Page 1

Sesja egzaminacyjna Nowe w³adze PSPK Rekord „Miedziaka” Morsy z politechniki

Nowinki technologiczne

„Cena Marzeñ” Kacpra Hefty

Fot. Sandra Recka

Dziennikarz Roku 2012 o lokalnych mediach


2

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Kurier Akademicki R E K L A M A

Miejsce na Twoj¹ reklamê


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

3

Fot. Sandra Recka

Narodziny

Piotr Zaczek, redaktor naczelny

Czasy dla gazet nie³atwe. Mimo to, wspólnie z grup¹ studentów ze Studenckiego Ko³a Dziennikarskiego PK, postanowi³em stworzyæ „Kurier Akademicki” – niezale¿ny kwartalnik skierowany do ludzi m³odych, g³ównie do studentów. Takiego produktu brakowa³o w Koszalinie, a na pewno w Politechnice Koszaliñskiej, która w swojej bogatej ofercie edukacyjnej posiada m.in. kierunek Dziennikarstwo i komunikacja spo³eczna. Staraliœmy siê, by gazeta by³a ciekaw¹ lektur¹, z du¿¹ porcj¹ publicy-

styki: artyku³ów, wywiadów, reporta¿y, felietonów i recenzji. Czy nam siê uda³o i z jakim efektem? Nie mnie to oceniaæ. ,,Dzielenie siê z drugim oznacza bogactwo” - mówi jedno z przys³ów afrykañskich. Zachêcam do przekazywania 1% podatku, w szczególnoœci na osoby chore, takie jak Kacper Hefta. Student politechniki od roku zbiera pieni¹dze na leczenie. Czy osi¹gnie swój cel? Mam nadziejê, ¿e tak. Bo jak nam powiedzia³, ,,stoi za nim t³um ludzi”. ¯yczê mu, by spe³ni³y siê jego marze-

Co pomo¿e wygraæ?

Sesja przypomina mi tak¹ grê terenow¹ polegaj¹c¹ na zbieraniu podpisów – dzieli siê swoim spostrze¿eniem Ania, studentka pierwszego roku geodezji i kartografii. Rzeczywiœcie, efektem zaliczonej sesji jest uzyskanie w indeksie i na karcie egzaminacyjnej pozytywnych wpisów ze wszystkich przedmiotów. Jednak sprawa nie zawsze jest taka prosta. Trzeba zaliczaæ kolejne egzaminy i zdobywaæ cenne punkty ECTS. W³aœciwie bardzo czêsto gra zaczyna siê jeszcze przed sesj¹, gdy¿ zaliczenia z niektórych przedmiotów studenci otrzymuj¹ pod koniec semestru. Nawet same egzaminy mo¿na zaliczyæ we wczeœniejszych terminach. Dziêki temu przerwa miêdzysemestralna bêdzie d³u¿sza. S¹ te¿ tacy szczêœciarze, którzy niektóre oceny mog¹ mieæ przepisane z poprzednich kierunków.

Przed sesj¹ studenci zapoznaj¹ siê tak¿e z jej harmonogramem. Zgodnie z Regulaminem Studiów PK taki rozk³ad egzaminów powinien byæ znany „co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczêciem sesji” (art. 10 pkt. 7). W praktyce jest to zazwyczaj jakieœ 2 tygodnie, ale wydaje siê, ¿e to czas wystarczaj¹cy, tym bardziej, ¿e wielu wyk³adowców wczeœniej informuje o wyznaczonych przez siebie terminach. Zdarzaj¹ siê jednak dziekanaty „wyj¹tkowe”, które z oficjaln¹ informacj¹ czekaj¹ do ostatniej chwili. W Instytucie Technologii i Edukacji studenci pedagogiki harmonogram poznali dopiero 3 dni przed rozpoczêciem sesji. T³umaczenia s¹ ró¿ne: „Niestety, nie zd¹¿yliœmy”, „Wyk³adowcy spóŸniaj¹ siê z podaniem terminów”, „Naprawdê jeszcze nie ma harmonogramu? Oczywiœcie, natychmiast siê tym zajmiemy”. To spora przeszkoda szczególnie dla studentów, którzy niezbyt czêsto pojawiali siê na wyk³adach. Nie maj¹ kontaktu z nauczycielami, a przecie¿ chc¹ wiedzieæ na kiedy i z czego siê nauczyæ, aby zebraæ potrzebne wpisy. Mniej wiêcej w tym momencie zaczyna siê czas naprawdê inten-

Fot. Piotr Zaczek

Kto wygra sesjê? Egzaminy w Politechnice Koszaliñskiej zaczê³y siê ju¿ na dobre. Sesja to podobno System Eliminacji S³abych Jednostek Akademickich. Jakie przeszkody napotykaj¹ wiêc studenci i jak silnym jednostkom udaje siê je pokonaæ?

28 stycznia w Politechnice Koszaliñskiej rozpoczê³a siê sesja egzaminacyjna, która potrwa do 10 lutego. Potem przez 2 tygodnie bêdzie trwa³a sesja poprawkowa.

sywnej nauki. Kserowanie notatek od kogo siê da, najczêœciej na ostatni¹ chwilê. Zarwane noce tu¿ przed egzaminami. – To ca³kiem normalne – mówi Kasia, studentka ekonomii. – Trudno wczeœniej pokonaæ w³asne lenistwo – dodaje. Podczas egzaminów, szczególnie ustnych, bardzo wa¿na jest te¿ pewnoœæ siebie i odpowiedni wygl¹d. – Elegancki ubiór studenta to u mnie po³owa sukcesu – mówi jeden z wyk³adowców. – Jeœli student przychodzi w nie-

nia o terapii w Chinach. Wielkie brawa dla Samorz¹du Studentów Wydzia³u Mechanicznego za udan¹ akcjê ,,Wrzuæ miedziaka dla dzieciaka”. Dziêkujê studentom, absolwentom i wyk³adowcom za chêæ pisania. Dziêkujê te¿ reklamodawcom, którzy nam zaufali. Bez nich nie by³oby tej gazety. Zapraszam równie¿ do wspó³pracy tych, którzy chc¹ pisaæ o ¿yciu studenckim w naszym mieœcie i na inne ciekawe tematy. Kolejne wydanie kuriera w maju.

chlujnym dresie, uznajê to za brak szacunku – dodaje. Niewa¿ne jak, wa¿ne, ¿eby siê uda³o. Po zebraniu wszystkich wpisów w indeksie i na karcie egzaminacyjnej, oczywiœcie pozytywnych, student mo¿e odetchn¹æ z ulg¹. Wype³nione dokumenty musi z³o¿yæ w dziekanacie w ci¹gu 7 dni od up³ywu daty wa¿noœci karty. Po jakimœ czasie mo¿e odebraæ indeks z wpisem na kolejny semestr. Sesja wygrana. Magdalena Sobolewska

1. Ucz siê regularnie – to jedna z najczêstszych porad. Pewnie dobra, ale chyba ju¿ na ni¹ za póŸno. 2. Nie pij alkoholu podczas sesji – to uœmierca szare komórki. 3. Zadbaj o dietê – siêgnij po orzechy, produkty bogate w magnez (kakao, migda³y, pestki dyni) i potas (banany, brzoskwinie, pomidory). Podobno mózg „lubi” te¿ miêso. 4. Ruszaj siê – spacer to wcale nie strata cennego czasu na naukê, poniewa¿ organizm przed wysi³kiem umys³owym powinien byæ dobrze dotleniony. 5. Zrelaksuj siê – nie musisz od razu iœæ do SPA, wystarczy aromatyczna k¹piel, relaksuj¹ca muzyka, a nawet kilka g³êbokich oddechów. 6. Opracuj plan dzia³ania – zaznacz terminy egzaminów i ustal odpowiedni¹ hierarchiê. 7. ZnajdŸ dobre miejsce do nauki – takie, które bêdzie najlepsze w³aœnie dla Ciebie. 8. Wybierz odpowiedni¹ technikê – jedni wol¹ rysowaæ obrazki, tabele i wykresy, drudzy uk³adaæ rymowanki, a jeszcze inni – uczyæ siê w grupie. 9. Ucz siê o odpowiedniej porze – sprawdŸ, kiedy Twój umys³ pracuje na najwy¿szych obrotach. 10. Zrób dobre wra¿enie – odpowiedni wygl¹d i pewnoœæ odpowiedzi to ponad po³owa sukcesu.

Pieni¹dze dla kó³ i organizacji studenckich

Studenckie ciekawostki

Komisja Koordynacyjna ds. Uczelnianych Organizacji Studenckich przyzna³a œrodki na dofinansowanie organizacji studenckich. W tym roku akademickim Parlament Studentów PK przeznaczy³ 100 tys. z³ na zaplanowane dwie tury dofinansowañ. Do komisji wp³ynê³o 126 wniosków na ³¹czn¹ kwotê 333 074,17 z³. W pierwszej turze komisja przyzna³a 69 766,30 z³ i odrzuci³a 45 wniosków.

Satelity studentów posprz¹taj¹ kosmos Polscy i niemieccy studenci postanowili rozszerzyæ misjê sprz¹tania œwiata o kosmos. Satelity, dziêki którym posprz¹tanie kosmosu bêdzie mo¿liwe, buduj¹ ¿acy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki £ódzkiej i Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Zadaniem studentów bêdzie posprz¹tanie kosmicznego z³omu – nieaktywnych ju¿ satelit, które straci³y Ÿród³a energii, lub silniki, dziêki którym mog³y siê poruszaæ. Satelity polec¹ w kosmos w 2016 r.

W sk³ad komisji wchodzi 3 pracowników naukowo-dydaktycznych (dr Wies³aw Madej, dr

Maja Megier, mgr in¿. Ma³gorzata Smuga-Kogut), 5 studentów z PSPK (S³awomir Mirocha, £ukasz Suwalski, Micha³ Ciszewski, Andrzej Œwi¹tek, Daria Mezek), 1 student z Rady Doktorantów (Zbigniew Walczak) i 1 pracownik Dzia³u Studenckiego (mgr Agnieszka Rydzkowska, sekretarz komisji). Szczegó³owy wykaz rozpatry-

wanych wniosków, wraz z przyznanymi kwotami, mo¿na znaleŸæ m.in. na stronach: www.pspk.tu.koszalin.pl, www.radiojantar.pl. Od decyzji komisji mo¿na siê odwo³aæ. Odwo³anie, skierowane do Prorektora ds. Studenckich, Organizacji i Rozwoju, wraz z dok³adnym uzasadnieniem nale¿y dostarczyæ w ci¹gu 14 dni od dnia og³oszenia wysokoœci dofinansowania projektów. Œrodki finansowe przyznane na realizacjê projektu w I turze nale¿y wykorzystaæ do koñca wrzeœnia br. Magdalena Sobolewska

A mo¿e dziekanat w smartfonie? Studenci Akademii Leona KoŸmiñskiego w Warszawie mog¹ w swoich smartfonach sprawdzaæ oceny, wyniki zaliczeñ, indywidualny plan zajêæ i terminy egzaminów. Pozwala na to aplikacja w pe³ni zintegrowana z wirtualnym dziekanatem. Ciekaw¹ opcj¹, szczególnie dla nowych studentów, s¹ mapki z zaznaczonymi miejscami wyk³adów, æwiczeñ i dy¿urów pracowników naukowych. oprac. Magdalena Sobolewska na podst. www.students.pl i www.studentnews.pl


4

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Kurier Akademicki

17 grudnia ub.r., podczas pierwszego zebrania nowej kadencji Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej, zosta³ wybrany przewodnicz¹cy i zarz¹d, w sk³ad którego wchodz¹ szefowie czterech komisji sta³ych. Kadencja nowego zarz¹du bêdzie trwa³a dwa lata. Poni¿ej przedstawiamy sylwetki wszystkich cz³onków.

S³awomir Mirocha – przewodnicz¹cy parlamentu. Student europeistyki w Instytucie Polityki Spo³ecznej i Stosunków Miêdzynarodowych. Swoj¹ przygodê z parlamentem zacz¹³ 4 lata temu. By³ m.in. przewodnicz¹cym Komisji Dydaktycznej i wiceprzewodnicz¹cym PSPK, co nauczy³o go odpowiedzialnoœci za podjête zadania. Znajomym bardziej znany jako „Miras”. Jest pracoholikiem i pedantem. Meloman czarnych rytmów i muzyki lat 80. Wolny czas spêdza graj¹c na komputerze. Lubi tak¿e gotowaæ. Jego cech¹ charakterystyczn¹ s¹ podwiniête nogawki. Ma te¿ spor¹ kolekcjê butów.

Fot. Sandra Recka (6)

Nowe w³adze Parlamentu Studentów

Micha³ Ciszewski – wiceprzewodnicz¹cy parlamentu i przewodnicz¹cy Komisji Dydaktycznej. Student geodezji oraz budownictwa na Wydziale In¿ynierii L¹dowej, Œrodowiska i Geodezji. W PSPK dzia³a od 4 lat. By³ m.in. przewodnicz¹cym Komisji Rewizyjnej. W obecnym zarz¹dzie jest rzecznikiem interesu studentów. To on odpowiada za wspieranie organizacji i kó³ naukowych w naszej uczelni. Prywatnie znany jako „Cichy”, co wcale nie odzwierciedla

jego osobowoœci. Jak na geodetê przysta³o, jest bardzo skrupulatny i nie lubi rzucaæ s³ów na wiatr. Mi³oœnik tostów. Damian Wnuczko – przewodnicz¹cy Komisji Wizerunku i Promocji. Student ekonomii menad¿erskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Dzia³a w parlamencie najd³u¿ej z obecnego zarz¹du, dlatego nie sposób wymieniæ wszystkich jego zas³ug. Przede wszystkim, jest „ojcem” Wielkiej Bitwy Wodnej. Nieskoñczone Ÿród³o pomys³ów R E K L A M A

i energii. W zadania, których siê podejmuje wk³ada ca³e serce. Potrafi byæ jednak twardym negocjatorem. Nie umie usiedzieæ na miejscu, ¿yje w ci¹g³ym biegu. Nie ma wolnego czasu. £ukasz Suwalski – przewodnicz¹cy Komisji Ekonomiczno-Socjalnej. Student ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W parlamencie dzia³a ju¿ drug¹ kadencjê. To urodzony ekonomista, st¹d wiadomo, ¿e jest odpowiednim cz³owiekiem na odpowiednim miejscu. Kiedy

realizuje swoje projekty, przyk³ada wielk¹ wagê do szczegó³ów. Skrupulatny perfekcjonista. Maciej G¹tkowski – przewodnicz¹cy Komisji Prawnej. Student mechatroniki w Instytucie Technologii i Edukacji. W PSPK dzia³a od 2 lat. To typowy umys³ œcis³y, wiêc zawi³oœci i kruczki prawne nie powinny byæ dla niego problemem. Mi³oœnik jazdy na rowerze. Wœród znajomych znany jako „Apsik”. Oprac. Sandra Recka


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Nie staæ nas na politykê

5

Jerzy Jurecki (ur. w 1958 r. w Krakowie) – dziennikarz, publicysta, twórca i wydawca „Tygodnika Podhalañskiego”, pisma lokalnego, które ukazuje siê w Zakopanem, Nowym Targu, Chicago i Toronto. Prowadzi szkolenia dla wydawców i dziennikarzy niezale¿nych gazet na Bia³orusi, w Tunezji i Birmie. Dziennikarz Roku 2012 w plebiscycie miesiêcznika „Press”.

Czy taki dziennikarz czêsto musi udawaæ kogoœ innego, jak pan Chewbaccê z „Gwiezdnych wojen”? W tym przypadku chodzi³o o przy³apanie osoby zbieraj¹cej haracz od straganiarzy. Pojawienie siê na gminnej imprezie lokalnych dziennikarzy, których wszyscy bardzo dobrze znaj¹, nie zda³oby egza-

Jerzy Jurecki ze statuetk¹ Dziennikarza Roku 2012 na tle Giewontu.

minu. Oczywiœcie wczeœniej próbowaliœmy rozmawiaæ z tymi sprzedawcami, ale nikt nie chcia³ oficjalnie powiedzieæ, ¿e da³ ³apówkê. W ró¿ne role zdarza³o siê panu wcielaæ? Kiedyœ udawa³em w³aœciciela sklepu sportowego, ¿eby zdobyæ informacje na temat kamienicy nale¿¹cej do naczel-

Fot. Natalia Nowak

Z zawodu jest pan in¿ynierem. A konkretniej? Skoñczy³em Akademiê Górniczo-Hutnicz¹ na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania ze specjalizacj¹ procesy stalownicze. Krótko mówi¹c mia³em pracowaæ w Hucie Lenina, ale nie wysz³o. Bo zosta³ pan dziennikarzem. Ale jak do tego dosz³o? W³aœciwie to by³ jakiœ kompletny przypadek. Szczególnie w moim pokoleniu ma³o kto mia³ takie szczêœcie, ¿eby pracowaæ w swoim zawodzie. W 1981 roku jako Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów za³o¿yliœmy gazetkê pt. „Odnowa”. Tam napisa³em swój pierwszy tekst. Ale szczerze mówi¹c, to by³a pora¿ka. PóŸniej w stanie wojennym za³o¿yliœmy „Kurier Studencki”. Zajmowa³em siê tylko jego drukowaniem, ale przez te kilka lat jakoœ siê zwi¹za³em ze s³owem drukowanym. Po studiach robi³em naprawdê ró¿ne rzeczy: pracowa³em w recepcji schroniska, by³em prz¹œniczk¹ w przêdzalni we³ny owczej, handlowa³em hamburgerami na Krupówkach. W miêdzyczasie za³o¿yliœmy z koleg¹ „Biuletyn Podhalañski”, który wydawaliœmy ju¿ do 1989 roku. PóŸniej powsta³ „Tygodnik Podhalañski”. Wielu jest dziennikarzy, takich jak pan, którzy maj¹ zupe³nie inne zawody. Ale czy pana zdaniem wystarczy skoñczyæ dziennikarstwo, ¿eby nazywaæ siê dziennikarzem? Oczywiœcie, ¿e taka osoba ma prawo nazywaæ siê dziennikarzem. Potrzebne s¹ osoby, które potrafi¹ pisaæ. Ale w ma³ych zespo³ach w mediach lokalnych czêsto jest tak, ¿e wszyscy musz¹ robiæ wszystko i zawód nie jest tu najwa¿niejszy. Poza tym z doœwiadczenia wiem, ¿e to dobrze, jeœli w redakcji s¹ te¿ specjaliœci w innych dziedzinach. Mieliœmy na przyk³ad leœnika, który bez problemu wykaza³ kierownikowi wydzia³u ochrony œrodowiska, ¿e drzewa wyciête w centrum miasta by³y zupe³nie zdrowe. PóŸniej okaza³o siê, ¿e burmistrz chcia³ w tym miejscu postawiæ swój pasa¿ handlowy. Skoro jesteœmy przy tym burmistrzu, to pomówmy o dziennikarstwie œledczym.

Fot. Archiwum Jerzego Jureckiego (2)

Z Jerzym Jureckim, Dziennikarzem Roku 2012, o szlachetnoœci tego zawodu i przepisie na idealn¹ gazetê lokaln¹ rozmawia Magdalena Sobolewska.

Dziennikarz w stroju Chewbacci podczas gali MediaTorów 2012.

niczki Urzêdu Skarbowego. Czasem trzeba zastosowaæ ma³y podstêp, ¿eby zdobyæ jakieœ informacje. Ale mimo wszystko najwa¿niejsze jest przekonanie pokrzywdzonych osób, ¿eby zdecydowa³y siê z³o¿yæ zeznania. I to siê udaje. Takie historie bardzo czêsto koñcz¹ siê procesem. Nie pomyœla³ pan nigdy, ¿eby dla œwiêtego spokoju odpuœciæ jak¹œ sprawê? Bywaj¹ takie momenty, ¿e cz³owiek jest ju¿ po prostu zmêczony. Ale z drugiej strony to bardzo fajna zabawa. Jeœli pojawia siê ciekawy temat, to dla mnie jest wart ka¿dych pieniêdzy. Na tym polega nasz zawód i moim zdaniem jest on najbardziej szlachetnym zawodem na œwiecie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e dobre tematy mo¿na robiæ tylko w mediach ogólnopolskich, bo w tym wiêkszym œwiecie zawsze coœ siê dzieje. Wed³ug pana to prawda? Niekoniecznie. Czêsto na bardzo ciekawe tematy mo¿na trafiæ zupe³nie przez przypadek. Wystarczy dobrze nadstawiaæ ucha i byæ dociekliwym. Zawsze zwracam uwagê na to, co mówi¹ ludzie i po prostu dopytujê. Jako m³oda dziennikarka czêsto s³yszê zdania typu: „Nie ma niezale¿nych dziennikarzy”, szczególnie na rynku lokalnym. Co pan na to? Tak mog¹ mówiæ tylko ludzie, którzy nie znaj¹ naszego zawodu. Od kogo ma byæ zale¿ny dziennikarz? Od kolegium

redakcyjnego, czy od redaktora naczelnego? Bardziej chodzi chyba o zale¿noœci polityczne. Nie przypominam sobie, ¿eby przez 23 lata istnienia „Tygodnika Podhalañskiego” ktoœ naciska³ na autora, aby napisa³ coœ tak, a nie inaczej, tylko dlatego, ¿e ma inne pogl¹dy polityczne. W mediach lokalnych jest tak, ¿e jeœli gazeta poka¿e, ¿e obstaje za jak¹œ opcj¹ polityczn¹, to natychmiast traci po³owê czytelników. To cienki pomys³. Nas na to po prostu nie staæ. Jeœli gazetê ma ktoœ z aspiracjami politycznymi, to ja siê takiej bojê. „Tygodnik Podhalañski” chyba œmia³o mo¿na nazwaæ „gazet¹ sukcesu”. Czy jest na to jakiœ uniwersalny przepis? Oczywiœcie, ¿e tak. Przede wszystkim, gazeta lokalna powinna trzymaæ siê z daleka od spraw warszawskich. Musimy zajmowaæ siê sprawami i problemami naszych ludzi, œwiêtowaæ ich radoœci i martwiæ siê ich troskami. Po drugie, trzeba bardzo wyraŸnie oddzielaæ informacjê od komentarza. Ludzie musz¹ mieæ szansê wyrobiæ sobie w³asn¹ opiniê. I zawsze musimy byæ bardzo dobrze zorientowani w tym, co siê dzieje na naszym podwórku. Wtedy to bêdzie naprawdê supergaze• ta. Wywiad nieautoryzowany. Na pytanie o autoryzacjê Jerzy Jurecki odpowiedzia³ tylko: „Jestem przeciwny autoryzacji”.


6

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Kurier Akademicki

Kolêdy w wykonaniu chórzystów, dŸwiêki instrumentów dêtych i strunowych. To wszystko z okazji 20 – lecia istnienia Chóru Akademickiego Politechniki Koszaliñskiej.

W sobotni wieczór 12 stycz-

nia Koœció³ pw. Ducha Œwiêtego by³ wype³niony po brzegi. Prawdziw¹ ucztê dla mi³oœników muzyki przygotowa³ Chór Akademicki Politechniki Koszaliñskiej wraz z Orkiestr¹ Filharmonii Koszaliñskiej. Na jubileusz przybyli mieszkañcy Koszalina, rodziny i przyjaciele chórzystów, a tak¿e w³adze uczelni. – Przyjecha³em specjalnie ze Szczecina, by pos³uchaæ muzyki chóralnej – powiedzia³ Karol Grochot. – To by³o fenomenalne, jestem pod wra¿eniem. Uwa¿am, ¿e wielkie uk³ony nale¿¹ siê dyrygentowi, poœwiêci³ wiele pracy, by jego podopieczni tak dobrze zaœpiewali – doda³ podekscytowany.

