Page 15

KURIER PLUS 16 CZERWCA 2012

15

Gala i nagrody Instytutu Pi³sudskiego Gala to brzmi dumnie. Okreœla specjaln¹ okazjê, wyj¹tkow¹ sytuacjê, wyj¹tkowych ludzi. Po raz trzeci spotkaliœmy siê z wybitnymi postaciami, ludŸmi œwiata naukowego, politycznego, którzy dost¹pili zaszczytu otrzymania odznaczeñ. Instytut przyznaje medale od wielu lat. W latach 1995 – 2000 urz¹dzano eleganckie bankiety w salach New York Athletic Club po³¹czone z wrêczaniem nagród wybitnym osobistoœciom. Od 2009 roku Instytut urz¹dza Gale Nagród w Konsulacie Generalnym w N.Y. na Manhattanie. Oprawê trzeciej ju¿ Gali, która odby³a siê 5 czerwca, przygotowano starannie i z rozmachem. Tradycyjnie impreza zosta³a objêta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, który nie móg³ przybyæ osobiœcie, ale w obszernym liœcie przekaza³ serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym a tak¿e podziêkowania przedstawicielom Instytutu za ogrom pracy na rzecz edukacji i ochrony polskiej kultury. Zebranych goœci przywita³a pani Ewa Juñczyk-Ziomecka - konsul generalna. Mistrzem ceremonii by³a Dagmara Domiñczyk-Wilson, znana aktorka polskiego pochodzenia, która w sposób mistrzowski poprowadzi³a ca³e spotkanie. Pani Dagmara poza urod¹ oczarowa³a zebranych swobod¹, wdziêkiem, z ³atwoœci¹ przechodz¹c z polskiego na angielski i czêsto, wzorem najlepszych moderatorów, uzupe³niaj¹c swoje wypowiedzi spontanicznym komentarzem. G³ównymi bohaterami byli wyró¿nieni nagrodami: pani senator Barbara Mikulski zosta³a odznaczona Medalem Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego za przywództwo i wybitne osi¹gniêcia, pan prof. Timothy Snyder otrzyma³ Medal Wac³awa Jêdrzejewskiego za badania nad wspó³czesn¹ histori¹ Europy Œrodkowej, Wschodniej i Œrodkowej. Medalem Marii Sk³odowskiej-Curie zosta³ uhonorowany prof. Krzysztof Matyjaszewski, œwiatowej s³awy chemik specjalizuj¹cy siê w technologii polimerów. O historii Instytutu i wspomnianych odznaczeniach napisano wiele, ale o tych, którzy je otrzymuj¹ zawsze mo¿emy napisaæ jeszcze wiêcej. Dr Magda Kapuœciñska prezes Instytutu, ujê³a to nastêpuj¹co: „Nasz Instytut przyznaje wyró¿nienia w dziedzinie historii, literatury, nauki, sztuki, biznesu i polityki. Ka¿da z nagrodzonych osób ma olbrzymie zas³ugi, gdy¿ przez swoje osi¹gniêcia wspiera i popularyzuje nasz kraj, Polskê”. Senator Barbara Mikulski jest tym politykiem, który od pocz¹tku kariery, dzielnie i

konsekwentnie walczy o sprawy Polski i Polaków a tak¿e Polonii. Barbara Mikulski ze wzglêdu na obowi¹zki nie mog³a byæ obecna na gali, przys³a³a natomiast list, w którym dziêkowa³a za wyró¿nienie. Jak napisa³a, podziwia i docenia olbrzymi wysi³ek Instytutu w krzewieniu postaw humanitarnych i patriotycznych a tak¿e dba³oœæ o zachowanie jêzyka polskiego, polskiej literatury, polskiej muzyki oraz narodowych tradycji. Profesor Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale, specjalista historii Europy Œrodkowej i Wschodniej jest wybitnym i czêsto wyró¿nianym naukowcem-historykiem. Dziekuj¹c za wyró¿nienie prof. Snyder powiedzia³, ¿e cieszy siê, gdy tematy, które go fascynuj¹, docieraj¹ do szerszej publicznoœci i czytelników w Polsce. Jego najnowsza ksi¹¿ka “Brotherlands: A Family History of the Slavic, German, and Jewish Nations” ju¿ zdoby³a rozg³os. Dobrze siê dzieje, kiedy ktoœ bez uprzedzeñ, stara siê obiektywnie pokazaæ rzeczywistoœæ. Nagroda im. Wac³awa Jêdrzejewskiego przyznana Profesorowi, to wyj¹tkowo trafna decyzja, o czym on sam z humorem powiedzia³. I s³usznie, bo nie, kto inny jak w³aœnie profesor napisa³ tak wiele na temat sztandarowych postaci w historii Instytutu. Trzecim nagrodzonym jest prof. Krzysztof Matyjaszewski, wybitny polski chemik, specjalizuj¹cy siê w technologii polimerów. Najbardziej znacz¹cym osi¹gniêciem naukowym Laureata jest odkrycie i opracowanie nowej metody kontrolowanej polimeryzacji wolnorodnikowej (tzw. metody ATRP), maj¹cej ogromny wp³yw na rozwój chemii i technologii polimerów. Dziêki tej dziedzinie nauki œwiat w tempie b³yskawicznym zdoby³ wiele po¿ytecznych materia³ów, pó³fabrykatów, ¿e nasze codzienne ¿ycie nie mog³oby bez nich istnieæ. W galowej uroczystoœci wziê³y te¿ udzia³ nasze znane pianistki, m³oda, ale ju¿ znana publicznoœci Violetta Koss, oraz dr Magdalena Baczewska, absolwentka Manhattan School of Music a tak¿e laureatka nagrody: Wybitny Polak za Granic¹ w kategorii “M³ody Polak 2012”. Mieliœmy tak¿e okazjê poznaæ innego laureata tej nagrody - redaktora Janusza Szlechtê, który otrzyma³ j¹ w kategorii “Osobowoœæ”. Przed zamkniêciem czêœci oficjalnej pani

FOT. GRZEGORZ WORWA Prezes Instytutu Magda Kapuœciñska wrêcza medal prof. Timothy’emu Snyderowi. Obok dr Iwona Korga - dyrektor wykonawcza i Marek Zieliñski, wiceprezes.

FOT. PRZEMYS³AW BALCERZYK Ceremoniê prowadzi³a Dagmara Domiñczyk.

Magdalena Baczewska zagra³a piêknie utwory Chopina. Gala by³a sponsorowana przez Konsulat Generalny RP, firmê ADAMBA Import International i szereg prywatnych osób. Po czêœci oficjalnej, zebrani goœcie zostali zaproszeni na smakowity poczêstunek przygotowany przez firmê PIAST z New Jersey i polsk¹ piekarniê SYRENA z Green Point.

List od tygodnika Solidarnoœæ Mija ponad dwadzieœcia lat od roku 1989. Weszliœmy w trzecie dziesiêciolecie istnienia pañstwa dzia³aj¹cego we – w miarê – normalnych warunkach. Od pierwszych dni kwietnia 1990 r. przesta³a istnieæ cenzura. Ksi¹¿kê w Polsce wydaæ mo¿e ka¿dy. Jeœli nie ma talentu, wystarczy by mia³ pieni¹dze, lub by³ dobrze podwieszony. Prawo wolnego rynku czêsto okazuje siê bardzo wieloznaczne, np. w³aœnie dla literatury. W sumie panuje wra¿enie chaosu, niepewnoœci kryteriów, ocen. Tak dzieje siê te¿ i we wszystkich pozosta³ych dziedzinach ¿ycia spo³eczeñstwa. Spójrzmy na gry partyjne, polityczne, na dewaluacjê znaczenia s³ów, pojêæ. Literatura zawsze jest odbiciem rzeczywistoœci. W³aœnie, czy zawsze i czy ma byæ owym odbiciem…? A mo¿e propo-

zycj¹ lepszej rzeczywistoœci…? Blisko dziesiêæ lat temu, w roku 2003 nasza redakcja przeprowadzi³a podobn¹ ankietê – „Kanon polskiej literatury XX wieku”. Tamta ankieta jasno ukazywa³a, i¿ absolutna wiêkszoœæ naszej najlepszej literatury zrodzi³a siê na emigracji. Od dwudziestu kilka lat pojêcie „literatura emigracyjna” nie istnieje. Jakie wiêc dzie³a zrodzi³a swoboda i wolnoœæ po roku 1989? W tych latach wielu autorów wyda³o swe najwa¿niejsze pozycje, pojawi³o siê mnóstwo debiutantów, wielu z nich dziœ ju¿ ma za sob¹ po kilka tytu³ów. Na ile wartoœciowe s¹ te dzie³a, na ile zaistnia³y w naszej pamiêci? Spróbujmy ustaliæ najwybitniejszych spoœród nich. T¹ chyba najlepsz¹ metod¹ – swoist¹ list¹ przebojów, zg³aszaj¹c dzie-

siêæ najwartoœciowszych polskich ksi¹¿ek i ich autorów. Wybór obejmuje nie tylko literaturê piêkn¹. W ostatnich latach zaistnia³o zbyt wiele wa¿nych ksi¹¿ek publicystycznych, historycznych, naukowych, aby pomin¹æ je w tej ocenie. Oczywiœcie, chodzi nam o ksi¹¿ki napisane po roku 1989. Dobrze by³oby propozycje opatrzyæ krótkim uzasadnieniem. Przewidziany termin zakoñczenia naszej powa¿nej zabawy to 11 listopada 2012 r. Prosimy o nadsy³anie na adres redakcji – drog¹ pocztow¹ lub e-mailow¹ w³asnego wyboru 10 najlepszych tytu³ów, które ukaza³y siê po 1989 r. redakcja@tygodniksolidarnosc.com Tygodnik Solidarnoœæ, ul. Grójecka 186 lok. 613, 02-390 Warszawa

Nastêpna uroczystoœæ wrêczenia nagród Instytutu Pi³sudskiego planowana jest w czerwcu 2013 roku i odbêdzie siê w Zamku Królewskim w Warszawie. Bêdzie to okazja szczególna, gdy¿ za rok bêdziemy obchodziæ 70-lecie dzia³alnoœci Instytutu Pi³sudskiego. Do zobaczenia za rok w Warszawie. Marzena Kostrzewa-Stafiej

Fina³owej oceny dokonaj¹ ludzie pióra: pisarze, krytycy, specjaliœci. Oni zreszt¹ tak¿e na bie¿¹co formu³uj¹ – na ³amach „Tysola” - swoje „listy”. Prosimy szukaæ ich w archiwum redakcyjnym www.tygodniksolidarnosc.com Dla przyk³adu podajemy typy Rafa³a Ziemkiewicza 1.Tomasz Burek „Dziennik kwarantanny” 2. S³awomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk „Lech Wa³êsa a SB” 3. Jacek Dukaj „Czarne Oceany” 4. Wac³aw Holewiñski „Lament nad Babilonem” 5. Antoni Libera „Madame” 6. Eustachy Rylski „Warunek” 7. Jaros³aw Marek Rymkiewicz „Wieszanie” 8. Marcin Œwietlicki „Wiersze” 9. Bohdan Urbankowski „Czerwona msza, czyli uœmiech Stalina” 10. Wojciech Wencel „De Profundis”

Profile for Kurier Plus

Kurier Plus  

Polski tygodnik w Nowym Jorku

Kurier Plus  

Polski tygodnik w Nowym Jorku

Advertisement