravilnik o sustavu kvalitete Veleučilišta Vern

Postoji

unaprjeđenje kvalitete Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću u izradi (integrirani priručnik prema ISO 9001:2008, ESG) Priručnik o kvaliteti

Veleučilište Vern

Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospiću

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Provedena unutarnja prosudba

NE

NE

NE

Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović


Ne postoji Postoji

Postoji Postoji Postoji Ne postoji Strategija

Američka visoka škola za management i tehnologiju

RRIF Visoka škola za financijski menadžment Zagreb

Visoka policijska škola u Zagrebu

Visoka politehnička škola u Zagrebu

Visoka poslovna škola Libertas

Visoka poslovna škola Utilus s pravom javnosti

Naziv visoke škole

Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređenja kvalitete

Postoji Postoji

Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

- 251 -

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g.

Priručnik sustava upravljanja kvalitetom

DA

--

Pravilnik o sustavu upravljanja kvalitetom VSITE-a

Visoka škola za informacijske tehnologije - VSITE

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

DA

--

Pravilnik o sustavu za kvalitetu

Postoji

DA

DA

DA

Pravilnik o stručnim studijima

NE

Provedena unutarnja prosudba

NE

Postoji

Priručnik kvalitete, Sustav upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008 Vademecum za nastavnike i studente

Puni naziv priručnika

Priručnik za provođenje samovrednovanja visoke poslovne škole Utilus

DA

Priručnik za osiguravanje kvalitete Visoke politehničke škole u Zagrebu

NE

NE

NE

DA

Provedena unutarnja prosudba

--

Priručnik sustava osiguranja kvalitete

Puni naziv priručnika

Pravilnik o sustavu za kvalitetu

Puni naziv pravilnika

Pravilnik o osiguranju i unaprjeđivanju kvalitete Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja na VPŠ Utilus

Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete

Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na RRIF visokoj školi za financijski menadžment zagreb Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava kvalitete visokog obrazovanja na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu

Puni naziv pravilnika

Ne postoji

Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld Visoka škola tržišnih komunikacija Agora Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“

Strategija

Naziv visoke škole

Tabela 3: Dokumenti sustava kvalitete na visokim školama u RH, svibanj 2012.

Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović


Pravilnik o sustavu za osiguranje kvalitete

Postoji Strategija

Postoji

Postoji Postoji Postoji

Naziv visoke škole

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo

Visoko učilište Effectus

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

- 252 -

--

DA

NE

DA

Priručnik o kvaliteti Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno računarstvo Priručnik za osiguravanje kvalitete

NE

DA Provedena unutarnja prosudba

DA

NE

Priručnik za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

Puni naziv priručnika

Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete na Visokoj školi Kairos Priručnik upravljanja kvalitetom VŠPU Zaprešić --

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g.

Sedam visokih škola nije dostavilo podatke za 2012. godinu i ne nalaze se u Tabeli 3.

Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Visokog učilišta Algebra - visoke škole za primijenjeno računarstvo Pravilnik o kvaliteti Visokog učilišta Effectus Pravilnik o praćenju, provjeri i unapređenju kvalitete studija na ZSEM-u

Puni naziv pravilnika

Pravilnik o osiguranju kvalitete

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete Visoke škole Kairos

Postoji

Ne postoji

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić" Zaprešić Visoka škola za sigurnost, s pravom javnosti, Zagreb

Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos

Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović


Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović Tijekom provedbi vanjskih prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima, Agencija je utvrdila da su visoka učilišta uglavnom izradila potrebne dokumente za ustroj sustava, međutim uvidom u dokumente utvrđeno je da su napravljeni pretežno u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001. Samo je nekoliko visokih učilišta ustrojilo integrirani sustav koji je u skladu sa zahtjevima ISO-a i ESG-a. Kod ostalih je utvrđeno da je terminologija neujednačena i nedosljedna. Susretali smo se s primjerima gdje dokument nosi naslov Priručnik za sustav osiguravanja kvalitete, iako su stvarna podloga za ustroj sustava zahtjevi norme ISO 9001 i radi se o sustavu upravljanja kvalitetom. Priručnik je koncipiran na način da sadržajno i terminološki slijedi zahtjeve ISO 9001 što se konceptualno odražava i na ustroj sustava, definiranje korisnika sustava, zahtjeve koji se odnose na upravu visokog učilišta. Zahtjevi norme ISO 9001 omogućavaju uspostavu fleksibilnog sustava i lako prepoznavanje procesa pojedinih aktivnosti koje provode visoka učilišta. Nedostatak je što znanstveni rad i aktivnosti vezane uz nastavu i poučavanje (ishodi učenja, revizija studijskih programa, dodjela ECT-a po pojedinim kolegijima i studiju u cijelosti, koji su značajni radi utvrđivanja tjednog opterećenja studenta, te nove znanstvene metode u nastavi) nisu pokrivene zahtjevima ove norme. Nadalje, komunikacija s vanjskim dionicima i suradnja s gospodarstvenicima te javno informiranje o transparentnom radu visokog učilišta ne može se dobro prikazati prema normi ISO. Treba imati na umu i da većina hrvatskih visokih učilišta nema iskustva u strateškom planiranju. Novi ciklusi vanjskih vrednovanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija koje provodi Agencija, potaknuli su izradu i usvajanje prvih strateških dokumenta za iduće srednjoročno razdoblje. Zamijećeno je da dio strateških dokumenata ne sadrži neke obavezne dijelove koje bi kvalitetan i potpun strateški dokument trebao sadržavati, poput kvalitetne SWOT analize, pozicioniranja visokog učilišta, definiranih vrijednosti, kvalitetno definirane vizije i misije kao i definirane odgovornosti za praćenje realizacije i revizije strategije. Generalno nedostaju jednogodišnji operativni planovi za realizaciju strategije s definiranim mehanizmima praćenja, pokazateljima uspješnosti i definiranim odgovornostima za realizaciju i praćenje uspješnosti realizacije. Na taj način PDCA ciklus ostaje nepotpun i ne može se ostvariti ciljani napredak i unapređenje kvalitete. Ne prepoznaju se kritične točke u sustavu kao niti dobra praksa, što bi učinkoviti sustav kvalitete trebao omogućiti. Ustrojena jedinica za osiguravanje kvalitete ne znači da visoko učilište/znanstvena organizacija imaju funkcionalan sustav osiguravanja kvalitete. Desetak aktivnih ljudi nisu ekvivalent postojanju učinkovitog sustava. Ustrojavanje učinkovitog sustava osiguravanja kvalitete zahtjeva snažnu potporu uprave, aktivnu participaciju svih dionika, osiguravanje financijske stabilnosti i neovisnosti, ulaganje u kontinuiranu edukaciju i diseminaciju dobre prakse, praćenje i kreiranje novih trendova, obostrani dijalog i dobru komunikaciju dionika te konzistentnu upotrebu podataka prikupljenih sustavom za definiranje novih razvojnih politika, čiju uspješnost ostvarivanja treba pratiti i vrednovati. Prava dodana vrijednost uspostave sustava osiguravanja kvalitete je razvoj organizacije koja uči na temelju vlastitih iskustava, kao i iskustva sličnih institucija u nacionalnom i Europskom prostoru visokog obrazovanja.

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 253 -


Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović 2.2. Usporedba različitih normi za ustroj sustava osiguravanja kvalitete U Tabeli 4. prikazana je razlika između zahtjeva norme ISO 9001 i ESG-standarda tijekom ustrojavanja sustava kvalitete. Najveća razlika je u tome da se prema normi ISO studenta tretira kao kupca proizvoda/usluga, dok je u skladu s ESG-om stvarna uloga studenta puno kompleksnija i višeznačna. Student je aktivni dionik u procesu obrazovanja, a na određenim razinama i znanstvenog istraživanja koje provodi visoko učilište. U skladu s važećim zakonima, studenti su dio sustava upravljanja visokim učilištem kao i vrednovanja kvalitete pojedinih procesa. Tabela 4: Ograničenja u korištenju standarda ISO 9001 i ESG-a Okvir sustava osiguravanja kvalitete 

ESG I. dio za visoka učilišta 

Priručnik Politika kvalitete  Ishodi učenja, ECTS  Revizija  i praćenje studijskih programa i  diploma  Dizajn kurikuluma   Dizajn procesa poučavanja  Ocjenjivanje studenata  Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja  Resursi za upravljanje – odgovornost i  ovlasti  Informacijski sustav  Komunikacija  dionika  Zadovoljstvo dionika  Potražnja – (potrebno istražiti)   Resursi za potporu studenata 

1.1. 1.1. 1.2.