W sumie na scenie pojawi³o siê a¿ 103 chórzystów. Wœród nich znaleŸli siê cz³onkowie obecnego sk³adu i 47 absolwentów uczelni, którzy na przestrzeni tych 20 lat œpiewali w chórze. – To dla mnie niesamowite prze¿ycie – powiedzia³a Monika Kordowska, która przyjecha³a a¿ z Warszawy, by wesprzeæ swoich kolegów. – Nie przypuszcza³am, ¿e na koncert przybêdzie a¿ tyle osób. Cieszê siê, ¿e mog³am tutaj wyst¹piæ – doda³a. Muzycy wykonali 10 kolêd, m.in. „Wœród nocnej ciszy”, „Hej w Dzieñ Narodzenia” i „Gdy siê Chrystus rodzi”. Na bis wykonane zosta³y utwory „Mizerna cicha” oraz „ Cicha noc”, w których mo¿na by³o us³yszeæ solow¹ partiê Doroty Borzyszkowskiej. Zebrana publicznoœæ nie szczêdzi³a oklasków i zachwytu. Niektórym nawet ³za w oku siê zakrêci³a.

Fot. Sandra Recka

„Ponoæ sam Dawid szepn¹³ z nieba, ¿e tak graæ trzeba i wykona³o siê...”

Chór Akademicki Politechniki Koszaliñskiej ma ju¿ 20 lat i z tej okazji wyst¹pi³ wspólnie z Orkiestr¹ Filharmonii Koszaliñskiej w koncercie kolêd.

– Jeszcze nigdy nie s³ysza³em tylu dobrych s³ów o mojej pracy i moich chórzyR E K L A M A

stach – mówi³ po koncercie Marek Bohuszewicz, za³o¿yciel i dyrygent chóru.

– Jestem z nich dumny, œwietnie sobie poradzili. Natalia Nowak


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

7

Nie straszna im niska temperatura ani zimna woda. Entuzjaœci lodowatych k¹pieli znaleŸli siê tak¿e w Politechnice Koszaliñskiej.

podobno nie brakuje. – Cieszê siê, ¿e ludzie, którzy wczeœniej nie próbowali wejœæ do zimnej wody, zmienili zdanie – z uœmiechem mówi Berenika. – To oni zachêcili mnie do stworzenia tej organizacji. Wiedzieli, ¿e morsujê ju¿ od dwóch lat, wypytywali, czy mog¹ ze mn¹ pojechaæ siê wyk¹paæ – dodaje. Berenikê zarazili t¹ pasj¹ rodzice. Teraz ona zara¿a innych. Cz³onkami „Lodowca” jest oko³o 12 osób z ró¿nych kierunków, które nigdy wczeœniej nie próbowa³y lodowatych k¹pieli. – S¹ to g³ównie panowie, ale mam nadziejê, ¿e niebawem panie tak¿e do³¹cz¹ do naszego grona – mówi szefowa „Lodowca”. Na razie organizacja planuje kolejne zimowe k¹piele i obecnoœæ na Zlotach Morsów. – Mamy tak¿e zamiar zorganizowaæ Zlot Akademickich Klubów Morsów, gdy¿ jest ich kilka w Polsce – t³umaczy Berenika. – Chcemy pokazaæ, ¿e nie tylko starsi ludzie mog¹ morsowaæ, ale studenci tak¿e – sumuje. Natalia Nowak

A kademicka

Organizacja Morsów „Lodowiec” formalnie powsta³a 1 stycznia br., choæ dzia³a ju¿ od rozpoczêcia sezonu morsowania, czyli od paŸdziernika. Co niedzielê mo¿na ich zobaczyæ na pla¿y w Mielnie. – Prowadzimy zawsze godzinn¹ rozgrzewkê, a równo o godzinie 12:00 wszyscy wspólnie wskakujemy do morza – t³umaczy Berenika Grzyma³a, przewodnicz¹ca organizacji. Oprócz tego, ¿e studenci sami regularnie siê spotykaj¹, je¿d¿¹ te¿ w miarê mo¿liwoœci na Zloty Morsów. Ostatnio byli w Ko³obrzegu, a teraz planuj¹ spotkanie z innymi morsami w Mielnie, gdzie w dniach 710 lutego odbêdzie siê X Miêdzynarodowy Zlot Morsów. Zimowe k¹piele dobrze dzia³aj¹ na kr¹¿enie i wspomagaj¹ uk³ad odpornoœciowy. S¹ te¿ dobrym sposobem na aktywne spêdzanie czasu. Chêtnych morsów

Fot. Archiwum Beroniki Grzyma³y (2)

Morsy z Politechniki Koszaliñskiej

Muzyka disco polo nie jest ju¿ kiczem

Koncerty

Magdalena Kordyla (Magda): Twój zespó³ ma ju¿ 12 lat. Jak dosz³o do jego powstania? - Pomys³ zrodzi³ siê w mojej g³owie. PóŸniej siê zmaterializowa³ i powsta³ zespó³ Weekend. Jak widaæ, trwamy z dobrym skutkiem. Magda: Muzyka disco polo uwa¿ana jest czêsto za „kiczowat¹”, ale wy macie mnóstwo fanów. - Ta muzyka nie jest ju¿ kiczem, obciachem. Nie jest te¿ muzyk¹ wiejsk¹. Dowodem jest to, ¿e graliœmy w Koszalinie na studenckich Otrzêsinach. Polska muzyka taneczna znalaz³a swoje miejsce i ma miliony odbiorców. Co tu du¿o ukrywaæ? Jest postrzegana jako zupe³nie normalny gatunek muzyczny. Magda: Czy dalej bêdziecie siê rozwijaæ w tym kierunku? - Myœlê, ¿e tak. Na pewno nie pozostaniemy tylko z tym, ¿e „Ona tañczy dla mnie” i nic wiêcej. Bêdziemy starali siê

Fot. Archiwum Magdaleny Kordyli

Z Rados³awem Liszewskim, liderem zespo³u Weekend, rozmawiaj¹ Magdalena Kordyla i Mariusz Michalski.

Wygraj bilety!

Lider zepo³u Weekend w towarzystwie m³odych dziennikarzy z Radia Jantar podczas ubieg³orocznych Otrzêsin w Kreœlarni.

tworzyæ coœ nowego. Mam nadziejê, ¿e chocia¿ w po³owie z tak dobrym skutkiem jak dot¹d. Mariusz Michalski: Jak to siê sta³o, ¿e „Ona tañczy dla mnie” zdoby³a tak ogromn¹ popularnoœæ? Po prostu nagraliœcie j¹ i wrzuciliœcie na YouTube? - Tak. Popularnoœæ tego utworu ros³a w tak zastraszaj¹cym tempie, ¿e nawet nas to zaskoczy³o. Teledysk, który póŸniej zrobiliœmy po czterech miesi¹cach mia³ 16,5 miliona

wyœwietleñ. Teraz jest ju¿ ponad 40 milionów. No có¿ – sukces. Magda: Czy zawsze na waszych koncertach jest tylu fanów? - Zaczynaliœmy graj¹c na weselach. Teraz gramy przed milionow¹ publik¹. Bardzo nas to cieszy. Trasê koncertow¹ mamy bardzo napiêt¹. Gramy wrêcz bez ustanku. W domu by³em ostatnio przez 3 dni. Lubiê kontakt z ludŸmi. ¯ona te¿ ju¿ siê do tego przyzwyczai³a i to akceptuje. (œmiech)

Mamy do wygrania dwie podwójne wejœciówki na Koncert Walentynkowy. Co zrobiæ? 1. Polub profil hali na Facebooku http://www.facebook.com/halakoszalin i udostêpnij plakat walentynkowy. 2. Napisz na tym profilu wierszyk o mi³oœci i zbieraj lajki. Im wiêcej polubieñ, tym wiêksza szansa na wygran¹. Nie czekaj, konkurs trwa do 10 lutego.


8

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Kurier Akademicki

Upadamy, by nauczyæ siê podnosiæ

dobnymi schorzeniami co Kacper lub chc¹ go wspomóc. Ch³opak podkreœla równie¿, jak oddanych przyjació³ ma w rodzinnym Bytowie. W grudniu pomogli mu nagraæ trzy filmy, które wziê³y udzia³ w konkursie Banku Millenium. G³ówn¹ nagrod¹ by³o 100 tysiêcy z³otych. Dziêki zaanga¿owaniu ekipy Ceny Marzeñ, filmy z udzia³em Kacpra w zaledwie kilka dni znalaz³y siê na pierwszej pozycji w rankingu i zakwalifikowa³y siê do drugiego etapu. Niestety, nie uda³o siê zdobyæ g³ównej nagrody. Kacper otrzyma³ wyró¿nienie i 5 tysiêcy z³otych. – Wiadomo, liczyliœmy na wiêcej, ale 5 tysiêcy piechot¹ nie chodzi – mówi ch³opak. W jednym z postów na fanpage’u napisa³: „Dziêki temu wiem, ¿e ten nasz œwiat nie jest taki z³y, bo s¹ na naszej planecie osoby skore do bezwarunkowej pomocy i do tego ciesz¹ce siê, ¿e mog¹ przyczyniæ sie do spe³nienia marzenia jednego cz³owieczka - mnie. I przez ca³y ten konkurs dowie-

Chcesz pomóc Kacprowi?

Polub fanpage Cena Marzeñ na Facebooku i obserwuj wszystkie akcje przeprowadzane na jego rzecz, a tak¿e aktywnie bierz w nich udzia³: http://www.facebook.com/CenaMarzen Bêdziesz rozliczaæ siê z podatku? Przeka¿ 1% na leczenie Kacpra. Ciebie to nic nie kosztuje, a Kacprowi pomo¿e spe³niæ marzenia! Tytu³: Kacper HeftaKRS: 0000224584 Dane do wp³at darowizn: Fundacja „Samarytanin”71-467 Szczecinul. Rapackiego 6/21PKO BP SA I o/Szczecin nr konta: 46 1020 4795 0000 9502 0265 6643Tytu³: „Kacper Hefta - darowizna”

Fot. Maciej Molski (2)

Kacper cierpi na nieuleczaln¹ genetyczn¹ chorobê o nazwie Ataxia Friedreicha. Polega ona na zaburzeniach w wytwarzaniu i gospodarowaniu energi¹ w organizmie. Pocz¹tkowo lekarze nie potrafili zdiagnozowaæ, na co choruje Kacper. Pada³y podejrzenia o stwardnienie rozsiane lub zanik miêœni. Dopiero badanie krwi pozwoli³o postawiæ dok³adn¹ diagnozê. Choroba postêpuje, jednak dziêki woli walki, staraniom ch³opaka i systematycznym æwiczeniom udaje siê spowolniæ nasilaj¹ce siê objawy. Obecnie jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ leczenia jest terapia komórkami macierzystymi w Chinach. Koszt takiego wyjazdu to 100 tysiêcy z³otych. Kacper walczy. Niegasn¹cy entuzjazm widzê równie¿ podczas rozmowy. Mimo ¿e kwestia jest powa¿na, Kacper ¿artuje, a na jego twarzy pojawia siê uœmiech. G³ównym celem ch³opaka jest powrót do zdrowia, które pozwoli mu stan¹æ za konsolet¹ DJ’a. Muzyka to jego najwiêksza pasja. – Mój tata by³ DJ’em. Wychowywa³em siê miêdzy wzmacniaczami i kablami. To zawsze by³o obok mnie i nie by³o mo¿liwoœci, ¿ebym ja nie zosta³ Dj’em. Kacper swoje marzenia spe³nia ju¿ teraz. 26 stycznia w warszawskim Afterlife Clubie odby³a siê impreza charytatywna. Za konsolet¹ pojawi³ siê Kacper i wielu innych muzyków. W organizacji pomóg³ jeden z czo³owych polskich DJ’ów – Neevald. Pomoc¹ s³u¿y³ równie¿ manager i rezydent klubu Afterlife - Patryk Ignatowicz. Ca³y dochód z imprezy zosta³ przekazany na leczenie Kacpra. W si³ê roœnie te¿ facebookowy fanpage „Cena Marzeñ”. Zrzesza on osoby, które zmagaj¹ siê z po-

Fot. Sandra Recka

Czwartkowy wieczór. Wchodzê do jednego z ³¹czników koszaliñskiego akademika. Wspó³lokatorzy zza œciany mojego rozmówcy od razu kieruj¹ mnie do jego pokoju. Przy komputerze na wózku inwalidzkim siedzi spokojny ch³opak. To Kacper Hefta, student V roku europeistyki w Politechnice Koszaliñskiej.

