Page 1

6. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví a mladé architekty s tématem modulární výstavby.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

#46 Soutěžní návrh

B4TM4N Identifikační kód


1È95+'/(=$'È1Ëě(âË=35$&29È1Ë'20863(ý29$7(/6.28 6/8ä%281$Ò=.e032=(0.83ě,/e+$-Ë&Ë0.8/,&,*8729$9 35$=(675$â1,&Ë&+6,78$&(1$3$5&(/(-(9(/0,63(&,),&.È $.203/,.29$1È352672529e32'0Ë1.<-628=1$ý1ċ67Ë61ċ1e2.2/1Ë0,3$1(/29é0,$ý,1ä291Ë0,'20<1$9Ë&6(7(5e160ċ5(0.-,+80Ë51ċ=9('È +027$2%-(.789<8äË9$-Ë&Ë3ě,328ä,7Ë02'8/È51Ë+26<67e08.20$0&20)257/,1(0$;,0È/1Ë+252=0ċ5802'8/8 ;;0-(1$7(17232=(0(.8/2ä(1$9(67</8'(6.29e+2'20825,(1729$1e+26(9(5-,+$61$äË6(-(-0$;,0È/1ċ9<8äË795&+1Ë7ě,32'/$äË%<'/(1Ë902'8/29é&+ .216758.&Ë&+-62832'/2ä(1<%(72129é0.8%86(0.7(5é 9<5291È9È9éâ.29é52='Ë/1$3$5&(/('9ċ0$32'/$äË0,1$ 6(9(51Ë675$1ċ$-('1Ë032'/$äË01$675$1ċ-,ä1Ë='(6( 1$&+È=Ë632/(ý(16.é6È/$63(ý29$7(/679Ë0632-(1e6/8ä%<'267831e,9(ě(-1267, .$'(ě1,&79Ë3(',.ģ5$25',1$&(/e.$ě( 91(-632'1ċ-âË032'$/äË6(1$&+È=Ë7(&+1,&.È 0Ë671267$6./(31Ë.Ï-( &26(7éý(%<'/(1Ë-(3(ý29$7(/6.é'ģ0.21&,329È1-$.2 3$9/$ý29é6(632/(ý1é0=È=(0Ë035292/12ý$629e$.7,9,7<$9$ě(1Ë9ä'<1$.$ä'e0-('127/,9e03$7ě(9ċ7â,1$ 6.5201ċ 9<%$9(1é&+ 8%<729$&Ë&+ %81ċ. -( -('12/ģä.29È$/(.',632=,&,-628,%<7<'928/ģä.29eý,8=3ģ62%(1e 352,19$/,'<1$92=Ëý.8.$ä'é32.2-0È9/$671Ë62&,È/1Ë =$ěË=(1Ë $ 628.52028 /2'ä,, 32.2-( -628 6,7829$1e 1$ =È3$'1Ë675$1ċ'208'2./,'1ċ-âË+22.2/Ë=$7Ë0&2632/(ý1È 3$9/$ý $ 2%<71é 3526725 6 .8&+<1Ë 0$-Ë 9é+/(' . 58â1ċ-âË0 2.2/1Ë0 8/,&Ë0 'È/( -( 9<8ä,7$ 67ě(&+$ .'( -628=ěË=(1<9<9éâ(1e=È+21.<2.7(5e6(2%<9$7(/e02+2867$5$71$9Ë&6.é7È67ě(&+$,3$125$0$7,&.é9é+/(' '22.2/Ë &26(0$7(5,È/29e+2ě(â(1Ë7éý(-(./$'(1'ģ5$=1$60<6/2928 3ě,-(01267 35267ě('Ë 2' 72+2 6( 2'9Ë-Ë 328ä,7Ë -('12'8&+e .20%,1$&( %Ë/e â78.29e 20Ë7.< $ 'ě(9$ 632/8 6 70$928 %$5928 0$502/($ 1$ 32'/$=( %Ë/é â78. 6(3$.23ċ72%-(98-(1$)$6È'ċ2%<71é&+02'8/ģ632'1Ë ýÈ67+027<-(835$9(1$-$.232+/('29é%(721 &(/é'ģ01(0È$0%,&(1ċ-$.9<ý1Ë9$71$23$.0È3ģ62%,7 ,9.217(;7862.2/1Ë=È67$9%28./,'1ċ$9â('1ċ&2ä08 1(-/e3(35263ċ-(3ě,3/1ċ1Ë-(+2)81.&(

B4TM4N
67Ä&#x203A;(&+$13 13

 

13

 

13

 33

         

2'3$'.< 7(&+0Ã&#x2039;671267 6./(3< 632/(ý0Ã&#x2039;671267 6./$'ä,'/Ã&#x2039; $'0,1,675$7,9$ 9<â(7Ä&#x203A;291$ /e.$Ä&#x203A; 5(+$%,/,7$&( .$'(Ä&#x203A;1,&79Ã&#x2039;

       

5(&(3&( 2%é9$&Ã&#x2039;3526725 ý$-29Ã&#x2C6;.8&+<Ä&#x2022;.$ $6,6729$1Ã&#x2C6;.283(/ 3(ý29$7(/e .1,+291$ 92/12ý$6$.7,9,7< 67Ä&#x203A;(â1Ã&#x2039;=$+5$'$

-('12/ģä.29é%<7 '928/ģä.29é%<7 %<7352,19$/,'8 632/(ý1e3526725< 3(ý29$7(/6.e=Ã&#x2C6;=(0Ã&#x2039; 6/8ä%< 7(&+1,&.e=Ã&#x2C6;=(0Ã&#x2039; 67Ä&#x203A;(â1Ã&#x2039;=$+5$'$ .2081,.$&( 6,78$&(

331332+/('29é%(721 1313.20$0&20)257/,1( 32'/$äÃ&#x2039; 02'8/Ä£ 02'8/ ;;0 =$67$9Ä&#x2039;1Ã&#x2C6;3/2&+$0 2%(67$9Ä&#x2039;1é35267250 -('12/ģä.29e%<7<[ 8ä,71Ã&#x2C6;3/2&+$0 '928/ģä.29e%<7<[ 8ä,71Ã&#x2C6;3/2&+$0 %<7<352,19$/,'<[ 8ä,71Ã&#x2C6;3/2&+$0

32'e/1éÄ&#x203A;(=

32+/('=

32+/('-

32+/('9

32+/('6

B4TM4N

Soutěžní návrh #46  

[B4TM4N] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace

Soutěžní návrh #46  

[B4TM4N] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace