Page 1

TEMMUZ - A⁄USTOS • SAYI 27

HAKAN 19.500 Ö⁄RENC‹M‹Z fiÜKÜR KÜÇÜKÇEKMECE’DE SERT‹F‹KA ALDI

N‹RAN SUNAYÜNSAL AKIN

KÜRESEL ENGELLER‹ ISINMAYA B‹RL‹KTE KARfiI AfiIYORUZ B‹S‹KLET

Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd’nizi istemeyi unutmay›n›z


360 0 belediyecilik vizyonuyla, Küçük ‹stanbul’da büyük de¤iflim! y a i n e aziz y KÜÇÜKÇEKMECE www.kucukistanbul.org

BELED‹YE BAfiKANLI⁄I


Baflkan’dan mektup...

Yar›nlar›m›z› sanat›n ›fl›¤›yla ayd›nlatacak olan Küçük ‹stanbullu kardeflim Sevgili sanatsever hemflehrilerim; Öncelikle hepinizi sayg› ve sevgilerimle selaml›yorum. Dergimizin 27. say›s›nda sizlerle buluflman›n keyfini yafl›yoruz. Sanat ad›na çok ciddi bir at›l›m oldu¤unu düflündü¤ümüz 19500 çocu¤umuzun 28 branflta filizlenme süreçleri geçti¤imiz ay sona erdi. Kültür merkezlerimizde, modern danstan baleye, piyanodan solfeje, tiyatrodan gitara kadar birçok dalda, kendi alanlar›nda profesyonel e¤itimciler ile birlikte, tamamen ücretsiz verilen bu kurslar›m›z, gelece¤in sanatç›s› olacak çocuklar›m›z›n yan›nda olabilmek, bu yolda onlara hizmet vermek ve ayakta alk›fllayarak destek olmak bizlere nasip oldu. Sanat›n insanlar için önemini, her zaman vurgulayan biri olarak tekrar ifade etmeliyim ki, sanat›n içinde bulundu¤u her ortam kendili¤inden renklenecek, bizlere ›fl›l ›fl›l bir dünya sunacakt›r. Hamuru sanat›n herhangi bir dal› ile yo¤rulan evlatlar›m›z gelecekte belki de milyonlar›n sevdi¤i bir y›ld›z olma yolunda h›zla ilerleyecektir. Biz yetiflkinler, onlar›n bu heyecanlar›na ortak olmal› ve ihtiyaç duyduklar› her anda yan› bafllar›nda olmal›y›z. Bu sorumluluk çerçevesinde, Kültür Merkezlerimizde ücretsiz olarak kurs gören 19500 çocu¤umuzun say›s›n› k›sa zamanda 35000’e ç›karmay› amaçl›yoruz.

Sokaklardaki tehlikelerden uzak tutmaya çal›flt›¤›m›z çocuklar›m›z, böylelikle hem geleceklerini flekillendirmek konusunda yard›m görecek, hem de ilçemiz bu durufluyla herkese örnek olma yolunda bir ad›m daha atm›fl olacakt›r. Sanata yapt›¤›m›z yat›r›m ve projeler sayesinde ald›¤›m›z bütün takdirlere lay›k olmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Siz de¤erli anne- babalara, çocuklar›n›z konusunda göstermifl oldu¤unuz tüm hassasiyet ve anlay›fl ad›na ben de Aziz amcalar› olarak teflekkürlerimi sunmak istiyorum. Sizin engin sevginiz ve deste¤iniz, bizim görev aflk›m›z sayesinde evlatlar›m›z yepyeni gelecekte, ‹nflallah ola¤anüstü ifllere imza atma imkân› bulacaklar. Kendilerini hem insan olarak, hem de yeni neslin anne babas› olarak bir ad›m önde hissedecekler. Bizlerin bir zamanlar sahip olamad›klar› bu imkânlar› kullanma f›rsat› verdi¤iniz için size ömür boyu müteflekkir kalacaklard›r. Sevgili hemflehrilerim, hizmetlerimizin gelecek nesiller için önemini bilen düflüncelerinize bir kez daha teflekkürlerimi sunuyor, hepinize sanatla dolu ve sevgiyle yeflermifl bir ömür diliyorum.

iay n e y aziz


içindekiler içindekiler ETK‹NL‹K

Niran Ünsal

16

4

20

FORUM

‹ÇKUMSAL

24

29

TEM‹ZL‹K KAMPANYASI

HAfiMET BABAO⁄LU

30

40

ARGE PROJELER

S‹V‹L TOPLUM KS‹AD

43

44

HAKKI YALÇIN

A‹LE ‹Ç‹ E⁄‹T‹M

48

50

KÜLTÜR SEMPOZYUMU

BALIKÇILIK

52

54

HOB‹

KÜBRA DO⁄RU

56

58

PS‹KOLOJ‹ KULÜBÜ

A⁄AÇ AKÇAA⁄AÇ

60

62

26

PÜF NOKTASI HAVUÇ

‹LET‹fi‹M

Cide

64

66

PRAT‹K B‹LG‹LER

K‹TAP

Bisiklet fienli¤i

ETK‹NL‹K

RÖPORTAJ

12

8 19 bin 500 çocu¤umuzun sertifika mutlulu¤u ETK‹NL‹K MESLEK Uçurtma fienli¤i

14

Saat tamircisi

68 OKURLARDAN 70 YEMEK 71 OTOMOB‹L 72 SA⁄LIK 76 S‹NEMA&T‹YATRO

36

78 ‹NTERNET 79 TEKNOLOJ‹ 80 BULMACA

GEZ‹


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT TEMMUZ-A⁄USTOS 2009 Say›: 27 Sahibi

Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ad›na Aziz Yeniay

Cihat Demir

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Genel Yay›n Yönetmeni cihatdemir@kucukcekmece.bel.tr

Ömer Ça¤r›l

Genel Yay›n Koordinatörü

Ahmet Turan Koçer

Umut yaflamd›r

Genel Yay›n Yönetmeni

Cihat Demir

Yay›n Kurulu

Ahmet Turan Koçer, Cihat Demir, Buket Cömert, Ferdal Uzundurukan

Yay›n Dan›flma Kurulu

Ahmet Gedik, Ahmet Turan Koçer Enver fiengül, Halil Ortaç, Mubin Dursun, Mustafa Kuzugüden

Grafik - Tasar›m

Mustafa Akada

Haber, Araflt›rma, Dosya

Burcu Eda Erdem, Yasemin fiimflek, Özlem Erim, Mercan Ulua¤aç

Foto¤raf

Aziz Kaya

Sevgili Okuyucular, ‹nsan umutla yaflar, umut ederek yaflar do¤as› gere¤i. Umudun bitti¤i yerde yaflam biter elbette ve ruhsuz bir beden kal›r geriye. Do¤um bir umuttur her fleyden önce, gelecektir, sevgidir. Gelece¤e dair planlaman›n mutlulukla yap›ld›¤› en güzel and›r do¤um. Sevginin yeni bafltan keflfedildi¤i, hayata s›k› s›k› tutunman›n en verimli zaman›d›r. Ad›na umut beslenilenin umutlar› olur. Yavrular›m›z için güzel bir çocukluk, iyi bir okul, iyi bir ifl, iyi bir evlilik hep umutla yeflerir.

Cenk Türkezer Metehan Kurt

Renk Ayr›m, Bask› ve Cilt

Altan Bas›m Ltd.

Huzurlu bir gelece¤e ç›k›lan en güzel yolculuktur, sevdiklerimizle birlikte ç›kt›¤›m›z…

e-mail: altan@altanbasim.com

KÜÇÜKÇEKMECE BELED‹YE BAfiKANLI⁄I Bas›n Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü Telefon: 0212 444 4 360 Faks: 0212 411 0 640

Uzun y›llar önce izledi¤im bir film çok etkilemiflti beni; iki gencin dünya haritas› üzerinde renkli raptiyelerle iflaretledi¤i yerleri görme umutlar› vard›. Hasta olan ve bu gezinin umuduyla yaflama ba¤lanmaya çal›flan delikanl›ya, genç k›z, baflka bir ilde okuyaca¤›n›

söyledi¤inde delikanl› ertesi sabah yata¤›nda hayat›n› kaybediyor. Asl›nda bu aç›dan bak›ld›¤›nda umut etmenin hayat›m›zda nas›l genifl bir yer tuttu¤u ve ondan asla kopmamam›z gerekti¤i gün gibi ortaya ç›k›yor. Dile¤im odur ki, en bitirdi¤iniz anda bile umudunuzu yitirmemeniz. Unutmay›n ki, samimiyetle ve yeterince, gere¤ini yaparak bir fley isterseniz Allah ve hayat onu size verecektir. Her zamanki gibi fliirle bitiriyor, umudunuzu ne olursa olsun yitirmemenizi, hayata s›ms›k› ba¤lanman›z› temenni ediyorum. Umutla ve sa¤l›kla kal›n...

UMUT HER SABAH YEN‹ GÜN GÜNEfi Y‹NE DO⁄ARKEN, SARIL SIMSIKI HAYATA ÖLMEK ‹Ç‹N ÇOK ERKEN. HEM BAHAR HEM YAZDASIN YOLUN EN BAfiINDASIN KIfiLAR DA GEL‹R ELBET HEDEF MUTLULUK ‹LELEBET.

Fakr-u fiuara/ K›zkulesi

www.kucukcekmece.bel.tr kucukcekmece@kucukcekmece.bel.tr KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

3


forum

TÜRK‹YE

Kredi kart› ma¤durlar›na kolayl›k Hükümet kriz nedeniyle ald›¤› önlemlere bir yenisini ekledi. Vatandafl›n belini büken ve temerrüte düfltükten sonra faiz nedeniyle h›zla katlanan kredi kart› borçlar› yap›land›r›lacak. Ekonomi yöneticileri, bankac›larla yapt›klar› görüflmelerin ard›ndan konuya çözüm getirdiler. 31 May›s itibariyle temerrüde düflen borçlar, bankaya baflvurularak düflük faizlerle yeniden yap›land›r›larak geri

ödenebilecek. Baflbakan Yard›mc›s›, Devlet Bakan› Ali Babacan konu ile ilgili yapt›¤› aç›klamada, temerrüde düflen kartlar›n büyük ço¤unlu¤unun 1.000 TL’nin alt›nda olan kartlarda oldu¤unu belirterek, “Krizden etkilenen, dar gelirli vatandafllar›m›za nefes ald›rd›k” diye konufltu. Babacan, vatandafllardan, kredi kart› harcamas› yapma yerine tüketici kredisi kullanmalar›n› istedi.

Teflvik art›k her ilde farkl› uygulanacak Baflbakan Erdo¤an taraf›ndan aç›klanan yeni Teflvik ve ‹stihdam Paketi ile Türkiye öncelikli yat›r›m bölgelerine ayr›ld› ve bu yat›r›m bölgelerinde indirimli özel kurumsal vergi oranlar› uygulanaca¤› aç›kland›. Yeni Teflvik ve ‹stihdam Paketi öncelikli iller ve bölgelerde yat›r›mlar› düflük vergiler ve di¤er yollarla teflvik ve 500 bin kifliye yeni ifl yarat›lmas›n› amaçl›yor. Teflvik ve ‹stihdam paketi kapsam›na giren öncelikli böl-

geler, bu bölgelerdeki iller ve uygulanacak teflvikli kurumsal vergi oranlar›: 1. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi oran› yüzde 10. 2. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi oran› yüzde 8. 3. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi oran› yüzde 4. 4. BÖLGE: Uygulanacak kurumsal vergi oran› yüzde 2.

Turist say›s› sadece % 1 azald› Ekonomik kriz nedeniyle özellikle yabanc› turist say›s›nda bu y›l büyük düflüfl olmas› bekleniyordu. Ancak, flu ana kadar yap›lan araflt›rmalarda Türkiye’nin turist ve turizm geliri aç›s›ndan çok fazla olumsuz yönde etkilenmedi¤i aç›kland›. Türkiye’ye gelen turist say›s› geçen y›la olanla sadece % 1 oranda azald›. Okullar›n so-

na ermesinin ard›ndan iç talepte meydana gelen canlanmayla turizmcilerin yüzünün güldü¤ü ifade ediliyor. Özellikle güney bölgelerdeki otellerde yer olmad›¤› ifade edilirken, bu sene turizm gelirleri aç›s›ndan Türkiye’nin rakiplerine oranla fazla bir gelir kayb›n›n olmayaca¤› da daha flimdiden belli oldu...

ÖTV ve KDV indirimleri 15 Eylül’e kadar devam ediyor Ekonomik krizi en az hasarla atlatmak ve piyasay› canl› tutmak için hükemetin ald›¤› tedbirler sürüyor. Daha önce al›nan, Otomotiv, mobilya ve elektronikte KDV ve ÖTV indirimlerinin çok faydas› olmas› nedeniyle bu indirimler 15 Eylül tarihine kadar uzat›ld›. Özellikte otomotiv sektöründe eldeki stoklar›n eritilmesi aç›s›ndan çok etkili olan ÖTV indirimi, üretici firmalardan gelen yo¤un talep

4

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

nedeniyle devam ettirildi. Otomotivde 1600 cc’ye kadar olan otomobillerdeki ÖTV oran› % 27’ye ç›kar›ld›. Ancak, 15 Eylül tarihine kadar ertelendi. Yine mobilya ve elektronik eflyalardaki KDV indirimlerinin de sektöre önemli ölçüde canl›l›k getirdi¤i aç›kland›. Bu canlanman›n önümüzdeki aylarda, piyasaya daha da olumlu yans›yaca¤›, ekonomistler taraf›ndan ifade ediliyor...


‹STANBUL

forum

Özürlüler, çiçek dikimiyle aktif yaflam›n içinde ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baflkanl›¤› Park ve Bahçeler Müdürlü¤ü, özürlülerin ifl yaflam›na aktif kat›l›m›n› sa¤lamak için yeni bir çal›flma bafllatt›. Yap›lan bu çal›flma ile özellikle mevsimlik çiçek dikimi ve yeflil alan bak›mlar›nda özürlüler çal›flt›r›lmaya baflland›. Olumlu sonuçlar al›nan bu uygu-

lama ile ilgili olarak Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet ‹hsan fiimflek “Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl’da özürlülerin istihdam edilmesi konusunda çok hassast›r. Biz de flu an zihinsel özürlü vatandafllar›m›za uygun olabilecek çiçek dikimi gibi yeflil alan düzenlemelerinde ifl vererek onlara yard›mc› olmaya çal›flt›k” dedi.

Büyükflehir madalyalar› topluyor... ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor Kulübü Avrupa Kulüpleraras› Karate fiampiyonu oldu. fiampiyon Karate Tak›m› ile yak›n zaman önce Aroma Voleybol 1. Ligi’nde Türkiye fiampiyonu olan Belediye Spor Voleybol Tak›m›, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl’› ziyaret etti. Saraçhane Belediye Saray›’nda gerçekleflen kutlama program›nda ‹s-

tanbul Büyükflehir Belediyespor Kulübü Baflkan› ve Meclis 2. Baflkan Vekili Göksel Gümüflda¤, Spor A.fi. Genel Müdürü ‹lker Astarc› ve flampiyon sporcular› yetifltiren antrenörler ile yöneticiler de haz›r bulundu. Baflkan Topbafl, “Spora büyük önem veriyoruz.Bunun meyvelerini toplad›¤›m›z› görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konufltu.

‹DO trafik nedeniyle seferlerini art›rd› ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹DO, Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nce yap›lan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bak›m çal›flmalar› nedeniyle çeflitli önlemler ald›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin fiirketlerinden ‹DO’nun Karayollar› Genel Müdürlü¤ü’nce yap›lan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki bak›m

çal›flmalar› nedeniyle ulafl›m› rahatlatmak amac›yla ald›¤› önlemler flöyle; Sirkeci’de meydana gelen yo¤unlu¤un azalt›labilmesi amac›yla Sirkeci – Harem hatt›nda 07:00’dan 22:30’a kadar olan seferler 00:00’a kadar uzat›ld›. Sirkeci – Harem hatt›nda 4 araba vapurunun yan›na 2 araba vapuru daha eklendi.

‹ETT yaz tarifesi uygulamas›na geçti Eylül ay›ndan bu yana k›fl tarifesine göre çal›flan ‹ETT, 20 Haziran’da yaz tarifesine geçti. Yaz tarifesine göre uygulanan yeni hat ve sefer saatlerini ö¤renmek isteyenler www.iett.gov.tr ‘den ‘oraya nas›l giderim’ bafll›¤›n› t›klayarak bilgi sahibi olabilir. ‹ETT’nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde

bulundurarak y›lda iki kez yaz ve k›fl tarifesi olarak programlad›¤› hat-hareket saatlerinde bu y›l yaz uygulamas› 20 Haziran’da bafllad›. Düzenlemede, okullar›n kapanmas›yla birlikte yo¤unlaflan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu.

Tünel bak›mdan geçirildi Dünyan›n en eski ikinci metrosu olan tarihi Tünel Tesisleri, yolcular›na 1875 y›l›ndan bu yana k›sa bak›m dönemleri d›fl›nda aral›ks›z hizmet veriyor. ‹stanbullular’›n hayat›nda vazgeçilmez bir yere sahip olan 572 metrelik Tünel, her gün ortalama 180 seferle, 12 bin yolcu

tafl›yor. Tarihi Karaköy Tüneli, son olarak iki y›l önce yap›lan bak›m ve revizyon çal›flmas›yla depreme karfl› güçlendirilmiflti. Geçti¤imiz ay içinde Beyo¤lu-Karaköy Tüneli yeni bir bak›mdan geçirildi ve yolcular›n daha güvenli seyahat etmeleri sa¤land›. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

5


forum

KÜÇÜKÇEKMECE

Sporda Y›l›n Yerel Yöneticisi Aziz Yeniay Futbol Plus taraf›ndan düzenlenen Y›l›n Futbol Oscarlar› ödül töreni Polat Otel’de muhteflem bir törenle sahiplerini buldu. Rüfltü Reçber, Bülent Uygun, Abdullah Avc›, Taner Gülleri, Özer Hurmac› gibi futbolun y›ld›zlar›n›n damga vurdu¤u geceye Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay ‘›n yan› s›ra R›dvan Dilmen, Erdo¤an Ar›kan, Gürcan Bilgiç, Tunç Kayac›, Ahmet Çak›r, Hakk› Yalç›n, Merhum Hasan Do¤an’›n k›z› Zeynep Do¤an gibi tan›nm›fl isimler de kat›ld›. Gecenin sunuculu¤unu Emre Tilev yapt›. Gecede Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay hem ödül ald›, hem de ödül verdi. “Sporda

Y›l›n Yerel Yöneticisi” seçilen Baflkan Aziz Yeniay ödülünü Fotomaç Gazetesi Genel Yay›n Yönetmeni Zeki Uzundurukan’›n elinden ald›. Baflkan Yeniay yapt›¤› konuflmada, “Sporda kaybeden yoktur, spor yapan kazan›r” slogan›n› yenilerken, “Sanatta 35 bin çocu¤umuza e¤itim veriyoruz. Sporda da bu say›y› 35 bine ç›karma sözünü buradan veriyorum ki, benim için ba¤lay›c› olsun” dedi. Baflkan Yeniay ayr›ca Takvim ve Fotomaç Gazetesi’nin usta yazar› Hakk› Yalç›n’a Y›l›n Spor Yazar› ödülünü, Fanatik Gazetesi’nin y›ld›z› parlayan ismi Tunç Kayac›’ya da “Y›l›n Anadolu Kulüpleri Yazar›” ödüllerini verdi.

3. Küçükçekmece Baflkanl›k Turnuvas› nefes kesti Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derne¤i’nin geleneksel olarak düzenledi¤i Küçükçekmece Belediye Baflkanl›k Minikler Futbol turnuvas›n› 3.üncüsü bafllad›. Yeflilova stad›nda bafllayan turnuvan›n aç›l›fl maç› olan ‹stanbul Trabzonspor ile Halkal› Tafltepespor aras›ndaki bafllama vuruflunu Küçükçekmece Belediye Baflkan yard›mc›s› Enver fiengül ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Dernek Baflkan› ve Meclis Üyesi Seymen Genç-

6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

türk yapt›. Bafllama vuruflunu yapan fiengül, “‹lçemizde sportif anlamda güzel fleyler yap›lmakta, burada çocuklar›m›z kendi yeteneklerini ve hünerlerini sergileyerek Küçükçekmece ilçemizin ad›n› duyuruyorlar, tabi bizlerde belediye olarak bu çocuklar›m›za daha iyi imkânlarda spor yapmalar› için yeni spor tesisleri ve alanlar› yaparak ilçemizdeki spor baflar›lar›n› art›r›rken Milli tak›mlar›m›zda da siz de¤erli sporcu kardefllerimizi görmeyi arzuluyoruz” dedi.


forum

KÜÇÜKÇEKMECE Konuflma bozukluklar› ve kekemelik semineri düzenlendi Küçükçekmece Belediyesi ve ‹stanbul ‹flitme ve Konuflma Engelliler Derne¤i iflbirli¤i ile düzenlenen “Konuflma Bozukluklar› ve Kekemelik Seminerleri” e¤itimciler için Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde, aileler için ise CKSM’de düzenlendi. Konuflma Bozukluklar› Uzman E¤itimcisi Özgür Tekol’un sunumuyla gerçekleflen seminerler e¤itimcilerin ve ebeveynlerin yo¤un ilgisine karfl›laflt›. Tekol konuflmas›nda kat›l›m-

c›lara; gecikmifl konuflma, konuflma bozukluklar› ve kekemelik hakk›nda bilgilendirirken, aileleri ve e¤itimcileri erken tan›n›n önemi konusunda uyard›. Sa¤l›kl› ve engelli gruplarla çal›flt›klar›n› dile getiren Tekol, sa¤l›kl› gruplarda artikülasyon bozukluklar›na daha s›k rastland›¤›n› ve artikülasyon bozukluklar›n›n, motor devinim yetersizli¤i ve konuflma prati¤inin yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› söyledi.

Çekmecedekiler Tiyatro Toplulu¤u’na büyük ilgi Kimi tiyatroya ilk defa CKSM kurslar›nda bafllayan, kimi ise hobi olarak tiyatroyla ilgilenen ve bir daha tiyatro yapmadan yaflayamam diyen idealist gençlerin oluflturdu¤u 12 kiflilik dolu dolu bir ekip: ÇEKMECEDEK‹LER T‹YATRO TOPLULU⁄U... ‹stanbul Üniversitesi Tiyatro Elefltirmenli¤i ve

Dramaturji 3.s›n›f ö¤rencisi, CKSM Tiyatro E¤itmeni ‹brahim Yakut ile Çekmecedekiler Tiyatro Toplulu¤u’nun haz›rlad›klar› Moliere’in “Scapin’in Dolaplar›” adl› oyunu tiyatro sevenlerin kat›l›m›yla Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Oyun büyük ilgi gördü.

Ücretsiz Yaz Spor Okullar› 2 bin ö¤renciye hizmet verecek 2008-2009 E¤itim/ö¤retim y›l›n›n sona ermesi ile bafllayacak yaz tatilinde Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› ilçedeki ö¤rencilere yönelik ücretsiz yaz spor okullar›n› ve bilgi evlerini hizmete aç›yor. Yaklafl›k 2 bin ö¤renciye yönelik bu dev organizasyonun kay›tlar› 22 Haziran’da bafllad›. Futbol, Basketbol, Voleybol, Atletizm, Yüzme,

Step-Aerobik, Halk Oyunlar›, Taekwando, Karate Do, Badminton, Hentbol, Masa Tenisi, Satranç, Aikido, Gürefl, Okçuluk, Jimnastik, Tenis, Oryantiring olmak üzere 19 farkl› branfl›n yer ald›¤› yaz spor okulunda ö¤rencilere çanta, tiflört, flort, ve flapka gibi k›yafetler de ücretsiz olarak verilecek. Yaz spor okullar› 6 Eylül’e kadar sürecek.

‹stihdam için mesleki e¤itim program› düzenleniyor “‹fi ARAYAN KÜÇÜKÇEKMECEL‹, ‹fiVEREN‹N ARADI⁄I K‹fi‹ OLACAK!” solagan›yla hayata geçen ‹stihdam ‹çin Mesleki E¤itim Projesi (‹MEP) protokolü imzaland›. Proje, Küçükçekmece Belediyesi s›n›rlar› içindeki iflsizlerin mesleki e¤itimden geçerek ifl sahibi olmalar›n› amaçlan›rken, kat›l›mc›-

lara da önemli avantajlar sunuluyor. 1500-1600 TL tutar›ndaki mesleki e¤itim bedeli kursiyerlere ücretsiz veriliyor. Kurslar bafllar bafllamaz her kat›l›mc›n›n ‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤› Sigortas› yap›l›yor. Bunun d›fl›nda mesleki e¤itim kursundaki kiflilere 230-260 TL ayl›k ücret ödeniyor.

Madalyalar sahiplerini buldu Küçükçekmece Belediyesi ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü iflbirli¤iyle düzenlenen “Özel Atletizm, Badminton, Satranç, K›zlar Futbol fiampiyonas›, Puanl› Atletizm, Ö¤retmenler Aras› Voleybol, Badminton, Masa Tenisi ve Orienteering Turnuvalar› Ödül Töreni” çok say›da ö¤rencinin kat›l›-

m›yla gerçeklefltirildi. “2008–2009 Sportif Müsabakalar Ödül Töreni’’nde derece alan ö¤renciler ve ö¤retmenlerin kupa ve madalyalar›, Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, spor yazarlar› Osman Tanburac› ve Erhan Köknar taraf›ndan verildi. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

7


etkinlik

19.500 ö¤rencimizin mutlulu¤u sertifika Cennet Kültür ve Sanat Merkezi 2008–2009 e¤itim y›l› kurslar›n› baflar›yla tamamlayan yar›n›n sanatç›lar›, sertifikalar›n› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’dan ald›.

8

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

9


etkinlik

Dile kolay tam 19.500 ö¤renci... Her biri bir sanat dal›nda baflar›l› olmufl. Sertifikas›n› alman›n heyecan›n› yafl›yor. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin haz›rlad›klar› resim sergisiyle bafllayan etkinlikte bas›n mensuplar›n›n sorular›n› yan›tlayan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay: “1 y›ll›k e¤itimin sonunda 28 farkl› branflta e¤itim alan ö¤rencilerimizin sertifikalar›n› vermek üzere burada topland›k, baleden tiyatroya, resimden diksiyona kadar birçok alanda e¤itim gören 19.500 ö¤rencimizi

10

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

mezun etmenin hakl› gururunu yafl›yoruz. Bundan 5 y›l önce tiyatro salonu bile olmayan Küçükçekmece’de bugün 3 büyük kültür merkezimiz var ve Küçükçekmece’de her ay 28’i yetiflkin 32’si çocuk oyunu olmak üzere toplamda 60 oyun sahneleniyor. 2010 Kültür Baflkenti ‹stanbul’un Kültür ‹lçesi Küçük ‹stanbul’umuzda bu tür etkinliklere imza att›¤›m›z için son derece mutlu ve gururluyum” dedi. Piyano Gösterisiyle bafllayan flölende, minik piyanistlerin sihirli parmaklar›yla hayat verdi¤i notalar dinleyenleri mest ettikten sonra program keman ve gitar gösterileriyle devam etti. Atilla TAfi’›n flark›lar›yla renklenen törende, Küçükçekmece ilçesinde bulunan bilgi evleri aras›nda yap›lan kitap okuma yar›flmas›nda dereceye giren ö¤renciler ödüllerini Aziz Yeniay’dan ald›. Konuk sanatç› olarak programa kat›lan Atilla Tafl, Küçük ‹stanbul’u Kültür Cenneti’ne benzetti¤ini dile getirdikten sonra, sanata ve sanatç›ya verdi¤i destekten dolay› Aziz Yeniay’a teflekkür etti. Sahnede k›sa bir konuflma yapan Yeniay: “Bugün burada çocuklar›m›z›n e¤itimle neler yapabilece¤ine flahit olduk, 12 Haziran Cuma günü sona erecek olan Güz Dönemi E¤itim kurslar›m›z›n meyvelerini ald›k. Her biri ayr› cevher olan çocuklar›m›z›n e¤itmenleri sayesinde nas›l mücevhere dönüfltü¤ünü gördük. Sanat; sevda, gönül iflidir. Sanata gönül verenleri sonsuz sevgi ve sayg›yla selaml›yor ve teflekkür ediyorum” diye konufltu. Gece, Aziz Yeniay’›n Çok Sesli Koro’nun parlayan y›ld›zlar›yla birlikte söyledi¤i “Bir fiark›s›n Sen” adl› eserle son buldu.


etkinlik

12

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmece’nin bisiklet sevdal›lar› Geleneksel hale dönüflen Bisiklet fienli¤i'mize bu sene de kat›l›m yüksek oldu. 3.000 bisiklet sevdal›s› Baflkan Aziz Yeniay ile birlikte 15 kilometrelik parkuru geçip, küresel ›s›nmaya karfl› herkesi bisiklet kullanmaya davet ettiler...

Küçükçekmece hem e¤leniyor, hem de çevre problemleri ile yak›ndan ilgileniyor. Geleneksel hale getirdi¤imiz bisiklet flenli¤i bu sene ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve belediyemizce ortaklafla düzenlendi. Zehra Mustafa Dalg›ç Ticaret Meslek Lisesi'nde toplanan 3.000 bisiklet sevdal›s›, Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay ile birlikte pedal çevirmenin mutlulu¤unu paylaflt›lar. Küresel ›s›nmaya karfl› bisikletin önemine dikkat çeken Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, "Trafik sorununa en iyi çözüm bisiklet... Üstelik hem sa¤l›kl›, hem de çevre için çok önemli. Bugün burada sizlerle birlikte daha sa¤l›kl›, daha temiz hava solunan bir Küçükçekmece için pedal çeviriyoruz. Umar›m, bisiklet kullanmay› al›flkanl›k haline getirirsiniz. Gençlerimiz, okullar› yak›nsa, servis yerine okula bisiklette, ifle giden vatandafllar›m›z da iflleri yak›nsa, ifllerine bisikletle gitsinler. Hem spor yapm›fl, hem de çevreye eksoz gaz› vermemifl olurlar" diye konufltu. 15 kilometrelik parkur, kat›l›mc›lar›n çevrede kendilerini izleyenlere verdikleri önemli mesajlar nedeniyle göz aç›p, kapay›ncaya kadar tamamland›. Finale ulafl›ld›ktan sonra, kazanan bisiklet severlere çekiliflle baflta bisiklet olmak üzere çeflitli arma¤anlar verildi. Gençler, kendileriyle birlikte olan, bisiklete binen ve çevreye sahip ç›kan Aziz Yeniay'a teflekkür edip, bu tür etkinliklerin sürekli olmas›n› rica ettiler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

13


etkinlik

7 bin uçurtma Küçükçekmece semalar›nda Çevre bilincini vurgulama amac›yla düzenlenen Uçurtma fienli¤i'nin bu y›l alt›nc›s› düzenlendi. Halkal› Ziraat Mektebi'nde gerçekleflen flenlikte herkes, "P›r›l P›r›l Bir Gökyüzü" slogan› ile uçurtmalar›n› havaland›rd›... Bu y›l alt›nc›s› gerçeklefltirilen Uçurtma fienli¤i yine muhteflem güzelliklere sahne oldu. Do¤aya sayg›l›, çevre bilinci olan sosyal belediyecili¤in tüm sorumluluklar›n› yerine getiren Küçükçekmece Belediyesi, Halkal› Ziraat Mektebi'nde halk›yla kucaklafl›p, uçurtma uçurdu. Çevre bilincini tüm vatandafllar›na afl›lamay› kendine görev bilen Küçükçekmece Belediyesi, "P›r›l P›r›l Bir Gökyüzü" slogan› ile bu sene tam 7 bin uçurtmay› ayn› anda Küçükçekmece semalar›nda dalgaland›rd›. Vatandafllarla birlikte uçurtma uçuran, onlardan do¤aya sayg›l› olup, sahip ç›kmalar›n› isteyen Baflkan Aziz Yeniay, "Çevre bize çocuklar›m›za b›rakmak üzere emanet edildi. Onu hunharca kullan›p, yok etmek isteyenlere izin vermeyin" diye konufltu. Çocuklarla yak›ndan ilgilenip, uçurtmalar›n› da¤›tan, uçurmalar›na yard›mc› olan Baflkan Yeniay'a çocuklar›n ilgisi görülmeye de¤erdi.

14

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Y›l›n annesi fienli¤in onur konu¤u olan ve Y›l›n Annesi seçilen 4 engelli çocu¤a sahip Sayime Demir'e plaketini, müzik dünyas›n›n duayeni fiahin Özer ile birlikte Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay birlikte takdim ettiler.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

15


röportaj

16

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


NiranÜnsal n BURCU EDA ERDEM

Türkiye’nin ad›n› dünyaya duyuraca¤›m... Aileden, çocukluktan sanatç› olan Niran Ünsal, çok önemli iki projesini ilk defa bizlere aç›klad›. Ünsal, “Ortado¤u’ya ve Avrupa’ya yapaca¤›m yeni bir albüm var ve bu oldukça genifl kapsaml› bir proje. Türkiye’nin ad›n› dünyaya duyurmay› planl›yorum. fiu anda plan her fleyiyle kafamda haz›r, yaz›lar›n› da yazd›m sadece start vermem laz›m” diyor.

13 A¤ustos 1970 ‹zmir do¤umlu Niran Ünsal. ‹zmir Radyosu keman ve ses sanatç›s› Nursal Ünsal ve kanun sanatç›s› Ahmet Canevi’ nin ikinci çocuklar› olarak ‹zmir’de do¤du. Küçük yafllardan itibaren, müzikte çok önemli yeri olan bu iki enstrüman›n güzel na¤meleri ile büyüdü ve müzik onun için kaç›n›lmaz oldu. Müzik hayat›na sekiz yafl›nda ‹zmir TRT Çocuk Korosu'nda bafllad›. ‹leri koro ve gençlik korosu derken uzun y›llar TRT ‹zmir Radyosu’nda görev ald›.

Daha sonra Türk Sanat Müzi¤i Korosu’nun s›navlar›n› kazand›. Dört ay kadar koroda görev ald›. Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kulland›. Bu yüzden radyodan ayr›l›p orkestra eflli¤inde sahne çal›flmalar›na bafllad›. Bir dönem ‹zmir’de radyo programc›l›¤› yapt› ve bu esnada ‹zmir Devlet Konservatuar› fian Bölümü Ö¤retim Üyesi Müfit Bayrafla ile tan›flt›. Bayrafla “Pop Show 94” yar›flmas› için haz›rlad›¤› besteyi Niran Ünsal’›n yo-

rumlamas›n› istedi. Yar›flman›n ödülleri aras›nda S Müzik’le albüm anlaflmas› da yer al›yordu. Fazla düflünmeden teklifi kabul etti ve “Serseri May›n” isimli eserle Pop Show 94 yar›flmas›nda birinci oldu. Yar›flmadaki baflar›s›n›n ard›ndan müzik birikiminin yeterli olmad›¤›n› düflünerek, müzik dünyas›n›n usta isimleriyle sahne çal›flmalar› yapt›, beste denemelerine bafllad›. Haz›r oldu¤unu hisseden sanatç›, ünlü bir ekip eflli¤inde albüm haz›rl›klar›na gi-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

17


röportaj riflti. Sekiz ayl›k bir çal›flman›n ard›ndan 1996 y›l›n›n 13 A¤ustos günü “Haktan” adl› ilk albümünü ç›kard›. On iki flark›n›n yer ald›¤› albümün müzik yönetmenli¤ini Garo Mafyan ve Selim Çald›ran yapt›. Niran Ünsal, befl flark›n›n müzi¤ini yazarak bestecilik yönüyle de dikkatleri çekti. Albümle ayn› ad› tafl›yan “Haktan”, ç›k›fl parças› oldu ve video klibi Deniz Akel taraf›ndan çekildi. Faruk Nafiz Çaml›bel'in fliirinden Suat Say›n’›n besteledi¤i klasik bir parça olan “‹ntizar”a da hayat verdi güçlü yorumuyla. ‹lk albümünün ard›ndan sahne çal›flmalar›na yo¤unlaflan güzel yorumcu, Metin fientürk gibi ünlü isimlere bestelerini verdi. Niran Ünsal, merakla beklenen ikinci albümünü 1999 y›l›nda piyasaya sürdü. “fiark›lara Tutundum” adl› çal›flmada ünlü müzik adam› Atilla Özdemiro¤lu ile çal›flt›. Albüm bafltan sona Özdemiro¤lu’ nun incelikli dokunufllar›n› tafl›d›. ‹lk gözde video klibi, sözleri Aysel Gürel’e müzi¤i kendisine ait olan “‹tiraf Ediyorum” oldu. “Gönül Hanc›m”, “Peflinde Ah›m Var”, “Yasak Bir Düfl” ve “Tövbekâr” Niran Ünsal’›n besteledi¤i di¤er parçalar oldu. “Tövbekâr” ayn› zamanda sözlerini yazd›¤› ilk flark› oldu. Daha önce “A¤›r Roman” filminin müziklerinde yer alan Atilla Özdemiro¤lu çal›flmas› “Masum Günahlar”, “Vurgun” ve Sezen Aksu’nun unutulmaz flark›s› “Firuze”de mükemmel performans›yla takdir toplad› sanatç›. “Firuze”, ayn› zamanda albümün ikinci klibi oldu. “fiark›lara Tutundum”, Niran Ünsal’›n sanat müzi¤i e¤itimiyle destekledi¤i sesi ve eflsiz düzenlemeleriyle bir baflucu albümü oldu. fiimdi yepyeni bir albümle sevenlerine kavuflan sanatç› ile hem yeni albümü hem de yaflam tarz›n› sizler için konufltuk. n Özellikle bestelerinizden, besteci yönünüzden bahsetmek istiyorum. Bu flark›lar nas›l olufluyor? Onun saati ya da yeri olmuyor. Bir

18

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

anda nas›l insan söz ya da fliir yazabiliyorsa, insanlara bir fleyler yaflatabiliyorsa, okuyan›n dilindenmifl gibi hissettirebiliyorsa, “ben olsayd›m tam da bunu yazard›m” dedirtiyorsa, o derece kal›c› oluyor. Ben de ayn› flekilde beste yaparken bunlar› düflünüyorum. Besteyi yap›yorum ve bir süre dinlendiriyorum, demlendiriyorum. Baflka bir esere benzememesi için çok dikkatli davran›yorum, mesela kendi bestelerimi ço¤unlukla dinlememeyi tercih ediyorum, çünkü tekrara düflmek istemiyorum. ‹lk bestem ilk albümümde “K›z›l Günefl” , melodik yap› olarak tam anlam›yla Klasik Bat› Müzi¤i oldu¤unu söyleyebilirim. Ayn› albümde çok “damar” diye tabir edilen bir bestem daha var ad› “A¤lamaya Haz›r m›s›n?” alt yap›s›nda neyler, kemanlar var. Bu besteler ard› ard›na gelmeye bafllad›. n Besteleriniz di¤er sanatç›larla nas›l bulufluyor? Aç›kças› bu, arz ve talep olay›d›r öncelikle. Ben besteleri yapar›m ve sunar›m, be¤enen al›r, be¤enmeyen almaz, ›smarlama bir fley yapm›yorum, yapmad›m da bugüne kadar. En son Özcan Deniz albümünde 3 tane flark›m var mesela, “Kayboldum” “Nasip de¤ilmifl” “ Ben de bir insan evlad›y›m”. Kendi albümümde 11 tane bestem var ama de¤iflik söz yazarlar›yla çal›flt›m. Ondan önceki 2 albümümde 6, daha önceki albümümde de 7 bestem var, ilk albümde sadece 5 bestem var. Unutulmayanlardan bahsedersek, Zerrin Özer’ in “Deli yaz”, Demet Akal›n›n ç›k›fl parças› “Sebebim”, Rober Hatemo “Gurur”, Sibel Can, daha akl›-


ma gelmeyen birçok sanatç›da birçok bestem var, hatta Muazzez Ersoy’ un yeni ç›kacak albümünde 2 tane bestem var. ‹nsanlar›n o konuyla ilgili bilgi ve birikimi varsa, ona efllik etmeleri söz konusu olabilir ama bilmedikleri bir fleyi insanlara sunarsan o be¤eni toplar, alk›fllan›r ama insanlar ona efllik edemezler. Yani çok iyi bir tablo ç›karmak gibi ya da çok iyi bir futbol oynamak gibidir biraz. Biz ayakta alk›fllar›z ama ifli bilen onlard›r. O zaman hayran kitlesi daha da ço¤al›yor, iflini kaliteli yap›nca er ya da geç ortaya ç›k›yor. Ben s›radan ve kolay iflleri sevmiyorum, karakterimle alakal› bir durum bu. Zor olan iflleri seviyorum, farkl› olan› seviyorum. Çünkü farkl› olan, hemen alg›lan›r. n Türk müzi¤inde nerede oldu¤unuzu düflünüyorsunuz? Tarz›n›z›n ad› ne? Benim yapt›¤›m müzi¤i “Ala Türk Pop” olarak adland›rabiliriz, çünkü içinde hem alaturka hem de Türkçe pop müzik var. Benim ilk albümümde yapt›¤›m “K›z›l günefl” adl› parça, sadece besteciler ve müzi¤i bilen insanlar taraf›ndan sevildi, çünkü Türkiye’ de flöyle bir kaos var; üreten insanla yani bir fleyler b›rakabilecek olan insanla di¤erleri birbirinden ayr›lm›yor. Merak eden, kendini yetifltirmeye çal›flan insanlar ço¤u zaman görmezden geliniyor. Hala Türkiye’de telif haklar›yla ilgili problem var düflünsenize. ‹ngiltere’de yaflayan bir adam Beatles grubunun bir parças›na intro, yani 25 saniyelik bir girifl müzi¤i yapm›fl ve dünyan›n her yerinden gelen telif paralar›yla bir flatoda yafl›yor. Biz bu albüme çok ciddi emek verdik ve diflimizden t›rna¤›m›zdan artt›rd›¤›m›z paralarla yapt›k bu ifli. 7 Nisan 2007 de bir yap›m flirketi kurduk eflimle ve albümü oradan ç›kard›k, bu albüm bizim ikinci iflimiz. Ayr›ca flirket olarak MÜYAP üyesi ol-

duk, bu flu anlama geliyor; tam anlam›yla yetkili bir yap›mc› flirketiyiz, bizim albüm sat›fllar›m›z bu sayede yine bize dönüyor, dijital haklar›m›z MÜYAP taraf›ndan takip ediliyor. n Yeni hedeflerinizden, yeni projelerden bahseder misiniz? ‹ki farkl› projem var flu s›ralar gerçeklefltirece¤im. Ortado¤u’ya ve Avrupa’ya yapaca¤›m yeni bir albüm var ve bu oldukça genifl kapsaml› bir proje. ‹lk defa sizinle paylafl›yorum, Türkiye’nin ad›n› dünyaya duyurmay› planl›yorum. fiu anda plan her fleyiyle kafamda haz›r, yaz›lar›n› da yazd›m sadece start vermem laz›m. O kadar farkl› bir ifl ki, tamamen sosyal bir proje olacak. Di¤er projem ise yine TV için olacak, yapt›¤›m di¤er programa benzer bir tarz ama farkl› sanatç›larla düflünülüyor. n Son albümde çok tutan bir düetiniz var Özcan Deniz ile… Bu buluflma nas›l oldu? Sevgili Özcan Deniz’in bir önceki “Hediye” albümünde 3 tane flark›m vard› benim ve ilk müzikal diyalogumuz o flekilde geliflti. Aradan 2 y›l geçti, ayn› stüdyoda albümlerimiz için çal›flmaya bafllad›k, 3 katl› bir stüdyonun en üst kat›nda ben, ortada Özcan Deniz, en alt katta da Tarkan vard›. Ben albümü bitirmeye yak›n Tarkan’a dinlettim, çok be¤endi, sonra Özcan Deniz’i davet ettim dinlemesi için, sa¤olsun hemen geldi. Çok be¤endi bütün flark›lar› ve ben flu parçaya bir düet düflündük ne dersin diye sordum, kabul etti. ‹flte bu bir dayan›flma örne¤idir, istese kabul etmeyebilirdi ama iflini o kadar iyi yap›yor ve kendine güveni o kadar tam ki, çok büyük bir zevkle efllik edece¤ini söyledi. Ortaya da flahane bir flark› ç›kt›. n Okuyuculara mesaj›n›z var m›? Dinleyicilerimin hepsine gösterdikleri ilgi için teflekkür ediyorum. Ayr›ca Küçük ‹stanbul’un flansl› vatandafllar›na da selamlar›m› gönderiyorum.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

19


mekan

‹stanbul’un en gözde plaj›

‹çkumsal Marmara'n›n en güzel yeri. Menekfle ile Avc›lar aras›nda kalan, ›slah edilmifl kanal›nda teknelerin yer ald›¤›, hemen her yerinden denize girilebilen çok özel bir alan ‹çkumsal... Yürüyüfl alanlar›, çocuk oyun alanlar›, kameriyeleri, cankurtaranlar›n görev yapt›¤› özel plaj› ile ‹stanbullular'›n gözdesi...

20

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

21


mekan Bundan 3 y›l öncesine kadar ne bir ailenin, ne de s›radan vatandafl›n gezip, dolaflabildi¤i bir yerdi ‹çkumsal. Yapt›¤› önemli projelerle Küçükçükmece'yi daha yaflanabilir bir ilçeye çeviren belediyemiz, bu alan için de güzel bir proje haz›rlad›. Kokudan geçilmeyen Kanal ›slah edilip, temizlendi. fiimdi üzerinde teknelerin yer ald›¤› turistik bir sahil kasabas›ndan farks›z. Kanalda ördekler, göçmen kufllar deniz ve gölün suyuyla dans eder hale geldi. Bal›klar yeniden kanal›n temiz sular›na döndü. Kanal›n hemen uzant›s›nda yer alan çok genifl alan içinse Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan proje haz›rland›. Büyükflehir Belediyesi ile birlikte y›llar öncesinde ‹stanbullular'›n gözdesi olan ‹çkumsal Plaj› Projesi yeniden hayata geçirildi. At›l halde bulanan alanlara çocuk oyun parklar›, yürüyüfl yollar›, kameriyeler, basketbol sahas›, parklar, buray› gelip görmek isteyenler için de otoparklar yap›ld›. Kumsal temizlenip, halk›n hizmetine sunuldu. Vatandafllar›n daha güvenli denize girebilmesi için cankurtaranlar tutuldu. ‹stanbullu art›k s›caktan bunald›¤›nda solu¤u ‹çkumsal'da al›yor. ‹steyen denize girip, Marmara'n›n serin sular›na kendisini b›rak›yor. ‹steyen muhteflem deniz manzaras›na karfl› yürüyüfl yap›p stresini at›yor. Çocuklar için oyun alanlar› düflünülmüfl. Baflka parklardaki bir kaç sal›ncak ve küçük bir oyun alan› de¤il, ayn› anda yüzlerce çocu¤un faydalanabilece¤i oyun alanlar› bunlar. Basketbol sahas›, buraya gelen insanlar›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacak büfeler, bisiklet yollar›, biraz daha ilerledi¤inizde futbol sahas› ve çiçeklerle bezenmifl parklar. ‹çkumsal'› gezip, görmeyene anlatmak zor.Halk bu plaja sahip ç›km›fl. Yapmak kadar, halk›n sahip ç›kmas› da önemli. Eskiden oldu¤u gibi, k›r›l›p, dökülmesine, plaj›n kirletilmesine halk izin vermiyor. Bu yüzden ‹stanbul'un en gözde plaj› olmufl. Haftan›n her günü çoluk, çocuk demeden insanlar›n denize girdi¤i, hafta sonlar› ise ad›m at›lacak yerin bile az oldu¤u ‹çkumsal, Küçükçekmece Belediyesi ve Büyükflehir Belediyesi'nin hakikaten gurur duyaca¤› projelerden biri. E¤er, can›n›z denize girmek istiyorsa, yan› bafl›n›zdaki ‹çkumsal'› mutlaka bir ziyaret edin. Ücretsiz. Gerçekten halk plaj›. Ve plaj›na sahip ç›kan halk› yak›ndan görün...

22

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


etkinlik

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi (CKSM) 2008–2009 e¤itim y›l› kurslar›n› baflar›yla tamamlayan yar›n›n sanatç›lar›, sertifikalar›n› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay’dan ald›.

Hiç flüphesiz gelece¤imiz, çocuklar›m›z. Onlar› daha bilinçli, sorunlara karfl› daha duyarl› yetifltirmek bizim elimizde. Toplum sorunlar›yla flimdiden ilgilenen bu minik yürekler, gelecekte kendi çocuklar›na daha iyi bir dünya b›rakmak için bizden çok daha fazla çal›flacaklard›r. “Temiz ‹lçem Küçükçekmecem” kampanyas›na kat›lan çocuklar›m›z, duyarl›l›klar› ile gö¤sümüzü kabartt›...

24

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


“Temiz ‹lçem Küçükçekmecem” Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan düzenlenen ve Halkal› Çaml›k alan›nda yap›lmas› planlanan “Temiz ‹lçem Küçükçekmece’m Çevre Tan›t›m fiöleni” hava muhalefeti nedeniyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde (SKSM) düzenlendi. Çevre Orman Bakanl›¤›’n› temsilen ‹stanbul Çevre Orman ‹l Müdürü Doç. Dr. Mehmet Emin Birp›nar, Prodüktör fiahin Özer, Sanatç› Sami Aksu, Tafl›nabilir Pil Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP) Çevre Mühendisi Elif Kara etkinli¤e renk katt›lar. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nin fuaye alan›n› dolduran minikler ellerindeki “Bol bol fidan dikelim. Her çocuk, bir fidan, bin fidan bir orman. Ormans›z gelecek, gelmeyecektir demektir.” Yaz›l› dövizlerle büyüklerine mesaj verdi. Programda miniklerin yo¤un ilgi ve sevgisiyle karfl›laflan, Kültür-Sanat ve e¤itime destek verdi¤i kadar temiz bir çevre içinde duyarl› olan Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay konuflmas›nda, “1- 5 Haziran Çevre Haftas› münasebetiyle ilçe genelinde temizlik kampanyas› bafllatt›k. ‹lçe bütününde temizlenmeyen mahalle ve sokak kalmad›. Kampanya ile birlikte halk›n temizlik konusunda fark›ndal›¤›n› sa¤lad›k” dedi. Ko-

nuflmas›nda çocuklara seslenen Yeniay, “At›k pilleri çöpe atmayaca¤›z, k⤛t ve çöpü, plastik ve çöpü birbirine kar›flt›rmayaca¤›z. At›lan her k⤛t, kurutulan bir a¤aç demektir. Yar›nlarda daha güzel bir dünya için çevremize sahip ç›kal›m. En iyi temizlik, kirletmemektir” diye konufltu. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi, Tafl›nabilir Pil Üreticileri ve ‹thalatç›lar› Derne¤i (TAP) ve ‹stanbul ‹lçe Belediyeleri taraf›ndan ortaklafla düzenlenen 1 Ekim 2008 ve 31 Mart 2009 tarihleri aras›nda ilkö¤retim okullar› aras› ödüllü at›k pil toplama kampanyas›nda dereceye giren okullar ödüllerini Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay, fiahin Özer, Sami Aksu, Elif Kara ve Mehmet Emin Birp›nar’dan ald›. Küçükçekmece ilçesinde büyüyen pop müzi¤inin de¤erli sesi Tamer Karan’›n konseriyle renklenen etkinlik miniklere keyifli dakikalar yaflatt›. Tamer Karan flark›lar›yla coflan minikler tüm y›l›n yorgunlu¤unu dans ederek ç›kard›. Konser sonras›nda Karan, çevre bilincini bu güzel kalplerde ve beyinlerde oluflturmak ad›na verdikleri destekten dolay› Aziz Yeniay’a ve Küçükçekmece Belediyesi çal›flanlar›na teflekkür etti.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

25


meslek

Eski saatler mücevher kadar k›ymetliydi Unutulmaya yüz tutmufl mesleklerden biri haline geldi saat tamircili¤i. Sefaköy'ün merkezinde 35 y›ld›r bu ifle gönül vermifl Abdurrahman Bayburtlu bize saatleri, tamircili¤i ve mesle¤in s›k›nt›lar›n› anlatt›... Neredeyse koca bir ömür. Gözünde büyüteç saati tamir ediyor. Bu ifli yaparken de büyük keyif al›yor. ‹yi saatten hemen anl›yor. "Eskiden marka saatler vard›. Nacar, Hislon, Vetur, Omega... Saatine herkes mücevver gibi bakard›. Bozuldu¤unda da kald›r›p atmaz, bizlere gelir, hem çay›m›z› içer, hem de saatini tamir ederdik" diyerek söze bafll›yor 35 y›ll›k usta Abdurrahman Bayburtlu. Sefaköy'ün merkezinde, bankalar caddesinde küçüçük dünyas›nda, saatlerle yat›p, saatlerle kalkan biri. O da bu ülkenin tekstilcisi, bisikletçisi, ayakkab›c›s› gibi Çin mallar›ndan dertti. "Biz dükkan kiras› veriyoruz, vergi ödüyoruz. Çin’den 5 liraya ald›¤› saati baz›lar› kaça satabilirse sat›yor. Kullan›-

26

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

lan kalitesiz madde kanser yaparm›fl, garantisi yokmufl, tamir olmazm›fl bakan yok" diyor. Haks›z da say›lmaz. Saatte bir dünya markas› olan ‹sviçre bile taklit ve Çin mallar› ile bafla ç›kamazken, bizim küçük esnaf›m›z nas›l bafla ç›ks›n. Paha biçilmez, en ucuzu 30-40 bin dolar olan marka saatlerin bile bugün kolayl›kla 100-200 dolara taklitini bulabiliyorsunuz. Hem de birebir ve iyi taklit. Üstelik marka ile bozulana veya rengi ç›kana kadar havan›z› rahatl›kla atabiliyorsunuz. Durum böyle oldu¤u için bilinçli tüketiciye büyük görev düflüyor. Mahalle bakkallar›n›, büyük marketler, mahalle tamircilerini de Çin mallar› yok etmek üzere. Direnmek,


mesle¤ine sahip ç›kmak isteyen Abdurrahman usta gibiler direniyor. Ama, nereye kadar direnecekler bilinmez. Onlar da yak›nda dükkanlar›n› Çin mal› saatlerle doldurursa, kimse k›z›p, flafl›rmas›n. Eskiden gözü gibi bakt›¤› saatine bir fley oldu¤unda solu¤u mahallesindeki saat tamircisinde alan bizler, çay›m›z› içip keyifli bir sohbet ile saatimizi tamir ettirirken, flimdi teknolojiye boyun e¤ip, mahallemizin bir esnaf›n›n daha yok olmas›na göz mü yumaca¤›z! Abdullah Usta'ya soruyoruz. Tamir için saat geliyor mu diye?.. "Çin mal› saatler zaten tamir olmuyor. Pilli saatleri kullananlar da eskisi kadar tamire getirmez oldu. Bir saatin kalitesi içinde kullan›lan mekanizmas›na ba¤l›d›r. Pilli saatlerde bu mekanizma çok kalitesiz oluyor. Bozuldu¤unda içini ço¤u zaman komple yeni bir menakizme ile de¤ifltiriyorlar. Kaliteli saati bozulan bu yüzden dikkatli olmal›. Saati tamir etmeyip, mekanizmay› komple de¤ifltiren s›radan tamircilere gitmesinler. Kullan›lan mekanizma saatin de¤erini yok edebilir. Biz burada efl-dost sayasinde idare ediyoruz. Bize saatini emanet eden, onu gözümüz gibi sak›n›p, koruyaca¤›m›z› bilir. Saat takmak eskiden çok önemliydi. Herkes kolunda, kiflili¤ini yans›tacak kalitede bir saat takard›. Tak›m elbisenin saati ayr›, spor giyimin saati ayr›yd›. Bayanlar aras›nda da saat eskiden çok daha modayd›. fiimdi p›rlanta ne kadar modaysa, geçmiflte de saat o kadar modayd›. Dost sohbetlerinde han›mlar, saatlerini bir birlerine gösterip, saatler hakk›nda sohbet ederlerdi. Her fleyde oldu¤u gibi saat konusunda da eski günleri

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

27


meslek özlemle an›yoruz." Taklit ve Çin Mal› saatlere karfl› ba¤l› bulundu¤unuz esnaf odas› bir yapt›r›m uygulatam›yor mu diyoruz... "Esnaf odas› da çare bulam›yor, ülkemizdeki marka saatleri satan disbiratörler de. Yurt d›fl›ndan, Çin'den çanta ile saat getirip satan çok. Satana bir cezai yapt›r›m da yok zaten. Zab›ta zaten bafla ç›kam›yor. Bizim gösterdi¤imiz direnci, tüketici de göstermeli. 300-500 lira verip, kalite bir saat alan kifli bu saati ömür boyu kallanabilir. 20 lira verip Çin mal› taklit bir saati alan kifli ise bunu en fazla bir ay kullan›r. Asl›nda taklit saatler daha pahal›ya geliyor ama dikkat eden yok..." Tamir için bekleyen bir iki köstekli saat görüyoruz. Abdurrahman Bayburtlu'ya köstekli saatleri hala kullananlar›n olup olmad›¤›n› sordu¤umuzda yine ilginç bir cevap al›yoruz; "Köstekli saatlerin de pillisi ç›kt›. Bu da hem fiyatlar›n›, hem de kalitesini düflürdü. Eskiden sat›lan köstekli saatlerin hemen hepsi ‹sviçre yap›m› ve mekanizmas› birer sanat eseri olan saatlerdi. fiimdi ayn› görüntü. Hatta daha da flaflal›. Ama, içlerinde kullan›lan mekanizma çok kalitesiz. Bende tamir için bekleyen köstekli saatlerin de ço¤u pilli. Gözümüze iliflen duvar saatleri hakk›nda bilgi istiyoruz... "Duvar saatlerinin pek çok çeflidi vard›. Hemen her evde bulunur ve kurmal›yd›lar. Onlar›n çan sesi eve bir baflka hava verirdi. fiimdi onlar›n yerini de pilli duvar saatleri ald› ve kalite oldukça azald›. Ben hep flunu söylerim; Alt›n› sarraftan, K›ymay› kasaptan, Saati de saatçiden alacaks›n... Bunu yaparsak, hem sa¤l›¤›m›z›, hem de kesemizi koruruz." Abdurrahman usta gibi mesle¤inin ehli, hofl sohbetli küçük esnaflar›m›z›n kaybolup gitmesini istemiyorsak, sokak bafllar›n› iflgal eden, taklit ve sa¤l›¤a zarar ürünler satan kiflilerden uzak durmal›y›z...

28

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

P›rlantal› modeli ile bayanlar›n en gözde saati

Erkeklerin gözdesi TAG Heuer 40 yafl›nda TAG Heuer’in efsane modeli Monaco, 40. y›ldönümü için yeniden tasarland›. Y›llard›r erkeklerin en gözde saat markalar›ndan biri olmay› baflaran Monaco modeli 1000 adet limitli üretimle özel sahiplerini bekliyor. Steve McQueen’in izlenme rekorlar› k›ran Le Mans filmi ile ölümsüzlefltirdi¤i, kare kasal› ikonik Monaco’nun yeniden tasarlanm›fl bu eflsiz versiyonu Türkiye’ye 10 adet getirilecek. Saat konusunda seçici davranan 10 özel kifliden biri olma ayr›cal›¤›n› yaflamak istiyorsan›z, elinizi çabuk tutun diyoruz. Fiyat› m›! Mücevher kadar pahal›...

Dünyaca ünlü ‹sviçreli saat markas› Maurice Lacroix’n›n, “Masterpiece Phase de Lune” modelinin yeni p›rlantal› versiyonu, göz al›c› lüks ve feminenli¤i ayn› çizgide buluflturuyor. Bafl döndürücü beyaz veya görkemli mor rengi ile göz al›c› p›rlantalar, kad›n do¤as›n›n parlak ve çarp›c› mücevherleri tafl›ma arzusunu tatmin ediyor. Saat 41 milimetre çap›ndaki paslanmaz çelik kasas›n›n 67 adet p›rlanta ile süsledi. Bu nedenle de bayanlar›n gözdesi...


konuk yazar Haflmet BABAO⁄LU

Yaln›zsan, üzerine h›rka al...

Y

›llar önceydi. Taflradaki aile ifllerini b›rak›p ‹stanbul'a tafl›nm›fl bir arkadafl›m›z "bu flehri seviyorum ama burada yaz›n bile üflüdü¤ü hissine kap›l›yor insan" demiflti de, gülüflmüfltük! Oysa ciddiydi. Ama bunu Güneyli olmas›na ba¤lay›p konuyu kapat›vermifltik. Bir baflka "üflüme"den söz edebilece¤ini akl›m›za bile getirmemifltik. Büyük ailenin s›cakl›¤›ndan; birbirini tan›yan, yard›m›na koflan efl dost çevresinden ç›k›p metropollere özgü "kim kime dum duma" ortam›na geçiflin basbaya¤› bir "iklim" de¤iflikli¤i olabilece¤ini düflünmemifltik. HHH Çok sonra anlad›m o arkadafl›m›! Art›k inan›yorum ki, mevsim ne olursa olsun insan üflüyebiliyor. Önce ruhunda bafll›yor bu his, sonra bedenini sar›yor. Toplumsal-bireysel iklime ba¤l› bir üflüme bu! Hastane kuyruklar›nda yan›nda akrabas›, dostu olmadan bekleyip duranlar› saran titremenin kayna¤› o... Akflam›n bir vakti apartman dairelerinde bir bafl›na oturanlar›n üzerlerine bir h›rka alma ihtiyac› hissetmeleri ondan... "Derdimi kime açsam anlamayacak" diye düflün meye bafllayan ve aile ortam›nda veya sevdiklerinin aras›nda bile yaln›zl›k çekenleri ürperten fley o... Kimisini "cemaat battaniyesi"nin alt›na girmeye iten, kimisini metropol e¤lencelerinin anonim kalabal›¤›nda kaybolmaya sevk eden üflüme yani... fiimdi neden bu konuyu açt›m biliyor musunuz? Anlatay›m. HHH Malum, dünyan›n her yerinde medya irili ufakl› "bilimsel araflt›rma"lar› haber yapmaya bay›l›r.

Araflt›rma tart›fl›l›r nitelikteymifl, ciddiye al›nmayacak kadar küçük çapl›ym›fl, araflt›rmay› yapan üniversite ve ekip d›fl kap›n›n d›fl mandal›ym›fl... Bunlar medyay› pek ilgilendirmez. Medya için araflt›rma sonuçlar›n›n okuru g›d›klayacak nitelikte olup olmad›¤› önemlidir. O yüzden bu tür haberlere pek tak›lmam; okurlar›n da öyle uzun boylu tak›l›p kalmas›n› istemem. Ama öyle bir araflt›rma haberiyle karfl›laflt›m ki, sözünü etmeden geçmem imkans›z! HHH Kanada Toronto Üniversitesi'nde yap›lan bir araflt›rma bu! Denekleri iki gruba ay›r›yorlar. ‹lk gruptakilerden sosyal aç›dan d›flland›klar› olaylar› hat›rlamalar› isteniyor. ‹kinci gruptakilerden ise sosyal çevreden kabul gördükleri anlar› zihinlerinde yeniden canland›rmalar› isteniyor. Sonra her iki gruptakilere bu tecrübelerini yaflad›klar› s›rada bulunduklar› ortam›n oda s›cakl›¤› soruluyor. Birinci gruptakiler hep serin bir ortam hat›rl›yor! Ayn› araflt›rmaya ba¤l› bir baflka çal›flmada bilgisayarda bir top oyunu oynan›yor. Oyunda deneklerin baz›lar›na çok top at›l›yor, baz›lar›na ise az top at›larak devre d›fl› b›rak›l›yor. Oyundan sonra s›cak veya so¤uk ne içmek istedikleri soruluyor deneklere. Devre d›fl› b›rak›lanlar (bilgisayar›n bile "adam yerine koymad›¤›" denilebilir mi?) istisnas›z s›cak çorba veya kahve istiyor. Araflt›rmay› sürdüren ekip "kendini yaln›z ve d›fllanm›fl hissetmenin insan› gerçekten üflüttü¤ü" sonucuna varm›fl! Tamam! S›radan bir lisansüstü araflt›rmas› bu! Kabul! Ama söyleyin; ç›kan sonuç hafife al›nacak türden mi?

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

29


AR-GE

Kentin ritmi

istasyonda atacak Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan projelendirilen “‹stasyonun Ritmi” projesi ile çocuklar ritim, dans ve foto¤raf atölyesi gibi çal›flmalarla hem e¤lenecek hem de kendini gelifltirecek. Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan bafllat›lacak “‹stasyonun Ritmi” isimli proje ile çocuklar sanat›n farkl› dallar›na yöneliyor, yarat›c›l›klar› gelifliyor. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti kapsam›nda Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde ‹stasyon Mahallesi’nde bulunan Bezirganbahçe’deki çocuklar›n sanatsal çal›flmalara kat›lmas›n› sa¤lamak, grup çal›flmalar›nda yer alarak birlikte hareket etmelerini sa¤lamak ve onlar› bir sanat dal›na yönlendirmek amac›yla oluflturulan proje ritim, dans ve foto¤raf olmak üzere üç farkl› atölye çal›flmas›ndan olufluyor. Bu atölyelerde konusunda uzman isimlerden e¤itim alacak olan çocuklar ayn›

30

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

zamanda film ve belgeseller izleyecek, gezilere kat›lacak ve proje sonunda ise deneyimlerini ve çal›flmalar›n› çeflitli organizasyonlarda sunacak. Proje; “Ritim Atölyesi”, “Dans Atölyesi” ve “Foto¤raf Atölyesi” olmak üzere üç çal›flmadan meydana geliyor. 4 ay sürmesi planlanan “Ritim Atölyesi” çal›flmalar› 20’fler kiflilik iki çocuk grubuyla gerçeklefltirilecek. Perküsyon e¤itmeni taraf›ndan gerçeklefltirilecek atölyelerde çocuklara vurmal› çalg›lara ve ritim kal›plar›na yönelik e¤itimler verilecek. Atölye çal›flmalar› devam ederken ise ayda bir kez müzik ve perküsyon konusunda film ve belgesel gösterimleri yap›lacak. Ayr›ca her ay farkl› bir ritim atölyesi ziyaret edilerek çocuklar›n farkl› perküsyon çal›fl-


malar› ile ilgili bilgi sahibi olmalar› için ritim atölyesi ziyaretleri gerçeklefltirilecek. Ritim grubu konser verecek düzeye geldi¤inde ise projenin son ay›nda TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda, ilçedeki kültür merkezlerinde ve Küçükçekmece Göl fienli¤i’nde konser organizasyonlar› yap›lacak.

ÇALIfiMALAR GÖL fiENL‹⁄‹’NDE SAHNELENECEK Projenin bir di¤er bilefleni “Dans Atölyesi”nde 20 kiflilik bir çocuk grubuna dans e¤itimleri verilecek. Dans e¤itmenleri taraf›ndan gerçeklefltirilecek atölyeler, hem bireysel geliflimi destekleyen hem de grup sorumlulu¤unu gelifltirici interaktif kat›l›ml› çal›flmalar olacak. Çocuklara foto¤rafç›l›k konusunda teknik ve pratik e¤itimlerin veri-

lece¤i “Foto¤raf Atölyesi”nde ise çal›flmalar 20’fler kiflilik iki grupla gerçeklefltirilecek. Atölyede bir foto¤raf sanatç›s› dan›flmanl›k yaparak yönlendirici ve destekleyici rol oynayacak. Foto¤raf sanatç›s› her ay bir hafta çocuklarla ve süpervizörlerle bir araya gelerek hem foto¤raf sanat› hakk›nda bilgi verecek hem de projenin gidiflat›n› takip edecek. Bunun yan› s›ra ayda iki kez düzenlenecek gezilerde çocuklar farkl› mekanlarda foto¤raf çekimleri yapacak. Tüm bu e¤itimler sona erdi¤inde ise çocuklar›m›z hünerlerini TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu’nda, ilçedeki kültür merkezlerinde ve Küçükçekmece Göl fienli¤i’nde gerçeklefltirilecek organizasyonlarda sahneleyecek ve sergileyecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

31


AR-GE

Küçükçekmece Belediyesi’nden yepyeni bir istihdam projesi

Kad›nlar

kamusal alanda...

Bezirganbahçeli kad›nlar kamusal alana ç›k›yor, bilinçleniyor, üretime kat›l›yor. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan oluflturulan “Kad›nlar Kamusal Alana!” isimli istihdam projesi ile kad›nlar hem aile ekonomisine katk›da bulunacak hem de e¤itimler sayesinde kendini gelifltirecek.

32

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Küçükçekmece Belediyesi, kad›nlar›n kent yaflam›na kat›lmalar›n› sa¤lamak ve kamusal alanda yer almalar›n› teflvik ederek kad›nlar›n sosyo-ekonomik özgürlük kazanmalar›na yönelik ad›mlar at›lmas› amac›yla “Kad›nlar Kamusal Alana!” isimli istihdam projesini hayata geçiriyor. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› bünyesinde oluflturulan proje ile kad›nlar hem aile bütçelerine katk›da bulunacak hem de kiflisel becerilerini gelifltirecekler. Giriflimci kad›nlar tek bafl›na yapamad›klar›n› kooperatif çat›s› alt›nda yapabilecekler. Ülkemizin en önemli ve s›k›nt›l› gerçeklerinden birisi olan istih-


giriflimciler her gün pazarlanacak ürünlerden elde ettikleri geliri, masraflar› düfltükten sonra kendi aralar›nda bölüflecekler. Zaman içerisinde ürün çeflitlili¤inin art›r›lmas›n›n ve organizasyonunu gelifltirilmesinin planland›¤› kooperatifte mekan›n temizli¤i, günlük ifllerin örgütlenmesi ve toplant› ya da çal›flma saatlerine dair tüm kurallar yine kad›nlar taraf›ndan belirlenecek. Bu sayede kad›nlar birlikte ifl yaparak ve karar vererek hem sosyal hem de ekonomik anlamda dayan›flma ve kolektif çal›flma bilincine sahip olacak. Dolay›s›yla kad›nlar kendini ifade etme, dinleme, aktarma ve topluluk içinde iletiflim kurma gibi konularda da beceri kazanacak.

dam sorununa ilçe baz›nda bir çözüm niteli¤i tafl›yan projenin ilk aflamas›nda Bezirganbahçeli 50 kad›na verilecek liderlik, giriflimcilik ve örgütlenme gibi konulardaki 3 ayl›k kiflisel e¤itim/geliflim programlar› ile kad›nlar›n örgütlenme becerilerinin gelifltirilmesi hedefleniyor. Bu hedefler do¤rultusunda Kad›n Eme¤ini De¤erlendirme Vakf› (KEDV) iflbirli¤i ile gerçeklefltirilecek proje ile kad›nlar›n kiflisel haklar› konusunda bilinçlenmesinin sa¤lanmas›, e¤itimlerin ard›ndan kad›nlar›n kolektif ifl yapma becerilerinin art›r›lmas›, gönüllü kad›nlarla Bezirganbahçe Kad›n Kooperatifi’nin kurulmas› ve kooperatif bünyesinde bölgenin ihtiyaçlar›na yönelik çal›flmalar›n oluflturularak düflük mali-

yet ve el becerileri ile üretilebilecek tüketim ürünlerinin pazarlanmas›n›n projeye dahil edilerek 50 kad›na ifl sahas› yarat›lmas› amaçlan›yor.

KOOPERAT‹F‹N KARI BÖLÜfiÜLECEK Proje süresince 3 ay boyunca KEDV’in e¤itim uzmanlar› ve gönüllüleri taraf›ndan verilecek kiflisel geliflim ve bilinçlenme e¤itimleri sonucunda en az 7 gönüllü kad›n›n kat›l›m› ile Bezirganbahçe Kad›n Kooperatifi’nin kurulmas› planlan›yor. Bölgede yaflayan kad›nlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda faaliyetler yürütecek kooperatifte yüksek maliyet gerektirmeyen ve el becerisine dayanan çok amaçl› s›v› sabun, kuru g›da paketlemesi gibi tüketim ürünlerinin üretilmesi ve pazarlamas› yap›lacak. Kad›n

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

33


AR-GE

Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu 5-D S›n›f› ö¤rencileri sahneledikleri çevre kirlili¤i konulu tiyatro oyunu ile izleyicilere keyifli dakikalar yaflatt›lar. Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Plan ve Proje Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Ar-Ge fiefli¤i taraf›ndan yürütülen Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› kapsam›nda kurgulanan “Görsel ve Sahne Sanatlar› Arac›l›¤›yla Rehabilitasyon Çal›flmalar›” bünyesinde 8 haftal›k yo¤un bir çal›flman›n ard›ndan ö¤renciler taraf›ndan yaz›lan ve sahnelenen oyun büyük ilgi gördü. Performanslar› profesyonel tiyatro oyuncular›n› aratmayan çocuklar›m›z izleyenlerden tam not al›rken uzun süre ayakta alk›flland›. Toplumun farkl› kesimlerinin çevre kirlili¤ine bak›fl›n›n mizahi bir dille anlat›ld›¤› oyunda bir televizyon kanal› için program haz›rlayan muhabir sokak röportajlar› gerçeklefltiriyor. Sokaktaki vatandafllara çevre kirlili¤i hakk›ndaki düflüncelerini soran muhabir ald›¤› cevaplar karfl›s›nda ço¤u zaman flaflk›nl›k içerisinde kal›rken zaman zaman da kamera karfl›s›na geçen vatandafllar›n performanslar›n› sergileme çabalar›na flahit oluyor. Oyun sonunda çevreye karfl› daha duyarl› olunmas› konusunda hep birlikte verilen mesaj›n ard›ndan ise çocuklar ‹stanbul Attack Grubu’nun Bazen isimli flark›n› seslendirdiler.

34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Çocuklardan tiyatro oyunuyla çevre mesaj› Bezirganbahçe TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu 5-D S›n›f› ö¤rencileri çevre kirlili¤i konusunda yafl›tlar›na ve büyüklerine kendi yazd›klar› bir tiyatro oyunuyla mesaj verdiler. Temiz ve güzel bir çevrenin öneminin vurguland›¤› oyun izleyicilere keyifli dakikalar yaflat›rken çocuklar uzun süre ayakta alk›flland›.


KARAKTERLER‹, M‹ZANSENLER‹ ÇOCUKLAR KEND‹LER‹ BEL‹RLED‹ Görsel ve sahne sanatlar› arac›l›¤›yla rehabilitasyon çal›flmalar› boyunca çocuklarla birlikte olan Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› psikolo¤u çal›flmaya ergenlik ça¤›n›n bafllad›¤› yafllarda olan 5. s›n›f çocuklar›n›n, yaflad›klar› dönemin gerilimini ve enerjilerini olumlu ve yap›c› bir flekilde yönlendirebilecekleri alanlar oluflturma amac›yla bafllad›klar›n› belirterek “Haftada iki gün uygulanmak üzere toplam 8 hafta olarak kurgulanan çal›flmam›zda, çocuklar›n ihtiyaçlar› göz önünde bulundurularak iletiflim becerileri, öfke kontrolü, fliddeti önleme çal›flmalar› ana temalar olarak belirlendi ve 44 kiflilik 5D s›n›f› hedef grup olarak belirlendi. Çal›flma boyunca çocuklar›n sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam›nda bulunmalar›, ayn› zamanda insiyatif almalar› ve kendi kurallar›n› koyabilmeleri hedeflendi. En basitinden grup içerisinde uyulacak kurallar çocuklarla birlikte belirlendi” fleklinde konufltu. Çal›flman›n tamam›n› herkesin s›k›nt›lar›n› anlatt›¤› ve birlikte çözüm bulaca¤› bir paylafl›m grubu çal›flmas› olarak düflündüklerini ifade eden program psikolo¤u, ilk iki hafta çal›flmalara bu flekilde devam ettiklerini belirterek bu süreçte baflkalar›yla iletiflim kurarken yap›lan yanl›fllar, öfke-

lendi¤imiz zamanlar, bu zamanlarda verdi¤imiz tepkiler ve mevcut tepkilerin yerine nas›l tepkiler verebilece¤imiz üzerine tart›flt›klar›n› söyledi. Fiziksel gevfleme hareketleri yaparken, çocuklar›n bedenlerini çal›flt›rma ve enerjilerini boflaltma ihtiyaçlar›n›n ortaya ç›kt›¤›n› ve tiyatro çal›flmas› arac›l›¤›yla iletiflim becerileri çal›flmaya karar verdiklerini kaydeden program psikolo¤u, “Bu süreçte ‹cadiye ‹lkö¤retim Okulu’nda resim ö¤retmenli¤i yapan Hülya Çullu ile iflbirli¤i yaparak çevre kirlili¤i konulu tiyatro oyunu üzerine çal›flmaya bafllad›k. Önce çocuklar›n çevre kirlili¤i hakk›nda düflündüklerini tart›flt›k, yazd›k sonra roller belirlendi ve çocuklar›n katk›lar›yla tiyatro metni düzenlendi. Kendi karakterlerini yaratmalar›na yard›mc› olmak ve yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karmak amac›yla hayallerindeki karakterlerin resmini çizdiler. Oyun içerisindeki karakterleri, oyunun dekorunu, kostümleri ve mizansenleri kendileri belirlediler” dedi.

‹LET‹fi‹M ARTTI, EK‹P RUHU ORTAYA ÇIKTI Çal›flma ile birbirleriyle hiç geçinemeyen s›n›f arkadafllar›n›n kendilerine ait bir ürün ortaya ç›karmak için birlikte çal›fl›rken, bir arada güzel fleyler ortaya ç›karabileceklerini gördüklerini belirten Bizim Halk’a Sosyal Kalk›nma Program› psikolo¤u, sahneye ç›kman›n heyecanl› bir ortamda bir-

birlerine destek olman›n çocuklar›n aralar›ndaki iliflkileri olumlu yönde etkiledi¤ini vurgulad›. Program Psikolo¤u, tiyatro çal›flmalar›n›n ard›ndan çal›flmaya ve grup içi iletiflime dair paylafl›mlar yapt›klar›n› kaydederek geri bildirimler verdiklerini ve böylece çocuklar›n kendi davran›fllar›n›n etkileri üzerinde konuflarak farkl› bak›fl aç›lar› gelifltirebildiklerini söyledi. Tiyatronun sahnelenece¤i gün kendisi de dahil olmak üzere herkesin çok heyecanl› oldu¤unu ifade eden program psikolo¤u flöyle devam etti: “Çok k›sa zamanda, yo¤un bir emek ile çal›flmalar›m›z› sunacak olmak çok güzeldi, gerçek bir ekip olmufltuk. Proje boyunca sanatsal d›flavurum metotlar›yla üretilen resim ve di¤er sanat çal›flmalar› tiyatro salonunun kap›s›nda sergilendi. Bu arada d›fllamamak, dostça, arkadaflça emek veren herkesle birlikte olmak esas amac›m›zd›. Hatta baflka s›n›flardan provalar›m›z› izlemeye gelen birkaç ö¤renci de oyunda rol ald›. Bunu çok önemli bir ad›m olarak de¤erlendiriyorum. Çal›flmaya bafllad›¤›m›zda s›n›f içerisinde bile çok keskin bölünmeler vard› ve herkes birbirinin olumsuz özelli¤ini vurguluyordu ve birbirini flikayet ediyordu, sahneye ç›kt›¤›m›z gün ise baflka s›n›ftan gelen ö¤renciler bile kabul gördü ve onlarla ile ahenk içerisinde oyun oynand›.”

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

35


gezi

Do¤a ve turizm cenneti R›fat Ilgaz’›n memleketi Cide Türküsü Sar› yazma alt›nda Saçlar› yumak yumak ‹ki bafl bir yast›kta Ne hofl olur uyumak.

Cide

Aman aman ölüyorum ben sen varmazsan, senden güzel buluyorum ben. Sar› yazman›n eni Nerde bulay›m seni Orta boylu sevdi¤im Kime soray›m seni...

n fiaban KÜÇÜK Cide Orman ‹flletme Müdürü

Kastamonu'nun bu flirin ilçesi, Karadeniz'i kucaklayan muhteflem k›y› fleridi, koylar›, orman› ve kanyonlar›yla mutlaka görülmesi gereken önemli bir turizm cennetimizdir. Büyük usta flair ve yazar R›fat Ilgaz'›n memleketi olan ve ona ilham veren Cide 103 kilometrelik k›y› fleridi ile sizleri bekliyor...

36

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Yaz›n flu günlerdeki bunaltan s›caklar›ndan kaçmak, serin denizlere kendinizi atmak veya do¤ayla iç içe bir kaç gün geçirmek istiyorsan›z Cide tam size göre. Kastamonu'nun bu flirin ilçesi, Bart›n-Sinop Karayolu üzerinde 103 kilometrelik sahil fleridi ile sizleri bekliyor. K›y›ya dimdik inen da¤lar› nedeniyle Karadeniz'i kucaklayan bir hava veren muhteflem sahil ve koylar üzerinizdeki bütün yorgunlu¤u alacak güzellikte. E¤er, denizden s›k›l›rsan›z, orman›, kanyonlar› ve dereleriyle de sizleri a¤›rlamaya haz›r... Cide'nin hangi isimle ne zaman, nerede ve kimler taraf›ndan kuruldu¤u kesin olarak bilinmemektedir. Cide, tarihi metinlerde ilk olarak Homeros'un ünlü eseri ‹lyada'da an›l›r. ‹lyada'da ad› geçen Kytoros, bu gün Cide'nin çok az söylem fark›yla Gideros sahil köyü ve do¤al liman›d›r. Tar›m, hayvanc›l›k, ormanc›l›k ve bal›kç›l›¤a dayal› ekonomi, yöre insan›n›n geçimini sa¤lamaktad›r. Asl›nda pek sa¤lad›¤› da söylenemez. Bu yüzden

insanlar›n yüzde 80'i büyük kentlere özellikle ‹stanbul'a göç etmifltir. ‹lçe merkezinde yaflayan k›fll›k nufüs 6 bin iken yaz aylar›nda bu rakam 30 bini bulmaktad›r. Yaz döneminin güney illerimize göre k›sa olmas› nedeniyle henüz bu muhteflem sahiller turist a¤›rlayacak kapasiteli büyük otellerce iflgal edilmemifltir. Bozulmam›fl, inan›lmaz güzel kumsallar Cide'yi bilenlerin meskenidir. Turizm sadece yaz aylar›nda ve bayramlarda ilçeyi bilenlerin ve bural› olan insanlar›n gelmesiyle canlanmaktad›r. ‹lçe merkezinden bafllayarak bat›ya do¤ru uzanan, 11 kilometrelik kesintisiz plaj ile Giderös koyu, Aydos, Deniz Konak, U¤urlu, Çayyaka, Akbay›r ve ‹lyasbey sahillerinde çad›r kurabilir, denize girebilirsiniz. Bunun yan› s›ra do¤a turizmi aç›s›ndan da iyi bir potansiyele sahiptir Cide. Gideros koyu, ‹lgarini Ma¤aras› ve Valla Kanyonu'nu içinde bar›nd›ran Küre Da¤lar› Milli Park› görülmesi gereken yerlerdendir. Denizte saklanm›fl ve istedi¤ine görünen bir deniz k›-

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

37


gezi z› gibi duran Gideros Koyu'nda, bir akflam vakti güneflin yorgun ›fl›klar›, denizin dalgalar› ile oynafl›rken, etraftaki yeflil do¤adan gelen kufl sesleri ile ruhunuzu dinlendirir, taze çay ile içinizi ›s›t›r, hayallere dal›p gidebilirsiniz. P›narbafl› s›n›rlar›ndan bafllay›p Cide'ye uzanan, yaklafl›k 10 kilometre uzunlu¤undaki 800-1200 metre yüksekli¤indeki kayal›k uçurumlar aras›nda uzanan Valla Kanyonu'nun Cide taraf›nda kalan ç›k›fl›ndan yerel rehberler eflli¤inde k›sa girifller yaparak, vahfli ve sessiz do¤an›n tad›na varabilirsiniz. Bu sizde farkl› bir heyecan yaratacakt›r. Cide sahillerinde alabildi¤ince uzanan kumsallarda yürüyüfl yapabilir, Karadeniz'in zaman zaman h›rç›nlaflan dalgalar›yla ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Yoruldu¤unuzda hemen her yerde bulunan çay bahçelerinin birine iliflip, mart›lar› seyrederek ufka bakarak soluklanabilirsiniz. Sar› Yazma ve R›fat Ilgaz ilçenin sembolü haline gelmifltir. 1911 y›l›nda Cide'de do¤an flair ve yazar R›fat Ilgaz, Sar› Yazma roman›nda "Cide, do¤du¤um eflflis, benzersiz memleket... Ne iyi etmifl de anam beni Cide'de do¤urmufl..." derken, Cide'ye olan aflk›n› da dile getirmifltir. K›y›ya dimdik inen da¤lar›, kilometrelerce uzanan sahili, yemyeflil ormanlar› ve eflsiz güzellikleriyle Cide, R›fat Ilgaz'a ilham kayna¤› olmufltur. ‹lçenin kültür ve turizmi aç›s›ndan önemli bir yer tutan ve her y›l 7-8-9 Temmuz tarihlerinde düzenlenen R›fat Ilgaz Sar› Yazma Kültür ve Sanat Festivali önemli misafirleri a¤›rlamaktad›r. Festivale denk gelirseniz, hediye olarak alabilece¤iniz el yap›m› yöresel hediyelik eflyalar gerçekten çok güzeldir. Cide Tersanase'nde infla edilen ve Haliç'e indirilen Saltanat Kay›¤›'n›n bir maketini mutlaka alman›z› tavsiye edebiliriz.

38

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

flam ‹L‹R? NASILnbGu‹l'Ddan sabaeh vikei akkez Ci-

‹sta ünd üsüzere g r. Otob olmak büs seferi va 'ye Düze to de'ye o l araçlar Cid m a s r a e z ö ›n e t ar -A ler v l d a k - B ulafl›yor. ‹su g n o la 8 ce-Z rahatl›k tobüsle e yoluyla n Cide'ye o tt -7 saa da tanbul' zel araçla 6 ide 513 ö l-C saatte, siniz. ‹stanbu ir. ir 30 km'd il 3 b a e fl is e ula id kara-C km, An


r (kaNE YEeNm‹Ru?tfa¤›nda mir aynerceasahip.

Cid yaemli b na) ön eme¤i tra laha e her türlü y o¤ur ys bas›, y klu r o ç r Nerede a Manc , kuyru p›l›yor. s›, deli dolma mancar a r, lu dolm sulu manca örerflusu y , a tu r a c n dolm a as›, m ›r kavurm ür. ve m›s üd ye özg ekilde m›s›r n, tatl›s›fl ›nda Ayn› çorbas yap›l›a d n a yemek k o unund ç ank ar pe rede m r. na kad nl›k olan yö o y a er tutu yor.Orm nemli bir y tar n a ö iz m çok lez mkün. tar da e r ö g ine mü Mevsim i de yemeniz de yörer i ¤ le yemek avurma böre › diken ¤ k a n n Isb›t'ta ir. fiifa kay efistir. n ld k e a ço d ye öz 'de › s a n Cide vurm la a o k › s u a lc b u tar. Ka il kasa Bir sah emli bir yer tu lamut, a ön , pa bal›k d bunya, lüfer flitleri m›r a b al›k çe kan, di¤er b e v it r istav ›l›r. tl›s›, ile yap , kabak ta n a s›r unu a , lokm m›s›r unund K›vr›m ›, n alak r› gerda ütlü m kocaka ekmezli ve s mutfa¤›np yap›la ar da yörenin tl›l ta gibi ldir. e z ö na KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

39


sivil toplum

Küçükçekmece Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i, ilçenin daha yaflanabilir, daha marka bir yer olmas› için elinden geleni yap›yor. Baflkan Ekrem Özen, "Bu hedefimize ulaflmak için bizim ve Küçükçekmece'nin en büyük flans› Baflkan›m›z Aziz Yeniay'd›r" diyor...

40

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Küçükçekmeceli olman›n, e¤itimde sa¤l›kta, sosyal projelerde yer alman›n mutlulu¤unu yaflayan bir sivil toplum kuruluflu

KS‹AD

Küçükçekmece Sanayici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i, bölgenin en önemli sivil toplum kuruluflu olman›n hakl› gururunu yafl›yor. Her türlü sosyal ve kültürel faliyetle yerini alan, Küçükçekmece'nin daha güzel, daha marka bir ilçe olmas› için her türlü fedakarl›¤› yapan KS‹AD'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Ekrem Özen ile çok güzel bir sohbet yapt›k... - Say›n Baflkan, kurulufl amac›n›z neydi? "Sivil toplum kurulufllar›n›n görevi bellidir. Biz de bölgemizde ikamet eden veya bölgemizde ifl yapan sanayici ve ifl adamlar›m›z› bir çat› alt›nda toplamak için harekete geçtik. Amac›m›z, bölgemizdeki ifladamlar›n› birbirleriyle kaynaflt›rmak, güçlerini birlefltirmek, yaflad›klar› s›k›nt›lara çare bulmak. Çözülmesi konusunda daha çabuk ad›mlar atmak. Ortak platformlarda sesimizi duyurmak, iletilmesi gereken yerel yönetim ve hükümet baz›ndaki mercilere s›k›nt›lar›m›z› iletmek, Ortak projeler üreterek ülke ekonomisine katk›da bulunmak, yaflad›¤›m›z ilçeye katma de¤er sa¤lamak, ilçemizin yerel yönetimi ile birlikte hareket ederek daha güzel, daha yaflanabilir bir ilçe oluflturmak, e¤itim ve kültür seviyesini yükseltmek ad›na çal›flmalar yapmak için derne¤imizi 2005 y›l›nda kurduk. Yeni bir dernek say›l›r›z.” - Kriz sanayicimizi ve ifl adamlar›m›z› ne kadar etkiledi? "Kiriz sadece ülkemize mahsus bir olay de¤il.

Bunu hep beraber yaflay›p gördük. Kriz var. Ama kriz var diye oturup, elimizi kolumuzu ba¤layacak de¤iliz. Böyle yaparsak krize davetiye ç›kar›r›z. Biz bunu hiç bir zaman kabul etmedik. Biz krizi f›rsata dönüfltürmenin hesaplar›n› yapt›k hep. Çözüm yollar›n›n bafl›nda daha çok çal›flmak oldu¤unu gördük. Kriz herkesi etkiledi. Perakendeyi % 10–15, inflaat, tekstil ve bunun d›fl›ndaki birçok sektörümüzü daha yüksek oranlarda etkiledi. Ancak, flu gün gelinen nokta itibariyle ufak da olsa bir iyileflmenin görüldü¤ü aflikârd›r. Bu da bizi ilerisi için umutland›r›yor, çal›flma azmimizi artt›r›yor. Krizle ilgili biz kendi üyelerimizi bilgilendirme paneli yapt›k. Ayd›n Üniversitemizden bir profesörümüzü, 2 doçentimizi getirdik. Ayn› zamanda ‹stanbul Sanayiciler Odas› Baflkan› Tan›l Küçük Bey’in kat›l›mlar›yla 400 sanayicimize güzel bir panel yapt›k. Kriz nedir? Nerden geldi? Krize karfl› neleri yapabiliriz? Bunlar› hep beraber tart›flt›k."

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

41


sivil toplum - Kriz nedeniyle zora düflen üyeniz oldu mu? Onlara bir yard›m yap›yor musunuz? "Zora düflen oldu. Batan firmalar oldu. B›rak›p, kaçan, yer alt›na inen ifladamlar› oldu. Bizim bölgemizde de buna benzer olaylar yafland›. Zora düflen bir arkadafl›m›z vard›. Kendisinin borçlar›n›, bankalar ile konuflarak yap›land›rd›k. Bu sayede arkadafl›m›z›n bafl› dik gezmesini sa¤lad›k. Biz her zaman üyelerimizin yan›nday›z. Onlar›n destekçisiyiz. Kimsenin yok olmas›na kesinlikle müsade etmeyiz." - Sivil toplum kuruluflusunuz. Ne gibi etkinlikleriniz, yard›mlar›n›z oluyor? "Ben e¤itimciyim. 20 y›l›m› bu yola vermifl biri olarak e¤itim denince akan sular durur. Burs verdi¤imiz ö¤rencilerimiz var. Ayr›ca geçenlerde Hakkâri’deki bir okula yard›m ettik. KS‹AD olarak öncelikli hedefimiz burs say›s›n› artt›rmak. Bunun d›fl›nda; 'Her fley Küçükçekmece için' projemizi hayata geçirdik. Bu projemiz kapsam›nda yerel yöneticilerimiz ile sanayicimiz ve ifladamlar›m›z›, bir araya getirdik. Birçok konuda ortak hareket etmelerini sa¤lad›k. Aziz Yeniay yapmak istedi¤i projeleri anlatt›. Biz kendisinden istediklerimizi söyledik. Yine di¤er panellerimizde e¤itim, sa¤l›k, emniyet gibi konular› de¤erlendirdik. KS‹AD olarak Cumhuriyet Balosu düzenledik. Ayn› zamanda yaz sezonunun hemen bitiminde yurt d›fl› ifl gezilerimiz bafllayacak. Bu gezilerle de KS‹AD üyesi sanayici ve ifl adamlar›m›za yeni pazarlar yaratma gayreti içerisinde olaca¤›z. Bir de geçti¤imiz günlerde protokolünü imzalad›¤›m›z, ‹flkur, Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Belediyemizin ortaklafla düzenledi¤i ‹MEP projesinin çözüm ortaklar›nday›z. Ba¤l› bulundu¤umuz ‹S‹DEF (‹stanbul Sanayici ve ‹fl Adam› Dernekleri Federasyonu) ile de zaman zaman ortaklafla projeler içerisinde yer al›yoruz. Bunun d›fl›nda tabi ki sosyal anlamda da yard›m ve desteklerimiz oluyor. Ama bunlar› Kaymakaml›k, Belediye Baflkanl›¤›m›z, Milli E¤itim Müdürlü¤ümüz ve sivil toplum kurumlar›m›zla birlikte gerçeklefltiriyoruz. " - Çin sanayicimiz için bir tehlike mi? "Ben tehlike oldu¤unu düflünmüyorum. Asl›nda bir f›rsat. Biz kalitemiz ile Çin mallar›na ve Çin'e karfl› en çok tercih edilen ülke olabiliriz. Kaliteden taviz vermezsek sonunda kazanan biz olaca¤›z. Bundan hiç kuflkum yok. Onlar ucuz yap›yorsa, biz de daha kalitelisini yapaca¤›z. Tabii fiyat›m›z da makul olacak. Ben Türkiye'nin gelece¤inden hiç kuflku duymuyorum." - KS‹AD'›n hedefi nedir? "Ülkemizin önde gelen sayg›n, söz sahibi, memleketimize ve ilçemize faydal› marka bir dernek olmak istiyoruz. Biz marka olurken, ilçemiz Küçükçekmece'yi marka yapmak en büyük arzumuz."

42

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Birbirinden önemli panellere imza atan KS‹AD, yönetim olarak tam bir uyum içinde çal›fl›yor. Yöre halk›n›n sorunlar›na, Küçükçekmece Belediyesi ile birlikte çözüm arayan Küçükçekmece Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i, kriz konusunda hem üyelerini, hem de kat›l›mc›lar› bilgilendirdi...

KS‹AD YÖNET‹M KURULU Ekrem ÖZEN Yönetim Kurulu Baflkan› Ahmet KARACA Baflkan Vekili Erhan ‹BAK Baflkan Yard›mc›s› Ak›n Ç‹LTAfi Genel Muhasip Do¤an Külekçi Genel Sekreter Ümit Fatih EK‹NC‹ Teflk. Kom. Bflk. Salih Büyükbayrak D›fl ‹liflkiler Kom. Bflk.

EKREM ÖZEN K‹MD‹R?

Nureddin KEfiMER Sosyal ‹fller Kom. Bflk. ‹brahim ÇANKAYA Bas›n-Yay›n ve Halkla ‹liflkiler Menduh BOZAN E¤itim Komisyonu Baflkan› Mustafa SÜS Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ULUCAN Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sait KEREM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa YILMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Bircan fiahin Yönetim Kurulu Üyesi

1958 y›l›nda A¤r› / Patnos’ta do¤du. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini burada tamamlad›. Bir y›l vekil ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Van E¤itim Enstitüsü’nü kazand› ve oradan mezun olduktan sonra ö¤retmen olarak Erzincan’da göreve bafllad›. A¤r›, Eskiflehir, Yozgat ve ‹stanbul gibi çeflitli illerde 20 y›l ö¤retmenlik mesle¤ini icra etti. Ayn› zamanda kardeflleriyle birlikte ticaretle de ilgilenen Özen, 1997 y›l›nda ‹stanbul’a gelerek, Onur Group Hipermarketlerinin ilk flubesi olan Levent’teki yerlerini faaliyete bafllatt›. Zamanla dev bir markaya dönüflen Onur Group Hipermarketleri ve ONUREX Marketleri bugun ‹stanbul genelinde 50 noktada perakende sektöründe hizmet vermektedir. Ekrem Özen evli ve 7 çocuk babas›d›r.


e¤itim

Aileler ‹çin Temel E¤itim Program›

44

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


A‹TEP

‹yi bir aile babas›-annesi olmak için sadece çocu¤u dünyaya getirmek yetmez. Onun iyi yetiflmesi için anne-babalar›n bilinçli, e¤itimli ve sorumluluk tafl›yan bireyler olmas› gerekir. ‹flte bunu gelifltirmek için A‹TEP n fiÜKRAN EV‹RGEN Aileler için Temel E¤itim Pro¤ram›, 0-6 yafl grubunda çocuklar› olan anne-babalar›n e¤itimi için UNICEF ile birlikte Milli E¤itim Bakanl›¤› için haz›rlanm›flt›r. Bu program çocuklar›n›n sa¤l›kl› geliflimlerini desteklemek için, anne-babalar›n çocuk yetifltirme becerilerini güçlendirmeyi amaçlamaktad›r.

PROGRAMIN AMAÇLARI 1- Çocuklar›n bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal ve kültürel geliflimlerinin desteklenmesi için anne-babalar›n çocuk yetifltirme becerilerinin gelifltirilmesi 2- Okulöncesi e¤itimle ilgili hedeflerin gerçeklefltirilmesi için, MEB’in befl y›ll›k plan›n›n gerçeklefltirilmesine katk›da bulunmak 3- Çocuklar›n haklar›n›n korunmas› için UNICEF Türkiye Ofisi ve BM Çocuk Haklar› Sözleflmesi amaçlar›n›n desteklenmesi

Aileler ‹çin Temel E¤itim Program› 6 oturumdan oluflmaktad›r. A- Birlikte dinlemek ve ö¤renmek B- Duygular› anlamak ve kendimizi ifade etmek C- Çocuk davran›fllar›n› anlamak D- Olumlu disiplin E- Çocuk gelifliminde oyunun önemi F- Gelecek: Bundan sonra neler yapaca¤›z?

BEfi AfiAMALI E⁄‹T‹M METODOLOJ‹S‹: Araflt›rmalar insanlar›n sadece oturarak dinlemeleri veya not almalar›n› gerektiren konuflmalar yoluyla e¤itilmeleri halinde kendilerine verilen bilgilerin sadece %5 inin hat›rland›g›n› ve uyguland›g›n› göstermektedir. Model oluflturma, ö¤renilenler konusunda al›flt›rma yapma ve bunlar›n ne kadar ö¤renildi¤i konusunda yorumlar› içeren befl aflamal› e¤itim yönteminin kullan›lmas› halinde verilen bilgilerin yaklafl›k %75 hat›rlanmakta ve uygulanmaktad›r. A‹TEP e¤itimlerinde befl aflamal› e¤itim meteodoloj›s› uygulanmaktad›r. E¤itim liderinin temel misyonu yetkin anne-babal›¤› kolaylaflt›rmakt›r. Kolaylaflt›r›c› oturumlarda afla¤›daki çal›flmalar› yapar. *Temel bilgilerin anlafl›lms› için konu hakk›nda genel

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

45


e¤itim bilgileri sunar *Anne-babalar›n kendi ö¤rendiklerini kavramsallaflt›rabilmeleri için örnekler, hikayeler, foto¤raflar ve eylemler yoluyla bilgi için modeller oluflturur Anne babalar daha sonra: *Teknikleri ve yaklafl›mlar› ö¤renmeye bafllamak için becerilerle ilgili olarak kendi aralar›nda al›flt›rma ya-

parlar.Anne babalar gerçek durumlarda al›flt›rma yapmak ve bu becerileri kendi aileleri ile paylaflmak için evlerinde faaliyetler yürütürler *Baflar› düzeyleri konusunda ailelerinden ve programdaki ortaklar›ndan yorum/geri bildirim al›rlar. E¤itim yerine döndüklerinde bu yorumlar› paylafl›rlar ve bir sonraki oturumun bafllang›c›nda di¤er yorumla-

r›/geri bildirimleri dinlerler. *Ö¤rendiklerinin, ailelerin günlük yaflam›n›n bir parças› haline gelmesi için, ailelerinin ve programda tan›flt›klar› di¤er anne babalar›n karfl›l›kl› sürekli deste¤iyle ö¤rendiklerini evlerinde uygularlar. Program kapsam›nda her oturum sonunda, aileye oturum içeri¤ini kapsayan bir mektup verilmektedir.

A‹LEYE MEKTUP Sevgili Anne Babalar , Anne baba olmak, belki de bu hayatta üstlenece¤imiz en önemli görev olacakt›r. Hepimiz bu görevi en iyi nas›l yapabilece¤imizi ö¤renmeliyiz. Birbirimiz destekleyebilir, bir grup içerisinde ve evde ailemizle birlikte ö¤renebiliriz. Çocuklar›m›zn iyi davran›fllar kazanmas›n› istiyorsak, kiflinin ne yapmas› gerekti¤ini söyleyen olumlu kurallar (örne¤in; "Oyuncaklar›n› güzelce toplamal›s›n”), kiflinin ne yapmamas› gerekti¤ini vurgulayan olumsuz kurallardan (örne¤in;Oyuncaklar›n› ortal›kta da¤›n›k b›rakmamal›s›ndan) daha iyidir. Dinlemek ve birlikte ö¤renmek oturumunun büyük k›sm› çocuklar›m›z› dinlemenin önemi ile ilgilidir. Bazen çocuklar›n davran›fllar› bizim için kabul edilebilir mahiyette olabilir. Bazen de olmaz. Ama çocu¤un kabul edilemez davran›fllar sergilemesinin mutlaka belli bir sebebi vard›r. Çocu¤umuzun, kabul edilebilir davran›fllar sergilemesini istiyorsak ve kabul edilemez davran›fllar sergilemesini durdurmay› arzu ediyorsak, bu davran›fllar›n nedenlerini anlamam›z gerekir. Bu nedenleri bulmak için çocuklar›m›z› dinlemeli ve onlara, bize söyledikleri fleyleri anlad›¤›m›z› göstermeliyiz. Bunun anlam› her zaman çocu¤un söyledi¤i fleyi kabul etmemiz yada onaylamam›z anlam›na gelmez ama çocu¤un o fleyi söyledi¤ini kabul ederiz. Küçük bebekler henüz kelimeleri kullanamasalarda, bizimle iletiflim kurarlar. Onlar› anlad›¤›m›z›, onlar›n yemek, ilgi yada temiz bez gibi ihtiyaçlar›na cevap vererek gösterebiliriz. Onlara sar›labilir ve yumuflak bir ses tonuyla konuflabiliriz. Çocuklar konuflmay› insanlar› taklit ederek ö¤renir. Bu nedenle onlarla s›k s›k konuflmak ve onlar›n kendilerini ifade etmelerine yard›mc› olmak önemlidir. Soru sormak, bunun için güzel bir yöntemdir. "Bu konuda ne düflünüyorsun?” gibi aç›k uçlu sorular, "Bu iyiydi de¤il mi?” gibi kapal› uçlu sorulardan daha yararl›d›r. Çünkü kapal› uçlu sorular çocu¤un sadece “evet” ya da “hay›r” yan›tlar› vermesine neden olur. Çocu¤umuz bize bir fley söylüyorsa çocu¤umuzun seviyesine inecek flekilde e¤ilerek, onun gözlerine bakarak ve sözünü

46

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

kesmeyerek onu dinledi¤imizi göstermeliyiz. Çocu¤umuzu daha fazla konuflmaya teflvik etmek için bafl›m›z› sallayarak, "evet” v.b. gibi yüreklendirici sözcükler söyleyerek etkin dinleme uygulamalar› yapabiliriz. Anlad›¤›m›z› göstermek için kullanaca¤›m›z iki yararl› yol vard›r: *Çocu¤un söyledi¤i fleyi geri yans›t›n. Örne¤in , "Yani bunun senin için çok zor oldu¤unu söylüyorsun.” *Çocu¤un ifade etti¤i duyguya ad koyun. Örne¤in, "Yani kendini hayal k›r›kl›¤›na u¤ram›fl hissediyorsun." Lütfen evde etkin dinleme al›flt›rmalar› yap›n ve çocu¤unuzun davran›fllar›n›n nedenlerini ö¤renmenize nelerin, nas›l yard›mc› oldu¤unu tart›fl›n. Bazen çocuklar›m›z›n iyi davran›fllar sergilemesine yard›mc› olmayan yan›tlar veririz. Afla¤›da anlat›lan her durumda anne-baban›n yan›t›, çocu¤a neler hissettirecektir. Sizce anne-baba bu yan›tla ne yapm›flt›r? Çocu¤un gelecekte kabul edilemez davran›fllar sergilemesini önlemeye daha çok yard›mc› olacak bir yan›t düflünebiliyor musunuz? *Çocuk eve gelmek istemez. Baba "Orada ne yapmak istedi¤in umurumda de¤il, hemen eve gel” der *Çocuk yatmak istemez. Anne "Hemen yata¤›na yatmazsan seni döverim” der *Çocuk ellerini y›kamadan sofraya oturur. Anne "Çok pis bir k›zs›n" der *Çocuk yemek yerken yeme¤i yere döker. Anne "Bak kardeflin ne güzel yiyor yeme¤ini" der *Çocuk köpeklerden korkuyor Baba “Ne kadar korkaks›n" der *Çocuk küçük kardefline k›zm›flt›r ve gürültülü bir flekilde a¤lamaktad›r. Anne "Bunu dikkat çekmek için yap›yorsun" der *Çocuk sürekli söz keserek annesinin ne yapt›¤›yla ilgili sorular sormaktad›r. Anne "Git bafl›mdan,sen küçüksün anlamazs›n” der Birbirinizi dinlerken güzel saatler geçirmeniz dile¤iyle...


etkinlik

Macaristan, Arjantin, Polonya, ‹sviçre gibi ülkelerin kat›ld›¤› sempozyum çok samimi bir havada geçti. Kat›l›mc›lar ve konuflmac›lar, kültürlerin korunmas› ve yaflat›lmas› aç›s›ndan bu tür sempozyumlar›n önemine dikkat çektiler ve ev sahibi olan Belediye Baflkan›m›z Aziz Yeniay’a teflekkür ettiler...

48

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Kültürlerin korunmas› için uluslararas› sempozyum ‘Uluslararas› Kültürel ve Sanatsal Organizasyonlarda Geleneksel Kültürlerin Korunmas› ve Tan›t›lmas› Aç›s›ndan Sorunlar ve Çözüm Yollar›’ Sempozyumu, Uluslararas› Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) ve Küçükçekmece Belediyesi ifl birli¤iyle, 25- 26 Haziran tarihlerinde Küçükçekmece Belediye Baflkanl›¤› Nikâh Saray›nda yap›ld›. Sempozyuma Macaristan, Arjantin, Polonya, ‹sviçre ve Türkiye’den akademisyenlerin, araflt›rmac›lar›n yan› s›ra kültür ve sanat dünyas›ndan etkili isimler kat›ld›. Sempozyumun birinci gününde, Üstün GÜRTUNA’n›n koleksiyonundan, ‘Türk ve Dost Ülke Çalg›lar› ve Geleneksel Anadolu Gelinlikleri Kostümleri’ sergisinin aç›l›fl›n› Küçükçekmece Belediye Baflkan› Say›n Aziz Yeniay ile birlikte Küçükçekmece Milli E¤itim Müdürü Âdem KOCA, CIOFF Türkiye Baflkan› Savafl TU⁄SAVUL, CIOFF Türkiye Genel Sekreteri Muammer ARSLAN, CIOFF Polonya Üyesi Jerzy CHM‹EL ve Üstün GÜRTUNA yapt›.

Küçükçekmece Belediye Baflkan› Aziz Yeniay sempozyumun aç›l›fl konuflmas›nda: ‘ Bugün, Sofya’da yaflayan bir gençle, Buenos Aires’te yaflayan bir genç; ayn› müzikleri dinlemekte, ayn› restoran zincirinden yemek yemekte, ayn› marka k›yafetleri giymekte, ayn› filmleri izlemektedir. ‹flte bu noktada, dünyadaki kültürel çeflitlili¤i gündelik hayattan uzaklaflt›ran küresel yaflam tarz›n› kontrol alt›na almak gerekmektedir. Bu da ancak, yerel kültür ve motiflerin korunarak gelece¤e tafl›nmas›yla mümkün olabilir. Sempozyumumuz, bu aç›dan büyük önem tafl›maktad›r. Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum’ dedi. Dünyadaki binlerce y›ll›k kültürel miras›n, çok renklili¤in, çok seslili¤in anlat›ld›¤› sempozyum 5 oturumda dinleyenleri bilgilendirdi. 1. Oturum; Halk Oyunlar› Uzman› Araflt›rmac› Ali ÇAVAZ, 2. Oturum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serpil MURTEZAO⁄LU, 3. Oturum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nihal ÖTKEN, 4. Otu-

2010 Avrupa Kültür Baflkenti’nin kültür ilçesi Küçük ‹stanbul uluslararas› bir sempozyuma daha ev sahipli¤i yapt›. Kültürlerin korunmas› ve gelece¤e tafl›nmas› için Küçükçekmece Belediyesi Nikah Saray›'nda düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin yan› s›ra Macaristan, Arjantin, Polonya ve ‹sviçre'den akademisyenler, araflt›rmac›lar, kültür ve sanat dünyas›n›n etkili isimleri kat›ld›.

rum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. ‹lknur DEM‹RBA⁄, 5. Oturum; ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Belma Kurtiflo¤lu’nun baflkanl›klar›nda gerçeklefltirilen sunumlarda geleneksel kültürlerin korunmas› ve tan›t›lmas› anlat›ld›. Kat›l›mc›lar›n sorular› ve uzmanlar›n cevaplar›yla sürdürülen bilgi flöleninde, adeta kültürel alanda bilgi al›fl verifli sa¤lan›rken, Balet Folklorico de Paipa – Colombia grubunun muhteflem sanatsal gösterileri ilgiyle izlendi. Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Fikret DE⁄ERL‹ sempozyumun kapan›fl konuflmas›nda: ‘ Bu tür etkinliklerle, teknolojik geliflmeler sonucunda unutulmaya yüz tutmufl kültürümüze, de¤erlerimize sahip ç›kmal› ve kuflaktan kufla¤a aktarmal›y›z’ dedi. Sempozyumun sonunda bütün kat›l›mc›lara sertifika verilirken, Küçükçekmece Belediyesi Baflkan Yard›mc›s› Ahmet Turan KOÇER taraf›ndan da konuflmac›lara plaket ve sertifikalar› takdim edildi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

49


hobi

En çok kullan›lan OLTA çeflitleri n Selami YILMAZÇOBAN Ülkemizde en yayg›n kullan›lan oltalar› sizlere tan›tmaya çal›flaca¤›m ancak unutmay›n her bal›¤›n oltas› ayr›d›r ve do¤ru tak›m seçilmelidir.

3 ‹¤neli Dip Oltas› Yukar›daki resimde gördü¤ünüz dip oltas›d›r hem tekne hemde k›y›dan sürekli kullan›lan oltalardan biridir, olta dipte çal›flt›¤› için tak›lma ihtimali herzaman yüksektir özellikle kasnakla avlananlar için bu oran daha da yüksektir, kam›fll› oltalarda bu oran en aza inmektedir bu olta ile avlanabilecek bal›klar k›saca; çipura, levrek, karagöz, sarpa, ›sparoz, m›rm›r, mercan d›r, yem olarak bu oltada sülünes, boru kurdu, mamun, ahtapot baca¤›, kalamar, midye, toprak solucan›, salyangoz gibi bir sürü yem kullanabilirsiniz hepsi oltan›n amac›na uygundur. Oltan›n kullan›m› ise kolayd›r olta denize at›ld›ktan sonra beklemeye geçilir ve bal›¤›n vurmas› beklenir, bal›k yemi kapt›¤›nda misinay› elinizle a¤›r vurufllarla hisseder ve çekildi¤ini farkedersiniz bu durumda ufak bir h›zl› çekip hamlesiyle i¤nenin bal›¤›n a¤z›na saplanmas›n› sa¤layabilirsiniz.

50

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Tek ‹¤neli Çipura Tak›m› Bu resimdeki oltam›z ise çipuran›n temel oltas›d›r genelde büyük düz sinek i¤ne yerine son zamanlarda sülük ve sarm›sak zokalar kullan›l›yor, bu olta ile zokayla av verimi oldukça yüksektir... Olta ayn› bir canl› yem takmaya uygun levrek oltas›n› and›r›yor ancak levrekte daha büyük, kal›n ve beyaz i¤ne kullan›l›yor. Bu olta ile iri çipuralar, iri karagözler ve m›rm›r avlanabiliyor oltaya yem olarak bizim en çok kulland›¤›m›z canl› mamun, ahtapot baca¤› yada kalamar kullanabilirsiniz. Oltan›n kullan›m› ise 2 flekildedir; birincisi yukardaki dip oltas›nda anlatt›¤›m›z at›p elle bal›¤›n vurmas›n› beklemek yada oltay› denize att›ktan sonra biraz denize boflluk b›rak›p misinaya ufak bir tafl ba¤lamak ve beklemeye koyulmakt›r, tafl misinadan at›ncaya dek beklenir tafl misinadan atarsa bal›k yakalanm›fl demektir.

K›br›s Oltas› Resimdeki oltay› kefalciler yak›ndan tan›yacakt›r, standart 10 i¤neli k›br›s tak›m›, bir bal›kç›ya gitti¤inizde

ve k›br›s istedi¤inizde size bu resimdeki oltan›n ayn›s›n› verecektir, k›br›s›n tasarlan›fl nedeni kefalleri avlamakt›r ancak bu zamanda büyük kefalleri avlamak hiçte kolay de¤il özellikle bu tak›mla iri kefal avlamak neredeyse tarih oldu, ancak kefaller için gelifltirdi¤imiz çok güzel bir tak›m var bunu Kefal bal›¤›n›n anlat›m› bölümünde inceleyebilirsiniz, bu olta ile kullanabilece¤iniz tek yem ekmek kabu¤u ve içidir ekmek kabu¤u k›br›s›n mantar›na sar›l›r ve i¤neler ekmek kabu¤unun hertaraf›na gelecek flekilde dolan›r, dolama bittikten sonra aç›kta kalan i¤neler ekmek içi ile kapat›l›r. Oltan›n kullan›l›fl› flu flekilde; olta fazla uza¤a at›lmamal› (en fazla 30-45 metre uzakl›k), at›ld›ktan sonra tek yapman›z gereken kefal sürülerinin ekme¤in bafl›na gelmesini beklemektir, mantara koydu¤unuz ekmek kabu¤u suyun üzerine kalacakt›r bu flekilde kefallerin oltan›za gelip gelmedi¤ini görebileceksiniz, bal›k yakaland›¤›nda oltan›n bafl›nda bal›¤›n ç›rp›nmas›n› görüceksiniz böyle bir durumda bal›k yakalanm›fl olur.


Çoklu Plastik Yemli Tak›m Bu olta ise sadece teknede kullan›lmakta ve yine bizim gelifltirdi¤imiz bir oltad›r, amaç yapay plastik yemleri köstek yard›m›yla ço¤altarak bal›klar›n suda dikkatini çekmektir, tekne ile hareket halinde yap›lacak avlarda çok iyi sonuçlar alabilirsiniz, buna benzer tak›mlar sizde gelifltirebilirsiniz ayr›ca unutmay›n resimdeki yapay yemler plastiktir ve bal›k fleklinde de¤ildir, yani kendinden çarpma i¤neli yapay bal›klar de¤ildir. Bu olta ile tekneden yapaca¤›n›z avlarda levrek ve akya için iyi sonuçlar al›rs›n›z butür oltalar herzaman tek olarak kullan›lan yapay bal›klardan daha iyidir, hem fiyat bak›m›ndan ucuz olmalar› hem de çoklu halde kullan›ld›¤›nda her bal›k

taraf›ndan denizde farkedilmektedir. Oltan›n kullan›m› flu flekildedir; hareket halindeki teknenin arkas›ndan olta sark›t›l›r ve dibe inmesi beklenir, misina yaklafl›k 70-80 metre aç›l›r ve uzaktan çekme ifllemi bafllar, herhangi bir bal›k yakaland›¤›nda (bu genelde 2-3 kilodan afla¤› olmaz) misina a¤›r bir darbeyle elinizden kayar, ancak bu gibi durumlarda oltan›n kayalarada tak›labilece¤ini hesap ederek tekneyi süratli sürmemeye gayret edin, bal›k yakaland›¤›nda tek bir bölgede durmayacakt›r ve sa¤a sola manevralar yapacakt›r ozaman bal›¤›n yakaland›¤›n› anlayabilirsiniz.

Çok ‹¤neli Mantarl› Tak›m Bu olta ise k›y›dan avlananlar ve oldukça amatör olan bal›kç›lar için iyi bir seçimdir, oltada zargana topu olmas› oltan›n at›labilmesini sa¤lamakta.. toplam 3 i¤neden oluflan köstekler su alt›n-

da bal›klar›n dikkatini çekmektedir, oltan›n kullan›m› çok kolayd›r olta yemlenir ve denize at›l›r k›y›dan uzakl›k 50 yada 60 metreyi geçmemelidir, ve beklemeye koyuluruz ancak misinay›da elimizden b›rakm›yor vede gözümüz hep mantarda olmal›d›r.. mantar suya h›zl› bir flekilde bat›p ç›k›yorsa anlay›nki bal›k vuruyor, e¤er suyun dibine direk gömülürse h›zl› bir çekme hamlesi yap›n ve i¤nenin saplanmas›n› sa¤lay›n, bu oltayla kullanabilece¤iniz bir çok çeflit yem var; ekmek, boru kurdu, sülünes, mamun, midye, tarak ve toprak solucan›. Genelde yakalanabilen bal›klar ise; ekmek kullan›rsan›z kefal, sarpa ve karagöz, boru kurdu ve di¤er yemlerle; karagöz, m›rm›r, sarpa, ›sparoz yakalanabiliyor. ‹lk bafllayanlar için ideal bir oltad›r.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

51


hobi

Bebek mama fliflesinden i¤ne yast›¤›

52

1

‹pinizin ucuna bir dü¤üm at›n böylece i¤neniz kumafltan ç›kmas›n. ‹¤neyi ve ipli¤i al›p kumafl›n›z› kenarlar›ndan dikin ama dikifli bitirmeyin. Hafif bir dikifl kullan›n ki daha sonra kumafl› yuvarlamak için ipi çekebilesiniz. Bunu yaparken, silikon tabancan›z ›s›nmal› ve kullan›ma haz›r hale gelmelidir.

4

2

Avucunuzu doldurdu¤unuz kabar›k yast›k dolgu malzemesini kumafl›n›z›n ortas›na yerlefltirin ve i¤nenizle çekerek birlefltirin.

Bir dü¤üm ile sa¤lamlaflt›r›n ve dikifli bitirin. ‹pinizi kesin ve i¤ne yast›¤›n›z›n üstü böyle görünmelidir. Bir dü¤üm ile sa¤lamlaflt›r›n ve dikifli bitirin. ‹pinizi kesin ve i¤ne yast›¤›n›z›n üstü böyle görünmelidir.

3

Kumafl› ezmek için elinizi ve dolgu maddesini kullanarak flekil verin ve etraf›ndan dikmeye devam edin.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

GEREKL‹ MALZEMELER n Herhangi bir boyda bebek mamas› kavanozu n Silikon tabancas›, i¤ne ve iplik, poli dolgu (yast›k elyaf›) n 5 cm çap›nda kesilmifl kumafl, biraz da kurdele (kavanozun kapa¤›n›n etraf›n› kapatacak kadar)


5

‹¤ne yast›¤›n›z› kavanozun kapa¤›na iflte böyle yerlefltireceksiniz. (Kapa¤›n alt›ndan pembe iplik geldi¤ini görmezden gelin lütfen.)

6

Yap›flt›rmaya haz›r silikon tabancan›z ile, kapa¤›n üstüne yeterince yap›flt›r›c› sürün. Dikkat edin çünkü kapak ›s›nacakt›r.

7

Kapa¤›n üstüne biraz yap›flt›r›c› sürdükten hemen sonra i¤ne yast›¤›n› kapa¤›n üstüne yerlefltirin (dikiflli yeri afla¤› gelecek flekilde) ve kapa¤a yap›flmas› için güzelce bast›r›n. S›cak yap›flkan so¤uyana kadar ve yast›k orada sa¤lamca durana kadar bast›rmaya devam edin.

8

Yast›k k›sm›n› yap›flt›rd›ktan sonra kapak ve kavanoz böyle görünecektir.

9 ‹¤ne yast›¤›n›n ve kapa¤›n kötü görünen k›s›mlar›n› saklamak için, kapa¤›n etraf›na kurdele yap›flt›r›n. Kullanaca¤›n›z kurdele kapa¤›n geniflli¤inden genifl olsun ki kapa¤› ve yast›¤›n dikim k›s›mlar›n› kapas›n. Bu k›sm› çal›fl›rken küçük ad›mlarla ilerleyin ki bitti¤inde güzel olsun ve s›cak yap›flt›r›c›ya da dikkat edin.

10 Kapa¤›n tüm etraf›na yap›flt›r›c› sürün, sa¤lamlaflt›r›n ve kurdeleyi kesin.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

53


konuk yazar Kübra DO⁄RU

Kaybetmenin ve gerçek vedan›n tarifi er an akmaya haz›r bir gözyafl›n, yüre¤inde her an artan içten bir s›z›n, anlams›z gelen bir hayat›n, amaçs›zca, umars›zca geçirdi¤in anlar›n varsa... Yast›¤a bafl›n› koyduktan sonra, gözlerini kapat›r kapatmaz, Gözünün önünde bir hayal beliriyorsa... Rüyalar›nda bile hep birini ar›yorsan, Tam bulup, dokunacakken uyan›yorsan… D›flar› ad›m atar atmaz, içine çekti¤in havan›n kokusunda bir anlam gizliyse, ya da kesif bir özlem. Uçan bir kufla uzun uzun bak›yorsan, kufl gökyüzünün derinli¤inde kayboldu¤unda bile onu bulmaya çal›fl›yorsan. Açmaya çal›flan bir tomurcuk gülü uzun uzad›ya seyredebiliyorsan, Ve hiç tan›mad›¤›n insanlar›n gözlerinde dahi s›cak bir bak›fl ar›yorsan. Bo¤az›nda sürekli bir a¤›rl›k varsa, konuflam›yorsan. Konuflam›yor;anlatam›yor, anlafl›lam›yorsan... Bir bebe¤in masum bak›fllar›nda dahi sorular buluyorsan… Emzi¤ini s›ms›k› tutuflunu, annesine sar›l›fl›n›; Babas›n›n sesini bile duyunca heyecanlan›fl›n›, Kuca¤a al›ns›n diye ç›rp›n›fl›n› görebiliyorsan. Güvenli, masum, s›cac›k ve sevgi dolu

H

54

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

uyumas›n› saatlerce izliyorsan… ‹lk ad›m at›fl›ndaki o anlaml›,hesapl› mücadeleyi seziyorsan… Art›k; TOPRA⁄A dokunmak sana daha anlaml›, kokusu muhteflem geliyorsa, Mezarl›klar›n semtlerini ezberleyip, mezar tafllar›n› daha s›k okuyorsan, So¤uk mermer tafllarda dahi s›cakl›k ar›yorsan, iflte o zaman gerçekten kaybetmiflsindir… ‹stemesen de mutlaka bir elveda demiflsindir. Art›k; Can ac›s›yla; yaflamay› ö¤renirsin. Yüre¤inin s›z›s›, içindeki yang›n›n; ‘bitmez’in olmuflsa. Bir de o so¤uk mermer taflta can ac›n, Yani yürek yarin... Yani büyü¤ün... Yani sayd›¤›n... Yani yerin, sahibin, Yani baban›n ismi yaz›yorsa... Ak›tt›¤›n gözyafl›na engel olam›yor, so¤uk tafl› gözyafl›nla ›s›t›yorsan... Zaman; Can ac›s›yla yaflamay› ö¤rendi¤in and›r! Kalan; Yerin seni; Senin yerini; asil bekleyiflidir gayr›s›... Sonras›; Sonras› iyilik, sa¤l›k! Sonras› iyilik, sa¤l›k...


psikoloji kulübü

Özgüven mi, ego fliflkinli¤i mi? Kendilerine afl›r› güvenenler, her ifli baflarabileceklerini iddia ederler. Baflar› sa¤layamad›klar› bir iflte, yo¤un bir k›r›lganl›k, yetersizlik, belki suçluluk duygusu yaflayabilirler. Bu da ruhsal sa¤l›¤›n tehdit alt›nda olmas› anlam›na gelebilir. n MEL‹KE DORUK Psikolojik Dan›flman melikedoruk@yahoo.com

Son zamanlarda kullan›m› genellikle, yaln›z olumlu ve yararl› bir anlam ça¤r›flt›ran özgüven kavram›, her zaman do¤ru kullan›l›yor mu? Art›k anne ve babalar çocu¤umun özgüveni yerinde mi, kayg›s›n› tafl›rken baflka önemli de¤er ve dinamikleri göz ard› m› ediyor? Yaflam yaln›z yapabildiklerimiz neticesinde kendimizi daha iyi hissetti¤imiz, yapamad›klar›m›z için kendimizi didikledi¤imiz ikilemlerin yer ald›¤› bir alan m› bizim için? “Evet, her fleyi baflarabilirsin!” ,”Baflar ve mutlu ol!”, “Kendini be¤en, yapaca¤›na inan ve yap, kazan, kazan, kazan..” telkinlerin-

56

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

de yer alan ve kula¤›m›za f›s›ldanan bu tümceler acaba gerçekli¤imizle ne kadar örtüflüyor? Özgüven, terminolojik olarak, kiflinin potansiyelinin s›n›rlar›n›n fark›nda olarak, kendini bu s›n›rlarla kabul etmifl ve bu bilinçle d›fl dünya ile al›flveriflte bulunarak, kendini iyi hissetme haline verilen isimdir. Burada bahsedilen özgüven kavram›, daha çok kiflinin kendini tan›ma sürecinin ard›ndan kendini kabulle gerçekleflmektedir. Demek ki, çocukluk dönemi için salt bir özgüven kavram›ndan çok, özgüven geliflimi kavram›ndan söz etmemiz daha anlaml› olur. Tabi

bu geliflim, hayat devam ettikçe sürecektir. Ego kavram›n› ilk kullanan kifli Sigmund Freud’dur. Yap›sal kiflilik Kuram›’nda, bireyin her tür ihtiyac›n› gidermek için d›fl dünya ile ba¤lant›ya geçen, gerekti¤inde ihtiyac› gideren nesneyi bulana kadar (örnek:susad›¤›m›zda suyu içmemize kadar geçen sürede) beklememizi sa¤layan kiflilik parçam›zd›r. Bizim dengeli davran›p, içimizden gelenlerle, d›fl dünyan›n kural, yasak, ay›p olarak niteledi¤i fleyleri dengeleyerek, yaflam ve sorunlarla bafl etmemizi sa¤lar. Bu tan›mlardan anlafl›l›yor ki, as-


l›nda özgüven kavram›, egoyu güçlendirmek gibi bir fonksiyon tafl›makta. Ego güçlenince daha planl›, daha kabullenici, daha doyumlu bir yap›ya do¤ru yol alabiliriz. Egonun güçlenmesi, ayn› zamanda özgüven unsurunun geliflmesi için gerçeklerle yüzleflmeye yaflamda baflaramad›klar›m›z› fark etmeye ihtiyaç duyar›z. Yaln›zca do¤ru yapt›klar›m›z›n onaylanmas› ile yetinilir, hatalar›m›z›n uygun yollarla, nedenleri ile aç›klanmas› “özgüveni zedelenir” anlay›fl›yla ertelenir ve ifade edilmezse, bizi gerçeklerden uzaklaflt›r›r. “Her fleyi yapabilirim, hata

yapmam” zann›na sebep olabilir. ‹flte bu zan “egonun fliflmesi”ne yani egoyu oldu¤undan farkl› görmeye bafllamam›za sebep olabilir. Böyle bir insan ile karfl›lafl›ld›¤›nda, “kendini bir fley zannediyor, kendini be¤enmifl, iflgüzar”gibi ifadelerin kullan›lmas› ego fliflkinli¤i kavram›na bir at›ft›r. ‹flin kötü yan›, bireyin bu durumunu fark edememesi, d›flardan baflkalar› taraf›ndan alg›lanmas›d›r. Bu özelliklere sahip kifliler, kendilerine afl›r› güvendiklerini, her ifli baflarabileceklerini iddia ederler. Baflar› sa¤layamad›klar› bir iflte, yo¤un bir k›r›lganl›k, yetersizlik, belki

suçluluk duygusu yaflayabilirler. Bu da ruhsal sa¤l›¤›n tehdit alt›nda olmas› anlam›na gelebilir. Bize düflen, d›fl dünyam›z ve iç dünyam›zda yaflad›¤›m›z çat›flmalar› dengeleme konusunda çaba sarfederek, duygu ve düflüncelerimizi, zay›fl›klar›m›z›, komplekslerimizi tan›maya, anlamaya çal›flarak mikro düzeyde kendimize, ailemize, çocuklar›m›za; makro düzeyde topluma ve insanl›¤a katk›da bulunmak olabilir. Kavramlar› anlamlar›n› fliflirmeden, dejenere etmeden, düflünerek kullanaca¤›m›z günler dile¤i ile…

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

57


a¤açlar

Hem güzel, hem de¤erli;

AKÇAA⁄AÇ n ZEYNEP AYAR Orman Müh. dilkesaveran@hotmail.com

Akçaa¤aç, aç›k renkli odunundan dolay› bu ismi al›r. Kanatl› meyveleri kelebe¤e benzedi¤i için baz› bölgelerde "kelebek a¤açlar›" olarak da bilinir. Akçaa¤açgiller (Aceraceae) familyas›n›n Acer cinsinden a¤aç ve a¤açç›klar›n ortak ad› olup, Türkiye’de do¤al yetiflen 9 türü vard›r. Ço¤unlukla k›fl›n yapra¤›n› döken bu a¤açlar›n yafll› bireylerinin boylar› türüne göre 10-30 m aras›nda de¤iflebilir. Yaprak flekilleri de türüne göre de¤ifliklik gösterir ve genel-

Diflbudakl› Yaprakl› Akçaa¤aç (Acer negundo)

Do¤al Yay›l›fl: Vatan› Kuzey Amerika’d›r. Florida’dan Kanada’ya kadar genifl bir alana yay›l›r. Vatan›nda 2400 m. Rak›ma kadar ç›kar. Yurdumuzun iç kesimleri hariç di¤er kesimlerinde geliflim gösterir. Genellikle alçak nehir k›y›lar›nda ve akarsu boylar›nda yay›l›fl gösterir. Toprak ve Besin ‹ste¤i: Nemli, gevflek topraklarda iyi geliflim gösterir. Organik maddece zengin, killi, kumlu topraklara iyi adapte olabilir. Donlara Duyarl›l›k: Ekstrem donlardan zarar görür.

58

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

likle lopludur. Sar›ms› yeflil renkteki çiçekleri salk›m halindedir. Mobilya endüstrisinde aranan kuflgözü flekillerine sahiptir. Müzik aletleri (keman alt tablas›), mutfak aletleri, tüfek a¤aç k›s›mlar, parke yap›m› vs. kullan›l›r. Küçükçekmece’de park ve yol a¤açland›rmalar›nda s›k kullan›lan türlerden biri olup, Atatürk Mah. ‹kitelli Caddesi, Yeflilova Mah. Kahramanlar Caddesi, Fevzi Çakmak Mah. 29 Ekim Cumhuriyet Park›nda vs. bulunur.

S›cakl›k ve Nem: Nemli-yar› nemli iklimlerde iyi yetiflir. So¤u¤a dayan›r. Tepe fiekli: Yuvarlak, gevflek ve düzensiz bir tepe yapar. Tepe çap› 6-8 m.dir. Makaslama ve Budama: Budama vejetasyon dönemi d›fl›nda yafll› dallar›n uzaklaflt›r›lmas› fleklinde yap›l›r. Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› sonralar› yavafl büyür. Maksimum 15-20 m. boylan›r. Kök Yap›s›: Kalp kök sistemi gelifltirir. Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar›gölge a¤ac›d›r. Meyve ve Çiçek: Kanatl› meyve 3-4 cm. uzunlu¤unda ve dar aç›l› olup, yaz›n olgunlafl›r. Mart-Nisan ay›nda açan


çiçekleri befl loplu veya taçl›, birkaç› bir arada, silindirik salk›m kuruluflunda, yapraklanmadan önce açarlar.

Yaprak ve Sürgün: Tüysü bileflik yapraklar 3-5 yaprakç›ktan oluflur. Yaprakç›k kenarlar› tam veya düzensiz kaba diflli, eliptik veya oval, silindirik uçlu, 5 mm. sapl›, 2.5-4 cm. genifl ve karfl›l›kl›d›r. Bileflik yaprak 15-20 cm. uzunlu¤undad›r. Sonbahar renklenmesi sar›d›r. Üst yüzü aç›k yeflil renkte ve tüysüz, alt yüzü soluk ve tüylüdür. Sürgünler aç›k yeflil renkte ve ço¤unlukla tüylüdür.

Üretim fiekli: Tohum ile üretim esast›r. Tam olgunlaflmadan toplanan tohumlar hemen ekilmelidir. Yaz sonu yar› olgun ökçeli çelikle, dald›rma ve kök çeli¤i ile de üretilir. Kök çeli¤i ile üretiminde baflar› flans› daha yüksektir. Di¤er Özellikler: Kirli hava flartlar›na dayan›kl› kent içi a¤açland›rmalarda kullan›l›r. ‹yi bir park, bahçe ve alle a¤ac›d›r. Toprak ›slah edici özelli¤i vard›r. Rüzgara ve su bask›nlar›na dayan›ks›zd›r. K›sa ömürlüdür. 75-100 sene yaflar. 200 y›ld›r.

Ç›nar Yaprakl› Akçaa¤aç

Kök Yap›s›: Kuvvetli kalp kök sistemi gelifltirir. Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar›gölge a¤ac›d›r. Meyve ve Çiçek: Meyve kanatl› olup 3-5 cm. büyüklü¤ünde

(Acer platanoides)

Do¤al Yay›l›fl: Avrupa, Kafkaslar ve ülkemizde Trakya, Mar- ve kanatlar aras›ndaki aç› oldukça genifltir. mara, Ege ve Karadeniz Bölgeleri’nde Fagetum Zonu’nda Yaprak ve Sürgün: 10-18 cm. büyüklü¤ünde olan yapraklar›, yetiflir ve 500-1900 m. rak›ma kadar ç›kar. Türkiye’de do¤al olarak yetiflir.

yavafllar. Maksimum 20-30 m.boy yapar. Ortalama ömrü

befl sivri loplu ve her lop da sivri uçlu birçok tali lopçuklara ayr›lm›flt›r. Sonbahar renklenmesi aç›k sar› ya da k›rm›z›d›r. Yaprak karfl›l›kl› diziliflte, her iki yüzü de ç›plak ve alt yüzü parlakt›r. Yaprak sap› k›r›ld›¤›nda süt k›vam›ndaki özsuyunu salg›lar. Üretim fiekli: Tohum ile üretilir. Tohumlar toplan›r toplanmaz hemen ekilir veya kuru ve serin yerde saklanarak ya da katlamaya al›narak erken ilkbaharda ekilir. Di¤er Özellikler: Rüzgara ve kirli hava flartlar›na dayan›kl›d›r. Bu yüzden kentlerde park ve yol kenarlar›na dikilir. ‹yi bir ar› konukçusudur. Böcek ve mantar zararlar›na karfl› dayan›kl›d›r. Erken yapraklan›p, yapraklar›n› geç dökmesi nedeni ve güzel sonbahar renklenmesi ile peyzajda çok kullan›l›r. A.p. Crimson King türün de¤erli bir varyetesi olup, yavafl büyür ve dekoratif k›rm›z›d›r.

Japon Akçaa¤ac›

ve kanatlar› genifl aç›l›d›r. May›s-Haziran ay›nda çiçeklenir. Çiçekleri küçük ve k›rm›z›ms› renktedir.

Toprak ve Besin ‹ste¤i: Kanaatkard›r. Kireçli ve a¤›r killi topraklarda yetifltirmeye uygundur. Donlara Duyarl›l›k: Az duyarl›d›r. Donlara dayan›kl›l›¤› ile di¤er akçaa¤açlardan ayr›l›r. S›cakl›k ve Nem: ‹klim iste¤i de¤iflken olup so¤uk iklim flartlar›na dayan›kl›d›r. Çok kurak ve s›cak iklimleri sevmez fakat bir ölçüde dayan›r. Tepe fiekli: Yuvarlak bir tepe yapar. Tepe çap› 6-10 m.dir. Makaslama ve Budama: Vejetasyon dönemi d›fl›nda budanabilir.

Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› büyür. Sonralar› büyüme

(Acer palmatum)

Do¤al Yay›l›fl: Çin, Kore ve Japonya’da do¤al olarak yetiflir. Toprak ve Besin ‹ste¤i: Besin iste¤i yüksek bir türdür. Kuru, humuslu, hafif ›slak ve asidik, iyi drenajl› ve organik maddece zengin topraklarda iyi yetiflir. Tuzlu topraklardan kaç›n›r. Donlara Duyarl›l›k: fiiddetli donlardan zarar görür. S›cakl›k ve Nem: Il›man iklimli yerleri sever. S›cak ve kurak iklimlerde iyi geliflir. Tepe fiekli: Da¤›n›k bir tepe yapar. Makaslama ve Budama: Budamaya yatk›nd›r. Büyüme ve Boylanma: Gençlikte h›zl› büyür. Sonralar› boylanma yavafllar. Maksimum 9 m. boy yapar. Kök Yap›s›: Kalp kök sistemi gelifltirir. Ifl›k ‹ste¤i: Ifl›k-yar› gölge a¤ac›d›r. Meyve ve Çiçek: Meyve kanatl› olup 1-1,5 cm. büyüklü¤ünde

ALO 177

ÜCRETS‹Z ORMAN YANGINI ‹HBAR HATTI

Yaprak ve Sürgün: Yapraklar karfl›l›kl› diziliflte, 5-12 cm. uzun, yeflil renkte, 5-9 adet ve m›zrak biçimli, loplu ve ›fl›nsal olup, sonbaharda sar›-turuncu, k›rm›z› veya morumsu renk al›r. Üretim fiekli: Tohum, çelik ve afl› ile üretilir. ‹lkbaharda don tehlikesi olmayan yerlerde tohum, s›cak suda 1-2 gün ›slat›ld›ktan sonra sonbaharda 25 gr./m2 olarak ekilir. Don tehlikesi olan yerlerde ise tohumlar +4 derecede 45 günlük so¤uk katlamadan sonra ilkbaharda ekilir. Çelikle üretim, ilkbaharda son y›l›n ince sürgünlerinden al›nan 8-10 cm.lik yumuflak çelikle, veya yaz sonu yar› olgun çeliklerle üretilir. Kültivarlar› ise T göz afl›s›, kalem afl› ve çelikle üretilebilir. Tohum toplama zaman› A¤ustos-Kas›m aylar›d›r. Di¤er Özellikler: Kirli hava flartlar›na dayan›kl›d›r. Çit perde tesisinde kullan›l›r. Kufl konukçusudur. Kapta do¤al drenaj›n olmad›¤›, çat›, balkon ve çeflitli beton zeminlerde yetifltirilebilir. Gövde parlak ve gösterifllidir. A.p. Atropurpureum çeflidi, peyzaj aç›s›ndan çok de¤erli bir kültivard›r.

KAYNAKLAR Bozkurt A. – Erdin N., 1997. A¤aç Teknolojisi, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 3998 / 445, ‹stanbul. Güngör ‹. - Atatoprak A., 2002. Bitkilerin Dünyas›, Ankara Matarac›, T., 2002. A¤açlar- Do¤a Severler ‹çin Rehber Kitap - Marmara

Bölgesi Do¤al – Egzotik A¤aç ve Çal›lar›, Tema Vakf› Yay›nlar›, Yay›n No:39, ‹stanbul. Yalt›r›k F. – Efe A., 2000. Dendroloji Ders Kitab›, 2.Bask›, ‹.Ü. Orman Fak. Yay›n No: 4265 / 465, ‹stanbul. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

59


püf noktas›

Gözünüz için de¤il, sa¤l›¤›n›z için:

HAVUÇ Y›llard›r hep göze iyi geldi¤ini bildi¤imiz havuçun daha bir çok faydas› oldu¤unu yeni yeni ö¤reniyoruz. Bun yaz›y› okuduktan sonra havuç, sizin için de vazgeçilmez olacak. Maydanozgillerden; uzunca koni fleklinde ve etli olan kökünden dolay› sebze olarak yetifltirilen bir çeflit bitkidir. ‹çeri¤inde fleker, A vitamini ve karotin vard›r. Faydas›: Müzmin kab›zl›¤› giderir. Çocuk ishallerini keser. Ba¤›rsak iltihaplar›n› giderir. Mide ve ba¤›rsak kanamalar›n› keser. Kans›zl›¤› giderir. Cilde canl›l›k verir. Anne sütünü art›r›r. Cilt ve göz hastal›klar›n› önler. Böbrek a¤r›lar›n› dindirir. Vücuda kuvvet verir. Ast›m, bronflit, ses k›s›kl›¤›nda gö¤sü yumuflat›r, rahatl›k verir. Veremde de faydal›d›r. Mide ve onikiparmak ülserinde flikayetleri giderir. Kalp hastal›klar› ve damar sertli¤inde faydal›d›r. ‹drar ve ba¤›rsak gazlar›n› söktürür. Aybafl› halinin muntazam ve a¤r›s›z olmas›n› sa¤lar. Difl etlerini kuvvetlendirir. Yüz ve boyun k›r›kl›klar›n› giderir. Görme gücünü art›r›r. Tavflanlar› hepimiz tan›r›z. Hareketli ve çok sevimli hayvanlard›r. Tavflanlar çok h›zl› ço¤alan hayvanlard›r. Bu hayvanlar›n çok h›zl› ço¤almalar›n›n arkas›ndaki etken kendisiyle özdeflleflen bitkidir ve bu da havuçtur. Havuç, cinsel gücü aktive eden bir sebzedir. Son birkaç y›ldan bu yana yap›lan araflt›rmalar havucun hem düflünme gücünü art›rd›¤›n› hem de iktidars›zl›¤a karfl› mükemmel bir önleyici güç oldu¤unu ortaya koymaya bafllam›flt›r. Havucun içerdi¤i falcarinol etkin maddesinin iki önemli etkisi vard›r. Birincisi, tümör oluflumuna engel olabilmesidir. T›p dili ile söylemek gerekirse, falcarinol maddesi anti-neoplastik özelli¤i olan etkin bir maddedir. Bu bak›mdan havuç kansere karfl› önleyicidir. ‹kincisi ise, bu etkin maddenin tümörün büyümesini yavafllatabilme gücünün olmas›d›r. Di¤er bir ifade tarz›yla antitümör etki göstermektedir. De¤erli okuyucu, havucun bu özelli¤inden istifade edebilmeniz için onun kürünü yapmak gerekir. Yemeklerinizde veya salatan›zda tercihli olarak kullanaca¤›n›z havuç bir beslenme flek-

60

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT


Özellikleri: n Mide ve yemek borusunda yanma n unutkanl›¤a ve erken bunamaya karfl› n Alzheimer’e karfl› önleyici, durdurucu ve tedavi edici n Alg›lamay› güçlendirmek n Deri ve akci¤er kanserini önleyici n Kalp krizini önleyici n Hareketli sperm say›s›n› art›r›c› n Sperm oluflum yollar›n› ve sperm kanallar›n› aç›yor n ‹ktidars›zl›¤a hem çözüm getiriyor hem de iktidars›zl›¤› önleyici n Migrene karfl› n Kronik bafl a¤r›s›na karfl›.

lidir. E¤er, onun tedavi veya önleyici gücünden faydalanmak istiyorsan›z, mutlaka kürünü uygulaman›z gerekir. Afla¤›da, havuç kürlerinin hangi durumlarda ve nas›l uygulanmas› gerekti¤ini aç›klam›fl bulunuyoruz. Hangi kürün en uygun oldu¤una sizler karar verebilirsiniz. Havuç, özellikle deri ve akci¤er kanserine karfl› mükemmel bir önleyicidir. Prostat, pankreas veya meme kanserine karfl› bu önleyici gücü yoktur. Bir bitkinin kansere karfl› önleyici gücünden bahsediliyor ise, mutlaka hangi kanser türüne karfl› etkili oldu¤u sorulmal› ve ö¤renilmelidir. Aksi, taktirde falanca bitki kanseri önlüyormufl veya tedavi ediyormufl demek kesinlikle yanl›flt›r. Örne¤in, rahim a¤z› kanserini (cervix cancer) önleyebilen en güçlü bitki enginard›r. Meme kanserini önleyebilen ve e¤er bafllang›ç aflamas›nda ise durdurabilen ve de tedavi gücü olan arslanpençesidir. Her bitkinin yarat›l›fl nedeni ve sebebi vard›r. Bu sebebin arkas›nda yatan neden genel de¤il özeldir. Havucun neye yarad›¤›n› kime sorsan›z sorun, hemen gözlere iyi geldi¤i cevab›n› al›rs›n›z. Havuç, bol miktarda A vitamini içerdi¤inden dolay› gözler için faydal›d›r. Ancak, burada bilmemiz gereken nokta A vitamininin ya¤da çözünen bir vitamin olmas›d›r. Havuç suyunu do¤rudan içti¤imiz taktirde içerdi¤i A vitamininden tam anlam›yla istifade edemeyiz. ‹çerdi¤i A vitaminini büyük bir oranda vücudumuza kazand›rmak istiyorsak, bu taktirde bir bardak havuç suyunun içerisine iki-üç damla s›v› ya¤ damlatmam›z gerekir. Damlat›lan bu s›v› ya¤ havucun içerdi¤i A vitamininin çok daha büyük oranda vücudumuz taraf›ndan emilmesini sa¤l›yacakt›r. Çünkü, A vitamini ya¤da çözünen bir vitamindir. Avrupa’n›n baz› flehirlerinde taze meyve suyu satan dükkanlarda havuç suyu siparifl etti¤iniz zaman, “bir kaç damla s›v› ya¤ damlatal›m m›?”diye sorarlar. Havuçta bulunan alpha-phellandrene, cinnamic acid maddeleri güçlü bir laxative özelli¤e sahip oldu¤undan, ba¤›rsak sisteminin sa¤l›kl› çal›flmas›nda ve d›flk›n›n kolay ve bol olarak d›flar› at›lmas›nda oldukça etkilidir. Taze s›k›lm›fl havuç suyu bununla da kalmay›p, ba¤›rsaklarda oluflan ve ba¤›rsak kanserine yol açabilen nitrozamini, nötralize edebilen, zarars›z hale dönüfltüren (antinitrosaminic) etkin maddelere sahiptir. A ve E-vitamini hücre içerisinde denge halinde bulunurlar. Baz› insanlar hekimlerine dan›flmadan iki veya üç günde bir E-vitamini tableti al›rlar. Birincisi, fazla al›nan E-vitamini yorgunluk yapmaktad›r. ‹kincisi ise, A- ve E-vitaminleri hücre içerisinde karfl›l›kl› olarak denge halinde bulunduklar›ndan, çok fazla E-vitamininin al›nmas› demek, A-vitamininin hücre içerisinden d›flar› at›lmas› demektir. Ayn› flekilde çok fazla A-vitamininin kullan›lmas› demek hücre içindeki E-vitamininin belirli oranda d›flar› at›lmas›na neden olur. Bu da, hücre içindeki A- ve E-vitamin dengesinin bozulmas› anlam›na gelir. Hekiminize dan›flmadan A- ve E-vitamin tüketimini al›flkanl›k haline getirmeyiniz veya uzun vadeli olarak kullanmay›n›z. Genel olarak ya¤da çözünen tüm vitaminlerin (A, D, E ve K) hekime dan›fl›lmadan al›nmas› do¤ru de¤ildir. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

61


medya

H

er madde belli bir görüntüsüyle vard›r. Görüntüsü olmayan varl›klar, gerçek olsalar bile madde olarak adland›ramayaca¤›m›z fleylerdir. Madde buharlafl›rken görüntüsünü kaybeder, n AL‹ K. MET‹N ancak bilimsel olarak yok olmaz, göremedi¤imiz baz› atomlara veya atom alt› varl›klara (enerjiye) dönüflürler. Varl›¤›n görüntüye indirgenmesi bilimselli¤e de¤il, olsa olsa kaba bir maddecilik anlay›fl›na dayan›r. Foto¤raf›n icad› ile maddecili¤in, daha do¤rusu pozitivizmin geliflimi aras›nda kurulan iliflki, bu bak›mdan dikkat çekici bir nitelik tafl›r. John Berger, “Pozitivizm, foto¤raf makinesi ve sosyoloji birlikte büyüdüler” (O Ana Adanm›fl) derken, foto¤raf›n tarihsel ifllevine göndermede bulunmufltur. Foto¤raf makinesinin icad›, dünyan›n son 150 y›ll›k tarihinde, de¤iflimin gerçekten de hiç küçümsenmeyecek bir belirleyicisi oldu. Bugün “görüntü uygarl›¤›” denilen olgunun temelinde foto¤raf yer almaktad›r. Foto¤raf›n icad›, kameran›n (sinema ve televizyonun) do¤uflunda etkili olmakla kalmad›, Berger’in iflaret etti¤i gibi insan›n gerçeklik alg›s› ve kavray›fl›nda önemli bir fay hatt›n› ortaya ç›kard›. fiöyle ki, foto¤raf, gerçe¤i art›k herkes için görülebilir bir nesne veya olay haline getiriyordu. Do¤ru, güvenilir bir tan›k olarak insan›n yerini ald›. Foto¤raf›n yalan söylemesi imkans›zd›, o gerçe¤in tam kendisiydi çünkü. Böylece, yaz›n›n sözlü kültüre yapt›¤›n› bir de foto¤raf yapm›fl oldu ve sözlü kültür foto¤raf makinesinin icad›yla a¤›r bir yara daha alm›fl oldu. ‹nsan›n, sözlü kültür yani gelenekle aras› biraz daha aç›l›yordu art›k. Burada söylediklerimizden, kör bir teknoloji düflmanl›¤› peflinde oldu¤umuz anlafl›lmas›n hemen. Teknolojiye durduk yere düflmanl›k etmenin faydas›zl›¤›n› gayet iyi biliyoruz. Teknolojiye flükretmek için pek çok sebebimizin oldu¤u da bir gerçek. Fakat teknolojinin hayat›m›zdan neyi götürdü¤ü

62

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

hususunda da belli bir basiret ve kavray›fl sahibi olmak zorunday›z. Aksi halde, teknolojinin hepimizi salaklar sürüsü haline getirmesi iflten bile olmaz. Kafka’n›n De¤iflim adl› roman›ndaki böcekleflme hikayesi, insan›n biraz da böylesi bir zavall›l›¤a ve mekanizme düçar oluflunun anlat›m›d›r. Bunun için yap›lmas› gereken fley bellidir: Teknolojinin efendisi olmak. Foto¤raf makinesinin masumiyeti konusunda hemen hiçbir flüphe tafl›m›yor olmam›zda tuhaf bir durum yok. Çünkü foto¤raf›n bizatihi kendisinde, gerçe¤i bozma, çarp›tma gibi bir özellik görmeyiz. Foto¤raf makinesinin ifli, görüntüyü do¤rudan, bire bir kaydetmekten baflka bir fley de¤il. Fotomontaj hilelerini ise makinenin de¤il, insan›n suçu diye kabul etmek daha do¤ru olmal›. Ne var ki o da foto¤raf›n masumiyetini ortadan kald›ran, güvenimizi sarsan bir durum. Fakat bunu foto¤raf gerçe¤inden ay›rma-

du¤u görüntü üzerinden tahayyül edilirler. Foto¤raf, istesek de istemesek de tahayyül dünyam›za hükmetmeye bafllar. Foto¤raf›n hükmedicili¤ini bireysel hayat›m›zdaki örneklerden de tespit edebiliriz. Ayr›ld›¤›m›z bir sevgiliyi, elimizdeki foto¤raf›yla hat›rlar, hayal ederiz. Kaybetti¤imiz babam›z, zaman içinde art›k duvara ast›¤›m›z bir resmiyle zihnimizde yaflamaya bafllar. Foto¤raf bu flekilde gerçe¤in yerini alm›fl olur. Bireysel tarihimizle ilgili an›lar›n yok olmaktan kurtar›lmas› da foto¤raf›n mucizelerinden biridir. Örne¤in, nikah törenine ait bir foto¤raf, o an› sadece hat›rlatmaktan ibaret bir anlam tafl›maz. O an›n görüntüsünü, belli bir yaflanm›fll›k içinde tahayyül ederiz. Dolay›s›yla foto¤raftaki görüntü imgeye bitiflik bir nitelik tafl›r. An›n görüntüsünün ard›nda görünmeyen bir imge sakl›d›r. Mutlu anlar›n görüntüsünü

Foto¤raf›n masumiyeti m›z gerekir. Bizi as›l ilgilendiren, foto¤raf›n hayat›m›za yapt›¤› etkilerdir. Burada daha çok, foto¤raf›n nas›l bir mucize ve/veya olgu oldu¤unu anlama çabas› içindeyiz. Bilindi¤i gibi foto¤raf›n mucizevi özelli¤i, görüntüyü dondurmakt›r. Dahas› görüntüyü an’lara parçalamak, atomize etmektir. Bir gülüfl, bir gözyafl›, bir cinayet teflebbüsü, bir infaz görüntüsü vs., her fley foto¤raf sayesinde ölümsüzlü¤e kavuflur ve tarihin gerçek tan›klar› olurlar. Foto¤raf, tarih için sadece bir belge olmakla kalmaz, ayn› zamanda bir imge kayna¤› ifllevi görür. Tarihi olaylar, foto¤raf›n sun-

çerçeveletmekteki kas›t da bu imgeyi yaflant›m›za dahil etme arzusudur zaten. Buradaki yaflant›lama boyutunu, görüntü “görünenden fazla” bir fleydir diye de ifade edebiliriz. Foto¤raf›n bahsini etti¤imiz mucizevi özellikleri iyi hofl olmakla beraber, gerek gerçe¤i/hayat› gerekse insan› görüntüye indirgeyici bir etkisinin oldu¤unu fark etmemiz icap eder. Foto¤raf›n masumiyeti as›l bu noktada flüphe arz etmektedir. Görüntünün neredeyse her fley haline gelmesi sürecinde foto¤raf›n önemli pay›n›n oldu¤un biliyoruz. Görüntü (poz) vermek, görüntüye girmek, yaflad›klar›m›z› birtak›m


görüntülerle var ve hat›rlan›r k›lmaya çal›flmak, ilk elde gayet tabii buldu¤umuz davran›fl biçimleridir. Bunda direkt yads›nacak bir yanl›fll›k görülmüyor gerçekten. Burada bir problemden bahsedeceksek, o da, görüntüyü hayat›n yerine ikame edici bir s›¤laflmaya maruz kalmam›zd›r. Gelece¤e güzel iliflkiler, de¤erli an›lar, anlaml› söz ve hikayeler b›rakmak yerine görüntü ile u¤raflman›n son derece basitlefltirici bir tutum oldu¤u bellidir. Foto¤raf elbette geçmifli hat›rlamam›za yard›m eder, bu sayede geçmiflle gelecek aras›nda kuvvetli ba¤lar kurulmas›nda rol oynar. Ancak bilmeliyiz ki foto¤raf›n ruhu yoktur. Daha baflka deyiflle, foto¤raf›n sundu¤u görüntü, hem sadece an› hem de sadece yüzeydeki gerçe¤i kaydeder. Foto¤raf›n insan davran›fllar›n› kontrol alt›na almas› ile imajc› kiflilikler ve yönelimler aras›nda bir paralellik vard›r. Foto¤raf, imaj kültürünün toplumsallaflmas›nda en belirleyici etkenlerden birisi olageldi. Bundan öte, imaj, insan›n mizac› ve kapasitesinden ay›rt edilemez olsa bile, ‘yap›lan’, ‘biçimlendirilen’ bir fley haline getirilmifl durumdad›r. En az›ndan, bireysel egoizme görece cevap veren bir tatmin arac› olarak hayat›m›za çeflitli flekillerde kar›fl›r durur. Çünkü foto¤raf, ‘öyle’ de¤ilseniz bile, ‘öyleymifl gibi’ görünmenin arac›d›r. Her fley o bir an›n görüntüsünde sakl›d›r. O an, sizin yarat›c›l›¤›n›z›n ve becerinizin bir mucizesi gibidir. Demek ki foto¤raf makinesinin büyülü bir araç gibi görülmesinin ard›nda anlaml›, anlafl›l›r bir gerçeklik yat›yor. Gerçek hayatta çok silik, çok s›radan, çok zavall› durumdaki biri, foto¤raf sayesinde son derece kahraman, karizmatik,

güçlü bir imaj oluflturma lüksüne sahip olabiliyor. Foto¤raf, “m›fl gibi” yapmak/olmak için yeri doldurulamaz bir nitelik tafl›r. Dahas› bunun için biçilmifl kaftand›r. Kamera, foto¤rafa k›yasla bu aç›dan daha ac›mas›z, daha fazla gerçekçi say›labilir. Ne ki kamera görüntüsü de, ‘kurgu’ sayesinde foto¤raftan çok daha etkili ve ileri düzeyde imaj halüsinasyonlar› üretebilmektedir. Gerçekle halüsinasyonun foto¤rafta bir araya gelmesi ne kadar paradoksal gözükse de, yads›yamayaca¤›m›z bir duruma iflaret etmektedir. Gerçe¤i ‘m›fl gibi’ye dönüfltürmek foto¤raf›n bir lütfudur. Resim sanat›n›n bunu foto¤raftan çok daha üst düzeyde yapaca¤›n› biliyoruz, ancak resme foto¤raf gibi bakmad›¤›m›z muhakkakt›r. Resim, gösterdi¤i fleyin gerçek oldu¤una inand›rmaya çal›flmaz; objeyi salt bir araç olarak kullan›r. Bizi daha çok

jeyi) bütünlü¤ünden kopartmakt›r. Bu sayededir ki foto¤raf, kendimize ve baflkalar›na takdim edece¤imiz kurgusal bir porte, bir kimlik oluflturmak için vazgeçemeyece¤imiz bir fleydir. “Ben buydum”, “Ben bir zamanlar nas›l da çekiciymiflim” mesaj›n› verebilmek için baflvurdu¤umuz en ikna edici yard›mc›m›z foto¤raflar›m›zd›r. Çünkü foto¤raf, bireysel hayat›m›zdaki yeri itibariyle, Berger’in ifadesiyle söyleyecek olursak “ba¤lam›ndan kopar›lm›flt›r; ölü bir nesne olmufltur; ölü olmas›ndan dolay› da rastgele kullan›lmaya aç›kt›r” (Age). Bunun için foto¤raf›n do¤ruyu söyledi¤inden emin olunamaz. “M›fl gibi” olan, foto¤raf›n gerçe¤ini sapt›r›lm›fl bir gerçe¤e dönüfltürür. Bu da kand›r›c› ve bir o kadar i¤fal edici bir fley olarak karfl›m›za ç›kar. Görüntüyü gerçe¤in yerine koymakla insano¤lunun fluuru i¤fale u¤-

farkl› görme ve alg› flekilleriyle karfl› karfl›ya getirir. Buna karfl›l›k foto¤raf, bize ‘m›fl gibi’ görünme lütfunda bulunur, onun en büyük mucizesi, ‘m›fl gibi’yi yakalamakt›r. Bu yakalama, gerçe¤in bize bir sürprizi olabilece¤i gibi, biraz da gerçe¤in içinde silik veya kay›p flekilde duran bir ayr›nt›n›n tespit edilmesi ile alakal›d›r. Foto¤raf›n buradaki marifeti, göremedi¤imiz bir ayr›nt›y› ortaya ç›karmak, dolay›s›yla gerçe¤i (ob-

ram›flt›r dersek abart› yapm›fl olabiliriz. Ancak görüntü kültürünün egemen oldu¤u bir dünyada sahicili¤in giderek azald›¤›, ekonomik-siyasal yap›n›n bundan fazlas›yla beslendi¤i tart›flmas›z bir gerçektir. Foto¤raf›n bugün belki de en önemli ifllevi, görüntü kültürünün yüceltilmesi ve/veya pekifltirilmesi, içsellefltirilmesi yönündeki etkiselli¤idir. Buna da, pekala pozitivizmin dejenere hali ve belki de dejenerasyonu diye bak›labilir. KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

63


pratik bilgiler

Evinizi h›zl› temizleme yollar› Hafta sonu temizlik yapmaya haz›rlananlar, evinizi saatlerce h›zl› temizlemek yerine iflinizi daha k›sa sürede halledebilirsiniz. Da¤›n›k evinizi toplama, yerleri silme, y›kama ve süpürme, toz almak için Cumartesi günü 5 saatinizi mi vermek ya da günde birkaç dakikan›z› ay›rarak evinizi derli toplu, temiz tutmak m› istersiniz? Seçiminizin birkaç dakika olaca¤›ndan eminiz. ‹flte günde birkaç dakikan›z› ay›rarak evinizi temiz tutman›z› sa¤layacak öneriler..

MUTFAK Her akflam yeme¤inden sonra 5 dakika ay›r›n ve flunlar› yap›n n Tezgah› ve oca¤› silmek için 2 dakika ay›r›n. Nemli ve deterjanl› bir bez ile tezgah›n›z›n üzerini ve oca¤a, s›çrayan ya¤lar› silin.

YERLERI 3 DAKIKADA SÜPÜRÜN n Etraf›n›za bak›n: Yerde ekmek, kahve, bisküvi k›r›klar› var m›? Hemen süpürge ile kap›dan bafllamak üzere, köflelere kadar tüm mutfa¤› süpürün. Hafif nemli bir bez ya da ka¤›t havlu ile yerdeki tozlar› silin.

DUVARLAR VE DOLAPLAR ‹Ç‹N ‹K‹ HAFTADA B‹R 13 DAK‹KA AYIRIN n Seramiklerin ve dolaplar›n, ka-

64

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

p› ve pencere çerçevelerinin tozunu almak için 13 dakikan›z› ay›r›n. Bunun için haz›r toz bezlerini tercih edin. n Buzdolab›n›n d›fl›n› silmek için 2 dakikan›z› ay›r›n. Raflar›n› ve içini pamuksuz nemli bir bezle silin.

YÜZEYLER ‹Ç‹N 3 DAKIKA n Temizleme beziyle lavabo, tezgah, f›r›n, ocak ve buzdolab›n›n d›fl yüzeylerini silin. Muzluklar›n etraf›nda oluflan kirler için f›rça ve toz detarjan kullan›n.

DÖfiEMELER ‹Ç‹N 4 DAK‹KA n Köfle ve odaya giriflten bafllamak üzere temizleme beziyle yerleri silin. Sprey temizleyiciler kullarak yerleri parlatabilirsiniz.

BANYO Dufltan sonra her gün 3 dakikan›z› ay›r›n n Küvetiniz temizlemek için 30 saniye fisk›ye tutun. Günlük kirinizi küvetten temizlemifl olursunuz. n Tuvaleti temizlemek için 1 dakika. Tuvalet temiz olmas› gereken en önemli yerdir. ‹yice dezenfekte oldu¤undan emin olun.


Kalori cetveli, kalori listesi, besinlerin kalori de¤erleri Yaz geldi. Fazla kilolar›n›z ile bafl›n›z dertte. siz de “Su içsem yar›yor” diyenlerdenseniz, yedi¤iniz ve içti-

Meyveler Elma Kay›s› Muz Kiraz Hurma ‹ncir ‹ncir (kuru) Greyfurt Portakal Kivi Mandalina Karpuz Kavun fieftali Armut Erik Üzüm Çilek

Süt ve Yumurta Ürünleri 1 adet 1 adet 1 adet 100 gr 1 adet 100 gr 100 gr 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 100 gr 100 gr 1 adet 1 adet 1 adet 100 gr 100 gr

60 8 100 40 15 41 59 60 50 34 50 19 18 60 70 8 57 26

28 gr 28 gr 15 gr 200 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

90 60 35 200 470 314 367 371 367 342 364 589 339 85 357 125

Tah›llar 1 dilim beyaz ekmek 1 dilim kepekli ekmek 1 dilim k›zarm›fl ekmek 1 adet kruasan Bisküvi Mercimek (kuru) Arpa (kuru) Bulgur (kuru) Kuskus (kuru) M›s›r (kuru) Bu¤day (kuru) Susam Makarna (kuru) Makarna (hafllanm›fl) Pirinç (kuru) Pirinç (hafllanm›fl)

¤inize dikkat edin. Size sunaca¤›m›z bu kalori listesi ile günlük kalorinizi aflmama konusunda daha dikkatli

Yo¤urt (ya¤l›) Süt (ya¤l›) Yo¤urt (ya¤l›,meyveli) Beyaz peynir (ya¤l›) Kaflar peyniri (ya¤l›) Parmesan peyniri (ya¤l›) Yumurta Yumurta ak› yumurta sar›s›

Sebzeler

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 1 adet 1 adet 1 adet

95 68 125 275 413 440 80 15 65

28 gr 28 gr 28 gr

206 204 130

Biftek (›zgara) 100 gr Tavuk (›zgara) 100 gr Tavuk gö¤sü (hafllanm›fl) 100 gr Kuzu (ya¤l›, ›zgara) 100 gr Kuzu ci¤eri (ya¤da) 100 gr Salam 100 gr Sosis 100 gr

278 132 150 282 232 446 295

Ya¤lar Tereya¤› Margarin S›v› ya¤

Etler

Deniz Ürünleri Midye ‹stiridye Karides Somon füme Ton bal›¤›

1 adet 1 adet 1 adet 100 gr 100 gr

olaca¤›n›z› umuyoruz. Diyette ne yedi¤imiz kadar, ne kadar yedi¤imiz de çok önemli. Dikkat!

9 6 144 171 121

Domates Enginar Patl›can Taze fasulye Brokoli Brüksel lahanas› Kabak Havuç Karnabahar Kereviz Salatal›k Marul Mantar So¤an Bezelye Taze yeflil biber Patates (hafllama) Ispanak Lahana

1 adet 1 adet 1 adet 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 1 adet 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 120 gr 100 gr 100 gr 100 gr

14 10 28 90 35 35 25 35 32 18 11 15 14 35 89 15 100 26 20

100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr 100 gr

600 603 650 560 600 549 478 571 578

Kuruyemifller Badem Hindistancevizi F›nd›k F›st›k Çam f›st›¤› Ceviz Patlam›fl m›s›r Kabak çekirde¤i Ay çekirde¤i

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

65


kitap ajandas› n OSMAN SÖ⁄ÜT

Andrey Tarkovski: fiiirsel Sinema JOHN GIANVILO / ÇEV‹RMEN: EBRU KILIÇ / AGORA K‹TAPLI⁄I / 2009 Rus sinemac›s› Tarovsky, sinemada ekol bir isim. Türk okurlar› özellikle Mühürlenmifl Zaman adl› kitab›yla onu yak›ndan tan›yor. 1960’lar›n Sovyet Rusya’s›nda “Ivan’›n Çocuklu¤u” adl› filmiyle ismini dünyaya duyuran Tarkovsky, bu filmiyle uluslar aras› ödüller ald›. “Solyaris”, “Ayna” ve “Kurban” filmleri onun en önemli filmleri aras›nda. Kimi filmleri Sovyet yönetiminin sansürüne tak›lan Tarkovsky, yapt›¤› filmlerle “fliirsel sinema”n›n mucidi olmufltur. John Gianvito’nun “Andrey Tarkovsky: fiiirsel Sinema” kitab›, bu ünlü sinema yönetmeninin sinemas› üzerine kaynak bir niteli¤e sahip. Tarkovsky’nin flu cümleleri, kitab›n önemi hakk›nda bir fikir verecektir san›r›m: "Bütün sanatlar entelektüeldir, ama bana göre, bütün sanatlar hepsinden de fazla sinemaher fleyden önce duygusal olmal› ve kalbe

hitap etmelidir. Sineman›n kendine özgü olan yan›, zaman› mühürlemesidir; sinema, zaman heykelt›rafll›¤›d›r. (..) Gerçek bir sanatç› deney yapmaz, bulur. Bulamazsa, bütün çal›flmas› mahvolur. Renkli filme karfl›, siyah-beyaz› sevmemin as›l sebebi budur; siyah-beyaz filmin ifade gücü son derece yüksektir ve seyircinin dikkatini da¤›tmaz.(..) "Sanat yaratma kapasitesidir. Yarat›c›n›n aynadaki yans›s›d›r. Biz sanatç›lar bu jesti tekrarlamaktan, taklit etmekten baflka bir fley yapm›yoruz. Sanat, Yaradan'a benzedi¤imiz belirli bir and›r. Bu yüzden Yaradan'dan ba¤›ms›z bir sanata asla inanmad›m. Tanr›'s›z bir sanata inanm›yorum. Sanat›n anlam› yakarmad›r. Bu benim yakar›fl›m. E¤er bu dua, bu yakar›fl, benim filmlerim insanlar› Tanr›'ya yöneltebilirse ne mutlu bana.”

Bir Elefltirmen Olarak Ahmet Hamdi Tanp›nar MEHMET ERDO⁄AN / DERGAH YAYINLARI / 2009 Ahmet Hamdi Tanp›nar üzerine yay›mlanm›fl epey çal›flma var. Bu çal›flmalar›n çoklu¤u tabii ki Tanp›nar’›n hem çok yönlü bir yazar oluflundan hem edebiyat›m›z›n klasikleri aras›nda yer almas›ndan kaynaklan›yor. Romanc›, flair ve elefltirmen kimli¤iyle Tanp›nar, tüketilemeyen, üzerine e¤ildikçe de¤eri artan bir hazine gibi. Mehmet Erdo¤an’›n kitab›, Tanp›nar’›n elefltirel kimli¤i üzerine bir çal›flma. Burada elefltirel kimlikten kastetti¤imiz, Tanp›nar’›n gerek

66

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

edebiyat elefltirisi ba¤lam›nda yapt›¤› çal›flmalar, gerekse roman, hikaye, fliir, mektup ve günlüklerinde yer alan sosyal ve kültürel içerikli elefltirileridir. Dolay›s›yla Tanp›nar’›n elefltirmen kimli¤ine, bu kitapta edebiyat› içeren ama edebiyat d›fl› bir anlam da verilmifltir. Bu da kitaba, Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n yazar kimli¤ini anlamaya yönelik –bilhassa genel okur içinyararl› bir baflvuru kayna¤› olma özelli¤i kazand›r›yor.


Zay›flama Diyeti N‹CHOLAS PERR‹CONE / ÇEV‹RMEN: YEfi‹M ÖZKARDEfiLER / PREST‹J YAYINLARI / 2006 Ya¤lardan kurtulmak için 3 ad›ml›k kolay plan. Kilolar›n›zdan, k›r›fl›kl›klar›n›zdan ve yafllanman›n etkilerinden kurtulun. Dr. Perricone üç basit ad›mda, kilo art›fl›yla nas›l mücadele etmemiz gerekti¤ini ve kaslar›m›z› nas›l yeniden yap›land›rabilece¤imizi gösteriyor. Bu flekilde, di¤er zay›flama programlar›n›n aksine, cildin sarkmas› ve yafllanmas› gibi sorunlarla u¤raflmak zorunda kalmayacaks›n›z. Dr. Nicholas Perricone, hiçbir sa¤l›k ya da güzellik uzman›n›n yapamad›¤›n› gerçeklefltirdi ve yafllanan cildin panzehirini yaratt›. Yale Üniversitesi'ne ba¤l› dermatolog ve anti-aging uzman› Dr. Perricone, cildin yafllanma nedenleri ve tedavileri üzerine 20 y›l›n› verdi¤i araflt›rmalar sonunda, cildin gençleflmesi için yüzeyin onar›m›ndan çok daha derinlere giderek cildin her kat›nda ve hücresinde çarp›c› ve kal›c› sonuçlar üreten tümüyle do¤al bir antioksidan program gelifltirdi. Dr. Perricone'un, t›p çevrelerinin dikkatini ve sayg›s›n› toplayan büyük bulufllar›n› içeren cilt program›, flu anda

RAFTAK‹LER

dünyaca ünlü haber yay›nc›lar› ve Holywood y›ld›zlar› taraf›ndan genifl çapl› uygulanmaktad›r. fiimdi güzel ve esnek bir cilt kazanmak için Dr. Perricone'un 盤›r açan metotlar›n› uygulama s›ras› sizde. Konuyla ilgili ilginç görüfller de var: "Dünyan›n en güzel yüzleri ve vücutlar›yla çal›flmak bütün bilimsel bulgular› takip etmemi gerektiriyor. Dr. Perricone'un cilt bak›m teknolojisinin büyük bir hayran›y›m. Gördü¤üm en derin ve etkili bulufl." Matthew Van Leeuwen (Ünlü Makyaj Sanatç›s›) "Dr. Perricone'un klinik ve laboratuvar araflt›rma y›llar› teknolojik büyük bulufllarla sonuçland›. Güçlü antioksidanlar, gerçekten k›r›flm›fl cildi gençlefltirdiklerini kan›tl›yor." Prof. Dr. Harry G. Preuss (Georgeton Üniversitesi) "Dr. Perricone bilimi güzellik sanat›na getiriyor. Tedavileri sanatç›l›¤›m›n baflar›s›nda büyük önem tafl›yor." Maris Verel (Ünlü Makyaj Uzman›) Kitab› okudu¤unuzda sizler de bilinçli bir flekilde kilo vermenin ayr›nt›lar›n› yafl›yacaks›n›z.

HANG‹ D‹LDED‹R AfiK (Roman) MENEKfiE TOPRAK / YAPI KRED‹ YAY. / 2009

B‹R L‹DER NASIL YET‹fi‹R JOHN ADAIR / BABIAL‹ KÜLTÜR YAY. / 2009

KÖRO⁄LU DESTANI

fiÖYLE GAR‹P BENC‹LEY‹N SENA‹ DEM‹RC‹ / T‹MAfi YAYINLARI / 2009

TÜRK DÜNYASININ KÖRO⁄LU FENOMENOLOJ‹S‹

FUZUL‹ BAYAT / ÖTÜKEN YAY. / 2009 RUHUMU ÖPMEY‹ UNUTTUN ‹NC‹ ARAL / TURKUVAZ YAYINLARI / 2009

IfiI⁄IN KOBRASI: 2012’N‹N ÖTES‹ DRUNVALO LELAHIZEDEK, BUT‹K YAYINLARI 2009

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

67


okurdan mektup

Bu sayfada yay›nlanmas›n› istedi¤iniz mektup ve fliirlerinizi bize gönderin ADRES: Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul e-posta: basin@kucukcekmece.bel.tr


okurdan fliir

Sizden habersiz El ayak buz kesmifl, Sisli bir gecede Size gelirim. Livera’da; Ya¤mur tanecikleri kemirmifl Teneke kap›n›z› çalar›m. Ve sen Al›rs›n atk›m›, paltomu Tütün sarar›m, Senin için de sarar›m. ‹hanetini konufluruz Afrodit’in D›flar›da f›rt›nalar kopar, Ç›¤l›k 盤l›¤a. Köy oca¤›nda demlenir çay›m›z. Gülen k›z yine güler a¤›z dolusu Söylefliyle sabahlar›z. Ben Zigana’ ya, Sen Sumela’ ya yol al›r›z Aflka, ac›ya inat Bilmem olur mu? Mehmet Ali ÖZDEN

“1 AN” Suçum yok suçlad›¤›msa bir hiç Sadece yoruldum, yorgunum Ve ak›flkan, ve taze, ve s›cak… Özledi¤im toprak kokusu Hiç basmad›m topra¤a! Bir de ya¤murun sesinden dinlemedim kalbimi, Hem yafll› hem genç bir bahar, Hem erken hem geç bir sabah , Suçum yok suçlad›¤›msa bir hiç Sadece yoruldum, yorgunum… Tan k›z›ll›¤›nda binmedim bir trene Ard›ma bakmad›m son kez Rüzgâr›mda kalan olmad› dumanlar aras›nda Soluk solu¤a koflmad›m gece vakti; bofl bir sokakta Ter ve kan içinde kalmad›m hiç Suçum yok suçlad›¤›msa bir “hiç” Sadece yoruldum, yorgunum… Bir da¤›n zirvesinden bakmad›m dünyaya Ateflle söndüm ; suyla ›slanmad›msa Arad›¤›m bir “an”d› anlad›m bir anda Suçum yok suçlad›¤›msa bir “an”, bir an için Uzansan dokunaca¤›m Dokunsam kaybolacak Yaz›k ki bir an yaln›zca… Gamze EL‹BOL

Hayal Tiflört kazananlar De¤erli okurlar, ödüllü bulmacam›z› do¤ru çözüp gönderen ve 3 adet tiflört kazanan okurlar›m›z›n isimleri flöyle: 1- Tufan K›l›nç 2- Erdem Ersöz 3- At›f Temel

An gelir De¤ince gözlerime gözlerin Zaman durur Gün gelir Öyle diplere dalar›m ki Cesaret vurur Y›l gelir An geçmez gün geçmez geçmedikçe senden Bir damla suda Bin hayal kurur Güner B‹ÇER


yemek

Be¤endili Piliç MALZEMELER

n 2 adet piliç gö¤sü n çorba kafl›¤› s›v› ya¤ n 3 difl sar›msak n 1 adet so¤an n 1 su barda¤› mantar

n 2 adet biber n 2 adet domates n 1 çay barda¤› domates suyu n Beyaz biber, tuz Be¤endi için:

n 1 kg patl›can n 1 çorba kafl›¤› tereya¤› n 1 çorba kafl›¤› un n 1 su barda¤› süt n Tuz, karabiber

HAZIRLANIfiI Be¤endiyi haz›rlamak için patl›canlar› közleyln. Elinizle ince ince didin, 1 çorba kafl›¤› tereya¤›n› eritin, 1 çorba kafl›¤› unu, ya¤da kavurun, 1 su barda¤› sütü ilave edin. Patl›can› da ilave edip tahta bir kafl›kla 15 dakika kar›flt›r›n. Macun k›vam›na gelinceye kadar piflirin. Tencereyi ocaktan al›n. Tuz ve karabiberi kat›n. Di¤er yandan piliç gö¤sünü incecik do¤ray›n, 1 çorba kafl›¤› s›v› ya¤da kavurun. Ocaktan al›n. Ayr› bir tavada kalan 1 çorba kafl›¤› s›v› ya¤da yemeklik do¤ranm›fl sar›msak ve so¤an› kavurun. Mantar ve biberi de küçük do¤ray›p so¤anlara ilave edin. Birkaç dakika çevirin. Bu arada kavrulmufl piliç gö¤sünü, küp do¤ranm›fl domatesi ve domates suyunu ilave edin. 5-10 dakika piflirin. Tuz ve beyaz biberi kat›n. Be¤endiyle servis yap›n.

Kolay Kazandibi MALZEMELER

HAZIRLANIfiI Un, fleker, süt, margarin bir tencereye koyulur ve kaynay›p puding k›vam›na gelinceye kadar kar›flt›r›l›r. Daha sonra ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15 dakika kar›flt›r›l›r. Bu arada bir kaba süt ile ›slat›lm›fl bisküviler dizilir. Üzerine haz›rlad›¤›m›z muhallebi dökülür. Üst Haz›rlan›fl›: Un, fleker, süt, su ve yumurta bir tencerede kaynay›ncaya kadar karflt›r›l›r daha sonra ocaktan al›n›r ve mikserle en az 15 dakika kar›flt›r›l›r. Sonra servis için kaba konulur, üstüne ceviz veya f›nd›k konur.

n 1 su barda¤› un n 1.5 su barda¤› fleker n 1 lt süt n 1 paket vanilya

70

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

n 50 gr margarin n 100 gr ince k›y›lm›fl f›nd›k içi n 2 yemek kafl›¤› kakao n 2 yemek kafl›¤› pudra flekeri


otomobil otomabil

Peugeot’un yeni gözdesi 3008

Peugeot’un yeni gözdesi 3008 Türkiye’de... 100 kadar araç gelir gelmez sat›ld›. Y›l sonuna kadar 2 bin adet 3008’in sat›lmas› bekleniyor. Bu da Peugeot’a fazladan binde 4 pazar pay› getirecek. Peugeot’nun yeni Crossover'i 3008 Türkiye'de... Peugeot Otomotiv A . fi Genel Müdürü Jean Pierre Vieux, "Türkiye'de otomotiv sektöründe ifller iyi gidiyorsa bir çok sektörde ifller iyi gidiyor demektir" dedi. Vieux, Peugeot’un yeni modeli 3008’in Türkiye pazar›nda sat›fla sunulmas› dolay›s›yla düzenlenen bas›n toplant›s›nda, otomotivde ÖTV indiriminin devam etmesinin, gelecek dönemde pazar üzerinde olumlu bir etki gösterece¤ini belirtti. Vieux, "Otomotiv sektörünü daha dinamik hale getirmek için bir kez daha devletin yard›m› söz konusu. Önceki ÖTV indiriminden faydalanamayan müflteriler bundan faydalanmaya devam edeceklerdir. Otomobil pazar›n› tekrar canland›rmak için böyle bir teflvik gerekiyordu. Esas önemli olan otomotiv sektöründe olumlu ivmenin devam edebilmesidir. Bu ivmenin devam etmesi bu sektördeki flirketlerin istihdam yaratmas› sonucunu do¤uracakt›r" dedi. Türkiye'de otomotiv sektöründe ifller iyi gidiyorsa bir çok sektörde isler iyi gidiyor demektir" diyen Vieux, otomotiv sektöründeki bu olumlu ivmenin do¤al olarak istihdama da yans›yaca¤›n› söyledi. "Peugeot olarak, 30 Haziran-30 Eylül aras›nda 67 bin araç satmay› hedeflediklerini dile getiren Vieux, pazar de¤erlendirmesi yapt›klar›n›, top-

lam pazar sat›fllar›n›n 2008 y›l› ile afla¤› yukar› ayn› olaca¤›n› öngördüklerini bildirdi. Peugeot 3008'in kendilerine ek, binde 4 pazar pay› getirece¤ini, bu segmentte baflka bir arac›n arz› olmad›¤›m ifade eden Vieux, önümüzdeki y›llarda piyasaya sunmay› planlad›klar› orta segmentte bir sedan modelinin de yüzde 1,5 pazar pay› getirebilece¤ini o zaman pazarda Peugeot'nun pay›n›n yüzde 8'leri bulaca¤›n› belirtti. Jean Pierre V‹eux 10 Nisan’dan 5 Haziran’a kadar 32 de¤iflik kentte bir Road-Show uygulad›klar›n›. Peugeot 3008 modelini de en bafl›ndan itibaren Road-Show sergilediklerini belirterek, "Peugeot 3008’den olumlu tepkiler ald›k ve bu araç çok sükse yapt›. Getirdi¤imiz 100 kadar arac› bayilerimiz aras›nda da¤›tt›k. Bir bayiye en fazla iki araç verdik, onlar›n da plakalar› ç›kt›. Böylelikle 15 Haziran’dan önce 100 kadar Peugeot 3008’i eski ÖTV kurallar›na göre satm›fl olduk" fleklinde konufltu. Peugeot 3008’i y›lda (12 ayl›k dönemde) 2 bin adet satmay› hedeflediklerini ve henüz bulunmad›klar› bir segmentte pazar pay› oluflturmaya çal›flt›klar›n› dile getiren Vieux, Türkiye'de y›lda 500 bin araç sat›ld›¤›n›, 2 bin adet arac›n da fazladan binde 4’Iük ek bir pazar pay› demek oldu¤unu sözlerine ekledi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

71


sa¤l›k

Prof. Dr. Akif Turhan Kürüm, yaz aylar›nda daha s›k karfl›laflt›¤›m›z kalp krizleriyle ilgili uyar›yor...

n Prof.Dr. Akif Turhan KÜRÜM TEM HOSP‹TAL

Koroner atar damar hastal›klar› Damar sertli¤i çeflitli sebeplerin yard›m›yla önce damar duvar›nda ya¤ birikmesiyle bafllar. Bu yap›lar sonra küçük levhac›klar haline gelebilirler ve y›rt›labilir, yüzeyleri afl›nabilir. Tamir süreci içinde geliflen kan p›ht›s› damar aç›kl›¤›n› engelleyerek ani kalp krizlerine davetiye ç›karabilir...

K

alp, kan›n vucutta dolaflmas›n› sa¤layan bir organd›r. Kendine özel bir kas yap›s›na sahiptir. Kalp kas› sürekli çal›flt›¤› için oksijen ve enerji ihtiyac› di¤er organlardan daha fazlad›r. Bu gereksinimini koroner (Taç Damarlar) atardamarlar ile sa¤lar. Damar sertli¤i olarak tan›mlanan yap› bozuklu¤u, kalp atardamarlar›nda vücudun di¤er damarlar›ndan daha fazla geliflebilmektedir. Damar sertli¤i çeflitli sebeplerin yard›m›yla önce damar duvar›nda ya¤ birikmesiyle bafllar. Bu yap›lar sonra küçük levhac›klar haline gelebilirler. Bu levhac›klar daha sonra y›rt›labilir, yüzeyleri afl›nabilir. Tamir süreci içinde geliflen

72

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

kan p›ht›s› damar aç›kl›¤›n› engelleyerek ani damar t›kanmas›na yol açabilir. Sonuç olarak ilgili damar›n besledi¤i alanda kalp kas› hücrelerinin beslenmesi bozulur. Bu bölgeye yeterli oksijen ve enerji ulafl›m› engellenir. Hücreler damar›n t›kal› kalma süresine ba¤l› olarak kalp kas›n›n sersemlemesinden ölmesine kadar de¤iflen bir süreç geçirirler. Bu duruma koroner yetersizlik denir. Ço¤onlukla gö¤üs a¤r›s› ile veya bazen nefes darl›¤› ile kendini belli eder.

KORONER YETERS‹ZL‹⁄‹N ‹fiARETLER‹ l Gö¤sün ortas›nda bat›c›, yan›c› a¤r› veya bask› hissi


l Bu a¤r›n›n s›rta, ço¤unlukla sol kola, alt çeneye do¤ru yay›l›m göstermesi l Çarp›nt› veya kalp at›fllar›nda düzensizlik l A¤r› ile birlikte bulant›, kusma, so¤uk terleme l Yaln›zca mide bölgesinde hissedilen a¤r› ve haz›ms›zl›k.

KORONER YETERS‹ZL‹⁄‹N NEDENLER‹ Toplum çal›flmalar›nda afla¤›daki çeflitli etkenlerin tek bafl›na veya birlikte bulunmas›n›n, koroner atardamar hastal›¤›n›n geliflmesini kolaylaflt›rd›¤›n ortaya konmufltur. l fieker Hastal›¤› (Diabetes Mellitus) l Yüksek kan bas›nc› (Hipertansiyon) l fiiflmanl›k

l Hareket azl›¤› l Sigara l Cinsiyet l Soya çekim l Ruhsal gerginlik

TEfiH‹S YÖNTEMLER‹ l Hastadan al›nan bilgiler l EKG (Kalp elektrik ak›m›n›n yazd›r›lmas›) l Efor Testi (Artan hareket alt›nda EKG çekilmesi) l Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonografisi) l Nükleer Tan› Yöntemleri (Sintigrafik çal›flmalar) l Koroner Anjiyografi (Kalp damarlar›n› görüntülenmesi)

TEM HOSP‹TAL: 0212 494 34 34

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

73


Sa¤l›kl› yaflam trendi dondurmaya ilgiyi art›rd› Tüm dünyay› saran sa¤l›kl› yaflama tutkusu, dondurma tüketimini art›rd›. Bol kalorili tatl› yerine, hem sindirim hem de kalori aç›s›ndan çok daha avantajl› olan dondurmaya yönelen Türk tüketicisi, iki y›lda evde dondurma tüketiminin pay›n› yüzde 38’den yüzde 48’e ç›kard›.

Türkiye dondurma pazar›n›n önemli oyuncular›ndan Ülker Golf, hem ürün yelpazesini, hem de pazardaki konumunu geniflletmeye devam ediyor. Dondurma sektöründe çok k›sa bir geçmifle sahip olmas›na ra¤men yüzde 24’lere ulaflan pazar pay› ile sektörün ikinci büyük oyuncusu olan Ülker Golf, süper premium segmentine yepyeni bir ürün kazand›rd›. Endüstriyel dondurmada ilk taze sütü kullanan, at›flt›rmal›k dondurmay› Türk tüketicisi ile tan›flt›ran Ülker Golf, flimdi de Venexia markas› ile Türkiye’nin ilk süper premium dondurmas›n› üretti.

DONDURMA VE SA⁄LIK Pazara girdikleri 2003 y›l›ndan bugüne kadar sektöre 150 milyon dolara yak›n yat›r›m yapt›¤›n› belirten Ülker Golf Genel Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n, “Hedefimiz 5 y›l içinde 200 milyon dolarl›k

74

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

daha bir yat›r›mla Türk dondurma sektörünün lider markas› olmak” dedi. Günümüzde “kaliteli yaflam” dendi¤inde, sa¤l›kl› ve yeterli-dengeli beslenme önemli bir yer tutuyor. Ülker Golf’ün Beslenme ve Diyet konular›ndaki dan›flman› Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Diyetisyen Gamze Akbulut,

“Dondurma lezzetli ve e¤lenceli bir tatl› oldu¤u kadar besinsel içerik yönünden de oldukça zengin ve sa¤l›kl› bir yiyecek. Her fleyden önce dondurma, hamurlu, flerbetli tatl›lar ve di¤er tatl› çeflitlerine göre oldukça düflük kalori içeriyor. Örne¤in; 100 gram baklava ortalama 400 kilo kalori içerirken bu de¤er 100 gr dondurmada sadece 174 kilo kalori. Bu aç›dan, dondurman›n en hafif ve sa¤l›kl› bir tatl› oldu¤u rahatl›kla söylenebilir” diyor. Akbulut’a göre, kalsiyum aç›s›ndan oldukça zengin (150 mg/100 g kalsiyum içerir) olan dondurma; karbonhidrat, ya¤, protein ve enerji bak›m›ndan sütten daha zengin bir besin. ‹çerdi¤i vitamin (A, D, K ve B grubu vitaminler) ve mineraller (kalsiyum, fosfor, ma¤nezyum, sodyum ve potasyum) yönünden ise besin de¤eri oldukça yüksek. Özellikle çocuk ve ergenlik dönemindeki birey-


ler, dondurma tüketerek günlük kalsiyum gereksinimlerini karfl›layabilirler. Yetiflkin bir birey, bir günde bir adet 150 gr’l›k orta boy kase dondurma tüketerek, günlük kalsiyum gereksinimin % 22’sini karfl›layabilir.

PAZAR EV T‹P‹ TÜKET‹MDE HIZLI BÜYÜYOR “Take home” olarak adland›r›lan evde tüketimin pay›n›n iki y›lda yüzde 38’den yüzde 48’e yükseldi¤ini belirten Ülker Golf Genel Müdürü Nusret Kayhan Apayd›n, tüm dünyada trend haline gelen sa¤l›kl› yaflama kültürünün Türk tüketicisini de etkiledi¤ini, tüketicinin art›k tatl› yerine dondurma gibi daha hafif ürünleri tercih etti¤ini ifade etti. Bunun sonucunda da dondurma tüketiminin son 5 y›ld›r çift haneli rakamlarla büyüdü¤ünü belirten Apayd›n, büyümenin a¤›rl›kl› olarak take home olarak ifade edilen ev tipi tüketimde oldu¤unu vurgulad›. Geçen y›l 180 milyon litreye ulaflan endüstriyel dondurma pazar›n›n yar›ya yak›n›n›n evlerde tüketildi¤ine iflaret eden Apayd›n, “Bundan üç y›l önce pazar›n yüzde 53’ü impulse, yüzde 38’i ev tipi tüketim, yüzde 9’u da catering ürünlerinden olufluyordu. Üç y›l içinde impulse’un pay› yüzde 45’e inerken, take home’un pay› yüzde 48’e yükseldi. Bu veri asl›nda flu anda pazardaki rekabetin de nerede oldu¤unu çok iyi aç›kl›yor” fleklinde konufltu. Ülker Golf’ün, pazara en son giren endüstriyel dondurma üreticisi oldu¤unu hat›rlatan Apayd›n, Ülker’in g›da ve h›zl› tüketim alan›ndaki tecrübesi sayesinde 6 y›l gibi k›sa bir sürede pazar›n yüzde 24’ünü domine eder duruma geldiklerini vurgulad›. Son olarak pazara sunduklar› Venexia ile art›k dondurmada tüm segmentlerde tüketicilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›layacak büyüklü¤e erifltiklerine iflaret eden Apayd›n, flöyle devam etti: “Ülker Golf’ün pazara girdi¤i ilk y›l kifli bafl›na tüketim bir litre bile de¤ildi, yaklafl›k 0,8 litre idi. Gerek üretime, gerekse pazara yapt›¤›m›z yat›r›mlarla bu rakam flu anda 2,5 litreye ulaflt›. 2003 y›l›ndan beri dondurma sektörüne yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n tutar› 150 milyon dolar› buldu. ‹novasyon ve Ar-Ge odakl› çal›flmalar›m›zla pek çok ilke imza att›k. Endüstriyel dondurma üretiminde taze sütü ilk defa Ülker Golf kulland›. Ard›ndan at›flt›rmal›k dondurma ile sektörde yeni bir kategori yaratt›k. Geleneksel Türk tatl›lar›n› dondurma ile harmanlad›k. Bu da bize rahat bir ikincilik getirdi. fiimdi hedefimizde, önümüzdeki 5 y›lda sektöre 200 milyon dolarl›k bir yat›r›m yaparak li-

der ile aram›zdaki pay› kapatmak ve ard›ndan da birinci olmak var.”

2008’‹ 210 M‹LYON TL C‹RO ‹LE KAPATTI Ülker Golf’ün, 2005 y›l› hariç, kuruldu¤u günden bu yana çift haneli büyüdü¤üne iflaret eden Apayd›n, 2007 y›l›nda yüzde 85 gibi rekor bir büyüme kaydederek ‹SO 500 araflt›rmas›nda 104 basamak birden yükseldiklerini vurgulad›. 2008’i ise yine pazar›n üzerinde bir performans sergileyerek yüzde 16’l›k büyüme ile kapatmay› baflard›klar›n› anlatan Apayd›n, “2008 sonu itibariyle 210 milyon TL’lik bir ciroya ulaflt›k. 2009 hedefimiz yüzde 20 civar›nda bir büyüme yakalamak. Asl›nda krizlerden ziyade havan›n durumu tüketimi daha çok etkiliyor. Zira her ne kadar bu alg› k›r›lmaya bafllad›ysa da Türkiye’de dondurma hala yaz›n tüketilen bir g›da olarak alg›lan›yor. Bu y›l s›cak geçecek bir yaz mevsimi ülkemizde gittikçe artan dondurma tüketimini daha yukar›lara tafl›yacak” dedi. Son iki üç y›ld›r süper premium segmentte önemli bir hareketlilik yafland›¤›na de¤inen Apayd›n, bugüne kadar bu alanda hep yabanc› markalar›n var oldu¤una de¤indi. Apayd›n, Ülker Golf olarak bir ilki daha gerçeklefltirerek Venexia ile Türkiye’nin ilk süper premium dondurmas›n› tüketicilere sunduklar›n› belirtti. Yüzde 100 do¤al ürünler ve taze sütten üretilen Venexia’n›n bulundu¤u segmenti h›zla büyütece¤ine inand›klar›n› belirten Apayd›n, sözlerini flöyle sürdürdü: “Bu segmentte yer alan ürünlerin Türkiye pazar›na girifli son 2-3 y›l içerisinde oldu. Dolay›s›yla oldukça yeni bir kategori… Tüketicilerin önemli bir k›sm›n›n bu ürünlerle henüz tan›flmad›¤›n› gözlemedik. Zira bugüne kadar süper premium ürünler yurtd›fl›ndan ithal ediliyordu ve fiyatlar› çok yüksekti. Biz daha genifl tüketici gruplar›n›n bu kategori ile buluflturulmas›nda ve segmentin büyütülmesinde Venexia’n›n önemli bir rol üstlenece¤i inanc›nday›z. Öncelikle Venexia, süper premium segmentte Türkiye’de üretilen ilk marka olma özelli¤ine sahip. Ülker’in uzun y›llara dayanan çikolata ve sütteki uzmanl›k ve deneyiminin yan› s›ra, Ülker Golf’ün dondurma sektöründeki birikimi bizlere, böylesi özel bir ürünü pazara sunma cesareti verdi. Bafllang›çta tüketicilerimiz için en çarp›c› fark Venexia’n›n fiyat› olacakt›r. Venexia ayn› kategorideki ithal ürünlere göre neredeyse yar› fiyat›na tüketicilerle buluflacak.” KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

75


sinema&tiyatro sinama&tiyatro

Melekler ve fieytanlar KÜNYE Yap›m Y›l›: 2009 Süre: 140 dakika Senaryo: David Koepp, Akiva Goldsman Roman: Dan Brown Yönetmen: Ron Howard Müzik: Hans Zimmer Yap›mc›: John Calley Görüntü Yönetmeni: Salvatore Totino Oyuncular: Tom Hanks, EwanMcGregor, Ayelet Zurer, David Pasquesi, Stellan Skarsgard, Victor Alfieri, Cosimo Fusco

Sokaklar›n Kral› Romeo

Romeo'nun hayatta tek bir ifli vard›r, o da hayat›n› yaflamak... Günlerini evde geçiren, partilere kat›lan ya da arkadafllar› ile birlikte araba ile turlayarak zaman geçiren Romeo'nun keyfi yerindedir. Ta ki biricik o¤ullar› oldu¤u ailesi tafl›nana ve onu arkalar›nda b›rakana kadar. Ailesinin unuttu¤u Romeo, kendisini bir anda Bombay sokaklar›nda bulur. Bu onun flimdiye kadar tan›mad›¤› bir dünyad›r.

76

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

Vatikan'›n, tarihin en tart›flmal› flifresini k›ran adam olan Robert Langdon'a baflvurmas›na hangi korkunç keflif neden olabilir? Langdon Illuminati olarak bilinen bu güçlü organizasyon tekrar ortaya ç›kt›¤›na dair kan›tlar bulur. Bu gizli organizasyon, bu sefer en büyük düflman› olan Katolik Kilisesi'nin varl›¤›na yönelik ölümcül bir tehditle ortaya ç›kmaktad›r. Illuminati'nin geriye sayan, durdurulmas› olanaks›z bir saatli bombaya benzedi¤ini ö¤renen Langdon Roma'ya giderek orada güzel ve gizemli bir ‹talyan bilim insan› olan Vittoria Vetra ile güçlerini birlefltirir. Mühürlü lahitler, tehlikeli mezarlar, terk edilmifl katedraller ve hatta yeryüzündeki en gizli mahzenin kalbinde geçen durmak bilmez, aksiyon dolu bir ava ç›kan Langdon ve Vetra, Vatikan'›n hayatta kalmak için sahip oldu¤u tek umudu gösteren 400 y›ll›k Ayd›nlanma Yolu'nu izlerler.

KÜNYE Yap›m Y›l›: 2008 Süre: 93 dakika Senaryo: Jugal Hansraj Yönetmen: Jugal Hansraj Müzik: Salim Merchant, Suleman Merchant Yap›mc›: Aditya Chopra Görüntü Yönetmeni: Anshul Chobey


n MUSTAFA AKADA

T‹YATRO

Çok Güzel Hareketler Bunlar BAfiLANGIÇ YILI: 2008 OYUNCULAR: USTA: Y›lmaz Erdo¤an ÇIRAKLAR: Aydan Tafl, Ayça Erturan, Ayflegül Akdemir, Burcu Gönder, Bülent Emrah Parlak, Büflra Pekin, Emre Canpolat, Ersin Korkut, Eser Yenenler, Gizem Tu¤ral, Gülhan Tekin, Gülsüm Alkan, Hamdi Kahraman, ‹brahim Büyükak, Metin Keçeci, Metin Y›ld›z, Murat Eken, Nazmi Karaman, O¤uzhan Koç, Pelin Öztekin, fiahin Irmak, fievket Süha Tezel, Zeynep Ender ‹ge, Zeynep Koçak

14 fiubat 2006 y›l›nda Y›lmaz Erdo¤an taraf›ndan kurulmufltur. Atolye de e¤itim alan ç›raklar›n, yazd›klar› skeçleri seyirciye sunduklar› kimi zaman e¤lenceli kimi zaman da çok e¤lenceli bir aland›r. Oyun yaz aylar›nda da Kanal D’de devam edecek.

Terminatör Kurtulufl 2018'in k›yamet sonras› ortam›nda John Connor, Skynet'lere ve onlar›n Terminator ordusuna karfl› yürütülen insan ›rk› direniflinin lideri olacakt›r. Ancak gelecekteki Connor'›n inanarak büyütüldü¤ü de¤erler biraz da Marcus Wright'›n ortaya ç›kmas›yla de¤iflikli¤e u¤rayacakt›r. Marcus'un kendisiyle ilgili hat›rlad›¤› son fley idam s›ras›n›n bekleyen bir suçlu oldu¤udur ve onun gelecekten mi gönderildi¤i, yoksa geçmiflten mi kurtar›ld›¤›n›n karar›n› vermek Connor'a düflmektedir. Skynet'ler son sald›r›lar›n› planlarken, Connor ve Marcus onlar› Skynet'lerin merkezine götürecek, uzun ve maceral› bir yolculu¤a ç›kacakt›r. ‹kili burada insanl›¤›n olas› yok oluflunun ard›nda yatan korkunç gizemi çözeceklerdir.

KÜNYE Yap›m Y›l›: 2009 Süre: 130 dakika Senaryo: Paul Haggis, Shawn Ryan Yönetmen: McG Yap›mc›: Derek Anderson, Moritz Borman Görüntü Yönetmeni: Shane Burlbut Oyuncular: Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington, Bryce Dallas Howard, Moon Bloodgood

Salaklar Sofras› YÖNETEN: Kerem YILMAZ YAZAN: Francis VEBER OYNAYANLAR: Arif Kuru, Elif Kasapçopur, Kerem Y›lmaz, fiükriye Y›lmaz, Ufuk Tuncer

Güzel sevgilisiyle lüks bir yaflam süren Oktay Do¤an ve arkadafllar›n›n en büyük e¤lencesi çevrelerindeki ilginç ve saf insanlar› keflfedip onlarla bir akflam yeme¤i boyunca dalga geçmektir. Bu zalim grup çarflamba günlerini ‘Salaklar Sofras› Günü’ ilan etmifl ve her çarflamba toplan›p bu sofrada kendilerince e¤lenmeyi adet haline getirmifltir. O güne kat›lman›n flart› ise oldukça basittir; herkes yan›nda bir salak getirecek ve en enteresan sala¤› getiren büyük ödüle sahip olacakt›r. Zavall› saflar bu yeme¤e kat›lma sebeplerini bilmeden sahiplerine keyifli ve e¤lenceli saatler yaflat›p onlar› mutlu ederler. Dünya flampiyonu seçilebilecek kadar salak biri olan Avni Senbul’u evine davet eden Oktay bu sefer durumun kontrolünü Avni'nin safl›klar› yüzünden kaybeder ve herfley birbirine girer. Kahkahaya doyaca¤›n›z bu oyunda kimin gerçekten salak oldu¤una karar vermeniz zor olacak

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

77


internet www.dogadangelenguzellik.com

çç

Güzelli¤ine önem verenlere... Yaz geldi. fiu günlerde sa¤l›¤›m›za biraz daha fazla zaman ay›rmaya bafllad›k. Özellikle bayanlar deniz ve havuz kenarlar›nda daha güzel görünmek için güzellik salonlar›n›n yollar›n› tuttular. Güzellik salonlar›na bir sürü para vermemek için en pratik bilgilerin yer ald›¤›, bu internet sitesi tam size göre. Cilt Bak›m›, Do¤al Güzellik, Bitkilerle Cilt Bak›m›, Sivilce ve Akne Tedavi, Günlük Cilt Bak›m›, Sa¤l›kl› Diyet, fiifal› Bitkiler gibi daha bir çok bilginin yer ald›¤› www.dogadangelenguzellik.com'a bir t›klaman›z sizlere önemli katk›lar sa¤layacak. Bundan hiç flüpheniz olmas›n.

www.otomobilim.tv

Otomobil tutkunlar›na özel... Otomobil tutkunlar›n›n internetteki yeni buluflma noktas› www.otomobilim.tv yay›n hayat›na merhaba dedi. Bir ay süreyle deneme yay›n›n› sürdürecek olan site adrenalin tutkunlar›n›n yan› s›ra otomobili bir yaflam tarz› olarak seçenlere de hitap ediyor. Sitenin kullan›c›ya dost bir ara yüzü var. Bu sayede sayfalar aras›nda kaybolmadan sörf yapabilen otoseverler, arad›klar› hemen her araç ile ilgili teknik bilgilere kolayca ulaflabiliyorlar. Sektöre dönük yay›n yapacak olan site, araç kullan›m›-sürüfl teknikleri-araç bak›m›-acil müdahale gibi hayati konular›n ele al›naca¤› k›sa ve uzun metrajl› filmlere de yer veriyor.

78

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

www.gazeteoku.com

Gazeteler tarihe kar›fl›yor... Gazete almak, okumak art›k insan›n önemli bir zaman›n› ald›¤›ndan olacak, eskisi kadar gazetelere ra¤bet yok. Bunun en önemli nedeni internet olsa gerek. Çünkü, internette sadece bir kaç gazeteyi, bir kaç yazar› de¤il, tüm gazeteleri, tüm yazarlar›, en son haberleri an›nda bulabiliyorsunuz. www.gazeteoku.com da bu sitelerden biri. Finans, gazetelerin köfle yazarlar›, spor, sinema, müzik, hava durumu art›k bir t›k ötenizde. Gazete okumak için hem paradan, hem de sizi zamandan önemli ölçüde kurtaran bir site gazeteoku.com.

www.medyatava.com

Medya ile ilgili son dedikodular... Medya Tava uzun y›llard›r, medyada olup biten haberlerin en önceden haber verildi¤i site olarak dikkat çekiyor. Kim nereye transfer olmufl, hangi gazete veya televizyonda ne gibi de¤ifliklikler oluyor. Hangi yazar, hangi muhabir yaz› veya haberi dolay›s›yla s›k›nt› yaflad›, Medya Tava’da görmeniz mümkün. Ayr›ca gazete ve dergilerin son sat›fl rakamlar› da www.medyatava.com’da. Medya Tava bu özellikleriyle di¤er internet sitelerinden ayr›lsa da güncel haberli¤i de elden b›rakm›yor. Son dakika geliflmeleri ve daha bir çok konuda h›zl› ve çabuk habercilik yapan Medya Tava’y› bir t›klaman›zda fayda var...


teknoloji

Powerball, bile¤in dairesel hareketiyle döndürülen ve iç yap›s›nda Gyro bulunan teknolojik bir alet. Parmak, el, bilek, kol ve omuz kaslar›n› güçlendirmek amac›yla kullan›lan bu aletin dönüfl h›z› dakikada 16.000 devir'e kadar ulaflabiliyor. Sporcular, daktilo ve klavye kullananlar, piyano, gitar ve ba¤lama çalanlar için ideal bir bilek güçlendirici.

Kalori matik Yediklerinizin kaç kalori oldu¤unu ö¤renmek istiyorsan›z bu ürün tam size göre. Özellikle aç›kta sat›lan g›dalar›n kalorileri üzerinde belirtilmedi¤inden diyet yapanlar›n zorluk çekti¤ini gören Salter-Nutri firmas›, tasarlad›¤› minik tart› aleti ile tam 1400 g›dan›n kalori de¤erlerini gösteren bir cihaz gelifltirmifl. Bir haftal›k yiyecek listesini haf›zas›nda tutabilen ürünün fiyat› 60 Dolar. http://www.surlatable.com/product/features/latest+innovations/sa lter+nutri-weighdietary+scale.do

Powerball

Ka¤›da ihtiyaç duymayan faks Nihayet Panasonic'in akl›na gelen bu fikir ile art›k gerekli gereksiz her faks için ka¤›t harcanmak zorunda kal›nmayacak. Bilgisayardan istedi¤iniz döküman› yollayabilece¤iniz ve bunu PDF benzeri bir flekilde ekranda görebildi¤iniz bu faks› alan kifli de önce ekranda görebilecek ya da bilgisayar›na gönderebilecek ve tabi ki e¤er çok gerekli ise yazd›rabilecek.

Pilsiz kumanda Üzerindeki mekanizman›n çevrilmesiyle enerjisini sa¤layan ve pil gereksinimi olmayan bir uzaktan kumanda. Tam flarj edildi¤inde 1 hafta boyunca kullan›labilen kumandada enerji depolamak üzere 1.5F'l›k kondansatör bulunuyor.

Köpeklere koflu band› Teknoloji art›k s›n›r tan›m›yor. ‹nsan hayat›n› kolaylaflt›rma yolunda her gün yeni bir buluflla bizi flaflk›na çeviriyorlar. ‹flte bu bulufl da bunlardan biri. Köpe¤inizi yürüyüfle ç›kartamad›¤›n›z günlerde egzersiz yapmaktan mahrum kalmas›n› istemiyorsan›z bu koflu band› ile hem siz rahat edersiniz hem de köpe¤iniz istedi¤i kadar koflabilir.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE HAYAT

79


bulmaca

BULMACAYI DO⁄RU DOLDURUP GÖNDEREN ‹LK 3 K‹fi‹YE LOTTO’DAN T‹fiÖRT

ADRES: Küçükçekmece Belediyesi Kartaltepe Mahallesi E-5 üzeri Sefaköy / ‹stanbul


27_HayatDergisi  
27_HayatDergisi  

SUNAY AKINN‹RANÜNSAL ENGELLER‹ B‹RL‹KTE AfiIYORUZKÜRESELISINMAYAKARfiIB‹S‹KLETHAKANfiÜKÜRKÜÇÜKÇEKMECE’DE19.500Ö⁄RENC‹M‹ZSERT‹F‹KAALDI T E M M U...