Kacper podczas æwiczeñ na si³owni.

dzia³em siê, jaki t³um za mn¹ stoi. Dziesi¹tki, setki, tysi¹ce. Mam za sob¹ okrutnie waleczn¹ i liczn¹ armiê, która pcha mnie do przodu. Ja po prostu mam pewnoœæ, ¿e nie jestem sam i Wasza wiara we mnie jest tak olbrzymia, ¿e nie ma takiego ³adnego s³owa, ¿eby to opisaæ. Mimo ¿e nie stan¹³em na podium w konkursie banku, to zaœwiadczam, ¿e ja na nim ju¿ jestem. Dziêki Waszemu wsparciu.” Pieni¹dze na wyjazd Kacpra zbierane s¹ na kilku subkontach. Jaka jest dok³adna kwota – nie wiadomo. Wiadomo jednak, ¿e stale roœnie.

Terapia w Chinach mia³aby potrwaæ miesi¹c. Nie daje jednak 100–procentowej pewnoœci na wyleczenie. Mimo wszystko Kacper wierzy w powodzenie przeprowadzonych na jego rzecz akcji i ma ju¿ plany na przysz³oœæ. – Jeœli czas pozwoli, to chcia³bym podj¹æ kolejny kierunek studiów, a nastêpnie otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ, ³¹cz¹c¹ rozwój osobisty z pomoc¹ niepe³nosprawnym. Wszystko po to, aby uczyniæ siebie lepszym cz³owiekiem i znajdowaæ si³ê, któr¹ ka¿dy z nas ma, ale nie zawsze wie, jak po ni¹ siêgn¹æ.

Kacper wci¹¿ pracuje nad sob¹. Oprócz æwiczeñ fizycznych, które spowalniaj¹ jego chorobê, chêtnie bierze udzia³ w ró¿nego rodzaju szkoleniach online (jedno z nich odby³o siê zaraz po naszej rozmowie). Interesuje siê równie¿ psychologi¹, du¿o czyta na ten temat i nie ukrywa, ¿e wiedza, któr¹ zdoby³ pomog³a mu w przemianie osobistej. – Wiem, ¿e narobi³em du¿o problemów w przesz³oœci, ale cytuj¹c s³owa z „Batmana”: Po co upadamy? ¯eby nauczyæ siê podnosiæ. Sandra Recka


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

9

Nowinki technologiczne: CES 2013 Las Vegas w stanie Nevada zwykle kojarzone jest z najwiêksza kolebk¹ hazardu i rozpusty. Znajduj¹ siê tam ogromne kasyna, jedne z najdro¿szych hoteli na œwiecie oraz inne miejsca najbardziej wyszukanej rozrywki. Miastu przypisuje siê miano Œwiatowej Stolicy Rozrywki. Jednak oprócz zaspokajania uciech natury cielesnej, znalaz³o siê równie¿ miejsce na dostarczanie przyjemnoœci umys³owych. Krótko mówi¹c… CES.

Od

roku 1998 w Las Vegas odbywaj¹ siê coroczne targi elektroniczne CES (Consumer Electronics Association), podczas których prezentowane s¹ najnowsze produkty i nowoczesne technologie. Od 8 do 11 stycznia tego roku, wystawy przyci¹gnê³y wed³ug organizatorów t³umy pasjonatów i g³odnych wiedzy domowych u¿ytkowników, których liczba szacowana jest na 160 tysiêcy. Podczas pierwszych dni zaprezentowane zosta³y nowe aparaty kompaktowe Canon Power

shot N. S¹ ma³e, maj¹ wbudowane WI-FI, dziêki któremu po wykonaniu zdjêcia natychmiast mo¿emy przes³aæ je na wirtualny dysk b¹dŸ umieœciæ w serwisie spo³ecznoœciowym. Aby u³atwiæ u¿ytkownikowi „uwiecznienie klatki”, w jego rêce oddany zostanie ca³y arsena³ filtrów umo¿liwiaj¹cych zachowanie obrazu w jak najlepszej jakoœci. Superwydajnymi i cienkimi smartfonami chwali³y siê firmy Lenovo i Alcatel. Zaprezentowane modele Alcatel z serii One Touch Idol i Lenovo K900 wyró¿-

nia³y siê solidn¹ obudow¹, wysok¹ wydajnoœci¹, ciekawym designem. Cena tych produktów nie jest jeszcze znana. Alcatela wyró¿nia te¿ jego niesamowicie cienka konstrukcja (6.45 mm gruboœci). Producenci tego modelu rzucaj¹ wyzwanie u¿ytkownikom i zapewniaj¹, ¿e nie tak ³atwo bêdzie go po³amaæ . Kolejnym wa¿nym punktem prezentacji by³y stoiska z tabletami firm: Asus, Panasonic, ViewSonic i, po raz kolejny, Lenovo. Ich produkty potwierdzi³y tezê, ¿e du¿e nie znaczy wcale z³e i R E K L A M A

bez charakteru. Ponad 20calowe ekrany, wydajne procesory i uk³ady graficzne, pracuj¹ce przy wykorzystaniu systemu Android, bêd¹ pozwala³y na przyjemne granie w wymagaj¹ce aplikacje. W ViewSonic Smart Display VSD240 zastosowany zosta³ 24-calowy wyœwietlacz LED o rozdzielczoœci Full HD (1920 x 1080 pikseli). Wiêkszoœæ modeli, z uwagi na ich przek¹tne ekranów, mo¿e pos³u¿yæ jako zamiennik monitora komputerowego. G³ówn¹ atrakcj¹ targów oraz najlepszym przedstawionym projektem okaza³ siê telewizor firmy Samsung (model UN85S9). 85calowy ekran umieszczony w stylowej metalowej ramce prezentuje siê nad wyraz nowoczeœnie. W ramce s¹ g³oœniki o mocy 120 W, które zapewniaj¹ odpowiednie brzmienie, idealnie wspó³graj¹ce z obrazem. Dziêki umieszczeniu ogromnego monitora w ramce mo¿emy ustawiæ go w dowolnej pozycji.

Podczas CES 2013 zaprezentowano tak¿e: kamery z udoskonalonym zapisem obrazu z prêdkoœci¹ do 60 kl/sek i dodan¹ funkcj¹ projektora, podpinany do smartfona glukometr, pilnuj¹cy poziomu cukru w organizmie i pe³ni¹cy rolê specjalisty od diety. Znalaz³o siê te¿ coœ dla fanów muzyki – duchowy spadkobierca walkmana NWZ-W273, którego zalet¹ jest szybkie ³adowanie baterii i mo¿liwoœæ u¿ywania go podczas nurkowania do g³êbokoœci 2 m. Trafionym pomys³em jest równie¿ mo¿liwoœæ indywidualnego zaprojektowania i wydrukowania w firmie obudowy swojego smartfona w drukarce 3D. Na spragnionych wiedzy „poszukiwaczy skarbów” czeka³o te¿ wiele innych atrakcji. Dziêki dynamicznemu rozwojowi technologii, targi elektroniczne w Las Vegas prawdopodobnie zawsze bêd¹ cieszyæ siê ogromn¹ popularnoœci¹. Grzegorz Rosa


Kurier Akademicki

Wybitni stypendyœci Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przyzna³a 969 stypendiów za wybitne osi¹gniêcia na rok akademicki 2012/2013. Ka¿de z nich to 14 tys. z³. W tym gronie znalaz³o siê czworo studentów politechniki. Jednak stypendium jednego ze studentów zosta³o wstrzymane przez rektora. Anita Zdrodowska, studentka 4. roku ekonomii. Otrzyma³a stypendium za osi¹gniêcia sportowe, m.in. za medale Mistrzostw Œwiata i Europy w grapplingu (rodzaj walki wrêcz, w której wykorzystuje siê techniki chwytów, zabronione s¹ uderzenia – dop. aut.). Zajmuje siê tym sportem od 4 lat. Na co dzieñ trenuje zapasy. Sylwester Wojcieszak, student 4. roku mechaniki i budowy maszyn. Czêœæ punktów zdoby³ za wysok¹ œredni¹ ocen (5,0). Wystêpowa³ na konferencjach organizowanych tak¿e przez Wydzia³ Mechaniczny. Dobrze punktowane by³y te¿ jego publikacje na temat ró¿nych procesów technologicznych i wykorzystywania sztucznej inte-

ligencji do modelowania ró¿nych zjawisk. Adam Pander, student 5. roku in¿ynierii materia³owej. Pracowa³ przy projekcie unijnym dotycz¹cym technologii plazmowych s³u¿¹cych do poprawienia wytrzyma³oœci ró¿nych narzêdzi. Bra³ te¿ udzia³ w ró¿nych konferencjach, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Do jego osi¹gniêæ mo¿na te¿ zaliczyæ sta¿ w Stanach Zjednoczonych. Grzegorz Grzesiak, student 5. roku in¿ynierii materia³owej. Bra³ udzia³ w tym samym projekcie, co Adam Pander. Wystêpowa³ na konferencjach miêdzynarodowych i opublikowa³ artyku³ w piœmie specjalistycznym. Stypendium Grzegorza zosta³o jednak wstrzymane przez w³adze uczelni, które w taki, a nie inny sposób zinterpretowa³y przepis z ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym, dotycz¹cy zasad pobierania takiego stypendium. Sprawa jest w³aœnie wyjaœniana w ministerstwie. Magdalena Sobolewska

„Nie jestem sterowany!” O tym, jak zosta³ szefem parlamentu i o planach na przysz³oœæ, ze S³awkiem Miroch¹, nowym przewodnicz¹cym Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej, rozmawia Natalia Nowak.

Jak to siê sta³o, ¿e zosta³eœ prze-

wodnicz¹cym Parlamentu Studentów Politechniki Koszaliñskiej? - Decyzja o tym, ¿e bêdê kandydowa³ na przewodnicz¹cego PSPK by³a w pe³ni przemyœlana. Na pewno nie by³a podjêta z dnia na dzieñ. Sta³o siê to za namow¹ by³ego przewodnicz¹cego Andrzeja Œwi¹tka. Jestem zwi¹zany z parlamentem ju¿ od drugiego roku studiów. Obejmowa³em stanowisko przewodnicz¹cego Komisji Dydaktycznej, a po kilku miesi¹cach zosta³em wiceprzewodnicz¹cym parlamentu. Zdoby³em doœwiadczenie, wiêc chyba nikogo nie zdziwi³a moja kandydatura. Spodziewa³eœ siê, ¿e zdobêdziesz takie poparcie kolegów? - Niepewnoœæ jest zawsze. Choæ istnieje takie coœ jak gra wyborcza. Sk³ama³bym, je¿eli bym powiedzia³, ¿e nie rozmawia³em z kilkoma osobami. Jeszcze przed wyborami pyta³em, czy udziel¹ mi poparcia. Myœlê, ¿e to by³o lepsze rozwi¹zanie, ni¿ gdyby mieli siê dowiadywaæ o mojej kandydaturze jedynie na zebraniu. Wiedzia³em, na kogo mogê

liczyæ. By³em na oko³o 80% pewny, ¿e osi¹gnê sukces. Skoro ludzie ci zaufali, to powiedz jakie masz plany? Chcesz kontynuowaæ dzia³ania swojego poprzednika? Czy masz mo¿e nowy pomys³y? - Rzeczy, które robi³ Andrzej Œwi¹tek na pewno nie znikn¹ z dzia³añ parlamentu. Poza tym, s¹ to imprezy, które na dobre wpisa³y siê

w ¿ycie studenckie i nie mo¿emy z nich zrezygnowaæ. Grillowanie na Osiedlu Akademickim, Otrzêsiny i juwenalia z pewnoœci¹ bêd¹ siê odbywaæ. Na pocz¹tku chcia³bym popracowaæ nad popraw¹ wizerunku parlamentu. Wybraliœmy rzecznika prasowego, którym zosta³a Marcelina Marciniak. To ona bêdzie kontaktowa³a siê z mediami. Poza tym za chwilê uruchamiamy nasz¹ now¹ stronê internetow¹. Nowoœci¹ bêd¹ te¿ kwarta³y tematyczne. Pierwszy bêdzie zatytu³owany „¯yj ekologicznie”, poniewa¿ zamierzamy w sposób ekologiczny przywitaæ wiosnê. Chcemy nak³oniæ studentów, by dbali o œrodowisko i powalczyæ z wizerunkiem œmiec¹cego studenta. Byæ mo¿e s³ysza³eœ, ¿e kr¹¿y takie stwierdzenie na Twój temat: „Mirocha – marionetka Œwi¹tka”. Jak siê do tego ustosunkujesz? - Andrzej Œwi¹tek jest osob¹, której zawdziêczam bardzo du¿o, z któr¹ równie¿ spêdzi³em wiele czasu. Sterowany siê nie czujê. Jestem samodzielny, mam swój zarz¹d, swoich ludzi. Andrzeja, jako osobê bardziej doœwiadczon¹, pewnie nie raz zapytam o zdanie, ale wszystkie decyzjê bêdê podejmowa³ sam. Ca³kowicie zaprzeczam temu stwierdzeniu. Mam nadziejê, ¿e studenci szybko zauwa¿¹, ¿e nie jestem stero• wany.

