Page 1

nr101 l rOKIV l CZWArTEK7LIPCA2011 l ISSn1689-9563

Bulwar (prawie) gotowy WponiedziałekUrządMiejskizakończyłodbiórbulwarunadwarciańskiego. Żebyinwestycjamogłabyćoddanadoużytku,potrzebnajestdecyzjainspektoranadzorubudowlanego. który mana jej wydanie trzytygodnie. – Mamy nadzieję, że nie będzieczekałtakdługo,bonakoniec lipca przewidziane jest uroczyste oddaniebulwarudoużytku–dodałaJolantaStawrowska. OLER Materiałfilmowyilustrującytę informację można obejrzeć na www.LM.pl. Więcejzdjęćnastr.V

Fot. R. Olejnik

-Nabulwarzetrwająjeszczedrobneprace,którepowinnyzakończyćsię jeszczewtymtygodniu–poinformowałaJolantaStawrowska,rzeczniczka konińskiego magistratu. – Ale one wynikajązosobnejumowy. Choć miejscy urzędnicy odebralijużinwestycjęodwykonawcy, swoją opinię musi jeszcze wyrazić inspektor nadzoru budowlanego,

Gdziebył aulic aPoczt ars kawKon in ie?

Szpitala nie stać na podwyżki

Od dyliżansu do e-maila PierwszapocztawnowymKoniniepojawiłasiędopierow1960roku,kiedyprzyskrzyżowaniuulicyDworcowejiAlei1Majauruchomionourząd zwanywnomenklaturzepocztowejdworcowym.

Przeznastępne34latanajbardziej widocznym znakiem jej istnienia w tym miejscu był charakterystyczny elektrycznywózek,wypełnionypaczkamiiworkamizlistami,kursującystale chodnikiem przy ulicy Dworcowej

międzykolejowymiperonamiapocztą, która zajmowała cały parter budynku, wktórymterazmieścisięsalonjubilerski Piotra Bajerskiego i kilka innych sklepówipunktówusługowych. DOK.NASTR.6

-DyrekcjaWojewódzkiegoSzpitalaZespolonegowKoninieniemaobecniemożliwościfinansowychnadokonaniepodwyżekpłacpracownikówo600złbruttomiesięcznie,jakżądajączteryzwiązkizawodowe–poinformowałnasząredakcjęLeszekCzajor,rzecznikWSzZ.

Zobowiązaniaszpitalawobeckontrahentównakoniecmajategorokuwyniosły 39,9mlnzł.Wtymzobowiązaniawymagalne to 14,3 mln zł. Spełnienie żądań związków zawodowych oznaczałoby dla szpitalazwiększeniekosztówdziałalnościo około1,2mlnzłmiesięcznie. Czteryszpitalnezwiązkizawodowe– pielęgniarekipołożnych,ratownikówmedycznych,fizjoterapeutówidiagnostyków medycznychorazSolidarność–weszływ spór zbiorowych z dyrekcją konińskiego reklama

Fot. Archiwum

n n n gazetabEZPŁATnA n n n gazetabEZPŁATnA n n n gazetabEZPŁATnA n n n gazetabEZPŁATnA n n n gazetabEZPŁATnA n n n gazetabEZPŁATnA n n n

NAKŁAD 15000egzemplarzy

szpitalapodkoniecmaja,wysuwającżądaniejednolitejdlawszystkichpracowników podwyżkiwynagrodzeńnaumowęopracę osześćsetzłotych.Dosporuniedołączyłsię tylkozwiązeklekarzy,który–jakmożna usłyszećodzwiązkowców–funkcjonujew szpitalunazupełnieinnychzasadach. Obecnieobiestronysporuczekająna rozpoczęciepostępowaniemediacyjnego przez mediatora wyznaczonego przez MinisterstwoPracyiPolitykiSpołecznej. OLER

Przetarginaspalarnię OgłoszonyzostałprzetargnainżynieraprojektubudowyzakładutermicznejutylizacjiodpadówwKoninie.W sierpniumabyćnatomiastogłoszony przetargnabudowęzakładu. Obecnietrwaprzetargnawyłonienieinżynieraprojektu,którybędzienadzorowałbudowęspalarniśmieci.InwestoremjestMiejski Zakład Gospodarki Odpadami KomunalnymiwKoninie.Kosztinwestycjitoponad300 mlnzłotych.JakpowiedziałJanSkalski,prezes MZGOK, w sierpniu będzie ogłoszony przetargnaprojektowanieibudowę.Zgodnie zzamierzeniem,zarównoprojektjakibudowęmaprzeprowadzićjednafirma.Spalarnia RAD mapowstaćdokońca2014roku.


2 aktualności

Robert Roszak nie żyje Wwieku45latzmarłwponiedziałekranorobertroszak,dziennikarzradiowy,twórcaiwieloletniprowadzącyaudycjiArtrockblocknajpierww radiuKonin,potem„66”,PlanecieiostatnioznówwradiuKonin.

Robert od dłuższego czasu chorował, choć o chorobie za dużo nie mówił. - Audycję prowadził regularnie do końca ubiegłego roku, a od styczniaprzychodziłdostudiacoraz rzadziej – powiedziała nam Aneta Kwiatkowska,redaktornaczelnaRadiaKonin. Art Rock Blok to najstarsza w regionie radiowa audyc ja muzyczna,jejprzedłużeniembyłyrównież konc ert y, które Rob ert org an iz owałwspólniezOskardem,aKurier Koniński pomagał w ich propagowaniu.RobertRoszakwielokrotnie

zdobywałwysokiepozyc jewplebiscycieogólnopolskiegoport aluMediaFM.net„Zdobywcyeter u”. AudycjaArtRockBlokpowstała przedlatywRadioKonin,od1994 roku znalazła się w ramówce Radia 66,potemFlashiPlanecie,którebyły kontynuatorami „szóstek”, by w ubiegłym roku wrócić do Radia Konin,czylistacji,gdzieprogramsięnarodził. Swoje teksty Robert podpisywał RoRo i tak też był nazywany przez przyjaciół.Zmarłwwiekuniespełna OLER 45lat.

Fot. R. Olejnik

Mistrzostwa domów dziecka

Kanał w remoncie PrzeznajbliższepółrokuśluzanakanaleWarta-GopłowMorzysławiubędzieremontowana,acozatymidziezostaniewyłączonazeksploatacji. RegionalnyZarządGospodarki Wodnej w Poznaniu rozpoczął 1 lipca modernizację kanału w ramach której wyremontowane zostaną śluzy w Koszewie i Gawronach (obie znajdują się na terenie gminySkulsk)orazPątnowieiMo-

rzysławiu a sam kanał będzie udrażnianyipogłębiany. Pracenakanalezostanązakończonewpaździerniku2013rokui dotegoczasuwodniacymusząsię liczyć się z utrudnieniami i ograniczeniami żeglugi. Harmono-

gram robót przewiduje remont śluzy Morzysław w 2011 r., śluz PątnówiGawronyw2012r.iśluzyKoszewow2013r. Tegoroczny remont śluzy w Morzysławiu i w Pątnowie w rokuprzyszłymoznaczateż,żeani wtymaniwprzyszłymrokużadne jednostki pływające z jezior konińskichniedopłynądonowegokonińskiegobulwaru. OLER

JakpoinformowałportalLM.pljużporazdrugiKoninbędziegospodarzem Mistrzostw Polski Domów Dziecka w Piłce nożnej, które odbędą się we wrześniunastadionieprzyulicyDmowskiegowKoninie.

W zmaganiach piłkarskich weźmieudziałdwanaścieplacówekopiekuńczo-wychowawczychzcałejPolski - z Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., Gdańska, Kielc, Kosewa, Piotrkowa Trybunalskiego, Szamotuł, Turku i ZielonejGóry. W meczu pokazowym wystąpią członkowie klubów motocyklowych „Gremium Polska” Konin i „Rycerze Dróg”zSzamotuł.DoKoninaprzybędąteżprzedstawicieleorganizacjipozarządowych działających na rzecz ofiar przestępstw.Błogosławieństwawszystkimuczestnikomudzielihonorowykapelan Polskiego Sportu ks. Mirosław

Mikulski. Gościnnie przybędzie też Andrzej„Bobo”Bobowski,zwanykrólempolskichkibiców. Organizatorami są: koniński kibic Wojtek Ruminkiewicz i koledzy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin ZamordowanychDzieci.Współorganizatorzy: Agencja Ochrony Magnum, KDK,MDK,MZKKonin,MOSiRKonin, OZPN, UM w Koninie, starosta konińskiMałgorzataWaszak. Honorowy patronat nad imprezą objąłprezydentKoninaJózefNowicki, PolskiKomitetOlimpijskiiPolskiZwiązekPiłkiNożnej. OLER

Debataoaktywnościobywatelskiejkoninian

Żeby nam się chciało chcieć - Na słabą aktywność społeczną młodzieży narzekają wszyscy, nawet sami młodzi ludzie – stwierdziła BognaFrąszczak,dyrektorCentrumDoradztwaZawodowegodlaMłodzieżyz Poznania.Byłajednymzczworgaprelegentów zaproszonych na debatę. OpróczniejwystąpilijeszczeNathalie BolgertzwarszawskiegoTrustforCivil Society i Katarzyna Batko-Tołuć (StowarzyszenieLiderówLokalnychGrup Obywatelskich w Warszawie) oraz Henryk Wujec, doradca prezydenta RzeczypospolitejPolskiej. Młodzież jest wygodna, skupiona na sobie, egoistyczna, ale też bardziej świadoma swojej wartości i możliwości,bardziejpewnasiebie–padłyzsaliodpowiedzinapytanieBognyFrąszczak,jakajestmłodzież.-Zamiastnauczania młodzieży, powinniśmy mówić raczej o wykorzystywaniu jej potencjału–mówiłaBognaFrąszczak.– Tymczasemprogramyszkolneprzeładowane są ogólnikami, a na przykład przedsiębiorczości uczy w szkole nauczyciel, który o praktyce w biznesie niemapojęcia-dodała.-Najbardziej wiarygodne jest nauczanie poprzez doświadczenie – wtórowała jej KatarzynaBatko-Tołuć. Z racji swojego doświadczenia zawodowegoBognaFrąszczakskupiłasię głównie na problemach i sukcesach w aktywizowaniumłodzieży,alepozostali

prelegenci mówili przede wszystkim o funkcjonowaniuifinansowaniudziałalnościorganizacjipozarządowych.–Na pewno problemem jest nadmiar formalnościiprocedur,któredlawielusą nie do przebrnięcia – tłumaczyła NathalieBolgert.Postulowałaoparcierozdziału funduszy, wspierających organizacje pozarządowe na zaufaniu, na takichzmianachsystemu,którepozwolą dawaćpieniądzerównieżorganizacjom niezarejestrowanym,anawetosobomfizycznym. Bartosz Jędrzejczak, prezes zarządu stowarzyszenia Akcja Konin, podałjakoprzykładsystemholenderski, wktórymnajważniejszejestpokazanie produktu finalnego: książki, odnowionegodomuczycmentarza,aniecałego stosudokumentów. O wyborze modelu państwa uzupełnianegoprzezaktywnośćobywateli, który stanowi trzecią drogę między państwemskrajnieliberalnym,skupiającymsięgłównienaprzestrzeganiuporządku i stosowaniu prawa („nocny stróż”),amodelemściślecentralistycznym mówił Henryk Wujec, doradca prezydentaRP.Ożywionądyskusjęwywołałyjegoinformacjeopracachwkancelarii prezydenta nad projektem zmian w ustawie o stowarzyszeniach, które mają odbiurokratyzować zarównoprocesichzakładaniajakifunkcjonowania.–Obecnieowielełatwiejjest zarejestrować działalność gospodarczą,

którąwystarczyzgłosićuwójtaczyburmistrza, niż założyć stowarzyszenie – argumentowałkoniecznośćzmian. Ich wprowadzenie nie będzie jednaktakieproste,bosamorządowcyboją się,żezwiększenieuprawnieńorganizacjipozarządowychutrudniimpracę. Głos w dyskusji zabrał również WiesławSteinke,przewodniczącyRadyMiastaKonina,którypodkreśliłdobrą współpracę konińskiego samorządu z ponad dwustoma organizacjami

pozarządowymi,działającymiwKoninie. – Wciąż potrzebne są zmiany w ludzkiejmentalności–powiedział.– Trzebazacząćodsiebieinietyleszukać,skądiilemogędostać,cozastanawiaćsięnadtym,cosammogęzrobić. Zainteresowanie debatą było skromne–pozaczłonkamiAkcjiKoninzosóbzaproszonychprzybyłozaledwiekilkoromiejskichradnych,wiceprezydent Dariusz Wilczewski, urzędniczka odpowiedzialna za kon-

taktyzorganizacjamipozarządowymi ikilkumłodychzFederacjiMłodzieży Socjaldemokratycznej,którzydośćaktywniewłączylisięwdyskusję.Niebyłonikogozradypowiatuanizestarostwa.–Tobyłapierwszadebataalenie ostatnia – zapowiedział Bartosz Jędrzejczak.–Rozmawiaćwarto,szczególniejeślichodziosprawydlanaszej społecznościnajważniejsze,bozawsze jestszansa,żepowstanieztegocośpoOLER żytecznego.

Fot. K. Wardak

Owspieraniuaktywnościobywatelskiejrozmawialiuczestnicydebaty, zorganizowanejwratuszuprzezstowarzyszenieAkcjaKonin.


aktualności 3

czwartek, 7 lipca 2011

Wstrzymali się od absolutorium Ośmiuradnychbyło„za”,12radnychwstrzymałosięodgłosu,przeciwnych głosówniebyło.JakpoinformowałportalteraKonin.pl,radaMiastaniepodjęła podczas ubiegłotygodniowej sesji uchwały o udzieleniu prezydentowi absolutoriumza2010.niczymtojednaknieskutkujeiżyciemiastatoczysię dalej.Totrzecitakiprzypadekwhistoriikonińskiegosamorządu.

Pod koniec minionego roku zmieniłysięwładzemiasta.Od15grudnia prezydentemKoninajestJózefNowicki. Absolutorium za miniony rok podzieliło jednak radnych na obrońców KazimierzaPałasza(KamilSzadkowski, który wypominał innym radnym „amnestię”zamiastamnezji,czyTadeuszPiguła,którynieczułsięPolakiem, alenierozumiałinnychradnych)ijego przeciwników. - Nie oceniamy poprzedniego prezydenta - uspokajała radnychElżbietaSiudaj-PogodskazPO. Najpierw komisja rewizyjna pozytywnieoceniławykonaniebudżetuza 2010 rok. Potem wypowiedzieli się przewodniczącyklubów.-Niebyłonas wtedywradzie.Toniebyłnaszprezy-

PAK na giełdę ZarządZEPAKmarozpocząćprace przygotowującą wejście spółki nagiełdę.natomiastwpołowielipca Ministerstwo Skarbu chce zaprosićinwestorówdozakupuakcji KWbKoniniAdamów.

dent, dlatego cały klub PiS wstrzyma sięodgłosuprzyabsolutorium-powiedziała Zofia Itman z PiS. - Oceniamy pozytywnie realizację zeszłorocznego budżetu – powiedział z kolei Kamil SzadkowskizSLD. W imieniu PO wypowiedział się Jan Urbański. - Budżet miasta został wykonanyw97procentach.Wbudżeciezabrakłoponad2milionówzłotych. Copowoduje,żemiastoniewywiązuje sięzdochodów?-pytałradny.-Ponieważ budżet został wykonany, nie będziemygłosowaćprzeciwko,wyrażamy jednak swoje niezadowolenie poprzez wstrzymaniesięodgłosu.NiechtobędzieostrzeżeniedlanowychwładzKonin,żebynieszłytądroga,alewybrali

drogę nową. Nie budowali parkomatów, ale parkingi, nie budowali kas w urzędziepracy,alenowemiejscapracy. A oto imienne wyniki głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium dlaPrezydentaKoninaza2010r.Spośród 23 radnych w głosowaniu wzięło udział20.ZabrakłotrójkiradnychPO: Urszuli Maciaszek, Piotra KorytkowskiegoiJanuszaZawilskiego.Zaudzieleniem absolutorium prezydentowi Koninaza2010rokgłosowali:Monika Kosińska,RamonaKozłowska,Czesław Łajdecki, Tadeusz Piguła, Jarosław Sidor,KamilSzadkowski,ZbigniewWinczewskiiTadeuszWojdyński.Wstrzymali się od głosu: Ryszard Białkowski, ZenonChojnacki,MarekCieślak,MateuszCieślak,ZofiaItman,TeresaKołodziejczak,KazimierzLipiński,Elżbieta Siudaj-Pogodska, Wiesław Steinke, ZdzisławStrzech,MarcinSypniewskii JanUrbański. AN NA PI LAR SKA

Przygarnijzwierzaka! ADWOKAT stały meldunek w schronisku uzyskał 20 czerwca 2011 roku.PsiaktrafiłnaGajową,ponieważ jegodotychczasowywłaścicielwyrzucił gozsamochoduuzbieguulicyŚwiętojańskiejiEuropejskiej.Adwokattobardzo łagodny, miły i kontaktowy pies. Wobecludziżadnejagresjiniewykazuje, inne zwierzaki także toleruje. Lubi

Kontrola do kwadratu KonińscyradnioddaliliskargęrodzicównadyrektoraSzkołyPodstawowejnr6wKoninie.Chodziłoolikwidacjęjednejzpierwszych klaswminionymrokuszkolnym.PodskargąskierowanądoprezydentaKoninapodpisałosiękilkunasturodziców. Dokum ent ac ję dot yc ząc ą tej sprawy zbadał specjalnie powołany przez Elżb iet ę Siud aj- Pog odską, przewodniczącą komisji edukacji, zespół, w któr ym znalazła się pracownica wydziału oświat y i radna Monika Kosińska. Radni po zapoznaniusięzprotokołem,zadecydowali o zasadności skargi. Rodzice skarżylisięprzedewszystkimnalikwidację klasy pierwszej i rozdzieleniedziecidodwóchpozostałych. W skardze znalazły się także inne zarzut y, między innymi pozbawieniewychowawstwajednejznauczycielek, ale także wątpliwości dot yczące innej działalności dyrektora SPnr6.

Pozorniebłahaskargasprowokowała jednak radnych do dyskusji. Przeciwkodyrektorowitejszkoływypowiadała się bowiem Urszula Miłosz-Michalkiewicz, kierownik wydziałuoświatywUrzędzieMiejskim w Koninie, która twierdziła, że dyrektorSPnr6napodstawiedanych dotyczących liczby uczniów w minionymrokuszkolnymniemiałprawa tworzyć trzech klas pierwszych, aletylkodwie. Ichoćskargęrodziców,pozbadaniusprawyprzezkomisję,wrezultacie uznano za bezzasadną, to na wniosek radnego Kamila Szadkowskiego, zarządzono kolejną kontrolę SKA działańdyrektoraSPnr6.

spacery,anasmyczychodzibardzoładnie. Jest psem średniej wielkości, ma około 38-40 cm wysokości w kłębie. Urodzonywczerwcu2007roku. Adw okat czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63243-80-38.

Fot. R. Grzelak

Jak informuje „Rzeczpospolita”, walne zgromadzenie akcjonariuszy ZE PAK upoważniło zarząd do rozpoczęcia prac przygotowujących spółkę do wejścia na Giełdę PapierówWartościowych.OfertaZEPAK składałabysięmiędzyinnymizakcji nowejemisji,gdyżspółkapotrzebuje środków na inwestycje. Elektrim chcezachowaćpakiet50proc.ijedną akcję spółki. Natomiast w połowie lipca Ministerstwo Skarbu Państwa zamierza wystąpić z ofertą sprzedaży KWB Konin i Adamów. W trakcie dzisiejszego wystąpienia wSejmie,wiceministerAdamLeszkiewiczpoinformował,żeniebędzie konsolidacjiobukopalń,będąsprzedawaneosobno.NaofertyMinisterstwoSkarbuczekaćbędziedopołowywrześnia.

Małżeńskie medale WkonińskimUrzędzieStanuCywilnegojedenaścieparmałżeńskichobchodziło we wtorek jubileusz 50-lecia, a jedna para świętował 55 lat wspólnegożycia.Ztejokazjimałżonkowieotrzymalimedale„Zadługoletniepożyciemałżeńskie”.

RAD

Orlik dla licealistów

Fot. R. Olejnik

W Koninie ruszyła budowa kolejnegoOrlika,którypowstajeprzy IILiceumwKoninie.naraziekoparka zrywa nawierzchnię asfaltowąstaregoboiska.

Budowanywłaśniekompleksboiskto,natęchwilę,ostatnizzaplanowanychOrlikówwKoninie.Powstaniewedługstandardowegoprojektu, więcliczbaboiskiwielkośćzaplecza będzie taka sama jak w dotychczas oddanych obiektach. - Jeśli budowa zakończysięzgodniezpodpisanymi umowami, obiekt zostanie otwarty 14październikategoroku–poinformował naszą redakcję dyrektor SłaOLER womirLorek.

Sala USC wypełniona była po brzegi jubilatami i ich rodzinami. W imieniu Prezydenta RP medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” wręczyłjubilatomMarekWaszkowiak,zastępca prezydenta Konina. Medale odebrali Barbara i Joachim Kuschkowie (55 lat), Czesława i Bolesław Pasińscy,JadwigaiRomualdSilscy,KrystynaiJerzyBrzuśkiewiczowie,Justyna i Władysław Chojnaccy, Regina i HenrykKurkowie,IrenaiMarianKoperscy,AlicjaiJózefJesionowscy,Maria i Józef Kowalczykowie, Barbar i Stanisław Grzebieluchowie, Teresa i

StanisławRzeszotarscyorazJadwigai WalerianAwtuchowie. Prezydent Marek Waszkowiak wspomniał, że przed 20 laty udzielał ślubówmłodymparom.-Pamiętam,że mężczyźnitraciliwówczasgłowy,tokobietybyłybardziejzdecydowane.Pewnie dzięki nim jesteście tak długo razem.Dzisiajmamjużwnuczkęiwiem, że początkiem było zawarcie małżeństwa.Małżeństwotorzeczywiściepodstawowa komórka społeczna – powiedziałMarekWaszkowiak. RAD Materiałfilmowyilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl.

Tysiącezwodą

reklama

Wubiegłymtygodniudwiekobiety, przedstawiające się za pracownice spółdzielni, weszły do lokalu starszej mieszkankiczwartegoosiedlawKoninie.Podpretekstemsprawdzeniaprzepływu wody jedna z nich splądrowała mieszkanie i zabrała z meblościanki pieniądzeibiżuterięołącznejwartości RAD 12.000złotych.


4 kurier kryminalny

Wepchnęła skuter pod audi

Fot. R. Olejnik

Do szpitala trafiła pasażerka skutera, w który uderzył na ulicyWyszyńskiegowKoninie ford escort. Kierowcy jednośladunicsięniestało.

Do zderzenia pojazdów doszło29czerwcatużprzedgodzinąszesnastąnawysokościZespołu Szkół Górniczo-Energet ycznych. Kier ująca fordem escortem mieszkanka Konina nie zachowałabezpiecznejodległościi uderzyławpoprzedzającyjąskuter, wpychając go pod audi a4, którezatrzymałysięprzedprzejściemdlapieszych. Kierowcy skutera nic się nie stało, ale podróżującą z nim dziewczynępogotowiezabrałodo szpitala z niegroźnymi, jak się późniejokazało,obrażeniami.16latka pozostała na obserwacji na oddzialechirurgiidziecięcej. OLER

Szukająświadków Eksplorerem Policja poszukuje świadków wypadku, do jakiego doszło 22 czerwca na torowisku pomiędzy ulicami rudzicką i Staromorzysławską w Koninie. O godzinie 13.20 na torowisku trasy kolejowej Kramsk - Konin młody mężczyznazostałpotrąconyprzezpociągtowarowyrelacjiMałoszewice-rzepin.

W celu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia policja prosi osoby, które były jego świadkami,okontaktosobistylubtelefoniczny z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Koninie przy ul. Przemysłowej 2, pokój 229, tel. 63 247-24-58, 247-25-11bądź997. RAD

wdrzewo

Na drzewie wylądował w poniedziałek kierowca forda exlorera, który straciłpanowanienadpojazdemiwjechał do rowu. Policjanci z konińskiej drogówkizatrzymali5lipcawieczorem w Brzeźniaku (gmina Golina) 62-letniegomieszkańcaGoliny,któryzjechał do rowu fordem explorerem wraz z przyczepką, a następnie uderzył w drzewo.Badaniealkomatemwykazało worganizmiekierowcyprawie1,5promilaalkoholu. -Kierowcanieodniósłżadnychobrażeń–poinformowałanasząredakcję kom.RenataPurcel-Kalus,rzeczniczka konińskiej policji. - Odpowie teraz za jazdęwstanienietrzeźwości. OLER

Ogień na Mickiewicza PożarklatkischodowejbudynkuprzyulicyMickiewiczawKoniniewybuchł wewtorekprzedpołudniem.Ewakuowanopięćosób.

Pożar wybuchł na parterze dwukondygnacyjnego budynku, gdzie znajduje się zakład fryzjerski. – Przy pomocydrabinyzlokalimieszkalnych na piętrze ewakuowaliśmy pięć osób, wtymjednodziecko–poinformował naszą redakcję kpt. Andrzej Lewan-

dowski, rzecznik prasowy Komendy MiejskiejPSPwKoninie. Strażacy dość szybko uporali się z pożarem.Jegoskutkiemsązniszczenia na klatce schodowej i zadymienie wszystkichpomieszczeń. OLER

Trafidowięzienia Złodziejerowerów Utonąłwkanale Policjanci patrolujący miasto zatrzymaliwewtorekwieczorem32-letniego koninianina, który od kilku dni był poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy Koninie. Do zatrzymania doszło na ulicy Spółdzielców. Mężczyzna miał zasądzone wyroki,łącznie2latai6miesięcypozbawienia wolności, za wcześniej popełnionekradzieże.Poszukiwany,zgodnie z postanowieniem sądu, zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawieniawolności. RAD reklama

Konińscy policjanci zatrzymali dwóchnieletnich,którzyspodjednejzeszkółskradlidwaroweryo wartościtrzechtysięcyzłotych.

Do zdarzenia doszło 30 czerwca przedjednązponadgimnazjalnychkonińskich szkół. Właściciele rowerów, którzyprzyjechalizłożyćswojedokumenty,pozostawilijednośladynaplacuprzedszkołą.Gdywyszlizbudynki,pojazdówjużniebyło.Poprzejrzeniu monitoringu obiektu policjanci bardzoszybkoustaliliizatrzymalinieletnich, odpowiedzialnych za kradzież.Złodziejamiokazalisię15i16latek,którzyukrylirowerywpiwnicy swegokolegi. RAD

Zwłoki 60-letniego mieszkańca LicheniaStaregowyłowiliwniedzielę przed południem strażacy z kanałuchłodzącegoelektrowni.

Mieszkaniec Lichenia Starego wybrałsięwsobotęwieczoremdodomku rekreacyjnego swojego znajomego, na drugąstronękanałuchłodzącegoelektrowni. Kiedy podjęto poszukiwania, znajomypoinformowałpolicjantów,że jegogośćudałsiędodomu.Kiedywpobliżukanałuznalezionorower,wezwano płetwonurków, którzy podjęli poszukiwaniaciałazaginionego.Wyłowili jepogodziniejedenastej Ciało zmarłego zostanie poddane sekcjizwłokwceluustaleniaprzyczyny zgonu. OLER

Fot. R. Grzelak

Poszukiwanegolistemgończym32letniego koninianina zatrzymali we wtorekpolicjanci.Trafidowwiezieniazawcześniejszekradzieże.


czwartek, 7 lipca 2011

reklama 5


6 historia Gdziebył aulic aPoczt ars kawKon in ie?

Od dyliżansu do e-maila DOKZESTR.1

Na pocztę wchodziło się od strony ulicy Dworcowej i z niewielkiego przedsionkaskręcałowprawonasalę obsługi. Uszy natychmiast wypełniał łoskot pocztowych pieczęci i krzyki. Krzyczeli rozmówcy w swoich kabinach telefonicznych, bo jakość połączeńbyławówczastakfatalna,żeczęsto trudno było zrozumieć, co mówi osobapodrugiejstronietelekomunikacyjnegodrutu.Krzyczałyteżtelefonistki(„Radomdodrugiej”),informując szczęśliwców o uzyskanym połączeniu. Dla pokolenia telefonów komórkowych jest to zapewne trudne dowyobrażenia,aleczterdzieścilattemuwłasnytelefonwdomumielitylkonieliczni.Jeślimiałosięcośważnego do zakomunikowania osobie mieszkającej w Koninie lub okolicy, poprostusiędoniejszłolubjechało. Komunikacjimiejskiejteżwtedyjeszczeniebyło,więcwprzypadkuwiększejodległościmożnabyłoskorzystać z taksówki lub usług PKS albo PKP. Napocztęszłosię,żebyporozmawiać zciotkąwŁodzilubwujemwCzęstochowie. I to najczęściej w sprawach niecierpiącychzwłoki. W przypadku spraw najpilniejszych korzystano jeszcze z telegramów, które też nadawało się na poczcie. Wypełniało się specjalny blankiet i płaciło od słowa. Pani z poczty brała wtedy telefon i przekazywała wiadomośćkoleżancewmiejscowości, gdzie mieszkał adresat. Czasem wychodziłyztegośmieszne,ainnymrazem tragiczne nieporozumienia, bo przy ówczesnej jakości połączeń, dochodziło do przekłamań tekstu. Telegramzanosiłdoadresatagoniec,którego pojawienie się, szczególnie u starszychosób,mogłowywołaćzawał,bo wowymczasietelegramywysyłałosię przeważnie tylko w sprawach najpoważniejszych, a więc najczęściej w przypadku poważnej choroby lub

śmierci. Wysyłając tą drogą życzenia urodzinowestarszejosobieryzykowałosięwięc,żebędątoostatniejejurodziny.

Tylkojednaskrzynka

Urząd Pocztowy nr 2 przy ulicy Dworcowej uruchomiono 1 lutego 1960roku.Byłjednązinstytucji,które podnosiłyosiedlerobotniczewCzarkowiedorangimiasta.Tobyłczas,kiedy CzarkówpowolistawałsięnowymKoninem. Wcześniej mieszkańcy osiedla musielijeździćdoKonina(wtedyjeszcze nie nazywano go „starym”), gdzie przyulicyUrbanowskiej,wsąsiedztwie kina Polonia (później Górnik) mieścił sięUrządPocztowyKonin1.DziękiTomaszowiAndrzejowiNowakowi,który napisał„ZarysdziejówpocztywKoninie”(artykułwydanyprzezPocztęPolskąrazemztekstemHenrykaŁechtańskiego„ZarysdziejówfilatelistykiwKoninie”wewspólnymtomie„PocztaifilatelistykawKoninie.Zarysdziejów.”), możemy pokrótce prześledzić historię konińskiejpocztyodsamegopoczątku. Okazujesię,żeustanowionywpołowieXVIIIwiekupierwszytraktpocztowyPoznań–WarszawaomijałKonin odpółnocy.PocztylioninakoniachzatrzymywalisięwdrodzedoWarszawy wSłupcy,Młodojewie,Kleczewie,Ślesinie, Sompolnie a dalej w Kłodawie i Kutnie. Do naszego miasta poczta docierałazeSłupcypodrodzedoKaliszai stądrozchodziłasiędoKołaiWładysławowa.Niewiemy,gdzieznajdowałasię wówczasstacjapocztowa,któraw1795 roku spłonęła zresztą w wielkim pożarze, kiedy ogień strawił całe centrum Koninawrazzratuszem(wtedyznajdującymsięnaśrodkurynku,awięcdzisiejszego placu Wolności), browarem miejskim i czterdziestoma sześcioma budynkami mieszkalnymi. Na początkunastępnegowiekunajbliższeurzędy pocztowe(pocztamty)znajdowałysięw SłupcyiKłodawie,atenostatniprzeniesionykilkalatpóźniejdoKoła.

ZmianatraktupocztowegoPoznań –Warszawanastąpiław1825rokuiod tejporyprzebiegałonprzezKoniniKoło,anieŚlesiniSompolno.Pocztykonneiwozowe(bryczki,dyliżanse,omnibusyikaretykurierskiewoziłyrównież pasażerów)kursowaływponiedziałkii czwartki i opuszczały Warszawę o godzinie18.Koninnadaljednakpodlegał Słupcy, bowiem tylko tam i w Kole znajdowałysięokręgoweurzędypocztowe.ZdrugiejpołowyXIXwiekupochodzą też pierwsze pieczęcie pocztoweznazwąnaszegomiasta.Dokońca lat80.XIXwiekuwKoniniebyłatylko jednaskrzynkapocztowa,nacomieszkańcy skarżyli się aż w Warszawie. W 1863 roku otwarto nową ekspedycję pocztową w Golinie. Sześć lat później doprowadzonodoKoninaliniętelegraficzną,zaktórejpośrednictwemwysyłano w latach osiemdziesiątych XIX wiekuprawie3tys.depeszrocznie.W 1883 roku z Konina wysłano między innymi28tys.listówzwyczajnychi26 tys.urzędowych,aodbierano48tys.listówzwyczajnychoraz24tys.urzędowych i ponad 8 tys. pism periodycznych.Natakobfitystrumieńkorespondencji niewątpliwie miały wpływ stacjonujące w Koninie od lat 30. XIX wiekuwojskarosyjskie,liczącew1862 roku3tys.żołnierzy.Urządpocztowy mieścił się wówczas prawdopodobnie przyulicyPocztarskiej(Pocztowej),którątonazwęnosiłodcinekdzisiejszejulicy3Majaodratuszadorynku.

