Page 1

TOP TEN NATIONAL PARK

KRITSANA

National park

Top Ten

อุ ทยานแห่งชาติ กุมภาพันธ์ 2556

1


สารบัญ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ Khao yai National park

4

อุทยานแห่งชาติเอราวัณ erawan National park

6

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ doi inthanon National park

8

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ao phang-nga National park

10

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว namtokphliu National park

12

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน mu ko similan National park

14

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด Khao leam ya - Mu ko samet National park

16

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี Hat Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi National park

อุทยานแห่งชาติไทรโยค

Sai Yok National park

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

Mu Ko Chang National park

จัดทำโดย นายกฤษณะ จันทร์เต็ม นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร.088-2285415 E-mail:Grisana_love@hotmail.com Facebook : KritsanaJT

2

18 20 22


หลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์

ป่ าและพันธุพ์ ืช กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม (ทส.) ออ กมาเปิ ดเผยผลการจัดเก็บรายได้ จาก การเข้ าชมอุทยานแห่งชาติของนักท่อ งเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เดือนสิงหาคม 2555 ที่มนี ักท่องเที่ย วเข้ าชมมากที่สดุ นั้น วันนี้กระปุกท่องเ ที่ยวจะพาเพื่อน ๆ ตามไปเที่ยวอุทยา นแห่งชาติยอดนิยมทั้ง 10 แห่ง กันจ้ า โดยเริ่มที่...

3


อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2505 ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 24 ถนนธนะรัชต์ เส้นทางขึ้นเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นั บ เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ห่ ง แรกขอ ใหญ่ด้านอำเภอปากช่อง นักท่องเที่ยวที่ผ่านเข้ามั งประเทศไทย และได้รับสมญานามว่าเป็น กแวะไปกราบไหว้ ขอโชคลาภและขอพรอยู่เสมอ, อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจน น้ำตกเหวนรก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ทาง เป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคั ทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มี 3 ชั้น ญของโลก มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอ ของ ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร น้ำจะไหลผ่านหน้า 4 จังหวัด คือ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผาชั้นนี้พุ่งลงสู่ชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ถัดลงไปใกล้ ๆ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก ซึ่งมีลัก กันทางแนวดิ่ง 90 องศา สูงไม่ต่ำกว่า 150 เมตร, ษณะภูมิประเทศประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับ น้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่อยู่ในห้ ซ้อน โดยมี เขาร่ม เป็นยอดเขาสูง 1,351 เมตร วยลำตะคอง มีลักษณะเป็นหน้าผาลดหลั่นกันล จากระดับน้ำทะเล อีกทั้งยังมีอากาศไม่ร้อนจัด งมา สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากศูนย์บริก หรือหนาวจัดจนเกินไป เหมาะแก่การท่องเที่ย ารนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประมาณ 7 กิโลเมตร ส วและประกอบกิจกรรมนันทนาการชนิดต่าง ๆ ามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า

4


แก่งหินเพิง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่กลางแม่น้ำใสใหญ่ในเ

ขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งแก่งหินเพิงจะสวยงาม มากที่สุดในยามน้ำหลาก ฤดูฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุ ดสำหรับการท่องเที่ยว และมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่ นเต้นเร้าใจ นิยมล่องแก่งแพยางจากแก่งหินเพิงลงมายังหน่ วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.9 อีกด้วย, จุดชมทิวทัศน์ กม.30 ถนนธนะรัชต์ สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้าง และสวยงาม, จุดชมทิวทัศน์เขาเขียว (ผาเดียวดาย) นับเป็นจุดชมทิวทัศ น์ที่สวยงามน่าชม มีลักษณะคล้ายผานกเค้า ที่ภูกระดึง จ ะมองเห็นภูเขาร่มขวางอยู่เป็นแนวยาว และทิวทัศน์ที่สว ยงามด้านจังหวัดปราจีนบุรี ตอนเช้าตรู่จะเห็นพระอาทิต ย์ขึ้นเป็นดวงกลมสีแดงเหนือสันเขาร่มที่สวยงาม อีกทั้งเ ส้นทางถึงยอดเขาเขียวมีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร บริเวณช่วงกิโลเมตรที่ 9 มีเส้นทางลงสู่จุดชมทิวทัศน์ผาเดียว ดาย ผ่านป่าดิบเขาที่ชุ่มชื้นและอากาศเย็นตลอดปี ตามต้นไ ม้และโขดหินมีมอสและตะไคร่ขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ น้ำตกเหวนรก น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกเหวสุวัต จุดชมวิวผาเดียวดาย จุดชมวิวผาตรอมใจ อ่างเก็บน้ำสายศร หนองผักชี หอดูสัตว์ จุดชมวิว กม.30 ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ปณ. 9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ 08 6092 6527, 08 6092 6529, 08 6092 6531 โทรสาร 0 3735 6037 และอีเมล khaoyai_np@dnp.go.th

