Page 1

DOMAGOJA BULJAN BARBAČA Sveučilišni studijski centar za stručne studije, Split dobuljan@oss.unist.hr MIRANDA GOJAK mirandagojak@gmail.com

IMPLEMANTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOŠKOLSKOJ INSTITUCIJI PROJEKT STUDENATA SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG CENTRA ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU Sažetak Studenti treće godine smjera trgovinsko poslovanje Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije (SSCSS) u sklopu kolegija Upravljanje kvalitetom dobili su zadatak da izrade projekt uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u visokoškolskoj instituciji. Kao ciljanu instituciju odabrali su visokoškolsku instituciju na kojoj studiraju. U ovom radu cilj nam je prezentirati rezultate njihovog rada koji ujedno predstavljaju i ishode edukacije koju su u sklopu kolegija dobili. Program kolegija podrazumijeva i upoznavanje s normom ISO 9001:2008 pa je ona i bila prepoznata kao dobra platforma za osmišljavanje sustava. Analizom projekta mogu se utvrditi i nesukladnosti nastavnog procesa kojem su studenti podvrgnuti kao i smjernice za daljnja poboljšanja postojećeg programa. Upravo u analizi outputa kolegija možemo sagledati sve prednosti i nedostatke postojećih procesa koji se u samom kolegiju odvijaju. Ključne riječi: sustav upravljanja kvalitetom, visokoškolska institucija 1. UVOD U programu Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije, Sveučilišta u Splitu, na trećoj godini ekonomskog studija, smjer trgovinsko poslovanje izvodi se kolegij Upravljanje kvalitetom. Cilj kolegija kao i sama svrha je sadržana u razumijevanju problematike i međunarodne regulative iz područja sustava upravljanja kvalitetom. Neposredni zadatak kolegija je upoznati studente s nastankom, razvojem i konkretnim zahtjevima međunarodnih normi koje čine sustav ISO 9000, osposobiti ih na razini unutarnjeg prosuditelja i postići njihovu samostalnost u izradi dokumenta kvalitete. Sadržajno, kolegij je koncipiran tako da predavanja, vježbe i seminarska nastava pokrivaju; uvodna razmatranja, pregled povijesnog razvoja, kvalitetu i normizaciju, norme niza ISO 9000 za sustave kvalitete, uspostavu sustava kvalitete u tvrtci, prosudbe i posvjedočenje sustava i primjer primjene u stvarnoj tvrtci. U akademskoj godini 2010/2011 studenti su dobili i zadatak izrade projekta. Postavljeni zadatak je bilo uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u visokoškolsku instituciju. Studenti su sami odabrali ciljanu visokoškolsku instituciju i prepoznali normu ISO 9001 kao optimalan odabir.


2. IMPLEMENTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOŠKOLSKOJ INSTITUCIJI – STUDENTSKI PROJEKT 2.1. Uvod Zahtjevi norme ISO 9001:2008 primjenjivi su na visoko obrazovanje i njihova primjena je strateški cilj svakog pa tako i našeg visokog učilišta. Naš Sveučilišni studijski centar za stručne studije ( u nastavku Centar) uspostavlja procesni pristup, dokumentira, primjenjuje i održava sustav upravljanja kvalitetom te neprestano poboljšava njegovu učinkovitost. U skladu s tim analizira korisničke zahtjeve, definira i upravlja procesima koji doprinose ostvarenju obrazovanja koje je korisnicima prihvatljivo. Uprava Centra treba dokumentirati zapise, planirati i primjenjivati procese nadzora, mjerenja i analize, te poboljšanje procesa koji su obuhvaćeni sustavom upravljanja kvalitetom. Glavni prioritet i većina rasprava u Europskom sustavu visokog obrazovanja već dulje vrijeme je izgradnja sustava upravljanja kvalitetom visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03. te izmjene 198/03., 105/04.,174/04., 46/07.) takvu je ulogu namijenio Nacionalnom vijeću za znanost. Postoje tri tijela koja se bave upravljanjem kvalitetom visokoškolskih ustanova i studijski programa. Nacionalno vijeće za znanost je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u RH. Zadaci vijeća su nadzor kvalitete znanstvenih organizacija i vrednovanje sukladno ovom Zakonu i utvrđenim kriterijima. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupnog sustava visokog obrazovanja u RH. Agencija za znanost i visoko obrazovanje obavlja stručne poslove u postupku vrednovanja: sustava za unapređenje i kontrolu kvalitete koji se uspostavljaju na visokim učilištima, odnosno u postupku akreditacije studijskih programa. Ministar odobrava pravilnik na temelju prijedloga Nacionalnog vijeća za znanost odnosno Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, uz uvažavanje posebnosti pojedinih područja znanosti, umjetnosti i visokog obrazovanja. Prema tome pravilniku obavlja se provjera kvalitete i učinkovitosti javnih znanstvenih institucija i visokih učilišta. Agencija se u najvećoj mogućoj mjeri, pri provedbi kvalitete i učinkovitosti, koristi međunarodnim organizacijama i asocijacijama. Cilj sustava je omogućiti usporedivost i razvrstavanje visokoškolskih institucija i programa, otvoriti mogućnost prepoznavanja akademskih kvalifikacija bez obzira na način i program njihova ostvarivanja. Republika Hrvatska, ako se želi uključiti u europski obrazovni sustav obavezna je osnovati ovakve agencije i uključiti ih u mrežu. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti kontroli kvalitete konačnog proizvoda: praktičnog znanja završenog studenta i sposobnosti njegovog uklapanja u tržište rada i život zajednice. Rezultat tih težnji je osnivanje posebne agencije za kontrolu kvalitete konačnog proizvoda, ali pažnju treba posvetiti objektivnosti da ne bi došlo do sukoba interesa osoba koje zastupaju visokoškolske ustanove. Jedan od načina koji olakšava ovaj put je i prilagođavanje poslovanja zahtjevima norme ISO 9001:2008 odnosno izgradnja sustava upravljanja kvalitetom prilagođenog zahtjevima ove norme. Cilj uspostave sustava je osiguranje kontinuiranog poboljšanja sustava i kvalitete usluge, definiranje odgovornosti i ovlasti koje su precizno navedene u Priručniku kvalitete, Postupcima i Radnim uputama s kojim su upoznati svi zaposlenici visokog učilišta. Implementacija ovog sustava je olakšana i samom činjenicom da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa certificirano prema navedenoj normi.


2.2. Definiranje sustava- djelatnost • • • •

• •

visoko obrazovanje - ustrojavanje i izvođenje stručnih studija u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti izvođenje programa stalnog usavršavanja u sklopu cjeloživotnog stručnog obrazovanja i usavršavanja u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti nakladnička i informatička djelatnost izrada atesta i ekspertiza; nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova; pružanje stručnih i znanstvenih konzultacija; recenziranje i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova; laboratorijska ispitivanja pružanje usluga drugim pravnim i fizičkim osobama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti i racionalnijem korištenju opreme, uređaja i strojeva obavljanje drugih djelatnosti koje unapređuju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz prethodno navedene djelatnosti.

Slika 1- Lanac DOBAVLJAČ – ORGANIZACIJA – KUPAC

Zahtjev za implementaciju sustava kvalitete na Centar za stručne studije došao je po vertikalnoj liniji, i to upravo od strane Agencije za znanost i obrazovanje, koja je svoje zahtjeve spustila na Rektorat splitskog sveučilišta, a Rektorat na sve svoje sastavnice, pa tako i na Centar. 2.3. Hodogram aktivnosti na uvođenju sustava kvalitete Međunarodna norma 9001:2008 zahtjeva od svake organizacije poduzimanje i provedbu određenih aktivnosti, koje kratko opisujemo: • imenovanje predstavnika za sustav kvalitete čija je osnovna funkcija i koordinacija projekta uvođenja ISO 9001 • imenovanje Koordinatora sustava te formiranje Tima za ISO koji je sačinio dokumentaciju u skladu sa zahtjevima norme (većim dijelom to je značilo dokumentiranje već postojećih praksa i postupanja), ali i definiranje i dokumentiranje načina provedbe novih aktivnosti kakve ranije nisu postojale (interne prosudbe /auditi/ sustava kvalitete, istraživanje zahtjeva korisnika, itd.), kao i promoviranje primjene te dokumentacije u praksi, • edukacija djelatnika Centra za stručne studije; • izobrazba članova Tima za ISO: upoznavanje sa zahtjevima norme, strukturom sustava, načinom pisanja dokumentacije i metodama samoprovjere sustava; • izobrazba auditora koji će periodično, najmanje jednom godišnje provjeravati primjenu dokumentiranih postupaka i kriterija izvedbe poslova; • definiranje komunikacijskih kanala i podataka koji je u cilju kvalitete obavljanja poslova nužno razumjeti unutar organizacije i sa vanjskim zainteresiranim stranama; • usvajanje dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom od strane Uprave Centra;


