Page 1

6. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví a mladé architekty s tématem modulární výstavby.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

#59 Soutěžní návrh

ZPMV Identifikační kód


BYDLENÍ A DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY, PRAHA STRAŠNICE P\ÍZEMÍ 1:200

1. PATRO 1:200

2. PATRO 1:200

HLAVNÍ VSTUP

SITUACE 1:500

POKOJ PRO DVA

1.5 A

GARSONIÉRA

A

A´ 1.4

01.1 VSTUP DENNÍ CENTRUM

A

POKOJ PRO JEDNOHO

1.1

1.3

2.1

BEZBARIÉROVÝ POKOJ PRO DVA

1.6

01.2

2.2

01.3

1.2 2.3 1.7

TECHNICKÝ VSTUP

Ϭ1.1 RECEPCE 1.2 EKRNA 1.3 ORDINACE 1.4 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI

01.4

1.1 SPOLEENSKÝ PROSTOR 1.2 KONZULTANÍ MÍSTO 1.3 SPOJOVACÍ KREK 1.ϰ ZDVE\Í 1.5 SKLAD N\ADÍ 1.ϲ SPOLEENSK MÍSTNOST 1.ϳ KUCHYGKA

2.1 CHODBA 2.2 ŠATNY 2.3 MULTI&UNKNÍ SL

P\ÍNÝ \EZ 1͗25Ϭ

PODÉLNÝ \EZ 1͗25Ϭ

5. PATRO 4. PATRO 3. PATRO 2. PATRO 1. PATRO

TYPIC< PODLAÍ

5. PATRO 1:200 B´

3. PATRO 1:200 B´

PROVOZNÍ SCHÉMA KONCEPT

P\ÍZEMÍ

B

B

VEDLEJŠÍ VSTUP

3.3 A

A

3.1

5.1

5.2 3.4 5.3

3.5 3.2

5.4

B

B

5.1 JÍDELNA 5.2 VÝDEJ JÍDEL 5.3 SESTERNA 5.ϰ SPOLEENSK CHODBA

ϯ.ϭ KUCHYGKA ϯ.Ϯ SPOLEENSK CHODBA ϯ.ϯ KANCEL\ ϯ.ϰ KANCEL\ 3.5 GALERIE

POHLEDY DENNÍ CENTRUM 1͗25Ϭ

POHLEDY OBYTN ST 1͗25Ϭ

ZPMV


BYDLENÍ A DENNÍ CENTRUM PRO SENIORY, PRAHA STRAŠNICE

AUTORSKÁ ZPRÁVA URBANISTICK \EaENÍ _ \eƓenlj ponjemek, kƚerlj byl ǀybrĄn k ƵmíƐƚĢní bydlení pro Ɛenŝory, je ǀelŝĐe komlŝkoǀĂnlj. JednĄ Ɛe o Ʒnjklj prƵŚ menjŝ ƐƚĄǀĂjíĐí njĄƐƚĂǀboƵ pĂneloǀljĐŚ Ă ĐŝŚloǀljĐŚ byƚoǀljĐŚ domƽ. JednĂ ƐƚrĂͲ nĂ ponjemkƵ je pƎŝmknƵƚĂ ke ƐƚĄǀĂjíĐímƵ jednopodlĂǎnímƵ domƵ nĂ pĂrĐele 1ϵ2ͬ3, jeŚoǎ ƐƚƎeĐŚƵ ǀ nĂƓem nĄǀrŚƵ ƚĂkĠ ǀyƵǎíǀĄme. Z drƵŚĠ ƐƚrĂny Ɛe nĂĐŚĄnjejí oploĐenĠ pƎednjĂŚrĄdky ĐŝŚloǀljĐŚ domƽ. Díky ƚomƵ ƐloƵǎí ƚenƚo ponjemek pro prƽĐŚod Ʒnjemím ǀ oƐe Ɛeǀer jŝŚ. TerĠn kleƐĄ ǀe ƐmĢrƵ nj jŝŚƵ nĂ Ɛeǀer njŚrƵbĂ o neĐelĠ 4 meƚry. V ƐoƵēĂƐnoƐƟ je míƐƚo neƵdrǎoǀĂnĠ Ă njĂroƐƚlĠ Ɛ ǀyƓlĂpĂnljmŝ ĐeƐƟēkĂmŝ. V rĄmĐŝ ƵrbĂnŝƐƟĐkĠŚo nĄǀrŚƵ jƐme ĐŚƚĢly njĂĐŚoǀĂƚ prƽĐŚodnoƐƚ pƎeƐ ponjemek Ă ƐƚĄǀĂͲ jíĐí pƎíƐƚƵp k nínjkopodlĂǎnímƵ objekƚƵ. PĂrƚer ƚedy neĐŚĄǀĄme ǀeƎejnlj. Pro njĄƐoboǀĄní Ă pĂrkoǀĄní ǀyƵǎíǀĄme ƐƚĄǀĂjíĐí pĂrkoǀŝƓƚĢ Ă komƵnŝkĂĐŝ nje ƐeǀerƵ. Proƚo jƐme ŝ nj ƚĠƚo ƐƚrĂny ƵmíƐƟly ŚlĂǀní ǀƐƚƵp Ɛ reĐepĐí. Ze ƐeǀerƵ je ŝ pƎíĐŚod od meƚrĂ. Z jŝŚƵ ǀe ƐmĢrƵ od njĂƐƚĄǀky ƚrĂmǀĂje jƐoƵ ǀƐƚƵpy ǀedlejƓí, Ă ƚo jĂk do objekƚƵ Ɛ bydlením, ƚĂk pƎíƐƚƵp do denníŚo ĐenƚrĂ po ƐƚƎeƓe nínjkopodlĂǎníŚo objekƚƵ, kde Ɛe nĂĐŚĄnjí ƚerĂƐĂ Ɛe Ɛpoleēnljmŝ njĂŚrĄdͲ kĂmŝ. ARC,ITEKTONICK \EaENÍ _ JĂko ĨƵnkēní proŐrĂm nĄǀrŚƵ jƐme njǀolŝly bydlení pro Ɛenŝory ǀ nĄǀĂnjnoƐƟ nĂ denní ĐenƚrƵm, kƚerĠ bƵde pƎíƐƚƵpnĠ ŝ pro ǀeƎejnoƐƚ. Z ƚoŚoƚo nĄm ǀyplynƵly dǀĢ Śmoƚy, kƚerĠ bƵdoƵ nĂǀnjĄjem propojeny. Hmoƚoǀlj ƚǀĂr objekƚƽ jƐme njǀolŝly ǀljrĂnjnĢ podĠlnlj, Ɛloǎenlj nĂ ƓíƎkƵ nje dǀoƵ modƵlƽ o konƐƚrƵkēní ǀljƓĐe 33ϬϬ mm, jeden nĂ ƓíƎkƵ komƵnŝkĂĐe, drƵŚlj pro obyƚnoƵ ēĄƐƚ, Ă ƚo o ǀnŝƚƎníĐŚ ronjmĢreĐŚ 15ϬϬdžϴϴϬϬ Ă 31ϬϬdžϴϴϬϬ. Pro pƎínjemí je konƐƚrƵkēní ǀljƓkĂ 36ϬϬmm Ă je nj monolŝƟĐkĠŚo ǎelenjobeƚonƵ, ǀ ēĄƐƟ je pod njemí. Pro ƚĂneēní ƐĄl denníŚo ĐenƚrĂ nĂǀrŚƵjeme oĐeloǀoƵ konƐƚrƵkĐŝ, ĂbyĐŚom moŚly ǀyƚǀoƎŝƚ ǀolnlj proƐƚor pƎeƐ dǀĢ podlĂǎí. _ ObyƚnoƵ ēĄƐƚ objekƚƵ, kƚerĄ je ƵmíƐƚĢnĂ nĂ njĂdĂnĠm ponjemkƵ, jƐme ǀyƚǀoƎŝly jĂko ƐpoleēenƐklj proƐƚor ĐŚodby k pƎŝleŚlljm pokojƽm. Pokoje orŝenƚoǀĂnĠ nĂ ǀljĐŚod jƐoƵ ƷēelnĢ Ă pƎíjemnĢ njĂƎínjeny Ɛ poƵǎŝơm dƎeǀĂ. NĂ pĂƚƎe je ƐpoleēnĄ kƵĐŚyŸkĂ. SpoleēenƐkoƵ ĨƵnkĐŝ plní proƐklenĠ bodžy, odkƵd je moǎnĠ ponjoroǀĂƚ okolní dĢní ǀ ĐŚodbĢ ƐĂmoƚnĠ ŝ ǀenkƵ. JƐoƵ doƐƚĂƚeēnĢ ǀelkĠ pro ƐeƚkĄǀĄní obyǀĂƚel, Ăle njĄroǀeŸ je jŝĐŚ doƐƚĂƚek pro nĂlenjení ƐoƵkromí. CŚodbĂ je ƚĂkĠ proƐklenĄ, Ăby ƵmoǎŸoǀĂlĂ ǀljŚled do okolí. Z domƵ lnje pƎejíƚ po lĄǀĐe nĂ ƐƚƎeĐŚƵ denníŚo ĐenƚrĂ, kde bƵdoƵ njĂŚrĄdky, o kƚerĠ Ɛe moŚoƵ obyǀĂƚelĠ ƐƚĂrĂƚ Ă pĢƐƚoǀĂƚ Ɛŝ ŝ njelenŝnƵ. V pƎínjemí je pƎeƐ reĐepĐŝ pƎíƐƚƵp do objekƚƵ Ă nĂĐŚĄnjí Ɛe njde ordŝnĂĐe lĠkĂƎe. V ēĄƐƟ pƎíƐƚƵpnĠ nj komƵnŝkĂēníŚo jĄdrĂ Ă od ƚeĐŚnŝĐkĠŚo ǀƐƚƵpƵ Ɛe nĂĐŚĄnjí ƚeĐŚnŝĐkĠ njĄnjemí, ƐklĂd, prĄdelnĂ Ă ƐƵƓĄrnĂ. V pĄƚĠm pĂƚƎe ǀ Ɛeǀerním ēele, kde je nejlepƓí ǀljŚled, je ƵmíƐƚĢnĂ jídelnĂ Ɛ pƎíprĂǀnoƵ. BƵdoƵ Ɛe njde podĄǀĂƚ obĢdy, kƚerĠ Ɛe doǀenjoƵ. DĄle je njde nĂ pĂƚƎe pokoj pro oƓeƚƎoǀĂƚelky Ă 2 pokoje po dǀoƵ pro ŚƽƎe poŚyblŝǀĠ obyǀĂƚele objekƚƵ. Pro nĂproƐƚo ƐĂmoƐƚĂƚnĠ obyǀĂƚele jƐoƵ nĂopĂk Ƶrēeny ŐĂrƐonky ǀ prǀním pĂƚƎe. Toƚo podlĂǎí ƐloƵǎí roǀnĢǎ pro nĄǀƓƚĢǀy, pƎípĂdnĢ pro ƐeƚkĄní ǀe ǀĢƚƓím poēƚƵ lŝdí. Je odƚƵd pƎíƐƚƵp do denníŚo ĐenƚrĂ krēkem Ɛe njŝmní njĂŚrĂdoƵ. _ Denní ĐenƚrƵm by mĢlo ƐloƵǎŝƚ pro ƐeƚkĄǀĄní Ɛenŝorƽ nejen nj domƵ, Ăle ŝ nj okolí. V proƐͲ ƚorƵ njĄdǀeƎí jƐoƵ ƓĂƚní ƐkƎíŸky, lĂǀŝĐe k Ɛenjení Ă ŝnĨormĂēní pĂnel. Ve ǀƐƚƵpním podlĂǎí Ɛe nĂĐŚĄnjí ƐpoleēenƐkĄ míƐƚnoƐƚ, kƵĐŚyŸkĂ Ă ƚoĂleƚy. DĂlƓí podlĂǎí pĂk ƐloƵǎí pro poŚyboǀĢ ĂkƟǀnĢjƓí ƐenͲ ŝory, nĂĐŚĄnjí Ɛe njde mƵlƟĨƵnkēní ƐĄl Ƶrēenlj pro Đǀŝēení, ƚĂneĐ Ă relĂdžĂĐŝ. V Śorním pĂƚƎe nĂ ŐĂlerŝŝ jƐoƵ ƵmíƐƚĢny kĂnĐelĄƎe proǀonjƵ oboƵ objekƚƽ. VƐƚƵpní podlĂǎí ĐenƚrĂ Ɛe nĂĐŚĄnjí nĂ ƐƚƎeƓe nínjkopodlĂǎníŚo objekƚƵ, kƚeroƵ dĄle ǀyƵǎíǀĄ jĂko ƚerĂƐƵ Ă njĂŚrĄdky, o kƚerĠ by Ɛe mĢlŝ ƐƚĂrĂƚ nĄǀƓƚĢǀníĐŝ ĐenƚrĂ. SklĂd njĂŚrĂdnŝĐkljĐŚ poƚƎeb je pƎíƐƚƵpnlj nj ǀenkƵ. CŚƚĢly jƐme nĂbídnoƵƚ ǀíĐe ƐpoleēenƐkljĐŚ proƐƚor Ă moǎnoƐƚ ĂkƟǀnĢjƓíŚo ƚrĄǀení ēĂƐƵ Ă pƎŝƚom njĂjŝƐƟƚ ŝ míƐƚo pro ƐoƵkromí jednoƚlŝǀljĐŚ obyǀĂƚel. _ MĂƚerŝĄloǀĢ jƐme objekƚy pojednĂly ǀ kombŝnĂĐŝ ƐklenĢnĠŚo leŚkĠŚo obǀodoǀĠŚo plĄƓƚĢ Ɛe ƐơnĢním dƎeǀĢnljmŝ lĂmelĂmŝ Ă ĨĂƐĄdy Ɛ obklĂdem nj pleĐŚoǀljĐŚ pĂnelƽ. NĂopĂk ǀnŝƚƎní proƐƚory jƐoƵ ƚǀoƎeny pƎedeǀƓím nj dƎeǀĢnljĐŚ prǀkƽ, nĂpƎíklĂd ǀeƐƚĂǀĢnlj nĄbyƚek ǀ pokojíĐŚ Ă ǀ denním ĐenƚrƵ podlĂŚy. Toƚo njnĂmenĄ Ƶrēŝƚlj konƚrĂƐƚ menjŝ nepƎíƐƚƵpnljm ǀnĢjƓím ǀnjŚledem Ă ǀnŝƚƎnímŝ proƐƚory ǀ pƎírodníĐŚ mĂƚerŝĄleĐŚ.