Na weso³o

OKIEM PR-OWCA

Cyfrowy wizerunek Monika Kaczmarek-Œliwiñska

N ie jestem „cyfrowym tubylcem” opisywanym przez Marka Prensky’ego. Moje pokolenie to „cyfrowi imigranci”, czyli ludzie, którzy urodzili siê przed czasem swobodnego dostêpu do Internetu, który pojawi³ siê w trakcie naszego ¿ycia. St¹d te¿ œwiat komunikacji elektronicznej nie jest dla nas jêzykiem naturalnym, „ojczystym”, tylko tym drugim, wyuczonym. Tak, kiedyœ nie by³o Internetu, telefonów komórkowych, a jednak udawa³o siê prze¿yæ. Z drugiej zaœ strony przyznajê siê, ¿e œwiat nowych mediów to moja przestrzeñ, zarówno zawodowa i naukowa, jak i prywatna. Byæ mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e moje ¿ycie jednak w po³owie zwi¹zane jest ze œwiatem tradycyjnym, chwilami jestem zaskoczona, gdy obserwujê dzia³ania online moich studentów. Zastanawia mnie beztroska, niefrasobliwoœæ, czy te¿ kompletna ignorancja internautów dla tak zwanego cyfrowego CV. Ka¿dy, kto decyduje siê na funkcjonowanie w mediach spo³ecznoœciowych, chce, czy nie chce, kszta³tuje swój wizerunek. Ka¿dy status, komentarz, wpis na blogu, fotka, czy udostêpniany mem jest informacj¹ o nas, naszych zainteresowaniach, kulturze i pogl¹dach. Ka¿dy cyfrowy œlad jest elementem sk³adowym wizerunku – im

Fot. Sandra Recka (6)

10

Luty – kwiecieñ 2013 r.

wiêcej tych pozytywnych, tym wizerunek wygl¹da korzystniej, budzi zaufanie, a osoba jest lepiej postrzegana. I odwrotnie – je¿eli œlady w sieci bêd¹ dostarczaæ informacji negatywnych, wizerunek nie bêdzie korzystny. Czy warto przejmowaæ siê tym, jak jesteœmy postrzegani w social mediach? Okazuje siê, ¿e tak. Jeszcze kilka lat temu w konwencji ¿artu opowiada³o siê, ¿e firma X podczas rekrutacji sprawdza kandydatów w Internecie. Sonda¿ Eurocom Worldwide The Global PR Network pokaza³, i¿ prawie 40% œwiatowych przedsiêbiorstw sprawdza profile potencjalnych pracowników w serwisach spo³ecznoœciowych, a co pi¹ty kandydat wykluczany jest w procesie rekrutacji przez nieodpowiednie treœci zawarte w profilu. Z drugiej zaœ strony umiejêtne, rzetelne i œwiadomie prowadzone dzia³ania mog¹ przynieœæ efekty. Z badañ Talent Finder i GazetaPraca.pl wynika, i¿ 40% badanych otrzyma³o ofertê pracy dziêki aktywnoœci w portalach spo³ecznoœciowych. W³aœnie dlatego, w dobie nowych mediów warto przyjmowaæ zasadê, i¿ nasze dzia³ania online s¹ kolejnymi krokami w budowaniu swojego cyfrowego CV, a wszystko, co robimy dziœ, mo¿e byæ wykorzystane w przysz³oœci. •

Student na egzaminie ma przed-

stawiæ 3 zalety mleka matki. Siedzi i myœli. No i wymyœli³: Po pierwsze - jest w 100% naturalne. Po drugie - jest ciep³e, nie trzeba podgrzewaæ i ... w tym momencie zabrak³o mu inwencji. Siedzi, siedzi a czas leci. Profesor ma ju¿ oceniaæ, a student w ostatniej chwili wpada na genialny pomys³. A po trzecie - ma œwietne opakowanie. *** Studentka na egzaminie pl¹cze siê w odpowiedziach, wreszcie rozpaczliwym g³osem stwierdza, ¿e wszystkiego siê nauczy³a i dobrze to umia³a, ale teraz z powodu wielkich nerwów, zapomnia³a. Na to profesor spokojnym g³osem ka¿e jej liczyæ do 10. Ta przekonana, ¿e to jakaœ terapia na uspokojenie, pos³usznie wykona³a polecenie. Kiedy skoñczy³a profesor poprosi³ o indeks i wpisuj¹c dwójê powiedzia³: „Kiedy coœ siê umie, nerwy nie przeszkadzaj¹”. *** Student wchodzi do sali egzaminacyjnej. Profesor, siedz¹cy obok swojego asystenta trzyma w rêku trzy kartki z zestawami pytañ i ka¿e zdaj¹cemu wylosowaæ jeden z nich.

Student bierze jedn¹ z kartek, lecz po przeczytaniu prosi o pozwolenie na kolejne losowanie. Profesor zgodzi³ siê. Nastêpny zestaw pytañ tak¿e nie odpowiada³ studentowi, wiêc prosi profesora o kolejne losowanie. Profesor na to: - IdŸ ju¿. Dostajesz trójê. Ucieszony student wychodzi z sali. Po chwili asystent zadaje profesorowi pytanie: - Dlaczego ten student dosta³ trójê? Przecie¿ nie odpowiedzia³ na ¿adne pytanie! - Ale coœ wiedzia³, bo szuka³! - odpowiada profesor. *** Student zdaje egzamin w formie testu "tak/nie". Wpatruje siê w pytania przez 5 minut i nagle doznaje olœnienia. Wyjmuje z portfela monetê i zaczyna rzucaæ, zaznaczaj¹c odpowiedŸ "tak", gdy wypadnie orze³ i "nie", gdy wypadnie reszka. Po pó³ godziny mia³ zrobione wszystkie zadania. Kiedy do koñca testu zosta³o tylko kilka minut, student znowu zacz¹³ rzucaæ monet¹, mamrotaæ coœ pod nosem i pociæ siê. Podchodzi do niego egzaminator i pyta, co siê dzieje. Student na to: „Sprawdzam moje odpowiedzi i wydaje mi siê, ¿e nie by³y w³aœciwe”.


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

11

Radio Jantar – co nowego? W ubieg³ym roku Radio Jantar Politechniki Koszaliñskiej, które ma swoj¹ siedzibê w DS 1, skoñczy³o 40 lat. To bardzo dobry moment na zmiany i wzbogacenie oferty dla s³uchaczy. Czym zatem radiowcy chc¹ przyci¹gn¹æ swoich odbiorców?

dla uczniów drugiej klasy o profilu humanistyczno-dziennikarskim z Gimnazjum nr 11 w Koszalinie. Gimnazjaliœci ucz¹ siê m.in. zasad tworzenia serwisów informacyjnych, monta¿u cyfrowego dŸwiêku i prowadzenia audycji radiowej. Przypomnijmy, ¿e w Pubie ¯ak pod Kresk¹ organizowane jest studenckie karaoke z Radiem Jantar. Zwyciêzcy, wy³aniani w comiesiêcznych eliminacjach, bêd¹ mogli zaœpiewaæ w Wielkim Finale podczas juwenaliów. Wszyscy chêtni mog¹ próbowaæ swoich si³ w poniedzia³ki od godz. 20:00. Magdalena Sobolewska

Ramówka Radia Jantar

Fot. Rafa³ Serafinowski

W ramówce Radia Jantar pojawi³y siê nowe ciekawe audycje. Ruszy³a m.in. „Jantarowa Lista Przebojów”, której mo¿na pos³uchaæ w poniedzia³ki od godz. 19:00. Raz w tygodniu s³uchacze mog¹ g³osowaæ na ulubione utwory, a potem œledziæ, jak wysoko znaleŸli siê ich faworyci. Profil listy, a na nim nowe propozycje do g³osowania mo¿na tak¿e znaleŸæ na Facebooku. Na uwagê zas³uguje te¿ audycja „Miasto M³odych” prowadzona przez Aleksandrê S³awiñsk¹, uczennicê Liceum Muzycznego w Koszalinie. Ola opowiada o dzia³aniach m³odych ludzi z naszego miasta, komentuje ró¿ne lokalne sprawy i zaprasza do studia wielu ciekawych goœci. – W mojej audycji chcia³abym pokazaæ, ¿e Koszalin mo¿e byæ miastem dla m³odych ludzi – mówi Ola. W „Mieœcie M³odych” funkcjonuje te¿ ,,muzyczna poczta”, dziêki której mo¿na zadedykowaæ komuœ piosenkê. Trzeba j¹ tylko wys³aæ za poœrednictwem facebookowego profilu audycji. Wœród nowoœci w ramówce Radia Jantar

z T.Love, Damian Skoczyk (na zdjêciu obok) i raper 4P. Studencka rozg³oœnia nawi¹za³a te¿ bli¿sz¹ wspó³pracê z wytwórniami muzycznymi, m.in. z: EMI, Universal Music, My Music, MJM Music i SP Records. Ciekawe informacje o najnowszych propozycjach tych wytwórni mo¿na równie¿ œledziæ na fanpage’u „Radio Jantar Oficjalne Konto” na Facebooku. Recenzje p³yt wydawanych przez wytwórnie pojawiaj¹ siê na stronie internetowej radia, a niektóre albumy s¹ rozdawane jako nagrody dla s³uchaczy. W Radiu Jantar prowadzone s¹ tak¿e warsztaty dziennikarskie

Damian Skoczyk wpisuje siê na Jantarow¹ Tablicê Gwiazd

mo¿na te¿ wymieniæ audycje rapowe i programy przygotowywane przez DJ’ów. Aktualny program mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.radiojantar.pl. Warto wspomnieæ, ¿e trwaj¹ prace nad nowym wygl¹dem strony. Ich efekt bêdzie mo¿na zobaczyæ ju¿ wkrótce. Powróci³y tak¿e studenckie serwisy informacyjne, przypominaj¹ce o najwa¿niejszych wydarzeniach w mieœcie i na uczelni. Cie-

kaw¹ propozycj¹ s¹ czwartkowe serwisy klubowe, w których zapowiadane s¹ weekendowe imprezy i najciekawsze propozycje koszaliñskich klubów. W korytarzu Radia Jantar jakiœ czas temu zawis³a Jantarowa Tablica Gwiazd. Swoje autografy maj¹ na niej zostawiaæ artyœci, którzy pojawi¹ siê w rozg³oœni, np. przy okazji wywiadów. Na tablicê wpisali siê ju¿ cz³onkowie zespo³u Happysad, Sidney Polak R E K L A M A

Poniedzia³ek 16:30-17:30 – Metapuenta 18:00-19:00 – AA - Audycja Amatorska 19:00-21:00 – Jantarowa Lista Przebojów 21:00-22:00 – 123-Extasy 22:00-00:00 – Live Mix Wtorek 16:00-17:00 – Blood & Bones 17:00-18:00 – iviKiwi Show 18:00-19:00 – Rap Audycja 19:00-20:00 – Me & Myself 21:00-22:00 – RaggaRock 22:00-00:00 – Loco Motion

Œroda 17:30-19:00 – RapAS 19:00-20:30 – In My Head 20:30-22:00 – Lubiê mówiæ z Tob¹! 22:00-00:00 – Per³y filmowe Czwartek 18:00-19:00 – Riposta Jareckiego 19:00-20:30 – Skrzynia dŸwiêków 20:30-21:30 – Miasto M³odych 21:30-22:30 – ChillEDGE 22:30-00:00 – Music sound better at night Piatek 17:00-18:00 – Club mixxx 18:00-20:00 – Audiobook 20:00-22:00 – Independent

Ramówka mo¿e ulec zmianie w semestrze letnim ze wzglêdu na zmianê planu zajêæ studentów. Aktualny program mo¿na znaleŸæ na stronie www.radiojantar.pl.