• •

usklađivanje, održavanje i usavršavanje sustava u skladu sa zahtjevima ISO 9001 i internim zahtjevima; certificiranje sustava od strane nezavisne certifikacijske kuće te periodična provjera i kontrola sustava. 2.3.1. Snimanje stanja

Obavljen je pregled postojećeg sustava u Centru za stručne studije, kroz sastanke i razgovor s pročelnicima Odsjeka i Zavoda, te voditeljima svih službi, kako bi se utvrdili ciljevi u odnosu na sustav kvalitete, te identificirali i definirali ključni procesu u radu Centra, te ustanovio stupanj dokumentiranosti postojećeg sustava u upravljanju u odnosu na zahtjeve norme. „Snimanje stanja“ odlučujuća je faza projekta implementacije sustava budući da o njoj ovise svi daljnji koraci, a to su planiranje, dokumentacija i implementacija sustava, te pripreme za certifikaciju. Iz navedenog razloga moraju se utvrditi sve ključne djelatnosti, organizacijsko ustrojstvo, kadrovska i tehnološka ekipiranost, postojeći i zahtijevani stupanj dokumentiranosti upravljanjima procesima, opseg i mogućnosti informatičkog sustava i sl. „Snimanje stanja“ prema zahtjevima ISO 9001 omogućilo nam je da pobliže utvrdimo: • koje procedure, planove i radne upute trebamo dokumentirati radi uspostavljanja formalnog sustava kvalitete, • koje nove procedure trebamo primijeniti, • potrebe i opseg obuke zaposlenika o sustavima kvalitete, • analizu svrsishodnosti i djelotvornosti nove dokumentacije u odnosu na potrebe poslovanja, • definiranje terminskog plana implementacije i certifikacije sustava kvalitete. Razlog uvođenja sustava kvalitete je sljedeći: • povećanje kvalitete usluge obrazovanja • uspostava transparentnog sustava odgovornosti • bolja i transparentna dokumentiranost načina rada • povećanje zadovoljstva korisnika i zaposlenih • unaprjeđenje postojeće organizacije rada 2.3.1.1. Ustroj sveučilišnog centra za stručne studije Slika 2- Organizacijska shema Centra