5


erawan National park อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจน บุรี นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 12 ของประเทศ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันส ลับกับพื้นที่ราบ โดยภูเขาส่วนใหญ่เป็นเทือก เขาหินปูน ประกอบด้วยเทือกเขาที่สำคัญคือ เขาหนองพุก เขาปลายดินสอ เขาหมอเฒ่า เขาช่องปูน เขาพุรางริน และเขาเกราะแกระ ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดประมาณ 996 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในส่วนของสภาพภูมิอากาศนั้น อุทย า น แ ห่ ง ช า ติ เ อ ร า วั ณ อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ เข ต เ ง าฝน ทำให้มีปริมาณฝนตกไม่มากนัก และอากาศค่อนข้างร้อน ลักษณะอาก าศดังกล่าวจึงไม่เป็นปัญหาต่อการเที่ ยวชม ทำให้สามารถไปเที่ยวได้ทุกฤดู

6


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงแห่ งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี มีระยะทางยาวประมาณ 2,200 เมตร แบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้น มีความสวยงามแตกต่างกันไป และมีชื่อของแต่ละชั้น ได้แก่ ชั้นที่ 1 ไหลคืนรัง ชั้นที่ 2 วังมัจฉา ชั้นที่ 3 ผาน้ำตก ชั้นที่ 4 อกนางผีเสื้อ ชั้นที่ 5 เบื่อไม่ลง ชั้นที่ 6 ดงพฤกษา และชั้นที่ 7 ภูผาเอราวัณ ซึ่งเป็นชั้นบนสุด เมื่อน้ำตกไหลบ่าจะมีลักษณะค ล้ายช้างสามเศียรหรือที่เรียกว่า “ช้างเอราวัณ” จึงเป็นที่มาของ “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ” แล ะน้ ำ ในลำธารเปล่งประกายเป็นสีเขียวมรกตด้ ว ย, ถ้ำพระธาตุ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอ ราวัณ ประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถ้ำมืดขนาดใหญ่ พื้นถ้ำเรียบ มีความยาวประมาณ 200 เมตร มี

หิ น งอกและหิ น ย้ อ ยรู ป ร่ า งสวยงามแปลกตา จุดเด่นของถ้ำพระธาตุ คือ หินส่วนใหญ่จะโปร่งแสง และมีหินทรายรูปร่างคล้ายพระธาตุ นอกจากนี้ ยังมีเสาเอก เสาโท อยู่ภายในถ้ำอีกด้วย เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินล้านปี เป็นเส้นทางเดินเท้ายาวประมาณ 1,940 เมตร เริ่ม ต้นจากลานจอดรถไปบรรจบกับเส้นทางในน้ำตกบ ริเวณสะพานน้ำตกชั้นที่ 4 ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ตลอดเส้นทางจะปรากฏความหลากหลายข องสังคมพืช และในเส้นทางนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยง ามหลายจุด สามารถมองเห็นน้ำตกเอราวัณชั้นที่ 7 (หัวช้างเอราวัณ) ในฤดูน้ำหลากได้ชัดเจนที่สุด ดังนั้น เส้นทางนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทาย แล ะจะต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอสมควร

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์ 0 3457 4222, 0 3457 4234, 08 1914 8791 โทรสาร 0 3457 4288 และอีเมล erawan_np@ dnp.go.th

7


doi inthanon National park

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อ พ.ศ. 2515 นับเป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่วาง และกิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูเขาที่สูงที่สุด ในประเทศไทย สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน โดยจุ ดสูงสุดอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดในประเทศไทย ส่วนสภา พภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีสภาพที่ชุ่มชื้นและหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเขาและยอดเขา จ ะมีกระแสลมที่พัดแรงและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก

8

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 119 หมู่7 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0 5328 6728, 0 5328 6729 โทรสาร 0 5328 6727


แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่ ง มี ผื น ป่ า ดิ บ ดึ ก ดำบร รพ์ อั น กว้ า งใหญ่ ส มบู ร ณ์ ป กคลุ ม สามารถพบเห็นกล้วยไม้แล ะพั น ธุ์ ไ ม้ ป่ า ที่ ส วยงามและหาย ากยิ่ง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐ านกู่ พ ระอั ฐิ ข องพระเจ้ า อิ น ทวิ ชานนท์ ผู้ครองเชียงใหม่องค์ที่ 7 และเป็นที่ตั้งของสถานีเร ด า ร์ ข อ ง ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ ไ ท ย ไม่ว่าฤดูกาลใดอากาศเย็นตลอดปี ราว 5 - 18 องศาเซลเซียส, พระมหาธาตุเจดีย์ฯ เป็นพระธาตุ ที่ทางกองทัพอากาศร่วมกับพสกนิ กรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมใจสร้า งถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเจริญชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา และเทิดพระ เกี ย รติ แ ด่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหา มงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพ รรษาครบ 5 รอบ โดยรอบบริเว ณพระมหาธาตุเจดีย์ทั้ง 2 องค์ ส ามารถมองเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ ข องดอย อินทนนท์โดยรอบได้อย่างชัดเจน

สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลคว ามรู้ ด้ า นการเกษตรบนพื้ น ที่ สู ง โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นพืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกเมืองหนาว อี ก ทั้ ง บ ริ เว ณ ที่ ตั้ ง ข อ ง ส ถ า นี วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร ห ล ว ง อิ น ท น น ท์ ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,380 เมตร จากระดับน้ำทะล ทำให้มีอุ ณหภู มิ โ ดยเฉลี่ ย เย็ น สบายตลอด ทั้งปี เหมาะแก่การเจริญเติบโตข องพืชในเขตหนาว, โครงการอนุรั กษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินท นนท์ ซึ่งทางโครงการฯ ได้รวบรว มพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีจากทั่ วประเทศ มาทำการเพาะเลี้ยงแ ละจัดตกแต่งสวนไว้อย่างสวยงาม

9


Ao phang-nga

National park

10


อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันข องประเทศไทย ในท้องที่ตำบลกระโสม ตำบลกะไหล ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา และตำบลเกาะยาวน้อย ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเ ขาหินตะกอน หินแปรสลับอยู่เป็นแนวยาว มีภูเขาหินปูนแทรกโผล่เป็นหย่อม ๆ กระจายอยู่ทั่วไป สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมทำให้เกิดเ ป็นโพรง ถ้ำ การยุบตัวของแผ่นดินทางทิศตะวันตก ทำให้เกิดเป็นชายฝั่งขรุขระ เว้า ๆ แหว่ง ๆ เกิดเป็นอ่าวและเกาะ ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เกาะละวะใหญ่ เขาหมาจู เกาะปันหยี เกาะทะลุนอก เกาะห้อง เกาะพนัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ 0 7648 1188, 0 7648 1163 โทรสาร 0 7648 1188 และอีเมล aophangnga_np@dnp.go.th หรือ aophanghga_np@hotmail.com

11


namtokphliu National park 12


อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมืองอำเภ อแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์เทือกเข าสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี และนับเป็ นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 11 ของประเทศไทย จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูง 924เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สถานที่ท่องเที่ยว น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามมีน้ำตลอด ปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สายสายหนึ่งไหลลด หลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกั นในแอ่งน้ำใสสะอาดมาก สามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใ หญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำน วนมาก โดยเฉพาะปลาพลวงหิน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ห ลายครั้ง และทรงยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่งดงามที่สุดในบรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาส และทรงมีพระราชดำรัสว่า “เราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มาสองสามแห่ง คือที่ ปีนัง เกาะช้าง และสีพยา เห็นไม่มีที่ไหนจะงามกว่าที่นี่เลย ถ้าจะให้เรานั่งดูอ ยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยเย็นสบายจริง” แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ จุดชมทิวทัศน์อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว น้ำตกคลองนารายณ์ อ่างศาล อ่างสรง หรือ อ่างหงส์ ถ้ำพระนารายณ์ น้ำตกตรอกนอง น้ำตกมะกอก อลงกรณ์เจดีย์ สถูปพระนางเรือล่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 41 หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 โทรศัพท์ 0 3943 4528 โทรสาร 0 3943 4528 และอีเมล namtokphlio@hotmail.com

13


อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ตั้งอยู่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไ ด้ รั บ การประกาศจั ด ตั้ ง เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข องประเทศไท ย ลำดับที่ 43 โดยคำว่า “สิมิลัน” เป็นภาษายาวีหรือมลายู แปลว่า “เก้า” จึงมีชื่อเรียกกันว่า หมู่เกาะสิมิลัน หรือ เกาะเก้า ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อย 9 เกาะด้วยกัน เกาะทั้งเก้าเ รียงตัวตามแนวทิศเหนือไปทิศใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบางู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะห้า เกาะเมียง เกาะปาหยัน เกาะปายัง และเกาะหูยง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2541 ได้ผนวกพื้นที่บริเวณ “เกาะตาชัย” เข้าไปด้วย โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะและห้วง น้ำทะเล ซึ่งรอบเกาะมีปะการังสมบูรณ์ และตามชายหาดหรื อสันทรายจะไม่มีดินเลนให้เห็น จึงเป็นชายหาดที่ขาวสะอาด สวยงาม ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 เมษายนของทุกปี และปิดฤดูการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี เกาะสิมิลัน หรือ เกาะแปด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีหาดทรายขาวละเอียด ลักษณะอ่าวเ ป็นรูปโค้งเหมือนเกือกม้า มีหาดทรายขาวละเอียดเนียนนุ่ม น้ำทะเลสีใสน่าเล่น แถมใต้ท้องทะเลยังมีปะการังสวยงามหลา กหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นเกาะที่สามารถดำน้ำได้ทั้งน้ำลึกและ น้ำตื้น ส่วนทางด้านเหนือของเกาะนั้นก็มีก้อนหินขนาดใหญ่รูป

14

mu ko similan

National park ร่างแปลกตาชวนให้แปลกใจ เช่น หินรูปรองเท้าบูท หรือรูปหัวเป็ดโดนัลด์ดั๊ก ตอนบนที่ตรงกับแนวหา ดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สามาร ถมองเห็นความสวยงามของท้องทะเลได้กว้างไกล เกาะห้า เป็นเกาะเล็ก ๆ แต่เป็นจุดดำน้ำที่น่าสนใจและงด งาม มีเอกลักษณ์ของเกาะ คือ ปลาไหลสีขาวเทา ที่ชอบโผล่หัวชูคอขึ้นมาจากรู จนได้ชื่อว่า สวนปลาไหล บริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยปะการังอ่ อน ปะการังแข็งที่มีอยู่มากมาย, เกาะหินปูซาร์ หรือ เกาะเจ็ด สามารถว่ายน้ำลัดเลาะไปมาได้ ต า ม ห น้ า ผ า พ บ ป ะ ก า รั ง อ่ อ น มี ทั ศ น วิ สั ย ใ น ก า ร ด ำ น้ ำ ลึ ก ดี ม า ก ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น ไ ด้ ก ว้ า ง ไ ก ล รอบด้านเป็นกองหินความลึกประมาณ 2050 เมตร มีหุบเหวใต้น้ำ, เกาะหูยง หรือ เกาะหนึ่ง เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด แ ละยาวมากที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด ซึ่งห าดของเกาะนี้ เ ป็ น ที่ ว างไข่ ข องเต่ า ทะเลหลาย ชนิด หากจะไปท่องเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ ควรติ ดต่ อ สอบถามเจ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ก่ อ น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82210 โทรศัพท์ 0 7645 3272 โทรสาร 0 7645 3273 และอีเมล mukosimilan_np@dnp.go.th หรือ similan_np@hotmail.com

15


อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยในท้องที่อำเภอแกลง และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ครอ

บคลุมพื้นที่บนฝั่งและในท้องทะเล ตลอดจนเกาะต่าง ๆ ประกอบด้วย เกาะเสม็ด เกาะจันทร์ เกาะทะลุ เกาะกุฎี เกาะมะขาม และเกาะปลายตีน ซึ่งสถานที่ที่เด่นที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดี คือ เกาะเสม็ด เพราะมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน ซึ่งนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 34 ของประเทศไทย และจัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมหมู่เกาะในทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เกาะเสม็ด ตั้งอยู่ในตําบลเพ อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากชายฝั่งบ้านเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นเกาะรูปสามเหลี่ยม ส่ ว น ฐ า น ข อ ง เ ก า ะ อ ยู่ ด้ า น ทิ ศ เ ห นื อ ซึ่งหันเข้าสู่ฝั่งบ้านเพ มีภูเขาสลับซับซ้อนกันอยู่ 2-3 ลูก มีที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ตาม ริมฝั่งชายหาด ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านเหนือและต ะวันออก ในบริเวณปลายแหลมด้านใต้มีเกาะเล็ก ๆ อยู่ใกล้ ๆ อีก 3 เกาะ คือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และเกาะหินขาว ซึ่งเป็นหินล้วนสลับซับซ้อนสีขาวส

16

National park ะอาดตลอด ไม่มีพืชพันธุ์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นที่อาศัยแล ะที่วางไข่ของนกนางนวล โดยกล่าวกันว่า เกาะเสม็ด ก็คือ เกาะแก้วพิสดาร ในกวีนิพนธ์ของสุนทรภู่ อ าจเป็ น เพราะที่ นี่ มี ห าดทรายขาวปานแก้ ว ก็ เ ป็ น ได้ และเหตุที่มีชื่อว่า เกาะเสม็ด เพราะเกาะนี้มี ต้นเสม็ดขึ้นอยู่มากทั้งเสม็ดขาว และเสม็ดแดง ซึ่งชาวบ้านนํามาใช้ทําไต้จุดไฟ อ่าวกลาง เป็นหาดทรายขาวทอดยาวตลอดด้าน หาดทรายแก้ว เป็นหาดทรายที่สวยที่สุดของเกาะ อ่าวพร้าว มีความยาวประมาณ 200 เมตร


นอกจากหาดต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหาดทรายต่าง ๆ อีกหลายหาด บางหาดยากแก่การที่จะเดินทางไปถึง นอกจาก นั่งเรือไปยังหาดนั้นโดยตรงซึ่งหาดต่างๆอยู่ทางด้านตะวันออก ของเกาะ แต่ละหาดอยู่ในอ่าวเล็ก ๆ มีความยาวประมาณ 200 เมตร หาดทรายสวยสะอาด ถ้านั่งเรือจากด้านเหนือของเกาะ ลงมาจนสุดเกาะทางด้านใต้ จะพบหาดทรายเรียงตามลําดับ ดังนี้ หาดทรายแก้ว หาดหินโคร่ง หาดคลองไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวนวล อ่าวช่อ อ่าวคอก อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่วหน้านอก อ่าวกะรัง สําหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญ ภัยไม่ควรพลาดการปีนเขา ซึ่งมีอยู่หลายลูกบนเกาะเสม็ดที่น่า สนใจ คือ เขาบ่อทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 79 หมู่ 1 บ้านก้นอ่าว ถนนหาดแม่รำพึง-เพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160 โทรศัพท์ 0 3865 3034 โทรสาร 0 3865 3034 และอีเมล khaolaemyamukosamet_np@dnp.go.th

17


Hat Noppharat Thara - Mu Ko Phi Phi National park

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็ นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามตามธรรมชาติ รอบ ๆ เกาะมีปะการัง กัลปังหา ทิวทัศน์ใต้ทะเลที่งดงามและเ อกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ ภูเขาหินปูนที่มีหน้าผาเป็นชั้น ๆ ถ้ำที่สวยงาม ตลอดจนชายหาดยาวสะอาด นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 47 ของประเทศไทย สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

เกาะพีพีดอน

มีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ทางเหนือของเกาะคือ แหลมตง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวเล ประมาณ 1520 ครอบครัว ส่วนใหญ่อพยพมาจากเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล บริเวณแหลมตงมีธรรมชาติใต้ทะเลสวยงา มมาก เหมาะแก่การดำน้ำ เช่นเดียวกันกับที่บริเวณปลา ยแหลมหัวระเกด หาดยาว และหินแพ นอกจากนี้ ยังมีเ วิ้งอ่าวคู่ที่มีความสวยงามติดอันดับโลกของ อ่าวต้นไทร และ อ่าวโละดาลัม ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักจำนวนมาก บริการแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป, เกาะพีพีเล มีพื้นที่เพียง 6.6 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะเขาหินปูน มีหน้าผาสูงชันตั้งฉากกับ พื้นผิวทะเลโดยรอบเกือบทั้งเกาะ มีพื้นน้ำลึกเฉลี่ยประมาณ 20 เมตร เกาะแห่งนี้มีเวิ้งอ่าวสวยงาม อาทิ อ่าวปิเละ อ่าวมาหยา และอ่าวโละซะมะ

18


อ่าวไร่เลย์ เป็นที่รู้จักของนักปีนผาทั่วโลก และมีชายหาดที่ขาวสะอาด นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำ

ชมถ้ำหินงอกหินย้อย การเดินทางโดยเรือใช้เวลาเดินทางจากชายฝั่งประมาณ 15-20 นาที, เกาะไม้ไผ่ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะพีพีดอน ไม่ไกลจากเกาะยูงเท่าใดนัก ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออ กมีหาดทรายสวยงามและแนวปะการัง ซึ่งส่วนมากเป็นแนวปะการังเขากวางทอดยาวไปถึงทางทิศใต้ของเกาะ จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ดงปะการังแสนไร่” ท่ามกลางทะเลอันดามัน, เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหงอนนาค เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ มีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมีปลายทางเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สว ยงาม คือ “จุดชมทิวทัศน์หงอนนาค” บริเวณนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้กว้างไกล เหมาะสมสำหรับผู้ที่รักธรรมชา ติอย่างแท้จริง สุสานหอย บริเวณชายทะเลบ้านแหลมโพธิ์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีซากดึกดำบร รพ์ของหอยน้ำจืดชนิดต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นหอยขม มีขนาดยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ซากหอยเหล่านี้ได้ทับถมกันโดยมี น้ำประสานธาตุปูนจับตัวให้กลายเป็นหินแข็งทับอยู่ชั้นหินลิกไนท์และหินดินดาน นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แล ะเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 79 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7563 7200, 0 7566 1145 โทรสาร 0 7566 1145 และอีเมล phiphi_np@ hotmail.com

19


Sai Yok National park อุทยานแห่งชาติไทรโยค

มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่2อำเภอของจังหวัด กาญจนบุรี คือ อำเภอไทรโยค และ อำเภอทองผาภูมิ สภาพส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน จุดสูงสุดของพื้นที่คือ เทือกเขาเราะแระ สูงประมาณ 1,125 เมตร จากระดับ น้ำทะเลปานกลางนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 19 ของประเทศไทย และเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาส ตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในส่วนของลักษณะภูมิอากาศ เนื่องด้ วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวเย็ นในฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 27.02 องศาเซลเซียส

20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3468 6024 โทรสาร 0 3468 6024 และอีเมล saiyok_ np@dnp.go.th หรือ saiyok_np@hotmail.com


น้ำตกไทรโยคใหญ่

น้ำตกไทรโยคน้อย

ถ้ำดาวดึงส์

เป็ น น้ ำ ตกที่ ไ หลลงสู่ แ ม่ น้ ำ แควน้ อ ย แยกเป็น 2 แพร่งส่วนที่อยู่ทางตอนเห นือเรียกว่า น้ำตกไทรโยคใหญ่เป็นน้ำต กขนาดใหญ่ชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหิน สลับกันเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร สามารถชมทัศนียภาพของน้ำ ตกไทรโยคได้ โดยการเดินข้ามสะพาน แขวนไปยังฝั่งตรงข้ามหรือโดยทางน้ำ ในฤดูหนาวจะสัมผัสบรรยากาศของค วามหนาวเย็นแห่งสายน้ำและขุนเขา ผ่ านน้ำตกมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลยิ่งขึ้น

หรือ น้ำตกเขาพังเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียง มาช้านาน เหตุที่ได้ชื่อว่า น้ำตกเขาพัง เพราะเกิดบนหน้าผาหินปูนที่พังทลา ยลงมาจนเกิดโขดหินปูนลดหลั่นกันอ ยู่ตรงบริเวณเชิงเขา ต้นกำเนิดเป็นน้ำ ผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตามลำธารเล็ ก ๆ ไหลตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตรแผ่กระจายไปต ามพื้นเขาลาดเอียง ภายใต้ร่มเงาขอ งพันธุ์ไม้นานาชนิด ในลำธารมีต้นก กขึ้นอยู่กระจัดกระจาย นับเป็นบรร ยากาศที่ ช วนให้ ไ ปสั ม ผั ส อี ก แห่ ง หนึ่ ง, น้ำตกไทรโยคเล็ก อยู่ทางด้านใต้ข องน้ำตกไทรโยคใหญ่ ประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงมากกว่า มีความสวยงาม อยู่สายน้ำที่พุ่งตก ลงมาสู่แม่น้ำแควน้อย ในฤดูหนา วจะสั ม ผั ส บรรยากาศของความห นาวเย็ น แห่ ง สายน้ ำ และขุ น เขาผ่ า นน้ำตก มีเสน่ห์ชวนหลงใหลยิ่งขึ้น

ถ้ำดาวดึงส์ เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงแล ะงดงามมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของป ระเทศ ค้นพบโดย นายสำลี คูหา ซึ่งตามสัตว์เข้าไปในถ้ำ ในปี พ.ศ. 2515 ถ้ำลึกประมาณ 300-400 เมตร แบ่งเป็นห้อง ๆ ได้ 8 ห้อง มีชื่อตามลักษณะของหินงอกหินย้อย โดยทั่วไปมีสีขาว เช่น ห้องโคมระย้า ห้องเจดีย์ ห้องจีบม่านฟ้า เป็นต้น, ถ้ำละว้า มีปากถ้ำแคบ แ ต่ ภ า ย ใ น ก ว้ า ง ใ ห ญ่ โ ต ม า ก ถ้ำลึกประมาณ 450 เมตร แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ เช่น ห้องท้องพระโรง ห้องดนตรี และห้องม่าน แต่ละห้องมีหินงอก หินย้อย สวยงามแตกต่างกันไป นอกจากนี้ ภายในถ้ำยังปรากฏหลักฐาน เช่น ฟันมนุษย์ ซึ่งทำให้สันนิษฐานได้ว่าแต่ เดิมน่าจะเคยมีมนุษย์โบราณอาศัยอยู่

21


Mu Ko Chang อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 45 ของประเทศไทย โ ดยประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมี เกาะที่เป็นโขดหินกลางทะเลอีกจำนวนมาก โดยมีเกาะช้ างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงของจังหวัดต ราด และตั้งอยู่ห่างจากแหลมงอบประมาณ 8 กิโลเมตร และมี เขาสลักเพชร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 743 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเราสามารถเดินท างมายังเกาะช้างได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่ถือว่าเป็นฤดูกาล ท่องเที่ยวของที่นี่ ก็คงไม่พ้นช่วงนี้ที่อากาศค่อนข้างร้อน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ หาดทรายขาว ชายหาดที่แสนจะยาวแถมยังขาว สะอาดสมชื่อ มีลักษณะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายทอด ยาว นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งแน ว ยามค่ำคืนปรากฏแสงสีของร้านอาหาร ผับ บาร์ พร้อมที่พักราคาประหยัดเพียบ, หาดคลองพร้าว อยู่ถัดจากหาดทรายขาว มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึง หาดไก่แบ้ มีทัศนียภาพสวยงาม ไม่สามารถเล่นน้ำได้

22

National park

แต่สามารถทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาริมหาดได้ เพราะมีหน้าหาดที่กว้างและสะอาด ทางตอนเหนือสุดของเ กาะเป็นที่ตั้งของแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ต กที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง


หาดไก่แบ้ นับว่าเป็นหาดยอดนิยมหาดหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพราะสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีบั งกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า หน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอก และเกาะมันใน, อ่าวคลองสน เป็นอ่าวขนาดใหญ่ มีหาดทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างยาวดูสวยงามมาก ๆ เหมาะแก่การเล่นน้ำ แถมมีความเป็นส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่านอีกด้วย และเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ใกล้บริเว ณอ่าวมีแนวปะการังใต้น้ำ, อ่าวใบลาน มีลักษณะเป็นหาดทรายยาวเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำ และพักผ่อนมาก ๆ เพราะเงียบสงบ หาดบางเบ้า เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านประมงบางเบ้า โดยบ้านพักอาศัยปลูกโดยการปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อม ติดต่อถึงกันตลอดแนว บรรพบุรุษของคนที่นี่ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากชาวสลักเพชร ดำรงชีวิตเรียบง่ายด้วยการทำประมง ขนาดเล็กชายฝั่ง เป็นแหล่งปลาหมึกหอมชุกชุม นอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นจุดที่อยู่ปลายเกาะช้าง มีแหล่งปะการังใต้น้ำ มีโปร แกรมแพ็คเกจทัวร์ไปยังเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะขาม เกาะหมาก เกาะรัง เกาะเหลายา ฯลฯ ให้เลือกมากมาย, อ่าวสลักเพชร เป็นอ่าวและเป็นชุมชนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดบนเกาะ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำการป ระมงชายฝั่ง หน้าหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่ คือ วัดสลักเพชร สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสเกาะช้าง นอกจากนี้ รอบ ๆ อ่าวสลักเพชรยังมีที่พักลักษณะแบบโฮมสเตย์ของชุมชนสลักเพชรกระ จายตัวอยู่หลายแห่ง ไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบเรียบง่ายตามแบบของชุมชนในราคาที่แตกต่างกันออกไป น้ำตกคลองพลู หรือ น้ำตกเมฆภูผา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดของเกาะช้าง แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีน้ำตก ไหลผ่านหน้าผาลงแอ่งเบื้องล่างตลอดทั้งปี, น้ำตกคลองนนทรี เป็นน้ำตกที่มีชั้นเล็ก ๆ มีทางเดินเท้าจากบ้านด่านใหม่เข้าไ ปประมาณ 3 กิโลเมตร หรือจากที่ทำหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.1 ไปเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

23


และนี่คือ 10 อุทยานแห่งชาติสุดฮิตในปี 2555 ที่เราหยิบมาฝากกัน ใครอยากพักผ่อนก็หาเวลาไปเที่ยว กันดูนะครับ ^^

national park  

ตามไปเที่ยว 10 อุทยานแห่งชาติสุดฮิต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you