Page 1

KREŠIMIR BOGUNOVIĆ, ĐURO TUNJIĆ, LEON MAGLIĆ TÜV Croatia d.o.o., Slav. Brod, Strojarski fakultet Slav. Brod bogunovic@tuv-croatia.hr, tunjic@tuv-croatia.hr, lmaglic@sfsb.hr

NOVOST U NAČINU PROVOĐENJA RECERTIFIKACIJSKIH I NADZORNIH AUDITA Sažetak ISO Guide 62, Annex 5 čija primjena je stupila na snagu 15. prosinca 2006. godine uvodi mogućnost novog načina provođenja audita sustava upravljanja kvalitetom i okolišem prema zahtjevima normi EN ISO 9001:2000 i EN ISO14001:2004. Novi način provođenja audita treće strane poznat i kao ASRP (Advanced surveillance and reassessment procedures) ili u slobodnom prijevodu Napredni program za nadzorne i recertifikacijske audite daje mogućnost organizacijama koje imaju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom/okolišem najmanje jedan certifikacijski ciklus (3 godine), da koriste dodatne redukcije vremena potrebnog za provođenje audita. Generalno govoreći ovo nije novi program jer je i prije postojao (kada je bila na snazi stara norma ISO 9001:1994) program koji se zvao „An alternative method for maintaining ISO 9001/9002/9003 Certfication/Registration“, ali je novi u smislu norme ISO 9001:2000, novi je i u smislu norme ISO 14001:2004 te je novi i po tome što je za njega nužna dodatna akreditacija odnosno certifikacija nije podržana sa standardnom akreditacijom prema ISO Guide 62. Ključne riječi: ISO 9001, ASRP, audit

1. UVOD Promatrajući trend rasta broja certificiranih organizacija prema normi ISO 9001 uočava se, suprotno nekim uvriježenim mišljenjima i prognozama, tijekom zadnje 23 godine znatno brži rast novocertificiranih tvrtki nego što je to bio slučaj ranijih godina. Ipak, ako promatramo ukupan broj, oko 30 % certificiranih organizacija odnosno izdanih certifikata su već stariji od tri godine. To znači da gotovo jedna trećina certificiranih organizacija imati će ove godine ili je već do sada obavila recertifikacijski audit svog sustava upravljanja kvalitetom. To također znači da skoro jedna trećina certificiranih organizacija ima iskustvo od namanje tri godine funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom. Sljedećih godina taj broj će značajno rasti s obzirom na porast broja certifikata u posljednje tri godine. Situacija s normom ISO 14001 nema iste trendove s obzirom da se prema ovoj normi intenzivnije certificira tek posljednje dvije – tri godine, ali će se u skoroj budućnosti i na nju moći primjeniti slični trendovi.


Kako bi se izašlo u susret organizacijama koje imaju jako dobro implementiran sustav upravljanja kvalitetom i to kroz minimalno jedan certifikacijski ciklus od tri godine, u primjeni je nekada bio alternativni model provođenja recertifikacijskih i nadzornih audita organizacija certificiranih prema ISO 9001:1994 godine koji se zvao „An alternative method for maintaining ISO 9001/9002/9003 Certfication/Registration“ i koji je omogućavao jednostavnije provođenje ovih audita. S primjenom nove (skoro već opet stare) norme ISO 9001:2000 uveden je također alternativni model provođenja recertifikacijskih i nadzornih audita, ali sada pod nazivom „Advanced surveillance and reassessment procedures“ (u daljnjem tekstu ASRP) ili u slobodnom prijevodu Napredni program za nadzorne i recertifikacijske audite. Ovaj model provođenja audita stupio je na snagu tek prije nekoliko mjeseci, točnije 15. prosinca 2006. godine. Model se primjenjuje i na normu ISO 14001:2004. 2. ŠTO JE ASRP – ŠTO JE NOVO? „Advanced surveillance and reassessment procedures“ (ASRP) je metodologija odnosno program koji omogućava certifikacijskim tijelima provođenje recertifikacijskih i nadzornih audita oslanjajući se puno više na aktivnosti koje se provode unutar samog sustava od strane organizacije kroz dokaze koje su u stanju pružiti. To se prvenstveno odnosi na provođenje internih audita koje je organizacija sama provela te na proces ocjene od strane uprave (management review). Naravno da se se sustav procjene ne zasniva samo na ova dva zahtjeva norma ISO 9001 i ISO 14001 nego i na ostale odgovarajuće metode kojima se može demonstrirati usklađenost sustava upravljanja kvalitetom/okolišem. ASRP je službeno promoviran kroz IAF GD2:2005 odnosno IAF GD6:2006. Cilj ovog programa je osigurati efikasniju i učinkovitiju ocjenu sustava upravljanja kvalitetom/okolišem u organizacijama koje već imaju dokazane performanse svojeg sustava, a da se pri tome ne narušava ispravnost/vjerodostojnost certifikata koji posjeduju. Kao što je već u uvodu rečeno, već prije su postojali slični programi kao što je bio IAF-98-020 „An alternative method for maintaining ISO 9001/9002/9003 Certfication/Registration“ odnosno WDI odnosno IAF-ov dokument „A Method for Maintaining Certificatio/Registration of Well Developed and Implemented Management System“ koji nikad nije bio službeno objavljen ali se koristio kao pilot shema. Gore navedene metode su u primjeni do kraja 2007. godine odnosno do 31.12.2007. kada se mora prijeći na ASRP. Iskustva certifikacijskh tijela koja su provodila ove programe su vrlo dobra. Prije svega to se odnosi na velike organizacije s brojnim lokacijama i organizacije koje već dugo imaju u primjeni ove sustave upravljanja. Neke certifikacijske kuće su već i u Hrvatskoj pokušale primjenu starog modela, dok za sada (prema saznanjima autora) još nitko ne nudi provođenje audita prema ASRP. TÜV NORD također do sada nije provodio audite po ovoj metodologiji, ali ćemo ih sasvim sigurno početi dogovarati s


našim klijentima jer neki od njih imaju certifikate i primjenjenje sustave upravljanja kvalitetom više od 10 godina. Novost u odnosu na ranije postojeće metode je da je za provođenje ASRP audita potrebno da certifikacijsko tijelo ima posebnu akreditaciju tj. postojećom akreditacijom za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom nije pokriven ovaj program (ASRP). To je dodatni zahtjev za certifikacijska tijela koja trebaju razviti svoju shemu provođenja ovakvih audita te ju akreditirati. Novost je također da je ASRP primjenjiv ne samo na sustav upravljanja kvalitetom nego i sustave upravljanja okolišem. Ovome je sigurno pridonijelo novo izdanje norme ISO 14001:2004 godine jer su se zahtjevi ove norme u onom dijelu koji je specifičan za sve sustave upravljanja (upravljanje dokumentima, zapisima, interni audit, upravina ocjena,...) uveliko približili (ponegdje i potpuno) zahtjevima norme ISO 9001:2000. S obzirom na sve veći broj organizacija koje se certificiraju prema ISO 14001:2004 odnosno sve veći broj integriranih sustava upravljanja kvalitetom i okolišem gdje se ponekad i znatno povećava vrijeme potrebno za provedbu audita predpostavljamo da će organizacije biti zainteresirane za ASRP. 3. ZAHTJEVI ASRP-a Kako je već ranije spomenuto, da bi certifikacijska tijela mogla provoditi ovakve audite potrebna je dodatna akreditacija za ovaj program odnosno potrebno je da certifikacijsko tijelo ispuni određene preduvjete, a oni su: a) da certifikacijsko tijelo funkcionira barem jedan akreditacijski ciklus, b) da su sposobni razviti ASRP program za svaku pojedinačnu organizaciju. Također zahtjev ASRP je da će certifikacijsko tijelo, za svaku organizaciju u kojoj će ili koja će htjeti da joj se audit provede po ovom programu, morati upoznati akreditacijsko tijelo te mu dokazati da se u predmetnoj organizaciji može provesti audit po ovom programu, odnosno da organizacija zadovoljava potrebne preduvjete. Kriteriji podobnosti za organizacije koje žele certifikaciju prema ASRP-u su: a) certificirani najmanje jedan certifikacijski ciklus od 3 godine, b) sve prethodno otvorene nesukladnosti moraju biti zatvorene, c) certifikacijsko tijelo i organizacija moraju utvrditi pokazatelje na osnovi kojih će se moći pratiti učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom/okolišem. Ovi pokazatelji moraju minimalno dokazati sposobnost organizacije na dosljednoj realizaciji proizvoda/usluge koji zadovoljavaju zahtjeve kupca i zahtjeve primjenjivih propisa, d) Organizacija mora dopustiti certifikacijskom tijelu pristup svim podacima o analizi zadovoljstva kupaca te po potrebi i kontaktiranje izvora infomacija (kupaca) kako bi se potvrdili podaci, e) Proces provođenja internih audita mora biti proveden u skladu s ISO 19011 te s posebnim naglaskom na kompetencije auditora i cjelovitost sustava upravljanja kvalitetom/okolišem,


f) Organizacija mora prihvatiti da će u slučaju smanjenja sposobnosti da se dostignu postavljene i prihvaćene pokazatelje sustava pristati na povećanje vremena potrebnog za audit ili češće provedbe audita. Prema gore navedenim kriterijima jasno je da se od organizacije koja želi certifikaciju prema ASRP očekuje da odlično upravlja svojim sustavom upravljanja kvalitetom/okolišem te da je spremna na potpunu otvorenost i komunikaciju s certifikacijskim tijelom. Na taj način se uveliko podiže kredibilitet postupka certifikacije i samog certifikata, što danas u svijetu u kojem se bližimo broju od milijun izdanih certifikata polako postaje imperativ. Za svaku organizaciju je potrebno razraditi „njen ASRP“ koji treba uključivati: a) učestalost i vrijeme potrebno za provođenje audita (audit/dani) koje može biti 30% manje od standardno utvrđenog vremena (non-ASRP) b) minimum aktivnosti koje se moraju provesti na svakom auditu su: i. ii. iii. iv.

intervju s najvišom upravom i predstavnikom uprave (za kvalitetu/okoliš), vrednovanje ulaza i izlaza upravine ocjene (management review) uključujući potvrđivanje sposobnosti organizacije da ispuni utvrđene i prihvaćene ciljeve odnosno karakteristike, vrednovanje procesa internog audita uključujući procedure, zapise te kompetencije internih auditora, vrednovanje provedenih popravnih i preventivnih aktivnosti i potvrđivanje njihove učinkovite primjene.

c) svi ostali zahtjevi akreditacije prema IAF Guide 62 odnosno 66 moraju se održavati. Certifikati koji će se izadvati nakon audita provedenih prema ASRP ne smiju se razlikovati od onih koji su provedeni po standardnoj proceduri.

4. ZAKLJUČAK Kada se analizira sve gore navedeno vidi se da je svrha ove procedure da u samoj organizaciji stvori preduvjete da se sustavom nadzire i upravlja iznutra, a da certifikacijsko tijelo verificira njegovu djelotvornost kroz mehanizme koje su predvidjele norme ISO 9001 i ISO 14001, a ne detaljnom provjerom svih pojedinih procesa. Naglasak i odgovornost je na internom audit, na kompetencijama i znanjima internih auditora koji će sami detaljno provjeravati karakteristike svojih procesa, a certifikacijsko tijelo će svojim metodama to verificirati. Također je naglasak na ocjeni od strane uprave (management review) koji prilično egzaktno zahtjeva što moraju biti ulazne, a što izlazne informacije. Dosljedno provođenje zahtjeva ovog elementa norme uveliko daje sliku o stanju sustava upravljanja kvalitetom/okoliše od osoblja koje u njemu radi svaki dan, za razliku od auditora koji to rade u jednom ili dva dana godišnje.


Certifikacijska tijela ovim programom će biti u mogućosti dodatno reducirati vrijeme potrebno za provođenje audita što njima s financijskog aspekta nije interesantno jer se smanjuje broj audit dana na osnovi kojih se formira cijena certifikacije. S druge strane svjesni činjenice sve većih sumnji u vjerodostojnost certifikata te postojanje certifikacijskih tijela koja ne biraju način kako doći do novih klijenata otvara se dodatni prostor za stvarnu potvrdu vjerodostojnosti i kredibilitet izdanih certifikata i primjenjenih sustava upravljanja kvalitetom/okolišem. Također, efikasno funkcioniranje ovako postavljenih sustava kvalitetom/okolišem iziskuje dodatne edukacije i usavršavanja.

upravljanja

Gledajući sve ove aspekte, lako se može utvrditi da se radi o win-win situaciji u kojoj organizacija ima djelotvorniji sustav upravljanja okolišem za iste troškove jer koliko je dodatno uložila u edukaciju toliko je manje potrošila na sam postupak auditiranja. S druge strane za certifikacijsko tijelo smanjeni prihodi zbog manjeg broja potrebnih audit dana moći će se kompenzirati kroz povećanom potrebom za dodatnu edukaciju koju nude certfikacijska tijela. Uvjereni smo da će ovakav pristup naći svoje mjesto u postupku certificiranja jer prema iskustvu TÜV NORD-a, klijenata koji zaslužuju ovakav pristup već sada ima, a sa dodatnim pojašnjenjima prednosti ovakvog načina provođenja audita procjenjujemo da će ih u budućnosti biti sve više. 5. LITERATURA [1] IAF GD 2:2005 [2] IAF GD 6:2006 [3] IAF GD 7:2006 IAF Transition Plan for Accredited Certification from „AM“/“WDI“ to „ASRP“

A NEW APPROACH TO RECERTIFICATION AND SURVEILLANCE AUDITS Summary ISO Guide 62, Annex 5 has been in application since Dec 15th 2006, and introduces new possibilities for the performance of quality management system audits in accordance with ISO 9001:2000, and environmental management system audits in accordance with ISO 14001:2004. The new approach to third party audits is known as ASRP, or Advanced Surveillance and Reassessment Procedures, and it allows an organization which already has a well implemented quality/environmental management system a period of one complete certification cycle (3 years) in which to make use of the opportunity to reduce audit time. In general, such a programme already exists (with the old ISO 9001:1994) and is called “An alternative method for maintaining ISO 9001/9002/9003 Certification/Registration”, but it is new for us now for several reasons: it is new within the meaning of ISO 9001:2000, it is new within the meaning of ISO 14001:2004, and it is new because of requirements for additional accreditation for certification bodies. Key words: ISO 9001, ASRP, audit

NOVOST U NAČINU PROVOĐENJA RECERTIFIKACIJSKIH I NADZORNIH AUDITA  
NOVOST U NAČINU PROVOĐENJA RECERTIFIKACIJSKIH I NADZORNIH AUDITA  

8. HRVATSKA KONFERENCIJA O KVALITETI

Advertisement