Page 1

12. međunarodni Simpozij o kvaliteti „KVALITETOM DO POSLOVNE IZVRSNOSTI“, 17.-18.03.2011.

ORGANIZACIJA, OSIGURAVANJE, PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU OSIJEK ORGANIZATION, ASSURANCE, MONITORING AND ENHANCING OF THE QUALITY SYSTEM AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING OSIJEK

Prof. dr. sc. Damir Markulak Edita Pinterić, dipl.iur. Prof. dr. sc. Lidija Tadić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek Crkvena 21, 31 000 Osijek, Croatia

UDK: 005.6:005.94 Stručni članak/Professional paper Primljeno: 25. studenoga, 2010./Received: November 25th 2010 Prihvaćeno: 21. veljače, 2011./Accepted: February 21st, 2011

,

SAŽETAK Sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete na Građevinskom fakultetu Osijek je uspostavljen i funkcionira kroz više tijela. Temelji se na pravilima norme HRN EN ISO 9001:2008 te na europskim standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG). Aktivnosti, postupci i pokazatelji kvalitete kontinuirano se prate i analiziraju. Na temelju rezultata kreiraju se i provode konkretne mjere poboljšanja. U radu su opisani i najvažniji postupci te način primjene rezultata u svrhu unaprjeđenja kvalitete kao i mogućnosti daljnjeg razvoja sustava kvalitete u visokom obrazovanju. Također će se prezentirati iskustva Fakulteta u postupku vanjske, neovisne, periodične prosudbe sustava kvalitete visokog obrazovanja.

Ključne riječi: kvaliteta, visoko obrazovanje, prosudba.


1. UVOD Građevinski fakultet Osijek bio je prvo visoko učilište u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uključeno u pilot-projekt1 vanjske neovisne periodične prosudbe sustava kvalitete visokog obrazovanja koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s CARDS konzultantima 2008. godine. Fakultet je u to vrijeme imao uspostavljen i certificiran (prema HRN EN ISO 9001:2002) sustav upravljanja kvalitetom koji je pokrivao veliki dio djelatnosti Fakulteta, a prvenstveno nastavne procese. Neovisno prosudbeno povjerenstvo koje je provelo prosudbu tijekom pilot-projekta je u Završnom izvješću vanjske neovisne prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Građevinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz svibnja 2009. godine preporučilo da Fakultet ustroji sustav osiguravanja kvalitete prema standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.2 Sukladno tome (uz Povjerenstvo za praćenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja osnovano odlukom dekana u listopadu 2008. godine.), vrlo brzo je ustrojen Ured za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja kao stručno tijelo nadležno za većinu aktivnosti u okviru sustava kvalitete (a u skladu s Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta i Odlukom o ustrojstvu Građevinskog fakulteta Osijek3). Kako bi se informacije povezane s pitanjima kvalitete što više proširile među djelatnicima te detaljnije raspravile, osnovane su Radna skupina za praćenje i osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja (odlukom dekana iz listopada 2008. godine) i Radna skupina za ishode učenja (odlukom dekana iz ožujka 2010. godine) čija je uloga u sustavu kvalitete savjetodavna.

2. DOKUMENTI NA KOJIMA SE TEMELJI SUSTAV KVALITETE Sustav kvalitete prema zahtjevima HRN EN ISO 9001:2002 odnosno HRN EN ISO 9001:20084 reguliran je Priručnikom kvalitete5. Pojedini postupci iz navedenog Priručnika izdvojeni su u Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek6 koji je potpuno prilagođen standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru 1 CARDS 2003 Projekt „Jačanje Agencije za znanost i visoko obrazovanje u području osiguravanja kvalitete i razvoj pratećeg informacijskoga sustava“. 2 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/ESG_2009.pdf 3 Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta od 30. siječnja 2008. i Odluka o ustrojstvu Građevinskog fakulteta Osijek od 25. travnja 2006. temelje se na Odluci o sastavu ustrojbenih jedinica na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 27. ožujka 2006. godine. 4 Recertifikacijski audit 2. srpnja 2010. godine. 5 http://www.gfos.hr/portal/index.php/osiguravanje-kvalitete/hrn-en-iso-9001.html 6 Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2009. http:// www. gfos.hr/portal/images/ st ori es/ osigura van je-kvalit et e/ prirucnik-za unaprjedjivanje-i-osiguravanje-kvalitete-na-gfos.pdf


visokog obrazovanja.7 U Priručniku su nabrojani i definirani odabrani pokazatelji kvalitete, način njihova praćenja i analize te postupci i aktivnosti koji se provode u okviru sustava kvalitete, a na temelju čijih se rezultata unaprjeđuje i osigurava kvaliteta na Građevinskom fakultetu Osijek. Cjelokupna organizacija sustava kvalitete utvrđena je Pravilnikom o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek8. Taj je Pravilnik usklađen s Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijek.9 Ovi su dokumenti implementirani i u Statutu Građevinskog fakulteta Osijek10 kojim je obuhvaćen sustav kvalitete visokog obrazovanja, osobito u definiranju djelokruga rada pojedinih tijela u sustavu. Paralelno je izrađena i Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine11 gdje su kroz strateške ciljeve i konkretne zadatke (koji vode do ostvarenja tih ciljeva u petogodišnjem razdoblju) definirani pokazatelji kvalitete, postupci i aktivnosti koji se redovito prate, provode i analiziraju u području nastave, znanstveno-istraživačkog rada, razvojno-stručnog rada, kvalitete i razvoja resursa (v. sliku 1.). Slika 1. Sastavni dijelovi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek STRATEGIJA GFOS N ASTAVN I PR OC ES - studiji i studenti - učenje i nastava - poticanje mobilnosti - unaprijeđenje komunikacije ZN AN STVEN O-ISTR AŽIVAČ KI R AD - znanstveni i tehnologijski projekti - popularizacija znanstvenog rada - razvoj međunarodne suradnje - briga o mladim suradnicima RAZVOJNO-STRU Č NI RAD - uvjeti obavljanja stručnog rada - cjeloživotno usavršavanje - profesionalno napredovanje - interakcija sa nastavnim aktivnostima

RAZVOJ RESURSA - ljudski - materijalni - financijski

SU STAV OSIGU R AVAN JA KVALITETE - ustrojavanje i formaliziranje - politika, mehanizmi i dokumenti - odnos ISO i ESG

Izvor: Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine, Građevinski fakultet Osijek, veljača 2009., str. 8. 7 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/ESG_2009.pdf 8 Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek, Građevinski fakultet, Osijek, 2009. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/ osiguravanje-kvalitete/pravilnik-kvaliteta.pdf 9 Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, rujan 2006. http://www.unios.hr/kvaliteta/dokumenti/pravilnik.pdf 10 Statut Građevinskog fakulteta Osijek, ožujak 2009. http://www.gfos.hr/portal/index.php/fakultet/akti-fakulteta.html 11 Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine, prosinac 2008., usvojena je na sjednici Fakultetskog vijeća u veljači 2009.


Svi dokumenti u sustavu osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete imaju zadatak povezati aktivnosti i pokazatelje te ih jasno definirati kako bi se omogućilo kontinuirano funkcioniranje sustava. Na temelju iskustva odlučeno je da se postojeći sustavi kvalitete (opisani) objedine u jedinstveni sustav kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek: Q-GFOS.

3. PRAĆENJE I OSIGURAVANJE DALJNJEG RAZVOJA SUSTAVA KVALITETE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU OSIJEK Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013. godine12, pretpostavlja praćenje izvršenja postavljenih zadataka i prikupljanje različitih podataka i njihovu međusobnu usporedbu, analizu, kreiranje mjera poboljšanja na temelju provedene analize i utvrđivanje učinkovitosti. Sve navedeno detaljno se prikazuje u godišnjem Izvješću o provedbi Strategije razvitka.13 Osim toga, bitno je osvrnuti se na vrlo važne pokazatelje vezane uz nastavni proces obzirom na važnost istog za ključne dionike u sustavu kvalitete – studente. Tako na primjer nastavnici za svaki predmet popunjavaju semestralna izvješća putem kojih uprava Fakulteta, stručna tijela zadužena za kvalitetu te Fakultetsko vijeće, imaju konkretne podatke o važnim aspektima nastave. Takvi podatci su npr.: postotak studenata koji su ostvarili potpis i položili ispit putem kolokvija u odnosu na broj studenata koji slušaju ispit, načini ostvarivanja komunikacije sa studentima, korištenje e-alata u nastavi, obveze studenata na predmetu, načini prezentiranja kriterija ocjenjivanja i nastavnih materijala i drugo. Rezultati svake provedene aktivnosti i postupka prezentiraju se putem izvješća Fakultetskom vijeću te objavljuju na internet i/ili intranet14 stranicama Fakulteta kako bi se svim dionicima sustava kvalitete osigurale brze i adekvatne informacije vezane za postupke unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete. Važan je dio kreiranja mjera poboljšanja svakako i hodogram kojim se definira određena mjera, aktivnost pomoću koje se ona namjerava provesti, odgovorna osoba i rok provođenja. Na osnovu tako definiranog hodograma omogućava se praćenje provođenja aktivnosti i bilježi konačan rezultat nakon proteka zadanih rokova (v. tablicu 1). Olakšanje praćenja planiranih aktivnosti, rokova za izradu i dostavu izvješća i drugih obveza, omogućeno je posebno izrađenim kalendarom aktivnosti15 koji se u vidu stolnog kalendara podijeli nastavnom i stručno-administrativnom osoblju na početku akademske godine. 12 Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013., Građevinski fakultet, Osijek, 2009, http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanje-kvalitete/ strategija-razvitka-gfos-2009-2013.pdf 13 Izvješće o provedbi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 20092013. u 2009. godini, lipanj 2010. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanjekvalitete/Izvješće%20o%20 provedbi%20Strategije%20razvitka.pdf 14 Usluga intranet stranica Građevinskog fakulteta Osijek pokrenuta je krajem 2008. godine s namjerom da se osigura brži protok svih informacija te na njima djelatnici mogu pronaći sve tekuće obavijesti unutar Fakulteta, razne obrasce, izvješća, zapisnike i materijale sa sjednica Fakultetskog vijeća, održanih užih i širih kolegija i sl. 15 http://www.gfos.hr/portal/index.php/osiguravanje-kvalitete/dokumenti.html


Tablica 1. Izvadak iz hodograma aktivnosti follow-up faze postupka unutarnje prosudbe Follow-up faza unutarnje prosudbe Način praćenja realizacije

Odgovorna osoba

Rok provedbe

Revizija priručnika za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete sukladno iskustvima iz prakse

Drugo izdanje Priručnika

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete

1. ožujka 2011.

Provesti anketiranje završenih studenata

Anketa, izvješće o rezultatima, mjere na temelju dobivenih rezultata

Predsjedništvo udruge AMCA

31. svibnja 2011.

Izraditi imenik završenih studenata

Imenik

Predsjedništvo udruge AMCA

31. ožujak 2011.

Obraditi semestralna izvješća za ak. 2009./2010 godinu i analizirati podatke, prezentirati Fak. vijeću i objaviti na intranetu

Izvješće s detaljnom analizom, zapisnik sa sjednice Vijeća, uvid u web stranice,mjere poboljšanja

Voditeljica Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete

Aktivnost

30. studenog 2010.

Izvor: Edita Pinterić, „Plan aktivnosti za poboljšanje sustava kvalitete u follow-up fazi unutarnje prosudbe“, rujan 2010., str. 4.

Praćenje razvoja sustava kvalitete provedeno je i postupcima unutarnje prosudbe u ožujku 2009. te u rujnu 2010. godine. Imenovano prosudbeno povjerenstvo16 pregledava sve dokumente, obavlja razgovore sa svim dionicima sustava te donosi zaključke o uočenom stanju i preporuke za poboljšanja. Na temelju izvješća povjerenstva sastavlja se plan aktivnosti u follow-up razdoblju te slijedi postupak praćenja i izrade izvješća o provedenim aktivnostima kojima se završava cjelokupni postupak. Ključno je implementirati preporuke, ispraviti uočene nedostatke i primijeniti mjere poboljšanja te poboljšati i unaprijediti sustav. Osim praćenja odabranih pokazatelja kvalitete17 i analize učinkovitosti, u okviru sustava kvalitete predviđeno je provođenje različitih aktivnosti i postupaka poput organiziranja tribina, radionica, terenske nastave, stručnih putovanja i ekskurzija, popularno-znanstvenih predavanja i slično. U svrhu postizanja kvalitetnije suradnje studenata i nastavnika pokrenut je elektronički 16 Povjerenstvo čine dva predstavnika nastavnika te po jedan predstavnik suradnika, stručnoadministrativnih službi, studenata i Ureda za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete. 17 Broj upisanih u odnosu na broj prijavljenih studenata, broj diplomiranih studenata u godini, analiza zapošljivosti, broj upisanih u višu godinu studija, uspješnost polaganja ispita, omjer broja nastavnika i studenata i dr.


časopis e-GFOS18 u kojem se obrađuju različite teme iz znanosti i struke, a u objavljenim je radovima jedan od koautora student. Također, ilustrativno je nabrojati još neke važne postupke koji se redovito provode na Fakultetu: a) samoevaluacija nastavnika, b) evaluacija nastave i nastavnika od strane studenata (jedinstvena sveučilišna studentska anketa), c) anketa o radu stručno - administrativnih službi, d) anketiranje poslodavaca, e) anketiranje završenih studenata.

Obzirom da se uvedeni sustav upravljanja kvalitetom relativno kratko koristi, najčešći i najjednostavniji način brzog „snimanja“ cjelokupnog stanja i dobivanja rezultata za analizu jesu anketni obrasci s različitim tipovima pitanja. Ankete se organiziraju za sve dionike sustava te dobiveni podatci mogu vrlo konkretno indicirati stupanj ostvarenja postavljenih zadataka, ali i dati podlogu za zadavanje novih. Navedeni su postupci odabrani kako bi se njihovim provođenjem postiglo poboljšanje sustava kvalitete sukladno Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja19 na kojima se temelji sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu. Samoevaluacija nastavnika i jedinstvena sveučilišna studentska anketa. Svrha provođenja postupka samoevaluacije nastavnika je uvid u zadovoljstvo uvjetima rada, primjenjene nastavne metode, a vrlo je koristan dio upitnika u kojem se iznose prijedlozi za poboljšanja. Upravo konkretni prijedlozi nastavnika omogućuju sastavljanje mjera poboljšanja obzirom da se radi o problemima i pitanjima s kojima se nastavno osoblje u praksi svakodnevno susreće. Postupak samoevaluacije nastavnika dio je postupaka vezanih za europski standard 1.4 Osiguravanje kvalitete nastavničkog kadra,20 slično kao i jedinstvena sveučilišna studentska anketa (JSSA) koju provodi Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera na svim svojim sastavnicama. Uprava Fakulteta u suradnji s Uredom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete održala je sastanke s nastavnicima i suradnicima na kojima su oni zajednički upoznati s rezultatima JSSA te pozvani da iznesu primjedbe i komentare na cjelokupni postupak. Zapisnici s održanih sastanaka s konkretnim prijedlozima dostavljeni su tijelima Sveučilišta nadležnima za provođenje ankete s namjerom da se postupak poboljša i unaprijedi i da tako dobiveni rezultati budu relevantni. Naime, iz dosadašnjeg se iskustva pokazalo da je osnovni problem vezan uz JSSA nedostatan odaziv studenata na anketu, a čime se dovodi u pitanje reprezentativnost uzorka ispitanika te u konačnici pouzdanost rezultata. S druge strane, prema mišljenju studenata jedan od važnih razloga nezainteresiranosti tj. neizlaska na anketu je uglavnom nedostatak povratne informacije o samim rezultatima. Uvažavanjem te primjedbe uprava Fakulteta je primijenila konkretnu 18 http://e-gfos.gfos.hr/ 19 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/ESG_2009.pdf 20 Ibid.


mjeru poticanja na izlazak na anketu omogućivši predstavnicima studenata uvid u rezultate ankete. Podatak o izlasku na anketu u 2011. godini biti će pokazatelj učinkovitosti ove mjere. Anketa o radu stručno – administrativnih službi. Stručno - administrativne službe također su bitan dio funkcioniranja sustava kvalitete i Fakulteta u cijelosti. Anketiranje studenata o njihovu zadovoljstvu službama pružilo je uvid u stvarno stanje i omogućilo poduzimanje konkretnih radnji za osiguranje kvalitete resursa za podršku studentima - od otvaranja nove kantine do prijedloga za preraspodjelu posla među djelatnicima kako bi se omogućila bolja učinkovitost. Ovaj je postupak dio mjera povezanih s primjenom europskog standarda 1.5 - Resursi za učenje i pomoć studentima21 prema kojemu ustanove trebaju osigurati i učiniti dostupnima odgovarajuće i potrebne resurse za učenje. Anketiranje poslodavaca i završenih studenata. Poslodavci, građevinske tvrtke i institucije iz Regije su vanjski dionici u sustavu osiguravanja kvalitete čija se uloga u sustavu očituje u pružanju konkretnih informacija o ostvarenom stupnju stručnosti i integriranju u kolektiv završenih studenata - njihovih zaposlenika. Ocjene osposobljenosti, odnosa prema radu i pojedinih vještina svojih zaposlenika važan su izvor povratnih informacija za Fakultet, koje se onda koriste za kreiranje mjera poboljšanja, revizije studijskih programa, pokretanje novih studijskih programa i sl. Dodatan su podatak i rezultati anketiranja završenih studenata te se sve ove radnje provode kao dio mjera vezanih za europski standard 1.2 - Odobrenje, nadgledanje i periodičke revizije programa i nagrada22 koji podrazumijeva prikupljanje redovitih povratnih informacija poslodavaca, predstavnika tržišta rada i drugih relevantnih organizacija. Ovdje treba naglasiti da, prema dosadašnjem iskustvu, u ovaj dio standarda treba još uložiti puno truda ne samo od strane pojedinih visokobrazovnih ustanova nego i same države, budući da je ovaj vid suradnje znanstvenoistraživačkih institucija i gospodarstva općenito vrlo slabo razvijen. Naime, jako je važno definirati benefite ovakvih radnji za obje strane, budući da je bez toga jako teško očekivati neki značajni pomak u ovom području.

4. ISKUSTVO GRAĐEVINSKOG FAKULTETA OSIJEK U POSTUPKU VANJSKE, NEOVISNE, PERIODIČNE PROSUDBE SUSTAVA KVALITETE Sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 u srpnju 2010. godine podvrgnut je recertifikacijskom auditu tri godine od uspostavljanja te je uspješno produljena važnost trajanja certifikata i to sukladno zahtjevima HRN EN ISO 9001:2008. Namjera je ulaganjem u sustav kvalitete razvijati kulturu kvalitete i promovirati istu kako u obrazovnom sustavu, tako i u gospodarstvu 21 Ibid. 22 Ibid.


te osigurati prednost u određenim aspektima razvoja Fakulteta u budućnosti. Kao potvrda da se nalazimo na pravom putu i poticaj za daljnje ulaganje napora u razvoj sustava kvalitete svakako je i povelja Hrvatskog društva za kvalitetu koju je Fakultet dobio u kategoriji „Poticanje i primjena kvalitete u hrvatskom gospodarstvu“ za 2010. godinu. Tijekom pilot-projekta vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete u posjetu Građevinskom fakultetu Osijek boravilo je neovisno prosudbeno povjerenstvo koje je pregledalo postojeće dokumente, razgovaralo sa svim dionicima sustava te donijelo zaključke i preporuke u formi izvješća koje je trebalo usvojiti i primijeniti tijekom šest mjeseci predviđenih za follow - up postupak. Upravo tijekom follow - up postupka, a temeljem donijetih preporuka, Fakultet je izradio većinu spomenutih dokumenata23, definirao pokazatelje kvalitete koje će pratiti te postupke pomoću kojih će unaprjeđivati sustav kvalitete. Preporuke Povjerenstva pomogle su Fakultetu da izradi strateške i ostale dokumente te proširi i prilagodi svoj postojeći sustav kvalitete zahtjevima Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja.24 U lipnju 2010. godine Fakultet je odabran (zajedno s još dva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj) za službeni postupak vanjske neovisne periodične prosudbe koja je i provedena početkom studenog 2010. godine prema postupku propisanom važećim aktima.25 U siječnju 2011. godine zaprimili smo Izvješće prosudbenog povjerenstva koje sadrži analizu zatečenog stanja te zaključke i preporuke za poboljšanja. Pred upravom Fakulteta i Uredom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete je razdoblje od mjesec dana za definiranje aktivnosti i hodograma aktivnosti za follow-up razdoblje od šest mjeseci tijekom kojih će se provoditi odabrane aktivnosti koje bi trebale dovesti do usvajanja zaključaka prosudbenog povjerenstva i implementacije preporuka. Nakon follow-up razdoblja prosudbeno će povjerenstvo donijeti konačan sud o tome u kojoj se fazi (pripremnoj, početnoj, razvijenoj ili naprednoj) nalazi sustav kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek. Ovisno o završnoj ocjeni povjerenstva Agencija 23 Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek, Građevinski fakultet, Osijek, 2009. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanjekvalitete/prirucnik-za-unaprjedjivanje-i-osiguravanje-kvalitete-na-gfos.pdf Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek, Građevinski fakultet, Osijek, 2009. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/ osiguravanje-kvalitete/pravilnik-kvaliteta.pdf Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013., Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2009, http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanjekvalitete/strategija-razvitka-gfos-2009-2013.pdf 24 Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/ESG_2009.pdf 25 Pravilnik o postupku vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2010. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/Pravilnik_o_postupku_vanjske_ prosudbe.pdf Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 45/09.


za znanost i visoko obrazovanje donosi odluku o izdavanju certifikata s ocjenom stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete koji vrijedi sljedećih pet godina. Tijekom follow-up razdoblja uprava Fakulteta će u suradnji s Uredom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete objediniti sustave kvalitete usklađivanjem zahtjeva norme ISO 9001:2008 te europskih standarda za osiguravanje kvalitete u jedinstveni sustav kvalitete Q-GFOS. Tom prilikom će se precizirati i ažurirati postupke i pokazatelje kvalitete te revidirati odgovarajuće dokumente. Sve navedeno u skladu je sa svrhom samog sustava – kontinuirano osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na zadovoljstvo svih dionika sustava. Svakako namjeravamo iskoristiti iskustvo u vanjskim prosudbama kako bismo unaprijedili sustav kvalitete i približili se certificiranju istog obzirom je to ne samo naša želja, već i obveza sukladno pozitivnim propisima.26

5. ZAKLJUČAK Praćenjem pozitivnih trendova u visokom obrazovanju nije teško zaključiti kako uspostavljanje i razvoj sustava kvalitete sve više dobiva na važnosti. U prilog tome ide i donošenje Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, osobito propisana obveza provođenja vanjske neovisne periodične prosudbe na visokim učilištima. Potpuno su se iskristalizirali pojmovi osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete upravo zbog činjenice da se radi o kontinuiranom procesu koji ne završava izvršenjem pojedinog zadatka, ostvarenjem zacrtanog strateškog cilja ili provedenom prosudbom. Naprotiv, sustav je to koji teži stalnom nadograđivanju i poboljšanju za što uvijek ima mjesta u obrazovnom sustavu jer je kvaliteta put, a ne odredište. Konstantno preispitivanje i poboljšavanje vodi ka pružanju kvalitetnije usluge što je cilj svim dionicima sustava. Stoga uspostavljanjem sustava kvalitete Q-GFOS želimo još učinkovitije funkcionirati u svojim osnovnim djelatnostima (znanstvenoistraživački rad, nastavni te stručni rad) te dugoročno gledano povećati potencijale i ugled Građevinskog fakulteta Osijek na opću dobrobit.

Abstract: ORGANIZATION, ASSURANCE, MONITORING AND ENHANCING OF THE QUALITY SYSTEM AT THE FACULTY OF CIVIL ENGINEERING OSIJEK The quality assurance and enhancement system at the Faculty of Civil Engineering Osijek is established and it works through several bodies. The system is based on HRN EN ISO 9001:2008 and also European standards and guidelines for quality assurance (ESG). Activities, procedures and quality indicators are monitored and analyzed continuously. 26 Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 45/09.


Based on the results concrete improvement measures have been created and implemented. In this paper the most important procedures and modes of applying the results have also been described, as well as opportunities for further development of the higher education quality assurance system. Experience of participation in external, independent, periodic higher education quality system audit will also be presented in this paper.

Key words: quality, higher education, audit.

6. LITERATURA 1. Dodiković-Jurković,V. i V. Petrović, Priručnik za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta u RH, Drugo izdanje, Zagreb, 2010. ht t p :/ / w w w. a zv o. hr / i ma g es / s t or i es / va n js ka _ p r os u db a / Pr ir u č nik% 2 0 AUDIT_2010%20lipanj%20 (AS)_odluka.pdf 2. Izvješće o provedbi Strategije razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013. u 2009. godini, lipanj, 2010. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanjekvalitete/Izvješće%20o%20 provedbi%20Strategije%20razvitka.pdf 3. Plan aktivnosti za poboljšanje sustava kvalitete u follow-up fazi unutarnje prosudbe, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2010. 4. Pravilnik o organizaciji sustava kvalitete visokog obrazovanja na Građevinskom fakultetu Osijek, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2009. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanje-kvalitete/pravilnik-kvaliteta.pdf 5. Pravilnik o postupku vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, Zagreb, 2010. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/Pravilnik_o_postupku_ vanjske_prosudbe.pdf 6. Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, rujan 2006. http://www.unios.hr/kvaliteta/dokumenti/ pravilnik.pdf 7. Priručnik za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Građevinskog fakulteta Osijek, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2009. http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanje-kvalitete/prirucnik-zaunaprjedjivanje-i-osiguravanje-kvalitete-na-gfos.pdf 8. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, European Association for Quality Assurance in Higher Education, Helsinki, 2005. http://www.azvo.hr/images/stories/vanjska_prosudba/ESG_2009.pdf 9. Statut Građevinskog fakulteta Osijek, ožujak 2009. http://www.gfos.hr/portal/index.php/fakultet/akti-fakulteta.html 10.Strategija razvitka Građevinskog fakulteta Osijek za razdoblje 2009.-2013., Građevinski fakultet Osijek, Osijek, 2009., http://www.gfos.hr/portal/images/stories/osiguravanje-kvalitete/strategija-razvitkagfos-2009-2013.pdf 11. Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Narodne novine br. 45/09.

ORGANIZACIJA, OSIGURAVANJE, PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE NA GRAĐEVINSKOM ...  

12. SIMPOZIJ O KVALITETI HDMK

ORGANIZACIJA, OSIGURAVANJE, PRAĆENJE I UNAPRJEĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE NA GRAĐEVINSKOM ...  

12. SIMPOZIJ O KVALITETI HDMK

Advertisement