Page 1

คู่มือสำรวจและเฝ้าระวังรังไข่เต่าทะเล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2553


ลักษณ ณะการรจําแนกกชนิดเต่าทะเลในปรระเทศไททย ลักษณ ณะกระดอง - ไม่เป็นสันนูน - มีเกล็ล็ดคลุมกระดดอง

ลักษณะะกระดอง - เป็นสัันนูนตามยาวว 5 สัน - ไม่มเี กล็ ก ดบนกระดอง

บ ถวข้าง เ ดบนกระดดองแถว - เกล็ดบนกรระดองแถวข้าาง - เกล็ดบนกระดองแถ - เกล็ 6-8 เกกล็ด ข้างมี 4 เกล็ล็ด 5 เกล็ด เ ดอันแรกไไม่ชิดกับ - เกล็ดอันแรรกชิดกับเกล็ด - เกล็ดอันแรกชิดกับเกล็ด - เกล็ ขอบคคอ (nuchal) เกล็ดขอบคออ (nuchal) ขอบคอ (nuchal) (

เต่ามะเฟือง Leatherbaack turtle (DDermochelyys coriacea)) เต่าหัวฆ้ ฆอน Loggerhead turtlee เต่าหญ้า Olive ridley turtle (Caretta ( car aretta) (Lepiidochelys olivacea) o - เกล็ เ ดบนหัวตอนหน้า (preefrontal) 2 เกล็ เ ด - เกล็ เ ดบนกระดดองไม่ซ้อนกััน Prefronntal

เต่าตนุ Greeen turtle (Chelonia mydas) m เต่าเพศผู้ (Male) หางยาว (Loong tail)

- เกล็ดบนหัวตตอนหน้า (prrefrontal) 4 เกล็ด - เกล็ดบนกระะดองซ้อนกัน Prefrontal

เต่ากระ Hawksbill turtle (Eretmoochelys imbricata) เต่าเพศเมีมย (Female) หางสั้น ((Short tail)

ที่มา: เอกสสารประกอบการสสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤ ย ฤดูร้อน สถาบันวิจัยชีววิทยาและปประมงทะเล ปี 22544, นายสุพจน์น์ จันทราภรณ์ศิลป์


คู่มือสํารวจและ า ะเฝ้าระวัังรังไข่เตาทะเล ต่ แสดงขั แ ้นตอนการสํารวจแมม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ น ภายในน เขตพื้นที่อุทยานแห่ ย งชาติหมู ห ่เกาะสุรินทร์ ท จัดทําขึ้นโดดยเครือข่ายเฝ้าระวังแหล่งวางไข่ ง เต่าทะะเล ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากก ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาขอองสมาชิกในเคครือข่ายฯ โดยยจัดแบ่งออกเเป็นข้อหัว ดังนี้ n วิธีการสํ ก ารวจเบืองต้ อ้ น o อุปกรณ์ ก การสํารววจ p วิธีสัสังเกตรอยแม่เต่ เ าทะเลขึ้นวาางไข่ q วิธีสัสังเกตหลุมรังไข่ ไ เต่าทะเล r วิธีล้ล้อมป้องกัน และบันทึกข้อมูลรังไข่เต่าทะเล s วิธีย้ย้ายรังไข่ t วิธีเฝ้าดูไข่ฟักเป็นตั น ว u วิธีพิพิสูจน์รังไข่

า ้องต้ ง น n วิธีการสํารวจเบื  

♦ ควรวางแผ ผนการสํารวจ

และเตรียมอุุปกรณ์ให้พร้อมก่ อ อนออกสํารวจ า

ทุกครั้ง ♦ ควรแต่งกาายในชุดเครื่องแบบอุทยาน น เพื่อป้องกันนั น กท่องเที่ยวหรือ นอกเข้าใจผิดหรือว่ายน้ําตาามขึ้นหาด บุคคลภายน ♦ ควรเลือกเววลาที่เหมาะสม มในการออกสํารวจ า โดยคํานึงถึงสภาพอาากาศ   คลื่นลม แลละความปลอดภัยเป็นหลัก ช่ชวงเวลาที่ดีในการสํ น ารวจคือช่ อ วง   เช้ าตรู่ ก่ อนน้ น ําทะเลขึ้น เนื่องจากเต่าทะเลขึ้นวางไไข่ในเวลากลาางคืน ท ้ น และคลานกลั บลงงทะเลในช่ ว งที ง ่ น้ํ า ทะเลลงง ถ้ า   ช่ ว งที่ น้ํ า ทะเลขึ ผู้ สํ า รวจไ ปผิ ด ช่ ว งเวลลา ร่ อ งรอยทัทั้ ง หมดจะถู กน้ ก ํ า ทะเลลบหหมด   โดยเฉพาะชช่วงน้ําใหญ่ (ขึขึ้น/แรม 12-7 ค่ํา) ♦  ในกรณีที่คลื่นแรงเรือไม่ ม่สามารถเข้าเที เ ยบหาดได้ ผู้สํารวจอาจจต้อง ว่ายน้ําเข้าหาดเพื่อทํากาารสํารวจ ดังนั้นผู้สํารวจควรเตรียมเสื้อชู อ ชี พ   และสวมใสส่ตลอดเวลา ♦  ผู้สํารวจคววรนัดแนะกับคนขั ค บเรือเกี่ยวกั ว บจุดรับ-ส่ง ก่อนออกสํารวจ ร ♦  เมื่อผู้สํารววจพบรอยแม่เต่ เ าทะเลขึ้นวาางไข่ ให้ระมัดระวั ด งอย่าเหยียบ หรือลบรอย ควรบันทึกภาพลั ภ กษณะกการขึ้น-ลงของงแม่เต่า พร้อมทั อ ้ง   วาดภาพเพื พื่อบอกทิศทางง และตําแหนน่งรอยบนหาดดทราย จากนันั้นจึง ข ความกว้าง เพื่อนําไปประบุชนิดของงแม่เต่าทะเล   ทําการวัดขนาด  


o อุปกรณ์การสํารวจ

    สายวัดยาว ♦

50 เมตร ♦ กล้องถ่ายรูปกันน้ํา ♦ กล้องส่องทางไกล

♦ สมุดบันทึกกันน้ํา

ดินสอ ยางลบ ♦ อุปกรณ์ล้อมรัง (ดูรายละเอียดใน อุปกรณ์ล้อมรังต่ํา หัวข้อ 5) ♦ เครื่องบอกตําแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)

     

p วิธีสํารวจรอยแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่  

♦ รอยดันทรายของครีบคู่หน้าและหลังเป็นทางยาวไปจนถึงตําแหน่งรัง

ไข่ มีทั้งแนวขึ้นและลงเสมอ

พื้น ที่ ต รงกลางรอยดั น ทรายของครี บ คู่ห น้ าและหลั ง ราบเรี ย บจาก ♦

การลากของกระดองส่วนท้อง ♦ ความกว้างของรอยจากริมซ้ายสุดถึงริมขวาสุดมีขนาดกว้างเท่ากัน ตลอดทาง โดยความกว้างของเต่าตนุมีขนาดกว้างกว่าเต่ากระ ♦   สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างรอยขึ้นและลง จากรอยลาก หางยาวตลอดทางซึ่งแสดงลักษณะของแม่เต่าที่ปล่อยไข่แล้วคลาน   กลับลงทะเล  

                 


q วิธีสังเกตหลุมรังไข่เต่าทะเล

ด้ว ยลักษณะพฤติกรรมของเต่าตนุ และเต่ากระที่จะไม่พรางหลุมวางไข่จริงด้วย การตี   แปลงหลุมหลอก จึงแน่ใจได้ว่าหลุมแปลงทรายที่เกิดขึ้นเป็นหลุมจริง ♦  หาดทรายมีร่องรอยการถูกรบกวน

มีหลุมแปลงทราย และเนินทราย ♦ หลุมแปลงทรายที่เกิดจากแม่เต่าทะเลมีลักษณะ กว้าง ป้าน (ขนาดประมาณ แม่เต่าทะเล) ไม่ลึกลงในแนวตรง และอาจพบรากไม้โผล่บริเวณนั้น ♦  หลุมรังไข่มักจะอยู่ระหว่างแนวเดินลงทะเลและหลุมแปลงทรายของแม่เต่า ทะเล โดยแม่เต่ามักจะเลือกตําแหน่งวางไข่บนเนินทรายสูง น้ําทะเลท่วมไม่   ถึง อยู่ใต้ร่มไม้หรือมีพืชคลุม และแสงแดดส่องถึง ♦  มีเม็ดทรายจากการปัดทรายกลบหลุมของแม่เต่าเกาะอยู่ตามต้นไม้ กิ่งไม้หรือหิน บริเวณรอบหลุมรังไข่   ♦ แม่ เ ต่ า ทะเลมั ก จะเดิ น ไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ปั ด ทรายโดยรอบมากลบหลุ ม รั ง ไข่  ดังนั้น อาจมีเนินทรายมากกว่า 1 เนิน ในบริเวณนั้น วิธีสังเกตเนินทรายจริงที่  มีรังไข่อยู่ด้ านล่าง คื อ เนินทรายจริงจะมี ความสูง มากกว่าเนิน อื่น และอยู่ ห่างออกมาจากหลุมแปลงทรายเป็นรัศมีโดยรอบ ไม่เกิน 1 เมตร   ♦ เมื่อแน่ใจว่าพบเนินทรายจริงแล้ว ให้ผู้สํารวจขุดลงไปด้านล่างในแนวตรงเพื่อ  หาตําแหน่งที่แน่นอนของรังไข่ โดยขุดลงไปไม่เกิน 40 เซนติเมตร จะพบว่า เม็ดทรายบริเวณนั้นมีสีเข้มและร่วนกว่าทรายด้านบน หรือพบเศษใบไม้หรือกิ่ง   ไม้ถูกทับถมอยู่ รังไข่จะอยู่ลึก ประมาณไม่เกิน 70 เซนติเมตร ในกรณีที่รังไข่  อยู่ใกล้ต้นไม้อาจพบรากไม้ขาดอยู่ด้านล่าง ในกรณีที่ขุดลงไปแล้ว พบว่าเม็ด  ทรายบริ เ วณนั้ น ยั ง อั ด ตั ว กั น แน่ น จากการไม่ ถู ก รบกวน คื อ ไม่ ใ ช่ ให้ เ บี่ ย ง ทิศทางไปด้านข้าง   ♦ ผู้ สํ า รวจควรหลี ก เลี่ ย งการขุ ด หารั ง ไข่ ห ลั ง จากรั ง ไข่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 2 วั น  เนื่องจาก อุณหภูมิสะสมภายในรังไข่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และส่งผลต่อ เพศของลูกเต่าทะเล   ♦ เมื่อพบตําแหน่งที่แน่นอนแล้ว ให้ผู้สํารวจบันทึกข้อมูลระยะห่างของรังไข่ถึง  แนวป่า แนวน้ําขึ้นสูงสุด และตําแหน่งที่ 0 ของหาดทราย สภาพภายในรังไข่  และความลึกจากด้านบนสุดของรังไข่ถึงด้านบน จากนั้น ในกรณีที่ไม่ต้องย้าย รังไข่ ให้ค่อยๆ โรยทรายกลบกลับลงไป (ใช้การโรยทราย ห้ามกดหรืออัด   ทราย) โดยใช้ทรายเดิมจากบริเวณที่ขุด ไล่ตามลําดับเพื่อรักษาสภาพเดิม  ของรังไข่ไว้ (อุณหภูมิ ความชื้น และทรายเป็นปัจจัยสําคัญต่อการฟักไข่ที่แม่ เต่ า ได้ กํ า หนดไว้ แ ล้ ว น้ํ า เมื อ กที่ ติ ด อยู่ ร อบไข่ แ ละทรายมี ฤ ทธิ์ ต้ า นเชื้ อ   แบคทีเรียช่วยปกป้องการติดเชื้อและรักษาความชื้น) และห้ามขุดไข่เต่า  ออกมาเด็ดขาด ♦ ควรใช้มือขุด ไม่ควรใช้เครื่องมือ เช่น จอบ เสียมหรือเครื่องมือขนาดใหญ่ขุด


r วิธีล้อมป้องกัน และบันทึกข้อมูลรังไข่เต่าทะเล

♦ เมื่อผู้สํารวจพบตําแหน่งที่แน่นอนของรังไข่แล้วให้พิจารณาว่ารังไข่อยู่                                  

ตําแหน่งที่ปลอดภัยหรือไม่ (ให้พิจารณาระดับน้ําทะเลที่จะขึ้นสูงสุดใน ระยะ 3 เดือน การกัดเซาะชายหาด และสภาพรากไม้ฝอย) ในกรณีที่ ไม่ปลอดภัย ให้ทําการย้ายรังไข่ (ดูวิธีการย้ายรังไข่ หัวข้อ 6) จากนั้น จึงทําการล้อมรัง

วิธีล้อมต่ํา อุปกรณ์ 1) อวนตา 1 นิว้ ขนาด กว้างยาว 60 x 60 เซนติเมตร 2) ขวดน้ําพลาสติกพร้อมฝา (รีไซเคิล) 3) เชือกไนล่อน (สามารถใช้เศษเชือกหรืออวนที่อยู่ตามชายหาดได้) 4) ลูกทุน่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 10 เซนติเมตร 5) กรรไกร 1 อัน 6) ปากกาเคมีหมึกกันน้ํา 7) แบบบันทึกสภาพรังไข่ 1 ชุด และดินสอสี 1 แท่ง 8) เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิอากาศ 1 อัน 9) เทอร์โมมิเตอร์หุ้มถุงพลาสติกวัดอุณหภูมิใต้ทราย 1 อัน วิธีการ 1) วางอวนคลุมเหนือรังไข่เต่า โดยให้จุดศูนย์กลางของรังไข่อยูต่ รง กลางพอดี 2) จัดอวนให้คลุมพอดีกับระดับเนินทราย 3) ดันชายอวนลงไปใต้พื้นทรายจนตัวอวนคลุมแนบกับพื้นทรายพอดี 4) โรยทรายแห้งบางๆ ทับอวนที่ล้อมเอาไว้เพือ่ ให้กลมกลืนกับ ธรรมชาติ 5) ติดตั้งขวดบรรจุแบบบันทึกและดินสอสี พร้อมกับลูกทุนเขียน หมายเลขรังไข่ วันที่พบ ชื่อผูร้ ับผิดชอบ และชื่ออุทยานฯ กํากับ

