Page 1


ถัว่ พลู 200 กรัม หมูสับ 200 กรัม น้าํ พริกเผา 2 ชอนโตะ หอมแดงซอย 3 หัว พริกขี้หนูสวน 5-7 เม็ด น้าํ ตาลปบ 1 ชอนชา น้าํ ปลา 1 ชอนชา มะนาว 2 ซีก ถั่วลิสงคั่ว 1 ชอนโตะ น้ําพริกเผา หอมแดงซอย พริกขี้หนูสวน น้ําตาลปบ น้ําปลา มะนาว ถั่วลิสงคั่ว


1. ถั่วพูลางน้ําใหสะอาดแลวนํามาหั่นเปนชิ้นเลกๆ 2. หมูสับละเอียดแลวนําไปคั่วใหสุก 3. เตรียมเครื่องปรุงน้ํายา พริกเผา หอมแดงซอย (แบงไวเจียวครึ่งหนึ่ง) พริกขี้หนูหั่นฝอย น้ําตาลปบ มะนาว น้ําปลาคลุกเคลาเคื่องปรุงทั้งหมดใหเขากัน 4. ใสหมูสับและถั่วพลูลงไปคลุกเคลากับน้ํายา ปรุงรสตามใจชอบ 5. จัดใสจานโรยหนาดวยหอมแดงเจียวและถั่วลิสง

ที่มา : http://th.openrice.com/recipe/detail.htm?recipeid=82


เมนูนี้ทําไดงายๆที่บาน อีกทั้งเครื่องปรุงไมเยอะสามารถทําไดเองในวันวางๆ

1. วุนเสน 1 หอ (หอเล็กประมาณ 40 กรัม) 2. หมูสับ 50 กรัม 3. พริกขีหนูหั่นหยาบ 1 ชอนโตะ(ชอบเผ็ดมาก/นอย เพิ่ม/ลดได) 4. หอมหัวใหญ 1 ลูก (หั่นเตรียมไว) 5. คึ้นชาย 2 ตน (หั้นเปนชิ้นยาวประมาณ 1 นิ้ว) 6. มะเขือเทศ 2 ลูก (หั่นเปนชิ้น เตรียมไว) 7.น้ํามะนาว 3 ชอนโตะ 8. น้ําปลา 2 ½ ชอนโตะ 9. น้าํ ตาล 1 ชอนโตะ 10. ถั่วลิสงคั่วสําหรับโรยหนา


1. ตมน้ําไวสําหรับลวกวุนเสน และหมูสับ (สามารถเพิ่มเนื้อสัตวชนิดตางที่เราชอบกิน) นําหมูสับ ไปลวกในน้ําเดือดจนสุก สะเด็ดน้ําใหแหง จากนั้นลวกวุนเสนจนสุก ควรลองจับดูใหเสนนุม แต อยาใหถึงกับอืด จากนั้นสะเด็ดน้ําใหแหง 2.เทเครื่องปรุงทั้งหมด ลงในชามขนาดใหญ ชิมรสตามชอบ 3. กอนเสริฟ อาจโรยดวยคึ่นชาย หรือถั่วลิสงคั่วเพื่อเพิ่มความสวยงามและความอรอย


สมตําเปนอาหารทีไมมีไขมัน อีกทั้งเมนูนี้ยังนําผลไมรสอรอยมาแทนมะละกอ จึงเหมาะกับสาวๆที่ ตองการดูแลรูปรางและผิวพรรณใหดเู ปลงปลัง่ งดงาม

ลูกแพร แอปเปล องุน ประมาณ กุง ลวก พริก น้าํ ตาลปป น้าํ ปลา มะเขือเทศลูกเล็ก มะนาว กุง แหง กระเทียม

1 ลูก 1 ลูก 20 ลูกเล็ก 6-7 ตัว 5 เม็ด 1+1/2 ชอนโตะ 1 + 1/2 ชอนโตะ 4 ลูก 1 + 1/2 ชอนโตะ 1 ชอนโตะ 1-2 กลีบ


1. นําผลไมที่เตรียมไวนําไปลางน้ําใหสะอาด และหั่นเปนชิ้นเล็ก ใหเรียบรอย 2. แลวเราก็มาทําน้ําสมตํา โดย ตํากระเทียม พริก ใหพอแตกไมตองแหลกมากนัก และใสมะเขือเทศ ตําใหมะเขือเทศแตก แลวใสน้ํามะนาว น้ําตาลปบ น้ําปลา กุงแหง และถั่ว ตําใหทุกอยางพอเขากันดี ไมตองถึงกับละเอียด 3. นําน้ําสมตํา ราดบนผลไมรวมที่เตรียมไว และขูดแครอท ลงไปเล็กนอย เพื่อเพิ่มสีสันใหกับ สมตําผลไมรวม


ปลาทูนาเปนอาหารที่อุดมไปดวยกรดไขมันที่เรียกวา โอเมกาสาม เทียบเทากับปลาสดทั่วๆไป กรด ไขมันเหลานี้ชวยปองกันหัวใจเตนผิดจังหวะและการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด

ผักสลัด 80 กรัม ผักสลัดร็อคเก็ต 10 กรัม มะเขือเทศหั่นเตา 10 กรัม พริกยักษหั่นเตา 10 กรัม หอมใหญ 10 กรัม มะเขือเทศเชอรรี่ 10 กรัม มะกอกเขียวดํา 5 กรัม เนื้อปลาทูนาในน้ํามัน 30 กรัม มายองเนส 20 กรัม น้ําสลัดบัลซารมิก 20 กรัม


1. นําเนื้อปลาทูนาบดใหละเอียด ผสมกับมายองเนสใหเขากัน 2.ใสมะเขือเทศ พริกยักษ และหอมใหญหั่นเตา ตามดวยผักสลัด ร็อคเก็ตสับละเอียดผสมคลุกเคลา ใหเขากัน แลวตักวางใสจาน 3.จัดผักสลัดเรียงเปนชอวางลงบนจาน ตามดวยมะเขือเทศเชอรรี่ ผาครึ่ง และหอมใหญหั่นเปนวง วางดานบน 4.หลังจากนั้นราดน้ําสลัดบัลซารมิกลงบนสลัด ตกแตงดวยเพสโตซอส พรอมเสิรฟ ที่มา : http://www.lonleam.com


กะหล่าํ ปลีหน่ั สีเ่ หลีย่ ม ตามชอบ แครอทหัน่ เตา ตามชอบ ขาวโพดออนหั่น ตามชอบ ถัว่ ลันเตา ตามชอบ ขาวโพดเม็ด ตามชอบ ผักโขม ตามชอบ ถัว่ แดง ตามชอบ


เกลือ 1/2 ชอนชา น้ํามันมะกอก 1 ชอนชา น้ําสลัดแบบพิเศษ ซอสเทอริยากิ 1/2 ถวย น้ําสมสายชูหมัก 1/4 ถวย งาคั่ว 1 ชอนชา น้ํามันมะกอก 1 ชอนโตะ น้ํามันงา 1/2 ชอนโตะ วาซาบิสด 1 ชอนชา

1. ตมน้ําใสเกลือ และน้ํามันมะกอก ตมน้ําไฟแรงใหเดือดพลาน 2. นําผักลงลวก สะเด็ดน้ํา 3. พักผักใหเย็น 4. ทําน้ําสลัด โดยผสมทุกอยางในอางผสม ใชตะกรอมือคนสวนผสมใหเขากัน 5. แตงจานโดย นําน้ําสลัดราดบนผักสุก โรยตกแตงดวยงาขาวคั่ว


1. เตาหูเหลืองชนิดหั่น 2. เห็ดฟาง 3. เห็ดเข็มทอง 4. เห็ดนางรมหลวง 5. น้ํามันพืช 6. เกลือ 7. พริกไทย 8. น้ํามันงา 9. โชยุ 10. น้าํ ตาลทราย


1. ทอดเตาหูถั่วเหลืองชนิดนิ่มใหเหลืองแลวพักไว 2. ผัดเห็ดฟาง เห็ดนางรมหลวง หรือเห็ดออรินจิ เห็ดเข็มทองใหสุก ปรุงรสดวยเกลือพริกไทยปน พักไว 3. ทําน้ําซอสโดยผสมโชยุ น้ํามันงา น้ําตาลทราย พริกไทย คนใหเขากัน แลวนํามาราดบนจานเตาหู และเห็ดที่ผัดไว โรยดวยงาขาวคั่ว


อาหารไทยลดน้ําหนักเมนูนี้จะเรียกวาเปนเมนูสุขภาพเลยก็วาได เพราะทัง้ เครือ่ งแกงและ สวนผสมตางๆ ลวนมาจากพืชผักและสมุนไพรไทยๆ เราทั้งนั้น แกงเลียงนี้เหมาะมากสําหรับผูที่ ตองการลดน้ําหนักหรือควบคุมน้ําหนักและไขมัน เพราะใหพลังงานและไขมันต่ําอีกทั้งผักตางๆที่ใส ในแกงเลียง เชน บวบ ฟกทอง ตําลีง เห็ด ใบแมงลักยังเปนผักที่ใหเสนใยสูง ชวยใหรูสึกอิ่มทอง และ ชวยในเรื่องของระบบยอยอาหารอีกดวย


- บวบเหลี่ยม ประมาณ 1 ลูก ขนาดพอดีปอกเปลือกออกจนเกลี้ยงเกลา หั่นเปนชิ้น 12 – 15 ชิ้น - ฟกทอง หันชิ้นพอคํา จํานวน 10 – 12 ชิ้น - กระชาย 2 หัว ทุบเบาๆแลวหั่นเปนทอนยาวประมาณ 1 นิ้ว - ยอดตําลึง 10 ยอดเด็ดเอาแตใบออนๆ - ขาวโพดออนหั่นแฉลบ 4 ฝก - ถาชอบเผ็ด ใสพริกขี้หนูสด 5 – 6 เม็ด บุบพอแตก - ใบแมงลัก 3 – 4 กิ่ง เด็ดเอาแตใบหรือยอดดอกออนๆ - กุงแมน้ําหรือกุงชีแฮหรือกุงกามกราม 6 – 7 ตัว ปอกเปลือกเอาเสนดําออก - น้ําซุป(จากการตมซี่โครงหมูหรือโครงไก) หรือไมมีก็น้ําเปลา 4 ถวยตวง - น้าํ ปลา 2 ชอนโตะ เครื่องแกง แกงเลียง - กระชาย 4 หัว - พริกชี้ฟาแดงผาเอาเมล็ดออก 2 เม็ด - พริกไทยขาว 12 เม็ด - หอมแดงหัวขนาดกลาง 5 หัว -กุงแหง 2 ขีดครึ่ง


1. โขลกเครื่องแกงใหละเอียด ถาชอบใหน้ําแกงขน ใหใชเนื้อปลา จะยางหรือตมสุกก็ได แลวนํามาโขลกรวมกับเครื่องแกง 2. นําน้ําซุปหรือน้ําเปลาตั้งไฟพอเดือด ใสเครื่องแกงลงไป ปรุงรสดวยน้ําปลาชิมใหไดรส เค็มและเผ็ดนิดๆ พอน้ําแกงเดือดอีกที ใสผักชนิดที่สุกยากลงกอน คือ ฟกทอง ขาวโพดออน ตามดวยกุง รอจนแนใจวาผักสุกดีแลว จึงใสใบตําลึง 3. และสุดทายใสใบแมงลักแลวคนใหเขากัน


เมนูงา ยๆ สามารถทํารับประทานทีบ่ า นเองได ซึง่ ปลาแซลมอนอุดมไปดวยโอเมกา 3 มีสวนชวย บํารุงสมองและความจํา แคลลอลี่ต่ํา เหมาะกับทุกเพศทุกวัยหรือผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักเปน อยางดี - ปลาแซลมอนชิ้นสเต็ก 1 ชิ้น - เกลือ 1/2 ชอนชา - น้ํามันมะกอก 1 ชอนชา


1.ลางปลาแซลมอนชิ้นสเต็กใหสะอาด ซับน้าํ และผึง่ ใหแหง 2.ตั้งกระทะไฟปานกลางเกือบออน *ถาตองการใหชิ้นปลาทอดออกมาสวยไมติดกระทะและไมตอง ใชน้ํามันมาก แนะนําใหใชกระทะกระทะเทฟลอน 3.ใสนาํ้ มันมะกอกเล็กนอย แลวทาใหทว่ั กระทะ 4.เมือ่ กระทะรอนใหนาํ ปลาวางลงบนเตา 5.โรยเกลือใหทว่ั ชิน้ ปลา 6.รอจนกระทั่งเนื้อปลาแซลมอนดานลางที่ยางกับกระทะเริ่มเหลืองและสุกหรือใหสังเกตจากหนัง ปลาทีต่ ดิ กับกระทะเริม่ หดตัวและกรอบใหกลับดานปลา 7.เมือ่ กลับดานปลาแลวใหโรยเกลือดานทีก่ ลับขึน้ มาดานบน 8.ใชเวลาในการทอดประมาณ 3-5 นาที ในการทอดแตละดาน ขึ้นอยูกับความหนาของเนื้อ ปลาแซลมอนชิน้ สเต็กดวย 9.เมื่อปลาสุกไดที่แลวใหนําขึ้นจากเตา และจัดลงจาน อาจจะทานกับผักสลัด น้ําสลัด น้ํามะนาวสด

ที่มา : http://www.nuihome.com


อาหารควบคุมน้ำหนัก  

เมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับสาวๆๆที่ต้องการคุมนำ้นหัก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you