Izvor: www.unist.hr


2.3.1.2. Definiranje poslovnih procesa Na temelju „snimke stanja“ sačinjena je funkcionalna analiza ključnih procesa u odnosu na zahtjeve norme. PROČELNIK • predstavlja i zastupa centar • donosi poslovne odluke • organizira i vodi rad i poslovanje Centra • imenuje i postavlja osobu koja će biti na čelu tima za implementaciju i osiguranje sustava kvalitete Pročelnik ima jednog zamjenika i tri pomoćnika. Zamjenik pročelnika i ujedno pomoćnik pročelnika za osiguranje kvalitete ima funkciju imenovanja suradnika za sustav kvalitete čija je osnovna funkcija iniciranje i koordinacija projekta uvođenja ISO 9001. Pomoćnik pročelnika za nastavu: • obavlja poslove vezane za organizaciju i izvođenje nastave na Centru • koordinira rad čelnika ustrojbenih jedinica i nastavnika • rješava molbe studenata koje nisu u nadležnosti drugih tijela Centra • brine o unaprjeđenju nastavne djelatnosti Pomoćnik pročelnika za investicije isključivo se bavi poslovima vezanima uz investicije i kapitalni razvoj Centra, tj. vodi ugovaranje, prijavljivanje, vođenje i realizacija investicijskih projekata. TAJNIŠTVO: • obavlja uredsko poslovanje za Centar • poslove pisarnice, • organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pisama, • umnožavanje i fotokopiranje, sortiranje, uvezivanje materijala, • arhivira i izlučuje arhivsku građu. PRAVNA SLUŽBA: • daje mišljenje i savjete po pravnim pitanjima iz djelatnosti Centra, • daju se mišljenja i stručni savjeti, • pripremaju se i kompletiraju predmeti za odvjetnike, • obavljaju se stručni, administrativni poslovi za sudbena mišljenja, • izrađuju se autorski ugovori i ugovori o djelu te svi ostali pravni poslovi, • provodi postupke izbora u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja, • zapošljava nove djelatnike, • izrađuje planove, evidencije i izvješća o kadrovima za pojedina razdoblja, • priprema i provodi sklapanje ugovora o radu, • izrađuje odluke o otkazima ugovora o radu, prikuplja i obrađuje podatke o djelatnicima, • izrađuje prijedloge obrazaca odluke rješenja iz područja radnog odnosa, • evidentira sve oblike obrazovanja i usavršavanja, • obavlja provođenje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja djelatnika. STUDENTSKA SLUŽBA: • svakodnevni kontakti sa studentima • zaprimanje i obrada upisnih dokumenata


• • • • • •

zaprimanje i obrada prijavnica za ispite zaprimanje i obrada prijava za završne radove zaprimanje i pregled završnih radova izdavanje uvjerenja i rješenja za ostvarivanje studentskih prava provjera indeksa i testiranje upisanih kolegija po semestrima zaprimanje, obrada i ažuriranje dokumenata u svezi priznavanja položenih kolegija sa drugih sastavnica Sveučilišta ili drugih Sveučilišta • organizacija svečanih promocija SLUŽBA ZA FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENE POSLOVE: • praćenje i knjiženje poslovnih promjena prema dobavljačima • praćenje i knjiženje poslovnih promjena prema korisnicima usluga • izrada financijskog plana • ažuriranje popisa imovine Centra • evidencija i razgraničavanje prihoda (od školarina) i rashoda po studijskim grupama • provjera zakonitosti ispravnosti dokumenata potrebnih za knjiženje • obračun plaće, doprinosa, putnih troškova, dnevnica, poreza za zaposlene djelatnike kao i djelatnike po ugovoru • vodi evidenciju i obračun prilikom bolovanja djelatnika SLUŽBA ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE: • softverska i hardverska podrška nastavom programu i svim službama Centra • uvođenje novih tehnologija • edukacija i osposobljavanje djelatnika • umrežavanje računala • izrada i održavanje web stranica Centra • sigurnosna zaštita tehničkih i informatičkih sustava SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE: • održavanje zgrada i pokretne imovine u Centru • opsluživanje tehničkih uređaja i opreme • obnavljanje dotrajalog inventara • briga o izgledu i čistoći prostorija • poslovi vezani za prijenos i dostavu SLUŽBA ZA POMOĆNE POSLOVE: • redovno čišćenje i održavanje prostorija • praćenje rasporeda i priprema prostorija za održavanje nastave • održavanje kontakata između studenata i nastavnika u slučaju izvanrednih situacija • fotokopiranje i uvezivanje nastavnog materijala • obavljanje portirske službe Kao glavni procesi identificirani su: Stručni studiji: Specijalistički stručni studij: • Elektroenergetika Računovodstvo i financije • Elektronika Trgovinsko poslovanje • Informacijska tehnologija Politehnika • Konstrukcijsko strojarstvo • Računovodstvo i financije • Računovodstvo i financije - Odsjek za Zagreb • Trgovinsko poslovanje