SCHÉMA SKLÁDÁNÍ MODULp

POKOJ

BILANCE CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU ZASTAV NÁ PLOCHA NA POZEMKU CELKOVÁ PLOCHA ST\ECHY ZASTAVOVANÁ PLOCHA ST\ECHY POET PODLAÍ _ OBJEKT PRO BYDLENÍ POET PODLAÍ _DENNÍ CENTRUM

_ 656 m2 _ 26ϳ m2 _ 2ϵ4 m2 _ 141 m2 _6 _3

BYDLENÍ PRO SENIORY NÁPLG pokoje pro bydlení ƐpoleēenƐkĠ proƐƚory ;proƐƚor pro nĄǀƓƚĢǀy, ĐŚodbĂ Ɛ bodžy, kƵĐŚyŸky, jídelnĂ, njĂŚrĄdky nĂ ƐƚƎeƓeͿ ordŝnĂĐe lĠkĂƎe pokoj pro oƓeƚƎoǀĂƚelky ƚeĐŚnŝĐkĠ njĄnjemí ;ƚeĐŚnŝĐkĄ míƐƚnoƐƚ, ƐklĂd, prĄdelnĂ, ƐƵƓĄrnĂͿ KAPACITA 1ϵ pokojƽ _ 2ϳ lƽǎek 1. PĂƚro 2. PĂƚro 3. PĂƚro, 4. PĂƚro 5. PĂƚro

_ 2dž ŐĂrƐonŝĠrĂ _ 2ϳ,2 m2 _ 3dž 1 _ 16,Ϭ m2 _ 2dž 2 _ 23,1m2 ǀŝnj 2. PĂƚro _ 2dž 2 _ 2ϴ,1 m2 benjbĂrŝĠroǀĠ ƎeƓení

DENNÍ CENTRUM NÁPLG ƐpoleēenƐkĄ míƐƚnoƐƚ Ɛ kƵĐŚyŸkoƵ mƵlƟĨƵnkēní ƐĄl pro Đǀŝēení, ƚĂneĐ, relĂdžĂĐŝ kĂnĐelĄƎe ƐklĂd njĂŚrĂdnŝĐkljĐŚ poƚƎeb

MULTI&UNKNÍ SÁL

KAPACITA mĂdž 35 Ͳ 4Ϭ oƐob

SPOLEENSKÁ CHODBA

ZPMV

ϴ6,3 m2 4ϴ,2 m2 15,5 m2 5,5 m2

Soutěžní návrh #59  

[ZPMV] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you