Kurier Akademicki Felietony

Fot. Zdzis³aw Pacholski

12

Luty – kwiecieñ 2013 r.

WIDZI MI SIÊ

PANI K. W WIELKIM MIEŒCIE

Zamiast ba³wana

Chwila oddechu

El¿bieta Juszczak

Karolina Stañczak

2013. Styczeñ. Œnieg. Oczywiœcie w Polsce. Nie bêdzie narzekania na utrudnienia drogowe. Nie bêdzie narzekania na nic. Choæby dlatego, ¿e wszelkie narzekania kwitowane s¹: „Chyba nie chcesz mieszkaæ w Afryce”. Ambitne porównanie. Jesteœmy w kraju œniegu, w kraju, w którym wolno marzyæ. Marzê wiêc, ¿eby œnie¿na pierzyna spad³a i okry³a go. Po pierwsze, aby przykry³a (i wyeliminowa³a) korupcjê, nepotyzm i klientyzm. Tym sposobem, jak za dotkniêciem czarodziejskiej ró¿d¿ki, w³aœciwy cz³owiek pojawi siê na w³aœciwym miejscu, a w³aœciwi ludzie podejm¹ w³aœciwe decyzje – szczególnie tam, gdzie o ¿yciu obywatela decyduje pañstwo. Po drugie, niechby œnie¿na pierzyna spad³a na te 312 tysiêcy km kwadratowych i zlepi³a rozr¹bane na pól cielsko III RP. Niechby przestali siê nienawidziæ, oplu-

waæ, j¹trzyæ. Ale jak to mo¿liwe, skoro niedawne rany wci¹¿ bol¹, a niesprawiedliwoœæ spo³eczna ju¿ nie kole w oczy, ale w³azi na cz³owieka z ka¿dego k¹ta. Po trzecie, Panie Ministrze Piechociñski, niechby siê znalaz³ nad Wis³¹ m¹¿ stanu typu Ludwika Erharda i zrobi³ „cud gospodarczy”. Tak jak Erhard w Niemczech w ci¹gu kilkunastu lat, z kraju wysy³aj¹cego swoje córki na ulicê, zrobi³ kraj dobrobytu. Dlaczego Niemcy mog³y, Korea Po³udniowa mog³a, Japonia mog³a i parê innych krajów? Do tego wystarczy czas, ogromna praca, duch wspó³pracy i dobre rz¹dy. Po czwarte, niechby œnie¿na pierzyna przykry³a gorycz m³odych dobrze wykszta³conych i bardzo zdolnych Polaków, którzy czuj¹, ¿e nie maj¹ w swoim kraju szansy. Oni szansê mieæ musz¹, a my razem z nimi. •

Ws³uchujê siê w odg³osy miasta. Przypominam sobie, co mnie tu przygna³o. Wêdrujê myœlami kilkanaœcie przystanków st¹d, a wyobraŸnia stawia mnie przed bram¹ Uniwersytetu. Jeszcze dwa lata temu wpatrywa³am siê w ni¹ – by³am zagubiona, pe³na obaw, z tymi œmiesznymi, ma³ymi mrówkami chodz¹cymi po plecach. Tamta ja to ju¿ przesz³oœæ, a teraŸniejszoœæ przynosi nowe wyzwania. Czasem têskniê za sesj¹, egzaminami i staniem w kolejce po wpis. Kiedy codziennie wstajê o ósmej, wychodzê o dziewi¹tej i wracam o siedemnastej. Kiedy wiem, ¿e dobry dzieñ bêdzie wtedy, jeœli zd¹¿ê na tramwaj numer dwadzieœcia piêæ, a z³y, gdy pojadê siódemk¹. Rutyna potrafi irytowaæ. ¯ycie jednak to mistrz zaskakiwania. Doceñ je, kiedy nagle pojawia siê praca, która pozwala ci zostaæ w twoim ukochanym mieœcie. Zauwa¿, ¿e przyjaciel dzwoni dok³adnie wtedy, gdy go potrzebujesz. Obserwuj twarze swoich goœci i s³uchaj odg³osów zadowolenia,

kiedy bior¹ do ust pierwszy kês przygotowanej przez ciebie kolacji. Ciesz siê z wolnego dnia, który spêdzisz u mamy. Przyjmij z zapartym tchem opowieœæ siostrzenicy. Pomyœl o wioœnie, bo to coroczna wielka niespodzianka, na któr¹ czekasz w taki mroŸny dzieñ jak dziœ. Dostrze¿, ¿e mrówki, które kiedyœ biega³y po twoich plecach bez ³adu i sk³adu, teraz chodz¹ tak, jak im ka¿esz. Takie to ¿ycie – powiesz – cienie i blaski, nuda i niespodzianki, odg³osy miasta i V Symfonia Beethovena. Czy nie na tym jednak polega ¿ycia istota? A my, gonimy za czymœ nieuchwytnym. Warszawskie uliczki, którymi kiedyœ z wolna przechadza³ siê Tuwim, wype³nione s¹ t³umem pêdz¹cym jakby bez celu. Tak nie mo¿na. I, wbrew pozorom, to w³aœnie tego nauczy³o mnie ¿ycie w wielkim mieœcie. Zatrzymaj siê, uœmiechnij do kogoœ, pozwól zakwitn¹æ wspomnieniom i kup kwiatka, ¿eby przywo³aæ wiosnê. Mo¿e wtedy przyjdzie prêdzej. •

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOή

WYDEPTUJ¥C CHODNIK

Sztuczny umys³

Koszalin miastem pustoty

Grzegorz Rosa

Kamil Hoñko

WyobraŸmy sobie œwiat, w którym cz³o-

wiek nie musi pracowaæ. Wymyœlone wczeœniej przez specjalistów maszyny wykonuj¹ wszystkie zaprogramowane polecenia, zaspokajaj¹ ka¿d¹ najbardziej b³ah¹ potrzebê. Opracowana i udoskonalona sztuczna inteligencja robotów doprowadzi do sytuacji, w której ludzie nie musz¹ robiæ nic. Doœwiadczenie i zdobywanie wykszta³cenia oparte bêdzie na wszczepieniu implantów odpowiadaj¹cych za konkretn¹ umiejêtnoœæ. Leczenie chorób przestanie polegaæ na profilaktyce i doraŸnym przeciwdzia³aniu. Ca³y mozolny proces sprowadzony zostanie do bezbolesnego zabiegu chirurgicznego (takiego jak zabawa kodem genetycznym b¹dŸ przeszczep narz¹dów ludzkich, wyhodowanych w wielkich laboratoriach, nadzorowanych przez myœl¹ce urz¹dzenia elektroniczne). Przysz³oœæ, mo¿na by rzec, nieprawdopodobna, aczkolwiek nie tak odleg³a. Przes³an-

ki mówi¹ce o zbli¿aj¹cej siê przemianie pojawia³y siê ju¿ du¿o wczeœniej. Przypomnijmy sobie chocia¿by kilka filmów science fiction, takich jak: „Ja – robot” lub „Raport mniejszoœci”. Wystêpuj¹ca tam technologia, np. dotykowych paneli, samochodów hybrydowych czy wykonuj¹cych wszelkie polecenia elektronicznych robotów, w chwili premiery filmów szokowa³a, bo mówi³a o tym, co mo¿e czekaæ nas w nieznanej przysz³oœci. To, co kiedyœ by³o tylko wizj¹ re¿ysersk¹, dzisiaj jest ju¿ faktem. Cz³owieka coraz czêœciej otaczaj¹ elektroniczne maszyny. Mechanizacja przemys³u i us³ug w znaczny sposób poprawi³a wydajnoœæ i jednoczeœnie diametralnie zmieni³a styl naszego ¿ycia. Pozostaje tylko pytanie, czy rzeczywiœcie na lepsze. Za kilka lub kilkanaœcie ka¿dy z nas bêdzie móg³ na nie odpowiedzieæ, siedz¹c wygodnie w fotelu i rozprawiaj¹c o sensie ¿ycia ze swoim elektronicznym przyjacielem. •

Na pytanie: „Co w³adza robi, by m³odzi nie

wyje¿d¿ali z Koszalina?”, z³oœliwy móg³by powiedzieæ: „Skutecznie likwiduje po³¹czenia kolejowe”. O komunikacyjnej „bia³ej plamie” opozycja wykrzykuje od dawna. Równie czêsto pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e ca³y Koszalin to „dziura” wybitnie nieprzyjazna m³odym. M³odzie¿owa Rada Miasta wywo³a³a lokaln¹ burzê swymi ankietami. Wykaza³y one, ¿e ponad 70% licealistów i gimnazjalistów chce opuœciæ nasze miasto. Statystyki GUS-u równie¿ bij¹ na alarm. Koszalin siê wyludnia! Nie pomagaj¹ sztuczki rz¹dz¹cych, takie jak poszerzenie granic miasta i przy³¹czenie dodatkowych so³ectw. W³adys³aw Husejko - jedyny polityk, który chcia³ siê przeciwstawiæ swoistej „m³odej emigracji” w kampanii parlamentarnej - nie ¿yje. Koszalin staje siê wielkim oddzia³em geriatrycznym. Miasto ¿yje jedynie w okresie œwi¹tecznym, gdy „zbuntowani” mieszkañcy przyje¿d¿aj¹ w odwiedziny do rodziny.

Znajomi, którzy opuœcili Koszalin w wiêkszoœci maj¹ siê œwietnie: pracuj¹, robi¹ kariery, rozwijaj¹ siê i ¿yj¹ sloganow¹ pe³ni¹ ¿ycia poza miastem. Co mia³oby ich tu trzymaæ? Koszaliñskim uczelniom daleko do czo³ówki w rankingach, a perspektywy pracy po studiach te¿ marne. Kulturalna oferta ogranicza siê do kilku festiwali w roku. Przyjezdni ze zdziwieniem spogl¹daj¹ na centrum. - Tak du¿e miasto, a nie ma starówki? – pytaj¹ z niedowierzaniem. W ograniczeniu kontaktów towarzyskich pomaga niezawodne MZK. Zamiast skupiæ siê na poprawie rozk³adu jazdy, wprowadzeniu komunikacji nocnej, po³¹czeniu centrum z peryferiami, nowy prezes za g³ówny cel stawia obni¿enie cen paliw na swojej stacji. Nawet mediom coraz trudniej realizowaæ funkcjê walki z mentaln¹ ma³omiasteczkowoœci¹. Pozostaje tylko pakowaæ torbê i szukaæ szczêœcia w nowym lepszym œwiecie. •

