Page 1

6. ročník ideové architektonické soutěže pro studenty architektury a stavebnictví a mladé architekty s tématem modulární výstavby.

NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA STRAŠNICE SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE

#05

PK01

Soutěžní návrh

Identifikační kód


KOMA MODULAR CONSTRUCTION NÁVRH DOMOVA PRO SENIORY SYSTÉMEM PROSTOROVÉ MODULACE PRAHA STRAŠNICE

KONCEPT

 =$'$1eÒ=(0Ë3521È95+'2029$3526(1,25<6(1$&+È=Ë9(9(/0,6/2ä,7e 6,78$&,/2.$/,7$-(0(=1Ë.(00(=,=È67$9%28ě$'29é&+$3$1(/29é&+'20ģ$ 32'0Ë1.<352'$/âË9é67$9%8-628=1$ý1ċ20(=8-Ë&Ë1$9Ë&6(Ò=(0Ë69$ä8-( 60ċ5(01$6(9(50Ë672-(1<1Ë=$1('%$1e1$'58+28675$18-(7$.e328äË9È12 JAKO ZKRATKA A JE VCELKU FREKVENTOVANÉ. TATO FUNKCE BYLA ZACHOVÁNA. INTIMNÍ =Ï1$32.2-ģ-(2''ċ/(1$632-29$&Ë6&+2%'28$1$'58+e675$1ċ-(1$95ä(1$ 3ċâ,1$6/$9,ý.$0,6/28äË&Ë-$.2%<9$7(/ģ0'2029$7$.0Ë671Ë0  63ě,+/e'187Ë0.)$.725ģ02.2/1Ë=È67$9%<1È95+9<&+È=Ë=02'8/29e 67$9(%1,&( '928 1$ 6(%( 1$95â(1é&+ -('127(. .7(5e 6( ě(7ċ=Ë $ 792ěË -('127/,9e 32.2-( 632-(1e 1$9=È-(0 632/(ý128 +25,=217È/1Ë .2081,.$&Ë 9=+/('(0 . 2.2/1Ë =È67$9%ċ 6( 9 1È95+8 ./$'/ 'ģ5$= 1$ 1Ë=.232'/$ä1267 &(/.29e 67$9%< 72+272 &Ë/( %</2 '26$ä(12 9 6289,6/267, 6( =0,ĕ29$1é0 69$+(0 '2 .7(5e+2 6( =$6289È 632'1Ë 3$752 32.2-ģ 32' 1Ë0 -628 -(â7ċ 80Ë67ċ1$ 3$5.29$&Ë 67È1Ë 7Ë072 %</2 '26$ä(12 ä( 6( 2%-(.7 -(9Ë -$.2 -('1232'/$ä1Ë=9/Èâ7ċ=-,ä1Ë675$1<

MODULY

 1$95â(1e -('127.< -628 632-(1e 35,1&,3(0 +25,=217È/1Ë+2 1$72ý(1Ë '2/1Ë 3$752 32.2-ģ -( =$/2ä(12 1$ 6<67e08$75,$ .7(5e '2 32.2-( 3ě,9È'Ë '267$7(. 69ċ7/$ -(/,.2ä -( 2.12 60ċě29È12 . -,+8 $75,80 -( 792ě(12 =$+5È'28$7(5$628-(ä792ěË628&È6732.2-(+251Ë32.2-(-628326$=(1< .2/02 1$ 632'1Ë $ 67ě(&+$ 632'1Ë+2 02'8/8 792ěË 7(5$68 '23ĕ8-Ë&Ë 9<%$9(1267 +251Ë+2 32.2-( +<*,(1$ -( 6,7829È1$ 3ěË02 1$' 6(%28$%< 6( ZAJISTILO CO NEJJEDNODUŠŠÍ ODVOD.  9 'ģ6/('.8 1(9<8ä,7e 3/2&+< 1$' 67È9$-Ë&Ë 7,6.È5128 '2029 9<8äË9È 02ä1267, 80Ë67,7 1$' 7,6.È518 632/(ý(16.28 ýÈ67  08/7,)81.ý1Ë 0Ë671267 85ý(128352675$929È1Ë$.8/7851Ëä,927652=/(+/287(5$628  +/$91Ë 9&+2' -( 89$ä29È1 =( 6(9(51Ë 675$1<$ 1$9$=8-( 1$ 1ċ- +$/$ 6 5(&(3&Ë$9é7$+(0$32.2-2â(7ě29$7(/.<,1',9,'8È/1Ë9('/(-âË967831$.$57< JE TAKÉ ZE SEVERU.

SITUACE

PK01


7(&+1,&.eÄ&#x203A;(â(1Ã&#x2039;

 9â(&+1< 02'8/<  -$. 32.2-( 7$. 632/(ý1e 3526725< -628 792Ä&#x203A;(1< -('1Ã&#x2039;0 02'8/(0 2 52=0Ä&#x2039;58  [  [  P 'Ã&#x2C6;/( -( 32ýÃ&#x2039;7Ã&#x2C6;12 6 ä(/(=2%(72129é0,67Ä&#x2039;1$0,$6/283<92%/$67,*$5Ã&#x2C6;äÃ&#x2039;$ä(/(=2%(72129é0, 23Ä&#x2039;51é0, 67Ä&#x2039;1$0, =$&+<&8-Ã&#x2039;&Ã&#x2039; 7/$.< 2.2/1Ã&#x2039; =(0,1< 9 '2/1Ã&#x2039;0 32'/$äÃ&#x2039; 32.2-Ä£)$6Ã&#x2C6;'$-(2%/2ä(1$'(6.$0,69Ä&#x2039;7/e%$59<

BILANCE

32ý(732.2-Ä£ 32ý(73$5.29$&Ã&#x2039;&+0Ã&#x2039;67 32ý(70Ã&#x2039;671267Ã&#x2039;3522â(7Ä&#x203A;29$7(/.8

8 14 1

3/2&+$32.2-(+251Ã&#x2039;3$752 3/2&+$7(5$6<+251Ã&#x2039;3$752 3/2&+$32.2-('2/1Ã&#x2039;3$752 3/2&+$$75,$'2/1Ã&#x2039;3$752

26.7 20.2 26.7 48.6

VIZUALIZACE

9,=8$/,=$&(+251Ã&#x2039;32.29,=8$/,=$&('2/1Ã&#x2039;32.2-6$75,(0

3Ä£'25<61332.2-67(5$628

3Ä£'25<61332.2-(632/(ý(16.Ã&#x2C6;0Ã&#x2039;67126767(5$6289('/(-âÃ&#x2039; VCHOD

3Ä£'25<61332.2-6$75,(0 6&+e0$326$=(1Ã&#x2039;32.2-Ä£

3Ä£'25<61332.2-(9678365(&(3&Ã&#x2039;0Ã&#x2039;6712672â(7Ä&#x203A;29$7(/.<

3Ä£'25<6133$5.29Ã&#x2C6;1Ã&#x2039;

Ä&#x203A;(=232+/('9é&+2' 32+/('=Ã&#x2C6;3$'

Ä&#x203A;(=232+/('-,+ 32+/('-,+

32+/('6(9(5

PK01

Soutěžní návrh #05  

[PK01] Návrh domova pro seniory v Praze - Strašnicích systémem prostorové modulace

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you