2.3.2. Izbor voditelja projekta – voditelja sustava kvalitete Imenovana je osoba od strane pročelnika Centra za stručne studije čija je odgovornost uspostava sustava kvalitete, koji će osigurati postizanje i zadovoljavanje zahtjeva kvalitete, nadzora i unaprjeđenja sustava, a također imenovan je i radni tim za unaprjeđenje i praćenje kvalitete od devet članova i jednog člana profesionalca (konzultanta).Oni su se upoznali sa svim funkcijama i poslovima Centra, te su sačinili cjelokupnu dokumentaciju sustava i počeli operativno djelovanje na uvođenju istoga. Izabrali su 7(?) djelatnika – internih audita koji odmah započinju sa izobrazbom i obukom kako bi što objektivnije i stručnije donosili ocjene kod provjere i ocjene pojedinih poslovnih procesa. 2.3.3. Definiranje politike, ciljeva i razvoja kvalitete U primjeni norme ISO 9001:2008 važno mjesto zauzima utvrđena politika i postavljeni ciljevi kvalitete djelatnosti ovog visokog učilišta. Politika i ciljevi postavljaju se kako bi se odredile težišne aktivnosti za usmjeravanje poslovanja Centra za stručne studije u svezi kvalitete izvođenja nastave i nastavnog programa. Njima se utvrđuju željeni rezultati i pomažu Centru da djelotvorno upotrebi svoje raspoložive resurse za ostvarenje tih rezultata. Ciljevi kvalitete usklađuju se sa politikom kvalitete, a njihovo ostvarivanje bi trebalo biti moguće, izvedivo i mjerljivo. Ostvarenje zacrtanih ciljeva kvalitete ima pozitivan učinak na kvalitetu djelatnosti, radnu učinkovitost, financijski učinak, a time na zadovoljstvo i povjerenje korisnika. Ciljevi kvalitete donose se u pisanom obliku kao dokument, a isto tako kao dokument u pisanom obliku mora postojati i način na koji će svi djelatnici Centra biti obaviješteni o politici, ciljevima i planovima kvalitete. Strategija se definira na temelju strategije Sveučilišta, uvažavajući vlastite specifičnosti analizirane i utvrđene u SWOT analizi:

2.3.4. Izobrazba zaposlenih o kvaliteti Permanentno se vrši obuka i treninzi Tima za ISO, managementa, te svih zaposlenika kao i njihovo upoznavanje s dokumentacijom sustava u upravljanju kvalitetom i obvezom njezine dosljedne primjene u praksi radi stalnog održavanja i usavršavanja sustava. Zadaća izobrazbe je sljedeća: • upoznavanje svih zaposlenih sa zahtjevima kvalitete,


• naglašavanje njihove uloge i odgovornosti u postizanju zacrtanih ciljeva, • poticanje samokontrole i samoocjenjivanja. 2.3.5. Dokumentacija sustava upravljanja Dokumentacija su svi izvori informacija koji se koriste u radu Centra: procedure, upute, norme, zakoni, pravilnici, crteži, sheme, baze podataka, specifikacije, stručna literatura, proračuni, tablice, obrasci, zapisnici, dijagrami, i sl., a može biti u tiskanoj formi, elektroničkim zapisima, itd. Upravljati njome znači da dokumentaciju treba sagledati i držati pod nadzorom i kontrolom. Dokumentima se mora upravljati na unaprijed utvrđen način i o tome mora postojati pisana procedura. Potrebno je definirati: • kako se dokumenti provjeravaju na primjerenost i odobravaju prije puštanja u upotrebu (što znači tko ih izrađuje, tko pregledava, a tko odobrava njihovu upotrebu; • kako i kada se pregledavaju; • kako se označavaju izmjene i trenutni status dokumenata; • kako se osigurava njihova dostupnost na svim mjestima upotrebe; • kako se osigurava njihova trajna čitljivost i brzo prepoznavanje; • kako se označavaju dokumenti vanjskog porijekla i kako se upravlja njihovom raspodjelom; • kako se sprječava nehotična primjena zastarjelih dokumenata, te kako se označavaju oni koje je potrebno i dalje čuvati. Zahtjevi vezani za dokumentaciju u normi ISO 9001:2008 opisani su u točki 4.2. te norme i prema njoj dokumentacija sustava kvalitete treba sadržavati: • Dokumentiranu (što znači zapisanu i primijenjenu) izjavu o politici kvalitete i ciljevima kvalitete – vizija, misija, politika, ciljevi, statistika; • Priručnik za kvalitetu – njime se precizno utvrđuje organizacija, hijerarhija, funkcije i odgovornosti kod upravljanja, opisuju se svi postupci (procesi) i procedure, povezuju se u cjelinu, a ako je nešto izostavljeno, zapisano je zašto je izostavljeno, obrazloženje i gdje će se pronaći u drugim dokumentima; • Dokumentirane postupke koje zahtjeva norma ( ima ih šest – Upravljanje dokumentima, Upravljanje zapisima, Upravljanje nesukladnim proizvodom, Interni auditi, Preventivne radnje, Popravne radnje) • Dokumente koji su potrebni Centru (tj. vlastiti već postojeći dokumenti) kako bi osigurao učinkovito planiranje, provođenje i upravljanje vlastitim procesima: 1. Odluka Senata Sveučilišta u Splitu, 2. Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu, 3. Pravilnik o radu Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije, 4. Odluka senata o izborima članova, 5. Pravilnik o postupku vrednovanja kvalitete, 6. Pravilnik o izradi i obrani završnog rada, 7. Pravilnik o stručnoj praksi, 8. Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada, 9. Postupak za priznavanje ispita, 10. Odluka o plaćanju školarine, 11. Pravilnik o radu, 12. Etički kodeks, 13. Pravilnik o stručnom usavršavanju osoblja 14. Zaštita na radu 15. Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti.


Zapise sustava upravljanja koje zahtijeva norma:

• • • • • • • •

Zapisi o Upravinoj ocjeni sustava, Zapisi o djelatnicima, polaznicima,… Zapisi o mjerenjima, ispitivanjima, ocjenjivanjima…, Projektiranje i razvoj, Zapisi o internim auditima, Zapisi o nesukladnom proizvodu i upravljanju njime, Zapisi o popravnim radnjama Zapisi o provedenim preventivnim radnjama,… 2.3.6. Primjena sustava – interni auditi

Sustav upravljanja kvalitetom uključuje obvezu provođenja internih audita u planiranim vremenskim razmacima. Postupkom za provođenje internog audita definirane su odgovornosti za planiranje, provedbu, te izvještavanje o nalazima audita, te dokumenti i zapisi koji nastaju tijekom audita. Auditi su osposobljeni za svoju funkciju na specijaliziranim tečajevima koje provodi certifikacijska tvrtka. Usvojena je praksa planiranja i provođenja internih audita najmanje jednom tijekom akademske godine, a u nekim slučajevima i u svakom semestru (studentska ocjena nastavnika i kolegija). Svrha provođenja audita je: • provjeriti izvođenje planiranih aktivnosti prema definiranim postupcima, • provjeriti i zaključiti djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom, • utvrditi i definirati mjere koje treba poduzeti u cilju otklanjanja uočenih nesukladnosti i stalnog poboljšanja sustava. Provođenje audita je osnovni način prikupljanja podataka o sustavu kvalitete Centra i njegove objektivne ocjene. Podatci dobiveni auditiranjem uspoređuju se sa postojećom dokumentacijom (priručnik, postupci) u svrhu utvrđivanja trenutnog stanja sustava kvalitete. Sasvim je sigurno da se u toku prvih auditiranja pojavljuju propusti, kao i pogrešno postavljeni postupci koje treba revidirati. Upravo to stalno provođenje internih audita, uz provođenje korektivnih i preventivnih aktivnosti, dovesti će do kontinuiranog poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom i njegove djelotvornosti, tj. doći će do povećane razine kvalitete usluga Centra za stručne studije. 2.3.7. Certificiranje sustava kvalitete To je postupak kojim ovlaštene organizacije za certifikaciju daju pismeno jamstvo da je sustav kvalitete na Sveučilišnom centru za stručne studije sukladan postavljenim zahtjevima. Nakon certificiranja postoji jedna faza koja se neprekidno primjenjuje na Centru, a to je faza primjene sustava kvalitete, kontrola, ocjenjivanje i stalno unaprjeđenje sustava, kako certifikat sam sebi ne bi bio svrha i cilj, već jamstvo permanentnog podizanja razine kvalitete usluge Centra za stručne studije. 2.4. Rokovi aktivnosti ( 12 mjeseci) A-1. Definiranje politike kvalitete, imenovanje tima za kvalitetu – 1 mjesec (siječanj 2010.) A-2. Izobrazba tima za ISO 9001 – 2 mjeseca (siječanj i veljača 2010.) A-3. Dokumentiranje sustava kvalitete, izrada poslovnika, radnih uputa, postupaka i obrazaca4 mjeseca ( veljača, ožujak, travanj, svibanj 2010.)


