Issuu on Google+


MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole

1


Vodi~ zadatak slu{amo sviramo pevamo karaoke glumimo igramo se igramo ispri~aj re{avamo seti se {ta smo nau~ili

2


Teme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Po~etak {kolske godine Igre bez granica Muzika u prirodi Zimsko raspolo`ewe Male |a~ke radosti Prole}ni nesta{luci Pesme i igre

3


1.

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ U^I]EMO ‡ pesmu Bukvarci

TVOJ ZADATAK ]E BITI ‡ da se seti{ pesama koje si pevao i slu{ao u prvom razredu ‡ da navede{ nazive de~jih muzi~kih instrumenata ‡ da igra{ Igru pisama

5


\A^KE RADOSTI BUKVARCI Veseli smo, veseli smo, pune su nam grudi, mi lewivci vi{e nismo, ve} budu}i qudi. [kola nam je, {kola nam je sve na{e imawe, a plodove {to ih ra|a nazivamo znawe. Hajd u {kolu, hajd u {kolu, drugovi bukvarci, mi }emo u {koli biti najvredniji |aci. muzika: B. Stan~i} tekst: M. Ale~kovi}

6


Priseti se pesme Zdravo, vojsko, koju si slu{ao u prvom razredu. Odredi ko u~estvuje u wenom izvo|ewu. Izvodi pokrete po tekstu pesme. M. Ili} Beli, Zdravo, vojsko tekst: D. Luki}

7


MUZI^KI PODSETNIK Podsetimo se: kompozitor koji je formirao grupu de~jih muzi~kih instrumenata zove se Karl Orf. Pogledaj ilustracije pa navedi nazive instrumenata koji su na wima prikazani.

8


Igra pisama: Priseti se razbrajalice Pliva patka preko Save. Izgovaraj je nose}i pismo na glavi. Vodi ra~una o tome da razbrajalicu izgovara{ pravilno, u skladu s kora~awem. Pobednik je onaj koji stigne najdaqe s pismom na glavi.

Pliva patka preko Save, nosi pismo navrh glave. U tom pismu pi{e: „Volim te sve vi{e.“

Narodna pesma iz Belgije, Nek svud qubav sja

9


SVE [TO ZNAM Priseti se pesme Zvuk‥ton, pa je otpevaj s drugarima iz odeqewa.

ZVUK‥TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

[ta u svojoj okolini ~e{}e mo`e{ ~uti, zvuke ili tonove? Za{to? Objasni da li {aputawem proizvodimo zvuk ili ton.

10


N. Hercigowa, [aputawe tekst: D. Luki}

Navedi slovo koje se nalazi ispred ta~nog odgovora. a) hor i klavir b) solista i orkestar v) hor i orkestar

Re{i rebus.

ле 11


RASPEVANA DRU@INA Seti se pesama i igara koje si nau~io u prvom razredu. Izvedi ih s drugarima iz odeqewa na ~asu na kom }ete po`eleti dobrodo{licu prvacima. Potrudi se da im poka`e{ za{to je lepo i}i u {kolu.

M. Subota, Drugarstvo; A. Kora}, Radost Evrope

12


Sadr`aj

102

Vodi~ Teme

2 3

1. PO^ETAK [KOLSKE GODINE \a~ke radosti Muzi~ki podsetnik Sve {to znam Raspevana dru`ina

5 6‡7 8‡9 10‡11 12

2. IGRE BEZ GRANICA Muzika moga srca Muzika satova Graja koko{aka Jesewe raspolo`ewe Seti se {ta smo nau~ili...

13 14‡15 16‡17 18‡19 20‡21 22

3. MUZIKA U PRIRODI Igraj kolo razigrano Muzi~ka imitacija Reke u pesmama Muzi~ke ~arolije Seti se {ta smo nau~ili...

23 24‡25 26‡27 28‡29 30‡31 32

4. ZIMSKO RASPOLO@EWE Vejavica Igra loptom Zasvirajmo zajedno Seti se {ta smo nau~ili...

33 34‡35 36‡37 38‡39 40

5. MALE \A^KE RADOSTI Igre prepoznavawa Veseli smo mi Raspevana matematika Pravo znawe Seti se {ta smo nau~ili...

41 42‡43 44‡45 46‡47 48‡49 50


6. PROLE]NI NESTA[LUCI Stiglo nam je prole}e Livadske pri~e Kowi u pesmama Prole}no raspolo`ewe Glasovno prepoznavawe Umetnost prole}a Seti se {ta smo nau~ili...

51 52‡53 54‡55 56 57 58‡59 60‡61 62

7. PESME I IGRE Pesma o leptiru Igra na livadi Pesma i gluma Zvezdana pri~a Stiglo nam je leto Seti se {ta smo nau~ili...

63 64 65 66‡67 68‡69 70‡71 72

PESMARICA Re{ewa (Seti se {ta smo nau~ili) Re{ewa rebusa i ukr{tenica Spisak pesama; Karaoke Kompozicije za slu{awe Literatura Sadr`aj

73‡92 94‡95 96 98 99 101 102‡103

103


MUZI^KA KULTURA za drugi razred osnovne {kole ~etvrto izdawe autor Vladica Ili} ilustrovao Marko Somborac recenzenti dr Dimitrije Golemovi}, Fakultet muzi~ke umetnosti, Beograd Slavica Restak, nastavnik razredne nastave, O[ „Oslobodioci Beograda“, Beograd urednik mr Sla|ana Ili} lektor mr Aleksandra Markovi} grafi~ko oblikovawe Du{an Pavli} izdava~ Kreativni centar Gradi{tanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

za izdava~a mr Qiqana Marinkovi} {tampa Publikum tira` copyright Ÿ Kreativni centar 2010 se posebno zahvaquje na saradwi * Izdava~ i pomo}i SOKOJ-u, kao i porodicama Aleksandra Kora}a i Miodraga Ili}a Belog.

104


Muzicka kultura 2