Page 1

6. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví a mladé architekty s tématem modulární výstavby.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

#07

Soutěžní návrh

6FEETUNDER Identifikační kód


B‘

1) Šatna 2) Kavárna s kuchyní 3) Jídelna 4) Zvedací plošina 5) KanceláƎ 6) Obývací pokoj 7) Studovna 8) Knihovna 9) Fitness 10) Kaple 11) TĢlocviēna 12) Toaleta a umývárna 13) Sklad a šatna zamĢstnancƽ

1

6

12

13

11

A

5

4 A’

10 2 9

8

7

12

3

B

12

Pƽdorys 1NP 1:150 1) Terasa 2) Skleník 3) Zvedací plošina/Zimní zahrada 4) Toaleta 5) Šachovnice 6) ajový domek 7) KvĢƟnová zahrada 8) Petanque 9) Louēka 10) Produkēní zahrada

6

5

3

1

5

2 4 10

9

8

2

7

4

2

Pƽdorys zahrady 1:150

\ez A-A’ 1:150

\ez B-B’ 1:150

Pohled Z 1:150

Pohled S 1:150

3,6m

3m

14x 7m

Zvolená parcela je speciĮcká svým umístĢním i tvarováním. Konkrétní místo si žádá konkrétní Ǝešení, ne anonymní odskákané bloky, které je možné zasadit kamkoliv. V dané lokalitĢ, v sousedství našeho pozemku, jsou vhodnĢjší místa pro umístĢní hmoty velkého domova dƽchodcƽ. PƎestože limity oslunĢní deĮnované v OTP jsou nĢkdy absurdní, zachování pƎízemního objemu je v tomto pƎípadĢ logické. Náplní domu je proto zvoleno denní centrum pro seniory z okolí. Na pozemku je navržen jednopodlažní lineární objekt ēásteēnĢ zapuštĢný do zemĢ. MístnosƟ denního stacionáƎe jsou umístĢny v nižším podlaží, zaơmco na pochozí stƎeše vzniká pƎíjemná zahrada s ēajovými domky. Podél západní strany probíhá rampa, která zachovává prostupnost území, vytváƎí spojnici mezi ulicí PrƽbĢžnou a sportovním areálem na severní stranĢ. Jindy sơsnĢný prostor je pomocí lineárního okna propojen s interiérem domu. Rampa díky tomu získává sociální kontrolu. Lidé uvnitƎ nejsou v izolaci, odtrženi od reality. U domu je kladen dƽraz na zachování malého a stƎedního mĢƎítka - nedochází k odlidštĢní. Velikost místnosơ dovoluje vytvoƎit si k nim osobní vztah a komunikovat s ostatními v útulném prostƎedí. VnitƎní prostor konƟnuálnĢ plyne celým obytným podlažím. Je deĮnován pomocí vložených objemƽ hygienického zázemí, knihoven a kanceláƎí. Ty od sebe oddĢlují prostory s rƽzným charakterem a atmosférou. Každý tak má možnost najít si prostor, který mu nejlépe vyhovuje svou otevƎenosơ nebo uzavƎenosơ, svĢtelnými podmínkami a možnosơ komunikace s ostatními lidmi. Plocha zahrady výškovĢ navazuje na terén pƎiléhající k jižní stranĢ, kde je umístĢna branka. Od okolí je však oddĢlena hmotou skleníku, což poskytuje zahrádkáƎƽm dostateēné soukromí. Zahrada je strukturována obdobnĢ jako prostor domu - je poskládána z mnoha odlišných dĢjƽ, zhmotnĢných rƽznými povrchy a vybavením – terasa s grilem, zákouơ se šachy, skleník s okurkami nebo rajēaty. Moduly KOMA M3 jsou vloženy do pƎedem pƎipravené železobetonové konstrukce. PƎímo na stavbĢ je dokonēen povrch stƎechy a uloženy montované ēajové domky, toalety a skleníky. V další fázi budou kompletovány vnitƎní konstrukce a vybavení. Fasáda je obložena bílými cementovláknitými deskami. Západní strana obrácená smĢrem k rampĢ je tvoƎena matným sklem, na zbytku prƽhledných konstrukcí je použito sklo ēiré. Materiálny použité v interiéru se liší v závislosƟ na prostoru, ve kterém jsou použity. Od dƎevĢné podlahy po koberce.

ZastavĢná plocha......................................390 m2 ObestavĢný prostor......................................11 912 m3 Plocha zahrady..........................................326 m2 istá podlažní plocha................................351 m2 z toho

Situace 1:500

Modulová koordinace

Komunikaēní prostory ................................78 m2 Provozní prostory .......................................12 m2 Funkēní prostory .........................................242 m2 Zázemí klientƽ.............................................19 m2

6FEETUNDER


1) Dƽm se zahradou Hluboko uvnitƎ mĢsta, mezi tyēícími se obytnými domy je místo - malý soukromý kousek svĢta, místo kde mƽže ēlovĢk najít útoēištĢ, cíƟt se bezpeēnĢ, vĢnovat se svým vlastním koníēkƽm - místo, které mnohým z našich rodiēƽ a prarodiēƽ možná schází: Domek se zahradou. OddĢlený od okolí pevnými, pƎesto transparentními stĢnami; dole plný a nahoƎe prázdný prostor - dole domek, nahoƎe zahrada. Je to místo s rodinnou atmosférou, místo s kuchyní, obývacím pokojem, pracovnou. Místo s terasou, skleníky s okurkami a rajēaty, trávníkem s lehátky, záhony s tulipány a rƽžemi. Každý si mƽže najít své místo, pĢstovat si své rostliny, podĢlit se o své koníēky.

2) Dƽm u cesty Dƽm se neuzavírá - v létĢ se jeho obsah vlévá do pƎedprostoru, když jeho uživatelé vynesou stoly a vytvoƎí pƎed ním neformální sezení, soukromou kavárnu, restauraci, hospƽdku. Dƽm nestojí v cestĢ, je vedle ní. NevytváƎí spojení - od toho tu není - ale pƎesto vedle nĢho nové spojení vzniká. LegiƟmní, nikoliv jako dnes; spojení které nyní podléhá sociální kontrole; spojení, které je také hledištĢm: ScénograĮcky odkrývá denní život našich starších, neskrývá jej, nejde oklikou - vše pƎiznává. Ani zahrada nestojí v cestĢ, stojí nad ní. Výhled do korun stromƽ je prodloužením omezeného prostoru zahrady; je i nevidĢným plotem - poskytuje bezpeēí a uživatelé mají žádaný pƎehled: vidí... ale sami jsou vidĢni.

3) Dƽm a babiēēina sešívaná deka Tak jako je babiēēina deka sešívána z mnoha kusƽ látky dokud nevznikne unikátní pƎikrývka je i dƽm poskládán z rƽzných kusƽ prostorƽ, dokud nevznikne unikátní místo. Každý dĢj má vlastní nároky, vytváƎí svƽj osobitý výraz. Když se dá mnoho nesourodého dohromady, stává se to jedineēným - vztahy se stávají patrnými: OtevƎená kavárna s jídelním koutem; transparentní avšak oddĢlená sesterna; obývací pokoj jako centrální prostor; poklidná knihovna, která se obrací do sebe; uzavƎená a mysteriózní kaple; nejsou stĢny a dveƎe, jen místa význaēná svým obsahem a umístĢním: Patchwork mĢnících se kobercƽ a podlah, mĢnícího se nábytku, mezi nĢjž jsou rozesety objemy sociálního zázemí, jako uzavƎené výjímky, co potvrzují pravidlo.

TV WC Kancelář

jóga! Masáže Rotopedy WC

Skleník

Produkční záhony

Obývací pokoj

KNIHOVNA

WC

Pracovna

ZAHRADA

Čajový domek

Květinové záhony Skleník

KAVÁRNA

Jídelní stůl

grill

Čajový domek

TERASA

Petanque WC

Kuchyně

WC

Skleník

6FEETUNDER

Soutěžní návrh #07  

[6FEETUNDER] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you