4.2.2. 5.3.  ‐‐ 

1.2.

‐‐

1.2. 1.2. i 1.3. 1.3. 1.4.

7.3.‐ djelomično   7.3. ‐ djelomično  ‐‐  6.2. ‐ djelomično 

1.1.

5.1. i 5.5. 

1.6. 1.1. i 1.4. 1.1. i 1.4. 1.1.  sadržano u strategiji  1.5. 1.1. referira se u SWOT analizi  koja je sastavni dio strategije  1.7.

6.3. 5.5.1.  8.2.1.  ‐‐  6.2.  6.4. – djelomično  (radni uvjeti)  7.2.3. ‐djelomično 

Vanjski utjecaj   Javno informiranje 

          ISO  9001 

Sustav osiguravanja kvalitete na visokim učilištima alat je kojim se razvija kultura kvalitete. Razvojem sustava omogućava se praćenje i analiza svih aktivnosti koje visoko učilište provodi u visokom obrazovanju, ponašanje i komunikacija svih dionika, prijenos znanja, suradnja s alumnima i društvom u cjelini, što je od presudne važnosti za razvoj kulture kvalitete.

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 254 -


Jasmina Havranek, Vesna Dodiković Jurković, Višnja Petrović 3. ZAKLJUČAK Iz navedenog je vidljivo da visoka učilišta koriste razne međunarodne norme za ustroj svojih sustava kvalitete s više ili manje uspjeha. Za sada još uvijek ne uočavaju dovoljno razliku u ustrojenim sustavima po zahtjevima norme ISO 9001 ili samo po ESG-u. Visoka učilišta (koja svoje poslovanje žele uskladiti s obje norme) trebala bi izgraditi integrirani sustav osiguravanja kvalitete za sve aktivnosti u visokom obrazovanju. Kombinirajući obje norme, visoka učilišta mogu kvalitetno pratiti sve svoje aktivnosti i razvijati kulturu kvalitete. LITERATURA: [1] ISO 9001:2008 [2] Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 3rd edition, 2009 [3] Examining Quality Culture Part II: Processes and Tools-Participation Ownership and Bureaucracy, EUA Publication 2011

IMPLEMENTATION OF QUALITY-MANAGEMENT SYSTEMS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN CROATIA DEVELOPMENT OF QUALITY-ASSURANCE SYSTEMS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary Over the last decade, higher education institutions have begun establishing quality-management systems. ASHE has continuously monitored developments in higher education and regularly collected data about the real situation in higher education. It has found that the majority of higher education institutions have established a quality-management system based on the requirements of ISO 9001. MSES recommended that quality-assurance units and systems be established by 2010. The Act on Quality Assurance in Science and Higher Education, adopted in 2009, prescribes international standards (ESG – European Standards and Guidelines) for establishing quality-assurance systems in higher education. Higher education institutions have, more or less successfully, started upgrading their existing QMS to an integrated system based on both ISO 9001 and ESG. ASHE has monitored all changes and found that many HEIs have not fully aligned their system with the requirements of ISO and ESG standards, and will need to work on amendments that would lead to an efficient, integrated qualityassurance system. QMS is effective for monitoring the performance of management and administrative staff, as well as technical and other support services in higher education, but is not adequate for teaching and research, for which ESG are used. Keywords: quality-management system, quality-assurance system, higher education institutions

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI I 4. ZNANSTVENI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU, Brijuni 9. – 11. svibnja 2013. g. - 255 -

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA VISOKIM UČILIŠTIMA RH  

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

PRIMJENA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA VISOKIM UČILIŠTIMA RH  

13. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Advertisement