TelefonwWarcie

jawiły się w naszym mieście pierwsze czterytelefony,którychliczbawciągu kolejnych czterech lat zwiększyła się ośmiokrotnie.Dwieprywatnelinietelefoniczne miał natomiast największy posiadacz ziemski w okolicy - hrabia MieczysławKwilecki. W 1913 roku urząd pocztowy znajdował się już w budynku na rogu ulicStaszicaiKrzywejiprzetrwałtam kolejne22lata.Totutajwłaśniezamontowano pierwszą w dziejach Konina centralętelefoniczną,którąNiemcypo wkroczeniu do miasta w 1914 roku wyrzucili z mostu Toruńskiego do Warty.Poodzyskaniuniepodległościw 1918rokukierownikiemurzędupocztowego została Florentyna Zachert, której następcami byli kolejno: Józef Szurgot,AleksanderFliegelorazpanowie (ich imion nie znamy) Koszado i Romanowski.Ponieważpocztaniebyła w stanie zapewnić swoim pracownikommieszkań,kilkuodmówiłopodjęciapracywKoninie,apozostalisypiali na terenie urzędu pocztowego. Brakowało też – jak pisze Tomasz Andrzej Nowak-rowerówdlalistonoszy.Choć sytuacja stopniowo się poprawiała, bo w1921rokuKoninmiałjużpołączenietelefonicznezWarszawąiŁodzią,a wKoniniebyłojużsześćdziesięciuabonentów, to z drugiej strony jeszcze w 1924 roku pocztę do Kazimierza BiskupiegodostarczałzKoninapieszygoniec.Planowanoteżbudowęwłasnego gmachu, który miał powstać pierwotnienaroguulic3MajaiŻwirkiiWigu-

ry (miasto zakupiło tam nawet plac), potem przy Mickiewicza, aż ostateczniew1935rokuprzeniesionokoniński urządpocztowynarógulicUrbanowskiejiSłowackiego,obokktóregomieści się do dzisiaj Urząd Pocztowy nr 1. I znówbyłytopomieszczeniawynajmowane. Konińska centrala telefoniczna miaławtedy150abonentów,aObwód Pocztowo-Telekomunikacyjny Konin obejmował w tym czasie 25 placówek pocztowych z terenu powiatu konińskiegoibyłegopowiatusłupeckiego. Od sierpnia 1938 roku naczelnikiem konińskiej poczty był Stanisław Kłęk,któregozastałanatymstanowisku wojna. Wraz ze współpracownikami wywiózł archiwa konińskiej poczty do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie bezpowrotniezaginęły.Wróciłnastanowisko szefa konińskiej poczty w roku 1945 i pozostał na nim przez następnychdwadzieścialat.Tużpowojniew granicachpowiatukonińskiegodziałało 14 urzędów pocztowo-telekomunikacyjnych.WsamymKoniniedrugiurząd powstał–jaktojużwyżejzostałowspomniane - dopiero w 1960 roku, kiedy urosłaliczbamieszkańców,rozrastającegosięgwałtownieosiedlarobotniczego wCzarkowie.Jegopierwszymnaczelnikiem został Edward Giesajtis. Urząd miałczteryokienka„nadawczo-oddawczeikasowe.Nawyposażeniuokienek znajdowały się dwie maszyny do liczenia,wagauchylnaorazdalekopis”. DOK.NASTR.8

Pierwszą znaną nam siedzibą konińskiego urzędu pocztowego był – twierdziTomaszAndrzejNowak–budynekprzyulicy3Maja58,wktórym znajdował się w latach powojennych słynny bar „Zacisze”. W tym czasie –mowa o 1905 roku – naczelnikiem urzędupocztowegobyłRosjaninWalerianGrochow,któryzmarłwKoniniei został pochowany na cmentarzu przy ulicyKolskiej.Wlatach1909-1910po-

Zdjęcia R. Olejnik

Sto lat temu konińska poczta miała swoją siedzibę w budynku przy ulicy 3 Maja 58

Na pocztę wchodziło się od strony ulicy Dworcowej

Przy ulicy Zofii Urbanowskiej konińska poczta miała swoją siedzibę od 1935 roku


IV rozmaitości

Pieniądze na strefę JestszansanapowstaniewKoniniestrefyinwestycyjnejzprawdziwegozdarzenia. MiastootrzymamilionzłotychnawykonaniedokumentacjipodstrefęwMiędzylesiu.

Marek Waszkowiak, zastępca prezydenta Konina, podpisał w Ministerstwie Gospodarki umowę na dofinansowanie opracowania dokumentacji. Miastootrzymamilionzłotych,zwłasnejkasybędziemusiałowyłożyć100 tysięcy złotych. Strefa ma powstać w

Międzylesiu i liczyć sto hektarów powierzchni. Zadowolony z działań prezydenta jest radny Jan Urbański, podkreśla jednak że efekty widać będzie dopierozaparęlat. RAD Materiałfilmowyilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl.

Wakacje na uczelni SzkolneKołonaukowezIILiceumim.K.K.baczyńskiegowKoniniepodsumowałorokintensywnychzajęćwramachprogramuwsparciaszkolnegoruchunaukowego„newtonteżbyłuczniem”.

Program jest realizowany przez Uniwersytetim.A.MickiewiczawPoznaniuiwspółfinansowanyprzezUnię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.Od27czerwca do 1 lipca 2011 r. uczniowie wraz z opiekunem uczestniczyli w warsztatach letnich na Uniwersytecie jako przedstawicielejedynejzKoninaszkoły zakwalifikowanej do programu. W ramach „Tygodnia z algorytmami na drzewach, grafach, sieciach” koło naukowezIILiceumwzięłoudziałwwykładachićwiczeniach,podczasktórych uczniowiezapoznalisięzteoriąalgorytreklama

mówigrafóworazmielimożliwośćzastosowania zdobytej wiedzy w praktyce,naprzykładpoprzezposzukiwanie najkrótszej ścieżki czy optymalnych drógw...grafie,czyteżpoprzezposzukiwanie minimalnego drzewa... rozpinającego. -Wróciliśmynadobrzeznanynam z jednodniowych warsztatów Wydział MatematykiiInformatykiUAMwPoznaniu,naktórymodbywająsięnajciekawszedlanaszajęcia.Pomimotego,że sąwakacjeciężkopracowaliśmyiuczyliśmysię,tonaszświadomywybór–poRAD wiedziałajednazuczennic.

Przygarnijzwierzaka! MAJA po raz pierwszy trafiła do schroniska24czerwca2010roku.Miaławtedyzaledwieokoło3miesięcy(ur. kwiecień2010r.).Wkrótcezostałaadoptowana. Okazało się jednak, ze warunkiwjakichprzyszłojejmieszkaćbyłyfatalne,dlatego9kwietnia2011roku Majeczka, po raz kolejny została mieszkankąschroniska.Jestsuniąniezwykle łagodną i delikatną. Do tego bardzotowarzyskąimiłą.Widokczło-

wieka powoduje u niej wesołe merdanie ogonka. Bardzo lubi spacery a na smyczy chodzi doskonale. Wobec innych zwierzaków także zupełnie nieagresywna. Maja jest sunią średniego wzrostu,maokoło37cm.wkłębie.Zabiegsterylizacjimajużzasobą. MajaczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.

Wpadliznarkotykami Młodych mężczyzn posiadających narkotyki zatrzymali policjanci w Ślesinie.Zatrzymanotakżewandala,któryuszkodziłdrzwiwejściowe dobudynkumieszkalnego.

Policjanci ze Ślesina zatrzymali w niedzielny wieczór dwóch 19-letnich koninian,przebywającychwpokojuhotelowymnaterenieŚlesina,którzyposiadaliprzysobiemarihuanęiamfetaminę.Policjancizostaliwezwaninainterwencję, ponieważ przebywający w pokoju mężczyźni zakłócali spokój. Gdypolicjanciweszlidośrodka,19-latekwynajmującypokójtrzymałwręku dwa niewielkie strunowe woreczki, w którychbyłamarihuanaiamfetamina. W plecaku drugiego z nich policjanci równieżznaleźliniewielkieilościamfetaminyimarihuanyorazszklanąlufkę. Młodzi koninianie odpowiedzą za posiadaniesubstancjiodurzających. Kilkadziesiąt minut później policjancizatrzymalinaul.NapoleonawŚlesinie kolejnego koninianina. 24-letni mężczyznaoddawałmocznadrzwiwejściowe klatki mieszkalnego budynku. Gdyjedenzmieszkańcówzamknąłwejście do bloku, pijany koninianin zaczął kopaćiuderzaćwdrzwi,powodującwybiciewnichszyby.Mężczyznazostałodwiezionydoizbywytrzeźwień,odpowie RAD zauszkodzeniemienia.


spacer nad Wartą V

Zdjęcia R. Olejnik

czwartek, 7 lipca 2011


kurier gminny7

czwartek, 7 lipca 2011

Samochody zamiast wagonów WęgielzodkrywkiTomisławicemabyćprzewożonydoLubstowa ciężarówkami. budzi to zaniepokojenie władz Wierzbinka oraz mieszkańcówgminy. Jak powiedział Jarosław Czyż, naczelniinżynierdosprawrozwojuKWB Konin, wydobycie węgla na odkrywce Tomisławicepowinnosięrozpocząćna przełomiesierpniaiwrześnia.-Wlipcu najprawdopodobniejkończymyeksploatacjęodkrywkiKazimierzPółnoc.Potrzebnybędzienamwęgiel,abydostarczać do elektrowni – powiedział JarosławCzyż. W planach węgiel miał trafić do elektrownizapośrednictwemliniikolejowe.Tajednaniepowstaniewnajbliższym czasie, gdyż na 120 właścicielidziałek,dwóchniewyraziłonato zgody. Jak powiedział Jarosław Czyż, domagali się oni kilkukrotni większychkwotniżwynikałotozwyliczeń rzeczoznawców. Dlatego prowadzona będzie procedura wywłaszczeniowa. Jednak do czasu zakończenia sporu i wybudowania linii kolejowej, węgiel

Medalowistrażacy NastadioniemiejskimwGolinieodbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, wktórychwzięłoudział16drużynwewszystkichkategoriach. Zwycięskiedrużynywposzczególnychkategoriachwystąpiływnastępującychskładach: GrupaASeniorzy–OSPKraśnica:JakubJackowski,AdamGarbarczyk,Bartosz Majdziński,SebastianPałasz,TomaszGarbarczyk,MichałSzczepaniak,RobertStasiński,GustawKaźmierski,GrzegorzRoszak GrupaCkobiety–OSPWęglew:Dominika Rybka, Edyta Galant, Sylwia Rutkowska, KingaGalant,ElizaKubiak,SandraWysimirska,AnnaGalant,MagdalenaWalaszczyk.

będzietransportowanyciężarówkami. ZTomisławicbędzietrafiałdoLubstowa,skąddalejbędziedowożonypociągami. - Według naszych wyliczeń, do końca roku trzeba będzie przewieźć 800tysięcytonwęgla.Oznaczato,że średniocosześćminutpojedzieciężarówka.Chcemyjednak,abyjeździływ konwojach po trzy pojazdy, by przerwy między nimi były większe – powiedziałJarosławCzyż. Samochody będą musiały pokonaćtrasęodługości16kilometrów.W przyszłości wykorzystywana ma być do tego droga technologiczna, która ma biec przy torach. Jednak na razie pojazdyporuszaćsiębędąpodrogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Trwają uzgodnienia z administratoramidróg. Faktem wzmożonego ruchu ciężarówek zaniepokojeni są mieszkań-

Orszak spod Grunwaldu PierwszyFestiwalHistoryczny„WyprawaMarcinazeSławskapodGrunwald”odbędziesię9lipcawSławsku(gminarzgów).

Okołogodziny15orszak,naczele zMarcinemzeSławska,wymaszeruje spodjegosiedzibyrodowejdokościoła.Pomszyrozpocznąsięprezentacje histor yczne, przygotowane przez uczniówszkółzterenugminyRzgów i grupę rekonstrukcyjną „Rycerska Stanica”. reklama

cy,którzyzgłaszająsiędowładzgminy. Wójt Paweł Szczepankiewicz mówi,żenajbardziejucierpiąmieszkańcy Wierzbinka i Boguszyc. - Rozmawiamy z kopalnią o sfinansowaniu pewnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo. Zależy nam szczególnie na wybudowaniu chodnika oraz zatoczek autobusowych przy gimnazjumwBoguszycach,abyuczącesiętamdzieciniebyłynarażonena niebezpieczeństwo. Chcemy też, aby powrotne kursy samochodów odbywałysięinnądrogą. Ponadtogminadomagasię,żeby KWB zatrudniała w pierwszej kolejnościmieszkańcówgminy.Dotejpory prace w kopalni znalazło już 50 osób z gminy Wierzbinek. - Walczymyointeresgminy.Chcemy,abykopalnianaprawiłaszkodyizatrudniła mieszkańców.Wtedyopórmieszkańcówjeślichodziotransportwęglabędzie mniejszy – powiedział Paweł Szczepankiewicz. RAD

reklama

GrupaMDPchłopcy–OSPMyślibórz: Mateusz Adamski, Damian Jaroński, PrzemysławJabłoński,PawełKołodziejczak,KubaCzajka,MichałCzajka,MichałWojewoda, DawidRadziecki. GrupaMDPdziewczęta–OSPRadolina: Weronika Adamska, Julia Szymańska, Monika Waliszewska, Martyna Korzeniowska, Agnieszka Olszewska, Patrycja Waliszewska,NataliaKrysińska,KatarzynaSzubińska,NikolaMirek. Uroczystego podsumowania zawodów dokonał burmistrz Goliny Tadeusz Nowicki, którywręczyłzwycięskimdrużynomnagrody rzeczoweorazpuchary.Głównymorganizatorem imprezy był Zarząd Miejsko-Gminny OSPwGolinie. RAD

BędąteżgościezKalisza.„Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej” da pokaz walkiitańcadawnego,azespół„Saltarello”-koncertmuzykidawnej. Na godz. 19 zaplanowano spotkanieintegracyjnemieszkańcówigościna placuprzyDomuKultury. OLER

Nowi wiceprzewodniczący radnipowiatowizdecydowali30 czerwca o udzieleniu absolutorium za wykonanie budżetu za rok ubiegły. Wybrano także nowychwiceprzewodniczącychradyPowiatuKonińskiego.

Za udzieleniem absolutorium zarządowigłosowało22radnych,jeden wstrzymał się od głosu. Absolutoriumdot yczypoprzedniegozarządu,zestarostąStanisławemBielikiem. Radni odwołali zarząd w maj u, dop at ruj ąc się nar us zen ia dyscypliny budżetowej. Teraz jednak prawie jednogłośnie udzielili muabsolutorium. Wtrakciesesjiwybraliteżnowychwiceprzewodniczącychrady. Jeszc ze na pop rzedn iej ses ji z funkc ji zrez yg nował a Elżb iet a RaźnazPO.Natomiastdzisiajodwołano drugiego wiceprzewodniczącego - Wiesława Bednarka z PSL. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Włodzimierz Pawlak z Towarzys twa Sam orząd oweg o oraz Andrzej Perkowski z klubu Przyj az ny Pow iat. Tym samym PSL został bez funkcji kierowniczychwRadziePowiatu. RAD

W Golinie protestują Kilkudziesięciu mieszańców Goliny blokowało w poniedziałekruchnarondzie.Protestowaliprzeciwwzmożonemuruchowitirów. Mieszkańcy Goliny zaprotestowaliprzeciwpowrotowiciężarówek. Tiry pojawiły się po zniesieniu winiet, zjeżdżają w Sługocinie i przez Golinę jadą w kierunku Poznania drogą krajową nr 92. Na drodze tej nieobowiązujeelektronicznysystem poboru opłat. 4 lipca przez godzinę kilkudziesięciu mieszkańców spacerowało po przejściach dla pieszych. Namiejscupojawilisiępolicjanci.Na razienadrodzewojewódzkiejzeSługocina do Goliny nie pojawiły się znaki ograniczające ruch dla samochodówomasiepowyżej18ton. Problem rozwiąże zapewne dopiero zapowiadane zamknięcie wiaduktu w Sługocinie. Wiadukt jest podobnowzłymstanietechnicznym iwymaganaprawy.Zamknięciewiaduktu oznacza równocześnie likwidacjęzjazduzautostradyA2.

RAD


8 historia GdziebyłaulicaPocztarskawKoninie?

Od dyliżansu do e-maila Częścią historii ówczesnej poczty jestteżtelekomunikacja,toteżipierwszytelewizorpojawiłsięwKoninieza sprawąRadyZakładowejObwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, która sprowadziła go 7 listopada 1959 roku dla swoich pracowników. Program telewizyjny odbierano wówczaszapośrednictwemprzekaźnikaw Łodzi,toteżjakośćsygnałubyłanienajlepsza. Sytuacja poprawiła się dopiero w 1962 roku, kiedy umieszczono stacjęprzekaźnikowąnaZłotejGórzepod Brzeźnem.Zpoczątkiem1965rokuna terenieobwoduKoninbyłozarejestrowanychjuż2428odbiornikówtelewizyjnych. W 1978 roku uruchomiono nowy przekaźnik na wieżowcu przy ulicy22Lipca17(obecna11Listopada),adwalatapóźniejwyłączonozeksploatacji ten na Złotej Górze. TelewizyjnyOśrodekNadawczy(takbrzmijegofachowanazwa)emitowałwszystkie dwa programy Telewizji Polskiej. Pracujewprawdziedodzisiaj,alew1992 rokuzastąpiłogoRadiowoTelewizyjne CentrumNadawczeKonin-Żółwieniec podŚlesinem. Napoczątku1964rokuoddanodo użytku mieszkańców Konina półautomatyczną centralę telefoniczną, która mieściła się – jak napisał Tomasz Andrzej Nowak – „w nowym Koninie w pomieszczeniach Huty Aluminium”. Nieudałonamsięustalić,ojakichpomieszczeniachmowa(możektośzCzytelników będzie wiedział?). Dzięki no-

wej centrali możliwe było też uruchomienie„jednegołączabezpośredniegoz Warszawą”.Wtymsamymrokurozpoczętoteżbudowęcentraliautomatycznej. Po odejściu Stanisława Kłęka na emeryturę, dyrektorem Obwodowego Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego (nowy, utworzony z początkiem 1965 roku urząd) został jego dotychczasowyzastępcaJanGrajek.Dwalata późniejrozdzielononaszczeblupowiatupocztęodtelekomunikacjiipowołanoosobnyRejonowyUrządTelekomunikacyjny, który obejmował dość duży obszar,boopróczpowiatukonińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, równieżwrzesiński.

Gdziebyłaszóstka?

Kolejne urzędy pocztowe powstawaływrazzbudowąosiedlinowegoKonina.W1965rokuotwartodrugąwtej części miasta pocztę z myślą o mieszkańcachtrzeciegoosiedla.UrządPocztowo-Telekomunikacyjny(UPT)Konin 3mieściłsię(inadalmieści)przyulicy Broniewskiego4.Dwalatapóźniejpowstała poczta na czwart ym osiedlu. UPTKonin4mieściłsięprzyulicyBłaszaka, naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 4. Placówkę zlikwidowano w 1994roku,aosiemlatpóźniejpowstał wtymmiejscubar„Łasuch”.UPTKonin5utworzonow1968rokunapiątymosiedluwdawnymbarakubudowniczych tej części miasta. Przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont i mieści się tam do dzisiaj. Ponieważ w 1976rokuwłączonodoKoninamniej

więcejpołowęobszarugminyGosławice (pozostałe sołectwa włączono do gminKazimierzBiskupi,KramskiŚlesin), dwie działające tam do tej pory placówkipocztowezmieniłynazwyna UPT Konin 7 (wcześniej Gosławice) i UPTKonin8(CukrowniaGosławice). Kolejnyurządpocztowy,znr9,pojawił siędopierodziesięćlatpóźniejnaZatorzu–idługofunkcjonowałwmieszkaniunr30,naparterzeblokuprzyulicy Szeligowskiego 7. Dzisiaj mieści się w kompleksiehandlowo-usługowymprzy ulicySzymanowskiego1,tużoboksiedzibySpółdzielniMieszkaniowej„Zatorze”.W1995rokuuruchomionopocztęnaosiedluSikorskiego,którejprzyporządkowanonr6.Autorowihistoriikonińskiej poczty nie udało się ustalić, gdzie znajdowała się placówka, która wcześniejnosiłatennumerimamynadzieję, że również i to podpowie nam ktośzCzytelników.Rokpóźniejwolny odrokunumer4otrzymujenowapoczta na Chorzniu (ulica Margaretkowa). NajnowszaplacówkapocztowawKoninietoUPTKonin10,któryznajdujesię przyulicyWyszyńskiego26(obokpomieszczeńdawnegoPeweksu).

Pocztowa pamiątka po stanie wojennym

KoniecpocztynaDworcowej

W1988rokuszefemWUPzostał Jerzy Kurowski, a rok później HieronimSobieraj(niegdyśszefpocztyprzy ulicyDworcowej),któryobjąłwewładanie zupełnie inną już instytucję, bo kilka miesięcy wcześniej poczta znów została połączona z telekomunikacją i firma nazywała się od tej pory Polska

Poczta, Telegraf i Telefon, by trzy lata później ponownie się podzielić na TP SA i Pocztę Polską. W 1992 roku dyrektorem Rejonowego Urzędu Poczty wKoniniezostałMarekSobańskiidwa latapóźniej,15października,otworzył uroczyście nową siedzibę firmy przy ulicy Kolejowej, której budowę rozpoczęto już w 1986 roku. Przeniesiono tam z ulicy Dworcowej Urząd Pocztowo-TelekomunikacyjnyKonin2(gdzie teraz znajduje się wspomniany już sklepjubilerskiPiotraBajerskiego)icałąadministracjęRUPzulicyUrbanowskiej,gdziepozostałjużtylko,wnowej częścigmachu,samUPTKonin1. W2005roku,kiedyMarekSobańskiodszedłzPocztyPolskiej,przeprowadzonoreorganizację,aponiejkolejne,w którychlaikowidośćtrudnosiępołapać. DyrektoremCentrumSieciPocztoweji powstałego jakiś czas później w jego miejsce Centrum Poczty był najpierw MaciejDąbrowski,apotemNataliaSzymańska-Jerzyk. ROBERT OLEJNIK

Ocenzurowano

Wróćmy jeszcze do początku lat siedemdziesiątych. Otóż „dla usprawnieniaiprzyspieszeniaprzebieguprzesyłek”w1973rokuwprowadzonosystem kodowy i Konin otrzymał nr 62500. W 1975 roku, wraz z utworzeniem województwa konińskiego, powstały nowe urzędy: Wojewódzki UrządPocztyiWojewódzkiUrządTelekomunikacji. Dyrektorem WUP zostałaZofiaDąbrowska-Pełczyńskaajej zastępcami – Jan Grajek i Jan Rusin. W1981rokuWUPzyskałnowąsiedzibę,wybudowanąobokgmachu,wktórym urząd pocztowy mieścił się od 1935 roku. Na piętrze znajdowała się salakonferencyjna,anadole–salaobreklama

Drugi w nowym Koninie urząd pocztowy został utworzony przy ulicy Broniewskiego

sługowaUPTKonin1,którymieścisię tamdodzisiaj.W1980rokuodwołano zestanowiskadyrektoraZofięDąbrowską-Pełczyńską, a jej miejsce zajął Jan Rusin. W tym samym roku, po odejściunaemeryturęJanGrajka,zastępcą zostałŁukaszSroczyński,którydwalata później, kiedy i Jan Rusin osiągnął wiekemerytalny,zostałnasześćlatszefemkonińskichpocztowców. Wcześniej,bo13grudnia1981roku,wprowadzonowPolscestanwojenny,poktórymbardzowieluPolakompozostałapocztowapamiątkawpostacikopert ostemplowanych pieczątką „ocenzurowano”.

Zdjęcia R. Olejnik

DOK.ZESTR.7

Urząd pocztowy przy ulicy Kolejowej


ogłoszenia 9

czwartek, 7 lipca 2011

n Wynajmęmieszkanie39m2na5osiedluw wieżowcukołobazaruna3piętrzemieszkanieporemoncie,miłaokolicaspokojnesąsiedztwoinformacje tel.664434675. n Sprzedam dom Konin Gosławice 2 pokoje kuchniaprzedpokójkanalizacjamiejskaWCdomzcegłynadziałce425m2.Cena155tyslubzamienięnakawalerkę+dopłata.Tel.795114 620 n Sprzedamdziałkęsiedliskowąopow.25arów wokolicachStaregoMiasta.Tel.782865 564. n Sprzedamdom62m2,dwapokojekuchnia,łazienka,korytarz,poremoncie,budynekgospodarczyna działce24awmiejscowościLuboniekgm.Kłodawa,cena 145tys.złdonegocjacji.Telefon607789627 n Wynajmę mieszkanie 2 pokojowe na V os. Mieszkanieumeblowane,wolneodzaraz.Mieszkanie rozkładowe.Cena900zł+prąd.Zapraszamdooglądania.Telefon603729829 n Posiadamdowynajęciamieszkanie-Os.Legionów5,3piętro,2pokoje- umeblowane,kuchniawyposażona,pralka.Wolneod01.08.2011Cena500zł+ opłaty.Telefon601313783 n SprzedammieszkaniewKoninieprzyul.Wyszyńskiego. Mieszkanie usytuowane w niskim ocieplonymbloku.Mieszkaniedoremontu.Niskiczynszok.250 zł.Cena149tys.zł.Telefon783107973 n Nasprzedażdziałkaopow.48arówpołożona w miejscowości Posada gmina Kazimierz Biskupi. Z przeznaczeniemnaAGorazmożliwościąprzekształcenianainnecele.Wpobliżudziałkiznajdująsięwszystkiemedia.Położonawbardzodobrympunkcie.Cena: 9900zł/ar.Kontakt795178444 n Sprzedamdziałkębudowlanąopowierzchni 10arówzlokalizowanawPosadziegm.KazimierzBiskupi.Wszystkiemedia:prąd,woda,gaz,kanalizacja. Cena99tys.zł.Telefon502700464 n Mamnasprzedażgruntrolnyopowierzchni 1,80hawmiejscowościMarianowok.Ślesina,Cenado uzgodnienia.Telefon781209904

nNauczycielkazuprawnieniamiegzaminatoramaturalnegoigimnazjalnegoudzielikorepetycjizjęzykaangielskiego.Solidneprzygotowaniedoegzaminów.Wofercietakżetłumaczenia.Kontakt511545483 n Mgrgermanistyki(kobieta)udzielikorepetycjiz j.niemieckiego.Tylko25zł/h.Wykonujęrównieżtłumaczeniapisemnewszelkiegotypu.Kontakt662232058 n Szukamnauczycielajęzykaniemieckiego,który udzieli prywatnych lekcji na terenie miasta Koła. Kontakt601991148 nStudentkafilologiiangielskiejudzielikorepetycjizj. angielskiego20zl/45min,posiadambogatemateriałynaróżnychpoziomachzaawansowania.Kontakt605070508 n Przygotowaniedomatury-mgrfilologiigermańskiej, nauczycielka dyplomowana, egzaminator OKE,bogatyzestawmateriałówdydaktycznych,skuteczne metody nauczania. Cena: od 40zł/60 minut. Kontakt609496 585

n Zatrudnimykierowcę-przedstawicielahandlowegodosklepumedycznegowKoninie.Wymagania:mężczyznado30rż.,prawojazdykat.B,znajomośćobsługikomputera.Wykształceniemin.średnie.CVilistmotywacyjny proszękierowaćnaadresdentart@wp.pl n Zatrudnię spawacza metodą spawania TIG więcejinformacjipodnumeremtel.697634800zatrudnięodzaraz. nPoszukujepilniesprzedawcydosklepuspożywczegowokolicachŚlesina.Kobietalubmężczyzna.Pracawtrybiedwuzmianowym.Kontakt667743498 n Firma z okolic Konina zatrudni kierowcę C+E.Dodatkowowymaganeważnebadaniapsychotechniczne,świadectwokwalifikacjinaprzewózrzeczy,kartacyfrowakierowcy.MilewidzianeADRpodstawowy.PracazagranicąiPolska.Wynagrodzenie+ diety.Kontaktwgodz.7-15Kontakt608466153 n Firmaposzukujeosobydopracynastanowisko specjalistydosprawsprzedaży.Branżaenergetyczna.Kontakt501209750wgodzinach8.00-16.00

nJEŻELIZAPŁACIŁEŚ500ZŁZAKARTĘPOJAZDUwokresieod01-05-2004do14-04-2006,przysługujeTobiezwrot425złnadpłaty,nawetjeśliniejesteśjuż właścicielem pojazdu.Wejdź na www.kartapojazdu.info lubzadzwoń(063)2202330–iodzyskajswojepieniądze! n Autoskup-autacałeuszkodzoneskorodowane wszystkiemarkiimodeleszybkidojazdpoautowycofaniepolisyoc.Tel666175452 n Sprzedamtanioprzyczepkęsamzestelażem zarejestrowaną604191782. n SprzedamFordaKA1.3rok2000.klima.alufelgi.pp.wspomaganie.Telefon668411135 n SprzedamSkodęFabie2005r.Benzyna,zarejestrowanywkraju,serwisowany,czerwonymetalik,stanlicznika 80000,wyp.:el.szyby,czujnikiparkowania,4xpp,wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, garażowany. Cena 17000złdonegocjacji.Telefon695700362 n SprzedamOpelAstraII2.0DTI,101KM.Bogatewyposażenie,stanbardzodobry.Cena9500zł.Telefon508212719 nSprzedamBMWE36316iRokprodukcji1995, 1,6benzyna,ABS,wspomaganiekierownicy,elektryczne szyby,lusterka,szyberdach,centralnyzamek,immobiliser, 2xairbag,alufelgi+zimówkinastalówkach,stanbardzodobry.Cena5800złdonegocjacji.Telefon790451790 nSprzedamVWPassatB4Kombi.Pojemność1900 cm3,diesel.Autoposiadawspomaganie,abs,centralnyzamek,elektrycznelusterka,tempomat,klimatyzacja,szyberdach,alufelgi,radiozmp3inacd.Jestpowymianierozrząduiolejów.Autkodynamiczneisprawne.Możliwazamiana.Cena5500złdonegocjacji.Kontakt505494447 n SprzedamFiataPuntoZarejestrowany,ubezp.iprzegląddo01.2012,sprowadz.zNiemiec1,216v80KM,6-ścio biegowaskrzynia,wspomaganie,ABS,klimatyzacja,komputer, dodatkoweWSP.CITY,nawigacja,4xairbag,2kluczyki-centralnyzamek,noweoponyletnie,aluminiowefelgidodatkowooponyzimowe.8500złdouzgodnienia.Tel.609278915 nSprzedamMercedesaC180sedan,benzyna+gaz, rok1995,Wspomaganie,abs,centralnyzamek,elektryczneszybyilusterka,szyberdach,pilot,alufelgi,zarejestrowany-autodojazdy.5200złdouzg.Telefon668240589 n Kupię auta całe, uszkodzone, powypadkowe, zniszczone,zopłat,bezprawarejestracji,skorodowane, takżeangliki,stanautairokprodukcjiobojętny,odbiór własnymtransportemzterenucałejPolski,umowana wyrejestrowanie,płatnegotówką.Szybkidojazd.Chcesz sprzedaćautoproszędzwonić!Tel.725194670

n Sprzedammonitorwpełnisprawnyibezżadnychwadnaekranie,17"firmyAOC.Cena60zł.Telefon697935229 n Sprzedam kierownice do komputera w dobrymstanieniejestjużużywanaodtygodnia.Cena 250złzprzesyłką.Telefon517120526 n SprzedampłaskimonitorkomputerowyLCD. Cena150zł.Telefon531385293 n Sprzedamkomputertanio.Procesor-CeleronD 2,6GHzpamięć256DDR2,dysk40GB,DVD-RWLG, grafikaRADEON128MBPCI,myszka,klawiaturagłośniki,stojaknapłytyWindowsXPprofesionalcena199zł Telefon607954312 n SprzedamnowyrouterNetgearWGR612ma 2 lata gwarancji cena 40zl.Gorąco polecam. Telefon 783818510 n Sprzedam komputer o parametrach: płyta głównaASRockP4Dual-880Pro,procesorCeleronD 340 2933MHz, dysk twardy SATA 80GB, DDR (2x512MB)PC3200(200MHz),kartagrafikiGeForce MX440AGP,monitorCRT17cali,klawiatura,myszka,obudowaATX,zasilaczATX.DobrydoWindows XPlubWindows7.Cena250zł.Telefon791612219 nNasprzedażToshibaSatelliteA350-13A.Procesor P86002x2,4GHz,4Gbramu,ati3650,320gbdysk.Nawetnowegierkiśmigają.Laptopjestużywany,więcposiada ryskinaklapieiubytekobudowynadjednymusb.Dowymianyjestgniazdoładowania,jestwrażliwenadrobneruchywtyczką.Cena1000złTelefon669257684

n "But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU

"Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy7dniw tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość.Zapraszam663-955-868lub(63)21-21-153. n POSADZKIWYLEWKIMIXO-KRETEM. Wykonujemyposadzkiwylewkistropychudziakipodbetony maszynowo mechanicznie zacierane. 605408725www.posadzki.letnet.pl nNAUKAJAZDYSUKCESKAT.A1.A.BKK.O Zapraszanakursyprawajazdy.Więcejinformacjinanaszej stroniewww.sukces.lm.pl.Tel.632459780. nMontażnowychinstalacjielektrycznych,naprawy imodernizacjestarych,diagnostyka,usuwaniebieżących awarii(zwarcia,przerwy,wymianaosprzętu).Instalacjew domu,biurzejakiwgospodarstwieorazinnychobiektach użytkowych.ElektrykKoninZapraszam!600120160 n Kompleksowepranietapicerkidomowejisamochodowej,dywan3,5M2(24h)Pranietapicerkisamochodowej,dywanów,wykładzin,tapicerkimeblowej.Sprzątanieporemontach,mycieokien.Kontakt600925530 n Szpachlowanie,malowanie,panelepodłogowe i ścienne. Rigipsy (ścianki działowe, zabudowy, półki ozdobne)iinne,orazwieleinnychpracremontowowykończeniowych.Zapraszamy.781960544 n Wykonujeczyszczeniepierza,szyciekołder,poduszek,jaśkóworazszyjepościelinawymiariżyczenie klienta.ZAPRASZAM.Kontakt785250343 n Wykonujęwiązankizpapierowychkwiatkówna różne okazje (18-nastki, wesela, urodziny, rocznice itd.) Przyjmujęzamówieniaprzynajmniej3dniprzedodbiorem.Cena25zł(18-stkowe28zł).Kontakt662064134 n Szpachlowanie,malowanie,panelepodłogowei ścienne. Rigipsy (ścianki działowe, zabudowy, półki ozdobne)iinne,orazwieleinnychpracremontowo- wykończeniowych.Zapraszamy.Kontakt781960544 n Autoholowanie,autolaweta,pomocdrogowa. Krajizagranica.1lub2auta.Telefon602152 829 n Wykonamtanioiprofesjonalniegipsowaniena makro,malowaniemieszkań.Położęglazurę,terakotę, panele.TanioKoniniokolice.Kontakt693115893

nMazury.Kameralnie.Las,jezioro,ryby,grzyby. Zapraszamy:7dniod460złzwyżywieniem.Telefon: 896211780.www.szczepankowo.com. n BiuroMatrymonialne"Rusałka"zaprasza!Ryzykujesz tylkotym,żeznajdziesz szczęście. Tel. 662 400165www.biurorusalka.xt.pl. n Damprowizjęzaznalezienieosóbchętnychdo zmianybądźwstąpieniadoFunduszuEmerytalnego. Płatneodrękido120PLNodosoby.Tel.511-247-002. n Sprzedamłódźwędkarską3-osobowąwrazz silnikiemmarkiSuzuki2,5KM(nowy).Cena3200zł. Tel.694125 415. n Kupiękażdezboże,rzepak,kukurydze.Zapewniamtransport.Płatnewdniuzaładunkutel.504082106. n Sprzedamnowemateracewojskowe!Wypełnione materiałem termoizolacyjnym, podgumowane odspodu.Idealnepodnamioty,biwaki,doogrodu.Telefon782771970 n Sprzedammodelesamolotów,czołgów,figurki bożków8zł/szt,gazetykulinarne,gazetkiedukacyjne1 zł/szt,płytycdzmuzykąpoważną6zł/szt,bajkinapłytachdvd4zł/szt,zegarki15zł/szt.Telefon792297692 n Sprzedampłaskownikiogrodoweilość800szt. wymiarydł.110cm,szer.3cm,gr.0,4cmTel.kontaktowy632443431 n SprzedamdużyoryginalnygrillgazowysprowadzonyzUSAkolorwinox,4paleniskamogąbyćużywaneosobno,górnapółkapodgrzewanadoutrzymaniaciepłejpieczeni,dużypalniknapodgrzanieherbaty,zupy, wbudowanyelektronicznyanalogowytermometr,ztyłu pojemniknasos.Nadajęsiędorestauracji,moteliitp.Tel. 509725540 n Sprzedam szczeniaki sznaucer miniaturowy maściczarnej3pieskii3suczkidoodbioruzaokoło2 tygodnie,szczeniakiwychowująsięwwarunkachdomowych.Telefon661961 308 n Sprzedamfotelikdladziecka0-13kg,firmy BABYDESIGN(DUMBO)koloruróżowoszary.Stan bardzodobry.Dofotelikajestdodatkowobudaochronnaorazpokrowiecnanóżki.Telefon723882167. n Sprzedamkartytelefoniczne.222szt.Razem zdwomamałymiklaseramiiwiększymklaseremFischer'a.Kartywb.dobrymstanie,kilkalekkoprzetartych.Cena60złTelefon725605916.


10 informator

Lato z Kadekiem

ááá TELEFOnyALArMOWE

TELEFONYALARMOWE

PogotowieRatunkowe999,63 24676-80 Policja997 Strażpożarna998 Strażmiejska986

POMOCMEDYCZNA

Taniec,słowo,rzeźbairysunek,LetniaAkademiaDźwięku,przesłuchania do chóru i zespołów instrumentalnych to wakacyjne propozycjeKDK. WprzerwieletniejwKonińskim Domu Kultury, królować będą hip hop,house,breakdanceidiscodance.Uczestnicypoznająteżmagięsłowaitajnikirysunku.Chętniwezmą udział w otwartych próbach zespołów muzycznych Bastard, BBB, chóruFortenutoiodkryjąbrzmienieinstrumentów. Zostaną zaproszeni na przesłuchania do chór u, zespołu akordeonowego i instrumentalnego. Dzieci, młodzież i dorośli obejrzą również taneczny turniej disco i spróbują sił w Letniej Akademii Dźwięku,anawarsztacieminirzeźbywykonająsrebrnąbiżuterię. „LatozKadekiem”startuje4lipca,azajęciapotrwajądokońcasierpnia.Od4do6lipcaodbędąsięlekcje hip hop’u i house’u prowadzone przez Sylwię Michalak. Od 4 do 8 lipca „dance prestige – pierwszy krok disco dla najmłodszych” przeprowadzi Jacek Szczepankiewicz. Zajęcia zakończy turniej pokazowy, któryodbędziesięwsaliwidowiskowej8lipca. Od4do7lipca,od11do14lipca iod22do25sierpniapotrwająlekcje tańcabreakdance–„Gorącyparkiet” z Grzegorzem Ambroziakiem, adresowanedopoczątkujących,aod4do 6lipcaiod22do24sierpnia–„Zabawygłosem”i„Magiasłowa”zElżbietą Gierasimow-Zakowany. Jeszczewlipcubędziemożnazapisać się na warszt at y plastyczne „Kredek szum” u Kasi Mijakowskiej (zapisy w impresariacie KDK). Wezmą w nich udział dzieci do 6 lat 8 orazod12lat.Wtymmiesiącuodbędą się również otwarte próby zespołówBastardiBoloBluesBand. „Letnia akademia dźwięku” to z koleiwarsztatywokalno-artystyczne

SZPITALNYODDZIAŁRATUNKOWY WojewódzkiegoSzpitalaZespolonego ul.Szpitalna45,tel.63 240-46-03

POGOTOWIA

dla młodzieży z udziałem Joanny Gogulskiej i Justyny Majkowskiej. Będątozajęciazzakresusztukiwokalnej,emisjigłosu,oddechu,doskonalenia poczucia rytmu, dykcji i interpretacjipiosenki,pracyzmikrofonem oraz ruchu scenicznego, które zakończą się wspólnym koncertem. JoannaGogulskapoprowadziteżlekcje wokalistyki oraz otwarte próby chóruFortenuto. Katarzyna Mijakowska zorganizujefamilijnywarsztatzminirzeźby, wczasiektóregorodziceidziecioraz młodzieżwykonająsrebrnąbiżuterię w nowoczesnej japońskiej technice ArtClay. WspólniezinstruktoremmuzykiipiosenkiIrkiemRysiemdziecii młodzieżwezmątakżeudziałwzajęciach „Odkrywamy instrument y muzyczne”, zaś przesłuchania dzieci i młodzieży śpiewającej przeprowadzi 1 i 15 sierpnia Jarosław R. Piotrowski.Będzietonabórdochóruizespołuwokalnego.Odbędąsię również: nabór do zespołu akordeonoweg o „Gram na akord eo nie” oraz przesłuchania do zespołu instrumentalnego. W czasie wakacyjnej przer wy projekcje zawiesi tylko Kino StudyjneCentrum(od15lipcado2września).WlipcuisierpniuzespołytańcaBody&Soul,Fuks,FromtheTop będą prowadzić zajęcia stałe i odbywać warsztaty. Udział w zajęciach letnich (poza warsztatami wokalnymiirzeźbiarskimi)jestbezpłatny. Zapisynawybranezajęciaprzyjmuje impresariat@kdkkonin.pl, tel. 63211-31-30,w.29.

Ciepłownicze63 249-74-00 Gazowe992 Energetyczne991 Wodociągowe994,63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502167-765

TELEFONYZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00,tel.63 242-39-35 OśrodekLeczeniaUzależnieńiWspółuzależnień,odpn.dopt.wgodz.8.0020.00,tel.63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność Domnoclegowyischroniskodlabez-

ááá PLACóWKIKULTUrALnEIMUZEA n CentrumKulturyiSztuki,ul.Okólna47a,czynneodponiedziałkudopiątkuwgodz.7.30-18.00,tel.63243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątkuwgodz.10-18,sobotywgodz.1014,tel.63242-42-12 n Bibliotekarepertuarowadziałająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartkiwgodz.10–15,wtorkiiśrodyw godz.12–17 n GórniczyDomKultury„Oskard”, aleje1Maja2,tel.63242-39-40 n KonińskiDomKultury,pl.Niepodległości1,tel.63211-31-30 n KlubEnergetyk,ul.Przemysłowa 3d,tel.63243-77-17,63247-34-18 n MłodzieżowyDomKultury,ul.PowstańcówWielkopolskich14,czynnyod

Szczegółowe informacje na stronachinternetowychKDKiLM.pl.

Repertuar kina HELIOS od8do14lipca

3DTransformers3

Akcja;prod.USA2011,154min.; godz.09.15,12.00,15.00,18.00,21.00;

Autoboty dowiadują się o statku kosmicznym z planety Cybertron, ukrytym na Księżycu i starają się dotrzeć do niego przed Decepticonami. Poznaniejegosekretówmożewpłynąć na wynik ostatecznej bitwy pomiędzy Transformersami.

Auta2

Animacja; prod. USA 2011; 114 min.; 9.30, 11.45, 14.00, 16.15, 18.30; Nasibohaterowiewybiorąsięna wyprawę do świat a zapierających

KacVegas wBangkoku

Komedia; prod.  USA, 2011, 110 min;wiek:15lat;godz.20.45;

Phil,Stu,AlaniDougudająsięw podróżdoegzotycznejTajlandiinaślub Stu.PoniezapomnianymwieczorzekawalerskimwLasVegasStuniechceryzykowaćiplanujeprzedweselembezpieczneispokojnepóźneśniadanie.Ale życie nie zawsze układa się zgodnie z planem.To,cowydarzyłosięwVegas, przeszłojużdohistorii,aleto,cobędzie miałomiejscewBangkoku,wydajesię poprostuniemożliwe.

WyDAWCA

bIUrOrEKLAMy:

62-510Konin,ul.Przyjaźni2(IXpietro), tel.632180054,fax632180001 redakcja@kurierkoninski.pl

tel.632180051,fax632180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

naczelny),AnnaPilarska,BartoszSkonieczny.

Redakcjanieodpowiadazatreśćzamieszczonychreklamiogłoszeń.Redakcjazastrzegasobieprawodoskracanianadesłanychtekstów. TekstysponsorowaneoznaczamyskrótemTS.

LokalneMediaSp.zo.o. napodstawieumowyfranchisowej rEDAGUJEZESPóŁ Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor zProMediaSp.zo.o.

poniedziałkudopiątkuwgodz.8-18,tel. 63243-86-24 n MuzeumOkręgoweKonin-Gosławice,ul.Muzealna6,czynnewewtorki, środy,czwartkiipiątkiwgodz.10-16,soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15,biletulgowy:5zł,normalny:10zł, wniedziele:wstępwolnynawystawystałe,tel.63242-75-30. n MuzeumbyłegoObozuZagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały:lasrzuchowski(tel.501-610-710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-9447) n Skansen Archeologiczny w MrówkachkołoWilczyna,czynnytylkow sezonieod1kwietniado30wrześniacodzienniewgodz.10-18.

ááá bIbLIOTEKI

dechwpiersiachwyścigów.Jaksobie poradzą wśród snujących intrygi rywali?

rEDAKCJA:

domnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna56,tel.63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ZarządOddziałuPowiatowego,Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego1A,63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar,ul.Okólna54,odpn.dośr.i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie„Makowe”988(od9.00do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boiszsięotympowiedziećwdomu, wszkole-wyślijanonimowegoe-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemocwrodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz.15.00-17.00wTowarzystwieInicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK13,tel.62 240-61-93 Rodzina MiejskiOśrodekPomocyRodzinie,ul. Przyjaźni5,tel.63 242-62-32 MOPR,SekcjaPoradnictwaRodzinnegoiInterwencjiKryzysowej,ul.Staszica17,63 244-59-16(dyżurcałodobowy),niebieskalinia0 801-141-286,od pn.dopt.wgodz.15.00-17.00

n PUBLICZNABIBLIOTEKAPEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynnawponiedziałkiiwtorkiwgodz. 8.30-18.30,środy–nieczynna(lekcje biblioteczne),czwartkiipiątkiwgodz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 -Wypożyczalniagłówna -Czytelniaksiążkiiprasy -Czytelniainternetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej”izbiorówmuzycznych; czynnawponiedziałki,wtorki,środy,piątkiwgodz.9–18, czwartkiwgodz.12-15, sobotywgodz.10-14. n Filia„Starówka”,wypożyczalnia iczytelniadladzieciimłodzieży(bezpłatnasalainternetowa),ul.Mickiewicza2,tel.63 242-85-62,czynnawponiedziałki,wtorki,środyipiątkiwgodz. 9-18,czwartkiwgodz.12-15,soboty wgodz.10-14. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul.

Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30,czynnawponiedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorkiwgodz.9-15.30 n Filianr3,ul.Goździkowa2,tel. 63 245-01-85,czynnawponiedziałki, środyipiątkiwgodz.10.30-18,wtorki wgodz.9-15.30,czwartkiwgodz.1215.30 n Filianr7(możnabezpłatniekorzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki,środyipiątkiwgodz.11-18, wtorkiwgodz.9-15,czwartkiwgodz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05,czynnawponiedziałkii środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz.7.30-15.30 n FiliaGosławice-Zamek,ul.Gosławicka46,tel.63 242-74-60,czynna wponiedziałki,środyipiątkiwgodz. 9-16iwtorkiwgodz.9-15. n Filianr11,CukrowniaGosławice,al.Cukrownicza4,tel.63 240-4505,czynnawewtorkiipiątkiwgodz. 11-17.


sport 11

czwartek, 7 lipca 2011 rozm ow azJer zymban as zak iem,tren er emGórn ik aKon in.

Pracuję dla klubu Sezon 2009/2010 był niezwykle udanydlapanadrużyny,tenminiony –trochęmniej.Jakpangoocenia? Wynik jest gorszy na pewno, bo zdobyliśmy 6 punktów mniej, niż w zeszłym sezonie, natomiast tak naprawdę to jestem zadowolony z tego wyniku.Wielerzeczysięnatozłożyło,międzyinnymiznowuodeszliludzie i to znaczący w tym zespole. Uzupełnienieichbyłobardzotrudne, zwłaszczawliniiobrony.Dotegona początkusezonuniemieliśmyjednegozMajewskich,któryodpoczywałza kartki, także naprawdę było bardzo trudno.Wsumiejestemzadowolony ztegosezonu.Ocenazarządujesttakżeraczejpozytywna. Wtymmomenciedrużynajestw trakcie sezonu przygotowawczego, a 29czerwcaodbyłsięmecztestowydla wszystkichchętnych.Jakoceniapanjegopoziomiczypojawilisięjacyśinteresującygracze? Poziomnapewnoniebyłnajwyższy,alenietonasnajbardziejinteresowało.Byłokilkuludzizzewnątrz,ale też nam nie chodziło o zawodników, którzy mieszkają daleko od nas. Bardziej chodziło nam o chłopców, którzysąwnaszymrejonie,którychnie do końca widzimy, bo nie wszystkie mecze się ogląda. Nieraz byli tacy chłopcy,którzytutajtrenowali,nagle zniknęli–chcieliśmybypowrócilido klubu. Wierzę w to, że jeszcze są chłopcy, którzy gdzieś się ukrywają, może brakło im odwagi, by przyjechać,bysiępokazać.Napewnomecz spełniłswojezadanie,ponieważjakieś nazwiskasobiewypisałemibędęrobił wszystko, by oni byli w tym klubie. Niekoniecznie od razu do seniorów, ale są to na tyle młodzi chłopcy, że mają gdzie grać, bowiem mamy dwa zespołyjuniorów,drugizespół. Jakie są plany na resztę sezonu przygotowawczego? 1lipcarozpoczęliśmytestysprawności ogólnej i sprawności specjalnej. Do13lipcabędąnormalnetreningi.13 lipcawyjeżdżamynaobózdoPoronina, po drodze gramy z Widzewem ME w Łodzi.Naoboziejesteśmydo23lipca. Myślę, że też będą tam jakieś gry, ale trudnojestcokolwiekzaplanować,dopókiniejesteśmynamiejscu.26lipca, popowrocie,gramyzMłodąEkstraklasąLechaPoznańinadrugidzieńzCentrą Ostrów. 30 lipca gramy u nas z Wrześniąi31lipcazeŚlesinem.Tojest cały okres przygotowawczy, bowiem 6 sierpnia zaczynamy. W tym roku bardzo wcześnie, prawdopodobnie ze względunaEURO2012. Wspominał pan wcześniej o wychowankach.Jużwtymmomenciedo pierwszegoskładuprzebiłosiękilkujuniorów.Czydostrzegapanwśródnich jakichśszczególnieperspektywicznych zawodników? Myślę,żetak.DanielSzczepankiewicz, jeśli będzie solidnie pracował, maszansęnapewnograćwyżej.KrystianSobierajteżmatakiemożliwości, ale dużo będzie zależało od jego wewnętrznejmotywacji,nailechce-czy to tylko na poziom III ligi, czy może troszeczkę wyżej. Będzie to zależało tylko od jego pracy, natomiast potencjałnapewnojest.

Jaką formację w Górniku Konin uważapanzanajsłabszą,ajakązanajlepszą? Dotychczas najmocniejszą stronąbyładrugalinia.Natomiastznów zróżnychprzyczyntadrugaliniabyła taka poszarpana, bo nie zawsze grała w takim składzie, jakbym chciał.Byłydużebrakiwdefensywie iztegowzględuniemieliśmyjakiejś mocniejszejformacji.Niezawszebyła ona w komplecie. Augustyniak z konieczności cały czas gra na obronie, Adamczewski z konieczności wchodziłdoliniiobrony,bywałożei Modelski, wtedy ta druga linia była słabsza.Mamnadzieję,żewnowym półroczu to się zmieni. Liczę na wzmocnienia,mamnadzieję,żenikt nieodejdziezklubuiżeformacjesię wyrównają i cały zespół powinien graćtroszeczkęlepiej. Idącwkierunkuwzmocnień–ilu nowych piłkarzy kibice mogą się spodziewać? Może trochę za wcześnie o tym mówić,aleliczęnawspółpracę,którą mamy podpisaną z Lechem. Prowadzimyrozmowy,możeza3-4dnibędziemy wiedzieli więcej, kto u nas możesiępojawić.Jatylkopowiedziałem w jakiej formacji potrzebowałbym największego wzmocnienia, a wiadomo,żedefensywajestunasnajbardziejosłabiona.Myślę,żetutajdostaniemyjakąśpomoc. Jak natomiast wygląda sytuacja Mateusza Witkowskiego? Popularny Strusiu po bardzo dob rej rundzie wiosennejwypożyczonyzostałdoII-ligowejJarotyJarocin.CzyMateusz wracadoklubu,czyzostajewJarocinie? Mateusz był wypożyczony i powiniendonaswrócić.Wiemteż,że reklama

mapodpisanąumowęmenedżerską i myślę, że nie zawsze będzie mógł dokońcadecydować.Napewnomanagersięzawszewtrąciibędziemiał dużo do powiedzenia. Dlatego nie powiem,jaktobędziewyglądało.Będę się cieszył, jeśli wróci do nas, bo

napewnobynampomógł.Zdrugiej strony zdaję sobie sprawę, że może byćtonierealne. Awstępneplanynaprzyszłysezon -walkaowyczekiwanąIIligę,bezpieczny środek tabeli, czy raczej trudne utrzymanie?

Na dzień dzisiejszy chodzi o sprawyorganizacyjno-finansowe.Wklubie dużosięniezmieniłoiwtymrokuteż raczejsięniezmieni.Celprzedtymizawodnikami będzie, by grali jak najlepiej. Promocja tych zawodników, którzy będą mieli możliwość grać lepiej, ktoś go zauważy, pójdzie do lepszego, większego klubu. Jest za wcześnie, by mówićoIIlidze-niejesteśmynapewnoprzygotowani.Jabymchciałbardzo, możnatozrobićitoludźmi,którzysą wnaszymrejonie,aletowszystkokosztuje.Odchodząnamzawodnicydopobliskiego Sokoła Kleczew, wiadomo z jakichprzyczyn.Żebyosiągnąćsukces, trzebaichwspomócfinansowo,jakimiś małymistypendiami,żebynamnieodchodzili, żeby nie znikali. Do sukcesu potrzebna jest stabilizacja, a ja właściwiecopółrokubudujęzespół. Na sam koniec bardziej osobiste pytanie. Co sprawia panu większą satysfakcję–zdobywanietrofeówzklubem,awansdowyższejklasyrozgrywkowej,czyszkoleniemłodychzawodnikówiichindywidualne,dalszesukcesy piłkarskie? Osobistesukcesycieszątrenera,ale tak naprawdę pracuję dla klubu i chciałbymżebytoklubosiągnąłsukces, żebytadrużynamiałamożliwośćawansu. Gdybym miał tych samych ludzi, którychmiałemnapoczątku,jestemw stuprocentachpewny,żemybyśmybylijużwIIlidzeitomożezrok,półtora rokutemu.Chciałbym,żebyśmydotegowrócili,zarządowiteżzależy,alejest towdużejmierzezależneodsponsora, kogoś, kto by stworzył stabilizację dla tychmłodychzawodników. Dziękuję bardzo i życzę dalszych sukcesówwrozwojuklubu. BAR TOSz SKO NIEcz Ny


12 reklama

101 Kurier Koniński  

A wśród najważniejszych tematów, poruszanych w aktualnym numerze przez autorów Kuriera, znalazł się konflikt płacowy w konińskim szpitalu, n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you