       

ข้อดี ของวิธีล้อมต่ํา คือ 9 9 9 9

ใช้พื้นที่บนหาดไม่มาก และไม่มีสิ่งกีดขวางแม่เต่าขึ้นวางไข่ในครั้งต่อไป ใช้งบประมาณต่ํา เพราะสามารถใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งจากขยะชายหาดได้ เป็นไปตามความเชื่อของชาวมอแกนที่ไม่ควรปักไม้ทิ้งไว้บนชายหาด เพราะจะทําให้เต่าทะเลไม่ขึ้นมาวางไข่ ช่วยป้องกันสัตว์อื่นรบกวน และบุคคลภายนอกมาลักลอบขุดไข่เต่า


เพื่อลดการสร้างขยะเพิ่ม ควรรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ทําจากวัวัสดุเหลือใช้ หรือ สามมารถนํากลับมาใช้ ม ได้อีก เชช่น แบบฟอร์์มบันทึกข้อมูลลรังไข่เต่าทําจาก กระะดาษใช้แล้วหนน้าเดียว โดยบบรรจุอยู่ในขวดน้ํารีไซเคิลขนาดกลาง แลละใส่ ไว้ในถุ น งอวนถักอีกชั ก ้นเพื่อให้มีสภาพกลมกลื ภ นกักบธรรมชาติททีี่สุด

     

s วิธีย้ายรัง

 

เต่าทะเลเป็นสั น ตว์ดึกดําบรรพ์ บ ที่มีชีวิตอยู อ ่มาตั้งแต่ยุคโบราณก่อนมนุ น ษย์เกิด โดดยค่อยๆ วิวัฒ ฒนาการตัวเอองให้สามารถถ ดํารงชีวิตผ่านการเปลี า ่ยนแปลงของธร น รรมชาติ และออยู่รอดท่ามกกลางภัยคุกคาามรอบด้าน แและแม้ว่าลูกเตต่าทะเลจะถูก ปล่อยทิ้งไว้ในรัง ให้เผชิญกั ญ บภัยร้ายรอบด้าน เช่น พายุ พ ฝน น้ําท่วม ว และสัตว์อือ่ืน ตั้งแต่อยู่ในนไข่ โดยที่ไม่ได้ ไ รับการดูแล ปกป้องจากแม่เต่า แต่เต่ตาทะเลก็ยังคงอยู ค ่มาจนถึงปั ง จจุบัน แม่เต่าทะเลจะววางไข่ 3-8 คครั้ง ในฤดูวางงไข่แต่ละครั้ง  จนกว่าไข่ จะหมดจากท้ ะ อง ซึ่งอาจมีมากถึ า ง 1,000 ฟอง เพื่อเป็นการสร้างโออกาสรอดให้กกับลูกเต่าทะเเลให้มีมากขึ้น ย้ายรังไข่เต่าเพื่อทําการเพาาะเลี้ยงด้วยจุจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจํานวนปประชากรเต่า จึงควรเป็นวิธีการสุดท้าย  ดังนั้น การย้ หลังจากผ่านกระบวนการ น ตัดสินใจเป็นอย่ อ างดีแล้ว  

ข้อควรพิจารณาการย้ายรังไข่เต่า

♦ รังไข่เต่าอยู อ ่ในตําแหน่งที ง ่น้ําทะเลท่วมถึ ม งหรือมีรากกไม้ฝอยมาก

(พิจารณาในช่ช่วง 3 เดือนเริริ่มจากวันที่แม่มเต่าปล่อยไข่) อ ่ในตําแหน่งเสี ง ่ยงต่อการพพังทลายของหหาดทรายจากกสาเหตุทางธรรรมชาติหรือสิ่งปลูกสร้าง ♦ รังไข่เต่าอยู ♦ การย้ายรัรังไข่เต่าควรดํ ดําเนินการภายยใน 24 ชั่วโมมง (ช่วงเวลาทีที่ปลอดภัยที่สสุุดควรอยู่ภายยใน 3-6 ชั่วโมงหลั โ งจากทีที่   แม่เต่าปลล่อยไข่) หลังจากแม่เต่าปล่อยไข่ เพื่อป้องกันตัวอ่อนเสียชีวิตหรืรือพิการ เนื่องจากถูกไข่แดงทั ด บหรือท่อ   เชื่อมต่อระหว่ ร างไข่แดงงกับตัวอ่อนขาดออกจากกันจากการเคลือนย้ ่อ าย น ทิตย์ ความชื้นที่เหมาะสมใต้ต้พื้นทราย แลละอุณหภูมิในรระหว่างการฟักเป็นตัวกําหนนดเพศของลูก  ♦ ความร้อนจากแสงอาทิ เต่า (Tem mperature-Deependent Sex S Determ mination,TSDD) ระยะเวลาาในการฟักอออกเป็นตัว และะอัตราการฟัก   ดังนั้นการรเปิดรังไข่เต่าเพื า ่อทําการเคคลื่อนย้ายหลัังจากอุณหภูมิมิภายในรังไข่เต่ เ าเริ่มสะสมแล้วจะส่งผลต่อพัฒนาการร อ   ของตัวอ่อน ♦ ในกรณีทต้ ่ตี องย้ายรังไข่เต่าหลังผ่าน 24 ชั่วโมง แรกไปแล้ว คววรทําภายใต้การควบคุ า มดูแลลของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากก   พัฒนากาารตัวอ่อนทุกขัั้นตอนมีความสําคัญ และเปปราะบางมากก  

วิธีการย้ย้ายรังไข่เต่า

♦ สถานที่สําหรับหลุมให หม่ควรอยู่ในตํตําแหน่งที่น้ําทะเลท่ ท วมไม่ถึง

โดยมักเลือกที อ ่ที่อยู่สูงถััดขึ้นไปจากหลุมเก่า ใต้พื้น มีรากไม้ฝอย มีร่มไม้ช่วยกันฝน น แสงแดดส่องถึง และปปลอดภัยจากกการรบกวนของสัตว์อื่น ทรายไม่มี ♦ แบ่งผู้สํา รวจออกเป็นสองที ส ม ทีมละ ล 2-3 คน ทีมแรกขุดหลุมทรายเพื่อย้ายรังไข่เต่าเเก่า ทีมสองเตรียมสถานทีที่   สําหรับหลุมใหม่  


s วิธีย้ายรัง

(ต่อ)

I. ทีมแรก

 

     

   

♦ ♦

วัดความลึกของหลุม โดยวัดระยะจากพื้นทรายถึงด้านล่างสุดของรังไข่เต่า และความกว้างของหลุม โดยวัด ระยะจากขอบด้านขวาถึงขอบด้านซ้ายของรังไข่เต่า เพื่อเตรียมหลุมใหม่ให้มีสภาพเหมือนกัน (ทั้งระดับความ ลึกและความกว้างของรัง) นําทรายที่ได้จากในหลุมโรยลงบนก้นตะกร้าให้มีความหน้า 2-3 นิ้ว เพราะน้ําเมือกที่ติดอยู่รอบไข่และทรายมี ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยรักษาความชื้นของไข่ จากนั้นค่อยๆ ย้ายไข่เต่าทีละฟอง อย่างระมัดระวังจาก หลุมเก่าลงในตะกร้า ห้ามหมุน คว่ําหรือกลับทิศทางของไข่เต่า (ไม่ควรใช้ปากกาเคมีหรือสีใดๆทําเครื่องหมาย ลงบนเปลือกไข่) โดยเคลื่อนย้ายไข่เต่าในตําแหน่งจุดบนอยู่ตําแหน่งเดิมตลอดเวลา เพื่อมิให้ตัวอ่อนกระทบ กระเทือนหรือหลุดจากที่ยึดเกาะและเสียชีวิต เรียงไข่เต่าลงในตะกร้า ให้อยู่ในตําแหน่งเดียวกันกับ ในหลุมเก่า เช่น มุมซ้ายของรัง (ไม่จําเป็นต้องโรย ทรายคั่นระหว่างชั้น) นั บ จํ า นวนไข่ เ ต่ า ทั้ ง หมด และจดบั น ทึ ก ลงใน แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลรังไข่เต่า โรยทรายชื้นบางๆ ด้านบนสุดของไข่เต่าเพื่อรักษา ความชื้น และป้องกันความร้อนจากดวงอาทิตย์

II. ทีมสอง ♦  

♦ ♦

 

         