A-4. Izobrazba internih auditora i korektivne radnje – 8 mjeseci (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac 2010.) A-5. Implementacija sustava i konzultantske usluge – 9 mjeseci (travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan, listopad, studeni, prosinac 2010.) A-6. Predcertifikacijske aktivnosti i korektivne radnje – 2 mjeseca (studeni i prosinac 2010.) Certificiranje sustava planirano je u prosincu 2010.

3. ZAKLJUČAK Iz prikazanog projekta jasno je vidljivo da su studenti usvojili elementarna znanja iz predmetnog kolegija. Na vrlo jasan način su definirali aktivnosti potrebne za implementaciju sustava upravljanja kvalitetom. Nedostatci se mogu uočiti u popisivanju referentne dokumentacije jer manjka sustavan pristup. Dvojbeno je da li su studenti u potpunosti savladali razliku između referentnih dokumenata i zapisa. U tom smislu nužno je u teorijskom djelu kolegija malo više vremena posvetiti zapisima i pojasniti njihovu ulogu. Iz podpoglavlja koje se bavi auditiranjem razvidno je da je studentima jasan sam proces i njegovi ciljevi. Može se zaključiti da je nastavnim procesom upravljano na zadovoljavajući način i da su postignuti temeljni ciljevi kolegija koji su postavljeni na početku semestra. LITERATURA [1] AZVO, Upute za reakreditaciju, 2010 . [2] AZVO, Upute za samoanalizu, 2010 . [3] ENQA, Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja, 2005. [4] ISO 9001:2008 [5] Đ.T. Kiš, M Kljajin, Sustav upravljanja prema normi ISO 9001:2000 na primjeru visoke škole za sigurnost u Zagrebu, Tehnički vjesnik 14, Zagreb, 2007. [6] A. Kraš, B. Sviličić, P. Čovo, Opći pristup primjeni norme ISO 9001:2000 u upravljanju kvalitetom djelatnosti visokoh pomorskih učilišta, Pomorstvo, god 21, br.2., 2007. [7] N. Vulić Sustavi upravljanja kvalitetom, Veleučilište u Splitu, Split, 2001. [8] Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03., 105/04.,174/04., 46/07.)

IMPLEMENTATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT A HIGHER-EDUCATION INSTITUTION Summary Third-year students at the Department of Commercial Trading of the University for Professional Studies (SSCSS) within the Quality Management course were assigned the development of a project to implement a quality management system in a higher-education institution. As the target institution they chose the educational institution at which they study. In this survey we aim to present the results of their work, which also represent the outcomes of the educational programme they received as part of the course. The Quality Management programme course includes an introduction to ISO 9001:2008, which resulted in recognition of ISO 9001:2008 as a good platform for system design. The analysis of the project can establish non-compliance of the teaching process that students are subjected to, as well as guidelines for further improvement of the existing programme. It is in the analysis of the output that we can consider all the advantages and disadvantages of existing processes that are occurring on the course. Keywords: quality management system, higher-education institution

IMPLEMANTACIJA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U VISOKOŠKOLSKOJ INSTITUCIJI  

11. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI Studenti treće godine smjera trgovinsko poslovanje Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije (...

Advertisement