NA MOJE OKO

W T£UMIE CODZIENNOŒCI

Polska nie jest krajem dla m³odych

Zostañ kierowc¹

Marcelina Marciniak

Maciej Toporowski

Dla studentów tytu³owe s³owa to wyrok. W jednej chwili nastêpuje brutalna konfrontacja marzeñ o ma³ej stabilizacji i lepszej przysz³oœci z wizj¹ rzeczywistoœci. Jednak czy tak jest naprawdê? Na ten trudny temat rozmawia³ ze studentami Politechniki Koszaliñskiej pose³ Przemys³aw Wipler. Fakty przedstawione przez pana Wiplera rzeczywiœcie mog¹ mówiæ same za siebie. Ni¿ demograficzny, a Polki rodz¹ prawie 20 tysiêcy dzieci w Wielkiej Brytanii. Starsi ¿yj¹ kosztem m³odych. Zamyka siê szko³y zawodowe, bo to drogie. Reforma reformê pogania, a w portfelu m³odych coraz mniej lub nic. Has³a wystrzeliwane jak pociski, a w g³owie rodzi siê pytanie: „To po co studiujesz?”. A¿ chce siê ponarzekaæ i pohejtowaæ, twierdz¹c, ¿e rzeczywiœcie Polska to nie kraj dla nas. Dobrze, panie poœle. Jednak ka¿dy medal ma dwie strony. W 2010 roku polskie uczelnie wypuœci³y na rynek ponad 470 tysiêcy absolwentów. Czy to

oznacza, ¿e ka¿dy z nich skoñczy³ na kasie w supermarkecie lub w kolejce do Urzêdu Pracy? OdpowiedŸ jest krótka: „Nie”. Mo¿e ukoñczenie studiów przesta³o gwarantowaæ znalezienie pracy, ale tak naprawdê nigdy jej nie gwarantowa³o. To od nas w najwiêkszym stopniu zale¿y jak bêdzie nam siê ¿y³o. Bo co oznacza to, ¿e Polska nie jest krajem dla m³odych ludzi? ¯e mamy tych m³odych wypuœciæ, pozwalaæ masowo wyje¿d¿aæ? Bo gdzieœ jest lepiej? Jasne, mi³o by by³o, gdyby kraj pomóg³ nam wchodziæ na t¹ wyboist¹ drogê doros³oœci. Polska jest krajem absurdu, wiêc mo¿e uproœæmy sobie ¿ycie, a nie pokazujmy, ¿e gdzieœ ¿yje siê lepiej. Sêk w tym, aby znaleŸæ „z³oty œrodek”. Studia wy¿sze przesta³y byæ przywilejem tylko dla elity. To du¿e wyzwanie dla polskiego systemu oœwiaty i edukacji, bo rynek pracy jest coraz bardziej wymagaj¹cy. Wyrok odroczono. •

To, ¿e kierowca autobusu mo¿e mieæ z³y dzieñ,

to wszyscy wiemy. Natomiast to, ¿e ma z³y dzieñ za ka¿dym razem... to jest sprawa tajemnicza i niejasna. By³ dzieñ wa¿nego egzaminu. Sesja letnia. Pantofle na skarpetach, krawat za marynark¹, a w rêku teczka. Goœæ gdzieœ siê wyraŸnie spieszy³. Kierowca autobusu nie po³apa³ siê ani trochê. Pêdzi³ swoim ¿ó³tym rumakiem przez w¹skie ulice. Celowo piszê: „pêdzi³”, bo ju¿ 5 minut przed czasem. Student ujrza³ go na horyzoncie. Dystans by³ spory. „Od czego mam stawy w nogach?!” - pomyœla³ naiwnie. Tyle razy gania³ po podwórku w dzieciñstwie, ¿e dobiegnie do przystanku w moment. Tak zapier…, ¿e a¿ pot siê za nim wylewa³. Minutê póŸniej autobus min¹³ zdyszanego studenta, ale do przystanku by³o ju¿ blisko. Biedak nie wiedzia³ jednak, ¿e ta nierówna walka by³a ju¿ z góry przes¹dzona. Autobus zatrzyma³ siê, ludzie wysiedli, nastêpnie mechanizm zatrzasn¹³ drzwi z powrotem. Student dobieg³.

Zd¹¿y³ jeszcze b³agalnie spojrzeæ w prawe lusterko. Uderzy³ rêk¹ w drzwi, a starsza kobieta na ty³ach uroni³a ³zê... Autobus w³¹czy³ lewy kierunek i odjecha³. Sytuacja z ¿ycia wziêta. Ch³opak ju¿ nie studiuje. Stoczy³ siê. Pracuje w Normandii na plantacji choinek. Ponadto, ile to ju¿ razy w¹saty kierowca wtr¹ci³, niby to w ¿arcie, a jak¿e œmiertelnie powa¿nym tonem: „Drobniej nie mo¿na?!” A¿ ciœnie siê na usta: „Jak Pan bardzo chce, to mam wiêcej miedziaków”. Tym bardziej, ¿e na drzwiach wisi kartka jak byk widoczna: „ODLICZONE”. Jest odliczone? Jest. To wio koniku po tych Stepach Akermañskich, a ja zasi¹dê wygodnie. Choæ z t¹ wygod¹ te¿ przesadzaæ nie wolno, bo w polskich realiach, jeœli nie wstaniesz jeszcze 20 m przed przystankiem, to kierowca mo¿e uznaæ, ¿e nie masz ochoty wysiadaæ i po chwili twój przystanek zniknie jak goryle we mgle. I wtedy poczujesz, ¿e chyba ktoœ Ciê przed chwil¹ wystawi³ do wiatru. •


Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Rekord dla uœmiechu dziecka Tym razem studenci zbierali pieni¹dze na wsparcie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego znajduj¹cego siê przy ul. Rzecznej 5 w Koszalinie. Jest to placówka stworzona ze wzglêdu na potrzeby edukacyjne i terapeutycznie dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. W czwartek 24 stycznia podczas konferencji prasowej wicedyrektor oœrodka Elwira Jaremko w obecnoœci dzieci odebra³a z r¹k studentów symboliczny czek. – Przekazane pieni¹dze chcielibyœmy przeznaczyæ na zakup pomocy do prowadzenia terapii metod¹ integracji sensorycznej (terapia wspomagaj¹ca prawid³owe funkcjonowanie od-

Fot. Magdalena Sobolewska

33 369 z³ – tak¹ rekordow¹ kwotê uda³o siê zebraæ podczas akcji „Wrzuæ miedziaka dla dzieciaka”. Ju¿ po raz 12. organizowali j¹ studenci z Samorz¹du Wydzia³u Mechanicznego Politechniki Koszaliñskiej.

Kolejny rekord na koncie Samorz¹du Studentów Wydzia³u Mechanicznego.

bierania bodŸców zmys³owych – dop. aut.) – powiedzia³a wicedyrektor. – Nasz najwa¿niejszy cel, to pomoc dzieciom. Ca³y czas pojawiaj¹ siê nowe metody i œrodki, które mog¹ nam to u³atwiæ, dlatego liczy siê dla nas ka¿de wsparcie – doda³a. W podziêkowaniu za zorganizowanie zbiórki,

studenci otrzymali prezent – pracê plastyczn¹ wykonan¹ przez jedno z dzieci. W ramach 12. akcji „Wrzuæ miedziaka dla dzieciaka” odby³o siê bardzo wiele ró¿nych imprez, m.in. turnieje sportowe i koncerty. Podczas „Dnia w Motoparku” mo¿na by³o na przyk³ad przejechaæ siê terenówk¹, R E K L A M A

„podriftowaæ” albo sprawdziæ swoje umiejêtnoœci rajdowe. Na lodowisku „Alaska” odby³a siê impreza andrzejkowa, wspó³organizowana przez Radio Jantar PK. Oczywiœcie, by³y te¿ atrakcje dla mi³oœników wy¿szej kultury, jak chocia¿by specjalny pokaz spektaklu „Odlot w czasie

13

2” w Ba³tyckim Teatrze Dramatycznym. Studenci organizowali tak¿e aukcje przedmiotów przekazywanych przez darczyñców. Wolontariusze „Miedziaka” pojawiali siê wszêdzie, gdzie mo¿na by³o zebraæ pieni¹dze dla dzieci – na imprezach i koncertach w Kreœlarni i podczas wydarzeñ sportowych na terenie Koszalina. Fina³ akcji odby³ siê 16 grudnia w Galerii Emka. – Bardzo nas cieszy, ¿e z roku na rok nasza akcja cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem i udaje siê znaleŸæ coraz wiêcej sponsorów. Kolejny rekord tylko to potwierdza – mówi Pawe³ So³tys, przewodnicz¹cy komitetu organizacyjnego akcji. – Poza tym by³a to dla nas wspania³a zabawa, która jednoczeœnie przynios³a tak wspania³e korzyœci. Chcia³bym, ¿eby wszyscy zapamiêtali has³o przewodnie tej edycji „Miedziaka”: „Bo najwa¿niejszy jest uœmiech dziecka”. Magdalena Sobolewska


14

Kurier Akademicki

Luty – kwiecieñ 2013 r.

RECENZJA - P£YTA

RECENZJA - P£YTA

Natalia Nowak

Marcelina Marciniak

Kamila Bednarka pierwszy raz us³ysza³am w programie „Mam talent”. Jego g³os by³ i jest miodem dla moich uszu. Niestety utwory zespo³u „Star Guard Muffin”, w którym Kamil jest wokalist¹, nigdy mnie nie przekonywa³y. W ci¹gu tych dwóch lat od wystêpu w programie, by³ on gdzieœ na uboczu. Niespecjalnie mo¿na go by³o us³yszeæ w mediach. Jednak podj¹³ ostatnio bardzo odwa¿n¹ decyzjê i nagra³ solowy album zatytu³owany „Jestem”. Daje siê zauwa¿yæ dojrza³oœæ muzyczn¹ w porównaniu z poprzednimi produkcjami artysty. Mniej jest utworów rozrywkowych, a wiêcej refleksyjnych. Kamil zaprosi³ do nagrania p³yty m.in.: Ziona Traina, Gutka, Dawida Portaszê, Stafa i Jelonka. Wszystkie kawa³ki s¹ jedn¹ opowieœci¹. Nie podoba mi siê jedynie wykonanie piosenki Marka

Soundtrack do filmu „Sêp” w wykonaniu brytyjskiej grupy Archive okaza³ siê kapitaln¹ decyzj¹ Eugeniusza Korina. Na p³ycie znalaz³o siê dziesiêæ utworów, które nie s¹ nowymi produkcjami. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e idealnie kreuj¹ klimat trillera. Najwiêkszym smaczkiem jest na pewno prawie 20-minutowa wersja utworu „Lights”. Przez niespokojne, ci¹gn¹ce siê elektroniczne t³o przeplataj¹ siê lêkliwe szepty budz¹ce niewyjaœnione napiêcie tak typowe dla grupy „Archive”. Dr¿¹ce, urwane „Dangervisit” wprowadza nerwowy niepokój. Natomiast œwietne tempo pulsuj¹cego „Bullets” jeszcze bardziej podkrêca sceny filmu. S³ysz¹c migaj¹ce uderzenia, rozedrgania, chaos, który ujarzmia ³agodny wokal i nieœmia³y dŸwiêk fortepia-

Kamil Bednarek – Jestem

Archive – Soundtrack do filmu Sêp

Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”. To chyba nie by³ trafny wybór. Nie wiem, czy zabrak³o mu pomys³ów na nowe utwory, czy mo¿e chcia³ oddaæ czeœæ Grechucie. Moim numerem jeden jest ostatnia piosenka na kr¹¿ku - „Cisza”. Myœlê, ¿e Kamil pokaza³ wszystkim niedowiarkom, i¿ gwiazdy z programów typu talent-show mog¹ rozwin¹æ skrzyd³a i osi¹gn¹æ sukces. Teraz zdecydowanie widaæ, ¿e Bednarek naprawdê istnieje. A jego p³yty s³ucha ukradkiem nawet moja mama. P³ytê udostêpni³o Radio Jantar. •

RECENZJA - FILM

RECENZJA - KSI¥¯KA

Adrian Warwas

Monika Gruntkowska

Po

„Nigdy nie czytam ksi¹¿ki przed napisaniem recenzji. Móg³bym siê bowiem niepotrzebnie uprzedziæ”. Tymi s³owami Sidney Smith podsumowa³ swój dorobek i niew¹tpliwie zas³u¿y³ na wzmiankê o sobie w ksi¹¿ce Ireneusza Pawlika „Parada blagierów. Najs³ynniejsze mistyfikacje”. Tak naprawdê to dopiero pocz¹tek. W ksi¹¿ce pokazana jest ca³a tytu³owa parada oszustów, którzy czêsto prezentowali inwencjê twórcz¹ i b³yskotliwoœæ, sk³adaj¹ce siê na mistyfikacje prawie idealne. Prawie, gdy¿ w koñcu wysz³y na œwiat³o dzienne i zadziwiaj¹ nas pomys³owoœci¹ wykonawców. Ci, którzy uwa¿aj¹ historiê oraz przeró¿ne biografie za nudne i z góry uprzedzili siê do „Parady blagierów”, jak najszybciej powinni zmieniæ zdanie. Ksi¹¿ka ukazuje nowe spojrzenie na przesz³oœæ, a przede wszystkim nieznane nam dot¹d fakty. Jak Joanna zosta³a papie¿yc¹? Czym by³ Czeski Sen? Jakie tajemnice przez lata skrywa³a najbli¿sza rodzina Jacka Nicholsona? Jakim dziennikarzem by³ Mark Twain? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w ksi¹¿ce, w której przeró¿ne postacie przeœcigaj¹ siê w coraz to bardziej wymyœlnych krêtactwach.

Michael Haneke - Mi³oœæ „Bia³ej wst¹¿ce” przyszed³ czas na „Mi³oœæ”. Temat uniwersalny, powielany w co drugim filmie. Jednak tutaj ukazany jest inny wymiar tego uczucia. Ten prawdziwy, miêdzy dwojgiem ludzi, którzy s¹ ze sob¹ do koñca. Film otwiera scena wywa¿enia drzwi w mieszkaniu. Dooko³a unosi siê ohydny odór gnicia. Stra¿acy odnajduj¹ na ³ó¿ku zw³oki kobiety przystrojone kwiatami. Widz cofa siê o kilka miesiêcy. Georges (Jean-Louis Trintignant) i Anne (Emmanuelle Riva) wracaj¹ do domu po koncercie. Nag³e zdarzenie podczas œniadania przywo³uje niepokój. Kobieta doznaje udaru. Tu¿ po koniecznej operacji ma sparali¿owan¹ praw¹ stronê cia³a. Porusza siê na wózku, a we wszystkim pomaga jej ukochany Georges. Wielka mi³oœæ ¿ycia. To nie jest film o cierpieniu i zdaniu siê na w³asny los. To w³aœnie mi³oœæ. Georges nie odstêpuje Anne na krok. Tak, jak kiedyœ. Dodatkowo, pomaga jej przy rehabilitacji. Nawet wtedy, kiedy jej stan pogarsza siê z ka¿dym kolejnym dniem. Nie bez powodu Michael Haneke studiowa³ najpierw filozofiê i psychologiê, a potem sztukê teatraln¹. Erika i bestia seksual-

Ireneusz Pawlik - Parada blagierów. Najs³ynniejsze mistyfikacje

noœci, próbuj¹ca wydostaæ siê w „Pianistce”, ma³¿eñstwo terroryzowane przez stalkerów w „Ukrytym”. Wreszcie ma³¿eñstwo i „Mi³oœæ”, która prowadzi do strasznej ostatecznoœci. To obraz ludzi zmêczonych, ca³kowicie oddalonych od œwiata. Wol¹ pozostaæ wierni sobie, w swoim azylu, gdzie w oddali s³ychaæ „Bagatelle in G Minor” Beethovena. Nawet odwiedziny córki-karierowiczki, czy by³ego ucznia nie potrafi¹ zburzyæ ich œwiata. Jest tylko Anne i Georges. Ona i on. Jedno nie mo¿e ¿yæ bez drugiego. •

Kalendarium sportowe LUTY

Dzieñ 2

16 17

Wydarzenie Puchar Europy w pi³ce rêcznej (KU AZS-ABU BAKU) Puchar Europy w pi³ce rêcznej (KU AZS-ABU BAKU) KU AZS - KPR Ruch Chorzów Puchar Polski Intermarche (koszykówka) Puchar Polski Intermarche (koszykówka) AZS Koszalin – Rosa Radom KU AZS - SPR Lublin

4 9 16

AZS Koszalin - Anwil W³oc³awek KU AZS - SPR Pogoñ Baltica Szczecin KU AZS - Vistal £¹czpol Gdynia

3 6 9 10

MARZEC

nu, chcia³oby siê powiedzieæ – dysharmonia brzmieñ, psychodelia brzmienia. Ta muzyka budzi wiele skrajnych emocji. Czêsto s¹ one przetrzymywane, spiêtrzane. Tworzy to jednak pe³n¹, spójn¹ ca³oœæ, która broni siê i jako soundtrack, i jako samodzielne dzie³o. •

Wœród blagierów znajdziemy równie¿ takie osoby jak Pola Negri, Micha³ Anio³ czy papie¿ Klemens VII. Barwne postacie doskonale wspó³graj¹ z ¿artobliwym i ironicznym stylem autora. Dziêki temu ksi¹¿ka jest jeszcze bardziej przystêpna dla czytelnika. Mimo kilku drobnych niedoci¹gniêæ, takich jak brak spisu treœci czy wyraŸnego rozdzielenia poszczególnych historii, „Parada blagierów” nie da o sobie zapomnieæ. Z pewnoœci¹ d³ugo bêdziemy zastanawiaæ siê nad tym, czy rzeczywistoœæ jest tylko pozorna. •

Kurier Akademicki Redakcja ul. Rejtana 15 Dom Studenta nr 1, pok.9 75-507 Koszalin tel. (94) 3478909 e-mail: k.akademicki@gmail.com Redaktor naczelny Piotr Zaczek Redakcja i wspó³pracownicy Magdalena Sobolewska, Natalia Nowak, Sandra Recka, Marcelina Marciniak, Magdalena Kordyla, Grzegorz Rosa, Maciej Toporowski, Jacek Marcinkowski, Monika Gruntkowska, El¿bieta Juszczak, Monika Kaczmarek-Œliwiñska, Mariusz Michalski, Adrian Warwas, Karolina Stañczak, Kamil Hoñko Sekretarz redakcji Magdalena Sobolewska

Korekta Magdalena Sobolewska, Piotr Zaczek Sk³ad i ³amanie Tomasz Stukan Kolporta¿ Studenckie Ko³o Dziennikarskie Politechniki Koszaliñskiej Wydawca Wydawnictwo PerMedia S.A. 75-411 Koszalin ul. Partyzantów 17 Druk Agora S.A. Pi³a Nak³ad 3000 egz. Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam i og³oszeñ.


Kurier Akademicki Oferty pracy Integra Software Stanowisko: specjalista ds. administracji (asystentka zarz¹du) Miejsce pracy: Koszalin Nr ref. 8135/PR Wymagania wobec kandydata: min. 3-letnie doœwiadczenie na podobnym stanowisku, bieg³a znajomoœæ obs³ugi komputera, pakietu MS Office, podstawowa znajomoœæ w zakresie rozliczeñ podatkowych firmy, umiejêtnoœæ dobrej organizacji pracy, znajomoœæ oprogramowania do obs³ugi firm oraz CRM, wysoka kultura osobista, umiejêtnoœæ pracy w stresie i pod presj¹ czasu, samodzielnoœæ, kreatywnoœæ, inicjatywa. Mile widziane: doœwiadczenia w zakresie marketingu i reklamy, bardzo dobra znajomoœæ jêz. obcych (niemiecki lub angielski), znajomoœæ bran¿y informatycznej i motoryzacyjnej, znajomoœæ programów typu Corel, Photoshop, Macromedia Flash, doœwiadczenie w tworzeniu prezentacji w formacie Power Point, znajomoœæ w zakresie rozliczeñ finansowych firmy umiejêtnoœci analityczne i negocjacyjne, prawo jazdy kat. B. Obowi¹zki: obs³uga sekretariatu: prowadzenie terminarza, sporz¹dzanie notatek informacyjnych, przekazywanie informacji wewn¹trz oraz na zewn¹trz firmy, rejestrowanie korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej, tworzenie, ewidencjowanie, archiwizacja dokumentacji, obs³uga kadr (listy obecnoœci, umowy, urlopy; zak³adanie, prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych), organizacja spotkañ, konferencji i wyjazdów s³u¿bowych. DANE KONTAKTOWE Uwaga: Prosimy nie przynosiæ CV do siedziby firmy, rekrutacja za poœrednictwem formularza rekrutacyjnego dostêpnego na stronie: http://www.integra.com.pl/info.php?page=praca&set=profesjonalisci&op=opis&id=30. Podczas rekrutacji tylko wype³nione formularze bêd¹ brane pod uwagê. Przed wype³nieniem formularzy prosimy przygotowaæ CV (ze zdjêciem) oraz list motywacyjny (najlepiej w formacie Word ew. pdf), który bêdzie mo¿na do³¹czyæ do formularzy z poziomu zasobów dyskowych.

Homatech Polska Sp. zo.o. Stanowisko: konstruktor Miejsce pracy: Karlino Nr ref. 8134/PR Wymagania wobec kandydata: wykszta³cenie wy¿sze mechaniczne (in¿ynier mechanik), znajomoœæ jêzyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu dobrym w mowie i piœmie, umiejêtnoœæ obs³ugi programu AutoCad lub pokrewnych i MS Office, znajomoœæ zasad konstruowania maszyn, wymagane doœwiadczenie w pracy w s³u¿bach utrzymania ruchu lub w dziale konstrukcyjnym, zaanga¿owanie, dyspozycyjnoœæ, prawo jazdy kat. B. Obowi¹zki: konstruowanie i modernizacja maszyn, prowadzenie dokumentacji technicznej, nadzór nad pracami serwisowymi. CV + LM nale¿y wys³aæ na adres: r.kawczyn@homanit-polska.pl.

Home Broker S.A. Stanowisko: doradca ds. nieruchomoœci Miejsce pracy: Koszalin Nr ref. 8137/PR Wymagania wobec kandydata: zainteresowania tematyk¹ nieruchomoœci, determinacja w realizacji celów, samodzielnoœæ, zdolnoœci interpersonalne, ³atwoœæ w nawi¹zywaniu kontaktów, wysokie zaanga¿owanie w obs³ugê klienta, ambicja i otwartoœæ na nowe wyzwania, gotowoœæ do za³o¿enia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Obowi¹zki: aktywne pozyskiwanie nowych ofert nieruchomoœci do sprzeda¿y, doradztwo na rynku poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami, obs³uga klienta (prowadzenie prezentacji, spotkañ), utrzymywanie sta³ych relacji z klientami. CV wys³aæ na adres: monika.wanowicz@homebroker.pl

Allianz Stanowisko: doradca klienta Miejsce pracy: Koszalin Nr ref. 8139/PR

Luty – kwiecieñ 2013 r.

15

Wymagania wobec kandydata: minimum œrednie wykszta³cenie (atutem bêdzie wykszta³cenie wy¿sze), dobra organizacja czasu pracy, komunikatywnoœæ, umiejêtnoœæ dzia³ania w sytuacjach stresowych, motywacja do pracy oraz ci¹g³ego doskonalenia. CV wys³aæ na adres: marta.bialoskorska@port.allianz.pl.

Elfa Manufacturing Poland Stanowisko: asystent Miejsce pracy: Elfa Manufacturing Poland Nr ref. 8132/PD Wymagania wobec kandydata: student / studentka (umowa zlecenie), dobra znajomoœæ pakietu MS Office i oprogramowania AutoCad. Obowi¹zki: aktualizacja dokumentacji technicznej produkowanych wyrobów, aktualizacja oraz tworzenie instrukcji pracy. CV nale¿y wys³aæ na adres: tomasz.czyzyk@elfa.com.

VIWA Entertainment Poland Sp. z o.o. Stanowisko: graphic designer Miejsce pracy: Koszalin Nr ref. 8073/PR Wymagania wobec kandydata: doœwiadczenie poparte bogatym portfolio, bardzo dobra znajomoœæ programów z pakietu Adobe, a w szczególnoœci Photoshop i Illustrator, znajomoœæ najnowszych trendów z zakresu projektowania stron www, dok³adnoœæ i samodzielnoœæ wrozwi¹zywaniu zadañ, dobra organizacja pracy w³asnej oraz umiejêtnoœæ pracy w zespole projektowym, znajomoœæ jêzyka angielskiego. Obowi¹zki: tworzenie banerów i animacji promocyjnych, tworzenie reklam prasowych, tworzenie layoutów dla serwisów internetowych. Zainteresowane osoby prosimy o przes³anie aplikacji oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: jobs@viwa.me Prosimy o wpisanie numeru referencyjnego w tytule maila: Nr ref: GD Oferty przygotowa³o Biuro Karier PK

R E K L A M A


16

Luty – kwiecieñ 2013 r.

Kurier Akademicki

Kurier Akademicki Nr1  

Pierwszy numer kuriera akademickiego, niezależnej gazety studentów i absolwentów Politechniki Koszalińskiej.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you