ขุดหลุมทรายใหม่ให้มีความลึกและความกว้างเท่ากับ หลุมเก่า ใส่ทรายเก่ารองก้นหลุมและโรยระหว่างไข่แต่ละชั้น วางไข่ที ล ะฟอง อย่ างระมัดระวั ง จากตะกร้า ลงใน หลุมใหม่ โดยเรียงให้อยู่ในทิศทางเดียวและตําแหน่ง เดียวกันกับที่มาจากหลุมเก่า เมื่อเรียงไข่เต่าครบทุกฟองแล้ว จากนั้นจึงกลบหลุม โดยใช้มือตบเบาๆ ทําที่ล้อมรังไข่เต่า

ในกรณี ย้ายรังไข่เต่าทะเลหลังมีอายุมากกว่า 24 ชั่วโมง ในกรณีที่พิจารณาแล้วจําเป็นต้องย้ายรังไข่หลัง 24 ชั่วโมง เนื่องจากอยู่ในสภาพเสี่ยง วิธีการย้ายทําคล้าย กับวิธีย้ายรังไข่เต่าทั่วไปแต่ความลึกของหลุมใหม่ต้องปรับใหม่เหมาะกับจํานวนไข่เต่าที่ต้องฟักต่อ (สําหรับ ไข่เต่าจํานวน 50 ฟอง ให้ฝังที่ความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร) เนื่องจากเมื่อครบกําหนดไข่เต่าฟักเป็น ตัว จํานวนลูกเต่าที่ลดน้อยลงจะส่งผลต่อแรงที่จะเคลื่อนขึ้นมาจากหลุม


t

วิธีเฝ้าดูไข่ฟักเป็นตัว

ไข่เต่าทะเลจะฟักตัวอยู่ประมาณ

50-70 วัน ก่อนเกิดเป็นตัว ผู้สํารวจจึงควรรื้อที่ล้อมรังออกในวันที่ 48 เพื่อป้องกัน ลูกเต่าฟักตัวออกมาติดที่ล้อมรัง (แสงแดดที่ร้อนในบางฤดูกาลส่งผลต่ออุณหภูมิใต้พื้นทรายทําให้ลูกเต่าฟักออกมาก่อน กําหนด) และเฝ้าระวังการฟักตัวหลังจากนั้นทุกวัน สัญญาณบ่งบอกการฟักตัวมีหลายอย่าง ทั้งที่ผ่านการพิสูจน์ตาม  หลักวิทยาศาสตร์ และตามความเชื่อและประสบการณ์ สัญญาณที่เกิดขึ้นอาจจะตามมาด้วยการฟักตัวทันที หรือ 2-7 วัน หลังจากนั้น เนื่องจากสภาพอากาศ ฝน และอุณหภูมิในช่วงนั้น (อุณหภูมิที่ต่ําจะทําให้การฟักตัวออกจากหลุมของ   ลูกเต่าทั้งรังเกิดขึ้น 1 สัปดาห์ หรือนานกว่านั้น หลังจากเต่าตัวแรกฟักตัว)        

♦ เมื่อแนบหูเข้ากับเนินทรายเหนือรังไข่จะได้ยินเสียง

“แคร่ก แคร่ก” ภายใน

(ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยฟังเพื่อให้ได้ยินเสียง) ♦ เนินทรายยุบตัวลงเป็นหลุมกว้างและตื้น ♦ สัตว์อื่น เช่น ตะกวด นกมาดม หรือ มาอยู่บริเวณรอบรังไข่ หรือ ขุดลงไป ♦ มีร่องรอยการเจาะลงตรงกลาง เข้าไปในรังไข่ของปูผี

เมื่อลูกเต่าตัวแรกเกิดเป็นตัวแล้วจะโผล่ขึ้นจากหลุมทรายโดยเจาะเปลือกไข่ออกมา ซึ่งลูกเต่าแรกเกิดจะมีจงอยปาก เมื่อลูกเต่าทะเลเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วจะทําการขยับตัวพร้อมกันในหลุมใต้ทราย โดยการ ขยับตัวพร้อมกันของลูกเต่าทะเลนี้ จะทําให้เปลือกไข่ถูกกดยุบตัวลงทําให้เกิดช่องว่างในหลุมทรายทําให้ทรายด้านบน ยุบตัวลงมาเป็นหลุม และลูกเต่าก็จะขยับตัวเองเคลื่อนตัวขึ้นสู่ด้านบนเรื่อยๆ จากนั้นจะรอจนถึงเวลาที่เหมาะสม (ช่วง   ที่อุณหภูมิลดต่ํา) จึงจะคลานขึ้นมาจากหลุมพร้อมๆ กันทั้งหมด หรือมีบางส่วนที่ยังไม่พร้อมฟักเป็นตัวเหลืออยู่และจะ  โผล่ขึ้นจากหลุมทีหลัง  แหลมไว้เจาะเปลือกไข่

♦ มีกลิ่นหอมออกมาจากรังไข่  เมื่อได้เวลาลูกเต่าฟักออกจากรังแล้ว

ผู้สํารวจต้องทําการบันทึกข้อมูล (ดูเอกสารแนบด้านท้าย) และสังเกตพฤติกรรม ลูกเต่าทะเล อย่างไรก็ตาม ผู้สํารวจควรให้การรบกวนเกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยผู้สํารวจอาจเก็บข้อมูลหลังจากวันที่ลูกเต่า ฟักออกจากไข่ไปแล้ว โดยเก็บข้อมูลจากเปลือกไข่แทน                

ข้อควรระวังขณะเฝ้าดูลูกเต่าแรกเกิดฟัก 1. ไม่ควรให้มีแสงไฟจากไฟฉายหรือจากการถ่ายรูปรบกวน เพราะจะทําให้ลูกเต่าเดินผิดทิศทางได้ 2. ไม่ควรถ่ายรูปลูกเต่าแรกเกิด โดยใช้แสงแฟลช ขณะลูก เต่าว่ายอยู่ในน้ําทะเล เพราะจะเป็นการบอก ตําแหน่งให้ปลาเข้ามากิน 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนลูกเต่าแรกเกิดขณะฟักออกจากรัง จนกระทั่งเดินลงทะเล 4. จดจําไว้ว่าลักษณะหาดทราย กลิ่น และเสียงเป็นสิ่งที่ลูกเต่าแรกเกิดจะจดจําไว้ และจะกลับมาใช้ที่นี้เป็นที่ วางไข่ต่อไปในอีก 10-20 ปีข้างหน้า


การพิสูจน์รังไข่จะทําหลังจากลูกเต่าฟักออกจากรังแล้วหรือเมื่อครบ กําหนดฟักไปแล้วแต่ไม่มีการฟักเป็นตัวเกิดขึ้น (รังไข่มีอายุมากกว่า 70 วัน) เพื่อเก็บข้อมูลชนิดและปริมาณการรอดตายของลูกเต่าทะเลเพื่อ   นํ าไปประเมิ นหาอั ตราการฟั ก เป็ นตั ว จึ งต้ องทํ าการพิ สู จน์ ดู สภาพไข่   ภายในรัง ดังนี้  

♦ ผู้สํารวจเตรียมอุปกรณ์สําหรับบันทึกข้อมูล          

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

ดังนี้

เวอร์เนีย กล้องถ่ายรูปกันน้ํา กระดาษจดบันทึกกันน้ํา ดินสอ ยางลบ ตะกร้าใส่ไข่เต่า ถาดรองใส่ไข่เต่า กล่องใส่ตวั อย่าง สารละลายฟอร์มาลีน 10 เปอร์เซ็นต์

 

♦ ผู้ สํ า รวจนํ า เปลื อ กไข่ ห รื อ ไข่ เ ต่ า ขึ้ น มาจากหลุ ม ที ล ะฟอง

โดยนํ า

ไข่เต่าขึ้นมาในตําแหน่งเดิม ไม่ควรหมุนหรือกลับทิศของไข่ ♦ บันทึกภาพลักษณะภายนอกของเปลือกไข่หรือไข่เต่าไว้ โดยเฉพาะ เปลือกไข่หรือไข่เต่าที่มีตําหนิหรือรอยของเชื้อราหรืออื่นๆ   ♦ ทํ า แบบเดี ย วกั น กั บ เปลื อ กไข ห รื อ ไข เ ต า ทุ ก ฟอง พร อ มกั บ นั บ   จํ า นวนทั้ ง หมด โดยนั บ เฉพาะเปลื อ กไข ที่ มี ข นาดใหญ เ ท า นั้ น   (ยกเวนเปลือกไขที่มีขนาดเล็กกวาหนึ่งสวนสี่ของเปลือกไข) และ บันทึกลงในแบบฟอรมบันทึกขอมูลรังไขเตา   ♦ ในกรณีที่ครบกําหนดแลวไขไมฟก ใหใชไฟฉายสองผานเปลือกไข   ของไขเตาทุกฟองเพื่อดูระยะพัฒนาการของตัวออน (ไขเตาที่มีอายุ   40 วัน จะมีอวัยวะทุกสวนครบ เมื่อใชไฟสองดูจะเห็นเปนกอนสีดํา อยูภายในเปลือกไข)   ♦ สุม เลื อ กไข เต าเพื่ อ ดู ภ ายใน (ไข เต าทั้ ง รั ง 10 ฟอง สุม ดู 1 ฟอง)   โดยคอยๆ ฉีกเปลือกออกจากสวนบนของไข แลวจึงเอาสวนของไข   ขาวออก จากนั้นจึงพิจารณาตําแหนงและพัฒนาการของตัวออนวา อยูในระยะใด เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของการไมฟก    

u วิธีการพิสูจน์รังไข่


u วิธีการพิสูจน์รังไข่ (ต่อ)

                                               

วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น 1. กรณีที่ไม่พบตัวอ่อน (ไม่มีการแบ่งเซลล์หรือกลุ่ม เส้ น เลื อ ด) แสดงว่ า ไม่ มี ก ารพั ฒ นาของตั ว อ่ อ น หรือไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น 2. กรณีที่พบตัวอ่อน (มีกลุ่มเส้นเลือด หรือตัวอ่อน เริ่ ม มี ก ารพั ฒ นา) แสดงว่ า ตั ว อ่ อ นหยุ ด การ พัฒนาการที่ขั้นใดขั้นหนึ่งและตาย 3. กรณีพบลูกเต่าแรกเกิดตายอยู่ภายใน แสดง ว่ า ลู ก เต่ า แรกเกิ ด อาจตายด้ ว ยสาเหตุ ใ ดสาเหตุ หนึ่งระหว่างพยายามออกจากเปลือกไข่ 4.

กรณีพบจุดสีชมพูภายในไข่ที่มีการปฏิสนธิหรือ ยังไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้น แสดงว่า ไข่เต่าติดเชื้อรา หรือแบคทีเรีย


แบบบันทึกข้อมูลรังไข่เต่าทะเลและการฟักของลูกเต่าทะเล รังที่ ___ สถานที่ วางไข่ที่ หาดยาว พิกัด GPS หาดกว้าง ความกว้างของรอยเท้าแม่เต่าทะเล รังอยู่ที่เมตรที่ (จากด้านขวาของหาด) ระยะห่างของรังไข่กับแนวป่า ระยะห่างของรังไข่กับแนวน้ําขึ้นสูงสุด ความลึกของรัง (บนสุด และล่างสุด) สภาพของรัง *ย้ายไข่ไปฝังที่ อุณหภูมิเฉลี่ยใต้พื้นทรายที่ความลึก 60 ซม. อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย วันที่ เต่าวางไข่ มอแกนแจ้ง *ย้ายรัง ล้อมรัง ต้องเอาที่ล้อมรังออก หลุมยุบ พิสูจน์รัง ไข่ฟัก จํานวนไข่ ไข่ทั้งหมด (ถ้าทราบขนาดให้ระบุด้วย) มีชีวิต ไข่ฟักเป็นตัว ตาย ตายระหว่างการพัฒนา ไข่ไม่ฟัก ไข่ไม่ได้รับการผสม การเดินลงทะเล หมายเหตุ / สเก็ชภาพ


แบบบัันทึกการพ พบเห็น “เเต่าทะเลล” บริเวณ ณหมู่เกาะสสุรินทร์ ชื่อผู้พบ________________________ว/ด/ปป ที่พบ_________________เวลา_______________ชชนิดเต่า________________ ขนาาด(ก.xย.) _____________เพศ______จํานวนเต่าที่พบ________ พ ____พฤติกรรมเต่า__________________________ บันทึทกตําหนิต่างๆ า บนตัวเต่า ดานหลัง

ดานนทอง

\ \

สถาานที่พบ____________________ สภาาพพื้นทะเลเป็ป็น____________________________ ระดับน้ําลึก__________เ _ เมตร วาดด เส้นทางก การเดินทางง และระบุ ตําแหน่ง ที่พบเต่ พ าทะเล หมายเหตุ / มีอะไรอยากบออก :

อุทยานแแห่งชาติหมู่เกาาะสุรินทร์ ขอบคุณ ณสําหรับข้อมูลที ล ่มีค่าค่ะ


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมระหว่างชุมชนมอแกนและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อสำรวจความหลากหลาย และสถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส ่ ว นศึ ก ษาและวิ จ ั ย อุ ท ยานแห ่ ง ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 025610777 www.dnp.go.th

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ คุระ คุระบุรี พังงา 82150 โทรศัพท์ 076472145 www.mukosurin.com www.mukosurinnp.multiply.com

2553 - คู่มือเฝ้าระวังรังไข่เต่าทะเล อช.หมู่เกาะสุรินทร์  
2553 - คู่มือเฝ้าระวังรังไข่เต่าทะเล อช.หมู่เกาะสุรินทร์  

คู่มือแสดงขั้นตอนการสำรวจแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่ภายในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งรวมรวมจากความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของส...